Kõrgharidusprogramm

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kõrgharidusprogramm"

Väljavõte

1 Lisa 7 Kõrgharidusprogramm Sisukord 1. Programmi taust ja vajaduse põhjendus Programmi eesmärk ja mõõdik Programmi meetmed ja tegevused Meede 1. Võrdsed võimalused kõrgharidusõppeks ja muutunud õpikäsituse põhimõtete juurutamine Meede 2. Kõrgharidusõppe vastavusse viimine nüüdisaegse tööturu vajadustega Meede 3. Kõrghariduse rahvusvahelise konkurentsivõime edendamine Programmi elluviimist toetavad ja võimaldavad muud poliitikainstrumendid Programmi tegevuste eeldatav mõju läbivatele teemadele Programmi juhtimiskorraldus Rahastamiskava Tegevuskava (15)

2 Tulemusvaldkond haridus Programm on koostatud Eesti elukestva õppe strateegia 2020 (edaspidi EÕS) rakendamiseks. 1. Programmi taust ja vajaduse põhjendus Eesti majandusedu ning ühiskonna hästi toimimise eeldus on kõrgelt kvalifitseeritud tööjõud. Euroopa 2020 ja Eesti 2020 eesmärk on, et vähemalt 40% aastastest inimestest oleks omandanud kolmanda taseme hariduse Olukorra kirjeldus aastate alguses kiiresti paisunud kõrgharidussektor on hakanud viimastel aastatel koonduma nii institutsioonide kui ka õpetatavate valdkondade poolest. Nende muutuste põhjus on olnud üliõpilaste arvu vähenemine ja vajadus viia kõrgharidus rohkem ühiskonna vajadustele vastavaks. Näiteks on viimase 10 aasta jooksul suurenenud loodus- ja täppisteaduste ning tehnikaalade osakaal (2007/08. õppeaastal 25%, 2017/18. õppeaastal 31% üliõpilastest). Loodus- ja täppisteaduste valikute soodustamiseks loodi IT Akadeemia konsortsium ning kutsuti ellu riiklikud programmid. Soovitud määral ei ole aga suudetud vähendada kõrgharidusõppe katkestamist. Aastatel katkestas kõrghariduses õpingute alguses (esimesel aastal) ca 21 23% sisseastunutest (2016. aastal 22,3%). Uuendatud on kogu kõrgharidusõppe kvaliteedihindamise süsteem, mis toetab õppeasutustes sisemise kvaliteedikultuuri ja toetava välishindamise kujunemist, mille tulemusena võivad õppeasutused riiklikke diplomeid väljastada ainult juhul, kui selleks annab loa Vabariigi Valitsus a viidi läbi üleminekuhindamine. Palju ressurssi on suunatud kõrghariduse rahvusvahelisemaks muutumisele, toetades mobiilsust, rahvusvahelist koostööd ja Eesti kõrghariduse turundamist väljapoole Eestit. Kogu õpinguperioodiks Eestisse õppima tulnud välisüliõpilaste arv on oluliselt kasvanud. Kui 2006/07. õa õppis Eestis 901 välisüliõpilast, siis 2017/18. õa Eri mobiilsusskeemide raames eraldati 2014/15. õppeaastal 2160 stipendiumi, mis arvestuslikult võimaldas 3,9%-l üliõpilastest õpirännet. Olulisel kohal on olnud õppe kvaliteedi teemad. Selleks käivitati perioodil tõukefondide programmid Primus, BeSt ja Eduko. Esimene keskendus õppejõudude koolitusele, õppekavade arendamisele, varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) regulatsioonide uuendamisele, haridusuuringute võimekuse tõstmisele ja üliõpilaste tugiteenuste arendamisele. BeSti raames toetati e- õppe võimaluste kasutamist. Eduko keskendus õpetajakoolitusele. Ettevõtetega koostöös õppekavade arendamisele aitas kaasa nii tõukefondide kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamise alameede kui ka kõrgkoolide ja ettevõtete koostöömeede aastast alates on ellu kutsutud rida muudatusi, et üliõpilastel oleks kõrghariduse omandamisel vähem takistusi. Loodi võimalus tasuta eestikeelsele kõrgharidusele kõigi nende jaoks, kes õpivad täiskoormusega. Esmakordselt käivitati vajaduspõhiste õppetoetuste süsteem kõigile majanduslikult kehvemas olukorras olevatele tudengitele. Juba varem toimis toetusskeem erivajadustega ja asenduskodu üliõpilastele. Lisaks kahekordistati stipendiumi saavate üliõpilaste arvu. Reformi üks osa oli ka üleminek seniselt koolitustellimuste rahastamismudelilt tegevustoetustele aasta 1. jaanuarist rakendus uus rahastamismudel, mille alusel jaguneb kõrgkoolidele eraldatav tegevustoetus baasrahastuseks (80%) ja tulemusrahastuseks (20%). Tulemusraha eraldatakse koolidele 6 tulemusnäitaja saavutamise ning halduslepingu täitmise alusel. 2017/18. õppeaastal on Eestis 6 avalik-õiguslikku ülikooli, üks eraülikool ning 8 riigirakenduskõrgkooli, millest 6 on Haridus- ja Teadusministeeriumi, 1 Siseministeeriumi ja 1 Kaitseministeeriumi haldusalas. Lisaks saab kõrgharidust omandada 5 erarakenduskõrgkoolis. Viimase kümne aasta jooksul on kõrgharidustaseme õpet pakkuvate õppeasutuste arv kahanenud 39lt 20ni. Eesti kõrgharidusstrateegia rakendamise perioodil on suuremahulised investeeringud (sh taristu väljaarendamine) enamasti tehtud ja õppeasutuste võrk olulises mahus vajaliku taristuga kaetud. Täiesti uued õppehooned on saanud Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Eesti Lennuakadeemia, lisandunud on hooneid Tallinna Ülikoolile, Tallinna Tehnikaülikoolile, Tartu Ülikoolile ja Eesti Maaülikoolile. Valmimas on Eesti Kunstiakadeemia hoone. 2 (15)

3 1.2. Olulisemad väljakutsed eelseisval perioodil Jätkuvalt on oluline tõsta kõrghariduse kvaliteeti ja rahvusvahelist konkurentsivõimet, koondada kompetentse ning täpsustada kõrgkoolide vahelist tööjaotust. Kõrgema lisandväärtuse loomiseks ning demograafilist langust arvestades on võtmetähtsusega nii kõrgharidusega spetsialistide hulk tööturul kui ka lõpetajate oskused, sh võtmepädevused. Lisaks on vaja kindlustada võrdne ligipääs kõrgharidusele ning tagada õpingute lõpetamine Parem sidustamine ühiskonnaga, teiste haridustasemetega ning teadus- ja arendustegevusega Kõrghariduse konkurentsivõimet hinnatakse eelkõige rahvusvaheliselt. Rahvusvahelise edukuse tagab tugev õppe- ja teadustöö, pidev kaasas käimine innovatsiooniga ning rahvusvaheline avatus. Selle saavutamiseks peab kõrgharidusse suunatavaid vahendeid kasutama optimaalselt ning kavandama mahus, mis võimaldavad Eesti haridust ka muu maailma jaoks pildil hoida. Lisaks rahastamisinstrumentidele on aga oluline arendada koostööd erinevate majandussektoritega ning tõsta hariduse juhtimise võimekust. Haridus peab olema teadus- ning teadmispõhine ja toetama uuenduslike ideede teket ja kasutuselevõttu. Hinnates Eesti demograafilist olukorda 1, ressursse ning majandusstruktuuri, on järgneva perioodi üks võtmeülesanne vähendada erialase hariduseta inimeste osakaalu. Selleks, et motiveerida inimesi tasemeharidusse tulema ning vähendada katkestajate hulka, peab kõrgharidusõpe pakkuma üliõpilasele väljakutseid ning arvestama tööturu vajadusi. Õppijale peavad olema kättesaadavad täiskoormusel õppimisele keskendumist soodustavad toetused ja paindlik õppekorraldus. Väikese riigina ei suuda me valmistada ette spetsialiste kõikidel tasemetel ja erialadel selles mahus, mida tööandjad ootavad. Seda enam on oluline kasutada ära iga inimese potentsiaal ning pakkuda tingimusi võimetekohase hariduse omandamiseks. Loodud peavad olema ühenduslülid tööandjate ootuste selgitamiseks ning nendega arvestamiseks. Iga õppeasutuse kohustus on luua võimalused, mis aitaksid parimal võimalikul moel inimese akadeemilist võimekust esile tuua. Üliõpilast tuleb julgustada ja toetada olema aktiivne nii õppetöös kui ka õppekavade koostamisel. Ressursside tõhusama kasutamise nimel on nii riigi kui ka kõrgkooli tasandil vaja kaotada ebamõistlik õppe dubleerimine, mis võib anda noortele vale märguande tööturu olukorra ja vajaduste kohta. Eesmärkide saavutamiseks on vaja, et tööandjate kaasamine õppeprotsessi muutuks järjest igapäevasemaks. Koostöö paremaks sujumiseks peavad kõik osapooled, sh tööandjad end haridusuuenduste ja õppekavade eesmärkidega kurssi viima, tööandjad peavad olema valmis pakkuma senisest enam praktikakohti, (lõpu)tööde teemasid, osalema õppetöö läbiviimises jms. Õppekavade paiknemine haridustasemetel, omandatavad oskused/õpiväljundid ning sektoripoolsed ootused tuleb viia paremasse vastavusse (sh haridusliikide üleselt - kutseharidus, kõrgharidus). Üleminek gümnaasiumist kõrgkooli peab olema sujuv ning probleemideta. Majanduskasvule suunatud erialade valikut peavad toetama nii stipendiumid kui ka tõhusad karjääriteenused Rahastamis- ning juhtimisskeem, mis toetab kõrgharidusõppe eesmärkide elluviimist Eesmärkide saavutamist peab toetama juhtimis- ja rahastamisskeem (sh nii riigi kui ka õppeasutuse tasandil), mis kindlustab õppe kvaliteedi ja soodustab õppeasutuste rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu. Kõrgendatud tähelepanu all on lähiaastatel kõrgkoolide tööjaotus, selged vastutusvaldkonnad ning sellele vastava taristu väljaarendamine. Eelarvet on võimalik tõhusalt eesmärkide käsutusse rakendada õppeasutuste tugeva juhtimismudeli kaudu, mis vajab lähiajal uuendamist. 1 Vastuvõetute arv kõrghariduse esimesele astmele on viimasel viiel õppeaastal igal aastal eelmise õppeaastaga võrreldes vähenenud, nt 2013/2014. õa eelnevaga võrreldes 10%, 2017/2018. õa võrreldes eelmise õppeaastaga 4%. 3 (15)

4 Õppejõudude rolli väärtustamine ning muutunud õpikäsituse juurutamine Muutunud õpikäsituse juurutamiseks on vaja oluliselt enam väärtustada õppejõu ametit ja häid õpetamisoskusi ning pakkuda õppejõududele igakülgset arengutuge aastal kõikus avalikõiguslikes ülikoolides lektorite keskmine töötasu 2 sõltuvalt ülikoolist 847 eurost 1351 euroni, aastal aga 1126 eurost 1666-ni 3. Professorite ja dotsentide töötasud on küll kõrgemad (2016. a professorite töötasud 1778 eurost 3583 euroni ja dotsentidel 1248 eurost 2324 euroni), kuid kõiguvad ülikooliti päris palju. Lisaks on märkimisväärne osa õppejõutööst kanda assistentidel ja õpetajatel, kelle töötasud on lektorite omadest madalamad, küündimata mõnel juhul ka Eesti keskmise brutotöötasuni. Võttes lisaks arvesse üliõpilaste arvu vähenemist (viimasel viiel aastal neljandiku võrra) ning üliõpilaste ja õppejõudude suhtarvu 4 langust ( ,7 ja ,7), seisavad ülikoolid õppjõududele konkurentsivõimeliste palkade tagamisel uute väljakutsete ees. Õppejõu palk peab olema motiveeriv nii täiskohaga akadeemilisele õppejõule kui ka soodustama tippspetsialistide liikumist erasektorist kõrgkooli. Õppejõudude reaalsed palgatasemed määrab kõrgkool, kuid koolil peavad olema piisavad vahendid väärikat palka maksta. Muutunud õpikäsituse keskmes on õppija ja tema oskused. Õppejõud suunab üliõpilast, tuues välja ja toetades tema tugevusi, loovust ja ettevõtlikkust ning kasutades tagasiside andmisel erinevaid hindamismeetodeid. Õppejõududel peavad olema võimalused kutsealaseks enesetäienduseks, et osata kasutada uuenduslikke ja interaktiivseid õpetamismeetodeid ning erinevaid tagasisidestamise meetodeid Rahvusvahelistumise edendamine Euroopa kõrgharidusruumis on seatud eesmärgiks, et aastaks 2020 on 20% lõpetajatest mobiilsuskogemusega. Eesti kõrghariduspoliitika eesmärk on suurendada samal ajal oluliselt Eestis õppivate välistudengite osakaalu ning Eesti tudengite lühiajalist mobiilsust. Aastatel lähtuti esmajärgus kõrghariduse rahvusvahelistumise strateegia raames seatud eesmärkidest ning Eesti kõrghariduse rahvusvahelise tutvustamise strateegiast. Selle tulemusel on välisüliõpilaste arv suurenenud neli korda. Kõrghariduse rahvusvahelistumine peab toetama Eesti majanduse kasvuvaldkondi, valmistades ette vajalikke spetsialiste, ning toetama kõrghariduse kvaliteedi kasvu. Rahvusvaheliste õppekavade arendamisel tuleb pöörata muuhulgas rõhku sellele, mis on võõrkeelse õppe lisandväärtus ehk millised on iga lõpetaja võimalused siseneda Eesti tööturule ning eritähelepanu vajab välistudengitele mõeldud õppekavades eesti keele õppe mahu suurendamine. Erasektori vastutus on pakkuda kõrgkoolidele tuge praktikakohtade võimaldamisel välistudengitele ning teavet võimalikest töökohtadest. Rahvusvahelistumise oluline osa on akadeemilise ja erialase võõrkeele õpe Eestis, mis toetab nii mobiilsust kui ka lõpetajate konkurentsivõimet tööturul Taristu väljaarendamine Kuigi eelmisel strateegia perioodil panustati oluliselt kõrghariduse ja teaduse infrastruktuuri arendamisse, on ka tuleval perioodil vajalikud projektid, mis tagaksid kõrgkoolide vastutusvaldkondades vajaliku kaasaegse taristu. 2 Keskmise töötasu arvutamise aluseks on kogupalk sh põhipalk, lisatasud, tulemustasud, hüvitised jm tasud (va puhkuse tasud) aasta töötasude andmed Rektorite Nõukogu Aastaraamat 2013 ( aasta andmed ERN kodulehel (alamleht statistika 4 HTMi arvutatav tulemusnäitaja üliõpilaste arvu (FTE) ja õppejõudude arvu (FTE) suhtarv. 4 (15)

5 2. Programmi eesmärk ja mõõdik Programmi eesmärk: Igale motiveeritud ja võimekale üliõpilaskandidaadile on tagatud ligipääs kvaliteetsele, paindlikule ja mitmekesiste valikutega ning tööturu arenguvajadusi arvestavale kõrgharidusele. Programm aitab kaasa järgmiste EÕS-i eesmärkide täitmisele: - eesmärk 1: Muutunud õpikäsitus - eesmärk 3: Elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus - eesmärk 4: Digipööre elukestvas õppes - eesmärk 5: Võrdsed võimalused elukestvaks õppeks ja õppes osaluse kasv Indikaator Kolmanda haridustasemega aastaste osakaal earühmas (%) 3. Programmi meetmed ja tegevused 42,5 43,2 45,3 45,4 selgub 2018 sihttase >40 >40 >40 >40 > Meede 1. Võrdsed võimalused kõrgharidusõppeks ja muutunud õpikäsituse põhimõtete juurutamine Indikaator aastat tagasi kolmandal tasemel 5 õpingud lõpetanud aastaste tööhõive määr Kõrgharidusõppe vastuvõtuks avatud õppekavade arv 6 Kõrgharidusõppe õppetöö katkestajate määr (kõrghariduse tasemel õpingute alguses) (%) 7 Doktorikraadi kaitsmiste arv õppeaastas* 85,5 86,7 86,1 75,5 selgub 2018 sihttase ,5 23,1 21,3 22,3 21, <15 <15 < ** * TAI strateegia indikaator, millesse ka kõrgharidusprogramm otseselt panustab ** Sihttaseme täitmine ei ole tõenäoliselt realistlik, kuna doktoranditoetus on eraldiseisvalt väheatraktiivne (sisuliselt alampalga tasemel) ning vastuvõetavate üliõpilaste, sh doktorantide arv on langenud. Prognoositav tase 2020 on Strateegia eesmärgi täitmine eeldab lisavahendeid sõlmitud koalitsioonilepingus on ette nähtud doktoranditoetuse tõus, mis peaks looma eeldusi doktoriõppe tulemuslikkuse paranemiseks. Sihtrühmad: õppijad, õppejõud, kõrgkoolid, tööandjad. Tegevus 1.1: Kõrgharidusõppe läbiviimine ning rahastamis- ja juhtimissüsteemi arendamine 5 ISCED 97 tasemed 5 ja 6; Eurostat: Employment rates of young people not in education and training by sex, educational attainment level and years since completion of highest level of education [edat_lfse_24], 6 Vastuvõtuks avatud õppekavade arv õppekavade registris, seisuga Õpingute katkestamine kõrghariduses õpingute alguses, %. Näiteks 2014.a näitaja on leitud järgmiselt: perioodil õppima asunud, kes seisuga ei olnud lõpetanud ega ei õppinud samal õppekohal. Mõningatel juhtudel (need, kes on õppima asunud aasta lõpust aasta suveni) võrreldakse staatust peaaegu 2 aasta pärast. Teiste puhul (õppima asunud aasta sügisel) vaadatakse staatust 1 aasta pärast. Siiski langeb valdav osa (98%) õppima asumisi vahemikku ja nende puhul on 10. novembriks 2014 tegemist 2. aasta õpingutega ja seega võib katkestamise puhul tinglikult rääkida 1. aasta katkestamisest. 5 (15)

6 (EÕS 5.3) - Tegevustoetustega tagatakse kõrgharidusõpe ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides. Arendatakse kõrghariduse rahastamismudelit, mis tagab kõrgkoolide stabiilse arengu ja kvaliteedi, sh analüüsitakse eraraha kaasamise võimalusi. Tulemus: Rahastamismudel toetab kõrghariduse kvaliteedieesmärkide saavutamist. - Jätkatakse kõrgkoolide tööjaotuse ja selgete vastutusvaldkondade määratlemist. Tulemus: Vastutusvaldkonnad on selged, koostöö paraneb ning arendab kõrghariduse kvaliteeti. - Toetatakse avalik-õiguslike ülikoolide tõhusa juhtimise ja töökorralduse arengut. Tulemus: ülikoolide juhtimis- ja töökorraldus on tõhus. Tegevus 1.2: Kõrgkoolide taristu väljaarendamine (EÕS 5.3) - Taristu väljaarendamist toetatakse kõrgkoolide ja teadus- arendusasutuste institutsionaalse arendusprogrammi (ASTRA) osana, mille investeeringute kava on kinnitanud Vabariigi Valitsus. Lisaks toetatakse vajaduspõhiselt riigi rakenduskõrgkoolide infrastruktuuri arengut rakenduskõrgkoolide majandustegevusest laekuvate vahendite arvelt. Tulemus: Kõrgkoolid alustavad ASTRA-st rahastatavate investeeringuprojektide elluviimist. Riigi rakenduskõrgkoolide investeeringud on tehtud tegevustoetuse ja majandustegevusest laekuvate vahendite arvelt. Tegevus 1.3: Õppija toimetulekut ja õppe tulemuslikkust toetavad teenused ja toetused (EÕS 5.5, 5.6) - Jätkatakse täiskoormusega õppivatele üliõpilastele vajaduspõhiste õppetoetuste maksmist eesmärgiga toetada majanduslikult keerulisemates tingimustes elavate üliõpilaste õpinguid. Täiendavalt toetatakse vajaduspõhise eritoetuse fondist eelkõige neid üliõpilasi, kelle majanduslik olukord on ootamatult halvenenud. Sihtotstarbeliste stipendiumidega toetatakse jätkuvalt erivajadustega üliõpilaste ja asenduskodust pärit üliõpilaste ligipääsu kõrgharidusele. Tulemusstipendiumidega väärtustatakse üliõpilaste õpiedukust. Riigile prioriteetsetes valdkondades õppivaid üliõpilasi toetatakse erialastipendiumiga. Doktorandistipendium tõstetakse aastal 422-lt 440 euroni kuus. Tulemus: tagatud on toetuse saamise võimalus üliõpilaste majandusliku toimetuleku parandamiseks, erivajadustest tulenevate vajaduste rahuldamiseks ja heade õpitulemuste väärtustamiseks, suureneb kõrghariduse ligipääsetavus eemalejäämise riskis olevate noorte hulgas. - Tegevustoetuse eraldamise raames toetatakse eesti keelest erineva emakeelega üliõpilaste eesti keele omandamist. Tulemus: eesti keelest erineva emakeelega üliõpilastele on loodud parem ligipääs eestikeelsele kõrgharidusele ja toetatud nende edukat toimetulekut. - Paindliku õppekorralduse ja paindlike õppevormidega suurendatakse elukestva õppe võimalusi, arvestades erinevate ühiskonnagruppide vajadustega. Parandatakse varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist (VÕTA). Tulemus: paranevad võimalused osaleda elukestvas õppes, sh kõrgharidusõppes. VÕTA süsteem toetab kõrgharidusõppes osalemist. 6 (15)

7 Tegevus 1.4: Õppijakeskse õpikäsituse juurutamine ja kõrghariduse kvaliteedi hindamine (EÕS 1.1; 1.2) - Kõrgkoolides kaasatakse õppijaid õppe kavandamisse ja õppeprotsessi kujundamisse ning luuakse tingimused tagasiside andmiseks ja selle arvestamiseks. Tulemus: õppijate tagasiside on süsteemne osa õppe kvaliteedi arendamisel. - Üliõpilaste katkestamise osakaalu vähendamiseks ja katkestamise ennetamiseks rakendatakse toetus- ja nõustamismeetmeid, seiratakse õpingutega toimetulekut. Arendatakse sisseastumissüsteemi, et selgitada välja üliõpilaskandidaatide motivatsioon ja erialased hoiakud enne õppima asumist. Tulemus: väheneb katkestamise määr. - Jätkatakse süsteemset kõrghariduse kvaliteedi hindamist rahvusvahelise kvaliteedihindamiste süsteemi kaudu, mida korraldab SA Archimedes Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur. Vastavalt elukestva õppe strateegia eesmärkidele täiendatakse õppeasutuste institutsionaalse akrediteerimise kriteeriume, sh pööratakse tähelepanu uue õpikäsituse rakendumisele. Nõustatakse õppeasutusi enesehindamise läbiviimisel ja eneseanalüüsi tulemustele antakse pädev tagasiside, mis on mh seotud strateegia võtme-eesmärkide hindamisega. Uuendatakse kvaliteedihindamise süsteemi, et vähendada koolidele langevat hindamiskoormust ning kaalutakse õppekavagruppide hindamise asendamist temaatiliste hindamistega. Lisaks jätkatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatavat järelevalvet, hindamaks, kas haridus on kättesaadav, võrdsetel alustel juurdepääsetav, õpe kvaliteetne ning kõrgkoolide tegevus õigusaktides sätestatud nõuetele vastav ja tulemuslik. Tulemus: Eesti kõrgkoolide toimimist ja kvaliteeti seiratakse ja hinnatakse süsteemselt ning hindamissüsteem tagab õppe kõrge kvaliteedi. - Halduslepingute läbirääkimiste raames lepitakse kokku, mida kõrgkoolid teevad muutuva õpikäsituse rakendamiseks. Üks tulemusrahastamise kuuest mõõdikust on kõrgkooli nominaalajaga lõpetajate osakaal (Õpikäsituse muutus tähendab rohkem individuaalset lähenemist, mis vähendab ka väljalangevust). Tulemus: Kõrgkoolid pööravad suuremat tähelepanu õpingute katkestamisele. Tegevus 1.5: Õppejõudude arengu väärtustamine ja doktoriõppe tulemuslikkuse toetamine akadeemilise järelkasvu tagamiseks (EÕS 2.1; 2.2) - Kõrgkoolides arendatakse ja väärtustatakse õppejõu ametit ning häid õpetamis- ja juhendamisoskusi, pakkudes konkurentsivõimelist töötasu, võimaldades kõrgetasemelist enesetäiendamist uute õppemeetodite kasutamiseks ning digipädevuste omandamiseks, arendades mh atesteerimissüsteeme. Tulemus: pädevad õppejõud tagavad õppe kõrge kvaliteedi. - Akadeemilise järelkasvu tagamiseks ja doktoriõppe lõpetajate arvu suurendamiseks toetatakse doktoriõppe efektiivsuse kasvu, sh rakendatakse doktoriõppe sotsiaalsete garantiide paketti. Tulemus: rakendatakse doktoriõppe sotsiaalsete garantiide paketti. - Teadus- ja arendustegevuseks kvaliteetse järelkasvu tagamiseks suurendame doktoranditoetuse 422-lt 660 euroni kuus. Tulemus: Väheneb majanduslik surve doktoriõppe kõrvalt täiskoormusega töötamiseks ja paraneb lõpetamise määr. 7 (15)

8 3.2. Meede 2. Kõrgharidusõppe vastavusse viimine nüüdisaegse tööturu vajadustega Indikaator LTT (loodus- ja täppisteadused, tehnika, tootmine ja ehitus) erialade lõpetajate osakaal (%) kõrghariduses 8 IT õppesuuna lõpetajate 9 arv aastas sihttase 27,1 26,4 26,5 27,4 28, , Meede 2 panustab Eesti elukestva õppe strateegia 2020 indikaatori - aastaks 2020 on vähemalt 95% aastastest inimestest digipädevustega saavutamisse. Sihtrühmad: õppijad, õppejõud, kõrgkoolid, tööandjad. Tegevus 2.1: Kõrgharidusõppe seoste suurendamine tööturuga (EÕS 3.5) - Suurendatakse projektipõhise õppe osakaalu õppekavades. Selleks kaasatakse õppeülesannete püstitamiseks ja lahenduste hindamiseks praktikuid tööandjate juurest. Suurendatakse valdkondade lõimingut ja läbivalt pööratakse tähelepanu digipädevuste arengule. - Kindla intervalliga korraldatakse vilistlasuuringuid, et saada tagasisidet õppekvaliteedile, pakutavatele erialadele ja hilisematele tööhõive võimalustele. Samuti osaletakse regulaarselt üle-euroopalistes üliõpilasuuringutes. - Vastuvõtu ja õppekavade sisu kujundamisel arvestatakse OSKA raportite tulemustega. - Tegevustoetustest tulemusrahastuse eraldamisel arvestatakse lõpetajate hõivatusega tööturul. Tulemus: süsteemne kokkupuude tööturuga suurendab kõrgharidusõppe vastavust tööturu vajadustele mh majanduse kasvuvaldkondades. Tegevus 2.2: IKT õpetamise arengu tagamine ja lõpetajate IT-alaste oskuste arendamine (EÕS 3.5) - Viiakse ellu IT Akadeemia tegevusi, toetamaks IT valdkonna jätkusuutlikku arengut ülikoolides ning IT õpetamist teiste õppekavade raames. Süsteemselt arendatakse IT õppekavu, sh küberkaitse valdkonnas. Tulemus: IT Akadeemia eesmärgid on tagatud jätkusuutliku tegevuskavaga. - Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool suurendavad informaatika ja infotehnoloogia õppekavagrupis lõpetajate arvu, pööravad tähelepanu õppetöö arendusele ja läbiviimise kvaliteedile, arvestades tööturu ootusi ja vajadusi. Tulemus: suureneb lõpetajate arv IT õppesuunal. 8 Metoodika muutus a. Alg- ja sihttasemed määratud ISCED2011 järgi. 9 Lõpetajate arv õppesuunal arvutiteadused, kõik õppeasutused, kõik kõrgharidusõpped; lõpetajate hulgas kajastuvad ka eksternina lõpetanud. 10 Algtasemed on ISCED11 järgi; vana ISCEDi järgi vastavalt: 572; 530; 596; (15)

9 3.3. Meede 3. Kõrghariduse rahvusvahelise konkurentsivõime edendamine Indikaator sihttase Üliõpilaste lühiajaline 3,6 3,3 1,4 1,8 2, mobiilsusränne (%)* Eestis õppivate immatrikuleeritud välisüliõpilaste osakaal (%) 3,7 5,2 6,8 8,2 9,5 >9 >10 >10 >10 >10 *Toimus metoodika muudatus - alates a loetakse isikuid. Sihttaseme saavutamine ei ole realistlik. Sihtrühmad: üliõpilased, õppejõud, kõrgkoolid, tööandjad. Tegevus 3.1: Kõrghariduse rahvusvahelise atraktiivsuse suurendamine ja õppeasutuste rahvusvahelise keskkonna arendamine - Toetatakse Eesti ENIC (European Network of National Information Centres on Academic Recognition and Mobility)/NARIC (National Academic Recognition Information Centres) Keskuse tegevust. Tulemus: tagatud on välisriigi kõrgharidust tõendavate ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate kvalifikatsioonide (akadeemilised kraadid, diplomid, tunnistused jt) hindamine, kvalifikatsioonidele vastavuse määramine Eesti haridussüsteemis ning tunnustamiseks ettepanekute tegemine. - Tagatakse erinevate siseriiklike ja rahvusvaheliste mobiilsusprogrammide kättesaadavus, nt Euroopa Liidu rahastatud Erasmus+ programm 11, riikidevaheliste lepingute stipendiumiprogramm, Noore Õpetlase programm, Kristjan Jaagu programm, Nordplus kõrgharidusprogramm jt. Tulemus: Eesti üliõpilaste ning õppejõudude õpiränne suureneb. - Koordineeritakse välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamist ja välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ühetaolise kohaldamise tegevusi. - Soodustamaks kõrgkoolide osalemist rahvusvahelistes ühisõppekavades, vaadatakse üle kehtivad ühisõppekavade regulatsioonid. Arvestatakse parimaid rahvusvahelisi praktikaid, piiriülese kõrgharidusõppe kvaliteedihindamise arenguid ning diplomite/kvalifikatsioonide tunnustamise praktikaid. - Arendatakse andmekogumise viise ja kogutakse rahvusvaheliselt võrreldavat riiklikku statistikat kõrghariduse rahvusvahelistumise kohta. 4. Programmi elluviimist toetavad ja võimaldavad muud poliitikainstrumendid - EÕS-i programmi Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid raames toetatakse Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli juures teadus- ja arendustööl põhinevad didaktikaalaseid kompetentsikeskuseid. Keskuste vahendusel pakutakse täiendkoolituse võimalusi nii õppejõududele kui õpetajatele. Programmi raames on välja töötatud õppejõudude õpetamise kvaliteeti hindavad mõõdikud. EÕS-i tööturu ja õppe tihedama seostamise programmi raames saavad õppejõud oskusi ettevõtlusõppeks ja praktikakorralduseks. Kompetentsikeskused toetavad õppejõudude digipädevuste arengut, mh haridustehnoloogiliste tugivahendite propageerimise ja koolituse kaudu. 11 Kõrghariduses toetab programm rahvusvaheliste koostöö võrgustike teket, nii sissetulevate kui väljaminevate üliõpilaste mobiilsust ja õppejõudude rännet. 9 (15)

10 10 (15) - EÕS-i digipöörde programmi raames tagatakse riiklike ning koolide andmebaaside (EHIS, SAIS, ÕIS jms) ühilduvus, mille tulemusena saavutatakse kiire andmevahetus. Riikliku programmi Eestikeelsed kõrgkooliõpikud raames avaldatud õpikud on kättesaadavad ja kasutatavad digitaalselt. Töötatakse välja haridustehnoloogiline MOOC (Massive Online Open Courses) õppejõudude digipädevuste arengu toetamiseks. Igale kõrgkoolis õppijale tagatakse juurdepääs õppimist toetavale kaasaegsele digitaristule. - Huvitava kooli tegevuse (EÕS-i üldharidusprogrammi tegevus) raames analüüsitakse üldharidusest kõrgharidusse sujuva ülemineku takistusi ning tegeletakse koostöös eri taseme õppeasutustega võimalike parendusmeetmete leidmisega. - Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele ehk ASTRA (TAI rakenduskava). Programmist toetatakse asutuste terviklikke institutsionaalseid arendusplaane, sh investeeringuid taristusse. Kõiki infrastruktuuri investeeringuid käsitletakse kooskõlas teadus- ja õppetegevuse kvaliteedi ja inimressursi arendamise tegevustega. - Tööturu ja õppe tihedama seostamise programmi kaudu toetatakse täiendavat eesti keele kui teise keele ja erialakeele õpet ning Eestikeelsete kõrgkooliõpikute programmi raames uuendatud eestikeelset õppekirjandust. - TAI strateegia raames on käivitatud nutika spetsialiseerumise ja kasvuvaldkondade üliõpilaste erialastipendiumid, mille eesmärk on suurendada üliõpilaste huvi nende erialade vastu ning vähendada majanduslikel põhjustel katkestamise määra. Erialastipendiume pakutakse vähemalt 80 õppekaval. - Tööturuvajaduse seire-, prognoosi- ja tagasisidestamise süsteemi (OSKA - EÕSi tööturu ja õppe tihedama seostamise programmi tegevus) väljaarendamine annab sisendi tööturu vajaduste arvestamiseks kõrgharidusõppe tegevustoetuste lepingutes. OSKA programmi toel täpsustatakse kasvualade tööjõuvajadust ning valdkondade omavahelisi proportsioone tegevustoetuse eraldamise kokkulepetes. Kutsehariduse ja kõrghariduse õppekavu analüüsitakse koos: 25 valdkonna lõikes hinnatakse õppekavade tänast paiknevust õppeastmetel (eelnevalt kokkulepitud majandussektorite kaupa) ning tehakse ettepanekud muudatusteks. - EÕS-i tööturu ja õppe tihedama seostamise programmi kaudu arendatakse kõrgharidusõppe praktikakorraldust ja piloteeritakse õpipoisiõppe rakendamist kõrgharidustaseme õppes. Praktikajuhendajate koolituse, praktikatoetuste, õpetajakoolituse praktika arendamise, praktika süsteemse korralduse ning õppeasutuste ja tööandjate koostöö süvendamise kaudu suurendatakse üliõpilaste valmisolekut tööjõuturul edukaks toimetulekuks. - EÕS-i tööturu ja õppe tihedama seostamise programmi kaudu arendatakse üliõpilaste ettevõtlikkusega seotud oskuseid ning ettevõtlusõpet ja lõimitakse kõrgharidusõppe õppekavadesse ettevõtlikkusega seotud moodulid. - TAI rakendusplaani elluviimise raames toetatakse teaduse populariseerimist, mille kaudu korraldatakse igal aastal noorte leiutajate konkurssi, õpilaste ja üliõpilaste teadustööde ning kasvatusteaduslike tööde riiklikke konkursse ning antakse välja teaduse populariseerimise auhinda. Õpilaste Teadusliku Ühingu kaudu leiavad noored tuge oma teadusehuvile ja võivad leida endale teadlasest juhendaja (noore uurija stipendium), kelle suunamisel edasi minna. - Toetatakse Eesti doktoriõppe vastavuse suurendamist innovaatiliste doktoriõppe printsiipidega. Selleks on institutsionaalse arendusprogrammi raames ülikoolidel võimalik taotleda toetust interdistsiplinaarsete ning ülikoolide koostöös koordineeritavate doktorikoolide tegemiseks, kaasates ka ettevõtjaid ning ettevõtlusdoktorante. - TAI rakendusplaani raames koostatakse ja viiakse ellu kõrgharidusõppe rahvusvahelistumise programm, mis keskendub Eestisse saabuvate täisajaga välisdoktorantide ning magistrantide õpingute toetamisele ja Eesti ülikoolides õppivate doktorantide ning kõrgkooli teiste akadeemiliste liikmete lühiajalise õpirände rahastamisele. Institutsionaalse arendusprogrammi raames on kõrgkoolidel võimalik taotleda toetust pikaajaliste välisõppejõudude palkamiseks. Töötatakse välja ja rakendatakse kõrgharidusõppe turunduskontseptsioon, määratledes sihtriigid ning keskendudes mh kasvualadega seotud õppekavade ja valdkondade turundamisele.

11 - Välistudengite värbamiseks tehakse koostööd Välisministeeriumi, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja Research in Estoniaga, et ühiselt kujundada Eesti mainet ja suurendada nähtavust, peegeldades riiki atraktiivse õpi- ja töökohana EAS-i kaudu toetatakse ja arendatakse Eesti brändi teket, mille lahutamatuks osaks on ka Study in Estonia visuaal ning tegevused. Eesti riigi välisesinduste võrgu kujundamisel arvestatakse kõrghariduspoliitiliste eesmärkidega. - HTM toetab Rahvuskaaslaste programmi, Hõimurahvaste programmi ning Eesti keele ja kultuuri välisõppe programmi (nimetatud programme rakendatakse keeleprogrammist) abil kõrghariduse rahvusvahelistumise kasvu. - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium töötab välja talendipoliitika tegevuskava, kuhu on seotud ka kõrghariduse rahvusvahelistumise tegevused. - Siseministeeriumi uussisserändajate kohanemisprogramm aastateks keskendub muuhulgas siia saabuvate üliõpilaste, teadlaste ning välisõppejõududele keeleõppe ning kultuuritoe pakkumisele. 5. Programmi tegevuste eeldatav mõju läbivatele teemadele Läbivad teemad Võrdsed võimalused Regionaalareng Infoühiskond Riigivalitsemine Keskkonnahoid ja kliima 6. Programmi juhtimiskorraldus Programmi mõju läbivate eesmärkude saavutamisel Positiivne: programm toetab ligipääsu suurenemist kõrgharidusõppele, arendades mitmesuguste stipendiumide, õppetoetuste ja õppelaenude süsteemi. Kõrgharidusõppe kvaliteedi tõusule suunatud tegevused, mh õppejõudude õpetamispädevuse areng, õppekavade õppijakesksuse arendamine jm toetavad õppija erisuste paremat arvestamist. Positiivne: Programm toetab Eesti erinevate piirkondade arengut, seostades paremini kõrgharidusõpet ja tööturgu ning ettevõtlust, sh piirkonniti. Positiivne: Programm on olulise tähendusega infoühiskonna arengule, tagades IKT õpetamise ja lõpetajate IT-oskuste arendamise. Positiivne: Programm toetab avalik-õiguslike ülikoolide juhtimissüsteemide ja kõrghariduse rahastamismudeli arengu kaudu tervikuna tulemustele orienteeritud juhtimismudeli arengut. Positiivne: Programm panustab kõrgharidusõppe läbiviimisesse võtmetähtsusega keskkonnahoiu ja kliimavaldkonnas. Programmi täiendatakse igal aastal ühe aasta võrra st kooskõlas riigieelarvestrateegia perioodiga, mis tagab kooskõla riigi eelarvestrateegiaga ning riigi rahaliste võimalustega. Programmi kinnitab haridusja teadusminister peale riigieelarve seaduse vastuvõtmist. Programmi kõikide meetmete, tegevuste elluviimise eest ja sihttasemete saavutamise eest vastutab HTM. Programmi rakendamist juhib HTM-i kõrghariduse osakond koostöös tegevuste juures märgitud partneritega. Programmi ja programmi elluviimist toetavate poliitikainstrumentide omavahelise kooskõla parandamiseks võib moodustada tegevuste elluviimist koordineerivaid kogusid. Programmi tegevuste elluviimiseks sõlmib HTM tegevuste elluviijatega lepingud. Programmis seatud mõõdikute seiramise ja saavutamise eest vastutab Haridus- ja Teadusministeerium. Programmi täitmise kohta antakse aru igal aastal. Aastaaruande koostab HTM koos programmi täiendamise eelnõuga ning kooskõlastab selle HTM siseselt ja arutab vajadusel valdkonna partnerorganisatsioonidega hiljemalt 28. veebruariks. Programmi avalikustatakse HTM-i kodulehel. 12 Uuringud näitavad, et õpikoha riigi valikul on tähtsal kohal karjäärivõimalused. Eesti ülikoolide lõpetanud välisüliõpilased pakuvad muuhulgas ettevõtjatele potentsiaalset võimalust tööjõu värbamiseks. 11 (15)

12 7. Rahastamiskava (summad tuhandetes eurodes kululae piires) Meede Tegevus Tulud / Kulud /Investeeringud /Finantseerimistehingud Tulud Võrdsed võimalused kõrgharidusõppeks ja muutunud õpikäsituse põhimõtete juurutamine 1.3. Õppija toimetulekut ja õppe tulemuslikkust toetavad teenused ja toetused 1. Võrdsed võimalused kõrgharidusõppeks ja muutunud õpikäsituse põhimõtete juurutamine Finantseerimistehingud Kõrgharidusõppe läbiviimine ning rahastamis- ja juhtimissüsteemi arendamine Kulud Kõrgkoolide taristu väljaarendamine Investeeringud Õppija toimetulekut ja õppe tulemuslikkust toetavad teenused ja toetused Kulud Õppijakeskse õpikäsituse juurutamine ja kõrghariduse kvaliteedi hindamine Kulud Õppejõudude arengu väärtustamine ja doktoriõppe tulemuslikkuse toetamine akadeemilise järelkasvu tagamiseks Kulud Võrdsed võimalused kõrgharidusõppeks ja muutunud õpikäsituse põhimõtete juurutamine kokku Kõrgharidusõppe 2. Kõrgharidusõppe vastavusse viimine seoste suurendamine tööturuga Kulud nüüdisaegse tööturu vajadustega 2.2. IKT õpetamise arengu tagamine ja lõpetajate ITalaste oskuste arendamine Kulud (15)

13 Tulud / Kulud Meede /Investeeringud Tegevus /Finantseerimistehingud 2. Kõrgharidusõppe vastavusse viimine nüüdisaegse tööturu vajadustega kokku Kõrghariduse 3. Kõrghariduse rahvusvahelise konkurentsivõime edendamine rahvusvahelise atraktiivsuse suurendamine ja õppeasutuste rahvusvahelise keskkonna arendamine Kulud Kõrghariduse rahvusvahelise konkurentsivõime edendamine kokku TULUD KOKKU KULUD JA INVES- TEERINGUD KOKKU sh TEGEVUS- KULUD KOKKU sh INVES- TEERINGUD KOKKU FINANT- SEERIMIS- TEHINGUD KOKKU (15)

14 8. Tegevuskava Meetme nr 1. Võrdsed võimalused kõrgharidusõppeks ja muutunud õpikäsituse põhimõtete juurutamine Tegevus ja lõpptulemus 1.1. Kõrgharidusõppe läbiviimine ning rahastamis- ja juhtimissüsteemi arendamine 1.2. Kõrgkoolide taristu väljaarendamine Õppija toimetulekut ja õppe tulemuslikkust toetavad teenused ja toetused 1.4. Õppijakeskse õpikäsituse juurutamine ja kõrghariduse kvaliteedi hindamine 1.5. Õppejõudude arengu väärtustamine ja doktoriõppe tulemuslikkuse toetamine Vastutaja / elluviija HTM, kõrgkoolid HTM HTM, kõrgkoolid HTM, kõrgkoolid, SA Archimedes HTM Tulemus või väljund ja tähtaeg või elluviimise periood Ülikooliseaduse Ülikooliseaduse Rakendunud Jõustub muudatuse muudatuse uus kõrgharidusseadus väljatöötamine ja jõustumine. rahastamismudel menetlemine. Tegevuste elluviimine ja toetamine vastavalt kõrgkoolidega sõlmitud halduslepingutes seatud eesmärkidele. Ettepanekud institutsionaalse arendusprogrammi raames esitatakse Eesti Vabariigi Valitsusele. Riigi rakenduskõrgkoolide investeeringud on tehtud tegevustoetuse ja majandustegevusest laekuvate vahendite arvelt Õppelaenu võtjate analüüs. VÕTA süsteemi toimimise hindamine ja vajalike muudatuste algatamine. Analüüs ja vajadusel õppelaenu seaduse muutmise algatamine Tegevuste elluviimine ja toetamine vastavalt kõrgkoolidega sõlmitud halduslepingutes seatud eesmärkidele. Tagatud on asjakohased toetuse saamise võimalused ja paranenud elukestvas õppes osalemise võimalused. Tegevuste elluviimine ja toetamine vastavalt kõrgkoolide ja SA Archimedesega sõlmitud halduslepingus seatud eesmärkidele. Õppijate tagasiside on süsteemne osa õppe kvaliteedi arendamisel, väheneb katkestamise määr, Eesti kõrgkoolide toimimist ja kvaliteeti seiratakse ja hinnatakse süsteemselt. Tegevuste elluviimine ja toetamine vastavalt kõrgkoolidega sõlmitud halduslepingutes seatud eesmärkidele. Tagatud on doktoriõppe sotsiaalsed garantiid. 14 (15)

15 Meetme nr Tegevus ja lõpptulemus akadeemilise järelkasvu tagamiseks Vastutaja / elluviija Tulemus või väljund ja tähtaeg või elluviimise periood Kõrgharidusõppe vastavusse viimine nüüdisaegse tööturu vajadustega 2.1. Kõrgharidusõppe seoste suurendamine tööturuga IKT õpetamise arengu tagamine ja lõpetajate ITalaste oskuste arendamine. HTM HTM, kõrgkoolid Tegevuste elluviimine ja toetamine vastavalt kõrgkoolidega sõlmitud halduslepingutes seatud eesmärkidele. IT Akadeemia tegevuste uuendamine ja toetamine. Tegevuste elluviimine ja toetamine vastavalt kõrgkoolide ja SA HITSAga sõlmitud halduslepingutes seatud eesmärkidele. 3. Kõrghariduse rahvusvahelise konkurentsivõime edendamine 3.1 Kõrghariduse rahvusvahelise atraktiivsuse suurendamine ja õppeasutuste rahvusvahelise keskkonna arendamine HTM, SA Archimedes, kõrgkoolid Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/55/EL ülevõtmise korraldamine ja vajalike õigusnormide jõustumine. Ühisõppekavade regulatsioonide ülevaatamine ning vajadusel muutmine. Tegevuste elluviimine ja toetamine vastavalt kõrgkoolide ja SA Archimedesega sõlmitud halduslepingus seatud eesmärkidele. Margus Haidak kõrghariduse osakonna juhataja 15 (15)

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused

Lisa 1 - toetuse andmise tingimused Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades elluviimiseks Kõrghariduse

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ

LISA KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal Lõpeb eksternõ LISA KEHTESTATUD õppeprorektori 17.04.2019 korraldusega nr 101 Tallinna Ülikooli akadeemiline kalender 2019/2020. õppeaastal 19.08.2019 eksternõppesse astumise avalduste ja VÕTA taotluste esitamine. Algab

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hinda

Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hinda Transporditeenuste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikakõrgkool 05/02/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri haridus- ja teadusministri 9. detsembri 2015. a käskkirja nr 471 Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse Kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine Dora Pluss

Rohkem

Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisn

Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisn Bio- ja keskkonnateaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 15/03/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis

Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamis Sotsiaalteaduste õppekavagrupi hindamisotsus Tallinna Tehnikaülikool 15/09/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Eelnõu lisa_3.docx

Eelnõu lisa_3.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I , 17 jõust ] Õppe Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) [RT I 05.07.2011, 17 jõust. 08.07.2011] Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

8 Täiskasvanuhariduse programm docx

8 Täiskasvanuhariduse programm docx Lisa 8 Täiskasvanuhariduse programm 2019-2022 Sisukord 1. Programmi taust ja vajalikkuse põhjendus... 2 2. Programmi eesmärk ja mõõdikud... 3 3. Programmi meetmed ja tegevused... 3 3.1. Meede 1: Haridustee

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan Rahvuskaaslaste programm 214 22 RAKENDUSPLAAN aastateks 218 22 Lühendid: BHN = BaltHerNet, EAS = Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, EELK= Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskus, EINST = Eesti

Rohkem

eelnõu.docx

eelnõu.docx Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määrus nr 178 Kõrgharidusstandard Lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc

Microsoft Word OppeKavaDEKL.doc Nõuded rakenduskõrgkooli õppekavale 1. Üldsätted 1.1. Käesolev dokument lähtub Eesti rakenduskõrgkoolide deklaratsioonist Rakenduskõrghariduse kvaliteedikindlustuse süsteemi arendamine esitades rakenduskõrgkoolide

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu

ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu ESRI PÄEVADE AUHIND 2014 Aasta GIS-i tegu Esri päevade auhinna Aasta GIS-i tegu eesmärk Eesmärk: - Tunnustada organisatsiooni või ettevõtte konkreetset GIS-i projekti, algatust või tegevust viimasel aastal

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Tervishoiu õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 11/11/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas

Tervishoiu õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 11/11/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas Tervishoiu õppekavagrupi hindamisotsus Tartu Ülikool 11/11/2016 Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu otsustas kinnitada hindamiskomisjoni aruande ja viia järgmine

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Alameede 1.1.7.6 Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus Projekt Tehnoloogiaõpetuse õpetajate täienduskoolitus, Moodul A1 Ainevaldkond Tehnoloogia Marko Reedik, MSc füüsikas

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikool TALLINNA ÜLIKOOL Akadeemiline üksus: 1636 Informaatika instituut Õppekava nimetus eesti keeles INFORMAATIKA ÕPETAJA, KOOLI INFOJUHT 22.08.2002 (Õppekava kood) Õppekava nimetus inglise keeles (HTM registrisse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ KA1 ÜKT Avaseminar 09.06.2015 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 09.06.2015 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti kirjeldus (taotlus) Lisa II, Projekti eelarve Lisa

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool Kehtestatud TTÜ nõukogu 21.11.2017 määrusega nr 13 ALGTEKST-TERVIKTEKST Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 2018/2019 õppeaastast Üliõpilaste vastuvõtueeskiri Määrus kehtestatakse ülikooliseaduse 14 lg 3

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Eesti 2035 töömaterjal: ARENGUVAJADUSED Märts 2019 PAINDLIKE JA INIMESE VAJADUSI ARVESTAVATE ÕPPIMISVÕIMALUSTE LOOMINE KOGU ELU JOOKSUL OLULISE MÕJUGA

Eesti 2035 töömaterjal: ARENGUVAJADUSED Märts 2019 PAINDLIKE JA INIMESE VAJADUSI ARVESTAVATE ÕPPIMISVÕIMALUSTE LOOMINE KOGU ELU JOOKSUL OLULISE MÕJUGA PAINDLIKE JA INIMESE VAJADUSI ARVESTAVATE ÕPPIMISVÕIMALUSTE LOOMINE KOGU ELU JOOKSUL OLULISE MÕJUGA GLOBAALSED TRENDID Maailma rahvastik kasvab ja vananeb Tehnoloogia muutub järjest kiiremini Ärimudelid

Rohkem

EKKA kõrghariduse hindamise nõukogu istungi protokoll 02/02/2018 Nõukogu istung toimus 2. veebruaril a Tallinnas. Istung algas kell ja lõp

EKKA kõrghariduse hindamise nõukogu istungi protokoll 02/02/2018 Nõukogu istung toimus 2. veebruaril a Tallinnas. Istung algas kell ja lõp EKKA kõrghariduse hindamise nõukogu istungi protokoll 02/02/2018 Nõukogu istung toimus 2. veebruaril 2018. a Tallinnas. Istung algas kell 10.30 ja lõppes kell 14.30. Osa võtsid nõukogu liikmed Kadri Karp

Rohkem

Lisa 10 noortevaldkonna programm

Lisa 10 noortevaldkonna programm Lisa 10 KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi 2016 2019 de kinnitamine Noortevaldkonna programm 2016-2019 Sisukord 1. Tulemusvaldkond: haridus... 2 2. Programmi

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi ÕPPEKAVA

Tallinna Kesklinna Täiskasvanute Gümnaasiumi   ÕPPEKAVA TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ÕPPEKAVA 1 ÜLDOSA Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium (edaspidi TTG) on üldhariduskool, kus päevakooliõpingud mingitel põhjustel katkestanud õpilastel on võimalik omandada

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken

Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Raken Õppekava vorm 1. Õppekava nimetus Küberturbe tehnoloogiad 2. Õppekava nimetus inglise Cyber Security Engineering keeles 3. Kõrgharidustaseme õpe Rakenduskõrgharidus 4. Õppevorm(id) Statsionaarne õpe 5.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem