Lapsed said vallavanaga mürada

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Lapsed said vallavanaga mürada"

Väljavõte

1 Nr. 10 (140) / Oktoober 2007 Lapsed said vallavanaga mürada lk 4-5 TÄNA LEHES: Juhtkiri lk 2 Mõisaturism edukas lk 2 Ma levasuvi läbi lk 2 Kool ootab külalisi lk ja 112 lk 3 Lapsed käisid matkal lk 6 Külaline Ameerikast lk 7 Vana pilt lk 8-9 Hobid nii ja naa lk 10 te gi ja.net lk11 Laupäeval, 20. oktoobril XXIV TÕSTAMAA JOOKS pikkus 7,5 km, start kooli juurest kell 14.30, kirjapanek alates osavõtumaks 15 krooni Arvestus veteranide (NV alates 1972, MV 1967), täiskasvanute (N , M ), A ( ), B ( ), C ( ), D ( ) vanuseklassides Saun, auhinnad parimatele, loosiauhinnad LASTEJOOKS 1998 ja hiljem sündinutele, start kell 14.15, pikkus 700 m, osavõtumaksuta KEPIKÕND Start kell 14.30, raja pikkus 7,5 km TULE OSALEMA!

2 oktoober JUHTKIRI Tuul ulub, möl lab ja mäs sab ak na ta ga, ko listab siib ri te ga ning tu le tab meel de, et sü gis on lõp likult ko hal. Kell on kolm öö sel ja ko gu ko da kond se te pe re ja lu tab une nä gu de maal sü ga vas unes. Aeg-ajalt kos tab nor sa tu si, kut si kate pe re niut sub, hau ga tab ja mat su tab va hel du va edu ga. Mi na tok sin klavia tuu ri ja uu rin värs keid leh ti, ei jõua ära imesta da, et kas Pär nus on kõik hul luks läi nud, sest liu väl ja saa ga ei näi ik ka veel lõp pe vat. No ju malu ke teh ke Val li kää ru, ka ke na koht! Mi nist rid käisid mä ra sid kae mas, kah oma pä ra ne uu dis, eri ti kui kul tuu ri mi nis tee rium mä ra sid ma jan da ma hakkaks. Ega ik ka ei saa aru küll, miks mõist li kult ja aru ka te le mees te le ko haselt ei saa To ri ho bu se kasvan du se prob lee mi la henda da. Üle jää nud le hed tõm ba vad Tuik sood risti le ja tei sed par teid peavad pee ni kest nae ru, sest nen de luu ke re de kal lal ei ole het kel va bu krõ bis tajaid. Sek ka tu leb ka jät kuvalt ve ri se maid uu di seid tub li dest ees ti mees test, kes en ne au to ga sõi tu mine kut kor ra li kud tro pid tee vad, sõb rad pea le võta vad ja siis liik lu ses laibaor gia kor ral da vad. Saa bu mas on jär je kordne päev oma hä da de ja ruma lus te ga. Või bol la oleks vai mult pal ju ter vis li kum ela da väl jas pool sel le il ma ja ma sid, kus kil met sas, ee mal ini mes test ja kommu ni kat sioo nist. Mu ret sema ta as ja de pä rast, mi da me muu ta ei saa, kui gi ma ei saa aru, mis se da takis taks. Ül le Tamm Mõisal külalisi jätkus Taas on tu ris mi hooaeg lä bi saa nud ning siinko hal on hea aeg te ha väi ke ne kok ku võ te möö du nud su vest. Juu ni al gul ava ti taas Tõs ta maa mõi sas tu ris miinfo punkt, kus töö ta sid meie oma koo li usi nad õpi la sed. Suur tä nu tei le tub li töö eest, Anet te, Eve lin, Rii na, Lii sa, Re gi na, He di, Maa li, Ma riia, Eda, Ne le, Keiu ja Ly-And ra ning sa mu ti suur ai täh Kirsti le. Tüd ru kud ja ga sid in fot nii Tõs ta maa val la kui ka naa ber val da de mat ka ra da de, vaa ta mis väär sus te, ma ju tu s- a su tus te, va baa ja veet mi se või ma lus te ja muu seu mi te koh ta. Ko ha peal teh ti mõi sa kü las ta ja te le vas ta valt nen de soo vi le kas 30 või 60 mi nu tili si eks kur sioo ne. Sa mu ti laenu ta ti tel ke, ma ju ta ti kü las tajaid, müü di ko ha li ke ela ni ke poolt teh tud kä si töid, koh vi, jää tist ja ka ras tus joo ke. Suur tä nu tei le, kes te pak ku si te oma ilu said ja hu vi ta vaid käsi töid müüa. Loo de ta vas ti jätkub meie koos töö ka järg misel aas tal. Tõs ta maa mõis osa les ka sel aas tal üle-ees ti li ses mõisa koo li de kü las tus män gus Unus ta tud mõi sad. Sel lest män gust võ tab osa kolm kümmend kuus mõi sa, mil les tegut se vad koo lid. Tei sed mõi sakoo lid olid kü la lis te le ava tud Malevasuvi jälle möödas Mõisa lilleaias ei lõpe töö mitte kunagi. Malevlased külalisi teenindasmas. Tõs ta maa Õpi las ma lev ko gub iga aas ta ga jär jest rokem tuu re ja aus ta jaid. Töö, la he va baa ja veet mis viis, küllalt sood ne palk - need kõik muu da vad ki ma le va po pu laarseks. Ma le va su vi oli ka sel aastal mõ nu salt tra dit sioo ni li ne: juu nis ja au gus tis olid te ge vuses nn töö me si la sed, "Uns tatud Mõi sa te" pro jek tis oli toime ta mas omaet te mees kond ja lä bi su ve sa gi sid Tõs ta maa mõi sas mõi sap rei lid, kor ral dades suu re pä ra sid eks kur sioone, kos ti ta des kü la li si koh vi ja bu duaa ri pi ru ka ga, kau beldes in fo vol di ku te ja vai mus tava te kä si töö taies te ga, sa mas ka öö ma ja pak ku des. Kõi gil su jus töö häs ti na gu ala ti. Ta va pä ra selt tur gu ta sid su ve kuuel päe val, meie mõis aga kõi ki del päe va del. Ke va del oli meil väi ke ne loo tus, et sel su vel on Tõs tamaa mõi sal vei di roh kem külas ta jaid, kui eel mi sel aas tal. Kok ku võ tet te hes sel gus, et kol me su ve kuu jook sul kü lastas Tõs ta maa mõi sa roh kem kui 3000 ini mest. See on kogu ni 1000 ini mest enam kui eel mi sel aas tal. Ilu sat sü gist soo vi des, Kris tii na Le pik tööin du eri ne vad mait see lamu sed Tõs ta maa kaup lu sest. Ilu sad il mad, ter vis lik Mat siran na päe vi tus, Val ge ran na kok ku tu lek ja Ma le va vaim viibi sid ka sel su vel ko ha peal. Ole me üks tei se üle rõõmsad ja tä na me kõi ki poo le hoidjaid ja kaa sae la jaid, tä na me tööand jat Tõs ta maa val la va litsust ja val la va ne mat Too mas Rõ hu ning Pär nu maa õpi lasma le va juht Ma ti Sut ti. Ees on te ren da mas veel sü gi se ne ma le va lõ pueks kursioon, sa mas po le mä ge de ta ga ka jõu lud, see ga ka uus ma le va su vi. Jõu du, ter vist ja rõõ mu kõigi le! Tõs ta maa rüh ma ma lev la sed ja Kirs ti Ta lu TOIMETUS Toimetaja Ülle Tamm tel Küljendaja Pille Paalam, Internet: Saatke meile oma jutte ja fotosid aadressil leht@tostamaa.ee Levi: Tõstamaa PMÜ kauplus, Seliste Jaani pood, Pootsi pood, Tõhela pood ja raamatukogu, Tõstamaa bensiinijaam. Trükikoda Hansaprint Tiraaž: 600tk

3 oktoober 110 Projekti koordinaatorid aasta tagasi Göttingenis ettevalmistuskoosolekut pidamas. Novembri algus toob jälle koolimajja külalisi Alates 1. oktoobrist on meie kool jälle rahvusvahelises projektitöös osaleja ning novembrini toimub Tõstamaa keskkoolis Euroopa Comenius koolide projektikoosolek. Külla tulevad õpilased ja õpetajad Saksamaalt Göttingenist, Itaaliast Firenze lähistelt Scandiccist, Soomest Imatrast, Eestist Vastse-Kuustest ja kahest Türgi koolist. Seega on koolil võõrustada 6 kooli 36 külalisega. Nädala jooksul võtame ühiselt ette palju põnevat. Nii on näiteks kavas Eesti filmiõhtu, kus näitame külalistele palju vastukajasid leidnud filmi Klass. Meile tuleb esinema VAT teatri foorumteater, samuti toimub draamaklass, kus Pärnu teater Endla näitlejad meile lavalist liikumist õpetavad. Külastame vaatamisväärsusi vallas ja Pärnumaal, toimub kanuumatk Soomaal, samuti tutvustame kooli ja mõisa. Kavas on teha ühiselt kunstitöid, mis pärast näitusele ülesse paneme. Projekti pealkirjaks valisime Olla noor Euroopas... ning see keskendub erinevate riikide noortele, nende probleemidele ja rõõmudele. Peaeesmärgiks on õpilastega teatrietenduste loomine, et õpilased ise kirjutaksid stsenaariume, valmistaksid dekoratsioone ning näitleksid. Eks seda põnevat tööd peab ka keegi juhendama ning neile on abiks mitmed pedagoogid. Meie koolis tegutseb tublilt Eve Rõhu näitetrupp ja selle ringi näitetrupi õpilastega saavadki mitmed projekti tegevused tehtud. Appi tulevad veel kunstiõpetaja Inger Vahuvee ning kuna töö toimub inglise keeles, siis on toeks õpetaja Anneli Võso. Organiseerimisele aitab kaasa ka õpetaja Liina Käär. Oleme projekti koordinaatoritega teinud taotluse Euroopa Liidu vastavatele asutustele, Eestis on selleks Sihtasutus Archimedes. Saime heakskiidu, et kahe õppeaasta jooksul ühiselt üritusi ja ettevõtmisi korraldada. Sel õppeaastal toimuvad veel kohtumised veebruaris kas Türgis või Soomes ja kevadel teatrifestival Saksamaal, kus meie õpilastel tuleb juba oma näidendiga lavalaudadele astuda. Eelmine koostööprojekt, milles Tõstamaa kool osales, toimus aastatel ja siis olid meie partneriteks koolid Poolast, Austriast, Portugalist ja Bulgaariast. Usun, et ka selle uue koostööprojekti käigus leiame toredaid sõpru, meie õpilased ja õpetajad parandavad oma keeleoskust ja me tutvume teiste maade kultuuri ja eluoluga, ühtlasi elavdab rahvusvaheline projekt ka kooli õppekava. Soovin kõikidele projektis osalejatele usinat pealehakkamist ja julgust suhtlemisel! Toomas Mitt, projekti koordinaator Pär nu po lit seio sa kon nas regist ree ri ti aja va he mi kul toi mu mis ko haga Tõs ta maa vald järg mi sed sünd mu sed: alus ta tud on kaks liiklus sea du se rik ku mist, mil le osas on alus ta tud kri mi naalme net lus: 2.09 kel la ajal juhtis Val dur (1957) veoau tot Mer ce des Benz, oma ma ta vas ta va ka te goo ria moo torsõi du ki juh ti mi se õi gust, kui juh ti mi se õi gus oli eel ne valt ka ris tu se na ära võe tud juh tis Aud ru-tõsta maa-nurm si tee 36. km sõi duau tot Nis san Mic ra alko ho li joo bes Ants (1971). Juht omas ju ba eel ne valt karis tust. Re gist ree ri ti ka kaks muud sünd must, mil le osas on alus ta tud kri mi naal menet lus: Er mis tu kü las Tõsta maa val las Pär nu maa konnas tek kis tund ma tu kaassõit ja ja aas tal sün dinud au to ju hi va hel tü li sõiduau tos Ford Ran ger, mil le käi gus lõi kaa sõit ja sõi du kijuh ti. Kui juht läks abi jä re le lä he da lo le vas se tal lu, lah kus võõ ras sõi duau to ga kel la ajal si sene sid Pär nu maal Tõs ta maa val las Lõu ka kü las asu tu se aia ga pii ra tud ter ri too riu mile kaks 16-aas tast pois si. Esialg se tel and me tel sis se tungi mi se ga ma te riaal set kah ju ei te ki ta tud. Aja va he mi kul re gist ree riti 40 väär teo tea det, mil lest 38 olid liik lus sea du se rik kumi sed. Tea ta tud on nel jast liik lu sõnne tu sest, mil les ini me sed vigas ta da ei saa nud. 112 Sep temb ri al gu sest on Tõs tamaa val las ol nud 2 ope ra tiivsünd must: 15. sep temb ril kell põ les Tõs ta maa val las Vä ra ti kü las in diaa ni saun. 3. sep temb ril ee mal da sid pääst jad Poot si kü las teelt mur du nud puu, mis ohus tas liik lust.

4 oktoober Ruumid olid täpilised ja kui Värs kelt re mon di tud va ne ma rüh ma ruu mid olid las te va ne ma test ja kü lalis test tul vil. Ol gu siis ka süm bool ne pi du lik ruu mi de ava mi ne ja kõi ki de as jao salis te tä na mi ne, ar vas val la va nem Rõ hu. Mudilased olid valmistanud kandikute viisi tikuvõileibu ja kokatädi ohtralt õunakooki. Hiiu maalt pä rit moo si pur gid kin gi ti si seku jun da ja Ing rid Kuu li le, ar hi tekt Krist jan Kul ler kan nu le ja pro jek ti juht Tiia Kõ vas ki le. Sa mu ti saa vad suu ma gu saks te ha OÜ Ar dis Ehi tu se esin da jad. Lap se va nem In ger Va hu vee sõ nul on ruumid ke nad ja vär vi li sed, mit mel pool ka su tatud rin gi mo tiiv loob sõb ra li ku ma ja lah kema mee leo lu. Ar mas ja ter vis lik on ka täispui dust möö bel. Väl jast ki hak kab ma ja nüüd

5 oktoober hästi maitses kook tulijale ke na ma na ja arm sa ma na sil ma. Lap sed se le ta sid, et nen de lem mik kas va taja on Ai di, kes nei le ik ka raa ma tut et te loeb ja on mui du hea ja et uu tes voo di tes on hoopis ilu sa mad une näod. Ju ha ta ja Ai ta üt les, et vii ma sel ajal on ise gi puu du jaid vä he, sest kõi gi le meel dib uu tes ruu mi des vä ga. Väl ja kuu lu ta tud las teaia ni me ot si mi se kon kur si le lae kus hulk et te pa ne kuid ning kõi ge enam meel dis töö ta ja te le Mar ge ja Ke vin Pääs te li pa ku tud Ku ker pall. Pä rast kü la lis te lah ku mist üt le sid lap sed, et kõi ge äge dam oli val la va na ga mü ra da ja tal le otsa ro ni da. Pee ti ka plaa ni teis te rüh ma de re mon di as jus, nii et järg mi ne mü ra mi ne po le enam mä ge de ta ga.

6 oktoober Naisteklubi alustab taas Sü gis on saa bu nud, nais tel kap sad-kaa lid keldris ja ae ga jäl le roh kem. Pä ris mit med on hu vi tund nud ja kü si nud, kas ik ka hak ka me uues ti koos käi ma. Loo mu li kult, sest meil oli tal vel ja ke va del ju mit meid pä ris vah vaid et te võt mi si. Esi me ne sügi se ne koos vii bi mi ne toimub ju ba 22. ok toob ril, kell 18 taas tus ra vi ruu mides. Pea me plaa ne edas pidi seks ja üri ta me moo dusta da selt sin gu, mil lel on oma põ hi ki ri ning reeg lid, et oleks või ma lik ka projek ti de ga ra ha taot le da. Et ju tua ja mi ne lõ bu sa malt lä heks, võiks koh vi laua le kaa sa võt ta mi da gi suu pärast oma lem mik ret septi jär gi küp se ta tud koo ki või pi ru kat. Ehk raat si te tal ve va ru dest mõ ne hoidi se pur gi tuua ning sel le val mis ta mi se nip pe ka teis te le ja ga da. Ja kel lel po le ae ga ol nud mi da gi küp se ta da - kee ta, ei pea sel le pä rast tu le ma ta jätma. Teis te le tun nus tu se jaga jaid on ka va ja. Rõõmsa jäl le nä ge mi se ni! Ai ta Lind Manijale suitsuandurid 5.ok toob ril pai galda sid Lää ne-ees ti Pääs tekes ku se töö ta jad pro jek ti Tu leo hu tu ko du 2007 raa mes Ma ni laiu ma ja pida mis te le suit suan du reid ning ja ga sid in for mat siooni tu leo hu tu se koh ta. Saa rel asu va te le maja pi da mis te le pai gal da ti kok ku 16 an du rit. Tõs tamaa val la va lit sus toe tas pro jek ti suit suan du ri te ostmi se ga. Anu Pe ter son abi val la va nem Lapsed käisid matkal Mõtle, mis on sellel pildil valesti. Rah vus va he li sel tervi se päe val käi si me algk las si de õpi las te ga mat ka mas. See kord sel ret kel oli kaks ees mär ki: sü gi se saa bu mi se en ded loo du ses ja mil li seid väär näh teid esi neb loo dushoius. All järg ne valt kir ju tavd ki lap sed oma tä he le pa ne ku test mat ka teel. Las te teks ti des on pa ran da tud mõ ned kir ja vead, aga kir ja viis ja sõ nas tus on muut ma ta. Õpi las te ga käis mat kal ja ko gus kok ku ka kir jad Efe line. Esimene kiri Läk si me Tõs ta maa jäät mepunk ti ja vaa ta si me, mis on va les ti. Seal, kus tu li pan na va nad reh vid oli üks kat ki ne lap sevan ker ja seal kus tu li panna klaas oli pan dud pa ber ja muid va le sid as ju. Siis suun du si me Pais jär ve äär de. Teel pi di me kor ja ma vii ma seid sü gi sel õit se vaid lilli. Iga õie eest sai võist kond ühe punk ti. Ka seal kor ja si me met sa alt pal ju prü gi Lau ra Jõe, 4. klass Teine kiri Me leid si me jõest pu de leid, krõp su pak ke ja pa be reid. Jäät me punk tis olid aku de juu res hoo pis pa be rid, kum mide juu res koh vi ma sin ja plekkpur gid olid laia li maas. Pais jär ve ää res met sa all olid pu de lid, papp kar bid, kõrvits, pa be ri le hed ja klaa si killud. Ini me sed peak sid hoo li kamad ole ma ja prü gi õi ges se prü gi kas ti pa ne ma. Jaan-Jo han nes Lu me ra, 4. klass Kolmas kiri Läk si me prü gi sor tee ri miskoh ta. Seal oli üks kast,ku hu oli pea le kir ju ta tud pa ber, aga sees olid hoo pis klaa si tü kid. Õues oli veel üks külm kapp. See pi di te ge li kult ruu mis sees ole ma. Nä gi me pal ju eri ne vat prügi, mil lest osa olid pan dud vale ko ha pea le. Lau lu väl ja kult kor ja si me pal ju prü gi ja vii si me prü gikas ti. Nõ me oli see, et met sa all oli dii van ja tool. Pä rast män gi si me la he daid män ge. Ric hard Vee vä li, 4. klass Neljas kiri Käi si me loo dus mat kal. Meil olid sil mad lah ti ja vaata si me, mis on õi ges ti, mis va les ti ja män gi si me võist lusmän ge. Leid si me met sa alt vä ga pal ju prü gi. Met sa ra jal lei dus pu de leid, pur ke, pa ken deid, klaa si kil de jm. Prü gi ei to hi ma ha vi sa ta! Plekk purk la gu neb 200 aastat. See on vä ga pikk aeg. Seepä rast är ge vi sa ke plekk pur ke ma ha ja ka muud prü gi. Nende jaoks on val mis ta tud prügi kas tid, et prü gi sis se pan na, mit te ma ha vi sa ta. Kris tii na Si re li,

7 oktoober Uus õpetaja tuli Ameerikast Te re! Mi nu ni mi on Everett Dar ling ja mul on vä ga hea meel, et saan ol la ing li se kee le õpe ta jaks Tõst maa kesk koo lis. Ma olen pä rit USA-st ja en ne siia tu le kut ela sin Seattle is, mis asub Amee ri ka loodeo sas. See paik on kuu lus oma võim sa te vul kaa ni de, iidse te vih ma met sa de ja rok kartis ti de poo lest, na gu näi teks Nir va na või Ji mi Hend rix. Ma olin üliõ pi la ne, kui ma esi mest kor da Ees tist kuul sin. Al gu ses oli see mi nu jaoks liht salt üks maa, mil le koh ta võis uu dis test aeg-ajalt mi dagi kuul da või mõ nest õpi kust mõnd fak ti lu ge da. Siis aga hak ka sin sel le koh ta in ter netist roh kem in fot ot si ma ja see maa te ki tas mi nus jär jest suu re mat hu vi. Oma vii ma sel üli koo li aastal sain ma sti pen diu mi, et tul la Ees tis se ja te ha siin doku men taal film tal vi sest maasti kust. Ma rei si sin möö da Eestit rin gi, Tal lin nast Tar tus se ja Võ rust Ku res saar de, püüdes kaa me ra ga ta ba da jää erine vaid nä gu sid, lund, lin de, tal veu nes puid ehk siis või mali kult suu rel hul gal floo rat ja fau nat. Mi nu jaoks oli Ees ti üks suur väl ja kut se, eri ti ees ti keel ja külm pi me talv. Nii pea, kui olin pea le fil mimist Amee ri kas se naas nud, tead sin ko he, et ta han Ees tisse ta ga si tul la. Ma lõ pe ta sin üli koo li, saa des kraa di ing lise kee les, aja loos ja mee dias ning li saks oman da sin CEL- TA tun nis tu se Bul gaa rias. Peale se da töö ta sin ing li se kee le õpe ta ja na Seatt le is ku ni ajani, mil tu lin siia. Te või te ilm selt kü si da, miks ma just Tõs ta maa le tulin, kui Ees tis oli va li da nii mit me kau ni pai ga va hel, kus ela da ja töö ta da. Vas tus sel le le on te ge li kult vä ga liht ne. Kui ma olin esimest kor da Ees tis, tund sin ennast vä ga ko du selt just rannaäär se tel ala del. Ma tead sin, et kui ma tulen Ees tis se ta ga si, siis mi nu es ma seks va li kuks oleks elada ku sa gil vee lä he dal, ja meri oma lähedusega on ala ti pü siv ins pi rat sioo ni ja ra hu al li kas. Kui need lap sed on Ees ti tu le vik, siis on see üks üs na hel ge paik. Sa mu ti tead sin ma, et kui ma ta han ära õp pi da ees ti kee le, pean ma ela ma ku sagil väik ses asu las, et mit te igal sam mul ing li se kee le ga va balt toi me tul la, na gu see Everett Setumaaga tutvumas. toi mib suur lin nas. Ku ni prae gu se het ke ni olen ma oma elu ga Tõs tamaal vä ga ra hul. Kõik on ol nud mi nu vas tu vä ga sõb ra li kud ja lah ked ja ma sii ralt soo vin siit lei da sõpru ja õp pi da ära ees ti keel. Ees ti keel on ing li se kee le rää ki ja le pä ris suur ja ras ke väl ja kut se, aga mi nu mee lest on see keel ka vä ga ilus ja meloo di li ne. Kui gi sel le oman dami ne võib võt ta ae ga, on see kind las ti se da väärt, et ri kasta da oma maail ma pil ti ühe eri ne va mõt te- ja suht lus viisi ga. Meie koo li õpi la sed on ingli se kee les vä ga head ja väga tai bu kad. Kir ju ta sin ühele oma sõb ra le kir ja, kus ma kir jel da sin mõ nin gaid õpi la si kui re nes san sia ja ini me si ehk siis liht salt kui ini me si, kes on an de kad mit me tes eri neva tes as ja des. Pal ju de õpi las te pu hul pole su gu gi mit te eba ta va li ne, et nad on hu vi ta tud nii luge mi sest, kir ju ta mi sest, spordist, tant si mi sest, muu si kast kui ka näi teks aja loost. Mul le on aval da nud sü gavat mul jet meie õpi las te globaal ne mõt te viis ja mi na arvan, et kui need lap sed on Ees ti tu le vik, siis on see üks üs na hel ge paik! Eve rett Dar ling, ing li se kee le õpe ta ja Tõl kis An ne li Võ so

8 oktoober Saia nu ki Se pa ta lu häär ber, ehi ta tud Vana pilt jutustab Va na pilt ju tus tab re hie la mu te jät kuks lü hema test ma ja dest ehk nn. häär be ri test. See uh ke sõna häär ber võe ti ka su tu se le mõi sa ees ku jul. Uu te ma ja de ehi ta mi se eesku juks olid mõi sa- ja mui dugi ka lin na ma jad. Elu jär je edene des ha ka ti suu re ma tes ta ludes ju ba 19. sa jan di kesk paigas ehi ta ma häär be reid (eluma ju il ma loo ma lau da ta). Tõ he la paik kon nas on vara se maid 1875 ehi ta tud Köössa Jü ri ta lu häär ber Män nikus te kü las ja um bes sa mal ajal en di se Laas na kü la Laagit sa Ülalt toa /nüüd Lag rit sa/ häär ber. Uus aeg tõi re he pek su masi nad ja re he toa täht sus vä henes. Ha ri ti uu dis maad, pee ti roh kem loo mi, va ja läks suure maid lau ta sid. Re hea lu seid laien da ti juur dee hi tu se ga na- Ki ri ka lu se Vai no häär ber, ehi ta tud 1938.

9 oktoober Köös sa Jü ri ta lu häär ber, ehi ta tud gu Alu kü las Pär na ta lus, Häidas tes Sa ra to pis ja veel pal judes ta lu des. Sa ge li aga ot sus ta ti ehi tada uus elu ma ja ja se ni ne väga va na re hie la mu jät ta looma lau daks. Mui du gi ehi ta ti ka uu si loo ma lau tu, eri ti peeko ni kas va ta mi se ae ga del. Mee nu ta me siin juu res mõnin gaid häär be reid: Lee las tes Oti Jaa gu pi (1911, nüüd seks hä vi nud), Tõ he la kü las Kiri ka lu se And ru se ( Ki ri ka luse Mar ti ni, 1922), Häi das tes Tan ni (Kü ti 1923), Alu kü las Kõ lu jaa ni (1925, asub prae gu Tõ he las Lau ril) ja Ki ras tes Täna vaot sa (1930). Just en ne viimast sõ da said peaae gu valmis Tõ he la kü las Saia nu ki Sepa (1937) ja Ki ri ka lu se Vai no (Alek san der Kun der 1938). Siin juu res po le üles loe tud kaup mees te ma ju aasta tu leõn ne tus Män ni kus te kü las Mät ta Uuetoa ta lus tõi sin na gi uue, pe repo ja Ton di sõ ja koo li vii ma se üle ma, ko lo nel Karl Lau rit sa en da pro jek ti jär gi ehi ta tud elu ma ja. Saianuki Sepa Saia nu ki Se pa uue ma ja pro jek ti au tor on kuu lus kuna gi ne Pär nu lin na peaar hitekt Olev Siin maa. Hoo ne on vä ga kau nis ja ime häs ti so bita tud ta lu teis te hoo ne te, kuuse he ki ja õu naaia ga. Ma jas on kuus tu ba, neist suu rim on saal, mis pi di meenu ta ma en di sa ja re he tu ba. Üla kor rus jäi väl ja ehi ta mata. Maan tee pool se sei na sisse käi ku kau nis tab sam mas (pe re me he Jaan Se pa sõ nul maks nud see ühe leh ma müügi hin na). Uh ke sõ na häär ber võe ti ka su tu se le mõi sa ees ku jul. Va na re hie la mut ka su ta ti mõn da ae ga loo ma lau da na. Hil jem oli sel le va re me tes väi ke nä gus saun. Na gu maja, nii jäi ka elu sel les ma jas lõ pe ta ma ta, sest pe re vii di Sibe ris se. Nad tu lid küll ta ga si, kuid aeg oli läi nud! Hoo ne sei sab tüh jalt. Kirikaluse Vaino Ki ri ka lu se Vai no ta lu Aleksan der Kun de ri ( ) pe re ko lis oma uu de maj ja Pe re mees ise te gi häärbe ri pro jek ti. Ehi ta mi sel oli abi li si ma ja ka tu se al la saa mise ni (ka tu se sind lid lõi kas ise oma sind li ma si na ga). Eda si tegi pe re mees kõik ise. Ma ja on nä gus ava ra te val gus kül las te tu ba de ga, lää ne kül jel ke na klaas ve ran da ja ida kül jel esik. Poo le ma ja all on kel der, olemas oli ka puur kaev. Va nast re hie la must sai looma laut - re he toast kar ja köök, kamb ri test pu has si ga la. Pii maka ri (8-10 leh ma) puh ta tõu line. Kun der ai na ehi tas ho buse tall (2-3 to ri tõu gu ho bust) sai oma teh tud tse mentp lokki dest, tal li ot sa ehi tas hei naküü ni. Puu kuu ri ka tu sel oli tal tuu le tur biin (jah va tas lin naseid ja loo ma ja hu, ka kü larah va le). Laa dis au toa ku sid, neid ka su ta ti toas elekt ri valgu se saa mi seks. Ra jas suu re õu naaia. Prae gu sa jal pais tab ee ma le kau ge le kõr geks ja ko ha vaks müü riks sir gu nud ta lu kuu sehekk. Ma ja üla kor rus jäi väl ja ehi ta ma ta. Pe re küü di ta ti, pe re nai ne jäi si be ri mul da. Ke nas ko dus jät ka vad Alek si tüt red ning õu naaias su mi se vad en di selt me si la sed. Alek sist jäi Si be ris se gi Kunde ri ni me li ne aed. Ta oli ko duloo hu vi li ne, uu ris lä he du ses ki vi kal meid, Võl la ra ba servas on ta leid nud ini ma sustu se jäl gi ja kae vu koh ti, ki vikää paid, hoo ne vun da men di jäl gi jm. Äs jail mu nud (2007) Ees ti ta lu häär be rid (koos ta ja Heiki Pär di) tei ne osa (ka 2005 il mu nud esi me ses osas) on leida mit meid siin se paik kon na ta lue hi ti si. Vai ke Hang, koduloouurija Muutlikud ilmaolud on ohtlikud Aas taae ga de va hel dumi ne on iga-aas ta ne para ta ma tus, aga nagu alati ki pub mõ ni asi just kui oo ta ma tult tu le ma. Ik ka juh tub sü gis-tal vis te muutli ke tee- ja il mao lu de ga õn ne tu si, kus õi ge te sõi duvõ te te ja -kii ru se va li ku ga saanuks vi gas tu si kas ära hoi da või viia ris kid mii nimu mi ni. Il maen nus ta ja d lubavad öi seid mii nusk raa de ning ko ha ti ka lu me lört si. Moo tor sõi du ki te juh ti de l tuleks seepärast krii ti li se pil gu ga üle vaa da ta oma sõi du ki te teh no sei sun d. Tasub kont rol li da, kas au tol on nõue te ko ha sed reh vid, kas klaa si pu has ta jad on töö kor ras ning kindlasti tuleks üle vaadata ka valgus tus sead med. Kõi gil juh ti del, eri ti aga vä hes te sõi du ko ge muste oma ja tel, tu leb mee les pi da da, et sü gis-tal vi sel ajal on olu li ne teeo lu de ga ar ves ta mi ne ning tee- ja il mao lu de le vas ta va sõi dukii ru se va li mi ne, et mit te sea da oh tu en da ega teis te liik le ja te elu ja ter vist. Kii ru se le osu ta vad liiklus mär gid viitavad suu rima le lu ba tud sõi du kii ruse le, aga ei ko hus ta nii kii res ti sõit ma. Kui ik ka ilm on sa ju ne, näh ta vus pii ra tud või teeo lud hal vene nud, ei ta su hä be ne da ka aeg la se malt sõit mist, sest olu li sim on ohu tult siht punk ti jõud mi ne. Prae gu sel, leh te de lange mi se ajal tu leb ka leh tede ga kae tud tee del tä nava tel ol la et te vaat lik, sest mär ga del leh te del sõit mine on üs na sar na ne jääl sõit mi se ga - väi k semagi ek si mu se kor ral võib au to kao ta da ju hi ta vu se ning ta ga jär jed on et tear va matud. Ka tu leb ar ves ta da sel le ga, et niis ke na näiv as falt võib te ge li kult ol la jääs. Lää ne PP meel de tu le tused va hen das Ka ja Kukk ko mis sar

10 oktoober Hobi dest nii- ja naa pi di Ho bid on ühed nal ja kad as jad. Need ku lu ta vad oht ralt ini me se ae ga, ra ha ja teab mi da veel. Aga il ma nen de ta ka ei saa, sest ena mas ti on ho bid need, mis tee vad tu ju heaks ja pa ku vad mee le ra hu, põ ne vust, ad re nalii ni jne. Olen mit meid kor di kuulnud kui das paar meest on uhku sest pu he vil rin na ga tea tanud, et nen de nai sed on nende ho bi ja iga kord, kui ma sel list väl jen dit kuu len, te kib mi nus imes tus, et kui das saab kee gi lä he das test ol la mi nu jaoks ho bi? Vas ta valt Wi ki pe dia de finit sioo ni le on ho bi ehk harras tus töö vä li sel va bal ajal har ras ta tav te ge vus ra huldu se saa mi seks ning ül di se töö või me taas ta mi seks, et enda ga toi me tul la. Tun tu mad ho bid on ter vi ses port, mä lumän gud, as ja de ko gu mi ne ja kor ras ta mi ne. Sel le de fi nit sioo ni ko ha selt saab ilm selt nai ne siis ki ol la ho bi, sest esi teks saab nai sega töö vä li sel ajal te ha te ge vusi, mis pa ku vad ra hul dust ja ai ta vad ül dist töö või met taasta da. Ilm selt ai tab nai ne sa geli me hel ka iseen da ga toi me tul la. Kui nüüd eda si arut le da, siis tei seks ma hub nai ne, kui sel li ne, vä ga eri ne va te ho bide loe te lu de al la. Näi teks tervi ses por diks so bib nai ne hästi kõik või ma li kud füü si li sed te ge vu sed. Sa mu ti on nai se ga hea mä lu män gu kor ral da da mu si, kus mu so kid on? Kallis, kas sa mä le tad, kus mu üli kond on? Kal li ke ne, ma Koo li pa pa Too ma se pildis ta mi se ho bi on kõi gi le tea da. Mit te am mu kur tis Mitt, et te ge ma ta as ja de ni me ki ri on pikk ja liht salt ei jõua kui da gi ise gi neid kõi ge kii re maid as ju ära kor ral da da. Ja nõn da jä tabki ta ta het ke ti kõik sin napai ka ja ki hu tab met sa või me re äär de, et lõh na vas samb las vei di mü ta ta ja ke na pilt väl ja võ lu da, unus ta des iga päe va mured, et siis jäl le ko su nult reaal sus se naas ta. tões ti ei os ka öel da, kus ma eil se öö veet sin. Nai ne so bib häs ti ka as jade ko gu mi se al la. Ma usun, et igaüks võib ni me ta da ühe me he, kes just ni melt ko gubki nai si (abie lud, val lu tu sed jms). Ena mas ti sel li sed naiste-ko gu jad pea vad oma val lutus te ja või tu de üle ar ves tust, et siis õl lek laa si ta ga sõb ra le usal dus li kult rää ki da, kui palju neid as ju ehk siis nai si tema ko gus ju ba on. Ma pean tun nis ta ma, et sel lis te ho bi de kõr val tun dub mi nu ho bi raa ma tud, nende kor ras ta mi ne ja lu ge mi ne, üp ris man ne tu. Ja ega teis tegi omad pa re mad po le. Ema näi teks taas tab oma töö võimet ja ra hul dab end met sas kül me ta des, et saa da kas või ük sai nus fo top lõks mõ nest kar va sest met sae lu kast. Minu vend vee dab ena mu se vabast ajast uu ri des hiil ga va te sil ma de ga mõnd rauast jub lakat, mi da an naks va na le Jawa le juur de pu ti ta da. Ja paps te ma teeb ki ena mas ti tööd ja ho biks on jäl le gi töö. Ma küll po le aru saa nud, kui das ta oma ül dist töö või met niimoo di taas tab, aga ra hul dust see tal le vist pa kub... Ja mit te kee gi mi nu tut tava test ei ni me ta oma ho biks teist ini mest. Aga las see ol la, kui keegi ar vab, et nai ne, mees, laps või kee gi tei ne on te ma ho bi, siis mis mi nul sel le vas tu ol la saab? Har ras tu se va lib igaüks en da le ik ka gi ise. Siin juu res aga kut suk sin kõi ki har rasta jaid en dast mär ku and ma: mis ho bi ga te ge le te ning kas teil on mi da gi, mi da võiks teis te le vaa ta mi seks väl ja pan na? Teie ho bi dest loo dan koosta da hu vi ta va näi tu se ko ha like ela ni ke ho bi dest, mil le avami ne toi mub det semb ris Tõsta maa mõi sas. Mi nu kon tak tid on: te lefon ning mei liaadress: Kes uuema aja tehnikat aga kasutada ei armasta, sel palun kirjutada aadressil Kalli mnt 13, Tõstamaa Tulist kogumiskirge soovides, Raamatukoi Liina Käär Ree del, 26. ok toob ril kell 17 toi mub SE LIS TE KÜ LA TOAS KÜ LA KOO SO LEK Ka vas kü la va ne ma ja kü la selt si te ge vu se ga seon du va te kü si mus te aru te lu. Oo ta me kõi ki kü lae la nik ke! TÕSTAMAA TA RAHVAMAJA KOHVIK AVA TUD: kol ma päe vi ti ja nel ja päe vi ti kl ree de ti ja lau päe vi ti kl TERE TULEMAST! Pa ku me ka õh tu söö ki (soo vi ta valt et te tel li mi se ga) Või ma lik re ser vee ri da koh vik eraü ri tus teks Teid tee nin dab Mai re Ad ler (tel )

11 oktoober Inimene õpib kogu elu Elu kes tev õpe, ene setäien da mi ne, mee le lahu tus, ho bid need märk sõ nad ise loo musta vad ka raa ma tu ko gu töid ja te ge mi si. Tõs ta maa raa ma tu ko gu töö ta ja Mar ge Pääs tel`i eestvõt mi sel toi mus sep temb rikuus Tõs ta maal üks to re üritus, mis tõi siia hu vi li si ka kau ge malt. Sel lest pa ja tab Mar ge nüüd all järg ne valt lähe malt. Lea Ran nik, raa ma tu ko gu ju ha ta ja Klaasikildudest kujundite ladumine on põnev. Foto: Mar git Kur vits Olen ju ba pea pool teist aastat ol nud Ees ti kä si töö foo rumi ( te gi ja.net) lii ge. Sin na on koon du nud eest lased üle suu re il ma. Sealt võib lei da hu vi ta vaid ideid, mi da saab oma kä te ga te ha (ku dumi ne, hee gel da mi ne, ehe te valmis ta mi ne, vil ti mi ne jne) ja näi da ta teis te le oma teh tut. Ühe piir kon na ise te gi jad saa vad kok ku kord kuus, et selt sis mi da gi hu vi ta vat te ha või õp pi da. Sep temb ris pak kusin Pär nu maa ise te gi ja te le võima lu se tul la Tõs ta maa le koo li kä si töö õpe ta ja juur de klaa sikuns ti ga tut vust te ge ma. 22. sep temb ri pä rast lõunal oo tas ki meid õpe ta ja Inger Va hu vee. Kok ku oli meid kaheksa: Pär nust, Pär nu maalt ja üks ise te gi ja ar vas, et Tõsta maa po le Tal lin nast ki lii ga kau gel. Al gul tut vus tas In ger meile klaa si ka su ta mi se või ma lusi ning ja gas häid soo vi tu si. Näi tas ka va ra se maid töid, mida ta on tei nud koos õpi las tega tun di des ja kä si töö rin gis. Siis asu si me ise te gut se ma. Sai me proo vi da klaa si lõi kamist ja traa di vää na mist oma töö de tar beks. Pii rid sea dis ahi. Eel tööd teh tud, sät ti si me klaa si kil lud ke nas ti pai ka ja pist si me ah ju. Ku na klaas on pi ka toi me ga siis ta hab ta terve öö päe va ah jus ol la, see ga tu leb ol la kan nat lik ja oo ta da oma nä pu töö val mi mist. Kõik val mi nud tööd olid ime li sed. Kah juks oli ka paar ebaõn nes tu mist, sest klaas ei ta lu nud kuu must ja pu ru nes. Lõ bu sas selts kon nas sai vee de tud mõ nus õh tu poo lik. Pee ti ka plaa ni, mi da edas pidi õp pi da. Ok toob ri kui sel kokku saa mi sel õpi ti nõel vil ti ma lam baid ja pä ka pik ke. Mar ge Pääs tel TULE PEO LE! Tõs ta maa rah va maj ja lau päe val, 20. ok toob ril kell 21 Tant suks män gib an sam bel QVAL DA Tar tu maalt Pi let 50.- kr. Õpe ta ja te päe va pu huks kor ral das val la va lit sus las teaia ja koo li õpe ta ja te le õue sõp pe päeva Mat sa lus. Vaa del di lin de ja rää gi ti loo du se jut te. Muu hul gas mu ret ses val la va nem nal jaga poo leks soo li se võr dõi gus lik ku se pä rast koo lis. Asi pää dis sel le ga, et järg mi sel päe val, mil koo li juh tis noor di rek tor Mai do Pa lu sa lu, saa bu sid kõik nai sõ pe ta jad töö le mees teks kos tü mee ri tu na. Nal ja ja lus ti oli kül la ga. JÄÄTMEPUNKT ON TALVEPUHKUSEL Oktoobrit saab jäätmepunkti tuua jäätmeid ainult eelnevalt Kalev Martsoniga kokku leppides. Kalevi telefoni number on

12 oktoober Ok toob rikuu juu bi la rid ELI KO NI DA MET SA 93 Peer ni kü la LAU RA KORN FELDT 93 Män ni kus te kü la JU HAN HAN NUS 88 Lõu ka kü la EL LA RAN DI 83 Lao kü la AND REI KA SE 82 Pä ra kü la kü la NII NA AL LI KAS 82 Tõl li kü la LIN DA MÄN NA MÄE 78 Er mis tu kü la AN TI HEIN LA 73 Lõu ka kü la AI NO SIIG 73 Vä ra ti kü la MAI RE KII RATS 71 Tõs ta maa ale vik EN DEL VAI NA MÄE 70 Alu kü la EN DEL MET SA MÄ GI 65 Tõs ta maa ale vik REIN RAND 65 Tõl li kü la EL GI ÄÄ RE MAA 60 Tõs ta maa ale vik MIL VI REA 60 Tõs ta maa ale vik KUHU MINNA Lau päe val, 27. ok toob ril kell Tõ he la rah va ma jas LÕI KUS PI DU Õh tut ju hi vad Enn Kloo ren & an sam bel Elumees. Riie tus va ba, ko hus tus li kud ele men did: pril lid, vunt sid või hu vi tav soeng Pi le tid eel müü gis Tõ he la kaup lu ses ok toob ri ni kroo ni (si sal dab pi du lau da), ko ha peal kroo ni (il ma peo laua ta). In fot saab Sii vi Kii rat silt tel Ree del, 2. no vemb ril kell 19 Me re laiu puh ke kü las esi neb Pär nu suu pil lik lu bi Pic co lo trio. Pä rast tants. Pi let on 25.- Lau päe val, 10. no vemb ril Tõ he la rah va ma jas ISA DE PÄE VA PI DU Jäl gi rek laa mi! Kä si töö hu vi li sed! LA PI TÖÖ DE KUR SUS ALUS TAB TE GE VUST lau päe val, 20. ok toob ril kell 11 Tõs ta maa kä si töö toas (raa ma tu ko gu kõr val) Kü si in fot Pil le Mart so nilt tel Kaa sa võt ta pliiats, joon laud, ja ruu du li ne pa ber!

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

untitled

untitled detsember 2018 / nr. 11 (210) 2 Kih nu pi dut ses ma ja PUAEK KÕR GÕ, VAL GÕ NA GU JUÕES, NÄÜ TÄB KÄ DE, KUS OND KUÕES. LAE VAD, ET KÕIK JÕ VAKS RAN DA PAE LU NÄIN, KÕIK TULN TAL KAN DA! Män ni El me Vee

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2012 nr. 10 (143) TÄNA LEHES Lõp pev aas ta val la ma ja poolt vaa da tes Kih nu uus pe rearst Kat rin Sih ver teeks mee lel di väi ke lae va - kap te ni pa be

Rohkem

untitled

untitled Nr. 2 (175) / veebruar 2011 Tõstamaa valla 2011. aasta vapimärgi kavalerid Eili Oks tub li ja töö kas va nae ma, kes on suu re pa nu se and nud seits me oo tama tult va ne mad kao ta nud lap se lap se

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS detsember 2017 nr. 11 (199) Tai vi Ve sik, abi val la va nem Mi da põ ne vat tõi lõp pev Kih nu kul tuu ri ka lend ri kohta ar mas tan öel da, et see on kir ju na gu Kih

Rohkem

untitled

untitled 20 aastat Tõstamaa valda ERI Nr. 5 (187) / juuni 2012 Armastatud koduvallale mõeldes juu nil 2012 möö dub 20 aas tat Tõs ta maa 17. val la oma va lit sus liku staa tu se taas kehtes ta mi sest. Aja loos

Rohkem

untitled

untitled NR 3 2019 (305) Nr 3/4 (116) 2019 Ajakiri Meremees on Eesti Mereakadeemia, merendusettevõtete ja -organisatsioonide toel ilmuv ajakiri. Sisukord Meremees on Eesti merendusajakiri, mida antakse välja 1989.

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2015 nr. 6 (170) Õpe ta ja Er le Oad ja tä na vu sed lõ pe ta ja jad Lo vii sa Laa rents, Me ri lin Saa re, Kel li Mä tas, Car men Laos, Ar let Tam mik, San der Saa

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS juuni 2011 nr. 5 (127) TÄNA LEHES Üks õige ja hää tradistioon sai loodud Pillilapsed kesk Kaunase festivalimelu Kihnu Jõnn jäi Pärnu jahtklubisse ankrusse Laulupeole ja II

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Kih nu tu letorn saab ka su tus loa Viiu li fes ti va li raa mes toi mub gur mee nä dal Va na Rand ma ajal oli nii! Mee leo lu kas reis folk loo rifes ti va li le Kree kas se Eve lin Il ves

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS september 2015 nr. 8 (172) Oh kooliaeg, oh kooliaeg... Kihnu Kooli 1. klassis alustab tänavu kuus koolilast: Rasmus Reier, Mattias Laos, Marten Vesik, Mia Vesik, Anna- Liidia

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS oktoober 2011 nr. 9 (131) TÄNA LEHES Pil di võist lu se Kih nu aas ta rin pa re mi kust sai sü dam lik ka len der Val la va nem sel gi tab pi ka le ve ni nud tee dee hi tu

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS mai 2019 nr. 5 (215) TÄNA LEHES Meenesaak oli muljetavaldav Eakate kodu eskiisprojekt sai kaante vahele Kihnu Keretäüs kostitab külalisi Tuuleroos näitas head taset Silvia

Rohkem

untitled

untitled Nr. 3 (176) / märts 2011 Palju õnne, lauluvõistlus! 18. märt sil toimus Tõs ta maa rah va ma jas to re juu be li hõn guli ne 15. val la noor te so listi de kon kurss Muu si ka meid kõi ki seob... Laul

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS märts 2011 nr. 3 (125) TÄNA LEHES Kihnlased, tulge üldkogule Saare preemia sai Reene Leas Pillilaagris alustati lõõtsaõppega Kihnu on taas meretagune maa Muuseumis koolitati

Rohkem

untitled

untitled TÄNA LEHES Pat riarh üt les kõi gi le kihn las te le ter vi tus toos ti Koo li juht rää gib uue koo liaas ta oo tus test Pil liõ pe on pai su nud pä ri muskoo liks Suiaeg sai lä bi Ter vi se - kes ku ses

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS veebruar 2019 nr. 2 (212) Kih nu tä nab ja tun nus tab VAL LA AU KO DA NIK - Maa ja Va di Aus tu sa val du se na Kih nu val la le osuta tud väl ja paist va te tee ne te eest

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2015 nr. 4 (168) TÄNA LEHES Arstid ootavad kihnlasi vastuvõtule Raske teekond karikani Sadamasse viiv tee saab korda Kellele kuulub kalapüügiõigus? Mihklikuuks korstnad

Rohkem

untitled

untitled VÄLJAANDJA KIHNU VALLAVALITSUS aprill 2019 nr. 4 (214) Käib töö ja naer koos! Met sa maa pä ri mus talus pee ti ap ril li viima sel nä da la va hetu sel ku du mis fes ti va li, kus paar küm mend kä si

Rohkem

untitled

untitled Nr. 12 (142) / Detsember 2007 TÄNA LEHES: Juhtkiri lk 2 Vallavanema mõtisklus lk 2 Muuseumi sünnipäev lk 3 Kadrikarnevalist lk 4 Uus kord prügimajanduses lk 5 Lasteaiast lk 6 Vana pilt lk 8 Eakate jõulupidu

Rohkem

untitled

untitled Nr. 5 (196) / juuli 2013 Suveteatri tegemised lk 6-7 Juhtkiri lk 2 Vallavolikogu istungil lk 2 Seliste külapäev lk 3 Mis ime loom see töövõimetus on? lk 4-5 Lõuka-Ermistu 4. külapäev lk 6 Maria talu peremehe

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

sander.indd

sander.indd Simmaniduo ja Kandlemees Sander LAULIK 43 laulu sünnipäevadeks, pulmadeks ja muudeks pidudeks 2016 ISMN 979-0-54002-301-0 Kirjastaja: RAFIKO Kirjastus OÜ, 2016 Postiaadress: Staadioni 38, 51008 Tartu www.rafiko.ee;

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

untitled

untitled Nr. 4 (213) / juuni 2015 Villalaager la laa Sutirannas nas lk 6-7 Juhtkiri lk 2 Ei saa ma tar gaks üleöö... lk 3 Lasteaed lennutas teele klassitäie lapsi lk 4 Mudilaskoor käis Pärnumaa laulupeol lk 4 Noortevolikogu

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus

1. Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2. Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid. Õppekava õp v lju d d sa skus 1 Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus Algus OÜ 2 Õppekavarühm: võõrkeeled ja -kultuurid Õppekava õp v lju d d sa skus e kaupa: : Kuulamine -, (uudised, intervjuud, filmid,

Rohkem

untitled

untitled Nr 7 (250) / august 2019 Foto: Ta nel Tuul mees Mälestuskivi Liisule Tä na vu sed osa val la päevad on saa nud aja looks. Oli palju näitusi, töötubasid, seikluslikke atraktsioone lastele jne. See me lu

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

J? If, v# c

J? If, v# c J? If, v# c i V ENSV TA Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu A V D mjk! 1 " 1 "äikenne Luggemisse ramat. Tarto marahwa tullus. (Tartun, trükkitu nink müwwa H. Laakmanni man.) Ramato-tähhe. Waikesse kirja-tähhe:

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start..8 : Race ( ) started at :: Start BMW M E Samsonas Motorsport :. 8.98..8. Ligur Racing :.9.9.9 8... Opel Ascona Vändra TSK :9.8.8 :.8 8..8 9.9 :.9..8.9 8.99 8.9 BMW 8IS :.9..99.. :8.8

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

EPOK MV Haapsalu.xls

EPOK MV Haapsalu.xls EPOK MV ujumises 2011 Page 1 of 5 50 vabalt Neiud 1. Anette Remmelg S8-10 Meduus 0.47,55 2. Laura Ubei-Kon S8-10 Meduus 0.50,74 1. Elisabeth Egel S11-13 Meduus 0.51,22 2. Marilin Salström S11-13 Meduus

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg Eesti keel Matemaatika Katri Lehtsalu Anneli Morgenson N 1.t. 2. tund õpilastega K 8.t.

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start //9 : Race ( ) started at :: th Last Tm rd Last Tm nd Last Tm Last Tm Joker Start Comment Mihhail SIMONOV RUS Peugeot TT Motorsport :.,..9. Arnis ODINS Lada Samara TT Motorsport :..,9

Rohkem

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8: Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE 3101 3102 3103 3104 PEATUSE NIMI KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:58 18:13 0,0 0,0 9:00 18:15 0,9 0,9 MÄRJAMAA 66,9 6:47 16:12 9:02 18:17 7 0,8 LEMMIKU 66,1 6:46 16:11 9:05 18:20

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

TV_10_OS_IVetapp

TV_10_OS_IVetapp TV 10 olümpiastarti PÕLVAMAA ja VÕRUMAA IV etapp Võru Spordikeskuse staadion T+PV 2005.-2006.a s T+PN 2007.a ja nooremad Üld- Koht Võru Põlva nr Võistleja Sünniaeg Kool tulemus eel-võistlus finaal PV ketas

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist U. Tulviku kogu Postkaart saadetud Raplast Revalisse1916: Soovin õnne Jaani päewaks, saadan sulle ilusa kaardi, siis tähendab

Rohkem

Microsoft Word - VG loodus

Microsoft Word - VG loodus Loodusteaduste õppesuund Loodusteaduste õppesuund annab lisateadmisi loodusprotsesside toimemehhanismide paremaks mõistmiseks ja igapäevaeluliste probleemide lahendamiseks. Uusi teadmisi saadakse loodusteaduslikke

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version R1 Jüri Gümnaasium - Lehmja - Rae küla - Kuldala - Assaku 01 02 1 Jüri Gümnaasiumi 12:30 16:00 2 Pildiküla/Jüri 12:34 16:04 3 Kungla 12:36 16:07 4 Lehmja 12:38 16:09 5 Lehmja kool 12:39 16:09 6 *Sinikivi

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start.. : Race ( ) started at :: Start Janno LIGUR Škoda Fabia :....97.97 Arvo KASK Ford Ka :....79..9 Arnis ODINŠ TT Motorsport :7.. 7.99 7..9. Martin JUGA CUEKS Racing :..7 7..9.9 9. Romet

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU

ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU ACU000003 ACU000005 ACU000006 ACU000012 ACU000014 ACU000016 ACU000017 ACU000019 ACU000020 ACU000024 ACU000025 ACU000026 ACU000028 ACU000029 ACU000035 ACU000037 ACU000038 ACU000040 ACU000041 ACU000043 ACU000046

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti

Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti Hiina traditsiooni järgi on väärtuslik teekingitus parim viis oluliste sündmuste puhul õnnitlemiseks. On sul vahel olnud rasle leida õiget komplimenti? Enam ei pea otsima, Espechal on neid valikus mitmeid!

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+0. Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi : A. Aron AUN, MK Juhan AUN 00-0 AUN 0-00 B. ALEKSEI ALEKSANDROV, Buffen-do ALEKSANDROV. VERNER PAJULA, SK TAPA LIISMA 00-0 C. Rasmus LIISMA,

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

MÄEKÜNKA TEE 8

MÄEKÜNKA TEE 8 , PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA, Pärnu 3, Paide 1 RUUMI NUMBER PLAANIL 2 RUUMI NIMETUS PLAANIL 3 RUUMI PINDALA, ÜHTLASI RUUMI PÕRANDAKATTE JA LAE VIIMISTLUSE MAHT M² tes 4 RUUMI LAE VIIMISTLUS, MATERJAL

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version R1 Jüri Gümnaasium - Lehmja - Rae küla - Kuldala - Assaku 1 Jüri Gümnaasiumi 14:10 16:00 2 Jüri 14:13 16:03 3 Kungla 14:17 16:07 4 Lehmja 14:18 16:09 5 Lehmja kool 14:19 16:09 6 *Sinikivi 14:21 7 Rae mõis

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

loeng2

loeng2 Automaadid, keeled, translaatorid Kompilaatori struktuur Leksiline analüüs Regulaaravaldised Leksiline analüüs Süntaks analüüs Semantiline analüüs Analüüs Masinkoodi genereerimine Teisendamine (opt, registrid)

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 on tuntuim Lõuna-Itaalia suurkooperatiiv, mis asub Puglia veinipiirkonna keskel Salentos ning tegutseb aastast 1989. 2007, 2009 ja 2014 aastatel sai Vinitalyl parima Itaalia veinimaja tiitli. 2005, 2006

Rohkem

Botniaring Grand Race ja Endurance Cup Sorted on Laps Kaikki kilpailijat BTC1/TC/BMW R1 Botniaring 4,014 km :20 Race started at 12:31:23 P

Botniaring Grand Race ja Endurance Cup Sorted on Laps Kaikki kilpailijat BTC1/TC/BMW R1 Botniaring 4,014 km :20 Race started at 12:31:23 P /TC/BMW R 5..0 :0 Race started at :: Julius Skirmantas 0 :5.0 :58. Honda civic 88 Marius Miskunas 0 8. 0:.5 :5.5 Civic TypeR Andrius Keblys 0. 0:. :00.0 Honda Civic Type-R 5 5 Sari's racing team 5 0 :.5

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Taaler Antiik & Vanavara

Taaler Antiik & Vanavara Taaler Antiik & Vanavara Taaler Antiik & Vanavara Mà à BEL Nimi Hind Pisipilt Kirjeldus 2 VANA LITOGRAAFIAT REVAL JA NARVA 2309 325.00 Mõõtudelt 20X40cm Art.nr. ART DECO Sà à GILAUD JA Nà UDEKAPP 409

Rohkem

Postimees A valdat ud kell 00:00 Raeküla linnuvaatlustorn reostati õliga (2) Anu Villmann anu.villmann(at)parnupost imees.ee Selle

Postimees A valdat ud kell 00:00 Raeküla linnuvaatlustorn reostati õliga (2) Anu Villmann anu.villmann(at)parnupost imees.ee Selle A valdat ud 29.08.2015 kell 00:00 Raeküla linnuvaatlustorn reostati õliga (2) Anu Villmann anu.villmann(at)parnupost imees.ee Selle nädala keskel avastas keskkonnaameti töötaja Pärnus Hirve tänava lõppu

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Jüri Gümnaasium - Rae küla - Kuldala - Assaku R1 01 03 R1-01 R1-02 1 Jüri Gümnaasiumi 14:10 16:00 2 Pildiküla 14:14 16:04 3 Kungla 14:17 16:07 4 Lehmja 14:19 16:09 5 Lehmja kool 14:19 16:09 6 *Sinikivi

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem