L 370 I Teataja. Euroopa Liidu. 63. aastakäik. Sisukord. Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "L 370 I Teataja. Euroopa Liidu. 63. aastakäik. Sisukord. Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED"

Väljavõte

1 Euroopa Liidu L 370 I Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 6. november aastakäik Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1648, 6. november 2020, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1649, 6. november 2020, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias OTSUSED Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2020/1650, 6. november 2020, millega rakendatakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2020/1651, 6. november 2020, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid ET Aktid, mille pealkiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud. Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

2

3 ET Euroopa Liidu Teataja L 370 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1648, 6. november 2020, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, võttes arvesse nõukogu 18. mai aasta määrust (EÜ) nr 765/2006, milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes, ( 1 ) eriti selle artikli 8a lõiget 1, võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekuid ning arvestades järgmist: (1) Nõukogu võttis 18. mail 2006 vastu määruse (EÜ) nr 765/2006, milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes. (2) 9. augustil 2020 toimusid Valgevenes presidendivalimised, mida peeti rahvusvahelistele standarditele mittevastavaks ning mida iseloomustas sõltumatute kandidaatide represseerimine ja rahumeelsete meeleavaldajate vastu jõhkra vägivalla kasutamine pärast valimisi. 11. augustil 2020 tegi liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ( kõrge esindaja ) liidu nimel avalduse, milles märgiti, et valimised ei olnud vabad ega õiglased. Ühtlasi anti teada, et vägivalla, põhjendamatute vahistamiste ja valimistulemuste võltsimise eest vastutavate isikute suhtes võidakse võtta meetmeid. (3) Nõukogu võttis 2. oktoobril 2020 vastu rakendusmääruse (EL) 2020/1387, ( 2 ) millega kanti loetellu 40 isikut, kes loeti vastutavaks aasta Valgevene presidendivalmiste järel läbi viidud rahumeelsete meelavaldajate, opositsiooniliikmete ja ajakirjanike vastaste repressioonide ja hirmutamiskampaania eest, samuti nende valimiste valimisprotsessi rikkumise eest keskvalimiskomisjoni poolt. (4) 24. septembril 2020 tegi kõrge esindaja liidu nimel avalduse, milles märgiti, et ametisse nimetamisel ja Aljaksandr LUKAŠENKA poolt Valgevenes saadud uuel mandaadil puudub igasugune demokraatlik legitiimsus. Avalduses rõhutati, et liit ootab Valgevene ametivõimudelt, et nad loobuksid viivitamatult edasistest Valgevene rahva vastu suunatud repressioonidest ja vägivallast ning vabastaksid viivitamatult ja tingimusteta kõik kinnipeetud, sealhulgas poliitvangid. (5) Arvestades Valgevene olukorra tõsidust jätkuvate kodanikuühiskonna ja opositsiooniaktivistide represseerimise tõttu, tuleks määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisas esitatud loetellu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, lisada Aljaksandr LUKAŠENKA ja 14 muud isikut. (6) Seepärast tuleks määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisa vastavalt muuta, ( 1 ) ELT L 134, , lk 1. ( 2 ) Nõukogu 2. oktoobri aasta rakendusmäärus (EL) 2020/1387, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artikli 8a lõiget 1 (ELT L 319I, , lk 1).

4 L 370 I/2 ET Euroopa Liidu Teataja ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: Artikkel 1 Määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale. Artikkel 2 Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval. Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. Brüssel, 6. november 2020 Nõukogu nimel eesistuja M. ROTH

5 Määruse (EÜ) nr 765/2006 I lisas esitatud loetellu lisatakse järgmised isikud: keelde valgevene keele põhjal keelde vene keele põhjal 45. Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA Alexandr Grigorievich LUKASHENKO 46. Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA Viktor Aleksandrovich LUKASHENKO 47. Ihar Piatrovich SERGYAENKA Igor Petrovich SERGEENKO 48. Ivan Stanislavavich TERTEL Ivan Stanislavovich TERTEL (kirjapilt valgevene keeles) Аляксандр Рыгоравiч ЛУКАШЭНКА Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА Iгар Пятровiч СЕРГЯЕНКА Iван Станiслававiч ТЭРТЭЛЬ (kirjapilt vene keeles) Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО LISA Tuvastamisandmed Valgevene Vabariigi president Sünniaeg: Sünnikoht: Kopõssi alev, Vitsebski/Viciebski oblast, end. NSVL ( Presidendi riikliku julgeoleku nõunik, julgeolekunõukogu liige Sünniaeg: Sünnikoht: Magiljov (end. NSVL, Presidendi kantselei ülem Sünniaeg: Sünnikoht: Stolitsa küla, Vitsebski oblast, (end. NSVL, Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ KGB esimees, riigikontrollikomitee endine esimees Sünniaeg: Sünnikoht: Privalki/Privalka küla, Grodna oblast (end. NSVL, Loetellu kandmise põhjendused Valgevene presidendina, kes omab kontrolli riigiasutuste üle, vastutab ta riigiaparaadi poolt enne ja pärast aasta presidendivalimisi toime pandud vägivaldsete repressioonide eest, eelkõige peamiste opositsioonikandidaatide tagasilükkamise, rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldse vahistamise ja väärkohtlemise ning ajakirjanike hirmutamise ja nendevastase vägivalla eest. Presidendi riikliku julgeoleku nõuniku ja julgeolekunõukogu liikme ning Valgevene julgeolekujõudude mitteametliku järelevalveametnikuna vastutab ta pärast aasta presidendivalimisi riigiaparaadi juhtimisel toimuva represseerimis- ja hirmutamiskampaania eest, mis eelkõige hõlmab rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldseid vahistamisi ja väärkohtlemist, sealhulgas piinamist, ning ajakirjanike hirmutamist ja nendevastast vägivalda. Presidendi kantselei ülemana on ta presidendiga lähedalt seotud ning vastutab presidendivõimu rakendamise eest sise- ja välispoliitika valdkonnas. Seega toetab ta Lukašenka režiimi, sealhulgas pärast aasta presidendivalimisi riigiaparaadi juhtimisel toimuvat represseerimis- ja hirmutamiskampaaniat. Olles riikliku julgeolekukomitee KGB esimehe ja riigikontrollikomitee endise esimehena juhtival positsioonil, vastutab ta pärast aasta presidendivalimisi riigiaparaadi juhtimisel toimuva represseerimis- ja hirmutamiskampaania eest, mis eelkõige hõlmab rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldseid vahistamisi ja väärkohtlemist, sealhulgas piinamist, ning ajakirjanike hirmutamist ja nendevastast vägivalda. ET Euroopa Liidu Teataja L 370 I/3

6 keelde valgevene keele põhjal keelde vene keele põhjal 49. Raman Ivanavich MELNIK Roman Ivanovich MELNIK 50. Ivan Danilavich NASKEVICH Ivan Danilovich NOSKEVICH 51. Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU Alexey Aleksandrovich VOLKOV 52. Siarhei Yakaulevich AZEMSHA Sergei Yakovlevich AZEMSHA (kirjapilt valgevene keeles) Раман Iванавiч МЕЛЬНIК Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ Аляксей Аляксандравiч ВОЛКАЎ Сяргей Якаўлевiч АЗЕМША (kirjapilt vene keeles) Роман Иванович МЕЛЬНИК Иван Данилович НОСКЕВИЧ Алексей Александрович ВОЛКОВ Сергей Яковлевич АЗЕМША Tuvastamisandmed Siseministeeriumi avaliku korra kaitse ja ennetuse peadirektoraadi juht Sünniaeg: Juurdluskomitee esimees Sünniaeg: Sünnikoht: Cierabličy küla, Bresti oblast (end. NSVL, praegune Valgevene) Juurdluskomitee esimene aseesimees Sünniaeg: Sünnikoht: Minsk (end. NSVL, Juurdluskomitee aseesimees Sünniaeg: Sünnikoht: Retšõtsa, Gomeli oblast (end. NSVL, praegune Valgevene) Loetellu kandmise põhjendused Olles siseministeeriumi avaliku korra kaitse ja ennetuse peadirektoraadi juhatajana juhtival positsioonil, vastutab ta juhtpositsioonil olles pärast aasta presidendivalimisi riigiaparaadi juhtimisel toimuva represseerimis- ja hirmutamiskampaania eest, mis eelkõige hõlmab rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldseid vahistamisi ja väärkohtlemist, sealhulgas piinamist, ning ajakirjanike hirmutamist ja nendevastast vägivalda. Olles juurdluskomitee esimehena juhtival positsioonil, vastutab ta pärast aasta presidendivalimisi komitee juhtimisel toimuva represseerimis- ja hirmutamiskampaania eest, eelkõige seoses opositsiooni poolt kõnealuste valimistulemuste vaidlustamiseks loodud koordineerimisnõukogu ja rahumeelsete meeleavaldajate suhtes käivitatud juurdlustega. Olles juurdluskomitee endise esimese aseesimehena juhtival positsioonil, vastutab ta pärast aasta presidendivalimisi komitee juhtimisel toimuva represseerimis- ja hirmutamiskampaania eest, eelkõige seoses opositsiooni poolt kõnealuste valimistetulemuste vaidlustamiseks loodud koordineerimisnõukogu ja rahumeelsete meeleavaldajate suhtes käivitatud juurdlustega. Olles juurdluskomitee aseesimehena juhtival positsioonil, vastutab ta pärast aasta presidendivalimisi komitee juhtimisel toimuva represseerimis- ja hirmutamiskampaania eest, eelkõige seoses opositsiooni poolt kõnealuste valimistetulemuste vaidlustamiseks loodud koordineerimisnõukogu ja rahumeelsete meeleavaldajate suhtes käivitatud juurdlustega. L 370 I/4 ET Euroopa Liidu Teataja

7 keelde valgevene keele põhjal keelde vene keele põhjal 53. Andrei Fiodaravich SMAL Andrei Fyodorovich SMAL 54. Andrei Yurevich PAULIUCHENKA Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO 55. Ihar Ivanavich BUZOUSKI Igor Ivanovich BUZOVSKI 56. Natallia Mikalaeuna EISMANT Natalia Nikolayevna EISMONT (kirjapilt valgevene keeles) Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ Андрэй Юр евiч ПАЎЛЮЧEНКА Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI Наталля Мiкалаеўна ЭЙСМАНТ (kirjapilt vene keeles) Андрей Федорович СМАЛЬ Андрей Юрьевич ПАЎЛЮЧЕНКА Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ Tuvastamisandmed Juurdluskomitee aseesimees Sünniaeg: Sünnikoht: Brest (end. NSVL, Operatiivanalüüsi keskuse juhataja Sünniaeg: Teabeministri asetäitja Sünniaeg: Sünnikoht: Košelevo küla, Grodna/Hrodna rajoon (end. NSVL, Valgevene presidendi pressisekretär Sünniaeg: Sünnikoht: Minsk (end. NSVL, Neiupõlvenimi: Kirsanova (RU: Кирсанова) või Selyun (RU: Селюн) Sugu: naine Loetellu kandmise põhjendused Olles juurdluskomitee aseesimehena juhtival positsioonil, vastutab ta pärast aasta presidendivalimisi komitee juhtimisel toimuva represseerimis- ja hirmutamiskampaania eest, eelkõige seoses opositsiooni poolt kõnealuste valimistetulemuste vaidlustamiseks loodud koordineerimisnõukogu ja rahumeelsete meeleavaldajate suhtes käivitatud juurdlustega. Olles operatiivanalüüsi keskuse juhatajana juhtival positsioonil, on ta presidendiga lähedalt seotud ja vastutab kodanikuühiskonna represseerimise eest, eelkõige kasutades telekommunikatsioonivõrkude ühenduse katkestamist kodanikuühiskonna, rahumeelsete meeleavaldajate ja ajakirjanike represseerimisvahendina. Olles teabeministri asetäitjana juhtival positsioonil, vastutab ta kodanikuühiskonna represseerimise eest, eelkõige seoses teabeministeeriumi otsustega pärast aasta presidendivalimisi katkestada juurdepääs sõltumatutele veebisaitidele ja piirata Valgevenes internetiühendust kodanikuühiskonna, rahumeelsete meeleavaldajate ja ajakirjanike represseerimisvahendina. Olles Valgevene presidendi pressisekretäri positsioonil on ta presidendiga lähedalt seotud ning vastutab presidendi meediategevuse koordineerimise, sealhulgas avalduste koostamise ja avalike esinemiste korraldamise eest. Seega toetab ta Lukašenka režiimi, sealhulgas pärast aasta presidendivalimisi riigiaparaadi juhtimisel toimuvat represseerimis- ja hirmutamiskampaaniat. Eelkõige pärast aasta presidendivalimisi tehtud avalike avaldustega, milles ta kaitses presidenti ja kritiseeris opositsiooniaktiviste ja rahumeelseid meeleavaldajaid, on ta aidanud kaasa demokraatia ja õigusriigi tõsisele kahjustamisele Valgevenes. ET Euroopa Liidu Teataja L 370 I/5

8 keelde valgevene keele põhjal keelde vene keele põhjal 57. Siarhei Yaugenavich ZUBKOU Sergei Yevgenevich ZUBKOV 58. Andrei Aliakseevich RAUKOU Andrei Alekseevich RAVKOV 59. Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH Petr Petrovich MIKLASHEVICH (kirjapilt valgevene keeles) Сяргей Яўгенавiч ЗУБКОЎ Андрэй Аляксеевiч РАЎКОЎ Пётр Пятровiч МIКЛАШЭВIЧ (kirjapilt vene keeles) Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ Андрей Алексеевич РАВКОВ Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ Tuvastamisandmed ALFA üksuse komandör Sünniaeg: Endine julgeolekunõukogu riigisekretär Sünniaeg: Sünnikoht: Revyaki küla, Vitsebski oblast, (end. NSVL, Valgevene Vabariigi konstitutsioonikohtu esimees Sünniaeg: Sünnikoht: Minski oblast (end. NSVL, Loetellu kandmise põhjendused ALFA üksuse jõudude komandörina vastutab ta pärast aasta presidendivalimisi nimetatud jõudude poolt toime pandud represseerimis- ja hirmutamiskampaania eest, mis eelkõige hõlmab rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldseid vahistamisi ja väärkohtlemist, sealhulgas piinamist, ning ajakirjanike hirmutamist ja nendevastast vägivalda. Endise julgeolekunõukogu riigisekretärina on ta presidendiga lähedalt seotud ning vastutab pärast aasta presidendivalimisi riigiaparaadi poolt toime pandud represseerimis- ja hirmutamiskampaania eest, mis eelkõige hõlmab rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldseid vahistamisi ja väärkohtlemist, sealhulgas piinamist, ning ajakirjanike hirmutamist ja nendevastast vägivalda. Konstitutsioonikohtu esimehena vastutab ta 25. augustil 2020 vastu võetud konstitutsioonikohtu otsuse eest, millega petturlike valimiste tulemused seadustati. Seega on ta toetanud ja hõlbustanud riigiaparaadi represseerimis- ja hirmutamiskampaaniat rahumeelsete protestijate ja ajakirjanike vastu ning vastutab seega demokraatia ja õigusriigi tõsisele kahjustamise eest Valgevenes. L 370 I/6 ET Euroopa Liidu Teataja

9 ET Euroopa Liidu Teataja L 370 I/7 NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1649, 6. november 2020, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, võttes arvesse nõukogu 18. jaanuari aasta määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 442/2011, ( 1 ) eriti selle artikli 32 lõiget 1, võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut ning arvestades järgmist: (1) Nõukogu võttis 18. jaanuaril 2012 vastu määruse (EL) nr 36/2012. (2) Võttes arvesse olukorra tõsidust Süürias ning hiljutist ministrite ametisse nimetamist, tuleks kaheksa isikut lisada määruse (EL) nr 36/2012 II lisas esitatud selliste füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid. (3) Määrust (EL) nr 36/2012 tuleks seetõttu vastavalt muuta, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: Artikkel 1 Määruse (EL) nr 36/2012 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale. Artikkel 2 Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. Brüssel, 6. november 2020 Nõukogu nimel eesistuja M. ROTH ( 1 ) ELT L 16, , lk 1.

10 Määruse (EL) nr 36/2012 II lisa A osas ( Isikud ) esitatud loetellu lisatakse järgmised kanded Bassam TOU MA (teise nimega TU MA) (بسام طعمة) 304. Hassan GHABACHE (teise nimega GHOBASH, AL-GHABBASH) (حسن غباشة) 305. Ziyad SABBAGH (زياد صباغ) 306. Mohammad Hassan QATANA (حسن قطانة ( 307. Ghassan ZAMEL (teise nimega Al-ZAMIL, AL-ZAMEL) (غسان زامل) 308. Mohamad (teise nimega Mohammad) Fayez BARCHA (teise nimega AL-BARSHA, AL-BARASHA) (محمد فايز برشة ( 309. Malloul (teise nimega Maloul) HUSSEIN (teise nimega AL-HUSSEIN) (ملول حسين) 310. Mohammad Samir HADDAD (محمد سمير حداد) Nimi Tuvastamisandmed Põhjendus Sünniaeg: 1969 Sünnikoht: Safita, Süüria Sünniaeg: 1971 Sünnikoht: Damaskus, Süüria Sünniaeg: 1960 Sünnikoht: Aleppo, Süüria Sünnikoht: Damaskus, Süüria Sünniaeg: 1963 Sünnikoht: Damaskus, Süüria Sünniaeg: 1955 Sünnikoht: Damaskus, Süüria Sünniaeg: 1950 Sünnikoht: Al-Hasakah halduspiirkond, Süüria. Sünniaeg: 1956 Sünnikoht: Tartoûs, Süüria LISA Nafta- ja maavarade minister. Ametisse nimetatud aasta augustis. Valitsuse ministrina jagab Süüria režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu. Terviseminister. Ametisse nimetatud aasta augustis. Valitsuse ministrina jagab Süüria režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu. Tööstusminister. Ametisse nimetatud aasta augustis. Valitsuse ministrina jagab Süüria režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu. Põllumajanduse ja põllumajandusreformi minister. Ametisse nimetatud aasta augustis. Valitsuse ministrina jagab Süüria režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu. Elektrienergiaminister. Ametisse nimetatud aasta augustis. Valitsuse ministrina jagab Süüria režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu. Riigiminister. Ametisse nimetatud aasta augustis. Valitsuse ministrina jagab Süüria režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu. Riigiminister. Ametisse nimetatud aasta augustis. Valitsuse ministrina jagab Süüria režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu. Riigiminister. Ametisse nimetatud aasta augustis. Valitsuse ministrina jagab Süüria režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu. Loetelusse kandmise kuupäev L 370 I/8 ET Euroopa Liidu Teataja

11 ET Euroopa Liidu Teataja L 370 I/9 OTSUSED NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2020/1650, 6. november 2020, millega rakendatakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2, võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri aasta otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid, ( 1 ) eriti selle artikli 6 lõiget 1, võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekuid ning arvestades järgmist: (1) Nõukogu võttis 15. oktoobril 2012 vastu otsuse 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid. (2) 9. augustil 2020 toimusid Valgevenes presidendivalimised, mida peeti rahvusvahelistele standarditele mittevastavaks ning mida iseloomustas sõltumatute kandidaatide represseerimine ja rahumeelsete meeleavaldajate vastu jõhkra vägivalla kasutamine pärast valimisi. 11. augustil 2020 tegi liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ( kõrge esindaja ) liidu nimel avalduse, milles märgiti, et valimised ei olnud vabad ega õiglased. Ühtlasi anti teada, et vägivalla, põhjendamatute vahistamiste ja valimistulemuste võltsimise eest vastutavate isikute suhtes võidakse võtta meetmeid. (3) Nõukogu võttis 2. oktoobril 2020 vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/1388, ( 2 ) millega kanti loetellu 40 isikut, kes loeti vastutavaks aasta Valgevene presidendivalmiste järel läbi viidud rahumeelsete meelavaldajate, opositsiooniliikmete ja ajakirjanike vastaste repressioonide ja hirmutamiskampaania eest, samuti nende valimiste valimisprotsessi rikkumise eest keskvalimiskomisjoni poolt. (4) 24. septembril 2020 tegi kõrge esindaja liidu nimel avalduse, milles märgiti, et ametisse nimetamisel ja Aljaksandr LUKAŠENKA poolt Valgevenes saadud uuel mandaadil puudub igasugune demokraatlik legitiimsus. Avalduses rõhutati, et liit ootab Valgevene ametivõimudelt, et nad loobuksid viivitamatult edasistest Valgevene rahva vastu suunatud repressioonidest ja vägivallast ning vabastaksid viivitamatult ja tingimusteta kõik kinnipeetud, sealhulgas poliitvangid. (5) Arvestades Valgevene olukorra tõsidust jätkuvate kodanikuühiskonna ja opositsiooniaktivistide represseerimise tõttu, tuleks otsuse 2012/642/ÜVJP lisas esitatud loetellu isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, lisada Aljaksandr LUKAŠENKA ja 14 muud isikut. (6) Otsuse 2012/642/ÜVJP lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: Artikkel 1 Otsuse 2012/642/ÜVJP lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale. ( 1 ) ELT L 285, , lk 1. ( 2 ) Nõukogu 2. oktoobri aasta rakendusotsus (ÜVJP) 2020/1388, millega rakendatakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid (ELT L 319I, , lk 13).

12 L 370 I/10 ET Euroopa Liidu Teataja Artikkel 2 Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Brüssel, 6. november 2020 Nõukogu nimel eesistuja M. ROTH

13 Otsuse 2012/642/ÜVJP lisas esitatud loetellu lisatakse järgmised isikud: keelde valgevene keele põhjal keelde vene keele põhjal 45. Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA Alexandr Grigorievich LUKASHENKO 46. Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA Viktor Aleksandrovich LUKASHENKO 47. Ihar Piatrovich SERGYAENKA Igor Petrovich SERGEENKO 48. Ivan Stanislavavich TERTEL Ivan Stanislavovich TERTEL (kirjapilt valgevene keeles) Аляксандр Рыгоравiч ЛУКАШЭНКА Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА Iгар Пятровiч СЕРГЯЕНКА Iван Станiслававiч ТЭРТЭЛЬ (kirjapilt vene keeles) Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО LISA Tuvastamisandmed Valgevene Vabariigi president Sünniaeg: Sünnikoht: Kopõssi alev, Vitsebski/Viciebski oblast, end. NSVL ( Presidendi riikliku julgeoleku nõunik, julgeolekunõukogu liige Sünniaeg: Sünnikoht: Magiljov (end. NSVL, Presidendi kantselei ülem Sünniaeg: Sünnikoht: Stolitsa küla, Vitsebski oblast, (end. NSVL, praegune Valgevene) Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ KGB esimees, riigikontrollikomitee endine esimees Sünniaeg: Sünnikoht: Privalki/Privalka küla, Grodna oblast (end. NSVL, Loetellu kandmise põhjendused Valgevene presidendina, kes omab kontrolli riigiasutuste üle, vastutab ta riigiaparaadi poolt enne ja pärast aasta presidendivalimisi toime pandud vägivaldsete repressioonide eest, eelkõige peamiste opositsioonikandidaatide tagasilükkamise, rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldse vahistamise ja väärkohtlemise ning ajakirjanike hirmutamise ja nendevastase vägivalla eest. Presidendi riikliku julgeoleku nõuniku ja julgeolekunõukogu liikme ning Valgevene julgeolekujõudude mitteametliku järelevalveametnikuna vastutab ta pärast aasta presidendivalimisi riigiaparaadi juhtimisel toimuva represseerimis- ja hirmutamiskampaania eest, mis eelkõige hõlmab rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldseid vahistamisi ja väärkohtlemist, sealhulgas piinamist, ning ajakirjanike hirmutamist ja nendevastast vägivalda. Presidendi kantselei ülemana on ta presidendiga lähedalt seotud ning vastutab presidendivõimu rakendamise eest sise- ja välispoliitika valdkonnas. Seega toetab ta Lukašenka režiimi, sealhulgas pärast aasta presidendivalimisi riigiaparaadi juhtimisel toimuvat represseerimis- ja hirmutamiskampaaniat. Olles riikliku julgeolekukomitee KGB esimehe ja riigikontrollikomitee endise esimehena juhtival positsioonil, vastutab ta pärast aasta presidendivalimisi riigiaparaadi juhtimisel toimuva represseerimis- ja hirmutamiskampaania eest, mis eelkõige hõlmab rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldseid vahistamisi ja väärkohtlemist, sealhulgas piinamist, ning ajakirjanike hirmutamist ja nendevastast vägivalda. ET Euroopa Liidu Teataja L 370 I/11

14 keelde valgevene keele põhjal keelde vene keele põhjal 49. Raman Ivanavich MELNIK Roman Ivanovich MELNIK 50. Ivan Danilavich NASKEVICH Ivan Danilovich NOSKEVICH 51. Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU Alexey Aleksandrovich VOLKOV 52. Siarhei Yakaulevich AZEMSHA Sergei AZEMSHA Yakovlevich (kirjapilt valgevene keeles) Раман Iванавiч МЕЛЬНIК Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ Аляксей Аляксандравiч ВОЛКАЎ Сяргей Якаўлевiч АЗЕМША (kirjapilt vene keeles) Роман Иванович МЕЛЬНИК Иван Данилович НОСКЕВИЧ Алексей Александрович ВОЛКОВ Сергей Яковлевич АЗЕМША Tuvastamisandmed Siseministeeriumi avaliku korra kaitse ja ennetuse peadirektoraadi juht Sünniaeg: Juurdluskomitee esimees Sünniaeg: Sünnikoht: Cierabličy küla, Bresti oblast (end. NSVL, Juurdluskomitee esimene aseesimees Sünniaeg: Sünnikoht: Minsk (end. NSVL, Juurdluskomitee aseesimees Sünniaeg: Sünnikoht: Retšõtsa, Gomeli oblast (end. NSVL, Loetellu kandmise põhjendused Olles siseministeeriumi avaliku korra kaitse ja ennetuse peadirektoraadi juhatajana juhtival positsioonil, vastutab ta juhtpositsioonil olles pärast aasta presidendivalimisi riigiaparaadi juhtimisel toimuva represseerimis- ja hirmutamiskampaania eest, mis eelkõige hõlmab rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldseid vahistamisi ja väärkohtlemist, sealhulgas piinamist, ning ajakirjanike hirmutamist ja nendevastast vägivalda. Olles juurdluskomitee esimehena juhtival positsioonil, vastutab ta pärast aasta presidendivalimisi komitee juhtimisel toimuva represseerimis- ja hirmutamiskampaania eest, eelkõige seoses opositsiooni poolt kõnealuste valimistulemuste vaidlustamiseks loodud koordineerimisnõukogu ja rahumeelsete meeleavaldajate suhtes käivitatud juurdlustega. Olles juurdluskomitee endise esimese aseesimehena juhtival positsioonil, vastutab ta pärast aasta presidendivalimisi komitee juhtimisel toimuva represseerimis- ja hirmutamiskampaania eest, eelkõige seoses opositsiooni poolt kõnealuste valimistetulemuste vaidlustamiseks loodud koordineerimisnõukogu ja rahumeelsete meeleavaldajate suhtes käivitatud juurdlustega. Olles juurdluskomitee aseesimehena juhtival positsioonil, vastutab ta pärast aasta presidendivalimisi komitee juhtimisel toimuva represseerimis- ja hirmutamiskampaania eest, eelkõige seoses opositsiooni poolt kõnealuste valimistetulemuste vaidlustamiseks loodud koordineerimisnõukogu ja rahumeelsete meeleavaldajate suhtes käivitatud juurdlustega. L 370 I/12 ET Euroopa Liidu Teataja

15 keelde valgevene keele põhjal keelde vene keele põhjal 53. Andrei Fiodaravich SMAL Andrei SMAL 54. Andrei Yurevich PAULIUCHENKA Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO Fyodorovich 55. Ihar Ivanavich BUZOUSKI Igor BUZOVSKI 56. Natallia Mikalaeuna EISMANT Natalia Nikolayevna EISMONT Ivanovich (kirjapilt valgevene keeles) Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ Андрэй Юр евiч ПАЎЛЮЧEНКА Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI Наталля Мiкалаеўна ЭЙСМАНТ (kirjapilt vene keeles) Андрей Федорович СМАЛЬ Андрей Юрьевич ПАЎЛЮЧЕНКА Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ Tuvastamisandmed Juurdluskomitee aseesimees Sünniaeg: Sünnikoht: Brest (end. NSVL, Operatiivanalüüsi keskuse juhataja Sünniaeg: Teabeministri asetäitja Sünniaeg: Sünnikoht: Košelevo küla, Grodna/Hrodna rajoon (end. NSVL, Valgevene presidendi pressisekretär Sünniaeg: Sünnikoht: Minsk (end. NSVL, Neiupõlvenimi: Kirsanova (RU: Кирсанова) või Selyun (RU: Селюн) Sugu: naine Loetellu kandmise põhjendused Olles juurdluskomitee aseesimehena juhtival positsioonil, vastutab ta pärast aasta presidendivalimisi komitee juhtimisel toimuva represseerimis- ja hirmutamiskampaania eest, eelkõige seoses opositsiooni poolt kõnealuste valimistetulemuste vaidlustamiseks loodud koordineerimisnõukogu ja rahumeelsete meeleavaldajate suhtes käivitatud juurdlustega. Olles operatiivanalüüsi keskuse juhatajana juhtival positsioonil, on ta presidendiga lähedalt seotud ja vastutab kodanikuühiskonna represseerimise eest, eelkõige kasutades telekommunikatsioonivõrkude ühenduse katkestamist kodanikuühiskonna, rahumeelsete meeleavaldajate ja ajakirjanike represseerimisvahendina. Olles teabeministri asetäitjana juhtival positsioonil, vastutab ta kodanikuühiskonna represseerimise eest, eelkõige seoses teabeministeeriumi otsustega pärast aasta presidendivalimisi katkestada juurdepääs sõltumatutele veebisaitidele ja piirata Valgevenes internetiühendust kodanikuühiskonna, rahumeelsete meeleavaldajate ja ajakirjanike represseerimisvahendina. Olles Valgevene presidendi pressisekretäri positsioonil on ta presidendiga lähedalt seotud ning vastutab presidendi meediategevuse koordineerimise, sealhulgas avalduste koostamise ja avalike esinemiste korraldamise eest. Seega toetab ta Lukašenka režiimi, sealhulgas pärast aasta presidendivalimisi riigiaparaadi juhtimisel toimuvat represseerimis- ja hirmutamiskampaaniat. Eelkõige pärast aasta presidendivalimisi tehtud avalike avaldustega, milles ta kaitses presidenti ja kritiseeris opositsiooniaktiviste ja rahumeelseid meeleavaldajaid, on ta aidanud kaasa demokraatia ja õigusriigi tõsisele kahjustamisele Valgevenes. ET Euroopa Liidu Teataja L 370 I/13

16 keelde valgevene keele põhjal keelde vene keele põhjal 57. Siarhei Yaugenavich ZUBKOU Sergei Yevgenevich ZUBKOV 58. Andrei Aliakseevich RAUKOU Andrei Alekseevich RAVKOV 59. Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH Petr Petrovich MIKLASHEVICH (kirjapilt valgevene keeles) Сяргей Яўгенавiч ЗУБКОЎ Андрэй Аляксеевiч РАЎКОЎ Пётр Пятровiч МIКЛАШЭВIЧ (kirjapilt vene keeles) Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ Андрей Алексеевич РАВКОВ Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ Tuvastamisandmed ALFA üksuse komandör Sünniaeg: Endine julgeolekunõukogu riigisekretär Sünniaeg: Sünnikoht: Revyaki küla, Vitsebski oblast, (end. NSVL, praegune Valgevene) Valgevene Vabariigi konstitutsioonikohtu esimees Sünniaeg: Sünnikoht: Minski oblast (end. NSVL, Loetellu kandmise põhjendused ALFA üksuse jõudude komandörina vastutab ta pärast aasta presidendivalimisi nimetatud jõudude poolt toime pandud represseerimis- ja hirmutamiskampaania eest, mis eelkõige hõlmab rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldseid vahistamisi ja väärkohtlemist, sealhulgas piinamist, ning ajakirjanike hirmutamist ja nendevastast vägivalda. Endise julgeolekunõukogu riigisekretärina on ta presidendiga lähedalt seotud ning vastutab pärast aasta presidendivalimisi riigiaparaadi poolt toime pandud represseerimis- ja hirmutamiskampaania eest, mis eelkõige hõlmab rahumeelsete meeleavaldajate meelevaldseid vahistamisi ja väärkohtlemist, sealhulgas piinamist, ning ajakirjanike hirmutamist ja nendevastast vägivalda. Konstitutsioonikohtu esimehena vastutab ta 25. augustil 2020 vastu võetud konstitutsioonikohtu otsuse eest, millega petturlike valimiste tulemused seadustati. Seega on ta toetanud ja hõlbustanud riigiaparaadi represseerimis- ja hirmutamiskampaaniat rahumeelsete protestijate ja ajakirjanike vastu ning vastutab seega demokraatia ja õigusriigi tõsisele kahjustamise eest Valgevenes. L 370 I/14 ET Euroopa Liidu Teataja

17 ET Euroopa Liidu Teataja L 370 I/15 NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2020/1651, 6. november 2020, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2, võttes arvesse nõukogu 31. mai aasta otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid, ( 1 ) eriti selle artikli 30 lõiget 1, võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut ning arvestades järgmist: (1) Nõukogu võttis 31. mail 2013 vastu otsuse 2013/255/ÜVJP. (2) Võttes arvesse olukorra tõsidust Süürias ning hiljutist ministrite ametisse nimetamist, tuleks kaheksa isikut lisada otsuse 2013/255/ÜVJP I lisas esitatud selliste füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid. (3) Otsust 2013/255/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE: Artikkel 1 Otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale. Artikkel 2 Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Brüssel, 6. november 2020 Nõukogu nimel eesistuja M. ROTH ( 1 ) ELT L 147, , lk 14.

18 Otsuse 2013/255/ÜVJP I lisa A osas ( Isikud ) esitatud loetellu lisatakse järgmised kanded Bassam TOU MA (teise nimega TU MA) (بسام طعمة) 304. Hassan GHABACHE (teise nimega GHOBASH, AL-GHAB BASH) (حسن غباشة) 305. Ziyad SABBAGH (زياد صباغ) 306. Mohammad Hassan QATANA (حسن قطانة ( 307. Ghassan ZAMEL (teise nimega Al-ZAMIL, AL-ZAMEL) (غسان زامل) 308. Mohamad (teise nimega Mohammad) Fayez BARCHA (teise nimega AL-BARSHA, AL- BARASHA) (محمد فايز برشة ( 309. Malloul (teise nimega Maloul) HUSSEIN (teise nimega AL-HUS SEIN) (ملول حسين) 310. Mohammad Samir HADDAD (محمد سمير حداد) Nimi Tuvastamisandmed Põhjendus Sünniaeg: 1969 Sünnikoht: Safita, Süüria Sünniaeg: 1971 Sünnikoht: Damaskus, Süüria Sünniaeg: 1960 Sünnikoht: Aleppo, Süüria Sünnikoht: Damaskus, Süüria Sünniaeg: 1963 Sünnikoht: Damaskus, Süüria Sünniaeg: 1955 Sünnikoht: Damaskus, Süüria Sünniaeg: 1950 LISA Sünnikoht: Al-Hasakah halduspiirkond, Süüria. Sünniaeg: 1956 Sünnikoht: Tartoûs, Süüria Nafta- ja maavarade minister. Ametisse nimetatud aasta augustis. Valitsuse ministrina jagab Süüria režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu. Terviseminister. Ametisse nimetatud aasta augustis. Valitsuse ministrina jagab Süüria režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu. Tööstusminister. Ametisse nimetatud aasta augustis. Valitsuse ministrina jagab Süüria režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu. Põllumajanduse ja põllumajandusreformi minister. Ametisse nimetatud aasta augustis. Valitsuse ministrina jagab Süüria režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu. Elektrienergiaminister. Ametisse nimetatud aasta augustis. Valitsuse ministrina jagab Süüria režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu. Riigiminister. Ametisse nimetatud aasta augustis. Valitsuse ministrina jagab Süüria režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu. Riigiminister. Ametisse nimetatud aasta augustis. Valitsuse ministrina jagab Süüria režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu. Riigiminister. Ametisse nimetatud aasta augustis. Valitsuse ministrina jagab Süüria režiimi vastutust vägivaldsete repressioonide eest tsiviilelanike vastu. Loetelusse kandmise kuupäev L 370 I/16 ET Euroopa Liidu Teataja

19

20 ISSN (elektrooniline väljaanne) ISSN (paberväljaanne) ET

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Euroopa Parlament 2014 2019 Istungidokument 1.7.2015 B8-0658/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel vastavalt kodukorra

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 4.2.2015 B8-0133/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK nõukogu ja komisjoni avalduste alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Venemaa

Venemaa VENEMAA Euroopa Liidu ja Venemaa suhteid on 2014. aastast alates pingestanud Krimmi ebaseaduslik annekteerimine ja Ida-Ukraina mässuliste toetamine Venemaa poolt, Venemaa poliitika oma naaberriikide suhtes,

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353

Euroopa Andmekaitseinspektor — Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta — COM/2014/10353 28.5.2014 ET Euroopa Liidu Teataja C 163 A/1 V (Teated) HALDUSMENETLUSED EUROOPA KOMISJON Euroopa Andmekaitseinspektor Teade Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja vaba ametikoha kohta COM/2014/10353

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

untitled

untitled QA-01-14-333-ET-C SAHHAROVI AUHINNA LAUREAATIDE RAAMAT SAHHAROVI AUHINNA LAUREAATIDE RAAMAT SAHHAROVI AUHINNA LAUREAATIDE RAAMAT EESSÕNA Martin Schulz Euroopa Parlamendi president 2013. aasta oli Sahharovi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

President Toomas Hendrik Ilves Eesti iseseisvuse taastamise 25. aastapäeval Kadriorus, presidendi kantselei roosiaias 20. augustil 2016

President Toomas Hendrik Ilves Eesti iseseisvuse taastamise 25. aastapäeval Kadriorus, presidendi kantselei roosiaias 20. augustil 2016 Tere, Eesti. Täna tähistame olulist hetke: oleme veerand sajandit olnud uuesti vabad. Vabad inimeste ja riigina. Kui vaatame eesti rahva minevikku, siis märkame oma eneseteadvuse ja kultuuri edenemises

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU ET 9110/12 (OR. en) PRESSE 166 PR CO 28 PRESSITEADE Nõukogu istung Välisasjad Brüssel, 14. mai 2012 Eesistuja Catherine As

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU ET 9110/12 (OR. en) PRESSE 166 PR CO 28 PRESSITEADE Nõukogu istung Välisasjad Brüssel, 14. mai 2012 Eesistuja Catherine As EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 9110/12 (OR. en) PRESSE 166 PR CO 28 PRESSITEADE Nõukogu 3166. istung Välisasjad Brüssel, 14. mai 2012 Eesistuja Catherine Ashton liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva tead

1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva tead 1 (7) Isikuandmete puutumatust käsitlev teadaanne - Stora Enso tarnija ja osaniku register 1 Eesmärk Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teadaande eesmärk on anda isikutele, kes suhtlevad Stora

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja

Euroopa Liidu Teataja Euroopa Liidu Teataja C 299 A Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 58. aastakäik 11. september 2015 Sisukord V Teated HALDUSMENETLUSED Euroopa Komisjon 2015/C 299 A/01 Teade vaba ametikoha kohta: Maltas

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: LIMITE CONUN 68 ONU 63 DEVGEN 124 SUSTDEV 94 COJUR 5

Rohkem

Euroopa Liidu L 215 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 61. aastakäik 23. august 2018 Sisukord III Muud aktid EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND EMP ühisko

Euroopa Liidu L 215 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 61. aastakäik 23. august 2018 Sisukord III Muud aktid EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND EMP ühisko Euroopa Liidu L 215 Teataja Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 61. aastakäik 23. august 2018 Sisukord III Muud aktid EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND EMP ühiskomitee otsus nr 216/2016, millega muudetakse EMP lepingu

Rohkem

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatus Millised Teie oskused ja kogemused on eriti olulised

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. aprill 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0011 (COD) 5419/16 DATAPROTECT 2 JAI 38 MI 25 DIGIT 21 DAPIX 9 FREMP 4 CODEC 52 SEADUSANDLIKUD AKTID JA MUUD

Rohkem

ESTONIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION LEHT 1 VÕISTLUSTE NIMETUS : KLASS : Meesteüksikmäng KUUPÄEV : 04. aprillil a. KELLAAEG : P. PEREKONNA- V

ESTONIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION LEHT 1 VÕISTLUSTE NIMETUS : KLASS : Meesteüksikmäng KUUPÄEV : 04. aprillil a. KELLAAEG : P. PEREKONNA- V ESTONIAN TABLE TENNIS ASSOCIATION LEHT 1 VÕISTLUSTE NIMETUS : KLASS : Meesteüksikmäng KUUPÄEV : 04. aprillil 2015. a. KELLAAEG : 10.00 P. PEREKONNA- VÕISTLEJA MAARDU-TALLINN OPEN 2015 Tallinnas VÕISTLUSTE

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

SISEMINISTEERIUM

SISEMINISTEERIUM ESITATUD: 11.07.2019 valitsuskabineti nõupidamisele ESITAJA: siseminister Mart Helme ESITAMISE AEG: kuupäev digiallkirjas TEEMA: Lähisuhtevägivalla ennetamise tegevuskava aastateks 2019-2023 1. SISUKOKKUVÕTE

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taas 27.6.2013 Euroopa Liidu Teataja L 175/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2013/37/EL, 26. juuni 2013, millega muudetakse direktiivi 2003/98/EÜ avaliku sektori

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

DIPLÔME INTER UNIVERSITAIRE ENDOSCOPIE OPERATOIRE EN GYNECOLOGIE Module Mars Groupe ALEXANDRIE Année universitaire 2013/2014 NOM PRENOM N ETUDI

DIPLÔME INTER UNIVERSITAIRE ENDOSCOPIE OPERATOIRE EN GYNECOLOGIE Module Mars Groupe ALEXANDRIE Année universitaire 2013/2014 NOM PRENOM N ETUDI Module Mars 2014 - Groupe ALEXANDRIE 1 ABDOU HOSSAM ELSAYED ABDELMEGUID 21307866 17,00 18,00 35,00 17,50 ADMIS 2 ALNAEM ADEL FATHI ABDULLAH 21307960 13,00 12,00 25,00 12,50 ADMIS 3 ASAL KHALIL EL HUSSIENY

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf aotleja foto 4 x 5 cm Siseministri 18.12.2015 määrus nr 74 Siseministri18.12.2015. aasta määruse n1-1/74 odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts,

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts, Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: 2016. aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts, 2017 2016. aastal registreeriti Eestis 28 986 kuritegu

Rohkem

EUROOPA KOMISJON LIIDU VÄLISASJADE JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KÕRGE ESINDAJA Strasbourg, JOIN(2017) 11 final ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA

EUROOPA KOMISJON LIIDU VÄLISASJADE JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KÕRGE ESINDAJA Strasbourg, JOIN(2017) 11 final ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA EUROOPA KOMISJON LIIDU VÄLISASJADE JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KÕRGE ESINDAJA Strasbourg, 14.3.2017 JOIN(2017) 11 final ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi Süüria strateegia alused ET ET Sissejuhatus

Rohkem

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks Monica Rand Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee Teie kuupäev nr [Seosviit] Õiguskantsler 2.12.2011 nr 7-5/110776/1105937, 7-5/110777/1105937 Soovitus hea halduse tagamiseks

Rohkem