Eesti Haigekassa Vastused teie kirjas nr 4-22/577 esitatud küsimustele leiate alljärgnevalt.

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Eesti Haigekassa Vastused teie kirjas nr 4-22/577 esitatud küsimustele leiate alljärgnevalt."

Väljavõte

1 Eesti Haigekassa Vastused teie kirjas nr 4-22/577 esitatud küsimustele leiate alljärgnevalt. Vastused on koostatud esitatud toetudes taotluse autorite poolt saadud andmetele. Vastuseks Eesti Haigekassale lisaandmete küsimiseks taotlusele Hüperurikeemia korrektsioon rasburikaasiga (rekombinantne uraatoksüdaas) 1,5 mg (1 viaal) 1. Tuumorlüüsi sündroomi profülaktikas on rasburikaasi alternatiiviks allopurinool. Kas Eestis on allopurinooli sel näidustusel kasutatud ning kas selle ravi tegemiseks tuleb patsient hospitaliseerida? Kas allopurinooli kasutamine antud näidustusel tooks kaasa haiglapäevade arvu kasvu (tingituna ainult allopurinool-ravist)? Allopurinool ei ole tuumorilüüsi sündroomi profülaktikas rasburikaasi alternatiiviks. Allopurinool on standardraviks tuumorilüüsi profülaktikas ja ravis, seda ka Eestis. Kõikidel kasvajahaigetel kasutatakse keemiaravi alustamisel ravi/profülaktikat allopurinooliga, et vältida või korrigeerida hüperurikeemiat. Teatud diagnoosidega patsiendid (vt p 3.1) on aga enam ohustatud kasvajarakkude kiirest lagunemisest ehk ägedast tuumorilüüsist ning nendel patsientidel võib olla vajalik rasburikaasi kasutamine juhtudel: a) profülaktika ja ravi allopurinooliga, ei pruugi olla suure hulga tuumorirakkude kiire lagunemise foonil piisavalt efektiivne, et kontrollida hüperurikeemiat ja vältida/korrigeerida neerufunktsiooni langust b) risk ägeda tuumorilüüsi sündroomi tekkeks on väga suur (näiteks väga kõrge Lk arv ägeda lümfoblastse leukeemia korral, suur tuumorimass Burkitt või lümfoblastse lümfoomi korral) c) juba enne keemiaravi alustamist on välja kujunenud hüperurikeemia ja/või äge neerude puudulikkus. P.3.1 loetletud patsientide ravi alustatakse eranditult haiglas sõltumata sellest, kas hüperurikeemia kontrolliks kasutatakse allopurinooli või rasburikaasi (tuumorilüüsi profülaktikasse ja ravisse kuulub intensiivne intravenoosne hüdratatsioon, elektrolüütide korrektsioon, lisaks muu sümptomaatiline ravi (nt.tsütopeeniate korrektsioon verekomponentide ülekannetega) ja kasvajaspetsiifiline ravi). Mis puudutab haiglapäevade arvu kasvu ainult allopurinool-ravist tingituna, siis reeglina ei ole hospitaliseerimise näidustuseks allopurinoolravi kui selline, vaid ikkagi spetsiifilise kasvajavastase keemiaravi alustamine, mis võib hüperurikeemiast tingitud komplikatsioonide tõttu edasi lükkuda või võib hospitaliseerimise kestvus väljakujunenud tuumorilüüsi sündroomi tõttu pikeneda ja kallineda. Neerupuudulikkuse ravi dialüüsiga suurendab oluliselt ka ravikulusid. Neerupuudulikkuse efekti haiglaravi pikkusele ja maksumusele hematoloogiliste haigetel on kirjeldatud artiklis A Comparison of Inpatient Length of Stay and Costs Among Patients with Hematologic Malignancies (Excluding Hodgkin Disease) Associated with and Without Acute Renal Failure. Candrilli S, Bell T, Irish W, Morris E, Goldman S, Cairo M Clinical Lymphoma & Myeloma, Vol. 8, No. 1, 44-51, 2008

2 Allopurinool-ravi kasutamine antud näidustusel ei too kaasa haiglapäevade arvu kasvu, sest allopurinooli kasutatakse antud näidustusel juba aastakümneid ning reeglina samaaegselt teostatava keemiaraviga. Juhime veelkord tähelepanu, et rasburikaas ei ole allopurinooli alternatiiviks ega vastupidi, vaid rasburikaasi kasutamine on näidustatud juhtudel kus allopurinool on osutunud ebaefektiivseks, risk tuumorilüüsi sündroomi tekkeks on väga suur või on juba välja kujunenud spontaanne tuumorilüüs. 2. Selgitada täpsemalt, kuidas on leitud eeldatav patsientide arv 1-2 patsienti aastas (taotluse punkt 5.1.). Kas see arv hõlmab kõiki potentsiaalseid tuumorlüüsi sündroomiga patsiente, kellel on ravimit vaja kas profülaktiliselt või juba tekkinud sündroomi korrigeerimiseks? Eeldatav rasburikaas-ravi vajav patsientide hulga hinnang põhineb senisel kogemusel. Uuringutest on teada, milliste diagnooside korral või millise keemiaravieelse haigusleiu korral on risk ägeda tuumorilüüsi tekkeks kõrge. (vt. p 3.1. kõrge tuumorilüüsi riskiga patsiendid, s.t. patsiendid,kellel on äge lümfoblastne leukeemia, kõrgmaliigne mitte-hodgkini lümfoom (Burkitti lümfoom, lümfoblastne lümfoom, difuussne B-suurrakklümfoom) või teatud juhtudel muu B-rakuline lümfoproliferatiivne haigus (krooniline lümfoidne leukeemia); suure tuumorimassiga haiged, kellel on kiire tsütostaatilise ravi alustamise vajadus; kellel on eelnevalt kõrge kusihappe tase; kellel on eelnevalt neerupuudulikkus; kellel on adekvaatne hüdratatsioon komplitseeritud või pole võimalik; kellel on spontaanne tuumorilüüsi sündroom). Mitte kõigil toodud diagnoosidega patsienditel ei ole vajadust rasburikaasi kasutamiseks. Standardselt alustatakse tuumorilüüsi profülaktikat allopurinooli ja hüdraratsiooniga ning kasvajaspetsifiilise ravi alustamisel selgub rasburikaasi vajadus. See arv hõlmab nii profülaktikat kui ravi. 3. Esitada potentsiaalsete patsientide arv aastas võttes arvesse nii hematoloogiliste kasvajatega kui ka soliidtuumoritega patsiente ning nii profülaktika kui ka ravi vajadust. Eeldatav keskmine patsientide arv aastas oleks 1-2, mis ei tähenda, et mõningatel aastatel see arv ei võiks olla 4-5. Kõik arvulised hinnangud on antud arvestades eelnevatel aastatel diagnoositud tuumorilüüsi sündroomi juhtusid. Tuumorilüüsi sündroom esineb reeglina hematoloogiliste kasvajate korral, Eesti Hematoloogide Seltsil ei ole pädevust hinnata rasburikaasi vajadust soliidtuumoritega patsientidel ning vastava küsimusega võiks pöörduda Eesti Onkoteraapia Ühingu poole. 4. Elektroonselt on saadetud järgmiste küsitud uuringute täistekstid: Coiffier B, Altman A, Pui CH, et al. Guidelines for the management of pediatric and adult tumor lysis syndrome: an evidence-based review. J Clin Oncol. 2008;26: Pui CH, Mahmoud HH, Wiley JM, Woods GM, Leverger G, Camitta B, Hastings C, Blaney SM, Relling MV, Reaman GH. Recombinant urate oxidase for the prophylaxis or treatment of hyperuricemia in patients With leukemia or lymphoma. J Clin Oncol 2001;19: Patte C, Sakiroglu C, Ansoborlo S, et al. Urate-oxidase in the prevention and treatment of metabolic complications in patients with B-cell lymphoma and leukemia, treated in the Société Française d Oncologie Pédiatrique LMB89 protocol. Ann Oncol (2002) 13 (5): Goldman SC, Holcenberg JS, Finklestein JZ, Hutchinson R, Kreissman S, Johnson FL, Tou C, Harvey E, Morris E, Cairo MS A randomized comparison between rasburicase and allopurinol in children with lymphoma or leukemia at high risk for tumor lysis. Blood May 15; 97(10):

3 Bosly A, Sonet A, Pinkerton CR, McCowage G, Bron D, Sanz MA, Van den Berg H. Rasburicase (recombinant urate oxydase) for the management of hyperuricemia in patients with cancer: report of an international compassionate use study. Cancer Sep 1; 98(5): Cortes J, Moore J, Maziarz R et al. Control of Plasma Uric Acid in Adults at Risk for Tumor Lysis Syndrome: Efficacy and Safety of Rasburicase Alone and Rasburicase Followed by Allopurinol Compared With Allopurinol Alone Results of a Multicenter Phase III Study. J Clin Oncol 2010; 28: Annemans L, Moeremans K, Lamotte M et al. Pan-European multicentre economic evaluation of recombinant urate oxidase (rasburicase) in prevention and treatment of hyperuricaemia and tumour lysis syndrome in haematological cancer patients. Support Care Cancer (2003) 11: Candrilli S, Bell T, Irish W, Morris E, Goldman S, Cairo M A Comparison of Inpatient Length of Stay and Costs Among Patients with Hematologic Malignancies (Excluding Hodgkin Disease) Associated with and Without Acute Renal Failure. Clinical Lymphoma & Myeloma, Vol. 8, No. 1, 44-51, 2008 Taotluse Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuur menetlemiseks palume esitada otsene topeltpime, randomiseeritud uuring (elektroonselt või paberkandjal) milles omavahel võrreldakse Eestis hetkel antud näidustusel kasutatavat talidomiidi ja bortesomiibi ning milles tulemusnäitajatena hinnataks ravimite mõju elulemusele (taotluse p 4.1. on viidatud bortesomiibiga saavutatud paremale elulemusele talidomiidiga võrreldes). Otsese võrdlusuuringu puudumisel esitada kaudne võrdlus, millesse on kaasatud uuringud, mis on läbi viidud sarnastel patsientidel ja sarnastes tingimustes ning sama võrdlusraviga. Eesti Hematoloogide Selts ei ole teadlik topeltpimedast randomiseeritud uuringust, kus võrreldakse MP raviskeemi kombinatsioonis omavahel talidomiidi (MPT) ja bortesomiibi (MPV). Kaudne võrdlus, mis põhineb MPT meta-analüüsil ja MPV III faasi randomiseeritud kliinilisel VISTA uuringul on juba esitatud koos taotlusega. MPT metaanalüüs näitas 6 kuulist üldelulemuse paranemist talidomiidi lisamisel MP raviskeemi. Üldelulemuse vahe tuleb eelkõige kahest Prantsusmaa uuringust. Põhjamaade ja Itaalia uuringud näitasid, et talidomiid ei paranda üldelulemust. Randomiseeritud VISTA kliinilises uuringus oli üldelulemuse paranemine bortesomiibi lisamisel MP raviskeemi esmasliini ravis 13 kuud. Patsientidel, kes said Bortesomiibi teise liini ravis, jäi üldelulemus lühemaks, kui esmasliini ravi saanud patsientidel. Euroopas aktsepteeritud arvamuse kohaselt annab bortesomiib talidomiidi eest vähemalt 7 kuulise üldeluemuse paranemise, kui kasutada bortesomiibi esmasrea ravis. Üldelumus on lühem, kui bortesomiibi kasutatakse teise raviliinina. Taotluse Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine menetlemiseks palume esitada otsene topeltpime, randomiseeritud uuring (elektroonselt või paberkandjal), milles omavahel võrreldakse Eestis hetkel antud näidustusel rahastatud talidomiidi ja bortesomiibi, milles tulemusnäitajatena hinnataks ravimite mõju elulemusele. Otsese võrdlusuuringu puudumisel esitada kaudne võrdlus, millesse on kaasatud uuringud, mis on läbi viidud sarnastel patsientidel ja sarnastes tingimustes ning sama võrdlusraviga. Viimasel koosolekul Eesti Hematoloogide Seltsi ja Eesti Haigekassa vahel lepiti arutelu käigus kokku, et ravi on vajalik ainult neile patsientidele, kes ei ole saavutanud peale siirdamist vähemalt väga head osalist ravivastust. See teeb kokku eeldatavalt 3 patsienti aastas. Talidomiidi

4 sellel näidustusel Eestis ei kasutata. Talidomiidi säilitusravi on Eestis varasemalt proovitud, kuid ravi ei osutunud efektiivseks. Seega Eestis kasutatavas säilitusravis peale autoloogset siirdamist tuleb kuluefektiivsuses võrrelda bortesomiibi ja lenalidomiidi. Eesti Hematoloogide Seltsile ei ole teada otsest võrdlevat uuringut bortesomiibi ja talidomiidi vahel peale autoloogset siirdamist, kuid on avaldatud kaudsed uuringud talidomiidi ja lenalidomiidiga. Säilitusravis talidomiidiga on näidatud progressiooni-vaba elulemuse paranemist, ka ühes Austraalias läbiviidud uuringus üldelulemuse paranemist, kuid probleemiks on fakt, et induktsioonis enne siirdamist ei kasutatud ühtegi nn uut ravimit, vaid traditsioonilist keemiaravi VAD või VAD sarnase skeemi järgi ja talidomiid oligi nendes uuringutes esimeseks uueks ravimiks patsientidele. Need uuringud on teostatud ligikaudu 10 aastat tagasi ja ei ole tänapäeva enam üle kantavad, sest enne siirdamist on patsiendid saanud ravi bortesomiibiga. Taotluse Ägeda müeloidse leukeemia ravi detsitabiiniga eakatel patsientidel; Keskmise ja kõrge riskiga müelodüsplastilise sündroomi ravi patsientidel, kellel pole võimalik allogeenne tüvirakkude siirdamine menetlemiseks palume järgmisi andmeid: 1. Esitada kokkuvõtted rahvusvahelistest ravijuhistest, kus käsitletakse ägeda müeloidse leukeemia ja müelodüsplastilise sündroomi ravi. Rahvusvahelistest ravijuhistes, mis käsitlevad müelodüsplastilise sündroomi ja ägeda müeloidse leukeemia ravi eakatel, on detsitabiin näidustatud asatsitidiini talumatuse ja efekti puudumise korral. Hüpometüleerivate ravimite kasutamise näidustuseks on keskmise ja kõrge riskiga müelodüsplastiline sündroom ja äge müeloidne leukeemia eakatel, kellele intensiivne keemiaravi pole seisundi tõttu võimalik. Kasutatud on järgmiseid ravijuhiseid: European Leukemia Net ( ägeda müeloidse leukeemia ravijuhis 2009a ja müelodüsplastilise sündroomi 2013a ravijuhis); Nordic MDS Group ( müelodüsplastilise sündroomi 2014a ravijuhis), Rootsi ägeda müeloidse leukeemia ravijuhis 2012a. FDA on heaks kiitnud detsitabiini kasutamise keskmise -ja kõrge riskiga müelodüsplastilise sündroomi ja ägeda müeloidse leukeemia näidustusel. EMEA on heaks kiitnud detsitabiini kasutamise ägeda müeloidse leukeemia näidustusel. 2. Tuginedes Eesti kasutuspraktikale, milline on olnud keskmine ravikuuride arv patsiendi kohta? Kui paljudel juhtudel on ravi peale 4 tsüklit lõpetatud? Kokku on Eestis alates 2011a. (patsientide programmi raames) detsitabiiniga ravitud ca 20 patsienti, kellest 10 patsienti said 4 ravikuuri või vähem kui 4 ravikuuri. Need on juhud, kus ravi oli efektitu ja haigus progresseerus ravi foonil. 3. Tervishoiuteenuste loetelu kaudu on rahastatavad ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuur (kood 305R) ja müelodüsplastilise sündroomi ravikuur asatsitidiiniga (kood 361R). Kas toimeaine detsitabiin oleks võimalik lisada nimetatud teenuste piirhinna arvutamise aluseks olevate toimeainete loetellu? Detsitabiini hind on ägeda müeloidse leukeemia komplekshinnast (305 R) oluliselt kõrgem. Asatsitidiini kood (361R) on milligrammi põhine ja mõlema ravimi doosid erinevates suurusjärkudes: asatsitidiin 100mg /m2 1-7päeva, detsitabiin 20mg/m2 1-5 päeva. Pigem sobiks detsitabiin ühte teenusesse koos asatsitidiiniga. 4. Milline on detsitabiini ja asatsitidiini võrreldav efektiivsus müelodüsplastilise sündroomi ravis?

5 Asatsitidiini efektiivsus võrreldes tavaraviga müelodüsplastilise sündroomi ravis (randomiseeritud mitmekeskuseline 3-nda faasi uuring). Tavaravi gruppi kuulus intensiivne keemiaravi, madalas doosis tsütarabiin ja toetav ravi. 2 aasta üldine elulemus asatsitidiini grupis oli 50% ja tavaravi grupis 26%, aeg transformatsioonini ägedaks leukeemikas oli vastavalt 17,8 ja 11 kuud. Statistiliselt oluline erinevus leiti asatsütidiini ja madalas doosis tsütarabiini ning toetava ravi tulemuste võrdlemisel. International Vidaza High-Risk MDS Survival Study Group. Efficacy of azacitidine compared with that of conventional care regimens in the treatment of higher-risk myelodysplastic syndromes: a randomised, open-label, phase III study. Lancet Oncol 2009; Fenaux P. et al. Detsitabiini efektiivsus võrreldes madalas doosis tsütarabiiniga ja parima toetava raviga (randomiseeritud 3-nda faasi uuring). Detsitabiini grupis saavutati ravivastus 33% juhtudest, aeg transformatsioonini ägedaks leukeemiaks oli oluliselt pikem detsitabiini grupis võrreldes toetava raviga ( 1 aasta jooksul 33% vs. 22%). Üldine elulemus paranes detsitabiini grupis ligi 2 kuu võrra, 10,1 kuud võrreldes toetava ravi grupis 8,5 kuud, kuid see erinevus ei olnud statistiliselt oluline. Low-dose decitabine versus best supportive care in elderly patients with intermediate- or high-risk myelodysplastic syndrome (MDS) ineligible for intensive chemotherapy: final results of the randomized phase III study of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer Leukemia Group and the German MDS Study Group. J Clin Oncol 2011 Lübbert M, et al. 5. Nii detsitabiin kui ka asatsitidiin on näidustatud keskmise ja kõrge riskiga müelodüsplastilise sündroomiga patsientide ravis. Mille poolest erinevad nende kahe toimeaine patsientide grupid? Nii detsitabiin kui asatsitidiin on näidustatud keskmise ja kõrge riskiga müelodüsplastilise sündroomi diagnoosiga patsientide ravis. Patsientide grupp ja ravi alustamise kriteeriumid on samad. Vastavalt uuringute tulemustele ja ravijuhistele on esimeseks valikuks asatsitidiin. Detsitabiin on näidustatud teise valikuna asatsitidiini talumatuse või ebaefektiivsuse korral. 6. Milliseid raviskeeme asendaks detsitabiin ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuuris ning kuidas jaotuvad müelodüsplastilise sündroomiga patsiendid detsitabiini ja asatsitidiini vahel? Detsitabiin asendaks eakate ja oluliste kaasuvate haigustega patsientide grupis järgmiseid raviskeeme: Keemiaravi daunorubitsiini ja tsütarabiiniga mis on oma olemuselt väga intensiivne mitmete tüsistustega ravikuur ning madalas doosis tsütarabiin (20mg /m päeva), mis on väheefektiivne ja samas tüsistusi põhjustav ravikuur. Taotluse Ägeda promüelotsütaarse leukeemia ravi arseentrioksiidiga menetlemiseks palume järgmisi andmeid: 1. Kuna arseentrioksiid omab registreeritud näidustust refraktaarse/retsidiveeruva ägeda promüelotsütaarse leukeemia ravis, siis millisest allikast pärineb manustamisskeem Skeemi allikaks on Lo-Coco, et al III faasi randomiseeritud kliiniline uuring, mis on avaldatud ajakirjas The New England Journal of Medicine ja saadetud Eesti Haigekassale koos taotlusega. Retinoic acid and arsenic trioxide for acute promyelocytic leukemia. Lo-Coco F, Avvisati G, Vignetti M, Thiede C, Orlando SM, Iacobelli S, Ferrara F, Fazi P, Cicconi L, Di Bona E, Specchia G, Sica S, Divona M, Levis A, Fiedler W, Cerqui E, Breccia M, Fioritoni G, Salih HR, Cazzola M, Melillo L, Carella AM, Brandts CH, Morra E, von Lilienfeld-Toal M, Hertenstein B, Wattad

6 M, Lübbert M, Hänel M, Schmitz N, Link H, Kropp MG, Rambaldi A, La Nasa G, Luppi M, Ciceri F, Finizio O, Venditti A, Fabbiano F, Döhner K, Sauer M, Ganser A, Amadori S, Mandelli F, Döhner H, Ehninger G, Schlenk RF, Platzbecker U; Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell'adulto; German- Austrian Acute Myeloid Leukemia Study Group; Study Alliance Leukemia. N Engl J Med Jul 11;369(2): doi: /NEJMoa Millise ajaühiku kohta raviarve esitatakse (ravipäev, ravikuur)? Eesti Hematoloogide Selts on seisukohal, et on vajalik luua eraldi tervishoiuteenuste loetelu kood ägeda promüelotsütaarse leukeemia (APL) raviks, sest APL ravi erineb ülejäänud AML ravist väga olulisel määral ja põhimõtteliselt. Raviarve on mõistlik esitada ravipäeva kohta. 3. Kas taotluses toodud hind on hulgimüügi ostuhind (nn CIP hind) või on sellele juba lisatud hulgimüügi juurdehindlus 6,39 eurot? TRISENOX (Arsenii trioxidum) inf lahuse konts 1mg / 1ml 10ml N10 võimalik pakutav hulgimüügi väljamüügihind oleks 3890 EUR. 4. Taotluse kohaselt manustatakse arseentrioksiidi koos ATRA-ga, mistõttu on teenuse hinna kui ka haigekassa eelarve mõju hinnangus vaja arvestada mõlema ravimi maksumusega. Milline on ATRA manustamisskeem (mitmel päeval, millises annuses)? ATRA doos tuleneb taotluse kohta esitatud küsimuse nr. 1 esitatud uuringust, Lo-Coco et al, N Engl J Med Jul 11;369(2): ATRA-ga on ka praeguses teenuste hinnakirjas arvestatud, aluseks on võetud Pethema uuring, ainult kogused on millegipärast oluliselt väiksemad kui tegelikkuses kasutatavad (konsolidatsioonis ei ole ATRA kulu arvestatud ning säilitusravi on vaid 0,5 a kahe aasta asemel). Alljärgnevatel joonistel on skemaatiliselt toodud nn Lo-Coco uuring, praegu kasutusel olev Pethema skeem ning SM määruse Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika lisa 15 promüelotsütaarse leukeemia ravikuure puudutav osa.

7

8

9 Taotluse Ravikuur pikatoimelise granulotsüütide kolooniaid stimuleeriva faktorilipegfilgrastim` iga, ühe päeva raviannus menetlemiseks palume selgitada, millel põhineb patsientide arvu prognoos. Patsientide arvu prognoos põhineb taotluse autori ekspertarvamusel arvestades teostatud keemiaravikuuride arvu. Teenuse 330R osas on Eesti Hematoloogide Seltsil järgmised ettepanekud: 1. Lisada diagnoosid A A40.8 ja A41.0-A Kaotada 10 ravipäeva piir, teenuse finantseerimisele ajaliste piirangute kehtestamine ei ole kuidagi põhjendatud 3. Kombineeritud ravi puhul (näiteks imipeneem ja vankomütsiin) arvestada mõlema ravimi kasutamist, ehk siis antud näite puhul ühe ravipäeva kohta 330R x 2 Ain Kaare Eesti Hematoloogide Seltsi juhatuse liige

Luuravi

Luuravi Luuravi 10.01.2015 Edward Laane Multiipelne müeloom (MM) Pahaloomuline vereloome kasvaja, luuüdis paljunevad klonaalsed pahaloomulised plasmarakud ehk müeloomirakud Hüperkaltseemia (C) Neerupuudulikkus(R)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub rav

IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub rav IGA ravitulemuse saavutamine ON PÕHJUS TÄHISTAMISEKS Varajase ja olulise molekulaarse ravivastuse saavutamine tähendab seda, et teie Ph+ KML allub ravile. 1-3 Vaadake, mida saate oma järgmise ravivastuse

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

CML and Fertility Leaflet EE

CML and Fertility Leaflet EE VILJAKUS, PERE- PLANEERIMINE JA NOOR TÄISKASVANU MILLEGA TULEB ARVESTADA ENNE PEREKONNA LOOMIST? 2 KUI MA OLEN KMLi DIAGNOOSIGA MEES, SIIS KAS PEAKSIN SEOSES LAPSE EOSTAMISEGA MILLEGI PÄRAST MURET TUNDMA?

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

RAVIMIKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL Sotsiaalministeeriumis, ruumis nr 3 Algus kell 15.00, lõpp kell Juhatas: Võtsid osa: Protokol

RAVIMIKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL Sotsiaalministeeriumis, ruumis nr 3 Algus kell 15.00, lõpp kell Juhatas: Võtsid osa: Protokol RAVIMIKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL Sotsiaalministeeriumis, ruumis 124 04.05.2015 nr 3 Algus kell 15.00, lõpp kell 16.30 Juhatas: Võtsid osa: Protokollija: Dagmar Rüütel, DR (Sotsiaalministeerium) Erki

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Kyprolis, INN-carfilzomib

Kyprolis, INN-carfilzomib I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Tobramycin Art 29(4)

Tobramycin Art 29(4) II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 3 Teaduslikud järeldused Tobramycin VVB ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Sissejuhatus UAB VVB esitas 2. mail

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor

Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakor Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi e-koosoleku protokoll nr 5 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juht Protokollijad Päevakord 31. oktoober 2017 Paide, Hindreku talu, kell: 13.00-16.00

Rohkem

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un

PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid un PROBLEEM Küsimus Kas kasutada unepäevikut või mitte kõigil unetuse kahtlusega patsientidel? SIHTRÜHM: SEKKUMINE: Kõik unetuse kahtlusega patsiendid unepäevikut TAUST: Unepäevikut soovitatakse kasutada

Rohkem

Sepsise ravijuhend

Sepsise ravijuhend Ravijuhendi Sepsise ja septilise šoki esmane diagnostika ja ravi koosoleku protokoll nr 3 Kuupäev Koht Osalesid Puudusid Juhataja 12.mai 2017, 12.00-15.00 Tartu, Ravila 19, ruum 1038 Joel Starkopf (juht),

Rohkem

Zevalin, INN-Ibritumomab tiuxetan

Zevalin, INN-Ibritumomab tiuxetan I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Zevalin, 1,6 mg/ml radiofarmatseutiline komplekt infusiooniks 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Zevalin i turustatakse komplektidena

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM See brosüür on ette nähtud patsientidele ja nende perekondadele ja ei asenda kliinilise immunoloogi

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Kroonilise sageduskontrolli ravim Kliiniline küsimus Kas kroonilise sageduskontrolli strateegia puhul tuleks kodade virvendusarütmia patsientidel esmavalikuna eelistada BBL vs KKB vs muid ravimeid? Olulised

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

EMA ENET

EMA ENET II lisa Teaduslikud järeldused ja positiivse arvamuse alused 5 Teaduslikud järeldused Ravimi Valebo ja sarnaste nimetuste (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Taustteave Valebo on kombinatsioonpakend,

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Roferon-A, 3 miljonit rahvusvahelist ühikut (RÜ), süstelahus süstlis 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga süstel sisaldab 3 miljonit rahvusvahelist

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

Cutaneous lymphoma a patient s guide Nahalümfoom: patsiendijuhend 2019 Cutaneous Lymphoma Foundation, Lymphoma Action and Lymphoma Coalition Europe Ad

Cutaneous lymphoma a patient s guide Nahalümfoom: patsiendijuhend 2019 Cutaneous Lymphoma Foundation, Lymphoma Action and Lymphoma Coalition Europe Ad Cutaneous lymphoma a patient s guide Nahalümfoom: patsiendijuhend 2019 Cutaneous Lymphoma Foundation, Lymphoma Action and Lymphoma Coalition Europe Adapted, abridged and translated from A Patient s Guide

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat

Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: nr / Tallinn Meie: a nr 5-1-4/ Edastat Lp Armin Lastovets Rahandusministeerium Suur-Ameerika 1 Teie: 17.09.2012 nr 12.2-1/13528 15006 Tallinn Meie: 22.02.2013.a nr 5-1-4/12-0010-146 Edastatud elektrooniliselt e-posti aadressile madli.juhani@fin.ee

Rohkem

Trimetazidine_AnnexI-IV_et

Trimetazidine_AnnexI-IV_et II LISA Teaduslikud järeldused ning müügiloa tingimuste muutmise alused 25/42 Teaduslikud järeldused Trimetasidiini sisaldavate ravimite (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Trimetasidiin on metaboolne

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

sisu.indd

sisu.indd Antibiootikumide kasutamine väikelastel Ly Rootslane 1,3, Raul-Allan Kiivet 1,2,3 1 Riigi Ravimiamet, 2 Tartu Ülikooli tervishoiu instituut, 3 Eesti Käitumis- ja Terviseteaduste Tippkeskus antibiootikumid,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE Arcoxia, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Kliiniline küsimus 10. Kas kroonilise neeruhaigusega patsientidel tuleb ravitulemuste parandamiseks hoida kõrgvererõhktõve raviga vererõhuväärtused te

Kliiniline küsimus 10. Kas kroonilise neeruhaigusega patsientidel tuleb ravitulemuste parandamiseks hoida kõrgvererõhktõve raviga vererõhuväärtused te Kliiniline küsimus 10. Kas kroonilise neeruhaigusega patsientidel tuleb ravitulemuste parandamiseks hoida kõrgvererõhktõve raviga vererõhuväärtused teatud optimaalsel tasemel vs mitte? Tulemusnäitajad:

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

SELETUSKIRI sotsiaalministri määruse Sotsiaalministri 21. märtsi a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine juurde 1. Sissejuhatus Määruse m

SELETUSKIRI sotsiaalministri määruse Sotsiaalministri 21. märtsi a määruse nr 33 Ravimite piirhinnad muutmine juurde 1. Sissejuhatus Määruse m SELETUSKIRI sotsiaalministri määruse Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine juurde 1. Sissejuhatus Määruse muutmine kehtestatakse Ravikindlustuse seaduse paragrahvi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Kliiniliste soovituste koostamine

Kliiniliste soovituste koostamine Kliiniliste soovituste koostamine Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Kroonilise neeruhaiguse varajane laboratoorne diagnostika

Kroonilise neeruhaiguse varajane laboratoorne diagnostika Optimaalne laboridiagnostika õige uuring, õigel ajal, õigele patsiendile Kaja Vaagen Eesti Arstide Päevad 04.04.2019 Analüüside arv SA TÜ Kliinikumis 2003-2018 Miks analüüside arv suureneb? Tehnoloogia

Rohkem

Kai Haldre Kai Haldre MD PhD Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik viljatusravi keskus Sel aastal saab dr Haldrel naistearstina töötamisest 30 aastat,

Kai Haldre Kai Haldre MD PhD Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik viljatusravi keskus Sel aastal saab dr Haldrel naistearstina töötamisest 30 aastat, Kai Haldre Kai Haldre MD PhD Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik viljatusravi keskus Sel aastal saab dr Haldrel naistearstina töötamisest 30 aastat, sellest 10 viimast aastat viljatusraviarstina Peamisteks

Rohkem

Soliris, INN-eculizumab

Soliris, INN-eculizumab I LISA 0BRAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Soliris 300 mg infusioonilahuse kontsentraat 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ekulizumab on NS0-rakuliinis rekombinant-dna-tehnikaga

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 2 detsember 2014

Microsoft Word - Lisa 2 detsember 2014 Immuniseerimiskava väliselt vaktsineeritavate isikute sihtrühmad ja nendele näidustatud id Sihtrühm Vaktsiini tüüp Immuniseerimise põhjus Immuniseerimise skeem Sobivad id seisuga detsember 2014 Riskikäitumisega

Rohkem

Caelyx, INN-doxorubicin

Caelyx, INN-doxorubicin I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Caelyx 2 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks ml Caelyx it sisaldab 2 mg doksorubitsiinvesinikkloriidi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Horisont 2020 Ettevõtted (sh VKEd) Horisont 2020-s Riskikapitali kättesaadavus Margit Ilves 2017 Horizon 2020 struktuur Tegevuste tüübid tööprogrammides Põhifookus: 1. Teadusprojektid 2. Innovatsiooniprojektid

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Dr Vahur Valvere - Konverentsi avaettekanne

Dr Vahur Valvere - Konverentsi avaettekanne HARVA ESINEVAD ONKOLOOGILISED JA HEMATOLOOGILISED KASVAJAD TÄISKASVANUTEL JA LASTEL Vahur Valvere, MD, PhD SA PERH Onkoloogia- ja hematoloogiakliinik Eesti Vähiliit PROGRAMM Eesti Vähiliidu teaduskonverents

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Eesti Haigekassa töökorralduse muudatustest ja EPIKoja esindamisest Ulvi Tammer-Jäätes EPIK juhatuse liige Eesti Haigekassa Nõukogu liige EHK Soodusravimikomisjoni liige Eesti Diabeediliidu juhataja Organisatsioon

Rohkem

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016.

Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel ja 2016. Arstiüliõpilaste visioonid tulevikust aastatel 1990. ja 2016. Siim Rinken ja Ivo Valter Stud. med V ja Stud. med XXX Tulevikust minevikus 1988-1990 fosforiit, muinsuskaitse, öölaulupidu, EV aegsete seltside

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Metoodika kirjeldus 2015

Metoodika kirjeldus 2015 Metoodika kirjeldus 2016 Tervishoiutöötajatele ja -organisatsioonidele tasude maksmise avalikustamise aruande lisadokument Takeda Pharma AS Väljaandmise kuupäev: 01.06.2017 Metoodika kirjeldus 2016 1.

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Cymbalta, INN-duloxetine

Cymbalta, INN-duloxetine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cymbalta 30 mg gastroresistentsed kõvakapslid Cymbalta 60 mg gastroresistentsed kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Cymbalta

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar TLH EK -- 10 Palju õnne ja jaksu edaspidiseks! TLH EK on teinud olulise panuse Eesti

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

AJOVY, INN-fremanezumab

AJOVY, INN-fremanezumab I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Dr Rein Raudsepp - Kopsuvähi skriining

Dr Rein Raudsepp - Kopsuvähi skriining KOPSUVÄHI SKRIINING Rein Raudsepp radioloog Eesti Vähiliidu 25. aastapäeva konverents 10.11.2017 KOPSUVÄHK ON ÜKS SAGEDASEMAID JA ÜHTLASI SUURIMA SUREMUSEGA PAHALOOMULINE KASVAJA Olulisimad vähipaikmed

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Tõendusmaterjali kokkuvõte - EvSu Kliiniline küsimus nr.11 Kas Alzheimeri tõvega patsientide ravis on kindlad kriteeriumid spetsiifilise farmakoloogilise ravi lõpetamiseks vs. mitte? Tulemusnäitajad: patsiendi

Rohkem

ADYNOVI, INN- rurioctocog alfa pegol

ADYNOVI, INN- rurioctocog alfa pegol I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

liigtarvitamine_A5.indd

liigtarvitamine_A5.indd ALKOHOLI LIIGTARVITAMINE MIS SEE ON JA KUST SAAB ABI Hoiad käes vihikut, mis räägib alkoholi liigtarvitamisest. Seda lugedes saad ülevaate sellest, mis on alkoholi liigtarvitamine, mida tähendab alkoholitarvitamise

Rohkem

Infektsioonide profülaktika ja ravi siirdatud haigetel

Infektsioonide profülaktika ja ravi siirdatud haigetel Infektsioonide diagnostika ja ravi ning vältimise võimalused Vivika Adamson Infektsioonikontrolli teenistus sügis2017 Sissejuhatus Siirdamisjärgsed infektsioonid Infektsioonide ajajoon Bakteriaalsed infektsioonid

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Spinraza, INN-nusinersen

Spinraza, INN-nusinersen I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

MÜOKARDIINFARKTIREGISTRI (MIR) ARUANNE 2015 Kinnitatud MIR Teadusnõukogu poolt

MÜOKARDIINFARKTIREGISTRI (MIR) ARUANNE 2015 Kinnitatud MIR Teadusnõukogu poolt MÜOKARDIINFARKTIREGISTRI (MIR) ARUANNE Kinnitatud MIR Teadusnõukogu poolt 4.11.16 MIR aruanne SISUKORD. 2 1. SISSEJUHATUS... 3 2. MIR FINANTSEERIMINE JA TEADUSNÕUKOGU... 4 3. KASUTATUD LÜHENDID... 4 4.

Rohkem