LOODUSÕPETUS 9. KLASSILE

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "LOODUSÕPETUS 9. KLASSILE"

Väljavõte

1 FÜÜSIKA JA KEEMIA EESTI, EUROOPA, MAAILM INIMESE ORGANISM LOODUSÕPETUS 9. KLASSILE Tööraamatu metoodiline juhend

2 9. klassi loodusõpetuse tööraamatu I III osa metoodiline juhend Õpetaja metoodiline juhend kuulub 9. klassi loodusõpetuse digiõpiku juurde. Metoodilise juhendi autor on Ana Kontor. Toimetanud Ivi Piibeleht Kujundanud ja küljendanud Margit Toovere Õppevara väljaandmist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium programmi Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt raames. Väljaandja SA Innove, Haridus- ja Noorteamet CC-BY-SA 3,0

3 Soovitused loodusõpetuse käsitlemiseks lihtsustatud õppe 9. klassis 9. klassi loodusõpetuse materjal koosneb digiõpikust ja töölehtedest, mis on esitatud iga teema lõpus. Digiõpik sisaldab tekste, graafilisi ja multimeediumi elemente ning on suuremal või vähemal määral interaktiivne. Lihtsustatud õppes ei ole digitaalne õppematerjal õppetundi täitev õpilase iseseisva töö võimalus, vaid see on õppetunni üks osa: õppetekst koos näitlikustamisega teema tutvustamisel ja/või ülesanded omandatud teadmiste kinnistamisel. Digiõpikut kasutades on vajalik arvestada õpilaste lugemisoskust, eelkõige teksti mõistmise oskust. Lisaks arvutist õppele on soovitatav lugeda teabetekste paberkandjalt, esitada täiendavaid selgitusi või üldistusi ja kokkuvõtteid tahvlil, rakendada avastus- ja õuesõpet, praktilist tegevust, koostada referaate, esitlusi jm. Loodusõpetuse rõhuasetused lihtsustatud õppe 9. klassis Õpetamise rõhuasetused on üldjoontes samad mis 8. klassiski. 1. Luuakse ja täpsustatakse õpilaste kujutlus maailma loodusest. Omandatakse teadmisi universumi ja planeet Maa mitmepalgelisusest: Maa tsonaalsus; looduskomponentide vahelised seosed; looduse ja inimtegevuse vastastikused seosed. Oluline on, et õpilane mõistaks inimtegevuse mõju keskkonnale, väärtustaks kesk konnasäästlikku eluviisi ning säästvat tarbimist ja teaks looduskaitse põhimõtteid. 2. Võrdluses maailma ja Euroopa riikidega süvendatakse teadmisi Eestist. Pööratakse tähelepanu riikide soojusvöötmesse ja loodusvööndisse kuuluvusele, tuuakse välja Eestiga sarnased ja erinevad pinnavormid, taime- ja loomaliigid, inimrassid. Kujundatakse arusaam Eesti seostest Euroopa ja maailmaga, sh inimtegevus, rahvastiku ränded, transport, kaubavahetus jms. Käsitletakse kliima sarnasust ja erinevust maailmas ning luuakse ettekujutus globaalprobleemidest: loodushoiust Eestis, Euroopas ja maailmas, riikide erinevast suhtumisest probleemidesse. 3. Lõpuklassides suureneb teadmiste hankimisel eelmise kooliastmega võrreldes tekstide kasutamise osatähtsus. Oluline on suunata õpilasi loodusteaduslikku teavet erinevatest allikatest otsima ja leidma, kaardil ja gloobusel orienteeruma, kaardil kujutatut kirjeldama, tabelites ja/või diagrammidena esitatud andmeid mõistma ja võrdlema, vaatlusi ning katseid läbi viima.

4 4 LOODUSÕPETUS 9. KLASSILE. METOODILINE JUHEND 4. Süvendatakse õpilaste oskust otsida loodusloolist teavet lisaks internetile ja kaartidele teabekirjandusest ja varasemate klasside õppematerjalides esitatust. Loodusõpetuse õppematerjal võimaldab õpetada oma arvamuste sõnastamist ja põhjendamist. On vaja õpetada märkmete tegemist ja konspekteerimist ning neile toetuvalt teemakohase teabe edastamist suuliselt, kirjalikult või graafiliselt. Harjutatakse referaatide ja esitluste koostamist ning selle tutvustamist kaaslastele. Loodusõpetusel on suur osakaal õpilaste sidusteksti loome arendamisel. 5. Teemadest lähtuvalt on tundides soovitatav rakendada loodusõpetusele omast uurimuslikku/avastuslikku õpet, mis sisaldab katsete vaatlust ja sooritamist kirjalike juhendite järgi, vaatlus- ja katsetulemuste kirjeldamist ning selgitamist esitatud plaani toel, uurimuslike ülevaadete koostamist teabeallikate ja praktiliste ülesannete põhjal struktureeritud plaani alusel. Mida peab õpetaja loodusõpetuse õpetamisel lihtsustatud õppe 9. klassis arvestama? 8. ja 9. klassi õpilastel ei ole kognitiivse võimekuse osas olulisi erisusi täheldatud. 1. Õpilastel suureneb võime tahtlikult tähelepanu fookustada ja sihipäraselt vaadelda; oskus märgata ja otsida uut teavet, nähtusi analüüsida. 2. Juhtivaks tunnetusprotsessiks on endiselt mälu. Kujunemisjärgus on tahtlik mälu, mis võimaldab meelde jätmist ja teabe kasutamist eelnevalt õpitud võtetele toetudes. Suunavate vahenditena omandavad senisest märksa suuremat tähtsust märkmed, skeemid, kavad jm. 3. Õppetegevuses toetub õpilane peamiselt verbaliseeritud kaemuslik-kujundilisele mõtlemisele. Vähesel määral suudab üks osa õpilastest kasutada verbaalset mõtlemist opereerida abstraktse teabega. Tähelepanu on endiselt vaja pöörata nähtuste ja objektide konkreetsetele ja üldistele tunnustele ning aegruumi seostele. Teabetekste käsitledes tuleks mehaanilise sõnastuse vältimiseks objekti või nähtuse verbaalne määratlus seostada käsitletava konkreetsete tunnuste ja õpilaste kujutlustega. 4. Uute teadmiste omandamisel on vaja suurendada funktsionaalse lugemisoskuse osatähtsust ja tööjuhiste ning instruktsioonide täpset mõistmist ja iseseisvat täitmist. Õppeülesanded on otstarbekas esitada selliselt, et õpilased harjutaksid instruktsioonide iseseisvat kasutamist ja oleksid valmis vajadusel abi küsima. Tuleb aga arvestada, et toetumine eeskujule ja näidisele suunavad õpilast uute oskuste omandamisel ikka veel enam kui verbaalne instruktsioon.

5 5 5. Pidevalt on vaja süvendada oskust tekstist teavet leida, seda seostada eelnevalt (sh eelnevates klassides) omandatu või kogetuga, tekstis puuduvat teavet tuletada ning järeldusi teha. Endiselt peaks õpetaja tähelepanu all olema vajaliku teabe märkamisele suunamine. Õpilastel peaks kujunema oskus võimalikult iseseisvalt märgistada vajalikke lauseid tekstis, teha ja kasutada märkmeid, täita ülesandeid suuliste ja kirjalike juhendite ning korralduste järgi. Valdavad töövõtted on 8. klassis õpetamise/õppimisega samad: kirjeldamine, võrdlemine, vastandamine, verifitseerimine, rühmitamine, kokkuvõtete tegemine. 6. Omandatava seostamine varem samas aines või eri õppeainetes õpituga vajab suunamist. Õigekirjale ja tekstide vormistamisele ning lugemistundides rakendatavatele tekstimõistmise strateegiatele on vaja tähelepanu pöörata ka loodusõpetuses. Kasulikuks töövõtteks on küsimuste asjakohane esitamine (miks?, mis põhjusel?, millest tingituna?, mille tulemusel?, kuidas? jne) ja neile vastamine, samuti ühised arutelud. Taotletavad õpitulemused, millest on lähtutud 9. klassi digiõpiku ja töölehtede koostamisel Vajab rõhutamist, et allpool nimetatud õpitulemused kirjeldavad omandatavaid teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mida õppija peab õppimise tulemusel omandama ning olema võimeline kasutama. Põhikooli lõpuks õpilane 1) iseloomustab ja võrdleb teabeallikate järgi (plaani toel) objekte/piirkondi, toob näiteid looduskomponentide vaheliste ning keskkonna ja inimtegevuse vaheliste seoste kohta; esitab teavet kaasõpilastele. 2) eristab ja nimetab joonisele/mudelile toetudes inimkeha elundeid-elundkondi ning kirjeldab nende funktsioone; 3) teab ja väärtustab tervisliku eluviisi põhimõtteid; 4) demonstreerib õppesituatsioonis peamisi esmaabivõtteid; 5) kirjeldab ja/või selgitab õpitud nähtuste iseloomulikke tunnuseid ning toob näiteid nende avaldumise kohta igapäevaelus; 6) kirjeldab olmes kasutatavate lihtsa tööpõhimõttega seadmete toimimist, käsitseb ohutult olmes kasutatavaid mõõteriistu; 7) toob näiteid õpitud ainete/materjalide kasutusvõimaluste kohta igapäevaelus; mõistab tundmatute olmekemikaalide ohtlikkust ning järgib neid kasutades ohutusnõudeid; 8) toob näiteid elektritarvitite kasutamise kohta igapäevaelus, selgitab kasutamise otstarvet ja ohutusnõudeid; 9) mõistab elukeskkonda säästva suhtumise vajalikkust; kirjeldab keskkonna säästmise võimalusi.

6 6 LOODUSÕPETUS 9. KLASSILE. METOODILINE JUHEND Ülesannete tüübid Teemade käsitlemisel on õppematerjali kinnistamiseks ja õpieesmärkide täitmiseks kasutatud peamiselt järgmisi ülesannete tüüpe. 1. Lünklaused, mis eeldavad tööd tekstiga. Samas on mõtlemise arendamiseks oluline, et lünklaused ei ole väljavõte tekstist, vaid on sõnastatud nii, et see eeldab õpilasel materjali veelkordset lugemist, ümbersõnastamist ja vajadusel õpetajapoolselt suunatud analüüsi. 2. Küsimustele vastuslausete märkimine tekstis. Teksti lausete ümbersõnastamine. 3. Sarnasuste ja/või erisuste leidmine. Võrdlemine. 4. Rühmitamine (tunnused on esitatud erineval moel). Rühmitamisharjutuse täitmise järel on vaja suunata õpilasi oma valikut põhjendama 5. Kirjeldamine, sh oluliste tunnuste alusel rühma või liigi määramine. 6. Põhjuslike seoste leidmine, sõnastamine. 7. Ülesande täitmiseks teabe otsimine/leidmine internetist, diagrammidelt, tabelitest. 8. Tegevuste ajaline järjestamine. 9. Mõistekaartide koostamine. Ülesanded digiõpikus ja paberkandjal esitatavas materjalis mõneti erinevad. Need on eelkõige tingitud tehniliste lahenduste võimalustest, kuid täidavad sama eesmärki. Küllaltki ulatuslik õppematerjal võimaldab õpetajal õpilaste võimekusest lähtuvalt käsitlust diferentseerida, individualiseerimiseks valikuid teha. Vajab tähelepanu juhtimist, et õppematerjalis on autoriõigustest tulenevalt kasutatud ka võõrkeelseid videoid. Need vajavad kindlasti klassis koos vaatamist ja õpetaja lisaselgitusi.

7 I osa 7 Rõhuasetused ja metoodilised soovitused teemade käsitlemiseks I OSA INIMESE ORGANISM Õppematerjal annab ülevaate inimese organismist ja selle tundmise vajalikkusest, kujundatakse arusaam organismist kui tervikust. Teemade käsitlemisel on vaja tugineda laste eelteadmistele ja igapäevasele elule. Eri tüüpi ülesannete lahendamise kaudu peaksid kujunema püsiteadmised, mis aitavad põhikooli lõpetajal oma igapäevaelu probleemidega edaspidises elus toime tulla. 9. klassi õpilased peaksid mõistma elundkondade koostöö põhitõdesid. Näiteks: hingamis- ja vereringeelundkonna koostöö, meeleelundkonna ja närvisüsteemi koostöö jne. Väga oluline on mõista tervislike eluviiside ja isikliku hügieeni põhimõtete järgimise vajadust. Lisaks on soovitatav analüüsida eale vastavaid elu- ja toimimisviiside negatiivseid näiteid, motiveerides noori tervist säästvalt käituma. 1. RAKUD, KOED, ELUNDID selgitab naha ülesandeid; teab ja väärtustab naha tervishoiuga seotud tervislikku eluviisi. Rakk. Kattekude. Sidekude. Närvikude. Lihaskude Teadmiste andmisel on soovitatav lisaks õppetekstile ja -ülesannetele toetuda vaatlustele mikroskoobi abil või kasutada õppeotstarbelisi videofilme, mis aitaksid üldistatult kujundada arusaama rakkudest ja kudedest. Tähelepanu tuleks juhtida kudede erinevatele funktsioonidele, nende ülesannetele inimese organismis tervikuna. Inimese elundid ja elundkonnad Kõige olulisem on, et õpilastel kujuneks arusaam, et rakud, koed, elundid, elundkonnad moodustavad organismi ja igal neist on organismis kui tervikus täita oma kindel ülesanne. Nahk. Naha ehitus ja ülesanded. Naha hooldamine Naha ehituse ja ülesannete selgitamisel vajab rõhutamist naha kui meeleelundi roll. Teema käsitlemisel puutuvad õpilased kokku neile võõra mõistega retseptorid. Oluline ei ole, et õpilased neile tundmatuid sõnu oma aktiivses sõnavaras hakkaksid kasutama, vaid see, et nad mõistaksid ja oskaksid selgitada retseptorite jm olemust ja olulisust.

8 8 LOODUSÕPETUS 9. KLASSILE. METOODILINE JUHEND Erilist tähelepanu tuleks pöörata naha hooldamisega seotud teabele. Koostöö meditsiinitöötajaga, ühisarutelud klassis, teemakohaste videote vaatamine ja praktilised harjutused naha hooldamise osas aitavad püstitatud eesmärki täita. Rõhutamist vajavad põhjuse-tagajärje seosed. 2. LUUD JA LIHASED selgitab inimese skeleti peamisi luid ja lihaseid; selgitab luude ja lihaste ülesandeid; peab tähtsaks enda tervislikku treenimist; selgitab ja/või demonstreerib esmaabivõtteid luumurdude, lihasevenituste ja -rebendite korral. Inimese luustik. Inimese lihased Eesmärk on luua õpilasel ettekujutus luustikust ja lihastest inimese kehas. Näitliku materjali baasil antakse ülevaade nii põhilistest luudest kui ka lihastest. Vajab tähelepanu juhtimist, et õpilased ei pea luude ja lihaste nimetusi ainult mälule toetudes nimetama, vaid oskama neid näidata näitliku vahendi alusel nii teise inimese kui ka enda kehal. Uus mõiste on liiges. Liigeste funktsioneerimisest võimaldab ülevaadet saada praktiline tegevus (ülesanne 3). Veel võiks praktilise tegevusena uurida ja võrrelda loomseid kudesid (luu-, rasv- ja lihaskude) mikroskoobiga. Soovitatav on ka toore kanatiiva või -koiva lahkamine, vaadeldes neis luid, lihaseid, kõõluseid. Kuidas olla tugev? Teema eeldab tihedat koostööd kehalise kasvatuse õpetaja ja meditsiinitöötajaga. Selgitades traumade tekkimise võimalusi, on vaja anda teadmised esmaabist ja harjutada elementaarseid esmaabivõtteid. Tähelepanu on vaja pöörata ka nutitelefoni ja/või arvuti liigsest kasutamisest tekkivate rühivigade ennetamisele ja anda suunised probleemide olemasolul nende ületamiseks. Teema käsitlus eeldab arutluste läbiviimist traumade tekkimise põhjuse-tagajärje seostest.

9 I osa 9 3. VERERINGE selgitab jooniste ja skeemide alusel vereringeelundkonna talitlust; teab ja väärtustab HIV-ga nakatumist vältivaid tervislikke eluviise; teab ja väärtustab südant, vereringeelundkonda ja immuunsüsteemi tugevdavat ning säästvat eluviisi; selgitab ja/või demonstreerib esmaabivõtteid verejooksude korral. Vereringeelundkond ja südame ehitus. Veresooned. Vere liikumine organismis. Veri Eesmärk on luua õpilasel ettekujutus südame ehitusest ja selle tööst. Praktilise tööna on soovitatav läbi viia katseid, mille abil selgitatakse füüsilise koormuse mõju pulsile. Harjutatakse pulsi leidmist ja pulsilöökide määramist ja arvutamist. Õppematerjalis on esitatud südame tööd tutvustava mudeli internetiaadress, samuti on antud orientiirid videole, mis visualiseerib vere liikumist inimese südames ja kehas. Vajab tähelepanu juhtimist, et videote vaatamise eel peaks esitama õpilastele küsimuse või korralduse, millele nad leiavad vastuse, samuti peaks video vaatamisega kaasnema õpetaja täiendav selgitus. Märkusena olgu nimetatud, et teadlikult ei ole käsitletud vere liikumist südame ja kopsude vahel (kopsuveenides arteriaalne ja arterites venoosne veri). See teadmine ei ole lihtsustatud õppes püstitatud eesmärkide täitmiseks tingimata vajalik. Veresoonkonna haigused ja nende vältimine. Inimese immuunsüsteem Teema teoreetilist käsitlust on soovitatav näitlikustada videote vaatamisega esmaabi osutamisest, samuti on oluline harjutada esmaabivõtteid. Õppematerjal võimaldab propageerida tervislikke eluviise, arstlike ülevaatuste ja vaktsineerimise vajadust. Viimane vajab arutelu tasandil erinevate seisukohtade selgitamist ja põhjendamist. Soovitatav on harjutada vererõhu mõõtmist ja anda praktiline ülevaade elustamisest. Koostöö meditsiinitöötajatega on siinkohal otstarbekas. 4. HINGAMINE selgitab hingamiselundkonna jooniste/skeemide alusel hingamise olemust; teab hingamiselundite levinumate haiguste tekkepõhjusi ja haiguste vältimise võimalusi; demonstreerib kunstliku hingamise võtteid; suhtub vastutustundlikult oma hingamiselundkonna tervisesse.

10 10 LOODUSÕPETUS 9. KLASSILE. METOODILINE JUHEND Allteema Hingamiselundkonna ehitus ja talitlus Hingamiselundite ehituse ja talitluse tundmaõppimisel on oluline arutleda selle üle, kuivõrd me jälgime ja arvestame oma tegevustes hingamise tervishoidu ja milles üldiselt eksitakse, sh juhtides tähelepanu konkreetselt iga õpilase tervisealasele käitumisele. Kõikidel juhtudel on vaja selgitada, mida ja miks konkreetne väärtegevus kahjustab ning kuidas on õige toimida. Soovitatav on praktiline töö arvutimudeliga kopsumahu, hingamissügavuse ja -sageduse ning omastatava hapniku hulga seoste uurimine. Tähelepanu on vaja pöörata esmaabivõtete harjutamisele. Seda võib teha esma abivõtteid valdava inimese, meditsiinitöötaja juhendamisel. 5. SEEDIMINE JA ERITAMINE selgitab seedeelundkonna ehituse jooniste/skeemide alusel toidu seedimist ja toitainete imendumist; selgitab neerude, kopsude, naha ja soolestiku osa jääkainete eritamisel; teab tervisliku toitumise põhimõtteid. Inimese seedeelundkonna ehitus ja talitlus Organismi energiavajadus Tervislik toitumine. Ebatervislik toitumine ja toitumishäired e käsitlusel on pearõhk tervisliku toitumise olemuse ja vajalikkuse mõistmisel. Õpilastes on vaja kujundada arusaam, et igasuguseid moevoolusid pole alati arukas enda peal katsetada. Suunatud aruteludena tuleks aktuaalseid reklaamitavaid dieete jm vahendeid analüüsida ja soovitada hoidumist ka sel juhul, kui reklaamis tundub see tervisele kasulik olevat. Teadlikkust tervisliku toitumise vajadusest aitavad tõsta ka praktilised tegevused: inimese energiavajadust mõjutavate tegurite uurimine arvutimudeliga ( tervisliku ja põhjendatud päevamenüü koostamine. Sellega seostub igal õpilasel isikliku toitumisharjumuse analüüsimine õpetaja esitatud või koos õpilastega koostatud kava alusel. Põhikooli lõpetajad on oma välimuse suhtes väga kriitiline sihtrühm, seepärast on vaja rõhutada ka söömishäirete olemust ja ohtlikkust organismi arengule tervikuna.

11 I osa 11 Erituselundid. Jääkainete eraldamine Teema käsitlusel pööratakse tähelepanu funktsionaalse lugemisoskuse süvendamisele jooniste juurde lisatud selgitavatest tekstilõikudest ja diagrammidest info otsimisele ja nende alusel ülesannete täitmisele. Soovitatav on ülesannetes, kus on esitatud nii tõesed kui ka väärad väited, suunata õpilasi oma väidet põhjendama mitte ainult mälu põhjal, vaid ka tekstis väljendatu või joonistel-fotodel kujutatuga. 6. PALJUNEMINE JA ARENG võrdleb jooniste alusel naise ja mehe suguelundkonna ehitust ning talitlust; selgitab sagedasemate suguhaiguste levimise viise ja neisse haigestumise vältimise võimalusi; väärtustab ennast ja teisi säästvat seksuaalelu; teab erinevaid rasestumisvastaseid meetodeid ja hindab nende sobivust raseduse vältimiseks. Suguelundkonna ehitus ja talitlus Uue elu teke ja areng. Inimese elukaar Loodet ohustavad tegurid Raseduse vältimine Sugulisel teel levivad haigused Teemade omandamisel tuleks jällegi tähelepanu pöörata teadlikkusele tervislikest eluviisidest. Inimese arengu käsitlemisel on võrdselt olulised nii probleemistiku bioloogilised kui ka sotsiaalsed põhitõed. Õpilased peaksid teadma nii seda, millest algab loote areng, kui ka seda, kuidas vältida rasestumist suguühtel ning missugused muutused toimuvad organismis inimese arengu eri etappidel. Teema käsitlus on otstarbekas lõimida inimeseõpetusega, kaasates aruteludesse ka vastava ala meditsiinitöötajat. 7. TALITLUSTE REGULATSIOON selgitab närvisüsteemi põhiülesandeid; suhtub kriitiliselt närvisüsteemi kahjustavate ainete tarbimisse.

12 12 LOODUSÕPETUS 9. KLASSILE. METOODILINE JUHEND Närvisüsteemi ehitus Peaaju ehitus Närvisüsteemi talitlus Närvisüsteemi kahjustavad tegurid Närvisüsteemi temaatika on õpilastele suhteliselt uudne ja raskesti mõistetav. Seepärast on probleemistiku mõistmiseks vaja õpetaja lisaselgitusi, suunates ülesandega videoid vaatama ja joonistel esitatud lisainfot tõlgendama. Praktilise tööna on soovitatav testida õpilastel oma reageerimiskiirust (erinevates füüsilistes seisundites) refleksikaare mudeli abil ( Õpilaste teadlikkuse tõstmiseks närvisüsteemi kahjustavatest teguritest (alkohol, uimastid, traumad) on soovitatav põhjalikult selgitada kahjustuse olemust ja tagajärgi. Soovitatav on jällegi kaasata vastava ala meditsiinitöötajat. Sisenõrenäärmed Üldistatud ettekujutuse saamiseks sisenõrenäärmete asukohast on soovitatav suunata õpilasi vaatama joonisel esitatut, seostama seda oma kehaga. Teemaga haakub ka glükomeetri tutvustamine ja veresuhkru taseme muutust fikseerivatelt diagrammidelt küsimustele vastuste leidmine. Inimene kui tervik Eesmärgi täitmine on seotud funktsionaalse lugemisoskuse arendamisega teabe leidmine skeemidelt ja internetist, samuti püstitatud probleemide seostamine isikliku kogemusega. Soovitatav on koostada kokkuvõtvaid referaate, postreid. 8. INFOVAHETUS VÄLISKESKKONNAGA selgitab jooniste/mudelite toel eri meeltega seotud organite ehitust ning talitlust; teab ja väärtustab meeleelundeid säästva eluviisi põhimõtteid. Meeleelundid Arutletakse, kuidas saab inimene infot väliskeskkonnast. Arutlus võimaldab välja selgitada õpilaste eelteadmised varem õpitust või isikliku kogemuse baasil omandatust. Silm kui nägemiselund. Kuidas me näeme? Nägemishäired Kõrv kui kuulmis- ja tasakaaluelund. Mis kahjustab kuulmist? Haistmine ja maitsmine Põhiline on, et õpilased mõistaksid meeleelundite ülesandeid; tegureid, mis võivad meeleelundeid kahjustada, võimalikke häireid ja nende ennetamise võimalusi. Eesmärkide

13 II osa 13 täitmise teenistuses on esitatud praktilised tööd ja elulised probleemsituatsioonid, samuti internetist saadava teabe alusel täidetavad uurimuslikud ülesanded. Ka meeleelundite käsitlusel tuleb tähelepanu pöörata arutlustele, mis rõhutavad elundkondade koostööd, st meeleelundid on oluline osa organismist kui tervikust. Soovitatav on koostada või täiendada eelnevalt koostatud kokkuvõtvaid referaate, postreid. II OSA FÜÜSIKA JA KEEMIA ELEMENTAARKURSUS 9. klassi keemia- ja füüsikakursuse eesmärk on laiendada õpilaste loodusteadusalaseid kujutlusi, arendada isiksust ja ette valmistada jätkuõpinguid. Ainekäsitlus tunnis peab arvestama õpilaste arengutaset. Lisaks füüsikaliste ja keemiliste nähtuste tutvustamisele õppematerjalis on oluline ka nende nähtuste tähenduse selgitamine nii looduses kui ka praktilises elus. Just olmelise kasutamise aspekt on õpetuses läbiv. Seega peab õpetamine olema võimalikult praktilise suunitlusega ja enamasti õpetaja lisaselgitustega. Uued mõisted ja terminid peaksid lisanduma õpilase nn tarkvara mappi, otstarbekas on selgitust täiendada sobiva pildi või skeemiga. Füüsika- ja keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane õpib tundma igapäevaelus vajalikke füüsika- ja keemiatermineid; hakkab mõistma maailma terviklikkust: looduslike protsesside keemilist ja füüsikalist tagapõhja; õpib nägema ja mõistma keemilisi ja füüsikalisi nähtusi looduses, ümbritsevas elus, tehnikas ja kodus, saab aru nende teadmiste vajalikkusest; õpib kasutama vajalike teadmiste hankimiseks internetti jm teatmematerjali; õpib kasutama lihtsamaid loodusteaduse uurimismeetodeid: vaatlus, mõõtmine, katsed püstitatud hüpoteeside kontrollimiseks; õpib kasutama lihtsamaid mõõteriistu ja seadmeid; omandab praktiliste tööde/katsete läbiviimise elementaarseid oskusi; õpib tegema igapäevaelus vajaminevaid arvutusi.

14 14 LOODUSÕPETUS 9. KLASSILE. METOODILINE JUHEND 1. VALGUSE PEEGELDUMINE JA MURDUMINE Valguse peegeldumine Esemete nägemine Kuu faasid Tasapeegel, kumer- ja nõguspeegel Valguse murdumine Kumer- ja nõguslääts optilistes seadmetes Kaug- ja lühinägelikkus kirjeldab/selgitab õpitud nähtuste iseloomulikke tunnuseid ning toob näiteid nende avaldumise kohta igapäevaelus; kirjeldab katse toel valguse peegeldumist peegel- ja mattpinnalt; põhjendab katse toel Kuu faase; kirjeldab katse toel valguse murdumist prismas või läätses; nimetab erineva kujuga peeglite ja läätsede kasutusvaldkondi; teeb õpetaja toel katseliselt kindlaks, kas näidisprillid on pluss- või miinusklaasidega (-läätsedega); teeb õpetaja toel katseliselt kindlaks, milliseid värvilisi valgusi mingi valgusfilter läbi laseb. Õppematerjali omandamiseks on vaja läbi viia praktilisi töid ja vaatlusi. Olulisemad neist: valguse peegeldumine, Kuu faaside mudeldamine, valguse murdumine, kaug- ja lühinägija prillide võrdlemine, katsed kumer- ja nõgusläätsedega, valgusfiltri läbilaskeriba kindlakstegemine. Praktilise töö või katse sooritamisega peaks vahetult kaasnema õpetaja selgitus, sooritusele järgnevalt aga nii praktilise töö läbiviimise etappide kui ka tulemuse/nähtu kirjeldamine õpilaste poolt. Ülesanded toetuvad peamiselt teksti mõistmisele. Soovitused. Korraldus Paranda väärad laused. Järgneda (vajadusel eelneda) võiks vastava teabe märkimine tekstis. Sama ka ülesannete korral, milles õpilaste vastused küsimustele lähtuvad situatsioonikirjeldusest. Korraldus Vali lünka õige sõna. Otstarbekas on lasta õpilastel oma valikut (sobivat ja ebasobivat) põhjendada. Teema Kaug- ja lühinägelikkus. Käsitluse eel on soovitatav meenutada I osa õppematerjali Silma ehitus ja talitlus. Kuidas me näeme? Nägemishäired.

15 II osa 15 Soovitatavad videod ja simulatsioonid teemade selgitamiseks Valguse peegeldumine: Esemete nägemine (simulatsioon): Kuu faasid: Kumer- ja nõguslääts: (ingliskeelne) 2. VÕNKUMINE JA LAINE Võnkumine Heli tekkimine ja levimine Heli kõrgus ja valjus Müra Elusorganismide hääleaparaat kirjeldab/selgitab õpitud nähtuste iseloomulikke tunnuseid ning toob näiteid nende avaldumise kohta igapäevaelus; toob võnkuvate kehade näiteid; võrdleb õpetaja abil kehade võnkumisi (kasutades amplituudi, perioodi ning sageduse mõisteid); toob heliallikate näiteid; võrdleb nais- ja meeshäält (kõrgem madalam); teab, et väga valju muusika kuulamine kahjustab kuulmist. Õppetegevuse ilmestamiseks ja eesmärkide täitmiseks on soovitatav õpetaja juhendamisel ja kaasneval selgitamisel läbi viia katseid, mis ühtlasi toetavad õppeteksti mõistmist ja aitavad luua sõnastatust selgemat kujutluspilti. Katsed Võnkuva keha amplituudi, perioodi ja sageduse määramine Katse abil saab õpilastele arusaadavamalt selgitada ka mõisteid võnkeperiood ja võnkesagedus. Laine tekkimise, heli tekkimise jälgimine/kuulamine heli levimise kiiruse ja kaja tekkimise selgitamiseks Sama eesmärki täidavad ka esitatud arvutusülesanded. Heli kõrguse ja valjuse teema on otstarbekas lõimida muusikaõpetusega.

16 16 LOODUSÕPETUS 9. KLASSILE. METOODILINE JUHEND Heli (müra) summutavate materjalide võrdlemine Katse tulemus on otstarbekas seostada karjäärivalikuga, õpilaste tulevases töös vajalike teadmistega. Müra käsitlemisel on oluline pöörata tähelepanu müra tervist kahjustavale toimele, sh väga valju muusika kuulamise kahjulikkuse teadvustamine jne. Elusorganismide hääleaparaadi teema käsitlusele eelnevalt on soovitav meenutada I osa õppematerjali Kõrvade ehituse seos kuulmis- ja tasakaalumeelega ja seostada materjal õpilase enda kogemustega. Soovitatav lisamaterjal teemade selgitamiseks Video heli tekkimisest ja levimisest: GAyN7j5FOE_7 Testid helikõrguse kuulmisest: 3. RÕHUMISJÕUD Rõhk Rõhu avaldumine looduses ja arvestamine tehnikas Üleslükkejõud Kehade ujumine Üldteema omandamist tõendavad õpilase järgmised teadmised ja oskused: kirjeldab/selgitab õpitud nähtuste iseloomulikke tunnuseid ning toob näiteid nende avaldumise kohta igapäevaelus; kirjeldab rõhu muutmise võimalusi; toob näiteid ujuvate kehade kohta, esitab hüpoteesi keha ujuvuse kohta vees ja kontrollib hüpoteesi katseliselt; kirjeldab olmes kasutatavate lihtsa tööpõhimõttega seadmete toimimist, käsitleb ohutult olmes kasutatavaid mõõteriistu; mõõdab manomeetriga õhurõhku sõiduki rehvis, teeb otsustuse rõhu vastavusest ettenähtud väärtustele. Teemade käsitlus eeldab õpilastelt oma vastuste (valikute) põhjendamist ja põhjuslike seoste ühisarutelusid. Õpetaja tegevus peaks olema suunatud sellele, et õpilased mõistaksid esitatud situatsioonide põhjuse-tagajärje seoseid ja püstitatud probleemi seotust rõhuga. Soovituslikud praktilised tööd: õhurõhu mõõtmine baromeetriga, õhurõhu muutuste fikseerimine, rõhu muutumise ja ilma muutumise seose uurimine;

17 II osa 17 autorehvide rõhu kontrollimine; vee üleslükkejõu uurimine; kehade ujumise ja põhja vajumise selgitus simulatsiooni kaudu. 4. ELEKTRIÕPETUS Kodune vooluvõrk: vooluallikad, vooluring Lühis, kaitsmed. Kaitsemaandus Elektrivoolu töö ja võimsus Elektrienergia arvesti. Elektriarvestid koduses majapidamises Elektriohutus, säästlikkus toob näiteid elektritarvitite kasutamise kohta igapäevaelus, selgitab kasutamise otstarvet ja ohutusnõudeid; kirjeldab õpetaja abil klassi vooluvõrku; kirjeldab elektritarvitit sildiandmete põhjal (ohutustähised, toitepinge, võimsus); toob näiteid olukordadest, kus tarviti juhe peab omama kaitsemaandust; võrdleb õpetaja toel elektrilisi valgusallikaid säästlikkuse seisukohast. Elektriõpetus peab olema võimalikult praktilise suunitlusega ja rohkesti näitlikustatud. Sel eesmärgil on õppematerjali lisatud ülesanded videote vaatamiseks, mis kas loovad ettekujutuse või täpsustavad õppetekstis sõnastatut (juhid, isolaatorid, lühis, kaitsmed, elektrivoolu töö jne ). Ülesanded toetavad iseseisvaks eluks ettevalmistamist ja elektrialaste probleemide tekkimise ennetamist. Praktilise väärtusega on elektriarvel esitatud andmete tähenduse mõistmine ning igapäevases elus vajalike arvutuste tegemise harjutamine. Siin on soovitatav lähtuda igal õpilasel oma kodusest elektritarbimisest. Vajalik on pöörata õpilaste tähelepanu koduses majapidamises kasutatavate olmeseadmete hindamisele tarvitatava päevase ja öise elektrienergia hulga osas. Maksumuse arvutamist selgitatakse ja kinnistatakse esitatud mudeli abil. Saadud tulemusi on otstarbekas arutada klassis õpetaja suunamisel, pöörates taas tähelepanu põhjuse-tagajärje seostele. Kõikide alateemade käsitlust läbib elektriohutuse teema. Erilist tähelepanu suunamist vajab elektriohutuse nõuete täitmine elektritarvitite kasutamisel. Otstarbekas on lõimida õppematerjali käsitlused tehnoloogia-, tööõpetuse ja kodundusega, soovitatav on vastavate ainete õpetajatel teha elektriõpetuse osas tihedat koostööd.

18 18 LOODUSÕPETUS 9. KLASSILE. METOODILINE JUHEND Soovituslik on läbi viia järgmised praktilised tööd: lihtsa vooluringi koostamine ja selle võrdlemine klassi vooluringiga; lühis: 1,5-voldise elemendi soojenemine lühise korral; kodu/kooli ööpäevase elektrienergia tarbe uurimine. 5. MAGNETNÄHTUSED Püsimagnet Magnetväli Magnetnähtused looduses ja tehnikas Elektromagnet Elektromagnetkiirgus kirjeldab/selgitab õpitud nähtuste iseloomulikke tunnuseid ning toob näiteid nende avaldumise kohta igapäevaelus; kirjeldab magnetite vastastikmõju; toob näiteid magnetite kasutamisest; kirjeldab olmes kasutatavate lihtsa tööpõhimõttega seadmete toimimist, käsitleb ohutult olmes kasutatavaid mõõteriistu. Teemade käsitlus peaks lähtuma õpilaste kogemustest ja varem omandatud teadmistest. Rohkesti on ülesandeid, mis suunavad õpilast infot otsima ja/või püstitatud küsimusele vastust leidma internetist. Uudsena on ülesanne, mis suunab internetist lihtsamaid katseid vaatama, kodus mõnda neist iseseisvalt proovima ja klassis kaaslastele katse sooritust kirjeldama, tulemusi põhjendama. Igasuguse õppefilmi vaatamisele peab eelnema korraldus, mida konkreetselt vaadelda või küsimus(ed), millele on vaja vastust leida. Osa õpilasi ei suuda ühekordse vaatamise põhjal ülesannet täita, neid on vaja suunata täiendavalt videot jälgima, kusjuures on vaja meenutada vaatamiseks püstitatud korraldust/küsimust. Positiivset tulemust annavad ülesannete täitmisele järgnevad arutelud. Tähelepanu on vaja pöörata teabele, kuidas elektromagnetkiirgus mõjutab inimese tervist ja kuidas on võimalik end selle kahjuliku mõju eest kaitsta. Lisaks õppetekstile toetavad selle eesmärgi täitmist ülesanded, kuid ühisarutelude vajadust ei saa alahinnata. Tuleb tõdeda, et mõningate allteemade puhul on teabetekst küllaltki mahukas ja vahetut näitlikustamist piltidega ei ole teemad võimaldanud ( Magnetnähtused looduses. Elektromagnet. Elektromagnetkiirguse mõju vähendamine ). Soovitatav on sel juhul pärast esmakordset tekstiga tutvumist toetada õpilastel teabetekstis olulise teabe eristamist vähemolulisest, olulise märkimist.

19 II osa 19 Soovitatavad lisamaterjalid teemade selgitamiseks Elektromagnetid, elektromagnetkiirgus: Elektrivoolu ja magnetismi rakendused: 6. KEEMIA IGAPÄEVAELUS Eluks vajalikud süsinikuühendid Toit kui energiaallikas Kütused Plastid, kiudained ja tarbekeemiatooted Ohutusnõuded kemikaalide kasutamisel toob näiteid õpitud ainete/materjalide kasutusvõimaluste kohta igapäevaelus; mõistab tuntumate olmekemikaalide ohtlikkust ning järgib neid kasutades ohutusnõudeid; mõistab elukeskkonda säästva suhtumise vajalikkust; kirjeldab keskkonna säästmise võimalusi. Igapäevaelu-keemia elementaarkursuse käsitlemine peaks lähtuma eesmärgist, et õpilane mõistab esitatud teabe praktilisust ja suudab seda arvestada ning rakendada iseseisvas elus. Esimeses allteemas on mitmeid mõisteid, mis võivad olla küll eelnevates loodus- või inimeseõpetuse õppematerjalides esinenud, kuid eeldatavasti ei tekita õpilastel mõistmiseks vajalikku ettekujutust (sahhariidid, sahharoos, glükoos, fruktoos, laktoos, maltoos, tselluloos). Soovitatav on need enne teabetekstiga tutvumist läbi arutada, kanda koos selgitusega abistavasse materjali. Õpilaste suulises kõnes eeldame eelkõige omakeelsete sõnade kasutamist. Iseseisvaks eluks ettevalmistamise eesmärgil on ülesanded, mis suunavad õpilast lugema pakenditel, riideesemete märgistusel, ravimi kasutusjuhendis jm esitatud teavet, täitma nende põhjal kas tabeli, lünklaused või vastama esitatud küsimustele. Taolisele tööle on vaja pühendada rohket tähelepanu. Soovitatav on olenevalt allteemast analüüsida klassis erinevaid juhendeid, tutvustada ka vastavaid pakendeid, seostada juhend pakendiga ja kasutusvõimalus(t)ega. Rõhutamist vajab kemikaalide kasutamisel ohutusnõuete tutvustamine. Pakendil kasutatud märgisüsteemi vaatlus peaks suunama õpilasi ainete kasutamise ohutusnõudeid mõistma ja selgitama ning neid järgivalt kasutama.

20 20 LOODUSÕPETUS 9. KLASSILE. METOODILINE JUHEND III OSA EESTI. EUROOPA. MAAILM Koostatud õppematerjal toetub nooremates klassides omandatud teadmistele, üldistades ja laiendades ettekujutust maakeral toimuvatest loodus-, majandus-, poliitilistest ja rahvastikuprotsessidest. Õppematerjal toetab õpilastel loodusteadusliku maailmapildi kujunemist. III osa õppematerjali omandamisel peaks põhikooli lõpetaja oskama iga käsitletud teema ulatuses iseloomustada ja võrrelda teabeallikate järgi (kava alusel) objekte/piirkondi; tuua näiteid looduskomponentide vaheliste ning keskkonna ja inimtegevuse vaheliste seoste kohta; esitada teavet kaasõpilastele. 1. MAAILM Mandrid. Maailmajaod Varasemates klassides on käsitletud mandreid ja maailmajagusid üksikult, 9. klassis on põhirõhk võrdleval käsitlusel. Olulisel kohal on töö mitmesuguste kaartidega, sh on vaja tõsta õpilaste iseseisvust vajalike kaartide leidmisel kas atlasest või internetist. Kaartidega paralleelselt on vajalik kasutada gloobust ja kontuurkaarti. Eeldatavasti ajavad õpilased veel segamini mõisteid mandrid ja maailmajaod. Iseseisvaks töötamiseks on soovitatav õpilastele (parem veel, kui koos õpilastega) koostada nn tarkvara mapp, s.o abistava materjali komplekt, mis teemasid käsitledes järjest täieneb. Kui selline abistav materjal on juba varasemates klassides koostatud, siis saab seda vastavalt teemade sügavuti käsitlemisele vajadusel täiendada. Antud teemast lähtuvalt on üks võimalusi esitada kõrvuti teave kaardina manner ja selle kõrval piiritletud maailmajagu (manner või selle osad koos ümbritsevate saartega) koos vastavate nimetustega. Põhikooli lõpetajad võiksid seda kujundada arvutis. Mandrite ja maailmajagude käsitlus baseerub palju võrdleval tabelmaterjalil, millest otsitakse ja leitakse vastuseid. Harjutada on veel vaja esitatud kujul numbrite lugemist ja nende seostamist matemaatikas käsitletud harjumuspärase märkimisega (7,7 miljonit = ). Jõukohasemaks tabeli kasutamiseks on soovitus värvida mandrite nimetused ja nende andmed roheliseks. Rohelist värvi võiks kasutada ka abistavas materjalis mandrite märgistamiseks. Tabel võimaldab võrrelda mandrite ja maailmajagude pindala, rahva- ja riikide arvu. Vajab rõhutamist, et töös kaardiga on vaja tegelda Eesti asukoha leidmise ja märkimisega.

21 III osa 21 Aafrika. Antarktis. Austraalia. Euraasia. Lõuna-Ameerika. Põhja-Ameerika Üksikute mandrite käsitlemise struktuur on sarnane: 1) asend, 2) loodus. Teemade alguses saadakse ülevaade video vahendusel, mis võimaldab õpilastel varem õpitut meenutada, oma isikliku kogemusega seostada, samas on video vaatamisel eesmärk tekitada huvi õpetatava omandamiseks. Asendi käsitlemisel on põhirõhk mandri leidmisel erinevatelt kaartidelt ja gloobuselt, määratletakse selle asukoht poolkeradel, seostatakse loodusvöönditega. Asendi kirjeldamisel on vaja nimetada mandriga piirnevad alad (ookeanid, mered, lahed, kanalid jne). Ülesanded eeldavad ka vastavate nimetuste kontuurkaardile kandmist. Vajab rõhutamist, et õpilastel on vaja kujundada oskus erinevatest teabeallikatest infot otsida ja leida, sh suunata kasutama kohanimede registreid. Ei saa loota, et lihtsustatud õppe alusel õppija suudab orienteeruda kohanimedes mälu põhjal. Looduse osa käsitlemine hõlmab kliimat, taimestikku ja loomastikku, inimtegevust. Iga teema lõpus on õpilastel ülesandeks koostada vastava mandri kohta mõistekaart. Jõukohastamise eesmärgil on kõikidel mõistekaartidel samad märksõnad ja soovitus meelde tuletada 8. klassis õpitut. Õpilased ilmselt ei suuda seda korraldust iseseisvalt täita, õpetaja ülesanne on suunata nad vastava digi-õppematerjali juurde. Lisaks oskusele töötada kaartide, gloobuse ja infootsinguga on vaja arendada ka õpilaste suulist väljendusoskust. Selleks on soovitatav koostada nii suulisi kui ka kirjalikke kirjeldusi ja esitlusi etteantud kava alusel. Kava on vaja lisada tarkvara mappi ja suunata õpilasi seda vajadusel kasutama. Suuremad riigid ja nende pealinnad maailma poliitilisel kaardil Ülevaate saamiseks on töö tabeli ja diagrammina esitatud andmetega. Vaadeldakse 10 suurema riigi pindala ja rahvaarvu andmeid. Soovitada võib lisaks õppematerjalis esitatud ülesannetele pöörata tähelepanu riikide pindala ja rahvaarvu võrdlemisele (nt Venemaa pindalalt kõige suurem riik, rahvaarvult aga üheksas). Tabelites nimetatud riikidele leitakse kaartidelt ka nende pealinn, kantakse need kontuurkaardile ja suunatakse õpilastel nende meelde jätmist. Venemaa. Kanada. Hiina. Argentina Valitud suuremate riikide käsitlemine on üles ehitatud sarnase struktuuriga: 1) asend, 2) pealinn ja suuremad linnad, 3) loodus ja loodusvarad. Ülesanded hõlmavad info otsimist tekstist ja internetist, iga õpitava seostamist eelnevalt õpitud riikidega.

22 22 LOODUSÕPETUS 9. KLASSILE. METOODILINE JUHEND Kokkuvõtvateks ülesanneteks on iga riigi andmete põhjal mõistekaardi täiendamine ja maailma suuremate riikide võrdlemine ja eristamine tabelandmete põhjal, riigikontuuri ja lipu järgi. Soovitatav on suunata õpilasi õpitud materjali ja toetava kava alusel kirjeldama konkreetset riiki, seostades suuline esitus kaardil osutamisega. Õppematerjal on sobiv ka referaatide koostamise harjutamiseks. Eri rassid ja rahvad Õppematerjal võimaldab õpilastel täpsustada rahvuse ja rassi mõisteid. Rohkem tähelepanu pööratakse rasside põhitunnustele. Uudsena võetakse kasutusele rasside kaart. Soovitatav on õppematerjal seostada piirkondlike elanike hulgas erinevate rahvuste ja rasside tutvustamisega, seostada seda nende riikliku päritoluga. 2. EUROOPA JA EESTI Eesti ja Euroopa rahvaarv ja selle muutumine. Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis ja rahvastiku vananemisega kaasnevad probleemid Täpsustatakse mõisteid rahvastik ja rahvaarv. Ülesanded eeldavad andmete leidmist internetist (maailma ja Euroopa rahvaarvu muutused, Euroopa rahvaarvu seostamine õpilase sünnikuupäevaga), joondiagrammilt ja kaardilt. Ülesannete täitmisele peaks järgnema klassis frontaalne suuline töö, suunates õpilasi mõistma rahvaarvu muutumise konkreetseid põhjusi. Rahvastiku soolis-vanuselise koosseisu käsitlemisel on põhitähelepanu suunatud Eesti rahvastiku iseloomustamisele, võrdlemisele kaardi ja teabeallikate andmete põhjal. Uudsena tutvuvad õpilased diagrammiga, kus on esitatud kolmikandmed (sündimus, suremus, loomulik iive) ja Eesti interaktiivse rahvastikupüramiidiga. Neilt teabe leidmine ja mõistmine vajab õpetajapoolset suunamist. Ränded ja nende põhjused. Rahvuslik koosseis. Rahvastiku paiknemine Rännete ja rahvusliku koosseisu teemad on vajalik seostada õpilase isikliku kogemuse ja kodukohaga. Lisaks õppematerjalis esitatule on soovitav vestluste kaudu kujundada õpilastes eri rahvustesse positiivset ja tolerantset suhtumist. Õpilaste teadmisi Eestist on vaja võrrelda teadmistega teiste Euroopa riikide kohta. Eesti rahvastiku tiheduse teemat käsitledes tutvuvad õpilased kartodiagrammiga rahvastiku kohta. Sellelt andmete lugemine ja ülesannetes rakendamine vajab õpetajapoolset lisaselgitust.

23 III osa 23 Linnastumise põhjused. Linnastumisega kaasnevad majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnaprobleemid Teemade käsitlus eeldab lisaks õppetekstile arutlusi, samas võimaldab see harjutada materjali konspekteerimist. Oluline on suunata õpilasi oma seisukohti põhjendama. 9. klassis on võimalik ka suuliste arutluste järel oma mõtteid kirjalikult vormistada, teemad võimaldavad elementaarse arutleva jutu loomist. Soovitatav on koostöö eesti keele õpetajaga, sest kirjaliku eneseväljenduse harjutamine on vahetult seotud eesti keele õpetuse eesmärkide täitmisega. Majandus: Euroopa ja Eesti majandusressursid. Tööstusharud. Energiaallikad, nende kasutamise eelised ja puudused. Eesti energiamajandus. Euroopa energiamajandus ja energiaprobleemid Meelde tuletamist või selgitamist vajavad mõisted loodusvarad, majandusressursid, taastumatud ja taastuvad energiaallikad. Teemade käsitlus lähtub lapsele tuttavamast olukorrast kodukohast Eestis. Lisaks teabetekstile õppematerjalis on rohkesti viiteid täiendava materjali kasutamiseks internetist. Lisaks eelpool nimetatud läbivatele õpitulemustele lisanduvad antud allteemade osas veel järgmised. toob näiteid elektritarvitite kasutamise kohta igapäevaelus, selgitab kasutamise otstarvet ja ohutusnõudeid; mõistab elukeskkonda säästva suhtumise vajalikkust; kirjeldab keskkonna säästmise võimalusi. Teema seotust igapäevase eluga toetab uurimusliku ülevaate koostamine (kava alusel) elektri tarbimisest õpilase koduses majapidamises. Uurimus võiks sisaldada järgmisi andmeid: elektritarvitite olemasolu, kasutamise aeg, elektriarvesti näit, tarbimise hind, säästlikkuse võimalused. On vajalik, et põhikooli lõpetajad mõistaksid infot elektritarbimise arvel, sh maksumuse tekkimist. Põllumajandus ja toiduainetööstus. Põllumajanduse arengut mõjutavad looduslikud tegurid. Eesti põllumajandus. Toiduainetööstus. Põllumajandus ja toiduainetööstus Euroopas. Põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemid Teemade omandamist soodustavad võrdlevate tabelandmete ja diagrammide mõistmine, tabelvormis ülesannete täitmine, lisateabe otsimine internetist ja mõistekaartide koostamine. Oluline on, et õpilane mõistaks elukeskkonda säästva suhtumise vajalikkust ja suudaks kirjeldada keskkonna säästmise võimalusi. Eesmärgi täitmiseks on soovituslik koostada kava alusel uurimuslikke ülevaateid ja/või võrdlustabeleid kasutatavate toiduainete teemal: toiduainete päritolumaa, hind jms. Uurimuslike tööde osas võiks harjutada nende koostamist

24 24 LOODUSÕPETUS 9. KLASSILE. METOODILINE JUHEND paaristööna laiendatud kava alusel. Õpilased peaksid ise jaotama teemad (kavapunktid) ja korrigeerima jõukohasust arvestavalt üksteise sõnastust. Seostada võiks nimetatud töö ka toiduainete koostise teemaga (käsitletud II osas). Teenindus. Teenindus ja selle jaotumine. Transport ja transpordiliigid. Eesti transport. Euroopa peamised transpordikoridorid. Turism ja selle liigid. Eesti ja Euroopa peamised vaatamisväärsused. Turismiga kaasnevad keskkonnaprobleemid Teemade ülesehitus on sarnane eelmisega üldistus baseerub konkreetsel käsitlusel. Õppeülesanded on tüübiti ja eesmärgilt kogu peatüki ulatuses sarnased. Soovitada võiks jällegi uurimuslike ülesannete koostamist (kava abil), seda nii individuaalkui ka paaristööna. Koostamise aluseks on õpilasele tuttav materjal, näiteks peamised vaatamis väärsused kodulinnas või maakonnas. Rõhku tuleks pöörata esitluse vormistamisele (kas arvutil koos illustreeriva materjaliga või postrina). Tutvustamist vajavad nimetatud teema juures ka kodukoha vaatamisväärsuste ja turismi alane kirjandus. Harjutamist vajab kindlasti oma uurimistöö esitamine kaaslastele. Põhikooli lõpetajale on oluline, et nad suudaksid orienteeruda ühistranspordiga liikumisvõimalustes nii Eesti kui ka Euroopa tasandil. Eesmärki aitavad täita võrdlustabelite täitmise ülesanded: väljumis- ja saabumisaeg, sõidu kestus, pileti hind jne. Arutlustasandil on soovitatav suunata õpilasi ühistranspordivalikus isiklikke eelistusi nimetama ja otstarbekusest lähtuvalt põhjendama. 3. REISISIHT EUROOPA Ühe valitud riigi üldandmed ja sümboolika Valitud riigi geograafiline asend. Valitud riigi loodus Valitud riigi rahvastiku paiknemine Valitud riigi maavarad ja majandus Valitud riigi rahvaste traditsioonid ja kultuur Valitud riigi vaatamisväärsused Transpordivõimalused valitud riiki Tervise ja turvalisuse riskid jms Teema hõlmab seni õpitust olulise teabe meelde tuletamist ja ühe konkreetse riigi valikut, selle põhjal uurimustöö tegemist ning slaidiesitlusena vormistamist. Viimasest tulenevalt on vajalik lõiming infotehnoloogia valdkonna ainekavaga ning loodusõpetuse, infotehnoloogia ja eesti keele aineõpetajate koostöö. Slaidiesitlus valmib allteemade kaupa, tähelepanu tuleks pöörata nii esitatava teabe sisule (olulise ja vähemolulise info eristamine), otstarbekale näitlikustamisele piltide, kaartide jm valikule, slaidi vormistamisele (taust, kirjatüüp, slaidi pealkirja ja teksti paigutus, kirja suurus, reavahed) kui ka valmiva töö osade salvestamisele.

25 III osa 25 Esitlus koosneb 16 osast, kusjuures üks osa võib koosneda mitmest slaidist. 9. klassis on läbivalt harjutatud oma töö tutvustamist kaaslastele, nüüd eeldab see slaidiprogrammi kasutamist ja elementaarse avaliku esinemisoskuse teadvustamist. Õpetajal on soovitatav suunata õpilasi valima esitluse koostamiseks erinevaid riike, vähemvõimekaid õpilasi saab kaasata paaristöösse edukamatega, kuid sel juhul on õpetajal vaja rollide jaotus kummalegi osapoolele täpselt ja jõukohaselt määratleda ning arusaadavaks teha. Kokkuvõttena võiksid õpilased koostada ühise postri, mille aluseks on Euroopa kontuurkaart, valitud riikidest, ühendades selle õpilaste isiklike turismikogemuste või huviga konkreetse riigi vastu. Soovitused täiendavaks lugemiseks 1. Lihtsustatud õppekava. Eripedagoogika nr 38, aprill Loodus- ja sotsiaalkeskkond ainevallana. Eripedagoogika nr 41, aprill K. Karlep. Kõnearendus. Tartu Ülikooli Kirjastus Juhendmaterjal põhikooli lihtsustatud õppekavale vastavate 6. ja 7. klassi loodusõpetuse tööraamatute kasutamiseks. SA Innove,

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

ARE KOOLI bioloogia ainekava Õpetaja Leelo Lusik BIOLOOGIA 7. klass (70 tundi) Õppesisu ja - tegevus 1. BIOLOOGIA UURIMISVALDKOND. (12 tundi) Mis on t

ARE KOOLI bioloogia ainekava Õpetaja Leelo Lusik BIOLOOGIA 7. klass (70 tundi) Õppesisu ja - tegevus 1. BIOLOOGIA UURIMISVALDKOND. (12 tundi) Mis on t BIOLOOGIA 7. klass (70 tundi) Õppesisu ja - tegevus 1. BIOLOOGIA UURIMISVALDKOND. (12 tundi) Mis on teadus? Uurimismeetodid. Mis on elu ja kuidas see avaldu erinevatel organismirühmadel? Miks ja kuidas

Rohkem

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava

Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava Tallinna Õismäe Gümnaasiumi põhikooli ainekava Õppeaine: Füüsika Eesmärgid: Klass: 8 1) kasutab füüsika mõisteid, füüsikalisi suurusi, seoseid ning rakendusi loodus- ja tehnikanähtuste kirjeldamisel, selgitamisel

Rohkem

II kooliastme loodusõpetuse e-tasemetöö eristuskiri Alus: 1) põhikooli riiklik õppekava; vastu võetud 6. jaanuaril 2011; 2) kordade määrus, vastu võet

II kooliastme loodusõpetuse e-tasemetöö eristuskiri Alus: 1) põhikooli riiklik õppekava; vastu võetud 6. jaanuaril 2011; 2) kordade määrus, vastu võet II kooliastme loodusõpetuse e-tasemetöö eristuskiri Alus: 1) põhikooli riiklik õppekava; vastu võetud 6. jaanuaril 2011; 2) kordade määrus, vastu võetud 15. detsembril 2015; 3) loodusvaldkonna õpitulemuste

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Lüllemäe Põhikooli õppekava lisa 4 Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde Bioloogia VII klassis 1 tund nädalas VIII klassis 2 tundi nädalas IX klassis

Lüllemäe Põhikooli õppekava lisa 4 Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde Bioloogia VII klassis 1 tund nädalas VIII klassis 2 tundi nädalas IX klassis Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde Bioloogia VII klassis 1 tund nädalas VIII klassis 2 tundi nädalas IX klassis 2 tundi nädalas 7. klassi õpitulemused Õppesisu ja tegevus Seos teiste ainetega BIOLOOGIA

Rohkem

Lüllemäe Põhikooli õppekava lisa 4 Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde Geograafia VII klassis 1 tund nädalas VIII klassis 2 tundi nädalas IX klassi

Lüllemäe Põhikooli õppekava lisa 4 Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde Geograafia VII klassis 1 tund nädalas VIII klassis 2 tundi nädalas IX klassi Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde Geograafia VII klassis 1 tund nädalas VIII klassis 2 tundi nädalas IX klassis 2 tundi nädalas 7. klassi õpitulemused Õppesisu ja tegevus Seos teiste ainetega KAARDIÕPETUS

Rohkem

Ajalugu

Ajalugu Bioloogia 1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja seostest igapäevaelus

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt

Microsoft PowerPoint - Loodusteaduslik uurimismeetod.ppt Bioloogia Loodusteaduslik uurimismeetod Tiina Kapten Bioloogia Teadus, mis uurib elu. bios - elu logos - teadmised Algselt võib rääkida kolmest teadusharust: Botaanika Teadus taimedest Zooloogia Teadus

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

2.2. Bioloogia Õppeaine kirjeldus Bioloogia õppimine tugineb loodusõpetuse tundides omandatud teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning seostub

2.2. Bioloogia Õppeaine kirjeldus Bioloogia õppimine tugineb loodusõpetuse tundides omandatud teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning seostub 2.2. Bioloogia 2.2.1 Õppeaine kirjeldus Bioloogia õppimine tugineb loodusõpetuse tundides omandatud teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning seostub tihedalt geograafias, füüsikas, keemias ja matemaatikas

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne

Microsoft Word - P6_metsamasinate juhtimine ja seadistamine FOP kutsekeskharidus statsionaarne MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: forvarderioperaatori 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 6 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Metsamasinate juhtimine ja seadistamine

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Bioloogia ainekava 7

Bioloogia ainekava 7 AINE Bioloogia KLASS 7. klass TUNDIDE ARV 35 Viimsi koolis on võimalik bioloogia õppimisel kasutada laborit praktiliste tööde tegemiseks. Kooli asukoht ümbritseva looduse suhtes võimaldab õppetöös kasutada

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

BIOLOOGIA GÜMNAASIUM

BIOLOOGIA GÜMNAASIUM Bioloogia ainekava. III. kursus Pärilikkus ja IV. kursus Evolutsioon ja ökoloogia. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast

Rohkem

Värska Gümnaasiumi ainekava PÕHIKOOL III KOOLIASTE Bioloogia Õppeaine: Klass: Tunde nädalas ja õppeaastas: Rakendumine: Koostamise alus: Bioloogia 9.

Värska Gümnaasiumi ainekava PÕHIKOOL III KOOLIASTE Bioloogia Õppeaine: Klass: Tunde nädalas ja õppeaastas: Rakendumine: Koostamise alus: Bioloogia 9. Õppeaine: Klass: Tunde nädalas ja õppeaastas: Rakendumine: Koostamise alus: Bioloogia 9. klass 2tundi nädalas, kokku 70 tundi 1.sept. 2012, täiendatud 1.sept.2015 Põhikooli riiklik õppekava, lisa 4; Värska

Rohkem

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017

Vastuvõtt 10.klassidesse 2016/2017 VASTUVÕTT 10. KLASSIDESSE 2019/2020 Jüri Gümnaasium 20. veebruaril 2019 Maria Tiro, direktor Tänased teemad Õppesuunad, sarnasused ja erisused Õppekorraldus Sisseastumiskatsed, tulemused Dokumentide esitamine

Rohkem

Kostivere Kool Bioloogia ainekava Kostivere

Kostivere Kool Bioloogia ainekava Kostivere Kostivere Kool Bioloogia ainekava Kostivere SISUKORD 1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid...3 2. Õppeaine kirjeldus...3 3. Õppe- ja kasvatuseesmärgid III kooliastmes...4 4. Õppesisu ja õpitulemused klassiti...5

Rohkem

Kooli väärtuskasvatuse alusprintsiibid

Kooli väärtuskasvatuse alusprintsiibid BIOLOOGIA ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄRGID Põhikooli bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja seostest igapäevaelus

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1-6/125 BIOLOOGIA 1..Õppe- ja kasvatuseesmärgid 1) Põhikooli bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 2) tunneb huv

Kinnitatud dir kk nr 1-6/125 BIOLOOGIA 1..Õppe- ja kasvatuseesmärgid 1) Põhikooli bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 2) tunneb huv BIOLOOGIA 1..Õppe- ja kasvatuseesmärgid 1) Põhikooli bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 2) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest ja seostest igapäevaelus

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

Loodusõetuse ainekava 3

Loodusõetuse ainekava  3 Loodusõpetuse ainekava 3. klassile Loodusteaduslikel ainetel on kandev roll läbiva teema Keskkond ja jätkusuutlik areng elluviimisel. Teema Elukestev õpe ja karjääri planeerimine. Loodusteadusharidus on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid

Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood Gümnaasium klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundid Õppeprogrammid Tartu linna koolide õpilastele Periood 01.09.2014 31.08.2015 1. Gümnaasium 10. 12. klass Kontakttund Programmi nimetus ide maht (tundides) Energiasäästlik sõiduk 3 Läänemere ökosüsteem 4

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Tallinna Reaalkool Ainekavad III kooliaste loodusained geograafia 8. klass Loodusvööndite geograafia Loodusvööndid Looduskomponentide seosed Kliima, m

Tallinna Reaalkool Ainekavad III kooliaste loodusained geograafia 8. klass Loodusvööndite geograafia Loodusvööndid Looduskomponentide seosed Kliima, m Ainekavad III kooliaste loodusained geograafia 8. klass Loodusvööndite geograafia Loodusvööndid Looduskomponentide seosed Kliima, mullad, taimkate, loomastik, veestik, pinnamood- vastastikused seosed.

Rohkem

BIOLOOGIA

BIOLOOGIA BIOLOOGIA (1) Bioloogial on oluline koht õpilaste loodusteadusliku maailmapildi kujunemises. Bioloogia õppimise kaudu kujunevad õpilastel loodusalased ja mitmed teised elutähtsad pädevused, omandatakse

Rohkem

Lisa 4 Põhikooli ainekavad AINEVALDKOND Loodusained 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Loodusteaduslik pädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub lo

Lisa 4 Põhikooli ainekavad AINEVALDKOND Loodusained 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Loodusteaduslik pädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub lo Lisa 4 Põhikooli ainekavad AINEVALDKOND Loodusained 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS 1.1. Loodusteaduslik pädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste- ja tehnoloogiaalases kirjaoskuses, mis

Rohkem

Geograafia ainekava põhikoolis 9. klassi lõpetaja: 1) huvitub looduses ning ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning saab aru loodus- j

Geograafia ainekava põhikoolis 9. klassi lõpetaja: 1) huvitub looduses ning ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning saab aru loodus- j Geograafia ainekava põhikoolis 9. klassi lõpetaja: 1) huvitub looduses ning ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning saab aru loodus- ja sotsiaalteaduste tähtsusest ühiskonna arengus; 2)

Rohkem

A.Kitzbergi nimeline Gümnaasium Geograafia ainekava põhikoolis 9. klassi lõpetaja: 1) huvitub looduses ning ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja prots

A.Kitzbergi nimeline Gümnaasium Geograafia ainekava põhikoolis 9. klassi lõpetaja: 1) huvitub looduses ning ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja prots Geograafia ainekava põhikoolis 9. klassi lõpetaja: 1) huvitub looduses ning ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning saab aru loodus- ja sotsiaalteaduste tähtsusest ühiskonna arengus; 2)

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Geograafia ainekava põhikoolis 9. klassi lõpetaja: 1) huvitub looduses ning ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning saab aru loodus- j

Geograafia ainekava põhikoolis 9. klassi lõpetaja: 1) huvitub looduses ning ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning saab aru loodus- j Geograafia ainekava põhikoolis 9. klassi lõpetaja: 1) huvitub looduses ning ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning saab aru loodus- ja sotsiaalteaduste tähtsusest ühiskonna arengus; 2)

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

Tartu Annelinna Gümnaasiumi põhikooli aine nimetus õppeprotsessi kirjeldus

Tartu Annelinna Gümnaasiumi põhikooli aine nimetus õppeprotsessi kirjeldus Tartu Annelinna Gümnaasiumi põhikooli bioloogia õppeprotsessi kirjeldus 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid: Põhikooli bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1. tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste

Rohkem

Microsoft Word - Geograafia_8kl.doc

Microsoft Word - Geograafia_8kl.doc Geograafia ainekava 8. klass Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli geograafiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) tunneb huvi geograafia ning teiste loodus- ja sotsiaalteaduste vastu ning saab aru nende

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

4

4 GEOGRAAFIA Üldalused Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli geograafiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) tunneb huvi geograafia ning teiste loodus- ja sotsiaalteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest

Rohkem

BIOLOOGIA 7

BIOLOOGIA 7 BIOLOOGIA 1. Bioloogia õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli bioloogiaõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 1) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu ning saab aru nende tähtsusest

Rohkem

Microsoft Word - bioloogia ainekava.docx

Microsoft Word - bioloogia ainekava.docx Bioloogia 1. Üldosa 1.1.Õppeaine kirjeldus Bioloogia kuulub loodusainete valdkonda ning sellel on oluline koht õpilaste loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse kujunemises. Bioloogia õppimine tugineb

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

LOODUSÕPETUS põhikoolis

LOODUSÕPETUS põhikoolis LOODUSAINED PÕHIKOOLIS 1. AINEVALDKONNA ÜLDISELOOMUSTUS Loodusteaduslik pädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste- ja tehnoloogiaalases kirjaoskuses, mis hõlmab oskust vaadelda, mõista ning

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

Õppekava

Õppekava Eesti Kooligeograafia konverents 7.-8. jaanuar, 2005 Õppekava uuendamisest Ülle Liiber TÜ geograafia instituut Miks jälle uus õppekava? Muutused ühiskonnas toimuvad aina kiiremini. Nendega peab kaasas

Rohkem

Digikogumike loomine Siret Lahemaa Veronika Rogalevitš

Digikogumike loomine   Siret Lahemaa Veronika Rogalevitš Digikogumike loomine http://lingid.ee/digikogumik Siret Lahemaa Veronika Rogalevitš 29.06.2018 Teemad 2 1. Digipädevus õppekavas (Siret) suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti

Rohkem

Geograafia ainekava

Geograafia ainekava Geograafia ainekava Õppesisu ja õpitulemused 7. klassis Õppesisu 1. Kaardiõpetus Maa kuju ja suurus. Kaartide mitmekesisus ja otstarve. Üldgeograafilised ja temaatilised kaardid, sh maailma ja Euroopa

Rohkem

(Microsoft Word - 4_GEOGRAAFIA AINEKAVA P\325HIKOOLILE.doc)

(Microsoft Word - 4_GEOGRAAFIA AINEKAVA P\325HIKOOLILE.doc) GEOGRAAFIA AINEKAVA PÕHIKOOLILE Alus: Vabariigi Valitsuse määrus nr 1 06.01.2011 Põhikooli riiklik õppekava 1. Üldalused 1.1Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli geograafiaõpetusega taotletakse, et õpilane:

Rohkem

TAPA GÜMNAASIUM PÕHIKOOLI AINEKAVA AINEVALDKOND LOODUSAINED 2015

TAPA GÜMNAASIUM PÕHIKOOLI AINEKAVA AINEVALDKOND LOODUSAINED 2015 TAPA GÜMNAASIUM PÕHIKOOLI AINEKAVA AINEVALDKOND LOODUSAINED 2015 SISUKORD LOODUSAINETE AINEVALDKONNA PÕHIKOOLI AINEKAVA... 4 1. LOODUSAINETE ÕPETAMISE ÜLDALUSED... 5 1.1 Tapa gümnaasiumi väärtuste rakendamine

Rohkem

Microsoft Word - geograafia ainekava 2015.doc

Microsoft Word - geograafia ainekava 2015.doc Geograafia 1. Üldosa 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli geograafiaõpetusega taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane: 1) tunneb huvi geograafia ning teiste loodus- ja sotsiaalteaduste vastu ning

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Lisa 2

Lisa 2 Lisa 4 Kinnitatud MTÜ Tartu International School liikmete üldkoosolekul 14. märtsil 2012 Ainevaldkond Loodusained ÜLDALUSED 1. Loodusteaduslik pädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste-

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3

IFI6083_Algoritmid_ja_andmestruktuurid_IF_3 Kursuseprogramm IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid Maht 4 EAP Kontakttundide maht: 54 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK

RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EK RAKVERE AMETIKOOLI ÕPPEKAVA Õppekavarühm Õppekava nimetus Logistika Logistiku abi Logistic assistant Õppekava kood EHIS-es 140918 ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3 EKR 4 kutsekeskharidus Õppekava maht: 180

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

LISA 4 Ainevaldkond Loodusained Saue Gümnaasiumi põhikooli õppekava Ainevaldkond LOODISAINED Sisukord 1 Ainevaldkond Loodusained Loodusteadus

LISA 4 Ainevaldkond Loodusained Saue Gümnaasiumi põhikooli õppekava Ainevaldkond LOODISAINED Sisukord 1 Ainevaldkond Loodusained Loodusteadus Ainevaldkond LOODISAINED Sisukord 1 Ainevaldkond Loodusained... 3 1.1 Loodusteaduslik pädevus... 3 1.2 Ainevaldkonna õppeained... 3 1.3 Ainevaldkonna kirjeldus... 4 1.4 Üldpädevuste kujundamine ainevaldkonna

Rohkem

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Kirjeldus: Koduloomi ja -linde on inimene pidanud juba aastatuhandeid. Kuidas ja miks neid aga

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad

KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad KURSUS Hispaania keel 4 KLASS 11 TUNDIDE ARV 35 AINE SISU Plaanide tegemine ja kohtumiste kokkuleppimine. Kestev olevik. Reeglipärased ja sagedasemad ebareeglipärased verbid ning enesekohased tegusõnad.

Rohkem

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad:

MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: MOODULI RAKENDUSKAVA Sihtrühm: metsuri 4. taseme kutsekeskhariduse taotlejad Õppevorm: statsionaarne Moodul nr 28 Mooduli vastutaja: Mooduli õpetajad: Erialane võõrkeel Reet Ainsoo Reet Ainsoo, Malle Purje,

Rohkem

III kooliaste

III kooliaste Ainekavad põhikooli geograafias III kooliaste Põhikooli lõpetaja: 1) huvitub looduses ja ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning saab aru loodus- ja sotsiaalteaduste tähtsusest ühiskonna

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Geograafia ainekava Õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes Kaardiõpetus Õpitulemused Õpilane: leiab vajaliku kaardi teatmeteostest või internetist n

Geograafia ainekava Õpitulemused ja õppesisu III kooliastmes Kaardiõpetus Õpitulemused Õpilane: leiab vajaliku kaardi teatmeteostest või internetist n Geograafia ainekava ja õppesisu III kooliastmes Kaardiõpetus leiab vajaliku kaardi teatmeteostest või internetist ning kasutab atlase kohanimede registrit; määrab suundi kaardil kaardivõrgu ja looduses

Rohkem

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe

Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppe Kinnitan: U.Veeroja Haanja Kooli direktor 28.08.2013 Loovtöö koostamise ja hindamise juhend Haanja Koolis 1. Mis on loovtöö Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös.

Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Materjaliõpetuse ja keemia lõimimine õppetöös. Moonika Ints, Jelena Vill Tallinna Tööstushariduskeskus Õpiväljund Tunneb tekstiilkiudude liike, omadusi ja struktuuritüüpe ning tekstiilmaterjalide tootmisprotsessi.

Rohkem

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujunda

Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujunda Põltsamaa Ühisgümnaasiumi loodussuuna õppekava 1. Üldalused 1.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Loodusainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on: 1) kujundada õpilastes loodusteaduslik pädevus, see tähendab

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4.doc

Microsoft Word - Lisa 4.doc Vabariigi Valitsuse 06.01.2011. a määruse nr 2 Gümnaasiumi riiklik õppekava lisa 4 1. Ainevaldkond Loodusained 1.1. Loodusteaduslik pädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste- ja tehnoloogiaalases

Rohkem

2.3. Geograafia Õppeaine kirjeldus Geograafia on integreeritud õppeaine, mis kuulub nii loodus- (loodusgeograafia) kui ka sotsiaalteaduste (ini

2.3. Geograafia Õppeaine kirjeldus Geograafia on integreeritud õppeaine, mis kuulub nii loodus- (loodusgeograafia) kui ka sotsiaalteaduste (ini 2.3. Geograafia 2.3.1. Õppeaine kirjeldus Geograafia on integreeritud õppeaine, mis kuulub nii loodus- (loodusgeograafia) kui ka sotsiaalteaduste (inimgeograafia) hulka. Geograafiat õppides tuginetakse

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Tallinna Südalinna Kool Õppeaine: Geograafia Klass: 7. klass Tundide arv nädalas: 2 Õppesisu: KAARDIÕPETUS Maa kuju ja suurus. Kaartide mitmekesisus j

Tallinna Südalinna Kool Õppeaine: Geograafia Klass: 7. klass Tundide arv nädalas: 2 Õppesisu: KAARDIÕPETUS Maa kuju ja suurus. Kaartide mitmekesisus j Õppeaine: Geograafia Klass: 7. klass Tundide arv nädalas: 2 Õppesisu: KAARDIÕPETUS Maa kuju ja suurus. Kaartide mitmekesisus ja otstarve. Üldgeograafilised ja temaatilised kaardid, sh maailma ja Euroopa

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Loodusõpetuse ainekava 5

Loodusõpetuse ainekava 5 Loodusõpetuse ainekava 5.klassile Õppeaine kirjeldus Loodusõpetus on integreeritud õppeaine, mis kujundab baasteadmised ja -oskused teiste loodusteadusainete (bioloogia, füüsika, loodusgeograafia, keemia)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ainevahetus.ppt [Compatibility Mode] Triin Marandi Tartu Forseliuse Gümnaasium EHK METABOLISM organismis toimuvad omavahel ja keskkonnaga seotud keemiliste reaktsioonide kogum erinevad orgaanilised ained väliskeskkonnast sünteesivad ise kehaomased

Rohkem

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem

Ainevaldkond Loodusained 1. Põhilool 1.1. Valdkonnapädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste- ja tehnoloogiaalases kirjaoskuses, mis hõ

Ainevaldkond Loodusained 1. Põhilool 1.1. Valdkonnapädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste- ja tehnoloogiaalases kirjaoskuses, mis hõ Ainevaldkond Loodusained 1. Põhilool 1.1. Valdkonnapädevus Loodusteaduslik pädevus väljendub loodusteaduste- ja tehnoloogiaalases kirjaoskuses, mis hõlmab oskust vaadelda, mõista ning selgitada loodus-,

Rohkem

1637m lisa4

1637m lisa4 Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määrus nr 1 Põhikooli riiklik õppekava Lisa 4 (muudetud sõnastuses) Ainevaldkond Loodusained 1. Üldalused 1.1. Loodusteaduslik pädevus Loodusainete õpetamise eesmärk

Rohkem

Fyysika 8(kodune).indd

Fyysika 8(kodune).indd Joonis 3.49. Nõgusläätses tekib esemest näiv kujutis Seega tekitab nõguslääts esemest kujutise, mis on näiv, samapidine, vähendatud. Ülesandeid 1. Kas nõgusläätsega saab seinale Päikese kujutist tekitada?

Rohkem

Lisa 4 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/8 Loodusained Sisukord 1. Ainevaldkonna üldalused Ainevaldkonna pädevused

Lisa 4 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/8 Loodusained Sisukord 1. Ainevaldkonna üldalused Ainevaldkonna pädevused Lisa 4 KINNITATUD direktori 30.01.2018 käskkirjaga nr 1-2/8 Loodusained Sisukord 1. Ainevaldkonna üldalused... 3 1.1 Ainevaldkonna pädevused... 3 1.2 Ainevaldkonna õppeained ja maht... 3 1.3 Ainevaldkonna

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem