TAMMEOKSA TALU REKONSTRUEERIMINE JA ELURUUMIDE LAIENDAMINE ABIHOONESSE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TAMMEOKSA TALU REKONSTRUEERIMINE JA ELURUUMIDE LAIENDAMINE ABIHOONESSE"

Väljavõte

1 TARTU KOLLEDŽ SÄÄSTVA TEHNOLOOGIA ÕPPETOOL TAMMEOKSA TALU REKONSTRUEERIMINE JA ELURUUMIDE LAIENDAMINE ABIHOONESSE LAIENDATUD ARHITEKTUURNE EELPROJEKT RECONSTRUCTION OF THE TAMMEOKSA PRIVATE RESIDENCE AND EXPANSION OF THE LIVING AREA INTO THE OUTBUILDING EXTENDED PRELIMINARY ARCHITECTURAL DESIGN Üliõpilane: Rene Kirsel Juhendajad: Jiri Tintera Illimar Kalk Tartu, 2014

2 Olen koostanud lõputöö iseseisvalt. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud. Üliõpilase kood:.. (töö autori allkiri ja kuupäev) Töö vastab magistritööle esitatud nõuetele (juhendaja allkiri ja kuupäev) Kaitsmisele lubatud:.. (kuupäev) Kaitsmiskomisjoni esimees:.. (allkiri)

3 ABSTRACT Kirsel, R. Reconstruction of the Tammeoksa private residence and expansion of the living area into the outbuilding. Extended preliminary architectural design. Master's thesis. In one volume. Tartu, pages, 16 figures, 10 tables, 16 A4 drawings, 14 A3 drawings. In Estonian language. Current thesis focuses on creating a new architectural solution for the existing building and on the strength calculations of the wooden roof rafters and the second floor timber beams. The building in question has been built at the end of the 19 th century as a farmhouse. As of today, this particular building has lost its purpose as a farmhouse - the living area is still being used, but a large part of the building is unused. The purpose of current thesis is to create a preliminary architectural design, whereby a historical farmhouse will be reconstructed as a private residence which meets the needs of a four-member family. The building is given a new architectural exterior design where natural materials and the principle of color contrast are used. The two types of characteristic main load bearing walls made of horizontal logs and natural fieldstone are being exhibited in the building s interior. The outbuilding and a part of the second floor are planned to be transformed into a living area. Architectural drawings were drawn with AutoCAD Architecture Calculation models, which are necessary for defining internal forces in structures, were created with Autodesk Robot Structural Analysis Professional Strength calculations in current thesis are based on the mentioned models and have been carried out according to the valid EVS standards. Constructional self-weight, regional snow loads, wind loads and live loads have been taken into account. As a result of the current Master's thesis, extended preliminary architectural design, which can be used to apply for the construction permit and as a base documentation for reconstruction, has been created. Keywords: preliminary architectural design, strength calculation, private residence, reconstruction, horizontal log wall, natural fieldstone wall. 2

4 SISUKORD ABSTRACT... 2 SISUKORD... 3 TÄHISED JA LÜHENDID... 5 SISSEJUHATUS EELPROJEKTI SELETUSKIRI Üldosa Sissejuhatus Üldandmed Asendiplaan Vastavus lähteandmetele Tehnilised näitajad Olemasolev olukord Asendiplaani lahendus Vertikaalplaneering Teed ja platsid Haljastus ja heakorrastus Tuleohutus Arhitektuur Üldandmed Hoone tehnilised andmed Olemasolev olukord Arhitektuurne üldlahendus Sisearhitektuur Tuleohutusnõuded Keskkonnakaitse ja heakorrastus Konstruktsioonid Vundament Põrand pinnasel Vertikaalsed ja horisontaalsed kandekonstruktsioonid Trepid Vahelaed Katus, katuslagi

5 1.4.7 Välisseinad Siseseinad Avatäited Terrass Küte ja ventilatsioon Veevarustus ja kanalisatsioon Elekter ja nõrkvool TUGEVUSARVUTUSED Üldosa Kasutatud normdokumendid, arvutiprogrammid ja abimaterjalid Koormused Lumekoormus Tuulekoormus Omakaalukoormus Koormuskombinatsioonid Katusekonstruktsioonid Projekteeritavad penniga sarikad tsoonis A Vahelaekonstruktsioonid Projekteeritav vahelaetala tsoonis E Olemasolev vahelaetala ja post tsoonis A Tulemused KOKKUVÕTE KASUTATUD KIRJANDUS LISAD Lisa 1. Ruumide eksplikatsioon Lisa 2. Ehitise olulised tehnilised andmed Lisa 3. Projekteerimistingimused Lisa 4. Katusekandjate kolmemõõtmeline arvutusmudel Lisa 5. Graafiline osa

6 TÄHISED JA LÜHENDID Ladina suurtähed ristlõikepindala (mm 2 ) efektiivne kontaktpind ristikiudu survel (mm 2 ) elastsusmooduli 5 % väärtus (N/mm 2 ) elastsusmooduli keskväärtus (N/mm 2 ) koormuse arvutuslik väärtus (N) koormuse normatiivne väärtus (N) alaliskoormuse normatiivne väärtus inertsimoment y(z)-telje suhtes (mm 4 ) paindemoment (Nm) normaaljõud (N) muutuvkoormuse normatiivne väärtus nihkejõud, põikjõud (N) vastupanumoment y-telje suhtes (mm 3 ) tugevusomaduse normatiivne väärtus (N/mm 2 ) tugevusomaduse arvutuslik väärtus (N/mm 2 ) Ladina väiketähed laius (mm) efektiivne laius (mm) rõhutegur arvutuslik survetugevus pikikiudu (N/mm 2 ) normatiivne survetugevus pikikiudu (N/mm 2 ) arvutuslik survetugevus ristikiudu (N/mm 2 ) normatiivne survetugevus ristikiudu (N/mm 2 ) arvutuslik paindetugevus y(z)-telje suhtes (N/mm 2 ) normatiivne paindetugevus (N/mm 2 ) arvutuslik tõmbetugevus pikikiudu (N/mm 2 ) normatiivne tõmbetugevus pikikiudu (N/mm 2 ) arvutuslik nihketugevus (N/mm 2 ) normatiivne nihketugevus (N/mm 2 ) 5

7 kõrgus (mm) inertsiraadius y(z)-telje suhtes (mm) ebastabiilsust arvestav tegur pragunemistegur nihkekandevõime jaoks deformatsioonitegur ristlõike kõrguse tegur koormuse kestuse ja niiskuse mõju arvestav modifikatsioonitegur ebastabiilsustegur efektiivne pikkus (mm) tippkiirusrõhk (kn/m 2 ) normatiivne lumekoormus maapinnal (kn/m 2 ) arvutuskõrgus välise tuulekoormuse määramiseks (m) tuulerõhk (kn/m 2 ) hetkeline läbipaine (mm) lõplik netoläbipaine (mm) Kreeka väiketähed sirgsuse tegur alaliskoormuse osavarutegur materjali omaduse osavarutegur muutuvkoormuse osavarutegur suhteline saledus, mis vastab paindele y-telje suhtes saledus, mis vastab paindele y-telje suhtes lumekoormuse kujutegur arvutuslik survepinge pikikiudu (N/mm 2 ) arvutuslik survepinge ristikiudu (N/mm 2 ) arvutuslik paindepinge y(z)-telje suhtes (N/mm 2 ) arvutuslik tõmbepinge pikikiudu (N/mm 2 ) arvutuslik nihkepinge (N/mm 2 ) muutuva koormuse kombinatsioonitegur 6

8 SISSEJUHATUS Käesoleva magistritöö teemaks on rohkem kui sajand tagasi ehitatud kahekorruselise taluhoone rekonstrueerimine, mille käigus antakse hoonele tänapäevane otstarve ning uus hingamine. Tammeoksa talu asub Võrumaal Sõmerpalu vallas Järvere külas. Taluhoone on põhiplaanilt T-tähe kujuline, kus peamiselt rõhtpalkidest seinakonstruktsioonidega elamuga ristub maakivimüüridega abihoone. Hoone on osaliselt kaotanud oma otstarbe - säilinud on eluruumide kasutamine, kuid pool hoonest seisab tühjana. Lõputöö teema kujunes välja taluperemehe vajadusest suurema elamispinna järele ning soovist hoone lagunev katus rekonstrueerida. Kõnealune taluhoone pakkus töö autorile huvi ja väljakutset seostada lõputöö millegi lähitulevikus praktilist kasutust leidvaga. Arvestama peab mitmekesiste vanade konstruktsioonidega, tegeliku situatsiooni ja olemasoleva hoone kujuga ning omaniku sooviga säilitada maalähedane väljanägemine nii interjööris kui ka eksterjööris. Käesoleva magistritöö eesmärgiks on koostada arhitektuurne eelprojekt, mille käigus kujundatakse ajaloolisest taluhoonest neljaliikmelise perekonna nõudmistele ja vajadustele vastav eramu. Lähtuvalt magistritöö eesmärgist püstitati järgmised ülesanded: Hoone ülesmõõdistamine, kuna sellekohane varasem dokumentatsioon puudub. Arhitektuurse lahenduse väljatöötamine, mis arvestab tellija soove, olemasolevat olukorda ning võimaldab eksponeerida hoonele iseloomulikke maakividest ning puidust konstruktsioone. Toimiva ruumiprogrammi ja interjöörilahenduse väljatöötamine. Lisasoojustust pakkuvate ning hoone olemasolevate konstruktsioonidega arvestavate tehniliste lahenduste väljatöötamine. Eelprojekti seletuskirja koostamine. Arhitektuursete jooniste koostamine arhitektuurse eelprojekti mahus. Asukohale ja hoone parameetritele vastavate lume- ja tuulekoormuste leidmine. Vahelae- ja katusekonstruktsioonide tugevusarvutuste teostamine võttes arvesse lisanduvaid omakaalu- ja kasuskoormuseid. 7

9 Magistritöö esimese osa moodustab eelprojekti seletuskiri. Kirjeldatud on olemasolev ja planeeritav asendiplaaniline lahendus. Määratud on hoone arhitektuuri üldkontseptsioon ning viimistlusmaterjalid ruumidele ja erinevatele pindadele. Seletuskirja konstruktiivne osa käsitleb piirdetarindeid ja ehitusmaterjalide valikut. Töö teises osas on teostatud peamised tugevusarvutused olemasolevate ja projekteeritavate vahelaekonstruktsioonide kohta ning projekteeritud uued katusekonstruktsioonid. Arvestatud on erinevate koormuskombinatsioonidega kande- ja kasutuspiirseisundis. Lisades on esitatud ruumide eksplikatsioon, ehitise olulised tehnilised andmed, Sõmerpalu vallavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimused, katusekonstruktsioonide projekteerimiseks koostatud kolmemõõtmeline arvutusmudel ning eelprojekti graafiline osa. 8

10 1. EELPROJEKTI SELETUSKIRI 1.1 Üldosa Seletuskirja koostamisel on aluseks võetud EVS 865-1:2013 Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri [1] üld- ja arhitektuurne osa. Seletuskiri on kooskõlas Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega nr 67 Nõuded ehitusprojektile [2] Sissejuhatus Käesoleva tööga on lahendatud Võrumaal Tammeoksa kinnistul asuva taluhoone rekonstrueerimisprojekti koostamine arhitektuurse eelprojekti staadiumis. Arvestatud on olemasolevat olukorda, tellija poolt esitatud lähteülesannet, õigusakte ja ametlikult kehtestatud nõudeid. Hoone elueaks on arvestatud 50 aastat Üldandmed Töö nimetus Tammeoksa talu rekonstrueerimine Ehitise asukoht Asukoht: Võru maakond, Sõmerpalu vald, Järvere küla Lähiaadress: Tammeoksa Katastritunnus: 76702:002:1850 Sihtotstarve: Elamumaa 100% Ehitusgeoloogiliste uurimistööde andmed Ehitusgeoloogilisi uurimistöid pole teostatud. 9

11 Ehitusgeodeetiliste uurimistööde andmed OÜ Maamõõdu- ja Arhitektuuribüroo, geoaluse töö nr 014/ Olemasoleva ehitise mõõdistusprojekti andmed Mõõdistusprojekt puudub. Käesoleva projekti aluseks võetakse töö autori koostatud hoone ülesmõõdistused Olemasoleva hoone ekspertiisi andmed Ekspertiisi pole teostatud Olemasoleva hoone varasema ehitusprojekti ja ümberehituste tööjooniste andmed Andmed puuduvad Tellija soov Laiendada eluruume abihoonesse, võimalusel planeerida magamistoad katusekorrusele. Säilitada hoone maalähedane väljanägemine nii sise- kui välisarhitektuuris. Ruumiplaneerimisel arvestada nelja alalise elanikuga, kellest kaks on lapsed. Projekteerida hoonesse saunaruumid, lõuna- või lääneküljele terrass. Katusekuju jätta endiseks, ei soovi vintkappi või muul moel katuse kuju muutmist. Võib kasutada katuseaknaid. Näha ette kogu hoone mõõdukas lisasoojustamine, kütteks tahkeküttekatel. Katusekattena kasutada betoonkatusekivi Monier Est-Stein Elegant Plus. Isiklikel põhjustel kasutada võimalusel järgnevaid materjale: Saematerjal 50x50x6000 mm, C16 Saematerjal 50x200x6000 mm, C16 Kergbetoonplokid Fibo Soojustusmaterjalid Isover i tootevalikust 10

12 Aluseks võetud normdokumendid, õigusaktid ja eeskirjad Seadused Ehitusseadus [3] Määrused Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr. 67/ Nõuded ehitusprojektile [2] Vabariigi Valitsuse määrus nr. 315/ Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded [4] Vabariigi valitsuse määrus nr. 38/ Eluruumidele esitatavad nõuded [5] Standardid EVS 811:2012 Hoone ehitusprojekt [6] EVS 865-1:2013 Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri [1] EVS Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus [7] EVS 812-3:2013 Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid [8] Projekteerimisnormid EPN 11.1 Piirdetarindid. Osa 1. Üldnõuded EPN 11.2 Katused EPN 14.1 Ruumide ja nende osade mõõtmetele esitatavad üldnõuded Kvaliteedinõuded Tarindi RYL 2000 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Kande- ja piirdetarindid Maa RYL 2000 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid Viimistlus RYL 2000 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Viimistlustööd ja sisetarindid Maalritööde RYL 2001 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Maalritööd ja viimistluskombinatsioonid Hoone Tehnosüsteemide RYL 2002 Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded Muud Sõmerpalu vallavalituse poolt kehtestatud projekteerimistingimused (vt. Lisa 3) 11

13 1.2 Asendiplaan Vastavus lähteandmetele Projekt on vastavuses Sõmerpalu vallavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimustega nr. 02/2014 (vt. Lisa 3) Tehnilised näitajad Krundi pindala: 1469 m 2 Sihtotstarve: elamumaa 100% Ehitusalune pindala, rekonstrueeritav hoone: 211 m 2 Ehitusalune pindala, kokku: 315 m 2 Täisehitusprotsent: 21,4 % Parkimiskohtade arv: 2+1 Krundisiseste teede ja platside pindala: 280 m 2 Hoone tuleohutusklass: TP Olemasolev olukord Paiknemine Rekonstrueeritav objekt asub Võrumaal Sõmerpalu vallas Järvere külas Tammeoksa kinnistul (katastritunnus 76702:002:1850). Kinnistu asub Tamme tee ääres ning piirneb sellega loodest. Tammeoksa piirneb põhjast kinnistuga Elamu kauplus (katastritunnus 76702:002:0013), lõunast Järve (katastritunnus 76702:002:0710), idast Tubli (katastritunnus 76702:002:1800) ning läänest Tamme (katastritunnus 76702:002:1892) Olemasolev hoonestus Rekonstrueeritava hoone asub krundi kesk- ja lääneosas ning selle moodustavad elamu (EHR kood ) ning laut (EHR kood ). Krundi põhjaosas paikneb 12

14 garaaž (EHR kood ) ning idaküljel abihoone, mille moodustavad küün (EHR kood ), ait (EHR kood ), ja karjaköök (EHR kood ) Olemasolev reljeef Kinnistu maapind on lainja reljeefiga, üldine maapinna langus on edelasuunaline. Absoluutkõrgused rekonstrueeritava hoone ümber on m Olemasolev haljastus Krundi edelaosas asuvad kaks viljapuud. Krunt on kaetud murukattega Juurdepääsuteed Kinnistu piirneb loodeosas kruntidevahelise kruusakattega sõiduteega (Tamme tee), kust on juurdepääs krundile mööda kruusakattega sissesõiduteed Asendiplaani lahendus Hoonete ja rajatiste paigutus Hoone asukoht on olemasolev ning välisgabariite projektiga oluliselt ei muudeta. Hoone lääneküljele ehitatakse terrass pindalaga 28,9 m Ehitusetapid Ehitusetappideks jagamist ei toimu, ehitustööd teostatakse ühes etapis Vertikaalplaneering Vertikaalplaneerimise lahenduse lähteandmed Lähtutud on olemasolevast olukorrast, maapinna kõrgustest ning kalletest. 13

15 Hoone paiknemiskõrgus Hoone nullkõrgus ±0.00 on määratud hoone esimese korruse põrandapinnaga ning võrdub ligikaudselt absoluutkõrgusega m. Hoonet ümbritsev maapind on planeeritud hoone nullkõrgusest 0.68 m madalamaks Sademevee käitlemine Sademevesi kogutakse katuselt vihmaveesüsteemidega ning suunatakse maapinna kalletega hoonest eemale haljasalale Teed ja platsid Juurdesõidutee Planeeritakse kinnistu loodeosast paralleelselt hoone põhjaküljega Krundisisesed teed ja platsid Kinnistule viivad hoone põhjaküljega paralleelselt sissesõidutee ning hoonele lähemal kõnnitee. Sissesõidutee viib garaaži ning kahele autole rajatud parklasse. Kõnnitee viib hoone õuele, peahoone sissepääsudeni, terrassini ning abihoone sissepääsudeni Katendi konstruktsioon Krundisisene sõidutee ning parkla kaetakse killustikkattega, kõnniteed betoonkividega. Platside ning teede alune pinnas kooritakse vastavalt vajadusele planeeritava kõrguse saavutamiseks. Kooritud pinnasele paigaldatakse geotekstiil. Kõnnitee katendi aluskihiks on tihendatud liivapadi. Sõidutee ning parkla kaetakse peenema fraktsiooniga killustikuga Äärekivid Teed ja platsid piiritletakse äärekividega. 14

16 1.2.7 Haljastus ja heakorrastus Olemasolev, säilitatav haljastus Krundil olemasolev kõrghaljastus säilitatakse Projekteeritud haljastus Krundile lääneküljele rajatakse viirpuuhekk. Ehitustööde käigus kahjustada saanud murupind taastatakse Piirded ja väravad Olemasolevad piirded ja väravad likvideeritakse. Krundi lääneküljele rajatakse metallpostidel lippaed. Sissepääsuks paigaldatakse puidust jalgvärav ning sõidukitele tiibvärav Jäätmekäitlus Prügikonteinerid paigaldatakse parkla ja värava vahelisele alale Tuleohutus Tuletõrjepääsud Päästetehnika pääseb hoone juurde krundi läänepoolsel küljel paikneva Tamme tee kaudu Ehitise tuleohutusklass Projekteeritav hoone kuulub tuleohutusklassi TP-3 ning vastab kasutusviisile I Tuleohutuskujad Rekonstrueeritava hoone ja naaberkinnistutel olevate hoonete vaheline tulekaitsekuja, vähemalt 8 meetrit, on tagatud. 15

17 1.3 Arhitektuur Üldandmed Rekonstrueeritav hoone on ühe põhikorrusega ja osaliselt väljaehitatud katusekorrusega ühepereelamu. Hoone koosneb kahest ristkülikukujulisest põhimahust ning on T-tähe kujulise põhiplaaniga. Hoone lõunaosas ida-lääne suunaline maht on gabariitmõõtmetega 6,34 x 18,04 m. Lõunaosaga ristuv põhja-lõuna suunaline maht on gabariitmõõtmetega 8,08 x 11,97 m. Hoonet katab nelja viiluosaga ühtne viilkatus, mille harjakõrgus maapinnast on 7,10 m. Katusekalded on 40,0 ja 47,5 vastavalt ida-lääne ja põhja-lõuna suunalistel hoonemahtudel Hoone tehnilised andmed Otstarve: Elumaja Hoonealune pindala: 211 m 2 Korruselisus: 2K (põhikorrus + katusekorrus) Suletud netopindala: 243,5 m 2 Kasulik pindala: 243,5 m 2 Köetav pindala: 193,7 m 2 Hoone maht: 669 m3 Kasutusiga: 50 aastat Olemasolev olukord Hoone lõunapoolse põhimahu kandekonstruktsioonideks on peamiselt rõhtpalkidest välisseinad ning kaks vaheseina. Idatiib on jaotatud vaheseintega viieks ruumiks ning kandvateks konstruktsioonideks on kehvas seisukorras puitkarkass-seinad. Lõunapoolne põhimaht on kasutuses eluruumidena. Põhjapoolsel põhimahul on massiivsed maakividest välis- ja vaheseinad. Hoone fassaadid on viimistletud suuremas osas krohviga ning osaliselt voodrilauaga. Hoonet katab puitkonstruktsioonidel eterniitkatus. 16

18 1.3.4 Arhitektuurne üldlahendus Hoone paiknemine, planeeringu piirangud Hoone paikneb krundi lääneküljel. Hoone paiknemist, katusekaldeid ja harjakõrgust ei muudeta. Hoone välisgabariidid suurenevad lisasoojustuse arvelt Hoone ehitusetapid ja laiendamise võimalused Hoone rekonstrueeritakse ühes etapis ning tulevikus laiendamisega ei arvestata Hoone arhitektuuri üldkontseptsioon Hoone lõunapoolses põhimahus säilitatakse rõhtpalkidest välisseinad ja vaheseinad ning eksponeeritakse neid sisearhitektuuris. Puitkarkass-seintega idatiib ehitatakse uuesti üles kergbetoonplokkidest. Hoone põhjapoolne põhimaht võetakse kasutusele eluruumidena, säilitatakse olemasolevad maakividest seinad ning eksponeeritakse neid sisearhitektuuris. Vaheseinad ehitatakse kergbetoonplokkidest. Põhikorrusele planeeritakse elamispinnad ja abiruumid. Katusekorrus ehitatakse osaliselt välja ning sinna tulevad magamistoad. Hoone lääneküljele rajatakse terrass Hoone ruumid Lõunapoolse hoonemahu idatiivas asub peasissepääsuga esik. Esik avaneb kööki, mis on ette nähtud ka söögiruumina. Köögi abiruumiks on sahver, mille sissepääs asub köögi põhjaseinas. Köök avaneb elutuppa, mis asub lõunapoolse hoonemahu keskosas. Elutoast viib trepp katusekorrusele, kus asuvad kaks magamistuba. Hoone läänetiivas asub kontor/külalistetuba, kuhu pääseb elutoast. Elutoast pääseb hoone põhjapoolses põhimahus asuvasse koridori. Koridorist viib uks lääneküljel asuvale terrassile ning avaneb puhkeruumi. Koridor on ühtlasi kasutusel ka pesuruumina. Puhkeruum on avatud kuni katuseni ning leiab kasutust ka sauna eesruumina. Puhkeruum on ühenduses veel vannitoa, WC ja katlaruumiga. Vannituba on kasutusel ka sauna pesemisruumina ning ühenduses leiliruumiga. Katlaruum on hoone 17

19 kõige põhjapoolsem ruum, mis on neljast küljest eraldatud maakiviseintega ning olemasoleva tellisvõlvlaega. Katlaruumi on planeeritud eraldi väljapääs hoone õuele Sisearhitektuur Seinapinnad Rõhtpalkseinte nähtavale jäävad pinnad kaetakse tärpentini linaõliga. Maakiviseinte nähtavale jäävad pinnad puhastatakse, vajadusel täidetakse vuugid ning kaetakse kivi õliga, mis toob esile maakivide tekstuuri. Kergbetoonist eluruumide seinapinnad kaetakse tasanduskrohvi, viimistluspahtli ning värviga. Niiskete ruumide seinad plaaditakse horisontaalselt paigaldatud keraamiliste seinaplaatidega mõõtudega 200x250 mm. Kipsplaatidega kaetud seinapinnad pahteldatakse ja värvitakse. Leiliruumi seinad kaetakse sauna sisevoodrilauaga 12x70 mm ning viimistletakse hiina puuõli baasil valmistatud puiduõliga Põrandakatted Eluruumide põrandapindade katteks on sulundiga põrandalauad, mis viimistletakse linaõli baasil valmistatud põrandaõliga. Katlaruumi betoonpõrand töödeldakse värvitu betoonpindasid tugevdava ja tolmuvabaks muutva lahusega. Niiskete ruumide põrandad plaaditakse keraamiliste põrandaplaatidega mõõtudega 300x300 mm. Plaadid paigaldatakse ruumi diagonaalselt, 45 nurga all. 18

20 Laepinnad Põhikorruse kuivade ruumide vahelaetalad on altpoolt avatud, vahed viimistletakse hõreda kahekihilise servamata laudkattega. Pinnad on töödeldakse tärpentini linaõliga. Kipsplaatidega kaetud laepinnad pahteldatakse ja värvitakse. Leiliruumi laed kaetakse sauna sisevoodrilauaga 12x70 mm ning viimistletakse hiina puuõli baasil valmistatud puiduõliga Avatäited Ruumidevahelised siseuksed on klassikalise välimusega täispuidust tahveluksed. Katlaruumi ja puhkeruumi vahel asuv uks on puidust tuletõkkeuks tulepüsivusklassiga EI-15 või parem. Leiliruumi viib toonitud klaasist saunauks Sisetrepid Elutuppa ehitatakse puidust kandekonstruktsiooniga trepp, mis viib katusekorrusele. Trepiastmed viimistletakse linaõli baasil valmistatud põrandaõliga Muud konstruktsioonid Leiliruumi lava ehitatakse puitkonstruktsioonidest, kaetakse haavast sauna lavalaudadega 28x90 mm ning viimistletakse linaõli baasil valmistatud saunalava immutusainega Tuleohutusnõuded Arvestuslik inimeste arv hoones Alaliselt elab hoones 4 inimest. Tõenäoliselt võimalik maksimaalne hoones viibivate inimeste arv on kuni

21 Hoone kasutusviis I kasutusviis Hoone tuleohutusklass Rekonstrueeritav hoone kuulub tuleohutusklassi TP Tulekaitsetase I kasutusviisi puhul tulekaitsetaset ei normeerita Kandekonstruktsioonide tulepüsivused Ehitise kandekonstruktsioonide tulepüsivust ei normeerita Korruste arv 2K (põhikorrus + katusekorrus) Minimaalsed tuletundlikkuse klassid Seinte sisepind ja laed: D-s2,d2 Põrandad: ei normeerita Välisseinte välispind: D-s2,d2 Katusekate: B ROOF Tuletõkkesektsioonid, tulepüsivus Hoone on jaotatud kahte tuletõkkesektsiooni. Eraldi tuletõkkesektsiooni moodustab katlaruum, ülejäänud hoone kuulub ühisesse tuletõkkesektsiooni. Tuletõkkesektsiooni piirdekonstruktsioonid on tulepüsivusklassiga EI-30, avatäited EI

22 Evakuatsiooniteede ja pääsude kirjeldus Evakuatsioon toimub esimeselt korruselt välisuste kaudu õue. Teiselt korruselt toimub evakuatsioon trepi kaudu esimesele korrusele ning sealt välisuste kaudu õue. Evakuatsioonitee pikkus on alla 30 m. Evakuatsioonitee ja uste laius on vähemalt 900 mm Suitsuärastus Suitsuärastus toimub läbi avatavate akende/uste Tuleohutusabinõud hoones Hoonesse peab olema paigaldatud vähemalt üks autonoomne tulekahjusignalisatsiooniandur esimesele korrusele ja teine teisele korrusele. Soovituslikult peaks hoones olema vähemalt üks pulberkustuti Tuleohutusabinõud hoone välisperimeetril Lähim tuletõrje veevõtukoht on Vagula järv, mis asub ligikaudu 300 m kaugusel krundist. Hoonele on tagatud juurdepääs tuletõrjevahenditega. Hoone katusele pääseb redeliga Kommunikatsioonide läbiviigud tuletõkke konstruktsioonidest Kõigi tuletõkkekonstruktsioone läbivate tehnosüsteemide tulepüsivusaeg peab olema vähemalt pool tuletõkkekonstruktsioonile ettenähtud tulepüsivusajast Viited seletuskirja teistele tuleohutust käsitlevatele osadele Tuleohutuse asendiplaanilised andmed, esitatud peatükis

23 1.3.7 Keskkonnakaitse ja heakorrastus Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda Jäätmeseadusest ja Sõmerpalu valla jäätmehoolduseeskirjast. Ehitustööde käigus tekkivad jäätmed sorteeritakse liikide kaupa. Jäätmekäitlus korraldatakse vastavalt jäätmekäitlusettevõttega sõlmitava lepingu alusel. Rekonstrueerimistöödega ei kaasne keskkonda reostavat tegevust. Hoone läheduses asuvad puud kaitstakse ehitusaegselt turvistega. Peale ehitustööde lõppu krunt heakorrastatakse. 1.4 Konstruktsioonid Rekonstrueerimisprojekti konstruktsioonid on projekteeritud Eesti Vabariigi projekteerimisnormide alusel. Hoone seinte kandekonstruktsiooniks lõunapoolses hoonemahus on olemasolevad rõhtpalkseinad paksusega 200 mm. Olemasolevad puitkarkass-seinad lammutatakse ning ehitatakse uuesti üles kergbetoonplokkidest paksusega 200 mm. Põhjapoolse hoonemahu kandeseinteks on olemasolevad maakivimüürid ligikaudse paksusega 500 mm ja 650 mm. Vahelae kandekonstruktsiooniks on olemasolevad ja projekteeritavad puidust vahelaetalad, katusekonstruktsiooniks uued projekteeritavad sarikad koos pennidega Vundament Hoone on täies mahus ehitatud maakivivundamendile. Olemasolevad vundamendid säilitatakse. Vundamendi praod täita ja ebatasasused katta lubimördiga ning hüdroisoleerida. Väljast soojustatakse vundament 100 mm EPS 100 vahtpolüstüreenplaadiga. Plaat kaetakse krohviga. 22

24 1.4.2 Põrand pinnasel Betoonpõranda aluskihiks on ühtlaselt kihtide kaupa tihendatud liivalus 200 mm. Põranda soojustuseks on 200 mm EPS 100 vahtpolüstüreenplaat. Soojustuse peale paigaldada ehituskile ning valada 80 mm armeeritud raudbetoonplaat betooni tugevusklassiga C20/25. Laudisega kaetud põrandate puhul paigaldatakse betoonplaadile hüdroisolatsiooniribade peale puitlaagid 50x50 mm sammuga 300 mm. Laagide peale paigaldatakse sulundiga põrandalaudis paksusega 33 mm. Niisketes ruumides antakse tasandusseguga põrandapinnale vajalikud kalded, kaetakse hüdroisolatsiooniga ning viimistletakse keraamiliste plaatidega Vertikaalsed ja horisontaalsed kandekonstruktsioonid Lõunapoolse hoonemahu vertikaalsed kandekonstruktsioonid moodustavad olemasolevad rõhtpalkseinad paksusega 200 mm ning projekteeritavad kergbetoonseinad Fibo 3 paksusega 200 mm. Põhjapoolse hoonemahu vertikaalseteks kandekonstruktsioonideks on olemasolevad maakivimüürid paksustega 500 mm ja 650 mm ning projekteeritav kandev kergbetoonvahesein Fibo 3 paksusega 200 mm. Horisontaalseteks kandekonstruktsioonideks on olemasolevad ning projekteeritavad puidust vahelaetalad. Talade ristlõiked ja tugevusklassid määratud vahelaetalade plaanil (vt. Lisa 5 Leht 15). Katuslagede kandvateks konstruktsioonideks on puidust katusesarikad. Ristlõiked ja tugevusklassid määratud katusesarikate plaanil (vt. Lisa 5 Leht 14) Trepid Hoonesse viivate sissepääsude ette ehitatakse betoontrepid. Elutuppa ehitatakse puidust kandekonstruktsiooniga trepp, mis viib katusekorrusele. 23

25 1.4.5 Vahelaed Kuivade ruumide vahelaetalad on altpoolt avatud, vahed viimistletud hõreda kahekihilise servamata laudkattega. Niiskete ruumide vahelaetalad on altpoolt kaetud aurutõkkega, distantsliistuga 32x50 mm sammuga 400 mm ja kahekordse niiskuskindla kipsplaadiga. Talade vahel on mm mineraalvillsoojustust Isover KL 37. Käidavatel vahelagedel paigaldatakse talade peale roovitus 50x50 mm sammuga 300 mm ning sulundiga põrandalaudis 28 mm. Käidava pööningu vahelaetalade peale paigaldatakse lisaprussid 50x150 mm sammuga 900 mm. Nende peale paigaldatakse roovitus 50x50 sammuga 300 mm. Prusside ja roovide vahed täidetakse mineraalvillsoojustusega Isover KL 37. Põrandakatteks on sulundiga põrandalaudis paksusega 28 mm. Mittekäidava pööningu vahelaetalade peale paigaldatakse 200 mm mineraalvilla Isover KL 37 ning tuuletõkkeplaat 13 mm Isover VKL Katus, katuslagi Katusekattematerjaliks on betoonkatusekivi Monier Est-Stein Elegant Plus, mis on paigaldatud roovitusele 50x50 mm sammuga 350 mm. Roovituse all on sügavimmutatud tuulutusliist 32x50 mm ning hingav aluskate. Pööningu kohal võib kasutada mittehingavat aluskatet. Eluruumi kohal on sarikate vahel mineraalvillsoojustus Isover KL 33. Sarikate alla on paigaldatud aurutõke, millele järgneb seespool roovitus 50x50 sammuga 600 mm, roovide vahele paigaldatud mineraalvillsoojustus Isover KL 33. Sisemisteks kihtideks on puitlaastplaat OSB3 ja kipsplaat Välisseinad Olemasolev rõhtpalkidest välissein ja projekteeritav kergbetoonplokkidest välissein soojustatakse väljast 100 mm mineraalvillaga Isover KL 33, mille peale paigaldatakse 24

26 30 mm tuuletõkkeplaat Isover RKL-31 Facade. Tuuletõkkeplaadile paigaldatakse distantsliist 22x50 mm sammuga 600 mm ning välisvoodrilaudis. Olemasolevad maakividest välisseinad soojustatakse väljastpoolt rooplaatidega mm, mis krohvitakse lubikrohviga ning värvitakse lubivärviga Siseseinad Olemasolevaid maakividest ja rõhtpalkidest siseseinu eksponeeritakse sisearhitektuuris. Projekteeritavad kergbetoonvaheseinad Fibo 3 plokkidest kaetakse krohvi ja värvikihiga. Niiskete ruumide seinad kaetakse tasanduskrohviga, hüdroisolatsiooniga ja keraamiliste seinaplaatidega. Leiliruumi seinad kaetakse tasanduskrohviga, 25 mm fooliumkattega isolatsiooniplaadiga Isover Sauna. Sellele paigaldatakse distantsliist 32x50 mm sammuga 400 mm ning kaetakse sisevoodrilauaga. Katuskorrusele on projekteeritud 50 mm paksusest metallkarkassist vaheseinad. Karkassi vahele paigaldatakse heliisolatsiooniks Isover KL mm ja kaetakse kahelt poolt puitlaastplaadiga OSB3 ning kipsplaadiga Avatäited Välisuksed on soojustatud tahvlitega täispuidust uksed. Terrassiuks on sügavimmutatud puidust kahekihilise klaaspaketiga uks. Aknad on puidust, üheraamsed, väljapoole avanevad, kahekihilise klaaspaketiga. Katuseaknad on kahesüsteemsed, puidust raamiga, kahekihilise klaaspaketiga, alt avatavad. 25

27 Terrass Hoone lääneküljele rajatakse puitkonstruktsioonidega terrass, mis on toetatud kruvivundamendile. Terrass on kaetud soonelise immutatud terrassilaudisega 28x120 mm. 1.5 Küte ja ventilatsioon Hoonele on ette nähtud lokaalne keskküte tahkeküttekatlaga. Küttekehadeks on eluruumides radiaatorid. Lisaküttevõimaluseks on elutoa ning kontori vahel asuv ahi ning puhkeruumis asuv kaminahi. Hoone eluruumides on ette nähtud loomulik ventilatsioon avatavate uste ja akende kaudu. Vannitoa ja sauna ventilatsioon toimub läbi loomuliku väljatõmbesüsteemi. Väljatõmbeventilatsioon on ette nähtud kööki elektripliidi kohale ja WC-sse. Kütte ja ventilatsiooni osa lahendatakse eraldi projektiga. 1.6 Veevarustus ja kanalisatsioon Asula piirkonnas on olemas ühtne vee- ja kanalisatsioonisüsteem. Süsteemide liitumissõlmed asuvad krundi lääneosas. Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa lahendatakse eraldi projektiga. 1.7 Elekter ja nõrkvool Hoonel on olemas liitumine elektrivõrguga. Liitumispunkt asub krundi lõunaosas. Nõrkvoolu pole hoonesse ette nähtud. Elektri osa lahendatakse eraldi projektiga. 26

28 2. TUGEVUSARVUTUSED 2.1 Üldosa Käesolevas töös on teostatud projekteeritavate katusekonstruktsioonide ristlõigete tugevuskontrollid kandepiirseisundis. Olemasolevate ja projekteeritavate vahelaekonstruktsioonide ristlõigete tugevuskontrollid on teostatud kandepiirseisundis ja lisaks on kontrollitud vahelaekonstruktsioonide deformatsioonide jäämist lubatud piiridesse kasutuspiirseisundis. Konstruktsioonisõlmesid käesolev töö ei käsitle Kasutatud normdokumendid, arvutiprogrammid ja abimaterjalid Standardid EVS-EN 1990:2002+NA:2002 Eurokoodeks. Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused [9] EVS-EN :2002+NA:2002 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-1: Üldkoormused. Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused [10] EVS-EN :2006+NA:2006 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-3: Üldkoormused. Lumekoormus [11] EVS-EN :2005+NA:2007 Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-4: Üldkoormused. Tuulekoormus [12] EVS-EN :2005+NA:2007+A1:2008+NA:2009 Eurokoodeks 5: Puitkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldist. Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks [13] Arvutiprogrammid Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2014 (edaspidi ARSAP2014) AutoCAD Architecture 2014 Abimaterjalid Ehituskonstruktori käsiraamat [14] 27

29 2.2 Koormused Koormused liigitatakse ajalise kestuse järgi alalisteks, muutuvateks ja erakorralisteks koormusteks. Piirseisundi kontrollimisel lähtutakse koormuse normväärtusest. Arvutused tehakse arvutusväärtustega, mis saadakse normväärtuse korrutamisel osavaruteguriga. Osavarutegur võtab arvesse koormuse võimalikku hälvet normväärtusest ebasoodsamas suunas. Koormusi rakendatakse arvutustes kombinatsioonidena. Koormuskombinatsioonis korrutatakse muutuvkoormuse arvutusväärtus kombinatsiooniteguriga, mis arvestab samaaegselt mõjuvate muutuvkoormuste kõige soodsamate väärtuste samaaegse mõjumise tõenäosust. [14] Koormuste arvutusväärtuse ning koormuskombinatsioonide üldvalemid on võetud projekteerimise aluseid käsitlevast standardist EVS-EN 1990:2002+NA:2002 [9]. Koormuse arvutusväärtuse üldvalem: kus koormuse osavarutegur, koormuse normväärtus. (2.2.1) Kandepiirseisundi alaliste ja ajutiste arvutusolukordade koormuskombinatsioonide üldvalem: (2.2.2) kus koormuse osavarutegur vastavalt indeksile, alaliskoormus, eelpingestuskoormuse esindusväärtus, muutuvkoormus, muutuvkoormuse kombinatsioonitegur. Kasutuspiirseisundi normatiivsete koormuskombinatsioonide üldvalem: (2.2.3) 28

30 2.2.1 Lumekoormus Lumekoormus on muutuvkoormus. Lumekoormuse määramisel on arvestatud katuse kuju ning lume võimalikku paiknemist katusel tuulevaikse ja tuulise ilmaga. [14] Käesolevas töös on leitud lumekoormused viilkatustele kaldenurkadega 40 ja 47,5 ning katuseneelus mõjuv lumekoormus. Lumekoormuse arvutustes on kasutatud standardit EVS-EN :2006 [11]. Lumekoormuse normsuurus katusele leitakse valemiga: kus lumekoormuse kujutegur, normatiivne lumekoormus maapinnal. (2.2.4) Viilkatuse lumekoormuse kujutegur, juhul kui katuse kaldenurk jääb vahemikku, on leitud standardi EVS-EN :2006 [11] tabeli järgi valemiga: (2.2.5) kus katuse kaldenurk. Võrumaal mõjuv lumekoormuse normsuurus maapinnal on määratud vastavalt standardi EVS-EN :2006 [11] rahvusliku lisa joonisele NA.4.1: Põhja-lõuna suunalise katuseosa lumekoormus Katuse kaldenurk käsitletavas katuseosas on. Lumekoormuse kujutegur valemi kohaselt: 29

31 Lumekoormuse normsuurus katusele valemi kohaselt: Ida-lääne suunalise katuseosa lumekoormus Katuse kaldenurk käsitletavas katuseosas on. Lumekoormuse kujutegur valemi kohaselt: Lumekoormuse normsuurus katusele valemi kohaselt: Katuse neeluosade lumekoormus Erinevate kalletega katuseosade ühenduskohtades tekivad neelukohad. Neelu tuleb vaadelda kui saagkatust. Neelukohas on standardi EVS-EN :2006 [11] tabeli alusel lumekoormuse kujuteguriks, mida tuleb kasutada kogu neelupõhja ulatuses. Lumekoormuse normsuurus neeluosas valemi kohaselt: Tuulekoormus Tuulekoormus on muutuvkoormus. Tuulekoormus esitatakse üldjuhul risti konstruktsiooni pinnaga mõjuva tuulerõhuna. [14] Hoone katusele mõjuvate tuulekoormuste määramise ning arvutuste teostamise aluseks on võetud standard EVS-EN :2005 [12]. 30

32 Konstruktsiooni välispindadele mõjuv tuulerõhk leitakse valemiga: kus tippkiirusrõhk, välisrõhu arvutuskõrgus, välisrõhu rõhutegur. (2.2.6) Standardi EVS-EN :2005 [12] tabeli 4.1 alusel asub rekonstrueeritav hoone III maastikutüübi alal ja kuna hoone on kõrgem kui 5 m, siis on võetud välisrõhu arvutuskõrgus võrdseks hoone kõrgusega. Tuule kiirusrõhk III maastikutüübi alal leitakse valemiga [14]: (2.2.7) kus arvutuskõrgus. Tuule kiirusrõhk vastavalt valemile 2.2.7: Põhja-lõuna suunalise katuseosa tuulekoormus Tegemist on kahekaldelise katusega, kus katuse kaldenurk. Käesolevas töös on leitud tuulerõhud koormustsoonidele erinevate tuule suundade 0, 90, 180 ja 270 puhul ning saadud tulemused on sisestatud kolmemõõtmelisele arvutusmudelile (vt. Lisa 4) pinnakoormustena. Koormustsoonide mõõtmed ning koormustsoonidele mõjuvad tuulerõhutegurid on leitud kasutades standardi EVS-EN :2005 [12] joonist 7.8 ning tabeleid 7.4a ja 7.4b. Hoone kandekonstruktsiooni arvutamiseks tervikuna mõeldud tuulerõhutegurid on määratud nimetatud tabelite põhjal interpoleerides. Katuse kaldele 40,0 vastavad tuulerõhutegurid on toodud alljärgnevas tabelis Arvestatud on eelkõige tuule suruvat mõju. 31

33 Tabel Kahekaldelise katuse kaldenurgaga 40 tuulerõhutegurid [12] Katuse kaldenurk Tuule suund ja Tuule suund ja F G H I J F G H I 30 +0,7 +0,7 +0,4 +0,0 +0,0-1,1-1,4-0,8-0,5 +0,7 +0,7 +0,533 +0,0 +0,0-1,1-1,4-0,866-0, ,7 +0,7 +0,6 +0,0 +0,0-1,1-1,4-0,9-0,5 Põhja-lõuna suunalise katuseosa tuulerõhu koormustsoonid, nende mõõtmed ja tuule suundade määratlus on esitatud alljärgneval joonisel 2.2.1, kus või, olenevalt kumb väärtus on väiksem ( on mõõde tuule ristisihis ja on katuse kõrgus). Joonis Põhja-lõuna suunalise katuseosa koormustsoonid olenevalt tuule suunast 32

34 Koormustsoonidele mõjuvad tuulerõhud on leitud valemiga ning on esitatud tabelikujul (vt. Tabel 2.2.2). Tabel Põhja-lõuna suunalise katuseosa koormustsoonide tuulerõhud Tuule suund ja Tuule suund ja Tsoon F G H I J F G H I Tuulerõhutegur +0,7 +0,7 +0,533 +0,0 +0,0-1,1-1,4-0,866-0,5 Tuulerõhk ( ) +0,288 +0,288 +0,219 +0,0 +0,0-0,452-0,575-0,356-0, Ida-lääne suunalise katuseosa tuulekoormus Tegemist on kahekaldelise katusega. Katuse kaldenurk. Käesolevas projektis on leitud tuulerõhud koormustsoonidele erinevate tuule suundade 0, 90, 180 ja 270 puhul ning saadud tulemused on sisestatud kolmemõõtmelisele arvutusmudelile (vt. Lisa 4) pinnakoormustena. Koormustsoonide mõõtmed ning koormustsoonidele mõjuvad tuulerõhutegurid on leitud kasutades standardi EVS-EN :2005 [12] joonist 7.8 ning tabeleid 7.4a ja 7.4b. Hoone kandekonstruktsiooni arvutamiseks tervikuna mõeldud tuulerõhutegurid on määratud nimetatud tabelite põhjal interpoleerides. Katuse kaldele 47,5 vastavad tuulerõhutegurid on toodud alljärgnevas tabelis Arvestatud on eelkõige tuule suruvat mõju. Tabel Kahekaldelise katuse, kaldenurgaga 47,5, tuulerõhutegurid [12] Katuse kaldenurk Tuule suund ja Tuule suund ja F G H I J F G H I 45 +0,7 +0,7 +0,6-0,2-0,3-1,1-1,4-0,9-0,5, +0,7 +0,7 +0,617-0,2-0,3-1,1-1,367-0,883-0, ,7 +0,7 +0,7-0,2-0,3-1,1-1,2-0,8-0,5 33

35 Ida-lääne suunalise katuseosa tuulerõhu koormustsoonid, nende mõõtmed ja tuule suundade määratlus on esitatud alljärgneval joonisel 2.2.2, kus või, olenevalt kumb väärtus on väiksem ( on mõõde tuule ristisihis ja on katuse kõrgus). Joonis Ida-lääne suunalise katuseosa koormustsoonid olenevalt tuule suunast Koormustsoonidele mõjuvad tuulerõhud on leitud valemiga ning on esitatud tabelikujul (vt. Tabel 2.2.4). 34

36 Tabel Ida-lääne suunalise katuseosa koormustsoonide tuulerõhud Tuule suund ja Tuule suund ja Tsoon F G H I J F G H I Tuulerõhutegur +0,7 +0,7 +0,617-0,2-0,3-1,1-1,367-0,883-0,5 Tuulerõhk ( ) +0,288 +0,288 +0,254-0,082-0,123-0,452-0,562-0,363-0, Omakaalukoormus Materjalide mahukaalud on võetud standardist EVS-EN :2002+NA:2002 [10], Ehituskonstruktori käsiraamatust [14], Isoveri toodete koondtabelist, Monieri tootekataloogist, Probex OÜ tootelehelt. Käesolevas töös on hoone jaotatud koormuste ja lähteparameetrite erinevuste alusel tsoonideks. Omakaalukoormused vahelae- ja katuslaetarinditele on leitud tsoonide kaupa. Tsoonideks määramine on esitatud jaotistes 2.3 ja 2.4 (vt. Joonised ja 2.4.1). Töös kirjalikult vormistatud kandevõimearvutuste kohased omakaalukoormused on esitatud tabelkujul (vt. Tabelid 2.2.5; ja 2.2.7). Teiste asjakohaste piirdetarindite omakaalukoormused on töö raames leitud ja tulemused on esitatud koondtabelites (vt. Tabelid ja 2.2.9) Katuslae omakaal tsoonides A ja D Tsoonis A ja B asub soojustatud katuslagi. Käesolevas töös on katuslagede omakaal on jaotatud normatiivseks lauskoormuseks katusepinnale ja normatiivseks joonkoormuseks katusesarikatele. Tsoonides A ja D asuvad sama konstruktsiooni ning materjalikihtidega katuslaed, mille omakaalukoormuste leidmine on esitatud alljärgnevas tabelis

37 Tabel Katuslae omakaal tsoonides A ja D Kiht Paksus Laius Mahukaal ( Samm Lauskoormus Joonkoormus Katusekivi ,383 - Roovlatt ,036 - Tuulutusliist ,008 Aluskate Divoroll ,002 - Sarikas /900-0,050 MV Isover KL /900 0, /900 0,049 - Aurutõke ,001 - Roovlatt ,021 - MV Isover KL , ,012 Puitlaastplaat OSB , ,094 - Kipsplaat 12, , Vahelae omakaal tsoonis A Tsoonis A asub olemasolev kahesildelistel jätkuvtaladel käidav vahelagi. Vahelae omakaal on esitatud normatiivse lauskoormusena põrandapinnale alljärgnevas tabelis Tabel Vahelae omakaal tsoonis A Kiht Paksus Laius Mahukaal ( Samm Lauskoormus Põrandalaud ,140 Roovlatt ,083 MV Isover KL , ,007 Vahelaetalad ,178 MV Isover KL ,015 Laelaudis ,100 36

38 Vahelae omakaal tsoonis E Tsoonis E asub projekteeritav käidav vahelagi. Vahelae omakaal on esitatud normatiivse lauskoormusena põrandapinnale alljärgnevas tabelis Tabel Vahelae omakaal tsoonis E Kiht Paksus Laius Mahukaal ( Samm Lauskoormus Põrandalaud ,140 Roovlatt ,042 Vahelaetalad ,167 MV Isover KL , ,022 Aurutõke ,001 Roovlatt ,020 Kipsplaat x , Kõigi tsoonide katuslagede ja vahelagede omakaalukoormused Katuslagede puhul on kolmemõõtmelises arvutusmudelis (vt. Lisa 4) üldine katusekihtide lauskoormus lisatud katusepindadele ning otsene joonkoormus (sarikate ja distantsliistude omakaal) otse katusesarikatele. Sarikavaheliste pennide omakaal on lisatud pennidele joonkoormusena. Selline liigendus on tehtud katuse kandekonstruktsioonielementide varieeruva sammupikkuse ning keerulise ehituse tõttu põhjalõuna ja ida-lääne suunalise katuseosa ühenduskohas tsoonis A. Omakaalukoormused on esitatud tsoonide kaupa alljärgnevas koondtabelis (vt. Tabel 2.2.8). Tabel Katuslagede omakaalukoormused tsoonide kaupa A B C D Tüüplõike nimetus graafilises osas (vt. Lisa 5) - KL-2 KL-2 KL-1 Lauskoormus katusepinnale 0,699 0,421 0,421 0,699 Joonkoormus sarikale 0,058 0,058 0,058 0,058 37

39 Vahelagede puhul on kasutatud kahemõõtmelisi arvutusmudeleid. Vahelagede omakaalukoormused on esitatud tsoonide kaupa alljärgnevas koondtabelis (vt. Tabel 2.2.9). Tabel Vahelagede omakaalukoormused tsoonide kaupa A B C E F Tüüplõike nimetus graafilises osas (vt. Lisa 5) - VL-3 VL-4 VL-1 VL-2 Lauskoormus laepinnale 0,523 0,215 0,617 0,571 0, Koormuskombinatsioonid Koormuskombinatsioon on samaaegselt mõjuvate üksikkoormuste kogum [14]. Koormuskombinatsioonide koostamisel on lähtutud projekteerimise aluseid käsitlevast standardist EVS-EN 1990:2002+NA:2002 [9]. Koormuskombinatsioonide üldvalemid on esitatud käesoleva töö jaotises 2.2. Koormuskombinatsioonidel on puitkonstruktsioonide projekteerimisel suur mõju, sest lisaks tavalistele osavaruteguritele rakendatakse puitmaterjalide tugevus- ja deformatsiooniomadustele koormuse kestusest sõltuvat tegurit. Mida pikaajalisem on elementi mõjutava koormuse kestusklass, seda rohkem vähendatakse puitmaterjali arvutuslikke tugevusomadusi. [14] Käesolevas töös on osutunud määravateks ning võetud arvesse järgnevaid kandepiirseisundi koormuskombinatsioone: KK1: omakaalukoormus + domineeriv lumekoormus + mittedomineeriv tuulekoormus, KK2: omakaalukoormus + domineeriv tuulekoormus + mittedomineeriv lumekoormus, KK3: omakaalukoormus + domineeriv lumekoormus, KK4: omakaalukoormus + domineeriv kasuskoormus + mittedomineeriv lumekoormus, KK5: omakaalukoormus + domineeriv kasuskoormus. Vahelaetalade kasutuspiirseisundi tugevuskontrollide juures on arvestatud järgnevate koormuskombinatsioonidega: KK6: omakaalukoormus + domineeriv kasuskoormus, KK7: omakaalukoormus. 38

40 2.3 Katusekonstruktsioonid Katusekonstruktsioonideks on sarikad koos pennidega. Vertikaalsed jõud toesõlmedes võtavad vastu kandvad seinad ning horisontaalsed jõud vahelaetalad, mis on seotud müürilattidega või otseselt sarikatega. Hoone katus koosneb kahest viilkatusega katuseosast. Põhja-lõuna suunalise katuseosa kaldenurk on 40,0 ja ida-lääne suunalise kaldenurk 47,5. Käesolevas töös on katus jagatud neljaks tsooniks. Jaotuse aluseks on koormuste ja lähteparameetrite erinevused. Tsoonide määratlus on näidatud alljärgneval joonisel Joonis Katusekonstruktsioonide tsoonid Kõigi katusekandjate kohta on koostatud kolmemõõtmeline arvutusmudel (vt. Lisa 4). Selle kasuks on otsustatud mitmel põhjusel. Nendest peamine on katusekonstruktsioonide keerukus tsoonis A, kus põhja-lõuna suunalise katuseosa sarikatele toetuvad teise katuseosa konstruktsioonid. Lisaks on selles osas ebaühtlase suurusega lume lauskoormus neeluosade tõttu ning kogu mudelis on arvesse võetud kõikide tuulekoormustsoonide erinevaid väärtuseid. Kasutatud on arvutiprogrammi ARSAP2014, kust on saadud kandevõimearvutuste teostamiseks vajalikud sisejõud. Käesolevas töös on vormistatud ainult tsoonis A asuvate sarikate ja pennide kandevõimearvutused, kuna seal mõjuvad kõige suuremad jõud ning tegemist on tüüparvutustega. Teistes tsoonides asuvate elementide arvutused on töö raames teostatud ja arvutustulemused ning projekteeritud ristlõiked on esitatud jaotises 2.5 (vt. Tabel 2.5.1). 39

41 2.3.1 Projekteeritavad penniga sarikad tsoonis A Katuslae sarikate ja pennide tugevuskontrollide teostamisel on lähtutud standarditest EVS- EN 1990:2002+NA:2002 [9], EVS-EN :2005+NA:2007+A1:2008+NA:2009 [13] ja Ehituskonstruktori käsiraamatust [14]. Tsoonis A kasutatakse sarikatel tugevussorteeritud konstruktsioonipuitu ristlõikega 45x195 mm, tugevusklass C24. Pennid on ristlõikega 50x200 mm, tugevusklass C16. Katusekandjad paigaldatakse sammuga 600 mm. Tugevusklassile C24 vastavad ja arvutustes kasutatavad normatiivsed tugevusomadused on saadud Ehituskonstruktori käsiraamatu [14] tabelist 14.5: Paindetugevus: Survetugevus: (pikikiudu) Nihketugevus: Elastsusmoodul: (5% pikikiudu) Materjali omaduste arvväärtused leitakse valemiga: (2.3.1) kus koormuse kestuse ja niiskussisalduse mõju arvestav modifikatsioonitegur, tugevusomaduse normväärtus, materjali omaduse osavarutegur. Katusekandjate tugevuskontrollid teostatakse igas tsoonis vastavalt kõige ohtlikuma koormuskombinatsiooni alusel osavarutegurite meetodit kasutades. Tsoonis A osutub määravaks koormuskombinatsioon KK3 (omakaalukoormus + domineeriv lumekoormus). Koormuskombinatsioonis KK1 (omakaalukoormus + domineeriv lumekoormus + mittedomineeriv tuulekoormus) on elementidel küll marginaalselt suuremad sisejõud, aga modifikatsioonitegur vähendab tugevusparameetreid keskkestvasse kestusklassi kuuluva lumekoormuse puhul rohkem ning see saab määravaks. Kriitilise sarikapaari ja penni skeem ning paindemomendi, pikijõu ja põikjõu epüürid on esitatud alljärgnevalt (vt. Joonised 2.3.2; 2.3.3; ja 2.3.5). 40

42 Joonis Sarikapaari ja penni skeem Joonis Sarikapaari ja penni paindemomendi epüür, M (knm) Joonis Sarikapaari ja penni pikijõu epüür, N (kn) Joonis Sarika ja penni põikjõu epüür, Q (kn) 41

43 Sarika kandevõime arvutusmeetod survele koos paindega (nõtke) Sarika kandevõime arvutusel lähtutakse surutud ja painutatud posti arvutusmeetodist. Suhtelise saleduse puhul peavad olema täidetud järgnevad tingimused: (2.3.2) (2.3.3) kus arvutuslik survepinge pikikiudu, ja arvutuslik paindepinge peatelgede suhtes, pikikiudu survetugevuse arvutusväärtus, ja paindetugevuse arvutusväärtused, ja nõtketegurid peatelgede suhtes. Arvutuslik survepinge (ja tõmbepinge) pikikiudu leitakse valemiga: (2.3.4) kus tsentrilise survejõu (või tõmbejõu) arvutusväärtus, ristlõike pindala. Arvutuslik paindepinge leitakse valemiga: (2.3.5) kus paindemoment peatelgede suhtes, ristlõike vastupanumoment peatelgede suhtes. Tegurid ja leitakse valemitega: (2.3.6) 42

44 [ ( ) ] (2.3.7) kus koormuse osavarutegur, sirgsuse tegur, mis saepuidu puhul on 0,2. Suhtelised saledused telgede suhtes leitakse valemiga: (2.3.8) kus saledus peatelgede suhtes. Saledused telgede suhtes leitakse valemiga: (2.3.9) kus nõtkepikkus peatelgede suhtes, inertsiraadius peatelgede suhtes. Inertsiraadiused ristkülikulise ristlõike puhul leitakse valemitega: (2.3.10) (2.3.11) kus ristlõike kõrgus, ristlõike laius. Nõtkepikkused vardal, millel on põikkoormus, kuid pole kinnitusmomente: äärmine sille, (2.3.12) vahepealne sille ja sõlmed, (2.3.13) kus silde pikkus või pikema silde pikkus sõlme kõrval. 43

45 Sarika kandevõime kontroll survele koos paindega Peatükis esitatud joonistelt (vt. Joonised ja 2.3.4) selgub, et kriitiliseks osutuvad punktid, kuhu toetuvad ristuvate katuseosade lühikesed sarikad katuse neelukohas (vt. Lisa 4). Maksimaalne paindemoment on väärtusega knm, samas punktis on pikijõu suurus kn. Nõtkepikkus y-telje suhtes lähtub sarika arvutusskeemist (vt. Joonis 2.3.2) ja leitakse valemiga : Nõtkepikkus z-telje suhtes on piiratud roovide sammuga valemiga : ning leitakse Inertsiraadiused leitakse valemitega ja : Saledused peatelgede suhtes leitakse valemiga 2.3.9: Suhtelised saledused peatelgede suhtes leitakse valemiga 2.3.8: Sarikat katavad kahelt poolt roovid, mis ei lase sarikal z-telje suhtes nõtkuda ning sellest tulenevalt on tegur. Nõtket z-telje suhtes ei arvestata. 44

Terasest ja liimpuidust kandekarkasside võrdlev arvutus Nõo Konsumi näitel Magistritöö Juhendaja: Ivo Roolaht Üliõpilane Kristin Kartsep EAEI Ül

Terasest ja liimpuidust kandekarkasside võrdlev arvutus Nõo Konsumi näitel Magistritöö Juhendaja: Ivo Roolaht Üliõpilane Kristin Kartsep EAEI Ül Terasest ja liimpuidust kandekarkasside võrdlev arvutus Nõo Konsumi näitel Magistritöö Juhendaja: Ivo Roolaht Üliõpilane Kristin Kartsep 0652EAEI Üliõpilase meiliaadress kristin.kartsep@gmail.com Õppekava

Rohkem

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK001088 Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU000042 Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Arhitektuur Registrikood 11052342 Niine 11, Tallinna

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1 EESTI STANDARD GEOTEHNILINE PROJEKTEERIMINE Osa 1: Üldeeskirjad Geotechnical design Part 1: General rules EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Geotehniline projekteerimine. Osa

Rohkem

METALL

METALL 1. Plaadi arvutus 1.1 Koormused plaadile Normkoormused: kasuskoormus: q k =17 kn/m 2 Arvutuskoormused: kasuskoormus: q d =1,5*17=25,5 kn/m 2 1.2 Plaadi arvutrusskeem ja dimensioneermine Abitalade sammuks

Rohkem

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 SISSEJUHATUS Ehitusseadustiku 13 lg 3 alusel on majandus-ja taristuminister kehtestanud nõuded ehitusprojektile. Ehitusprojekti koostamisel tuleb täita majandus-

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

MergedFile

MergedFile Staadium: Eelprojekt Koostatud: 02.05.2017 Katastritunnus: 52801:001:0574 Ehitise asukoht: Tartumaa, Nõo vald, Meeri küla, Lagedi Tellija, kinnistu omanik: Gaili Kangur tel: 5568 9096, gailijarvela@gmail.com

Rohkem

AE_3

AE_3 EELPROJEKT ASUKOHASKEEM AS-4-0 Joonis AS-0 R00 Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant TINGMÄRGID REKONSTRUEERITAV HOONE R00 B. Musta A. Altküla R. Varul 30.0.03 MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA

Rohkem

Halli konstruktiivne skeem

Halli konstruktiivne skeem Kert Välman RAUDBETOONKARKASSIGA KAHEKORDSE HOONE JA HALLI KOOSTÖÖ LÕPUTÖÖ Ehitusteaduskond Hoonete ehituse eriala Tallinn 2016 Mina, Kert Välman, tõendan, et lõputöö on minu kirjutatud. Töö koostamisel

Rohkem

(Microsoft Word - A1_2014_01_E_seletuskiri_ P\365ltsamaa Konsum.doc)

(Microsoft Word - A1_2014_01_E_seletuskiri_ P\365ltsamaa Konsum.doc) 1 Tellija: Põltsamaa Majandusühistu, äriregistri kood 10136344 Projekteeritava hoone asukoht: lähiaadress Kesk tn 5 (kinnistu nr 2083535/20835) Katastriüksused: 61701:006:0021 J. Kuperjanovi tn 2A; 61701:006:0240

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

RIISIKA 8 REKONSTRUEERIMISPROJEKT

RIISIKA 8 REKONSTRUEERIMISPROJEKT Krundi sisepääs Ol. olev tuletõrje veevõtu koht Riisika 9, Rae vald, Patika küla Ol. olev tuletõrje veevõtu koht Riisika 9, Rae vald, Patika küla Ol. olev tuletõrje veevõtu koht Riisika, Rae vald, Patika

Rohkem

Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on

Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on Kellele: Ettevõte: Telefon/GSM: E-post: Hinnapakkumine 2014-001 Majakomplekt: Maja 1 Koostatud 01/01/2014, kehtiv 60 päeva. Käesolev hinnapakkumine on koostatud kliendi poolt 01.01.2014 saadetud arhitektuursete

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade TERASKONSTRUKTSIOONID Osa 4-2:Vedelikumahutid Steel structures Part 4-2:

EESTI STANDARD EVS :2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade TERASKONSTRUKTSIOONID Osa 4-2:Vedelikumahutid Steel structures Part 4-2: EESTI STANDARD TERASKONSTRUKTSIOONID Osa 4-2:Vedelikumahutid Steel structures Part 4-2: Tanks EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Teraskonstruktsioonid. Vedelikumahutid on välja

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc 1(2) 26.06.2008 Projekti nr T000242-04 TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS 5141/91 ehitiste tehniliste nõuete seaduse (Byggnadsverklag BVL, 1994:847) paragrahvide 18 20 järgi OTSINGUSÕNA: TULEKAITSE Vahelagi TULEPÜSIVUSKLASSI

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

EVS_812_8_2011_et.pdf

EVS_812_8_2011_et.pdf EESTI STANDARD EHITISTE TULEOHUTUS Osa 8: Kõrghoonete tuleohutus Fire safety constructions Part 8 Fire safety high-rise buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA Käesolev Eesti standard: on koostatud esmakordselt,

Rohkem

(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: Kontaktisik: Raigo Salong PROJ

(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: Kontaktisik: Raigo Salong PROJ 154166-1 1(9) Dmitri Tiško, Marko Ründva 8.1.2016 Finnlog OÜ Keemia 4, Tallinn Tellija: Finnlog OÜ Tellimus: 27.11.2015 Kontaktisik: Raigo Salong PROJEKTEERITUD PIIRDEKONSTRUKTSIOONIDE AKUSTILINE HINNANG

Rohkem

Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistlus 2012 SELETUSKIRI K U K E R P AL L

Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistlus 2012 SELETUSKIRI K U K E R P AL L SELETUSKIRI ARHITEKTUURNE ÜLDKONTSEPTSIOON Võistlustöö KUKERPALL kontseptsiooniks on lihtsad ja kompaktsed hoonemahud, mis on funktsionaalselt seotud ümbritseva välialaga. Rahuliku ja orgaanilise keskkonna

Rohkem

Põhja-Tallinnas Timuti tn 8 krundil paikneva 2- korruselise korterelamu rekonstrueerimine ja katusekorruse laiendamine Staadium: Eelprojekt

Põhja-Tallinnas Timuti tn 8 krundil paikneva 2- korruselise korterelamu rekonstrueerimine ja katusekorruse laiendamine Staadium: Eelprojekt KÄESOLEVA KÖITE KOOSSEIS: OSA 1 SELETUSKIRI. OSA 2 LISAD OSA 3 JOONISED ASENDIPLAAN. ARHITEKTUUR OSA 4 KOOSKÕLASTUSED 1 SELETUSKIRI Seletuskirja sisukord 1 ÜLDOSA... 5 1.1 Seletuskirja ülesehitus... 5

Rohkem

Microsoft Word - Valik Kinnisvarasoove _2 10_.doc

Microsoft Word - Valik Kinnisvarasoove _2 10_.doc URMAS TEHVER ERKI ARAKAS RÜNNO SULG Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ Reg. nr 11550241 Post: Uus-Tatari 25/Veerenni 13 10134 Tallinn Tel. 5131 410, 522 9390 E-post: info@upc.ee www.upc.ee Tere, Seekordsetes

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Microsoft Word - Poska EP seletuskiri.doc

Microsoft Word - Poska EP seletuskiri.doc O Ü T I I T T R U M M A L A R H I T E K T I D ELAMUKOMPLEKS KADRIORUS P o s k a t n. 3 1, 3 3, 3 5 T A L L I N N E H I T U S P R O J E K T E E L P R O J E K T I S T A A D I U M I S T Ö Ö N R. 1 1 2 6 S

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

LISA 1 projekteerimise töövõtulepingule nr : XXX Aadress: Rohu 4 Jõgeva Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks Pr

LISA 1 projekteerimise töövõtulepingule nr : XXX Aadress: Rohu 4 Jõgeva Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks Pr Palume tagasisidet hiljemalt 06. juuniks 2018 info@brphaldus.ee, 5569 9674. Projekteerimise lähteülesanne ja töövõtumaht Eskiisprojekti eesmärk Vajadus puudub Eskiisprojekt Eelprojekt Eelprojekti eesmärk

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Microsoft Word - ARH_LINDA12_EP.doc

Microsoft Word - ARH_LINDA12_EP.doc LINDA TN.12 tn 12 HOONE REKONSTRUEERIMINE EHITUSPROJEKT EELPROJEKT Mõisa tn.4, Narva linn Ida-Virumaa Tellija: OÜ Pi Engineering Reg.nr 11236527 Aadress: Suur Aguli tn.8, 20309 Narva Miroslaw Pienkowski

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Slide 1

Slide 1 KOV-dele suunatud meetmed Lauri Suu 15.04.2016 Rekonstrueerimise toetus Struktuurivahenditest perioodiks 2014-2020 planeeritud 102 mln Taotleja - enne 1993 ehitatud elamus moodustatud korteriühistu (vähemalt

Rohkem

(Microsoft Word \334ldosa.docx)

(Microsoft Word \334ldosa.docx) OSA 1 - ÜLDOSA SISUKORD 1.1. SISSEJUHATUS... 2 1.2. ÕIGUSAKTID JA NORMATIIVID... 2 1.3. PROJEKTEERIMINE JA UURINGUD 2 1.4. ÜLDISED PÕHIMÕTTED... 3 1.4.1. Tellija eesmärk... 3 1.4.2. Energiatõhusus ja keskkonnasäästlikkus

Rohkem

MÄEKÜNKA TEE 8

MÄEKÜNKA TEE 8 , PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA, Pärnu 3, Paide 1 RUUMI NUMBER PLAANIL 2 RUUMI NIMETUS PLAANIL 3 RUUMI PINDALA, ÜHTLASI RUUMI PÕRANDAKATTE JA LAE VIIMISTLUSE MAHT M² tes 4 RUUMI LAE VIIMISTLUS, MATERJAL

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

Start time of charring of timber members protected with gypsum plasterboards

Start time of charring of timber members protected with gypsum plasterboards Puitkonstruktsioonide tulepüsivus Kandevõime Alar Just 18. oktoober 2016 Temperatuur Tulekahju Lahvatus Jahtumisfaas Algfaas: Süttivustundlikkus Aeg Väljaarenenud tulekahju Konstruktsioonide tulepüsivus

Rohkem

Microsoft Word - Vana-Narva_mnt_1C_sisu_seletuskiri_EP.doc

Microsoft Word - Vana-Narva_mnt_1C_sisu_seletuskiri_EP.doc Projekti sisukord A. Projekti kooskõlastamisega kaasnevad dokumendid Jrk. Nr. Dokumendi nimetus 1 Projekteerimistingimused 2 Võrguvaldajate tehnilised tingimused, lepingud 3 Kooskõlastuste koondtabel 4

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri 1. SELETUSKIRI SISUKORD 1. ÜLDOSA...4 1.1. Seletuskirja ülesehitus...4 1.2. Üldandmed...4 1.2.1. Ehitise asukoht...4 1.2.2. Ehitise lühikirjeldus...4 1.2.3. Projekteerija...4 1.3. Alusdokumendid...7 1.3.1.

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn,

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, Ümera tn 11 KÜ Staadium: Põhiprojekt Projekteerija:

Rohkem

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc Lisa 1 Kasutatud sümbolite seletused: Sümbol :Max :Min :Average Seletus Pildil märgitud punkti(sp) temperatuur Pildil märgitud piirkonna (Ar) maksimaalne temperatuur Pildil märgitud piirkonna mnimaalne

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft PowerPoint CLT arvutamine_TTU

Microsoft PowerPoint CLT arvutamine_TTU RISTKIHTPUIDU PROJEKTEERIMINE SEMINAR: PUIT JA PUIDUPÕHISTE KONSTRUKTSIOONIDE PROJEKTEERIMINE Eero Tuhkanen 18.10.2016 1 TEEMAD RISTKIHTLIIMPUIDU OLEMUS MÄRKUSED TOOTMISE KOHTA RISTKIHTLIIMPUIDU KARAKTERISTKUD

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus

Tartu Kutsehariduskeskus Tartu Kutsehariduskeskus Ehitus- ja Puiduosakond Kaidar Kenk STAŽEERIMINE ETTEVÕTTES PVH EHITUS ARUANNE Juhendaja Reio Treier Tartu 2011 Sisukord Sissejuhatus... 4 I peatükk... 6 SILS- tehnoloogia tutvustus...

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Käesolev joonis on Kuubik Projekt OÜ intellektuaalne omand. Joonise muutmine ja mittesihtotstarbeline kasutamine autori loata keelatud. Preet Russak t

Käesolev joonis on Kuubik Projekt OÜ intellektuaalne omand. Joonise muutmine ja mittesihtotstarbeline kasutamine autori loata keelatud. Preet Russak t 0 :50 KOKKU 2. Suitsulõõrid on joonistele kantud tinglikult, võttes aluseks 956. aastal koostatud mõõdistuse. I korruse põhiplaan 2 2,0 m² 3 Riidekapp,0 m² 4 -duširuum 3, m² KOKKU 27,6 m² 4 Duširuum 5

Rohkem

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavillast soojustusvill rullis tihedalt nõeltöödeldud lambavillavilt 55 kg/m³ heli summutav Ripplagede soojustamine. Ripplagede

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings

Renovation of Historic Wooden Apartment Buildings Hoonete õhuleke ja selle mõõtmine Click to edit Master title style Endrik Arumägi Targo Kalamees Teadmistepõhine ehitus 26.04.2018 Piirdetarindite õhulekked Iseloomustavad suurused õhuvahetuvuskordsus

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Gyproc [Compatibility Mode]

Gyproc [Compatibility Mode] Gyproc Ardo Aolaid Saint-Gobain Ehitustooted AS 1 1. Roller Coating tehnoloogia 2. Gyproc 4 PRO 3. GypSteel teraskarkassid 4. AquaBead nurgakaitse 5. Gyproc tuuletõkked ja fassaadilahendused 6. Joonised

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

Uus käsiraamat puitehi/ste tuleohutuks projekteerimiseks Alar Just Ehituskeskus,

Uus käsiraamat puitehi/ste tuleohutuks projekteerimiseks Alar Just Ehituskeskus, Uus käsiraamat puitehi/ste tuleohutuks projekteerimiseks Alar Just Ehituskeskus, 15.04.2010 Eurokoodeks Valmisid 2004 Märts 2010 Kohalikud standardid, mis on vastuolus Eurokoodeksitega, tuleb tunnistada

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Ida-Viru maakond, Tudulinna vald, Roostoja küla TUDULINNA HÜDROELEKTRIJAAMA EKSPERTHINNANG Koostajad: Monika Eensalu, Laur Pihel Tellija: EKA Muinsusk

Ida-Viru maakond, Tudulinna vald, Roostoja küla TUDULINNA HÜDROELEKTRIJAAMA EKSPERTHINNANG Koostajad: Monika Eensalu, Laur Pihel Tellija: EKA Muinsusk Ida-Viru maakond, Tudulinna vald, Roostoja küla TUDULINNA HÜDROELEKTRIJAAMA EKSPERTHINNANG Koostajad: Monika Eensalu, Laur Pihel Tellija: EKA Muinsuskaitse- ja restaureerimise osakond Tallinn 2012 Eesti

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Väljaandja: Majandus- ja taristuminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehti

Väljaandja: Majandus- ja taristuminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehti Väljaandja: Majandus- ja taristuminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 10.10.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.06.2015 Avaldamismärge: RT I, 07.10.2014,

Rohkem

Microsoft Word - System docx

Microsoft Word - System docx ROTEX system 70 Kombineeritud soojuse jaotussüsteem põrandküttele ja radiaatoritele Soojuse jaotussüsteemi System 70 kasutatakse põrandkütte rajamiseks koos radiaatorküttega. Süsteemis kasutatav küttevee

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

KUTSESTANDARD Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, t

KUTSESTANDARD Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, t KUTSESTANDARD Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN 12101-2 Suitsu ja kuumust eemaldavate ventilatsioonisüsteemide ehk suitsueemaldusluukide eesmärk

Rohkem

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3

ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3 ET TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt järgneva määruse (EL) Nr. 305/2011 lisale III: lisale III Elektritööriistadega kasutatavad Hilti kinnitid X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3, mis on mõeldud

Rohkem

(Microsoft Word Vatla m\365isa peahoone)

(Microsoft Word Vatla m\365isa peahoone) EHITUSTEHNILINE ÜLEVAATUS TEGEVUSKAVA nr. 15/018 Mälestis Mälestise registri number VATLA MÕISA PEAHOONE 15433 Aadress: Lääne maakond, Hanila vald, Vatla küla, Vatla mõis Kadastrikood 19502:002:0255 Ülevaatuse

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

tja_juhend_2019_n2idukas

tja_juhend_2019_n2idukas Juhendmaterjal eluhoonete arvutuslike energiamärgiste kontrollimiseks Arvutuslik energiamärgis on kohustuslik projekteeritava uue hoone või oluliselt rekonstrueeritava hoone puhul. Energiamärgis väljastatakse

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Kodumajatehase AS

Kodumajatehase AS Me ehitame tulevikku Kodumaja www.kodumaja.ee 2015 1 Mida tähendab Kodumaja? Kodumaja kaubamärgi nimetus - ettevõtete grupp, kes tegutsevad Kodumaja kaubamärgi all sageli kasutatakse mõistet Kodumaja ka

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

Terrassilaud.Viimistletud terrassilaud. Tellimine, Transport, Ladustamine, Paigaldus, Hooldus JUHEND Tellimine Puuliigi valik

Terrassilaud.Viimistletud terrassilaud. Tellimine, Transport, Ladustamine, Paigaldus, Hooldus JUHEND Tellimine Puuliigi valik 29.01.2018 1. Tellimine.... 2 1.1. Puuliigi valik... 2 1.2. Viimistletud terrassilauad. Erinevad võimalikud töötlused... 2 2. Transport ja ladustamine.... 3 2.1. Transport.... 3 2.2. Ladustamine.... 3

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

7. AESPA ERAMU VENTILATSIOONI SELETUSKIRI 1.1 Üldosa Objekt, ehitusmaht Käesoleva projektiga on antud Aespa küla, Kohila vallas asuva eramu vent

7. AESPA ERAMU VENTILATSIOONI SELETUSKIRI 1.1 Üldosa Objekt, ehitusmaht Käesoleva projektiga on antud Aespa küla, Kohila vallas asuva eramu vent 7. AESPA ERAMU VENTILATSIOONI SELETUSKIRI 1.1 Üldosa 1.1.1 Objekt, ehitusmaht Käesoleva projektiga on antud Aespa küla, Kohila vallas asuva eramu ventilatsioonisüsteemide lahendus põhiprojekti mahus. 1.1.2

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD PÕLEVKIVI Niiskuse määramine Oil shale Determination of moisture EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 668:1996 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Töövõtja: Pekko Projekt OÜ Tööstuse 4-1, Turba alevik, Nissi vald, Harjumaa Telefon: Ehitiste ekspertiis MTR

Töövõtja: Pekko Projekt OÜ Tööstuse 4-1, Turba alevik, Nissi vald, Harjumaa Telefon: Ehitiste ekspertiis MTR Töövõtja: Pekko Projekt OÜ Tööstuse 4-1, Turba alevik, Nissi vald, 76201 Harjumaa Telefon: +372 5279558 e-mail: info@pekko.ee Ehitiste ekspertiis MTR - EEK000873 Ehitusprojektide ekspertiis: MTR - EPE000747

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem