Pakendi infoleht: teave patsiendile. Daivobet, 50 mikrogrammi/0,5 mg/g geel Kaltsipotriool, beetametasoon

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Pakendi infoleht: teave patsiendile. Daivobet, 50 mikrogrammi/0,5 mg/g geel Kaltsipotriool, beetametasoon"

Väljavõte

1 Pakendi infoleht: teave patsiendile Daivobet, 50 mikrogrammi/0,5 mg/g geel Kaltsipotriool, beetametasoon Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. - Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased. - Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. Infolehe sisukord 1. Mis ravim on Daivobet ja milleks seda kasutatakse 2. Mida on vaja teada enne Daivobet i kasutamist 3. Kuidas Daivobet i kasutada 4. Võimalikud kõrvaltoimed 5. Kuidas Daivobet i säilitada 6. Pakendi sisu ja muu teave 1. Mis ravim on Daivobet ja milleks seda kasutatakse Daivobet i kasutatakse täiskasvanute peanaha ja keha teiste piirkondade psoriaasi paikses ravis, et ravida kerget kuni mõõdukat naastulist psoriaasi (harilik psoriaas) täiskasvanutel. Psoriaas on põhjustatud naharakkude liiga kiirest paljunemisest. See põhjustab naha punetust, ketendust ja paksenemist. Daivobet sisaldab kaltsipotriooli ja beetametasooni. Kaltsipotriool aitab normaliseerida naharakkude kasvu ja beetametasoon vähendab põletikku. 2. Mida on vaja teada enne Daivobet i kasutamist Ärge kasutage Daivobet i: - kui olete kaltsipotriooli, beetametasooni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline; - kui teil on probleeme kaltsiumi sisaldusega organismis (küsige oma arstilt); - kui teil on teatud tüüpi psoriaas: need on erütrodermiline, eksfoliatiivne ja pustuloosne (küsige oma arstilt). Kuna Daivobet sisaldab tugevatoimelist steroidi, ÄRGE kasutage seda nahal, millel on järgmised kahjustused: - viirustest põhjustatud nahainfektsioonid (nt külmavillid või tuulerõuged); - seente põhjustatud nahainfektsioonid (nt nn sportlase jalg või kassihaigus); - bakterite põhjustatud nahainfektsioonid; - parasiitide põhjustatud nahainfektsioonid (nt sügelised); - tuberkuloos; - perioraalne dermatiit (punetav lööve suu ümber); - õhuke nahk, kergesti kahjustatavad veenid, venitusarmid; - ihtüoos (kuiv nahk kalasoomuseid meenutava ketendusega); - akne (vistrikud); - rosaatsea (näonaha tugev õhetus või punetus); - haavandid või nahavigastused.

2 Hoiatused ja ettevaatusabinõud Enne Daivobet i kasutamist ja kasutamise ajal pidage nõu oma arsti/meditsiiniõe/apteekriga: - kui te kasutate teisi kortikosteroide sisaldavaid ravimeid, kuna teil võivad tekkida kõrvaltoimed; - kui te olete seda ravimit pikaaegselt kasutanud ja planeerite selle lõpetamist (steroidide äkilise lõpetamise korral võib psoriaas ägeneda või õitsele puhkeda ); - kui teil on suhkurtõbi (diabeet), kuna steroidid võivad mõjutada teie veresuhkru taset; - kui teil tekib nahainfektsioon, kuna vajalikuks võib osutuda ravi katkestamine; - kui teil on teatud tüüpi psoriaas, mida nimetatakse tilkpsoriaasiks; - kui teil esineb nägemise ähmastumist või muid nägemishäireid. Erihoiatused - Vältige ravimi kasutamist rohkem kui 30%-l teie kehapinnast või rohkem kui 15 grammi ööpäevas. - Vältige ravimi kasutamist ujumismütsi, kompressi või sideme all, kuna see suurendab steroidi imendumist. - Vältige kasutamist suurel kahjustatud nahapinnal, limaskestadel või nahavoltides (kubemed, kaenlaalused, rindade alused), kuna see suurendab steroidi imendumist. - Vältige kasutamist näol või genitaalidel (suguelundid), kuna need on steroidide suhtes väga tundlikud. - Vältige liigset päevitamist, liigset solaariumi kasutamist ja teisi valgusravi vorme. Lapsed Daivobet i ei ole soovitatav kasutada alla 18-aastastel lastel. Muud ravimid ja Daivobet Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Rasedus ja imetamine Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Kui teie arst on nõustunud, et te võite rinnaga toita, olge ettevaatlik ja ärge kasutage Daivobet i rindadel. Autojuhtimine ja masinatega töötamine Sellel ravimil ei tohiks olla toimet teie autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimele. Daivobet sisaldab butüleeritud hüdroksütolueeni (E321) Daivobet sisaldab butüleeritud hüdroksütolueeni (E321), mis võib tekitada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit) või silmade ja limaskestade ärritust. 3. Kuidas Daivobet i kasutada Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kuidas Daivobet i kasutada: kasutamiseks nahal. Juhised õigeks kasutamiseks - Kasutage seda ainult psoriaasi puhul ja ärge kasutage nahal, kus psoriaasi ei ole. - Enne kasutamist raputage pudelit ning eemaldage kork. - Pigistage geeli puhtale sõrmele või otse psoriaasi poolt kahjustatud nahapinnale. - Kandke Daivobet sõrmeotstega kahjustatud nahale ja hõõruge see õrnalt sisse, kuni psoriaasi poolt kahjustatud pind on õhukese geelikihiga kaetud. - Ärge asetage sidet, ärge katke ega mähkige ravitavat nahapiirkonda.

3 - Pärast Daivobet i kasutamist peske käed korralikult puhtaks. See väldib geeli juhuslikku sattumist teistele kehaosadele (eriti näole, suhu ja silmadesse). - Ärge muretsege, kui veidi geeli satub psoriaasist kahjustatud naha ümber olevale tervele nahale; kui seda satub liiga kaugele, pühkige see ära. - Optimaalse toime saavutamiseks ei ole soovitatav kohe pärast Daivobet geeli määrimist minna duši alla või vanni. - Pärast geeli määrimist vältige kokkupuudet kergesti määrduvate rõivastega (nt siid). Kui teil on peanaha psoriaas - Enne Daivobet i kandmist peanahale kammige juukseid, et lahtised ketud eemalduksid. Kallutage oma pead, et Daivobet näole ei voolaks. See võib aidata ka juuksesalkude lahutamisel enne Daivobet i kasutamist. Kandke Daivobet sõrmeotstega kahjustatud nahapinnale ning hõõruge see õrnalt sisse. Juuste pesemine enne Daivobet geeli kasutamist ei ole vajalik. Raputage pudelit enne Kandge tilk Daivobet i Kandke otse peanahale piirkondades, kasutamist sõrmeotsale. kus on tunda kõrgenenud naaste ning hõõruge Daivobet geel naha sisse. Sõltuvalt problemaatilise piirkonna suurusest on enamasti piisav 1 4 g (kuni 1 teelusikas). Et saavutada maksimaalne raviefeket, on soovitatav juukseid Daivobet i kasutamise järgselt kohe mitte pesta. Laske Daivobet il nahal püsida öö vältel või päeva jooksul. Kasutamisjärgselt juukseid pestes võiks abi olla järgnevatest juhistest: Kandke šampoon Laske šampoonil enne Peske juukseid tavapäraselt. kuivadele juustele, eriti maha pesemist olla hoolikalt nendele aladele, peanahal mõni minut. kuhu geeli kandsite. Vajaduse korral korrake samme 4 6 üks või kaks korda. Ravi kestus - Kasutage geeli üks kord päevas. Geeli kasutamine võib mugavam olla õhtul. - Tavaline esmane ravikuur peanahale on 4 nädalat ning keha teistele piirkondadele 8 nädalat.

4 - Teie arst võib soovitada teistsugust raviperioodi. - Teie arst võib otsustada ka ravikuuri korrata. - Ärge kasutage rohkem kui 15 grammi päevas. Kui kasutate teisi kaltsipotriooli sisaldavaid ravimeid, ei tohi kaltsipotriooli sisaldavate ravimite üldkogus ületada 15 grammi päevas ning ravitava piirkonna suurus ei tohi ületada 30% kogu kehapindalast. Mida võiks Daivobet i kasutamisel oodata? Enamus patsiente näevad ilmseid tulemusi 2 nädala pärast, kuigi psoriaas ei ole selleks hetkeks veel täielikult kadunud. Kui te kasutate Daivobet i rohkem kui ette nähtud Kui olete kasutanud rohkem kui 15 grammi päevas, konsulteerige oma arstiga. Daivobet i liigne kasutamine võib põhjustada kaltsiumi taseme muutusi veres, mis ravi katkestamisel tavaliselt normaliseerub. Arst võib vajada teha vereanalüüse, et kontrollida, kas geeli liigne kasutamine on põhjustanud probleeme teie vere kaltsiumisisaldusega. Liiga pikaaegne kasutamine võib põhjustada ka, et teie neerupealised lakkavad korrektselt töötamast (neerupealised asuvad neerude juures ning toodavad hormoone). Kui te unustate Daivobet i kasutada Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata. Kui te lõpetate Daivobet i kasutamise Daivobet i kasutamine tuleb lõpetada nii, nagu teie arst on teile öelnud. Vajalikuks võib osutuda ravi järk-järguline lõpetamine, eriti kui te olete seda pikka aega kasutanud. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 4. Võimalikud kõrvaltoimed Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Tõsised kõrvaltoimed Pöörduge viivitamatult oma arsti/meditsiiniõe poole, kui tekib mõni allpool mainitud kõrvaltoimetest. Vajalikuks võib osutuda teie ravi lõpetamine. Daivobet i kasutamisel on teatatud järgmiste tõsiste kõrvaltoimete esinemisest. Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st): - psoriaasi ägenemine. Kui teie psoriaas ägeneb, teavitage sellest oma arsti niipea kui võimalik. Mõned tõsised kõrvaltoimed on teadaolevalt põhjustatud beetametasooni (tugev steroid), Daivobet i ühe koostisosa poolt. Kui teil tekib ükskõik milline tõsine kõrvaltoime, peate sellest teavitama oma arsti niipea kui võimalik. Need kõrvaltoimed on tõenäolisemad pikaajalise kasutamise korral, kasutamisel nahavoltides (nt kube, kaenlaalune piirkond või rindade all), kasutamisel sideme all või suurtel nahapindadel. Kõrvaltoimed võivad olla järgmised - Teie neerupealised võivad lakata korralikult töötamast. Selle märgiks on väsimus, depressioon ja ärevus. - Katarakt (ähmane ja udune nägemine, raskused öise nägemisega ja valgustundlikkus) või silmasisese rõhu tõus (tunnusteks on silmavalu, silma punetus, nägemise nõrgenemine või ähmastumine). - Infektsioonid (kuna immuunsüsteem, mis võitleb infektsioonidega, võib olla alla surutud või nõrgenenud).

5 - Pustuloosne psoriaas (punetus kollakate mädavillidega tavaliselt kätel või jalgadel). Selliste nähtude puhul lõpetage Daivobet i kasutamine ja teavitage sellest oma arsti niipea kui võimalik. - Toime diabeedi metaboolsele kontrollile (kui teil on diabeet, võivad esineda veresuhkru väärtuste kõikumised). Tõsised kõrvaltoimed, mida teadaolevalt põhjustab kaltsipotriool - Allergilised reaktsioonid näo või muude kehaosade, nt käte või jalgade tugeva tursega. Tekkida võivad suu/kõri turse ja hingamisraskused. Kui teil tekib allergiline reaktsioon, lõpetage Daivobet i kasutamine, pöörduge viivitamatult arsti poole või lähima haigla vastuvõtuosakonda. - Ravi selle geeliga võib põhjustada kaltsiumitaseme tõusu teie veres või uriinis (tavaliselt siis, kui kasutatud on liiga palju geeli). Vere kaltsiumitaseme tõusu sümptomiteks on ülemäärane uriini eritumine, kõhukinnisus, lihasnõrkus, segasus ja kooma. Tegemist võib olla tõsise kõrvaltoimega ning te peate võtma kohe ühendust oma arstiga. Kui aga ravi katkestatakse, siis kaltsiumitase normaliseerub. Vähem tõsised kõrvaltoimed Daivobet i kasutamisel on teatatud järgmiste vähem tõsiste kõrvaltoimete esinemisest. Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st): - sügelus. Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st): - silmaärritus - põletustunne nahal - nahavalu või nahaärritus - karvanääpsupõletik või turse (follikuliit) - lööve koos naha põletikuga (dermatiit) - nahapunetus väikeste veresoonte laienemise tõttu (erüteem) - akne (vistrikud) - naha kuivus - lööve - pustuloosne lööve nahainfektsioonid. Harva esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st): - allergilised reaktsioonid - venitusarmid - naha kihistumine - tagasilöögi efekt: sümptomite/psoriaasi halvenemine pärast ravi lõppu. Esinemissagedus teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): - peanahale kandes võivad valged või hallid juuksed ajutiselt muutuda kollakaks - nägemise ähmastumine. Beetametasooni peamiselt pikaajalisest kasutamisest tingitud vähem tõsised kõrvaltoimed võivad olla järgmised ning nende tekkimisel peate teavitama oma arsti või meditsiiniõde niipea kui võimalik: - naha õhenemine - naha pindmiste veresoonte või venitusarmide nähtavaletulek - muutused juuksekasvus - punetav lööve suu ümber (perioraalne dermatiit) - nahalööve koos põletiku või tursega (allergiline kontaktdermatiit) - kuldset tooni kühmud (kolloidmiiliad) - nahavärvi heledamaks muutumine (depigmentatsioon) karvanääpsu põletik või paistetus (follikuliit).

6 Vähem tõsised kõrvaltoimed, mida teadaolevalt põhjustab kaltsipotriool, on järgmised: - kuiv nahk - naha valgustundlikkus, mis põhjustab lööbe - ekseem - sügelus - nahaärritus - põletus- ja kipitustunne - nahapunetus tulenevalt väikeste veresoonte laienemisest (erüteem) - lööve - lööve koos nahapõletikuga (dermatiit) - psoriaasisümptomite halvenemine. Kõrvaltoimetest teavitamine Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti,apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 5. Kuidas Daivobet i säilitada - Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. - Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelile pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. - Mitte hoida külmkapis. Hoida pudel välispakendis, valguse eest kaitstult. - 6 kuud pärast esmakordset avamist hävitage pudel koos sellesse jäänud geeliga. Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Daivobet sisaldab - Toimeained on: kaltsipotriool ja beetametasoon. Ühes grammis geelis on 50 mikrogrammi kaltsipotriooli (monohüdraadina) ja 0,5 mg beetametasooni (dipropionaadina). - Teised koostisosad on: vedel parafiin, polüoksüpropüleen-11-stearüüleeter, hüdrogeenitud riitsinusõli, butüleeritud hüdroksütolueen (E321), all-rac-alfa-tokoferool. Kuidas Daivobet välja näeb ja pakendi sisu Daivobet on peaaegu läbipaistev värvitu kuni veidi tuhmvalge geel, mis on pakitud suure tihedusega polüetüleenist pudelitesse, millel on väikese tihedusega polüetüleenist otsik ja suure tihedusega polüetüleenist keeratav kork. Pudelid on asetatud karpidesse. Pakendi suurused: 15 g, 30 g, 60 g, 80 g, 2 x 60 g, 2 x 80 g ja 3 x 60 g. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja: LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Taani Tootjad: LEO Pharma A/S

7 Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Taani LEO Laboratories Ltd. (LEO Pharma) 285 Cashel Road Dublin 12 Iirimaa Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Biocodex OÜ Väike Paala 1 EE Tallinn Tel: See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega: Daivobet: Austria, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Island, Läti, Leedu, Malta, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia Vabariik, Sloveenia, Hispaania, Rootsi. Dovobet: Belgia, Küpros, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Holland, Ühendkuningriigid. Infoleht on viimati uuendatud novembris 2018.

8 Pakendi infoleht: teave patsiendile Daivobet, 50 mikrogrammi/0,5 mg/g geel Kaltsipotriool, beetametasoon Aplikaator Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. - Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased. - Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4. Infolehe sisukord 1. Mis ravim on Daivobet ja milleks seda kasutatakse 2. Mida on vaja teada enne Daivobet i kasutamist 3. Kuidas Daivobet i kasutada 4. Võimalikud kõrvaltoimed 5. Kuidas Daivobet i säilitada 6. Pakendi sisu ja muu teave 1. Mis ravim on Daivobet ja milleks seda kasutatakse Daivobet i kasutatakse täiskasvanute peanaha ja keha teiste piirkondade psoriaasi paikses ravis, et ravida kerget kuni mõõdukat naastulist psoriaasi (harilik psoriaas) täiskasvanutel. Psoriaas on põhjustatud naharakkude liiga kiirest paljunemisest. See põhjustab naha punetust, ketendust ja paksenemist. Daivobet sisaldab kaltsipotriooli ja beetametasooni. Kaltsipotriool aitab normaliseerida naharakkude kasvu ja beetametasoon vähendab põletikku. 2. Mida on vaja teada enne Daivobet i kasutamist Ärge kasutage Daivobet i: - kui olete kaltsipotriooli, beetametasooni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline; - kui teil on probleeme kaltsiumi sisaldusega organismis (küsige oma arstilt); - kui teil on teatud tüüpi psoriaas: need on erütrodermiline, eksfoliatiivne ja pustuloosne (küsige oma arstilt). Kuna Daivobet sisaldab tugevatoimelist steroidi, ÄRGE kasutage seda nahal, millel on järgmised kahjustused: - viirustest põhjustatud nahainfektsioonid (nt külmavillid või tuulerõuged); - seente põhjustatud nahainfektsioonid (nt nn sportlase jalg või kassihaigus); - bakterite põhjustatud nahainfektsioonid; - parasiitide põhjustatud nahainfektsioonid (nt sügelised); - tuberkuloos ; - perioraalne dermatiit (punetav lööve suu ümber); - õhuke nahk, kergesti kahjustatavad veenid, venitusarmid; - ihtüoos (kuiv nahk kalasoomuseid meenutava ketendusega);

9 - akne (vistrikud); - rosaatsea (näonaha tugev õhetus või punetus); - haavandid või nahavigastused. Hoiatused ja ettevaatusabinõud Enne Daivobet i kasutamist ja kasutamise ajal pidage nõu oma arsti/meditsiiniõe/apteekriga: - kui te kasutate teisi kortikosteroide sisaldavaid ravimeid, kuna teil võivad tekkida kõrvaltoimed; - kui te olete seda ravimit pikaaegselt kasutanud ja planeerite selle lõpetamist (steroidide äkilise lõpetamise korral võib psoriaas ägeneda või õitsele puhkeda ); - kui teil on suhkurtõbi (diabeet), kuna steroidid võivad mõjutada teie veresuhkru taset; - kui teil tekib nahainfektsioon, kuna vajalikuks võib osutuda ravi katkestamine; - kui teil on teatud tüüpi psoriaas, mida nimetatakse tilkpsoriaasiks; - kui teil esineb nägemise ähmastumist või muid nägemishäireid. Erihoiatused - Vältige ravimi kasutamist rohkem kui 30%-l teie kehapinnast või rohkem kui 15 grammi ööpäevas. - Vältige ravimi kasutamist ujumismütsi, kompressi või sideme all, kuna see suurendab steroidi imendumist. - Vältige kasutamist suurel kahjustatud nahapinnal, limaskestadel või nahavoltides (kubemed, kaenlaalused, rindade alused), kuna see suurendab steroidi imendumist. - Vältige kasutamist näol või genitaalidel (suguelundid), kuna need on steroidide suhtes väga tundlikud. - Vältige liigset päevitamist, liigset solaariumi kasutamist ja teisi valgusravi vorme. Lapsed Daivobet i ei ole soovitatav kasutada alla 18-aastastel lastel. Muud ravimid ja Daivobet Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Rasedus ja imetamine Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Kui teie arst on nõustunud, et te võite rinnaga toita, olge ettevaatlik ja ärge kasutage Daivobet i rindadel. Autojuhtimine ja masinatega töötamine Sellel ravimil ei tohiks olla toimet teie autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimele. Daivobet sisaldab butüleeritud hüdroksütolueeni (E321) Daivobet sisaldab butüleeritud hüdroksütolueeni (E321), mis võib tekitada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit) või silmade ja limaskestade ärritust. 3. Kuidas Daivobet i kasutada Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kuidas Daivobet i kasutada: kasutamiseks nahal. Lugege käesoleva infolehe lõppu lisatud Daivobet geeli aplikaatori kasutusjuhend enne kasutamist hoolikalt läbi. Kasutusjuhendis on teave Daivobet geeli aplikaatori kokkupaneku, kasutamise, puhastamise ja säilitamise kohta.

10 Daivobet geeli aplikaatorit nimetatakse käesolevas infolehes edaspidi aplikaatoriks. Juhised Daivobet i õigeks kasutamiseks - Kasutage seda ainult psoriaasi puhul ja ärge kasutage nahal, kus psoriaasi ei ole. - Kandke aplikaatori abil Daivobet kahjustatud nahale ja hõõruge see õrnalt sisse, kuni psoriaasi poolt kahjustatud pind on õhukese geelikihiga kaetud. - Ärge asetage sidet, ärge katke ega mähkige ravitavat nahapiirkonda. - Kui geeli satub sõrmedele, peske käed pärast Daivobet i kasutamist korralikult puhtaks. See väldib geeli juhuslikku sattumist teistele kehaosadele (eriti näole, suhu ja silmadesse). - Ärge muretsege, kui veidi geeli satub psoriaasist kahjustatud naha ümber olevale tervele nahale; kui seda satub liiga kaugele, pühkige see ära. - Optimaalse toime saavutamiseks ei ole soovitatav kohe pärast Daivobet geeli määrimist minna duši alla või vanni. - Pärast geeli määrimist vältige kokkupuudet kergesti määrduvate rõivastega (nt siid). Juuste pesemine enne Daivobet geeli kasutamist ei ole vajalik. Et saavutada maksimaalne raviefeket, on soovitatav juukseid Daivobet i kasutamise järgselt kohe mitte pesta. Laske Daivobet il nahal püsida öö vältel või päeva jooksul. Kasutamisjärgselt juukseid pestes võiks abi olla järgnevatest juhistest: Kandke šampoon Laske šampoonil enne Peske juukseid tavapäraselt. kuivadele juustele, eriti maha pesemist olla hoolikalt nendele aladele, peanahal mõni minut. kuhu geeli kandsite. Vajaduse korral korrake samme 1 3 üks või kaks korda. Ravi kestus - Kasutage geeli üks kord päevas. Geeli kasutamine võib mugavam olla õhtul. - Tavaline esmane ravikuur peanahale on 4 nädalat ning keha teistele piirkondadele 8 nädalat. - Teie arst võib soovitada teistsugust raviperioodi. - Teie arst võib otsustada ka ravikuuri korrata. - Ärge kasutage rohkem kui 15 grammi päevas. See tähendab, et ühest 60g-sest aplikaatorist peaks jaguma vähemalt 4 päevaks. - Tavaliselt on peanaha ravikuuriks piisav g päevas Kui kasutate teisi kaltsipotriooli sisaldavaid ravimeid, ei tohi kaltsipotriooli sisaldavate ravimite üldkogus ületada 15 grammi päevas ning ravitava piirkonna suurus ei tohi ületada 30% kogu kehapindalast. Ühe pumpamise korraga saab annuse 0,05 g Daivobet geeli. Mida võiks Daivobet i kasutamisel oodata? Enamus patsiente näevad ilmseid tulemusi 2 nädala pärast, kuigi psoriaas ei ole selleks hetkeks veel täielikult kadunud.

11 Kui te kasutate Daivobet i rohkem kui ette nähtud Kui olete kasutanud rohkem kui 15 grammi päevas, konsulteerige oma arstiga. Daivobet i liigne kasutamine võib põhjustada kaltsiumi taseme muutusi veres, mis ravi katkestamisel tavaliselt normaliseerub. Arst võib vajada teha vereanalüüse, et kontrollida, kas geeli liigne kasutamine on põhjustanud probleeme teie vere kaltsiumisisaldusega. Liiga pikaaegne kasutamine võib põhjustada ka, et teie neerupealised lakkavad korrektselt töötamast (neerupealised asuvad neerude juures ning toodavad hormoone). Kui te unustate Daivobet i kasutada Ärge kasutage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral kasutamata. Kui te lõpetate Daivobet i kasutamise Daivobet i kasutamine tuleb lõpetada nii, nagu teie arst on teile öelnud. Vajalikuks võib osutuda ravi järk-järguline lõpetamine, eriti kui te olete seda pikka aega kasutanud. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. 4. Võimalikud kõrvaltoimed Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Tõsised kõrvaltoimed Pöörduge viivitamatult oma arsti/meditsiiniõe poole, kui tekib mõni allpool mainitud kõrvaltoimetest. Vajalikuks võib osutuda teie ravi lõpetamine. Daivobet i kasutamisel on teatatud järgmiste tõsiste kõrvaltoimete esinemisest. Aeg-ajalt (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st): - psoriaasi ägenemine. Kui teie psoriaas ägeneb, teavitage sellest oma arsti niipea kui võimalik. Mõned tõsised kõrvaltoimed on teadaolevalt põhjustatud beetametasooni (tugev steroid), Daivobet i ühe koostisosa poolt. Kui teil tekib ükskõik milline tõsine kõrvaltoime, peate sellest teavitama oma arsti niipea kui võimalik. Need kõrvaltoimed on tõenäolisemad pikaajalise kasutamise korral, kasutamisel nahavoltides (nt kube, kaenlaalune piirkond või rindade all), kasutamisel sideme all või suurtel nahapindadel. Kõrvaltoimed võivad olla järgmised - Teie neerupealised võivad lakata korralikult töötamast. Selle märgiks on väsimus, depressioon ja ärevus. - Katarakt (ähmane ja udune nägemine, raskused öise nägemisega ja valgustundlikkus) või silmasisese rõhu tõus (tunnusteks on silmavalu, silma punetus, nägemise nõrgenemine või ähmastumine). - Infektsioonid (kuna immuunsüsteem, mis võitleb infektsioonidega, võib olla alla surutud või nõrgenenud). - Pustuloosne psoriaas (punetus kollakate mädavillidega tavaliselt kätel või jalgadel). Selliste nähtude puhul lõpetage Daivobet i kasutamine ja teavitage sellest oma arsti niipea kui võimalik. - Toime diabeedi metaboolsele kontrollile (kui teil on diabeet, võivad esineda veresuhkru väärtuste kõikumised). Tõsised kõrvaltoimed, mida teadaolevalt põhjustab kaltsipotriool - Allergilised reaktsioonid näo või muude kehaosade, nt käte või jalgade tugeva tursega. Tekkida võivad suu/kõri turse ja hingamisraskused. Kui teil tekib allergiline reaktsioon, lõpetage Daivobet i kasutamine, pöörduge viivitamatult arsti poole või lähima haigla vastuvõtuosakonda. - Ravi selle geeliga võib põhjustada kaltsiumitaseme tõusu teie veres või uriinis (tavaliselt siis, kui kasutatud on liiga palju geeli). Vere kaltsiumitaseme tõusu sümptomiteks on ülemäärane

12 uriini eritumine, kõhukinnisus, lihasnõrkus, segasus ja kooma. Tegemist võib olla tõsise kõrvaltoimega ning te peate võtma kohe ühendust oma arstiga. Kui aga ravi katkestatakse, siis kaltsiumitase normaliseerub. Vähem tõsised kõrvaltoimed Daivobet i kasutamisel on teatatud järgmiste vähem tõsiste kõrvaltoimete esinemisest. Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st): - sügelus. Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st): - silmaärritus - põletustunne nahal - nahavalu või nahaärritus - karvanääpsupõletik või turse (follikuliit) - lööve koos naha põletikuga (dermatiit) - nahapunetus väikeste veresoonte laienemise tõttu (erüteem) - akne (vistrikud) - naha kuivus - lööve - pustuloosne lööve. - nahainfektsioonid. Harva esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st): - allergilised reaktsioonid - venitusarmid - naha kihistumine - tagasilöögi efekt: sümptomite/psoriaasi halvenemine pärast ravi lõppu. Esinemissagedus teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): - peanahale kandes võivad valged või hallid juuksed ajutiselt muutuda kollakaks - nägemise ähmastumine. Beetametasooni peamiselt pikaajalisest kasutamisest tingitud vähem tõsised kõrvaltoimed võivad olla järgmised ning nende tekkimisel peate teavitama oma arsti või meditsiiniõde niipea kui võimalik: - naha õhenemine - naha pindmiste veresoonte või venitusarmide nähtavaletulek - muutused juuksekasvus - punetav lööve suu ümber (perioraalne dermatiit) - nahalööve koos põletiku või tursega (allergiline kontaktdermatiit) - kuldset tooni kühmud (kolloidmiiliad) - nahavärvi heledamaks muutumine (depigmentatsioon) - karvanääpsu põletik või paistetus (follikuliit). Vähem tõsised kõrvaltoimed, mida teadaolevalt põhjustab kaltsipotriool, on järgmised: - kuiv nahk - naha valgustundlikkus, mis põhjustab lööbe - ekseem - sügelus - nahaärritus - põletus- ja kipitustunne - nahapunetus tulenevalt väikeste veresoonte laienemisest (erüteem) - lööve - lööve koos nahapõletikuga (dermatiit) - psoriaasisümptomite halvenemine.

13 Kõrvaltoimetest teavitamine Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti,apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest. 5. Kuidas Daivobet i säilitada - Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. - Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud kolbampullile pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. - Mitte hoida külmkapis. - Aplikaator on ühekordseks kasutuseks. 6 kuud pärast esmakordset avamist hävitage aplikaator koos sellesse jäänud geeliga. Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda. 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Daivobet sisaldab - Toimeained on kaltsipotriool ja beetametasoon. Ühes grammis geelis on 50 mikrogrammi kaltsipotriooli (monohüdraadina) ja 0,5 mg beetametasooni (dipropionaadina). - Teised koostisosad on vedel parafiin, polüoksüpropüleen-11-stearüüleeter, hüdrogeenitud riitsinusõli, butüleeritud hüdroksütolueen (E321), all-rac-alfa-tokoferool. Kuidas Daivobet välja näeb ja pakendi sisu Daivobet on peaaegu läbipaistev värvitu kuni veidi tuhmvalge geel, mis on pakitud polüpropüleenist kolbampulli (koosneb suure tihedusega polüetüleenist kolvist ja keeratavast korgist). Kolbampull ja aplikaatori pea (polüpropüleenist väliskest, polüoksümetüleenist hoob ja termoplastsest elastomeerist otsik) tuleb enne esmast kasutamist kokku panna. Polüpropüleenist kattekork on vajalik säilitamiseks. Kolbampull(id), aplikaatori pea(d) ja kattekork (-korgid) on karbis. Pakendi suurused: 60 g (sellele vastab 68 ml) ja 2 x 60 g (sellele vastab 2 x 68 ml). Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja: LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Taani Tootjad: LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Taani LEO Laboratories Ltd. (LEO Pharma) 285 Cashel Road Dublin 12 Iirimaa

14 Aplikaatori kasutusjuhend on lisatud käesoleva infolehe lõppu. Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Biocodex OÜ Väike Paala 1 EE Tallinn Tel: See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega: Daivobet: Austria, Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, Island, Läti, Leedu, Malta, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia Vabariik, Sloveenia, Hispaania, Rootsi. Dovobet: Belgia, Küpros, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Holland, Ühendkuningriigid. Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018

15 Kasutusjuhend Daivobet geeli aplikaator Enne kasutamist tuleb patsiendi infoleht ja kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda, seda isegi siis, kui olete Daivobet geeli varem kasutanud. Daivobet geeli aplikaator on mõeldud Daivobet geeli pealekandmiseks naastulisest psoriaasist kahjustatud nahale ja peanahale. Daivobet geeli aplikaatoriga saab Daivobet geeli nahale kanda, ilma et sõrmed geeliga kokku puutuksid. Järgige psoriaasi ravimisel alati täpselt arsti antud juhiseid. Ärge andke oma Daivobet geeli aplikaatorit kellelegi teisele kasutada. Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Daivobet geeli aplikaator Daivobet geeli aplikaatori ettevalmistamine A) Kontrollige kolbampullile märgitud kõlblikkusaega Kontrollige kolbampulli sildil olevat kõlblikkusaega. Ärge kasutage ravimit pärast kõlblikkusaja lõppu. Kolbampullile märgitud kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Kirjutage kolbampulli sildile aplikaatori kokkupanemise kuupäev. Ärge kasutage aplikaatorit pärast 6 kuu möödumist sellest kuupäevast. B) Eemaldage kolbampulli kork Hoidke kolbampulli püstises asendis ja keerake korki vastupäeva, et seda eemaldada. Ärge pillake kolbampulli maha, sest nii võib geel sealt välja voolata. Pärast korgi eemaldamist visake kork minema.

16 C) Kinnitage aplikaatori pea tugevalt Hoidke kolbampulli püstises asendis ning asetage see aplikaatori peaga kohakuti. Keerake aplikaatori pead päripäeva, kuni see on tugevalt kolbampulli küljes kinni. Aplikaatori pea on tugevalt kinni keeratud, kui kuulete klõpsatust. Tähelepanu: Ärge võtke aplikaatorit koost lahti. Seda tehes võib aplikaator katki minna. D) Aplikaatori täitmine enne esmast kasutamist Täitmiseks: Veenduge, et aplikaatori pea ja kolbampull on tugevalt kinni keeratud. Lükake kolbi õrnalt keskelt ülespoole, samal ajal vajutage hooba, kuni otsiku tipus on näha geeli. Kui võtate kokkupandud Daivobet geeli aplikaatori lennureisile, võib enne geeli pealemäärimist olla vajalik aplikaatorit täitmiseks mõned korrad pumbata. Daivobet geeli kandmine kahjustatud nahapiirkondadele E) Kandke geel kahjustatud piirkondadele Asetage aplikaatori otsik kahjustatud nahapiirkonna lähedale ning vajutage üks või mitu korda hooba, et Daivobet geel otsikust välja tuleks. Iga pumpamise korra järel tuleb hoovast lahti lasta, et ühe annuse ulatuses geeli saada. Ühe pumpamise korraga saab annuse 0,05 g Daivobet geeli. F) Kasutage määrimispindasid, et masseerida Daivobet geeli kahjustatud nahapiirkondadele Kasutage määrimispindasid, et Daivobet geeli masseerida õrnalt kahjustatud naha sisse. Ärge vajutage samal ajal hooba, kui geeli peale määrite. G) Peanahal ja juustepiiril kasutamine Enne Daivobet geeli peanahale kandmist kammige juukseid, et eemaldada kestendav nahk. Kallutage pead nii, et Daivobet geel ei voolaks näonahale. Juuste lahkukammimine enne Daivobeti kasutamist võib aidata. Tehke sõrmedega kompides kindlaks piirkond, mida ravida tuleb ning kammige

17 juuksed sealt lahku. Kandke otsiku abil Daivobet geeli peanahale ja masseerige see naha sisse. H) Pärast geeli pealekandmist Veenduge, et kahjustatud nahapiirkond on piisavalt kaetud. Kui vajalik, siis paluge, et keegi aitaks teil Daivobet geeli nendele nahapiirkondadele kanda, milleni Te ei ulatu või mida ei näe. Kui Teil või kellelgi, kes teid abistab, satub Daivobet geeli sõrmedele, peske pärast ravimi kasutamist käsi. Nii ei satu geeli teistele kehaosadele (eelkõige näonahale, suule ja silmadele). Pärast kasutamist I) Pärast iga kasutuskorda puhastage Daivobet geeli aplikaator. Pärast kasutamist pühkige aplikaatori pea puhta ja kuiva lapiga puhtaks. Puhastamise ajal vältige pumpamist. Tähelepanu: Ärge peske aplikaatorit vee, pesuainete või teiste ainetega. Ärge kasutage niisket või märga lappi, et aplikaatorit puhastada. J) Aplikaatori kinnikatmine Pärast iga kasutuskorda pange aplikaatorile peale kattekork, et hoida aplikaatori pead puhtana. Tehke alati kindlaks, et kattekork oleks tugevalt kinni. Nii ei voola Daivobet geeli säilitamise ja transportimise ajal aplikaatorist välja. K) Järelejäänud Daivobet geeli hulga kindlaks tegemine Et kindlaks teha, kui palju Daivobet geeli on järele jäänud, vaadake kolvi asendit kolbampulli põhjas. Geeli kasutamisel tõuseb kolb ülespoole. Enne uut kasutuskorda L) Kontrollige kõlblikkusaega Enne kasutamist kontrollige alati kolbampulli sildil näidatud kõlblikkusaega. Ärge kasutage ravimit, kui kõlblikkusaeg on läbi või möödunud on 6 kuud kolbampulli avamiskuupäevast. Kolbampullil märgitud kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

18 M) Korgi eemaldamine Eemaldage kattekork, lükates kattekorgi kinnitusriba üles. Säilitamine Pange kattekork alati tugevalt kinni, sest siis ei voola transportimisel või säilitamisel geeli aplikaatorist välja. Lisateabe jaoks vt lõiku 5 säilitamise kohta, Kuidas Daivobet i säilitada. Hävitamine Hävitamise kohta vt lõiku 5, Kuidas Daivobet i säilitada.

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel Diklofenakdietüülamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim, plastikpudelis)* Flixonase Aqueous Nasal Spray 50 MCG, 50 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon Flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim, plastikpudelis)* FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Duac Gel, 10 mg/g + 50 mg/g geel Klindamütsiin, bensoüülperoksiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Actikerall 5 mg/100 mg/g nahalahus Fluorouratsiil/salitsüülhape Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Nasonex, 50 mikrogrammi/pihustus ninasprei, suspensioon Mometasoonfuroaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Flixotide Diskus 50 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises pulberinhalaatoris Flixotide Diskus 100 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NORIFAZ, 35 mg õhukese polümeerikattega tabletid Risedronaatnaatrium Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Clopidogrel Portfarma 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klopidogreel Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elevit Pronatal, õhukese polümeerikattega tabletid 12 vitamiini ja 7 mineraalainet ning mikroelementi Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Advantan 1 mg/g kreem Advantan 1 mg/g salv 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi või salvi sisaldab 1 mg metüülprednisoloonatseponaati.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Lercapin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Lercanidipine Actavis 10 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lercanidipine Actavis 20 mg, õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Alenotop, 70 mg tabletid Alendroonhape Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Zibor, 2500 RÜ anti-xa/0,2ml süstelahus süstlis Naatriumbemipariin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Dymista, 137 mikrogrammi/50 mikrogrammi annuses ninasprei, suspensioon Aselastiinvesinikkloriid/flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Sinomist 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel. Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Protionamiid

Protionamiid PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Protionamiid, 250mg, tablett Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NiQuitin, 7 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 14 mg/24 tundi transdermaalne plaaster NiQuitin, 21 mg/24 tundi transdermaalne plaaster Nikotiin Enne ravimi

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Fluconazole Medochemie, 50 mg kõvakapslid Fluconazole Medochemie, 150 mg kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Clindamycin-MIP 300, 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Clindamycin-MIP 600, 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klindamütsiin Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Digoksiin

Digoksiin PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Digoksiin, süstitav ravimvorm Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1.16%) geel 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g Voltaren Emulgel i sisaldab 11,6 mg diklofenakdietüülamiini,

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Carbalex 200 mg tabletid Carbalex 400 mg tabletid Karbamasepiin (Carbamazepinum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale RENITEC PLUS 20 mg/ 6 mg tabletid Enalapriilmaleaat/ hüdroklorotiasiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diflucan 150 mg, kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE (retseptiravim)* 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ninasprei sisaldab

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Driptane 5 mg tabletid Oksübutüniinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Gliclada 60 mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Gliklasiid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. -

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Parofor, 140 mg/ml lahus joogivees, piimas või piimaasendajas manustamiseks sigadele ja vatsaseede eelsel perioodil vasikatele 2. KVALITATIIVNE JA

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Ivabradine Mylan 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ivabradine Mylan 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid ivabradiin Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte,

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Enap 5 mg tabletid Enap 10 mg tabletid Enap 20 mg tabletid Enalapriilmaleaat Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Doxy-M-ratiopharm 100 mg tabletid Doksütsükliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Roferon-A 3 miljonit rahvusvahelist ühikut (RÜ) süstelahus süstlis Alfa-2a interferoon Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Propanorm 3,5 mg/ml süstelahus Propafenoonvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ciprobay HC, kõrvatilgad suspensioonina 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml suspensiooni sisaldab 2,3 mg tsiprofloksatsiinvesinikkloriidi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diflucan 150 mg, kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Lamisil Uno, 1% nahalahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 gramm nahalahust sisaldab 10 mg terbinafiini (vesinikkloriidina). INN. Terbinafinum

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Imovane 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Zopikloon (zopiclonum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Marevan, 3 mg tablett Marevan Forte, 5 mg tablett Varfariinnaatrium Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2

Bovela, BVDV-1 and BVDV-2 I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Bovela süstesuspensiooni lüofilisaat ja lahusti veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga doos (2 ml) sisaldab: Lüofilisaat:

Rohkem

Pirsue, INN-Pirlimycin

Pirsue, INN-Pirlimycin LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Pirsue 5 mg/ml intramammaarne lahus veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Toimeaine: 10 ml süstal sisaldab 50 mg pirlimütsiini

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

AFTOVAXPUR DOE -O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir

AFTOVAXPUR DOE -O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS AFTOVAXPUR DOE süsteemulsioon veistele, lammastele ja sigadele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 2 ml doosi emulsiooni sisaldab:

Rohkem

"Amoxil, INN-amoxicillin"

Amoxil, INN-amoxicillin Lisa I Nimede loetelu, ravimvormid, ravimite tugevused, manustamisviisid, müügilubade hoidjad liikmesriikides 1 Belgia Belgia Belgia Belgia 1g Dispergeeritav tablett N/A Kapsel, kõva N/A 125 mg 125 mg/5

Rohkem

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen

BTVPUR AlSap 1, Bluetongue Virus Serotype 1 antigen LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS BTVPUR AlSap 1, süstesuspensioon lammastele ja veistele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga 1 ml doos sisaldab: Toimeained: Lammaste

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim*) Ibumetin 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Reseligo, 3,6 mg implantaat süstlis Gosereliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Nobivac LeuFel, INN-FeLV

Nobivac LeuFel, INN-FeLV LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS Nobivac LeuFel, süstesuspensioon kassidele 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml annuse kohta: Toimeaine: minimaalne puhastatud

Rohkem

AlendronateHexal Referral Background Information

AlendronateHexal Referral Background Information LISA I RAVIMI NIMETUSTE, RAVIMVORMI, TUGEVUSE, MANUSTAMISVIISI, TAOTLEJA, MÜÜGILOA HOIDJA LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja Taotleja Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi Rootsi HEXAL A/S

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Noliprel Forte Arginine, 5 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Perindopriilarginiin/indapamiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Ketonal 100 mg/2 ml, süstelahus Ketoprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile DIAZEPEKS, 5 mg/ml süstelahus Diasepaam Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

JUUKSUR

JUUKSUR JUUKSUR VÄRVIMINE: järelkasv 30 ml 20.- lühike juus 40 ml 23.- poolpikk juus 50 ml 60 ml 26 29.- pikk juus 70 ml 80 ml 32-35.- 90 ml 100 ml 38 42.- 110 ml ja rohkem 45.-. TRIIBUD: lühike juus või järelkasv

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Flixonase, 50 mikrogrammi/pihustuses ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

ONPATTRO, INN-patisiran

ONPATTRO, INN-patisiran I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NuvaRing, 120/15 mikrogrammi/24 tunnis, vaginaalravivahend Etonogestreel/etünüülöstradiool Oluline teave kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kohta:

Rohkem

AJOVY, INN-fremanezumab

AJOVY, INN-fremanezumab I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Spiriva Respimat, 2,5 mikrogrammi, inhalatsioonilahus Tiotroopium Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Cutaneous lymphoma a patient s guide Nahalümfoom: patsiendijuhend 2019 Cutaneous Lymphoma Foundation, Lymphoma Action and Lymphoma Coalition Europe Ad

Cutaneous lymphoma a patient s guide Nahalümfoom: patsiendijuhend 2019 Cutaneous Lymphoma Foundation, Lymphoma Action and Lymphoma Coalition Europe Ad Cutaneous lymphoma a patient s guide Nahalümfoom: patsiendijuhend 2019 Cutaneous Lymphoma Foundation, Lymphoma Action and Lymphoma Coalition Europe Adapted, abridged and translated from A Patient s Guide

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Calcigran Forte 500 mg/400 RÜ närimistabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks närimistablett sisaldab 500 mg kaltsiumi (kaltsiumkarbonaadina)

Rohkem

Valdoxan, INN-agomelatine

Valdoxan, INN-agomelatine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Valdoxan 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 25

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Cinacalcet Mylan, INN-cinacalcet

Cinacalcet Mylan, INN-cinacalcet I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cinacalcet Mylan 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Mylan 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid. Cinacalcet Mylan 90 mg

Rohkem

FOSAVANCE, INN-alendronic acid as alendronate sodium trihydrate/colecalciferol

FOSAVANCE, INN-alendronic acid as alendronate sodium trihydrate/colecalciferol I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FOSAVANCE 70 mg/2800 RÜ tabletid FOSAVANCE 70 mg/5600 RÜ tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS FOSAVANCE 70 mg/2800 RÜ tabletid

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem