Mnt. nr Uue-Antsla - Vana-Antsla; km 0,000-0,975. Seletuskiri

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Mnt. nr Uue-Antsla - Vana-Antsla; km 0,000-0,975. Seletuskiri"

Väljavõte

1 Töö nr VP13037 Jalgratta- ja jalgtee tehniline projekt Mnt. nr Uue-Antsla - Vana-Antsla; km 0,000-0,975 Seletuskiri Tellija: Urvaste Vallavalitsus Kuldre küla, Urvaste vald 66517, Tel ; e-post: vald@urvaste.ee Projekteerija: Reaalprojekt OÜ Vaksali tn Viljandi Tel/fax e-post: uku@reaalprojekt.ee Projektijuht: Uku Audova Viljandi 2013 VP13037_ Seletuskiri.doc lk 1/19

2 SISUKORD 1 ÜLDOSA Projekti koostamise eesmärk ja alused Tellija Projekteerija OLEVA OLUKORRA KIRJELDUS Olev situatsioon Geodeetilised uuringud Ehitusgeoloogilised ja hüdrogeoloogilised tingimused Muinsuskaitse Keskkonnakaitselised objektid PROJEKTLAHENDUS Projekti üldandmed Plaani- ning vertikaallahendus Katend Katendi konstruktsioon Liikluskorraldus Üldosa Liiklusmärgid Teemärgised Piire Vee ärajuhtimine Kraavid Truubid Sajuveekanalisatsioon Tehnovõrgud Üldist Sideliinid Elektrikaablid Rajatised Maastikukujundus- ja haljastustööd TÖÖDE TEOSTAMINE Üldosa Tehnoloogia Üldist Ettevalmistustööd Ehitustööd Keskkonnakaitse Kasutamis- ja hooldamisjuhend VP13037_ Seletuskiri.doc lk 2/19

3 1 ÜLDOSA 1.1 Projekti koostamise eesmärk ja alused Jalgratta- ja jalgtee tehniline projekt on koostatud vastavalt Urvaste Vallavalitsuse tellimusele. Käesoleva projekti eesmärgiks on: Muuta jalakäijate ja jalgratturite liiklemine ohutumaks lahendades jalgratta- ja jalgtee mnt nr 69 ja ristmikust kuni Mägiste kinnistuni. Projekteeritav jalgratta- ja jalgtee asub Võru maakonnas, Urvaste vallas, Uue-Antsla külas. Käesoleva projekti koosseisu kuuluvad järgmised kaustad v. lisad, mis on koostatud antud projekti käigus, kuid antakse välja eraldi kaustadena: PROJEKTI ARUANNE (projektdokumentatsioon ja joonised). Lisa 1 Eelarve (Tellijale) Lisa 2 Geoalus (Tellijale), OÜ Geomel töö nr Lisa 3 Krundijaotuskava (Tellijale) Töö teostamisel on aluseks võetud: - Urvaste Vallavalitsuse tellimus ja projekti lähteülesanne (täpsustatud töökoosoleku protokollides). - OÜ Geomel poolt a. novembris korrigeeritud ja eelnevalt teiste maamõõdubüroode poolt mõõdistatud maa-ala topo-geodeetiline alusplaan M 1:500, töö nr 94/13. - Olevate katastriüksuste ja kinnistute piirid - OÜ Reaalprojekt poolt a. detsembris teostatud geoloogilised uurimistööd Urvaste Vallavalitsuse kontrollitud andmetel on käesoleva projektiga haaratud maa-alal järgmised kehtivad või algatatud planeeringud ja muud projektid: 1. Uue-Antsla mõisapargi hoolduskava ja rekonstrueerimisprojekt (OÜ Hüüp töö nr /34) Topo-geodeetilise alusplaani ning projekti koordinaadid on antud L-EST 97 süsteemis ja kõrgused Balti 1977.a. süsteemis. Projekteerimisel on lähtutud järgmistest normdokumentidest ja juhenditest: 1. Teeseadus (RT I 1999,26,377, RT I 2007, 66, 408) 2. Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded (RTL 1999,153,2156) VP13037_ Seletuskiri.doc lk 3/19

4 3. Tee projekteerimise normid ja nõuded (RTL 2000,23,303) 4. Liikluskorralduse nõuded teetöödel (MKM määrus nr.69, a.) 5. Elastsete teekatendite projekteerimise juhend Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis (MA peadirektori käskkiri nr 383) 7. EVS 613:2001; EVS 613:2001/A1:2008 Liiklusmärgid ja nende kasutamine 8. EVS 843:2003 Linnatänavad 9. EVS 901-1:2009 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude täitematerjalid 10. EVS 901-2:2009 Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained 11. EVS 901-3:2009 Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud 12. EVS-EN 13242:2006+A1:2008 Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid 13. EVS-EN 13285:2010 Sidumata segud. Spetsifikatsioonid 14. Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuuetega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks (TSM määrus nr.14, a.) 15. Planeerimisseadus ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded. 16. Ehitusseadus ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded. 17. Liiklusseadus ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded. 18. EVS-EN 1340: 2003+AC:2006 Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid. 19. EVS-EN 1338: 2003+AC:2006 Betoonist sillutisekivid. Nõuded ja katsemeetodid. Lisa RIL Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend. 21. Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr 65,,Ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste tööde tegemise kord. 22. Projekti koosseisus antud töömahtude koondtabeli (hinnapakkumuste loetelu) koostamise aluseks on Maanteeameti poolt väljatöötatud Teetööde tehnilised kirjeldused. Teetööde tehnilise kirjelduste infosüsteem asub Riigiportaalis aadressil: Lisainfot on võimalik leida ka Maanteeameti koduleheküljelt: Tellija Urvaste Vallavalitsus Kuldre küla, Urvaste vald 66517, Tel ; e-post: kontaktisik: Riho Roon, tel VP13037_ Seletuskiri.doc lk 4/19

5 1.3 Projekteerija Reaalprojekt OÜ Vaksali tn Viljandi Tel/fax e-post: kontaktisik: Uku Audova, tel OLEVA OLUKORRA KIRJELDUS 2.1 Olev situatsioon Objekti maa-ala kirjeldus: Käesoleval lõigul puudub hetkel eraldi tee kergliiklejate jaoks. Jalakäijad ja jalgratturid liiguvad maanteel. Projekteeritava jalgratta- ja jalgtee asukohas on maapind liigendatud. Kõrgem on maapind mõisapargi sissesõidutee ümbruses, madalam trassi keskel, oja ümbruses. Ümbritseva maapinna absoluutkõrgused on vahemikus m. Pinnaveed imbuvad maasse ja osaliselt juhitakse need ka maantee kõrval olevasse tiiki ja põikkraavi. Projekteeritav teelõik paikneb suures ulatuses Uue-Antsla mõisapargi (KLO ) territooriumil. Projekteeritud lõigul on järgmised ristumised kommunikatsioonidega: Sidekaabliga Pk 1+30; 5+11(mahasõidul); 7+05(mahasõidul); 7+30(mahasõidul); 8+11(mahasõidul); 8+72(jalgtee lülil); 9+89(jalgtee lülil) Veetrassiga Pk 0+34; 1+52; 2+92(mittetöötav); 4+74(mahasõidul); 8+07; Olmekanalisatsiooni trassiga Pk 1+04; 4+01; 4+12; 4+74(mahasõidul); Madalpingekaabliga Pk 4+74(mahasõidul); 5+11(mahasõidul);5+78; 6+03(2tk.); Side õhuliiniga Pk 4+74(mahasõidul); 4+87; Madalpinge õhuliiniga Pk 1+98; 3+72; 4+96; 5+00; 6+54; 8+65; Kõrgepingekaabliga Pk 4+74 (mahasõidul); Projekteeritud lõigul on järgmised paralleelkulgemised kommunikatsioonidega: Sidekaabliga Pk ; ; ; Veetrassiga Pk ; Side õhuliiniga Pk ; VP13037_ Seletuskiri.doc lk 5/19

6 2.2 Geodeetilised uuringud Käesoleva töö käigus on kasutatud varasemalt mõõdistatud järgnevaid geoaluseid ja teostusmõõdistusi: 1) "UUE-ANTSLA PARK, RAHVAMAJA MAA-ALA PLAAN" Mõõdistaja OÜ GEOBÜROO , Töö nr ) Uue-Antsla VK alusplaani digitaalne fail. Mõõdistaja teadmata 3)"Uue-Antsla VK torustikud" teostusjoonis. Mõõdistaja OÜ K&M Projektbüroo , Töö nr )"Elektrikaabli teostusjoonis Välisvalgustuse rekonstrueerimine" teostusjoonis. Mõõdistaja OÜ Maamõõdu- ja Arhitektuuribüroo , Töö nr 042/13 Varasemad mõõdistused on novembris 2013.a. üle kontrollitud OÜ Geomel poolt (töö nr 94-13). Mõõdistamisel kasutati: - elektrontahhümeetrit TOPCON GPT-3005N, nurgamõõdu täpsusega 5, joonemõõdu täpsusega +- (3mm +- 2ppm). Trimble GPS RTK 5700/5800 (kahesageduslik) Geodeetilise alusplaani mõõdistamisel ning vormistamisel on juhindutud Maanteeameti nõuetest teedeprojekteerimise ehitusgeodeetilistele uurimistöödele (M 1:500-1:5000). Samuti on geodeetilised mõõdistustööd on teostatud kooskõlas Eesti Vabariigi Valitsuse määrusega Nr. 303 Ehitusgeoloogiliste ja geodeetiliste uurimistööde tegemise kord ja koostatud digitaalne alusplaan vastab Riigi Maa-Ameti tellimusel 1998.a. valminud kataloogile Suuremõõtkavaliste (1:500 1:2000) plaanide leppemärgid. Mõõdistamise koordinaadid on L-EST 97 süsteemis ja kõrgused 1977.a. Balti süsteemis. Maaala on mõõdistatud detailsusega M 1:500. Plaaniline ja kõrguslik sidumine tugineb polügonomeetriapunktil, mida kasutatakse baasjaamana GPS seadmete juures: PP3285 (Kuldre99) Piiriandmed on tellitud Riigi Maa-ametist digitaalselt ja lisatud geoalusele seisuga a. Tehnovõrgud kanti plaanile mõõdistamistulemuste ja olemasolevate teostusjooniste alusel. Kõigi maa-aluste kommunikatsioonide plaanilised asukohad on kooskõlastatud neid valdavates asutustes ja ettevõtetes. VP13037_ Seletuskiri.doc lk 6/19

7 2.3 Ehitusgeoloogilised ja hüdrogeoloogilised tingimused ÜLDOSA Kuna tegemist on kergliiklustee projektiga, piirduvad geoloogilised uuringud kõigest kasvupinnase paksuse määramisega. Kokku tehti teelõigule 13 šurfi, kasvupinnase paksus on 5-50cm. Aluspinnaseks on valdavalt kruus- ja liivsavipinnased. Vett uuringute ajal puuraukudest ei leitud. Uuringute teostamiseks kasutati käsisondi ja labidat. 2.4 Muinsuskaitse Projekteeritava jalgratta- ja jalgtee kõrvale jäävad muinsuskaitsealused Uue-Antsla mõisa väravapostid (14122) (Vt allolevat fotot). Uue-Antsla mõisa väravapostid Enne tööde alustamist tuleb võtta Muinsuskaitseametist luba tööde teostamiseks. Vajadusel tuleb tööde teostamise ajal mälestist puudutavates lõikudes tagada arheoloogiline järelevalve! Väljavõte muinsuskaitseseadusest [RT I 2004, 25, jõust ]: 41. Ehitus- ja muude tööde seiskamine Kui mälestisel, muinsuskaitsealal või mis tahes muus paigas tööd tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline kultuurkiht, sealhulgas inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on tööde tegija kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamatult teatama sellest Muinsuskaitseametile ja valla- või linnavalitsusele. VP13037_ Seletuskiri.doc lk 7/19

8 2.5 Keskkonnakaitselised objektid Projekteeritav Jalgratta- ja jalgtee paikneb keskkonnakaitseliselt suures ulatuses Uue- Antsla mõisapargi piiranguvööndis, mis on kaitstav loodusobjekt Võru rajooni TSNTK otsusega nr Parkide säilitamisest ja hooldamisest Võru rajoonis. Pargi kaitse-eesmärk on ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujundelementide säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega (Vabariigi Valitsuse määrus nr 64 Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri ). Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitseeeskirja 7 lg 2 p 3 ja 6 alusel on keelatud ilma pargi valitseja nõusolekuta projekteerimistingimuste andmine ning ehitusloa andmine. Jalgratta- ja jalgtee ehitamisel jälgida: 1. Kavandatav jalgratta- ja jalgtee ei tohi olla puudele lähemal kui 3 m, arvestatuna asendiplaanile kantud puutüvede tsentrist (reaalselt looduses minimaalselt 2,5 m puu tüvest). 2. Puutüvede tsentrist kuni 5 m raadiuses tohib teealust pinnast koorida (süvendada) kuni 20 cm. 3. Enne raietööde alustamist kutsuda raiete täpsustamiseks kohale Keskkonnaameti esindaja. 4. Pargis puude vahel tööde teostamisel kasutada võimalikult väikesi masinaid. 5. Teetrassile lähimate puude tüvedele paigaldada ehitustööde ajaks tüvekaitsed. Enne tööde alustamist tuleb võtta Keskkonnaametist luba tööde teostamiseks. Ehitusperioodil vastutab töövõtja keskkonnakaitse eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija-poolsetele juhistele. VP13037_ Seletuskiri.doc lk 8/19

9 3 PROJEKTLAHENDUS 3.1 Projekti üldandmed Jalgratta- ja jalgtee põhiparameetrid: katte laius 2,5m mulde laius 3,0m katte põikkalle 2,0% (ühepoolne) tugipeenra põikkalle 4,0% mulde nõlvus üldjuhul 1:3 (kitsastes oludes 1:2) 3.2 Plaani- ning vertikaallahendus Jalgratta- ja jalgtee geomeetrilised parameetrid on järgmised: Plaanikõverike raadiused on vahemikus 5,0 m (ristmikul) ja 101,25 m Vertikaalkõverate nõgusad raadiused jäävad vahemikku m Vertikaalkõverate kumerad raadiused jäävad vahemikku m Pikikalded on vahemikus 0,03% - 10,0% Jalgratta- ja jalgtee saab alguse mnt nr 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva ristmikult ning kulgeb bussiootekoja eest kuni mnt nr ni. Olemasoleva bussiootekojani on projekteeritud jalgratta- ja jalgteelt ette nähtud graniitsõelmetega lüli. Vahemikus Pk on jalgrattaja jalgtee sõiduteega ühes ristlõikes, eraldatud sõiduteest äärekiviga. Edasi lookleb tee läbi mõisapargi säästes pargipuid ja arvestades Uue-Antsla mõisapargi projektiga. Kuna vahemikus Pk jäävad jalgratta- ja jalgteele lähemale kui 3m säilitatavad pargipuud, siis on tee projekteeritud kõrgemale olemasolevast maapinnast, et ei kahjustataks puu juurestikku. Kasvupinnast nimetatud lõigul ei koorita, olemasolevale maapinnale paigaldatakse eraldav geotekstiil. Alates Pk 3+68 mahasõidust kulgeb jalgratta- ja jalgtee sõiduteest paremal ja on eraldi muldel. Seoses jalgtee ehitusega on lahendatud ka ristuvad mahasõidud. Projekteeritud on 7 mahasõitu, neist 2 tüüpsed ja 5 erilahendusega mahasõitu. Pargiääre kinnistult ristmikule avanev mahasõit on liiklusohutuse mõttes viidud ristmikust kaugemale. Ette on nähtud ka 3 ühenduslüli sõiduteeni hõlbustamaks sõiduteest vasakul asuvatelt kruntidelt jalgratta- ja jalgteele pääsu. Projekteeritud jalgratta- ja jalgtee kogupikkus on 997m. Projekteeritud teekatte kõrguslik lahendus on antud vertikaalplaneeringuga. VP13037_ Seletuskiri.doc lk 9/19

10 3.3 Katend Katendi konstruktsioon Jalgratta- ja jalgtee on projekteeritud asfaltbetoonkattega. Ristumistel suuremate mahasõitudega ja maanteega on kattematerjaliks betoonkivi. Projekteeritud katendi konstruktsioonid on järgmised: Jalgratta- ja jalgteede katend: Tihe asfaltbetoon AC 8 surf Killustikalus fr 16/32 Liivalus filtratsiooniga üle 1 m/ööp Täitepinnas või olev aluspinnas h = 5cm h =20cm hmin =20cm Lõigul vahemikus Pk kasvupinnast ei koorita, konstruktsiooni (täitepinnase) alla paigaldatakse eraldav geotekstiil. Jalgtee parkettkivikate: Parkettkivi Montaažisegu Killustikalus fr 16/32 Liivalus filtratsiooniga üle 1 m/ööp Täitepinnas või olev aluspinnas h=6cm h=3cm* h=20cm hmin=20cm *montaažisegu kiht vajub tihendamisel 2-3cm killustikaluse sisse, seega lisandub konstruktsioonile tegelikku paksust ca 1cm. Montaažiseguks on tsemendiga segatud liiv 1:7. Bussiootekoja esine katend: Graniitsõelmed Eraldav geotekstiil Killustikalus fr 16/32 Liivalus filtratsiooniga üle 1 m/ööp Täitepinnas või olev aluspinnas h = 5cm h =20cm hmin =20cm Mahasõitude katend: Tihe asfaltbetoon AC 12 surf Killustikalus fr 16/32 h = 6 cm hmin = 25 cm VP13037_ Seletuskiri.doc lk 10/19

11 Keskliivast aluskiht Olev mulle, aluspinnas h min = 25cm Sõidutee katend äärekiviga ristlõikes (katte taastamine): Tihe asfaltbetoon AC 12 surf Killustikalus fr 16/32 h = 6 cm hkeskm = 10 cm Kõik killustikalused ehitatakse kas kiilumismeetodil või kasutatakse optimaalset segukillustikku! Teetöödel kasutatavate pinnaste filtratsioonimoodulid tuleb määrata maksimaalse standardtiheduse (EVS-EN järgselt) ning optimaalse niiskuse juures GOST lisa 5 kohaselt kuni vastavasisulise rahvusliku standardi EVS jõustumiseni. EVS-EN järgsed katseandmed tuleb esitada filtratsioonimooduliga ühes ja samas laboriprotokollis. Aluses kasutatava liiva filtratsioonimoodul peab olema vähemalt 1m/ööpäevas. Katendi konstruktsioonide mahtude (katted, alused) arvutusel on lähtutud kihtide (katted, alused) pealtlaiustest. Katendi materjalide minimaalsed kvaliteedinõuded on antud järgmises tabelis: Kihi paksus, cm Mini-maalne sideaine sisaldus, Bmin % Terastiku-lise koostise kategooria, G Purustatud pindade osakaalu kategooria, C Los Ange-les'e teguri kategooria, LA Kulumiskindlus Nordic katsel kategooria, AN Külmakindluse kategooria, F Külmakindluse kate-gooria NaCl lahuses, FNaCl Plaatsusteguri maksi-maal väärtuse kate-gooria, FI Peenosiste sisalduse kate-gooria, f AC 12 surf 70/100 6 Bmin5.6 Gc 85/20 C50/30 LA 35 - F 4 FNaCl 4 FI 20 f 4 - AC 8 surf 70/100 5 Bmin6.0 Gc 85/20 C50/30 LA 35 - F 4 - FI 20 f 4 - Killustikalus 16/32 kiilumismeetodil 20 - Gc 80/20 C50/30 LA 35 - F 4 PN FI 35 f 4 - Killustikalus 16/32 kiilumismeetodil 25 - Gc 80/20 C50/30 LA 35 - F 4 PN FI 35 f 4 - Peenrakindlustus killustikuga segu fr. 0/32 (segu nr.3) (2) LA 35 - F 4 - FI 35 - UF 3 Peenosiste sisalduse kategooria Killustikust ja kruusast aluse ning kruusast peenrakindlustuse segude sõelkõverad vastavalt "Maanteede projekteerimisnormid" tabel 4.14-le. AC 12 surf asfaltbetooni sõelkõver peab vastama alljärgnevale tabelile: Sõela ava 0,063 0,125 0,25 0, ,3 8 12,5 16 min max AC 8 surf segus kasutada graniitkillustikku vähemalt 45%. Teelõigul, kus jalgtee paikneb vahetult sõidutee kõrval ja AC12surf segudes tuleb graniitkillustikku kasutada 100%. Ülejäänud nõuded vastavalt EVS-901 osadele 1 kuni 3 VP13037_ Seletuskiri.doc lk 11/19

12 Tee servadesse ning erinevate katete eraldamiseks on projektis kasutatud järgmisi betoonist äärekive: I Äärekivi 15 x 30 Kõrgus kattelt: - 15cm sõidutee servas - 4cm - mahasõitude ees - 0cm restkaevu ümbruses sõidutee servas II Äärekivi 8 x 20 - kattega samal kõrgusel, betoonkivist parkettkatete korral parkettsillutise servades juhul, kui seal ei ole ette nähtud teistsugust äärekivi. Kõik erinevat tüüpi ning kõrgusega äärekivid on plaanijoonisel tähistatud eraldi tingmärkidega. Kasutatavad äärekivid peavad olema valmistatud graniitkillustiku baasil ning paigaldusviis peab tagama nende püsivuse, selleks tuleb nad rajada kogu pikkuses täisbetoonalusele (B12,5), nn. pätsikeste kasutamine pole lubatud. Äärekivide paigaldamisel tuleb arvestada, et üldiselt tuleb äärekivi viia madaldatud kõrguseni 2 kiviga, erandkorras s.t. kitsendatud oludel, võib seda teha ka 1m ulatuses. Projekti joonistel on eraldi ära näidatud madaldatud äärekivide osad (pikkused). Näidatud lõikudel tuleb äärekivid rajada kogu ulatuses langetatutena, vajalikud kaldosad tuleb toodud lõikudele väljamärkimisel juurde arvestada. NB! Kõikide sõidutee-äärsete äärekivide algustes ja lõppudes tuleb äärekivi otsad viia kahe äärekivi ulatuses sujuvalt kokku maapinnaga. Äärekivid peavad vastama standardile Betoonist äärekivid EVS-EN 1340, klass Liikluskorraldus Üldosa Ajutise liikluskorralduse ehitusobjektil (sh ajutise liikluskorralduse projekti) korraldab töövõtja vastavalt tema poolt valitud teostavate tööde etappidele. Ehitusaegse liikluskorralduse projekti koostab või tellib ehitaja enne tööde alustamist. Selle koostajal tuleb ajutise liikluskorralduse projekti koostamisel arvestada tegelike liiklustingimustega, teede mõõtmetega, olemasoleva liikluskorraldusega, liikluskoosluse ja liiklussageduse ning nähtavusega. Projekt peab olema üheselt arusaadav nii kontrollijale kui ka märkide paigaldajale. Liikluskorralduse projekt tuleb esitada kooskõlastamiseks tee valdaja (Maanteeameti lõuna regiooni) liikluskorralduse osakonnale. Liikluskorraldus peab vastama Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. aprilli 2003.a. määrusele nr.69 Liikluskorralduse nõuded teetöödel. VP13037_ Seletuskiri.doc lk 12/19

13 3.4.2 Liiklusmärgid Lõigule paigaldatakse liiklusmärgid vastavalt standardile EVS 613:2001 ja EVS 613:2001/A1:2008 Liiklusmärgid ja nende kasutamine ja normdokumendile Teetähistussüsteem ja selle rakendamise kord. Liiklusmärgid paigaldatakse vastavalt käesolevas projektis koostatavale liikluskorralduse plaani joonistele. Projekteeritud uute liiklusmärkide suurusgrupp mahasõidul on I, jalgratta- ja jalgteedel 0. Sõidutee liiklusmärkidel kasutada II klassi ja jalgteel I klassi valgustpeegeldavat kilet. Liiklusmärgid peavad olema valmistatud vähemalt 2mm paksusest alumiiniumplekist. Uusi kupitsaid liiklusmärkidele ei rajata. Vajadusel tuleb kasutada pikemaid märgiposte, et tagada märkidele vajalik kõrgus (nähtavus). Liiklusmärkide valmistamisel ning paigaldamisel arvestada lisaks tuulekoormusele sahkamisel tekkiva lumekoormusega. Arvestades sahkamiskoormusega on soovitatav kasutada tsingitud poste läbimõõduga 86mm (seina paksusega 2mm). Postide valikul tuleb tuulekoormused arvutada vastavalt EN , tuulekoormusklass WL6, löökkoormus lumekoristusest DSL2 ja koormuste varutegur PAF1 (EVS-EN 12899). Projekteeritud liiklusmärkide ja viitade paigalduskaugus teepeenra välisäärest on minimaalselt 0,5m Teemärgised Objektile uusi teekattemärgiseid ei markeerita Piire Jalgratta-ja jalgtee ristumisel kraaviga Pk 5+70 on ohutuse tagamiseks ette nähtud mõlemale poole teed kokku 20m torupiiret. 3.5 Vee ärajuhtimine Kraavid Projektiga haaratud teelõigul külgkraavid puuduvad. Ette on nähtud kaevata 20m pikkune pikikraav - küna Pk , et koguda enne mahasõitu kokku jalgteelt tulev sajuvesi ning immutada pinnasesse. Lisaks on Pk 0+24 projekteeritud 5m pikkune põikkraav. Olemasolev põikkraav Pk 3+36 puhastatakse. Uued kraavid tuleb kaevata vastavalt projektis antud pikiprofiilile ja/või kõrgusarvudele Truubid Projektiga haaratud alal Pk 0+45 asub põhitee truup, mille otsad on sette all. Nimetatud truup on ette nähtud puhastada ja vajadusel pikendada. Rohkem olemasolevaid truupe projekti alal ei ole. Uusi truupe on projekteeritud neli, kõik rajatavate jalgteede alla. Kolm uut truupi on Ø 300mm ning üks truup Ø 600mm. VP13037_ Seletuskiri.doc lk 13/19

14 Truupide sisse- ja väljavoolu juures tuleb kindlustada mulde nõlvad (vajadusel täiendavalt ka suudmikel kraavide põhjad) munakivisillutisega (geotekstiilil) antud tööd kuuluvad lahutamatutena truubi ehituse juurde ning ei leia kajastamist eraldi mahtudes. Truupide ehitamisel jälgida, et tagasitäite tihendusaste peab olema vähemalt 98%. Truubid on soovitav ehitada suvisel ajal, kui vooluhulgad kraavis on minimaalsed. Aluse ehitamise, truubi paigaldamise ja tagasitäite rajamise ajaks tuleb sulgeda vee voolamine kraavis, vajadusel teha veetõrjet kaeviku kuivana hoidmiseks. Kui projektis pole teisiti määratletud, tuleb truupide paigaldamisel juhinduda tootja poolt antud tehnilistest tingimustest. Eriti jälgida pinnase tihendamist truubi vundamendi ehitamisel ja kaeviku tagasitäitmisel Sajuveekanalisatsioon Projektiga on ette nähtud sajuvee kogumiseks äärekiviga teelõigul paigaldada Pk 0+60 restkaev Ø560/500 settekotiga 300l ja nelikantrestluugiga ning Pk 0+95 restkaev Ø560/500 settekotiga 300l ja kuppelrestluugiga. Sajuveekanalisatsiooni torud on isevoolsed PP SN 8 läbimõõduga De200. Sajuveekanalisatsiooni toru, mis asub sõidutee all, on ette nähtud paigaldada kinnisel meetodil. Torude väljavoolud on ette nähtud kindlustada munakividega betoonalusel. 3.6 Tehnovõrgud Üldist Kaevetööde teostamiseks tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb sellest eelnevalt teavitada tehnotrassi valdajat ning vajadusel võtta temalt selleks täiendav töödeluba. Vajadusel tuleb koostöös kommunikatsioonivaldajaga täiendavalt märkida välja kõik töötsooni jäävad maaalused kommunikatsioonid. Töid kaablikaitsetsoonis tuleb teha käsitsi või väikemehhanismidega. Mehhanismide kasutamisel (nt. tihendamisel) kaablite või torutrasside (kanalite) kohal tuleb arvestada, et trass oleks eelnevalt kaetud vähemalt 25cm paksuse pinnase kihiga, kui pole teisiti määratud trassi valdaja poolt. Vajadusel on kommunikatsioonidega ristumistel oleva trassi kõrvale või uude kohta (vastavalt kooskõlastusele) ette nähtud paigaldada kaitse/reservtoru(d). Kaablitorude paigaldamisel tuleb arvestada, et paigaldatav toru peab jääma minimaalselt 1,0m sügavusele maapinnast. Kõik reservtorude otsad tuleb kinni katta (sulgeda korkidega), et takistada nendesse pinnase sisse valgumist. Üldiselt kasutatakse kõikjal sõidutee all A-tugevusklassi kaitsetorusid, ristumisel jalgteega võib kasutada ka B- tugevusklassi kaitsetorusid. Sidekaablite kaitse- ja reservtorude otstesse tuleb paigaldada resonantsmarkerid EMS 101,4 khz. Ehitajal tuleb arvestada, et kui ehituse käigus ilmneb, et kaevamissügavus ületab kaabli (nt sidekaabel) paiknemissügavuse, siis üldjuhul tuleb kaabel töö käigus langetada uue süvendi põhja rajatud künasse. Selleks tuleb süvendi põhja tõmmata ~30-40cm sügavune küna (vagu), süvendi põhja kaabli alla rajada ~10cm paksune liivapadi, millele kaabel langetatakse. Küna(vagu) täidetakse peale kaabli langetamist samuti pealt liivaga. VP13037_ Seletuskiri.doc lk 14/19

15 3.6.2 Sideliinid Koostöös AS Elioniga otsustati, et mõistlikum lahendus antud projektis on olemasolevate sidekaablite paikajätmine ja reservkaitsetorude lisamine kohtades, kus kaabel jääb teekatte alla. Käesoleva projektiga haaratud maa-alal paiknevad ELIONi siderajatised, mis jäävad teeehitusele ette, järgmistes kohtades: Pk 1+30 ristuva sidekaabli kõrvale paigaldatakse Ø100mm reservkaitsetoru. B-tugevusklassi Lõigul Pk ehitatava tee alla jäävate sidekaablite paigaldatakse kaks Ø100mm B-tugevusklassi reservkaitsetoru, lõigu alguselle ja lõppu Vesimentori plastkaevud KKS-2. Lõigule Pk paigaldatakse Ø100mm A-tugevusklassi reservkaitsetoru. Pk 5+09 ehitatakse Vesimentori plastkaev KKS-2. Pk 5+09 ristub sõiduteega sidekaabel, mille kõrvale paigaldatakse kinnisel meetodil Ø100mm A-tugevusklassi reservkaitsetoru. Lõigule Pk paigaldatakse Ø100mm A-tugevusklassi reservkaitsetoru. Lõigul kulgeb projekteeritava jalgratta- ja jalgtee all ja ristub mahasõiduga sidekaabel, mille kõrvale paigaldatakse Ø100mm A-tugevusklassi reservkaitsetoru. Lõigul Pk kulgeb projekteeritava jalgratta- ja jalgtee all ja ristub mahasõiduga sidekaabel, mille kõrvale paigaldatakse Ø100mm A-tugevusklassi reservkaitsetoru. Pk 8+11 mahasõidu all olevale sidekaablile on ette nähtud paigaldada Ø100mm A- tugevusklassi reservkaitsetoru. Pk 8+71 jalgtee lüli alla paigaldatakse Ø100mm B-tugevusklassi reservkaitsetoru. Pk 9+89 jalgtee lüli alla paigaldatakse Ø100mm B-tugevusklassi reservkaitsetoru. Tööd AS Elioni kaablite piirkonnas tuleb teostada nii, et ei tekiks side katkestust, töid tohib teostada ainult kaabli haldaja või tema poolt volitatud ettevõte. AS Elioni siderajatiste ümberpaigutamisega seonduvad tööd on esitatud järgmises tabelis: A-tugevusklassi kaitsetoru 80,5 m B-tugevusklassi kaitsetoru 249,1 m "Vesimentori" sidekaev KKS-2 3 tk Markerpallid 15 tk Elektrikaablid Käesoleva projektiga haaratud maa-alal paikneb üks OÜ Elektrilevi kõrgepingekaabel Pk 4+74 asuva mahasõidu all. Nimetatud kaabel on ette nähtud kaitsta Ø75mm lõhestatud A- tugevusklassi kaitsetoruga, mille kõrvale paigaldatakse A-tugevusklassi reservkaitsetoru Ø160mm. VP13037_ Seletuskiri.doc lk 15/19

16 3.7 Rajatised Käesoleva projektiga on ette nähtud asendada tee-ehitusele ettejääv piirdeaed Pk paremal. Võrkaed Pk on ette nähtud lammutada ning mitte uuega asendada. Uus võrkaed on ette nähtud ehitada galvaniseeritud, värvitud 40mm silmaga võrgust. Uue rajatava aia postid tuleb rajada piisavalt sügava vundamendiga, et oleks tagatud aia püsivus nõlva serval ka lumekoristustööde (sahkamise) ajal. Vundamendi rajamise tehnoloogia valib ehitaja, vundamendid võib rajada kas mullatööde ehituse käigus või siis puurida juba hiljem valmisehitatud muldesse augud ning need betoneerida. Aia spetsifikatsiooni sh kõrguse täpsed nõuded kooskõlastatakse maaomanikuga. Piirete likvideerimise ja uute piirete ehitamise mahud on toodud alljärgnevas tabelis: Likvideetitavad Projekteeritud PK Pikkus Pikkus Materjal Materjal [m] [m] paremal võrk paremal võrk 160 võrk, h=1,5m 160 Urvaste vallavalitsuse soovil on ette nähtud lammutada peremeheta hoone Pk 3+88, mis jääb ette rajatavale jalgratta- ja jalgteele. 3.8 Maastikukujundus- ja haljastustööd Seoses tee-ehitusega tuleb asendada ettejäävad hekid Pk ja Hekitaimede liigi osas avaldavad soovi maaomanikud, lõpliku otsuse teeb tellija. Jalgratta- ja jalgtee ehitusele ettejäävad postkastid Pk 5+02 on ette nähtud ringi tõsta maaomanikele sobivasse kohta. 4 TÖÖDE TEOSTAMINE 4.1 Üldosa Teetöödel juhinduda määruse Liikluskorralduse nõuded teetöödel (RTL 2003, 54, 779) nõuetest. Ehitustöödel peab ehitaja jälgima ja täitma kõiki nõudeid, mis on esitatud Vabariigi Valitsuse 8. detsembri 1999.a. määruses nr. 377 Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses. Ehitustööde teostaja peab tagama ehitustööde teostamise, ehitusplatsi kontrolli ja töötervishoiu ning tööohutuse nõuded vastavalt eelmainitud määrusele nr Ehitustööde teostajal peavad olemas olema määruses nõutud dokumendid. Ehitaja peab ehitustööde alustamisest teatama Tööinspektsiooni kohalikule asutusele vähemalt 3 päeva enne töödega alustamist. Ehitustööde ajal ei tohi ehitusel viibida kõrvalisi isikuid ja ehitustööd ei tohi ohustada ehituse mõjupiirkonnas viibijaid. VP13037_ Seletuskiri.doc lk 16/19

17 Ehitaja peab tagama, et ehitusfirma ja ehitusega seotud töötajad oleksid kindlustatud. Töötajad peavad olema instrueeritud tööohutusalaselt ja olema varustatud töötamiseks vajalike kaitsevahenditega. Tehnovõrkude ümbertõstmisel tuleb edastada tehnovõrkude valdajatele teostusjoonised, sealhulgas reserv- ja kaitsetorude teostusjoonised. Enne ehitustööde algust on töövõtja kohustatud teavitama kõiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda käesolev projekt puudutab (nt. maaomanikud, tööde teostamisel nendele kuuluval maaüksusel või sellega vahetult piirneval alal). Enne ehitustööde algust tuleb looduses kindlustada kõik olemasolevad piirimärgid. Üldiselt tuleb ehitustööde käigus tagada kõikide olemasolevate piirimärkide säilimine. Juhul kui see osutub võimatuks tuleb sellest teavitada piirinaabritest maaomanikke ja pärast tööde lõpetamist taastada kõik tööde käigus hävinud piirimärgid. Piirinaabreid tuleb teavitada ka kõikidest töödest, mis viiakse läbi nende maal või kui ehitustegevus puudutab otseselt piirinaabri huve (nt. mahasõitude ehitus, piirirajatistega seotud tööd jne). Omanikke tuleb teavitada ka likvideerimistöödest (nt. aiad, hekk, puud jmt.) ning nendepoolse soovi korral võimaldada neil need endal teostada. Ehitaja peab tagama kõigi kooskõlastustes esitatud nõuete ja tingimuste täitmise vastavalt projektlahendusele. Maaomanike negatiivsete või tingimuslike kooskõlastuste menetlemise määratleb ja teostab Tellija, lähtudes kooskõlastustes toodud võimalike eritingimuste (s.h. eitava kooskõlastuse) seaduslikkusest ja põhjendatusest. Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujärelvalve teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abinõudest, millega saab tööd edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama projekteerijat kõigist projektis leitud ebaselgustest ning võimalikest vasturääkivustest enne, kui ta võtab vastu konkreetse teostamise otsuse. Kõik kooskõlastamata omaalgatuslikud projekti muudatused või projektlahenduste eiramised on keelatud. Eelpoolt toodu eiramisel on töövõtja (ehitaja) kohustatud kõik hilisemad projektlahenduste eiramistest tulenevad parandused, vajalikud lisa- või taastustööd teostama oma kuludega. 4.2 Tehnoloogia Üldist Tööde teostamisel tuleb juhinduda järgmistest kehtivatest normidest: Tee projekteerimise normid ja nõuded (TPN), EVS 901 Tee-ehitus, Teehoiutööde tehnoloogia nõuded (TT) ja Teehoiutöö ehitusjärelvalve kord (TJK) toodud nõuetest. Projektiga määratud ehituseks vajalike tööde mahud on esitatud töömahtude koondtabelis, mille koostamise aluseks on Maanteeameti poolt välja töötatud Teetööde tehnilised kirjeldused. VP13037_ Seletuskiri.doc lk 17/19

18 4.2.2 Ettevalmistustööd Kuna ehitatav objekt asub kaitsealal, tuleb enne ehitustööde algust teavitada Muinsuskaitseametit ja Keskkonnaametit ja vajadusel taotleda load tööde teostamiseks. Enne põhiliste ehitustööde algust tuleb objekt digitaalselt maha märkida. Kavandatavatest töödest informeerida piirinaabreid, märkides nende juuresolekul välja ehitusaegseks säilitamiseks piiritähised. Vajadusel, kaevetööde teostamiseks tehnovõrkude kaitsevööndis, teavitada sellest eelnevalt trassi valdajaid ning vajadusel võtta temalt selleks täiendav töödeluba ja märkida välja töötsooni jäävad maa-alused kommunikatsioonid. Paigaldada vajalikud kaitse- / reservtorud või teostada muud vajalikud ette nähtud kaitsemeetmed. Tee trassi planeerimisel peab tasandama mulde alla jäävad lohud, kännuaugud ja vanad kraavid, täitma need pinnasega ning tihendama. Teemaa peab olema planeeritud tasemeni, mis võimaldab selle hilisemat niitmist mehhanismidega. Kändude ja kõlbmatu pinnase veokohad täpsustada Urvaste Vallavalitsusega enne ehitustööde algust. Kooskõlas Teetööde tehnilised töökirjeldused tooduga tuleb raadamisel ja juurimisel tekkivad tühimikud (augud) ka täita, kasutades selleks vähemalt augu kõrval olevale samaväärset pinnast. Kõik tööde korrektseks teostamiseks vajalikud ajutised laoplatsid kuuluvad lahutamatu osana iga konkreetse tööetapi juurde. Ajutiste laoplatside asukohad on töövõtja kohustatud ise enne tööde algust leidma ning vajadusel sõlmima nende kasutamiseks vajalikud kokkulepped. Kasutuskõlblikud lammutussaadused anda üle tee valdajale, ülejääk utiliseerida vastavalt jäätmekäitlusseadusele Ehitustööd Lammutatakse ehitusele ettejäävad objektid betoonalus Pk vasakul ja hoone Pk 3+88 paremal. Freesitakse vana jalgtee kate trassi alguses. Likvideeritakse projektiga ettenähtud puud, hekid ja võsa, lammutatakse ettejäävad piirded. Kõikide ehitatavate jalgteede alt (va. vahemikus Pk ) eemaldatakse kasvupinnas ja ladustatakse kas ajutistel laoplatsidel või vaaludes. Muldealune pinnas planeeritakse ja tihendatakse. Paigaldatakse geotekstiil Pk Teelõigul Pk kaevatakse kõnnitee mulde alune olemasolev nõlv astmeliseks. Vastavalt vertikaalplaneeringule ehitatakse välja muldkeha. Muldkeha ehitamiseks vajalik pinnas veetakse karjäärist. Mulle tihendatakse kihtide kaupa, profileeritakse ja planeeritakse. Koos mulde ehitamisega ehitatakse truubid ja sajuveekanalisatsioon. Planeeritakse mulde nõlvad. Kaevatakse kraavid projektis ettenähtud ulatuses. Jalgteede mulde ülemine kiht on ette nähtud ehitada keskliivast paksusega 20 cm. Liivaluse peale ehitatakse settekivikillustikust alus h=20cm kogu jalgtee laiuses. Killustikalusele ehitatakse tihedast peeneterisest asfaltbetoonist AC 8 surf kate paksusega 5 VP13037_ Seletuskiri.doc lk 18/19

19 cm. Peenrad kindlustatakse murukülviga kasvupinnasel. Jalgtee mulde nõlvad kaetakse kasvumullaga, kihi paksus 10 cm, külvatakse muru. Paigaldatakse liikluskorraldusvahendid. Truupide juures kindlustatakse nõlvad tardkivist munakivisillutisega (geotekstiilil). Planeeritakse ja vajadusel haljastatakse muruseemne külviga kasvumullal h=10cm või hüdrokülviga teemaa-ala. Töödega haaratud maa-ala heakorrastatakse kogu laiuses. 4.3 Keskkonnakaitse Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele ning Tellija-poolsetele juhistele. Vähendamaks ehituse sotsiaalseid mõjusid peavad kasutatavate mehhanismide summutid olema korras. Kuivaperioodil peab ette nägema tolmutõrjeks veega kastmise. Kogu tööde perioodil peavad olema garanteeritud juurdepääsud hoonetele. Ehitustööde käigus ei tohi kahjustada ümbritsevat keskkonda. Kõik ehitustööd tuleb teostada järgides kehtestatud keskkonnakaitse nõudeid. Ehitustööde lõpetamisel tuleb likvideerida (lammutada või üles kaevata) kõik ajutised rajatised, lammutustöödel tekkivad jäätmed tuleb objektilt teisaldada. Kogu ehituspraht tuleb kokku korjata ja ära vedada konteinerites või muul kindlal transpordivahendil selleks ettenähtud kohta. Ehitusjäätmete matmine või põletamine on rangelt keelatud. Ehitusel tekkivad jäätmed käideldakse vastavalt kehtivale korrale. Täitematerjalide, mulla ja pinnase ladustamiskohad kooskõlastatakse Urvaste Vallavalitsusega. Jalgratta- ja jalgtee ehitamine toob kaasa peamiselt positiivseid mõjusid jalakäijatele ja ratturitele võimaldatakse ohutum liiklemine sõiduteest eemal, seega eemal ka mürast ja saastest. Peamiseks negatiivseks mõjuks on ehitusaegne tegevus, mis segab liiklust ning vähesel määral võib ohustada keskkonda, kuid see on ajutine. Projekteeritud tee lahend ja valitud rajatised ei halvenda paikkonna keskkonnakaitselist olukorda. 4.4 Kasutamis- ja hooldamisjuhend Tee kasutamis- ja hooldamisjuhend sõltub tee valdaja ja hooldetegija omavahelise kokkuleppe tingimustest. Hoolde aluseks on Tee seisundinõuded Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus nr (RTL 2003, 1,2), muudetud ministri määrusega nr 85 (RT I , 1). Erinõuded puuduvad. Suvine hooldus seisneb peamiselt tee puhastamisest tolmust ja prahist. Truupide ja truubi päiste kontroll tuleb teostada neli korda aastas ning vajadusel puhastada. Koostas: E.Pangsepp VP13037_ Seletuskiri.doc lk 19/19

Tellija ConX OÜ Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev Projekti nr LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHIPROJEKT

Tellija ConX OÜ Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev Projekti nr LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHIPROJEKT Tellija ConX OÜ Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev 15.06.2018 Projekti nr 15-18 LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHIPROJEKT HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHPROJEKT Versioon

Rohkem

Microsoft Word - VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx

Microsoft Word - VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx Töö nr VP17013 19331 Rannametsa-Ikla maantee km 5,07 km 6,25 jalg- ja 19331 Rannametsa-Ikla maantee km 5,070 km 6,250 jalg- ja põhiprojekt Häädemeeste alevikus Häädemeeste vallas Pärnumaal Seletuskiri

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Microsoft Word TP_seletuskiri

Microsoft Word TP_seletuskiri Turu tn 34, Tartu 51004, tel 7 475 333, registrikood 10149499. Tegevuslitsentsid: Nr 0853/11019, 738 MA, 544 MA-k. TELLIJA: Maanteeamet TÖÖ: 10-18-TP Asukoht: Ida-Virumaa, Narva-Jõesuu linn, Laagna küla

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Töö nr: T00117/1 TUULA TEE JA KOIDU TÄNAVA (Ülesõidu tn Keila jõgi) EHITUSPROJEKT KEILA LINN PÕHIPROJEKT TEEDEEHITUSLIK OSA KÖIDE I SELETUSKIRI JA JOO

Töö nr: T00117/1 TUULA TEE JA KOIDU TÄNAVA (Ülesõidu tn Keila jõgi) EHITUSPROJEKT KEILA LINN PÕHIPROJEKT TEEDEEHITUSLIK OSA KÖIDE I SELETUSKIRI JA JOO Töö nr: T00117/1 TUULA TEE JA KOIDU TÄNAVA (Ülesõidu tn Keila jõgi) EHITUSPROJEKT KEILA LINN PÕHIPROJEKT TEEDEEHITUSLIK OSA KÖIDE I Koostaja: Tellija: TEEDEPROJEKT OÜ Kanali tee 4, 10112 Tallinn tel +372

Rohkem

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats

PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats PÕHIMAANTEE 3 JÕHVI TARTU VALGA KM 34,16 IISAKU RISTMIKU ÜMBEREHITAMISE TEHNILISE PROJEKTI KESKKONNAMÕJUDE EELHINNANG OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on juurde tulnud ja läbikriipsutatud sõnad on ära kustutatud.

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk

Versioon /// TÖÖ NR Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Kesk Versioon 04.11.2018 /// TÖÖ NR 18003104 Tugimaantee 69 Võru Kuigatsi Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina Sarapuu lõigu rekonstrueerimise projekti Keskkonnamõjude eelhinnang ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

1/80 ÜLDSELETUSKIRI 1 ÜLDOSA ÜLDANDMED Ehitise asukoht Projekteerija ALUSDOKUMENDID LÄHTEANDMED

1/80 ÜLDSELETUSKIRI 1 ÜLDOSA ÜLDANDMED Ehitise asukoht Projekteerija ALUSDOKUMENDID LÄHTEANDMED 1/80 ÜLDSELETUSKIRI 1 ÜLDOSA... 5 1.1 ÜLDANDMED... 5 1.1.1 Ehitise asukoht... 5 1.1.2 Projekteerija... 5 2 ALUSDOKUMENDID... 6 2.1 LÄHTEANDMED... 6 2.1.1 Tellija lähteülesanne... 6 2.1.2 Eskiis, eelprojekt

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

Microsoft Word - LOIK 1 VENEVERE SELETUS

Microsoft Word - LOIK 1 VENEVERE SELETUS - 1 - Teguri 55 Tartu51013 Telef. 7 371 766 Reg.kood: 10737693 EP 10737693-0001 Teehoiutööde tegevusluba Nr.014/042/0716/09193 TELLIJA : MAANTEEAMETI IDA REGIOON TÖÖ : 08/201 /2012 MAANTEEAMET LAEKVERE

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TEEDEINSTITUUT Hr Marek Aun Verston Ehitus OÜ Pärnu 120, 72720 PAIDE GSM: 53327683 marek@verston.ee 07.06.2013 nr 11-40/ET/1414 Ekspertarvamus paekiviliiva kasutamise kohta Hydroscandi lao- ja tootmishoone

Rohkem

Marek Koppel TEETÖÖDE KIRJELDUS RIIGIMAANTEELE VALJALA LAIMJALA KM 1,783 4,828 JA 5,638 15,406 LÕPUTÖÖ Ehitusteaduskond Teedeehituse eriala Tall

Marek Koppel TEETÖÖDE KIRJELDUS RIIGIMAANTEELE VALJALA LAIMJALA KM 1,783 4,828 JA 5,638 15,406 LÕPUTÖÖ Ehitusteaduskond Teedeehituse eriala Tall Marek Koppel TEETÖÖDE KIRJELDUS RIIGIMAANTEELE 21157 VALJALA LAIMJALA KM 1,783 4,828 JA 5,638 15,406 LÕPUTÖÖ Ehitusteaduskond Teedeehituse eriala Tallinn 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 6 1. LÄHTEANDMED

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Töö number: 2016_0094 Objekti aadress: Maardu linn Maardu linn, Harju maakond, Eesti Tellija Maardu Linnavalitsus Kallasmaa 1, Maardu, Harjumaa, 74111

Töö number: 2016_0094 Objekti aadress: Maardu linn Maardu linn, Harju maakond, Eesti Tellija Maardu Linnavalitsus Kallasmaa 1, Maardu, Harjumaa, 74111 Objekti aadress: Maardu linn Maardu linn, Harju maakond, Eesti Tellija Maardu Linnavalitsus Kallasmaa 1, Maardu, Harjumaa, 74111 Telefon: +372 606 0721; e-post: juri.pihlak@maardu.ee Registrikood: 75011470

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Microsoft Word _EP_AS-1-01_v02_Hariduse2-tiitelleht_

Microsoft Word _EP_AS-1-01_v02_Hariduse2-tiitelleht_ NARVA HARIDUSE TN 2 MÄNGUVÄLJAKU PROJEKT HARIDUSE tn 2 NARVA LINN TÖÖ NR 201722 EELPROJEKT Tellija: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet Reg. nr. 75039729 Peetri plats 3 Narva linn 20308 Harju maakond

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1

KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1 KINNITATUD Tallinna Linnavalitsuse 7. novembri 2001 määrusega nr 118 TALLINNA TÄNAVATE JOOKSVA REMONDI JA LINNA PUHASTAMISE NORMATIIVID 1. Üldsätted 1.1 Käesolevad normatiivid sätestavad juhised Tallinna

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel faks TÖÖ NR Projekteerimise registreeringud: Asukoht (L-Est

Registrikood Riia 35, Tartu Tel faks TÖÖ NR Projekteerimise registreeringud: Asukoht (L-Est Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 730 0310 faks 730 0315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-211 Projekteerimise registreeringud: Asukoht (L-Est 97) X 6584390 EP10171636-0001 Y 674970 MP0010-00 ROODU

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch

TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch TERASTORUD JA ELLIPSIKUJULISED TERASTORUD HelCor PipeArch HelCor TERASTORUD HelCor PA torud on sobilikud kasutamaks kõikide tee klasside ja raudtee (kuni V=200km/h) rajatistena, vastavalt Euroopa standardile

Rohkem

TEE-EHITUSTÖÖDE KONTROLL- JA VASTUVÕTUTOIMINGUTE LOETELU aprill 2019.a A B C D E F G H I J K L

TEE-EHITUSTÖÖDE KONTROLL- JA VASTUVÕTUTOIMINGUTE LOETELU aprill 2019.a A B C D E F G H I J K L 8 0 8 0 8 0 MULLATÖÖD ETTEVALMISTUS- ja KAEVETÖÖD MULLETE EHITAMINE Kaeviku täitematerjali terakoostis - vastavalt lepingulistele nõuetele EVS-EN - Kaeviku täitematerjali filtratsioonimoodul - vastavalt

Rohkem

Optimaalse tee konstruktsiooni koostamise metoodika väljatöötamise II etapi võitja väljaselgitamise eksperttööd Projekt: EU50553 Töö on koostatud Maan

Optimaalse tee konstruktsiooni koostamise metoodika väljatöötamise II etapi võitja väljaselgitamise eksperttööd Projekt: EU50553 Töö on koostatud Maan Optimaalse tee konstruktsiooni koostamise metoodika väljatöötamise II etapi võitja väljaselgitamise eksperttööd Projekt: EU50553 Töö on koostatud Maanteeameti teede arengu osakonna tellimusel Tallinn 2017

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar

Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Ar Ekspertiis ja Projekt OÜ MTR NR EEP003111, EEO003329, EPE000948, EEK001088 Muinsuskaitse tegevusluba nr. EMU000042 Töö nr: 15014P Tellija: OÜ Kauss Arhitektuur Registrikood 11052342 Niine 11, Tallinna

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Volikogu määrus _kaevetööde eeskiri_

Volikogu määrus _kaevetööde eeskiri_ KINNITATUD: Sindi Linnavolikogu 15.04.2010 Määrusega nr 4 Sindi linna kaevetööde eeskiri Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 36 1 alusel. 1. peatükk ÜLDSÄTTED

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam

1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort Raplam 1 Keskkonnamõju analüüs Loone - Pirgu metsakuivenduse rekonstrueerimine Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 214-2-27 Raplamaa bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PIPELIFE EESTI 2017 Pipelife Eesti AS 2018 Indrek Oidram Pipelife Grupi võtmenäitajad Käive: ca 1 miljard EUR Tehased: 26 Euroopas ja USA-s Esindused 26 riigis Töötajaid: 2.700 Peakorter: Vienna/Austria

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom

Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom Võrguregistripõhine võrguplaneerimine Jaanus Kokk AS Eesti Telekom 24.10.2014 Jututeema Võrguregistripõhine Võrguplaneerimine VõrVõr projekti raames loodud kaardirakendus võrguplaneerija ja investeeringute

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

Microsoft Word - VVK-SELETUSKIRI.doc

Microsoft Word - VVK-SELETUSKIRI.doc SISUKORD 5. VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON 2 5.1 ÜLDOSA 2 5.1.1 Ehitusprojekti eesmärgid 2 5.1.2 Lähteandmed 2 5.1.3 Süsteemide kirjeldus 2 5.1.4 Kasutatavad normid ja abimaterjalid 2 5.2 MAJANDUS-JOOGIVEE

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid Pipelife Tartu 2016 1 You don t see us, but we are always present... 2 1 Pipelife Group Locations worldwide Region Central Eastern Europe Region US Region West & North Plant Sales Office Headquarters 3

Rohkem

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc

Microsoft Word - EVS_921;2014_et.doc EESTI STANDARD VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK Water supply systems outside buildings EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi EVS 847-3:2003 uustöötlus; jõustunud sellekohase teate avaldamisega

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis

Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks kirjaga nr 16-6/ Oma kooskõlastused esitasid järgmis Tehnilise Järelevalve Amet saatis KMH aruande asutustele kooskõlastamiseks 17.05.2018 ga nr 166/180263014. Oma kooskõlastused esitasid järgmised asutused: Maanteeamet, Muinsuskaitseamet, Keskkonnainspektsioon,

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ESRI_09.ppt [Compatibility Mode] Geoandmebaaside loomisest ja kasutamisest Tallinna Linnaplaneerimise Ametis Kristel Lelov TLPA Geomaatika teenistuse direktor Geoinfosüsteemide rakendamisest linnavalitsemises saadav kasu Kiirem ja efektiivsem

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

MNT_jagratturi_vihik_A6.ai

MNT_jagratturi_vihik_A6.ai Sissejuhatus Jalgratas on sõiduvahendina muutumas üha populaarsemaks ja igapäevaliikluses kohtab jalgrattaid sagedamini kui kunagi varem. Rohkem kui kunagi varem on päevakorral ka jalgratturite turvalisus.

Rohkem

M A N H O L E S VEESÕLMEKAEVUD TOOTEVALIK, LK 4 TEHNILISED OMADUSED, LK 5 PAIGALDAMINE, LK 6

M A N H O L E S VEESÕLMEKAEVUD TOOTEVALIK, LK 4 TEHNILISED OMADUSED, LK 5 PAIGALDAMINE, LK 6 M A N H O L E S VEESÕLMEKAEVUD TOOTEVALIK, LK 4 TEHNILISED OMADUSED, LK 5, LK 6 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele vigastustele PE-materjali

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus MUDELPROJEKTEERIMINE MERKO EHITUSES Sammud BIM-i juurutamises 1 AS Merko Ehitus kontsern Baltimaade juhtiv ehituskontsern Pakub ehitusteenuseid ja teostab kinnisvaraarendust Eestis, Lätis, Leedus Aktsiad

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem