DYNAJET FLEX 7140 PAIGALDUS-, SEADISTUS- JA KASUTUSJUHEND. Tarkvaraversioon 1.03 koos valikulise kaksikpihustiga režiimiga

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "DYNAJET FLEX 7140 PAIGALDUS-, SEADISTUS- JA KASUTUSJUHEND. Tarkvaraversioon 1.03 koos valikulise kaksikpihustiga režiimiga"

Väljavõte

1 DYNAJET FLEX 7140 PAIGALDUS-, SEADISTUS- JA KASUTUSJUHEND Tarkvaraversioon 1.03 koos valikulise kaksikpihustiga režiimiga

2 Autoriõigus 2019 TeeJet Technologies. Kõik õigused kaitstud. Ühtegi osa sellest dokumendist ega selles kirjeldatud arvutiprogrammidest ei tohi reprodutseerida, kopeerida, paljundada, tõlkida ega kärpida mitte ühelgi kujul ega viisil elektrooniliselt ega masinloetavas vormis, salvestusena või muul viisil ilma ettevõtte TeeJet Technologies eelneva kirjaliku nõusolekuta. Kaubamärgid Kui ei ole teisiti märgitud, on kõigi muude brändide ja toodete nimetused vastavate ettevõtete või organisatsioonide kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Vastutuse piiramine TEEJET TECHNOLOGIES VÄLJASTAB SELLE MATERJALI NII, NAGU SEE ON, ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA. AUTORIÕIGUSTEGA EGA PATENDIGA SEOTUD VASTUTUST EI VÕETA. TEEJET TECHNOLOGIES EI VASTUTA ÜHELGI JUHUL ETTEVÕTTE MIS TAHES KAHJU EGA SAAMATA JÄÄNUD KASUMI EEST, MIS TAHES KASUTAMISVÕIMALUSE KAOTAMISE VÕI ANDMETE KAOTSIMINEKU EEST EGA MIS TAHES KONKREETSETE, JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE KAHJUDE EEST, ISEGI JUHUL, KUI ETTEVÕTET TEEJET TECHNOLOGIES ON TEAVITATUD KAHJUDEST, MIS TULENEVAD ETTEVÕTTE TEEJET TECHNOLOGIES TARKVARA KASUTAMISEST.

3 Sisukord OLULINE OHUTUSTEAVE ÜLDISED HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD PEATÜKK 1 SISSEJUHATUS JA PAIGALDUS 1 SÜSTEEMI KOMPONENDID 1 DynaJet Flexi pult...1 Standardpaigalduse süsteemi komponendid...2 PAIGALDUS 4 PEATÜKK 2 ESMAKÄIVITUS JA KALIBREERIMINE 5 NR 1 EKRAANI KASUTAMISE PÕHITÕED 5 NR 2 MASINA SEADISTUS 6 NR 3 PIHUSTI SEADISTUS JA VALIK 6 NR 4 JUHTREŽIIMIDE TUNDMAÕPPIMINE 7 III III MENÜÜVALIKUD KASUTAMINE ESMAKÄIVITAMINE SISSEJUHATUS NR 5 SÜSTEEMI TALITLUSKATSE TEGEMINE 8 NR 6 MÄÄRA KONTROLLIJA REGULEERIMISE KALIBREERIMINE 8 NR 7 DYNAJET FLEXI SÜSTEEMI KALIBREERIMINE 9 PEATÜKK 3 KASUTAMINE 11 Näidikud ekraanil TÖÖREŽIIMID 12 Pihusti režiim (rõhk) Manuaalne režiim (PLM) PIHUSTI REŽIIMID 13 Kaksik-/üksikpihusti režiim Üksikpihusti režiim JUHTIMISVEAD JA -HOIATUSED 14 PEATÜKK 4 MENÜÜVALIKUD 15 LEMMIKUD 15 PEAMINE SEADISTUS 16 PIHUSTI VALIK 18 DIAGNOSTIKA 18 Ajami ja pihusti teave Veahoiatused ET R2 i

4 SISSEJUHATUS ESMAKÄIVITAMINE KASUTAMINE MENÜÜVALIKUD SEADISTUSVALIKUD TARKVARALE V KASUTAJA SÄTTED OEM A E-CHEMSAVER -I HOOLDUSJUHEND E-CHEMSAVER 23 Üldine osandamine ja kokkupanek E-CHEMSAVER 24 Üldine osandamine ja kokkupanek B DYNAJETI TÖÖTLEMISE MÄÄRADE TABELID 25 DYNAJET FLEXI PIHUSTI VALIK 25 Saadaolevad töötlemise määrad konkreetse kiiruse ja pihusti läbilaskevõimega Saadaolevad töötlemise määrad konkreetse kiiruse ja pihusti läbilaskevõimega Saadaolev kiirusvahemik konkreetse pihusti suuruse ja töötlemise määra korral Saadaolev kiirusvahemik konkreetse pihusti suuruse ja töötlemise määra korral ii

5 TeeJet Technologies OLULINE OHUTUSTEAVE Enne süsteemi kasutamist tuleb lugeda kõiki ohutus- ja kasutusjuhiseid. Masina ohutu kasutamise eest vastutavad operaatorid. Seadmele peab olema kinnitatud ohutusprotseduuride kirjeldus, mis on operaatorile nähtav ja loetav. Ohutusprotseduurid peavad vastama kõigile ettevõtte ja kohalikele eeskirjadele, samuti ohutuskaardi (MSDS) nõuetele. Abi saamiseks pöörduge kohaliku edasimüüja poole. Ohutusalase hoiatussümboli määratlused: OHT! See sümbol on reserveeritud kõige äärmuslikemateks olukordadeks, kus tuleb arvestada surma või raske kehavigastuse reaalse ohuga. HOIATUS! See sümbol viitab ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada raske kehavigastuse või surma. ETTEVAATUST! See sümbol viitab ohtlikule olukorrale, mis võib põhjustada kerge või mõõduka kehalise vigastuse. MÄRKUS. See sümbol juhib tähelepanu tavadele, millest operaator peab olema teadlik. ÜLDISED HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD OHT! Lugege juhiseid ja järgige neid. Kui juhised jäävad pärast juhendi lugemist ebaselgeks, pöörduge edasimüüja poole. Hoidke lapsed seadmetest eemal. Ärge kasutage masinaid, kui olete alkoholi või ebaseaduslike ainete mõju all. Mõned süsteemid on varustatud soojapuhuriga. Ärge kunagi katke küttekeha, vastasel juhul võib tekkida tõsine tuleoht! HOIATUS! ELEKTRILÖÖGIOHUD Enne mis tahes komponendiga töötamist veenduge, et kõik toiteallikad on välja lülitatud ja neid ei saa kogemata sisse lülitada. Enne kaarkeevitusseadmete, seadmestiku või sellega ühendatud mis tahes seadiste ühendamist ühendage lahti toitejuhtmed. Sagedusajamitega varustatud süsteemides esineb jääkpinge tõttu elektrilöögioht. Seadme avamine, et ühendada lahti süsteem või mis tahes kiirühendus, on keelatud kuni 5 minutit pärast toite katkestamist. Kasutage süsteemi ainult toiteallikaga, millele on viidatud juhendis. Kui te ei ole toiteallika osas kindel, konsulteerige kvalifitseeritud hoolduspersonaliga. Ärge kasutage elektriliste komponentide puhastamiseks kõrgsurvepuhastit. See võib kahjustada elektrilisi komponente ja seada operaatori elektrilöögi saamise ohtu. Seadme elektrijuhtmed peavad olema nõuetekohaselt toiteallikani viidud ja ühendatud. Kõik ühendused peavad vastama ettenähtud nõuetele ET R0

6 TeeJet Technologies HOIATUS! KÕRGSURVE HÜDROSÜSTEEMID Hüdrosüsteemidega töötamisel kandke alati isikukaitsevahendeid. Kui töötate hüdrosüsteemiga, järgige masina tootja poolt heaks kiidetud hooldusjuhiseid. Hüdrosüsteemiga töötamisel lülitage seadmed alati välja. Eelnevalt survestatud süsteemide avamisel kasutage sobivaid ettevaatusabinõusid. Arvestage, et hüdroõli võib olla äärmiselt kuum ja kõrge surve all. HOIATUS! KEMIKAALIDE KASUTAMINE Mis tahes kemikaalide kasutamisel kandke alati isikukaitsevahendeid. Järgige alati kemikaali tootja või tarnija ohutusmärgiseid ja juhiseid. Operaatoril peab olema täielik teave põllul kasutatava aine iseloomu ja koguse kohta. JÄRGIGE FÖDERAALSEID, SISERIIKLIKKE JA KOHALIKKE MÄÄRUSI, MIS REGULEERIVAD PÕLLUMAJANDUSLIKE KEMIKAALIDE KÄITLEMIST, KASUTAMIST VÕI HÄVITAMIST. HOIATUS! SURVESTATUD PIHUSTUSSÜSTEEMID Survestatud pihustussüsteemide kasutamisel tuleb järgida nõuetekohaseid ohutusabinõusid. Rõhu all olevad vedelikud võivad tungida naha alla, põhjustades raskeid kehavigastusi. Süsteemi rõhk ei tohi kunagi ületada kõige madalama nimirõhuga komponendi rõhku. Olge alati kursis oma süsteemi ja kõigi komponentide potentsiaali, maksimumrõhkude ja voolumääradega. Filtreid tohib avada ainult siis, kui manuaalventiilid filtri ees ja taga on suletud asendis. Kui mõni seadeldis tuleb torustikust eemaldada, peavad manuaalventiilid selle seadeldise ees ja taga olema suletud asendis. Kui need tuleb uuesti paigaldada, siis veenduge, et seda tehakse nõuetekohaselt, joondades seadmestiku korralikult ja tagades kõigi ühenduste tiheduse. Seadmeteni viivad torud peavad vastama kõigile ettevõtte ja kohalikele määrustele, olema nõuetekohaselt suunatud ja seadmega ühendatud. Kõik ühendused peavad vastama ettenähtud nõuetele Kui seadet ei kasutata pikema perioodi vältel, on soovitatav vedelikuagregaat tühjendada ja puhastada. HOIATUS! AUTOMAATROOLIMISE OHUTUS Vältimaks raskeid kehavigastusi või surmajuhtumeid sõiduki alla jäämise või roolimissüsteemi automaatse liikumise tõttu, ärge kunagi lahkuge juhiistmelt, kui süsteem UniPilot Pro on aktiivne. Vältimaks raskeid kehavigastusi või surmajuhtumeid sõiduki alla jäämise või roolimise süsteemi automaatse liikumise tõttu, veenduge enne süsteemi käivitamist, kalibreerimist, häälestamist või kasutamist, et sõidukit ümbritseval alal ei ole inimesi ega takistusi. Veenduge, et seadmed on asjakohastele komponentidele kindlalt kinnitatud. Ärge kunagi sõitke avalikel teedel, kui süsteem on aktiivne. ETTEVAATUST! SEADMETE OHUTUS, KORRASHOID JA HOOLDUS Seadmeid tohib kasutada ainult nõuetekohase kvalifikatsiooni ja koolitusega personal. Nad peavad olema tõestanud oma seadmete kasutamise oskusi. Enne seadmete kasutamist peab operaator kontrollima, kas seade on heas seisukorras ja ohutult kasutatav. Kui pole, siis ei tohi seadmeid kasutada. Kõik vajalikud isikukaitsevahendid peavad olema operaatorile kogu aeg hõlpsasti kättesaadavad. Kontrollige regulaarselt süsteemi ja komponente kulumise ja kahjustuste suhtes. Vajadusel remontige või asendage. Seadmestikku tohivad remontida ja hooldada ainult kvalifitseeritud ja volitatud spetsialistid. Hooldus- ja kasutusjuhiseid tuleb rangelt järgida. Seadmestiku täielik juhend peab olema operaatorile ja hooldusmehaanikule kogu aeg hõlpsasti kättesaadav.

7 TeeJet Technologies ETTEVAATUST! KAABLIKIMBUD JA VOOLIKU OHUTUS Kontrollige regulaarselt kaablikimpe ja voolikuid kahjustuste ja kulumise suhtes. Vajadusel remontige või asendage. Ärge viige kaablikimpe ega voolikuid üle teravate servade. Ärge kinnitage kaablikimpe ega voolikuid äkiliste lühiajalise vibratsiooni- ja rõhuvõngetega liinidele. Ärge kinnitage kaablikimpe ega voolikuid kuumi vedelikke transportivatele liinidele. Kaitske kaablikimpe ja voolikuid teravate esemete, seadmetest pärineva prügi ja jääkainete kogunemise eest. Vaba liikumisruumi tagamiseks kaablikimpudele ja voolikutele jätke need piisavalt pikaks nendel lõikudel, mis kasutamise ajal liiguvad ja veenduge, et kaablikimbud või voolikud ei jää seadmete alla rippuma. Jätke kaablikimbud ja voolikud piisavalt eemale haakeriista ja masina töötsoonidest. Seadmete puhastamisel kaitske kaablikimpe kõrgsurvepesurite veejoa eest. MÄRKUS: PUUTEEKRAANI HOOLDUS Hoidke teravad esemed puuteekraanist eemal. Puuteekraani puudutamine terava esemega võib seda kahjustada. Ärge kasutage puldi/ekraani puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale. Õige viis on puhastada pulti/ekraani pehme niiske lapiga või antistaatilise puhastuslapiga, mis sarnaneb arvutimonitori puhastamisel kasutatavaga. MÄRKUS: SOOVITATAVAD VARUOSAD Süsteem on konstrueeritud koostoimivatest komponentidest, et tagada selle parim jõudlus. Kui süsteem vajab varuosi, tuleb kasutada ainult TeeJeti poolt soovitatud komponente, et säilitada süsteemi nõuetekohane talitlus ja ohutus ET R0

8

9 PEATÜKK 1 SISSEJUHATUS JA PAIGALDUS SISSEJUHATUS DynaJet Flexi kontroller töötab koos olemasoleva määra kontrollijaga, mis reguleerib vooluhulka juhtklapi või pumba reguleerimise abil, et saavutada töötlemise määra eesmärk, tagades samas kiiruse muutumisel piisa suuruse sihtväärtuse. See süsteem töötab ainult koos automaatse määra kontrollijaga, mis kasutab vooluhulgapõhiseid jälgimissüsteeme, mitte rõhupõhiseid jälgimissüsteeme. Automaatsetel määra kontrollijatel, millel on nii vooluhulga- kui ka rõhupõhise juhtimise võimalused, tuleks rõhupõhine süsteem keelata, kui neid kasutada koos DynaJet Flexiga. Sõltumatu automaatse määra kontrollija ahel töötab samamoodi, kui see töötaks ilma DynaJet Flexi kontrollerita. DynaJet Flexi kontroller muudab iga üksiku pihusti vooluhulka vastavalt operaatorilt saadud sisendile töötlemiseks optimaalse piisa suuruse (rõhu) kohta. SÜSTEEMI KOMPONENDID DynaJet Flexi pult DynaJet Flexi pult on projekteeritud töötama aastaid, kui seda kasutatakse tüüpilistes põllumajanduslikes tingimustes. Tihedalt suletud korpus tagab, et probleeme ei teki ka tolmurikkas keskkonnas töötades. Kuigi üksikud pritsmed seadet ei kahjusta, pole DynaJet Flexi pult vihmakindel. Olge hoolikas ja vältige DynaJet Flexi puldi kasutamist niisketes oludes. Joonis 1-1: DynaJet Flex 7140 puldi esi- ja tagakülg KASUTAMINE ESMAKÄIVITAMINE MENÜÜVALIKUD Toitelüliti Ere puuteekraan USB-port DynaJet Flexi liidese juhtmekimbu ühenduse poole Standardne RAM-kinnitus ET R2 1

10 SISSEJUHATUS Standardpaigalduse süsteemi komponendid Üksus Osa nr Kirjeldus Illustratsioon A DynaJet Flex 7140 pult ESMAKÄIVITAMINE KASUTAMINE MENÜÜVALIKUD B : 5 ft / 1,5 m : 10 ft / 3 m : 20 ft / 6 m : 40 ft / 12 m Puldi pikenduskaabel C DynaJet Flexi liidese juhtmekimp D DynaJet Flexi liides E : 3 ft / 1 m : 7 ft / 2 m : 13 ft / 4 m : 20 ft / 6 m CAN-pikenduskaabel F DynaJet Flexi ajam G Rõhusensor H IC Raven Raven Envizio sektsiooniga juhtmekimp Poomi juhtmekimp I CAN-algusterminaator J CAN-lõppterminaator K L M : 3 ft / 1 m : 25 ft / 7,6 m : 6 pihustit, 20" / 50 cm vahekaugus END: 6 pihustit, 20" / 50 cm vahekaugus koos terminaatoriga START: 6 pihustit, 20" / 50 cm vahekaugus koos terminaatoriga : 8 pihustit, 20" / 50 cm vahekaugus END: 8 pihustit, 20" / 50 cm vahekaugus koos terminaatoriga START: 8 pihustit, 20" / 50 cm vahekaugus koos terminaatoriga : 40" / 1 m : 80" / 2 m Rõhusensori kaabel Ajami juhtmekimp Pihusti pikendus 2

11 Joonis 1-2: Süsteemi skeem (A) DynaJet 7140 pult koos RAM-kinnitusega komplektiga Komplekt sisaldab pulti ja kinnitust (K) Sensori kaabel : 3 ft / 1 m : 25 ft / 7,6 m (G) Rõhusensor (H) Poomi juhtmekimp IC Raven Raven Envizio sektsiooniga juhtmekimp (J) CAN-terminaator END akutoite poole (M) Pihusti pikendus : 40" / 1 m : 80" / 2 m akutoite poole akutoite poole akutoite poole (B) Puldi pikenduskaabel : 5 ft / 1,5 m : 10 ft / 3 m : 20 ft / 6 m : 40 ft / 12 m (C) DynaJet Flexi liidese juhtmekimp (D) DynaJet Flexi liides (F) DynaJet Flexi ajam (E) CAN-pikenduskaabel : 3 ft / 1 m : 7 ft / 2 m : 13 ft / 4 m : 20 ft / 6 m (I) CAN-terminaator START (L) Ajami juhtmekimp : 6 pihustit, 20" / 50 cm vahekaugus END: 6 pihustit, 20" / 50 cm vahekaugus koos terminaatoriga START: 6 pihustit, 20" / 50 cm vahekaugus koos terminaatoriga : 8 pihustit, 20" / 50 cm vahekaugus END: 8 pihustit, 20" / 50 cm vahekaugus koos terminaatoriga START: 8 pihustit, 20" / 50 cm vahekaugus koos terminaatoriga MENÜÜVALIKUD KASUTAMINE ESMAKÄIVITAMINE SISSEJUHATUS ET R2 3

12 SISSEJUHATUS ESMAKÄIVITAMINE KASUTAMINE MENÜÜVALIKUD PAIGALDUS Alljärgnevalt on toodud DynaJet Flexi paigaldamise põhijuhised. Lisaküsimuste korral võtke ühendust edasimüüja või OEM-iga. DynaJet Flexi ajamid Süsteemil on üks DynaJet Flexi ajam kaheksa (8) pihusti kohta. Paigaldage iga DynaJet Flexi ajam selle juhitava kaheksa (8) pihusti keskele. Toide Toide tuleb akust, kasutades 60 A sulavkaitsmega kaablit Akust tulev toide kantakse edasi poomile, kasutades 6 AWG toitekaableid xx Toitejaotusmoodulid xx ühendatakse xx kaablitega. Toide jaotatakse seejärel xx juurest igale DynaJet Flexi ajamile , kasutades kaableid xx ja xx või xx. Pihusti juhtmekimbud Pihusti juhtmekimpude xx-xx paigaldamisel alustage alati 1. sektsioonist ja liikuge edasi viimase sektsiooni poole. Pihustite juhtmekimbud on kohandatud vastama teie konkreetsele pihustite vahekaugusele. Alustage alati 1. pihustist ja liikuge vasakult paremale (olles näoga masina edasikäigu suunas). CAN-kaablid ja -terminaatorid Algusterminaator START tuleb ühendada DynaJet Flexi 1. sektsiooni ajamiga CAN-kaablid tuleb ühendada jadamisi. Lõppterminaator END tuleb ühendada viimase sektsiooni ajamimooduliga DynaJet Flexi liides DynaJet Flexi liides ühendatakse DynaJet Flexi liidese juhtmekimbuga : DynaJet Flexi liidese juhtmekimp ühendatakse järgmisega a. Pult (võib kasutada pikenduskaablit) b. 12 V toiteallikas CAN-siini toite jaoks c. CAN d. Rõhusensor e. Poomituvastus Olenevalt paigaldusest võib DynaJet Flexi liidese paigaldada kabiini või väljapoole. Poomi liidese moodul (BIM) (valikuline) DynaJet Flexi süsteem kasutab poomi liidese moodulit (BIM) poomituvastuse jaoks. BIM-juhtmekimp ühendatakse BIM-i ja CAN-siini vahele. BIM-juhtmekimbul ühendatakse poomituvastuse juhtmed (või lahtised juhtmed) olemasoleva masina poomi sektsiooni 12 V SEES / 0 V VÄLJAS väljunditega. Kui ei kasutata, on saadaval mõned masinaspetsiifilised juhtmekimbud. Olenevalt paigaldusest võib BIM-i paigaldada kabiini või väljapoole. Rõhusensori liides (valikuline) Rõhusensori liidest saab kasutada, kui DynaJet Flexi liides paigaldatakse kabiini ja see on poomist äärmiselt kaugel. Rõhusensori liides tuleks paigaldada poomi kollektori lähedusse Toitejaotusmoodul CAN-ühenduse poole Pihusti juhtmekimp DynaJeti ajam Pihusti juhtmekimp DynaJeti ajam Pihusti juhtmekimp DynaJeti ajam Pihusti juhtmekimp DynaJeti ajam CAN-algusterminaator (pesa) poomi sektsiooni 1 juures DynaJeti solenoidid DynaJeti solenoidid DynaJeti solenoidid DynaJeti solenoidid DynaJeti solenoidid DynaJeti solenoidid DynaJeti solenoidid DynaJeti solenoidid 4

13 PEATÜKK 2 ESMAKÄIVITUS JA KALIBREERIMINE See jaotis kirjeldab peamiste parameetrite väärtuste seadistamist, mis on vajalik DynaJet Flexi süsteemi esmaseadistuseks. Kui need seadistamised on lõpetatud, peaks süsteem olema tööks valmis. HOIATUS. Iga kord, kui pihusti vahetatakse või pihustid asendatakse, tuleb enne kasutamist süsteem kalibreerida (vt punktid 4 7). Vigade tegemine süsteemi konfigureerimisel ja kalibreerimisel toob kaasa halvendatud jõudluse. Kui olete lõpetanud, võite jätkata kasutamisega. NR 1 EKRAANI KASUTAMISE PÕHITÕED Käivitamisel ilmuvad ekraanile järgmised kuvad. X Käivituskuva käivitamisel kuvatakse viis (5) sekundit (või kuni kõik ajamid on skannitud) käivituskuva. X Töökuva kui käivitumine on lõppenud, ilmub ekraanile töökuva. Enne kasutamist tuleb määrata kõik sätted ja konfiguratsioonid. Kui teil on süsteemi kasutamise kohta küsimusi, võtke ühendust edasimüüja või TeeJeti klienditeenindusega. TeeJet Technologies ei vastuta süsteemi kuri- või väärkasutamise eest. Sätted salvestatakse valimisel automaatselt. Valitud funktsioonid ei pruugi olla nähtavad OEM-seadete, saadaolevate seadmete või sensorite tõttu. Menüüvalikud Töökuvalt menüüvalikutele juurdepääsu saamiseks vajutage ekraani keskele. Lemmikud kasutatakse lemmikpihustitele juurdepääsu saamiseks. See funktsioon salvestab automaatselt viis (5) viimati kasutatud pihustit. Seadistus kasutatakse sätetele juurdepääsu saamiseks. See viib häälestamise menüüsse. Pihusti valik kasutatakse pihusti stiili ja läbilaske valimiseks. Pärast siin valimist lisatakse pihusti stiil ja läbilaskevõime automaatselt lemmikute loendisse. Diagnostika kasutatakse süsteemi ja poomide diagnostikaks ning rikete veaotsinguks. MENÜÜVALIKUD KASUTAMINE ESMAKÄIVITAMINE SISSEJUHATUS Joonis 2-1: Valikute menüü ET R2 5

14 SISSEJUHATUS ESMAKÄIVITAMINE KASUTAMINE MENÜÜVALIKUD NR 2 MASINA SEADISTUS Süsteemi esmakordsel häälestamisel on tungivalt soovitatav konfigureerida ühikud, sektsioonide arv, pihustite arv ja rõhusensori max väärtus. Valikud salvestatakse muutmisel automaatselt. Muid puldi sätteid, masina seadeid ja kasutajaparameetreid saab kohandada vajaduse järgi pärast süsteemi kalibreerimist. 1. Avage töökuvalt menüüvalikud. 2. Vajutage SEADISTUSE nuppu. 3. Konfigureerige: X Ühikud võimaldab valida USA (psi) ja meetermõõdustiku (bar) vahel. X Sektsioonide arv määrab poomi sektsioonide arvu. See peaks kattuma määra kontrollijal kasutatud sektsioonide arvuga. X Pihustite arv määrake pihustite arv iga sektsiooni kohta. See väärtus peaks kattuma määra kontrollijal kasutatud pihustite arvuga. Kui olete programmeerimise lõpetanud, peaks väärtused ühtima ja olema rohelised. X Rõhusensori max väärtus kontrollige seda väärtust, vaadates rõhusensori kirjeldust. Väärtus on 10 bar või 25 bar. Joonis 2-2: Seadistus NR 3 PIHUSTI SEADISTUS JA VALIK Avage pihusti valiku protsess, et valida kasutatav pihusti. Praegu on toetatud ainult TeeJeti pihustid. 1. Avage töökuvalt menüüvalikud. 2. Vajutage PIHUSTI VALIKU nuppu. 3. Kasutage ROHELISI ÜLES / ALLA nooli, et tõsta esile pihustite seeria. 4. Vajutage JÄRGMISE LEHE nuppu. 5. Kasutage ROHELISI ÜLES / ALLA nooli, et tõsta esile pihusti läbilaskevõime. 6. Kui õige pihusti läbilaskevõime on esile tõstetud, vajutage AVAKUVA nuppu, et naasta töörežiimi. Valitud pihusti on nüüd aktiivne ja lisatud automaatselt lemmikute loendisse. Joonis 2-3: Pihusti valik Väärtuse muutmine Töökuvale Eelmine / järgmine leht 6

15 Joonis 2-4: Lemmikud NR 4 JUHTREŽIIMIDE TUNDMAÕPPIMINE Süsteemi kalibreerimise alustamiseks tuleb määrata töörežiim. On kahte tüüpi töörežiime. Pihusti režiim (rõhk) kui kasutaja muudab soovitud piisa suuruse valikut (kasutades piisa suuruse valimise märkeruute), arvutab süsteem soovitud rõhu ümber. See kohandab seejärel PLM töötsüklit, et saavutada süsteemis soovitud rõhku. Manuaalne režiim (PLM) kasutaja saab kohandada PLM-i töötsüklit käsitsi, et saavutada süsteemis soovitud rõhk. Joonis 2-5: Töökuva ülevaade Praegune piisa suurus Aktiivsed solenoidid PLM-i töötsükkel Tegelik rõhk MENÜÜVALIKUD KASUTAMINE ESMAKÄIVITAMINE SISSEJUHATUS Poomi olek Praeguse pihusti valik Praegune töörežiim Pihusti rõhunäidik Praeguse pihusti rõhk Piisa suuruse valimine Töörežiimi valimine Käsitsi kohandamine Pihusti režiimi vahetamine ET R2 7

16 NR 5 SÜSTEEMI TALITLUSKATSE TEGEMINE SISSEJUHATUS ESMAKÄIVITAMINE KASUTAMINE MENÜÜVALIKUD Alljärgnevalt on toodud süsteemi talitluskatse juhised. Veenduge enne DynaJet Flexi kasutamist, et praegune määra juhtsüsteem toimiks nõuetekohaselt. 1. Seadke töökuval DynaJet Flexi manuaalsesse režiimi. 2. Kasutage MANUAALSE KOHANDAMISE nuppe, et seada PLM-i töötsükliks 100%. See paneb süsteemi töötama, justkui DynaJet Flexi poleks olemas. 3. Kasutage seda konfiguratsiooni kontrollimaks, et määra juhtsüsteem töötab normaalselt. 4. Kasutage MANUAALSE KOHANDAMISE nuppe, et seada PLM-i töötsükliks 50%. 5. Kasutage seda konfiguratsiooni kontrollimaks, et määra juhtsüsteem töötab normaalselt. Kontrollige poomi sektsiooni talitlust. 1. Jätkake DynaJet Flexi käitamist manuaalses režiimis ja PLM-i töötsükliga 50%. 2. Lülitage pealüliti SISSE (määra kontrollijal või muud poomi sektsiooni juhtlülitid) 3. Kasutage lülitusboksi, et lülitada sektsioonid ükshaaval SISSE, ning veenduge samal ajal, et kõnealune sektsioon muutuks DynaJet Flexi töökuval siniseks. 4. Lülitage pealüliti VÄLJA. Veenduge DynaJet Flexi töökuval, et kõik sektsioonid oleks nüüd hallid. Käivitage pump ja veenduge, et lekked puuduksid. Veenduge, et mehaanilise näidiku rõhunäit oleks ligikaudu sama kui digitaalse rõhunäidiku oma. Kui see pole, kohandage rõhusensori max väärtust, nagu on kirjeldatud eespool. Veenduge, et e-chemsaveri solenoidid pulseeriksid. Konfigureerige DynaJet Flex PLM-i režiimis töötsükliga 50%. 1. Seadke töökuval DynaJet Flexi manuaalsesse režiimi. 2. Kasutage MANUAALSE KOHANDAMISE nuppe, et seada PLM-i töötsükliks 50%. 3. Kasutage seda konfiguratsiooni kontrollimaks, et iga e-chemsaveri solenoid pulseerib. See kinnitab DynaJet Flexi süsteemi põhifunktsioonide toimimise. Lisateavet süsteemi täppiskalibreerimise kohta vt juhendi jaotisest DynaJet Flexi süsteemi kalibreerimine. NR 6 MÄÄRA KONTROLLIJA REGULEERIMISE KALIBREERIMINE Järgmine protseduur määrab kõige agressiivsema määra kontrollija reguleerimisklapi võimenduse, mis töötab kõigi rõhuvahemikega. Enne alustamist Veenduge, et kemikaalipumba vooluhulk oleks süsteemi max tarbest suurem. Vaadake pritsi tootja spetsifikatsioone. Saage aru, et kõige agressiivsema väärtuse leidmiseks tuleb suurendada klapi võimendust, kuni süsteemi rõhk hakkab üles / alla kõikuma ja seejärel sätet vähendada, kuni süsteem on asjakohasel väärtusel stabiilne. MÄRKUS. Olenevalt teie konkreetsest määra kontrollija süsteemist võivad olla asjakohased muud määra kontrollija spetsiifilised sätted. Määra kontrollija peab töötama nende katsete ajal automaatses režiimis. Saavutamaks konkreetse pihusti katsetingimuse min ja max töörõhud, peab kasutaja suutma kohandada töötlemise määra eesmärki või masina kiirust. Vooluhulga impulsside katsed Järgmiste katsetega kontrollitakse, kas solenoidide vooluhulga impulsid ei mõjuta määra kontrollija stabiilsust ka siis, kui töötsükkel on alla 50%. 1. Seadke DynaJet Flex manuaalsesse töörežiimi. 2. Kasutage MANUAALSE KOHANDAMISE nuppe, et seada PLM-i töötsükkel konkreetses katses nimetatud väärtusele. 3. Tehke katsed, nagu on kirjeldatud järgnevates jaotistes, ning märkige üles iga katsega saavutatud rõhutasemed. 4. Seadke määra kontrollija klapi võimendus suurimale väärtusele, mis töötab kõigi kolme järgmise katsega. See on väikseim võimenduse väärtus, mis on 3 katsega leitud. Kui see on kindlaks määratud, ei tohiks olla tarvis seda väärtust enam muuta. Kui süsteem ei tööta aktsepteeritavalt selle võimenduse väärtusega kõigi manuaalse töötsükli sätete korral, on süsteemil midagi viga, mis tuleb lahendada, enne kui proovite DynaJet Flexi süsteemi kalibreerida. Kui vajate rohkem abi, pöörduge TeeJet Technologiesi klienditoe või volitatud TeeJet Technologiesi edasimüüja poole. 8

17 Katse 1 töötsükkel 100% 1. Alguseks seadke DynaJet Flexi töötsükliks 100%. Katse 1A minimaalne töörõhk 2. Määrake määra kontrollija võimenduse väärtus, kui töörõhk on MINIMAALNE. 3. Vähendage sihtmäära või masina kiirust, kuni süsteem saavutab min töörõhu. 4. Kohandage võimenduse väärtust, kuni on stabiilne. Kontrolleri võimenduse väärtus min rõhu juures: Katse 1B max töörõhk 5. Seadke määra kontrollija võimenduse väärtused, kui töörõhk on MAKSIMAALNE. 6. Suurendage sihtmäära või masina kiirust, kuni süsteem saavutab max töörõhu. 7. Kohandage võimenduse väärtust, kuni on stabiilne. Kontrolleri võimenduse väärtus max rõhu juures: Katse 2 töötsükkel 50% 1. Alguseks seadke DynaJet Flexi töötsükliks 50%. Katse 2A minimaalne töörõhk 2. Seadke määra kontrollija võimendused / väärtused, kui töörõhk on MINIMAALNE. 3. Vähendage sihtmäära või masina kiirust, kuni süsteem saavutab min töörõhu. 4. Kohandage võimenduse väärtust, kuni on stabiilne. Kontrolleri võimenduse väärtus min rõhu juures: Katse 2B max töörõhk 5. Seadke määra kontrollija võimendused / väärtused, kui töörõhk on MAKSIMAALNE. 6. Suurendage sihtmäära või masina kiirust, kuni süsteem saavutab max töörõhu. 7. Kohandage võimenduse väärtust, kuni on stabiilne. Kontrolleri võimenduse väärtus max rõhu juures: Katse 3 töötsükkel minimaalne töötsükkel 1. Alguseks seadke DynaJet Flexi töötsükliks minimaalse töötsükli väärtus (vaikimisi 30%) Katse 3A 2. Seadke määra kontrollija võimendused / väärtused, kui töörõhk on MINIMAALNE. 3. Vähendage sihtmäära või masina kiirust, kuni süsteem saavutab min töörõhu. 4. Kohandage võimenduse väärtust, kuni on stabiilne. Kontrolleri võimenduse väärtus min rõhu juures: Katse 3B 5. Seadke määra kontrollija võimendused / väärtused, kui töörõhk on MAKSIMAALNE. 6. Suurendage sihtmäära või masina kiirust, kuni süsteem saavutab max töörõhu. 7. Kohandage võimenduse väärtust, kuni on stabiilne. Kontrolleri võimenduse väärtus max rõhu juures: MENÜÜVALIKUD KASUTAMINE ESMAKÄIVITAMINE SISSEJUHATUS NR 7 DYNAJET FLEXI SÜSTEEMI KALIBREERIMINE Jämedat võimendust suurendatakse, kuni süsteemi rõhk kõigub sihtmäärast üle ja alla. Kui see toimub, tuleb suurendada peent võimendust, et rõhu kõikumist siluda / kõrvaldada. Kui jäme võimendus on liiga väike, on süsteem stabiilne, kuid saavutab sihtmäära aeglaselt. Kui jäme võimendus on liiga suur, ületab süsteem sihtmäära vahemiku kiiruse muutumise korral. Kui peen võimendus on liiga väike, jätkab süsteemi rõhk kõikumist. Kui peen võimendus on liiga suur, kõigub süsteemi rõhk liiga kiiresti ja see põhjustab süsteemis kolkse. Sihtrõhu langetamiseks võib seada suurema peene võimenduse ning kalibreerimine tuleb teha suurima rõhuga / väikseima piisa suurusega, mida masinaga tavaliselt kasutatakse. Parimate kalibreerimistulemuste saavutamiseks on vaja muuta kiirust. Eelistatud on simuleeritud kiirusemuudatused, kuid masinaga sõitmine on aktsepteeritav. Kiirust tuleb hoida ühtlasena. 1. Avage töökuvalt menüüvalikud. 2. Vajutage SEADISTUSE nuppu. 3. Kasutage EELMISE / JÄRGMISE LEHE nuppe, et minna järgmise seadistusvaliku juurde. 4. Kasutage KOHANDAMISE nuppe, et muuta sätet. 5. Vajutage AVAKUVA nuppu, et naasta töökuvale ET R2 9

18 SISSEJUHATUS ESMAKÄIVITAMINE KASUTAMINE MENÜÜVALIKUD Joonis 2-6: Seadistus jäme ja peen võimendus Süsteemi kalibreerimine Järgmistes toimingutes kasutatakse DynaJet Flexi kalibreerimiseks süsteemi jämeda ja peene võimenduse sätteid: 1. Seadke DynaJet Flexi pihusti režiimi. 2. Valige kasutatav pihusti, kasutades pihusti valiku valikuid või lemmikute loendit. 3. Määrake seadistuse all jämeda võimenduse väärtuseks 2 ja peene võimenduse väärtuseks Keelake OEM-seadete menüüs lülituspunkt, seades selle väärtuseks Tehke suurima rõhu / väikseima piisa suuruse konfiguratsioon. 6. Märkige üles jämeda ja peene võimenduse väärtused, et kasutada neid madalama rõhu / suurema piisa suurusega kontrollis. 7. Tehke madalama rõhu / suurema piisa suuruse kontroll. 8. Lubage menüüs OEM-seaded parameeter Lülituspunkt, seades selle väärtuseks 0,35 bar / 5 psi. Kui masinaga kasutatakse rohkem kui ühte pihusti suurust, tehke katse uuesti samade väärtustega jämeda ja peene võimenduse jaoks ka teistel pihustitel. Kontrollige alati suurima rõhuga / väikseima piisa suurusega, mida tavaliselt kasutatakse. Suurim rõhk / väikseim piisa suurus Jämeda võimenduse kalibreerimine 1. Valige töökuval piisa suuruse klahvidega suurima rõhu / väikseima piisa suuruse kombinatsioon, mida tavaliselt kasutatakse, keelates piisa suuruse klahvid. Näide: kuni 2. Käitage süsteemi ja vaadake DynaJet Flexi pihusti rõhunäidikul praeguse pihusti rõhu rombi. 3. Suurendage jämedat võimendust, kuni süsteemi rõhk kõigub sihtmäärast üle ja alla. Enamikul masinatest on jäme võimendus töö ajal 4 kuni 6. Jämeda võimenduse väärtus suurima rõhu / väikseima piisa suuruse kombinatsiooni juures: Peene võimenduse kalibreerimine 4. Kasutades samu kiirusemuudatusi nagu varem, vaadake pihusti rõhunäidikul praeguse pihusti rõhu rombi 5. Suurendage peent võimendust, kuni rõhu kõikumine peatub ning sihtmäär ja sihtrõhk on stabiilsed. Enamikul masinatest on peen võimendus töö ajal 8 kuni 12. Peene võimenduse väärtus suurima rõhu / väikseima piisa suuruse kombinatsiooni juures: Madalam rõhk / suurem piisa suurus 6. Pärast jämeda ja peene võimenduse seadmist valige piisa suuruse klahvidega madalama rõhu / suurema piisa suuruse kombinatsioon, mida tavaliselt kasutatakse, keelates piisa suuruse klahvid. Näide: kuni 7. Käitage süsteemi, kasutades samu kiirusemuudatusi nagu varem, ja vaadake DynaJet Flexi pihusti rõhunäidikul praeguse pihusti rõhu rombi. Tavaliselt pole sätteid madalama rõhuga töötlemiste jaoks tarvis muuta. 10

19 PEATÜKK 3 KASUTAMINE Töökuva annab kasutajale süsteemi kasutamise ajal olulist teavet ja vajalikud juhtseadised. Töökuval olevad andmed olenevad kasutaja ja OEM-i seatud parameetritest. Töökuval olevad nupud annavad juurdepääsu kõigile funktsioonidele, mis on kasutamise ajal vajalikud ning muutuvad olenevalt valitud töörežiimist. Joonis 3-1: Töökuva ülevaade Praegune piisa suurus Praegune töörežiim Aktiivsed solenoidid PLM-i töötsükkel Tegelik rõhk Poomi olek Praeguse pihusti valik Pihusti rõhunäidik Praeguse pihusti rõhk Piisa suuruse valimine MENÜÜVALIKUD KASUTAMINE ESMAKÄIVITAMINE SISSEJUHATUS Töörežiimi valimine Käsitsi kohandamine Pihusti režiimi vahetamine Näidikud ekraanil Praegune piisa suurus kuvab praegust piisa suurust, kasutades nii asjakohast värvi piisaikooni kui ka tähekoodi. PLM-i töötsükkel kuvab praegust PLM-i töötsüklit protsendina. Aktiivne solenoid (ainult kaksikpihustirežiimis) kuvab, kas aktiivsed on üks või mõlemad solenoidikomplektid. Tegelik rõhk kuvab tegelikku rõhku. Poomi olek X Sinine sisselülitatud sektsioon, üksik solenoid on aktiivne (üksik- või kaksikpihusti režiimis) X Roheline sisselülitatud sektsioon, mõlemad solenoidid on aktiivsed (kaksikpihusti režiimis) X Tühi sektsioon on välja lülitatud Joonis 3-2: Poomi töötlemise olek Piisa suuruse tabel Valides pihustit, millest väljuva piisa suurus vastab ühele piisa suuruse klassifitseerimise kategooriale kaheksast, pidage alati silmas, et üks pihusti võib erinevatel rõhkudel väljastada erineva suurusklassi piisku. Pihusti võib väljastada keskmise suurusega piisku madalal rõhul, väljastades samal ajal peeneid piisku rõhu suurendamisel. Kategooria Sümbol Värvikood Ülipeen XF Violetne Väga peen VF Punane Peen F Oranž Keskmine M Kollane Jäme C Sinine Väga jäme VC Roheline Ülijäme XC Valge Äärmiselt jäme UC Must MÄRKUS. Piisa suuruse klassifikatsioon põhineb BCPC nõuetel ja vastab standardile ASABE S572.1 dokumendi trükkimise kuupäeva seisuga. Klassifikatsioon võib muutuda ET R2 11

20 TÖÖREŽIIMID SISSEJUHATUS ESMAKÄIVITAMINE KASUTAMINE MENÜÜVALIKUD On kaht tüüpi töörežiime. Pihusti režiim (rõhk) valige soovitud pihusti ja piisa suuruse sihtvahemik. Manuaalne režiim (PLM) valige soovitud pihusti ja PLM-i töötsükli sihtprotsent. MÄRKUS. Paljud tegurid, muu hulgas töötlemise määr, aine tihedus, kiirus, pihusti mudel / suurus / vahekaugus ei pruugi lasta DynaJet Flex-süsteemil sihtväärtuseid saavutada. Töörežiimi valimiseks: 1. vajutage TÖÖREŽIIMI VALIMISE nuppu. Pihusti režiim (rõhk) Valige soovitud pihusti ja piisa suuruse sihtvahemik. Süsteem arvutab ja kuvab poomi keskmise rõhu, mis on vajalik piisa suuruse vahemiku saavutamiseks valitud pihusti korral. DynaJet Flexi eesmärk on nüüd saavutada seatud piisa suuruse sihtvahemik. Joonis 3-3: Töökuva pihusti režiim Manuaalne režiim (PLM) Valige soovitud pihusti ja PLM-i töötsükli sihtprotsent. Süsteem arvutab ja kuvab valitud pihusti piisa suurust. DynaJet Flexi eesmärk on nüüd saavutada seatud töötsükli sihtprotsent. Joonis 3-5: Töökuva manuaalne režiim Piisa suurus lubatud / keelatud Kasutage neid nuppe, et piisa suuruseid lubada või keelata. Piisa valikus ei saa olla suuruste järjestuses kaht vahelejätmist. Piisa suurus on lubatud näitab, et piisa suurust kasutatakse sihtrõhu arvutamisel; vajutage piisa suuruse keelamiseks Piisa suurus on keelatud näitab, et piisa suurust ei kasutata sihtrõhu arvutamisel; vajutage piisa suuruse lubamiseks Joonis 3-4: Rõhunäidik piisa suurus on keelatud PLM-i töötsükli kohandamine PLM-i suurendamine vajutage PLM-i töötsükli protsendi suurendamiseks PLM-i vähendamine vajutage PLM-i töötsükli protsendi vähendamiseks Joonis 3-6: Rõhunäidik rõhunäidud Praegune rõhk X Punane romb tegelik rõhk X Värvid piisa suurus Väljas Sees X Punane romb tegelik rõhk X Värvid piisa suurus, keelatud suurused on läbikriipsutatud 12

21 PIHUSTI REŽIIMID On kaht tüüpi pihusti režiime: emba-kumba saab valida kõigis töörežiimides. Kaksik-/üksikpihusti režiim valige üksik- või kaksiksolenoidi kasutamise vahel. Üksikpihusti režiim võimalik on ainult üksiksolenoidi kasutamine. Kaksik-/üksikpihusti režiim Valige üksik- või kaksiksolenoidi kasutamise vahel. Pihusti režiimi valimiseks: 1. vajutage PIHUSTI REŽIIMI VAHETAMISE nuppu. Joonis 3-7: Töökuva kaksikpihusti režiim Aktiivsed solenoidid Üksikpihusti režiim Võimalik on ainult üksiksolenoidi kasutamine. Joonis 3-8: Töökuva üksikpihusti režiim MENÜÜVALIKUD KASUTAMINE ESMAKÄIVITAMINE SISSEJUHATUS Pihusti režiimi vahetamine Kaksikpihusti on aktiivne näitab, et piisa suurust kasutatakse sihtrõhu arvutamisel; vajutage piisa suuruse keelamiseks W Teaberibal kuvatakse sinist ja rohelist täppi. Üksikpihusti on aktiivne näitab, et piisa suurust ei kasutata sihtrõhu arvutamisel; vajutage piisa suuruse lubamiseks W Teaberibal kuvatakse ainult sinist täppi ET R2 13

22 JUHTIMISVEAD JA -HOIATUSED SISSEJUHATUS ESMAKÄIVITAMINE KASUTAMINE MENÜÜVALIKUD Aktiivse juhtimisvea korral muutub väärtuse taust vea näitamiseks punaseks. Juhtimishoiatused kaovad ise, kui juhtimisparameetrid on tagasi töövahemikus MÄRKUS. Süsteemi komponentidega seotud vigu näidatakse diagnostikakuval. Lisateavet vt ptk Menüüvalikud jaotisest Diagnostika. Pihusti režiimi vead X Minimaalse töötsükli viga süsteem ei hoia soovitud rõhku. X Kõrge rõhu viga tegelik rõhk on kõrge rõhu alarmi väärtusest suurem. X Piisa suuruse ületamise viga süsteem ei hoia soovitud piisa suurust. Joonis 3-9: Pihusti režiim minimaalse töötsükli viga Joonis 3-10: Pihusti režiim kõrge rõhu viga Manuaalse režiimi vead X Kõrge rõhu viga tegelik rõhk on kõrge rõhu alarmi väärtusest suurem. X Madala rõhu viga tegelik rõhk on soovitatud pihusti rõhu vahemikust madalam. Joonis 3-12: Manuaalne režiim kõrge rõhu viga Joonis 3-13: Manuaalne režiim madala rõhu viga Joonis 3-11: Pihusti režiim piisa suuruse ületamise viga 14

23 PEATÜKK 4 MENÜÜVALIKUD Menüüvalikud annavad juurdepääsu puldi ja masina seadistuse, pihusti valiku ja diagnostika kuvadele. 1. Töökuvalt seadistusmenüüle juurdepääsu saamiseks vajutage ekraani keskele. 2. Tehke valik järgmistest. X X X X Lemmikud kasutatakse lemmikpihustitele juurdepääsu saamiseks. See funktsioon salvestab automaatselt viis (5) viimati kasutatud pihustit. Seadistus kasutatakse juurdepääsu saamiseks puldi ja masina seadetele. Pihusti valik kasutatakse pihusti stiili ja läbilaske valimiseks. Pärast siin valimist lisatakse pihusti stiil ja läbilaskevõime automaatselt lemmikute loendisse. Diagnostika kasutatakse süsteemi ja poomide diagnostikaks ning rikete veaotsinguks. Kui olete menüüvalikute kuval, vajutage AVAKUVA nuppu, et naasta peamisele töökuvale. Joonis 4-1: Valikute menüü LEMMIKUD Lemmikute nupp annab juurdepääsu viimasele viiele (5) kasutatud pihustile, et saaksite kiiresti kõiki sageli kasutatud pihusteid valida. See DynaJet Flex salvestab automaatselt viis (5) viimati kasutatud pihustit. Aktiivse pihusti valimiseks: 1. avage töökuvalt menüüvalikud ; 2. vajutage LEMMIKUTE nuppu ; 3. vajutage soovitud pihustit, et see valida ja naasta töökuvale. Töökuvale naasmiseks ilma pihustit valimata vajutage AVAKUVA nuppu. Joonis 4-2: Lemmikute kuva KASUTAMINE ESMAKÄIVITAMINE SISSEJUHATUS MENÜÜVALIKUD Joonis 4-3: Praegune pihusti töökuval ET R2 15

24 SISSEJUHATUS ESMAKÄIVITAMINE KASUTAMINE MENÜÜVALIKUD PEAMINE SEADISTUS Seadistust kasutatakse puldi ja masina seadete konfigureerimiseks. Kui teil on DynaJet Flexi seadistust puudutavaid küsimusi, võtke enne töö alustamist ühendust kohaliku edasimüüja või TeeJeti klienditeenindusega. TeeJet Technologies ei vastuta süsteemi kuri- või väärkasutamise eest. Aktiivse pihusti valimiseks: 1. Avage töökuvalt menüüvalikud. 2. Vajutage SEADISTUSE nuppu. 3. Kasutage KOHANDAMISE nuppe, et muuta sätet. 4. Kasutage EELMISE / JÄRGMISE LEHE nuppe, et minna järgmise seadistusvaliku juurde. 5. Vajutage AVAKUVA nuppu, et naasta töökuvale. Joonis 4-4: Seadistuskuva Ühikud Võimaldab valida USA (psi) ja meetermõõdustiku (bar) vahel. Klahvihelid Lubab / keelab puldi piiksud. Sektsioonide arv Määrab poomi sektsioonide arvu. Vahemik on 1 kuni 15. Pihustite arv Määrab igas poomi sektsioonis olevate pihustikohtade arvu. See väärtus peaks kattuma määra kontrollijal kasutatud pihustite arvuga. Kui olete programmeerimise lõpetanud, peaks väärtused ühtima ja olema rohelised. Vahemik on 1 kuni 120. X Rohelised väärtused näitavad, et tuvastatud ja programmeeritud pihustite arv kattuvad. X Punased väärtused näitavad, et tuvastatud ja programmeeritud pihustite arv ei kattu. Ekraani eredus Määrab ekraani ereduse taseme. Vahemik on 5% kuni 100% ja reguleerida saab 5% sammuga. MÄRKUS. Kui väärtused ei kattu, ei saa järgmisele kuvale edasi liikuda, kuni tuvastatud ja programmeeritud pihustite arv kattuvad. Joonis 4-5: Pihustite arv Sektsiooni number Pihustite arvud ei kattu Pihustite asukohtade arv selles sektsioonis 16

25 Poomi sektsiooni sees / väljas piiks Lubab / keelab piiksu, kui poomi sektsioon sisse või välja lülitatakse. Rõhusensor max Sellega määratakse väärtus rõhusensori kirjelduselt. Kontrollige seda väärtust, vaadates rõhusensori kirjeldust. Väärtus on 10 bar või 25 bar. Kui DynaJet Flexi puldil kuvatav rõhuväärtus pole mehaanilise näidiku omaga sama, kohandage seda väärtust, kuni need kattuvad. X Selle väärtuse suurendamine vähendab töö ajal kuvatavat rõhunäitu X Selle väärtuse vähendamine suurendab töö ajal kuvatavat rõhunäitu Jäme võimendus See on agressiivsem võimenduse säte ning mõjutab DynaJet Flexi süsteemi stabiilsust ja talitlust kõige rohkem. Jäme võimendus teeb töötsüklis suuri muudatusi, et üritada tuua tegelik rõhk tagasi sihtväärtusele. Kui jämeda võimenduse säte on liiga suur, on tulemuseks rõhu kõikumine. Vahemik on 1 kuni 20. Vaikeväärtus on 4. Peen võimendus Võimaldab juhtsüsteemil teha väiksemaid kohandusi, olles sihtväärtusele lähedal, et hoida rõhku stabiilsena ja ületada sihtväärtust minimaalselt. Vahemik on 1 kuni 20. Vaikeväärtus on 6. KASUTAMINE ESMAKÄIVITAMINE SISSEJUHATUS MENÜÜVALIKUD Minimaalne töötsükkel Määrab minimaalse töötsükli protsendi, mille DynaJet Flex üritab saavutada. Vaikimisi 30%, minimaalselt 20%. Suuremad väärtused vähendavad süsteemi üldist juhtimisvahemikku. Juhtimise hoide viide Kui mõne poomi lüliti olek muutub, siis DynaJet Flex valitud ajaperioodil juhtimises muutusi ei tee. Vahemik on 0,0 kuni 10,0 sekundit. Vaikemäärang on 1,0 sekundit ET R2 17

26 SISSEJUHATUS ESMAKÄIVITAMINE KASUTAMINE MENÜÜVALIKUD PIHUSTI VALIK Pihusti valiku nupp avab protsessi, millega valida kasutatav pihusti. Praegu on toetatud ainult TeeJeti pihustid. 1. Avage töökuvalt menüüvalikud. 2. Vajutage PIHUSTI VALIKU nuppu. 3. Kasutage ROHELISI ÜLES / ALLA nooli, et tõsta esile pihustite seeria. 4. Vajutage JÄRGMISE LEHE nuppu. 5. Kasutage ROHELISI ÜLES / ALLA nooli, et tõsta esile pihusti läbilaskevõime. 6. Kui õige pihusti läbilaskevõime on esile tõstetud, vajutage AVAKUVA nuppu, et naasta töörežiimi. Valitud pihusti on nüüd aktiivne ja lisatud automaatselt lemmikute loendisse. Joonis 4-6: Pihusti valiku kuva Joonis 4-7: Praegune pihusti töökuval Table 4-1: Pihusti suurus ja seotud värvid Määratud pihusti läbilaskevõimed ja värvid Suurus Värv Suurus Värv 0050 Sinakaslilla 05 Pähklipruun 0067 Oliiviroheline 06 Signaalhall 01 Puhas oranž 08 Liiklusvalge 015 Liiklusroheline 10 Helesinine 02 Tsinkkollane 12 Vaarikapunane 025 Signaalvioletne 15 Kollakasroheline 03 Emajuure sinine 20 Grafiitmust 035 Purpurpunane 30 Beež 04 Leekpunane DIAGNOSTIKA Diagnostikanupp annab juurdepääsu diagnostikateabele, mis kuvab süsteemi ülevaate ja näitab, kas süsteemi komponendid töötavad nõuetekohaselt. 1. Avage töökuvalt menüüvalikud. 2. Vajutage DIAGNOSTIKANUPPU. 3. Vajutage AVAKUVA nuppu, et naasta töökuvale. Joonis 4-8: Diagnostikakuva 18

27 Joonis 4-9: Süsteemi ülevaade Rõhusensori olek Rõhusensori liidese olek Algusterminaatori olek Ajami ja pihusti teave Tagasi töökuvale Puldi teave DynaJet Flexi liidese teave Lehtedel navigeerimine Poomi liidese moodul Lõppterminaatori olek Vea teabekast Praegused vead Ignoreeritud vead Eelmine / järgmine ajam Vealogi värskendamine KASUTAMINE ESMAKÄIVITAMINE SISSEJUHATUS Tabel 4-2: Diagnostikakuva teave Funktsioon Lehtedel navigeerimine Süsteemi komponendid Ajami teabekast Pihusti teabekast DynaJet Flexi pult Rõhusensor Rõhusensori liides Poomi liidese moodul DynaJet Flexi liides Algusterminaator Lõppterminaator Kirjeldus Näitab praeguse lehe numbrit ja lehtede koguarvu Kuvab praegust tarkvaraversiooni Kuvab rõhusensori olekut Kuvab rõhusensori liidese olekut Poomi liidest tähistav sümbol Kuvab liidese versiooni ja tüüpi Kuvab algusterminaatori olekut Kuvab lõppterminaatori olekut Kuvab tuvastatud ajamite arvu Kuvab tuvastatud pihustite arvu Vea teabekast Praegused vead Kuvab praeguste vigade arvu MENÜÜVALIKUD Ignoreeritud vead Kuvab ignoreeritud vigade arvu Eelmine / järgmine leht Vajutage, et minna eelmisel / järgmisel kuval olevale ajamile Vealogi värskendamine Avakuva Vajutage, et kustutada vead, sh ignoreeritud vead, niimoodi vealogid nullida ja kontrollida uute vigade olemasolu Vajutage töökuvale naasmiseks ET R2 19

28 SISSEJUHATUS ESMAKÄIVITAMINE KASUTAMINE MENÜÜVALIKUD Ajami ja pihusti teave Konkreetse ajami ja pihusti teabele juurdepääsemiseks tuleb vajutada JÄRGMISE LEHE nuppu. Joonis 4-10: Ajami ja pihusti ülevaade Pinge Asukoht Tarkvaraversioon Ajami teave Pihusti teave Kaksikpihusti režiim Pihusti teave Üksikpihusti režiim Number Asukoht Praegune Tabel 4-3: Ajami ja pihusti teave Funktsioon Ajami teabekast Pihusti teabekast Pihusti asukoht Järgmine pihusti Kirjeldus Eelmine / järgmine ajam Lehtedel navigeerimine Ajami järgmine pihusti Kuvab ajami numbrilist asukohta, praegust pinget, tarkvaraversiooni ja tüüpi Kuvab valitud pihusti numbrit, asukohta ja mähise voolutugevust Asukoht on tähistatud ajami numbriga (D) ja väljundi numbriga (N) ning võib sisaldada (A) või (B) liidet, et eristada solenoidi asukohta kaksikpihusti režiimis Vajutage, et vaadata valitud ajami järgmist pihustit Ajamid ja pihustid on nummerdatud vasakult paremale (olles näoga masina edasikäigu suunas). Veahoiatused Süsteemi vigadega komponente kuvatakse graafiliselt diagnostikakuvadel, et operaator saaks kõik võimalikud probleemid üles leida. MÄRKUS. Töövigu kuvatakse töökuval. Lisateavet vt ptk Kasutamine. Kasutage neid nuppe vigade vahel navigeerimiseks: Värskenda vealogi vajutage, et kustutada kõik vead, sh ignoreeritud vead, niimoodi vealogid nullida ja kontrollida uute vigade olemasolu Järgmine viga vajutage järgmise vea nägemiseks, kui on mitu aktiivset viga Vea ignoreerimine vajutage vea eiramiseks (kõiki vigu pole võimalik eirata) Joonis 4-11: Vigade hoiatuste vahel navigeerimine Vealogi värskendamine Vea ignoreerimine Järgmine viga 20

29 Terminaatori vead Näitab, et terminaatorit ei tuvastatud. Joonis 4-12: Terminaatori viga Ajami mooduli viga Näitab, et ajamit ei tuvastatud. Joonis 4-13: Ajami mooduli viga Rõhusensori viga Annab teada, kui rõhusensorit pole tuvastatud. Joonis 4-15: Rõhusensori viga Rõhusensori liidese viga Rõhusensori liidesega süsteemid näitavad, kas liidese CAN-ühendus on katkenud. Joonis 4-16: Rõhusensori liidese viga KASUTAMINE ESMAKÄIVITAMINE SISSEJUHATUS MENÜÜVALIKUD Pihusti sensori viga Näitab, millise pihustiga on viga seotud, kuvades selleks pihusti numbri, pihusti asukoha ja praeguse voolutugevuse. Joonis 4-14: Pihusti sensori viga ET R2 21

30 KASUTAJA SÄTTED DYNAJET FLEX 7140 SEADISTUSVALIKUD TARKVARALE v1.03 KASUTAJA SÄTTED Kirjeldus Vahemik / valikud / vaikesätted Soovitatav säte Ekraani eredus Ühikud Klahvihelid 5 100%, 5% sammuga US (psi) Meetermõõdustik (bar) Väljas Sees Sektsioonide arv 1 kuni 15 Pihustite arv 1 kuni 120 Poomi sektsiooni sees / väljas piiks Rõhusensor max Väljas Sees 10 bar / 145 psi 25 bar / 363 psi Minimaalne töötsükkel 20% [vaikimisi 30%] Juhtimise hoide viide 0,0 10,0 s [vaikimisi 1,0 s] Jäme võimendus 1 20 [vaikimisi 4] Peen võimendus 1 20 [vaikimisi 6] OEM Kirjeldus Vaikeväärtused Soovitatav säte PLM-sagedus Sees impulsi kestus 38 Hoidevoolu sagedus Töötsükli hoidevool Faasinihe Lülituspunkt Maksimaalne töötsükkel PLM väljas aeg 20 Väikseima pinge piir Suurima pinge piir Väikseima voolutugevuse piir Suurima voolutugevuse piir Vahetuspunkt topelt 48 Vahetuspunkt üksik 44 Kõrge rõhu alarm 20 Hz 10 Hz 5 loendust 128 loendust 0,35 bar / 5 psi 92% (sellest väärtusest kõrgemal kõik SEES) 11,0 V 15,0 V 0,4 A 1,2 A Piisa suuruse summutus ,0 bar / 87 psi Kasutage vaikesätet Kasutage vaikesätet ET R2 Estonian / Eesti TeeJet Technologies

31 A E-CHEMSAVER -I HOOLDUSJUHEND E-CHEMSAVER e-chemsaver on solenoidiga sulgeklapp, mis ühildub laia valiku TeeJeti pihustitega, millel on membraan-tagasilöögiklapp. Seda saab kasutada poomi otsa pihustitel ning üksikute pihustite sulgemiseks ja PLM-i juhtimiseks. Klapp on tavaliselt suletud ja avaneb solenoidi pingestamisel. Tootel on 2 klemmiga MetriPack-konnektor, mis on integreeritud korpusesse, et saavutada puhas ilmastikukindel elektriühendus. Üldine osandamine ja kokkupanek MÄRKUS. O-rõngaid (8, 9, 10) tuleks käsitseda ettevaatlikult, seest need võivad saada kahjustusi / deformeeruda. 1. Keerake lahti ning eemaldage nailonmutter (4) ja roostevabast terasest seib (5). 2. Eraldage mähise koost (1) ülejäänud toru / kolvi koostu (2, 3, 6 11) küljest. 3. Eemaldage lukustusrõngas (11). 4. Haarake tangidega roostevabast terasest liidesekorgist (7), lõdvendage toru alamkoostu (2), kasutades 14 mm / 9/16" või tellitavat võtit. X Kõik hooldatavad osad peaksid nüüd olema ligipääsetavad. Kolvi alamkoostu (3), roostevabast terasest vedru (6) ja O-rõngad (8, 9, 10) saab asendada ilma edasise osandamiseta. 5. Tagasi kokkupanekul asetage kolvi alamkoost (3) ja roostevabast terasest vedru (6) toru alamkoostu (2) sisse. MÄRKUS. Kolvi alamkoost (3) tuleks pöörata niimoodi, et must sisetükk jääb väljapoole (nähtavaks), kui see on toru alamkoostu (2) sisse paigutatud. 6. Keerake vedru (6) kokkusurumisel toru / kolvi koost (2, 3, 6 11) roostevabast terasest liidesekorgi (7) sisse ja pingutage, kasutades mutrivõtit ja tange. X Valikuline: kandke liidesekorgi (7) ja toru alamkoostu (2) keermetele 1 tilk keermeliimi Loctite Blue 243. X Pingutusmomendid: pingutage liidesekork (7) ja toru alamkoost (2) momendiga 11,36 Nm / 12 in-lb. 7. Liigutage lukustusrõngas (11) tagasi esialgsesse asendisse ja libistage toru / kolvi koost (2, 3, 6 11) läbi mähise koostu (1). MÄRKUS. Mähise koost (1) tuleks paigutada niimoodi, et MetriPack-konnektor on suunatud liidesekorgist (7) eemale. 8. Asetage roostevabast terasest seib (5) mähise koostu (1) peale ja pingutage nailonmutter (4) toru / kolvi koostu (2, 3, 6 11) külge. MENÜÜVALIKUD KASUTAMINE ESMAKÄIVITAMINE SISSEJUHATUS ET R2 23

32 E-CHEMSAVER SISSEJUHATUS ESMAKÄIVITAMINE KASUTAMINE MENÜÜVALIKUD e-chemsaver on solenoidiga sulgeklapp, mis ühildub laia valiku TeeJeti pihustitega, millel on membraan-tagasilöögiklapp. Seda saab kasutada poomi otsa pihustitel ning üksikute pihustite sulgemiseks ja PLM-i juhtimiseks. Klapp on tavaliselt suletud ja avaneb solenoidi pingestamisel. Tootel on 2 klemmiga SuperSeal 1.5 konnektor, mis on integreeritud korpusesse, et saavutada puhas ja ilmastikukindel elektriühendus. KASUTAMISE MÄRKUS: loputage süsteemi puhta veega pärast iga kasutuskorda. Üldine osandamine ja kokkupanek MÄRKUS. O-rõngaid (6, 8, 9) tuleks käsitseda ettevaatlikult, seest need võivad saada kahjustusi / deformeeruda. 1. Keerake nailonmutter (1) lahti ja eemaldage. 2. Eraldage mähise koost (2) ülejäänud toru / kolvi koostu (3 10) küljest. 3. Eemaldage lukustusrõngas (10). 4. Haarake tangidega roostevabast terasest liidesekorgist (7), lõdvendage toru alamkoostu (3), kasutades 14 mm / 9/16" või tellitavat võtit. X Kõik hooldatavad osad peaksid nüüd olema ligipääsetavad. Kolvi alamkoostu (4), roostevabast terasest vedru (5) ja O-rõngad (6, 8, 9) saab asendada ilma edasise osandamiseta. 5. Tagasi kokkupanekul asetage kolvi alamkoost (4) ja roostevabast terasest vedru (5) toru alamkoostu (3) sisse. MÄRKUS. Kolvi alamkoost (4) tuleks pöörata niimoodi, et must sisetükk jääb väljapoole (nähtavaks), kui see on toru alamkoostu (3) sisse paigutatud. 6. Keerake vedru (5) kokkusurumisel toru / kolvi koost (3 10) roostevabast terasest liidesekorgi (7) sisse ja pingutage, kasutades mutrivõtit ja tange. X Valikuline: Kandke liidesekorgi (7) ja toru alamkoostu (3) keermetele 1 tilk keermeliimi Loctite Blue 243. X Pingutusmomendid: Pingutage liidesekork (7) ja toru alamkoost (3) momendiga 1,36 Nm / 12 in-lb. 7. Liigutage lukustusrõngas (10) tagasi esialgsesse asendisse ja libistage toru / kolvi koost (3 10) läbi mähise koostu (2). MÄRKUS. Mähise koost (2) tuleks paigutada niimoodi, et SuperSeal 1.5 konnektor on suunatud liidesekorgist (7) eemale. 8. Pingutage nailonmutter (1) toru / kolvi koostu (3 10) vastu. 24

33 B DYNAJETI TÖÖTLEMISE MÄÄRADE TABELID DYNAJET FLEXI PIHUSTI VALIK DynaJet Flexi süsteemiga kasutamiseks õige pihusti valimine on sarnane pihusti valimisega traditsioonilise pihustustöö puhul. Peale paindlikuma töötlemise on DynaJet Flexi puhul ka mõned muud pihustiga seotud võimalused, mille kokkuvõte on toodud alljärgnevalt. 1. Töötsükkel a. DynaJet Flex juhib pihusti vooluhulka, muutes aega, millal iga pihusti on sees vs. väljas. Seesoleku aega nimetatakse töötsükliks. Saadaolev töötsükli vahemik on tavaliselt 30% kuni 100%, mis tähendab, et masina pihustid töötavad umbes 30% kuni 100% juures nimiläbilaskevõimest. b. DynaJet Flexi süsteemiga: standardrežiimis pihusti läbilaskevõime = pihusti suurus töötsükkel kaksikpihusti režiimis pihusti läbilaskevõime = pihusti suurus töötsükkel 2 c. Töötsüklit muutes suudab DynaJet Flex põhimõtteliselt muuta pihusti läbilaskevõimet lennult. Kui on vaja suuremat rõhku, vähendatakse pihusti läbilaskevõimet (töötsüklit). Kui on vaja suuremat pihusti läbilaskevõimet, suurendatakse töötsüklit. d. Kuigi operaatoril on DynaJet Flexi abil palju paindlikum pihustussüsteem, tuleks olla pihustite valimisel hoolikas, et need annaks parimad tulemused. e. Pihustite valimisel vaadake läbi DynaJet Flexi pihusti valiku tabelid ning valige pihusti läbilaskevõime, mis võimaldab saavutada töötlemise määra eesmärgi umbes 70% töötsükliga, kui käitada prognoositava liikumiskiirusega. Teisisõnu valige pihusti läbilaskevõime ja soovitud rõhk / piisa suurus, mis on pigem lähemal kiiruse (või määra) vahemiku ülemisele piirile kui alumisele. Sel juhul on DynaJet Flexi jaoks piisav kohandamisvahemik, et vähendada töötsüklit liikumiskiiruse vähendamisel, ning samas on varu läbilaske suurendamiseks, kui liikumiskiirus plaanitust suureneb. 2. Pihusti valik Minimaalse töötsükli vaikesäte on 30%. See tähendab, et süsteem ei kohanda töötsüklit väiksemaks kui 30% sees. Kuigi operaator saab seada selle sätte väärtuseks ka 20%, tagab suurem vaikeväärtus ühtlasema pihustamise väiksematel kiirustel. a. DynaJet Flexi süsteem ei ühildu kõigi pihustitega. Sobivate pihustite seeriate hulgas on: AI Turbo TwinJet, Turbo TeeJet Induction TwinJet, Turbo TeeJet, Turbo TeeJet Induction, Turbo TwinJet, TwinJet 110, TX ConeJet, TXA ConeJet, TXR ConeJet, XR TeeJet 110 ja XRC TeeJet 110. MÄRKUS. Loetletud seeriatest ei pruugi olla toetatud kõik läbilaskevõimed. Toetatud seeriates ja / või läbilaskevõimetes võidakse teha muudatusi tarkvaravärskendustega. b. Erinevatel pihustite stiilidel on erinevad pihusti suuruse omadused töörõhu vahemikus. Pihusti stiili valimisel tuleks võtta arvesse soovitud piisa suurust ja töörõhu vahemikku, mis on teie kasutuse puhul prognoositavad. c. Kasutage alati pihusteid, mille pihustusmuster on 110 (või laiem). Nende pihustite tootekoodides on tavaliselt 110 nt TT11006VP või XR11006-VS. 80 pihustid pole DynaJet Flexi süsteemiga kasutamiseks soovitatud. 3. Pihustamiskõrgus a. Parima võimaliku katvuse saavutamiseks hoidke pihusti ja sihtmärgi vahel vähemalt 50 cm / 20" pihustamiskõrgust. MENÜÜVALIKUD KASUTAMINE ESMAKÄIVITAMINE SISSEJUHATUS ET R2 25

34 SISSEJUHATUS ESMAKÄIVITAMINE KASUTAMINE MENÜÜVALIKUD Pihusti valimise tabeli selgitus Nendes veergudes on näidatud vooluhulgad erinevate rõhkude korral. Delta P tähistab rõhulangust DynaJet Flexi solenoidklapis ning tulenev pihusti PSI / bar ja vooluhulk näitavad tegelikke väärtusi pihusti juures. Pihusti seeria valiku näide Nendes veergudes on toodud piisa suurused erinevat tüüpi pihustite ja rõhkude korral. Kasutage neid veerge, et valida enda kasutusele sobivaim pihusti stiil. Nagu ka tavalise pihusti tabeli puhul, on nendes veergudes näidatud määrad kindlal kiirusel. Ainus erinevus on väärtuste vahemik, mis vastab vooluhulga vahemikule, mis on DynaJet Flexi süsteemiga võimalik. MEETERMÕÕDUSTIK: kui operaator tahab pihustada 250 l / ha kiirusega 10 km / h, peaks ta vaatama 10 km / h veergu ja leidma rea, mis näitab 250 l / ha ning jätma üles ja alla piisavalt ruumi, et kompenseerida suuremaid ja väiksemaid kiirusi, mis võivad põllul ette tulla. Sellisel juhul töötab TT11006 väga hästi rõhuga 3 4 bar. USA: kui operaator tahab pihustada 15 gal / acre kiirusega 10 mi / h, peaks ta vaatama 10 mi / h veergu ja leidma rea, mis näitab 15 gal / acre ning jätma üles ja alla piisavalt ruumi, et kompenseerida suuremaid ja väiksemaid kiirusi, mis põllul võivad ette tulla. Sellisel juhul töötab väga hästi TT11006 rõhuga psi. Pihusti seeria valiku näide MEETERMÕÕDUSTIK: järgmisena tuleks kaaluda piisa suurust. Tabel näitab, et Turbo TeeJet (TT) annab selles rõhuvahemikus jämeda (C) kuni keskmise (M) piisa suuruse ja Turbo TwinJet (TTJ60) annab jämeda (C) piisa suuruse. TT eelis on see, et operaator võib valida piisa suuruse C kuni M sama töötlemise määra ja kiirusega. USA: järgmisena tuleks kaaluda piisa suurust. Tabel näitab, et Turbo TeeJet (TT) annab selles rõhuvahemikus jämeda (C) kuni keskmise (M) piisa suuruse ja Turbo TwinJet (TTJ60) annab jämeda (C) piisa suuruse. TT eelis on see, et operaator võib valida piisa suuruse C kuni M sama töötlemise määra ja kiirusega. 26

35 Saadaolevad töötlemise määrad konkreetse kiiruse ja pihusti läbilaskevõimega Tabel 6-4: Töötlemise määrad meetermõõdustiku leht 1 MENÜÜVALIKUD KASUTAMINE ESMAKÄIVITAMINE SISSEJUHATUS ET R2 27

36 SISSEJUHATUS ESMAKÄIVITAMINE KASUTAMINE MENÜÜVALIKUD Tabel 6-5: Töötlemise määrad meetermõõdustiku leht 2 TeeJet DynaJeti töötlemise määrade tabel (v. 2.1), DSM

37 Saadaolevad töötlemise määrad konkreetse kiiruse ja pihusti läbilaskevõimega Tabel 6-8: Töötlemise määrad USA leht 1 MENÜÜVALIKUD KASUTAMINE ESMAKÄIVITAMINE SISSEJUHATUS ET R2 29

38 SISSEJUHATUS ESMAKÄIVITAMINE KASUTAMINE MENÜÜVALIKUD Tabel 6-9: Töötlemise määrad USA leht 2 TeeJet DynaJeti töötlemise määrade tabel (v. 2.1), DSM

39 Saadaolev kiirusvahemik konkreetse pihusti suuruse ja töötlemise määra korral Tabel 6-6: Kiirusvahemik meetermõõdustiku leht 1 MENÜÜVALIKUD KASUTAMINE ESMAKÄIVITAMINE SISSEJUHATUS ET R2 31

40 SISSEJUHATUS ESMAKÄIVITAMINE KASUTAMINE MENÜÜVALIKUD Tabel 6-7: Kiirusvahemik meetermõõdustiku leht 2 TeeJet DynaJeti töötlemise määrade tabel (v. 2.1), DSM

41 Saadaolev kiirusvahemik konkreetse pihusti suuruse ja töötlemise määra korral Tabel 6-10: Kiirusvahemik USA leht 1 MENÜÜVALIKUD KASUTAMINE ESMAKÄIVITAMINE SISSEJUHATUS ET R2 33

42 SISSEJUHATUS ESMAKÄIVITAMINE KASUTAMINE MENÜÜVALIKUD Tabel 6-11: Kiirusvahemik USA leht 2 TeeJet DynaJeti töötlemise määrade tabel (v. 2.1), DSM

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri

Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Ri Ecophon Master Rigid A Sobib klassiruumi ja kohtadesse, kus hea akustika ja kõnest arusaadavus on esmatähtsad ning avatavus vajalik. Ecophon Master Rigid A on nähtava liistusüsteemiga. Plaadid kinnitatakse

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

DE_loeng5

DE_loeng5 Digitaalelektroonika V loeng loogikalülitused KMOP transistoridega meeldetuletus loogikalülitused TTL baasil baaslülitus inverteri tunnusjooned ja hilistumine LS lülitus kolme olekuga TTL ja avatud kollektoriga

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

The world’s favourite lock

The world’s favourite lock Kasutusjuhend Täname teid, et valisite luku Yale Doorman! See kasutusjuhend koos paigaldusjuhendiga tagab toote ohutu ja õige kasutamise, aga ka selle, et oskate kõiki toote võimalusi ära kasutada. 1 Sisukord

Rohkem

MOVIMOT® MM..D

MOVIMOT® MM..D Ajamitehnika \ Ajami automatiseerimine \ Süsteemi integreerimine \ Teenused *23583509_0817* Korrektuur Detsentraalsed ajamisüsteemid MOVIMOT MM..D Väljund 08/2017 23583509/ET SEW-EURODRIVE Driving the

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütustele ja õlidele mis on mõeldud masinatele ja agregaatidele millel on oma

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem