Koostajad: Töö nr: IB Töö tellija: Keskkonnamet Narva maantee 7a, Tallinn Üldtelefon: E-post:

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Koostajad: Töö nr: IB Töö tellija: Keskkonnamet Narva maantee 7a, Tallinn Üldtelefon: E-post:"

Väljavõte

1 Registreerimisnumber MTR: EH, EJ, EK, EO, EP EEG MATER: MK, MU, MO, MP Koostajad: Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut Mäealuse 14, Tallinn Reg nr Töö tellija: Keskkonnamet Narva maantee 7a, Tallinn Üldtelefon: E-post: Töö nr: IB Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ Tähe 106, Tartu Reg nr Tel , e-post: EELUURING SAUNJA LAHE JA RIIMIMERE NING SALAJÕE-KÄRBLA PEAKRAAVI SÜSTEEMI VAHELISE OSALISELT KINNI KASVANUD KALADE RÄNDETEE TAASAVAMISEKS (HANGE , osa 6) LEPINGU LÕPPARUANNE Koostajad: Imre Taal (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut) Lauri Saks (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut) Markus Vetemaa (Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut) Urmas Nugin (Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ) Uuringu teostamist toetas: TARTU, september 2019

2 Sisukord 1. Sissejuhatus Saunja lahe, Riimi mere ja Saaremõisa lahe üldiseloomustus Ihtüoloogilised uuringud Materjal ja metoodika Katsepüükide metoodika Otoliidi mikrokeemia Statistilise analüüsi metoodika Tulemused Kokkuvõte ja järeldused Topo-geodeetilised ja ehitusgeoloogilised uuringud Saunja lahe, Riimimere ja Saaremõisa lahe vahelise kalade rändetee taasavamine Projektlahendus Üldised nõuded tööde teostamisele: Rändenõva hooldus Põhiliste ehitustööde loend ja orienteerivad mahud Ehitustööde eeldatava maksumuse hinnang Kasutatud kirjandus Lisad Lisa 1. Vastused keskkonnaameti esitatud küsimustele Lisa 2. Kalade rändenõva asendiplaan M1: September, /41

3 1. Sissejuhatus Käesolev uuring on Keskkonnaameti ja Eesti Mereinstituudi vahel sõlmitud hanke , osa 6 lepingu Eeluuringu koostamine Saunja lahe ja Riimimere, Saaremõisa lahe ning Salajõe- Kärbla peakraavi süsteemi vahelise osaliselt kinni kasvanud kalade rändetee taasavamiseks lõpparuanne. Töö eesmärk oli topo-geodeetiliste, ehitusgeoloogiliste ja ihtüoloogiliste uuringute läbiviimine Saunja lahes, Riimi meres ja Saaremõisa lahes, et tagada kaladele vaba liikumistee läbi nimetatud lahtede vaheliste roostunud läbipääsude (nö. silmade ) koelmualadele (Riimi meri, Saaremõisa laht, Salajõe-Kärbla peakraavi süsteem). Töö käigus kirjeldati Saunja lahe, Riimi mere ja Saaremõisa lahe kalastiku koosseisu kalade kevadise kuderände perioodil aprilli ja mai kuus ning selgitati välja, kas ja kuidas oleks võimalik taastada Riimi mere, Saaremõisa lahe ning Salajõe-Kärbla peakraavi süsteemi ajaloolist potentsiaali kalade kudealana. Käesoleva uuringu tulemuste põhjal saab välja tuua järgmised põhijäreldused: Saunja lahe kalastik erines statistiliselt oluliselt Riimi mere ja Saaremõisa lahe kalastikust nii kui ka aastal. Seetõttu on alust arvata, et Saunja lahe ja Riimi mere ning Riimi mere ja Saaremõisa lahe vahelised roostunud silmad takistavad oluliselt kalade liikumist koelmualadele. Lisaks on tõenäoline, et intensiivse roostumise jätkudes muutuvad Saunja lahe ja Riimi mere ning Riimi mere ja Saaremõisa lahe vahelised kinnikasvavad piirkonnad siirdekaladele järjest halvemini läbitavateks. Hetkeolukorras ei ole kalade liikumine Saaremõisa lahest Salajõe süsteemi takistatud. Samas, intensiivse roostumise jätkudes võib Salajõe suudmeala tulevikus muutuda kaladele raskesti läbipääsetavaks. Sellest tulenevalt peaks edaspidi nimetatud piirkonna olukorda regulaarselt jälgima. Otoliidi mikrokeemia uuringud näitasid, et siirdehaugid kasutavad võimalusel raskesti ligipääsetavat Riimi merd ja Saaremõisa lahte koelmualana. Nimetatud tulemus näitab, et hetkeolukorras roostunud rändeteed oleks kaladele vajalik muuta igasuguse merevee tasemega läbitavaks. Topo-geodeetilised uuringud näitasid, et kalade rändetee taasavamine Saunja lahe ja Riimi mere ning Riimi mere ja Saaremõisa lahe vahel on tehniliselt võimalik. September, /41

4 Aruanne koostati Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi (projekti meeskond: Imre Taal, Markus Vetemaa, Lauri Saks) ning Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ (Urmas Nugin) koostöös. Ihtüoloogilistel väli- ja laboratoorsetel töödel osalesid (tähestikulises järjekorras) Anu Albert, Redik Eschbaum, Kalvi Hubel, Arvi Jundas, Marcus Jundas, Kristiina Jürgens, Risto Kalda, Märt Kesküla, Lauri Lilleoks, Lagle Matetski, Kaie Nellis, Renno Nellis, Sergei Põlme, Mehis Rohtla, Roland Svirgsden ja Tarmo Tüür. Topo-geodeetilised välitööd teostasid (tähestikulises järjekorras) Kristjan Kutsar ja Vello Oras (Mäger Poegadega OÜ). Käesoleva aruande koostajad tänavad kõiki, kes selle projekti läbiviimisele kaasa aitasid. September, /41

5 2. Saunja lahe, Riimi mere ja Saaremõisa lahe üldiseloomustus Saunja lahe (VEE ), Riimi mere ja Saaremõisa lahe puhul on tegemist Haapsalu lahe siselahtedega (Joonis 1, Foto 1, 2, 3). Saaremõisa lahte ja ilmselt ka Riimi merd võib maakerke tagajärjel käsitleda ka hiljuti merest eraldunud jäänukjärvede ehk rannikulõugastena. Saunja lahte suubuvad Taebla jõgi ning Võnnu oja, Saaremõisa lahte Salajõgi (Joonis 1, Foto 4). Haapsalu lahe idapoolsed osad sh. Tagalaht, Tahu laht ja Saunja lahe süsteem on ajalooliselt olnud üheks olulisemaks mageveekalade (sh. särg, säinas, ahven, haug) kude- ja noorjärkude kasvualaks Väinameres (Mölder 1993; Saat & Taal 2001; Kangur 2003; Tartu Ülikool Eesti Mereinstituut 2015)). Hetkeolukorras on suureks probleemiks Saunja lahe, Riimi mere ja Saaremõisa lahe vaheliste kitsaste veealade (nö. silmade (Foto 2, 3) intensiivne roostumine, mis takistab oluliselt kalade rännet (eriti madala merevee taseme ning jõe vähese vooluhulga puhul) ajaloolistele koelmualadele. Kohalike harrastuslike kalapüüdjate andmetel on Saaremõisa lahte suubuv Salajõgi olnud Saunja lahe süsteemis heaks särje ja olulisimaks (võrrelduna Taebla jõe ja Võnnu ojaga) säina kudejõeks. Paraku säina kuderännet Salajõkke täheldati kohalike harrastuslike kalameeste poolt viimati eelmise sajandi lõpus. Seda kinnitavad ka TÜ EMI uuringud, mis näitavad, et Saunja lahe süsteemi jõgedes sündinud säina kudekoondis on enamjaolt vanemad kui 15 aastat (Rohtla et al a,b). Ka särje kudemine on kohalike elanike teatel olnud Salajões viimase 15 aasta jooksul ebaregulaarne (enamikel aastatel pole kala jõkke tõusnud). Kõik eelpoolmainitu vihjab võimalusele, et ebasoodsa merevee seisu või vähese kevadise suurvee korral ei suuda poolsiirdekalad läbi roostunud piirkondade Salajõkke jõuda. Lisaks eelpoolmainitule võivad kalad kõrgema merevee tasemega aastatel, mil pääseb koelmualadele, merevee taseme järsul langemisel jääda Riimi merre ja Saaremõisa lahte (öko)lõksu (st. nad ei pääse enam peale kudemist lahtedest välja). Kirjanduse andmetel on Saunja lahe kalastikku ebaregulaarselt seiratud vähemalt kolmel erineval ajavahemikul (Mölder 1993; Saat & Taal 2001; Kangur 2003). Sarnaselt teistele Väinamere magedaveelistele lahtedele (nt. Matsalu laht), muutub Saunja lahe kalastiku koosseis ja arvukus sesoonselt. Kalade arvukuse maksimum langeb kokku kevadise kudemisperioodiga (Mölder 1993; Saat & Taal 2001; Kangur 2003). Erinevalt Saunja lahest pole Riimi mere ja Saaremõisa lahe kalastikku süstemaatiliselt uuritud. Riimi merest on TÜ EMI teinud vaid kaks September, /41

6 pistelist katsepüüki projekti Poolsiirdekalade kudealad Väinameres ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja kvaliteedi parandamise võimalused raames, eelkõige haugi noorjärkude tabamiseks (Tartu Ülikool Eesti Mereinstituut 2015). Eelnevast tulenevalt oli käesoleva ihtüoloogilise uuringu eesmärgiks välja selgitada Saunja lahe, Riimimere ja Saaremõisa lahe kalastiku liigiline koosseis ja arvukus kalade kevadise kuderände perioodil. Kõnealused andmed aitavad paremini mõista intensiivse roostumise mõju Saunja lahe süsteemi (sh. Riimi mere, Saaremõisa lahe ning Salajõe-Kärbla peakraavi süsteemile) kalastikule ning on seeläbi vajalikud ka reaalsete parendamistööde sisu planeerimiseks (nt. kalade rändeteede avamiseks). September, /41

7 Joonis 1. Saunja lahe, Riimi mere ja Saaremõisa lahe uurimisala. Ihtüoloogilisi katsepüüke teostati ligikaudselt punase ringiga tähistatud piirkondades (nt. Saunja lahe katsepüüke teostati ainult lahe põhjapoolses sopis). September, /41

8 Foto 1. Saunja lahe põhjapoolne sopp 2019 aasta aprillis. Foto paremas ülemises servas paistavad Riimi meri ja Saaremõisa laht (L. Saks). Foto 2. Saunja lahe ja Riimi mere vaheline roostunud silm. Tagaplaanil Riimi meri aasta aprillis oli merevee tase kõrge, mistõttu roostunud silmade olukord näeb fotodel välja positiivsem kui tavapärase veeseisu puhul (L. Saks). September, /41

9 Foto 3. Saaremõisa laht. Taamal Saaremõisa lahe ja Riimi mere vaheline roostunud ala, Riimi meri ning Saunja laht 2019 aasta aprillis (L. Saks). Foto 4. Salajõe suubumine Saaremõisa lahte aasta aprillis. Salajõe suudmeala läbimine ei ole hetkel kindlasti kaladele takistuseks kuna sügavam voolusoon oli paadiga ( ) lihtsasti läbitav. Samas, intensiivse roostumise jätkudes võib kõnealune veeala tulevikus muutuda kaladele raskesti läbipääsetavaks (L. Saks). September, /41

10 3. Ihtüoloogilised uuringud 3.1 Materjal ja metoodika Katsepüükide metoodika. Käesoleva uuringu eesmärgiks oli kirjeldada Saunja lahe (Foto 1), Riimi mere (Foto 2) ja Saaremõisa lahe (Foto 3) kalastiku liigilist koosseisu ning arvukust. Eeldati, et seoses lahtede vaheliste roostunud läbipääsudega (nö. silmadega ) ei pääse kalad enam Saunja lahest vabalt Riimi merre (Foto 1), Saaremõisa lahte ning sealt edasi ka Salajõkke (Foto 4). Kalastiku uurimiseks kasutati neljast nakkevõrgust koosnevaid seirejaamasid. Kuna käesoleva töö eesmärk oli eelkõige suguküpsete kudema siirduvate kalade uurimine siis kasutati jaamades 1,2 meetri kõrguseid nakkevõrke silmasuurusega (silmast silmani) 35, 45, 55, 65 mm. Võrgud asetati püügile õhtul enne päikeseloojangut ning võeti välja järgmise päeva hommikul pärast päikese tõusu. Saunja lahe, Riimi mere ja Saaremõisa lahe kalastiku uurimiseks läbi viidud katsepüükidel püüti aastal jää minekust (aprilli alguses) kuni mai alguseni viiel korral ( , , , ja ) nimetatud lahtedes kala. Varasema jäämineku tõttu teostati aasta katsepüüke , , , ja Kevadised katsepüügid lõpetati kui püükidest kadus särg kui viimane kevadine kudeja uuritavas piirkonnas. Lisaks tehti nii ja kõnealuste lahtede kalastiku suvise aspekti iseloomustamiseks lisapüük. Seega püüti uurimisalal kahe aasta jooksul kokku 72 jaama (3 lahte x 2 jaama igal püügikorral x 6 püügikorda x 2 aastat). Lisaks teostati Salajõe alamjooksul ning Kärbla peakraavi suubumiskoha läheduses katsepüük elektriagregaadiga. Riigi ilmateenistuse andmetel oli merevee tase Haapsalu lahes aasta kevadiste katsepüükide perioodil reeglina kõrgem kui aastal (Riigi Ilmateenistus 2019) Otoliidi mikrokeemia Kohaliku haugi ja siirdehaugi eristamiseks koguti kaladelt aasta püügiperioodil ka kuulmekivikesi (otoliite). Lisaks haugile koguti otoliite ka Riimi merest ja Saaremõisa lahest püütud särgedelt. Kalade otoliitide mikrokeemia abil (Sr:Ca ja Ba:Ca suhe) on võimalik September, /41

11 kirjeldada nende liikumist mageveekogude ning riimveelise Läänemere vahel (vaata nt. Rohtla 2015). Kokku analüüsiti otoliite 30 haugilt (kõikidest lahtedest analüüsiti 10 kala) ja 10 särjelt (Riimi merest 5 kala, Saaremõisa lahest 5 kala) Statistilise analüüsi metoodika Hindamaks muutlikust Saaremõisa lahe, Riimi mere ja Saunja lahe kalakoosluste struktuuris (kasutades Bray-Curtis-e sarnasusindeksit) kasutati hierarhilist ANOSIM analüüsi (mudel: (püügikord(laht(aasta)); siin ja edaspidi kasutati kalakoosluste struktuuri andmete analüüsil merekoosluste analüüsi statistiline tarkvarapakett PRIMER v7; Clarke & Gorley 2015). Tulemuste illustreerimiseks koostati MDS (mitmemõõtmeline ordineerimine e. MDS - Multi Dimensional Scaling; Clarke & Gorley 2015) graafik, millel jaamu kirjeldavate punktide vaheline kaugus iseloomustab nendes jaamades vaadeldud kalakoosluste vahelist sarnasust. Samuti rakendati samale andmestikule klasteranalüüsi koos analüüsiga SIMPROF (Clarke & Gorley 2015), selgitamaks, milliseid püügikordade gruppe (sarnasusindeksi väärtuste alusel) on võimalik statistiliselt usaldusväärselt eristada ning, milliste sarnasusindeksite väärtuste juurest alates vastavaid gruppe enam statistiliselt usaldusväärselt eristada ei saa. 4. Tulemused Kokku püüti välitööde käigus Saunja lahest, Riimi merest ja Saaremõisa lahest ja aastal kokku 2433 (vastavalt 1218 ja 1215) kala, erinevaid kalaliike tabati kokku 13. Saunja lahe, Riimi mere ja Saaremõisa lahe kalastiku liigiline koosseis, arvukus ning saagikus on püügikordade ja aastate lõikes detailselt välja toodud tabelites Saunja lahest tabati rohkem kalaliike (püügiperioodil kokku 13 liiki, ja aastal vastavalt 11 ja 12 liiki) kui Riimi merest (püügiperioodil kokku 9 liiki, ja aastal vastavalt 7 ja 9 liiki) ja Saaremõisa lahest (püügiperioodil kokku 9 liiki, ja aastal vastavalt 8 ja 8 liiki). Saunja lahe jaamasid iseloomustas võrrelduna Riimi mere ja Saaremõisa lahega reeglina suurem kalade arvukus ja biomass (Tabelid 1-6). Salajõe alamjooksul teostatud elektripüükidel ei tabatud ja ühtegi kala. Samas oli aastal, elektrikahva mõjualast väljapoole jäävas piirkonnas, näha suuremate kalade liikumist. September, /41

12 Tabel 1. Saunja laht Isendite arv jaama kohta (CPUE). I = ; II = ; III = ; IV = ; V = ; VI = I II III IV V VI Ahven 10,5 19,5 13 7,5 6,5 6,5 Haug 1 5 0,5 Hõbekoger ,5 44,5 11 Koger 3 1 7,5 6 4,5 1 Latikas 2 2 Linask 1 4, ,5 Luts 1,5 Nurg 0,5 5 Roosärg 21 17, Säinas 1 Särg 0,5 KOKKU , Tabel 2. Saunja laht Keskmine kalade mass (g) jaama kohta (WPUE). I = ; II = ; III = ; IV = ; V = ; VI = I II III IV V VI Ahven 3758, ,7 2269,4 1786,6 2507,9 Haug 1175,9 4714,6 707,5 Hõbekoger 22412, , , ,8 7100,7 Koger 1628,5 336,8 3858,1 3066,5 2239,7 172,7 Latikas 1697, Linask ,6 4732, ,4 8682,8 Luts 601,6 Nurg 60,6 816,4 Roosärg 5042,3 4953,9 8749, ,2 7697,6 1295,3 Säinas 925,7 Särg 76,5 KOKKU 36413, , , , , ,6 September, /41

13 Tabel 3. Riimi meri Isendite arv jaama kohta (CPUE). I = ; II = ; III = ; IV = ; V = ; VI = I II III IV V VI Ahven 2,5 4 1,5 0,5 1,5 Haug 2 2, ,5 0 Hõbekoger 1 2,5 11,5 20,5 Koger 0,5 Linask 0,5 0,5 Roosärg 3 Särg 3, KOKKU 8 7,5 8,5 5,5 12,5 25,5 Tabel 4. Riimi meri Kalade mass (g) jaama kohta (WPUE). I = ; II = ; III = ; IV = ; V = ; VI = I II III IV V VI Ahven 807,7 991,7 384,5 141,6 567,2 Haug 3183,1 2786, ,8 Hõbekoger 835,5 1917,4 7367, ,9 Koger 306,2 Linask 240,5 677,6 Roosärg 860,4 Särg 631,4 214,4 953,1 169,4 KOKKU 4622,2 3992,9 3271,1 5588,7 8593, ,1 Tabel 5. Saaremõisa laht Isendite arv jaama kohta (CPUE). I = ; II = ; III = ; IV = ; V = ; VI = I II III IV V VI Ahven 3 5 0,5 Haug 4 3,5 0,5 1,5 2 Hõbekoger 0,5 1,5 10,5 21,5 8,5 Kiisk 0,5 Koger 0,5 0,5 1,5 0,5 Linask 2 1,5 0,5 2 1,5 Roosärg 0,5 1 1 Särg 6 6,5 6,5 KOKKU 14 18,5 10,5 12, ,5 September, /41

14 Tabel 6. Saaremõisa laht Kalade mass (g) jaama kohta (WPUE). I = ; II = ; III = ; IV = ; V = ; VI = I II III IV V VI Ahven 795,8 1234,1 161 Haug ,9 210,3 1429,6 1392,4 Hõbekoger 468, , ,7 5263,6 Kiisk 32,4 Koger 252,9 334,4 971,1 41,2 Linask 1846,1 1150,5 510,8 1209,4 536,7 Roosärg 131,3 394,9 346 Särg 1102,9 1411,3 1316,9 KOKKU 6854,7 8414,2 4424,5 8672, ,5 7579,8 Tabel 7. Saunja laht Isendite arv jaama kohta (CPUE). I = ; II = ; III = ; IV = ; V = ; VI = I II III IV V VI Ahven ,5 12 9,5 6 Haug 5,5 3,5 4,5 0,5 1 Hõbekoger 0,5 2, ,5 Kiisk 0,5 Koger 3,5 1,5 4,5 3 1,5 Latikas 0,5 2,5 0,5 0,5 Linask 0,5 4,5 4,5 4,5 6,5 4 Meritint 0,5 Nurg 1 0,5 1 Roosärg 0, ,5 29 Säinas 7,5 3,5 0,5 0,5 Särg 20, ,5 0,5 KOKKU 44 93,5 56, September, /41

15 Tabel 8. Saunja laht Keskmine kalade mass (g) jaama kohta (WPUE). I = ; II = ; III = ; IV = ; V = ; VI = I II III IV V VI Ahven 1919, ,2 6896,1 2506,2 2442,5 1490,7 Haug 7201,4 5640,3 5794,2 499,8 2824,4 Hõbekoger 380, , , ,4 Kiisk 62,5 Koger 1591,5 414,1 2289,9 980,1 405,3 Latikas 315,9 1479,7 331,4 655,3 Linask 159,6 3614,6 3353,6 4054,1 5549,4 3516,3 Meritint 12 Nurg 166,3 70,7 190,8 Roosärg 158,5 6832, ,8 6200,6 6330,4 Säinas 8519,6 3830,3 678,7 537,4 Särg 3860,2 190, ,2 102,3 KOKKU 22743, , , , , ,1 Tabel 9. Riimi meri. Isendite arv jaama kohta (CPUE). I = ; II = ; III = ; IV = ; V = ; VI = I II III IV V VI Ahven Haug 6, Hõbekoger 0,5 0,5 3,5 14,5 Kiisk 1 Koger 0,5 0,5 Linask 1 0,5 Roosärg 3 2,5 Säinas 6,5 3 1 Särg 7 6 0,5 2 0,5 KOKKU 17, , September, /41

16 Tabel 10. Riimi meri. Keskmine kalade mass (g) jaama kohta (WPUE). I = ; II = ; III = ; IV = ; V = ; VI = I II III IV V VI Ahven 1019,4 2185,8 2481,5 964,1 Haug 7295,2 6828,3 2157, Hõbekoger 51, ,3 8783,1 Kiisk 86 Koger 68,1 136,7 Linask ,3 Roosärg ,6 Säinas 6574,2 2930,5 965,2 Särg 1224,7 1082,8 80,5 373,1 77 KOKKU 9539, ,6 5646,5 6051,9 5120,3 9764,7 Tabel 11. Saaremõisa laht. Isendite arv jaama kohta (CPUE). I = ; II = ; III = ; IV = ; V = ; VI = I II III IV V VI Ahven 9,5 11, ,5 Haug 2 2 3,5 0 2,5 2 Hõbekoger 0,5 10 2,5 Koger 0,5 0,5 Linask 1,5 0,5 1,5 Roosärg 0,5 0,5 9 Säinas 1,5 Särg KOKKU 19,5 22, , Tabel 12. Saaremõisa laht. Keskmine kalade mass (g) jaama kohta (WPUE). I = ; II = ; III = ; IV = ; V = ; VI = I II III IV V VI Ahven ,1 763,1 1585,5 276,9 Haug 3775,6 2209,6 5160,8 2464,2 1243,2 Hõbekoger 538,2 8014,4 1677,9 Koger 255,4 274,8 Linask 706,8 82,4 646,5 Roosärg 74,4 128,5 1559,2 Säinas 1571,1 Särg 1458,4 1126, ,2 175,6 KOKKU 7697,9 8271,5 8128,3 3641, ,2 5126,7 September, /41

17 Uuritavates lahtedes olid kalakooslused statistiliselt usaldusväärsel määral erinevad, vaadeldes erinevate kalaliikide isendite arvu (ANOSIM: R=0,33, p=0,002; Joonis 2) ning biomassi (ANOSIM: R=0,29, p=0,001; Joonis 3). Eelkõige tulenes selline erisus Saunja lahe püükide eristumisest Riimi mere ja Saaremõisa lahe püükidega võrreldes (Joonised 2 ja 3). Samas, püügikorral leiti olevat veelgi tugevam seos jaamades vaadeldud isendite arvu põhise (ANOSIM: R=0,60, p=0,001; Joonis 2) ning biomassi põhise (ANOSIM: R=0,57, p=0,001; Joonis 3) kalakoosluste struktuuriga Stress: 0.14 Sarnasus 45 Laht ja aasta Saaremõisa18 Riimi18 Saunja18 Saaremõisa19 Riimi19 Saunja Joonis 2. Jaamades registreeritud kalaisendite arvu (CPUE) põhjal koostatud koosluste struktuuride vahelisi sarnasusi kirjeldav MDS graafik (mitmemõõtmeline ordineerimine e. MDS - Multi Dimensional Scaling; Clarke & Gorley 2015). Sarnasus kirjeldab, milliste jaamade kalakooslused on statistiliselt usaldusväärselt eristatavad teistest vastavatest gruppidest Bray-Curtise sarnasusindeksi väärtuspiiri 45 juures vastavalt SIMPROF analüüsile. St. vastavasse gruppi kuuluvate jaamade kalastiku struktuur on statistiliselt usaldusväärselt sarnasem grupi sees, võrreldes teistesse gruppidesse kuuluvate jaamadega (Clarke et al. 2014). Statistiku stress väärtus kirjeldab saadud ordinatsiooni sobivust andmetega (varieerub vahemikus 0-1). Statistiku stress väärtust 0,14 viitab, et saadud ordinatsioon pilt kirjeldab üldiselt hästi koosluse mustreid ent väikeste erindlike nüansside tõlgendamine ei pruugi olla väga usaldusväärne (Clarke et al. 2014) Seega viitavad MDS- ja klasteranalüüs, et isendite arvul põhineva kalakoosluste struktuuri alusel saab eristada kolme suuremat vaatluste gruppi. Saunja lahe kalastik eristub mõlemal aastal Riimi mere ja Saaremõisa lahe kalastikest. Seejuures ilmneb ka erisus Riimi mere ja Saaremõisa lahe varajasemate (püügikord 1-3) ja hilisemate (püügikord 5-6) püügikordade vahel. Aastate vahel erisust ei ilmne. September, /41

18 Stress: 0.16 Sarnasus 45 Laht ja aasta Saaremõisa18 Riimi18 Saunja18 Saaremõisa19 Riimi19 Saunja19 Joonis 3. Jaamades registreeritud kalaliikide biomassi (WPUE) põhjal koostatud koosluste struktuuride vahelisi sarnasusi kirjeldav MDS graafik (mitmemõõtmeline ordineerimine e. MDS - Multi Dimensional Scaling; Clarke & Gorley 2015). Sarnasus kirjeldab, milliste jaamade kalakooslused on statistiliselt usaldusväärselt eristatavad teistest vastavatest gruppidest Bray-Curtise sarnasusindeksi väärtuspiiri 45 juures vastavalt SIMPROF analüüsile. St. vastavasse gruppi kuuluvate jaamade kalastiku struktuur on statistiliselt usaldusväärselt sarnasem grupi sees, võrreldes teistesse gruppidesse kuuluvate jaamadega (Clarke et al. 2014). Statistiku stress väärtust 0,16 viitab, et saadud ordinatsioon pilt kirjeldab üldiselt hästi koosluse mustreid ent väikeste erindlike nüansside tõlgendamine ei pruugi olla väga usaldusväärne (Clarke et al. 2014) Seega viitavad MDS- ja klasteranalüüs, et isendite arvul põhineva kalakoosluste struktuuri alusel saab eristada kolme suuremat vaatlustegruppi. Saunja lahe kalastik eristub mõlemal aastal Riimi mere ja Saaremõisa lahe kalastikest. Seejuures ilmneb ka erisus Riimi mere ja Saaremõisa lahe varajasemate (püügikord 1-3) ja hilisemate (püügikord 5-6) vahel. Aastate vahel erisust ei ilmne. Saadud tulemused viitavad, et kalastikus struktuurilt moodustusid nii isendite arvu kui biomassi põhiste analüüside korral kolm peamist vaatluste gruppi. Saunja lahe kalastik eristub mõlemal aastal Riimi mere ja Saaremõisa lahe kalastikust (Joonised 2 ja 3). Seejuures ilmneb ka erisus Riimi mere ja Saaremõisa lahe varajasemate (püügikord 1-3) ja hilisemate püügikordade (püügikord 5-6) vahel (Joonised 2 ja 3). Samas ei leitud seost püügiaasta ning isendite arvu põhise (ANOSIM: R<0,01, p=0,5; Joonis 2) ning biomassi põhise (ANOSIM: R=0,07, p=0,50; Joonis 3) kalakoosluste struktuuri vahel. Saaremõisa ja Saunja lahest ning Riimi merest püüti ja analüüsiti otoliidi mikrokeemia abil 30 haugi. Kõik kalad olid koorunud magevees (k.a. Saunja lahes). Analüüsitud kalade otoliitide Sr:Ca ja Ba:Ca profiilid oli väga varieeruvad ja peegeldavad tõenäoliselt erinevaid September, /41

19 elukäigustrateegiaid. Üldiselt saab öelda, et magevesi oli kõikide analüüsitud kalade jaoks valdavaks elupaigaks esimestel eluaastatel, kuid hiljem suurenes märgatavalt riimvee osakaal. Süsteemi mageveelistes osades koorunud haugid hakkasid üldjuhul aegamööda liikuma piki Haapsalu ja Saunja lahe vahelist soolsuse gradienti järjest soolasema veega toitumisaladele või siis erinevate soolsustega toitumisalade ja mageveeliste kudealade vahel (Joonis 4, 5, 6). Vaid kahe väiksema (noorema) kala puhul saab öelda, et tegemist oli ainult/valdavalt Saunja ja Saaremõisa lahega piiritletud süsteemis elanud isenditega (Joonis 1, 3). Mõni kala liikus, aga suhteliselt kiiresti Väinamerre (Joonis 2). Suur enamus analüüsitud haugidest oli püügikohta alles hiljuti siirdunud tuldi nii lähemalt (Saunja ja Tahu laht) kui ka kaugemalt (Haapsalu laht ja Väinameri). Osad haugid siirdusid püügikoha lähedusse (nt. Tahu lahte) tõenäoliselt juba sügisel sellele viitab Sr:Ca väärtuste langus profiili lõpus (Joonis 2, 4, 5) ning selle võimalikkust kinnitavad ka Matsalu lahes läbiviidud haugi telemeetrilised uuringud (Tartu Ülikool Eesti Mereinstituut 2019), kus siselahte liikunud haugide arv suurenes just sügisel. Püügikohas pikemalt talvitunud hauge oli vähe lisaks juba mainitud valimi kõige väiksemale kahele haugile (kes polnud süsteemist veel lahkunudki) olid sellised tõenäoliselt ka üks Riimimerest ja kaks Saaremõisast püütud haugi, kuid needki kalad olid varasemalt süsteemist välja liikunud. September, /41

20 Joonis 4. Riimi merest püütud 662 mm emase haugi Sr:Ca (vasak y-telg) ja Ba:Ca (parem y-telg) profiil. Madalad Sr:Ca väärtused (<0.5 mmol/mol) elu esimeses pooles viitavad sellele, et antud isend elas valdavalt Saunja-Saaremõisa süsteemis ning alles hiljem siirdus toituma ka soolasematesse mereosadesse (Tahu ja Haapsalu laht). Joonis 5. Saunja lahest püütud 635 mm emase haugi Sr:Ca (vasak y-telg) ja Ba:Ca (parem y-telg) profiil. Madalad Sr:Ca väärtused (<0.5 mmol/mol) elu esimeses pooles viitavad sellele, et antud isend elas valdavalt Saunja-Saaremõisa süsteemis ning alles hiljem siirdus toituma ka soolasematesse mereosadesse (Tahu ja Haapsalu laht ning Väinameri). Tõenäoliselt oli ta oma kolmandal kuderändel. September, /41

21 Joonis 6. Saunja lahest püütud 504 mm emase haugi Sr:Ca (vasak y-telg) ja Ba:Ca (parem y-telg) profiil. Madalad Sr:Ca väärtused (<0.5 mmol/mol) elu esimeses pooles viitavad sellele, et antud isend elas valdavalt Saunja-Saaremõisa süsteemis ning alles hiljem siirdus toituma ka soolasematesse mereosadesse (Tahu ja Haapsalu laht). Joonis 7. Saaremõisa lahest püütud 462 mm isase haugi Sr:Ca (vasak y-telg) ja Ba:Ca (parem y-telg) profiil. Madalad Sr:Ca väärtused (<0.5 mmol/mol) viitavad sellele, et antud isend Saunja lahest kaugemale merele ei siirdunud ning tõenäoliselt olid selle kala toitumisalad asunud Saaremõisas, Riimi meres ja Saunja lahes. September, /41

22 Joonis 8. Riimi merest püütud 365 mm isase haugi Sr:Ca (vasak y-telg) ja Ba:Ca (parem y-telg) profiil. Madalad Sr:Ca väärtused (<0.5 mmol/mol) viitavad sellele, et antud isend Saunja lahest kaugemale merele ei siirdunud ning tõenäoliselt asusid selle kala toitumisalad Saaremõisas, Riimi meres ja/või Saunja lahes. Joonis 9. Saaremõisa lahest püütud 532 mm isase haugi Sr:Ca (vasak y-telg) ja Ba:Ca (parem y-telg) profiil. Kõrged Sr:Ca väärtused (<1.5 mmol/mol) viitavad sellele, et antud isend on korduvalt liikunud Väinamere toitumisalade ja Saunja-Saaremõisa süsteemi kudealade vahel. September, /41

23 Lisaks haugidele analüüsiti Saaremõisa lahest ja Riimi merest kokku 10 särge. Kõik kalad olid koorunud magevees (tõenäoliselt Saaremõisa lahes ja Riimi meres; süsteemi vooluveekogudele iseloomulike madalaid väärtusi analüüsitud otoliitides ei tuvastatud). Analüüsitud kalade otoliitide Sr:Ca ja Ba:Ca profiilid varieerusid üldjoontes vaid koorumisjärgselt magevees veedetud aja poolest. Pärast esmakordset merre siirdumist suurt Sr:Ca ja Ba:Ca profiilide varieerumist ei tuvastatud see viitab sellele, et särje toitumisalad asuvad valdavalt soolasema veega merealadel (nt Väinameres) ja kuderänded magevette sooritatakse lühikesel ajaperioodil (st. vahetult enne kudemist) ning seejärel naastakse kiiresti toitumisaladele. 5. Kokkuvõte ja järeldused Käesoleva töö tulemused näitasid, et Saunja lahe kalastik erines Riimi mere ja Saaremõisa lahe kalastikust nii kui ka aastal. Saunja lahe, Riimi mere ja Saaremõisa lahe püükides ei leitud püügiaasta ning isendite arvu ning biomassi põhise kalakoosluste struktuuri vahel statistiliselt olulist erinevust. Samas, visuaalselt on püükides näha trendi, et kõrgema kevadise merevee tasemega aastal pääsesid näiteks säinas ja ahven paremini Saunja lahest Riimi merre ja Saaremõisa lahte kui madalama merevee tasemega aastal (Tabel 1-12). Vaatamata positiivsemale trendile kõrge merevee tasemega perioodil on alust arvata, et Saunja lahe ja Riimi mere ning Riimi mere ja Saaremõisa lahe vahelised roostunud silmad takistavad oluliselt kalade liikumist. Lisaks on tõenäoline, et intensiivse roostumise jätkudes muutuvad Saunja lahe ja Riimi mere ning Riimi mere ja Saaremõisa lahe vahelised kinnikasvavad piirkonnad siirdekaladele järjest halvemini läbitavateks. Salajõe alamjooksul teostatud elektripüükidel ei tabatud kummalgi uuritaval aastal ühtegi kala. Seesugune tulemus oli ilmselt tingitud kalade väga madalast arvukusest piirkonnas (nt. siirdehaugid võisid püügiperioodiks olla Salajõest lahkunud ning jões kudeva särje arvukus võib hetkeolukorras olla väga madal (vt. otoliidi mikrokeemia tulemuste osa). Samas oli vähemalt aastal elektrikahva mõjualast väljapoole jäävas piirkonnas näha suuremate kalade liikumist, mistõttu võib antud tulemust osaliselt seletada ka Salajõe suurveeaegse veekeemia ebasobivusega elektripüükideks. Nii või teisiti ei ole hetkeolukorras kalade liikumine Saaremõisa lahest Salajõe süsteemi kindlasti takistatud kuna jõe alamjooksu roostikus paiknev sügavam voolusoon (Foto 4) oli paadiga veel aastal lihtsasti läbitav. Samas, intensiivse September, /41

24 roostumise jätkudes võib kõnealune veeala tulevikus muutuda kaladele raskesti läbipääsetavaks. Sellest tulenevalt peaks tulevikus Salajõe suudme olukorda regulaarselt jälgima. Otoliidi mikrokeemia uuringud näitasid, et Saunja ja Saaremõisa lahega piiritletud süsteem on siirdehaugidele endiselt oluliseks koelmualaks. Piirkond on ka noorhaugide jaoks oluline turgutusala, kust liigutakse erinevatel aegadel edasi erinevate soolsustega toitumisaladele (Tahu lahest kuni Väinamereni). Ka paljud täiskasvanud haugid kasutavad Saunja lahe süsteemi oma ajutise või, vähemal määral, aastaringse toitumisalana. Elupaiga valik sõltub tõenäoliselt toidurohkusest, liigisisesest konkurentsist ning vee hapnikusisaldusest konkreetsel ajahetkel. Särje puhul on piirkond eelkõige oluline koelmualana, liigi toitumisalad asuvad valdavalt soolasema veega merealadel (vt. otoliidi mikrokeemia tulemuste osa). Seega andsid ja aastal läbi viidud ihtüoloogilised uuringud selge indikatsiooni, et Saunja lahe ja Riimi mere ning Riimi mere ja Saaremõisa lahe koelmualade vahelised siirdekaladele olulised, kuid hetkeolukorras roostunud rändeteed oleks kaladele vajalik muuta igasuguse merevee tasemega läbitavaks. Seevastu Saaremõisa lahest Salajõkke pääsemine ei ole kaladele hetkel takistatud. Samas, intensiivse roostumise jätkumise korral võib ka kõnealune veeala muutuda kaladele tulevikus raskesti läbipääsetavaks. September, /41

25 6. Topo-geodeetilised ja ehitusgeoloogilised uuringud Uurimistöödele eelnes projektala paikülevaatus, mille käigus tuvastati, et kalade rändetee taasavamine vaadeldavate veekogude vahel on tehniliselt võimalik. Kuna kujundatav voolutee (kalade rändetee) on tehislik rajatis, mis vajab tulevikus hooldust, siis otsustati rajatav kalade rändetee paiknemine nihutada, võrreldes olnud kinnikasvanud loodusliku voolutee suhtes, paremini juurdepääsetavasse asukohta (ida poole). Projektala topo-geodeetilised ja ehitusgeoloogilised uuringud viidi läbi 19. septembril ja 01. novembril a. Uuringute eesmärgiks oli avatava kalade rändenõva trassi uuring. Mõõdistused tehti L-Est97 koordinaatide ja EH-2000 kõrguste süsteemis. Topo-geodeetilise mõõdistuse tulemusema saadud projektala skeem on kasutatav iseseisva tööalusena kui ka koos Maa-Ameti maainfo kaardirakenduse aerofotoga. Kalade võimaliku rändetee trassi mõõdistustööde ajal oli uuringuala valdavalt veega üle ujutatud. Maapinna kõrgusarvud valitud trassi asukohas ulatuvad kuni +0,3 m abs. Valitud trassil jääb õhukese (valdavalt alla 10 cm) mudakihi alla savi- ja liivpinnased; lõunaosas ka rähk. Trassi põhjapoolses, Saaremõisa lahte ulatuvas, otsas on muda paksus kuni 0,5 m. Trassi lõunaossa Riimi mere ja Saunja lahe vahele jääb looduslik rähkne platoo, mille pealispinna kõrgusarvud räha peal on -0,01-0,11 m abs. Uuringute ala (Kalade rändenõva asendiplaan M1:2000) on detailselt esitatud käesolevale aruande lisas (Lisa 2). September, /41

26 Joonis 10. Uuringuala plaan (topo-geodeetilised ja ehitusgeoloogilised uuringud). September, /41

27 7. Saunja lahe, Riimimere ja Saaremõisa lahe vahelise kalade rändetee taasavamine 7.1 Projektlahendus Rajatava kalade rändetee plaaniline paiknemine: Kalade rändenõva asendiplaan M1:2000 (Lisa 2). Lisaks nõva põhitrassile on kavandatud sellele ka lisaharud ühendamaks rajatava kalade rändeteega ka vanal valdavalt kinnikasvanud looduslikul vooluteel säilinud lahtiseid veesilmad. Kalade rändenõva kogupikkuseks koos lisaharudega kujuneb ca 2250 m. Suvisel perioodil toimub projektalal loomade karjatamine, mistõttu kitsad kraavid või kanalid sõtkutakse loomade sõrgadega tõenäoliselt kinni. Lisaks tuleb osa kavandatavast trassist rajada vee all mudaga kaetud pinnasesse. Sellest tulenevalt on nõva kavandatud suhteliselt suure laiusega (8 m). Nõva maksimaalne kaevesügavus on 0,8 m; keskmine kaevesügavus on ca 0,5 m. Nõva mõlemad kaldad kaevata kaldega 1:5. Väljakaevatav pinnas laotada õhukese kihina laiali nõva kõrval olevatele aladele. Nõva kõrvale kujundatav pinnase paigutusala ei tohi moodustada nõva kõrvale ühtlast veetõkkevalli, vaid sellesse tuleb jätta vahed, mis võimaldavad kõrval olevatelt aladelt pinnavee valgumist nõvasse. Nimetatud tegevuse tagajärjel tekivad lauged künkad saarekestena, mis karjatamisel kujuneks rohumaa osaks. Rajatava kalade rändenõva trassi lõunaosas (Saunja lahe ja Riimi mere vahel) oleva loodusliku platoo pealt eemaldada nõva laiuselt vaid muda, pilliroo turvas ja taimestik. Platoo väljakaevet ette nähtud ei ole. Kõnealune looduslik kõrgendik rändenõvas vähendab veetaseme alanemise kiirust Saaremõisa lahes ja Riimi meres veetaseme alanemisel Saunja lahes alla -0,1 m abs. Loodusliku platoo olemasolust tulenevalt ei ole käesoleva projekti eeluuringus välja pakutud põhjapaisu (põhjapaisude) planeerimine kavandatavasse rändenõvasse vajalik. Enne kaevetöid tuleb nõva trassilt ja pinnase paigaldusaladelt niita ja utiliseerida (või kasutada) seal olev roostik. September, /41

28 7.2 Üldised nõuded tööde teostamisele: ehitustööd on soovitav teha madalvee ajal ehitustööde ajaks paigaldada tööde eesmärki selgitavad infotahvlid roostiku eemaldamiseks ja kaevetöödeks on eeldatavalt otstarbekas kasutada amfiibtehnikat ohtlike ainete sattumise vältimiseks veekogusse on tehnika kütusega tankimine üleujutataval alal keelatud kõik tekkinud jäätmed tuleb peale tööobjekti lõpetamist ära viia, jäätmete loodusesse jätmine on keelatud. 7.3 Rändenõva hooldus Valmis ehitatud rajatised vajavad üldjuhul perioodilist järel-hooldust. Nii ka projekteeritud kalade rändenõva. Rändenõva järel-hoolduse põhilised tegevused on eeldatavalt liigse taimestiku ja sette eemaldamine. Hooldustööde välpa on ennetavalt raske ette määrata. Eeldatavalt võib see jääda vahemikku 5 (liigse taimestiku eemaldamine) kuni 15 (sette eemaldamine) aastat. Teostatavate hooldustööde konkreetne aeg ja vajadus hinnatakse vaatluse teel. Näiteks taimestikku tuleb eemaldada kui nõva vabaveeline pind väheneb alla 50%. Või sette eemaldamine on vajalik, kui nõvasse tekivad silmaga nähtavad leetseljakud. Aastasiseselt tuleb tööde läbiviimiseks valida ajavahemik, millal looduskeskonna häirimine on eeldatavalt kõige väiksem. Looduskeskkonnale tööde läbiviimisest tuleneva võimaliku negatiivse mõju minimeerimisest lähtudes tuleb valida ka tööde tehnoloogia ja kasutatav tehnika. Kavandatava rändenõva Riimi mere ja Saunja lahe vaheline lõik peaks vähemalt osaliselt lisatama PLK (poollooduslike koosluste) hooldatavasse alasse. Karjatamine mõjuks rändenõvas kasvavale taimestikule negatiivselt, mistõttu suureneks tulevikus ka võimalike hooldustööde välp. Hetkeolukorras nimetatud piirkonnas karjatamist ei toimu. September, /41

29 8. Põhiliste ehitustööde loend ja orienteerivad mahud Jrk. nr. Töö kirjeldus Mõõtühik Maht 1 ÜLDISED 1.1 Load, kindlustused summa Infotahvlid summa Tööpiirkonna korrashoid summa Tööohutus summa Keskkonnanõuded summa Tööde mõõdistamine ja märkimistööd summa KALADE RÄNDENÕVA RAJAMINE 2.1 Roostiku niitmine ja utiliseerimine töö Nõva kaevamine koos väljakaevatud materjali teisaldamisega ning õhukese kihina laiali planeerimisega m MAASTIKUKUJUNDUS 3.1 Ehitustööde käigus rikutud juurdepääsuteede ja pinnakatete taastamine töö 1 September, /41

30 9. Ehitustööde eeldatava maksumuse hinnang POS Töö kirjeldus Mõõtühik Maht Ühiku maksumus (eur) Üldmaksumus (eur) Käibemaks 20 % Kokku 1 ÜLDISED 1.1 Load, kindlustused summa Infotahvlid summa Tööpiirkonna korrashoid summa Tööohutus summa Keskkonnanõuded summa Tööde mõõdistamine ja summa märkimistööd Kokku pos KALADE RÄNDENÕVA RAJAMINE 2.1. Roostiku niitmine ja utiliseerimine 2.2 Nõva kaevamine koos väljakaevatud materjali teisaldamisega ning laiali planeerimisega paigalduskohtades töö m Kokku pos MAASTIKUKUJUNDUS 3.1 Ehitustööde käigus rikutud juurdepääsuteede ja pinnakatete taastamine töö Kokku pos KOKKU POS PROJEKTEERIMISTÖÖD 6,5 % POS 4 SUMMAST OMANIKUJÄRELVALVE 3,5 % POS 4 SUMMAST KOKKU POS 4, 5 JA September, /41

31 Kasutatud kirjandus Clarke K.R., Gorley, R.N. (2015). PRIMER v7: User Manual/Tutorial. PRIMER-E: Plymouth. Clarke K.R., Gorley, R.N., Somerfield, P.J., Warwick, R.M. (2014). Change in marine communities: an approach to statistical analysis and interpretation, 3rd edition. PRIMER-E: Plymouth. Kangur, M. (2003). Kalanduslikud uuringud Läänemaa veekogudel Lõpparuanne. Tartu Ülikool Eesti Mereinstituut. 43 lk. Mölder, M. (1993). Saunja ja Haapsalu tagalahe kalastikust. ECOLINK, Estonian Environmental Sciences. Pärnu. 39 lk. Riigi Ilmateenistus. (2019). [vaadatud ] Rohtla, M. (2015). Otolith sclerochronological studies on migrations, spawning habitat preferences and age of freshwater fishes inhabiting the Baltic Sea. Dissertationes Biologicae Universitatis Tartuensis 271. University of Tartu Press. 49 pp. Rohtla, M., Taal, I., Svirgsden, R. & Vetemaa, M. (2015 a). Old timers from the Baltic Sea: revisiting the population structure and maximum recorded age of ide Leuciscus idus. Fisheries Research 165: Rohtla, M., Svirgsden, R., Taal, I., Saks, L., Eschbaum, R. & Vetemaa, M. (2015 b). Life history characteristics of ide Leuciscus idus in the Eastern Baltic Sea. Fisheries Management and Ecology 22: Tartu Ülikool Eesti Mereinstituut. (2019). Eeluuringu koostamine Matsalu lahe, Kasari jõe lehtersuudmeala kalade kude- ja turgutusala seisundi parendamiseks. Tartu. (valmimas). Tartu Ülikool Eesti Mereinstituut. (2015). Poolsiirdekalade kudealad Väinameres ja Liivi lahe põhjaosas: seisund ja kvaliteedi parandamise võimalused. Tartu. 72 lk. Saat, T. & Taal, I. (2001). Saunja lahe kalastikust. Silma looduskaitseala. Estonia Maritima September, /41

32 Lisad Lisa 1. Vastused keskkonnaameti esitatud küsimustele. Üldised selgitused ning parandused Esiteks tänab käesoleva aruande autorite kollektiiv kõiki, kes on nimetatud aruande teksti mõttega läbi lugenud (Aitäh!). Enne spetsiifilistele märkustele vastamist toome omaltpoolt välja selgituse, mis aitab loodetavasti paremini mõista meie vastuseid teie küsimustele. Keskkonnaameti ekspertides on tekitanud pisut segadust sõna kanal. Nimetatud probleemi tekitas ilmselt üks meiepoolne näpuviga tabelis (Peatükk 9, Ehitustööde eeldatava maksumuse hinnang). Nimelt peab seal kasutatud sõna kanali asemel olema sõna rändenõva nagu ka kogu ülejäänud aruandes oli ka kasutatud. (Lisaks eelpoolmainitule olid aruande alapeatükis 7.1 välja toodud ka põhjused, miks kraavid või kanalid pole antud olukorras otstarbekad). Aruande parandatud versioonis on nimetatud tabelis kirjutatud rändenõva. Vabandame tekitatud segaduse pärast. Keskkonnaameti ekspertide poolt eraldi välja toodud märkused 1. Kanal tuleks planeerida mööda olemasolevat kalade liikumise rada, et mitte muuta maastikku. Kanalit ei tohiks kaevata pika sirgena, vaid loogetega ja laugete kallastega. Kuna vähemalt läänepoolsel kaldal võiks karjatamise tulemusena roostik taanduda, siis võib loota, et tekitatav kanal võib püsida kaladele läbitav pikemat aega. Vastus: Saunja lahe ning Riimimere vaheline rändenõva ongi planeeritud suures enamuses mööda ajaloolist kalade liikumise rada. Riimimere ning Saaremõisa lahe vaheline rändenõva on seevastu taotluslikult nihutatud ida poole (Looduskaitse ekspertidega konsulteerides leiti, et tegu on mõistliku otsusega, ainukeseks piiranguks oli see, et rändenõva ei tohtinud paikneda ametliku rannaniidu peal. Nimetatud kitsenduse vastu pole käesolevas aruandes eksitud). Juba aruande vanas versioonis oli kirjas järgmine lõik: Kuna kujundatav voolutee (kalade rändetee) on tehislik rajatis, mis vajab tulevikus hooldust, siis otsustati rajatav kalade rändetee paiknemine nihutada, võrreldes September, /41

33 olnud kinnikasvanud loodusliku voolutee suhtes, paremini juurdepääsetavasse asukohta (ida poole). Mineraalmaa servale rajatud rändenõva oluliselt lihtsamini hooldatav (mineraalmaa servas tähendab hooldus eelkõige roo piiramist rändenõvas). Lisaks on Riimimere ja Saaremõisa lahe vaheline looduslik rändetee tugevalt mudastunud, mistõttu sinna rajatav rändenõva vajuks suhteliselt kiiresti uuesti setet täis. Sellest tulenevalt oleks rändenõva regulaarne hooldus, võrrelduna mineraalmaa servale rajatud rändenõvaga, oluliselt kallim (st. ujuvekskavaatoriga (bageriga) opereerimine on võrrelduna rooniitmisega oluliselt kallim) ning ka häiring ümbritsevale keskkonnale oleks suurem. Lisaks on põhjust loota, et tänu regulaarse karjatamise positiivsele mõjule ei roostu Riimi mere ja Saaremõisa lahe vaheline mineraalmaa piirile rajatud voolunõva väga intensiivselt (karjatamise võimalikule positiivsele efektile on viidatud ka käesolevas küsimuses). Sellest tulenevalt on voolunõva hoolduse intervall ilmselt suhteliselt suur (vt ka aruande uude versiooni lisatud peatükki 7.3). Rändenõva hooldus. Aruande viimases versioonis soovitame karjatatava ala ulatust suurendada ka Riimi mere ja Saunja lahe vahelises piirkonnas. See tähendab, et kavandatav rändenõva Riimi mere ja Saunja lahe vahel võiks võimalusel vähemalt osaliselt jääda hooldatavasse (karjatatavasse) alasse. Rändenõva oli juba vanas aruandes planeeritud laugete kallastega: Arvestades seda, et suvisel ajal toimub projektalal loomade karjatamine ja kitsad kraavid või kanalid sõtkutakse loomade sõrgadega kinni või trass tuleb rajada vee all mudaga kaetud pinnasesse on nõva kavandatud suhteliselt suure laiusega (10 m). Nõva maksimaalne kaevesügavus on 0,8 m; keskmine kaevesügavus on ca 0,5 m. Lõikudes, kus kaevesügavus on üle 0,3 m, kaevata nõva ida poolne kallas laugena; nõlvus 1:5. Ülejäänud nõlvad jääda vastavalt kaevetööde järgselt looduslikult välja kujunevale nõlvusele. Aruande parendatud versioonis muutsime rändenõva mõlemad kaldad laugeks ja kirja sai järgmine lõik Suvisel perioodil toimub projektalal loomade karjatamine, mistõttu kitsad kraavid või kanalid sõtkutakse loomade sõrgadega tõenäoliselt kinni. Lisaks tuleb osa kavandatavast trassist rajada vee all mudaga kaetud pinnasesse. Sellest tulenevalt on nõva kavandatud suhteliselt suure laiusega (8 m). Nõva maksimaalne kaevesügavus on 0,8 m; keskmine kaevesügavus on ca 0,5 m. Nõva mõlemad kaldad kaevata kaldega 1:5. Tegelikult aitab mõlema rändenõva kalda laugeks kaevamine oluliselt vähendada ka kavandatavaid töömahtusid. Näiteks algselt kavandatud 10 m rändenõva (siin oli planeeritud, et veised sõtkuvad ajapikku ka nõva läänepoolse kalda laugeks) saab asendada 8 m rändenõvaga. Väiksemad mahud omakorda September, /41

34 tähendavad väiksemat häiringut piirkonnale. Eelnevast tulenevalt on vastavalt muudetud ka peatükke 8 (Põhiliste ehitustööde loend ja orienteerivad mahud) ja 9 (Ehitustööde eeldatava maksumuse hinnang). Seega tänud mõtlemapaneva küsimuse eest, kokkuvõttes sai planeeritav lahendus kindlasti parem! Seevastu rändenõva kujundamine loogeliseks pole antud juhul mõttekas, kuna voolunõgu on planeeritud eelkõige kalade rändeteeks Saaremõisa lahte ning Salajõe süsteemi, mitte iseseisvaks jõeliseks elupaigaks või kalade koelmualaks (Saaremõisa lahe ja Riimi mere veepeeglite looduslik kõrgus on sisuliselt võrdne). Vaatamata sellele, et mõistame küsimuse olemust (jõeliste elupaikade taastamises on loogete rajamine elupaigalise mitmekesisuse loomiseks väga vajalik), leiame, et antud olukorras on mõistlikum jääda lihtsalt laugete kallastega voolunõva juurde. Nimelt laiendaks loogete tegemine oluliselt häiringut piirkonnale. Hetkel on häiringuks eelkõige 8 meetrine rändenõva, lisaks väljakevatav pinnas, mis tuleb õhukese kihina laotada laiali nõva servadele. Seevastu, korralike loogete tegemiseks saaks häiritud kordi laiem piirkond (siinkohal tuleb ka meeles pidada, et kavandatava voolunõva lähedusse on kujunenud rannaniit, millel läbi viidavatele tegevustele on seatud ranged piirangud). Seega oleks loogelise rändenõva kaevamine ebaotstarbekas, arvestades ka, et ajalooliselt ei ole Riimi mere ja Saaremõisa lahe vahel olnud mitte jõeline ühenduskanal, vaid pigem on olnud tegemist neid veekogusid sujuvalt ühendava kitsama veealaga (vt. altpoolt vastustega kaasas olevat ortofotot). Ning lisaks, loogete tegemine muudaks antud projekti ka oluliselt töömahukamaks ning seeläbi ka kallimaks. 2. Teisaldatavat setet ei tohiks ladestada kaevatava kanali serva tammiks, vaid tuleks tekitada lauged künkad saarekeste või poolsaarekestena, mis karjatamisel kujuneks rohumaa osaks. Töö oleks kallim, aga tulemus sobituks maastikku paremini ja oleks loomulikum. Kui sellist lahendust ei peeta võimalikuks, tasuks kaaluda, kas looduslikesse protsessidesse üldse sekkuda. Vastus: Teisaldatavat setet ei olnud kindlasti plaanis kaevata kanali serva tammiks. Nimelt oli aruandesse kirjutatud järgnev lõik Väljakaevatav pinnas laotada õhukese kihina laiali nõva kõrval olevatele aladele. Nõva kõrvale kujundatav pinnase paigutusala ei tohi moodustada nõva kõrvale ühtlast veetõkkevalli, vaid sellesse tuleb jätta vahed, mis võimaldavad kõrval olevatelt aladelt September, /41

35 pinnavee valgumist nõvasse. Ehk siis aruande järgi oligi plaan sete ladestada laugete saarekestena. Aruande parema arusaadavuse huvides on parandatud aruandes kõnealust lõiku vastavalt soovitusele pisut täiendatud: Väljakaevatav pinnas laotada õhukese kihina laiali nõva kõrval olevatele aladele. Nõva kõrvale kujundatav pinnase paigutusala ei tohi moodustada nõva kõrvale ühtlast veetõkkevalli, vaid sellesse tuleb jätta vahed, mis võimaldavad kõrval olevatelt aladelt pinnavee valgumist nõvasse. Nimetatud tegevuse tagajärjel tekivad lauged künkad saarekestena, mis karjatamisel kujuneks rohumaa osaks. 3. Töös tõdetakse, et kanal vajab sekkumist ka tulevikus ja seega on korduvad häiringud juba ette planeeritud. Samas on kindel kanali mõju ümbritsevate koosluste veerežiimile ja seeläbi ka kaitsealustele liikide. Selle mõju ulatust oleks vaja täpsemalt hinnata, sest praegu ei ole selge, kui suured on kahjud võrreldes kalade kudemistingimuste paranemisega. Vastus: Kanali mõju ümbritsevate koosluste veerežiimile ei saa olla oluline, kuna kavandatav voolunõva ei muuda vee äravoolu kiirust Saaremõisa lahest ja Riimimerest. Nimelt, Riimi mere ja Saunja lahe vahelisel rändeteel paiknevalt looduslikult platoolt rändenõva ehitusel pinnast ei eemaldata (st. vesi ei liigu Riimi merest Saunja lahte varasemast oluliselt kiiremini). Lisaks paikneb enamik Riimi mere ja Saunja lahe vahelisest planeeritavast rändenõvast vanas voolusängis, millest eemaldatakse eelkõige roostumisel settinud rooturvast, mitte mineraalmaad st. aluspinda ei süvendata. (Lisaks (näide), kohalike elanike väitel sai veel 1990-ndate alguses Riimi ja Saunja vahelisest silmast sobiva veeseisu korral aerupaadiga läbi sõita). Ka umbes 1990-ndate aastate alguses tehtud maa-ameti ortofotolt on näha, et Riimi mere ja Saunja lahe vaheline silm koosnes mitmest kivise põhjaga voolusängist, mis olid kaladele kindlasti avatud (vt. altpoolt vastustega kaasas olevat ortofotot ). Seevastu Riimi meri ja Saaremõisa laht olid 1990-ndatel veel üks veekogu st. nende veepeeglid on samal kõrgusel (vastupidiselt Riimi mere ja Saunja lahe veepeeglitele). Vesi pääseb füüsikalistest omadustest tulenevalt vesisest rooalast läbi, kalad tihti ei pääse. Käesoleva töö eesmärk on parendada kalade läbipääsu, mitte vee läbipääsu silmadest. Aruande viimasesse versiooni on lisatud peatükki 7.1 järgmine lõik Rajatava kalade rändenõva trassi lõunaosas (Saunja lahe ja Riimi mere vahel) oleva loodusliku platoo pealt eemaldada nõva laiuselt September, /41

36 vaid muda, pilliroo turvas ja taimestik. Platoo väljakaevet ette nähtud ei ole. Kõnealune looduslik kõrgendik rändenõvas vähendab veetaseme alanemise kiirust Saaremõisa lahes ja Riimi meres veetaseme alanemisel Saunja lahes alla -0,1 m abs. Loodusliku platoo olemasolust tulenevalt ei ole käesoleva projekti eeluuringus välja pakutud põhjapaisu (põhjapaisude) planeerimine kavandatavasse rändenõvasse vajalik. Aruande lisas (Lisa 1) erinevad Saaremõisa lahe ja Riimi mere veepeeglid eelkõige läänekaarte tuulte poolt tekitatud tugeva mereveetaseme tõusu (lisaks Salajõe süsteemi vooluhulk) tagajärjel. (Lahesoppides avalduvad seesugused ilmastikutingimused tugeva veetaseme tõusuga, sama lugu toimub natuke suuremal skaalal näiteks Pärnu lahes). 4. Varasemas ajaloos on maakerkega seotud protsessid toimunud üldjuhul loodusliku arenguna ja kalastik on uute oludega kohanenud. Ehk tasuks ka praegu seda varianti kaaluda. Vastus: Maakerkega seotud protsessid on tõesti toimunud loodusliku arenguna. Kalastiku uute oludega kohanemine sarnastes süsteemides on tähendanud, aga siirdekalade asurkondade kadumist. Ehk siis antud süsteemis koosneks Saaremõisa ja Riimi mere kalastik piisava aja möödudes peaasjalikult ainult kohalikust kogrest, hõbekogrest ja linaskist. Siinkohal võib paralleele luua rannaniitude/rannakarjamaadega/puisniitudega. Nimelt, ilma inimese poolse vahelesegamiseta (karjatamine/niitmine) võsastuksid/roostuksid kõnealused alad ning piirkonna liigirikkus langeks. Kavandatava voolunõva rajamine aitaks alal hoida (isegi parendada) Silma looduskaitsealal paiknevate veekogude suurt tähtsust Väinamere siirdekalade koelmualana (lisaks olulisusele linnualana). Siirdekalade puhul tasub ka meeles pidada, et enamiku nende liikide looduslike koelmualade ulatus on inimtegevuse (vooluveekogude kanaliseerimine) tõttu tunduvalt vähenenud ning ka erakordselt kiire roostiku pealetung on inimtegevuse tagajärg (inimtegevuse tagajärjel tekkinud eutrofeerumise tagajärg). Seetõttu on selles uuringus käsitletud süsteem eriti oluline nii kalade looduskaitselisele kui ka majanduslikele aspektidele. September, /41

37 5. Küsida tuleb kindlasti ka maahoolduse büroo arvamust nii koosluste veerežiimi mõjutamise kui ka planeeritud korduvate tallamiste kohta (edaspidi planeeritud korduvad kanali puhastamised). Vastus: Telefonivestluses Aivar Nigoliga jõudsime kokkuleppele, et hetkeolukorras aruande Keskkonnaameti maahoolduse büroole esitamine tekitaks vaid asjatut segadust, tööde dubleerimist ja ajakulu. Samas, leiame, et edaspidiste positiivsete arengute puhul (juhul kui kalade rändeteid Saunja lahe, Riimi mere ja Saaremõisa lahe piirkonnas hakatakse reaalselt avama) tasub maahooldusbüroo spetsialistide kompetentsi kindlasti kasutada. 6. Lõpparuandes ei ole antud hinnangut kas ja kui tihti on tulevikus vaja planeeritud voolunõva tehnikaga hooldada (mis tüüpi hooldus- niitmine, kaevamine, sette pumpamine?). Antud hinnang on lõpparuandes kindlasti vajalik. Eeluuringus oli algselt planeeritud ka põhjapaisu rajamine, et hoida süsteemis kauem vett. Lõpparuandes ei ole seda varianti enam kaalutud. Kui põhjapaisu rajamine ei anna piisvat efekti, siis tuleks ka see teema aruandes lahti kirjutada (loodusliku platoo olemasolu Saunja lahe_riimimere vahel, projektis kirjas ainult joonisel). Vastus: Lisasime aruandesse peatüki 7.3 Rändenõva hooldus. Põhjapaisu(de) rajamisest loobuti kuna loodusliku platoo olemasolu Saunja lahe ja Riimi mere vahel vähendab veetaseme alanemise kiirust Saaremõisa lahes ja Riimi meres veetaseme alanemisel Saunja lahes alla -0,1 m abs. Riimi mere ja Saaremõisa lahe vahele pole põhjapaisu mõttekas rajada seetõttu, et ajalooliselt on tegemist põhimõttelisel sama veekoguga (vt. altpoolt vastustega kaasas olevat ortofotot) ning tavaolukorras on nende veepeeglite kõrgus sama. Aruande lisas (Lisa 1) erinevad Saaremõisa lahe ja Riimi mere veepeeglid eelkõige läänekaarte tuulte poolt tekitatud tugeva mereveetaseme tõusu (lisaks Salajõe süsteemi vooluhulk) tagajärjel. (Lahesoppides avalduvad seesugused ilmastikunähtused tugeva veetaseme tõusuga, sarnast nähtust on suuremal skaalal täheldatud näiteks Pärnu lahes). September, /41

38 Loodusliku platoo olemasolu oli kirjas ka vana aruande peatükis 6. Topo-geodeetilised ja ehitusgeoloogilised uuringud: Trassi lõunaossa Riimi mere ja Saunja lahe vahele jääb looduslik rähkne platoo, mille pealispinna kõrgusarvud räha peal on -0,01-0,11 m abs. Aruande uude versiooni peatükki 7.1 (Projektlahendus) lisasime tulenevalt kommentaarile järgneva selgitava lõigu Rajatava kalade rändenõva trassi lõunaosas (Saunja lahe ja Riimi mere vahel) oleva loodusliku platoo pealt eemaldada nõva laiuselt vaid muda, pilliroo turvas ja taimestik. Platoo väljakaevet ette nähtud ei ole. Kõnealune looduslik kõrgendik rändenõvas vähendab veetaseme alanemise kiirust Saaremõisa lahes ja Riimi meres veetaseme alanemisel Saunja lahes alla -0,1 m abs. Loodusliku platoo olemasolust tulenevalt ei ole käesoleva projekti eeluuringus välja pakutud põhjapaisu (põhjapaisude) planeerimine kavandatavasse rändenõvasse vajalik. 7. Kuna planeeritakse rajada voolunõva terves ulatuses, siis tänu sellele kasvavad tööde mahud olulisel määral. Loodusliku olukorra paremaks ärakasutamiseks ja mahtude vähendamiseks oleks võib-olla mõistlikum voolunõva juhtida läbi esimese suurema veesilma (keskkoha koordinaadid ja ). Lisaks võiks kaaluda veesilmast pehmete setete pumpamist roostunud alale, et suurendada vaba vee pinda. Vastus: Riimimere ning Saaremõisa lahe vaheline rändenõva on seevastu taotluslikult nihutatud ida poole (Looduskaitse ekspertidega konsulteerides leiti, et tegu on mõistliku otsusega, ainukeseks piiranguks oli see, et rändenõva ei tohtinud paikneda ametliku rannaniidu peal. Nimetatud kitsenduse vastu pole käesolevas aruandes eksitud). Nimelt, on mineraalmaa servale rajatud rändenõva oluliselt lihtsamini hooldatav (mineraalmaa servas tähendab hooldus eelkõige roo piiramist rändenõvas). Lisaks on Riimimere ja Saaremõisa lahe vaheline looduslik rändetee tugevalt mudastunud, mistõttu sinna rajatav rändenõva vajuks suhteliselt kiiresti uuesti setet täis. Sellest tulenevalt oleks rändenõva regulaarne hooldus, võrrelduna mineraalmaa servale rajatud rändenõvaga, oluliselt kallim (st. ujuvekskavaatoriga (bageriga) opereerimine on võrrelduna rooniitmisega oluliselt kallim) ning ka häiring ümbritsevale keskkonnale oleks suurem. Lisaks on põhjust loota, et tänu karjatamise positiivsele mõjule ei roostu Riimi mere ja Saaremõisa lahe vaheline mineraalmaa piirile rajatud voolunõva väga intensiivselt. September, /41

39 Kavandatavaid mahtusid õnnestus vähendada, kuna arutelu tagajärjel selgus, et algselt kavandatud 10 m rändenõva (siin oli planeeritud, et veised sõtkuvad ajapikku ka nõva läänepoolse kalda laugeks) saab edukalt asendada 8 m rändenõvaga (vaata lisaks meie vastust küsimusele nr 1). Eelnevast tulenevalt on vastavalt muudetud ka peatükke 8 (Põhiliste ehitustööde loend ja orienteerivad mahud) ja 9 (Ehitustööde eeldatava maksumuse hinnang). 8. Riimi mere ja Saunja lahe vahelisel alal on tutka elupaik KLO (2009. a 1 sigiv emaslind). Kanal mõjutaks niidu niiskusrežiimi. Samas pole PLK hooldus taganud roostiku taganemist loodusliku voolusängini. Vastus: Planeeritav rändenõva ei muuda Riimi mere ja Saunja lahe vahelise niidu looduslikku niiskusrežiimi, kuna Riimi mere ja Saunja lahe vahelisel rändeteel paiknevalt looduslikult platoolt rändenõva ehitusel pinnast ei eemaldata (st. vesi ei liigu Riimi merest Saunja lahte varasemast oluliselt kiiremini). Lisaks paikneb enamik Riimi mere ja Saunja lahe vahelisest planeeritavast rändenõvast vanas voolusängis, millest eemaldatakse eelkõige roostumisel settinud rooturvast, mitte mineraalmaad st. aluspinda ei süvendata. (Lisaks, kohalike elanike väitel sai veel 1990-ndate alguses Riimi ja Saunja vahelisest silmast sobiva veeseisu korral aerupaadiga läbi sõita). Vesi pääseb füüsikalistest omadustest tulenevalt vesisest rooalast läbi, kalad tihti ei pääse. Töö eesmärk on parendada kalade läbipääsu, mitte vee läbipääsu silmadest. Eelpoolmainitust tulenevalt ei tohiks sobival aastaajal teostatud tööd tutka elupaiga kvaliteeti mõjutada. Poollooduslike koosluste hooldamine pole taganud roostiku taganemist voolusängini suuresti tänu sellele, et karjatatav ala ei ulatu hetkel loodusliku voolusängini. Aruande viimases versioonis soovitame karjatatava ala ulatust suurendada (vt. aruandest peatükk 7.3 Rändenõva hooldus) See tähendab, et kavandatav rändenõva võiks võimalusel jääda osaliselt või kogu ulatuses PLK hooldatavasse alasse (eeldusel, et PLK hooldus tähendab poollooduslike koosluste hooldust, erinevates valdkondades võivad samad lühendid tähendada erinevaid asju. Enamasti on kombeks, et erialatermineid (nt. PLK) kirjutatakse nende esmakordsel mainimisel pikemalt lahti). September, /41

40 September, /41

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013 Preventiivsed meetodid rannikukeskkonna kaitseks Bert Viikmäe KESTA TERIKVANT seminar, 7.märts 2013 1 Merereostus oht rannikule Läänemeri - üks tihedamini laevatatav (15% maailma meretranspordist) mereala

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Galina Kapanen 15.11.18 Centre of Excellence in Health Promotion and Rehabilitation Haapsalu TERE KK ravimuda-mudaravi valdkonna ravimuda fookuse eesmärgid Eestis leiduva ja kaevandatava ravimuda klassifitseerimist

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Tala dimensioonimine vildakpaindel

Tala dimensioonimine vildakpaindel Tala dimensioonimine vildakpaindel Ülesanne Joonisel 9 kujutatud okaspuidust konsool on koormatud vertikaaltasandis ühtlase lauskoormusega p ning varda teljega risti mõjuva kaldjõuga (-jõududega) F =pl.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem

Microsoft Word - KJmagtöö.doc

Microsoft Word - KJmagtöö.doc TARTU ÜLIKOOL LOODUS- JA TEHNOLOOGIATEADUSKOND ÖKOLOOGIA JA MAATEADUSTE INSTITUUT ZOOLOOGIA OSAKOND HÜDROBIOLOOGIA ÕPPETOOL Kristiina Jürgens LESTA TOITUMINE NING ARVUKUS JA KASVUPARAMEETRID SEOSES SÖÖDAVA

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Andmete sisestamine kalanduse infosüsteemi

Andmete sisestamine kalanduse infosüsteemi Tartu Ülikool Eesti Mereinstituut EESTI KALANDUSSEKTORI RIIKLIKU TÖÖKAVA TÄITMINE JA ANALÜÜS, TEADUSVAATLEJATE PAIGUTAMINE EESTI LIPU ALL SÕITVATELE KALALAEVADELE NING TEADUSSOOVITUSTE KOOSTAMINE KALAVARUDE

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Merepõhjaelustik ja kalastik mõjupiirkonnas ning võimalikud mõjud neile

Merepõhjaelustik ja kalastik mõjupiirkonnas ning võimalikud mõjud neile Merepõhjaelustik ja kalastik mõjupiirkonnas ning võimalikud mõjud neile A. Järvik 1.1 Kavandatava tegevuse mõjupiirkonda jääva merepõhjataimestiku ja - loomastiku elupaikade iseloomustus. Paljassaare poolsaare

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v

Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle v Eesti mereala planeering Lähteseisukohtade (LS) ja mõjude hindamise väljatöötamise kavatsuse (VTK) piirkondlik avalik arutelu. Merekultuuri ja selle väärtuste kaardistamine Toimumise aeg: 05.06.2018 Toimumise

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - OceanLim_Notes05a.doc

Microsoft Word - OceanLim_Notes05a.doc 5a. Magevee juurdevool ja veevahetus ääremeredes 5.1. Aurumine ja sademed, magevee voog atmosfäärist Läänemeres on sademed ja aurumine ligikaudu tasakaalus. Läbi viidud täpsemad arvutused, arvestades ka

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne MARMONI projekti tegevused ja oodatud tulemused Georg Martin TÜ Eesti Mereinstituut MARMONI põhisõnum General Objective of the project: The project aims at developing concepts for assessment of conservation

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V

5.klass Loodusõpetus ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. V ÕPPESISU JÕGI JA JÄRV. VESI KUI ELUKESKKOND Loodusteaduslik uurimus. Veekogu kui uurimisobjekt. Eesti jõed. Jõgi ja selle osad. Vee voolamine jões. Veetaseme kõikumine jões. Eesti järved, nende paiknemine.

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire 2008. aastal Jaanus Elts Tartu, 2008 Metskurvits on erakordselt raskesti

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

Makett 209

Makett 209 Veerežiimi muutuste modelleerimine füüsilise ja arvutimudeli abil Karin Robam, Veiko Karu, Ingo Valgma, Helena Lind. TTÜ mäeinstituut Abstrakt Tänapäeval on mitmete keskkonnaprobleemide lahendamiseks ja

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI Soostunud ja soomuldade orgaanilise süsiniku sisaldus ja vastavalt sellele 1:1 mullakaardi võimalik korrigeerimine Töö teostajad: Põllumajandusuuringute Keskuse Mullaseire büroo, kontaktisik Priit Penu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

TÄHE 106, TARTU. Tel Registreerimisnumber MTR EH,EJ,EK,EO,EP MATER MK,MU,MO,MP Muinsuskaitseameti tegevu

TÄHE 106, TARTU. Tel Registreerimisnumber MTR EH,EJ,EK,EO,EP MATER MK,MU,MO,MP Muinsuskaitseameti tegevu TÄHE 06, 503 TARTU. Tel. 7303735 Registreerimisnumber 0696600 MTR EH,EJ,EK,EO,EP 0696600-000 MATER MK,MU,MO,MP 009-00 Muinsuskaitseameti tegevusluba E 58/200 Töö nr: IB39/203 Koostaja: Inseneribüroo Urmas

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality: a meta-analysis

Plant extinctions and colonizations in European grasslands due to loss of habitat area and quality:  a meta-analysis Tagasivaade gümnaasiumi uurimistöö koostamisele Liina Saar Saaremaa Ühisgümnaasium, vilistlane Tartu Ülikool, doktorant Aasta oli siis 1999. o Uurimistööde koostamine ei olnud kohustuslik o Huvi bioloogia

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

1

1 Pärnu jõe loodusala kaitsekorralduskava 2015-2024 Keskkonnaamet 2015 SISUKORD 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ala iseloomustus... 5 1.2. Maakasutus... 8 1.3. Huvigrupid... 9 1.4. Kaitsekord... 10 1.5. Uuritus...

Rohkem

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc

Microsoft Word - vundamentide tugevdamine.doc 10 Vundamentide tugevdamine. 1. Vundamentide tugevdamise põhjused 2. Tugevdamisega seotud uuringud 3. Tugevdusmeetodid 3.1 Vundamendi süvendamine 3.2 Talla laiendamine 3.3 Koormuse ülekanne vaiadele 3.4

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem