Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli 2011.majandusaasta aruanne

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli 2011.majandusaasta aruanne"

Väljavõte

1 MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandekohustuslase nimetus Aadress KEHTNA MAJANDUS- JA TEHNOLOOGIAKOOL Kooli 1 Kehtna Rapla maakond Telefon Faks e-post Interneti kodulehekülg: Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja hinnangust aruande õigsuse ning tehingute seaduslikkuse kohta. Dokument koosneb 25 leheküljest. 1

2 Sisukord TEGEVUSARUANNE lk 3 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE lk 7 BILANSS lk 7 TULEMIARUANNE lk 7 RAHAVOOGUDE ARUANNE lk 8 NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE lk 9 RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE lk 9 LISAD Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused lk 11 Lisa 2. Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega lk 13 2.A. Nõuded ja kohustused 2.B. Tulud ja kulud Lisa 3. Maksud, lõivud, trahvid 3.A. Maksu-, lõivu-, trahvinõuded ja kohustused lk 14 Lisa 4. Muud nõuded ja kohustused lk 15 Lisa 5. Varud lk 15 Lisa 6. Materiaalne põhivara lk 16 Lisa 7. Saadud ja antud toetused lk 17 7.A. Saadud toetused lk 17 7.B. Antud toetused lk 18 Lisa 8. Kaupade ja teenuste müük lk 19 Lisa 9. Muud tulud lk 19 Lisa 10. Tööjõukulud lk 20 Lisa 11. Majandamiskulud lk 21 Lisa 12. Muud tegevuskulud lk 21 Lisa 13. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus lk 22 Lisa 14. Siirded lk 22 Lisa 15.Selgitused eelarve täitmise aruande kohta lk 23 Lisa 16. Sõlmitud kasutusrendilepingud lk 24 ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE lk 25 2

3 Kehtna Majandus- ja Tehnoloogikooli aasta tegevusaruanne Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool (KMTK) on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav kutseõppeasutus Rapla maakonnas Kehtna vallas Kehtna alevikus. Kooli põhiprotsess on õppe- ja kasvatustöö põhi- ja gümnaasiumijärgse kutse-, ümber- ja täiendusõppe kaudu aasta olulisemad eesmärgid: 1. Töö esmakursuslastega. 2. Õppebaaside, sisseseadmete ja muu infrastruktuuri arendamine. 3. Personalitöö. I ÕPPEPROTSESS Õpilaste arv seisuga oli 579 ja seisuga oli 548. Õpilaste arv on stabiliseerunud ca 550 õpilase juures. Arvu suurendamist pärsivad õppehoonete amortiseerunud tingimused. Õpilased pärinevad peamiselt Raplamaalt (54%) ja Harjumaalt (21%), Järvamaalt (9%), Pärnumaalt (5%) ning ülejäänud Eesti maakonnad (11%). Riikliku koolitustellimuse täitmine Õppekavarühm 2008/ / / /12 Mootorliikurid, laevandus ja 96,90% 110% 87,5% 88,3% lennundustehnika Ehitus ja tsiviilrajatised 85,20% 81,70% 90,7% 70,6% Transporditeenused 93,50% 100% 87,2% 100,8% Arvutikasutus 90,30% 104,40% 109,1% 82,3% 3

4 Majutamine ja toitlustamine Arhitektuur ja linnaplaneerimine 101,90% 120,80% 105,9% 97,2% 107,50% 76,60% 77,4% 88% Kokku 94,50% 101,70% 96,1% 87% Siht 90% aastal lõpetas kooli 11 õpperühma 215 õpilasega. Kutseeksami sooritanute osakaal samal õppeaastal lõpetanutest ja tööle rakendumise näitajad: Õppekavarühm Kutseeksami sooritanud 2010/2011 Tööle rakendumine 2010/2011 Ehitus ja tsiviilrajatised 50% 95,8% Arvutiteadused 87% 60,9% Majutamine ja toitlustamine 74 % 96% Mootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika 41,4% 48,3% Transporditeenused 1,3% 70,5% Arhitektuur ja linnaplaneerimine 100 % 100% Keskmine 43,3 % 76,7% Edasiõppimist jätkas 2010/2011 õppeaastal 11,2% lõpetajatest ning kooli keskmine õpingud katkestanute protsent oli 14,9%. Kooli struktuur ja koosseis Koolis töötab 2011.aasta alguse seisuga 56 inimest, kellest 36 on õpetamisega seotud. Pedagoogide vanus 2010/2011 õppeaastal: kuni 29 8,6%, ,9%, ,3%, ,9% 60-vanemad 11,4%. 2010/2011.aastal vastas 87,1% üldainete ja 100% kutseõpetajate koguarvust kvalifikatsiooninõuetele. Õpilaste suhtarv õpetaja kohta on 20, aasta kutsevõistlused Teema 2011 Noorte kokkade ja teenindajate kutsevõistlus Nooruslik kevad Kuressaares Noor kokk Noor teenindaja Noor meister, plaatija III koht Finaal Osalemine Osalemine 4

5 Noor meister, IT spetsialist Müürseppade kutsevõistlus Jõulu kellu World Skills 2011 Londonis Kehtna MTK võistkond saavutas Microsofti spetsialisti kutsevõistlustel V koha. VII koht IT- ning ehituse ja tsiviilrajatise õppekavarühma õpilased ja õpetajad esindasid Eestit Õppeprotsessi toetavad tugitegevused Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli õpilased ja töötajad osalesid aasta jooksul erinevatel Eesti Kutsekoolispordi Liidu ja Rapla Maakonna Spordiliidu korraldatud jõukatsumistel. Tulemuste põhjal kuulub Kehtna MTK sportlikumate kutseõppeasutuse hulka. Täienduskoolitus Täiskasvanute koolitusest oluline osa oli Euroopa Sotsiaalfondi rahastamisel toimunud koolitustel, lisandub autokool ja koostöö erinevate partneritega. Koolituste arv vähenes 2011.aastal, üks mõjutegur on kindlasti ESF/RKT tellimuse vähenemine, mida polnud võimalik majandusaasta alguses ette planeerida. Positiivne tendents on koostöö erinevate organisatsioonidega, nagu Eesti Töötukassa jt. Kriteerium Koolituste arv Koolitustunnid h 993 h Alustajaid Lõpetajaid RKT tellimus Koos autokooliga ,00 krooni ,40 eurot II ARENDUSTEGEVUS 2011.aasta kinnitati haridus- ja teadusministeeriumi poolt kooli 2011/ arengukava. Investeeringud Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna Hariduse infrastruktuuri arendamine meetme Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine toetuse raames jätkus töö nii õpilaskodu kui rasketehnika hoone ehitamisel ja sisustamisel. Aastal 2011 sisustati renoveeritud õpilaskodu vajaliku mööbli ja seadmetega, toimusid vajalikud tehnika riigihanked ja tehnikaga hoone sisustamine. Renoveeritud õpilaskodusse majutati õpilased, komplekteeriti ja koolitati õpilaskodu töötajaskond. Rasketehnika hoone AS Facio poolt poolelijäetud ehitusele leiti uue hanke läbiviimise teel uus ehitaja OÜ Celander. Alates juulikuust taaskäivitusid ehitustööd. Tööd lõpetatakse aasta esimeses pooles. 5

6 Saastekvootidega kauplemise tulemusel saadavate finantsvahendite arvelt renoveeritakse Kehtna MTK garaažihoonet ja peahoonet aastal valmis garaažihoone soojustamisprojekt ja valiti välja projekteerija peahoone projekteerimistööde tegemiseks. Ehitustööd ise algavad garaaži puhul aprillis ja peamaja puhul ilmselt juunis Projektid Jätkusid projektid Comparability and transparency of qualifications in Finland and Estonia, akronüüm HETA- ECVET, Ready Study to Go Ahead Projektitaotlus Õppijate väljalangemise vähendamine kutseharidussüsteemist sai rahastuse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamise ning elukestva õppe võimaluste laiendamine, kus Kehtna MTK on viie kooli peataotleja. Euroopa Liidu kutsehariduse koostööprogrammi Leonardo da Vinci õpirände projekt Points to Reality! Nelja kooli koostööprojekt, kus KMTK on peataotleja, kokku osaleb õpilasvahetustes 35 õpilast. III. SISEKONTROLL Sisekontrolli süsteem põhineb Eesti vabariigi seadustest ning kooli erinevaid valdkondi puudutavate eeskirjade järgmisest tulenevatest kohustustest. Sisekontrolli eesmärgiks on ennekõike võtmealade ressursside mõistlik juhtimine ja kontroll aastal läbisid kutsehariduse akrediteerimise pilootvooru Kehtna MTK-s kaks valdkonda: toitlustusvaldkond sai akrediteeringu kuueks aastaks ja ehitusvaldkond kolmeks aastaks. Asutuse varade kaitseks teostatakse aastas 1-2 korda põhjalikum inventeerimine vastutavate isikute lõikes. IV. FINANTSTEGEVUS Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli tulud koosnevad riigieelarve vahenditest, omatulust ja sihtfinantseerimisest ehk projektide rahastamisest. Esialgne kavandatud eelarve oli tuhat eurot, sellest õpilaskoha maksumus tuhat eurot. Tegelik eelarve täitmine tuhat eurot,sellest õpilaskoha maksumus tuhat eurot. Töötajatele maksti töötasuna 806 tuhat eurot. Täiendavate projektide katteks laekus raha järgmistelt partneritelt : Euroopa Regionaalfond tuhat eurot Euroopa Sotsiaalfond 80 tuhat eurot Rahvusvahelised projektid 18 tuhat eurot 6

7 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE BILANSS BILANSS Lisa Varad Käibevara Arveldusarve Muud nõuded ja ettemaksed Varud Põhivara Materiaalne põhivara Kohustused ja netovara Lühiajalised kohustused Võlad tarnijatele Võlad töötajatele Muud kohustused ja saadud ettemaksed 4, Netovara Akumuleeritud tulem TULEMIARUANNE TULEMIARUANNE Lisa Tegevustulud Saadud toetused Kaupade ja teenuste müük Muud tegevustulud Tegevuskulud Antud toetused Tööjõukulud Majandamiskulud Muud tegevuskulud Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 6, Tegevustulem Siirded

8 RAHAVOOGUDE ARUANNE RAHAVOOGUDE ARUANNE Lisa Rahavood põhitegevusest Tegevustulem Korrigeerimised: Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks Korrigeeritud tegevustulem Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus Kokku rahavood põhitegevusest Rahavood investeerimisest Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel Kokku rahavood investeerimisest Rahavood finantseerimisest Rahalised siirded Kokku rahavood finantseerimisest Puhas rahavoog Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 0 Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul Raha ja selle ekvivalentide muutus

9 NETOVARA MUUTUSTE ARUANNE Lisa Kokku Saldo Korrigeerimine Siire tulemi elimineerimisest Maa ümberhindlus 204 Kokku muutused Saldo Riigieelarve täitmise aruanne RIIGIEELARVE TÄITMISE ARUANNE Klassifikaator kood Nimetus 2011esial gne eelarve 2011 lõplik eelarve 2011 tegelik eelarve täitmine Tegelik täitmine miinus lõplik eelarve Üle viidud 2012 aastasse Raha ja selle ekvivalendid aasta alguses* Tulude laekumine 30 Maksud ja sotsiaalkindlustusmak sed 32 Kaupade ja teenuste müük 35 Saadud toetused Tulude laekumine kokku Sh mitterahalised tulud Kulude tasumine 4 Eraldised Tööjõukulud Kulude tasumine kokku Kohustuste vähenemine Kohustuste suurenemine Finantseerimistehingud kokku Riigikassast saadud siirded* Riigikassale üle antud siirded* Raha ja selle ekvivalendid aasta lõpus Selgitused eelarve täitmise aruande juurde on esitatud lisas 15. Lisad Lisa 1 9

10 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE KOOSTAMISEL KASUTATUD ARVESTUSMEETODID JA HINDAMISALUSED Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava ja riigieelarve seadusega. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes. Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast. Varud Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest soetamisega seotud otsestest kulutustest. Varude jäägi hindamisel kasutatakse olenevalt varude grupist kas FIFO või kaalutud keskmise soetushinna meetodit. Materiaalne põhivara Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates eurost. Varad, mille kasulik eluiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla põhivara arvelevõtmise piirmäära, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud vara kasutuselevõtmiseks, v.a põhivara soetamisega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus ja lähetuskulud, mis kajastatakse nende tekkimisel aruandeperioodi kuluna. Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara definitsioonile, liidetakse põhivara maksumusele. Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised: Hooned ja rajatised 2,5 Masinad ja seadmed 25 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 33,3 seadmed Muu inventar, tööriistad ja sisseseade 20 Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita. 10

11 Üldjuhul kajastatakse uurimis- ja arenguväljaminekud tekkimise momendil kuluna. Erandiks on arenguväljaminekud, mis on identifitseeritavad ja mis tõenäoliselt osalevad järgmiste perioodide tegevustes. Renditud varad Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. (a) Aruandekohustuslane on rentnik Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul. (b) Aruandekohustuslane on rendileandja Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul. Tulude arvestus Kogutud maksude ja trahvide tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud maksudeklaratsioonidele ja muudele tulu tekkimist kajastavatele dokumentidele. Toodete müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist. Kulude arvestus Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisega kaasnevad mittetagastatavad maksud ja lõivud kajastatakse soetamise momendil kuluna, mitte varade ega varude soetusmaksumusena. Sihtfinantseerimine Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset. Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille korral kajastatakse sihtfinantseerimise tulu ja selle arvel tehtud kulu või põhivarade soetust mõlemaid eraldi. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega). Varade sihtfinantseerimise korral kajastatakse sihtfinantseerimine tuluna selles perioodis, millal sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis põhivarana arvele. Siirded ja netovara Riigi rahalisi vahendeid haldab rahandusministeeriumi koosseisus olev riigikassa osakond, kes annab riigiasutustele raha ülekannete tegemiseks ja saab riigiasutustelt neile laekunud raha. Vastavaid rahalisi liikumisi kajastatakse siiretena. Samuti kajastatakse siiretena teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega tehtud muid varade, kohustuste, tulude ja kulude vastastikuseid üleandmisi. Tulemi täielikuks üleandmiseks kajastatakse täiendav mitterahaline siire riigikassaga, millega viiakse tulemiaruanne nullini. See kajastatakse ühtlasi netovarade (alternatiiv: varade ja kohustuste vahe) muutusena. Niisugused tulud ja kulud, mida 11

12 tulemiaruandes ei kajastata (näiteks põhivarade ümberhindlused) kajastatakse otse netovarade (alternatiiv: varade ja kohustuste vahe) muutusena. Riigieelarve täitmise aruanne Riigieelarve täitmise aruanne koostatakse e-riigikassa programmi andmete alusel kassapõhisel printsiibil. Aruanne lähtub riigieelarve koostamisel arvestatud põhimõtetest, mis võivad erineda raamatupidamise arvestuspõhimõtetest. Lisaks kassapõhisele printsiibile on suuremad erinevused järgmised : a) kaupade ja teenuste soetamisel lisanduv käibemaks kajastatakse koos kaupade ja teenuste maksumusega, s.t. nii majanduskuludena kui ka põhivara soetusena, mitte eraldi muude kuludena; b) teistele riigiasutustele kantud raha ja neilt saadud raha kajastatakse eraldistena ja saadud toetustena ( tekkepõhises aruandluses siiretena ). Lõpliku eelarve saamiseks korrigeeritakse esialgset eelarvet laekunud toetuste ja tulu majandustegevusest ulatuses. 12

13 Lisa 2. Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega 2.A. Nõuded ja kohustused Lühiajalised nõuded Pikaajalised nõuded Lühiajalised kohustused Seisuga Riigiraamatupidamiskohustuslased Kohalikud omavalitsused 34 Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud Avaliku sektori üksused kokku Seisuga Kohalikud omavalitsused Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud Avaliku sektori üksused kokku Pikaajalised kohustused 2.B. Tulud ja kulud Tegevu s-tulud Tegevuskulud Finants Tegevu Tegevu -tulud s-tulud s-kulud ja kulud Riigiraamatupidamiskohustuslased Kohalikud omavalitsused Muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud Sihtasutused, mittetulundusühingud, tütarettevõtjad Valitsussektorisse mittekuuluvad tütarettevõtjad Avaliku sektori üksused kokku Finants -tulud ja kulud 13

14 3. Maksud, lõivud, trahvid 3.A. Maksu-, lõivu-, trahvinõuded ja kohustused Lühiajalised nõuded Makstud ettema ksed Saa dud ettemak sed Seisuga Maksud Sh käibemaks 296 tulumaks sotsiaalmaks töötuskindlustus kogumispension 642 Erisoodustuse tulumaks 132 Maksud, lõivud, trahvid kokku Seisuga Maksud Sh. käibemaks tulumaks sotsiaalmaks töötuskindlustus kogumispension 806 Erisoodustuse tulumaks 28 Maksud, lõivud, trahvid kokku Lühiajalised kohustused Pikaajalis ed kohus -tused 14

15 Lisa 4. Muud nõuded ja kohustused Lühiajaline osa Pikaajalin Lühiajaline e osa osa Nõuded ja makstud ettemaksed Nõuded ostjate vastu Sh ebatõenäoliselt laekuvad Maksude ettemaksed ja tagasinõuded (vt lisa 3) Ettemakstud toetused 0 Ettemakstud tulevaste perioodide kulud Muud nõuded ja makstud ettemaksed kokku Kohustused ja saadud ettemaksed Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused (vt lisa 3) Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud Muud kohustused ja saadud ettemaksed kokku Pikaajalin e osa Selgitus: Saadud tulevaste perioodide tulu all on kajastatud õpilaste tagatisraha ühiselamu kasutamise eest ja asutustelt saadud tagatisraha. Varud Lisa 5. Varud Tooraine ja materjal Ostetud kaubad müügiks Varud kokku Selgitus :Materjali all on valdavalt toiduainete jääk bistroos. Ostetud kaupade all on müügiks toodud õpikud ja õppevahendid. 15

16 Lisa 6. Materiaalne põhivara Maa Hooned ja rajatised Bilansiline väärtus perioodi alguses Soetusmaksumus Masinad ja seadmed Muu põhivara Lõpetamata tööd ja ettemaksed Kokku Akumuleeritud kulum Jääkväärtus Aruandeperioodi liikumised Soetused ja parendused Mahakandmine jääkväärtuses (lisa 14) Amortisatsioon ja allahindlused (lisa 14 ) Liikumised kokku Bilansiline väärtus perioodi lõpus Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkväärtus Renditulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt tulevastel perioodidel Järgmisel majandusaastal

17 Lisa 7. Saadud ja antud toetused 7.A Saadud toetused Jääk perioodi alguses Nõuded Saadud ettemaks ed Arvestat ud tulu Jääk perioodi lõpus Nõuded Saadud ettemaks ed 2010 Saadud toetused Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine Saadud toetused kokku Saadud toetused Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Põhivara soetuseks saadud sihtfinantseerimine 400 Saadud toetused kokku Selgitus: Saadud toetusena tegevuskuludeks on projektide abikõlbmatu käibemaks ESF koolitused ,Heta projekt ja RSG projekt EUR.,õpilaskodu renoveerimiseks ja raskemasinate hoonele EUR:. Põhivara soetuseks toetused Innovelt õpilaskodule ja raskemasinate hoonele EUR. Õpirände projektile on saadud toetusena EUR ja Väljalangemise projektile 2037 EUR. Seoses CO2 projektidega on arvestatud toetusi EUR. 17

18 7.B Antud toetused Jääk perioodi alguses Tasutud ettemaks ed Kohustused Arvestat ud kulu Jääk perioodi lõpus Tasutud ettemaks ed 2010 Õppetoetus Sõidusoodustus Toitlustustoetus Sotsiaaltoetused kokku Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks Mittesihtotstarbeline finantseerimine Antud toetused kokku Õppetoetus Sõidusoodustus toitlustustoetus Sotsiaaltoetused kokku Mittesihtotstarbeline finantseerimine Antud toetused kokku Kohust u-sed Selgitus: Mittesihtotstarbelise finantseerimise all on kajastatud liikmemaksud järgmistele üksustele: EEL, Autokoolide Liit, EHRL,samuti õpirände projektiga antud toetused. Täiendav bilansiväline informatsioon tulevikus saadava ja antava sihtfinantseerimise kohta Saadaolev sihtfinantseerimine Saadaolev sihtfinantseerimine kokku Selgitus: Saadaolev sihtfinantseerimine renoveeritavatele objektidele : raskemasinate õppehoone ja õpilaskodu nr 1. 18

19 Lisa 8. Kaupade ja teenuste müük Tasu õppekulude katteks Tasu toitlustamiskuludeks Tasud kutseõppeasutuste toodetest ja teenustest Muud tulud haridusalasest tegevusest Tulu elektrienergia müügist Tulu vee ja kanalisatsiooniteenusest Tulu soojuse müügist Muu tulu kommunaaltegevusest Rent mitteeluruumidelt Kokku Selgitus: Tulude arvestuse metoodika muutus 2011.a. Seetõttu ei ole võrreldavad tulud elektri, vee ja soojuse müügist. Lisa 9. Muud tulud Müügi eesmärgil soetatud kaupade müük Müügi eesmärgil soetatud kaupade bilansiline maksumus Kasutatud varude müük 0 Muud tulud Kokku Selgitus: muude tulude all kajastatud õpilastele õppematerjali müügi vahendamine. 19

20 Lisa 10. Tööjõukulud Juhid Õpetajad Keskastme spetsialistid Töölised Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud Koosseisuvälised töötasud Töötasukulud kokku Erisoodustused Sotsiaalkindlustusmaks Töötuskindlustusmaks Tulumaks erisoodustustelt Tööjõukulud kokku Keskmine töötajate arv Avaliku teenistuse ametnikud Töötajad Valitavad ja ametisse nimetatud isikud Kokku Tegevjuhtkonnale arvestatud tasud Asutus/ Ametikohad Töötasud Muud tasud Töötasud Muud tasud Kehtna MTK direktor Kokku

21 Lisa 11. Majandamiskulud Administreerimiskulud Uurimis- ja arendustööd Lähetuskulud Koolituskulud Kinnistute ja hoonete, ruumide majandamiskulud Rajatiste majandamiskulud Sõidukite majandamiskulud Info- ja kommunikatsioonikulud Inventari majandamiskulud Toiduainete ja toitlustusteenused Meditsiinikulu Õppevahendite ja koolituse kulu Kommunikatsiooni ja vaba aja kulu Eririietus Muud materjalid Mitmesugused majandamiskulud Kokku Selgitus: Lähetuskulude kasv 2011.a on seotud osalemisega mitmetes välisprojektides. Kinnistute kulude vähenemine on seotud arvestusmetoodika muutumisega. Inventari kulude suurendamine on seotud renoveeritud õpilaskodusse sisustuse soetamisega. Lisa 12. Muud tegevuskulud Maamaksukulu Riigilõivud Käibemaksukulu Muud maksud Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded müüdud toodete ja teenuste eest Kokku majandamiskulud

22 Lisa 13. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus Materiaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 6) Immateriaalse põhivara amortisatsioon Kokku Lisa 14. Siirded Rahalised siirded Saadud riigikassast ülekannete tegemiseks Riigikassale üle antud laekumised Rahalised siirded kokku Mitterahalised siirded teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega Saadud teistelt riigiraamatupidamiskohustuslastelt Mitterahalised siirded kokku Siirded tulemi elimineerimiseks Siirded kokku

23 Lisa 15 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta Lõpliku eelarve kujunemine Tulud Kulud Finantseerimis -tehingud Esialgne eelarve Üle toodud eelmisest aastast Muudatused lisaeelarve alusel Muudatused lisaeelarve alusel Eelarves kavandatud toetused - + Tegelikult laekunud toetused Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu Eelarves kavandatud arvestuslikud kulud Tegelikud arvestuslikud kulud Saadud omandireformi reservfondist Kokku lõplik eelarve Selgitus: Eelarve muutus on kajastatud järgmiste ministri käskkirjadega a. nr643, a. nr.765, a. nr 858.Eelarve jäägid toodi üle käskkirjaga nr a. Lõpliku eelarve ala- ja ületäitmine Selgitus: Hinnang 2011.a. aruande eelarvest õigsuse jäi kasutamata ja tehingute sõidusoodustus seaduslikkuse 2051,86 kohta eurot Omatulu majandamiskulu 6497,83 eurot,. Investeeringute eelarve jäägist viidi üle aastasse ,74 eurot. Kasutamata jäi ESF projekti vahendeid 19260,33 eurot, väljalangemise projekti HINNANG MAJANDUSAASTA ARUANDE ÕIGSUSE JA TEHINGUTE vahendeid ,75 eurot ja HETA-ECVELT projekti vahendeid 2106,67 eurot. SEADUSLIKKUSE KOHTA 23

24 Lisa 16 Sõlmitud kasutusrendi lepingud Jrk Leping Sõlmimise Partner Kestvus Maksumus Lepingu objekt nr kuupäev kuus AS Nordea arvutit Finance Estonia Lindström OÜ Porivaibad ERAA Veoauto Atego DnB Nord Liising DnB Nord Liising DnB Nord Liising DnB Nord Liising Sõiduk Mercedes-Benz Vito Buss Van Hool T915 Acron Kesktelikhaagis Sõiduauto Chrysler Grand Voyager 24

25 Allkirjad majandusaasta aruandele Üksuse lõppenud majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja hinnangust riigiraamatupidamiskohustuslase aruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse kohta. Üksuse tegevjuhtkond on koostanud tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande. Üksuse juht on majandusaasta aruande läbi vaadanud ja Haridus-ja Teadusministeeriumile esitamiseks heaks kiitnud. Kehtna MTK direktor (kuupäev) 25

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007081 tänava/talu nimi, Roheline aas 5 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu Eesti Rahvusraamatukogu majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Registrikood: 74000139 Aadress: Tõnismägi 2 15189 Tallinn Telefon (info): 3 726 307 501 Faks: 3 726 311 410 Elektronpost: nlib@nlib.ee

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80067113 tänava/talu nimi, Tulika 19 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80067596 tänava/talu nimi, Tondi tn 8a maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80097278 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 102c maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa linn vald: Tapa vald maakond:

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing BPW Estonia registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80036176 tänava/talu nimi, F. R. Faehlmanni tn 3-2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: Mittetulundusühing Loomingulise arengu ja vaba aja veetmise keskus MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 keskus nimi: Gagarin registrikood: 80228237 tänava/talu nimi, Gerassimovi 6-102 maja ja korteri number: linn: Narva linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Kadrina Kirjandusklubi registrikood: 80012 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80012856 tänava/talu nimi, Viru 2 maja ja korteri number: alevik: Kadrina alevik vald: Kadrina vald

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80413845 tänava/talu nimi, Ristiku tn 40/2-12 maja ja korteri number: küla/alev/alevik/linn: Põhja-Tallinna

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING 2008. a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 51 78 657 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

8 LISAD

8 LISAD ALAJÕE VALLA 2016 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandekohustuslase nimetus: Alajõe Vallavalitsus Registrikood: 75008321 Aadress: Valla 8, Alajõe küla, 41001 Ida-Virumaa Telefon: 33 66 182 E-post: Interneti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 sihtasutuse nimi: registrikood: 90013236 tänava/talu nimi, Estonia pst 9 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2007, 58, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit 2006. a majandusaasta aruanne TEATED «Riigi Teataja

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOLI

LÄÄNE-VIRU  RAKENDUSKÕRGKOOLI LÄÄNE-VIRU RAKENDUSKÕRGKOOLI MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta algus 01.01.2010 Majandusaasta lõpp 31.12.2010 Aruandekohustuslase nimi Registri number 70006174 Aadress Mõdriku, Pajusti sjk, Vinni vald,

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004 LOKSA LINNA KONSOLIDEERITUD 2018 MAJANDUSAASTA ARUANNE Nimetus LOKSA LINNAVALITSUS Aadress Tallinna tn 45 Loksa 74806 Telefon 6 031 253 Faks 6 031 251 E-posti aadress linn@loksa.ee Interneti kodulehekülje

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80235740 tänava/talu nimi, Tallinna mnt 14 maja ja korteri number: linn: Rapla vallasisene linn vald:

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 9 RENDIARVESTUS (MUUDETUD 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1 3 RAKENDUSALA 4 5 MÕISTED 6 RENTIDE KLASSIFITSEERIMINE KAPITALI-JA KASUTUSRENDIKS 7 17 RENTIDE KAJASTAMINE RENDILEANDJA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80189879 tänava/talu nimi, Keskväljak 1 maja ja korteri number: linn: Jõhvi linn vald: Jõhvi vald

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla strateegia 2019-2022 Põltsamaa valla strateegia on omavalitsuse 2019-2022 aasta eesmärkidega finantsprognoos, mis esitab tegevustulud, tegevuskulud,

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word - ETNA_Eestimaal_aastaaruanne_2009.doc

Microsoft Word - ETNA_Eestimaal_aastaaruanne_2009.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE 2009. a. Majandusaasta 01.01.2009-31.12.2009 Ettevõtte nimi: Registrikood: 80186467 Aadress: Jüri tn. 12, Võru 65605 Telefon: 50 76 444 E-post: fem@fem.ee Ettevõtluse vorm: Aastaaruande

Rohkem

arengukava

arengukava KINNITATUD digitaalselt allkirjastatud Kalle Küttis Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler KEHTNA MAJANDUS- JA TEHNOLOOGIAKOOL ARENGUKAVA 2011/2012 2014 Kehtna 2011 1 SISUKORD

Rohkem

2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember a. Registrikood:

2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember a. Registrikood: 2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2015. a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2015. a. Registrikood: 75010890 Aadress: ALLIKÕNNU KÜLA, VÄNDRA VALD PÄRNUMAA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Balti Keskkonnafoorum registrikood: tänava nimi, maj MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80191103 tänava nimi, maja number: Liimi tn 1 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond reg

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond reg MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90005937 tänava/talu nimi, Sõle 23 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Täienduskoolituse asutuse nimetus OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus 1. Õppekava nimetus Täiskasvanute Koolituskeskus Raamatupidamise täiendkursus osalis

Täienduskoolituse asutuse nimetus OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus 1. Õppekava nimetus Täiskasvanute Koolituskeskus Raamatupidamise täiendkursus osalis Täienduskoolituse asutuse nimetus OÜ Täiskasvanute Koolituskeskus 1. Õppekava nimetus Täiskasvanute Koolituskeskus Raamatupidamise täiendkursus osaliselt e-õppena TÄIENDKOOLITUSE ÕPPEKAVA Raamatupidamise

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

NELJANDA KOOSSEISU

NELJANDA KOOSSEISU SELETUSKIRI Haapsalu linna. aasta esimene lisa ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna. aasta esimese lisa projekt. Eelnõu kohaselt: Põhitegevuse tulud vähenevad summas 65 028 eurot; Põhitegevuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Võru Segakoor Tervis registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Võru Segakoor Tervis registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80046275 tänava/talu nimi, Liiva 13 maja ja korteri number: linn: Võru linn maakond: Võru maakond

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11483929 tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond:

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA 2015 2019 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1. Ülevaade strateegia koostamisest...3 1.2. Eesti majandusprgnoosid...3 2. TULUBAASI ÜLEVAADE JA PROGNOOS...4 2.1. Tulumaks...

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus Majandusaasta aruanne 2009 JÕELÄHTME VALLAVALITSUS MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandekohustuslase nimetus: JÕ

Jõelähtme Vallavalitsus Majandusaasta aruanne 2009 JÕELÄHTME VALLAVALITSUS MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandekohustuslase nimetus: JÕ JÕELÄHTME VALLAVALITSUS MAJANDUSAASTA ARUANNE 1.1.29 31.12.29 Aruandekohustuslase nimetus: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Äriregistrikood: 7525973 Aadress: Jõelähtme vald, Harjumaa 7422 Telefon: 65 4887 Faks:

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12734109 tänava nimi, maja number: Narva mnt 5 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Hiiumaa Muuseumid registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 sihtasutuse nimi: registrikood: 90012892 tänava nimi, maja number: Vabrikuväljak 8 linn: Kärdla linn vald: Hiiumaa vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Seksuaaltervise Liit registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Seksuaaltervise Liit registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80102393 tänava/talu nimi, Mardi 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem