Helårsrapport. Januari december 2020

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Helårsrapport. Januari december 2020"

Väljavõte

1 Helårsrapport Januari december 2020

2 Kvartal Intäkter MSEK (5 342). Valutajusterad tillväxt 7 procent (5) varav organisk tillväxt 9 procent (1). Rörelseresultat (EBITA) 1) 467 MSEK (693) och rörelsemarginal 10,3 procent (13,0). Exklusive Loomis Pay uppgick rörelsemarginalen till 11,0 procent (13,0). Resultat före skatt 203 MSEK (552) och resultat efter skatt 103 MSEK (407). Resultat per aktie före och efter utspädning var 1,37 SEK (5,42). Rörelsens kassaflöde 2) 362 MSEK (325) motsvarande 80 procent (48) av rörelse resultatet (EBITA) 2). Den pågående coronapandemin hade som helhet en negativ påverkan på intäkter och rörelse resultat under kvartalet. Väsentliga avvikelser mot fjärde kvartalet 2019 är relaterade till pandemin. På grund av coronapandemin pågår åtgärdsprogram i flera europeiska länder för att bidra till bättre effektivitet och högre rörelsemarginal. Utdelning 5,50 SEK per aktie (10,00) för 2019 betalades i fjärde kvartalet. Framgångsrik lansering av Loomis Pay, den nya plattformen för digitala och kontanta betalningar. Helår 2020 Intäkter MSEK (21 044). Valutajusterad tillväxt 8 procent (5) varav organisk tillväxt 9 procent (2). Rörelseresultat (EBITA) 1) MSEK (2 601) och rörelsemarginal 9,4 procent (12,4). Exklusive Loomis Pay uppgick rörelsemarginalen till 9,8 procent (12,4). Resultat före skatt MSEK (2 210) och resultat efter skatt 716 MSEK (1 646). Resultat per aktie före och efter utspädning var 9,52 SEK (21,88). Rörelsens kassaflöde 2) MSEK (2 057) motsvarande 129 procent (81) av rörelse resultatet (EBITA) 2). Den pågående coronapandemin hade som helhet en betydande negativ påverkan på både intäkter och rörelseresultat under året. Mot bakgrund av den fortsatta coronapandemin som gjort att återhämtningen inom handeln och besöksnäringen fördröjts, i synnerhet i Europa, gör Loomis bedömningen att det tidigare kommunicerade rörelsemarginalmålet, om procent för 2021, sannolikt inte kommer att uppnås. Då marknadsförutsättningarna för 2021 är fortsatt osäkra, till följd av pandemin, har Loomis beslutat att rörelsemarginalmålet ska utgå. Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 SEK per aktie för 2020 (5,50). NYCKELTAL MSEK Kvartal 4 Kvartal 4 Förändring (%) Tolv månader Tolv månader Förändring (%) Intäkter , ,6 Varav: Organisk tillväxt , ,4 Förvärv och avyttringar , ,6 Valutaeffekter , ,8 Total tillväxt , ,6 Rörelseresultat (EBITA) 1) Rörelsemarginal (EBITA), % 1) 10,3 13,0 9,4 12,4 Rörelseresultat (EBIT) Resultat före skatt Periodens resultat Resultat per aktie, SEK 1) 1,37 5, ,52 21,88 56 Skattesats, % Rörelsens kassaflöde 2) Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultatet (EBITA) 2) ) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster. För infor mation om effekten från IFRS 16, se not 8. 2) Rörelsens kassaflöde redovisas exklusive effekter från IFRS 16. Tillämpningen av IFRS 16 Leasingavtal har därmed inte haft någon nettopåverkan på Loomis definition av rörelsens kassaflöde. Se vidare under definitioner på sidan 26. Förklaring och avstämning av alternativa nyckeltal i denna rapport återfinns på sidorna

3 Kommentar från vd och koncernchef Pandemins påverkan Mot slutet av det andra kvartalet och under det tredje kvartalet minskade smittspridningen i samhället och Loomis verksamhet återhämtade sig gradvis. Under det fjärde kvartalet ökade de negativa effekterna från pandemin på vår verksamhet när smittspridningen återigen tog fart. Utmaningarna för samhället och Loomis fortsätter att vara omfattande, men den negativa påverkan som pandemin har på vår verksamhet var betydligt lägre under det fjärde kvartalet jämfört med det andra kvartalet 2020, när pandemin bröt ut. När intäkterna minskade vidtog våra lokalkontor tidigt åtgärder för att anpassa sig till lägre volymer och det har givit resultat. Hälsa och säkerhet för våra anställda är prioriterat och det är en förutsättning för att tillgängligheten till våra tjänster och personal ska kunna hållas på en hög nivå. Råden från lokala folkhälsomyndigheter och internationella medicinska organisationer följs noga och vi har varit framgångsrika att hålla viruset borta från våra arbetsplatser och i externa kontakter. Det har förekommit ryktesspridning att kontanter utgör en källa för smittspridning men jag vill betona att detta inte stämmer. Flera centralbanker har anlitat medicinska experter som har uttalat sig och dementerat att viruset överförs via kontanter. WHO har också varit tydliga med att de aldrig kommunicerat att kontanter utgör en stor risk för smittspridning. På vår hemsida, har vi samlat information och vägledning om kontanter och smittspridning. Loomis Pay I oktober inleddes lanseringen av Loomis Pay i Danmark. Intresset har varit stort och mottagandet är positivt. Många avtal har redan tecknats, trots den pågående pandemin, och Loomis Pay har visat sig även positivt påverka kundernas intresse för kontanthantering, då Loomis Pay även underlättar kontanthanteringsprocessen. Genom Loomis Pay tar vi ett betydande steg i vår ambition att klättra i värdekedjan. Loomis Pay är en komplett betalningsplattform, speciellt lämplig för detaljhandlare och restauranger, och riktar sig initialt till mindre och medelstora aktörer. Loomis Pay hanterar samtliga former av betalningar oavsett om det gäller kontanter, kort eller andra digitala alternativ och oavsett om de sker i fysisk butik eller via e-handel. Under första kvartalet 2021 kommer lanseringen i Sverige att inledas. Därefter kommer fler och fler marknader successivt att kunna ta del av Loomis Pay. Ambitionsnivån, i ett första steg, är att inom fem år nå en omsättning för tjänsten överstigande 3 miljarder SEK med en god rörelsemarginal. Loomis Pay beräknas generera positivt rörelseresultat (EBITA) Vi kommer att ha stor nytta av det omfattande nätverk vi redan har när det gäller att nå ut till våra befintliga och framtida kunder för att lansera Loomis Pay. Ni som är intresserade av att fördjupa er i Loomis Pay kan läsa mer i pressmeddelandet från 9 september och den presentation som finns tillgänglig på vår hemsida, www. loomis.com. Loomis Pay kommer att rapporteras som ett eget segment med start första kvartalet Utvecklingen av vår verksamhet Under fjärde kvartalet uppgick koncernens valutajusterade tillväxt till 7 procent (5) varav den organiska tillväxten var 9 procent (1). Koncernens rörelsemar ginal (EBITA %) uppgick under fjärde kvartalet till 10,3 procent (13,0). Rörelsemarginalen har framförallt påverkats negativt av den pågående pandemin. Exklusive Loomis Pay uppgick rörelsemarginalen till 11,0 procent (13,0). I likhet med andra och tredje kvartalet är pandemins påverkan på vår amerikanska Intäkter, miljarder SEK Rörelsemarginal (EBITA), % Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Rörelsemarginal (EBITA) per kvartal Rörelsemarginal (EBITA) rullande 12 månader Årlig utdelning, % * *Beräknad på föreslagen utdelning för årsstämman

4 verksamhet betydligt lägre jämfört med vår europeiska verksamhet. Det har framförallt att göra med strukturen inom våra kundportföljer. I USA har vi en större andel intäkter som är baserad på fast månadsavgift. De fasta intäkterna från till exempel SafePoint och finansiella institutioner är betydligt högre i USA än i Europa. Intäkterna från vår SafePoint-lösning utvecklas väl och i november tecknade vi det individuellt största enskilda kontraktet sedan konceptet lanserades för mer än tio år sedan. Ordern med EG-US omfattar cirka enheter och kommer att installeras under Trots de utmaningar som pandemin medför fortsätter vi att öka vår rörelsemarginal för den amerikanska verksamheten. Rörelsemarginalen uppgick under det fjärde kvartalet till 17,5 procent (15,8). Det är flera faktorer som bidrar till den positiva utvecklingen men jag vill framförallt lyfta fram en mer lönsam kundportfölj, högre intäkter från SafePoint och de effektiviseringsprogram som pågår på våra lokalkontor. Under fjärde kvartalet kunde vi också rapportera positiva effekter av vårt långsiktiga arbete med att förebygga kostnader för sjukvård och olycksfall för våra anställda. Den ökade smittspridningen påverkade vårt Europasegmentet negativt under kvartalet. Volymerna på våra marknader återhämtade sig gradvis under det tredje kvartalet men föll tillbaka under det fjärde kvartalet när hårdare restriktioner återigen infördes i de europeiska länderna. De aktiviteter vi genomfört på kostnadssidan har successivt givit goda resultat. Åtgärdsprogrammen som inleddes på flera europeiska marknader under andra och tredje kvartalet fortskrider som planerat. Omstruktureringen av vår brittiska verksamhet är det mest betydande av programmen. Totala kostnader för samtliga program kommer att uppgå till drygt 160 MSEK, varav 114 MSEK har kostnadsförts i det fjärde kvartalet i år. Den betydande delen av aktiviteterna avseende programmen har genomförts under 2020 och endast en mindre del återstår för Vår bedömning är att de pågående programmen kommer att vara avslutade under det andra kvartalet Åtgärderna kommer att bidra till förbättrad effektivitet och högre rörelsemarginal. I december slutförde vi förvärvet av Automatia i Finland och integrationsarbetet inleddes omgående. Genom förvärvet kommer vi att successivt kunna flytta fram vår position på den europeiska marknaden för uttagsautomater. Integrationsarbete av förvärvade verksamheter pågår även i Sverige och Frankrike och vi bedömer att vi ska kunna se positiva effekter under 2021 i båda länderna. Höstens kapitalmarknadsdag 2021 är sista året för den strategiperiod som inleddes Arbetet med att formulera nya mål för den kommande strategiperioden pågår och vi har för avsikt att presentera vår inriktning och målen på en kapitalmarknadsdag under hösten Förhoppningsvis har de negativa effekterna av pandemin då ebbat ut och vi ser fram emot att återigen kunna träffa alla intressenter personligen. Våra lojala kunder och medarbetare 2020 har varit ett annorlunda år. Pandemin har negativt påverkat samhället och vår verksamhet. Påfrestningarna har varit stora men vi har varit framgångsrika att snabbt ställa om våra processer. Våra medarbetare har visat en imponerande lojalitet och initiativförmåga och i kombination med våra koncernövergripande projekt är jag övertygad att Loomis går stärkt ur situationen och åter börjar växa när samhället successivt normaliseras. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare, kunder och andra intressenter för den lojalitet och det starka engagemang ni visat under året som har gått. Patrik Andersson Vd och koncernchef 4

5 Segmenten SEGMENT EUROPA INTÄKTER, RÖRELSERESULTAT OCH ANTAL HELTIDSANSTÄLLDA MSEK Kvartal 4 Kvartal 4 Helåret Helåret Intäkter Försäljningstillväxt, % 19,5 9,6 14,9 9,4 -varav organisk tillväxt, % 16,6 1,1 15,4 2,2 -varav förvärv / avyttringar, % 2,4 7,1 2,9 5,6 -varav kurseffekter, % 5,3 1,3 2,5 1,6 Valutajusterad tillväxt, % 14,2 8,2 12,4 7,8 Rörelseresultat (EBITA) Rörelsemarginal, % 6,1 12,2 6,0 12,4 Antal heltidsanställda SEGMENT USA INTÄKTER, RÖRELSERESULTAT OCH ANTAL HELTIDSANSTÄLLDA MSEK Kvartal 4 Kvartal 4 Helåret Helåret Intäkter Försäljningstillväxt, % 9,9 6,1 5,6 10,6 -varav organisk tillväxt, % 0,3 2,3 2,2 2,8 -varav förvärv / avyttringar, % 0,3 0,9 0,2 0,6 -varav kurseffekter, % 10,5 4,8 3,2 8,4 Valutajusterad tillväxt, % 0,6 1,4 2,4 2,2 Rörelseresultat (EBITA) Rörelsemarginal, % 17,5 15,8 15,7 14,2 Antal heltidsanställda

6 Intäkter och resultat Kvartal Koncernen intäkter Intäkterna för kvartalet uppgick till MSEK (5 342). Den valutajusterade tillväxten var 7 procent (5) varav den organiska tillväxten var 9 procent (1). Intäkterna har framförallt påverkats negativt av den pågående pandemin. Segment Europa intäkter Intäkterna under kvartalet uppgick till MSEK (2 942). Den valutajusterade tillväxten om 14 procent (8) påverkades positivt av intäkter hänförliga till förvärvet av Nokas Värdehantering AB i Sverige i juni 2020 och förvärvet av Automatia i Finland som slutfördes 2 december Den organiska tillväxten var 17 procent (1). I likhet med andra och tredje kvartalet 2020 påverkade den pågående coronapandemin intäkterna negativt och volymerna minskade väsentligt på viktiga marknader som Spanien, Frankrike och Storbritannien. kvartalet har flera av Loomis europeiska bolag mottagit statligt stöd om totalt cirka 18 MSEK, vilket i huvudsak avser permitteringsstöd. Segment USA rörelseresultat (EBITA) Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 382 MSEK (383) och rörelsemarginalen var 17,5 procent (15,8). Många åtgärder bidrar till den positiva utvecklingen av lönsamheten. Framför allt har en mer lönsam kundportfölj, högre intäkter från SafePoint och effektiviseringsprogram på lokalkontoren, vilka bland annat reducerat övertidsarbete, bidragit till det goda resultatet. Rörelseresultatet påverkades även positivt av det långsiktiga arbetet med att förebygga kostnader för sjukvård och olycksfall för de anställda. Avsättningarna i balansräkningen har därför kunnat omvärderas. Exklusive dessa omvärderingseffekter uppgick rörelsemarginalen i kvartalet till 16,3 procent. Segment USA intäkter Intäkterna uppgick till MSEK (2 424) och den valutajusterade tillväxten var 1 procent (1). Organisk tillväxt uppgick till noll procent (2). De negativa effekterna av pandemins utbredning påverkade verksamheten i USA i betydligt lägre omfattning än i Europa. Det har framförallt att göra med strukturen inom kundportföljerna. I USA utgör medelstora och stora handelskunder tillsammans med finansiella institutioner en större andel av intäkterna än i Europa. USA har även en större del intäkter som inte är volymberoende jämfört med Europa. De fasta intäkterna från till exempel SafePoint och finansiella institutioner är väsentligt högre i USA än i Europa. För kvartalet uppgick intäkterna från SafePoint till cirka 18 procent (15) av segmentets totala intäkter. I kvartalet uppgick andelen intäkter från CMS till 34 procent (35) av segmentets totala intäkter. Koncernen rörelseresultat (EBITA) Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 467 MSEK (693) och rörelsemarginalen var 10,3 procent (13,0). Valutaeffekten på rörelseresultatet under kvartalet var cirka 61 MSEK. Segment Europa rörelseresultat (EBITA) Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 144 MSEK (358) och rörelsemarginalen var 6,1 procent (12,2). I likhet med andra och tredje kvartalet 2020 var pandemins påverkan på volymerna tydlig, vilket resulterade i en lägre rörelsemarginal än motsvarande kvartal De aktiviteter som inleddes under andra och tredje kvartalet 2020 för att anpassa kostnaderna till lägre volymer har fortsatt att ge resultat. Omfattande åtgärdsprogram har initierats i flera länder där omstruktureringen av den brittiska verksamhet är det mest betydande. Kostnaderna för programmen rapporteras som jämförelsestörande poster och ingår inte i rörelseresultatet (EBITA), se ytterligare information under rubriken Övrigt nedan. Integrationsarbetet som pågår i Sverige, Frankrike och Finland av förvärvade verksamheter löper enligt plan. Under Koncernen övrigt Kvartalets rörelseresultat (EBIT) uppgick till 250 MSEK (609) och inkluderar avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar om 28 MSEK ( 26), förvärvsrelaterade kostnader om 75 MSEK ( 57) och jämförelsestörande poster om 114 MSEK ( 2). Posten förvärvsrelaterade kostnader inkluderar primärt kostnader hänförliga till integrationsarbetet av förvärvade verksamheter i Frankrike och Sverige, samt till viss del även i Finland ingick en break-up fee, i förvärvsrelaterade kostnader, om cirka -20 MSEK som Loomis blev skyldig att erlägga säljaren avseende förvärvet av Ziemann, som 2019 stoppades av den tyska konkurrensmyndigheten. Den jämförelsestörande posten om 114 MSEK avser huvudsakligen omstruktureringskostnader av den brittiska verksamheten. Totala kostnader för samtliga europeiska omstruktureringsprogram beräknas uppgå till drygt 160 MSEK, varav 114 MSEK har kostnadsförts i det fjärde kvartalet i år. Bedömningen är att de pågående programmen kommer att vara avslutade under det andra kvartalet Resultat före skatt om 203 MSEK (552) innefattar ett finansnetto, inklusive förlust på monetära nettotillgångar, om 46 MSEK ( 57). Kvartalets skattekostnad uppgick till 100 MSEK ( 145), vilket motsvarar en skattesats om 49 procent (26). Under det fjärde kvartalet i år påverkas skatten av förvärvskostnader som ej är skattemässigt avdragsgilla och att resultatet före skatt, relativt sett, är lägre än normalt i länder med låg skattesats. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,37 SEK (5,42). 6

7 Intäkter och resultat Helår 2020 Koncernen intäkter Intäkterna för perioden uppgick till MSEK (21 044). Den valutajusterade tillväxten var 8 procent (5) varav den organiska tillväxten var 9 procent (2). Intäkterna har framförallt påverkats negativt av den pågående pandemin. Segment Europa intäkter Intäkterna uppgick till MSEK (11 498). Den valutajusterade tillväxten om 12 procent (8) påverkades positivt av intäkter hänförliga till förvärvet av Prosegur Cash franska verksamhet i juli 2019, förvärvet av Nokas Värdehantering AB i Sverige i juni 2020 samt förvärvet av Automatia i Finland i december Den organiska tillväxten var 15 procent (2). Verksamheten utvecklades väl under årets första två månader men påverkades från och med mars negativt av den pågående coronapandemin. Under maj började den europeiska verksamheten att återhämta sig och den positiva utvecklingen, i förhållande till andra kvartalet, fortsatte under det tredje kvartalet. Den positiva trenden avstannade i november när smittspridningen återigen började att öka och restriktionerna i Europa intensifierades. Segment USA rörelseresultat (EBITA) Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till MSEK (1 372) och rörelsemarginalen var 15,7 procent (14,2). Det är framför allt en mer lönsam kundportfölj, högre intäkter från SafePoint och effektiviseringsprogram på lokalkontoren, vilka bland annat reducerat övertidsarbete, som bidrar till den förbättrade lönsamheten. Koncernen övrigt Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till MSEK (2 422) och inkluderar avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar om 109 MSEK ( 101), förvärvsrelaterade kostnader om 163 MSEK ( 101) och jämförelsestörande poster om 200 MSEK (23). Förvärvsrelaterade kostnader under 2020 avser primärt kostnader relaterade till förvärv i Frankrike och Sverige. Den jämförelsestörande posten om 200 MSEK består huvudsakligen av kostnader hänförliga till omstruktureringsprogram inom det europeiska segmentet samt nedskrivning av goodwill i en verksamhet inom det europeiska segmentet års post om 23 MSEK avser till största delen realisationsvinst från avyttringen av verksamheten för logistik och förvaring av konstföremål. Segment USA intäkter Intäkterna uppgick till MSEK (9 639) och den valutajusterade tillväxten var 2 procent (2). Organisk tillväxt uppgick till 2 procent (3). Under det första kvartalet i år var den organiska tillväxten positiv men de negativa effekterna under resterande del av 2020, från den pågående pandemin, innebär att den organiska tillväxten för 2020 som helhet var negativ. Pandemin har dock haft en betydligt mindre negativ påverkan på volymerna i USA än i Europa. Det har framförallt att göra med strukturen inom kundportföljerna. Under perioden uppgick intäkterna från SafePoint till cirka 17 procent (15) av segmentets totala intäkter. Resultat före skatt om MSEK (2 210) innefattar ett finansnetto, inklusive förlust på monetära nettotillgångar, om 207 MSEK ( 212). Periodens skattekostnad uppgick till 380 MSEK ( 564), vilket motsvarar en skattesats om 35 procent (26). Skattesatsen har framförallt påverkats av att resultatet före skatt, relativt sett, minskat i högre utsträckning i länder med lägre skattesats. Utöver det syns en effekt av nedskrivning av goodwill, som skedde under andra kvartalet, och förvärvskostnader i fjärde kvartalet, som inte är skattemässigt avdragsgilla. I perioden uppgick andelen intäkter från CMS till 34 procent (34) av segmentets totala intäkter. Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 9,52 SEK (21,88). Koncernen rörelseresultat (EBITA) Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till MSEK (2 601) och rörelsemarginalen var 9,4 procent (12,4). Valutaeffekten på rörelseresultatet under perioden var cirka 92 MSEK. Segment Europa rörelseresultat (EBITA) Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 588 MSEK (1 429) och rörelsemarginalen var 6,0 procent (12,4). Rörelsemarginalen försämrades under perioden då pandemins påverkan på volymerna under mars till december var betydande. De kostnadsaktiviteter som inleddes i april började ge effekt under andra halvan av det andra kvartalet och fortsatte ge goda resultat resterande del av året. Förvärvet i Frankrike, i juli 2019, hade en utspädande effekt på rörelsemarginalen. Under perioden har flera av Loomis europeiska bolag mottagit statligt stöd om totalt cirka 147 MSEK, vilket i huvudsak avser permitteringsstöd. 7

8 Kassaflöde och investeringar Januari december 2020 Rörelsens kassaflöde, exklusive effekter från IFRS 16, uppgick till MSEK (2 057) motsvarande 129 procent (81) av rörelseresultatet (EBITA). Periodens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 986 MSEK ( 1 643), vilket kan jämföras med avskrivningar (exklusive effekten från IFRS 16) om MSEK (1 265). Under perioden gjordes investeringar primärt i byggnader, bilar samt maskiner och inventarier. Investeringar i relation till avskrivningar uppgick för perioden till 0,8 (1,3). Sysselsatt kapital och finansiell ställning Sysselsatt kapital Totalt sysselsatt kapital uppgick per den 31 december 2020 till MSEK ( per 31 december 2019) vilket motsvarar 82 procent (80) av intäkterna. Avkastningen på sysselsatt kapital för perioden januari december 2020 uppgick till 12 procent (15 procent för januari december 2019). Eget kapital och finansiering Eget kapital minskade under 2020 med 819 MSEK och uppgick till MSEK per 31 december 2020 (9 592 per 31 december 2019). Minskningen förklarades till största delen av omräkningsdifferenser om MSEK på grund av förstärkningen av den svenska kronan. Avkastningen på eget kapital under januari december 2020 uppgick till 8 procent (17 procent för januari december 2019) och soliditeten uppgick till 35 procent (36 procent per 31 december 2019). Nettoskulden uppgick till MSEK per 31 december 2020 (7 332 per 31 december 2019) och nettoskuld/ebitda var 1,82 (1,65 per 31 december 2019). Per den 31 december 2020 uppgick totala långfristiga lånefaciliteter till cirka 8,7 miljarder SEK. Outnyttjade lånefaciliteter uppgick den 31 december 2020 till cirka 4,0 miljarder SEK, varav 1,1 miljarder används som back-up för utestående företagscertifikat. Tillgängliga likvida medel uppgick till cirka 2,1 miljarder SEK (se not 7). Övriga händelser Väsentliga händelser januari december 2020 I mars 2020 beslutade styrelsen för Loomis AB att dra tillbaka förslaget om utdelning för 2019 om 11 SEK per aktie och meddelade samtidigt att slutligt ställningstagande om utdelning avses ske på en extra bolagsstämma senare under året när konsekvenserna av pandemin bättre kan överblickas. Den 4 november meddelade styrelsen att en förnyad bedömning av coronapandemins effekter och bolagets finansiella ställning hade gjorts. Styrelsens sammanvägda bedömning var att det fanns skäl att fortsatt vara återhållsam med anledning av att pandemirisken i samhället kvarstår och att konsekvenserna även fortsatt är svåra att överblicka. Mot den bakgrunden beslutade styrelsen att föreslå en utdelning för 2019 om 5,50 SEK per aktie, motsvarande cirka 414 miljoner SEK. Vid en extra bolagsstämma, som hölls den 10 december 2020, beslutade stämman om utdelning i enlighet med styrelsens förslag. Som en försiktighetsåtgärd, för att minska risken för spridning av coronaviruset, beslutade styrelsen att genomföra den extra bolagsstämman utan fysisk närvaro, genom att aktieägare utövade sin rösträtt endast genom poströstning. På årsstämman den 6 maj röstade årsstämman 2020, i enlighet med styrelsens förslag, igenom införandet av ett incitamentsprogram (Incitamentsprogram 2020). I likhet med föregående års incitamentsprogram (Incitamentsprogram 2019) innebär Incitamentsprogram 2020 att två tredjedelar av den rörliga ersättningen betalas ut kontant året efter intjänandeåret. Den återstående tredjedelen erhålls i form av aktier i Loomis AB vilka tilldelas deltagarna i början av Tilldelningen av aktier villkoras av att den anställde fortfarande är anställd i Loomiskoncernen per den sista februari 2022, förutom i de fall där den anställde har lämnat sin anställning på grund av pension, dödsfall eller långvarig sjukdom, då den anställde ska ha fortsatt rätt att erhålla bonusaktier. Principen för resultatmätning och andra allmänna principer som tillämpats i Incitamentsprogram 2019 kommer att fortsätta att gälla. Loomis AB kommer inte emittera några nya aktier eller liknande till följd av Incitamentsprogram För att möjliggöra tilldelning av nämnda aktier beslutade årsstämman att Loomis AB ingår ett aktieswapavtal med tredje part, enligt vilket den tredje parten i eget namn förvärvar och överlåter aktier i Loomis till deltagarna. Incitamentsprogrammet möjliggör att cirka 350 nyckelpersoner inom Loomis på sikt blir aktieägare i Loomis AB och därigenom stärks de anställdas delaktighet i Loomis utveckling, till fördel för samtliga aktieägare. För styrelsens fullständiga förslag, se kallelse till årsstämma på Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen, bland annat innebärandes att möjligheten att emittera aktier av olika serier togs bort. Bolagets befintliga B-aktier benämns därmed endast som ordinarie aktier. Aktiens kortnamn (ticker) vid Nasdaq Stockholm har ändrats från LOOM B till LOOMIS. Första dag för handel med aktiens nya ticker och ISIN-kod var 23 juni Aktiens nya ISIN-kod är SE I juni 2020 meddelade Loomis att Kristoffer Laboc kommer att tillträda befattningen som vd för affärsområdet inom nya betalningslösningar. Kristoffer Laboc tillträdde befattningen den 1 oktober 2020 och kommer närmast från Klarna. I september 2020 meddelade Loomis att tjänsten Loomis Pay kommer att lanseras under hösten Loomis Pay är en komplett betalningsplattform för detaljhandlare och hanterar samtliga former av betalningar oavsett om det gäller kontanter, kort eller andra digitala alternativ och oavsett om de sker i fysisk butik eller 8

9 via e-handel. Lanseringen av Loomis Pay har inletts i Danmark och kommer i början av 2021 erbjudas på den svenska marknaden. Därefter kommer fler och fler marknader successivt att kunna ta del av Loomis Pay. Som ett komplement till egen utveckling av Loomis Pay har det danska teknikbolaget GoAppified förvärvats. Köpeskillingen uppgick till cirka 60 MSEK. För mer information om Loomis Pay, se Loomis pressmeddelande daterat 9 september Mot bakgrund av den pågående coronapandemin meddelade Loomis i november att det tidigare kommunicerade intäktsmålet, om 24 miljarder SEK för 2021, sannolikt inte kommer att uppnås. Då marknadsförutsättningarna för 2021 är fortsatt osäkra, till följd av pandemin, beslutade Loomis att intäktsmålet ska utgå. Förvärv januari december 2020 I januari 2020 meddelade Loomis AB att man, genom det hel ägda dotterbolaget Loomis Sverige AB (Loomis Sverige), ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i aktiebolaget Nokas Värdehantering AB (Nokas Värdehantering), ett dotterbolag till Nokas Kontandthåntering AS i Norge. Enterprise value, dvs köpeskillingen på skuldfri basis, uppgick till cirka 80 miljoner SEK. Nokas Värdehantering har cirka 220 anställda och nettointäkterna, under tolvmånadersperioden med avslut september 2019, uppgick till cirka 215 miljoner SEK. Rörelsemarginalen, EBITA, var negativ. Verksamheten redovisas inom segment Europa och konsolideras i Loomis räkenskaper från och med slutförandet av transaktionen, vilket skedde den 15 juni i år. Köpeskillingen betalades vid slutförandet av transaktionen. Inklusive integrationskostnader hade förvärvet en marginell negativ påverkan på Loomis vinst per aktie för Den förvärvade verksamheten förväntas att visa vinst efter att integrationen med Loomis verksamhet slutförts. Nokas CMS AB, ett dotterbolag till Nokas Värdehantering som bedriver bankomatverksamhet i Norden, var inte en del av transaktionen och kommer att vara kvar i Nokaskoncernen. Övrigt I april 2020 kommunicerades att Loomis AB tecknat ett tvåårigt kreditavtal om MSEK. Krediten är ett så kallat term loan och förfaller i april Arrangörer av lånet är Danske Bank A/S och Nordea Bank Abp. Lånet kommer att nyttjas för finansiering av rörelsekapital, investeringar och andra ändamål. Kristoffer Wadman, som tidigare hade positionen som Innovationsdirektör, lämnade i maj 2020 koncernledningen för att gå in i rollen som marknadsdirektör för Loomis satsningar inom nya betalningslösningar. Loomis meddelade den 6 juli 2020 att man har omstrukturerat hanteringen av fysisk utländsk valuta (FX) i Norge. Loomis Foreign Exchange AS i Norge (Loomis FX) har valt att återlämna det norska tillståndet och även fått en bekräftelse från den norska finansinspektionen att Loomis FX inte längre står under tillsyn. Loomis FX verksamhet i Norge var begränsad och omsatte 2019 drygt 60 MSEK, vilket motsvarar cirka 0,3 procent av Loomiskoncernens omsättning. Loomis AB, koncernens moderbolag, leder tillsammans med Loomis franska FX-verksamhet, CPoR, strategin för den internationella expansionen inom FX, i linje med vad som kommunicerades på kapitalmarknadsdagen 5 september Avsikten är att CPoR ska fungera som nav och hantera koncernens sammantagna FX-verksamhet. I oktober 2020 kommunicerades att ledamöter till Loomis AB:s valberedning inför årsstämman 2021 var utsedda. Följande medlemmar utsågs: Elisabet Jamal Bergström, utsedd av SEB Investment Management, ordförande i valberedningen Helen Fast Gillstedt, utsedd av Handelsbanken Fonder Bernard Horn, utsedd av Polaris Capital Management Marianne Nilsson, utsedd av Swedbank Robur Fonder Jacob Lundgren, utsedd av Andra AP-fonden I februari 2020 ingick Loomis AB avtal om att förvärva samtliga aktier i Automatia Pankkiautomaatit Oy (Automatia) från dess dåvarande ägare Danske Bank, Nordea och OP Financial Group. Enterprise value, dvs köpeskillingen på skuldfri basis, uppgick till cirka 42 miljoner EUR. Automatia bedriver, under varumärket Otto, Finlands största verksamhet för uttagsautomater men erbjuder även kontantförsörjningstjänster för bankkontor, serviceboxar för detaljhandeln och en digital plattform för realtidsbetalningar. Automatia har cirka 30 anställda. Nettointäkterna, under tolvmånadersperioden med avslut december 2019, uppgick till cirka 42 miljoner EUR. Säljarna har, som en del i förvärvsavtalet, tecknat långsiktiga serviceavtal och är därför även fortsättningsvis betydande kunder till Automatia. Verksamheten redovisas inom segment Europa och konsolideras i Loomis räkenskaper från och med slutförandet av transaktionen, vilket skedde den 2 december Transaktionen var avhängig av godkännande från finska konkurrens- och konsument myndigheten. Köpeskillingen betalades vid slutförandet av transaktionen. Inklusive integrationskostnader hade förvärvet en marginell påverkan på Loomis rörelsemarginal, EBITA, och vinst per aktie för Bolagets styrelseordförande, Alf Göransson, har sammankallat valberedningen till dess första sammanträde och även adjungerats till valberedningen. Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2021 avseende stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor samt eventuella förändringar av instruktionerna för valberedningen. I november 2020 meddelade Loomis att man tecknat ett femårigt serviceavtal för SafePoint-automatiserade lösningar med EG-US. Avtalet inkluderar SafePoint-installationer på samtliga EG-US försäljningsställen under de kommande tolv månaderna. EG-US har vuxit till över försäljningsställen i hela USA och bedriver verksamheten under varumärkesnamnen Cumberland Farms, Turkey Hill, Kwik Shop, Loaf N Jug, Tom Thumb, Quik Stop, Minit Mart, Fastrac, och Certified Oil. Händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. 9

10 Finansiella rapporter KONCERNENS RESULTATRÄKNING Not MSEK Kvartal 4 Kvartal 4 Helåret Helåret Intäkter, fortgående verksamhet Intäkter, förvärv Totala intäkter 3, Produktionskostnader Bruttoresultat Försäljnings- och administrations kostnader Rörelseresultat (EBITA) Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar Förvärvsrelaterade kostnader och intäkter Jämförelsestörande poster Rörelseresultat (EBIT) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Förlust på monetära nettotillgångar Resultat före skatt Inkomstskatt Periodens resultat 1) Resultat per aktie, SEK Resultat per aktie före och efter utspädning 1,37 5,42 9,52 21,88 Antal aktier Antal utestående aktier (miljoner) 75,2 75,2 75,2 75,2 Genomsnittligt antal utestående aktier före utspädning 75,2 75,2 75,2 75,2 Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning 75,2 75,2 75,2 75,2 1) Periodens resultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT MSEK Kvartal 4 Kvartal 4 Helåret Helåret Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som inte kan återföras i resultat räkningen Aktuariella vinster och förluster efter skatt Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Omräkningsdifferenser Säkring av nettoinvesteringar efter skatt Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt Totalresultat för perioden 1) ) Totalresultatet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. 10

11 KONCERNENS BALANSRÄKNING Not MSEK 31 dec 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar Övriga immateriella tillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Nyttjanderättstillgångar Kontraktstillgångar Uppskjuten skattefordran Tillgångar i pensionsfonder Övriga räntebärande finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga fordringar Totala anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Aktuella skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Räntebärande finansiella omsättningstillgångar Likvida medel Totala omsättningstillgångar TOTALA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Andra reserver Balanserat resultat inklusive årets resultat Innehav utan bestämmande inflytande 1 1 Summa eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande långfristiga leasingskulder Låneskulder Uppskjuten skatteskuld Avsättningar för skadereserver Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Övriga långfristiga skulder Totala långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande kortfristiga leasingskulder Låneskulder Leverantörsskulder Avsättningar för skadereserver Aktuella skatteskulder Skulder avseende uppräkningsverksamheten Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga avsättningar Övriga kortfristiga skulder Totala kortfristiga skulder TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL MSEK Helåret Helåret Ingående balans Aktuariella vinster och förluster efter skatt 3 87 Omräkningsdifferenser Säkring av nettoinvesteringar efter skatt Summa övrigt totalresultat Nettoresultat för perioden Totalresultat för perioden 1) Lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare Aktierelaterad ersättning Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 Utgående balans ) Totalresultatet är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare. KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS MSEK Kvartal 4 Kvartal 4 Helåret Helåret Den löpande verksamheten Resultat före skatt Ej kassaflödespåverkande poster Erhållna finansiella poster Betalda finansiella poster Betald inkomstskatt Förändringar av kundfordringar Förändring av övrigt rörelsekapital och övriga poster Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Avyttring av verksamhet 0 38 Förvärv av verksamhet Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Lämnad utdelning Förändring av räntebärande nettoskuld exklusive likvida medel Upptagande av obligationslån Amortering av obligationslån Förändring av utgivna certifikat och annan långfristig upplåning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början 1) Omräkningsdifferenser på likvida medel Likvida medel vid periodens slut 1) ) Exklusive likvida medel inom uppräkningsverksamheten. Se även not 7 Likvida medel 12

13 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS EXKLUSIVE EFFEKTER FRÅN IFRS 16, TILLÄGGSINFORMATION MSEK Kvartal 4 Kvartal 4 Helåret Helåret Rörelseresultat (EBITA) 1) Avskrivningar 1) Förändring av kundfordringar Förändring av övrigt rörelsekapital och övriga poster 1) Rörelsens kassaflöde före investeringar Investeringar i anläggningstillgångar, netto Rörelsens kassaflöde Betalda och erhållna finansiella poster 1) Betald inkomstskatt Fritt kassaflöde Kassaflödeseffekt av jämförelsestörande poster Avyttring av verksamhet 0 38 Förvärv av verksamhet Utbetalda och erhållna förvärvsrelaterade kostnader och intäkter 2) Lämnad utdelning Förändring av räntebärande nettoskuld exkl likvida medel 1) Upptagande av obligationslån Amortering av obligationslån Förändring av utgivna certifikat Periodens kassaflöde ) Exklusive effekter från IFRS 16. 2) Avser förvärvsrelaterade transaktions-, omstrukturerings- och integrationskostnader. 13

14 Noter NOT 1 REDOVISNINGS PRINCIPER Koncernens finansiella rapporter är upprättade i enlighet med International Financial Reporting Standards, (IAS/IFRS sådana de antagits av den Europeiska Unionen) utgivna av the International Accounting Standards Board och uttalanden utgivna av the International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering. De väsentligaste redovisningsprinciperna enligt IFRS, vilka utgör redovisningsnormen vid upprättande av denna delårsrapport, återfinns i not 2 på sidorna i årsredovisningen för Nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden som träder i kraft 1 januari 2020 bedöms inte få någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter. Statliga stöd redovisas i enlighet med IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd. Koncernen har mottagit statligt stöd avseende korttidspermitteringar. Dessa stöd redovisas som en reduktion av personalkostnader i resultaträkningen i samma period som de kostnader bidragen är avsedda att täcka redovisas. Kritiska uppskattningar och bedömningar För kritiska uppskattningar och bedömningar samt eventualförpliktelser hänvisas till sidorna och 134 i årsredovisningen för Inga väsentliga förändringar har ägt rum i jämförelse med vad som framgår av årsredovisningen. Moderbolaget Loomis AB Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. De för moderbolaget väsentligaste redovisningsprinciperna återfinns i not 37 på sidan 138 i årsredovisningen för NOT 2 RISKER OCH OSÄKERHETS FAKTORER Risker Loomis verksamhet, innefattande värdetransporter, kontanthantering och internationell värdehantering, medför att Loomis tar över kundens risker förknippade med att hantera, transportera och förvara kontanter, ädelmetaller och värdeföremål. Loomis har etablerade rutiner och processer för att identifiera, vidta åt gärder och följa upp risker. Riskerna bedöms efter två kriterier; dels efter hur sannolikt det är att en händelse ska inträffa, dels efter hur allvarliga konsekvenserna för verksamheten blir, om händelsen skulle inträffa. Det finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till Loomis eller branschen som helhet och sådana risker som är av mer generell karaktär. Vissa risker ligger utanför Loomis kontroll. Nedan beskrivs några av de mest väsentliga riskerna och osäkerhetsfaktorerna som kan ha en negativ inverkan på Loomis verksamhet, finansiella ställning och resultat och som därför bör beaktas när bedömningar baserade på hel- eller delårsinformation görs. Riskerna nedan beskrivs utan särskild rangordning. Operativa risker: Operativa risker är risker som är förknippade med den dagliga verksamheten och de tjänster företaget erbjuder kunderna. Några av de mest väsentliga risker som Loomis identifierat är: IT- relaterade risker; som exempelvis driftsstörningar och längre avbrott i system kopplade till den operationella verksamheten samt risker kopplade till installation av nya system. Risk för ändrade beteendemönster avseende inköp och betalningar. Kundrelaterade risker; som exempelvis risk för förlust av vissa kunder samt väsentliga förändringar i banksektorn. Konkurrensrisker; som exempelvis Loomis förmåga att utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden. Medarbetarrisker; som exempelvis hög personalomsättning. Risker för rån och annan brottslig verksamhet. Risk för interna stölder och/eller brister i avstämningsarbetet inom uppräkningsverksamheten. Risker förknippade med genomförande av förvärv; som exempelvis svårigheter att integrera nya verksamheter och medarbetare samt att de förväntade fördelarna med ett visst förvärv inte helt eller delvis realiseras. Finansiella risker: Genom den bedrivna verksamheten exponeras Loomis för risker relaterade till finansiella instrument såsom tex. likvida medel, kundfordringar, leverantörsskulder och lån. Risker relaterade till dessa instrument är främst: Ränterisker avseende likvida medel och lån. Valutarisker avseende transaktioner och omräkning av eget kapital. Finansieringsrisker avseende bolagets kapitalbehov. Likviditetsrisk avseende kortsiktig betalningsförmåga. Kreditrisker hänförliga till finansiella och kommersiella aktiviteter. Kapitalrisker hänförliga till kapitalstrukturen. Prisrisker. De finansiella riskerna beskrivs vidare i not 6 i Årsredovisningen Legala risker: Genom den verksamhet som Loomis bedriver utsätts Loomis för legala risker exempelvis: Risker för tvister och rättsliga processer. Risker förknippade med tillämpning av befintlig lagstiftning andra regelverk samt förändringar i lagstiftning. Osäkerhetsfaktorer Konjunkturutvecklingen under 2020 har påverkat vissa geografiska områden negativt och Loomis intäkter och resultat har påverkats negativt av konjunkturutvecklingen under året. 14

15 Till följd av utbrottet av coronaviruset (covid-19) har myndigheter på många marknader initierat åtgärder vilka dämpat efterfrågan inom detaljhandeln i dessa länder och bolagets intäkter och resultat har under 2020 påverkats negativt av detta. Coronapandemin förväntas ha en fortsatt negativ påverkan på intäkter och resultat tills pandemin avtagit, de åtgärder som initierats i samband med pandemin avslutats och detaljhandeln inom de länder där Loomis bedriver verksamhet återigen börjar växa. Loomis följer händelseutvecklingen noga och vidtar åtgärder för att minimera eller eliminera påverkan på koncernens verksamhet. Loomis följer riktlinjer från bland annat Folk hälsomyndigheten i Sverige, WHO, ECDC (Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar) och CDC i USA. Säsongsvariationer Loomis intjäning varierar mellan årets olika säsonger vilket bör beaktas när bedömningar baserade på delårsinformation görs. Den främsta orsaken till säsongsvariationerna är att behovet av värdehanteringstjänster ökar under semesterperioder samt i anslutning till högtider. Förändringar i den allmänna konjunkturen och marknadsutvecklingen påverkar efterfrågan av värdehanteringstjänster på flera sätt såsom genom andel kontantköp jämfört med kreditkortsköp, förändring i konsumtionsnivå, risk för rån och kundförluster samt personalomsättningshastighet. Upprättandet av finansiella rapporter kräver att styrelsen och koncernledningen gör uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar påverkar såväl resultaträkningen som balansräkningen samt upplysningar som lämnas om exempelvis eventualförpliktelser. Faktiskt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar beroende på andra omständigheter eller andra förutsättningar. Under 2020 kan det faktiska finansiella utfallet av vissa tidigare redovisade jämförelsestörande poster, avsättningar och eventualförpliktelser, vilka beskrivs i årsredovisningen för 2019 och i förekommande fall under rubriken Kritiska uppskattningar och bedömningar i not 1 i denna rapport, komma att avvika från de finansiella bedömningar och avsättningar som gjorts av ledningen. Detta kan påverka koncernens lönsamhet och finansiella ställning. 15

16 NOT 3 FÖRDELNING AV INTÄKTER MSEK Europa USA Kvartal Övrigt och elimineringar Summa Europa USA Kvartal Övrigt och elimineringar Summa Värdetransporter (CIT) Kontanthantering (CMS) International Övrigt (FX m.m.) Intäkter, interna Totala intäkter Tidpunkt för redovisning av intäkter, externa Vid given tidpunkt Över tid Totala externa intäkter MSEK Europa USA Tolv månader 2020 Övrigt och elimineringar Summa Europa USA Tolv månader 2019 Övrigt och elimineringar Summa Värdetransporter (CIT) Kontanthantering (CMS) International Övrigt (FX m.m.) Intäkter, interna Totala intäkter Tidpunkt för redovisning av intäkter, externa Vid given tidpunkt Över tid Totala externa intäkter INTÄKTER PER VÄSENTLIG GEOGRAFISK MARKNAD MSEK Kvartal 4 Kvartal Tolv månader Tolv månader USA Frankrike Spanien Storbritannien Schweiz Övriga länder och elimineringar Totala intäkter

17 NOT 4 SEGMENTSÖVERSIKT Loomis bedriver verksamhet i ett antal länder där landschefer är ansvariga för respektive land. Segmentschefer övervakar ett antal länder samt finns som stöd för respektive landschef. Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med Loomis interna rapportering som lämnas till Loomis koncernchef, vilken identifierats vara den högste verkställande beslutsfattaren inom Loomis. Loomis har följande segmentsindelning; Europa, USA och Övrigt. Segmentscheferna för Europa och USA är ansvariga för segmentens rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster (EBITA), enligt hur Loomis redovisar sin resultaträkning för koncernen. Detta ligger sedan till grund för hur Loomis koncernchef följer utvecklingen och allokerar resurser etc. Loomis har därför valt denna struktur i sin segmentsrapportering. SEGMENTSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING Tolv månader 2020 Europa USA Övrigt 1) Elimineringar Summa MSEK Intäkter fortgående verksamhet Intäkter, förvärv Totala intäkter Produktionskostnader Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Rörelseresultat (EBITA) Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar Förvärvsrelaterade kostnader Jämförelsestörande poster Rörelseresultat (EBIT) Finansnetto Förlust på monetära tillgångar Resultat före skatt ) Segment Övrigt består av moderbolagets kostnader, vissa andra koncerngemensamma poster samt kostnader och intäkter för Loomis Pay. SEGMENTSÖVERSIKT RESULTATRÄKNING Tolv månader 2019 Europa USA Övrigt 1) Elimineringar Summa MSEK Intäkter fortgående verksamhet Intäkter, förvärv Totala intäkter Produktionskostnader Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Rörelseresultat (EBITA) Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar Förvärvsrelaterade kostnader Jämförelsestörande poster Rörelseresultat (EBIT) Finansnetto Förlust på monetära tillgångar Resultat före skatt ) Segment Övrigt består av moderbolagets kostnader samt vissa andra koncerngemensamma poster. 17

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2014 FSP5936/PSP5590 Estisk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Svar på spørsmålet nedanfor med fem seks setningar på estisk. Mida sa tegid eelmisel

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud]

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud] Investeerimishoius Põhjala Pangad Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 1 Investeerimishoius PÕHJALA PANGAD Müügiperiood 05.03.2008-31.03.2008 Hoiuperiood 01.04.2008-21.03.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Status leverantörer 378 BEFINTLIGA LEVERANTÖRER 328 Certifierade leverantörer 324 Har deklarerat 313 Har uppnått deklarerad release 11 Har

Status leverantörer 378 BEFINTLIGA LEVERANTÖRER 328 Certifierade leverantörer 324 Har deklarerat 313 Har uppnått deklarerad release 11 Har 2019-07-23 Status leverantörer 378 BEFINTLIGA LEVERANTÖRER 328 Certifierade leverantörer 324 Har deklarerat 313 Har uppnått deklarerad release 11 Har inte uppnått deklarerad release 4 Har inte deklarerat

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start..8 : Race ( ) started at :: Start BMW M E Samsonas Motorsport :. 8.98..8. Ligur Racing :.9.9.9 8... Opel Ascona Vändra TSK :9.8.8 :.8 8..8 9.9 :.9..8.9 8.99 8.9 BMW 8IS :.9..99.. :8.8

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start.. : Race ( ) started at :: Start Janno LIGUR Škoda Fabia :....97.97 Arvo KASK Ford Ka :....79..9 Arnis ODINŠ TT Motorsport :7.. 7.99 7..9. Martin JUGA CUEKS Racing :..7 7..9.9 9. Romet

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only] Alustame algusest: Optsioonid Ragnar Plees Tallinn, 02.12.2008 Optsioonid Optsioonide kauplemine reguleeritud turul nagu me seda täna tunneme algas 1973 aastal. Alates sellest ajast on optsioonide kauplemise

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: märts 2014 KEEVITAMINE Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks Welding Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) EESSÕNA TEHNILISE

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_NEUTRAL_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

Relsultatlista Campusspelen 2018 del2 Datum: Plats: Umeå, CAMPUS Friidrottsarena Tävlingsledning: Helena Karlsson Eltid: Hanna Viklund, Beng

Relsultatlista Campusspelen 2018 del2 Datum: Plats: Umeå, CAMPUS Friidrottsarena Tävlingsledning: Helena Karlsson Eltid: Hanna Viklund, Beng Relsultatlista Campusspelen 2018 del2 Datum: 2018-0829 Plats: Umeå, CAMPUS Friidrottsarena Tävlingsledning: Helena Karlsson Eltid: Hanna Viklund, Bengt Reinholdsson Starter: Åke Larsson Sekretariat: AK

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Aprill 2019 1 Üldised juhised mõlema vormi täitmiseks 1 Nimi, Rahaloomeasutuse

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

DALACUP SAMMANDRAG 1-19:e oktober - resultat 1 Thea Blomkvist Ludvika 2 Gustav Hedström Ludvika 1 3 Hugo Langanger Ludvika 4 Isak Toivanen B

DALACUP SAMMANDRAG 1-19:e oktober - resultat 1 Thea Blomkvist Ludvika 2 Gustav Hedström Ludvika 1 3 Hugo Langanger Ludvika 4 Isak Toivanen B DALACUP 2014-2015 SAMMANDRAG 1-19:e oktober - resultat 1 Thea Blomkvist 2 Gustav Hedström 1 3 Hugo Langanger 4 Isak Toivanen 5 Mathias Westman 6 Linnea Nygårds 7 Lisette Forslund 8 Max Wiberg 2 9 Amadeus

Rohkem

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA kinnitame ainuvastutajana, et järgmised tooted,

Rohkem

Sorb_LC_Est.smu

Sorb_LC_Est.smu Meetod baseerub Põhjamaade Toiduanalüüsi Komitee (Nordic Committee of Food Analyses) standardil nr. 124(87) KASUTUSALA: Bensoehappe ja sorbiinhappe määramine, mis on lisatud toiduainetele konservandina.

Rohkem

Print\A4\LMergeQualify.PMT

Print\A4\LMergeQualify.PMT Sorted on Best Lap time WD NOORED - AJAD PEALE KOLMANDAT VOORU 0 Joonas PALMISTO Tom ADAMSON Andri KUTSAR Romet REISIN Karl-Kenneth NEUHAUS Marten PÕDER Sten IVANOV Oliver KURG Henri KUTSAR R. Best Tm

Rohkem

magistriöö.doc

magistriöö.doc Tallinna Ülikool Matemaatika-loodusteaduskond Informaatika osakond Diana Pugatšova Koolide kodulehekülgede hindamisvõimalusi Magistritöö Juhendaja: Mart Laanpere Autor:......... 2005 Juhendaja:.........

Rohkem

KVARTALIMUT NALUNAARUSIAQ TELE Greenland A/S Kvartalimut nalunaarusiaq TELE-POST-ip kaaviiaartitani pigiinnarpai naak akinik appaanerit ingerla

KVARTALIMUT NALUNAARUSIAQ TELE Greenland A/S Kvartalimut nalunaarusiaq TELE-POST-ip kaaviiaartitani pigiinnarpai naak akinik appaanerit ingerla KVARTALIMUT NALUNAARUSIAQ 1-2014 Kvartalimut nalunaarusiaq TELE-POST-ip kaaviiaartitani pigiinnarpai naak akinik appaanerit ingerlanneqaraluartut. Aningaasaliissutit annertuut 2013-imi kinguneraat nalikilliliinerit

Rohkem

Result Lists|FINISH AG

Result Lists|FINISH AG 23.05.2017, Vahastu Korraldaja: MTÜ Raikküla Vabatahtliku Tuletõrje Selts, Peakohtunik Raul Aarma Ajamõõtmise tehnika ja korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv. Ajamõõtja: Krista Jaamul TÄISPIKK DISTANTS

Rohkem

loeng2

loeng2 Automaadid, keeled, translaatorid Kompilaatori struktuur Leksiline analüüs Regulaaravaldised Leksiline analüüs Süntaks analüüs Semantiline analüüs Analüüs Masinkoodi genereerimine Teisendamine (opt, registrid)

Rohkem

Liivimaa Ratsaklubi takistussõiduvõistlus II etapp Saksa Ratsutamiskompleks Kinnitan: Malle Einaste 80 cm I Art (puhtusele ja kiiru

Liivimaa Ratsaklubi takistussõiduvõistlus II etapp Saksa Ratsutamiskompleks Kinnitan: Malle Einaste 80 cm I Art (puhtusele ja kiiru 80 cm I Art.238.2.1 (puhtusele ja kiirusele) 480m I 325m/min I 89sek 1 2 3 4 5 6 7a 7b 8 9 10 Aeg Triin Vahimets Lahe I //M/Lakmus/EST/ESH/Triin Vahimets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.69 II Marianne Birk

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C,

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding : Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Time of : 17 June 2019, starting at 11.00 (Warsaw Time). Pursuant to the printout

Rohkem

11.06.2019 15.07.2019 11.06.2019 15.07.2019 1 19 2 8718951096370 COLGATE hambapasta Kids 3-5 aastastele 50ml 8718951096318 COLGATE hambapasta Kids 6+ aastastele 50ml 8714789988566 COLGATE hambapasta Maximum

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Skandinaavia TOP10 alusvara \374levaade)

(Microsoft PowerPoint - Skandinaavia TOP10 alusvara \374levaade) Pakkumine kehtib 29.10.2007 InvesteerimisHoius SKANDINAAVIA TOP10 Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Skandinaavia maade majandus Rootsi SKP kasvu oodatakse 3,6% 2007.aastal ja 3% 2008. aastal.

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PIPELIFE EESTI 2017 Pipelife Eesti AS 2018 Indrek Oidram Pipelife Grupi võtmenäitajad Käive: ca 1 miljard EUR Tehased: 26 Euroopas ja USA-s Esindused 26 riigis Töötajaid: 2.700 Peakorter: Vienna/Austria

Rohkem

SK-3MD

SK-3MD SK-MD KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-57-0 0 MA (J) FE 00 JA 57/0-/JA** Page.07.00, :6 amadobe PageMaker 6.5J/PPC JA JA 6 5 5 6 8 55 56 58 60 6 6 66 67 68 69 69 7 7 76 0 5 8 0 7 8 5

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: 08.01.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab

Rohkem

Status leverantörer 375 BEFINTLIGA LEVERANTÖRER 314 Certifierade leverantörer 310 Har deklarerat 287 Har uppnått deklarerad release 23 Har

Status leverantörer 375 BEFINTLIGA LEVERANTÖRER 314 Certifierade leverantörer 310 Har deklarerat 287 Har uppnått deklarerad release 23 Har 2019-02-24 Status leverantörer 375 BEFINTLIGA LEVERANTÖRER 314 Certifierade leverantörer 310 Har deklarerat 287 Har uppnått deklarerad release 23 Har inte uppnått deklarerad release 4 Har inte deklarerat

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

Kerala State Haj Committee HAJ 2014 Flight Manifest FLIGHT NO. SV-5731 DATE: 14/09/2014 TIME: 16:35 RETURN FLIGHT NO: SV-5764 DATE: Cov No

Kerala State Haj Committee HAJ 2014 Flight Manifest FLIGHT NO. SV-5731 DATE: 14/09/2014 TIME: 16:35 RETURN FLIGHT NO: SV-5764 DATE: Cov No Kerala State Haj Committee HAJ 2014 Flight Manifest FLIGHT NO. SV-5731 DATE: 14/09/2014 TIME: 16:35 RETURN FLIGHT NO: SV-5764 DATE: 20-10-2014 Cov No s: KLR-53-3-0 KLR-65-2-0 KLR-66-2-0 KLR-97-2-0 KLR-119-3-0

Rohkem

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB

D1003_EXTERIOR_DOOR_UK_SE_NO_DK_FI_EE_LV_LT_RU_02_WEB UK SE NO DK FI EE LV LT RU EXTERIOR DOORS INSTALLATION INSTRUCTION MONTERINGSANVISNING YTTERDÖRRAR MONTERINGSANVISNING YTTERDØRER MONTAGEVEJLEDNING YDERDØRE ULKO-OVEN ASENNUSOHJE VÄLISUSTE PAIGALDUSJUHEND

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 04.06.2010 Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes esindamise kokkulepete

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Warm up - minutes 0.0.0 0: Sorted on Best time Practice started at :: Best Tm s In Class Entrant Make Mia-Mariette PANKRATOV 0. TARK Racing Birel 0 Reigo HUNT.0 0. Viljandi KEK Kosmic Marko LEOTOOTS..

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

EPOK MV Haapsalu.xls

EPOK MV Haapsalu.xls EPOK MV ujumises 2011 Page 1 of 5 50 vabalt Neiud 1. Anette Remmelg S8-10 Meduus 0.47,55 2. Laura Ubei-Kon S8-10 Meduus 0.50,74 1. Elisabeth Egel S11-13 Meduus 0.51,22 2. Marilin Salström S11-13 Meduus

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri polkaudio 2010 hinnakiri HINNAKIRI 2010 Kirjeldus Viimistlus Hinna Hind EEK Hind ühik 20%km 20%km naturaalne LSi SEEERIA spoon LSi 15 Põrandakõlar või kirss tk. 11344 725 LSi 9 Riiulikõlar või kirss paar

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc SEB PROGRESSIIVNE PENSIONIFOND Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 SEB Progressiivse Pensionifondi Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt. Nimi Kuupäev

Rohkem

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C

Rohkem

Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum on konverents jaekaubanduse juhtidele. Arutleme uueneva tehnoloogia arengusuundade üle, analüüsime

Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum on konverents jaekaubanduse juhtidele. Arutleme uueneva tehnoloogia arengusuundade üle, analüüsime Baltic Retail Forum 2019 Baltic Retail Forum 2019 - on konverents jaekaubanduse juhtidele. Arutleme uueneva tehnoloogia arengusuundade üle, analüüsime kaubandussektori väljavaateid, otsime õigeid vastuseid

Rohkem

Tiitelleht

Tiitelleht Company Data ASFALTSEGUDE TOOTMINE Production of Asphalt Mixtures AVA PDF TOODETUD ASFALTSEGUSID 2011. A. Produced Asphalt Mixtures in 2011 Mixture Type AC surf. bin AC base SMA Other types in tonnes 703

Rohkem

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU000003 ACU000005 ACU000006 ACU000012 ACU000014 ACU000016 ACU000017 ACU000019 ACU000020 ACU000024 ACU000025 ACU000026 ACU000028 ACU000029 ACU000035 ACU000037 ACU000038 ACU000040 ACU000041 ACU000043 ACU000046

Rohkem

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc Käesolevad tingimused on algselt koostatud rootsi keeles. Juhul, kui esinevad erinevused rootsi- ja eestikeelsete tingimuste vahel, loetakse õigeks rootsikeelsed tingimused. VÕLAKIRJA TINGIMUSED Võlakiri

Rohkem

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: JA Fondide ja osakuomanike tähelepanu juhitakse sellele, et fondi Nordea 1, SICAV juhatus (edaspidi juhatus ) on otsustanud ühendada allfondi (edaspidi ühendatav

Rohkem

Language technology resources for Estonian text summarization Kaili Müürisep University of Tartu Institute of Computer Science

Language technology resources for Estonian text summarization Kaili Müürisep University of Tartu Institute of Computer Science Language technology resources for Estonian text summarization Kaili Müürisep University of Tartu Institute of Computer Science Outline Estonian language resources First experiment for summarization EstSum

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenust

EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenust EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga 31.12.2010 Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenuste turu ja turuosade kohta. Kuigi Finantsinspektsioon

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Hinnakiri Valuutaturul kauplemise hinnad ja tingimused... 2 Contract for Difference iga (CFD) kauplemise hinnad ja tingimused... 3 Indeksit järgivate

Hinnakiri Valuutaturul kauplemise hinnad ja tingimused... 2 Contract for Difference iga (CFD) kauplemise hinnad ja tingimused... 3 Indeksit järgivate Hinnakiri Valuutaturul kauplemise hinnad ja tingimused... 2 Contract for Difference iga (CFD) kauplemise hinnad ja tingimused... 3 Indeksit järgivate CFDdega kauplemise hinnad ja tingimused... 5 Aktsiatega

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

DIPLOM Viimsi Keskkooli 3.a klassi õpilane Aaron Siimon saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 I ja II etapi kokkuvõttes punktiga Harjumaa koolide 3

DIPLOM Viimsi Keskkooli 3.a klassi õpilane Aaron Siimon saavutas Pranglimise Eesti MV 2017 I ja II etapi kokkuvõttes punktiga Harjumaa koolide 3 Viimsi Keskkooli 3.a klassi õpilane Aaron Siimon I ja II etapi kokkuvõttes 14530 punktiga 1. koha Jüri Gümnaasiumi 3.c klassi õpilane Annika Märtin I ja II etapi kokkuvõttes 8852 punktiga 2. koha Aruküla

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

Microsoft PowerPoint _04_20_Teadusest_ATI_tudengitele.pptx

Microsoft PowerPoint _04_20_Teadusest_ATI_tudengitele.pptx Tartu Ülikool Jaak Vilo 20. aprill 2009 Jaak Vilo 1 CV Karjääriredel Kuidas tehakse teadust Kuidas mõõta teadust Teadus on lahe saab teha mida tahad saab reisida lõpmatult saab suhelda lõpmatult PhD

Rohkem