Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 5. veebruar 2021 (OR. en) Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Martine DEPREZ, direktor 4.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 5. veebruar 2021 (OR. en) Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Martine DEPREZ, direktor 4."

Väljavõte

1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 5. veebruar 2021 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0295(COD) 5932/21 COMER 9 CONOP 3 CFSP/PESC 101 ECO 16 UD 36 ATO 8 COARM 14 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Martine DEPREZ, direktor 4. veebruar 2021 Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär COM(2021) 42 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) rakendamise kohta Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument COM(2021) 42 final. Lisatud: COM(2021) 42 final 5932/21 km RELEX.2.B ET

2 EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2021) 42 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) rakendamise kohta ET ET

3 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EÜ) nr 428/2009 (millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks) rakendamise kohta 1. SISSEJUHATUS Määruse (EÜ) nr 428/2009 (edaspidi määrus ) artikli 23 lõike 3 kohaselt peab komisjon esitama Euroopa Parlamendile igal aastal aruande kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühma tegevuse, kontrollide ja konsultatsioonide kohta. Lisaks peab komisjon esitama määruse (EÜ) nr 428/2009 artikli 25 lõike 2 kohaselt nõukogule ja Euroopa Parlamendile iga kolme aasta järel rakendamise ja mõju hindamise põhjaliku aruande. Artikli 25 lõikes 3 on sätestatud, et aruande eraldi osades tuleb käsitleda kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühma tegevust, turvalise ja krüpteeritud süsteemi loomist liikmesriikide ja komisjoni vaheliseks teabevahetuseks, samuti artikli 15 lõigete 1 ja 2 rakendamist seoses kontrollitavate kaupade loetelude ajakohastamisega ning artikli 24 rakendamist seoses liikmesriikide sätestatud karistustega määruse rikkumise korral. Seda arvesse võttes alustas komisjon aastal iga-aastaste ekspordikontrolli aruannete avaldamist ja tõdes oma aasta teatises Ekspordikontrolli poliitika läbivaatamine, 1 et aruannete ning kontrollide kohta artikli 15, artikli 23 lõike 3, artikli 25 lõike 3 ja artikli 24 konkreetsetest nõuetest kaugemale mineva mittetundliku teabe avaldamine on oluline selleks, et suurendada läbipaistvust, aidata ettevõtjatel täita nõudeid ja parandada nende kontrollisuutlikkust. Käesolevas komisjoni aruandes, millesse on oma panuse andnud ka kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühmas osalevad liikmesriigid, 2 antakse teavet määruse rakendamise kohta aastal ja see sisaldab aasta ekspordikontrolli koondandmeid. 2. POLIITIKA- JA ÕIGUSRAAMISTIKU ARENG 2.1. Ekspordikontrolli poliitika läbivaatamine ELi ekspordikontrolli ajakohastamise õigusloomeprotsess, mis algas aastal, 3 edenes aastal jõudsalt aasta juunis võttis nõukogu vastu volitused alustada läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga ja sügisel algasid kaasseadusandjate vahelised kolmepoolsed läbirääkimised aasta oktoobris ja novembris toimusid nõukogu, Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel kahed kolmepoolsed läbirääkimised. Komisjon korraldas aastal mitu olulistele tööstusharu ja kodanikuühiskonna sidusrühmadele mõeldud konsultatsiooni ja teavitusüritust. Eelkõige korraldati 13. detsembril 2019 koos ELi nõukogu eesistujariigi Soomega ekspordikontrolli foorum, et vahetada arvamusi tööstusharu esindajate ja kodanikuühiskonna sidusrühmadega 4. 1 COM(2014) 244 final, Kahesuguse kasutusega kaupadega kauplemise kohta avaldavad aruandeid ka mõne liikmesriigi pädevad asutused. 3 Komisjoni ettepanek määruse vastuvõtmiseks (COM(2016) 616) on kättesaadav aadressil

4 2.2. Määruse (EÜ) nr 428/2009 muudatused ELi kontrollitavate kaupa loetelu ajakohastamine aastal Määruse I lisas esitatud ELi kontrollitavate kaupade loetelu muudeti aruandlusperioodil ühel korral, et ajakohastada kontrollitavate kahesuguse kasutusega kaupade loetelu. See muudatus 5 hõlmas üle 300 paranduse, milles lepiti kokku rahvusvaheliste ekspordikontrollirežiimide raames aastal (peamiselt Wassenaari kokkuleppe osaliste täiskogu istungil aastal kokku lepitud muudatused, millest paljud olid keelelised). Vastavalt I lisa muudatustele ajakohastati ka määruse II ja IV lisa. ELi kontrollitavate kaupade aasta loeteluga kehtestati eelkõige uued kontrollid teatavate diskreetsete mikrolainetransistorite (3A001.b.3.f), täpsustatud raadiosagedusliku modulatsiooni ribalaiusega signaaligeneraatorite (3A002.d.5), pärast elektromagnetimpulssi või elektrostaatilist laengut mikroarvutite/mikroprotsessorite töö taastamiseks spetsiaalselt ette nähtud tarkvara (3D005), optiliste andurite jaoks ette nähtud maskide ja niitvõrgustike (6B002) ning kanderakettide õhus väljalaskmiseks ette nähtud kandurõhusõidukite (9A004.g) puhul. Seevastu vabastatakse sellega kontrolli alt gaasiturbiinmootorite komponentide difusioonkeevituse tehnoloogia (9E003.a.7) ning lisatakse uued kontrolli alla mittekuulumise märkused elektromagnetkiirgust neelavate avatud pooridega vahtplastide (1C001) ja spetsiaalselt tsiviilvaldkonna võrguühendusega rakenduse jaoks ette nähtud infoturbetoodete (5A002) kohta. Samuti sisaldab ELi kontrollitavate kaupade aasta loetelu kontrollide muudatusi seoses hammasrataste valmistamiseks kasutatavate tööpinkide (2B003), digitaalanaloogmuundurite (3A001.a.5.b) ja mitmekihiliste maskidega (3B001.h) ning seoses sügavamal kui m töötavate hüdrofonide (6A001.a.2.a.6), veealuste sukelaparaatide (8A001.c) ja detonatsioonmootoritega (9A111). Avaldati juhenddokument Üldised muudatused, milles antakse ülevaade kõikidest tehnilistest muudatustest ELi kontrollitavate kahesuguse kasutusega kaupade aasta loetelus 6. Ajakohastatud ja konsolideeritud ELi kontrollitavate kaupade loetelu hakati kohaldama 31. detsembril 2019 ning see võimaldab ELil täita oma ekspordikontrolliga seotud rahvusvahelisi kohustusi ja toetab tänu kontrolliparameetrite tehnoloogia arenguga kohandamisele ELi eksportijate konkurentsivõimet. Brexitiga seotud erandolukorra plaanid 25. märtsil 2019 võtsid nõukogu ja Euroopa Parlament vastu määruse (EL) 2019/496, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 428/2009, andes teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Ühendkuningriiki liidu üldise ekspordiloa 7. See muudatus moodustab osa teatavate sektorite jaoks ette nähtud meetmete paketist, mille eesmärk on maandada riski, et Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust ilma leppeta. Väljaastumislepingu ratifitseerimise tulemusel ei ole sellel aga enam otstarvet. 5 Komisjoni 17. oktoobri aasta delegeeritud määrus (EL) 2019/2199 (ELT L 338, , lk 1). 6 Ülevaatedokument on kättesaadav aadressil 7 ELT L 85, , lk 1. 2

5 2.3. Riiklikud rakendus- ja nõuete täitmise tagamise meetmed Rakendusmeetmed Määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides, ent sellest hoolimata nähakse ette, et liikmesriigid võtavad teatavaid meetmeid konkreetsete sätete rakendamiseks ning et teave kõnealuste meetmete kohta tuleb avaldada Euroopa Liidu Teatajas aasta teatises 8 on esitatud ülevaade liikmesriikide võetud meetmetest, mis muu hulgas hõlmavad vahendajate üle tehtava kontrolli ja transiidikontrolli laiendamist, kontrolli laiendamist loetlemata kaupadele avaliku julgeoleku või inimõigustega seotud kaalutlustel, riiklike üldiste ekspordilubade kehtestamist ja loetlemata kaupade ELi-sisesele edasitoimetamisele kontrolli kohaldamist, samuti teavet pädevate asutuste kohta aastal teatasid liikmesriigid uutest meetmetest: Prantsusmaa kehtestas riikliku üldloa tsiviilõhusõidukite parandamiseks ette nähtud kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks ning Ühendkuningriik ajakohastas seitset avatud üldist ekspordiluba ja ühte avatud üldist ümberlaadimisluba, et kajastada muudatusi ELi kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontrolli loetelus. Peale selle avaldas Ühendkuningriik 24. septembril 2019 ekspordikontrolli käsitlevad suunised kahesuguse kasutusega kaupade, tarkvara ja tehnoloogia, piinamisel kasutatavate kaupade ja radioaktiivsete kiirgusallikate kohta. Nõuete täitmise tagamise meetmed Määruse artiklis 24 on sätestatud järgmine: Liikmesriik võtab vajalikud meetmed, et tagada käesoleva määruse kõikide sätete nõuetekohane rakendamine. Liikmesriik kehtestab eelkõige käesoleva määruse sätete ja selle rakendamissätete rikkumise korral rakendatavad karistused. Karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Artikli 25 lõike 3 punkti e kohaselt peab komisjoni aruanne sisaldama eraldi osa, milles käsitletakse teavet, mis on esitatud meetmete kohta, mida liikmesriigid on artikli 24 kohaselt võtnud ja millest nad on komisjonile käesoleva artikli lõike 1 alusel teada andnud. Koos aasta ekspordikontrolli aruandega 9 avaldati loetelu riiklikest nõuete täitmise tagamise meetmetest ja see jääb kehtima. 3. KAHESUGUSE KASUTUSEGA KAUPADE KOORDINEERIMISRÜHMA TEGEVUS Määruse artikli 23 lõike 3 kohaselt esitab komisjon Euroopa Parlamendile igal aastal aruande kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühma tegevuse, kontrollide ja konsultatsioonide kohta. Koordineerimisrühm koosneb komisjoni ja liikmesriikide ekspertidest ja selle ülesanne on uurida kõiki ekspordikontrolli kohaldamisega seotud küsimusi, eesmärgiga parandada kontrolli ühtsust ja tõhusust kogu ELis. Peale selle on artikli 25 lõike 3 punktis a lisatud, et [a]ruande eraldi osades käsitletakse kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühma ja selle tegevust. Aruandeperioodi jooksul pidas kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühm seitse koosolekut, täites oma ülesannet pakkuda foorumit mitmete määruses kirjeldatud teemade arutamiseks. 8 ELT C 304, , lk ber=562&version=f&datefrom=&dateto=&serviceid=&documenttype=&title=&titlelanguage=&titlesearch= EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC&language=et. 3

6 3.1. Rakendusprobleemide teemalised konsultatsioonid üldine teabevahetus Kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühm korraldas üldist teabevahetust ekspordikontrolli küsimustes, muu hulgas selleks, et toetada ELi ekspordikontrolli ajakohastamist. Kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühm korraldas aastal teabevahetuse karistuste ja sanktsioonide kohta ning avaldas selle tulemusel aasta ekspordikontrolli aruande lisana ülevaate riiklikest nõuete täitmise tagamise meetmetest. Kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühm vahetas teavet riiklike rakendusmeetmete kohta ja tegi ettevalmistusi asjaomase teatise ajakohastamiseks Euroopa Liidu Teatajas. Kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühm vaatas läbi andmevahetusmetoodika ja - viisid ning korraldas lubade andmist käsitlevate andmete kogumise aasta andmete põhjal, et täiustada liikmesriikide vahel teabe, eelkõige ekspordi koond- ja üldlubade alusel kogutava teabe vahetamist ja suurendada ELi kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontrolli läbipaistvust avalikkuse jaoks (käesoleva aastaaruande koostamisel kasutati ELi aasta koondandmeid). Võttes arvesse küberseirekaupade kontrolliga seotud arutelu, korraldas kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühm aastal teabevahetuse küberseiretehnoloogia kontrollimise teemal. Jälgimistehnika eksperdirühm pakkus jätkuvalt foorumit sihtotstarbelise teabe vahetamiseks, kuid ei pidanud aastal ühtegi koosolekut. Liikmesriikidelt kogutud andmete põhjal vähenes lubade arv (2018. aastal 131 luba, nagu on näidatud alljärgnevas tabelis). Samal perioodil keelduti küberseirekaupadele loa andmisest 27 korral aastal keelduti loa väljastamisest mobiilside pealtkuulamise seadmetele või segajatele (5A001.f) 23 korral, internetiprotokolli (IP) võrguside jälgimise süsteemidele (5A001.j) kahel korral ja sissetungimistarkvarale (4A005 jj) kahel korral. 4

7 3.2. Tehniline teabevahetus rakendusprobleemid Tugi ELi kontrollitavate kaupade loetelu ajakohastamise ettevalmistamiseks Kahesuguse kasutusega kaupade konsulteerimisrühmaga konsulteeriti seoses eespool nimetatud ELi kontrollitavate kaupade läbivaadatud loeteluga. Liikmesriikide eksperdid ja Euroopa Parlamendi vaatlejad osalesid 16. mail 2019 kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühma erikoosolekul ja tegid ettekanded ELi kontrollitavate kaupade loetelu kõige olulisemate muudatuste kohta. Tehniline teabevahetus konkreetsete rakendusprobleemide kohta Võttes arvesse pädevate asutuste aruandeid, arutas kahesuguse kasutusega kaupade konsulteerimisrühm mitut konkreetset rakendusküsimust, näiteks seoses ekspordilubadel ja tollideklaratsioonides esitatud kaubasaaja ja lõppkasutaja andmete, ELi üldiste ekspordilubade alusel vahetatava teabe, kontrollitud ekspordiga seotud karistatud isikute kindlakstegemise viiside ning loa standardvormil kolmandate isikute kaubasaajate ja vahendajate kindlakstegemisega ELi suunised kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontrolli kohta Kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühm moodustas eksperdirühma akadeemilistele ringkondadele mõeldud nõuetele vastavuse suuniste koostamiseks. Nimetatud eksperdirühm pidas kaks koosolekut (13. juunil ja 16. oktoobril 2019) ning tutvustas sidusrühmadele oma töö edenemist ekspordikontrolli foorumil 13. detsembril Elektrooniline teabevahetus pädevate asutuste vahel Artikli 25 lõike 3 punkti b kohaselt peab komisjon esitama aruande, milles käsitletakse artikli 19 lõike 4 kohaldamist ning seda, millise etapini on jõutud liikmesriikide vahel ja komisjoniga toimuva teabevahetuse turvalise ja krüpteeritud süsteemi loomisel. Komisjon jätkas kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühma toel turvalise krüpteeritud elektroonilise süsteemi kahesuguse kasutusega kaupade elektroonilise süsteemi (Dual-use e- System DUeS) arendamist, et võimaldada tõhusat teabevahetust ekspordikontrolliasutuste ja komisjoni vahel aasta jooksul leppis kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühm kokku teatavates DUeSi täiendustes ja töötas välja funktsioonid, mis toetavad määruse artikli 13 lõike 5 kohaste keeldumisteadete saamist ning määruse artikli 11 ja artikli 13 lõike 5 kohaseid kahepoolseid konsultatsioone pädevate asutuste vahel. DUeSis tehti ka muid väiksemaid uuendusi, näiteks ajakohastati aasta detsembris kaupade loetelu DUeSis, et kajastada ELi kontrollitavate kaupade loetelu aasta ajakohastamist komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/2199 alusel. Lisaks jätkas kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühm sihtotstarbelise tehnilise eksperdirühma kaudu pädevate asutuste poolt vabatahtlikkuse alusel kasutatava elektroonilise loamenetluse platvormi väljatöötamise toetamist. Elektroonilise loamenetluse tehniline eksperdirühm kohtus kahel korral (18. märtsil ja 14. oktoobril 2019) ning toetas jätkuvalt elektroonilise loamenetluse katseprojekti aasta lõpuks olid projekti eksportijatele suunatud osa prototüüp ja lube väljastavatele asutustele suunatud osa prototüüp valmis pädevate asutuste poolseks katsetamiseks ning projekti Certex raames on alanud arutelud, mis 5

8 käsitlevad kahesuguse kasutusega kaupade lubade väljastamise elektroonilise süsteemi integreerimist ühtse tolliliidese algatusega. Belgia Valloonia pädevast asutusest sai viies katseprojektiga ühinenud asutus (lisaks Itaalia, Läti, Rumeenia ja Kreeka pädevatele asutustele). 13. detsembril 2019 toimunud ekspordikontrolli foorumil tutvustati projekti sidusrühmadele. Kavakohaselt võtavad need pädevad asutused lubade väljastamise elektroonilised platvormid kasutusele aasta jooksul Kahesuguse kasutusega kaupade ELi ekspertide kogu aastal jätkas kahesuguse kasutusega kaupade ELi ekspertide kogu, mille tegevust juhivad komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus ja liikmesriikide eksperdid, pädevate asutuste tehnilist nõustamist lubade andmisega seotud konkreetsete juhtude hindamisel. Aruandeperioodil anti tehnilisi nõuandeid kaupade klassifitseerimise kohta kuuele pädevale asutusele kokku üheksal korral Rakendamine ja nõuete täitmise tagamine Kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühm vahetas teavet kontrollinõuete rakendamise ja täitmise tagamise kohta. Olemasolevate andmete kohaselt oli ELi ekspordikontrollivõrgustikus, mis hõlmab liikmesriikide lubasid väljastavate pädevate asutuste ja komisjoni töötajaid, aastal üle 450 töötaja. Seoses nõuete täitmise tagamisega registreeriti aastal 218 ekspordikontrollieeskirjade rikkumist ning liikmesriikide õiguskaitseasutused kohaldasid 85 halduskaristust ja 19 kriminaalkaristust Suutlikkuse suurendamine aastal toetas kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühm Itaalias Ispras septembril 2019 toimunud üritust, mille komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus korraldas koostöös Ameerika Ühendriikide energeetikaministeeriumiga ning mis hõlmas lube väljastavatele asutustele suunatud Teadusuuringute Ühiskeskuse ja Riikliku Tuumaohutuse Ameti tehnilist seminari ja tolliasutusele suunatud 8. koosolekut, mille käigus vaadati läbi kaupade tuvastamise alases koolituses tehtud edusammud ja viidi läbi ka ühine tollilubade andmise alane tegevus. Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus tutvustas kemikaalide ekspordikontrolli käsiraamatut, milles on esitatud kemikaalide koodid (ekspordikontrolli klassifikatsiooninumber, tollikood, CASi 12 keemiline number ja nimetus) ELi mitmesuguste kaubanduseeskirjade alusel Läbipaistvus ning dialoog tööstusharu ja akadeemiliste ringkondadega Kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühm toetas ekspordikontrolli foorumi korraldamist, mis toimus 13. detsembril 2019 Brüsselis ning kus osalesid tööstusühendused, kahesuguse kasutusega kaupadega tegelevad äriühingud, akadeemilised ringkonnad ja kodanikuühiskonna organisatsioonid, et arutada ELi ekspordikontrolli rakendamist ja ELi ekspordikontrolli ajakohastamisega seotud õigusloomeprotsessi aastal toimus kokku üle 205 tööstusharule suunatud teavitusürituse, mille korraldasid või millel osalesid komisjon ja pädevad asutused. 11 Riiklik Tuumaohutuse Amet (NNSA) on Ameerika Ühendriikide energeetikaministeeriumi osakond. 12 CASi number on kordumatu number, mille määrab konkreetsele kemikaalile Chemical Abstract Service (CAS). 6

9 Samuti valmistas kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühm ette dokumendid, mis aitavad eksportijaid määruste rakendamisel. Näiteks on teavitamise eesmärgil koondatud dokumenti Comprehensive Change Note Summary 2019 (Ülevaade üldistest muudatustest aastal) kõik ELi kontrollitavate kaupade loetelus tehtud tekstimuudatused, mis tulenevad komisjoni delegeeritud määrusest (EL) 2019/ ELI EKSPORDIKONTROLL PÕHIANDMED Kahesuguse kasutusega kaupade koguekspordi (sh loetlemata kahesuguse kasutusega kaubad) kohta on usaldusväärset teavet raske saada, sest puudub vastavalt määratletud majandussektor. Komisjon ja liikmesriigid koguvad siiski andmeid, mis võimaldavad ligikaudselt hinnata kahesuguse kasutusega kaupade eksporti nii pädevate asutuste kogutavate spetsiifiliste loaandmete kui ka kahesuguse kasutusega kaupu hõlmava tollikaupade statistika põhjal aasta hinnangulised ekspordiandmed on esitatud allpool. Tuleb tähele panna, et allpool esitatud hinnangulised andmed ei hõlma kahesuguse kasutusega kaupadega kauplemisega seotud teenuseid ega sellekohase mittemateriaalse tehnoloogia üleandmist Kahesuguse kasutusega kaupadega kauplemine ELis: kaubad ja sihtkohad aastal kohaldati määrust eelkõige kahesuguse kasutusega kauba suhtes, mis on loetletud I lisas (ELi kontrollitavate kaupade loetelus) ja liigitatud kümnesse kategooriasse (joonis 1). Kõnealused kahesuguse kasutusega kaubad on seotud ligikaudu tollikaubaga, sealhulgas kemikaalide, metallide ja mittemetalsetest mineraalidest toodete, arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete, elektriseadmete, masinate, sõidukite ja transpordivahenditega jne ning kuuluvad tavaliselt selle suuremahulise, mitmesuguseid kaupu hõlmava valdkonna kõrgtehnoloogilisse ossa. 0 TUUMAMATERJALID, RAJATISED JA SEADMED ERIMATERJALID JA NENDEGA SEOTUD SEADMED MATERJALIDE TÖÖTLEMINE 3 ELEKTROONIKA ARVUTID 21 5 TELEKOMMUNIKATSIOON JA INFOTURVE 94 6 ANDURID JA LASERID NAVIGATSIOONI- JA LENNUELEKTROONIKA 93 8 MERENDUS 57 9 KOSMOSESÕIDUKID JA TÕUKEJÕUD 168 Joonis 1. I lisas esitatud kümnes kategoorias loetletud kahesuguse kasutusega kaupade arv pärast määruse (EL) 2019/2199 vastuvõtmist

10 Miljardites Kahesuguse kasutusega kaupadega kauplemise suhtelise olulisuse statistiliste hinnangute kohaselt moodustab kahesuguse kasutusega kaupade eksport umbes 3 % ELi koguekspordist (ELi-sisene ja -väline) tollikaupade üldises kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi valdkonnas, 14 mis võib eri määral hõlmata teatavaid kahesuguse kasutusega kaupu (joonis 2) ELi EKSPORT KOKKU 100 % KAHESUGUSE KASUTUSEGA KAUPADE EKSPORDI VALDKOND 18 % KAHESUGUSE KASUTUSEGA KAUPADE EKSPORT 3 % Joonis 2. Kahesuguse kasutusega kaupade ELi-sisese ja -välise ekspordi statistilised hinnangud Statistilised hinnangud näitavad ka kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi peamisi sihtkohti ning osutavad, et suur osa kahesuguse kasutusega kaupade ekspordist suundub liidu üldistel ekspordilubadel märgitud riikidesse. Sihtriigid kajastavad nii ELi ekspordituru struktuuri asjaomaste kaupade puhul kui ka kaubanduse hõlbustamist ELi üldiste ekspordilubade alusel (joonised 3 ja 4) Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse väljatöötatud statistikametoodikas kasutatakse maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi koostatavat kahesuguse kasutusega kaupade klassifikatsiooni numbrite ja tollikoodide vastavustabelit ning Eurostati COMEXTi andmeid, samuti loaandmeid. Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi valdkond tähendab suurt hulka mitmesuguseid kaupu, mille hulgas on ka kahesuguse kasutusega kaubad. Kahesuguse kasutusega kaupadega kauplemine toimub kõnealuse suuremahulise kaupade valdkonna raames, ent ei ole sellega identne, sest kaugeltki mitte kõik kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi valdkonda kuuluvad kaubad ei ole tegelikult kahesuguse kasutusega. 15 Täiendavad kütuse- ja toiduvarud on määratletud kui varud, mida tarnitakse laevade ja lennukite varudesse. Muud eraldi määratlemata riigid hõlmab riike ja territooriume, mida ei ole kolmandate riikidega toimuva kaubavahetuse raames täpsustatud (st et neid koode kasutatakse tavaliselt avamererajatiste jaoks tarnitavate kaupade puhul). 8

11 PARTNER 2018 USA Hiina Šveits Venemaa Singapur Türgi Norra Jaapan Lõuna-Korea India Täiendavad kütuse- ja toiduvarud Mehhiko Kanada Hongkong Brasiilia Saudi Araabia Araabia Ühendemiraadid Austraalia Taiwan Malaisia Lõuna-Aafrika Iisrael Maroko Ukraina Egiptus ALLPIIRKOND PÕHJA-AAFRIKA MUUD AAFRIKA RIIGID PÕHJA-AMEERIKA KESK-AMEERIKA JA KARIIBI PIIRKOND LÕUNA-AMEERIKA LÄHIS-IDA RIIGID MUUD AASIA RIIGID MUUD EUROOPA RIIGID AUSTRAALIA JA UUS-MEREMAA MUUD ERALDI MÄÄRATLEMATA RIIGID 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 % 22 % % KOGUVÄÄRTUS EURODES Joonis 3. ELi kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi hinnangud: 25 peamist ekspordi sihtriiki ja nende allpiirkonnad aastal PIIRKOND ALLPIIRKOND AAFRIKA PÕHJA-AAFRIKA MA EG DZ MUUD AAFRIKA RIIGID ZA AMEERIKA PÕHJA-AMEERIKA US CA KESK-AMEERIKA JA KARIIBI PIIRKOND MX LÕUNA-AMEERIKA BR AASIA LÄHIS-IDA RIIGID SA AE IL IR MUUD AASIA RIIGID CN SG JP KR IN HK TW MY TH ID EUROOPA MUUD EUROOPA RIIGID CH RU TR NO UA RS GI OKEAANIA JA POLAARALAD AUSTRAALIA JA UUS-MEREMAA AU MUUD OKEAANIA JA POLAARALADE RIIGID MUUD MÄÄRATLEMATA RIIGID JA KINDLAKS MÄÄRAMATA RIIGID MUUD ERALDI MÄÄRATLEMATA RIIGID #EI KOHALDATA 0 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10 % 12 % 14 % 16 % 18 % 20 % 22 % 24 % 26 % 28 % 30 % 32 % % KOGUVÄÄRTUSEST EURODES Joonis 4. ELi kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi hinnangud: sihtriigid piirkonniti ja allpiirkonniti aastal 9

12 Arv 4.2. Kahesuguse kasutusega kaupadega kauplemise kontroll ELis: taotlused, load, keeldumised Tulenevalt määruse artikli 19 lõikest 2, milles on sätestatud, et [l]iikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed pädevate asutuste vahel otsese koostöö ja teabevahetuse sisseseadmiseks, et suurendada ühenduse ekspordikontrolli korra tõhusust, on kahesuguse kasutusega kaupade koordineerimisrühm vahetanud andmeid ja teavet lubade andmise kohta, et mõista paremini ekspordikontrolli ja selle mõju majandusele. Allpool on esitatud teatavad aruandlusperioodi kohta kogutud andmed, tuleb aga tähele panna, et kõik liikmesriigid ei kogu kõiki andmeid. Seega kajastab alljärgnevalt esitatud teave koondkoguste ja -väärtuste ligikaudseid hinnanguid liikmesriikidelt saadud andmete piires. Taotluste koguväärtus 16 oli 50,7 miljardit eurot ja seega moodustas kontrollitud kahesuguse kasutusega kaupade eksport 2,6 % ELi-välisest koguekspordist. Lubade alusel toimunud kahesuguse kasutusega kaupadega kauplemise kogumaht oli 41,5 miljardit eurot, mis moodustas 2,1 % ELi-välisest koguekspordist, ning enamik tehinguid tehti üksiklubade alusel (2018. aastal anti välja ligikaudu üksikluba) ja koondlubade alusel (väärtuse järgi). Vaid väikese osa eksporditaotluste täitmisest keelduti: aastal keelduti loa väljaandmisest 791 juhul, mis on ligikaudu 0,69 % kõnealuse aasta kontrollitud kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi väärtusest ja 0,02 % ELi-välisest koguekspordist Kontrollitud ekspordi maht Taotlused (koos teadetega) Load Keeldumised Joonis 5. Väljaantud lubade ja loa väljaandmisest keeldumiste arv aastatel See näitaja sisaldab ELi üldiste ekspordilubade alusel esitatud taotluste ja teadete väärtust. 17 Joonistel 5 ja 6 sisaldavad andmed taotluste kohta kõiki loataotlusi, sh üldlubade alusel esitatud teateid, näidates seega kontrollitud eksporti, st loamenetlusega hõlmatud ELi-välise ekspordi väärtust. Kui andmed taotluste kohta puuduvad, on joonistel kasutatud taotluste andmete hindamise alusena lubade andmeid. Lubade andmed osutavad kahesuguse kasutusega kaupade üksik- ja koondlubade alusel toimunud ekspordile. Tuleb tähele panna, et taotluste arv ei kajasta tingimata lubade ja keeldumiste summat, sest palju taotlusi võidakse tühistada ja mõne taotluse menetlemine ei tarvitse jõuda lõpule samal aastal. Keeldumised näitavad keeldumisotsuse saanud ekspordijuhtumite arvu ja väärtust. 10

13 Miljonites eurodes 80,000 Kontrollitud ekspordi väärtus 60,000 40,000 Taotlused (koos teadetega) Load 20,000 Keeldumised Joonis 6. Väljaantud lubade ja loa väljaandmisest keeldumiste väärtus (miljonites eurodes) aastatel Ekspordilubade arv loatüüpide kaupa aastal ELi üldine ekspordiluba 14 % Riigi üldine ekspordiluba Vahendamisluba Transiidiluba Luba riikliku kontrollimeetme alusel Loetlemata kaupade luba ELi-sisese edasitoimetamise luba Koondluba (I lisa) 3 % 1 % 0 % 1 % 1 % 2 % 3 % Üksikluba (I lisa) 74 % Joonis 7. Lubade arv loatüüpide kaupa aastal 11

14 Ekspordilubade väärtus loatüüpide kaupa aastal ELi üldine ekspordiluba 11 % Riigi üldine ekspordiluba Vahendamisluba Transiidiluba Luba riikliku kontrollimeetme alusel Loetlemata kaupade luba ELi-sisese edasitoimetamise luba 1 % 0 % 0 % 1 % 1 % 2 % Koondluba (I lisa) 36 % Üksikluba (I lisa) 48 % Joonis 8. Lubade väärtus (miljonites eurodes) loatüüpide kaupa aastal 5. JÄRELDUSED Komisjon palub Euroopa Parlamendil ja nõukogul võtta käesolev aruanne teadmiseks seoses komisjoni poolt määrusega delegeeritud volituste nõuetekohase teostamisega. 12

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.1.2018 COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Teine aruanne, milles käsitletakse nõukogu direktiivi

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

SANTE/10280/2018-EN ANNEX

SANTE/10280/2018-EN ANNEX ET I lisa Loetelu kolmandate riikide või nende piirkondade kohta, kust on lubatud liitu tuua inimtoiduks ettenähtud elusaid, jahutatud, külmutatud või töödeldud kahepoolmelisi karploomi, okasnahkseid,

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 4. juuni 2019 (OR. en) Institutsioonidevahelised dokumendid: 2015/0270(COD) 2016/0360(COD) 2016/0361(COD) 2016/0364(COD) 2016/0362(COD) 2018/0060(COD) 2018/0063(COD) 9729/19

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,ga,hr,hu,it,lt, lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) COMPET

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Communication from the Commission

Communication from the Commission EUROOPA KOMISJON Brüssel, 24.8.2016 COM(2016) 544 final 2013/0141 (COD) KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, mis on esitatud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel ning milles käsitletakse

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

EE acte(2)_ET+date et nr.doc

EE acte(2)_ET+date et nr.doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17/08/2007 SG-Greffe (2007) D/205099 Sideamet Ädala 2 10614 Tallinn Eesti Kellele: hr Ando Rehemaa Faks: +372 693 1155 Lugupeetud hr Rehemaa Teema: Juhtum EE/2007/0666: Ringhäälingu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem