1.1. Üldinfo ja muudatused organisatsiooni struktuuris Majandustulemused Toodete turg ja müük Kondiitritooted...

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "1.1. Üldinfo ja muudatused organisatsiooni struktuuris Majandustulemused Toodete turg ja müük Kondiitritooted..."

Väljavõte

1

2 SISUKORD 1. KOMMENTAAR MAJAN DUSTEGEVUSELE Üldinfo ja muudatused organisatsiooni struktuuris Majandustulemused Toodete turg ja müük Kondiitritooted Piimatooted Kinnisvarategevus Meedia Trükindus Edasised tegevussuunad RAAMATUPIDAMISE VAHEAR UANNE KASUMIARUANNE BILANSS RAHAVOOGUDE ARUANNE OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE LISAD RAAMATUPIDAMIS E ARUANDELE Lisa 1 Üldinformatsioon...23 Lisa 2 Raamatupidamise arvestuspõhimõtted ja hindamise alused...23 Lisa 4 Personalikulud...29 Lisa 5 Grupi tulu aktsia kohta...30 Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud...30 Lisa 7 Materiaalne põhivara...32 Lisa 8 Immateriaalne põhivara...34 Lisa 9 Võlakohustused...36 Lisa 10 Aktsiakapital...38 Lisa 11 Tehingud AS Kalev juhtkonnaga seotud ettevõtetega...39 Lisa 12 Bilansivälised tehingud ja sündmused pärast bilansipäeva

3 1. KOMMENTAAR MAJANDUSTEGEVUSELE 1.1. Üldinfo ja muudatused organisatsiooni struktuuris AS Kalev tegevus jaotub mitme valdkonna lõikes, nendest olulisemad on toiduainete tootmine ja - müük, kinnisvaraalane tegevus, meedia, kirjastamine ning trükindus. Nimetatud tegevusaladest on ettevõtjal pikema perioodi kogemus šokolaadi-, suhkru- ja jahukondiitritoodete ning piimatoodete segmendis. Samuti on AS Kalev olnud pikemat aega tegev kinnisvaraarenduse ja halduse erinevate projektidega. Eelmisel majandusaastal sai alguse AS-i Kalev tegevuse laienemine meedia, kirjastamise ja trükinduse valdkonda, milledes aruandeperioodil on toimunud edasine jõuline areng. Tootmistegevus toiduainete valdkonnas jaguneb viie tootmisüksuse vahel, mis paiknevad Põrguväljal (Rae vallas Harjumaal), Paides, Viljandis, Jõhvis ja Kiviõlis. Toodangu realiseerimine toimub muuhulgas ka ettevõtja üle-eestilise jaekaubandusketi kaudu, mis koosneb 15 kommipoest ja kohvikust. Kalev grupi emaettevõtja on AS Kalev; lisaks kuulub gruppi kakskümmend tütarettevõtjat. AS Uniprint loetakse tütarettevõtjaks, kuna tulenevalt aktsionäride lepingust on grupil õigus osta kõik ettevõtte aktsiad hiljemalt 2009.a aprilliks. 2007/2008. majandusaasta esimeses kvartalis toimus organisatsiooni struktuuris muudatus. Nimelt omandas AS Kalev a. sõlmitud lepingu alusel osaühingu Soltari Invest kroonise nimiväärtusega osa. Nimetatud osaluse omandamine ei olnud tehing seotud isikuga börsireglemendi mõistes. Tehingu tulemusena sai AS Kalev osaühingu ainuosanikuks ja peale nimemuutust kannab ettevõte nimetust AgriStock OÜ. Tütarettevõttja strateegiaks oli teraviljatoodete tootmine, töötlemise arendamine, hoiustamine ja ümberlaadimine. Seoses toiduainetööstuse ettevõtete müügiga ja vastavast tegevusalast loobumisega (vt Lisa 12) võõrandas AgriStock OÜ eelpool nimetatud tegevusvaldkonnaga seotud tervikvarad majandusaasta teises kvartalis aasta lõpus alustas AS Kalev Chocolate Factory üleminekut tootegrupipõhisele tootmisele, mille tulemusena hakatakse pagari- ja jahukondiitritooteid valmistama erinevates tootmisüksustes. Spetsialiseerumisprotsessi eesmärgiks on suurendada logistilist ja tootmisefektiivsust, pidurdamaks tugevat survet toodete omahinna kasvule ja koondamaks oskusteabe ühtsesse tootmisüksusesse. Nimetatud protsessi esimene etapp hõlmab muudatusi küpsisetootmises AS-i Kalev Jõhvi Tootmine Kiviõli tootmisüksuses. Protsessi teises etapis viiakse pagaritoodete tootmine täies mahus üle Jõhvi 3

4 üksusesse, rakendades osaliselt esimese etapi tulemusena vabanenud tööjõuressurssi. Samal ajal koondatakse AS Vilma tootmisüksusesse Viljandis grupi jahukondiitritoodete tootmine. AS Kalev allkirjastas a. aktsiate ostu-müügi lepingu ALTA CAPITAL PARTNERS S.C.A SICAR-iga AS Kalev Paide Tootmine aktsia (100% aktsiakapitalist) võõrandamiseks, AS Kalev Chocolate Factory aktsia (100% aktsiakapitalist) võõrandamiseks, AS Kalev Jõhvi Tootmine 991 aktsia (99,1% aktsiakapitalist) võõrandamiseks, AS Vilma aktsia (100% aktsiakapitalist) võõrandamiseks ja OÜ Maiasmokk osa (86,42% osakapitalist) võõrandamiseks. Võõrandatavale AS-ile Kalev Paide Tootmine kuulub ka osalus AS-is Valmetek Invest. AS Kalev jätkab tegevust sama ärinime all. Toiduainete tööstusega seonduvad kaubamärgid lähevad nimetatud tehingu raames ostjale. Õigus kaubamärgile KALEV jääb AS-ile Kalev. AS Kalev loobub tehingu tulemusel kahest oma põhitegevuse valdkonnast - kondiitritööstusest ning piimatööstusest. Edaspidi keskendub AS Kalev allesjäävate põhitegevuste - kinnisvaraarendus ja -investeeringud, meediatööstus ning trükitööstus, arendamisele ning otsitakse ka uusi investeerimisvõimalusi. Tehing ei ole käsitletav tehinguna seotud isikuga Tallinna Väärtpaberibörsi poolt emitentidele kehtestatud nõuete tähenduses. AS-i Kalev nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil huvitatud AS Kalev omab olulist osalust järgmistes äriühingutes: Tütarettevõtja nimi Asukoht seisuga seisuga AS Kalev Paide Tootmine* Eesti 100% 100% AS Valmetek Invest* Eesti 65,6% 65,6% AS Kalev Jõhvi Tootmine* Eesti 99,1% 99,1% AS Vilma* Eesti 100% 100% AS Kalev Real Estate Company (AS Kalev REC) Eesti 100% 100% EOOD Stude REC Bulgaaria 100% 100% OÜ BCA Center Eesti 100% 100% OÜ BCA Kinnisvara Eesti 100% 100% OÜ Maiasmokk* Eesti 86,4% 81,3% AS Kalev Chocolate Factory* Eesti 100% 100% AS Kalev Merchant Services Ltd USA 100% 100% OÜ Sugarstar Eesti 100% 100% AS Inreko Press Eesti 100% 100% OÜ Olliwood Eesti 100% 100% AS Eksklusiiv Eesti 100% 100% AS Kalev Meedia Eesti 100% 100% OÜ Eesti Spordikanal Eesti 100% 100% AS Uniprint Eesti 40% 40% AS Unipress Eesti 40% 40% OÜ AgriStock Eesti 100% 0% * Kuulub AS Kalev grupi lõpetatavate tegevuste hulka 4

5 1.2. Majandustulemused AS Kalev grupi 2007/2008. majandusaasta esimese kuue kuu konsolideeritud majandustulemuste kujunemisel olid olulisemad järgmised arengud: 1) kaupade ja teenuste netokäibe kasv ligi 35% võrreldava perioodi suhtes; 2) konsolideeritud brutokasumi suurenemine 22% võrreldava perioodi suhtes (sh lõpetavate tegevuste brutokasum suurenes 60%, samas kui jätkuvad tegevused olid brutokahjumis); 3) ekspordi osakaalu tõus kogukäibes - hüviste läbimüügist ligi 40% moodustas väljavedu Eestist ning võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on Eestis realiseeritud kaupade ja teenuste osakaal kahanenud viis protsendipunkti 60%-le grupi kogukäibest; 4) jätkuvatel tegevusaladel on meedia ja ürituse-turunduse müügitulu oluliselt kasvanud, siiski on nende segmentide tulemuslikkus endiselt negatiivne. Paljuski tingituna makromajanduslikest teguritest, on grupi kinnisvarasegmendi eelmise perioodi kõrge tulusus oluliselt kahanenud; 5) lõpetatavate tegevuste puhul on aruandeperioodil suurim kasv toimunud piimatoodete läbimüügis (34% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga) ning samuti on selle segmendi varasem negatiivne tulem pöördunud positiivseks. Kondiitritoodete läbimüük on aastases võrdluses suurenenud ligi 19%, ent segmendi tulemuslikkus on oluliselt kahanenud. AS-i Kalev realiseerimise konsolideeritud netokäive 2007/2008. majandusaasta esimese kuue kuu jooksul ulatus 617,7 miljoni kroonini (39,5 miljonit eurot), mis tähendab eelmise majandusaasta sama perioodi tulemuse suhtes 35% netokäibe kasvu. AS-i Kalev jätkuvad tegevusalad kasvasid märksa kiiremini grupi üldisest arengust müügitulu suurenes enam kui 2,1 korda; samal ajal oli lõpetetavate tegevuste lõikes kasv 25% aastases võrdluses. Grupi kogukäibele aruandeperioodil avaldasid suurimat mõju kinnisvara segmendi realiseerimismahu oluline kahanemine, kondiitri-ja piimatoodete läbimüügi suurenemine ning uue valdkonnana trükindus ja meedia. AS-i Kalev konsolideeritud puhaskahjum 2007/2008. majandusaasta esimese kuue kuu kokkuvõttes ulatus 22,2 miljoni kroonini (1,4 miljonit eurot); võrreldava perioodi tulemiks oli puhaskasum 10,5 miljonit krooni (0,67 miljonit eurot). 5

6 AS Kalev grupi töötajate keskmine arv 2007/2008. majandusaasta esimesel poolaastal oli 893 (s.h. lõpetatavates tegevusvaldkondades 721 inimest); eelmise majandusaasta võrreldaval perioodil töötas grupi ettevõtetes keskmiselt 789 inimest (s.h. lõpetatavates tegevusvaldkondades 760 inimest). Järgnevates tabelites on toodud AS Kalev grupi ettevõtjate realiseerimise netokäive ja puhaskasum 2007/2008. majandusaasta esimese kuue kuu kokkuvõttes (tuhandetes kroonides ja tuhandetes eurodes) eraldi iga ettevõtja kohta. Võrdlevad andmed on toodud 14 ettevõtja kohta. Kuna tütarettevõtja AS Kalev Merchant Services Ltd bilansimaht moodustab vähem kui 0,5% emaettevõtja käibest, ei konsolideerita selle finantsnäitajaid. Samuti ei sisaldu tabelites sidusettevõtjate andmed. AS Kalev Paide Tootmine, AS Kalev Real Estate Company, AS Kalev Meedia ja AS Uniprint andmed sisaldavad konsolideerituna ka nende tütarettevõtjate majandustulemusi. Realiseerimise netokäive Puhaskasum EEK 2007/ / / / kuud 6 kuud 6 kuud 6 kuud AS Kalev** AS Kalev Chocolate Factory AS Kalev Paide Tootmine* AS Kalev REC* AS Kalev Jõhvi Tootmine OÜ Maiasmokk AS Vilma OÜ Sugarstar AS Inreko Press*** OÜ Olliwood*** OÜ Eksklusiiv AS Kalev Meedia* AS Uniprint* OÜ Agristock * konsolideeritud ** arvestuslik muutus käibes, mille tulemusena varem AS-i Kalev all kajastunud tootmistegevus kajastub AS-i Kalev Chocolate Factory tegevuses alates a. ja hüviste müük alates a. *** alates kajastub meedia segmendi tütarettevõtjate tegevus AS-i Kalev Meedia all. 6

7 Realiseerimise netokäive Puhaskasum EUR 2006/ / / / kuud 6 kuud 6 kuud 6 kuud AS Kalev** AS Kalev Chocolate Factory AS Kalev Paide Tootmine* AS Kalev REC* AS Kalev Jõhvi Tootmine OÜ Maiasmokk AS Vilma OÜ Sugarstar AS Inreko Press*** OÜ Olliwood*** OÜ Eksklusiiv AS Kalev Meedia* AS Uniprint* OÜ Agristock * konsolideeritud ** arvestuslik muutus käibes, mille tulemusena varem AS-i Kalev all kajastunud tootmistegevus kajastub AS-i Kalev Chocolate Factory tegevuses alates a. ja hüviste müük alates a. *** alates kajastub meedia segmendi tütarettevõtjate tegevus AS-i Kalev Meedia all AS Kalev on käesoleva majandusaasta esimeses pooles suurendanud finantsvõimendust grupi edasise arengu rahastamisel, sh on toimunud võlakirjade emissioonid. Grupi lühiajalised kohustised suurenesid, võrreldes käibe kasvuga, enam, millest tulenevalt kahanes ka likviidsussuhtarv (vt alljärgnev tabel). Finantsvõimenduse kasv on omakorda toonud kaasa finantskulu suurenemise. Erinevate kululiikide arvestuses on toimunud suurim kasv (28% võrreldava perioodi suhtes) grupi turustuskulude osas. Taoliste kulude ennakkasv oli ette aimatav ja loomulik tegevuse laienemisel uude valdkonda. Samas on grupi üldhalduskulude kasv (17,5%) majandusaasta esimeses pooles olnud, võrreldes teiste kululiikidega, pigem tagasihoidlik. Seda vaatamata personalikulude kiirele kasvule, inflatsioonilisele majanduskeskkonnale ning täiendavatele teabe- ja konsultatsioonikuludele seoses tegevuse laienemisega uude (meedia) valdkonda. AS-i Kalev grupp olulisemad finantssuhtarvud* on toodud alljärgnevas tabelis: AS Kalev grupp Likviidsussuhtarv 0,65 0,73 Finantsvõimendus 0,81 0,66 Varade käibesagedus 0,44 0,70 Käibe puhasrentaablus (%) -3,6% 5,6% Varade puhasrentaablus, ROA (%) -1,6% 3,7% 7

8 * Suhtarvud on leitud järgmise metoodika alusel: Likviidsussuhtarv = Käibevara / Lühiajalised kohustused Finantsvõimendus = Kohustused kokku / Keskmine koguvara Varade käibesagedus = Müügitulu / Keskmine koguvara Käibe puhasrentaablus = Puhaskasum / Müügitulu * 100% Varade puhasrentaablus (ROA) = Puhaskasum / Keskmine koguvara * 100% 1.3. Toodete turg ja müük AS Kalev kondiitri- ja piimatoodete mahuline kogumüük 2007/2008. majandusaasta esimese kuue kuu kokkuvõttes ulatus tonnini ehk, võrrelduna eelmise majandusaasta sama perioodiga, mainitud tootegrupi kaupade realiseerimismaht suurenes 27,2%. Kogumahust turustati kondiitritoodete lõikes 89% Eestis ning 11% välissektoris, piimatoodetes oli osakaal vastupidine - 90% välisturul ja 10% koduturul Kondiitritooted Uuringufirma AC Nielsen jaekaubandusuuringu andmetel (2007.a. neljas kvartal) moodustas AS Kalev grupi käibe turuosa Eesti šokolaadi- ja suhkrukondiitritoodete turul 37% ning mahuline turuosa 43%, olles aastaga suurenenud vastavalt 0,6 ja 1,3 protsendipunkti. Küpsiste osas on Kalevi turuosa kogukäibes kasvanud 11,3%-ni Eesti turul, mis tähendab antud segmendis tootjate võrdluses tõusu turumahult teisele positsioonile. 2007/2008. majandusaasta teises kvartalis keskendus turundus- ja müügitegevus ligi 40 nimetusest koosneva temaatilise kujundusega jõulutoodete kollektsiooni lansseerimisele. Traditsiooniliselt koosnes jõulutoodete portfell täiskasvanuile ja lastele suunatud sarjadest, mis ühendasid endas valiku kommipakkidest, karpidest, šokolaadidest ja piparkookidest. Lisaks jõulutoodete portfellile lansseeriti vaadeldaval perioodil üheksa uut toodet. Šokolaadi- ja suhkrukondiitritoodete segmendis laienes eelmises kvartalis turule toodud Kalev Special šokolaadide sari, kuhu lisandusid 300g ja 100g piimašokolaadid. Kinkekarpide tootegrupis toodi turule kommikarp Kannel (350g); samuti uuenes Šokolaadinööbid (125g) visuaal ja pakend. Pagari- ja jahutooted täienesid nelja uudistootega Linda stritslite sarjas - turule toodi singi-letšostritsel (400g), kohupiimapärg (600g), jõhvikapärg (600g) ja iirisepärg (600g). Linda keekside valikusse lisandus 300g rosinakeeks. AS Kalev grupi suhkru- ja šokolaadikondiitritoodete mahuline kogumüük vaadeldaval perioodil moodustas tonni, mis on 7% enam kui eelmise majandusaasta sama perioodi suhkru- ja šokolaadikondiitritoodete läbimüügi maht. Samas oli kondiitritoodete käibedünaamika erinevate tootegruppide osas erinev: olulisematest toodetest kasvas keskmisest kiiremini šokolaaditahvlite 8

9 realiseerimine (31%), kommikarpidel (13%), kompvekkide müük kasvas 7% eelmise majandusaasta esimese poolega võrreldes. Läbimüügi kasv oli suurim šokolaaditahvlitel - 25% võrreldes möödunud majandusaasta sama perioodi kogusega, kommikarpide realiseerimismahu kasv oli 10%, ent kompvekkide müügimaht kahanes 3%. AS Kalev realiseeris läbi oma 15 kaupluse aruandeperioodi jooksul kaupu (sh suhkru-, šokolaadi-, jahukondiitri-, pagaritooted jmt) kokku 10,3 miljoni krooni eest. Jõulumaiustuste kogumüük sel majandusaastal ulatus 550 tonnini, sh kommipakkide osakaal oli 45%, šokolaaditahvlitel 29%, piparkookidel 18%, kommikarpidel 8%. Grupi jahukondiitritoodete (sh. pagaritooted, küpsised ja jahusegud) mahuline kogumüük moodustas 2007/2008. majandusaasta esimese kuuga tonni. Võrreldes eelnenud majandusaasta sama perioodiga realiseeriti jahukondiitritooteid mahuliselt ligi 20% vähem. Sarnaselt suhkru- ja šokolaadikondiitrile, on ka jahukondiitritoodete puhul erineva realiseerimisdünaamikaga tootegrupid: näiteks suurenes jahusegude müük võrreldes eelmise majandusaasta esimese poolaastaga 40% (mahuline kasv 22%), küpsiste läbimüük 30% võrra (mahuliselt 20% enam), samas pagaritoodete läbimüük vähenes 17%. Kondiitritoodete (st suhkru-, šokolaadi- ning jahukondiiter) kogumüügist käibe alusel moodustas 2007/2008. majandusaasta esimesel poolel valdava enamuse (89%) müük koduturul. Samas on toodete realiseerimine erinevatel välisturgudel eelmise aastaga võrreldes suurenenud, ulatudes ligi 11% kogukäibest. Kondiitritoodete müük välisturgudel kasvas eelmise majandusaasta esimese poolega võrreldes aga eriti kiiresti - 29%, kusjuures kondiitritoodete koguekspordist moodustas müük Lätis 28%, Leedus 26%, nn Travel Trade segment ligi 25%, Venemaa 12% ning ülejäänud riigid 9% Piimatooted AS-i Kalev Paide Tootmine varutud toorpiimast toodeti käesoleva majandusaasta esimeses pooles erinevaid piimatooteid. Tulenevalt turutingimustest ning tootmise majanduslikust põhjendatusest keskenduti aruandeperioodil peamiselt kondenslõssi ja koore tootmisele, mis kokku moodustas kolm neljandikku kogutoodangust. Lõssipulbrit läbimüük oli ligi kümnendik kogumahust, sellest vähemal määral tehti kõrgpastöriseeritud piima. Väikeses koguses toodeti veel ka täispiimapulbrit jt piimatooteid. Mahuliselt kasvas tootmine kokku 65% eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. AS-i Kalev Paide Tootmine kogutoodangust ligi 90% (võrreldaval perioodil 80%) turustati erinevatel eksporditurgudel Euroopa Liidus (peamiselt Saksamaal). Veidi enam kui kümnendik kogutoodangust jäi Eesti turule. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on AS-i Kalev piimatoodete läbimüük kasvanud ligi 56%, ulatudes aruandeperioodil tonnini. Nii piimaturule tervikuna kui majandusaasta esimese kuue kuue tulemustele on varutava piima hinna tõus avaldanud olulist mõju. 9

10 Eesti Statistikaameti andmetel oli toorpiima hind võrreldava perioodi suhtes ca 20% kõrgem. Kuigi tooraine hinnatõus Eestis ulatub viiendikuni, on piimatoodete hinnad maailmaturul samal ajal langenud võrreldes augustis-septembris registreeritud hinnatasemega. Näiteks langes piimapulbri hind Euroopa tähtsamal turul Saksamaal 2007.a lõpus lähedale tasemele, kus see oli aasta alguses. AS-i Kalev Paide Tootmine poolt valmistatavate toodete nimistusse lisandusid aruandeperioodil rasvased pulbrid, lõssi ja piima kontsentraat jt. AS Kalev Paide Tootmises on tootearenduse tähelepanu suunatud lisavõimaluste loomisele tooraine väärindamisel. Sellest lähtuvalt on tehtud investeeringuid, mis ulatuselt ületavad eelmise perioodi vastavat näitajat. Koore tootmisliin on täienenud automaatsete proovivõtjatega tooraine täpse proovi saamiseks ning on juurutatud analüüsimetoodika rasvasisalduse täpsemaks kindlaksmääramiseks. Eesmärgiga väärindada rasva pulbrilise tootena täiendati tehnoloogiat koorepulbri tootmisel: tootmisliinile lisati homogenisaator ning uuendati pulbri transpordisüsteem olemaks vastav rasvase kleepuvama pulbri transpordiks aasta jooksul lisandus kontsentraatidena neli tootenimetust erineva kuivaine ja rasvaprotsendiga piima ja lõssi kontsentraate. Olulisimaks arendusprojektiks on lisavõimaluse arendus lõssi ja piima väärindamiseks alternatiivina kuivatustehnoloogiale kontsentraadi tootmisel, samuti kontsentraadile laadimisvõimaluse loomine. Nende eesmärkide täitumisel on võimalik soodsa hinnakonjuktuuri puhul kokku hoida kuivatuse energiakulu ja suurendada tootmise mahtu Kinnisvarategevus AS-i Kalev tegevus kinnisvara halduse ja arendamisega toimub tütarettevõtja AS Kalev Real Estate Company (edaspidi Kalev REC) ja selle tütar- ning sidusettevõtete kaudu. Kinnisvara segmendi olulisim projektiks Kalev grupi lõikes praegusel perioodil toimub tütarettevõtja OÜ BCA Center kaudu. Konkreetsemalt on arendustegevus seotud Tallinna Koolide Erapartnerluse Projekti raames pealinna viie kooli rekonstrueerimisega. Jätkunud on AS-i Kalev REC varasemate kinnisvaraprojektide edasiarendus, sh on müüdud kõik korterid Tallinnas Marati tänavas 19 korteriga elamus, samuti 25 korteriga elamu Pärnus Hommiku tänavas. AS-i Kalev REC Bulgaaria kinnisvaraturul tegutsev tütarettevõtja EOOD Stude REC jätkab Sofias 6500m 2 pindalaga korterelamu ehitamist, mis plaanide kohaselt peaks valmima 2008.a. suvel. Hoonele soovitakse kasutusluba hiljemalt 2008.a lõpuks. 10

11 Meedia AS Kalev Meedia kirjastab seltskonnajakirja Just, majandusajakirja Ärielu, spordiajakirju Sporditäht, Basket, Jalka ; moe-ja elustiili ajakirja Avenüü, Avenüü Professional ja lasteajakirja Muumi. TNS Emor poolt läbiviidava Eesti Meediauuring 2007.a. neljanda kvartali andmetel oli lugejaid ajakirjal Just , ajakirjal Sporditäht , ajakirjal Avenüü , ajakirjal Muumi , ajakirjal Ärielu ja ajakirjal Basket Aruandeperioodil uuendati spordiajakirja Sporditäht. Uue kontseptsiooniga ajakiri ilmub alates septembrikuust uue peatoimetaja juhtmisel nädalakirjana. Toote turuletoomiseks korraldati ulatuslik reklaamikampaania, mis oli ühtlasi ka esimene suurem avalik kampaania AS-ile Kalev Meedia. Lõpule on viidud mitu suuremat projekti: oktoobris sai majandusajakiri Ärielu uue kontseptsiooni ning valmis uus interneti-põhine uudisteportaal aasta lõpus tehti olulised muudatused seltskonnaajakirja Just sisus ja formaadis. Samuti valmistati ette AS Kalev Meedia tütarettevõtte OÜ Eesti Spordikanal alusel uue telekanali turuletoomine. 12.novembril alustas tegevust AS Kalev Meedia tütarettevõtte OÜ Eesti Spordikanal poolt edastatav spordisuunitlusega uudiste- ja meelelahtuskanal Kalev Sport. Vastavalt TNS EMOR Teleauditooriumi Mõõdikuuringu andmetele ajavahemikus 12.nov.-31.dets.2007.a (sihtrühm 4 aastased ja vanemad Eesti elanikud), oli kanali Kalev Sport päeva keskmine vaadatavus (Daily Reach) , päeva keskmise vaadatavuse % (Daily Reach%) 2.7% ja päeva keskmine vaatamisaja osakaal (Daily Share) 0.3%. Tagamaks erinevate tegevussuundade - trükimeedia, internet, telemeedia - sünergia ja sellest tulenevalt ka sisulise kvaliteedi jätkuv tõus, kuluefektiivsus ning konkurentsivõime kasv, koliti erinevad toimetused AS Kalev Meedia uutesse ruumidesse aadressil Tornimäe 5, Tallinn Trükindus Trükinduse segmendis on aruandeperioodil toimunud arengutest olulisimaks muutus tururiskide jaotuses. Eesmärgiga vähendada klientide krediidiriski Venemaal ja parendada kliendiportfelli kasumlikkust, vähendas AS-i Uniprint tütarfirma AS Unipress klientide arvu Venemaal, samuti nagu ka neile järelmaksuga müüdavate kaupade mahtu. Nimetatud muutus oli juba varasemalt ette planeeritud ega põhjusta AS-i Unipress ärimahu vähenemist. Ümberpaigutuse tulemusena on tarned Venemaale asendunud müügiga teistele klientidele. Tootmine efektiivsemaks muutmise eesmärgil ning sooviga pakkuda klientidele täisteenust, vähendades samas allhangete osakaalu, on trükitööstustes tehtud keskmise suurusega investeeringuid. 11

12 AS-is Unipress on edukalt töösse juurutatud automaatse pakendamise seade Stacker CS70, mis võimaldab tööjõu efektiivsemat kasutamist (investeering ca 4 miljonit krooni). AS Uniprint investeeris 3,4 miljonit krooni UV-laki uude masinasse Steinmann Colibri Junior. Veebruaris tööd alustanud masin võimaldab trükikodade Uniprint ja Unipress klientidel UV-lakiga järeltöödeldud trükised saada valmis varasemast lühema tähtajaga. Uue masina ostuga on nüüdsest kogu trükise valmistamise tootmisprotsess ja kvaliteet ettevõtja täieliku kontrolli all. 12

13 1.4. Edasised tegevussuunad AS-i Kalev jätkuvate tegevusvaldkondadest toimub kinnisvara sektori arendamine läbi AS-i Kalev REC ja viimasega vahetult seotud tütarettevõtjate. Kinnisvarasektori senine areng Eestis on võimaldanud Kalev grupil aktiivselt tegeleda kinnivaraarenduse ja haldamisega. Kui seni on põhiline tähelepanu keskendunud elamu- ja kommertspindade arendusele, siis edaspidi edendatakse tegevust avaliku sektori kinnisvaraturu segmendis, sh partnerlusprojektidega. Tulenevalt sektori dünaamikast ja viimastest signaalidest kinnisvara turul toimuvatest muutusest, hindab AS Kalev vastavalt muutustele ümber ka oma strateegiat. Olulised muutused on toimumas AS Kalev jaoks uudses tegevusvaldkonnas - meedia ja trükitööstuse sektoris. Plaanis on gruppi kuuluvate ajakirjade jätkuv sisuline arendamine, lugejanumbrite tõstmine ja reklaamitulude suurendamine. Samuti arendatakse interneti uudisteportaali ning telekanalit Kalev Sport. Valmimas on uus fotostuudio, tagamaks grupi väljannete operatiivse ja parema fotomaterjali tootmise. Lisaks senisele ulatusele, hindame ka võimalusi laieneda meediaturul. Trükinduse arengus lähtutakse kvaliteet-trükistele spetsialiseerunud poognatrükikoja ja perioodikatrükikoja võimalustest paremast ärakasutamisest reklaami ning erinevate trükiste valmistamisel. AS-i Kalev lõpetatavate tegevusalade osas lähtub AS Kalev Chocolate Factory eesmärgist olla kodumaisel turul liider nii suhkru- kui šokolaadikondiitri segmendis. Tulususe kasv toimub läbi sortimendi optimeerimise ja tootmise tõhustamise. Tootearenduses valitseb suund säilivusaegade pikendamisele, tervislike toodete ja uute maitsete loomisele. Erinevate toodete osas keskendutakse šokolaaditahvlite, šokolaadikompvekkide ja kommikarpide arendusele; suhkrukondiitris on suurim tähelepanu närimiskompveki ja iirise segmendil. Pagari- ja jahukondiitri sektoris suureneb pagaritoodete osakaal, kuid tähelepanu keskmes on endiselt ka jahusegude ja küpsiste segment. Ka piimatoodete valdkond kuulub AS-i Kalev jaoks lõpetatava tegevuse hulka. Piimatootmine on mõjutatud arengutest maailmaturul ning ettevõtja tooteportfelli positsioneerimisest. Piimatöötlemise valdkonnas toimuvad olulised muudatused suurenenud nõudluses põllumajandustoodangu järele, Euroopa Liidu toetuste süsteemi hääbumise ning kodumaise tooraine tarnetingimuste kujunemises. 13

14 2. RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE JUHATUSE DEKLARATSIOON AS-i Kalev juhatus deklareerib oma vastutust lehekülgedel 14 kuni 41 toodud ASi Kalev 2007/2008 majandusaasta 6 kuu vahearuande koostamise õigsuse eest ning kinnitab oma parimas teadmises, et: Raamatupidamise vahearuande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on vastavuses Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standartidega nagu on vastu võetud Euroopa Liidu poolt; Vahearuanne kajastab ASi Kalev finantsseisundit, majandustulemusi ja rahavoogusid õigesti ja õiglaselt; Kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani, on vahearuandes nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud; AS Kalev on jätkuvalt tegutsev. Põrguvälja 20.veebruaril a Oliver Kruuda Juhataja 14

15 KASUMIARUANNE tuhandetes kroonides Lisad Konsolideeritud Konsolideeritud maj.aasta maj.aasta maj. aasta maj.aasta maj.aasta maj. aasta II kvartal II kvartal II kvartal II kvartal II kvartal II kvartal jätkuvad lõpetatavad Kokku jätkuvad lõpetatavad Kokku tegevused tegevused tegevused tegevused 3 Müügitulu Müüdud kauba ja teenuse kulu Brutokasum Turustuskulud Üldhalduskulud Muud äritulud ja -kulud Ärikasum Muud finantstulud ja -kulud Kasum enne tulumaksu Tulumaks Kasum enne vähemusosalust Vähemusosalus Aruandeperioodi kasum Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud aktsia kohta kroonides ) -1,40 1,02 15

16 tuhandetes eurodes Lisad Konsolideeritud Konsolideeritud maj.aasta maj.aasta maj. aasta maj.aasta maj.aasta maj. aasta II kvartal II kvartal II kvartal II kvartal II kvartal II kvartal jätkuvad lõpetatavad Kokku jätkuvad lõpetatavad Kokku tegevused tegevused tegevused tegevused 3 Müügitulu Müüdud kauba ja teenuse kulu Brutokasum Turustuskulud Üldhalduskulud Muud äritulud ja -kulud Ärikasum Muud finantstulud ja -kulud Kasum enne tulumaksu Tulumaks Kasum enne vähemusosalust Vähemusosalus Aruandeperioodi kasum Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud aktsia kohta kroonides ) -0,09 0,07 16

17 tuhandetes kroonides Lisad Konsolideeritud Konsolideeritud maj.aasta maj.aasta maj. aasta maj.aasta maj.aasta maj. aasta I poolaasta I poolaasta I poolaasta I poolaasta I poolaasta I poolaasta jätkuvad lõpetatavad Kokku jätkuvad lõpetatavad Kokku tegevused tegevused tegevused tegevused 3 Müügitulu Müüdud kauba ja teenuse kulu Brutokasum Turustuskulud Üldhalduskulud Muud äritulud ja -kulud Ärikasum Muud finantstulud ja -kulud Kasum enne tulumaksu Tulumaks Kasum enne vähemusosalust Vähemusosalus Aruandeperioodi kasum Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud aktsia kohta kroonides ) -0,94 0,44 17

18 tuhandetes eurodes Lisad Konsolideeritud Konsolideeritud maj.aasta maj.aasta maj. aasta maj.aasta maj.aasta maj. aasta I poolaasta I poolaasta I poolaasta I poolaasta I poolaasta I poolaasta jätkuvad lõpetatavad Kokku jätkuvad lõpetatavad Kokku tegevused tegevused tegevused tegevused 3 Müügitulu Müüdud kauba ja teenuse kulu Brutokasum Turustuskulud Üldhalduskulud Muud äritulud ja -kulud Ärikasum Muud finantstulud ja -kulud Kasum enne tulumaksu Tulumaks Kasum enne vähemusosalust Vähemusosalus Aruandeperrioodi kasum Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud aktsia kohta kroonides ) -0,06 0,03 18

19 BILANSS Lisad Konsolideeritud EEK jätkuvad lõpetatavad Kokku tegevused tegevused VARAD Käibevara Raha Nõuded Ettemaksed Varud Käibevara kokku Põhivara Pikaajalised investeeringud ja nõuded Kinnisvara investeeringud Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Põhivara kokku VARAD KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Kohustused 9 Võlakohustused Klientide ettemaksed Võlad tarnijatele ja muud võlad Lühiajalised kohustused kokku Pikaajalised kohustused 9 Võlakohustused Pikaajalised kohustused kokku Kohustused kokku Omakapital Aktsiakapital Kohustuslik reservkapital Ümberhindluse reserv Jaotamata kasum Omakapital kokku Vähemusosalus KOHUSTUSED, VÄHEMUSOSALUS JA OMAKAPITAL KOKKU omakapitali innvesteeringute vahe

20 Lisad Konsolideeritud EUR jätkuvad lõpetatavad Kokku tegevused tegevused VARAD Käibevara Raha Nõuded Ettemaksed Varud Käibevara kokku Põhivara Pikaajalised investeeringud ja nõuded Kinnisvara investeeringud Materiaalne põhivara Immateriaalne põhivara Põhivara kokku VARAD KOKKU KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Kohustused Lühiajalised kohustused 9 Võlakohustused Klientide ettemaksed Võlad tarnijatele ja muud võlad Lühiajalised kohustused kokku Pikaajalised kohustused 9 Võlakohustused Pikaajalised kohustused kokku Kohustused kokku Omakapital Aktsiakapital Kohustuslik reservkapital Ümberhindluse reserv Akumuleeritud kasum Omakapital kokku Vähemusosalus KOHUSTUSED, VÄHEMUSOSALUS JA OMAKAPITAL KOKKU omakapitali investeeringute vahe

21 RAHAVOOGUDE ARUANNE tuhandetes kroonides ja eurodes Konsolideeritud EEK Konsolideeritud EUR I poolaasta I poolaasta I poolaasta I poolaasta Äritegevus Ärikasum - jätkuvad tegevused Ärikasum - lõpetatavad tegevused Ärikasumi korrigeerimised: Äritegevusega seotud varade muutus: Äritegevusega seotud kohustuste muutus: Rahavood äritegevusest kokku Investeerimine Tütarettevõtjate soetamised Laekumised põhivara müügist Põhivara soetamised Laenude andmine Antud laenude tagasimaksed Saadud intressid Rahavood investeerimisest kokku Finantseerimine Laenude ja võlakirjade tagasimaksed Saadud laenud ja emiteeritud võlakirjad Tasutud kapitalirendi põhimaksed Arvelduskrediidi muutus Makstud intressid Rahavood finantseerimisest kokku Rahavood kokku Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus Raha ja raha ekvivalendid rahavoo aruandes võrduvad bilansis kajastatud raha ja raha ekvivalentidega. 21

22 OMAKAPITALI MUUTUSTE ARUANNE tuhandetes kroonides Konsolideeritud Aktsiakapital Reservkapital Ümberhindluse Jaotamata Omakapital reserv kasum kokku Aruandeperioodi kasum Eelmiste perioodide kasum Aruandeperioodi kasum tuhandetes eurodes Konsolideeritud Aktsiakapital Reservkapital Ümberhindluse Jaotamata Omakapital reserv kasum kokku Aruandeperioodi kasum Eelmiste perioodide kasum Aruandeperioodi kasum

23 LISAD RAAMATUPIDAMISE ARUANDELE Lisa 1 Üldinformatsioon AS Kalev on Eestis asutatud ettevõtja, mille aktsiad on noteeritud Tallinn Börsi investornimekirjas. Grupi põhitegevusvaldkonnad on erinevate toiduainete tootmine, kinnisvaraalane tegevus ja kirjastamine ning trükindus. Lisa 2 Raamatupidamise arvestuspõhimõtted ja hindamise alused A Aruande koostamise alused Grupi konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne on koostatud kooskõlas Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standarditega (IFRS International Financial Reporting Standards), mis sisaldavad endas Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardite Toimkonna poolt kinnitatud standardeid, nagu nad on vastu võetud Euroopa Liidu poolt ja tõlgendusi ning Rahvusvahelise Raamatupidamise Standardite Komitee poolt kinnitatud rahvusvahelisi raamatupidamise standardeid ja Tõlgenduskomitee tõlgendusi, mis kehtisid 1. juulil 2004 alanud aruandeperioodidele. Konsolideeritud aruande alusvaluutaks on Eesti kroon. Käesolevas aruandes on finantsnäitajad kasutajate jaoks parema arusaadavuse huvides ning Tallinna Börsi reeglistiku nõuetest lähtuvalt esitatud lisaks ka eurodes, mis on konventeeritud originaalfinantsnäitajatest Eesti kroonides. Kuna Eesti krooni ja euro vahetuskurss on fikseeritud tasemel 1 euro = 15,6466 krooni, ei teki ümberarvestusel valuutakursi vahesid. B Arvestuspõhimõtete muutused ja võrdlusandmed Raamatupidamise aruandeid koostatakse lähtudes järjepidevuse ja võrreldavuse printsiibist, mis tähendab, et grupp rakendab jätkuvalt samu arvestuspõhimõtteid ja esitusviise. Arvestuspõhimõtete ja esitusviiside muudatusi tehakse vaid juhul, kui see on tingutud uuest või muudetud IFRS standardist või kui uus arvestuspõhimõte ja/või esitusviis annavad objektiivsema ülevaate grupi ja emaettevõtja finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest. Käesolevas vahearuandes ei ole konsolideeritud tütarettevõtja Kalev Merchant Services Ltd finantsnäitajad, kuna tütarettevõtja bilansimaht moodustab vähem kui 0,5% emaettevõtja käibest. Võrreldavaid andmeid ei ole korrigeeritud, kuna antud tütarettevõtja näitajad ei avalda olulist mõju grupi finantsnäitajatele. Vastavalt IFRS 5-le on aruandes eraldi välja toodud informatsioon lõpetatavate tegevusvaldkondade kohta. Lõpetatavaks peetakse neid põhitegevuse valdkondi või piirkondlikku äritegevust, mille tegevus on lõppenud, millest on loobutud või millel on müügiks olev seisund. Põhivara ja 23

24 põhitegevuse müüdavad osad nimetatakse müügiks olevaks kui nendest saadav tulu tekib müügitehingu, mitte aga nende jätkuva kasutamise kaudu. Seda tingimust loetakse täidetuks ainult juhul kui müük järgneva 12 kuu jooksul on väga tõenäoline ning vara (müüdav osa) on realiseeritav oma praeguses vormis. C Konsolideerimise põhimõtted. Emaettevõtja ja tütarettevõtja ehk ettevõtja, milles emaettevõtja omab kontrolli rohkem kui poole tütarettevõtja hääleõiguslike aktsiate või osade üle või on muul viisil võimeline kontrollima tütarettevõtja finants- ja äritegevust, moodustab konsolideerimisgrupi (käesolevas aruandes nimetatud ka grupiks). Tütarettevõtjad konsolideeritakse alates nende omandamise kuupäevast kuni müügikuupäevani ehk kuni kontrolli loovutamise kuupäevani. Konsolideerimisel aluseks võetud tütarettevõtjate finantsaruanded on koostatud sama perioodi kohta nagu emaettevõtja raamatupidamise aastaaruannegi ning kasutades emaettevõtjaga samu arvestuspõhimõtteid. Konsolideeritud raamatupidamise aruandes on elimineeritud kõik grupisisesed nõuded ja kohustused, grupi ettevõtjate vahelised tehingud ning nende tulemusena tekkinud realiseerimata kasumid ja kahjumid, väljaarvatud kahjumid, mille puhul on tegemist vara väärtuse langusega. Vähemusosalus, milleks on see osa tütarettevõtja kasumist või kahjumist ning netovarast, mis ei kuulu grupile, kajastatakse konsolideeritud kasumiaruandes ja bilansis eraldi real. Sidusettevõtja on ettevõte milles emaettevõtja osa on alla 50% ja kus ei omata kontrolli hääleõiguslike aktsiate või osade üle. Sidusettevõtjaid ei konsolideerita rida realt ning nende kasumit arvestatakse kapitaliosalisuse meetodil. 24

25 Lisa 3 Grupi segmentide aruandlus Konsolideeritud Kondiitritooted* Jahukondiitritooted* Kinnisvara Meedia tuhandetes kroonides II kv II kv II kv II kv II kv II kv II kv II kv Grupivälised kliendid: Kokku müügitulu muu äritulu Segmendi tulu kokku Segmendi tulem Ühised ärikulud Ärikasum Finantstulud ja -kulud Kasum enne tulumaksustamist Tulumaks Kasum enne vähemusosalust Vähemusosalus Aruandeaasta puhaskasum * lõpetatavad tegevused Konsolideeritud Kondiitritooted* Jahukondiitritooted* Piimatooted* Trükitööstus Üritusturundus Piimatooted* Kinnisvara Meedia Üritusturundus tuhandetes kroonides II kv II kv II kv II kv II kv II kv II kv Grupivälised kliendid: Kokku müügitulu muu äritulu Segmendi tulu kokku Segmendi tulem Ühised ärikulud Ärikasum Finantstulud ja -kulud Kasum enne tulumaksustamist Tulumaks Kasum enne vähemusosalust Vähemusosalus Aruandeaasta puhaskasum * lõpetatavad tegevused 25

26 Konsolideeritud Kondiitritooted* Jahukondiitritooted* Kinnisvara Meedia Piimatooted* Trükitööstus Üritusturundus Kokku tuhandetes eurodes II kv II kv II kv II kv II kv II kv II kv II kv Grupivälised kliendid: - müügitulu muu äritulu Segmendi tulu kokku Segmendi tulem Ühised ärikulud Ärikasum Finantstulud ja -kulud -988 Kasum enne tulumaksustamist Tulumaks Kasum enne vähemusosalust Vähemusosalus Aruandeaasta puhaskasum * lõpetatavad tegevused Konsolideeritud Kondiitritooted* Jahukondiitritooted* Piimatooted* Kinnisvara Meedia Üritusturundus Kokku tuhandetes eurodes II kv II kv II kv II kv II kv II kv II kv Grupivälised kliendid: - müügitulu muu äritulu Segmendi tulu kokku Segmendi tulem Ühised ärikulud Ärikasum Finantstulud ja -kulud -476 Kasum enne tulumaksustamist Tulumaks Kasum enne vähemusosalust Vähemusosalus Aruandeaasta puhaskasum * lõpetatavad tegevused 26

27 Konsolideeritud Kondiitritooted* Jahukondiitritooted* Kinnisvara Meedia Piimatooted* Trükitööstus Üritusturundus Kokku tuhandetes kroonides I P-A I P-A I P-A I P-A I P-A I P-A I P-A I P-A Grupivälised kliendid: - müügitulu muu äritulu Segmendi tulu kokku Segmendi tulem Ühised ärikulud Ärikasum Finantstulud ja -kulud Kasum enne tulumaksustamist Tulumaks Kasum enne vähemusosalust Vähemusosalus Aruandeaasta puhaskasum * lõpetatavad tegevused Konsolideeritud Kondiitritooted* Jahu- kondiitritooted* Piimatooted* Kinnisvara Meedia Üritusturundus Kokku tuhandetes kroonides I P-A I P-A I P-A I P-A I P-A I P-A I P-A Grupivälised kliendid: - müügitulu muu äritulu Segmendi tulu kokku Segmendi tulem Ühised ärikulud Ärikasum Finantstulud ja -kulud Kasum enne tulumaksustamist Tulumaks Kasum enne vähemusosalust Vähemusosalus Aruandeaasta puhaskasum * lõpetatavad tegevused 27

28 Konsolideeritud Kondiitritooted* Jahukondiitritooted* Kinnisvara Meedia Piimatooted* Trükitööstus Üritusturundus Kokku tuhandetes eurodes I P-A I P-A I P-A I P-A I P-A I P-A I P-A I P-A Grupivälised kliendid: - müügitulu muu äritulu Segmendi tulu kokku Segmendi tulem Ühised ärikulud Ärikasum 374 Finantstulud ja -kulud Kasum enne tulumaksustamist Tulumaks Kasum enne vähemusosalust Vähemusosalus Aruandeaasta puhaskasum * lõpetatavad tegevused Konsolideeritud Kondiitritooted* Jahu- kondiitritooted* Piimatooted* Kinnisvara Meedia Üritusturundus Kokku tuhandetes eurodes I P-A I P-A I P-A I P-A I P-A I P-A I P-A Grupivälised kliendid: - müügitulu muu äritulu Segmendi tulu kokku Segmendi tulem Ühised ärikulud Ärikasum Finantstulud ja -kulud -859 Kasum enne tulumaksustamist 669 Tulumaks Kasum enne vähemusosalust 669 Vähemusosalus Aruandeaasta puhaskasum 671 * lõpetatavad tegevused 28

29 Müügitulu turgude lõikes tuhandetes kroonides ja eurodes Konsolideeritud EEK Konsolideeritud EUR Eesti Läti ja Leedu Skandinaavia Euroopa Liidu teised riigid Muud KOKKU Konsolideeritud EEK Konsolideeritud EUR Eesti Läti ja Leedu Skandinaavia Euroopa Liidu teised riigid Muud KOKKU Lisa 4 Personalikulud 2007/2008. majandusaasta esimesel poolaastal moodustas AS Kalev tööjõukulu kokku 82,5 miljonit krooni (grupi töötajate keskmine arv oli 893) s.h. lõpetatavates tegevusvaldkondades 58 miljonit krooni (721 inimest). Eelmise majandusaasta võrreldaval perrioodil ulatus tööjõukulu kokku 54,3 miljonit krooni ning grupi ettevõtetes töötas keskmiselt 789 inimest (s.h. lõpetatavate tegevuste tööjõukulu oli 49,7 miljonit krooni ja ettevõtetes töötas 760 inimest). Ajavahemikul 01. juuli 2007 kuni 31.detsember grupist töötajaid ei koondatud. Eelmisel majandusaasta võrreldaval perioodil koondati üksteist töötajat (kõik lõpetetavatest tegevustest), kellele maksti lahkumishüvitist kokku 383 tuhat krooni (24 tuhat eurot). 29

30 Lisa 5 Grupi tulu aktsia kohta tuhandetes kroonides ja eurodes Kuna grupil ei ole potentsiaalselt emiteeritavaid lihtaktsiaid, siis on lahustatud tulu aktsia kohta sama, mis tavaline tulu aktsia kohta. Konsolideeritud EEK Konsolideeritud EUR Puhaskasum / kahjum Perioodi kaalutud keskmine aktsiate arv (tuh. tk) Tulu aktsia kohta -0,94 0,44-0,06 0,03 Lisa 6 Kinnisvarainvesteeringud tuhandetes kroonides Konsolideeritud Investeeringud Ettemaksed Kokku investeeringute eest Bilansiline väärtus Soetused Bilansiline väärtus tuhandetes eurodes Konsolideeritud Investeeringud Ettemaksed Kokku investeeringute eest Bilansiline väärtus Soetused Bilansiline väärtus

31 tuhandetes kroonides Konsolideeritud Investeeringud Ettemaksed Kokku investeeringute eest Bilansiline väärtus Soetused Õiglase väärtuse muutus Müük Bilansiline väärtus tuhandetes eurodes Konsolideeritud Investeeringud Ettemaksed Kokku investeeringute eest Bilansiline väärtus Soetused Õiglase väärtuse muutus Müük Bilansiline väärtus

32 Lisa 7 Materiaalne põhivara tuhandetes kroonides Konsolideeritud Maa Hooned ja Masinad ja Muu Lõpetamata KOKKU rajatised seadmed põhivara ehitis Soetusmaksumus Akumuleeritud amortisatsioon Jääkväärtus Soetamised Müük amortisatsioonikulu Jääkväärtus Soetusmaksumus Akumuleeritud amortisatsioon S.h. Lõpetetavad tegevused Jääkväärtus Soetusmaksumus Akumuleeritud amortisatsioon tuhandetes eurodes Konsolideeritud Maa Hooned ja Masinad ja Muu Lõpetamata KOKKU rajatised seadmed põhivara ehitis Soetusmaksumus Akumuleeritud amortisatsioon Jääkväärtus Soetamised Müük amortisatsioonikulu Jääkväärtus Soetusmaksumus Akumuleeritud amortisatsioon S.h. Lõpetetavad tegevused Jääkväärtus Soetusmaksumus Akumuleeritud amortisatsioon

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc

Microsoft Word - BORSITEATED 2010.doc BÖRSITEATED 2010 05.11. OLULISE OSALUSE MUUTUS 04.11 KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-9/2010 05.08. KONTSERNI MAJANDUSTULEMUSED, 1-6/2010 15.06. TÜTARETTEVÕTTE ASUTAMINE ROOTSI KUNINGRIIGIS 09.06. SIDUSETTEVÕTE

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc 1 Arco Vara AS Registrikood: 10261718 Aadress: Jõe 2b, 10151 Tallinn, Eesti Vabariik Telefon: +372 6 144 630 Fax: +372 6 144 631 E-mail: Korporatiivne interneti kodulehekülg: info@arcovara.ee www.arcorealestate.com

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc

Microsoft Word - HE_12kuud2011.doc 2011. aasta IV KVARTALI ja 12 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu

Olympic Entertainment Group AS aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algu 2012. aasta II kvartali ja I poolaasta konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2012 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2012 Ärinimi Äriregistri kood 10592898

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc

Microsoft Word - HE_H12011_est.doc 2011. aasta II KVARTALI VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete jaemüük;

Rohkem

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( )

Microsoft Word - SFG II kvartali ja 6 kuu 2018 vahearuanne (with comments) ( ) AS Silvano Fashion Group 2018. aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. juuni 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress:

Konsolideeritud poolaasta aruanne EfTEN Kinnisvarafond AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: Aadress: Konsolideeritud poolaasta aruanne AS Registrikood: 11505393 Aruandeaasta algus: 01.01.2014 Aruandeaasta lõpp: 30.06.2014 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti aadress: info@eften.ee Veebilehe aadress:

Rohkem

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne

Microsoft Word - SFG IV kvartali ja 12 kuu 2018 vahearuanne AS Silvano Fashion Group 2018. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 31. detsember 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr

Microsoft Word - SFG III kvartali ja 9 kuu 2018 vahearuanne vesr AS Silvano Fashion Group 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus 1. jaanuar 2018 Aruandeperioodi lõpp 30. september 2018 Ärinimi AS Silvano Fashion

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade Pagaritööstuse 2016. aasta 9 kuu ülevaade Lühikokkuvõte Tugeva konkurentsi tingimustes jätkub tööstuste konsolideerumine. Oktoobris allkirjastasid OÜ Eesti Leivatööstus ja AS Hagar omanikud lepingu, mille

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

Report

Report Krediidireiting Reg. kood: 11727171 Kadaka tee 63 12915 Tallinn, Harjumaa Tel: 6064350 info@bestair.eu, www.bestair.ee > Üldinfo Staatus: Registrisse kantud Registreeritud Äriregistris: 30.09.2009 Registreeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

Vahear IIIkv_2014

Vahear IIIkv_2014 2014. aasta III KVARTALI ja 9 KUU VAHEARUANNE Ärinimi: Põhitegevusala: elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine; metalltoodete tootmine; hulgi- ja vahenduskaubandus, valgustite ja elektritarvete

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 10203566 tänava nimi: Kloostrimetsa tee 58a linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

Report

Report Krediidireiting NÄIDIS OÜ Reg. kood: 10000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Krediidihinnang > Üldinfo AAA 1.3% C 1.2% Staatus: Registrisse kantud Registreeritud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE EESMÄRK 5-8 PÕHILISED MÕISTED

Rohkem

AS TALLINK GRUPP

AS TALLINK GRUPP AS TALLINK GRUPP 2016 majandusaasta esimese kvartali auditeerimata konsolideeritud vahearuanne 01. jaanuar 2016 31. märts 2016 Majandusaasta algus 1. jaanuar 2016 Majandusaasta lõpp 31. detsember 2016

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016 AASTA- ARUANNE 2016 1 AASTAARUANNE 2016 AASTAARUANNE 2016 Sisukord Ärinimi: AS Eesti Gaas Äriregistri kood: 10178905 Aadress: Liivalaia 9, Tallinn 10118 Telefon: +372 6 303 004 Faks: +372 6 313 070 E-post:

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 31. märts 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: 12864036 Aruandeaasta algus: 06.05.2015 Aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Microsoft Word - AVG 2013 Q2 Lõplik

Microsoft Word - AVG 2013 Q2 Lõplik 2013. AASTA II KVARTALI ja 6 KUU LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2013. AASTA II KVARTALI ja 6 KUU LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) Ärinimi: Registrikood: 10261718 Aadress:

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12734109 tänava nimi, maja number: Narva mnt 5 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx majandusaasta aruanne LISAKONTROLL-LEHT VASTAVALT RAHVUSVAHELISTELE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITELE KOOSTATAVA AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud ettevõtetele, mis

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE

Arco Vara AS AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE 2015. AASTA I KVARTALI LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD VAHEARUANNE (AUDITEERIMATA) Ärinimi: Registrikood: 10261718 Aadress: Rävala pst 5, 10143

Rohkem

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd Konsolideeritud I poolaasta aruanne 2016 EfTEN Kinnisvarafond II AS Registrikood: 12781528 Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2016 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem