Kai Priks (RiTo 6), Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kai Priks (RiTo 6), Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik"

Väljavõte

1 Parlamendiliikmete palga ja hüvitiste süsteem Kai Priks (RiTo 6), Riigikogu Kantselei majandus- ja sotsiaalinfoosakonna nõunik Parlamendiliikme palga tase sõltub riigi elatustasemest, traditsioonidest, parlamendiliikme töö tähtsustamisest. Aeg-ajalt tõuseb parlamendiliikmete töötasu ja hüvitistega seonduv avalikkuse huviorbiiti. See tekitab rahva hulgas suurt diskussiooni ja annab põhjust seaduse järjekordseks ülevaatamiseks. Eestis on seadust "Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude garantiide kohta" (RT 1992, 28, 381) pärast selle vastuvõtmist muudetud neljal korral , 1998., ja aastal. Mõõdukate fraktsiooni (1183 SE), Rahvaliidu fraktsiooni (1184 SE) ja Lauri Vahtre (1193 SE) oktoobris esitatud seaduseelnõudega seoses tehtud uuringu eesmärk oli rahvusvaheline võrdlus parlamendiliikmetele makstavate ametipalkade ja muude hüvitiste süsteemi kohta, aga ka parlamendiliikmete palga võrdlus keskmise palgaga. Hüvitiste all mõeldakse parlamendiliikmeile makstavaid lisatasusid, kompensatsioone esindus-, sõidu-, majutus- ja bürookulude katmiseks, parlamendiliikmete volituste lõppemisel ja ebaõnnestunud tagasivalimise korral teisele tööle mineku nn üleminekuraha ning pensioni. Kuna parlamendipensionid on omaette poleemikat tekitav valdkond, siis seda teemat peaks käsitlema eraldi, antud töös see osa hüvitistest ei ole hõlmatud. Alljärgnevalt on käsitletud 21 riiki - Austriat, Belgiat, Bulgaariat, Horvaatiat, Islandi, Itaaliat, Kreekat, Küprost, Leedut, Lätit, Norrat, Poolat, Portugali, Prantsusmaad, Rootsit, Saksamaad, Sloveeniat, Soomet, Šveitsi, Tšehhit ja Ungarit (vt lisa). Valik järeldusi 1. Palga arvestamise alusena kasutatakse järgmisi näitajaid: kogutulu inimese kohta (Austria), teatud valitsusametniku palka (ingliskeelne nimetus State Counsellor Belgias ja Prantsusmaal ning Under-secretary of State Poolas), keskmist palka, miinimumpalka (Leedu), teatud komisjoni otsust mingi fikseeritud summa näol, lähtudes palgatingimustest tööturul ja majanduslikust olukorrast (Island, Rootsi), Riigikohtu esimeeste palku (Itaalia, Kreeka), fikseeritud summat, mida korrigeeritakse kord aastas tarbijahinnaindeksi järgi (Küpros), presidendi palka (Portugal), avaliku teenistuja palka (Ungari, Tšehhi). 2. Keskmise palga osas kasutatakse nii avaliku sektori keskmist palka, erasektori keskmist palka kui ka riigi üldist keskmist palka. Keskmise palgaga on parlamendiliikmete palk seotud Bulgaarias (3 avaliku sektori keskmist palka), Horvaatias (eelmise aasta keskmine palk riigis + 0,5% iga töötatud aasta kohta, kuid mitte üle 20%), Eestis (4 eelmise kvartali keskmist palka), Lätis (3,2 eelmise aasta keskmist palka), Sloveenias (5 erasektori keskmist palka). 3. Palk sõltub funktsioonidest ja positsioonist parlamendis, mis palga arvestamisel on diferentseeritud koefitsientidena või teatud protsendina lihtliikme palgast. Tüüpiline hierarhia diferentseerimisel on järgmine: parlamendi esimees, aseesimehed, komisjoni

2 esimehed ja aseesimehed, fraktsioonide esimehed ja aseesimehed. Näiteks Eestis saadakse Riigikogu liikme palk koefitsiendi ja eelmise kvartali keskmise palga korrutisena: Riigikogu esimehe ametipalga koefitsient on 6, aseesimehel 5,5, komisjoni esimehel ja fraktsiooni esimehel 5, komisjoni aseesimehel ja fraktsiooni aseesimehel 4,5 ning Riigikogu liikmel 4,0. Leedu Seimi liikme palk saadakse miinimumpalga ja koefitsiendi korrutisena ning koefitsiendisüsteem on järgmine: Seimi esimees 17, esimene aseesimees 14, teine aseesimees 13, komitee esimees 12,2, komitee aseesimees 10,8, alakomitee ja alatise komisjoni esimees 10,5, alatise komisjoni aseesimees 9,8, Seimi liige 9,5; parlamendirühmade esimeeste ja aseesimeeste palk sõltub rühma suurusest (vastavalt 10,2-12,5 ja 9,8-11,6). 4. Töötasu sõltub parlamendiliikme töö aktiivsusest Saksamaa ja Läti parlamendis. Saksamaal võetakse Bundestag'i istungitelt põhjuseta puudumise korral palgast maha teatud summa. Läti Seimis on järgitud motiveerimise põhimõtet, s.t komisjoni ja alakomisjoni koosolekutes osalemise eest makstakse lisatasu. 5. Tööülesannete täitmisega seotud kulutused hüvitatakse parlamendiliikmetele esindus-, sõidu- ja majutuskulude, lisatasu ning päevaraha näol. Esinduskulude puhul jagunevad riigid kolme rühma: esinduskulu ei maksta (Austria, Bulgaaria, Itaalia, Poola, Rootsi, Sloveenia, Soome, Ungari), makstakse parlamendiliikme positsiooni järgi (Belgia, Horvaatia, Kreeka, Norra, Portugal) või makstakse kõigile parlamendiliikmetele (Läti, Portugal). Lisatasu võib sõltuda parlamendiliikme positsioonist, komisjoni koosolekutest ja istungitest osavõtust, komisjoni koosolekul ettekande esitamisest. Majutuskulude hüvitis ja päevaraha sõltuvad parlamendiliikme elukohast (valimisringkonnast). Sõidukulude osas on harilikult ühissõidukites sõitmine parlamendiliikmetele tasuta, neil on õigus kasutada ametisõidukeid, isikliku auto kasutamise puhul on kehtestatud limiidid, mis sõltuvad parlamendiliikme elukoha (valimisringkonna) kaugusest. Soomes, Sloveenias ja Ungaris makstakse kuluhüvitist teatud protsendina palgast ning see sõltub parlamendiliikme valimisringkonna kaugusest. 6. Parlamendiliikmetele on tagatud mitut liiki kindlustused, näiteks reisi- ja pagasikindlustus, õnnetusjuhtumikindlustus. 7. Hüvitatakse ka telefoni-, faksi- ja postikulud. Personali palkamiseks makstakse parlamendirühmadele (fraktsioonidele) rahalisi toetusi. Esineb ka selliseid rahalisi toetusi, nagu toidutoetus (ing k food allowance) Sloveenias ja Šveitsis, juubelipreemia staaži (Poola, Sloveenia) puhul. 8. Peale ametipalga, lisatasude ja muude kulude hüvitamise on parlamendiliikmetel volituste lõppemisel õigus hüvitisele, mille maksmine sõltub liikme teenistusajast parlamendis. Hüvitisena säilitatakse parlamendiliikmele teatud arvu kuude jooksul tema ametipalk. Näiteks Lätis säilitatakse palk ühe kuu jooksul, Tšehhis ja Poolas 3 kuud, Itaalias, Horvaatias, Prantsusmaal ja Ungaris 6 kuud. Eestis säilitatakse volituste lõppemisel Riigikogu liikme ametipalk kolmeks kuuks, kui ta on töötanud Riigikogu liikmena järjest vähem kui aasta, või kuueks kuuks, kui ta on töötanud Riigikogu liikmena järjest aasta või rohkem.

3 Riikide palga ja hüvitiste süsteemide erinevused tekivad parlamendiliikme tööülesannetest tingitud konkreetsete kulutuste hüvitamisest vastavalt riigi arengutasemele. Valitud riikide kohta on võimalik välja tuua parlamendiliikmete palga ja keskmise palga suhe (vt joonist). Joonis. Parlamendiliikmete ja keskmise palga võrdlus 2002 (kroonides) 1 *Ungari parlamendi puhul tuleb lisada seda, et neil on lisatasud kõrged (nt spiikril 180% palgast, komisjoni liikmel 40% jne). Jooniselt näeme, et skaala ühes otsas on sellised arenenud riigid nagu Rootsi, Soome, Suurbritannia ja Saksamaa, kus parlamendiliikme palk on vastavalt 1,6, 1,8, 2,1 ja 2,5 keskmist palka. Mida kõrgema arengutasemega riik, seda suurem on keskmine palk. Teistest Euroopa Liidu kandidaatriikidest erineb oluliselt Sloveenia, kus parlamendiliikme palga ja keskmise palga suhe on kõrgeim ning parlamendiliikme palk on võrreldav Euroopa Liidu liikmesriikide parlamendiliikmete palkadega. Kokkuvõttes võib öelda, et kõigis käsitletud riikides on parlamendiliikme töö rahvaesindajana tasustatud ka siis, kui parlamendiliige säilitab senise töökoha. Riigiti on parlamendiliikmete palga ja hüvitiste süsteem suhteliselt erineva läbipaistvusega. Iga üksiku parlamendiliikme palk ja muud hüvitised võivad ka parlamendi sees tuntavalt erineda. Parlamendiliikme palga tase sõltub riigi üldisest majandustasemest, traditsioonidest, parlamendiliikme töö tähtsustamisest. 1 Keskmise palga andmed: statistikaametite veebid ning Country Information. Kasutatud materjalid: ECPRD 01/2002 võrdlevuuring "Allowances and Expenses of Members of Parliaments". - ( 17. oktoobril 2002 Kesk- ja Ida-Euroopa ning Skandinaavia parlamentidesse saadetud infopäringu vastused. Lisa. Rahvusvaheline võrdlus parlamendiliikme palga arvestamise ja muude tööülesannetega seotud hüvitiste kohta Austria Palk * Põhipalka korrigeeritakse igal aastal. Selleks näitajaks on eelmise aasta tulu inimese kohta. Lisatasud ja muud tööülesannetega seotud hüvitised * Büroo sisustuse ja tehnika kulud kompenseeritakse. * Kaetakse parlamendiliikme sõidukulud valimispiirkonnast pealinna ning ka teised töökohustustega seotud sõidukulud (rong, siselennud jne).

4 * Rahaline toetus sekretäri palkamiseks, mille väärtus on 35% kuupalgast. Belgia Bulgaari Horvaatia Island * Kuupalga arvestamise aluseks on valitsusametniku riigisekretäri (State Counsellor) palk. * Palga arvestamise aluseks on kolmavaliku sektori keskmist kuupalka. * Palga arvestamise aluseks on riigi eelmise aasta kuupalk. Palka tõstetakse 0,5% iga teenistusaasta kohta (maksimaalselt 20%). *Kui parlamendiliige saab palka ka mujalt, peab ta valima, kumba palka ta soovib saada. * Riigi palgaarbitraažikomisjon otsustab parlamendiliikmete, ministrite, kohtunike ja * Mittemaksustatav lisatasu (supplementary allowance) tööga seotud kulude hüvitamiseks, mis moodustab 28% põhipalgast. * Kaetakse spiikri, asespiikrite, kvestorite, büroo liikmete esinduskulud.* Lastetoetuse aluseks on avalikele teenistujatele kehtiv kord. *Töökohustustega seotud sõidukulud (rong, auto, ühistransport). Auto puhul on arvestuse aluseks 120 istungipäeva aastas. * Postitoetus. * Rahaline toetus ühe täiskohaga või kahe poolekohaga sekretäri palkamiseks. Sekretäride leping on seotud parlamendiliikme mandaadiga, nad ei ole avalikud teenistujad. * Töökohustustega seotud lisatasu(supplementary allowance) sekretär jne. Kuni 2/3 parlamendiliikme kuupalgast. *Spiikril 50% kõrgem kui parlamendiliikmel, asespiiker 40%, parlamendirühma ja komisjonide juhid 30%, komisjonide asejuhid 20%, komisjonide liikmed 10%. *Majutuskulude hüvitamine. *Sõidukulude hüvitamine: tasuta ühistransport, isikliku auto kasutamise limiidid vaatab spiiker üle igal aastal. *Bürood telefon, faks, e-post, isiklik veebileht. * Kaetakse spiikri, asespiikrite ja komisjonide juhtide esinduskulud. *Rahaline toetus sekretäri palkamiseks. Iga parlamendirühm saab palgata sekretäri, assistendi. Telefon, e-post, faks. Kulud kaetakse parlamendi eelarvest. *Sõidukulude hüvitamine: rong, lennuk, ühistransport, laev. * Koolituskulude hüvitamine. * Majutuskulude hüvitamineparlamendiliikmele, kel ei ole elupaika Zagrebis, pakutakse parlamendi majutust või üürikorterit või hotellis elamist. * Sõidukulud valimispiirkonnas liikumiseks, ISK (6904 EEK) Reykjavikis ja ISK teistes valimispiirkondades. Parlamendi spiikril on ametiauto. * Tööga seotud kulutused kuus: koolitus, esindamine jne ISK (10128

5 Itaalia Kreeka Küpros kõrgemate valitsusametnike palgad. Arvestamise aluseks on üldine majanduslik olukord ja palgatingimused tööturul. * Parlamendi esimees ISK (kurss 0,2, seega EEK). Parlamendiliikme põhipalk ISK. Asespiikrite ja komisjoni esimehe puhul lisandub põhipalgale15%. Eelarvekomisjoni ja väliskomisjoni aseesimehe puhul lisandub palgale 10%. * Palga arvestamise aluseks on Riigikohtu kodade esimeeste kõrgeim aastapalk. * Brutokuupalk e EEK (neto 5100 ). * Parlamendiliikme põhipalga arvestamise aluseks on Riigikohtu presidendi palk. * Iga parlamendiliige saab aastas 12 kuupalka ja lisaks kaks kuupalka boonusena. * Fikseeritud summa, mis kuulub ülevaatamisele poole aasta taganttarbijahinnaindeks i kohaselt. * Kuulub maksustamisele. *Palgast lähevad maha EEK). *Majutuskuludneile parlamendiliikmeile, kes on mõnest teisest valimispiirkonnast kui pealinnapiirkond, ISK ( EEK). Neile parlamendiliikmeile, kellel on kaks residentsi (nii valimispiirkonnas kui ka pealinnapiirkonnas), hüvitatakse majutuskulud veel 40% ulatuses. *Võimaldatakse büroo sisustus ja tehnika. * Hüvitatakse telefonikulud, võimaldatakse mobiiltelefon. * Iga fraktsioon palkab assistendi. * Sekretäri palkamise rahaline toetus. Iga parlamendiliige võib palgata ühe või mitu isiklikku assistenti. * Positsiooni ja funktsioonide järgi makstakse spiikrile, asespiikritele, komisjonide esimeestelelisatasu; telefonikulude hüvitus, ametlike kulutuste fond. * Hüvitatakse sõidukulud: rong, laev, lennuk. * Üksnes parlamendi esimees saabesinduskulu 40% palgast. *Parlamendiliikmel on üks assistent ja veel kolm töötajat. * Parlamendiliikmed osalevad mitmesugustel koolitustel (arvuti-, keelekursused jms). * Rahaline toetus sekretäri palkamiseks kasutatakse üldiste sekretärikulude katmiseks, sh telefon, post, faks, trükkimine. Assistente parlamendiliikmel pole. Fikseeritud summa 3600 Küprose naela aastas.* Külaliste vastuvõtmise hüvitis vastuvõtud ja kingitused. Fikseeritud summa 8218 Küprose naela aastas. * Sõidukulude hüvitamine väljastpoolt pealinna

6 Leedu sissemaksed Defence Fund'i ning Leskede ja Orbude Fondi (1,75% palgast). * Presidendi, parlamendiliikmete ja ministrite palk on seotud miinimumpalgaga (430 Lt e 1935 EEK). Koefitsiendid palga maksmisel on järgmised: Seimi esimees 17, Seimi esimene aseesimees 14, teine aseesimees 13, komitee esimees 12,2, komitee aseesimees 10,8, alakomisjoni ja alatise komisjoni esimees 10,5, alatise komisjoni aseesimees 9,8, Seimi liige 9,5 ( EEK). tulevatele parlamendiliikmetele. Igakuine fikseeritud summa, sõltub piirkonna kaugusest pealinnast. * Seimi liikmel on õigus oma valimisringkonnas tööülesannetega seotud telefonikulude hüvitamisele ühe keskmise palga ulatuses (1113,4 Lt e 5010 EEK). *Seimi liikmel on õigus oma tööülesannetega seonduvalt saada lisahüvitist ühe keskmise palga ulatuses, et katta büroo-, posti-, telefoni-, telegraafi- ja muud kulud. * Igas kuus eraldatav Seimi esimehe fond 12 keskmise palga ulatuses, millest kaetakse esinduskulud välis- ja kodumaal. Läti * Palga arvestamise aluseks on eelmise aasta riigi keskmise palga ja koefitsiendi 3,2 korrutis. * Lisatasu (additional payment) arvestamise aluseks on samuti eelmise aasta keskmine palk riigis. Lisatasu koefitsiendisüsteem: spiiker 2, asespiiker 1,7, sekretär (secretary of the Saeima) 1,7, asesekretär (deputy secretary) 1,6, fraktsiooni esimees 0,5, fraktsiooni aseesimees 0,4, alalise komisjoni esimees 0,5, alalise komisjoni aseesimees 0,4, alalise komisjoni sekretär 0,4, alakomisjoni esimees 0,3, alakomisjoni sekretär 0,2. *Esinduskulu arvestamise aluseks on koefitsient 0,35. * Tasu komisjoni ja alakomisjoni koosolekutel osalemise eest. Arvestamise aluseks on eelmise aasta keskmine palk, komisjonide puhul rakendatakse koefitsienti 0,06 ja alakomisjoni puhul 0,03. * Majutuskuludparlamendiliikmele, kes ei ela Riias. Summa ei tohi ületada eelmise aasta keskmise palga ja koefitsiendi 1,26 korrutist. Kuni 200 LVL. * Sõidukulud hüvitatakse parlamendiliikmele, kel ei ole Seimi autot. See

7 on keskmise palga ja koefitsiendi 0,15 korrutis. * Välislähetuse kulud. Norra * Maksustatav aastapalk aasta oktoobri seisuga NOK (kurss 2,12, seega EEK). Sellest läheb 2% pensionifondi. * Päevaraha (v.a juulis) parlamendiliikmeile, kes ei ela Oslos, sõltub elukoha kaugusest: a) 75 NOK (159 EEK) kuni 40 km kauguse puhul, b) 154 NOK (326 EEK) üle 40 km. *Esinduskulud aastas aasta kohta parlamendi esimehel NOK ( EEK), aseesimehel NOK ( EEK), Lagting'i/Odelsting'i esimeestel NOK. *Majutuskulud, kui parlamendiliige elab Oslost kaugemal kui 40 km. Selleks otstarbeks on parlamendil 149 korterit ning parlamendihoones 15 tuba. * Tasuta rong, ühistransport, laev, lennud. *Sõidukuludhüvitatakse parlamendiliikmeile kojusõiduks üle 40 km iga sessiooni alguses ja lõpus, nädala lõpus ja pühade ajal. Pealinnas sõidukulusid ei hüvitata, kuid hüvitatakse taksosõit elamiskohta Oslos, kui parlamendi istung lõpeb pärast kella *Välislähetuskulud hüvitatakse valitsuse skaala kohaselt. * Isiklikke assistente parlamendiliikmeil pole, neid teenindab partei sekretariaat. Nende palkamiseks eraldatakse aastas üle 1,05 mln NOK NOK parlamendiliikme kohta. Opositsioonirühmad, kuhu kuulub 3 4 parlamendiliiget, saavad 50% põhisummast, üle 5-liikmelise rühma puhul 100%. *Postikulud. Poola * Parlamendiliikme kuupalga arvestamise aluseks onaseriigisekretäri(unde r-secretary of *Parlamendiliikme valimisringkonnas hüvitatakse telefonikulud, ise maksab kvartalis 500 NOK (1060 EEK). Mobiiltelefonide puhul on aastalimiit 7000 NOK ( EEK). * Kokkulepe lasteaiaga maksimaalselt 14 lapsele (vanemad maksavad vastavalt lapse vanusele). * Aasta lõpus makstakse parlamendiliikmele boonust tema jooksva aasta keskmise palga ulatuses. * Parlamendiliikme büroo teenindamiseks rahaline toetus sekretäride, assistentide ja muu personali palkamiseks. *

8 State) palk. *Seimi, Senati spiikrite ja asespiikrite palk sõltub nende funktsioonidest. Kasutatakse koefitsiente. Seimi, Senati spiikrite ja asespiikrite lisatasud: pikaajalise teenistuse eest, teenistusjuubelite puhul, individuaalsed tasud avalike teenistujate seaduse kohaselt. * Komisjoni esimees saab vastavalt tööülesannetele lisatasu 20% palgast, komisjoni aseesimees 15%, alakomisjoni esimees 10%. Kui tööülesanded langevad kokku, ei tohi lisatasu ületada 35% palgast. * Tasuta kodumaine maismaa- ja lennutransport, kohalik ühistransport. * Mandaadist tulenevate kohustuste täitmiseks makstakse parlamendiliikmeile päevaraha 25% palgast. * Majutus parlamendiliikmete hotellis, kui see on täis, siis õigus üürikorteri kulude hüvitamisele. *Välislähetuskulud. Portugal * Parlamendiliikme kuupalk moodustab50% vabariigi presidendi palgast. * Esinduskulud sõltuvad funktsioonidest (esimees, aseesimees jne). Esinduskulu lihtparlamendiliikmele 10% kuupalgast. Teatud funktsioone täitvate parlamendiliikmete puhul 15 40% palgast. * Poliitilise rühma teenindamise hüvitis arvestatakse rühma suuruse järgi. *Sõidukulude arvestus sõltub parlamendiliikme elukoha kaugusest. Prantsusma a Rootsi * Palga arvestamise aluseks keskmine valitsusametniku (State Counsellor) palk. * Kui parlamendiliige saab ka mujalt palka, ei tohi tema kogupalk ületada 1,5 põhipalka parlamendist. * Kuulub maksustamisele. Arvestatakse maha solidaarsusmaks. Vabatahtlikud maksed poliitilise rühma fondi. * Parlamendiliikme palga otsustab * Majutuskulude hüvitamine, moodustab 3% põhipalgast. See summa on maksustatav. *Lisatasu (supplementary allowance) tööülesannetega seotud kulude hüvitamiseks moodustab veerandi põhipalgast. Ei kuulu maksustamisele. *Lastetoetus üldise skeemi järgi. *Rahaline toetus 1 5 sekretäri palkamiseks ja muude selletaoliste kulude katmiseks. Arvestamise aluseks on 3 töötajat. Summa, mida ei kasutatud, läheb tagasi parlamendi eelarvesse. * Hüvitatakse telefoni-, posti- ja faksikulud. * Sõidukulude hüvitamine, sh tasuta ühistransport, rong, autoteenuse kasutamine. Valimispiirkonna ja pealinna vaheliste lennusõitude puhul hüvitatakse 40 edasi-tagasi lendu.*spetsiaalsed hinnaalandused transpordi puhul parlamendiliikme pereliikmeile. * Sõidukulude osas kehtib avalike teenistujate skeem. Kodumaiste ametireiside puhul peab

9 Saksamaa Sloveenia sõltumatu komisjon aasta septembris oli põhipalga suurus SEK (kurss 1,73, seega EEK). Spiikri palk on sama mis peaministri palk ( SEK e EEK). Asespiikri palk on 30% kõrgem parlamendiliikme palgast. Komisjonide esimehe ja aseesimehe palk on kõrgem vastavalt 20% ja 15%. * Parlamendiliikme maksustatav hüvitis kuus 6878 ( EEK), Bundestag'i esimehel kahekordne summa ( EEK), aseesimehel 1½-kordne * Kuupalga arvestamise aluseks on erasektori keskmise palga ja koefitsiendi 5 korrutis. Sõltub parlamendiliikme parlamendiliige valima odavaima sõiduvahendi, kui pole mõjuvat põhjust. Oma auto kasutamisel hüvitatakse 16 SEK (27 EEK) 10 km kohta. Kui ühistransporti pole võimalik kasutada, hüvitatakse 29 SEK (50 EEK) 10 km kohta. Ka välisreiside puhul hüvitatakse kulud, limiit on SEK valimisperioodi kohta. *Päevarahamakstakse 320 SEK (553 EEK) päevas parlamendiliikmele, kes ööbib 50 km kaugusel elukohast. * Ajutise majutuse puhul hüvitatakse 4200 SEK (7266 EEK) kuus. Nn duty supplement'i 140 SEK (242 EEK) päevas makstakse parlamendiliikmele, kes majutust ei nõua, kuid kelle elukoht on enam kui 50 km kaugusel. * Bürookulud (telefon, faks, ajalehed) hüvitatakse summas 3600 SEK kuus. * Palga teise osa moodustab kuludemaksuvaba paušaalsumma ( EEK), mille otstarve on bürookulude (telefon, üür) katmine, majutuse, toitlustamise lisakulude katmine. Vähendatakse järgmistel juhtudel: õigustatud puudumine plenaaristungilt 50 (780 EEK), haiguslehel või haiglas viibimine 20 (312 EEK), mittevabandava puudumise puhul istungilt 100, mitteilmumise puhul nimelisele hääletamisele 50, heakskiidetud ametireiside puhul 20. * Parlamendiliikme assistentide kulud hüvitatakse kuni 7966 ulatuses. * Büroo Berliinis koos sisustusega Bundestag'i poolt. *Sõidukulud: rong, lennuk, ametisõidukite kasutamine. *Hüvitatakse telefonikulud, telefonikulud valimisringkonnas maksab kulude paušaalsummast. Postikulud. * Reisikulud ametilähetustes. * Erijuhtumitel võib esimees määrata ühekordseid toetusi nii parlamendiliikmeile kui ka ühekordseid ja jooksvaid toetusi endistele parlamendiliikmetele. * Kindlasummaline hüvitus kuus seoses tööülesannetega valimispiirkonnas moodustab 12% põhipalgast, kui valimispiirkond asub enam kui 30 km kaugusel parlamendist. Määr tõuseb 10% iga lisa 20 km kohta. * Kui elukoht on enam

10 Soome Šveits funktsioonidest ja staažist. * Parlamendiliikme kuupalk on aasta septembrist alates 4541 ( EEK), kui parlamendiliikme staaži on 12 aastat, siis 4877.( EEK). * Spiikri palk 8073 ( EEK), asespiikril 6728 ( EEK). *Parlamendiliikmele säilitatakse palk haiguse ning ema- või isapuhkuse ajal. *Parlamendiliikmed säilitavad mandaadi saamisel oma senise töökoha. Parlamendist saadav palk varieerub franki (kurss 10,7, seega EEK) sõltuvalt töökoormusest (koosolekud, ametireisid). Kvartalis makstakse franki, millest maksustatav kui 60 kaugusel parlamendist, hüvitatakse ajutise majutuse kulud avaliku sektori töötajatele kehtiva korra kohaselt. * Igale fraktsioonile hüvitatakse bürookulud (telefon, post, koolituskulud), fraktsiooni sekretär, 2 eksperti, 2 administratiivset sekretäri. Suuremal kui 8 parlamendiliikmest koosneval fraktsioonil on õigus administratiivsele lisatoetusele. *Juubelipreemiad (10, 20, 30 a staaži). *Tasuta ühistransport. * Toidutoetuse (food allowance) arvestus toimub avaliku sektori töötajate korra kohaselt. *Ametisõitude puhul makstakse päevaraha, on õigus kasutada ametiautot. * Parlamendispiikril on õigus esinduskuludele ja teenustele. * Kulude kompensatsioon kõigi töökohustustega seotud kulude katmiseks. Summa sõltub parlamendiliikme valimispiirkonna kaugusest pealinnast. *Igakuine telekommunikatsioonikulude kindlaksmääratud rahaline toetus. *Sõidukulude hüvitamine: tasuta rong, lennud, buss Soomes, takso Helsingis tööga seotud ülesannete täitmiseks. *Assistendi rahaline toetus. Igal parlamendiliikmel on üks assistent, kelle valib välja parlamendiliige. * Maksustatav päevaraha 400 franki (4280 EEK) koosoleku või istungi kohta. *Tasudfunktsioonide järgi: komisjoni esimees maksustatav 400 franki. Koosoleku või istungi kohta. * Ettekandja komisjoni koosolekul maksustatav 200 franki. * Spiikri puhul maksuvaba franki kvartalis. * Aseesimeestele maksuvaba franki kvartalis.*toidutoetus maksuvaba 85 franki päevas (kui toimub istung või koosolek). * Majutuskulude katteks maksuvaba 160 franki, kui parlamendiliikme elukoht on kaugemal kui 25 km. *Toiduhüvitis ja majutuskulude hüvitis välismaal maksuvaba 350 franki päeva kohta. *

11 Tšehhi Ungri franki on ettevalmistava töö kompensatsioon ja maksuvaba franki üldised kulud. * Senaatorite palga arvestamise aluseks on ministeeriumiametnike regulatsioon, mille järgi parlamendiliikme palk moodustub maksimaalsest palgamäärast ja maksimaalsest isiklikust boonusest. Kumbki osa on võrdne Kc-ga (kurss 0,5, seega EEK). Seega parlamendiliikmete, ministrite, vabariigi presidendi, konstitutsioonikohtu kohtunike, riigikontrolli presidendi ja asepresidendi, rajoonija provintsikohtute kohtunike ja riigikohtu kohtunike põhipalk on Kc ( EEK). * Parlamendiliikme palk koosneb põhipalgast ja lisatasust. Põhipalk onviiekordne avaliku teenistuja palk. *Parlamendi esimehe palk on võrdne peaministri palgaga. Pika distantsi sõidukulu (20 franki iga 15 min kohta üle 90-minutilise sõidu korral). * Sõidukulu hüvitatakse kvartalis, kusjuures aastas on maksuvaba 3520 franki. * Parlamendiliikmel ei ole õigust sekretärile ega assistendile, kuigi pakutakse kabinetti ja tehnikat. Neile, kes tehnikat ei soovi, hüvitatakse see 6000 frangi ulatuses 4 aasta kohta. * Koolitus. * Boonused seoses parlamendiliikme positsiooniga. Iga parlamendiliige saab põhipalga korrutatuna koefitsiendiga 1, spiikril tõuseb koefitsient 1,90 võrra ( Kc e EEK), esimesel asespiikril 1 võrra, asespiikril 0,9 võrra, komisjoni esimehel, fraktsiooni esimehel, EL-i liitumise delegatsiooni esimehel, teiste parlamendidelegatsioonide esimeestel suureneb 0,4 võrra, fraktsiooni esimehel 0,03 võrra fraktsiooni iga 10 liikme kohta, mis on seaduses sätestatud. *Ajutise majutuse kulud ( Kc e 6900 EEK). * Administratiivsete ja eksperditeenuste kulud hüvitatakse 25% ulatuses palgast. *Isikliku assistendi kulud hüvitatakse invaliidist parlamendiliikmele 20% ulatuses tema palgast. *Sõidukulud hüvitatakse vastavalt parlamendiliikme elukoha kaugusele: 40% palgast, kui elukoht asub 50 km kaugusel, 45%, kui elukoht on kaugemal kui 50 km, 50%, kui elukoht on kaugemal kui 150 km, ning 60%, kui elukoht on kaugemal kui 250 km. Varieerub Kc vahel. * Kodumaise lähetuse kulud: majutus, sõidukulud, päevaraha (esinduskulud 16% palgast). *Senati esimehe ja aseesimehe puhul 58 ja 54% palgast. * Välislähetuskulud. * Lisatasu sõltub parlamendiliikme positsioonist, töötingimustest, keelteoskusest. Arvestatakse protsendina põhipalgast: spiiker 180%, asespiiker 180%, alalise komisjoni esimees 100% ja aseesimees 80%, alalise komisjoni liige 40%, parlamendifraktsiooni esimees 120%.* Iga parlamendirühm võib palgata 13 avalikku teenistujat ja peale selle 2 avalikku teenistujat

12 Sellest tulenevalt on spiikri põhipalk 7,5- kordne avaliku teenistuja palk. või töötajat, kes pole avalikud teenistujad, iga 5 parlamendirühma liikme kohta või 1 avaliku teenistuja iga 3 parlamendirühma parlamendiliikme kohta. Selleks otstarbeks eraldatakse parlamendirühmale 10% nende aastapalgast. * Parlamendiliikmel on õigus saada kuuskulude hüvitist, mis arvestatakse protsendina põhipalgast ja sõltub parlamendiliikme elukoha või valimispiirkonna kaugusest Budapestist. *Majutuskulud parlamendiliikmele, kes ei ela Budapestis, kuni 50% parlamendiliikme kuupalgast. ALLIKAS: "Allowances and Expenses of Members of Parliaments" 01/2002. ECPRD korrespondentide vastused 10/2002.

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Mõned mõtted maksudest

Mõned mõtted maksudest Edukas ettevõtja on aus ettevõtja Tallinna Ettevõtluspäev 2012 Jaan Krinal Näide palgast Millest räägime Miks me makse maksame Mida me saame maksude eest Tulumaks ja tuludeklaratsioon. Sotsiaalmaks. Ettevõtlusest,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat. Töötamise andmed

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

SAF 6.0

SAF 6.0 SAF 6.9 SEMINAR veebruar, 2015 AS Sysdec sysdec@sysdec.ee Peeter Maipuu Madis Lukk 1 PÄEVAKAVA 09:30 kogunemine, kohvi 10:00 loeng 11:30 kohvipaus 11:45 loeng 12:30 küsimused vastused 13:00 lõpp 2 1. Maksumäärade

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

ET Kokkuvõte ESPADi aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis

ET Kokkuvõte ESPADi aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis ET Kokkuvõte ESPADi 2. aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis Õiguslik teade Käesolev Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) väljaanne on autoriõigusega

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Eesti Haigekassa töökorralduse muudatustest ja EPIKoja esindamisest Ulvi Tammer-Jäätes EPIK juhatuse liige Eesti Haigekassa Nõukogu liige EHK Soodusravimikomisjoni liige Eesti Diabeediliidu juhataja Organisatsioon

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

MergedFile

MergedFile Koolituse kava Koolitus: Erisoodustused ja muudatused erisoodustuse maksustamisel Toimumiskoht: Tallinn, Hotell Euroopa, Paali 5, Ida-Euroopa saal Toimumisaeg: 16. oktoober 2017, kell 10.00-12.00 Koolitaja:

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

KÜSIMUSED & VASTUSED TÖÖLEVÕTMINE 1. Millised dokumendid tuleb töölevõtmiseks esitada? Loetelu dokumentidest, mis tuleb üles laadida rakendusse People

KÜSIMUSED & VASTUSED TÖÖLEVÕTMINE 1. Millised dokumendid tuleb töölevõtmiseks esitada? Loetelu dokumentidest, mis tuleb üles laadida rakendusse People KÜSIMUSED & VASTUSED TÖÖLEVÕTMINE 1. Millised dokumendid tuleb töölevõtmiseks esitada? Loetelu dokumentidest, mis tuleb üles laadida rakendusse People, leiate tööpakkumisest, mille rakenduse kaudu saite/saate.

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

COM(2018)631/F2 - ET (annex)

COM(2018)631/F2 - ET (annex) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 5.10.2018 COM(2018) 631 final/2 ANNEXES 1 to 6 CORRIGENDUM This document replaces COM(2018)631 final of 12.9.2018. Update of the cover page. The text should read as follows: LISAD

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Teie nr Meie nr 6-1/130800/ Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politsei

Teie nr Meie nr 6-1/130800/ Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politsei Teie nr Meie 21.06.2013 nr 6-1/130800/1302841 Vastus avaldusele Austatud Tänan Teid pöördumise eest, milles soovisite minu seisukohta mitmete politseiteenistust puudutavate küsimuste osas. Esmalt küsite,

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud])

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud]) Ühtse piletisüsteemi pilootprojekt Viimsi vallas Pärt Põldemaa Harjumaa Ühistranspordikeskus 21.10.2005 Pilootala Pilootprojekt Hõlmab 2 KOV: Tallinn ja Viimsi 600 000 sõitjat aastas Plaanimisperiood märts-august

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste

Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Tuhat tudengit ja sada seltsi välismaal ees2 keelt õppimas Katrin Maiste Eesti keele ja kultuuri välisõpe Välisõppe kaks suunda: akadeemiline välisõpe rahvuskaaslased välismaal Ees$ keel välismaa ülikoolis

Rohkem

Creating presentations with this template...

Creating presentations with this template... EfTEN Kinnisvarafond AS portfelli hindamise kokkuvõte 2014 juuni HINDAMISTULEMUSE LÜHIKOKKUVÕTE Hindamisprotsessi tulemusel leitud EfTEN Kinnisvarafond portfelli (va hindamishetkel arendusfaasis olevad

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks  TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT PV BUR PE-6/BUR/PV/ J U H A T U S KOOSOLEKU PROTOKOLL 13 & Louise WEISSi hoone ruum nr R1, S

EUROOPA PARLAMENT PV BUR PE-6/BUR/PV/ J U H A T U S KOOSOLEKU PROTOKOLL 13 & Louise WEISSi hoone ruum nr R1, S EUROOPA PARLAMENT PE-6/BUR/PV/2004-03 J U H A T U S KOOSOLEKU PROTOKOLL 13 & 15-09-2004 Louise WEISSi hoone ruum nr R1, 1 - - - Strasbourg PV\543073.doc PE 346.380/BUR PE-6/BUR/PV/2004-03 JUHATUS KOOSOLEKU

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem