Põgenemine ja reetmine

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Põgenemine ja reetmine"

Väljavõte

1 hitleri õukond Põgenemine ja reetmine Veel aga ei olnud lood niikaugel ning Goebbels jätkas vastupanule manitsevate artiklite kirjutamist nädalalehele Das Reich 4. märtsil näiteks pealkirja all Pilk vääramatult tüürimehel ( Unentwegt auf den Steuermann schauen ). Mõni päev hiljem esines ta Görlitzi linnahallis isegi veel viimast korda avaliku kõnega. 22 Tüürimees Hitler ise keeldus seevastu juba pikemat aega publiku ees rääkimast või ennast rahvale näitamast. Füürer, kes oli varem alatasa ringi reisinud ning suutnud ühelainsal päeval esineda hiilgavalt kolmes eri kohas, kus teda oli enamasti saatnud ka ta ihufotograaf Heinrich Hoffmann, oli nüüd veel pelgalt iseenda armetu vari. Kössi tõmbunud, pidevalt väriseva vasaku käega, liikumine raskepäraseks muutunud, põgenes ta mitte ainult kaardilaua ääres kujutluste tallermaile, otsides lohutust ja uut lootust ajaloolistelt tegelaskujudelt ennekõike Preisi kuningalt Friedrich II-lt, kelle oli valinud endale eeskujuks poliitikukarjääri algusaegadest peale ja kelle kuulsa, Anton Graffi maalitud portree võttis ta ka nüüd oma korterist punkrisse kaasa. Friedrich II triumfi Seitsmeaastases sõjas pärast aastaid ähvardanud allajäämise ohtu tõlgendas ta näitena, et lootusetut olukorda võiks ikka veel olla võimalik pöörata võiduks. 23 Samas vältis ta öösiti üksi olemist, kutsudes oma kaastöötajad varajastel hommikutundidel pärast viimast sõjanõupidamist kella kolme ja viie vahel hommikul või hiljemgi endaga teed jooma. Sekretäridele Johanna Wolfile, Christa Schroederile, Gerda Christianile ja Gertraud Jungele oli see komme tuttav juba välipeakortereist, kus nad olid mõnikord saanud välja magada alles hommikusöögi ja pärastlõuna vahelisel ajal. 24 Nüüd osalesid öistel teejoomistel mõnikord ka Eva Braun ja Hitleri ihuarst Theodor Morell, kes oli ise juba pikemat aega haige ja peaaegu töövõimetu. Vahepeal neli nädalat Münchenis veetnud Eva Braun oli 7. märtsil naasnud Berliini ning kolis õukonna liikmetest esimesena punkrisse kindla kavatsusega jääda lõpuni Hitleri kõrvale. 25 Veerand sajandit hiljem on Gertraud Junge Briti teleprodutsendile Michael 24

2 hitleri lähiring / 1 allakäik ja põgenemine Darlow le pajatanud, et füürer olevat olnud selle üle silmanähtavalt õnnelik. Ta silmad olevat Eva saabumisel olnud nii rõõmsad. 26 Enne seda olid Eva Braun ja Hitler veebruari alguses käinud koos Albert Speeriga ühes Uue Riigikantselei hoone keldriruumis vaatamas Herman Giesleri ehitatud hiiglaslikku füürerilinna Linzi maketti. Selle ümberkujundus Euroopa kunstimetropoliks oli plaanitud aastaks. Linzist pidi saama Hitleri vanaduspõlve kants, kuhu ta kavatses pärast lõppvõitu koos sõbratariga tagasi tõmbuda. 27 Giesler, kes oli üks füüreri lemmikarhitektidest, oli pidanud Linzi uue linnakujunduse projekteerimisega edasi tegelema ka sõja ajal. Aastaid hiljem on Giesler meenutanud, et Hitler olevat maketti silmitsenud eemaloleva ja uneleva pilguga ja näidanud seda oma külalistele nagu tõotatud maad. 28 Albert Speer unistuste maailma ei põgenenud. Arhitekt oli hiljemalt pärast Ülem-Sileesia hõivamist Nõukogude Liidu vägede poolt aasta jaanuaris, kui talle sai selgeks, et sõda ei ole enam võimalik võita, hakanud mõtlema natsionaalsotsialistliku diktatuuri lõpust kaugemale. 29 Vastupidi Hitlerile ja Goebbelsile ei olnud tal plaanis nn lõppvõitluses surma minna, rääkimata terve oma perekonna ohtu seadmisest. Teda ähvardas aga füüreri lähedase sõbrana, Saksa Riigi pealinna peaehitusinspektorina ning esmajoones relvastusministrina pärast liitlasvägede võitu kohtu protsess aasta teisel veebruarinädalal, kui Speer koos Hitleri, Bormanni ja Eva Brauniga Giesleri Linzi-plaanide üle meeliskles, olid Ameerika Ühendriikide president Franklin D. Roosevelt, Suur britannia peaminister Winston Churchill ja Nõukogude diktaator Jossif Stalin veel kord toonitanud oma kavatsust pidada Saksa sõjakurjategijate üle kohut ja neid karistada, nagu oli juba 30. oktoobril 1943 Moskva deklaratsiooni raames kokku lepitud. 30 Kuigi Speer ei pruukinud toona võib-olla veel teada, et peagi on küsimuse all ta elu, sai ta aru, et peab tegutsema, kui tahab tulevasel ajal terve nahaga pääseda. Sellepärast konstrueeris ta aasta kevadel paralleelselt uute sõjameetmete tagantkiirustamisega kirjalikult argumenteerimis käigu, mis pidi ta edaspidi süüst puh- 25

3 hitleri õukond taks pesema. Seal kujutas ta ennast pelgalt poliitikakauge arhitektina, kes takistas Hitleri nn Nero käsu elluviimist, mis seisnes kõigi Saksamaa tööstus- ja varustusrajatiste hävitamises, ning katkestas lõpuks isegi kõik suhted füüreriga. Ühtlasi kandis Speer aegsasti hoolt isiklike asjade, sealhulgas rahaküsimuste korraldamise eest ning tõi oma perekonna aprilli alguses ära Hitleri Berghofist vaid paarisaja meetri kaugusel paiknevast Obersalzbergi majast, saates nad turvalisemasse Kappelnisse Schleswig-Holsteinis. 31 Samal ajal ilmutas Speer ise Berliini või vähemalt pealinna lähedusse jäädes piisavalt ettevaatlikkust, et hoiduda defetismi etteheitest. Ta korraldas siin isegi Berliini Filharmoonikute viimase esinemise 11. aprillil 1945, neli päeva enne seda, kui Punaarmee jõudis linna piirile jaanuaril 1944 pommirünnakus hävinud Bernburger Straße vana filharmooniahoone varemete kõrval, kütmata ja hädapäraselt valgustatud, kuid suursuguse mahagonitahveldisega Beethoveni saalis toimunud kontserdi avapalaks oli sobilikult Richard Wagneri ooperi Jumalate hukk finaal. Järgnevalt tulid ettekandele Ludwig van Beethoveni ainus viiuli kontsert ning Anton Bruckneri 8. sümfoonia c-mollis, mida on nimetatud ka apokalüptiliseks sümfooniaks. 33 Rohkem paatost ja eneseülistust ei oleks saanud ette kujutadagi. Hiljem on Speer oma mälestusteraamatus nimetanud kontserti pisendavalt Kolmanda Riigi melanhoolseks lõpužestiks. 34 Tegelikkuses lavastas Hitleri õukonna staararhitekt selle üritusega natsionaalsotsialismi luigelaulu samuti nagu ta oli kuni aastani mõjusalt kujundanud Nürnbergi parteipäevi ja natsionaalsotsialistliku riigi jumala sarnase füüreri ja tema juhitava rahva ühtsuse kuvandit. Kuigi endiselt jagati käsklusi kaitsta vankumatult ja fanaatiliselt kodurinnet ning ohverdati mõttetult inimelusid, kohaldades isamaa äraandjatele surmaotsuseid, olid Saksa Riigi struktuurid hakanud üha enam lagunema. Kõik riigiministeeriumid peale propagandaministeeriumi olid evakueeritud Lõuna-Saksamaale, kus nende töö sisuliselt seiskus. Riigikantselei ülem Hans Heinrich Lammers, kes ei tahtnud kauemaks kaootilisse Berliini jääda, oli 26

4 hitleri lähiring / 1 allakäik ja põgenemine 27. märtsil sõitnud arstliku tunnistusega Berchtesgadenisse tervist parandama ega pöördunud sealt enam tagasi. 35 Samuti otsis ulualust ühes Berchtesgadeni hotellis Reichspressechef Otto Dietrich, kelle Hitler oli Goebbelsi pealekäimisel märtsi lõpus puhkusele saatnud. Aprilli alguses vabastas Karl Brandt enda alluvuses tegutsenud kaastöötajad ja arstid teenistuskohustustest. 36 Himmler ja Ribbentrop üritasid salaja erapooletu Rootsi kaudu lääne võimudega ühendusse astuda, et kaubelda Saksa Riigile ja iseendale pärastsõjaajaks välja vastuvõetavad tingimused. Muud Reich i tähtsamad tegelased, näiteks Hermann Göring ja Alfred Rosenberg, istusid pakitud kohvrite otsas, et vältida vähemasti venelaste kätte vangi langemist. Paopaik Berghof Samal ajal valitses Hitleri Alpi residentsis rahu enne tormi. Berghof oli sama hästi kui inimtühi. Seal elasid lisaks teenindavale personalile ainult Eva Brauni õed: lapseootel Margarete Fegelein ja Ilse Fucke-Michels, kes oli põgenenud Alam-Sileesiast. Ilse Fucke-Michels oli tohtinud koos oma natsionaalsotsialistliku kultuurifunktsionäärist mehe Walther Fucke-Michelsiga Breslaust (praegune Wrocław) lahkuda pärast seda, kui linn oli mehe otsese ülemuse gauleiter Karl Hanke poolt kindluseks kuulutatud. 37 Sealsamas lähedal elasid ka Gerda Bormann oma kaheksa lapsega ja jaanuari lõpus Berliinist saabunud Emmy Göring. Heinrich Himmleri armastatu Hedwig Potthast koos nende kahe ühise lapsega elas napilt 10 kilomeetri kaugusel Berchtesgadeni maakonnas Königssee- äärses Schönaus asuvas villas ning käis aeg-ajalt oma sõbrannal Gerda Bormannil külas. 38 Obersalzbergile ei olnud sinnani pomme heidetud erinevalt Berchtesgadenist, kus oli 20. jaanuaril toimunud pommirünnak, mis oli nähtavasti ära paistnud ka Berghofi suure saali panoraamakendesse. Eva Brauni turvama lähetatud julge olekuteenistuse ametnik on pärast sõda oma perekon- 27

5 hitleri õukond Berghof, 1941 nale pajatanud, et Hitleri sõbratar olevat hävingut pealt vaadates peaaegu närvid kaotanud. 39 Briti õhujõud olid siiski ka Hitleri kinnistu juba sihikule võtnud. Suurbritannia Royal Air Force oli juba jaanuaris läbi viinud vastavad luurelennud ja teinud aerofotod. 40 Nimelt eeldati Obersalzbergi ja Hitleri kogu maailmas juba ammu hästi tuntud maamaja kohta, millest oli sõjaeelsel ajal avaldatud fotoreportaaže rahvusvahelistes ajakirjades 41, et just sellesse Alpi kantsi tõmbub Hitler tagasi võitluseks kuni viimase hingetõmbeni. Suur osa sellest jutust oli pelgalt legend. Obersalzbergi sõjakindluse rajamise plaane ei olnud kunagi olemas olnud ning kohapeal ei leidunud ka relvastust, mis oleks võimaldanud rajatisi tõhusalt kaitsta. Elanikud ise pidasid Obersalzburgi aga pikka aega turvaliseks kas või juba ulatuslike maa-aluste punkrite pärast, mis olid sügavale kalju sisse uuristatud. Hitleri arhitekt Gerhardine Troost hüüdnimega Gerdy, kes oli ammune parteikaaslane ja usaldusisik ning oli juba aastakümneid füüreri eluasemeid sisustanud, lõi 28

6 hitleri lähiring / 1 allakäik ja põgenemine endale sõja tulemuste asjus endiselt illusioone samuti nagu teisedki füüreri Müncheni sõbrad ja tuttavad. Veel veebruaris plaanis ta kasutada Hitleri eemalviibimist Berghofi saali värvilahenduse värskendamiseks. 42 Berghofi laoruumides leidus piisavalt toidutagavarasid ning neid täiendati kuni lõpuni. Punkriruumidesse üles seatud uusim sidetehnika pidi võimaldama sõja jätkamist isegi mägedest. Kuna natsionaalsotsialistlikul juhtkonnal oli kavatsus kasutada Obersalzbergi viimase paopaigana, oli ametiasutustele antud korraldus mitte paigutada Berchtesgadeni maakonda ei evakueerituid ega põgenikke. Veel 26. märtsil 1945 anti välja Ülem-Baieri maavanema määrus, mille kohaselt oli maakond sellistele isikutele suletud. Alles aprilli keskel muutus varjupaiga otsijate tung nii suureks, et Berchtesgadeni linnas avati põgenikele öömajad. Selleks ajaks olid Põhja-Baierimaale jõudnud Ameerika sõjaväeosad. 43 Berliinis hellitasid Hitleri kaastöötajad lootusi, et nad kõik sõidavad ühel päeval koos füüreriga Obersalzbergi varjule. 44 Hitler aga ei väljunud oma labürindilaadsest raudustega punkrist Riigikantselei aia all enam peaaegu kunagi. Tema kaitseväeadjutandid elasid küll ühes Uue Riigikantselei hoone toas 45, kuid füürer ise magas maa-aluses punkris. Seal turvasid teda julgeolekuteenistuse kriminaalametnikud ning tema teenistuses olid teener Heinz Linge, dieetkokk Constanze Manziarly, sekretärid ja ihuarst Theodor Morell. Pidevalt füüreri kõrval viibinud Eva Braun on 19. aprillil 1945 kirjutanud oma sõbrannale Herta Schneiderile, et nende elu kulgevatki nüüd ainult veel seal, autoga Berliinist lahkumist ei pidavat ta enam kuigivõrd võimalikuks. 46 Berliinis Masurenalleel astus Joseph Goebbels samal päeval Suursaksa Ringhäälingu Keskuses, kus tänapäeval on Berliini Raadio maja, viimast korda Berliini riikliku raadiokanali mikrofoni ette, esinemist sai peale Saksa Riigi pealinna kuulata ainult veel Hamburgis, Münchenis, Bremenis ja Flensburgis, sest Wehrmacht i lõhkekomandod olid suurema osa siderajatistest vaenlase lähenevate sõjaväeosade ees maatasa teinud. 47 Asjaolu valguses, et saksa rahvas ei olevat Goebbelsi sõnul veel kunagi pidanud 29

7 hitleri õukond sel moel ellujäämise eest võitlema, tegi ta rahuliku, resigneerunult kõlava häälega kokkuvõtte oma Hitleri kõrval veedetud aastaist, kõneledes nagu inimene, kes on otsustanud elule peagi lõpu teha ja pääseda sel viisil vastutuse kandmisest. Omaenda süü tunnistamise asemel kurtis ta välismaa vihkamisest ja kadedusest pakatava maailma üle, mis olevat katkestanud aasta septembris Hitleri õisikandva töö, et see hävitada, ning kutsus üles trotslikult edasi võitlema ja heiskama allaheitmise valge lipu asemel vana haak ristiplagu. Oma kõne lõpetas Goebbels sõnadega: Me ei vangu ega tagane. 48 Järgmisel päeval, 20. aprillil, kiirustasid uppimineva Kolmanda Riigi mõjuvõimsad poliitikud ja sõjaväelased viimast korda Berliini Riigikantseleisse, et õnnitleda Hitlerit tema 56. sünnipäeval. Natsionaalsotsialistlik Saksamaa oli nüüd olnud juba viis aastat ja kaheksa kuud aastal ise valla päästetud sõjas, mida ta pärast 6. Armee kapituleerumist Stalingradi all aasta jaanuaris enam võita ei suutnud. Sõja ja natsionaalsotsialismi mõrtsukaliku rassiideoloogia ohvriks oli langenud miljoneid inimesi. Esmajoones oli vähimadki väljavaated Suurbritannia ja Ameerika Ühendriikidega kokkuleppele jõudmiseks hävitanud aastast saadik toimunud Euroopa juutide süstemaatiline mõrvamine Saksamaa poolt. 49 Kõik sel päeval kohale saabunud kõrgel positsioonil sünnipäevakülalised aimasid arvatavasti juba, et ka neil endil polnud enam pääseteed. Pooleteise tunni kaugusel Uckermarki maakonnas paiknevast Hohenlychenist Berliini purukspommitatud südalinna kohale sõitnud Heinrich Himmler mängis hirmust omaenda lõpu ees juba ammu kahekordset mängu, pidades aasta veebruarist saadik Rootsi Punase Risti asepresidendi krahv Folke Bernadottega salajasi kõnelusi, millest Hitler ka oma sünnipäeval veel midagi ei teadnud. Läbi räägiti koonduslaagreis kinnipeetava vabastamise üle nähtavasti lootuses panna sel moel alus edasistele kokkulepetele lääne võimudega. 50 Ribbentrop ning füüreri ja riigikantslerina Hitleri järglaseks ette nähtud Göring kaalusid samuti osalise kapitulatsiooni võimalust läänerindel. Pärast õnnit- 30

8 hitleri lähiring / 1 allakäik ja põgenemine lusi ja viie tunni pikkust nõupidamist, mis kestis kella seitsmeni õhtul, jättis enamik kõrgel positsioonil külalistest hüvasti ja lahkus väheste veel liikluseks avatud teede kaudu Saksa Riigi põlevast pealinnast, mille Punaarmee oli ümber piiranud teiste hulgas ka Göring, Speer ja Himmler. 51 Alles siis, kui rünnak südalinnale seisis vahetult ees, kandis Hitler hoolt selle eest, et ka tema isikliku staabi liikmed peagi vallanduvast põrgust pääseksid. Järgmistel öödel saadeti sekretärid Christa Schroeder ja Johanna Wolf, fotograaf Walter Frentz, isiklik adjutant Albert Bormann, mereväeadjutant Karl-Jesko von Puttkamer 52, Hitleri ihuarst Theodor Morell ning paljud teised, sealhulgas stenograafid ja julgeolekuametnikud, lennukitega Berliinist Ainringi maakonnas asuvasse Reichenhall-Berchtesgadeni valitsuse lennujaama ning toimetati sealt Obersalzbergi. 53 Seda, kes täpselt nende õnnelike hulka kuulusid, missugused dokumendid kiiruga kokku pakiti ja kaasa võeti ning mis täpselt kuni selle ajani punkris Hitleri lähikonnas tegelikult toimus, on võimalik üksnes katkendlikult rekonstrueerida. Olemasolevad kirjalikud tunnistused pärinevad pea eranditult sõjajärgsest ajast, kui asjaosalised andsid esmalt liitlasvägede ohvitseride läbiviidud ülekuulamistel enda kohta võimalikult vähe teavet ning ka aastakümneid hiljem oma toonaseid mõtteid ei avaldanud või siis ei suutnud enam isiklikke kogemusi ja aastate jooksul kuuldut lahus hoida. Nii ei ole ka päris selge, mis toimus pärast 21. aprilli Obersalzbergis, kus lennukiga Berliinist saabunud kaastöötajad leidsid eest juba seal viibivad Eva Brauni lähedased ta ema Franziska Brauni, õed Margarete ja Ilse ning parima sõbranna Herta Schneideri. Kõrgeima auastmega natsionaalsotsialistliku poliitikuna oli oma Obersalzbergi maamajja pagenud aga ka Hermann Göring perekonnaga, ta oli isegi lasknud tuua oma kunstikogu Berliini lähedasest Carinhalli maamõisast mitme erirongiga Berchtesgadenisse, kus leidsid ulualust ka Otto Dietrich ja Hans Heinrich Lammers. 54 Pidevalt oodati uudiseid ja juhiseid Berliinist, sealt käisid ka pärast 21. aprilli Salzburgi vahet kullerilennukid. Sel viisil jõudis 31

9 hitleri õukond 22. aprillil Berghofi Eva Brauni kiri, milles ta teatas oma sõbrannale Hertale ette enda ja Hitleri surmast. Ta kirjutas, et lõpp nihkuvat aina lähemale ja lähemale ning see kiri on temalt tõenäoliselt viimane elumärk, sest füürer olevat usu kaotanud. Ühtaegu palus ta sellest teistele veel mitte rääkida, vaid ära oodata ametlik teade Hitleri lõpust. 55 Kirja oli ajendanud füüreri täielik psüühiline kokkuvarisemine sama päeva pärastlõunasel nõupidamisel, kui ta kuulis, et vasturünnak SS-Obergruppenführer Felix Steineri juhtimisel, milleks ta oli käsu andnud, ei olnud aset leidnud. Hitler oli pärast pool tundi kestnud raevuhoogu toolile kössi vajunud ja sõnanud, et sõda on kaotatud, kõik lahkugu Berliinist, tema ise jääb siia. 56 Järgmisel päeval võttis Eva Braun kirjas oma õele Margaretele aga sõnumi läheneva lõpu kohta tagasi ja kinnitas, et Hitler vaatavat tulevikku jälle helgema pilguga kui eile ning lootus ei olevat veel kadunud, kuid et muidugi mõista ei lase nad ennast mingil juhul elusalt kinni võtta. 57 Oma Obersalzbergi maamajas viibival Hermann Göringil olid sel ajal juba tekkinud kahtlused, kas füürer on põlevas Berliinis üleüldse veel võimeline Saksa Riigi saatust juhtima. Ta ei olnud küll teadlik Eva Brauni kirjast, kuid oli oma staabiülema kindral Karl Kolleri kaudu kuulnud, et Hitler olevat lootuse minetanud ja tahtvat ennast tappa. Teave paistis usaldusväärne, kuna pärines Kolleri asetäitjalt, õhuväe kindralmajorilt Eckart Christianilt, kelle abikaasa, Hitleri sekretär Gerda Daranowski oli füüreri kokkuvarisemist punkris oma silmaga pealt näinud. 58 Sellepärast palus Göring Hitlerit ühes raadiosõnumis, et ta annaks juhul, kui peaks olema tegevusvabadusest ilma jäetud, Saksa Riigi üldjuhtimise üle temale kui füüreri ja riigikantsleri ettenähtud järglasele. Vahepeal ennast koguda jõudnud Hitler olevat selle peale marru sattunud, pidades Bormanni toetusel Göringi omaalgatuslikku ettepanekut reetmiseks. Ta vastas maa-alusest betoonpunkrist sõnumiga, et tegevusvabaduse puudumisest ei saavat juttugi olla, ning lasi SS-il Göringi arreteerida. 59 Vaid paar tundi hiljem, 25. aprilli hommikul, ründasid Obersalzbergi 359 Suurbritannia pommituslennukit Lancaster, sundides 32

10 hitleri lähiring / 1 allakäik ja põgenemine elanikke pommivarjendisse evakueeruma. Berghof ise jäi pommidest valdavalt puutumata. 60 Veidi pärast seda ilmus kohale Hitleri isiklik adjutant Julius Schaub, et hävitada füüreri korraldusel tema raudkapi sisu. Christa Schroeder on meenutanud, kuidas Schaub terrassil sõnagi lausumata kirju, toimikuid ja raamatuid põletas. 61 Hiljemalt siis oli kõigile selge, et Hitler ise enam sinna ei tule. Kõigest hoolimata ei lahkunud aga Obersalzbergist veel keegi, välja arvatud Göring, kelle SS viis talle kuuluvasse Mauterndorfi kindlusse Salzburgist 60 kilomeetri kaugusel, kui Ameerika väeosad Berchtesgadenile lähenema hakkasid. 62 Lõppvaatus Berliinis Vahepeal oli Punaarmee Berliini 25. aprillil piiramisrõngasse sulgenud ja tungis edasi südalinna suunas. Teel osutasid vastupanu Wehrmacht i, SS-i, Volkssturm i ja Hitlerjugend i üksused, kellega puhkesid verised ja kaotusterohked tänavalahingud ja lähivõitlused. Wehrmacht i ülemjuhatus, mis oli juba linnast mujale viidud, andis raadios teada, et võideldavat iga jalatäie maa eest. Niinimetatud Berliini lahing vältas veel nädal aega. Hitler ja ta viimased ustavad jüngrid jätkasid samal ajal jahti reetureile omaenda ridades. Nädal aega enne Göringi vahistamist SS-i poolt oli 16. aprillil kurikuulus Gestapo juht Heinrich Müller, kelle pädevusse kuulus poliitiliste vaenlaste erikohtlemine, vahistanud Karl Brandti. Goebbelsi juhatusel asetleidnud sõjakohtu istungil oli Brandt surma mõistetud, kuid täide viia seda kohtuotsust siiski enam ei jõutud. 63 Ka Brandti süüdistati riigireetmises. Ühes aruandes Hitlerile oli arst nimelt ilustamata osutanud meditsiiniabi katastroofilisele olukorrale ning pealegi nähtavasti omavoliliselt peatanud aprilli alguses sanitaar- ja tervishoiuasjanduse peakomissariaadi tegevuse, saates selle kaastöötajad puhkusele. 64 Peale selle pandi talle süüks naise ja poja saatmist Tüüringisse, mille olid 1. aprillil okupeerinud Ameerika Ühendriikide sõjaväeosad, kavatsedes sel viisil korral- 33

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Meelis Maripuu, Toomas Hiio 75 aastat konverentsist, mis tegi Eesti holokausti ajaloos kurikuulsaks paigaks Postimees. Arvamus, 20. Jaanuar Ajal

Meelis Maripuu, Toomas Hiio 75 aastat konverentsist, mis tegi Eesti holokausti ajaloos kurikuulsaks paigaks Postimees. Arvamus, 20. Jaanuar Ajal Meelis Maripuu, Toomas Hiio 75 aastat konverentsist, mis tegi Eesti holokausti ajaloos kurikuulsaks paigaks Postimees. Arvamus, 20. Jaanuar 2017. Ajaloolased Meelis Maripuu ja Toomas Hiio kirjutavad kurikuulsast

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUG

KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUG KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU 1. Eesti üleminekul esiajast keskaega Läti Henriku

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

untitled

untitled Moskvas metsikult Intervjuu Lola Liivatiga Vaba kunsti töötuba Moskvas 1957 Arhiivid tõlkes Näitus Kumu kunstimuuseumis 07.03. 29.06.2008 Kädi Talvoja Moskvas metsikult Intervjuu Lola Liivatiga 26. november

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

(Microsoft Word - 9klass_reaal_hum_\374ld.docx)

(Microsoft Word - 9klass_reaal_hum_\374ld.docx) IX klass Ajalooõpetuse kaudu kujundatakse erinevaid oskusi: 1) ajas orienteerumise oskus, oskus analüüsida ajaloolise keskkonna kujunemist; 2) ajaloomõistete tundmine ja kontekstis kasutamine; 3) küsimuste

Rohkem

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh

2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühh 2006 aastal ilmus vene keeles kaks raamatut: KUNSTITERAAPIA ALBUM LASTELE ja KUNSTITERAAPIA ALBUM TÄISKASVANUTELE. Raamatu autorid on E. Vasina. Psühholoog - nõustaja, kunstiteraapia ühenduse liige Moskvas

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine?

Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? Vaba aja sisustamise ümbermõtestamine? EGGA teabepäev Tallinnas, 21. mail 2019 Reeli Sirotkina Alustuseks Meeste Garaaž https://www.youtube.com/watch?v=ulyghzh 2WlM&list=PLBoPPphClj7l05PQWJQklXpATfd8 D_Vki&index=2&fbclid=IwAR1_QO2DVxE59E1

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Nõukogude Liidu pärand Eliisa Mõistlik, Kristine Kivimäe, Nele Plutus, Sandra Laura Luhtein 30.11.2012 Tallinna Nõukogude Liidu pärand Märtsi pommitamine 1944 Märtsi pommitamine 1944 Harju tänav peale

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

Tuustep

Tuustep TUUSTEPP Eesti tants segarühmale Tantsu on loonud Roland Landing 2011. a. Pärnus, kirjeldanud Erika Põlendik. Rahvalik muusika, esitab Väikeste Lõõtspillide Ühing (CD Kui on kuraasi ). Tantsus on käed

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

KsirKi käsiraamat

KsirKi käsiraamat Gael Kleag de Chalendar Nemanja Hirsl Tõlge eesti keelde: Marek Laane 2 Sisukord 1 Sissejuhatus 6 2 KsirKi kasutamine 7 2.1 KsirKi mängimine...................................... 7 2.1.1 Mängu käivitamine.................................

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar TLH EK -- 10 Palju õnne ja jaksu edaspidiseks! TLH EK on teinud olulise panuse Eesti

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

President Toomas Hendrik Ilves Eesti iseseisvuse taastamise 25. aastapäeval Kadriorus, presidendi kantselei roosiaias 20. augustil 2016

President Toomas Hendrik Ilves Eesti iseseisvuse taastamise 25. aastapäeval Kadriorus, presidendi kantselei roosiaias 20. augustil 2016 Tere, Eesti. Täna tähistame olulist hetke: oleme veerand sajandit olnud uuesti vabad. Vabad inimeste ja riigina. Kui vaatame eesti rahva minevikku, siis märkame oma eneseteadvuse ja kultuuri edenemises

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti

Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid Internet on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvuti Veebipõhised andmebaasid ja otsi(ngu)mootorid on Oluline, peagi peamine andmeallikas! 2/3 Eesti aktiivsest elanikkonnast kasutab;! 90% arvutikasutajatest kasutab ka ti;! 40% Eesti kodudest on vähemalt

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf

Microsoft Word - KodS-i menetlused EN lisa 2.rtf aotleja foto 4 x 5 cm Siseministri 18.12.2015 määrus nr 74 Siseministri18.12.2015. aasta määruse n1-1/74 odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate odakondsuse seaduses sätestatud menetlustes

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem