MAVES. Tallinna vanalinna jäätmete torutranspordi süsteemi teostatavus- ja tasuvusanalüüs

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MAVES. Tallinna vanalinna jäätmete torutranspordi süsteemi teostatavus- ja tasuvusanalüüs"

Väljavõte

1 Tallinna vanalinna jäätmete torutranspordi süsteemi teostatavus- ja tasuvusanalüüs jaanuar 2019

2 Töö nimetus: Tallinna vanalinna jäätmete torutranspordi süsteemi teostatavus- ja tasuvusanalüüs Töö number: Tellija: Tallinna Keskkonnaamet Vastutav koostaja: Tuuli Vreimann Koostanud Tuuli Vreimann Karl Kupits Kadri Mäsak - finantsanalüüs Kontrollinud Karl Kupits Tallinn, 30. jaanuar

3 SISUKORD 1 SISSEJUHATUS HETKEOLUKORRA ANALÜÜS TALLINNA VANALINNAS TEKKIVATE JÄÄTMETE KOGUS LIIGITI JÄÄTMETE TORUTRANSPORT Mis on jäätmete torutransport Torutranspordisüsteemi rakendamine Torutranspordisüsteemi liigid Kogumispunkt ja vastuvõtuavad Kogumispunktide suurus ja tüübid Jäätmeruumid Torustik Jäätmete kogumisjaam RISKIANALÜÜS TEISTE RIIKIDE KOGEMUS Soome Norra USA UK Hispaania ÕIGUSRUUM PIIRANGUD TEOSTATAVUSANALÜÜS TASUVUSANALÜÜS ÜLDISED EELDUSED UKSELT UKSENI JÄÄTMETE KOGUMISSÜSTEEM EHK ALTERNATIIV TORUSÜSTEEM EHK ALTERNATIIV ALTERNATIIVIDE ANALÜÜS JA MAJANDUSLIK TASUVUSLIKKUS SOTSIAALMAJANDUSLIKUD MÕJUD TASUVUSANALÜÜS TEENUSTASU KLIENTIDELE TÄIENDAVATE PRÜGIURNIDE LISANDUMINE LOODUD TORUSÜSTEEMILE JÄRELDUS KASUTATUD KIRJANDUS LISA 1 ALTERNATIIVIDE ANALÜÜSI ARVESTUSTABELID LISA 2 TASUVUSANALÜÜS Tallinn, 30. jaanuar

4 1 SISSEJUHATUS Käesolev töö on osa projektist INTHERWASTE piirkondadevaheline jäätmemajanduse keskkonda integreerimine Euroopa kultuuripärandiga linnades. Projekti eesmärgiks on kultuuripärandiga linnade efektiivse ja jätkusuutliku jäätmemajanduse teemal kogemuste vahetamise, poliitikate õppimise, pädevuse suurendamise ja tegevuskava loomise abil panustada Tallinna vanalinna jäätmekäitluse tõhustamisse ja kaasajastamisse. Projekti üheks osaks on käesoleva teostatavusuuringu läbiviimine selgitamaks Tallinna vanalinna veopiirkonnale sobivaim jäätmekogumissüsteem. Tallinna vanalinn on ajalooline linnaosa, mille sajandeid tagasi välja kujunenud tänavate võrk ja kruntide piirid on silmapaistva kultuurilise väärtusega. Paraku on ajalooliselt väljakujunenud keskkonnas tänapäevane prügivedu raskendatud, külastajatele ja töötajatele ohtlik ning elanikke häiriv. Vastavalt Tallinna jäätmekavas seatud eesmärgile tuleb kaaluda jäätmete torutranspordi süsteemi välja arendamist jäätmekogumissüsteemi tõhustamiseks vanalinnas. Seesugune jäätmete kogumise süsteem on kasutusele võetud ka mitmetes ajaloolistes Euroopa linnades (nt Soomes, Rootsis ja Norras), aga ka väljaspool Euroopat (Iisrael, USA, Saudi Araabia jm). Käesoleva töö eesmärk on analüüsida vanalinna veopiirkonda leidmaks sellele sobivaim jäätmekogumissüsteem. Projekti olulisim lõpptulemus on olemasoleva süsteemi ja torutranspordisüsteemi maksumuste (pikaajaline tulu ja kulu) võrdlus. Sealhulgas hinnatakse lahendusega kaasnevaid väliskulusid ja tulusid. Lisaks kirjeldab käesolev töö torusüsteemi rajamistingimusi ning sellega kaasnevaid positiivseid ja negatiivseid mõjusid. Töö tulemus aitab Tallinna linnal otsustada jäätmete torutranspordi sobivuse üle. Tallinn, 30. jaanuar

5 2 HETKEOLUKORRA ANALÜÜS Tallinna linn on vastavalt Tallinna jäätmehoolduseeskirjale 1 jagatud jäätmeveopiirkondadeks. Kesklinna linnaosa alla kuuluv vanalinn on määratletud kui jäätmeveopiirkond nr 8 ning piirkonda kuuluvate elanike arv jäätmehoolduseeskirja järgi aastal oli Tallinna statistika aastaraamatu Tallinn arvudes järgi 2 on 1. jaanuaril 2018 seisuga Tallinna vanalinna rahvaarv Statistikaameti andmete järgi külastas Tallinna aastal 1,7 miljonit turisti. Tallinna vanalinna jäätmeveo piirkond on piiritletud järgnevate tänavatega: Põhja pst (paaritud numbrid), Mere pst (paaritud numbrid), Pärnu mnt (vanalinnapoolne külg) kuni Vabaduse väljakuni, Vabaduse väljak (vanalinnapoolne külg), Kaarli pst (paarisnumbrid 2 10), Toompuiestee (paarisnumbrid) kuni Rannamäe teeni, Rannamäe teed pidi linnaosa piiri mööda Põhja pst alguseni (Joonis 1). 1 Tallinna Linnavolikogu 8. septembri 2011 määruse nr Kättesaadav Tallinn, 30. jaanuar

6 Joonis 1. Tallinna vanalinna jäätmeveopiirkond. Aluskaart: Maa-amet. 2.1 Tallinna vanalinnas tekkivate jäätmete kogus liigiti Kokku on Tallinna vanalinnas olmejäätmete kogumiskohti ligi 400, kliente ligi 1 300, kes jagunevad era- ja äriklientideks (vastavalt 30% ja 70%). Täna kogutakse vanalinnas korraldatud jäätmeveo raames olmejäätmeid, paberit ja kartongi ning biolagunevaid jäätmeid. Vastavalt Tallinna jäätmehoolduseeskirjale on vanalinnas tehtud mööndusi biolagunevate jäätmete kogumisel. Biolagunevate jäätmete konteiner ei ole vanalinna korraldatud jäätmeveo piirkonnas kohustuslik juhul, kui kinnistul on segaolmejäätmete mahuti ja seda tühjendatakse vähemalt üks kord nädalas. Tallinna Jäätmekeskuse andmetel kogutakse vanalinnas hinnanguliselt segaolmejäätmeid t/a, biolagunevaid jäätmeid 175 t/a ning paberit ja kartongi 200 t/a (Joonis 2). Tallinn, 30. jaanuar

7 Tallinna vanalinna jäätmeteke (t/a; %) 175; 3% 200; 4% Segaolmejäätmed Biolagunevad jäätmed Paber ja kartong 4700; 93% Joonis 2. Jäätmeteke liigiti Tallinna vanalinnas. Andmed: Tallinna Jäätmekeskus. Vastavalt 2012/2013 läbi viidud segaolmejäätmete sortimisuuringule 3 on Tallinna Kesklinna linnaosas tekkivate segaolmejäätmete hulgas keskmiselt 26,9% pakendijäätmeid, 18,3% paberit ja pappi ning kokku 32,1% biolagunevaid jäätmed, millest 27,4% köögijäätmeid, 3,2% aiajäätmeid ning 1,4% muid biojäätmeid (SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Säästva Eesti Instituut, 2013). Vanalinnas tekkivate segaolmejäätmete kogus lähtudes jäätmete sortimisuuringus toodud osakaaludele on toodud alljärgneval joonisel (Joonis 3). 3 Eestis tekkinud segaolmejäätmete, eraldi kogutud paberi- ja pakendijäätmete ning elektroonikaromu koostise uuring. SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, Säästva Eesti Instituut, Tallinn, 30. jaanuar

8 Segaolmejäätmete koostis Tallinna vanalinnas (tonni; %) 1105; 24% 794; 17% 193; 4% 240; 5% Plast Klaas Metall Paber ja papp Biojäätmed kokku 860; 18% Muud jäätmed 1509; 32% Joonis 3. Segaolmejäätmete koostis Tallinna vanalinnas Eeldatavalt esineb jäätmetekkes ka sesoonne varieeruvus rohkem jäätmeid tekib suvekuudel, kuid täpsemad andmed selles osas puuduvad. Tänavalt tekkiva prügi kogumiseks on vanalinna haljasaladel kasutusel ca 125 prügikasti suurusega 100 l. Puudub selge teadmine tänavatel olevate ja teisaldatavate prügikastide arvu osas. Tänvatelt kogutava prügi kogused vanalinnas on teadmata. Lisaks on vanalinna paigutatud ka Tootjavastutusorganisatsioon OÜ avalikud pakendikonteinerid. Võrdluseks tekkis vastavalt Jäätmearuandluse infosüsteemile 4 Tallinnas aastal olmejäätmeid (koodiga 20) kokku t ning sellest moodustasid segaolmejäätmed (koodiga ) t (Joonis 4). 4 Tallinn, 30. jaanuar

9 Kogutud jäätmeid, t ,00 Olmejäätmete ja segaolmejäätmete teke Tallinnas aastatel , , , , , Aasta Olmejäätmed Segaolmejäätmed Joonis 4. Olmejäätmete (koodiga 20) ja segaolmejäätmete (koodiga ) teke Tallinnas aastatel Andmed: Jäätmearuandluse infosüsteem. Tallinn, 30. jaanuar

10 3 JÄÄTMETE TORUTRANSPORT Varasemalt on jäätmete torutranspordi (edaspidi ka JTT) kasutamise võimalikkust Eestis käsitletud aastal koostatud magistritöös Jäätmete torutransport 5. Nimetatud töös kirjeldatakse jäätmete torutranspordisüsteemi tööpõhimõtet ning selle eeliseid ja puuduseid. Samuti kavandatakse töös jäätmete torutranspordisüsteem Tartu Fortuuna elamurajoonile. Käesoleva töö koostamisel konsutleeriti ka jäätmete torutranspordi tehnoloogiat pakkuva ettevõtte MariMatic OY esindajatega. Seega tugineb käesolev peatükk jäätmete torutranspordi tehnoloogia kirjeldamisel eelnimetatud magistritööle ning MariMatic OY tehnoloogial. Mõisted Vastuvõtuava (inlet) sisuliselt prügikonteinert asendav jäätmete torutranspordi osa. Vastuvõtuava kaudu suunab kasutaja jäätmed süsteemi. Kogumispunkt (collection station) Jäätmete kogumispunkt koosneb üldjuhul eri tüüpi vastuvõtuavadest, kuhu kasutajad oma jäätmed viskavad. Kogumisjaam (transfer station/waste collection terminal) jäätmetorude lõpp-punkt, kuhu suunatakse kõik süsteemiga kogutud jäätmed. Jäätmeruum (waste room) nende jäätmete, mille kogumist torutransport ei võimalda, kogumiseks mõeldud ruum. Press (compactor) jäätmemassi tihendav seade. Ahendusseade (formator) seade, mis vähendab jäätmekoti suurust selliselt, et see mahuks väiksema läbimõõduga torusse (Joonis 7). Ahendusseade on tavaliselt kasutusel ettevõtetele mõeldud vastuvõtuavade puhul, kus vastuvõtuava suurus võimaldab süsteemi visata suuremaid, 120 l prügikotte, kuid magistraaltorustiku läbimõõt ei ole piisav nende transpordiks. Traditsiooniline jäätmekäitlus jäätmed kogutakse konteineritesse, mida tühjendatakse prügiautodega vastavalt kehtestatud intervallile Mis on jäätmete torutransport Jäätmete torutransport on jäätmete kogumissüsteem, kus majapidamises ja/või ettevõtetes tekkinud jäätmed transporditakse kogumisjaama läbi maa-aluse torustiku. Torustik ei erine oluliselt tavalistest kommunikatasioonidest (kanalisatsioon). 5 Karl Jaanson Jäätmete torutransport magistritöö veemajanduse erialal. Eesti Maaülikooli Metsandus- ja maaehitusinstituut Veemajanduse osakond. Tartu, Tallinn, 30. jaanuar

11 Oluline erinevus traditsioonilise jäätmekäitlusega on see, et jäätmete kogumispunktide asukoht on fikseeritud ja need asuvad osaliselt maa-all. Süsteem on välja töötatud kui püsiva infrastruktuuri osa jäätmete kogumise hõlbustamiseks. Võrreldes traditsioonilise kogumisviisiga ei ole JTT hoonepõhine (igal majal ei ole oma konteinereid), vaid märksa paindlikum: vastuvõtuavad (nö prügikastid) võib paigutada nii hoonete sisse kui ka avalikku ruumi (International Solid Waste Association, 2013). JTT oli algupäraselt kasutusel hoonetes ja suurtel äripindadel (kaubamajad, lennujaamad), kuid on levinud ka mujal linnakeskkonnas. Näiteks ajaloolistes linnakeskustes või turismirohketes piirkondades, kus traditsiooniline jäätmekäitlus on keerukas raske ligipääsetavuse tõttu (reljeef, ekstreemsed ilmastikutingimused nt lumetorm, kitsad tänavad) või napib ruumi konteinerite jaoks (International Solid Waste Association, 2013). Siinkohal on oluline märkida, et jäätmete torutransport ei saa täielikult asenda traditsioonilist jäätmevedu. Süsteem ei ole sobilik metalli, klaasi (põhjustavad torustiku erosiooni), papi (paksema papi, nt pappkastide) ega suurte esemete transpordiks, mistõttu tuleb need jäätmed eraldi koguda Torutranspordisüsteemi rakendamine Jäätmete automaatne transpordisüsteem loodi aastatel Rootsis ettevõtte Envac AB poolt. Esimene süsteem paigaldati Sollefteå haiglasse aastal ning esimesed kodumajapidamised ühendati vaakumsüsteemiga aastal Ör-Hallonbergeni elamurajoonis (Automated vacuum collection - Wikipedia, 2018). Envac AB kõrval pakuvad jäätmete torutranspordi tehnoloogiat näiteks ka MariMatic Oy Euroopas, Aasias STREAM. Süsteem on kasutusel üle terve maailma Hiinas, Kagu-Aasias, Koreas, Lähis-Idas, USAs, Lõuna- ja Põhja-Euroopas. Näiteks Suurbritannias asuva Wembley city süsteemi rajamisel hoiti kokku 400 t CO 2 ning m 2 pinda, mis võimaldas täiendavalt lisada 62 parkimiskohta ja m 2 kaubanduslikku pinda. Samal ajal on paranenud ka piirkonna jäätmete sortimine 40-45% jäätmetest suunatakse ümbertöötlusesse. Võrdluseks, sarnases JTT-ta piirkonnas suunatakse ümbertöötlusesse 21% jäätmetest. (WIN Waste improvement Network, 2011) Torutranspordisüsteemi liigid Jäätmete torutransportsüsteemid võib jaotada statsionaarseteks ja mobiilseteks. Statsionaarse pneumaatilise süsteemi puhul juhitakse jäätmed mööda maa-alust torustikku jäätmete kogumisjaama. Mobiilse puhul tühjendatakse süsteem kasutades veoki olevat vaakumseadet (Jaanson, 2012). Torutransportsüsteemide peamine erinevus seisnebki jäätmete edasitoimetamise põhimõttes jäätmete liikumine torustikus saab toimuda kas suruõhu abil tõugates või vaakumi abil tõmmates. Suruõhusüsteeme peetakse efektiivsemaks materjali Tallinn, 30. jaanuar

12 transportimisel ühest alguspunktist ühte lõpp-punkti. Vaakumsüsteemid on aga efektiivsemad materjali transportimisel paljudest kogumispunktidest ühte lõpp-punkti. Seetõttu eelistatakse jäätmete transportimisel enamasti vaakumsüsteemi (Jaanson, 2012). Süsteemi kasutamisega (eriti biolagunevate jäätmete puhul) ei kaasne haisu (võrreldes traditsioonilise süsteemiga). Jäätmed liiguvad alarõhuga ja süsteem on lekkekindel. Jäätme torutransportsüsteem koosneb neljast peamisest osast (Joonis 5 ja Joonis 6): jäätmete vastuvõtuava koos või kambriga; torustik koos iga harutoru otsas oleva õhusisselaskeklapiga; kogumisjaam statsionaarse ja tühjendusavad mobiilse süsteemi korral; prügiveokis või statsionaarse süsteemi korral kogumisjaamas asuv vaakumseade, mille juures on ka jäätmete ja õhu eraldaja, õhu väljalaskeava ning õhufilter. (Jaanson, 2012) Antud töös kirjeldatakse jäätmete kogumist statsionaarse jäätmekogumissüsteemiga..kogumisjaam..vastuvõtuava..kogumiskamber..torustik..press..kogumispunkt. Joonis 5. Torutranspordisüsteem ja selle osad MariMatic OY tehnoloogia näitel. Allikas: y/innovations/waste-inlets. Tallinn, 30. jaanuar

13 .VASTUVÕTUAVA..KOGUMISJAAM. Joonis 6. Torutranspordisüsteem ja selle osad Envac AB tehnoloogia näitel. Allikas: Kogumispunkt ja vastuvõtuavad Jäätmed visatakse kas hoonesse või avalikku ruumi paigutatud statsionaarsetesse vastuvõtuavadesse (Joonis 7). Vastuvõtuavad mahutavad korraga teatud mahu jäätmeid, mis oleneb tootjast ja valitud tehnoloogiast. Iga vastuvõtuava on mõeldud ühte liiki jäätmete (biolagunevad jäätmed, olmejäätmed jne) kogumiseks. Näiteks Soomes Kivistös kasutusel olevate süsteemide puhul kogutakse süsteemiga olmejäätmeid (sh plastpakendid), biolagunevaid jäätmeid ja paberit koos tetrapakkidega. Kasutusel on ka ühe vastuvõtuavaga tehnoloogia (Envac AB), kuhu visatakse korraga mitut erinevat liiki jäätmeid, mis on kogutud erinevat värvi prügikottidesse. Soome ja MariMatic OY tehnoloogia näitel kogutakse kodumajapidamises 35 l ja ettevõtetes/ärides tekkivad segaolmejäätmed maksimaalselt 120 l mahutavusega prügikotti, biolagunevad jäätmed komposteeruvasse kotti ning vanapaber ja tetrapakid visatakse vastuvõtuavadesse ilma kotita. Küll aga on oluline märkida, et suuremate pürgikottide süsteemi viskamine eeldab ka vastavat ahendusseadmega kogumispunkti. Tallinn, 30. jaanuar

14 Joonis 7. Erinevat tüüpi kogumispunktid MariMatic OY tehnoloogia näitel. Allikas: y/innovations/waste-transport-piping Jäätmed visatakse süsteemi läbi vastuvõtuava luugi, misjärel nad kukuvad jäätmeklapi peale ja jäävad sinna. Jäätmeklapid on ühendatud magistraaltoruga (Jaanson, 2012). Tühjendamine toimub graafikule või täituvusele mööda torusid jäätmete kogumisjaama, kuskohast need transporditakse edasi käitlusesse, taaskasutusse, põletusse või prügilasse. (International Solid Waste Association, 2013) Orienteeruvalt 10 sekundit kestva tühjendustsükli ajal jäätmeklapid avanevad ja jäätmed kukuvad magistaaltorusse (Jaanson, 2012). Tühjendustsükkel algab vaakumseadme käivitamisega, mis tekitab alarõhu. Samal ajal käivitub press ja keerlev ekraan (rotating screen) tsükloni peal. Esimese harutoru õhu sisselaskeklapp avatakse. Kui klapp on avatud, hakatakse õhku imema läbi selle haru. Mitme liigi kogumise puhul avaneb esimese liigi väljalaskeklapp. Õhuvool haarab sellest jäätmed kaasa ja viib jäätmejaamani. Töötsükkel kestab mõne sekundi, peale mida klapp sulgub. Avaneb järgmise liigi väljalaskeklapp ja tühjendustsükkel kordub. Kui esimesest harutorust on kõik jäätmeliigid kogutud, siis õhu sisselaskeklapp sulgub ja avaneb järgmise harutoru klapp. Sama protsess kordub kõigis harutorudes. Õhuvoolu kiirust hoiab õiges vahemikus (15 kuni 30 m/s) õhuvoolu reguleeriv süsteem. Eraldajast suunatakse jäätmed presskonteinerisse, kus need tihendatakse. Taaskasutatavaid jäätmeid ei tihendata (Jaanson, 2012). Tühjendusprotsessi korratakse klapp klapi kaupa vastavalt kogunevale jäätmehulgale. Iga vastuvõtuava juures peab olema õhusisselaskeklapp, et torustikus saaks tekkida õhu liikumine (Jaanson, 2012). Tallinn, 30. jaanuar

15 Üldjuhul toimub kogu süsteemi, kõikide vastuvõtuavade tühjendamine korraga. Süsteemi on võimalik aga seadistada selliselt, et erinevat liiki jäätmete vastuvõtuavasid tühjendatakse erineva sagedusega. Sageduse määramisel ja süsteemi tühjendamisel on oluline jälgida ka seda, millises järjekorras jäätmed torus liiguvad. Vastuvõtuavas olevate luukide avamiseks on tavapäraselt kõikidel kasutajatel kiip. See võimaldab analüüsida vastuvõtuavade kasutamist ning vajadusel välja selgitada ummistuste põhjustaja vms. Info kasutajate kohta süsteemi administraatorile on vajadusel anonüümne Kogumispunktide suurus ja tüübid Kogumispunkti suurus sõltub vastuvõtuavade hulgast, mis omakorda on sõltuvuses teenindatava ala suurusest ja kogutavatest jäätmeliikidest. Üks jäätmete kogumispunkt teenindab ligikaudu kuni 200 elanikku. Tamperes on alates aastast kasutusel jäätmete torutranspordisüsteem, mis hõlmab inimest. Süsteemis on kokku 100 nelja vastuvõtuavaga kogumispunkti. Hoones asuv jäätmekogumispunkt eeldab eraldi ruumi vastuvõtuavade all. Soomes kasutusel olevate süsteemide puhul on arvestuslikuks jäätmete kogumispunkti kauguseks inimestest korterelamute piirkonnas m ning eramajade piirkonnas on see m, maksimaalselt 150 m. Üks kogumispunkt teenindab elanikku (nelja jäätmefraktsiooni puhul). Süsteemi tühjendatakse kaks korda päevas hommikul ja õhtul. Näiteks kompaktsema, ilma kambrita süsteemi kasutuselevõtul võib osutuda vajalikuks süsteemi tihedam tühjendus. Kogumispunkte on nii kambriga kui ka ilma kambrita. Kambriga kogumispunktide eeliseks on suurem jäätmete mahutavus (süsteem ei täitu liiga kiiresti) ja parem ligipääsetavus ummistuste likvideerimiseks või hoolduse läbiviimiseks. Samuti on võimalik kambrisse paigaldada ka ahendusseade, mis võimaldab koguda jäätmeid suuremate prügikottidega (ettevõtete jäätmed). Küll aga on kambriga kogumispunktid suhteliselt suure ruumivajadusega (kambri maht orienteeruvalt m 3 ). Kambrite suurus oleneb lisaks ahendusseadme olemasolust ka teenindavate vastuvõtuavade hulgast. Erinevatel tootjatel on erinevad nõuded ja ruumivajadus süsteemi rajamiseks. See oleneb eeskätt sellest, kas toimub jäätmete kokkupressimine või mitte. MariMatic OY tehnoloogia on võrreldes ENVAC tehnoloogiaga kompaktsem ning vajab vähem ruumi, mistõttu võib see ka märksa paremini sobida Tallinna vanalinna kitsastesse oludesse. Küll aga tuleb arvestada kompaktsema süsteemiga kaasnevaid piiranguid. Vastuvõtuavade kasutamisega ei kaasne olulist müra ega lõhna. Tallinn, 30. jaanuar

16 Lisaks, vaid olemjäätmetele mõeldud vastuvõtuavadele on võimalik paigaldada vastuvõtuavasid tänavaprügi korjamiseks. Tänaval olevate vastuvõtuavade tühjendamine toimub samuti automaatselt nagu ka olmepügi puhul Jäätmeruumid Jäätmeruumid on mõeldud nende jäätmefraktsioonide jaoks, mida torusüsteemiga ei koguta - klaas, metall, papp. Soomes Kivistös kasutusel olevad jäätmeruumid teenindavad ligikaudu 500 inimest. Jäätmeruumid on paigutatud näiteks parkimismajadesse Torustik Torustik paigaldatakse maa alla kaevisesse või teiste kommunikatsioonide jaoks mõeldud tunnelisse. Torustiku eeldatav eluiga on 60 aastat. (International Solid Waste Association, 2013). Maksimaalne kaugus kogumispunktide ja kogumisjaama vahel on 4 km. Võimalik on rajada ka pikem torusüsteem, kuid see eeldab täiendava vaakumi tekitamist trassi keskel. Torude minimaalne rajamissügavus on 0,5 m, tavaliselt paikneb toru ligi 1,0 m sügavusel tänavapinnast. Kasutatakse nii plastist (355 mm) kui metallist (500 mm) torusid. Kastusel võib olla ka kombineeritud lahendus plasttorude ning metallsõlmedega. Torude materjali valik (plast, metal) sõltub tootjast. Näiteks ENVAC kasutab metallist torusid, liitmikke ja sõlmesid (d=500 mm) ning MariMatic kasutab plastist (plastic-composite) torusid ja liitmikke (d=355 mm). Torude pöörderaadius 355 mm diameetriga torule on 3,55 m (10 diameetrit). Käänakuteks kasutatavad Y -harud on sirgete torulõikude ühendused. Y -harude ühenduste omavaheline kaugus magistraaltorul on minimaalselt 3 m ja ühenduse osa pikkus minimaalselt 1,5 m. Magistraal- ja harutoru vaheline nurk on 30 kraadi, mida peetakse optimaalseimaks. Y -harule on omased järgnevad tunnused: seina paksus 5 kuni 22 mm, pinnakatte materjal vastavalt sirgetele torudele (Jaanson, 2012). Soovitatav õhu liikumise kiirus torustikus on 15 kuni 30 m/s, et tagada jäätmete pidev liikumine. Soovituslik rõhk peaks torustikes olema 20 ja 30 kpa vahel. (Jaanson, 2012). Pinnasevesi toob kaasa korrosiooniriski (aktuaalne probleem juhul kui kasutada metalltorusid). Kõrge pinnasevee korral on vajalik torustik ja kambrid (nende olemasolul) ankurdada, mis omakorda tähendab suuremaid kulutusi. Torude vahel on torusulgurid (valve), mis projekteeritakse vastavalt algoritmidele/nõuetele ning on vajalikud süsteemi hoolduseks. Tallinn, 30. jaanuar

17 3.1.8 Jäätmete kogumisjaam Üks kogumisjaam (collection station) saab teenindada kuni inimest. Jäätmete kogumismaja suurus oleneb kogutavate jäätmeliikide hulgast. Hoones on juhtimiskeskus, hermeetilised jäätmekonteinerid, eraldi ruumid pumpadele. Hoone pindala on minimaalselt 500 m 2. Hoone suurus oleneb lisaks sisseseadest ka ehitustingimustest. Hoone vajab vooluhulka 800 A, energiatarve on tüüpiliselt kwh jäätmetonni kohta. Kogumisjaam koosneb neljast põhiosast: jäätmete ja õhu eraldaja, mis koosneb tsüklonist ja keerlevast ekraanist. Jäätmeid transportinud õhk juhitakse läbi filtri, mis eemaldab tolmu ja haisu; punkrid või konteinerid, kus jäätmemass kokku pressitakse (tihendatakse), ja vajadusel ka selle juurde kuuluv punkrite vahetamiseks mõeldud sildkraana; vaakumseade koos automaatikaga. Üheks selle oluliseks osaks on kompressor koos abivarustusega, mis toodab suruõhku ja omakorda aktiveerib kõik süsteemi klapid; filtrisüsteem haisu vähendamiseks. Joonis 8. Jätmete kogumisjaam MariMatic OY tehnoloogia näitel. Allikas: y/innovations/waste-collection-station. Lisaks sellele on jäätmejaamas süsteemi töötamisest tekkiva müra vähendamiseks mõeldud summutaja, mis asub õhuväljalaskeavas. Süsteem on automaatne ning seda kontrollib ja juhib arvuti. Tavaliselt veetakse mahuteid multilift tüüpi veokitega (Jaanson, 2012). Torutranspordisüsteem on automaatne. Üldiselt ei ole vaja inimsekkumist ega torustiku töö jälgimist sisuliselt on tegu kaugtööga. Kogumispunkti keskuses kontrollpaneelis Tallinn, 30. jaanuar

18 asuv arvuti kontrollib ja juhib seadmete tööd. Statsionaarse süsteemi tühjendust korratakse üldiselt kaks kuni viis korda päevas sõltuvalt jäätmete hulgast ja vastuvõtuavade mahutavusest. Tervikliku tühjendustsükli kestus on 15 kuni 20 minutit väikeste süsteemide, 30 kuni 60 minutit keskmiste süsteemide ja mitu tundi suuremate süsteemide puhul. Tühjendustsüklite vahel süsteem seisab. Harutoru vastuvõtuavasse ei saa jäätmeid visata, kui toimub selle tühjendamine. Tühjendamise ajal on vastuvõtuavaluuk automaatselt suletud (Jaanson, 2012). Ühe vastuvõtuava tühejandamine võtab aega mõni sekund. Tallinn, 30. jaanuar

19 4 RISKIANALÜÜS 4.1 Teiste riikide kogemus Soome Soomas Vantaa linnaosa uuselamurajoonis Kivistös on kasutusel MariMatic Oy torutransopordisüsteem. Süsteemiga kogutakse nelja liiki jäätmeid: paberit ja papi, plastikut, segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid. Klaas, metall ja suur kartong kogutakse eraldi jäätmeruumidesse. Piirkond areneb pidevalt ning koos sellega ka torutranspordisüsteem - uute hoonete valmimisel ühendatakse need torutranspordi süsteemi. Süsteemi positiivsete külgedena tõi Kivistön Putkijäte Oy välja sortimise edendamise, jäätmete transpordi osakaalu vähesuse, keskkonnasõbralikkuse võrreldes traditsioonilise süsteemiga ja futuristlikuse. Küll aga peeti miinuseks süsteemi suurt maksumust. Soome kogemuse järgi on Tamperes kasutusel olnud süsteemi puhul kuue aasta jooksul esinenud teadaolevalt üks ummistus, mille likvideerimiseks on tulnud süsteem lahti kaevata Norra Bergeni linnas Kasutusel on Envac AB tehnoloogia. Jäätmete torutranspordisüsteemiga on ühendatud elamu- ja äripiirkonnad ning ajalooline linnakeskus, välja arvatud muinsukaitsealune piirkond, mis planeeritakse ühendada Torusüsteemiga on planeeritud katta 3,92 km 2 suurune ala, millele rajatakse 600 vastuvõtuava. Süsteemiga on täna ühendatud majapidamist, süsteemi valmimisel ja kõikide piirkondade ühendamisel tõuseb kasutajate hulk majapidamiseni. Süsteemi eeldatav maksumus aastal oli 640 mln NOK (ligi 70 mln ), reaalne maksumus aastal 2020 on aga eeldatavalt mln NOK (ligi 140 mln ). Süsteemiga kogutakse vanapaberit, pappi, kartongi, plastikpakendeid, olmejäätmeid (sh biolagunevaid jäätmeid) ja tänavaprügi. Ülejäänud jäätmeliike (metall, klaas) kogutakse eraldi kogumispunktides, mis mõnel juhul on paigutatud torusüsteemi kogumispunktide juurde, aga ka üle terve linna asuvatesse kesksetesse punktidesse. Süsteemi positiivsete külgedena toodi välja järgnev: suureneb tuleohutus torusüsteem hõivab vähem pinda ilus väljanägemine võrreldes prügikonteineritega vähem kahjureid (loomad, putukad) paranenud on jäätmete sortimine Tallinn, 30. jaanuar

20 suurem tähelepanu jäätmetele, mistõttu väheneb ka kasutajate jäätmeteke vähem prügiautosid ja seeläbi ka väiksemad emissioonid pikaajaline kasumlikkus paindlik süsteem, mis kestab vähemat 100 aastat kasutajad on väga õnnelikud Negatiivsete külgedena toodi väja suured investeeringud. Samuti toodi välja, et süsteemi ehitusperiood on keerukas ning vajab uut kompetensi. Süsteemi rajamisel on Bergeni omavalitsuse hinnangul oluline oma tööd eelnevalt planeerida ning enne kaevamistöid selgitada jäätme kogumisjaama asukoht. Planeerimisel soovitavad nad vaadata tulevikku ning mitte keskenduda eilsele olukorrale ja väljakutsetele. Torusüstemi rajamisel Bergenis tuleb arvestada kahe olulise piiranguga: enamus linna territooriumi pinnasest on resotunud, mistõttu tuleb väljakaevatav pinnas käidelda vastavalt nõuetele; osa linnast on muinsuskaitse all, kus tuleb tööde teostamine kooskõlastada Muinsuskaitseametiga (Norwegian Directorate for Cultural Heritage) ning arvestada lisakuludega arheoloogilisteks uuringuteks ja väljakaevamisteks USA Ameerika Ühendriikides Roosevelt Islandil võeti Envac AB automaatne jäätmete kogumissüsteem (automated vacuum assisted collections system) kasutusele juba aastal ning see käitleb 10 tonni jäätmeid päevas 16 kortermajast (International Solid Waste Association, 2013) läbi 33 vastuvõtuava (Roosevelt island, Fast trash, 2018). Jäätmed kogutakse hoonetest korruste kaupa kesksesse jäätmete kogumispunkti, kus eraldatakse jäätmed liigiti. Süsteemi tühjendatakse viis korda päevas. Süsteem on jätkuvalt tõhus ning tõestanud ennast eriti rasketel ilmastikutingimustel (2010. aasta lumetorm) (International Solid Waste Association, 2013) UK Londonis Wembley linnaosa uusarendusse on rajatud Envac AB automaatne jäätmekogumissüsteem, mis töötab alates aastast ja käitleb 160 tonni jäätmeid nädalas. Süsteem katab ca 34 ha suuruse ala, kuhu jääb korterit, lisaks ka äripinnad, hotellid ja vaba aja veetmise võimalused. Kogumissüsteem koosneb 252 vastuvõtuavast nelja liiki jäätmete (segaolme, biolagunevate jäätmete, segapakendi koos paberiga ja papi) kogumiseks. Vastuvõtuavad asuvad korterelamute väljapääsude läheduses. Süsteemi tühjendatakse mitu korda päevas või juhul kui andurid annavad märku süsteemi (temporal storage container) täitumisest. Torustiku pikkus on 2,5 km. (Rahvusvahelise Jäätmekäitlejate Liidu (ISWA) aasta hinnangul töötas süsteem rajamisest alates efektiivselt. Ummistusi suurte prügikottide tõttu esines harva ning manuaalset blokeeringut ei esinenud tänu süsteemi võimekusele suurendada vaakumit (vacuum Tallinn, 30. jaanuar

21 pressure). Süsteemi kasutuselevõtt on suurendanud piirkonna jäätmete sortimise efektiivsust torutranspordi puhul suunatakse taaskasutusse 40-45% jäätmetest, traditsioonilise jäätmekäitluse puhul sarnases piirkonnas aga 21%. (International Solid Waste Association, 2013). Süsteemi investeeringukuludeks hinnati ( ) ning aastasteks hoolduskuludeks ( ) (WIN Waste improvement Network, 2011) Hispaania Hispaanias Barcelonas võeti esimene automatiseeritud jäätmete torutranspordisüstem kastusele aastal Olümpiaküla rajamisel (Villa Olympica). Algselt paigaldati 241 vastuvõtuava, mis käitlesid ühte jäätmeliiki majapidamises. Süsteemi on aastate jooksul arendatud ja lisatud vastuvõtuavasid selliselt, et see võtaks vastu majapidamises tekkinud olmejäätmed ja biolagunevad jäätmeid. Lisaks Olümpiakülale on süsteem paigaldatud ka teistesse linnaosadesse ning kokku on jäätmete torutranspordiga ühendatud kuni pool miljonit elanikku (2013. aasta seisuga). Lisaks kodumajapidamistele on süsteemi ühendatud ka poed, kontorid, restoranid, hotellid ning erinevad ettevõtted. Ettevõtete jaoks on kasutuse eri tüüpi vastuvõtuavad, mis võimaldavad käidelda ka 110 l prügikotte. Ettevõtetele mõeldud vastuvõtuavade avamine käib kiibiga ning laiemalt võimaldab see saada ülevaade jäätmetekkest ning määrata kasutajatele erinevad käitluse hinnad (International Solid Waste Association, 2013). Hispaanias Leonis on jäätmete Envac AB torutransport kasutusel linna ajaloolises keskuses alates aastast. Süsteemiga kogutakse segaolme- ja pakendijäätmeid (León, 2018) aasta seisuga kasutas süsteemi elanikku, 150 baari ning restorani (International Solid Waste Association, 2013). Kokku on paigaldatud 315 vastuvõtuava, millest 111 ei ole veel kasutuses ning ootavad uute hoonete rajamist. Igapäevaselt kogutakse olemasoleva süsteemiga 2,2 tonni jäätmeid 3,2 km kaugusel asuvasse kogumisjaama (León, 2018). Kogumispunktid erinevad kasutajate: kodumajapidamiste ja äriklientide (baarid ja restoranid) lõikes (International Solid Waste Association, 2013). Torutranspordisüsteem käitles aastal 62 tonni pakendeid ning 819 tonni muid jäätmeid. Süsteemi maksumus alates aastast on olnud ning aastased hoolduskulud on ligikaudu (Dolores Hidalgo, 2017). 4.2 Õigusruum Kavandatava jäätmete torutsanspordisüsteemi kontseptisoon erineb tänasest jäätmekäitlusest. Tallinn, 30. jaanuar

22 Jäätmete kogumise nõuded Tallinnas sätestab Tallinna jäätmehoolduseeskiri. Eeskiri seab nõuded jäätmekonteinerite suuruse, liigiti kogumise kohustuse, pakendikonteinerite paiknemise tiheduse kohta jne. Jäätmete torutranspordisüsteemi juurutamisel tuleb määratleda kogumispunktide ja jäätmeruumide maksimaalsed kaugused kasutajatest ning täiendada jäätmete liigiti kogumise nõuet Tallinna Jäätmehoolduseeskirjas. Traditsioonilise jäätmekäitlussüsteemi puhul asuvad konteinerid üldjuhul hoovides või hoonetes ning üht konteinerit rendib ja kasutab üks korteriühistu või ettevõte. Võrreldes tänase süsteemiga väheneb jäätmete torutranspordi puhul kogumispunkide tihedus ca 10 korda. See tähendab, et ühte kogumispunkti kasutavad mitu korteriühistut ja ettevõtet. Jäätmetorusüsteemi kogumispunktid hakkavad paiknema nii hoovides kui ka tänaval. Kui olemasoleva süsteemi korral asuvad prügikonteinerid iga lepingulise kliendi enda maal, siis jäätmetoru osas on otstarbekas paigaldada üks vastuvõtuavade komplekt mitme lepingulise kliendi peale. See tähendab, et näiteks kolm korteriühistut kasutavad ühte vastuvõtuavade komplekti. Sellega omakorda on vaja lahendada küsimus, mille alusel otsustatakse, kelle maa peale ühine vastuvõtuavade komplekt paigaldatakse, millised peaksid olema õiguslikud hoovad, juhul, kui ühiskasutajad kokkuleppele ei jõua ja kas vastuvõtuavadega mitte koormatud katastriüksused peaksid kompenseerima koormatud katastriüksuse kulusid. Soomes on teadaolevalt rakendatud lahendust, kus jäätmetorusüsteemiga liitujad saavad ka süsteemi osanikeks. Lihtsustatult võttes ostavad endale osakuid. Jäätmetorusüsteemi haldamine käib ühiselt omatava juriidilise keha kaudu. Selle lahenduse plussid ja miinused vajavad kaalumist järgmises etapis, kui tehakse ka põhjalikum õigusanalüüs. Eestis teadaolevalt seni sarnast lähenemist rakendatud ei ole. JTT-ga sarnaneb kõige rohkem ühisveevärgi ja -kanalisatsioonivõrgustikuga (ÜVK). Magistraaltorustik kuulub üldiselt munitsipaalettevõttele, kes tagab kindlad liitumispunktid üldiselt katastriüksuste piiril. ÜVK osas kehtib ka talumiskohustus, mis aitab veevarustust ja kanalisatsiooni vajadusel juhtida läbi kolmanda isiku maa. JTT erineb ÜVK-st selles osas, et vastuvõtuavad saavad olema mitme katastriüksuse peale ühiskasutuses, kui veevärk on valdavalt igal katastriüksusel eraldiseisvalt välja ehitatud ja ei sõltu naabrisuhetest. Täna kehtib süsteem, kus katastriüksusel olev korteriühistu või kinnistu otsustab ise oma prügiveo sageduse. Miinimumsageduse määrab see, kas prügikasti mahub veokordade vahele jääv prügi. JTT puhul prügi hulka visuaalselt kontrollida ei saa. Inimesed viivad vastuvõtuavasse erineva mahuga prügikotte, kuid nende suurust automaatselt fikseerida ei ole võimalik. Kogumisjaamas juhitakse kõik JJT-sse sisestatud prügikotid ühte konteinerisse ning puudub võimalus eraldada erinevate kogumisavade (ja isikute) prügi. Üldiselt on selge, et kehtiv õigus muudab JTT arendamise raskeks, kui mitte võimatuks. Järgmises etapis on vaja süveneda JTT õiguslikule küljele, tuues välja vajalikud muudatused jäätmeseaduses, asjaõigusseaduses ning muudes teemaga seotud õigusaktides. Keskenduda tuleb küsimusele, mil moel on ratsionaalne rakendada JTT põhivõrgu haldamist (liitujad on osanikud vs munitsipaalettevõte, vm), kuidas lahendada Tallinn, 30. jaanuar

23 vastuvõtuavade jagamine mitme katastriüksuse vahel, millistel alustel toimub prügiteenuse eest tasu arvestamine. Uuringu tulemuseks peavad olema konkreetsed õigusruumi täiendamise ettepanekud. 4.3 Piirangud Süsteemi tohib suunata vaid kuivad biolagunevad jäätmed (nt supp tuleb kurnata), nende kogumiseks on olemas erilahendused. Seega tasub suure sööklaga asutuste (haiglad, koolid) puhul kaaluda erilahenduste (toidujäätmete kogumist eraldi mahutisse) rakendamist. Tallinna vanalinnas on maa-aluseid kommunikatsioone suhteliselt tihedalt, mistõttu võib osutuda jäätmetoru planeerimine ja paigaldamine keerukaks ning torustiku paigaldamiseks võib olla vajalik teisi kommunikatsioone ümber tõsta. Jäätmete torusüsteem ei võimalda metalli, klaasi ja paksema papi torutransporti. See eeldab täiendavate kogumisvõimaluste loomist JTT piirkonda. Jäätmete torutranspordisüsteemis tekkivad ummistused ning nendest tingitud torusüsteemi lahtikaevamisvajadused ei ole väga tõenäolised, kuid torustiku planeerimisel tuleb selle võimalusega arvestada. Tallinna vanalinn on määratletud kui Tallinna vanalinna muinsuskaitseala, kus kehtivad Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimääruses 6 toodud piirangud ja kitsendused. Nendega tuleb süsteemi projekteerimisel ja rajamisel arvestada. Süsteemi rajamisel tuleb arvestada võimalike arheoloogiliste leidude avastamisega. Projektid ja lahendus tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. 6 Tallinn, 30. jaanuar

24 5 TEOSTATAVUSANALÜÜS Jäätmete torutranspordisüsteemi väljaarendamine Tallinna vanalinnas toimub perspektiiviga 20+ aastat. Süsteemi rajamise esimese etapina tuleb leida asukoht jäätmekogumisjaamale ning see välja ehitada. Järgmise etapina tuleb rajada magistraaltorustik ning viimaseks ühendada kasutajad süsteemiga. Kogumispunktide, vastuvõtuavade, jäätmeruumide arv Lähtudes soomlaste kogemusest, kus üks kogumispunkt teenindab kuni elanikku ning võttes arvesse Tallinna vanalinna rahvaarvu (ligi 5000) võiks kogumispunkte vanalinnas olla Tehniliselt saavad kogumispunktid asuda tänaval, sise- või tagahoovides ja ka hoonetes. Eesmärk on koguda torutranspordisüsteemiga pakendijäätmeid, vanapaberit, biolagunevaid jäätmeid ja segaolmejäätmeid. Seega koosneks üks kogumispunkt minimaalselt neljast vastuvõtuavast. Soomes on süsteemid projekteeritud arvestusega, et tekkivate jäätmete hulk jaguneb jäätmeliikide vahel järgnevalt: 50% on segaolme (sh plastik), 35% paber, 15% biolagunevad jäätmed. Kuna vanalinnas on segaolmejäätmete osakaal kogutavate jäätmete hulgas 93% võiks kaaluda ka viienda vastuvõtuava lisamist. Perspektiivis saab viiendat vastuvõtuava kasutada ka teiste jäätmeliikide kogumiseks vastuvõtuavade sihtostarvet saab muuta (Kivistös asendatakse näiteks olmejäätmete vastuvõtuava plasti omaga). Küll aga on võimalik vastuvõtuavasid sagemini tühjendada, et vältida süsteemi ületäitumist. Kogumispunktide valikul on oluline arvestada ka nende suurusega. Kuna vanalinn on suhteliselt tihedalt täis ehitatud (sh kommunikatsioone), siis lähtudes neist tingimustest on tõenäoliselt kõige sobilikumaks kambrita vastuvõtuavad (teadaolevalt toodab neid ainult MariMatic OY), mille rajamissügavus on vaid 1,5 m (Joonis 7). Küll aga tähendab kambrita vastuvõtuavade kasutamine seda, et maksimaalne prügikoti suurus, mida süsteemi saab visata on 35 l. See tähendab, et ettevõtted peavad kasutama väiksemaid prügikotte, sest kompaktne süsteem ei võimald ahendusseadme kasutamist. Igal kasutajal peab olema juurdepääs kahele kogumispunktile, juhul kui üks ei tööta. Lisaks kogumispunktidele tuleb rajada täiendavalt jäätmeruumid või alternatiivne kogumispunkt nende jäätmete kogumiseks, mida torutranspordisüsteemi visata ei saa klaas, metall, paksem papp (nt kastid). Samuti ei ole välistatud jäätmeruumides ka muud liiki jäätmete (nt patareid, elektroonika vms) kogumine. Ruumide planeerimisel tuleb selgitada, milliseid jäätmeid jäätmeruumis koguda. Iseenesest võiks jäätmeruum sisaldada ka vastuvõtuavasid, kuid see eeldaks ka omaette ruumi agregaatidele jms. Soome kogemuse järgi on üks ruum 500 inimese kohta, sellise arvestuse järgi võiks vanalinnas jäätmeruume olla 10. Tallinn, 30. jaanuar

25 Jäätmekogumisjaama asukoht tuleb selgitada projekteerimisel, arvestades erinevate piirangutega (sh maksimaalne kaugus vastuvõtuavadest 4 km), jäätmete kogumisjaama ruumivajadusega ning laienemise perspektiiviga, sest kogumisjaam on võimeline teenindama kuni elanikku. Põhimõttelised lahendused jäätmete kogumisjaama rajamiseks on järgnevad: rajada uus eraldi hoone; paigutada kogumisjaam uude rajatavasse hoonesse (mis on teise funktsiooniga kui vaid jäätmete jaoks); paigutada mõnda olemasolevasse hoonesse. Jäätmekogumisjaama optimaalne asukoht võiks olla näiteks Mere pst, Ahtri tn või Balti jaama ümbruses. Võimalikud jäätmekogumisjaama asukohad on märgitud ka alljärgnevale kaardile (Joonis 9). Asukohtade määramise aluseks olid järgnevad eeldused: kogumisjaam asub munitsipaalomandis oleval katastriüksusel 7 ; katastriüksus ei ole hõlmatud detailplaneeringuga (ei ole kehtiv ega menetluses) 8 ; jäätmekogumisjaama ei rajata olemasolevasse hoonesse ega rajatisse (nt Kanuti aed, tornide väljaku park). Kui hoone asukoht jääb vanalinna muinsuskaitsealasse, tuleb lähtuda kehtivatest piirangutest ning asukoht ja hoone rajamine kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. Jäätmekogumisjaam olulisi häiringuid ümbritsevale keskkonnale ei põhjusta. Torustik/trass Kuna tingimused kommunikatsioonide rajamiseks Tallinna vanalinnas on suhteliselt piiratud tuleb jäätmete transpordiks mõeldud torustiku väljaarendamisel eelistada ehitustööde läbiviimist samaaegselt tänavate rekonstrueerimistöödega ning arvestada rekonstrueerimise projekteerimisel juba ka torusüsteemiga. Seda lähenemist toetab ka teadmine, et JTT korraga rajamine oleks liialt mastaapne tegevus, mis tõstaks projekti maksumust ning halvaks märkimisväärselt vanalinna tegevust. Viimases järgus saab välja ehitada süsteemi neil tänavatel, mis tänaseks on juba rekonstrueeritud, näiteks Viru tänavale. Torustik ei pea ilmtingimata asuma kõigil tänavatel, see oleneb aga täpsest lahendust (vastuvõtuavade arv ja paiknemine). Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu 9 Tallinna eelarvestrateegia aastateks järgi on eelarveperioodil ette näha Vanalinna tänavate ühele tasapinnale viimine (Raekoja 7 Kasutatud Maa-ameti katastriüksuse andmeid seisuga Kasutatud on Tallinna Planeeringute Registri allalaetavaid kihte Menetluses detailplaneering ja Kehtiv detailplaneering seisuga Kättesaadav: Tallinn, 30. jaanuar

26 plats, Voorimehe tn, Nunne tn, Pikk jalg, Lühike jalg) aastaks eelnimetatud tegevusteks vahendeid ei ole planeeritud. Käesolevas tasuvus- ja teostatavusuuringus on arvestatud, et torustik asub pea kõigil tänavatel, va neil, mida planeeritakse lähiajal rekonstrueerida või mis on juba rekonstrueeritud (Joonis 10). Sellisel juhul kujuneks torustiku pikkuseks 12 km. Joonis 9. Võimalikud jäätmekogumisjaama asukohad. Aluskaart: Maa-amet. Tallinn, 30. jaanuar

27 Joonis 10. Võimalik torustiku paiknemine. Aluskaart: Maa-amet. Prügi kogumine tänavatelt Süsteemile on võimalik lisada ka tänavatel asuvad avalikuks kasutamiseks mõeldud isetühjenevad prügikastid. Ettevõtte MariMatic OY tehnoloogia puhul on tänavaprügi korjamiseks kasutusel eraldiseisvad prügikastid. Prügikastide projekteerimisel tuleb aga lähtuda põhimõttest, et iga torustiku haru kohta on võimalik lisada maksimaalselt kolm prügikasti. Ühe prügikasti maksumus jääb vahemikku Juhul kui lisada Tallinn, 30. jaanuar

28 prügikaste juba olemasolevale süsteemile tuleb arvestada maksumuseks enam kui prügikasti kohta. Süsteemi arendamine Vastuvõtuavade lisamine olemasolevasse süsteemi on võimalik kahel viisil: a) Süsteemi rajamisel arvestatakse perspektiiviga ning rajatakse kogumispunkt, millel on võimekus koguda jäätmeid näiteks nelja vastuvõtuavaga, kuid esialgu rajatakse vaid kolm. Sel juhul maksab vastuvõtuava lisamine süsteemile b) Valmis süsteemile täiendava vastuvõtuava lisamine. See eeldab täiendavaid kaevetöid ning olemasoleva süsteemi muutmist. Sel juhul on vastuvõtuava lisamise maksumus enam kui Samuti on võimalik vahetada iga vastuvõtuavaga kogutava prügi liiki. Sel juhul on ühe vastuvõtuava muutmise maksumus vahemikus , mis sisaldab endas tarkvara ja disaini muutmist. Jäätmekogumisjaam on võimeline koguma jäätmeid kuni inimeselt, ehk võimekus on koguda lisaks vanalinnale ka teiste lähipiirkondade (näiteks sadam, kesklinn) jäätmeid. Lisaks on oluline märkida, et mida rohkem kasutajaid on jäätmekogumisjaamale lisatud, seda väiksem on teenuse ühikmaksumus tarbijale. Seega on süsteemi laiendamine lähipiirkondadesse igati soositud. Tehnilisest seisukohast JTT rajamisele Vanalinna ületamatuid piiranguid ei ole. Õiguslikust seisukohast tuleb JTT rajamiseks viia läbi eraldi õigusanalüüs. Tõenäoliselt on JTT eelduseks on õigusliku ruumi loomine (peatükk 4.2 Õigus ). Tallinn, 30. jaanuar

29 6 TASUVUSANALÜÜS Tasuvusanalüüsi eesmärgiks on võrrelda tänast Tallinna vanalinna jäätmete kogumissüsteemi (nn uksest ukseni süsteemi) ja potentsiaalse jäätmete torutranspordisüsteemi kogukulusid (sh opereerimiskulud, investeeringud ja asendusinvesteeringud). Olgu järgnevas analüüsis täna toimiv uksest ukseni jäätmete kogumise viis nimetatud edaspidi Alternatiiviks 0 ning jäätmete kogumise torutranspordisüsteem Alternatiiviks 1. Analüüsis on seejuures võrreldud üksnes jäätmete kogumisega seonduvaid tulusid ja kulusid kuni vahejaamani (Alternatiivi 0 korral) või kogumisjaamani (Alternatiivi 1 korral). Teisisõnu on analüüsist jäetud välja edasised jäätmete transpordikulud jäätmekäitluskeskusesse ning jäätmete käitluskulud, sest nende rahavoogude erinevus alternatiiviti on minimaalne või puudub sootuks. 6.1 Üldised eeldused Täna kogutakse Tallinna vanalinnast aastas t jäätmeid, millest t on segaolmejäätmed, 175 t biolagunevad jäätmed ja 200 t paber ja kartong. Järgnevas analüüsis on eeldatud, et jäätmete mahud jäävad aastati kuni arvestusperioodi lõpuni tänasele tasemele ning seda olenemata jäätmete kogumise viisist. Diskonteerimismäärana on arvestuses kasutatud 8% kapitali kulu. Maa ostu- ning rendihinna arvestamisel on lähtutud Maa-ameti Tallinna linna hoonestamata maa tehingute statistikast perioodil Viimase kohaselt oli muu sihtotstarbelise maa (mille alla käib ka jäätmehoidla maa ja sotsiaalmaa liigitus) keskmine müügihind nimetatud perioodil 204,81 /m 2. Kuiseks maa rendihinnaks on arvestustes võetud aastal 1 /m 2. Tasuvusanalüüs ei arvesta tänaval olevate prügikastide paigaldamist. Nende torusüsteemile lisamise tingimused on toodud peatükis 5 Teostatavusanalüüs ja ühikmaksumused peatükis 6.8 Täiendavate prügiurnide lisandumine loodud torusüsteemile. 6.2 Ukselt ukseni jäätmete kogumissüsteem ehk Alternatiiv 0 Hetkel kasutatakse Tallinna vanalinna jäätmete äraveol kahte veokit, mis on tänaseks amortiseerunud. Uue masina soetusmaksumus on ligikaudu Masina eluiga on ligikaudu 10 aastat. Tallinn, 30. jaanuar

30 Analüüsis on eeldatud, et kõik Tallinna vanalinna 866 jäätmekonteinerit on tarbijate poolt renditud. Konteinerid jagunevad jäätmeliigiti ning mahtudele vastavalt järgmises tabelis (Tabel 1) toodule. Täiendavalt on teada iga konteineri tühjenduste arv aastas. Tabel 1 Olemasolevate konteinerite jaotus jäätmeliigiti ning mahtude alusel Mahuti suurus kuni... l Jäätmetüüp Konteinerite arv Segaolmejäätmed Biolagunevad jäätmed * Vanapaber *sisaldab ühte konteinerit, mis on suurem kui 240 l Analüüsis on konteinerite rendikulude osas lähtutud ettevõtte Eesti Keskkonnateenused jäätmekonteinerite hinnakirjast 10, mis on toodud järgmises tabelis (Tabel 2). Tabel 2 Jäätmekonteinerite tänased rendihinnad Mahuti suurus kuni... l Jäätmetüüp Ühe konteineri ühe kuu rent (kmta), 140 1, , , ,52 Segaolmejäätmed 800 3, , , , Biolagunevad 1, jäätmed 1, Tallinn, 30. jaanuar

31 Mahuti suurus kuni... l Jäätmetüüp Ühe konteineri ühe kuu rent (kmta), 240 1, ,20 Vanapaber , , aastal maksid vanalinna elanikud hinnanguliselt ,92 konteinerite rentimise eest, mis samas sisaldab ka teenuspakkuja kasumi komponenti. Eeldades, et teenuspakkuja soovitud tulusus on 8%, jääb ettevõtte konteinerite rentimisega seonduvateks kuludeks aastas ,56. Täna pakub ettevõte Eesti Keskkonnateenused Tallinna vanalinnas konteinerite tühjendamise teenust järgmises tabelis (Tabel 3) toodud hinnakirja 11 alusel. Tabel 3 Jäätmekonteinerite tühjendusteenuse hinnad täna Mahuti suurus kuni... l Jäätmetüüp Ühe mahuti tühjendus (km-ta), 140 3, , , ,58 Segaolmejäätmed 800 6, , , , ,55 Biolagunevad jäätmed 240 2, , ,72 Vanapaber , ,74 Konteinerite tühjendamise kulu tarbijale (2018. aastal toodud mahtude ja hinnakirja alusel ,04 ) sisaldab aga teenuspakkuja kasumi komponenti, ettevõtte kulusid tööjõule, kütusekulusid, masinatega seonduvaid kulusid, muid teenusega seonduvaid 11 Tallinn, 30. jaanuar

32 üldkulusid ning jäätmekäitluskulusid. Kuna käesolev analüüs võrdleb jäätmete kogumise osa ja jätab analüüsist välja jäätmekäitlusega seonduvad kulud (sh jäätmekäitleja käitluskulud ja jäätmejaama või -platsi ning käitlusjaama vahelised transpordikulud), siis on nimetatud kulud koos praeguse teenuspakkuja eeldatava kasumi osaga analüüsist välja jäetud aastal on jäätmete käitluskulu ca 57 /t. Jäätmete kogumiseks kasutatud masinatega seonduv aastane kulu on hinnanguliselt ,85 (tulenevalt masinate arvust, soetusmaksumusest ning elueast) ja transpordikulu ligikaudu (vahemaa jäätmekäitlejani ligikaudu 10 km, kütusekulu kilomeetrile 1, masina koorem 8 ). Eelnevale tuginedes on Alternatiivi 0 aastased jäätmemahutite tühjendamisega seonduvad kulud tänastes hindades ,76. Tänase süsteemi puhul tuleb teenuspakkujal osutada tarbijale Tallinna vanalinnas ka järgmiseid lisateenuseid: mahutite käsitransport; biolagunevate jäätmete vooderkoti müük koos paigaldamisega; mahutiväliste jäätmete äravedu; luku/ukse/tõkkepuu/mahuti avamine võtme, puldi, kaardi või lühinumbriga. Nimetatud lisateenuste osakaal teenuse pakkuja käibest on arvestatatav, mis tähendab, et tänasel kujul kaetakse nimetatud teenustulust ka arvestatav osa teenuspakkuja opereerimiskuludest. Viimasest tingituna on ka nimetatud teenuskulud arvestusele lisatud. Tallinna vanalinna 866 konteinerist asub hinnanguliselt 35% mahutitest luku taga, mis nõuavad võtmega/puldiga/kaardiga/lühinumbriga avamist. Ligikaudu 20% mahutitest vajavad käsitransporti. 1% kõigist tühjendustest on nn tühisõidud, kus jäätmete transportija ei pääse jäätmemahutile ligi. Eelnev tingib mahutite täitumist enne järgmist tühjendamist ning mahutite väliste jäätmete äraveo vajaduse hinnanguline aastane mahutiväliste jäätmete maht on m 3. Täiendavalt hinnanguliselt 65% biolagunevate jäätmemahuti omanikest on tellinud lisanduvalt mahuti vooderduskoti koos selle paigaldamisega. Kõigi eelnimetatud lisateenuse pakkumiseks teostab teenuspakkuja aastas kulusid hinnanguliselt mahus ,93 (Tabel 4). Tabel 4. Olemasoleva süteemi konteinerite tühjendamisega seotud lisakulud Kulu Maksumus ( ) Luku taga olevate konteinerite avamine/sulgemine ,11 Mahutite käsitransport ,94 Biojäätmete mahuti vooderkoti paigaldus 2 746,25 Mahutiväliste jäätmete äravedu ,44 Tühisõit 2 623,18 Tallinn, 30. jaanuar

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - NarvaJaatmepaev130310

Microsoft PowerPoint - NarvaJaatmepaev130310 Jäätmemajanduse arendamise võimalused Narva linnas Arina Koroljova Narva Linnavalitsuse keskkonnateenistuse peaspetsialist Otsustaja ülesanded otsuste tegemisel jäätmemajanduse korraldamise kohta Otsused

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Riigikogu keskkonnakomisjon Lossi plats 1a Tallinn Meie nr 4/271 Pöördumine seoses jäätmeseaduse eelnõuga 495 SE Lugupeetud Rainer Va

Riigikogu keskkonnakomisjon Lossi plats 1a Tallinn Meie nr 4/271 Pöördumine seoses jäätmeseaduse eelnõuga 495 SE Lugupeetud Rainer Va Riigikogu keskkonnakomisjon Lossi plats 1a 15165 Tallinn Meie 13.09.2018 nr 4/271 Pöördumine seoses jäätmeseaduse eelnõuga 495 SE Lugupeetud Rainer Vakra! Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Keemiatööstuse

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Luunja valla jäätmekava Luunja 2018

Luunja valla jäätmekava Luunja 2018 Luunja valla jäätmekava 2018-2024 Luunja 2018 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1 ÜLDOSA... 5 1.1 LUUNJA VALLA ÜLDISELOOMUSTUS... 5 1.1.1 Asukoht... 5 1.1.2 Rahvastik... 5 1.1.3 Elamumajandus ja infrastruktuur...

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Väljaandja: Kolga-Jaani Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: H

Väljaandja: Kolga-Jaani Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: H Väljaandja: Kolga-Jaani Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 10.06.2018 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT IV, 07.06.2018, 50

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Saastetasud

Saastetasud Jäätmete prügilasse ladestamise saastetasud Harri Moora Säästva Eesti Instituut, SEI-Tallinn EL jäätmekäitluse põhineb JÄÄTMEHIERARHIAL 1. Jäätmetekke vältimine 2. Korduskasutus 3. Jäätmete ringlussevõtt

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Lääne-Harjumaa jäätmekava Vastu võetud Nissi Vallavolikogu määrusega nr 11 LÄÄNE-HARJUMAA JÄÄTMEKAVA (Harku, Keila, Ker

Lääne-Harjumaa jäätmekava Vastu võetud Nissi Vallavolikogu määrusega nr 11 LÄÄNE-HARJUMAA JÄÄTMEKAVA (Harku, Keila, Ker Lääne-Harjumaa jäätmekava 2015 2020 Vastu võetud Nissi Vallavolikogu 18.06.2015 määrusega nr 11 LÄÄNE-HARJUMAA JÄÄTMEKAVA 2015 2020 (Harku, Keila, Kernu, Nissi, Padise, Saue valla ning Saue linna ühine

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

WAMPS uuring

WAMPS uuring NARVA JÄÄTMEUURING Lepingulise töö lõpparuanne Lepinguline töö nr 2 (8.01.2009) Tallinn 2009 SISUKORD 1 Sissejuhatus... 3 2 Sortimisuuring... 4 2.1 Kasutatud metodoloogia... 4 2.2 Proovivõtmine ja analüüsimine...

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Teema

Teema Veopakendi standardiseerimine ja keskkond 26.10.2018 Hannes Falten Teemad Veopakend ja veopakendi standardiseerimine Eestis ja meie lähimate kaubanduspartnerite juures Miks seda vaja on? Kuidas me seda

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

PowerPoint-esitys

PowerPoint-esitys 26.4.2019 1 Ettevõtte tutvustus tooted Korrusmajad tsentraalne ventilatsioon Paus KAIR mõõdistusprogramm Tatu Hartikainen tegevjuht Oy Pamon Ab:s 25 aastat ventilatsiooni-; paigalduses, projekteerimises,

Rohkem

Olmejäätmete uuring 2008.doc

Olmejäätmete uuring 2008.doc EESTIS TEKKINUD OLMEJÄÄTMETE (SH ERALDI PAKENDIJÄÄTMETE JA BIOLAGUNEVATE JÄÄTMETE) KOOSTISE JA KOGUSTE ANALÜÜS SEGAOLMEJÄÄTMETE SORTIMISUURING Lepingulise töö aruanne Keskkonnaministeeriumi lepinguline

Rohkem

Microsoft Word - M8_jäätmekava aastateks lisa

Microsoft Word - M8_jäätmekava aastateks lisa KEHTESTATUD Kadrina Vallavolikogu 30. aprilli 2014 määrusega nr 8 KADRINA VALLA JÄÄTMEKAVA 2014-2020 2008-2013 jäätmekava uuendamine 2014 SISUKORD SISSEJUHATUS 3 1. JÄÄTMEHOOLDUSE ARENGUSUUNAD RIIKLIKUL

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.   SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pakendi taaskasutus jäätmekäitleja pilgu läbi Agu Remmelg Ragn-Sells AS ärijuht 30. november 2005 Teemad Ragn-Sells pakenditeenused 3 viisi pakendi liigitamiseks Kes vastutab? Veo- ja rühmapakend vs müügipakend

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word - Analyys_Jaatmeveoga liitumine_L_Kanger.doc

Microsoft Word - Analyys_Jaatmeveoga liitumine_L_Kanger.doc RIIGIKOHUS ÕIGUSTEABE OSAKOND Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine JäätS 69 lg 4 alusel Kohtupraktika lühianalüüs Liina Kanger haldusõiguse analüütik Tartu September 2011 Sisukord Sissejuhatus...

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

Kinnitatud Alajõe Vallavolikogu a. määrusega nr. 12 ALAJÕE VALLA JÄÄTMEKAVA

Kinnitatud Alajõe Vallavolikogu a. määrusega nr. 12 ALAJÕE VALLA JÄÄTMEKAVA Kinnitatud Alajõe Vallavolikogu 05.10.2017.a. määrusega nr. 12 ALAJÕE VALLA JÄÄTMEKAVA 2017-2018 2017 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. JÄÄTMEMAJANDUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED JA ARENGU-DOKUMENDID... 6 1.1. Eesti

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pakkematerjalid. Suurem osa sellest on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018

OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks täiendus Nõo - Tallinn 2018 OÜ PILVERO Pilvero OÜ Nõo valla soojusmajanduse arengukava aastateks 2016-2026 täiendus Nõo - Tallinn 2018 Sissejuhatus Seoses Nõo alevikus asuvate kaugküttevõrkude arendamistingimuste muutumisega, võrreldes

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid Pipelife Tartu 2016 1 You don t see us, but we are always present... 2 1 Pipelife Group Locations worldwide Region Central Eastern Europe Region US Region West & North Plant Sales Office Headquarters 3

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus TAL-BIM TAL-BIM 2022 (Tallinn ehitusinfo mudelis) Eesmärk: tellijana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutaja ehitiste elukaare ulatuses teenusepakkujana: ehitusinfo mudeli (BIM) kasutamise võimalus ehitise elukaare

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PIPELIFE EESTI 2017 Pipelife Eesti AS 2018 Indrek Oidram Pipelife Grupi võtmenäitajad Käive: ca 1 miljard EUR Tehased: 26 Euroopas ja USA-s Esindused 26 riigis Töötajaid: 2.700 Peakorter: Vienna/Austria

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem