TARTU LIIKLUSOHUTUSPROGRAMM

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TARTU LIIKLUSOHUTUSPROGRAMM"

Väljavõte

1 TARTU LIIKLUSOHUTUSPROGRAMM TARTU

2 SISUKORD Sissejuhatus... 4 Lühendid... 5 Kasutatud kirjandus Liiklusohutusprogrammi koostamise eesmärgid Hetkeolukorra ülevaade Liikluse arengutrendid Autostumine ja läbisõit Liikluskoormus tänavavõrgul Eelmise liiklusohutuskava täitmine Hinnang eelmises liiklusohutuskava rakendusplaanis kavandatud tegevuste täitmisele Tartus registreeritud liiklusõnnetuste analüüs Tartu linna osa Eesti liiklusohutuses Liiklusõnnetuste ajaline jagunemine Liiklusõnnetuste liigid Liiklusõnnetuste jagunemine tänavaelementide ja liikumistingimuste alusel Liiklusõnnetustes osalejad Taristu olukord ja arengud Koostöö naaberomavalitsuste ja -piirkondadega, riigiteedevõrgu arengud ja vastastikused mõjud Tartu liiklusohutuskava koostamist suunavad ja määravad alusdokumendid Eesti liiklusohutusprogramm aastateks Eesti riiklik liiklusohutusprogramm aastateks 2016 kuni Transpordi arengukava Euroopa Liidu liiklusohutuse programm

3 3.5. Tartu Linna transpordi arengukava Liiklusohutuskava visioon, eesmärgid ja põhisuunad Liiklusohutuskava taust - Nullvisioon Kohaliku liiklusohutusprogrammi roll Tartu linna liiklusohutuslik visioon Strateegilised eesmärgid Alaeesmärk 1: Jalakäijate liiklusohutuse paranemine Alaeesmärk 2: Jalgratturite liiklusohutuse paranemine Alaeesmärk 3: Laste ja noorte liiklusohutuse paranemine Alaeesmärk 4: Mootorsõidukis sõitjate liiklusohutuse paranemine Tegevuste võtmevaldkonnad A:Organisatsiooni toimimise parandamine ja ühiskondliku initsiatiivi toetamine B:Liiklusharidus ja teavitustöö C:Ohutu liikluskeskkonna kujundamine D:Uuringud ja analüüs E:Liiklusjärelevalve Peamistele riskigruppidele suunatud meetmed Meede: Jalakäijate ohutus Meede: Jalgratturite ohutus Meede: Eakate ja puudega liiklejate ohutus Meede: Laste ja Noorte liiklejate ohutus Ohutu liikluskorralduse saavutamise meetmed Meede: Tartu tänavavõrgu ohutustamiskorraldus Meede: Taristulahenduste liiklusohutuslik auditeerimine LISA 1. Hinnang eelmises liiklusohutuskava rakendusplaanis kavandatud tegevuste täitmisele

4 SISSEJUHATUS Liiklemise ohtlikkus on käesoleval ajal maailmas üks tõsisemaid sotsiaalseid probleeme. ÜRO on hinnanud liiklusõnnetustes hukkunute arvu maailmas suuremaks kui 1,2 miljonit inimest aastas, mis on võrreldav Eesti elanike arvuga. Ka Eestis on ohutu liikluse tagamine endiselt probleemiks. Kuigi liikluses hukkunute arvu on võrreldes 90ndate aastate algusega õnnestunud oluliselt vähendada, on Eesti võrreldes paljude teiste Euroopa riikidega siiski vaid keskpärasel tasemel või isegi alla selle. Kui näiteks võrrelda liikluses hukkunute arvu Eestis Rootsiga, siis on see viimases elanike arvu suhtes enam kui kask korda parem. Seega, vaatamata ponnistustele, on liiklemise ohtlikkus jäänud endiselt probleemiks, sealhulgas ka Eesti suuruselt teises linnas Tartus. Arenenud Euroopa riikide kogemustest lähtuvalt ei ole liiklusõnnetused ja nendest ühiskonnale tekitatav kahju kurb paratamatus igapäevases elus. Praktika näitab, et ka liiklusõnnetusi on võimalik ära hoida ning nende raskusastet vähendada. Tunduvalt efektiivsem on teha investeeringuid ohutuma liikluskeskkonna ja liiklejate käitumisharjumuste ümberkujundamiseks, kui kanda liiklusõnnetuste läbi tekkinud ühiskondlikku kahju. Liiklusohutuse valdkonnas on Euroopa eesmärgid selged ja ambitsioonikad vähendada liikluses hukkunute arv aastaks nullini ja vastavalt sellele eesmärgile vähendada liiklussurmade arvu aastaks poole võrra võrreldes aastaga. Euroopa Komisjon leiab, et püstitatud eesmärkide saavutamiseks tuleb nii Euroopas tervikuna kui liikmesriikides välja töötada ühtsed strateegiad, mis muu hulgas hõlmaks ka liiklussurmade ja raskete vigastuste ja seotud näitajate ühtset liigitust. Samuti tuleb ühtlustada ja rakendada sõidukite turvalisusega seotud selliseid tehnoloogialahendusi nagu juhiabisüsteemid, automaatne hädaabikõne (ecall) ning sõiduki ja infrastruktuuri vahelised liidesed. Tähelepanu tuleb pöörata kõikide liiklejate harimisele ning edendada turvavahendite kasutamist. Eesti jagab Komisjoni seisukohti (vt. Euroopa kui liiklusohutusala: poliitikasuunised liiklusohutuse valdkonnas aastateks ) nii 2020.aasta kui pikaajalisemate eesmärkide osas ja püüab anda nende realiseerimisse oma panuse [1]. Paljude teiste riikide eeskuju ja ka Eesti senised kogemused on ilmekalt tõestanud, et üheks oluliseks tegevuseks, mis võimaldaks liiklemise ohutuse probleemile läheneda laiahaardeliselt, süsteemselt ja efektiivselt, on liiklusohutuse liiklusohutuskavade ja kavade välja töötamine ja realiseerimine. Tartu liiklusohutuskava võtab arvesse eelmisel perioodil seatud eesmärkide täitmist ja omandatud praktilisi kogemusi tuginedes Euroopa edukamate riikide eeskujule. Tartu liiklusohutusprogramm määrab ära Tartu liikluse ohutumaks muutmise eesmärgid, põhimõtted ja suunad. 4

5 LÜHENDID MKM- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium HTM- Haridus- ja teadusministeerium MA- Maanteeamet STAT- Statistikaamet KOV- kohalik omavalitsus EL- Euroopa Liit MS- mootorsõiduk SA- sõiduauto VA- veoauto AB- buss LO- liiklusohutus LÕ- liiklusõnnetus H- liiklusõnnetuses hukkunu V- liiklusõnnetuses vigastatu LV- Linnavalitsus HO- Haridusosakond LPO- Linnaplaneerimise osakond LMO- Linnamajanduse osakond LK- Liikluskomisjon 5

6 KASUTATUD KIRJANDUS 1. Euroopa kui liiklusohutusala: poliitikasuunised liiklusohutuse valdkonnas aastateks Euroopa Komisjon, Eesti rahvuslik liiklusohutusprogrammi aastateks täiendatud terviktekst. (Kiidetud heaks Vabariigi Valitsuse a korraldusega nr 66) 3. Eesti rahvuslik liiklusohutusprogramm Aruanne programmi II etapi eesmärkide ja rakendusplaani täitmisest aastatel Eesti rahvuslik liiklusohutusprogramm Teedevõrgu ohutustamine. Kord ja metoodiline juhend. Inseneribüroo Stratum, Liiklusohutusele avalduva mõju hindamise metoodika väljatöötamine. Lõpparuanne. TTÜ teedeinstituut, Euroopa parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2008/96/EÜ, , Maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta. 8. Transpordi arengukava Tartu linna transpordi arengukava Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/96/EÜ maanteede infrastruktuuri ohutuse korraldamise kohta (ELT L 319, ) 11. Majandus- ja Kommunikatsioonimistri määrus nr 108 (vastu võetud ) Tee ohutuse määramise tingimused ja nõuded tee ohutuse määramisele. ( 12. Liiklusohutusprogramm Liiklusohutusprogrammi elluviimiskava aastateks

7 1. LIIKLUSOHUTUSPROGRAMMI KOOSTAMISE EESMÄRGID Liiklusohutusprogrammi koostamise eesmärgid on järgnevad: 1. Turvalise elukeskkonna tagamine vähendades liiklusõnnetuste ja nendes kannatanute arvu; 2. Vähemkaitstud liiklejate, eelkõige jalgratturite ja jalakäijate liiklusturvalisuse tõstmine; 3. Tartu linnas jätkusuutliku transpordisüsteemi arendamine tagades kõikide liikumisviiside: ühistranspordi, kergliikluse (jalgrattaliikluse ja jalakäijate) aga ka autoliikluse tasakaalustatud ja jätkusuutliku arengu; 4. Muuta Tartu transpordisüsteem kulusäästlikuks optimeerides erinevate liikumisviiside kasutamist, liiklusvoogude jagunemist ja vähendades ajakadusid ja transpordi kahjulikke mõjusid. 5. Tartu linna peamiste liiklusohutuslike tegevuste määritlemine lähtuvalt riiklikest ja kohalikest eesmärkidest ning liiklussüsteemi arendamise põhimõtetest. Tartu jätkusuutliku arengu tagamisel on väga oluline transpordiprobleemide kompleksne lahendamine. Ainult mootorsõidukite liiklusruumi avardamine linna keskuses ei ole lahenduseks. Lähiriikide pikaajaline praktika on näidanud, et ilma ühistransporti ja alternatiivseid liikumisviise, eelkõige jalgsi- ja jalgrattaliiklust, soosimata ei ole võimalik suurtes linnades elanike liikumisvajadust lahendada. Jätkata tuleb teavitustööga transpordiliigi mõistlikust valikust. Tulemuste saavutamine eeldab ühistranspordi eelistuse jätkamist eratranspordiga võrreldes. Kuna liikumistingimused on väga tihedalt seotud rahvatervise probleemidega, on oluline koht ka kergliikluse (jalakäijad, jalgratturid jne) liiklemistingimuste eelisarendamisel. Tartu jätkusuutliku arengu tagamisel on põhiülesandeks linnas võimalikult optimaalse, sujuva, ohutu ja keskkonnasõbraliku liikluse võimaldamine. See eeldab aga linnavalitsuse kõigi ametite ja struktuuride ühest arusaamist taotletavast lõppeesmärgist ohutust liikluskeskkonnast. Seega peavad olema protsessi kaasatud linnaplaneerijad, teedeehitajad, liikluskorraldajad, keskkonnakaitsjad, haridusvaldkond, sotsiaalstruktuurid, tervisekaitsjad ning samuti ka linnakodanikud. Tartu liiklusohutuslik olukord mõjutab tähelepanuväärsel määral ka kogu Vabariigi liiklusohutuslikku olukorda, kuna siin leiab aset märkimisväärne osa liiklusest, aga ka liiklusõnnetustest. Sellest tulenevalt on käesoleva dokumendi ajaline periood seatud kooskõlla riiklike arengudokumentide perioodiga. Käesoleva arengukava sätestab seega peamised liiklusohutuslikud eesmärgid ja tegevused kuni aastani Tartu liiklusohutusprogramm on kooskõlas Eesti liiklusohutusprogrammiga ja selle elluviimiskava , mille Vabariigi Valitsus kinnitas korraldusega nr 54 liiklusohutusprogrammi aastateks

8 2. HETKEOLUKORRA ÜLEVAADE 2.1. LIIKLUSE ARENGUTRENDID AUTOSTUMINE JA LÄBISÕIT Autoliikluse maht ja liikluskoormused on peamiselt mõjutatud mootorsõidukite arvust. Registreeritud mootorsõidukite (ms) arvu ja nende põhiliikide arvu osas peab Eestis arvestust Maanteeamet (MA). MA andmete põhjal on Tartu maakonnas ja linnas registreeritud mootorsõidukite (MS), sealhulgas sõiduautode (SA), mootorrataste (MR), veoautode (VA) ja busside (AB) arv aastatel järgmine: Tabel 1. Tartu linna ja maakonna autopark, Aasta Registreeritud mootorsõidukite arv Piirkond Sõiduautod Veoautod Bussid Mootorrattad Tartu maakond Tartu linn Tartu maakond Tartu linn Tartu maakond Tartu linn Tartu maakond Tartu linn Tartu maakond Tartu linn Tartu maakond Tartu linn Tartu maakond Tartu linn Tartu maakond Tartu linn Tartu maakond Tartu linn Tartu maakond Tartu linn Tartu maakond Tartu linn Tartu maakond Tartu linn Tartu maakond Tartu linn

9 Tartu maakond Tartu linn Tartu maakond Tartu linn Tartu maakond Tartu linn Tartu maakond Tartu linn Tartu maakond Tartu linn Allikas: Statistikaamet Maanteeameti liiklusregistrit on nimetatud perioodi vältel mitmeid kordi korrastatud, seetõttu ei ole andmed päris üheselt võrreldavad. Kõik muudatused on katnud sellest eesmärgist, et hoida registris vaid reaalselt olemasolevaid sõidukeid, mis mõjutavad ka liikluskoormust tee- ja tänavavõrgul. Arvutusliku autostumistaseme väärtused Tartu maakonnas ja linnas on esitatud järgmises tabelis ja graafikutel. Tabel 2. Tartu linna ja maakonna arvutuslik autostumistase (Koostatud MA ja STAT andmete alusel. Märkus* a. andmed on esialgsed). Aasta Piirkond Elanike arv Autostumistase Sõiduautot/ 1000 el. Mootorsõidukit/ 1000 el Tartu maakond Tartu linn Tartu maakond Tartu linn Tartu maakond Tartu linn Tartu maakond Tartu linn Tartu maakond* Tartu linn*

10 SA/1000 el MS/1000 el. Tartu maakond..tartu linn Tartu maakond..tartu linn Tartu maakond..tartu linn Tartu maakond..tartu linn Joonis 1. Tartu linna ja maakonna arvutuslik autostumistase Siiski ei iseloomusta ühe piirkonna (näiteks Tartumaa või Tartu linna autostumistase autostumise arengut küllaldaselt. Siin on mitu põhjust- ühest küljest on võimalik oma sõiduautot registreerida aadressil, mis ei kajasta selle omanikku tegelikku elukohta või toimimiskohta, teisalt sõidavad linnas ka teistes piirkondades registreeritud mootorsõidukid. Autostumise seniseid arengutrende ja võimalikku prognoosi silmas pidades on otstarbekam analüüsida Eesti autostumise arengut tervikuna. Seda iseloomustab järgmine graafik: Joonis 2. Eesti autostumistaseme muutus (sõiduautot 1000 elaniku kohta) 10

11 Autostumise taseme prognoosimine on märksa keerukam. See sõltub paljudest asjaoludest, näiteks majanduse ja elanike heaolu arengust, aga väga olulisel määral ka riigi ja kohaliku omavalitsuse liikluspoliitikast, sealhulgas maksupoliitikast, taristu arengust, alternatiivsete liikumisviiside konkurentsivõimest ja paljust muust. Üks võimalikke arengustsenaariume, mille aluseks on teiste Euroopa riikide autostumise arengud, on toodud järgmisel joonisel Arvutuslik Tegelik Joonis 3. Võimalik autostumise areng SA 1000 elaniku kohta. Sõltumata täpsematest arenguprognoosidest saab väita kindlalt, et autostumise kiire kasvu ajad on möödumas ja kui järgmisel kümnendil saab küll prognoosida veel autostumise kasvu, siis toimub see eelmisel kümnendil täheldatust märgatavalt aeglasemalt. Autostumise peamisteks tagajärgedeks on autokasutuse kasv, sellest omakorda tuleneb mootorsõidukite läbisõidu muutumine, mis omakorda kajastub mootorsõidukite liiklussageduse muutumises tänavavõrgul. Autokasutuse kasvu iseloomustab hästi summaarse mootorsõidukite läbisõidu muutumine Tabel 1. Mootorsõidukite summaarne läbisõit Eestis, Tallinnas, Tartumaal ja Tartu linnas, (allikas: Maanteeamet). milj. km Muutus 2014/ 2013 Tallinn 1899,7 1804,7 1750,6 1779,7 2079,5 2212,4 2376,8 6,9% Tartumaa 594,5 543,6 540,1 533, ,1 678,2 5,0% Tartu linn 313,0 285,0 276,4 293,7 314,7 324,6 343,7 5,6% Kokku 9363,9 8598,5 8354,6 8466,6 8876,4 9111,8 9471,2 3,8% 11

12 Nagu tabelist näha on läbisõit nii Tallinnas kui Tartumaal ja Tartu linnas kasvanud vabariigi keskmisest kiiremini. Selle otseseks tagajärjeks on liiklussageduse kasv linnatänavatel LIIKLUSKOORMUS TÄNAVAVÕRGUL Tartus on liiklusloendusi teostatud juba aastast. Siiski on ajareas mõned puuduvad tulemused, nii ei viidud Tartus regulaarset liiklusloendust läbi ja 2013.aastal, mille tõttu ei ole iga-aastane liikluskoormuse muutumise dünaamika päris üheselt jälgitav. Kui aga analüüsida liiklussageduste summaarset muutumist alates aastast jõuame järeldusele, et kui uuringuperioodi alguses jäi õhtuse tipptunni (esimestel loendusaastatel loeti liiklust Tartus vaid õhtusel tipptunnil) summaarne liikluskoormus kesklinnas alla 6000 mootorsõiduki tunnis, siis juba aastal jõuti ületada sõiduki piir ja aastal ületas see juba sõidukit tunnis kahes liikumissuunas kokku aastal, tänu majanduslangusest tingitud liikluskoormuse langusele jäi see näitaja aga suurusjärku Käesoleva uuringu tulemustel on see endiselt samas suurusjärgus ületades sõidukit tunnis (kahes suunas kokku). Äärelinna liikluse kogumaht on mõistagi veidi väiksem aastal jäi linnapiiri liiklussagedus õhtusel tipptunnil alla 1500 sõiduki, aastal üle 4000 sõiduki, aastal 6000 sõidukit ja aastal ca 8000 mootorsõidukit tunnis aastal ulatus see arv ca 8500 autoni tunnis, 2011.aastal aga ületas 9000, siis käesoleva uuringu andmetel on see juba üle mootorsõiduki tunnis. Samavõrd tähtis, kui liikluse kogumahu jälgimine, on hinnata liikluskoormuse kasvu ja selle arenemise trende pikema perioodi lõikes. Kui võtta aluseks aasta õhtuse tipptunni liiklussageduste kogumaht (=100%), siis juba aastaks oli see kahekordistunud nii kesklinnas kui äärelinnas (linnapiiri ületav liiklus). Kui hinnata aga edasisi kesklinna liikluse arengutrende, siis võrreldes aastat aasta kevadega, on see kasv enam kui kolmekordne aastal ei muutunud kesklinna liiklus oluliselt ja jäi samale tasemele kui ja 2011.aastal. Äärelinna liikluse kasvutempo on olnud aga tunduvalt kiirem. Võrreldes aastaga kahekordistus see juba aastaks, kolmekordistus aastaks, neljakordistus aastaks, viiekordistus aastaks ja kuuekordistus aastal aastal liikluskoormus langes, kuid võrreldes aastaga ületas see siiski enam kui 6-kordselt aasta väärtuse aasta kevadised väärtused on pigem sarnased aastale ja ületavad aasta väärtusi praktiliselt 7 korda aasta loenduse tulemused osutusid aga seniste loenduste suurimaks jõudes tasemele, mis võrreldes 1993.aastaga on enam kui 8 korda suuremad. Senised liikluse kasvutempod on aastate jooksul olnud küll erinevad, kuid nad on kujundanud siiski üsna selgeid trende. Nii saab pikemaajalist arengut analüüsides väita järgmist: - Tartu kesklinna liikluskoormuste kasv on pikemajalises perspektiivis stabiliseerunud; 12

13 - Tartu äärelinna liikluskoormuse kasv on olnud kiirem kui kesklinnas. Üldise trendina saab prognoosida ka selle kasvu jätkumist KESKLINN sisse välja ÄÄRELINN sisse välja autot/tunnis Joonis 4. Tartu liikluskoormuste areng õhtusel tipptunnil. 13

14 10,0 Liikluse kasv, kordades 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 KESKLINN sisse välja ÄÄRELINN sisse välja 2,0 1,0 0,0 Joonis 5. Tartu liikluskoormuste kasv (korda võrreldes 1993.aastaga), õhtusel tipptunnil. 9,0 8,0 7,0 KESKLINN ÄÄRELINN 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, K 2014 S Joonis 6. Tartu liikluskoormuse areng (kordades võrreldes 1993.aastaga), õhtusel tipptunnil, mõlemad liiklussuunad kokku. 14

15 2.2. EELMISE LIIKLUSOHUTUSKAVA TÄITMINE Tartu linna liiklusohutusprogramm sätestas põhilise strateegilise eesmärgina saavutada olukord, kus 2015.aastal ei hukkuks Tartu linnas liiklusõnnetustes mitte ühtegi inimest ja vigastatute arv langeks 2009.aastaga võrreldes 50% aastal sai Tartus liiklusõnnetustes surma 2 inimest ja vigastada 159 inimest, seega oli eelmises liiklusohutusprogrammis seatud eesmärgiks see, et vigastatute arv oleks väiksem kui 80. Perioodi tulemused olid tegelikult järgnevad Aasta Liiklusõnnetustes hukkunuid Liiklusõnnetustes vigastatuid Keskmiselt aastas 3, Allikas: Maanteeamet [3]. Seega - vaatamata inimkahjuga liiklusõnnetuste arvu ja neis vigastatute arvu vähenemisele, ei õnnestunud eelmises liiklusohutusprogrammis püstitatud eesmärke Tartus täita HINNANG EELMISES LIIKLUSOHUTUSKAVA RAKENDUSPLAANIS KAVANDATUD TEGEVUSTE TÄITMISELE 2016.a veebruaris Tartus toimunud uue liiklusohutuskava koostamise koosolekul paluti osalejatel (Tartu linnavalitsuse, Maanteeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, haridusasutuste ning Tartu Ülikooli esindajad) hinnata eelmises kavas kavandatud tegevuste täitmist. Tulemuste detailsem ülevaade on lisas 1. Kavandatud tegevustest hinnati kõige kõrgemalt järgmiste tegevuste täitmist: Politsei poolt ülevaadete esitamine Tartu liiklusnõukogule inimvigastustega liiklusõnnetustest koos analüüsiga liiklusõnnetuse toimumise peamistest põhjustest Tartu liiklusnõukogu põhimääruse kinnitamine Pilootprojekt- kiirusemõõteradarite paigaldamine Tartu sissesõiduteedele Uuring "Tartu liiklus" läbiviimine (liiklusloendused) 15

16 Liiklusõpetuse ainesektsiooni loomine ja selle raames õpetajatele ja noorsootöötajatele korrapärase liiklusalase täiendõppe organiseerimine ning liiklusõpetuse kvaliteedi tõstmine Jalgrattateede kaardi koostamine ja selle väljaandmine nii trükisena kui ka Tartu linna kodulehel Ülelinnaliste ürituste raames (nt tarkusepäev) ka liiklusohutuste temaatika käsitlemine Kooliteel esinevate liiklusohtude kaardistamine õpilaste seas Kõnniteede ning jalgratta- ja jalgteede rajamine Jalgratta- ja jalgteede tähistuse korrastamine ja uuendamine Kõige halvemaks hinnati aga järgmiste kavandatud tegevuste täitmist: Tartu liiklusohutusprogrammi tulemuslikkuse hindamise ja meetmete arutelu ümarlaua korraldamine Liiklejaid esindavate vabaühenduste tegevuste toetamine Asutuste liiklusohutuskavade koostamise toetamine Koostöös politseiga üle-linnalise liiklushariduse õppeväljaku rajamine Kanali ja Emajõe vahele jalgratturite liikluslinnaku rajamine Vigursõiduradade rajamine ja märgistuse uuendamine koolide territooriumitel Linnavalitsuse spetsialistide täiendkoolitusvõimaluste tagamine liiklusohutuse ja sellega seonduvate valdkondade osas Projekteerijatele täiendkoolituse korraldamine ruumiplaneerimise põhimõtete selgitamiseks Koostöös politseiga teavituskampaania raames liiklusrikkumiste kontrolli läbiviimine Liiklusõnnetusi puudutava andmevahetussüsteemi sisseseadmine erinevate asutustega Liiklusliini (14900) võimaluste parem teavitus (sh meelespeakleepsud) Jälgimiskaamerate (kiirus, keelava fooritulega ristmiku ületamine, ühissõidukirada, lubamatu parkimine) soetamine, paigaldamine ja haldamine Liiklusohutusspetsialisti ametikoha loomine Linnavalitsuse, Politsei- ja piirivalveameti ja Maanteeameti vahel hea tava protokolli allkirjastamine (liiklusharidus ja -teavitustöö, infovahetus, järelevalve) Kahe viimatinimetatud tegevuse osas leidsid kõik osalejad, kes neile hinnangu andsid, et neid pole täidetud. Lisaks juba kavandatud tegevuste täitmise hinnangule paluti osalejatel esitada oma arvamus ka kavandatud tegevuste edasise jätkamise vajaduses- eesmärgiga lülitada need tegevused uuesti ka järgmise liiklusohutuskava tegevuste loetellu. Kõige vähem peeti vajalikuks järgmiste tegevuste jätkamist (kusjuures mõned neist said eelmises kavas kõige kõrgema täitmise hinnangu, mistõttu saab neid pidada teostatud ja toimivateks): Liiklejaid esindavate vabaühenduste tegevuste toetamine Asutuste liiklusohutuskavade koostamise toetamine Pilootprojekt - kiirusemõõteradarite paigaldamine Tartu sissesõiduteedele Liiklusliini (14900) võimaluste parem teavitus (sh meelespeakleepsud) 16

17 Lisaks pakuti välja ka rida uusi teemasid järgmisse liiklusohutuskavasse, mida saab grupeerituna loetleda järgmiselt: Jalgrattakoolitus, rahastada linna eelarvest ja korraldada tsentraalselt. Eesmärk: 100% 10-aastasi on läbinud koolituse Jalgrattakoolitus, alustada juba 7-aastastest ja lasteaiaea lõpus Uuringute, analüüside tutvustamine linna elanikele Liiklusohutusprojektide konkursi läbiviimine, linna eelarve toetusega Lasteaedade liiklushariduse tõhustamine, sealhulgas töö lastevanematega Lastevanemate teavitustegevus e-keskkonna kaudu Tõhustada koostööd liiklusspetsialistidega, et liiklusharidus lasteaias oleks parem. Koolides laste LO alaste projektide läbiviimine, kus õpilased uuriksid ise probleeme ja pakuks välja lahendusi Infomaterjalide kättesaadavuse ja nende olemasolu parandamine- parem infovahetus haridussüsteemi ja MA vahel Liikluslinnakute rajamine Meedia rolli suurendamine LO teemadel Tänavate projekteerimislahendused viia vastavusse tänavate funktsiooniga Ülekäiguradade ohutuse suurendamine, liikluskorralduse parandamine neil Tegelemine eakate liiklejatega, koolitused ja infopäevad Tegeleda tuleb ka täiskasvanutega see aitab parandada ka laste LO Regulaarne LÕ analüüs, selgitada välja olulised asjaolud Tähelepanu eelkõige riskigruppidele laste ja noorte liiklushariduses rõhutada õppimist läbi tegutsemise Jalgrattaliikluse ohutus- uued lahendused- elektrirattad Tähelepanu just probleemsetele koolidele Koostöös HTM-ga algatada õpetajakoolituse programmis ohutusaine + LO läbiva teemana Kasutada ära tudengite potentsiaali- nad on nii JK, juhid, JR, aktiivsed liiklejad, väärtusi kandev kodanikkond, tulevased lapsevanemad, teostavad uuringuid Koostöö SA Tartu Kiirabi- eelkõige raskete LÕ problemaatika Tervist edendavad töökohad- LO koolitus, mida viib läbi tööandja LO statistika kanda jooksvalt linna kodulehele Liiklusnõukogu tegevuse tõhustamine- kaasata kas alaliselt (haridus puudub!) või ajuti spetsialiste Šokikampaaniad TV-s Liiklushariduse uued meetodid koolides, lihtsad ja haaravad õpperakendused, koos lastega tegevused jms uuringud ja analüüsid- viia läbi järjepidevalt ja avalikustada tulemused 17

18 2.3. TARTUS REGISTREERITUD LIIKLUSÕNNETUSTE ANALÜÜS TARTU LINNA OSA EESTI LIIKLUSOHUTUSES 28. mail aastal Riigikogu toetuse saanud esimese rahvuslik liiklusohutusprogrammi [4] strateegiliseks eesmärgiks oli saavutada aastaks olukord, et Eestis liiklusõnnetustes hukkunute arv ei ületaks 100 inimest. Programmi eesmärkide saavutamiseks kavandati tegevusülesanded liiklusohutuse parandamiseks. Lähtudes tegevusülesannete rakendamise kiirusest, maksumusest ja tõhususest olid ülesanded jaotatud järgmistesse etappidesse: I etapis (aastatel ) alustati esmatähtsate, kiirelt toimivate ja odavate meetmete rakendamist; II etapis (aastatel ) jätkati I etapi käigus efektiivseks osutunud meetmete elluviimist ja rakendatakse täiendavalt keerukamaid ja suurema maksumusega meetmeid; III etapis (aastatel ) analüüsiti kahe esimese etapi tulemusi ja rakendatakse täiendavalt keerukaid, kalleid ja edasilükatud meetmeid. Parima tulemuse saavutamiseks olid programmiliste tegevuste elluviimisesse kaasatud Majandus- ja Kommunikatsiooni ministeerium, Tehnilise Järelevale Amet, Justiitsministeerium, Siseministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, SA Innove, Eesti Liikluskindlustusfond, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja kohalikud omavalitsused. 2. jaanuaril 2014 kinnitas Vabariigi Valitsus aruande "Eesti rahvusliku liiklusohutusprogrammi aastateks " III etapi eesmärkide ja rakendusplaani täitmisest aastal 2012 [3]. Aruanne annab ülevaate olulisematest aastal toimunud edasiminekutest ja elluviidud tegevustest liiklusohutusprogrammi elluviimisel aastal alustati regionaalsete liikluskomisjonide moodustamise ja tööle rakendamisega piirkondades, kus need seni on puudunud. See tegevus aitab kaasa tervikliku liiklusohutuse haldamissüsteemi loomisele ning parandab suhtlust kohalike omavalitsuste suunal. Liiklusohutusalaste meetmete valdkonnas on maanteeamet välja töötanud maanteetranspordi intelligentsete transpordisüsteemide arendamise strateegia ja tegevusplaani aastateks Tagatud on hukkunu või vigastatuga liiklusõnnetuses osalenud sõidukijuhtide terviseseisundit puudutava sotsiaalministeeriumi haldusalas oleva info kättesaadavus liiklusõnnetuste põhjuste süvaanalüüsi läbiviijatele. Tõhustunud on terviseameti läbiviidav kontroll sõidukijuhtidele tervisetõendeid väljastavate arstide tegevuse üle ning valminud on uuring Liiklusõnnetustest (sh hukkunutest ja vigastatutest) ühiskonnale põhjustatava kahju määramine. 9. veebruaril aastal kinnitas Valitsus täiendatud Eesti rahvusliku liiklusohutusprogrammi [2], millega korrigeeritakse liiklusohutuse strateegilist eesmärki. Uueks strateegiliseks eesmärgiks oli vähendada Eestis aastaks liiklussurmade arvu võrreldes aastate liiklussurmade keskmise arvuga ja saavutada olukord, kus liikluses ei hukkuks kolme aasta keskmisena enam kui 75 inimest aastas ja liiklusõnnetustes vigastatute arv ei ületaks aastate keskmise väärtustena 1500 inimest aastas. 18

19 Joonis 7. Liiklussurmad Eestis a. Seega kujunes aastate a. keskmiseks liiklussurmade arvuks Eestis 75,3, mis on lähedane püstitatud eesmärgile. Tartu linna osa Vabariigis registreeritud inimkahjuga liiklusõnnetustest, neis vigastatutest ja hukkunutest on märkimisväärne, jäädes liiklusõnnetuste osas vahemikku 6,5-10,2%, vigastatute osas vahemikku 5,8-9,1% ja hukkunutest vahemikku 0-6%. Seega omavad Tartu linna tulemused olulist mõju ka kogu Vabariigi liiklusohutuslik eesmärkide täitmisele ja siin rakendatud tegevused ja meetmed on olulised ka kogu Vabariigi seisukohalt. 19

20 12% 10% inimkahjuga liiklusõnnetustest hukkunutest vigastatutest 8% 6% 4% 2% 0% Joonis 8. Tartu linna osa Eestis registreeritud inimkahjuga liiklusõnnetustest, neis vigastatutest ja hukkunutest, % LIIKLUSÕNNETUSTE AJALINE JAGUNEMINE Käesolevas peatükis on käsitletud Tartu administratiivpiirides Politsei- ja piirivalveameti (edaspidi PPA) poolt registreeritud inimkahjuga liiklusõnnetusi ajaperioodist Esimeses alapeatükis on kasutatud osaliselt ka Maanteeameti andmestikku. Kui hinnata inimkahjuga liiklusõnnetuste jagunemist kuude lõikes (joonis 9.), siis on märgata, et viiel kuul aastas (aprill-mai ja juuli-september) on registreeritud liiklusõnnetusi aasta keskmisest märgatavalt enam. Aasta keskmisele lähedane kuu on märts ja juuni, aasta keskmisest vähem õnnetusi registreeritakse talvekuudel - jaanuaris, veebruaris, oktoobris, novembris ja detsembris. 20

21 Hukkus Vigastatud 0 Joonis 9. Liiklusõnnetuste jagunemine kuude lõikes Kui analüüsida inimkahjuga liiklusõnnetuste jagunemist nädalapäeviti, siis on registreeritud liiklusõnnetuste arv nädala lõikes üsna stabiilne, kui välja arvata reede, mil toimub liiklusõnnetusi keskmisest veidi enam ja pühapäev, mil neid on märgatavalt vähem (joonis 10) Vigastatud Hukkus E T K N R L P Joonis 10. Liiklusõnnetuste jagunemine nädalapäevade lõikes. Ööpäeva lõikes on registreeritud liiklusõnnetuste arvud üldjoontes sarnased liiklussageduste tavapärase muutusega. Öötunnid, kella 1-st öösel kuni seitsmeni hommikul on ka liiklusõnnetuste osas tagasihoidlikumad, kuigi liiklusõnnetuste riski tõus öötundidel on võrreldes liiklusmahuga siiski 21

22 märkimisväärne. Silma torkab liiklusõnnetuste arvu kasv autoliikluse tippaegadel (kell 7:00-8:00 ja 16:00-19:00). peale õhtust tippaega leiab aset liiklusõnnetuste arvu kiire langus, samas kui hommikuse ja õhtuse tippaja vahele jäävat perioodi (kell 8 kuni 16) iseloomustab suhteliselt kõrge liiklusõnnetuste arv võrreldes autoliikluse liiklussagedusega (joonis11) Hukkus Vigastatud teadmata Joonis 11. Liiklusõnnetuste jagunemine ööpäeva lõikes LIIKLUSÕNNETUSTE LIIGID Järgmisel joonisel 12. on esitatud Tartus aastal registreeritud inimkahjuga liiklusõnnetuste jagunemine liiklusõnnetuse liigi alusel. 22

23 Hukkunud Vigastatud Joonis 12. Liiklusõnnetuste liigiline jagunemine Nagu näha joonistel 12 ja 13 moodustavad registreeritud inimkahjuga liiklusõnnetustest absoluutse enamuse - 60% kaht tüüpi liiklusõnnetused- kokkupõrked sõidukiga küljelt (külgkokkupõrked) ja kokkupõrked jalakäijaga. Selliseid liiklusõnnetusi on aastatel registreeritud kokku 220 ja neis on hukkunud 7 liiklejat üheksast (sh viis jalakäijat!). Tuleb silmas pidada, et PPA poolt kasutatud liigituse kohaselt on ka jalgrattaõnnetused registreeritud kui sõidukiõnnetused ja seetõttu neid käesolevaga eraldi ei käsitleta, küll aga on seda teemat käsitletud liiklusõnnetuste analüüsi osas, kus käsitletakse osalejaid. 23

24 3% 7% 8% 3% 3% 2% 0% 6% 8% 28% 32% Kokkupõrge sõidukiga küljelt Kokkupõrge jalakäijaga Kokkupõrge ees liikuva sõidukiga Muu liiklusõnnetus Kokkupõrge ees seisva sõidukiga Kokkupõrge vastutuleva sõidukiga Kokkupõrge teevälise takistusega Sõiduki teelt väljasõit Sõiduki ümberpaiskumine teel Sõidukite külgkokkupõrge Kokkupõrge teel oleva takistusega Joonis 13. Liiklusõnnetuste jagunemine liigiti (%). Nimetatud kahele kõige olulisemale liigile järgnevad pikikokkupõrked (kokkupõrge ees liikuva sõidukiga ja kokkupõrked ees seisva sõidukiga) ning kokkupõrked vastutuleva sõidukiga (neist iga liigi osakaal jääb piiridesse 6...8%). Ülejäänud liikide osakaal on juba väike LIIKLUSÕNNETUSTE JAGUNEMINE TÄNAVAELEMENTIDE JA LIIKUMISTINGIMUSTE ALUSEL Liiklusõnnetuste andmebaas võimaldab analüüsida ka liiklusõnnetuste toimumise asukohti ja liiklustingimusi liiklusõnnetuse toimumise ajal. Kui hinnata taristu tüüpi ja seda see vastavusse liiklusõnnetuse liigiga kujuneb pilt alljärgnevaks. 24

25 Tabel 2. Liiklusõnnetuse liik ja taristu tüüp. Kokkupõrge ees liikuva sõidukiga Kokkupõrge ees seisva sõidukiga Kokkupõrge jalakäijaga Kokkupõrge sõidukiga küljelt Kokkupõrge teel oleva takistusega Taristu tüüp: Jalg- ja jalgrattatee Jalgrattatee Jalgtee 2 2 Kõrvalmaantee 1 1 Muu koht Parkla Põhimaantee 1 1 Tänav Väljak 1 1 Õuealatee Kokkupõrge teevälise takistusega Kokkupõrge vastutuleva sõidukiga Muu liiklusõnnetus Sõiduki teelt väljasõit Sõiduki ümberpaiskumine teel Sõidukite külgkokkupõrge KOKKU Kõige enam leiab inimkahjuga liiklusõnnetusi aset arusaadavalt tänavalõikudel, 355 kokku 382-st. Järgmises tabelis on aga esitatud juba veidi täpsem jaotus taristuelementide lõikes. 25

26 Tabel 3. Inimkahjuga liiklusõnnetuste jagunemine liiklusõnnetuse liigi ja taristuelemendi lõikes LÕ liik / teerajatis Fooriga raudteeülesõidukoht Fooriga reguleeritud ristmik Jalakäijate ülekäigurada reguleerimata Jalakäijate ülekäigurada reguleeritud Tänavalõik/rajatis puudub Reguleerimata ristmik - liiklusmärkidega Reguleerimata ristmik liiklusmärkideta Ristumine jalgrattateega Ühissõiduki peatuskoht taskuga Ühissõiduki peatuskoht taskuta Kokkupõrge ees liikuva sõidukiga Kokkupõrge ees seisva sõidukiga Kokkupõrge jalakäijaga Kokkupõrge sõidukiga küljelt Kokkupõrge teel oleva takistusega Kokkupõrge teevälise takistusega Kokkupõrge vastutuleva sõidukiga Muu liiklusõnnetus Sõiduki teelt väljasõit Sõiduki ümberpaiskumine teel Sõidukite külgkokkupõrge KOKKU Nagu analüüsist selgub, on liiklusohutuse seisukohast kõige kriitilisemateks taristuelementideks Tartus tänavalõigud, kus eraldi ei ole rajatise liiki välja toodud, aga ka reguleerimata jalakäijate ülekäigurajad ja reguleerimata ristmikud. Nimetatud elemendid on just silmatorkavad ka kõige riskialtimate liiklusõnnetuse liikide- jalakäijaõnnetuste ja külgkokkupõrgete - seisukohalt. Nimetatu kohalt on iseloomulik tulemus, mida kirjeldab järgnev joonis

27 Kokkupõrge jalakäijaga Kokkupõrge sõidukiga küljelt Joonis 14. Üliraskete liiklusõnnetuste jagunemine teerajatiste lõikes. Mainitud kahe liiklusõnnetuse liigi seisukohalt on tulemus see, et enamus külgkokkupõrkeid toimub reguleerimata ristmikel, enamus jalakäijaõnnetusi aga reguleerimata jalakäijate ülekäikudel. Sellest tulenevalt ongi järgmises liiklusohutuse kavas otstarbekas rõhutada just nimetatud taristuliikide ohutusprobleemi. Kui hinnata liiklusõnnetuste toimumist seostatuna teekatte seisukorraga, siis saame tõdeda, et enamus liiklusõnnetusi toimub kuiva teekattega, teatud määral torkab silma ka märg teekate, kuid muud olukord, ilmselgelt seostatuna ka nende toimumise sagedusega, ei ole liiklusriski seisukohalt kuigi tähelepanuväärsed. (Joonis 15.) 27

28 Hukkunud Vigastatud Joonis 15. Teekatte seisukord liiklusõnnetuse toimumisel Samasuguse järelduse saab sisuliselt teha ka piirkiiruse kohta, enamus liiklusõnnetustest on fikseeritud tänavatel, kus piirkiirus on üldine 50 km/h Joonis 16. Piirkiirus liiklusõnnetuse toimumispaikades. 28

29 Liiklusõnnetuste andmestik võimaldab määrata ka liiklusõnnetuse toimumishetkel ilmnenud ilmastiku- ja valgustustingimused, mida iseloomustavad järgnevad joonised 17 ja 18. Enamus liiklusõnnetustest on aset leidnud selge või pilvise ilmaga ning valge ajal või sisselülitatud tänavavalgustusega (joonis 18) Hukkunud Vigastatud Joonis 17. Ilmastikutingimused liiklusõnnetuse toimumise ajal Hukkunud Pimeda ajal valgustus ei põle Pimeda ajal valgustus puudub 4 71 Pimeda ajal valgustus põleb Valge aeg Vigastatud Joonis 18. Valgustustingimused liiklusõnnetuse toimumise ajal. Viimatitoodu osas tuleb järeldada, et ei ilmastikutingimustel ega valgustustingimustel pole olulist mõju liiklusõnnetuste toimumisele. 29

30 LIIKLUSÕNNETUSTES OSALEJAD Käesolevas peatükis on esitatud Tartus aastatel registreeritud inimkahjuga liiklusõnnetuste analüüsi tulemustest, mis käsitleb liiklusõnnetustes osalejaid. Erinevalt liiklusõnnetuse liigist, mida käsitleti eelmises peatükis, on liiklusõnnetustes osalejate osas fikseeritud ka liiklejaliik täpsema jaotusena. Järgmisel joonisel on esitatud liiklusõnnetustes osalejate jagunemine liiklejaliikide lõikes. Nagu selgub, on koguni 53% liiklusõnnetustes osalejatest kergliiklejad - jalakäijad või jalgratturid, kusjuures viiamse osas on äärmiselt tähelepanuväärne ka jalgratturite osakaal - 25%. Arvestades asjaolu, et Tartu linnas on jalgarattaliikluse osakaaluks modaaljaotuses hinnatud 6...7%, siis on just jalgrattaliikluse risk tartus tähelepanuväärselt kõrge. 0,3% 1% 5% 25% 16% 25% 28% Jalakäija Jalgrattur Kaasreisija Mootorrattur Mopeedijuht Sõiduautojuht Veo- või vedukauto juht Joonis 19. Liiklusõnnetustes osalejate jagunemine liiklejaliikide lõikes. 30

31 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 26% 15% 16% 13% 10% 5% 6% 5% 2% 0,3% > ? Joonis 20. Liiklusõnnetustes osalejate vanuseline jaotus 8,00 7,00 6,90 6,00 5,00 4,00 5,04 4,47 4,16 3,55 3,00 2,00 1,82 2,59 2,36 1,00 0, Joonis 21. Liiklusõnnetustes kannatanute arv vanusegruppide lõikes suhestatuna elanike arvuga vanusegrupis (liiklusõnnetustes kannatanuid/ 1000 elaniku kohta vastavas vanusegrupis). 31

32 Jalakäija Jalgrattur Kaasreisija Mootorrattur Mopeedijuht Sõiduautojuht 5 0 > Joonis 22. Liiklusõnnetustes kannatanud vanusegrupiti ja liiklejaliigiti Jalgrattur Jalakäija > Joonis 23. Liiklusõnnetustes kannatanud jalakäijate ja jalgratturite vanuseline jaotus. 32

33 Jalakäija Jalgrattur, mop.juht Kaasreisija Mootorrattur Autojuht Jalakäija Jalgrattur Kaasreisija Mootorrattur Autojuht MEES NAINE Joonis 24. Liiklusõnnetustes kannatanud vanusegrupi, liiklejaliigi ja soo lõikes TARISTU OLUKORD JA ARENGUD Tänavavõrgu arendamise peamine eesmärk on elanike liikumisvajaduse ja sellest tuleneva transpordikasutuse toimimiseks vajalikud tingimuste tagamine. Oluline on siinjuures liiklussujuvuse parandamine ning transpordist tulenevate negatiivsete mõjude, sealhulgas ka liiklusõnnetustes tekkiva kahju- leevendamine. Tänavavõrgu arendamine peab toimima ühtse tervikuna transpordi ja linnaruumi planeerimisega, seda ei tohi vaadata eraldiseisvalt üleüldistest transpordiplaneerimise eesmärkidest ning linna arengu prioriteetidest. Transpordisüsteem peab tagama lähtuvalt liikumisvajadusest ohutu, keskkonnasõbraliku, sujuva ja optimaalseima lahenduse. Tartu linna tänavavõrk on aastate jooksul oma põhistruktuurilt välja kujunenud ning viimastel aastatel on eelkõige lisandunud tänavaid, mida saab käsitleda kesklinnast möödasõiduteedena ja mille peamiseks eesmärgiks on vähendada autoliiklusest tulenevaid mõjusid eelkõige kesklinnas. Nende arengute üheks oluliseks aspektiks on olnud ka vajadus paremini adapteerida maanteede ja linna tänavavõrk, arvestades ka rahvastiku ning töökohtade paiknemise muutusi viimastel kümnenditel. 33

34 Tartu tänavavõrgu edasised arengud määrab koostamisel olev uus üldplaneering, mis rõhutab muuseas ka järgnevaid asjaolusid. Tänavavõrgu arendamisel on rõhk vaja asetada liiklusohutuslike meetmete rakendamisele vähendamaks eelkõige raskete, inimkannatanutega liiklusõnnetuste toimumist. Rakendatavad meetmed tuleb kavandada lähtuvalt tänavate funktsioonidest. Tänavavõrgu planeerimine peab tuginema lisaks tänava funktsioonile ka eeldatavate liiklusvoogude prognoosile, mis sõltub kavandatud maakasutusest tulenevast liiklusnõudlusest. Tänavavõrgu kavandamisel lähtutakse standardist Linnatänavad (kehtiv variant EVS 843:2003, uustöötlus koostamisel). Standardi kohaselt peab tänavavõrk tagama: - Sõitjatele soodsad ühendused elu- ja töökohtade, elukoha ja piirkonnakeskuse ning linnakeskuse vahel; - Sõitjate, jalakäijate ja jalgratturite liikluse ohutuse ja mugavuse; - Liiklusvoogude ratsionaalse jagunemise tänava- ja teedevõrgul; - Võimaluse otstarbekalt paigaldad tehnovõrke; - Elanikkonda rahuldavad keskkonna ja miljöötingimused; - Eriotstarbeliste sõidukite juurdepääs valdustele. Standardi nõuetest lähtuvalt on tänavavõrgu planeerimise peamised eesmärgiks asula ja selle tagamaa teedevõrgu kujundada ühtselt toimivaks tervikuks. Tänavavõrgu toimivust tuleb silmas pidada iga üksiku tänava projekteerimise kõigis etappides alates projekteerimise tingimuste väljastamisest ja lõpetades tee korrashoiu ning avamisjärgse liiklusohutuse auditeerimisega. Tänavad jagunevad, tulenevalt selle põhifunktsioonist (läbilaskvuse ja ligipääsu tagamine) magistraalideks ja juurdepääsudeks. Lähtuvalt standardist on tänavavõrgu elementide jaotamisel magistraalideks ja juurdepääsudeks peamiseks aluseks tänavate põhifunktsiooni määramine. Tartus määrab tänavavõrgu arendamise põhimõtted koostamisel olev üldplaneering. Selle üldplaneeringu tänavavõrgu käsitlemisel ongi lähtutud sellest põhimõttest, et linna keskosas puuduvad perspektiivis põhimagistraalid ja standardi soovituse kohaselt on linna keskosas kõige suurema autoliikluse koormusega tänavateks jaotusmagistraalid. Juurdepääsude funktsiooniks on tagada ühendus magistraalidelt valdustele. Juurdepääsud jagunevad kõrvaltänavateks, kvartalisisesteks tänavateks ja veotänavateks. Neil toimuv liiklus on seotud kohaliku piirkonnaga ning läbivat liiklust üldiselt ei ole. Juurdepääsutänavatest on üldplaneeringu mahus välja toodud veotänavad. Veotänav erineb oluliselt muudest tänavaliikidest tänavaelementide paigutuse, parameetrite ja sellest lähtuva ruumivajaduse osas. Veotänav on ladude või tööstusala tänav, mis suunab seal tekkiva liikluse kõrgema liigi tänavatele. 34

35 2.5. KOOSTÖÖ NAABEROMAVALITSUSTE JA -PIIRKONDADEGA, RIIGITEEDEVÕRGU ARENGUD JA VASTASTIKUSED MÕJUD Kuna liiklus on oma olemuselt omavalitsuse piire eirav tegevus, siis on äärmiselt oluline, et taristuobjektide ja -võrgustiku kavandamisel teeks linn koostööd nii riigi kui ka teiste naaberomavalitsustega. Siinkohal on olulised kõikide liikumisviiside käsitlus- nii autoliikluse jaoks vajalik teedevõrk, kui ka ühistranspordisüsteem, mis ei arvesta omavalitsuse piire, aga ka kergliiklusteedevõrgustik, mis ühendab (ka omavalitsuse piire ületades) linna ja naaberomavalitsuse piirilähedasi tõmbekeskusi ja -objekte. 35

36 3. TARTU LIIKLUSOHUTUSKAVA KOOSTAMIST SUUNAVAD JA MÄÄRAVAD ALUSDOKUMENDID 3.1. EESTI LIIKLUSOHUTUSPROGRAMM AASTATEKS mail aastal Riigikogu toetuse saanud esimese rahvuslik liiklusohutuskava strateegiliseks eesmärgiks oli algselt saavutada aastaks olukord, et Eestis liiklusõnnetustes hukkunute arv ei ületaks 100 inimest. Liiklusohutuskava eesmärkide saavutamiseks olid kavandatud tegevusülesanded liiklusohutuse parandamiseks. Lähtudes tegevusülesannete rakendamise kiirusest, maksumusest ja tõhususest jaotati ülesanded järgmistesse etappidesse: I etapis (aastatel ) kavandati alustada esmatähtsate, kiirelt toimivate ja odavate meetmete rakendamist; II etapis (aastatel ) plaaniti jätkata I etapi käigus efektiivseks osutunud meetmete elluviimist ja rakendatakse täiendavalt keerukamaid ja suurema maksumusega meetmeid; III etapis (aastatel ) oli peamisteks strateegilisteks eesmärkideks analüüsida kahe esimese etapi tulemusi ja rakendada täiendavalt keerukaid, kalleid ja edasilükatud meetmeid. Eesti rahvusliku liiklusohutusprogrammi periood sai läbi 2015.aastal. Seal püstitatud strateegiline eesmärk- jõuda olukorrani kus aastal ei hukkuks aastas keskmiselt enam kui 75 liiklejat sai praktiliselt täidetud, sest kolme aasta keskmine hukkunute arv oli tegelikult 75, EESTI RIIKLIK LIIKLUSOHUTUSPROGRAMM AASTATEKS 2016 KUNI aastal asus Maanteeamet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ülesandel ette valmistama järgmist Eesti liiklusohutuse strateegilist eesmärki kuni aastani aasta lõpus formeeris Maanteeamet ka uue liiklusohutuse strateegia töögrupid. Uue liiklusohutusprogrammi mustand valmis 2016.aastal. Vabariigi Valitsus kinnitas korraldusega nr 54 liiklusohutusprogrammi aastateks ja selle elluviimiskava Liiklusohutusprogrammiga määratakse järgneva kümnendi liiklusohutuse põhimõtted, millest riigi liiklusohutuse kujundamisel lähtutakse. Liiklusohutusprogramm aastateks läheneb liiklusohutuse tagamisele terviklikult ning selle eesmärk on liiklussurmade ja raskesti vigastatute arvu vähendamine selliselt, et aastate keskmisena ei hukuks liikluses mitte üle 40 inimese ja raskesti vigastatute arv ei ületaks aastate keskmise väärtustena 330 inimest aastas. Liiklusohutusprogrammiga defineeritakse selgesõnaliselt raamistik, millest riigi liiklusohutuse kujundamisel lähtutakse. Ühegi inimese hukkumine või rasekelt vigastada saamine liikluses ei ole aktsepteeritav. Liiklusohutussüsteemi otsuste tegemisel seatakse kõigil otsustustasanditel eesmärgiks 36

37 maksimaalne liiklusohutuse tagamine. Teeliikluses on liiklusõnnetused ja isegi väiksemad vigastused vältimatud, kuid sündmuste ahel, mis viib inimelu või tervise jääva kaotuseni, on katkestatav. Liiklusohutuse eesmärkide saavutamiseks keskendutakse kolmele peamisele liiklusohutust mõjutavale valdkonnale. Valdkond Vastutustundlik ja ohte tajuv liikleja keskendub kõigi liikluses osalejate ohutust väärtustavate hoiakute ja alalhoidliku liikluskäitumise kujundamisele. Valdkond Ohutu keskkond hõlmab ohutumat ja tõhusamat liikuvust, mis on sotsiaalselt vastuvõetav ja keskkonnasäästlik ning erinevate aastaaegade liikluseripärasid arvestav. Valdkond Ohutu sõiduk näeb ette tegevused, mis on seotud sõiduki turvalisuse, tööga seotud sõidukite ohutusega ning täisautomaatsete sõidukite kasutuselevõtuga TRANSPORDI ARENGUKAVA aastal vastu võetud Eesti transpordi arengukava [8] sätestab peamiste eesmärkidena: Transpordi arengu planeerimisel peaks olema keskmes selle ökonoomsus ja keskkonnasäästlikkus. Eesti suuremad vajadused transpordisektori arengus on säilitada põhimaanteede seisukord ja parandada tugija kõrvalmaanteid, jätkata Tartu-Tartu maantee neljarealiseks ehitamist; vähendada linnades autokasutust, parandades kõndimise, jalgrattaga sõitmise ja ühistranspordi võimalusi ning pakkuda nutikate lahenduste abil ka uusi teenuseid, suurendada rongiühenduste kiiruseid ja sagedusi nii, et Tartu ja teiste linnade vahel liikumiseks on rong eelistatuim transpordivahend, parandada rahvusvahelisi rongiühendusi; tõsta taastuvenergiat kasutavate ja ökonoomsemate sõidukite osakaalu, jms. Transpordi arengukava puudutab ka liiklusohutust sõnastades järgmised põhimõtted: "Suurenda liiklusohutust, et kolme aasta keskmine liikluses hukkunute arv jääks alla 50 ning pikemas perspektiivis ei hukkuks liikluses ühtegi inimest". Eesmärkide saavutamiseks keskendutakse transpordisüsteemi kolmele peamisele liiklusohutust mõjutavale aspektile liiklejale, sõidukile ja liikluskeskkonnale. Neid kõiki haaravalt suurendatakse ohutuse ja transpordi toimivuse tõhususe suurendamiseks järelevalvet ning võetakse laiemalt tarvitusele uusi tehnoloogilisi lahendusi ehk intelligentseid transpordisüsteeme (ITS). Liiklusohutust suurendavate tegevuste juures on loetletud alljärgnevad: 1. Kinnitatakse järgmise perioodi liiklusohutusprogramm ja tegevusplaanid, hinnatakse süsteemselt nende täitmist ja tulemuslikkust. Liiklusohutuskava tegevused kajastatakse vajadusel vastavates poliitikavaldkondades. 2. Luuakse ühtne, toimiv ja koostööd võimaldav liiklusohutusalaste tegevuste juhtimismudel riiklikul, regionaalsel ja kohalikul tasandil, kaasates liiklusohutusalaste probleemide lahendamisel võimalikult palju osapooli. 3. Võetakse kasutusele uusi tehnoloogilisi lahendusi vastavalt ITS tegevuskavale. 4. Ohutu liikleja jätkatakse tööd liiklusohutusalase koolituse ja teavitusega liiklemise ohutust väärtustavate hoiakute ja alalhoidliku liikluskäitumise kujundamiseks, pöörates tähelepanu suurema riskiga liiklejatele. Arendatakse kompleksseid süsteeme liiklejate liikluskäitumise parandamiseks. Tulenevalt naiste ja meeste erinevast liikluskäitumisest arvestatakse liiklusstatistika kogumisel, 37

2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING

2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING 2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING TARTU LINNAS 2016. AASTAL TALLINN 2016 Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2016. aastal 2 Sisukord: Uuringu

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas Mari Jüssi SEI-Tallinn september 2011 Uuringu eesmärk Saada ülevaade: Tallinna transpordi CO 2 heite suundumustest ja jaotusest sõidukite

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Slide 1

Slide 1 1 Linnatranspordi strateegiad Miks me mõtleme nii nagu me mõtleme? 1 Millised on Tallinna transpordisüsteemi peamised probleemid? Neli peamist puudust: Keskajal väljakujunenud tänavavõrk.... Selleks et

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Liikluslahendus OÜ Välja 9, Tartu reg nr koduleht: Töö nr: 0915/4 Tellija: Tartu Linnavalitsus linnamajanduse o

Liikluslahendus OÜ Välja 9, Tartu reg nr koduleht:   Töö nr: 0915/4 Tellija: Tartu Linnavalitsus linnamajanduse o Liikluslahendus OÜ Välja 9, 50303 Tartu reg nr 11999509 koduleht: www.liikluslahendus.com Töö nr: 0915/4 Tellija: Tartu Linnavalitsus linnamajanduse osakond Vaksali tn - Näituse tn ristmiku liikluskorralduse

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tallinna piirkonna säästva linnaliikuvuse strateegia regionaalse koostöö väljakutsed 13.2.2018 Linnade ja valdade päevad 2019 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Tallinna piirkonna

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KOV ja LO_MoMaBiz

Microsoft PowerPoint - KOV ja LO_MoMaBiz KOHALIKU OMAVALITSUSE ROLLIST LIIKLUSOHUTUSE PARANDAMISEL Dago Antov 1 1 Mis on ohutu liiklus? Häireteta liikumine Häiring Konflikt Kokkupõrge OHUTU? OHTLIK Materiaalne kahju Inimkahju 1 KUIDAS MÕÕTA OHUTUST?

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

2 JUHI KOHUSTUSED Lk Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõiges

2 JUHI KOHUSTUSED Lk Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõiges 2 JUHI KOHUSTUSED Lk 4 1. 16. Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõigest, mis võib takistada liiklust, ohustada või kahjustada

Rohkem

Linnalähialade liikluskeskkonna määratlemine ja liiklusohutusprobleemide väljaselgitamine

Linnalähialade liikluskeskkonna määratlemine ja liiklusohutusprobleemide väljaselgitamine 2015 Linnalähialade liikluskeskkonna määratlemine ja liiklusohutusprobleemide väljaselgitamine Liiklusohutuse osakond Maanteeamet 28.10.2015 Sisukord Sissejuhatus... 2 Töö eesmärk... 5 1. Linnalähiala

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut Marite Rõõm KIIRUSTABLOODE MÕJU MOOTORSÕIDUKIJUHTIDE KIIRUSKÄITUMISELE Bakalaureuse

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut Marite Rõõm KIIRUSTABLOODE MÕJU MOOTORSÕIDUKIJUHTIDE KIIRUSKÄITUMISELE Bakalaureuse TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut Marite Rõõm KIIRUSTABLOODE MÕJU MOOTORSÕIDUKIJUHTIDE KIIRUSKÄITUMISELE Bakalaureusetöö Juhendaja: professor Dago Antov Tallinn 2017 1

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

normaali

normaali AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

LIIKLUSVOOLUGA LIITUMINE JA SELLES SÕITMINE 3

LIIKLUSVOOLUGA LIITUMINE JA SELLES SÕITMINE 3 LIIKLUSVOOLUGA LIITUMINE JA SELLES SÕITMINE. PAIKNEMINE RISTMIKU ÜLETAMISEL. LIIKLUSVOOLUGA LIITUMINE JA SELLES SÕITMINE Sõidu alustamine Sõiduki asukoht sõites Sõidu alustamine Seadusandlusest tulenevad

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Portfolio_May2014

Portfolio_May2014 Liiklussüsteemi võimekuse suurendamine EE-LV-RU rahvusvahelise tähtsusega transpordikoridoris ESTLATRUS TRAFFIC ELRI-109 01.04.2012-30.06.2014 EESMÄRK Mobiliseerida enam piiriäärseid ressursse liiklusohutuse

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

- KLEEBI - VÄRVI - JOONISTA Liiklusaabits esimesele kooliastmele TASUTA Tallinn 2019 Maanteeamet Ennetustöö osakond Koostajad: Merike Saar, Piret Jõul

- KLEEBI - VÄRVI - JOONISTA Liiklusaabits esimesele kooliastmele TASUTA Tallinn 2019 Maanteeamet Ennetustöö osakond Koostajad: Merike Saar, Piret Jõul - KLEEBI - VÄRVI - JOONISTA Liiklusaabits esimesele kooliastmele TASUTA Tallinn 2019 Maanteeamet Ennetustöö osakond Koostajad: Merike Saar, Piret Jõul ja Eve- Mai Valdna Kujundus, küljendus ja illustratsioonid:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Keila lõunarajooni liiklusuuring

Keila lõunarajooni liiklusuuring 2016 INSENERIBÜROO STRATUM Keila lõunarajooni liiklusanalüüs 1. Üldinformatsioon Käesolev liiklusuuring on läbi viidud hindamaks Harjumaal, Keila linna lõunarajooni arendustega lisanduva liikluskoormuse

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

MNT_jagratturi_vihik_A6.ai

MNT_jagratturi_vihik_A6.ai Sissejuhatus Jalgratas on sõiduvahendina muutumas üha populaarsemaks ja igapäevaliikluses kohtab jalgrattaid sagedamini kui kunagi varem. Rohkem kui kunagi varem on päevakorral ka jalgratturite turvalisus.

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Labisoit 2004 aruanne.doc

Labisoit 2004 aruanne.doc INSENERIBÜROO STRATUM Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine TALLINN 2004 Seletuskiri Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine Sissejuhatus Eestis on rea aastate

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marek Alliksoo Export Sales Manager 01 November 2018 Targa linna lahendused linnaplaneerimises Tark linn Tark asjade internet (Tark Pilv) Tark automatiseeritus Tark energia Tark juhtimine Tark kodanik

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud])

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud]) Ühtse piletisüsteemi pilootprojekt Viimsi vallas Pärt Põldemaa Harjumaa Ühistranspordikeskus 21.10.2005 Pilootala Pilootprojekt Hõlmab 2 KOV: Tallinn ja Viimsi 600 000 sõitjat aastas Plaanimisperiood märts-august

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

AMETIKIRJELDUS

AMETIKIRJELDUS KINNITATUD Kantsleri.01.2013 käskkirjaga nr 226-T Lisa 2 AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 Struktuuriüksus RAHVATERVISE OSAKOND 1.2 Ametinimetus PEASPETSIALIST (MITTENAKKUSLIKUD HAIGUSED) 1.3 Kellele allub tervisepoliitika

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 843:2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE

EESTI STANDARD EVS 843:2003 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESTI STANDARD LINNATÄNAVAD Town streets EESTI STANDARDIKESKUS AMETLIK VÄLJAANNE EESSÕNA Eesti standard Linnatänavad põhineb Eesti ehitusprojekteerimisnormidel EPN 17 Linnatänavad. Standardi kavandi koostasid

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Inseneribüroo Stratum OÜ

Inseneribüroo Stratum OÜ Inseneribüroo Stratum Tallinna linna parkimise arengukava aastateks 2002 2005 Tallinn 2002 Inseneribüroo Stratum Tallinna linna parkimise arengukava aastateks 2002 2005 LÕPPARUANNE Tallinn 2002 2 SISUKORD

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

2. Kohalik transport 2A. Hetkeolukord Palun täitke järgnev tabel kõige uuemate saadaolevate andmetega: Näitaja Andmed Ühikud Elanikkonna osakaal, kes

2. Kohalik transport 2A. Hetkeolukord Palun täitke järgnev tabel kõige uuemate saadaolevate andmetega: Näitaja Andmed Ühikud Elanikkonna osakaal, kes 2. Kohalik transport 2A. Hetkeolukord Palun täitke järgnev tabel kõige uuemate saadaolevate andmetega: Näitaja Andmed Ühikud Elanikkonna osakaal, kes elab vähemalt 300 meetri raadiuses ühistransporditeenusest,

Rohkem

1 Liikluskäitumise monitooring 2014 Liikluskäitumise monitooring 2014 Aruande koostas: Juri Ess Töös osalesid: Juri Ess Stanislav Metlitski Tallinn, 2

1 Liikluskäitumise monitooring 2014 Liikluskäitumise monitooring 2014 Aruande koostas: Juri Ess Töös osalesid: Juri Ess Stanislav Metlitski Tallinn, 2 1 Aruande koostas: Juri Ess Töös osalesid: Juri Ess Stanislav Metlitski Tallinn, 2014 Eessõna Käesolev aruanne on liikluskäitumise monitooringu (edaspidi LIMO) aastal 2014 läbiviidud projekti lõpparuandeks.

Rohkem

VVm RT I 2001, 15, 66 Liikluseeskiri Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 2001. a määrus nr 48. Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6

VVm RT I 2001, 15, 66  Liikluseeskiri Vabariigi Valitsuse  2. veebruari 2001. a määrus nr 48.   Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6 2 tund 16. Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõigest, mis võib takistada liiklust, ohustada või kahjustada inimesi, vara

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Liikluskasvatuse eesmärk alushariduse raamõppekavas

Liikluskasvatuse eesmärk alushariduse raamõppekavas Liikluskasvatuse temaatika lõiming õppe- ja kasvatustegevusesse EESMÄRK on ohutu liikumise õpetamine lasteaia siseruumides, lasteaia välisterritooriumil ning väljaspool lasteaeda. 1,5 3 aastased lapsed

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool

PISA 2015 tagasiside koolile Tallinna Rahumäe Põhikool PISA 215 tagasiside ile Tallinna Rahumäe Põhi PISA 215 põhiuuringus osales ist 37 õpilast. Allpool on esitatud ülevaade i õpilaste testisoorituse tulemustest. Võrdluseks on ära toodud vastavad näitajad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem