Lloyd si Brexit Transfer VII osa teated Kindlustusvõtja kiirviitematerjalid / korduma kippuvad küsimused

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Lloyd si Brexit Transfer VII osa teated Kindlustusvõtja kiirviitematerjalid / korduma kippuvad küsimused"

Väljavõte

1 Lloyd si Brexit Transfer VII osa teated Kindlustusvõtja kiirviitematerjalid / korduma kippuvad küsimused avaldamiseks aadressil Lloyds.com/brexittransfer/faq Kategooria Viide Küsimus Vastus 1. Selgitus/Brexit 1.1 Mis on Brexit? Brexit on Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust. Pärast juunis 2016 toimunud referendumit teatas Suurbritannia valitsus ametlikult riigi väljaastumisest Euroopa Liidust märtsis 2017, alustades i, mis lõppes Suurbritannia lahkumisega EMP-st 31. jaanuaril Nimetatud lahkumise suhtes kohaldatakse üleminekuperioodi, mis lõpeb eeldatavalt 31. detsembril Selgitus/Brexit 1.2 Mis on EMP poliis? Kahjukindlustuspoliis aruandeaastale perioodil 1993 kuni 2020 (kaasa arvatud), mis puudutab EMP riski (või sisaldab selle elementi) kindlustusvõtja elukoha või kindlustatud riski asukoha tõttu, nii et seda poliisi (või selle asjaomast osa) ei saa pärast Brexitit Suurbritanniast hallata ilma õiguslikke või regulatiivseid nõudeid rikkumata. Poliisid, mis on seotud Lloyd si regulatoorsete litsentsidega Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas ja/või Šveitsis, ei kuulu siiski üle andmisele. 1. Selgitus/Brexit 1.3 Miks tuleb minu EMP poliis üle anda? Kõik EMP poliisid (välja arvatud teatud välistatud poliisid) tuleb üle anda EMP regulatsiooni alla kuuluvale kindlustusseltsile, et võimaldada poliisi jätkuvat teenindamist, sealhulgas mistahes kehtivate nõuete tasumist. Vastasel juhul esineb risk, et pärast Brexiti üleminekuperioodi lõppu (hetkel eeldatavalt 31. detsembril 2020) ei kuulu teie poliisi teenindamine, sealhulgas kehtivate nõuete tasumine, enam Lloyd si juriidilisse pädevusse. 1. Selgitus/Brexit 1.4 Mis on EMP? EMP tähendab Euroopa Majanduspiirkonda, mis on moodustatud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga (94/1/ECSC, EC), koos selle muudatustega, millesse ei kuulu Suurbritannia ja kuuluvad järgmised 30 riiki; Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küprose Vabariik, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Liechtenstein, Leedu, Luksemburg, Malta, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania ja Rootsi. 1. Selgitus/Brexit 1.5 Mis on üleminekuperiood, mis on ülemineku lõppkuupäev? Suurbritannia ja EL-i juhid sõlmisid Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Euroopa Liidust väljaastumise lepingu 17. oktoobril 2019 ning see jõustus 1. veebruaril Leping sisaldab üleminekuperioodi, mille jooksul toimub Suurbritannia ja EL-i vahel õiguslik ja regulatiivne järjepidevus kehtivate reeglite alusel alates kuupäevast, mil Suurbritannia EL-ist lahkub (31. jaanuaril 2020) kuni nimetatud perioodi lõppemiseni (ülemineku lõppkuupäev). Praegu eeldatakse, et üleminekuperiood lõpeb 31. detsembril PN Lk 1 / 11 Lloyd s is authorised under the Financial Services and Markets Act 2000

2 1. Selgitus/Brexit 1.6 Miks Lloyd'si kindlustusselts asub Brüsselis? 1. Selgitus/Brexit 1.7 Kas VII osa kohane üleandmine on tingimata vajalik ja kas on kaalutud teisi variante? 1. Selgitus/Brexit 1.8 Kuidas Lloyd'si nõukogu ja juhatus otsustasid seda teha ning langetasid selle otsuse just nüüd? 1. Selgitus/Brexit 1.9 Mis juhtub, kui praegust üleminekuperioodi pikendatakse? Kas VII osa tegevused jätkuvad praeguste plaanide kohaselt samades ajaraamides? Lloyd s kaalus hoolikalt oma EMP kindlustusseltsi asukoha valikut. Üks põhitegur selle lõplikul valikul oli suutlikkus tagada 100% edasikindlustus sündikaatidele äritegevuse osas, mille üleandmist me kavandame, ning muudes kaalutud EMP riikides ei olnud see võimalik. Belgia Riigipank (NBB) on andnud Lloyd'si Brüsseli harule kindlustusandja volitused erinevat tüüpi kahjukindlustuse (edasi)kindlustustegevuse teostamiseks ja ettevõttel on tegevusluba, et teostada seda äritegevust kogu EMP ulatuses asutamisvabaduse või teenuste osutamise vabaduse alusel 19 filiaali kaudu kogu EMP-s. Lloyd'sil on head suhted Belgia reguleerivate asutuste, NBB ning finantsteenistuse ja turuametiga. Belgia reguleeriv kord hõlmab ka maksevõime II direktiivi ja pakub seega sarnast usaldatavusnõuete regulatiivset kaitset nagu Suurbritannias kehtiv kord. Jah. Ükski teine kaalutud variant ei taga samasugust õiguskindlust ja lõplikku selgust nagu VII osa kohane üleandmine enne ülemineku lõppkuupäeva. Ükski teine lahendus ei käsitle piisavalt tegevusloa kaotamist ja regulatiivseid riske, mida põhjustab Brexit Lloyd'sile ja selle kindlustusvõtjatele. Pärast referendumit juunis 2016 ja Suurbritannia valitsuse ametlikku teadaannet riigi kavandatud väljaastumise kohta EMP-st on juhatus kaalunud mitmeid stsenaariume. Olles täiendavalt kaalunud Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) ja Suurbritannia reguleerivate asutuste panust, kiitsid nõukogu ja juhatus heaks kavandatud üleandmise meetodi juunis 2018, kuna selline üleandmine tagab kõige kindlama ja lõpliku tulemuse. Kuigi mõned kindlustusandjad on juba rakendanud sarnaseid Brexiti üleminekukavasid, on Lloyd'si turuga seotud positsioon ainulaadne ja seda tuleb enne tegutsemist täielikult arvesse võtta. Pikendatud üleminekuperiood samadel tingimustel kui praegune üleminek nõuab endiselt lahendust EMP nõuete küsimusele, isegi kui see toimub hiljem. Ennetades teenuse järjepidevuse nõuet, mis tekib hilisemal kuupäeval, ning selleks, et ära kasutada enne ülemineku lõppkuupäeva olemas olevat õiguskindlust, jätkub üleandmine kooskõlas praeguste plaanidega. Suurbritannia valitsus on teatanud, et ei kavatse taotleda üleminekuperioodi pikendamist ja Suurbritannia Parlament on selle kavatsuse rakendamiseks ka vastavad õigusaktid vastu võtnud. 1. Selgitus/Brexit 1.10 Mida kavandatakse ja miks? Tehakse ettepanek, et EMP kahjukindlustuspoliisid (või nende osad), mis on antud aruandeaastatele (kaasa arvatud), antakse üle firmale Lloyd s Insurance Company S.A. Brüsselis (Lloyd si Brüsseli haru), mis on täielikult firmale Society of Lloyd s kuuluv tütarettevõte. Poliisid, mis on seotud Lloyd si regulatoorsete litsentsidega Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas ja/või Šveitsis, ei kuulu siiski üle andmisele. Pärast üleminekuperioodi, mis lõpeb eeldatavalt 31. detsembril 2020, ei pruugi Lloyd si liikmetel olla võimalik teenindada olemasolevat EMP äritegevust ilma õiguslike või regulatiivsete nõuete rikkumiseta erinevates EMP liikmesriikides, kuna tegevusloaõigused lõpetatakse. Seda arvestades on loodud uus tegevusharu Lloyd si Brüsseli harule: uute EMP kahjukindlustuse lepingute sõlmimine ja kehtivate lepingute pikendamine alates 1. jaanuarist Selgitus/Brexit 1.11 Miks ei hõlma skeem elukindlustuse ärisuunda? Elukindlustus hõlmab üksnes väga väikest osa liikmete poolt sõlmitavatest kindlustuslepingutest. Sellist äritegevust ei saa kavandatud üleandmisskeemi lisada, sest Lloyd'si Brüsseli harul ei ole ega saa olla volitusi elukindlustusega tegelemiseks. Haldurid, keda olukord mõjutab, planeerivad oma lahendust elukindlustuse ärisuuna teostamiseks pärast Brexitit. PN Lk 2 / 11

3 1. Selgitus/Brexit 1.12 Miks toimus 20. novembril 2018 ülemkohtu eelistung ja milline oli selle tulemus? 1. Selgitus/Brexit 1.13 Mida arvab antud skeemist Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA)? 1. Selgitus/Brexit 1.14 Mida arvavad skeemist riiklikud pädevad asutused ( NCA )? 1. Selgitus/Brexit 1.15 Miks olete skeemist mõned jurisdiktsioonid välja jätnud? 1. Selgitus/Brexit 1.16 Millised on need välistatud jurisdiktsioonid? 1. Selgitus/Brexit 1.17 Kas Ameerika Ühendriigid on välistatud jurisdiktsioon? aastal toimus ülemkohtu eelistung, et selgitada teatud põhimõtteid, millel tugineb Lloyd si üleandmise kava, võttes arvesse Lloyd si turu ainulaadset suurust, iseloomu ja keerukust ning kavandatud VII osa kohast üleandmist. Mittesiduva kohtuotsuse (tulemuse) võtmepunktid olid järgmised: (1) üleandmine võib toimuda ühtse üleandmisena kõikide Lloyd si liikmete nimel alates aastast (tuletame meelde, et selle jõustamiseks andis Lloyd si nõukogu liikmetele juhised oma aasta septembris toimunud koosolekul); (2) üleandmine on tsentraalselt Lloyd si poolt koordineeritud; (3) üleandmine on seotud kogu EMP tegevusega, mille korral haldurid ei saa pärast Brexitit vastavat tegevust teostada ( üle antav tegevus ); (4) mõnede üle antava tegevuse osade määratlus on võimalik alles pärast üleandmise kuupäeva nõuete tekkimisel; ja (5) poliisid, mis sisaldavad nii EMP kui ka EMP-väliseid riske, jagatakse vastavalt osadeks. Nimetatud eelistung andis Lloyd si jaoks väga positiivse tulemuse, kuna see võimaldas meil jätkata plaanipäraselt, võttes aluseks kehtivad regulatiivsed ja ülemkohtu kooskõlastused. EIOPA on julgustanud kindlustusandjaid ja turuasutusi tegutsema, võttes arvesse äri- ja reguleerimissüsteemi tõenäolist ebakindlust pärast Brexitit. 28. veebruaril 2020 kirjutas ka PRA ettevõtetele (sealhulgas Lloyd sile), kellel on Euroopas kehtivad kohustused, kinnitades EIOPA seisukohti ning soovitades rakendada üleminekumeetmeid ja tuginemist EL-i sisestele ümberkorraldustele. EMP reguleerivad asutused järgivad kindlustustegevuse üleandmise protokolle ka kokkulepitud Brexiti üleminekuperioodil, kuna EL-i õigus kehtib jätkuvalt. Lloyd's suhtleb ka USA reguleerivate asutustega. Austraalia, Kanada, Hongkongi, Singapuri, Lõuna-Aafrika ja Šveitsiga (välistatud jurisdiktsioonid) seotud poliisid on skeemist välja jäetud, kuna nende suhtes kehtivad loanõuded, mida kohaldatakse Lloyd'si kogu tegevuse suhtes ning mis muudavad nende poliiside Lloyd'si Brüsseli harule üleandmise teostamatuks või ebapraktiliseks. Need nõuded hõlmavad riike, milles kohaldatakse kohalikke usalduslepinguid või muid hoiuste tagamise viise. Austraalia, Kanada, Hongkong, Singapur, Lõuna-Aafrika ja Šveits Ei. EMP poliiside korral, mis katavad USA riske või mis katavad EMP riske, kuid on väljastatud USA kindlustusvõtjale, kuulub skeem kohaldamisele. 2.1 Mis on jõustumiskuupäev? Jõustumiskuupäev tähendab kellaaega ja kuupäeva, millal üleandmise skeem jõustub. Praegu eeldatakse, et see toimub ligikaudu 30. detsembril Mis on skeem? Skeem on dokument, mis määrab üleandmise tingimused. See on juriidiline dokument, mille on kinnitanud Inglismaa ja Walesi ülemkohus. PN Lk 3 / 11

4 2.3 Kes on üleandja? Liikmed, keda esindab antud skeemis Lloyd's. Vastavalt Lloyd si korraldusele kinnitas Lloyd si nõukogu 20. septembril 2018, et Lloyd s on volitatud tegutsema antud skeemi kohaldamisel liikmete nimel üleandjana. 2.4 Kes on ülevõtja? Ülevõtja on Lloyd s Insurance Company S.A (Lloyd'si Brüsseli haru), Belgia kindlustusettevõte, mis on täielikult Lloyd'sile kuuluv tütarettevõte. Belgia Riigipank on väljastanud sellele loa kindlustusettevõttena tegutsemiseks. Ülevõtjal on Belgia õiguse alusel lubatud teostada kindlustustegevust kõikides EMP riikides samade kindlustusliikide osas, mis antakse talle üle skeemi alusel. 2.5 Mis on kindlustustegevuse üleandmine (VII osa)? 2.6 Milline on õiguslik kavandatud üleandmise teostamiseks? 2.7 Millal ja kuhu tegevus üle antakse? aasta finantsteenuste ja -turgude seaduse VII osa nõuab kindlustustegevuse üleandmist kindlustustegevuse üleandmise skeemi alusel, mille on kinnitanud Inglismaa ja Walesi ülemkohus. VII osa võimaldab praegu kindlustustegevuse üleandmist reguleeritud Suurbritannia kindlustusandjalt EMP kindlustusandjale ilma individuaalse poliisi uuendamise või kindlustusvõtja nõusoleku vajaduseta. VII osa hõlmab ka ettevõtte Lloyd's of London tegevust. See on ühine õiguslik mehhanism, mida kasutatakse kindlustustegevuse restruktureerimiseks ning mis võimaldab antud juhul EMP kahjuriskide üleandmist ja EMP kahjuriskide eraldamist EMP-välistest riskidest ning üleandmist Lloyd'si Brüsseli harule. VII osa on kasutanud paljud teised Suurbritannia kindlustusandjad Brexiti kontekstis EMP kindlustuspoliiside üleandmiseks Euroopa kindlustusandjatele. VII osa kohaselt palutakse Inglismaa ja Walesi ülemkohtul kinnitada (sanktsioneerida) skeem, mille alusel toimub vastava tegevuse üleandmine. Toimub kaks eraldi kohtuistungit, mida eraldab kindlustusvõtjate teavitamistoiming, mis on suunatud kindlustusvõtjatele ja teistele asjaosalistele. Teavitamistoiming on õigusaktide kohaselt kohustuslik ning VII osa reguleeriv raamistik annab kindlustusvõtjatele ja teistele mõjutatud isikutele õiguse esitada skeemi suhtes vastuväiteid. Kohus teeb oma otsuse esitatud tõendite põhjal tunnistajate avaldused (sealhulgas teavitusettepanekud ja kõik loobumised teatud osapoolte teavitamise nõudest), skeem, sõltumatu eksperdi (IE) aruanne kohtule, korralduste eelnõud, vastused ja vastuväited (kui neid on) kindlustusvõtjate poolt ning täiendavad dokumendid. Samuti eeldatakse, et usaldatavusnormatiivide reguleerimise amet (PRA) ja finantsinspektsioon (FCA) esitavad igale istungile kohtuaruande. Lloyd si esindab istungitel vandeadvokaat (QC) ning PRA-l ja FCA-l on õigus olla samamoodi esindatud. Lloyd si QC esitab oma argumendid ning kohtunik kuulab ära PRA ja FCA seisukohad. Kindlustusvõtjad võivad esindada ennast kohtus ise või esindaja kaudu. PRA, FCA ja IE ning kohus võtavad arvesse kõiki kindlustusvõtjate vastuväited, mis on saadud pärast teavitustoimingu teostamist. Kui skeem kinnitatakse, väljastab kohus ametliku kohtuotsuse, mis annab üleandmisele täieliku juriidilise jõu üleandmine loetakse toimunuks märgitud skeemi jõustumiskuupäeval, milleks on hetkel 30. detsember Kavandatud üleandmise jõustumiskuupäev on 30. detsember 2020, mis tagab lühikese aja enne üleminekuperioodi eeldatavat lõppu 31. detsembril See võimaldab teeninduse nõuetekohast jätkumist. Jõustumiskuupäeval antakse üle antavad EMP poliisid üle Lloyd'si Brüsseli harule. Et vältida võimalikke viivitusi mitmete üleandmiste tõttu, on otsustatud, et EMP poliiside tsentraliseerimine ühte asukohta (Brüssel) on tõhusam. PN Lk 4 / 11

5 2.8 Kes on sõltumatu ekspert, millised on tema kohustused ja kes tasub eksperthinnangu teostamise eest? 2.9 Millal ja kus toimub ülemkohtu istung kavandatud üleandmise arutamiseks? 2.10 Kas kindlustusvõtjatel on õigus hääletada nende ettepanekute üle? IE on hr Carmine Papa, kogenud turuasjatundja. Carmine Papa on firma PKF Littlejohn LLP partner ning ta on tegelenud Lloyd si ja Londoni kindlustusturu auditeerimise ja nõustamisega alates aastast. Ta on teinud koostööd Lloyd si sündikaatide, kindlustusfirmade, haldurite ja liikmetega. Carmine on osutanud nõustamisteenuseid uute sündikaatide ja haldurite loomise osas ning tal on suured kogemused nii Lloyd siga kui kogu turuga. Carmine saab kasutada täiendavaid teadmisi, mis on talle kättesaadavad firmas PKF Littlejohn, ning tal on täiendav juurdepääs aktuaarsetele nõustamisvahenditele. Tema ametisse nimetamise on kiitnud heaks PRA koos FCA-ga. IE teeb enne aruande/aruannete koostamist tihedat koostööd PRA, FCA ja NBB-ga. IE peab esitama seisukoha, kas skeem avaldab olulist ebasoodsat mõju mõnele kindlustusvõtjate rühmale või muudele huvitatud osapooltele. IE on ülemkohtu teenistuses. Kuigi PRA on koos FCA-ga IE heaks kiitnud ning ta allub lõppastmes ülemkohtule, tasub tema kulud täielikult Lloyd s. Planeeritud on kaks istungit: 1. Juhiste (esialgne) istung 12. mai 2020; ja 2. Kinnitamise (lõplik) istung 18. november Kinnitamise korral jõustub skeem seejärel 30. detsembril Alates 31. detsembrist 2020 on EMP poliisid (või poliiside EMP osa) üle antud Lloyd si Brüsseli harule. Ei. See ei sarnane aktsionäride koosolekule hääleõigusi ei ole. Kindlustusvõtjatel ja muudel isikutel, kes väidavad, et VII osa kohane üleandmine avaldab neile ebasoodsat mõju, on õigus esitada ettepanekute suhtes vastuväiteid. Palun vt <Kuidas esitada vastuväiteid või kahtlusi> lisateabe saamiseks Kas VII osa saab blokeerida? Otsus ja kaalutlusõigus kinnitada kindlustustegevuse üleandmine aasta finantsteenuste ja -turgude seaduse (FSMA) VII osa alusel on ülemkohtul. FSMA VII osa on suure jõuga seadusjärgne. Olemas on mitmeid tugevaid kaitsesätteid/kohustusi, mis juhul, kui need ei ole täidetud, võivad takistada VII osa osalist või täielikku teostamist. Kui FSMA nõuded ei ole ülemkohtu jaoks rahuldaval viisil täidetud, võib kohus skeemi mitte kinnitada. PN Lk 5 / 11

6 2.12 Milliseid kaitsemeetmeid üleandmise sisaldab? 2.13 Kas PRA või FCA on ettepanekud läbi vaadanud? 2.14 Milline on antud küsimuses Belgia Riigipanga ning Belgia finantsteenuste ja -turgude ameti seisukoht? 2.15 Kas ettepanekuid on arutatud HMRC-ga? 2.16 Milline seadus reguleerib nõudeid, mis puudutavad üle antavat äritegevust? Kaitsemeetmed on nii seadusjärgsed kui ka regulatiivsed ning VII osa i neli peamist kaitsemeedet on järgmised: 1) Sõltumatu ekspert (IE). Ilma huvide konfliktita tööstusharu ekspert, kelle ametisse nimetamise on heaks kiitnud usaldatavusnormatiivide reguleerimise amet (PRA), konsulteerides finantsinspektsiooniga (FCA). IE on ülemkohtu teenistuses. IE peab kindlaks tegema, kas üleandmine avaldab kindlustusvõtjatele olulist ebasoodsat mõju. 2) Kindlustusvõtjate teavitamine ning nende õigus menetluses osaleda ja vastuväiteid esitada. VII osa õigusaktides nõutakse, et kõiki otseseid kindlustusvõtjaid teavitataks kavandatud üleandmisest eelnevalt (kuigi on võimalik taotleda vabastust nõudest teavitada teatud kindlustusvõtjaid ja teisi huvitatud osapooli). Kindlustusvõtjatele tuleb edastada üleandmise kohta teade vähemalt kuus nädalat ette ning neil on õigus üleandmise suhtes kahtlusi või vastuväiteid esitada. Samuti on neil õigus olla esindatud või osaleda kohtus. 3) Seadusandjad Konsultatsiooni PRA ja FCA vahel on pikk ja üksikasjalik. PRA peab jääma rahule skeemi usaldatavusnõuete aspektidega, võttes arvesse PRA põhikirjajärgseid eesmärke; FCA aga tegevuse ja eelkõige skeemi kindlustusvõtjatega suhtlemise (teavitamise) aspektidega. Mõlemad vaatavad läbi ja vajadusel kommenteerivad põhidokumente, mille hulka kuuluvad nt skeem, juriidiline teade, kindlustusvõtjate teavitamise strateegia ja sõltumatu eksperdi aruanded. Mõlemad reguleerivad asutused koostavad eraldi aruanded ülemkohtu istungite jaoks. Mõlemat seadusandjat esindab ülemkohtus eeldatavalt advokaat. 4) Ülemkohus - Kohus langetab kaalutud otsuse kavandatud üleandmise kohta, olles läbi vaadanud kõik põhidokumendid, PRA ja FCA aruanded ning kindlustusvõtjate ja teiste huvitatud osapoolte seisukohad, eelkõige vastuväited ettepanekutele. PRA ja FCA on teostanud ja teostavad jätkuvalt meie ettepanekutega seotud konsulteerimis- ja hindamistegevust. Mõlemad asutused on seadusjärgse iga lahutamatult seotud. Kumbki asutus koostab ülemkohtule läbivaatamiseks aruande ja neilt küsitakse, kas neil on ettepanekute suhtes vastuväiteid või mitte. Ülemkohus tugineb erinevatele järeldustele, mis puudutavad eelkõige skeemi usaldatavusnõuete aspekte ja vastavust asjakohastele nõuetele, mis puudutavad VII osa kohast üleandmist ja äritegevuse teostamist ning kindlustusvõtjate teavitamistoimingu teostamist. Lloyd'si Brüsseli haru on kohustatud konsulteerima Belgia Riigipanga (NBB) ning finantsteenuste ja -turgude ametiga sarnaselt PRA ja FCA-ga. Seni on nad meie ettepanekuid toetanud. Me eeldame, et NBB jälgib ettepanekuid kuni jõustumiskuupäevani. Jah. Siiski ei esita HMRC tavaliselt oma arvamust enne, kui nad on näinud skeemi ja sõltumatu eksperdi aruande lõplikke versioone. Lepingud on tavaliselt sõlmitud vastavalt Inglise seadusele. PN Lk 6 / 11

7 3. Üleandmise mõjud 3.1 Mida ma pean tegema? Võimaliku üle antava poliisi kindlustusvõtja või muu huvitatud osapoolena peaksite end ettepanekutega kurssi viima. Lugege kogu antud veebilehel saadaval olevat teavet ning veenduge, et kõiki isikuid, keda poliis puudutab, teavitatakse kavandatud üleandmisest. Kui teie poliis on ühispoliis, aitab Lloyd s teid kindlustusvõtjatele ja kõigile teistele soodustatud isikutele ettepanekute tutvustamisel. Kui vajate toetust, võtke meiega ühendust. Kõigil isikutel, kes arvavad, et kavandatud üleandmine võib avaldada neile negatiivset mõju, on õigus osaleda ülemkohtu istungil, mille planeeritud toimumisaeg on 18. novembril 2020, ning esitada kavandatud üleandmise suhtes vastuväiteid isiklikult või esindaja kaudu. Kui teil või teie esindajal on plaanis osaleda nimetatud ülemkohtu istungil, siis palume teil meid sellest teavitada, et saaksime informeerida teid kõigist istungiga seotud muudatustest, näiteks kellaajast või kuupäevast. Allpool toodud kontaktandmete kaudu võite esitada vastuväite kavandatud üleandmise suhtes ka telefoni teel või kirjalikult Lloyd sile. Me registreerime teie vastuväite ning edastame selle PRA-le, FCA-le, sõltumatule eksperdile ja ülemkohtule. Lisateavet võimalike kahtluste ja vastuväidete esitamise kohta leiate punktist <Kuidas esitada vastuväiteid või kahtlusi>. 3. Üleandmise mõjud 3.2 Ma ei tea, et mul oleks Lloyd'si poliis, mida ma pean tegema? 3. Üleandmise mõjud 3.3 Selle poliisiga on seotud ka teisi kindlustusvõtjaid, kas neid teavitatakse? 3. Üleandmise mõjud 3.4 Minu poliis on lõppenud, miks on mulle teade saadetud? 3. Üleandmise mõjud 3.5 Kas minu poliis või mistahes poliis on pärast üleandmist vähem tagatud? 3. Üleandmise mõjud 3.6 Milline on kavandatud üleandmise mõju ja mis toimub jõustumiskuupäeval? 3. Üleandmise mõjud 3.7 Mis siis, kui poliis hõlmab nii EMP kui ka EMP-väliseid riske? Teie poliis või poliis, mille kohaselt te olete nõude esitaja, on või on olnud varem sõlmitud Lloyd siga. Võtke ühendust oma tavapärase turuesindajaga meie turukataloogi kaudu veebilehel Turuosaliste abiga teavitab Lloyd's iga üle antava poliisi tavalist kontaktisikut. Kui poliis puudutab ka teisi huvitatud osapooli, sealhulgas soodustatud isikuid, kes on kontaktisikule teada, palub Lloyd s ka neid ettepanekutest teavitada. Kui vajate vastava teate koostamisel abi, siis võtke meiega ühendust Teatud poliiside korral pikeneb vastutus poliisi lõppemiskuupäevast kaugemale. Selle tagajärjel säilib kindlustusvõtja majandusliku kasu võimalus seoses poliisiga ja seetõttu tuleb kindlustusvõtjat sellest teavitada. Sõltumatu ekspert on järeldanud, et skeem ei avalda olulist ebasoodsat mõju ühelegi poliisile. Jõustumiskuupäeval lähevad kõik üle antavad poliisid ning nendega seotud varad ja kohustused üle Lloyd si Brüsseli harule. Palun vt <Skeemi tingimuste kokkuvõte> lisateabe saamiseks. Skeemi kinnitamise korral antakse üle kõik poliisid, mille korral on kindlustusvõtja alaline aadress EMP-s või kõik poliisiga seotud riskid asuvad EMP-s. Nende poliiside korral, kus EMP-s asub osa riskist, antakse ettevõttele Lloyd s Insurance Company S.A. (Lloyd'si Brüsseli haru) üle ainult riski EMP element, EMPvälised riskid aga jäävad üle andmata ja muutmata. Praegu tunnustatakse sellist toimimist EMP-s Euroopa kindlustusdirektiivi (maksevõime II direktiivi) raames. Poliis ei muutu uut poliisi pole vaja välja anda. Selle asemel kinnitatakse poliisil riski kaaspaiknemine EMP ja EMP-väline piirkond. PN Lk 7 / 11

8 3. Üleandmise mõjud 3.8 Kas poliisi tingimused muutuvad? 3. Üleandmise mõjud 3.9 Kas kindlustusvõtjad saavad VII osa kohase üleandmise tulemusena hüvitist? 3. Üleandmise mõjud 3.10 Mis juhtub pooleli olevate nõuete, kaebuste, kohtumenetluste ja/või kohtuasjadega (sealhulgas tegevusvastutus)? 3. Üleandmise mõjud 3.11 Kui minu poliis üle antakse, siis kellele esitada pretensioone seoses minu poliisi müügi, halduse või käitlemisega? 3. Üleandmise mõjud 3.12 Kas finantsteenuste hüvitiste skeemi (FSCS) kate kaob pärast üleandmist? Ei, välja arvatud asjaolu, et ettevõttest Lloyd s Insurance Company S.A. (Lloyd'si Brüsseli haru) saab kindlustusandja ja vastutav töötleja EMP poliiside osas. Kavandatud üleandmine on hoolikalt läbi mõeldud tagamaks, et see ei muuda poliiside toimimist ega teie suhet teie turuesindajaga. Ei. Kavandatud ülekandega ei teki ega kaasne rahalisi hüvitisi. Kogu üle antavate poliisidega seotud pooleli olevad tegevused võtab üle ettevõte Lloyd s Insurance Company S.A. (Lloyd si Brüsseli haru), välja arvatud tegevusvastutuse ja muu mittekindlustatava vastutuse osas (vt allpool). Täpsema teabe saamiseks menetluste jätkumise kohta vt <Skeemi tingimuste kokkuvõte>. Mistahes hagi või muu kohtu- või haldusmenetlus, nõue või kaebus, mis puudutab tegevusvastutust või mistahes muud mittekindlustatavat vastutust, jääb liikmetele või nende haldurile. Tegevusvastutus tähendab mistahes vastutust, mis tuleneb või tekib üle antavate poliiside müügist, haldusest või käitlemisest enne jõustumiskuupäeva liikme või mistahes liikme halduri poolt või nimel. Kõikide kaebuste eest, mis puudutavad üle antava poliisi müüki, haldust või käitlemist enne üleandmise jõustumiskuupäeva, jäävad vastutavaks liikmed või nende haldurid. Vastava kaebuse esitamise i on kirjeldatud veebilehel: Kõik pretensioonid, mis puudutavad üle antava poliisi haldust või käitlemist pärast üleandmise jõustumiskuupäeva, tuleb esitada Lloyd si Brüsseli harule. Vastava kaebuse esitamise i on kirjeldatud veebilehel: Üldiselt, kui te olete üle antava poliisi kindlustusvõtja, kes on toetuskõlblik nõude esitaja kaitstud nõudes poliisi alusel, mis antakse üle Lloyd si Brüsseli harule, ning vastav nõue on seotud tegevuse või tegevusetusega, mis on toimunud enne üleandmist, siis kaitseb FSCS seda nõuet jätkuvalt ka Lloyd si Brüsseli haru maksejõuetuks muutumise korral. Kui teie nõue on seotud tegevuse või tegevusetusega, mis on toimunud pärast üleandmist, siis kuna Lloyd si Brüsseli harul saab plaani kohaselt olema volitatud Suurbritannia haru, peaks kehtiv FSCS kate hõlmama jätkuvalt kaitstud nõudeid. Seega näiteks, kui te olete isik, kellel on nõue Lloyd si Brüsseli harule üle antud sõidukikindlustuse poliisi alusel, siis peaks FSCS kaitse teile endiselt kehtima. Haruesindusele PRA heakskiidu saamine pole küll garanteeritud, kuid seni pole põhjust arvata, et seda ei anta. Ent juhul, kui Lloyd si Brüsseli haru Suurbritannia harule tegevusluba ei anta, pole FSCS kate selliste nõuete korral saadaval. Täpsemat teavet selles küsimuses leiate sõltumatu eksperdi aruande punktis PN Lk 8 / 11

9 3. Üleandmise mõjud 3.13 Kas pärast üleandmist kaob võimalus kasutada finantsombudsmani ("FOS") teenuseid? 3. Üleandmise mõjud 3.14 Lloyd s on teatanud, et ta "tasub kõik kehtivad nõuded". Kuidas see saavutatakse? 3. Üleandmise mõjud 3.15 Kas üleandmise järel kaob Lloyd si tagatisahela kaitse? 3. Üleandmise mõjud 3.16 Kas poliise tuleb uuendada kas see pole ebapraktiline? 3. Üleandmise mõjud 3.17 Kuidas määratakse osadeks jaotatud poliiside piiride ja alampiiride proportsioonid? Üldiselt, kui te olete üle antava poliisi kindlustusvõtja, kes on toetuskõlblik nõude esitaja (näiteks üksikisik või väikeettevõtja) ning soovite esitada kaebust liikme või halduri tegevuse või tegevusetuse suhtes, mis on toimunud enne üleandmist, on teil juurdepääs FOS-i teenustele jätkuvalt ka pärast üleandmist. Kui kaebus on seotud küsimusega, mis on üle antud Lloyd si Brüsseli harule, siis vastutab Lloyd si Brüsseli haru FOSiga suhtlemise eest. Kui kaebus on seotud küsimusega, mis ei ole üle antud Lloyd si Brüsseli harule (näiteks tegevusvastutus, mida skeemi kohaselt Lloyd si Brüsseli harule üle ei anta), vastutab vastav liige või haldur ka edaspidi FOS-iga suhtlemise eest. Kui te olete üle antava poliisi kindlustusvõtja, kes on toetuskõlblik nõude esitaja ning soovite esitada kaebust Lloyd si Brüsseli haru tegevuse või tegevusetuse suhtes, mis on toimunud pärast üleandmist, saate te FOS kaitset reeglina kasutada ainult juhul, kui Lloyd si Brüsseli haru tegu või tegevusetus on toimunud Suurbritannias. Seetõttu peate arvestama riskiga, et võib esineda asjaolusid, mille korral teil ei pruugi olla võimalik pöörduda sellise kaebusega FOS-i poole pärast üleandmist. Täpsemat teavet selles küsimuses leiate sõltumatu eksperdi aruande punktides 2 ja 7. VII osa is, nagu kirjeldatud eespool, sätestatakse EMP nõuetele vastavate nõuete täitmise protseduur, mis võimaldab kehtivaid EMP nõudeid tasuda samal viisil nagu enne üleandmist ja samal viisil nagu EMP-väliseid nõudeid. Nõuetest teatamise viis ei muutu. Lloyd si tagatisahel koosneb kolmest lülist: i. Sündikaadi taseme varad ii. Liikmete rahalised vahendid Lloyds is ja iii. Lloyd si tsentraalsed varad (sh keskfond). Esimest kaht lüli hallatakse volikirja alusel peamiselt kindlustusvõtjate kasuks ja neid võib kasutada ainult liikme vastutuse korral seoses poliisidega, mille vastav liige on konkreetselt sõlminud või mis on edasikindlustatud vastava liikme poolt lõpetamiseks edasikindlustuse is. Kolmas link sisaldab Lloyd si hallatavaid vastastikuseid varasid, mis on kasutatavad Lloyd si äranägemisel, et rahuldada mistahes liikmete kindlustuskohustusi, mida ei saa täita liikmete omavahenditest. Pärast üleandmist on kindlustusvõtjal nõue Lloyd si Brüsseli harule, kellel on omakorda edasikindlustus sündikaatide liikmetega. Lloyd sil on jätkuvalt õigus kasutada keskfondi, et toetada neid liikmeid juhul, kui nad seda vajavad, et tagada Lloyd si kindlustuskohustuste täitmine (sealhulgas, kuid mitte ainult, nende edasikindlustuskohustused Lloyd si Brüsseli haru ees). VII osa kohase üleandmise eelis seisneb selles, et lepingud ei vaja uuendamist. Lepingupoolelt ei nõuta kinnitust, kooskõlastust ega allkirja eespool kirjeldatud kinnituste ja kaitsemeetmete rakendamisel antakse lepingud automaatselt ja tühistamatult skeemi jõustumiskuupäeval üle pärast Inglismaa ja Walesi ülemkohtu heakskiitu (kinnitust). Otseselt kooskõlas praeguse tegevusega, nagu tavaliselt riskiga kaalutud alusel. Piirid ja alampiirid kehtivad pärast üleandmist samal viisil ja samal määral nagu enne üleandmist. PN Lk 9 / 11

10 3. Üleandmise mõjud 3.18 Milline on maksumõju sündikaatidele? 3. Üleandmise mõjud 3.19 Kas kavandatud üleandmine mõjutab kindlustusvõtjate tasutavat maksu? 3. Üleandmise mõjud 3.20 Millised on edasikindlustusettepanekud? 3. Üleandmise mõjud 3.21 Milline on mõju EMP-välistele edasikindlustusandjatele? 3. Üleandmise mõjud 3.22 Kas me peame kõik meie edasikindlustuslepingud ümber vaatama? 3. Üleandmise mõjud 3.23 Kes tasub üleandmisega seotud kulud? Eeldatavalt ei avalda skeemi rakendamine sündikaatide maksutulemustele mingit negatiivset mõju. Siiski jätkame me maksuprotseduuride arutamist nõustajate ja HMRC-ga ning teavitame edasistest uuendustest antud teemal i käigus. Kavandatud üleandmine on kindlustusvõtjate jaoks eeldatavalt maksuneutraalne. Siiski jätkame me maksuprotseduuride arutamist nõustajate ja HMRC-ga ning teavitame edasistest uuendustest antud teemal i käigus. Ettepaneku kohaselt muudetakse korraldusega, mille väljastab ülemkohus skeemi kinnitamise raames, sündikaatide EMP poliisidega seotud väljaminevad edasikindlustuslepingud retrotsessioonilepinguteks, mis lisanduvad 100% kvoodijaotuslepingule, mille sõlmib Lloyd si Brüsseli haru sündikaatidega. Kui EMP-väline edasikindlustusandja annab katte EMP poliisidele korraldusega, mille väljastab ülemkohus skeemi kinnitamise raames, muudetakse vastav poliis retrotsessioonikatteks, mis lisandub kvoodijaotuslepingule, mille sõlmib Lloyd si Brüsseli haru sündikaatidega. Kui EMP-väline edasikindlustusandja ei anna EMP poliisile katet, siis selle positsioon ei muutu. Ei. Hetkel olemasolevad üle antavate poliisidega seotud väljaminevad edasikindlustuspoliisid ei kuulu VII osa kohase üleandmise i alusel üle andmisele. Selle asemel muudetakse need skeemi kohaste juriidiliste meetmetega retrotsessioonikatteks, mis lisandub kvoodijaotuslepingule, mille sõlmib Lloyd si Brüsseli haru sündikaatidega. Kõik Lloyd'si otsesed kulud, mis on vajalikud kavandatud üleandmise teostamiseks, kannab Lloyd's. Kindlustusvõtjad ei tasu kavandatud üleandmisega seotud kulusid. 3. Üleandmise mõjud 3.24 Millised on üleandmise mõjud? Üleandmine aitab tagada EMP poliiside nõuetekohase haldamise ka pärast Brexitit, sealhulgas nõuete tasumise. Kavandatud üleandmine ei muuda poliiside tingimusi, välja arvatud asjaolu, et Lloyd si Brüsseli harust saab EMP poliiside kindlustusandja ja vastutav töötleja. Kavandatud üleandmine on hoolikalt läbi mõeldud tagamaks, et see ei muuda poliiside toimimist ega teie suhet teie turuesindajaga. Kavandatud üleandmine ei too teie jaoks kaasa mingeid otseseid administratiivseid muutusi. Seega ei mõjuta kavandatud üleandmine nõuete esitamise i ega makseid, mis võivad kuuluda tasumisele kehtiva nõude korral. Võite jätkata suhtlemist oma tavapärase turuesindajaga ja teatada nõuetest tavapärasel viisil. 3. Üleandmise mõjud 3.25 Kuidas ma uuendustest teada saan? Soovitame teil jätkata käesoleva veebilehe oluliste uuenduste sektsiooni jälgimist, <Olulised uuendused>. Me hoiame seda üleandmise i käigus ajakohasena, lisades üksikasju kohtuistungite ajakavade ja tulemuste muudatuste kohta. Ühtlasi avaldame me ka sõltumatu eksperdi lisaaruande koopia novembris PN Lk 10 / 11

11 4. Kindlustusvõtjate teavitamine 4.1 Kas ma saan üleandmise suhtes vastuväiteid esitada? Kõigil isikutel, kes arvavad, et kavandatud üleandmine võib avaldada neile negatiivset mõju, on õigus osaleda ülemkohtu istungil, mille planeeritud toimumisaeg on 18. novembril 2020, ning esitada kavandatud üleandmise suhtes vastuväiteid isiklikult või esindaja kaudu. Kui teil või teie esindajal on plaanis osaleda nimetatud ülemkohtu istungil, siis palume teil meid sellest teavitada, et saaksime informeerida teid kõigist istungiga seotud muudatustest, näiteks kellaajast või kuupäevast. Lisaks võite esitada vastuväite kavandatud üleandmise suhtes ka telefoni teel või kirjalikult Lloyd sile, kasutades andmeid, mis on toodud osas <Meie kontaktandmed>. Me registreerime teie vastuväite ning edastame selle PRA-le, FCA-le, sõltumatule eksperdile ja ülemkohtule. Lisateavet võimalike kahtluste ja vastuväidete esitamise kohta leiate punktist <Kuidas esitada vastuväiteid või kahtlusi>. 4. Kindlustusvõtjate teavitamine 4.2 Miks te mulle kirja saatsite? VII osa nõuded hõlmavad kõigi otseste kindlustusvõtjate teavitamist. Lloyd'sile edastatud teave näitab, et te olete või olete olnud Lloyd'siga sõlmitud poliisi kindlustusvõtja. Me oleme võimaluse korral edastanud kindlustusvõtjatele teate, et nad oleksid teadlikud kavandatud üleandmisest ja nende õigusest osaleda menetluses. 5. Lloyd s 5.1 Mis on Lloyd s? Lloyd s of London (Lloyd s) on kindlustus- ja edasikindlustusorganisatsioon, mis asub Londonis. Lloyd s ei ole kindlustusselts, vaid pigem korporatsioon, mida reguleerib aasta Lloyd si seadus. Lloyd s on maailma juhtiv kindlustus- ja edasikindlustusorganisatsioon. Oma ülemaailmselt usaldusväärse nime all tegutseme me turu haldurina. Tuginedes mitmekülgsele ülemaailmsele kapitalile ja suurepärastele finantsnäitajatele, laiendab Lloyd s globaalse võrgustiku kaudu kindlustusmaailma, tugevdab kogukondi ja toetab üleilmset majanduskasvu. 5. Lloyd s 5.2 Kes on liikmed? Liikmed on Lloyd si kindlustusandjatest liikmed, endised kindlustusandjatest liikmed või endiste kindlustusandjatest liikmete õigusjärglased, kes on teostanud Lloyd sis kahjukindlustuse alast tegevust mistahes aruandeaastatel Liikmed tagavad finantstagatise Lloyd sis sõlmitud (edasi) kindlustuspoliisidele. Nad tegutsevad ühisel turul, mis hõlmab paljusid liikmeid, kes on rühmitatud sündikaatidesse, et riske hajutada. Kindlustusandjatest liikmete hulka kuuluvad nii ettevõtted kui ka eraisikud (eraisikute korral kasutatakse ka terminit Nimed ). Liikmeid nimetatakse Lloyd sina tuntud kindlustusandjate ühinguks EL direktiivi 2009/138/EÜ (maksevõime II direktiivi) tähenduses. Maksevõime II direktiiv näeb ette, et Lloyd sina tuntud kindlustusandjate ühing on volitatud EL kindlustusandja. See tähendab, et üksainus tegevusluba hõlmab kõiki Lloyd si liikmeid. Selle loa tulemusena on liikmed saanud sõlmida EMP põhiste riskide kindlustuslepinguid maksevõime II direktiivi tegevusloaõiguse alusel. Liikmeid esindab antud kavandatud üleandmise skeemis Lloyd s. Vastavalt Lloyd si korraldusele kinnitas Lloyd si nõukogu 20. septembril 2018, et Lloyd s on volitatud tegutsema antud skeemi kohaldamisel liikmete nimel üleandjana. PN Lk 11 / 11

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

C-118_96

C-118_96 EUROOPA KOHTU OTSUS 28. aprill 1998 [ ] Teenuste osutamise vabadus Kapitali vaba liikumine Elukindlustusena kogutud säästude maksustamine Liikmesriigi õigusaktid, millega kehtestatakse teenuseid osutavate

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Dokument

Dokument KINDLUSTUSTEENUSE HEA TAVA Kindlustusteenuse hea tava kirjeldab põhimõtteid, mida kindlustusandjad kliendisuhetes järgivad. Hea tava on abiks kliendile ja kolmandatele isikutele kindlustusandja tegevuse

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks  TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates 01.10.2018 Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõistetest, mida kindlustamisel kasutatakse. Palun varuge

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

JAI CNC ET#4.indd

JAI CNC ET#4.indd ET Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks www.europa.eu.int/civiljustice Sissejuhatus Euroopa Liidu vabadusel, julgeolekul ja õiglusel põhinev ala aitab inimesi nende igapäevaelus, kui

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

arst2

arst2 Erialane tsiviilvastutuskindlustus Tallinna Arstide Liidu liikmetele Tallinna Arstide Liidu (edaspidi TAL) juhatus informeerib TAL liikmeid selles, et 24.09.2002. a kirjutati ERGO Kindlustuse AS ja Tallinna

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.  SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I)

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 16. oktoober 2017 (OR. en) 13245/17 OJ CRP1 35 ESIALGNE PÄEVAKORD Teema: ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) 2645. koosolek Kuupäev: 18. ja 20. oktoober 2017 Kellaaeg:

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks  VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC-20181 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC-20181 1 SISUKORD TINGIMUSTE KASUTAMINE... 3 KINDLUSTATUD ISIKUD...

Rohkem