TULEVA III SAMBA PENSIONIFOND. Moodustatud Asukoht: Telliskivi 60, Tallinn, Eesti Vabariik. Tingimused Kehtivad alates

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TULEVA III SAMBA PENSIONIFOND. Moodustatud Asukoht: Telliskivi 60, Tallinn, Eesti Vabariik. Tingimused Kehtivad alates"

Väljavõte

1 TULEVA III SAMBA PENSIONIFOND Moodustatud Asukoht: Telliskivi 60, Tallinn, Eesti Vabariik Tingimused Kehtivad alates Fondivalitseja: Tuleva Fondid AS Registrikood: Asukoht: Telliskivi 60, Tallinn, Eesti Vabariik Depositoorium: Swedbank AS Registrikood Asukoht: Liivalaia 8, Tallinn, Eesti Vabariik Audiitor: Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers Registrikood: Asukoht: Pärnu mnt 15, Tallinn, Eesti Vabariik 1

2 Tuleva III Samba Pensionifondi Tingimused (edaspidi: Tingimused) 1. ÜLDSÄTTED 1.1 Tuleva III Samba Pensionifond (edaspidi: Fond) on vabatahtliku kogumispensioni võimaldamiseks loodud avalik lepinguline investeerimisfond (pensionifond), mis on moodustatud a. 1.2 Fond on osakute avaliku väljalaske teel kogutud raha ja selle raha investeerimisest saadud muu vara kogum, mis kuulub ühiselt Fondi osakuomanikele (edaspidi: Osakuomanikud) ja mida valitseb punktis 1.3 nimetatud Fondivalitseja. 1.3 Fondi valitseb Tuleva Fondid AS, registrikood (edaspidi: Fondivalitseja). Fondi asukoht on Fondivalitseja asukoht (Telliskivi 60, Tallinn, Eesti Vabariik). 1.4 Fondi depositoorium on Swedbank AS (edaspidi: Depositoorium), registrikood , asukoht Liivalaia 8, Tallinn, Eesti Vabariik. 1.5 Fondi osakud (edaspidi: Fondiosakud) on registreeritud Eesti kogumispensionide registris (edaspidi: Register), mida peab AS Pensionikeskus (edaspidi: Registripidaja), registrikood , asukoht Tartu mnt 2, Tallinn 10145, Eesti Vabariik. 1.6 Fondi majandusaasta on 1. jaanuar kuni 31. detsember. 2. FONDI TEGEVUSE EESMÄRK 2.1 Fond pakub Osakuomanikele võimalust raha pikaajaliseks kogumiseks sissemaksete teel eesmärgiga võimaldada pensionieas lisaks riiklikule pensionile täiendavat sissetulekut. 2.2 Fondi investeerimistegevuse eesmärgiks on MSCI ACWI (edaspidi: Võrdlusindeks) maailma aktsiaturuindeksile ligilähedane tootlus. Võrdlusindeks koosneb maailma aktsiaturgudel noteeritud suurte ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiatest. Võrdlusindeksi järgimine Tingimuste mõistes tähendab seda, et Fond püüab saavutada Võrdlusindeksiga sarnase pikaajalise tootluse. See ei tähenda, et Fond investeeriks täpselt samadesse väärtpaberitesse kui Võrdlusindeks ning Portfellis (defineeritud punktis 3.2) olevad fondid võivad oma tingimuste, põhikirja või prospekti kohaselt järgida ka teisi finantsindekseid eeldusel, et järgitava indeksi koostis ei erine rohkem kui 10% Võrdlusindeksist või tema allindeksitest. 2.3 Maailma aktsiaturuindeksi ajalooline tootlus on olnud positiivne, kuid on esinenud ka pikki negatiivse tootlusega perioode. Ajalooline tootlus ei taga positiivset tootlust tulevikus. Fondi tehtud investeeringud võivad Osakuomanikule tuua nii kasumit kui ka kahjumit, mistõttu ei ole tagatud Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine. Koostoimes või erakorralises turusituatsioonis võib riskide realiseerumise mõju investeeringu väärtusele (mh investeeringu väärtuse vähenemine) olla suur. Riskide mõju täpset ulatust ei ole võimalik prognoosida. 2

3 3. FONDI INVESTEERIMISPOLIITIKA PÕHIPRINTSIIBID 3.1 Eesmärgi saavutamiseks investeerib Fondivalitseja Fondi vara Võrdlusindeksit, tema allindekseid või sarnase alusvara koostisega indekseid järgivatesse investeerimisfondidesse. Kui Fondi vara turuväärtus on alla euro, hoitakse kuni 5% Fondi varast pangadeposiidis või eurodes noteeritud rahaturufondides Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2017/1131 tähenduses ning ülejäänud Fondi vara investeeritakse vastavalt Portfellile (täpsustatud punktis 3.2). 3.2 Fondivalitseja investeerib Fondi vara vastavalt Fondi mudelportfellile (edaspidi: Portfell), mis jäljendab võimalikult täpselt Võrdlusindeksit. Portfell vaadatakse üle ja avalikustatakse kord kalendriaastas 1. kvartalis Fondivalitseja kodulehel. Portfellis on välja toodud investeerimisfondide nimetused, mille osakutesse Fondi vara investeeritakse, ja iga Portfelli kuuluva investeerimisfondi osakute osakaal Fondi varas. 3.3 Portfelli koosseisu ja selle muutmise, samuti Fondi vara täpse jaotuse erinevate Portfelli kuuluvate investeerimisfondide osakute vahel otsustab iga kalendriaasta 1. kvartalis Fondivalitseja nõukogu, järgides punktis 3.1 toodud investeerimispoliitika põhiprintsiipe ning Tingimuste peatükis 4 sätestatud investeerimispiiranguid. 3.4 Üks kord aastas, 1. kvartali jooksul teeb Fondivalitseja Fondi vara osas ostu- ja müügitehinguid, viimaks Fondi vara koosseis vastavusse uue Portfelliga. 3.5 Fondivalitseja investeerib kogu seadusega lubatud vaba raha (so Fondi arvelduskontol olev raha, millest on maha arvestatud Fondi arvel kantavad jooksva kalendrikuu kulud ja reserv jooksval kuul eeldatavalt tehtavateks väljamakseteks) vastavalt Tingimustes sätestatule: (i) iga kalendrikuu 3. tööpäeval ja (ii) 10 päeva jooksul kui Fondi arvelduskonto jääk ületab eurot. Vaba raha investeeritakse punktis 3.1 sätestatud proportsioonides. Vaba raha investeerib Fondivalitseja vastavalt Portfellile, olenemata olukorrast väärtpaberiturul. Sama põhimõtet järgib Fondivalitseja ka siis, kui on vaja teha ostu- või müügitehinguid seaduses või punktis 4.2 sätestatud investeerimispiirangu rikkumise vältimiseks või Fondiosakute tagasivõtmiseks. 3.6 Muus olukorras kui punktides 3.4 ja 3.5 nimetatud Fondivalitseja aktiivselt Fondi vara koosseisu ei muuda ega korrigeeri, olenemata olukorrast väärtpaberiturgudel. 3.7 Fondivalitseja peab Fondi vara investeerimisel: 1) hankima piisavat teavet investeerimisfondide kohta, mille osakuid ta Fondi arvel kavatseb omandada või on omandanud; 2) jälgima selle emitendi, kelle investeerimisfondi osakuid ta Fondi arvel kavatseb omandada või on omandanud, finantsmajanduslikku olukorda; 3) jälgima selle isiku finantsmajanduslikku olukorda, kellega ta Fondi arvel tehingu teeb; 4) tegutsema Fondi ja Osakuomanike parimates huvides. 4. PIIRANGUD FONDIDESSE INVESTEERIMISEL 4.1 Investeerimisfondid, mille osakuid Fondi arvel omandatakse, peavad vastama järgmistele tingimustele: 1) investeerimisfond on passiivselt juhitud madala kogukulumääraga eurofond, mis järgib Võrdlusindeksit, tema allindekseid või sarnase alusvara koostisega indekseid, on denomineeritud eurodes ning investeerimisfondi osakud on omandatavad madalate tehingukuludega. Sarnase alusvara koostisega indeksid tähendavad selliseid indekseid, mille koostised ei erine rohkem kui 10% ulatuses Võrdlusindeksist või tema allindeksitest; 2) investeerimisfondi tingimuste, põhikirja või prospekti kohaselt võib vastav investeerimisfond 3

4 omakorda teistesse fondidesse investeerida kokku kuni 10% protsenti oma varast; 3) investeerimisfondi tingimuste või põhikirja kohaselt on investeerimisfondi osakud 30 päeva jooksul vabalt võõrandatavad; 4) investeerimisfondi ei valitse Fondivalitseja ega Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluv teine fondivalitseja; 5) omandatavad investeerimisfondide osakud peavad kokku moodustama portfelli, mille koostisosad vastavad Võrdlusindeksi koostisele punkti 2.2 tähenduses; 6) omandatavad investeerimisfondide osakud peavad olema vabalt võõrandatavad ja kaubeldavad Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) lepinguriigi või Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) liikmesriigi reguleeritud väärtpaberiturul. 4.2 Ühe investeerimisfondi osakute väärtus võib moodustada kuni 30% Fondi vara turuväärtusest. 4.3 Fondivalitseja muudab Portfelli punktides 3.2 ja 3.3 sätestatud korras lähtudes alljärgnevast: 1) kui Fondi varasse kuuluvad investeerimisfondi osakud on võimalik asendada muu investeerimisfondi osakutega selliselt, et asenduse tulemusel vähenevad punktis nimetatud Fondi arvelt makstavad tasud ja kulud kokku vähemalt 0,01% aastas, siis asendab Fondivalitseja olemasolevad investeerimisfondi osakud eeldusel, et omandatava investeerimisfondi osakute puhul on täidetud Tingimuste peatükkides 3 ja 4 sätestatud tingimused; või 2) Fondivalitseja võrdleb Fondi vara koostisosasid summaarselt punktis 3.1 nimetatud finantsindeksi koostisega ning muudab Fondi varasse kuuluvate investeerimisfondide osakuid või nende osakaale nii, et summaarne erinevus punktis 3.1 nimetatud finantsindeksi koostisega oleks vähim. 4.4 Fondi vara ei või investeerida muusse varasse kui Tingimustele vastavatesse investeerimisfondi osakutesse, pangadeposiitidesse ja eurodes noteeritud rahaturufondidesse. Piirangut ei kohaldata Depositooriumis avatud Fondi arvelduskonto suhtes, kuhu laekuvad Fondiosakute väljalaskmisest ja Fondi vara võõrandamisest saadud rahalised vahendid, samuti dividendid, intressid ja muud rahalised vahendid. 4.5 Lisaks ülal viidatud investeerimispiirangutele järgib Fondivalitseja Fondi varade investeerimisel kõiki teisi õigusaktides sätestatud Fondile kohalduvaid piiranguid ja nõudeid riskide hajutamiseks. Fondi vara investeerimisega seotud riskide lühiülevaade on toodud Fondiosakute pakkumise kohta koostatud prospektis (edaspidi: Prospekt). 4.6 Riskide hajutamise piiranguid võidakse ajutiselt mitte järgida, kui see on tingitud Fondivalitsejast mitteolenevatest põhjustest. Fondivalitsejast mitteolenevateks põhjusteks loetakse muu hulgas omandatud investeerimisfondi osakute turuväärtuse muutumist, investeerimisfondi, millesse Fondi vara on investeeritud, likvideerimismenetlust ja muid seesuguseid põhjusi, kui Fondi arvel tehtavate tehingute eesmärk on riskide hajutamise piirangute järgimise alustamine. Sel juhul tuleb Fondi vara koosseis viia kooskõlla riskide hajutamise piirangutega esimesel võimalusel, kahjustamata seejuures Osakuomanike huve. 5. FONDIVALITSEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED FONDI VARA VALITSEMISEL 5.1 Fondivalitseja tegevus Fondi valitsemisel peab olema kooskõlas Fondivalitseja põhikirja, siseeeskirjade, Tingimuste ja õigusaktidega ning lähtuma Fondi ja Osakuomanike parimatest huvidest. 5.2 Fondivalitsejal on vastavalt Tingimustele ja Prospektile õigus Fondi vara kasutada, käsutada ja vallata ning samuti muud sellest tulenevad õigused. 4

5 5.3 Fondivalitseja teeb Fondi varaga tehinguid oma nimel ja kõigi Osakuomanike ühisel arvel (Fondi arvel). 5.4 Fondivalitseja hoiab Fondi vara ja raamatupidamist lahus enda varast ja raamatupidamisest. Fondi varade hoidmiseks sõlmib Fondivalitseja Depositooriumiga depoolepingu. 5.5 Fondivalitsejal ei ole õigust teha Fondi arvel laenutehinguid, lasta välja võlakirju, võtta käendus-, garantii- või muust tagamisega seotud lepingust tulenevaid kohustusi, Fondi varasse kuuluvaid esemeid pantida, muul viisil koormata ega tagatiseks anda. Samuti ei omandata Fondi arvel investeerimisfondide osakuid ega muud finantsvara, mille eest ei ole täielikult tasutud. Fondivalitseja ei tee Fondi varaga mistahes muid tehinguid, mida ei ole nimetatud Tingimuste peatükkides 3, 4 või Fondivalitsejal on õigus õigusaktides ning Fondivalitseja tegevuse edasiandmise sise-eeskirjas sätestatud juhul ja ulatuses anda kolmandatele isikutele edasi järgmised Fondi valitsemisega seotud ülesanded: 1) Fondi vara investeerimine; 2) Fondi administreerimine, sealhulgas: Fondiosakute väljalaske ja tagasivõtmise korraldamine, Osakuomanikele vajaliku teabe edastamine ning muu klienditeenindus, Fondi vara arvestuse pidamine ja raamatupidamise korraldamine, Fondi vara puhasväärtuse määramine, Fondiosakute registri pidamise korraldamine, Fondi tulu arvestamine ja tulu jaotamise korraldamine Osakuomanike vahel, Fondi tegevuse õigusaktidele vastavuse jälgimine, sealhulgas asjakohase sisekontrolli süsteemi rakendamine Fondi suhtes; 3) Fondi pakkumine; 4) ülaltoodud punktides 1)-3) nimetatud ülesannetega otseselt seotud tegevused; 5) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise hoolsusmeetmete ning rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamine. 5.7 Ülesannete edasiandmine kolmandatele isikutele ei vabasta Fondivalitsejat vastutusest seoses Fondi valitsemisega. 5.8 Fondivalitsejal on kohustus esitada Osakuomanike või Fondi nõudeid Depositooriumi või teiste isikute vastu, kui nimetatud nõuete esitamata jätmine toob või võib tuua kaasa kahju tekkimise Fondile või selle kaudu Osakuomanikele. Fondivalitseja ei ole kohustatud esitama nimetatud nõudeid, kui Fond või Osakuomanikud on nõuded juba esitanud või kui kahju on väikse ulatusega või nõude esitamisega kaasnevad ebaproportsionaalsed kulud ja sellise kahju piirmäär on määratud Tingimustes või Prospektis. 5.9 Fondivalitseja vastutab Fondile või Osakuomanikele oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju eest. Fondivalitseja vastutab ka Fondi vastu esitatud ja Fondi arvel rahuldamata jäetud nõuete täitmise eest, kui kahju Fondile tekkis Fondivalitseja tegevuse tulemusena Fondi valitsemisel ja Fondivalitseja on rikkunud Fondivalitsejale õigusaktidest, Fondivalitseja põhikirjast, Tingimustest, Prospektist või nende alusel kehtestatud dokumentidest tulenevaid nõudeid Depositoorium vastutab hooletuse tõttu või tahtlikult oma kohustuste rikkumise tagajärjel Osakuomanikele tekitatud otsese varalise kahju eest. Osakuomanikel on õigus nõuda Depositooriumi tekitatud kahju hüvitamist Depositooriumilt otse või Fondivalitseja kaudu, kui tagatud on Osakuomanike võrdne kohtlemine ja sellega ei kaasne mitmekordset kahju hüvitamist Depositooriumil on õigus vastavalt depoolepingus ettenähtud korrale sõlmida Fondi vara hoidmiseks ja muude Depositooriumi ülesannete täitmise edasiandmiseks lepinguid kolmandate isikutega. Depositoorium kohustub kolmandate isikute valikul rakendama vajalikku hoolsust, et tagada vastava isiku usaldusväärsus ning veenduda, et vastava isiku organisatsioonilise ja 5

6 tehnilise korralduse tase ning finantsseisund on küllaldased, et kolmas isik suudaks täita oma lepingulisi kohustusi. Depositoorium vastutab Fondi või Osakuomanike ees kolmandale isikule edasi antud väärtpaberite kaotsimineku eest, välja arvatud juhul, kui Depositoorium tõendab, et väärtpaberi kaotsimineku tingis Depositooriumist sõltumatu väline sündmus, mille tagajärjed oleksid olnud vaatamata Depositooriumi jõupingutustele vältimatud. Samuti vabaneb Depositoorium vastutusest, kui suudab tõendada investeerimisfondide seaduse 302 lg-s 3 sätestatud tingimuste täitmist Lisaks punktides sätestatule on Fondivalitseja õigused ja kohustused Fondi vara valitsemisel reguleeritud teiste Tingimuste punktide ja õigusaktidega. 6. FONDIOSAK 6.1 Fondiosak on nimeline väärtpaber, mis väljendab Osakuomaniku osalust Fondi varas. Osakuomanikul ei ole õigust nõuda Osakuomanike ühisuse lõpetamist. 6.2 Fondiosakud on ühte liiki. Fondiosaku nimiväärtus on 0,64 eurot. 6.3 Fondiosak on jagatav. Fondiosakute jagamise tulemusena tekkiv murdosak näidatakse täpsusega kolm kohta pärast koma. Ümardamisel ümardatakse ümardatav arv allapoole selliselt, et arvud XXX,XXX0 kuni XXX,XXX4 ümardatakse arvuks XXX,XXX ning ülespoole selliselt, et arvud XXX,XXX5 kuni XXX,XXX9 ümardatakse arvuks XXX,XX(X+1). 6.4 Fondiosakuid võivad omandada ja omada: 1) füüsilised isikud, kes on pärit (s.o Eesti kodanik või Eesti elamisluba omav isik) ja kelle elukoht on Eestis või kes on pärit Eestist, kuid kelle elukoht on Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) lepinguriigis; 2) Fondivalitseja või pensionifondi valitsejana tegutsenud isik. 6.5 Fondiosakud võivad kuuluda abikaasade ühisvarasse. Fondiosakuid ei või võõrandada ega koormata. Fondiosakutega ei kaubelda ühelgi väärtpaberiturul. 6.6 Sissenõude pööramine Fondiosakutele on keelatud, kui õigusaktidest ei tulene teisiti. 6.7 Fondiosaku kohta ei väljastata osakutähte (omandiõigust tõendavat materiaalset dokumenti). 6.8 Fondiosakute üle peab Registripidaja arvestust Osakuomanikele Registris avatud pensionikontodel. Isikul võib olla vaid üks pensionikonto. 7. FONDIOSAKUTEGA SEOTUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 7.1 Fondiosakud annavad Osakuomanikele võrdsetel alustel võrdsed õigused. 7.2 Fondiosak ei anna Osakuomanikule hääleõigust. Fondivalitseja ei korralda Fondi üldkoosolekuid. 7.3 Osakuomanikul on muu hulgas õigus: 1) nõuda Fondivalitsejalt talle kuuluvate Fondiosakute tagasivõtmist vastavalt Tingimustele ning Eesti Vabariigi õigusaktidele ja saada väljamakseid; 2) sõlmida tagasivõetud Fondiosakute kogusumma eest täiendava kogumispensioni kindlustusleping; 3) pärandada talle kuuluvaid Fondiosakuid; 4) vahetada Fondiosakuid teise vabatahtliku pensionifondi osakute vastu; 5) saada Fondiosakute arvuga võrdeline osa Fondi tulust ning saada enda omandis olevate 6

7 Fondiosakute arvust tulenev proportsionaalne osa Fondi lõpetamisel järelejäänud varast; 6) nõuda Fondivalitsejalt Fondivalitseja poolt oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist; 7) saada Fondivalitsejalt teavet Fondi investeeringute kohta; 8) tutvuda Fondivalitseja asukohas ning Fondivalitseja veebilehel (edaspidi: Veebileht) tasuta alljärgnevate andmete ja dokumentidega: a) Fondi Tingimused; b) Fondi viimane poolaastaaruanne, kui see on kinnitatud viimasest aastaaruandest hiljem; c) Fondi viimane aastaaruanne; d) Fondi eelmise kuu investeeringute aruanne; e) Prospekt; f) Fondi avalikuks pakkumiseks koostatav lühidokument (edaspidi: Põhiteave); 9) nõuda Fondi viimasest aastaaruandest, viimasest poolaastaaruandest (kui see on kinnitatud viimasest aastaaruandest hiljem), viimasest investeeringute aruandest ning Tingimustest, Prospektist ja Põhiteabest tasuta ärakirja väljastamist; 10) saada Registripidajalt või Registri kontohaldurpangalt tõendit või väljavõtet Registrist temale kuuluvate Fondiosakute kohta; 11) toimida muul Tingimustes või Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud viisil. 7.4 Fondiosakust tulenevad õigused ja kohustused tekivad Osakuomanikule sellise Fondiosaku väljalaskmisega (s.o Fondiosaku registreerimisest Osakuomaniku pensionikontol Registris). Fondiosakust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad sellise Fondiosaku tagasivõtmisega (s.o Fondiosaku Registrist kustutamisega). 7.5 Osakuomanik on kohustatud Fondiosakutest tulenevate õiguste teostamisel toimima heauskselt ja kooskõlas õigusaktide ning Tingimuste sätetega, ning arvestama teiste Osakuomanike õigustatud huvide ning ausa ja eetilise käitumise põhimõtetega. Osakuomaniku õiguste teostamise eesmärgiks ei tohi olla kahju tekitamine teistele Osakuomanikele, Fondivalitsejale, Registripidajale, Depositooriumile või kolmandale isikule. 7.6 Osakuomanik ei vastuta isiklikult Fondi kohustuste eest, mida Fondivalitseja on Osakuomanike ühisel arvel võtnud, samuti kohustuste eest, mille täitmist Fondi arvel on Fondivalitsejal vastavalt Tingimustele õigus nõuda. Vastutus selliste kohustuste täitmise eest on piiratud Osakuomaniku osaga Fondi varas. 7.7 Maksukohustus seoses Fondi tehtud investeeringuga tekib Osakuomanikul õigusaktides ettenähtud alustel ja korras. Ülevaade Fondi maksustamise üldpõhimõtetest on toodud Prospektis. 8. FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS JA FONDIOSAKU VÄLJALASKE- NING TAGASIVÕTMISHIND 8.1 Fondi vara puhasväärtuse määramiseks arvutatakse Fondi varade väärtus, millest arvatakse maha nõuded Fondi vastu. Fondiosaku puhasväärtuse määramiseks jagatakse Fondi vara puhasväärtus kõigi arvestuse hetkeks väljalastud ja tagasivõtmata Fondiosakute arvuga. 8.2 Fondi vara puhasväärtus, Fondiosaku puhasväärtus ja Fondiosaku väljalaske- ja tagasivõtmishind arvutatakse igal tööpäeval eelmise tööpäeva andmete alusel arvestusega, et hiljemalt kell 12:00 (Eesti aja järgi) oleksid vastavad andmed Fondivalitseja poolt edastatud Registripidajale. Vastaval hetkel määratud Fondiosaku puhasväärtus ning Fondiosaku väljalaske- ja tagasivõtmishind kehtib kuni järgmise vastava väärtuse või hinna määramiseni. Fondi vara puhasväärtus, Fondiosaku puhasväärtus, samuti Fondiosaku väljalaske- ja tagasivõtmishind avalikustatakse Veebilehel igal tööpäeval kell 12:00. 7

8 8.3 Fondiosaku puhasväärtus ning Fondiosaku väljalaske- ja tagasivõtmishind määratakse täpsusega neli kohta pärast koma. 8.4 Fondi vara ja Fondiosaku puhasväärtuse määramisel lähtutakse Fondivalitseja sisekorras Fondide vara puhasväärtuse määramise kord ja kontrollireeglid ja õigusaktides sätestatud põhimõtetest. Nimetatud sisekord on avalikustatud Fondivalitseja asukohas ning Veebilehel. 8.5 Fondiosak lastakse välja väljalaskehinnaga. Fondiosaku väljalaskehinnaks on osakute väljalaskmise päeval kehtiv Fondiosaku puhasväärtus. Fondiosakute väljalaskmisel ei võta Fondivalitseja Fondi sissemakse tegemise, Fondiosaku väljalaskmise ja sellega seotud tegevuse eest tasu. 8.6 Fondiosak võetakse tagasi tagasivõtmishinnaga. Fondiosaku tagasivõtmishinnaks on osakute tagasivõtmise hetkel kehtiv Fondiosaku puhasväärtus. Fondiosaku tagasivõtmistasu ei kohaldata. 9. FONDIOSAKUTE VÄLJALASE JA OMANDAMINE 9.1 Fondiosakute emitendiks on Fondivalitseja. Fondiosakute väljalase on avalik ning ajaliste ja mahuliste piiranguteta. Fondiosakuid lastakse välja ainult raha eest. Fondiosakute väljalaset korraldab Registripidaja. 9.2 Fondiosakud arvatakse väljalastuks ning kõik sellest tulenevad õigused tekkinuks Fondiosaku registreerimise hetkest Osakuomaniku pensionikontol Registris. 9.3 Sissemaksete tegemise alustamiseks Fondi, samuti pensionikonto puudumisel pensionikonto avamiseks, esitab isik isiklikult Fondivalitsejale, Registri muule kontohaldurile või Registripidajale avalduse. Avalduse edastab Fondivalitseja või Registri muu kontohaldur Registripidajale. 9.4 Avalduse esitamisega saab isik teha Fondi vabatahtliku pensionifondi sissemakseid ning omandada vastavalt Fondiosakuid õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras ning kinnitab, et on tutvunud ja nõustub Tingimuste, Prospekti ja Põhiteabega ning nõustub neid täitma. 9.5 Pärast Fondi valimiseks tehtud avalduse esitamist Registripidajale on võimalik Osakuid omandada tehes maksekorralduse, millega Osakuomanik (või vastava kokkuleppe korral tema tööandja) kannab sissemaksesumma Registripidaja kontole. Täpsemad juhised maksekorralduse tegemiseks on esitatud Prospektis. 9.6 Registripidaja kontole ülekantud rahasumma eest väljastatakse Osakuomanikule nimetatud rahasumma laekumisele järgneval pangapäeval väljalastavad Fondiosakud, mille arv saadakse rahasumma jagamisel Fondiosakute väljalaskehinnaga. Väljalaskehind määratakse kindlaks vastavalt Tingimuste peatükis 8 sätestatud korrale. Fondiosakuid võib omandada igal pangapäeval. 10. FONDIOSAKUTE VÄLJALASKE PEATAMINE 10.1 Fondivalitseja peatab kuni kolmeks kuuks Fondiosakute väljalaskmise, kui Fondiosakute väljalaskmine kahjustaks oluliselt Osakuomanike huve või Fondi korrapärast valitsemist Fondiosakute väljalaskmise peatamisest ja selle põhjustest teavitab Fondivalitseja viivitamata Finantsinspektsiooni ja Depositooriumit, välja arvatud, kui Fondiosakute väljalaskmine peatatakse seoses kauplemise peatamisega väärtpaberiturgudel. 8

9 10.3 Finantsinspektsioon võib oma ettekirjutusega nõuda Fondivalitsejalt Fondiosakute väljalaskmise peatamist, kui on kahtlus, et Fondiosakute väljalaskmise või avaliku pakkumise kohta õigusaktides sätestatud nõudeid on rikutud või kui on sellise rikkumise oht, või Fondiosakute väljalaskmise peatamine on muudel põhjustel vajalik Osakuomanike õigustatud huvide kaitseks Teate väljalaske peatamisest avaldab Fondivalitseja viivitamata vastavalt Prospektis sätestatule Veebilehel. 11. FONDIOSAKUTE TAGASIVÕTMINE JA FONDIST VÄLJAMAKSETE TEGEMINE 11.1 Osakuomanikul on igal ajal õigus nõuda Fondiosakute tagasivõtmist vabatahtliku kogumispensioni saamiseks. Fondiosakute tagasivõtmisel tehakse Osakuomanikule rahalised väljamaksed Fondiosak võetakse tagasi Tingimuste punktis 8 sätestatud korras määratud tagasivõtmishinnaga Fondiosakute tagasivõtmist korraldab Registripidaja vastavalt õigusaktidele, Tingimustele ning Fondivalitseja poolt Registripidajaga sõlmitud lepingule Fondiosakute tagasivõtmiseks esitab Osakuomanik Fondivalitseja või Registri muu kontohalduri kaudu Registripidajale või otse Registripidajale vastava avalduse. Fondiosakuid võetakse tagasi igal pangapäeval Fondiosakute tagasivõtmise kuupäevaks ehk tehingu väärtuspäevaks on Fondiosakute tagasivõtmise avalduse laekumise päevale järgnev kolmas pangapäev. Fondiosakute tagasivõtmise avaldus loetakse laekunuks, kui see on Fondivalitseja või Registri muu kontohalduri kaudu või otse Registripidajale edastatud Fondiosakute tagasivõtmisel blokeeritakse Osakuomaniku pensionikontol vastavad Fondiosakud, kantakse tehingu väärtuspäeval Fondiosakute tagasivõtmishind Osakuomaniku pensionikontoga seotud arvelduskontole ja tühistatakse tagasivõetud Fondiosakud Osakuomaniku pensionikontol. Fondiosak loetakse tagasivõetuks ja kõik Fondiosakust tulenevad õigused lõppenuks Osakuomaniku pensionikontol Fondiosaku tühistamise hetkest Osakuomanik võib nõuda Fondiosakute tagasivõtmist ja sõlmida Fondiosakute tagasivõtmishinna eest enda poolt valitud kindlustusandjaga täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu vabatahtliku kogumispensioni saamiseks. Fondiosakute tagasivõtmiseks täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu sõlmimiseks esitab Osakuomanik Fondivalitsejale või Registri muule kontohaldurile vastava avalduse Punktis 11.7 nimetatud juhul korraldab Fondiosakute tagasivõtmise ja täiendava kogumispensioni kindlustuslepingus ettenähtud kindlustusmakse ülekandmise Osakuomaniku poolt avaldatud kindlustusandja arvelduskontole Registripidaja kooskõlastatult kindlustusandjaga avalduse laekumisele järgneval kolmandal pangapäeval. Fondiosakute tagasivõtmisel täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu sõlmimiseks Osakuomanikule väljamakseid ei tehta Osakuomanikule ei tehta väljamakseid, kui Fondiosakute tagasivõtmine on vastavalt Tingimuste punktile 12 peatatud Fondiosakute pärimise korral tehakse väljamakseid Tingimuste punktis 13 sätestatud korras Fondi likvideerimise korral tehakse Osakuomanikule väljamakseid Tingimuste punktis 20 9

10 sätestatud korras. 12. FONDIOSAKUTE TAGASIVÕTMISE PEATAMINE 12.1 Fondivalitseja peatab kuni kolmeks kuuks Fondiosakute tagasivõtmise, kui tagasivõtmine (raha väljamaksmine) kahjustaks oluliselt Osakuomanike huve või Fondi korrapärast valitsemist Fondivalitseja võib peatada Fondiosakute tagasivõtmise kuni kolmeks kuuks, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest: 1) Fondi arvelduskontol olevast rahast ei piisa Fondiosakute tagasivõtmishinna väljamaksmiseks; 2) Fondi väärtpabereid või muud vara ei ole võimalik viivitamata müüa; 3) Fondi vara puhasväärtuse kindlaksmääramine on takistatud Fondiosakute tagasivõtmise peatamisest ja selle põhjustest teatab Fondivalitseja viivitamata Finantsinspektsiooni ja Depositooriumit, välja arvatud, kui Fondiosakute tagasivõtmine peatatakse seoses kauplemise peatamisega väärtpaberiturgudel Finantsinspektsioon võib oma ettekirjutusega kohustada Fondivalitsejat Fondiosakute tagasivõtmist peatama, kui on kahtlus, et Fondiosakute tagasivõtmise kohta õigusaktides sätestatud nõudeid on rikutud või kui on sellise rikkumise oht, või kui Fondiosakute tagasivõtmise peatamine on muudel põhjustel vajalik Osakuomanike õigustatud huvide kaitseks Teate tagasivõtmise peatamisest avaldab Fondivalitseja viivitamata vastavalt Prospektis sätestatule Veebilehel. 13. FONDIOSAKUTE PÄRIMINE 13.1 Osakuomaniku surma korral on pärijal õigus nõuda kõigi päritud Fondiosakute või nendest osa kandmist pärija pensionikontole või Fondiosakute tagasivõtmist Fondiosakute tagasivõtmiseks peab pärija esitama Registri kontohaldurile või Registripidajale avalduse ja pärimistunnistuse Juriidilisest isikust pärijal on õigus iga tema poolt päritud Fondiosaku kohta nõuda rahalise väljamakse tegemist nõude esitamise päeva tagasivõtmishinna ulatuses. Vastav nõue tuleb juriidilisest isikust pärijal esitada ühe aasta jooksul pärast seda, kui on tõestatud pärimistunnistus tema pärimisõiguse kohta, aga mitte hiljem kui kümme aastat pärast pärandi avanemist. Viidatud tähtaja jooksul väljanõudmata raha jääb Fondi ja vastavad Fondiosakud tühistatakse. 14. FONDIOSAKUTE VAHETAMINE 14.1 Osakuomanikul on õigus vahetada Fondiosakud teise vabatahtliku pensionifondi osakute vastu. Fondiosakute vahetamisel ei tehta Osakuomanikule väljamakseid. Osakuomanik võib vahetada kõik talle kuuluvad Fondiosakud või osa nendest Fondiosakute vahetamiseks esitab Osakuomanik vastava avalduse Fondivalitseja või Registri muu kontohalduri vahendusel Registripidajale või otse Registripidajale Fondiosakute vahetamise korraldab Registripidaja Avalduse Fondiosakute vahetamiseks saab Osakuomanik esitada igal pangapäeval. 10

11 Fondiosakute vahetamise päev on hiljemalt kolmas pangapäev vastava avalduse laekumisest arvates (väärtuspäev T+3, kus T on avalduse laekumise pangapäev) Fondiosakute vahetamise päevale järgneval pangapäeval toimub Fondiosakute tagasivõtmine ja teise vabatahtliku pensionifondi osakute väljalaskmine. Vahetamise tulemusel omandab Osakuomanik Fondiosakute tagasivõtmishinna eest vastava arvu teise vabatahtliku pensionifondi osakuid, tasudes viimaste eest sama päeva puhasväärtuse ulatuses. 15. FONDI ARVELT MAKSTAVAD TASUD JA HÜVITATAVAD KULUD 15.1 ÜLDREEGLID Fondi arvelt makstakse järgmised tasud ning hüvitatakse järgmised kulud: 1) Fondi valitsemistasu tasu Fondivalitsejale Fondi haldamise eest; 2) Depootasu - Depoopangale makstav tasu depooteenuste osutamise eest; 3) tehingukulud Fondi arvel tehtavate tehingutega vahetult seotud ülekandekulud ja teenustasud, mh Registripidaja tasud ja punktis 3.1 viidatud investeerimisfondide jooksvad tasud Punktis nimetamata Fondi valitsemisega seotud muud tasud ja kulud kannab Fondivalitseja Kalendriaasta jooksul Fondi arvelt makstavad kõik tasud ja kulud kokku ei või ületada 0,5% Fondi vara aasta keskmisest turuväärtusest Kui Tingimustest või õigusaktidest ei tulene teisiti, arvestatakse Tingimustes sätestatud tasud 365-päevase aasta baasil Fondi valitsemis- ja depootasu ning Fondi valitsemisega seotud muude kulude arvestusperioodiks on kalendrikuu VALITSEMISTASU Fondi arvelt makstakse Fondivalitsejale valitsemistasu, mille suurus on 0,3% Fondi vara turuväärtusest. Valitsemistasu arvutatakse 365-päevase aasta baasil Valitsemistasu kajastatakse igapäevaselt Fondi kohustusena ning arvestusperioodi jooksul kogunenud valitsemistasu makstakse Fondivalitsejale välja üks kord kuus hiljemalt vastavale arvestusperioodile järgneva kuu viiendaks tööpäevaks DEPOOTASU Fond tasub Depositooriumile igakuist Fondi depootasu, mille suurus on 0,042% aastas Fondi vara igapäevasest turuväärtusest. Eeltoodust hoolimata on miinimum depootasu vähemalt 250 EUR kuus. Depootasule lisandub käibemaks. Depootasu täpne suurus määratakse Fondivalitseja ja Depositooriumi kokkuleppega ning see avalikustatakse Prospektis FONDI VALITSEMISEGA SEOTUD MUUD KULUD Lisaks Fondi valitsemistasule tasub Fondivalitseja Fondi arvelt Fondi varaga tehingute tegemise kulud nagu tehingutasud, maakleritasud, väärtpaberite ja raha ülekandetasud, märkimistasud, börsitasud, registritasud, riigilõivud, muu hulgas ka nende investeerimisfondide jooksvad tasud, millesse Fondi vara on investeeritud. 11

12 Fondi likvideerimise korral võib Fondi arvelt katta Fondi likvideerimise kulusid kuni 2% ulatuses, sõltuvalt Fondi likvideerimise tegelikest kuludest ja Fondi vara puhasväärtusest Fondi likvideerimise otsuse vastuvõtmise päeval. 16. FONDI PUUDUTAVA TEABE AVALDAMINE JA ARUANDLUS 16.1 Fondivalitseja teeb õigusaktides ja Tingimustes sätestatud juhtudel ja korras Fondi puudutava teabe kättesaadavaks vähemalt ühes või mõlemas alljärgnevates kohtades: 1) Veebilehel; 2) Fondivalitseja asukohas Telliskivi 60, Tallinn, Eesti Vabariik Punktis 16.1 nimetatud kohtades peab igal isikul olema võimalus tasuta tutvuda järgmiste dokumentidega: 1) Fondi Tingimused; 2) Fondi viimane aastaaruanne; 3) Fondi viimane poolaastaaruanne, kui see on kinnitatud viimasest aastaaruandest hiljem; 4) Prospekt; 5) Põhiteave; 6) Fondi eelmise kuu investeeringute aruanne Fondivalitseja avaldab vastavalt õigusaktides nõutule kõik asjaolud, mis oluliselt mõjutavad Fondi tegevust või finantsseisundit või Fondiosakute puhasväärtuse kujunemist, Veebilehel Fondi kohta avalikustatav teave ei tohi sisaldada Fondi väliste hüvede pakkumisi ega ole muul viisil seotud selliste pakkumistega, mis võivad mõjutada isikuid tegema Fondi valikul otsust lähtuvalt nendest Fondi välistest hüvedest Fondivalitseja koostab ja esitab asjakohastele järelevalve- ja muudele riigiasutustele Fondi kohta regulaarseid ja ühekordseid aruandeid vastavalt õigusaktides sätestatule Fondivalitseja avaldab Fondi aastaaruande hiljemalt neli kuud pärast majandusaasta lõppu ja poolaastaaruande hiljemalt kaks kuud pärast poolaasta lõppu. Fondi investeeringute aruande periood on üks kuu ning aruanne avalikustatakse aruandeperioodile järgneva kuu 15. kuupäevaks Fondi reklaami avaldatakse kooskõlas õigusaktide nõuetega. 17. FONDI TULU KASUTAMINE 17.1 Fondi vara investeerimisel teenitud tulu ei maksta Osakuomanikele välja, vaid see reinvesteeritakse. Selliselt saavutatud Fondi vara väärtuse kasv või kahanemine kajastub Fondi vara puhasväärtuse vastavas kasvus või kahanemises ning selle kaudu ka Fondiosaku puhasväärtuse kasvus või kahanemises. Osakuomanik võib oma osa Fondi tulust realiseerida ainult Fondiosakute tagasivõtmisel Fondi tulu investeeritakse Osakuomanike parimate huvide kohaselt vastavalt õigusaktides ja Tingimustes ettenähtule. Osakuomaniku tulu Fondi investeeringutelt kajastub Fondiosaku puhasväärtuse muutuses. 18. FONDI VALITSEMISE ÜLEANDMINE 12

13 18.1 Finantsinspektsiooni loal võib Fondivalitseja anda Fondi valitsemise kokkuleppel teise fondivalitsejaga viimasele üle. Fondi valitsemise üleandmise ja vastava lepingu sõlmimise otsustab Fondivalitseja nõukogu Fondivalitseja avalikustab teate Fondi valitsemise üleandmise kohta viivitamatult pärast Finantsinspektsioonilt sellekohase loa saamist Veebilehel. Fondi valitsemisega seotud õigused ja kohustused lähevad uuele fondivalitsejale üle Fondi valitsemise üleandmise lepingus ettenähtud ajal, kuid mitte varem kui ühe kuu möödumisel eelnimetatud teate avaldamisest Kui Fondivalitseja õigus Fondi valitseda lõpeb muul kui punktis 18.1 sätestatud alusel, läheb Fondi valitsemine üle Depositooriumile. Depositoorium peab kolme kuu jooksul pärast talle Fondi valitsemise õiguse üleminekut Fondi valitsemise üle andma uuele fondivalitsejale või otsustama ühendamise ühendatava fondina. Depositoorium ja Fondivalitseja avalikustavad teate uuele fondivalitsejale Fondi valitsemise ülemineku kohta viivitamata oma veebilehtedel. Pärast Fondi valitsemise üleandmist uuele fondivalitsejale avalikustab Depositoorium vastava teate oma veebilehel. Kui Fondi üleandmine eelnevalt kirjeldatud viisil ei olnud võimalik, peab Depositoorium Fondi seaduses ja Tingimustes sätestatud korras likvideerima. 19. FONDI ÜMBERKUJUNDAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE 19.1 Fondi ei või ümber kujundada. Fondi jagunemine ei ole lubatud. Fond võib ühineda üksnes teise vabatahtliku pensionifondiga, mis ei ole tööandja pensionifond. 20. FONDI LIKVIDEERIMINE 20.1 Fondi likvideerimise võib otsustada üksnes juhul, kui Fondi valitsemise üleandmine ei ole olnud võimalik. Fondi likvideerimise otsustab Fondivalitseja nõukogu või punktis 18.3 sätestatud juhul Depositoorium Fondi likvideerimiseks taotleb likvideerija Finantsinspektsioonilt likvideerimisloa. Viivitamata pärast likvideerimisloa andmise otsusest teadasaamist avaldatakse teade Fondi likvideerimise kohta Veebilehel Fondi likvideerimisel võõrandab likvideerija võimalikult kiiresti ning Osakuomanike huvisid järgides Fondi vara, nõuab sisse Fondi võlad ja rahuldab Fondi võlausaldajate nõuded, sealhulgas täidab Tingimustes ja Prospektis ettenähtud kohustused Fondivalitseja ja Depositooriumi ees. Fondi likvideerimise käigus võib Fondi arvel teha üksnes tehinguid, mis on vajalikud Fondi likvideerimiseks Pärast likvideerimistoimingute tegemist koostab Fondi likvideerija Fondi lõppbilansi ja vara jaotusplaani. Teade jaotamisele kuuluva vara jaotamise kohta avaldatakse viivitamata pärast Fondi lõppbilansi ja vara jaotusplaani koostamist Fondivalitseja Veebilehel Fondi likvideerimisel järele jäänud vara jaotatakse Osakuomanike vahel vastavalt igale Osakuomanikule kuulunud Fondiosakute arvule ja puhasväärtusele. Väljamakse tegemise päevast alates Fondiosak kustutatakse ning sellest tulenevad õigused ja kohustused lõpevad. Fondiosaku kustutamisel ei võeta tagasivõtmistasu. 21. TINGIMUSTE MUUTMINE 21.1 Tingimuste muutmise otsustab Fondivalitseja juhatus Fondivalitseja nõukogu eelneval nõusolekul, sealhulgas võib eelkirjeldatud korras muuta Tingimusi, mis puudutavad Fondi 13

14 investeerimispiiranguid või Fondiga seotud tasusid. Fondivalitseja nõukogu ja juhatus on Fondi tingimusi mõjutavate otsuste tegemisel kohustatud lähtuma Osakuomanike parimatest huvidest Tingimuste muudatused registreerib Fondivalitseja Finantsinspektsioonis. Pärast muudatuste registreerimist avaldab Fondivalitseja teate Tingimuste muutmise kohta Veebilehel. Tingimuste muudetud tekst on kättesaadav Fondivalitseja asukohas ja Veebilehel. Fondi Tingimuste muutmist ei pea Finantsinspektsiooniga kooskõlastama, kui tegemist pole Tingimuste olulise muudatusega, sealhulgas (kuid mitte ainult), kui Tingimusi muudetakse üksnes tulenevalt õigusaktides tehtud muudatustest. Eeltoodust hoolimata avaldab Fondivalitseja sellisel juhul Veebilehel muudetud Tingimused koos viidetega Tingimustes tehtud muudatustele ja nende jõustumise ajale Tingimuste muudatused jõustuvad ühe kuu möödumisel arvates vastava teate avaldamisest Veebilehel, kui teates ei ole ettenähtud hilisemat jõustumise tähtaega või õigusaktidest ei tulene teisiti. 14

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse alused ning osakuomanike suhted fondivalitsejaga. Pensionifond

Rohkem

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008 V a b a t a h t l i k P e n s i o n i f o n d D a n s k e P e n s i o n I n t r e s s P l u s s Tingimused Vabatahtliku Pensionifondi Danske Pension Intress Pluss tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad

Rohkem

AS ALFA

AS ALFA PROSPEKT Kehtiv alates 2. juunist 2016. a. Danske Invest Uus Euroopa Fond 1 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE Danske Invest Uus Euroopa Fondi tingimused on käesoleva prospekti

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) Prospekt

Rohkem

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist 2017. a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE OLULINE INFO Käesolev dokument on LHV Maailma Aktsiad Fondi

Rohkem

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates 25.01.2019 Swedbanki kohustusliku pensionifondi K90-99 prospekt 2 Oluline info Käesolev dokument on Swedbank Pensionifond K90-99

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi "Tingimused") sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi

Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi Tingimused) sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension 50 1. Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi "Tingimused") sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi Sampo Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

„Minu konto“

„Minu konto“ PENSIONIKESKUS AS Iseteenindusportaal Minu Konto funktsionaalsus ja kasutusjuhend Aprill 2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Mõisted... 2 3. Identifitseerimine... 2 4. Isiku andmed, andmete kontrollimine

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: JA Fondide ja osakuomanike tähelepanu juhitakse sellele, et fondi Nordea 1, SICAV juhatus (edaspidi juhatus ) on otsustanud ühendada allfondi (edaspidi ühendatav

Rohkem

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Andres

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu

AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatu AKTSIASELTS SILVANO FASHION GROUP PÕHIKIRI 1. AKSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT 1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts Silvano Fashion Group, lühendatult AS Silvano Fashion Group (edaspidi Aktsiaselts).

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Noteerimisnõuded

Noteerimisnõuded SISUKORD Üldsätted 2 Noteerimismenetlus 3 Noteerimistaotlus 9 Noteerimisprospekt 12 Üldnõuded väärtpaberite noteerimiseks 15 Erinõuded aktsiate noteerimiseks 18 Erinõuded võlakirjade noteerimiseks 22 Erinõuded

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016-31.12.2017 LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016 31.12.2017 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond Indeks Lepinguline

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum European Small & Mid Cap tingimused, kehtivad alates 2014 üldinfo nimi: Mandatum Life European Small & Mid Cap sihtturg: Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiad ja aktsiatega seotud väärtpaberid

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

FITD02A

FITD02A Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 (muudetud sõnastuses) RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega) Periood

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.2.2018 A8-0016/47 47 Caldentey, Martin Schirdewan, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari, Miguel Viegas, Javier Couso Permuy Artikkel 8aaa lõige 1 1. Iga

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi

BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspi BIGBANK ASi KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad Bigbank ASi (edaspidi Pank) Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted (edaspidi Põhimõtted) sätestavad tingimused ja korra, kuidas

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx

2018 IFRS aastaaruande lisakontrollleht.docx majandusaasta aruanne LISAKONTROLL-LEHT VASTAVALT RAHVUSVAHELISTELE FINANTSARUANDLUSE STANDARDITELE KOOSTATAVA AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud ettevõtetele, mis

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

SAF 6.0

SAF 6.0 SAF 6.9 SEMINAR veebruar, 2015 AS Sysdec sysdec@sysdec.ee Peeter Maipuu Madis Lukk 1 PÄEVAKAVA 09:30 kogunemine, kohvi 10:00 loeng 11:30 kohvipaus 11:45 loeng 12:30 küsimused vastused 13:00 lõpp 2 1. Maksumäärade

Rohkem

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Microsoft Word - Kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kliendiandmete töötlemise kord Kehtiv alates 25.05.2018. a 1. Mõisted Klient on füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või plaanib kasutada Panga poolt osutatavaid teenuseid. Kliendiandmed on kõik Pangale

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Microsoft Word - FITD11A.rtf

Microsoft Word - FITD11A.rtf Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 Vorm A RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega). Periood a I ÜLDANDMED

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem