Vastuvõtul väikestele vallakodanikele

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Vastuvõtul väikestele vallakodanikele"

Väljavõte

1 TAHKURANNA VALLA AJALEHT DETSEMBER 2007 NR. 123 Vallavanema veerg Vallavanem Karel Tölp Esmamulje Tahkuranna vallast on olnud positiivne. Vallas on nii tootmist kui suur hulk väga ilusaid kohti elamiseks. Samuti piirnevus Pärnu linnaga ning mitmed huvitavad objektid, eesotsas Jõulumäega. Ametnikkond on vallas komplekteeritud. Mitmed ametnikud on vallas uued, aga oma ülesannetes pädevad. Mõningast puudust tunneme ainult ehitusnõunikust. Esimesed kolm nädalat on olnud väga töised ja pingelised. Neid nädalaid võiks iseloomustada märksõnadega: 2007.a. lisaeelarve, 2008.a. eelarveprojekt, arengukava muutmine ja vallaellu sisseelamine. Olen olnud Are vallas volikogu liige juba üle kaheksa aasta, kuid sel ajal näinud elu vallamajas vaid ühe poole pealt. Tavaline volikogu liige käib vallamajas üldjuhul peamiselt ainult volikogu istungitel. Natuke tihedamini käivad erinevate volikogukomisjonide esimehed ja liikmed. Nii et paraku ei ole volikogu liikmed vallamajas iga päev. Nende ülesanded volikoguliikmena on vallavalitsuse töötajatega võrreldes ka hoopis teised. Volikogu liige annab oma hinnangu vallavalitsuse tööle volikogu istungitel hääletades. Hääletatakse üldjuhul vastavalt sellele, kuidas vallaametnikud antud päevakorrapunkti ette oskavad/suudavad kanda, lähtudes hetkeemotsioonidest. Kursis ollakse üldjuhul nende asjadega, millega tegeleb vastav komisjon, kuhu konkreetne volikogu liige kuulub. Olles küll pikalt volikogus olnud, ei olnud mul varem eriti aimu omavalitsuse teisest poolest ehk valitsevast poolest. Esimesed kolm nädalat on möödunud väga kiiresti. Olenemata sellest, et mitu päeva on lõppenud peale kell 8 õhtul, on ikkagi päevad liiga lühikesed olnud, et jõuaks kõikide asjadega kurssi ja vajalikud asjad tehtud. Esimeste nädalatega oleme kokku pannud lisaeelarve, mis ka novembrikuu viimasel päeval volikogu poolt kinnitati. Lisaks saime valmis 2008.a. eelarveprojekti. Suur tänu siinjuures Maia-Liisale ja Viiule. Volikogus kinnitatud kogu eelarve maht oli 2007.a krooni a. eelarveprojektis pakkus vallavalitsus välja 35-miljoni kroonise eelarve. Järgneva kolmenelja kuu jooksul tuleb see eelarvekomisjoni ja volikoguga koostöös korralikult läbi töötada. Kokku tuleb leppida investeeringutes, läbi mille volikogu annab vallavalitsusele suunad oma valimislubaduste täitmiseks. Ilusat jõuluaega ja head vana aasta lõppu kõigile! Vastuvõtul väikestele vallakodanikele Tahkuranna vallas on jätkuvalt toredaks traditsiooniks kujunenud/saanud kaks korda aastas emadepäeva ja isadepäeva paiku tähistada väikelapsepäeva, kuhu on palutud kõik aasta jooksul sündinud ja valda registreeritud pisipoisid ja -tüdrukud. Seekordne volikogu esimehe K.Metsaoru ja vallavanema K.Tölp i vastuvõtt toimus 14.novembri õhtul Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse kohvikus. Vastuvõtule oli palutud need pisipõnnid koos vanematega, kes nägid ilmavalgust ajavahemikul mai kuni november Kutsutute nimekirjas oli kümme nime, mis pole küll eriti suur sündinud laste arv uute vallakodanike näol, kuid loodame, et mais, emadepäeva paiku toimuval üritusel on väikeste vallakodanike arv tunduvalt suurem. Muusikalise tervituse pisipõnnidele ja nende vanematele tõid Uulu lasteaia lapsed muusikaõpetaja Siiri juhendamisel. Vallavolikogu esimehe Kalmer Metsaoru ja vallavanema Karel Tölp i tervitusi täiendasid suured karvased mänguasjad, millest ühe võis kohe päriseks endale valida. Emmed aga said lilleõie ja ümbriku hambarahaga. Pärast arutati ühiselt kõige üle, mis puudutab lapsi, peresid, toimetulekut ja valla arengut, elu-olu. Eriti head meelt tundsid vanemad kaasaegse lasteaia üle Uulus. Kahjuks on aga lasteaias suur kohtade puudus, sest vanemad on leidnud lasteaia olema lapsele heaks kasvukohaks Head meelt tundsid laste vanemad sellest, et vallajuhid tegelevad juba uue lasteaia kavandamisega ning Võiste lasteaia laiendamise plaanidega. Tere tulemast vallakodanikeks Robin Rits, Ken-Rico Teki, Erki Kuuse, Riina Hunt, Kaupo Loorents, Markus Tasalain, Triinu Lumiste, Karolina Põlsar, Alexander Pärnaste, Aaron Juurikas. Tiiu Sommer Kaunist ja rahulikku jõuluaega! Tahkuranna Vallavolikogu ja Vallavalitsus

2 Lk. 2 Tahkuranna valla ajaleht Detsember 2007 Vallavalitsuses otsustati: 06.novembril Väljastada ehitusluba Tõnu Potter ile Laadi külas Liiva, Sandre ja Lindre kinnistute veetorustiku ehitamiseks Võtta vastu Uulu külas läbiviidav Seljapõllu detailplaneering. Tahkuranna Vallavalitsusel korraldada punktis 1 nimetatud detailplaneeringu avalik väljapanek ning avaldada teade ajalehes Pärnu Postimees Kinnitada Tahkuranna vallas aasta talveks lumetõrje piirkonnad alljärgnevalt: - Surju PM OÜ lumetõrje piirkonnaks Reiu küla, Laadi küla ja Lepakülas Lepa-Leina tee kuni Jõulumäe Spordibaasi väravani. - OÜ Lentsius lumetõrje piirkonnaks Metsaküla ja Tahkuranna küla. - OÜ Varleton lumetõrje piirkonnaks on Võiste alevik endisest karuslooma farmist põhja poole, Tanevi tee, Linnu tee kuni Leina teeni ja Leina tee. - OÜ Krüger ja Mets lumetõrje piirkonnaks on Võiste alevik endisest karuslooma farmist lõuna poole ja Piirumi küla. - Sven Kurm i lumetõrje piirkonnaks on Uulu küla ja Lepaküla 13.novembril Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste maksmine) Väljastada kirjalik nõusolek Ardo Onno le Laadi külas Miku 8 kinnistule väikeehitise püstitamiseks Väljastada ehitusluba OÜ-le Kalnin Reiu külas Kanari kinnistu sidekaabli ehitamiseks Väljastada ehitusluba OÜ-le Jaotusvõrk Reiu külas Kurmi kinnistu liitumisühenduse püstitamiseks Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse korralduse nr 13 Üldplaneeringu juhtrühma moodustamine punkti 1 alljärgnevalt: Arvata komisjoni koosseisust välja Eeri Tammik Nimetada täiendavalt komisjoni liikmeteks Karel Tölp ja Tiiu Sommer Kinnitada Tahkuranna valla üldplaneeringu koostamise juhtrühm koosseisus: Juht Karel Tölp, vallavanem Volitatud kontaktisik Maia-Liisa Kasvandik, planeerimisnõunik Raine Viitas, keskkonnanõunik, Tiiu Sommer, arendusspetsialist, Urmas Org, vallavalitsuse liige, Kalmer Metsaoru, volikogu esimees, Alo Sinimäe, volikogu liige, Argo Mengel, volikogu liige Nõustuda Tahkuranna vallas Lepaküla külas Lepa-Leina tee katastriüksuse (katastriüksusetunnus 84801:004:0495) nime muutmisega ning määrata katastriüksuse uueks nimeks Lepaküla-Leina T novembril Väljastada ehitusluba Raivo Sala le Reiu külas Pulga tee 3 üksikelamu püstitamiseks Väljastada kasutusluba Osaühingule Jaotusvõrk Reiu külas Puju kinnistu liitumisühendusele Muuta Tahkuranna Vallavalitsuse korraldus nr 386 Kinnistu jagamine punkt 1.3 ning sõnastada see alljärgnevalt: Briisi tee T1 sihtotstarve transpordimaa 100%. Anda põhimõtteline nõusolek Hommiku kinnistu jagamiseks Anda nõusolek Uulu Lasteaia lahtiolekuaegade muutmiseks, lasteaia lahtiolekuajad alates kell Vaadati üle volikogule esitatavad eelnõud 27.novembril Kinnitada sotsiaalhoolekande ettepanekud (toetuste maksmine, hooldaja määramine, elamispinna eraldamine sotsiaalmajja) Väljastada projekteerimistingimused Tahkuranna Vallavalitsusele Reiu külas Reiu Lasteaia projekteerimiseks Väljastada projekteerimistingimused OÜ-le Eltem ET Laadi külas Hundi kinnistu liitumisühenduse projekteerimiseks Väljastada kirjalik nõusolek Eha-Maiu Tõnismäe le Uulu külas Tõnismäe kinnistule sauna püstitamiseks Väljastada kirjalik nõusolek Viktor Kuldkepp ile Uulu külas Kivi kinnistule kuuri püstitamiseks Väljastada ehitusluba OÜ-le Jaotusvõrk Uulu külas Kirsisalu kinnistu liitumisühenduse ehitamiseks Määrata teedele järgmised nimed: - Reiu külas Tallinn-Riia maanteelt alguse saav Rae puhkealale Kure kinnistute juurde minev tee Kure tee. - Pärnu linnast alguse saav ning Reiu külas Kulla teeni läbi metsa kulgev tee Golfi tee - Uulu külas Uulu-Laadi teelt alguse saav Ura jõe ääres kulgev tänav Tamme tee - Laadi külas Männiku maaüksuse osalise detailplaneeringuga määratud tee Männiküla tee. - Piirumi külas Tallinn-Riia maanteelt alguse saav tee Tautsi tee - Piirumi külas Tautsi teelt alguse saav lõuna poole kulgev tee Pärna tee - Piirumi külas Tallinn-Riia maanteelt alguse saav, enne valla piiri mere poole pöörav tee Käära tee Anda põhimõtteline nõusolek maakorraldustoimingute alustamiseks Männiküla tee eraldamiseks kinnistust Tühistada Tahkuranna Vallavalitsuse korraldus nr 313 Detailplaneeringu algatamine (Nõmmiku Esimene). 30.novembril Toimus Tahkuranna valla 2007.aasta lisaeelarve I lugemine Lükati tagasi vallavalitsuse esitatud eelnõu isikliku kasutusõiguse seadmiseks Karjamõisa, Leina, Linnu teedele, Koolimaa ja Teealuse kinnistutele (Elion Ettevõtted AS fiiberoptiline kaabel) Koormata tähtajatult isikliku kasutusõigusega Jaotusvõrk OÜ kasuks Tahkuranna vallale kuuluva Tee nr Mõisa tee katastriüksus katastritunnusega 84801:004:0706. Katastriüksuse asukoht Tahkuranna vald, Tahkuranna küla, pindala 3,2 ha, sihtotstarve transpordimaa, koormatava ala pindala 250 m 2 Taotleda munitsipaalomandisse Metsaküla kalmistu maaüksus. Teha ettepanek vallavalitsusele määrata maa sihtotstarbeks üldmaa Taotleda munitsipaalomandisse Luuri tee maaüksus. Teha ettepanek vallavalitsusele määrata maa sihtotstarbeks transpordimaa Taotleda munitsipaalomandisse Võiste kalmistu maaüksus. Teha ettepanek vallavalitsusele määrata maa sihtotstarbeks üldmaa Taotleda munitsipaalomandisse Pätsi maaüksus. Teha vallavalitsusele ettepanek määrata maa sihtotstarbeks üldmaa Taotleda munitsipaalomandisse Tautsi tee // Pärna tee maaüksus Taotleda munitsipaalomandisse Pargi maaüksus. Teha vallavalitsusele ettepanek määrata maa sihtotstarbeks sotsiaalmaa Nimetada ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise ettepaneku koostajaks Tahkuranna Vallavalitsuse Määrata Tahkuranna vallas avalikuks kasutamiseks järgmised erateed: Tee nr Kivialliku tee 201 m Tee nr Pulga tee 653 m Tee nr Killi tee 222 m Tee nr Viigi tee 115 m Tee nr Pihla tee 497 m Tee nr Jõe tee 113 m Tee nr Õhtu tee 116 m Tee nr Viira tee 1195 m Tee nr Männiküla tee 370 m Tee nr Tamme tee 475 m Määrata teehoiutööde korraldamise eest vastutavaks isikuks valla keskkonnanõunik Keelata alkohoolse joogi jaemüük Tahkuranna valla haldusterritooriumil asuvates kauplustes alates kella st kuni ni. Keelata alkohoolse joogi jaemüük suletuna tarbijapakendisse toitlustusettevõttest ja majutusettevõttest väljaviimiseks alates kella st kuni ni Võtta Tahkuranna valla kohalike maanteede nimekirja järgmised valla teed: Tee nr Kulla tee 460 m Tee nr Golfi tee 3080 m Tee nr Kure tee 1010 m Tee nr Nõmme tee 340m Tee nr Silla tee 1395 m Tee nr Tautsi tee 134 m Tee nr Pärna tee 250 m Võtta Tahkuranna valla kohalike maanteede nimekirja järgmised avalikult kasutatavad erateed: Tee nr Kivialliku tee 201 m Tee nr Pulga tee 653 m Tee nr Killi tee 222 m Tee nr Viigi tee 115 m Tee nr Pihla tee 497 m Tee nr Jõe tee 113 m Tee nr Õhtu tee 116 m Tee nr Viira tee 1195 m E e l n õ u Vallavolikogus otsustati: PÄRNU MAAKOND TAHKURANNA VALLAVOLIKOGU Tee nr Männiküla tee 370 m Tee nr Tamme tee 475 m Erateede avalikuks kasutamiseks on sõlmitud lepingud. Võtta Tahkuranna valla kohalike maanteede nimekirja järgmised tänavad: Tee nr Matsi tänav 740 m Mitte tühistada Tahkuranna Vallavolikogu otsust nr 10 Peremehetu ehitise arvele võtmine ja hõivamise menetluse alustamine puudub omaniku kirjalik avaldus Tühistada Tahkuranna Vallavolikogu otsus nr 82 Reiu külas Jaani kinnistu taga oleva maaüksuse taotlemine munitsipaalomandisse. Taotleda munitsipaalomandisse Jõekalda maaüksus. Teha ettepanek vallavalitsusele määrata maa sihtotstarbeks sotsiaalmaa Toimus arengukava aastateks I lugemine Algatada Reiu külas paikneva Silla kinnistu Lasteaia detailplaneering, mille eesmärk on võimaluste loomine lasteaia ehitamiseks ning kinnitada selle lähteseisukohad Müüa otsustuskorras Tahkuranna valla omandis olev Reiu külas Nõmmetee detailplaneeringualal asuv Nõmmetee 6 kinnistu alljärgnevalt 84801:001:1362 Nõmmetee m Omandada Tahkuranna vallale Riigimetsa Majandamise Keskuselt temale kuuluva Reiu külas asuva kinnistu nimega Surju metskond (katastritunnus 84801:001:1380) jagamise teel moodustatav kinnistu koos sellel asuva Kämpingu puurkaevuga. Omandatav kinnistu antakse vallale üle tasuta. Kehtestada Uulu külas läbiviidud Männiku-Nõlva kinnistu detailplaneering, mille eesmärk on kinnistu jagamine ja elamukruntide moodustamine üksikelamute juurde Kehtestada Reiu külas läbiviidud Karu Teine detailplaneering, mille eesmärk on elamukrundi ja tee-eraldise moodustamine Mitte algatada Laadi küla Männiku I detailplaneeringu muutmise detailplaneeringut. Eraldada teemaa kinnistu Kinnitada vallavalitsuse koosseis 5-liikmelisena. Kinnitada Tahkuranna Vallavalitsuse liikmeteks Karel Tölp Ülle Alanurm Maia-Liisa Kasvandik Urmas Org Raine Viitas Muuta Tahkuranna Vallavolikogu määruse nr 7 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse põhimääruse kinnitamine 14 lg 1 ja kehtestada see alljärgnevas redaktsioonis: 14. Lõppsätted Tunnistada kehtetuks Tahkuranna Vallavolikogu 04.juuli 2001.a. määruse nr 12 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse põhimääruse kinnitamine punkt 2 Nimetada Eeri Tammiku asemel Tahkuranna valla esindajateks Pärnumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule Tahkuranna vallavanem Karel Tölp Nimetada Eeri Tammiku asemel Tahkuranna valla esindajateks Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekul Tahkuranna vallavanem Karel Tölp Määrata Tahkuranna valla esindajaks mittetulundusühingus Pärnu Lahe Partnerluskogu vallavanem Karel Tölp Lubada vallavalitsusel võtta vajadusel lühiajalist arvelduslaenu SEB Eesti Ühispangast kuni (kolm miljonit) krooni jooksvate kulude katteks. Volitada vallavanem Karel Tölp i vormistama arvelduslaenu ning allkirjastama sellega kaasnevad toimingud Maksta Maia-Liisa Kasvandik ule lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest vallavanema asendamisel krooni Kinnitada Tahkuranna valla 2007.aasta lisaeelarve summas miinus krooni, kogu eelarve maht krooni M Ä Ä R U S Uulu 30.november 2007 nr. Tahkuranna valla arengukava aastateks muutmine Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 7 ja Haldusmenetluse seaduse 64 lõigetele 2 ja 3, Tahkuranna valla põhimääruse 21 lg 1 p 7 alusel Tahkuranna Vallavolikogu m ä ä r a b : 1. Muuta Tahkuranna valla arengukava aastateks peatükk 6. Investeeringud alapunkt 6.1 Kultuur, haridus, sport, noorsoostöö, sotsiaal alljärgnevalt: 6. INVESTEERINGUD 6.1 KULTUUR, HARIDUS, SPORT, NOORSOOTÖÖ, SOTSIAAL Objekt Aastad Planeeritud Finantseerimis- (min.aastas) allikas 21. Reiu lasteaia krundi valik (2007) ja ehitus 2008 või VE, F, RE hiljem 22. Võiste lasteaia laiendamine VE,F 2. Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras Kalmer Metsaoru, Vallavolikogu esimees

3 Detsember 2007 Tahkuranna valla ajaleht Lk. 3 Prügist PAPP JA PABER ning välja! Alates 1. jaanuarist 2008 ei tohi prügimäele enam ladestada sorteerimata jäätmeid. Vallaelaniku jaoks tähendab see kohustust - need jäätmed, mida kogutakse eraldi, need peavad ka eraldi saama. Vallas on aasta läbi erinevates kohtades kahte sorti konteinereid, kuhu saab tasuta jäätmeid ära anda. Papp ja paber ning pakendid. Konteinerid on alates detsembrist alati koos! Seal, kus varem oli üks konteiner, tuleb nüüd paariline juurde. Konteinereid ei tule igasse külla. Paneme nad kohtadesse, kus inimesed rohkem käivad. Tahkuranna valla elanikud, suvilaomanikud ja ka läbisõitjad on ennast tõestanud, et kui panna konteinerid suure tee äärde, siis sinna kohe prügimägi ka tekib (nt Metsaküla parkla klaasikonteiner). Pappi ja paberit ning ka pakendeid saab kodus kokku koguda, kokku suruda ja siis kui neid nt kilekotis juba piisavalt, ära tuua konteinerisse. Inimesed kaugemalt, kellel puudub transpordivahend nende viimiseks, palun küsige julgelt abi naabrite, tuttavate, sugulaste käest! Kus on need kõigile kasutatavad konteinerid? (konteinerid detsembri kuu jooksul): 1. Majandusühistu poe juures Uulus, poe tagune parkla (ennem oli vaid pakendi konteiner) 2. Vallamaja juures parklas (ennem oli vaid papi ja paberi konteiner) 3. Reius suure maja juures (juba kevadest seal kaks konteinerit) 4. Võiste poe juures (olemas 2 konteinerit) 5. Võiste sadama poe juures (sügisest seal pakendikonteiner, peatselt ka paberikonteiner) 6. Väiksemad, 600-liitrised konteinerid on kavas tuua kolme suurema elamupiirkonna lähedusse - * Reiujõe-Reiusilla * Reiu-Silla-Tõllapulga Olmejäätmeid ei tohi nendesse konteineritesse panna! Olmejäätmeid ei või ka panna kaupluste ning teiste inimeste, asutuste prügikastidesse ilma omavahelise kokkuleppeta. Vastavalt Jäätmeseadusele, Tahkuranna valla jäätmehoolduseeskirjale peab olema igal hoonestatud kinnistul olmejäätmekonteiner ning omanikul leping jäätmefirmaga (naabrid võivad teha ka koostööd). Kui sul seda siiani pole, tuleb tellida! Mis veel? Vana raud vii Kuusakoski, ohtlike jäätmete ja katkiläinud elektroonikaseadmete kogumisringi oota kevadel (kui sul pole aega, võta ühendust Pärnus asuva Paikre jäätmete sorteerimisjaamaga). Ilusat aastalõppu ning edu jäätmete sorteerimisel Raine Viitas Keskkonnanõunik KOGU ERALDI JA VII KONTEINERITESSE! PABER JA PAPP, PABER- JA KARTONG sobivad Ajalehed ja ajakirjad Kataloogid ja reklaammaterjalid Töövihikud, paberist ja papist kaustikud Trükiga ja puhas kirja- ja joonistuspaber Ümbrikud Ilma kaaneta raamatud Pappkastid ja -karbid Jõupaber ja paberkotid Puhtad paberpakendidnt hambapastatuube ja kosmeetikatooteid ümbritsevad paberpakendid ei sobi Määrdunud või vettinud papp ja paber Papp ja paber, mis sisaldab muud materjali, nt fooliumi Kile Kasutatud pabernõud ja papptopsid Foolium- ja kopeerpaber Ehituspaber Vahtplast Kartongist joogipakendid Jäätise- ja kommipaberid Üldplaneeringu küsitlusest Eelmise Oma Lehe vahel olid üldplaneeringu küsitlusankeedid, mida sai täita ka internetis. Vallavalitsusele laekus üle 80 ankeedi. Suur tänu kõigile vastamast! Kõige aktiivsemad olid Uulu elanikud, järgnesid Võiste ja Reiu, kuid vastajad oli igast valla külast ja ka väljastpoolt valda. Põhjused, miks elada Tahkurannas, olid üldiselt ühised kogu valla lõikes meri, männikud, linnalähedus ja maapiirkond üheskoos, sõbralikud inimesed. Väga paljudel juhtudel toodi välja, et Tahkuranna vald on nende sünnikodu seega saab järeldada, et küsitlusele vastasid enamjaolt põliselanikud, kellele läheb korda valla tulevik. Leidus ka mõni vastaja, kes arvas, et valla areng saab hoo sisse vaid valla juhtkonda välja vahetades. Valla suurimate väärtustena nimetati enamjaolt siinselt luitemännikuid, merd, Jõulumäed, K.Pätsi platsi, lisaks mainiti Pikla rannaniite, Reiu randa, Uulu mõisaparki ja Akaatsia teed. Teede küsimuses oldi üksmeelsed, et rattateid on vaja Võiste ning Uulu keskasulasse ning lisaks kuni Pärnuni. Krundisuuruste teemalgi ei olnud erilisi üllatusi selgelt tuli välja, et soovitakse jätkuvalt elada maapiirkonnas, kus ei pea koduaknast naabri hommikusöögilauda nägema. Vastused küsimusele kooskäimiskohtade piisavuse üle jagunesid selgelt kahte leeri Võiste elanikud mainisid pea eranditult vajadust rahvamaja järele, kuid Uulu kandis märgiti, et kohti on piisavalt. Reiu inimesed osutasid Pärnu lähedusele, mis rahuldavat kõik vaba aja veetmise vajadused. Vastajad soovitasid hoiduda linnastumise, põldude täisehitamise ja looduskeskkonna hävitamise eest. Valda soovitati rajada eksklusiivne vanadekodu ja üldsaun, tihendada bussiliiklust, võtta kasutusele Reiu kordoniala, rajada mõni kõrts ja kaubasadam, arvestada planeeringutes üleujutusohuga, keelata kõrgehitised, teha erateed tasuliseks, keelata kõrged plankaiad. Kontaktandmed lisanute vahel lubati välja loosida valla meeneid, ent kuna nime avaldanute hulk ei olnud suur, saavad auhinna kõik, kes oma nime kirja panid. Ene Rüütli, Kalev ja Riina Kuusik, Ando Stimmer, Ly Kaupmees, Rita Kosenkranius, Riina Rõa, Arkadi Kallaste, Erika Friedrichson, Malle Aedma, Juta ja Jaan Sinimäe, Helje Pulk, Ilmar Tõnisson, Eevi Vallek, Olavi Pulst, Marika Lihtne, Riho Lank, Andres Ilves, Raivo Gerlein, Kalju Soovik, Terje Haasma, Virve Toomikas, Saima Vaher, Lennart Sünt- Mengel, Anne-Marie Aaslaid, perek Kask, Lydia Koel, Maimu Aliide Puistama, Elvi Kreegi, Helmi Lepiku, Aago-Heinart Allikvee ja Teet Suursild. Asju saab kätte vallamajast jaanuari lõpuni. Üldplaneeringu tööprotsess jätkub. Ettepanekuid saab teha jätkuvalt, saates need vallavalitsusele. Maia-Liisa Kasvandik planeerimisnõunik PÄRNU MAAKOND TAHKURANNA VALLAVOLIKOGU M Ä Ä R U S Uulu 30.november 2007 nr 15 Alkohoolse joogi jaemüügi piiramine Määrus on kehtestatud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 37, Alkoholiseaduse 42 lõike 1 punktide 1 ja 2 alusel. 1. Keelata alkohoolse joogi jaemüük Tahkuranna valla haldusterritooriumil asuvates kauplustes alates kella st kuni ni. 2. Keelata alkohoolse joogi jaemüük suletuna tarbijapakendisse toitlustusettevõttest ja majutusettevõttest väljaviimiseks alates kella st kuni ni 3. Määrus jõustub 02.jaanuaril Kalmer Metsaoru Vallavolikogu esimees GERDA VARES Gerda töötab vallas noorsootöö juhina alates 1.novembrist. Tema töökoht asub Uulu Kultuurija Spordikeskuse alumisel korrusel, KSK juhataja kabinetis. Olen Saaremaa tüdruk ja pärit Kuressaarest. Keskhariduse omandasin Saaremaa Ühisgümnaasiumis. Hetkel õpin Tartu Ülikooli Pärnu kolledzis viimast aastat sotsiaaltöö korraldust. Kirjutan jõudumööda diplomitööd ja loodan kevadel kindlasti ülikooli lõpetada. Praeguseks hetkeks olen Pärnus elanud juba 3 ja pool aastat ja võib öelda, et olen peaaegu täielikult nö. mandristunud. Olen ülikooli kaudu osalenud erinevatel praktikatel, kus mul on tulnud tegeleda ka noortega. Samuti olen ise põhikooli, keskkooli ja ülikooli ajal võtnud osa paljudest ringidest ja noorteorganisatsioonide tegevusest. Sealt saadud kogemusi ja teadmisi kavatsen ka ära LP. Ettevõtjad kasutada oma töös noortega Tahkuranna vallas. Esimesed töönädalad on möödunud tutvumise, sisseelamise ja ka juba mõningase planeerimise ja korraldamise vallas. Selle aasta sees on plaanis korraldada 9. ja 8. klassi noortele Kaitseliidu Pärnumaa Malevat tutvustav päev, filmiõhtu Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses ning panna alus iganädalasele väiksemate laste mängude õhtule. Järgmise aasta üks suuremaid plaane on käivitada koostöös Kaitseliidu Pärnumaa Malevaga matka-/loodusring, mille raames korraldatakse mitmeid erinevaid ühepäevaseid orienteerumisi ja matku ning ka mitmepäevaseid laagreid metsas. Olen ise täis hakkamist ja pungil ideedest, aga et noortekeskus areneks edasi ja toimuks palju just noortele meelepäraseid üritusi, siis ootan noorte endi algatust ja aktiivsust ning head koostööd. T.A.N.K. (Tahkuranna Avatud Noortekeskus) on avatud E-N ja R ning ootab kõiki noori mängima, lõbusalt aega veetma, nõu küsima või ideid välja pakkuma. Olen avatud kõigile uutele ettepanekutele ja ideedele. Minuga saab kontakti võtta i aadressil noortekeskus@tahkuranna. ee. Gerda Vares Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ning Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (PEAK) korraldavad 13. dets a. kell 14:00 Pärnu Maavalitsuse II korruse saalis (Akadeemia 2, Pärnu) INFOSEMINARI ETTEVÕTJATELE kus tutvustatakse uue Alustavate ettevõtete starditoetuse taotlemise tingimusi. Osavõtt on tasuta, vajalik eelregistreerimine kuni 11. detsembrini Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse telefonil või e-posti aadressil margus@parnumaa.ee KLAAS- METALL- TETRA- Värvitust ja värvilisest klaasist pudelid ja purgid Muud värvitust ja värvilisest klaasist pakendid (nr siirupi- ja õlipudelid) Muud puhtad klaaspakendid Alumiiniumist ja plekist joogipurgid Toidu- ja joogipakendite metallkaaned ja -korgid Puhtad konservkarbid Muud puhtad metallpakendid Tühjad ja puhtad tetrapakendid (nt piima-, jogurti- ja mahlapakendid) Akna- ja lehtklaas Valgustuspirnid Peegelklaas Ohtlike ainete pakendid (nt lahustipudelid) Ohtlike ainete pakendid (nt liimi-, värvi- ja lahustipakendid) Aerosoolipakendid (nt õhuvärskendi, juukselaki ja vahukoore pakendid) Loputamata ja pooleldi täidetud tetrapakendid PLAST- sobivad Plastist joogipudelid ja kanistrid Puhtad joogitopsid ja võikarbid Puhtad õli, ketsupi ja majoneesipudelid Puhtad kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid (nt šampoonipudelid) Puhtad plastkarbid (nt salatikarbid) Puhtad ja tühjad kilekotid ning muud plastkotid (nt suured suhkrukotid) Muud puhtad plastpakendid ei sobi Plastist mänguasjad Kummist tooted Ohtlike ainete pakendid Kasutatud mähkmed

4 Lk. 4 Tahkuranna valla ajaleht Detsember 2007 VALLLAKODANIK KIRJUTAB: Kallid külamehed leheveergudelt ning lugupeetud vallakodanikud! Olles 10 aastat oma perega Tahkuranna valla kodanik, olen oma kodanikukohust kandes vallalehel ikka pilgu peal hoidnud. Tunnistan, et hõivatud inimesena pole just süüvinud kõigi lugude tagamaadesse. Rohkem ikka rõõmustanud elu järjepidevuse üle, kuid loetud kemplused Pearu ja Andrese stiilis on ikka muigele ajanud. Seda muidugi juhul, kui minu oma õuele kaklema pole tuldud. Nii et täiesti harilik eestlane. Tõsise huumorisõltlasena olin aga üllatunud, kohates novembrikuu ajalehes kirjutist kellegi, arvestatava huumorisoonega külamehe Tarvi Kalnini sulest. Mees nagu orkester... ja siis meenus mulle sarnase mõttemalliga härrasmees Tahkuranna valla üldplaneeringu koosolekult 31.oktoobril......Olime abikaasaga aegsasti broneerinud end valla üldplaneeringu arutelule, et ikka kursis olla kui akna alla liu- või lennuväli peaks tekkima, aga kõik sujus. Üldplaneeringu koosolekut juhtinud konsultandi jutt oli üldisi huve arvestav ning tekitas usalduse, et asjast ka tõepoolest asja saab. Siis aga läks workshopiks. Inimesed sagisid ringi ning jagunesid lõpuks gruppidesse. Kätte jagati värvilised viltpliiatsid ja valla kaardid, mis jagu- nesid valla üldplaneeringust huvitatute ning külaeluedendajate vahel. Avastanud, et meie kodu oli leitav vaid üldplaneeringu kaardilt, maabusime, peale mõningast luuretööd, ühes üllatavalt üksmeelses mõttekambas. Haaratuna üldisest hasardist, olin kätte rabanud rohelise viltpliiatsi, et peale märkida oma kartulipõld... Aga suur oli minu imestus, kui avastasin kaardilt juba ereroosaks värvitud põllu- ja metsamaad. See oli tiheasustuse tingmärk tuleviku Barbiemaa. Ma olin üleni sattunud roosasse mannavahtu, kuigi mu hing ihkas midagi soolast. Sellele roosamannale oleks võinud joonistada koma, aga minu kartulikuhi sinna enam ei kuulunud. Mu rahulik abikaasa vaatas toimuvat muigvel suuga. Ta oli märganud ka teistsuguseid valikuid teistsugustelt kodanikelt, aga mina olin sattunud hr.tarvi Kalnini ja tema mõttekaaslaste seltskonda. Hetkel ma seda veel ei teadnud. Ma tõesti ei tea, kuidas Teile, armsad maaomanikud, aga minule meeldib mu võilillepõld. Kui minu õuele asfaldiautoga tuldaks ja öeldaks, et niita te nagunii ei jõua, paneme asfaldi, siis oleks see sama, kui mind vanaduspõlves lihtsalt maha löödaks, põhjendusega sa elada ju enam ei jõua. Ma ei Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud kontserdisari kihelkondades: Kutse sünnipäevale kontsert minu kihelkonnas kujuta end ette elama külas nimega NIKE ja jalutamas ringi illumineeritud metsas. Ma ei rõõmusta kindlasti, kui maasikamoos ühel heal päeval oleks roheliseks tuunitud ja metsas oleks põdraga betoonkiviteel trügimine mu argipäev. Ma armastan kuuvalgust ja hindan mõõdukat distantsi naabrimehega, nagu traditsiooniline eestlane maal. Jäägu mulle mu metsatukk ja väike võsajupp! Kui ma seda kõike nii väga ei armastaks, siis ma elaks ju linnas. Ärge muretsege inimeste pärast, hr. Kalnin jt kinnisvaramuretsejad. Nagu inimesi, võiks krunte olla erinevaid. Suur hing ei mahu väikese inimese sisse ja vastupidi. Ning minu õuele ärge oma näidendiga tulge, sest kes siis eesriide ette tõmbab kui asi jälle inetuks muutub? Pealegi ütlete küll, et tasuta, aga mõne aasta pärast selgub, et ikka ei olnud ka! Huumorirubriik ajalehes on muidugi tervitatav, kuigi maksma ma selle eest ei hakka, sest kaua sa ikka naerad kui huumorivabrik otse su oma õuele püsti on pandud! Heatahtlikult, teiega oma mõtteid jagades, Lagle Suursild, vallakodanik Pärnumaa N 13. dets kell 19:00 Vändra kihelkonnas: Vändra rahvamajas esineb Jassi Zahharov P 16. dets kell 13:00 Saarde kihelkonnas: Saarde Katariina kirikus esinevad Kilingi- Nõmme Muusikakooli õpilased P 16. dets kell 16:00 kell Audru kihelkonnas: Audru Püha Risti kirikus Audru kiriku oreli taaspühitsemise kontsert-jumalateenistus L 22. dets kell 18:00 Häädemeeste kihelkonnas: Häädemeeste muusikakoolis Exultate, jubilate. Esinevad Ludmilla Kõrts (sopran), Tatjana Lepnurm (harf), Henry- David Varema (tšello) Uulu Lasteaia toimetamised Lepatriinud olid 1. novembril Pärnu Loodusmajas tutvumas loomariigi saladustega. 2. novembril oli Mesimummide rühmas Pipi-pidu, millega tähistati A. Lindgreni sünniaastapäeva. Isadepäeva peod said kõigis rühmades peetud novembrikuu teisel nädalal küll piraatide, sportmängude ja näidendi abiga. Novembrikuus käisid Mesimummi rühma lapsed Pärnus politsei tööde ja tegemistega tutvumas, laste- aialastele rääkis Sirli Leier ohutust liiklemisest teedel ja tänavatel. Oravate rühma külastas aga kohalik konstaabel hr. Oro, kes rääkis lastele oma igapäevatööst. Õpetaja abid koolitasid end Paikuse lasteaias kuulates pedagoogilisi loenguid ja õppides meisterdama. 22. novembril pidasime uhket kadrikarnevali kogu maja perega. Rühmades olid üleval näitused vanadest tööriistadest ja esemetest. 30. novembril esitasid vanema rühma lapsed noo- rematele kaaslastele näidendi Tark kukk ja kaval rebane. Advendiajal tegutseb päkapiku töötuba, kus lapsed ja lapsevanemad meisterdavad õpetajate juhendamisel jõulukaunistusi. Ülemajaline jõulupidu toimub 20. detsembril Kultuuri- ja Spordikeskuse saalis. Rahulikku advendiaega kõigile! Uulu lasteaia pere Jõulumäele Tervisekeskusesse kavandatakse suusatunneli rajamist Tahkuranna valla elanike enamus teab, et suusatamine on üks paremaid võimalusi hea enesetunde loomiseks koormus on jõukohaselt reguleeritav; suusatamine koormab lihaseid, põletab kaloreid; annab puhkust närvisüsteemile; peletab stressi; on uus võimalus aastaringseks suusatamiseks; on uus vorm liikumisharrastuseks. Ja nii on küpsenudki Jõulumäe rahval ja nende toetajatel plaan rajada Jõulumäele Eesti esimene suusatunnel. Ideest hakkab saama tegelikkus. Tänaseks on istutud koos ja peetud plaane küll väiksemas ringis, küll suurema seltskonnaga. Kohal on käinud meie toetajad-koostööpartnerid Soomest. Ise oleme tutvunud Soomes 5 suusatunneliga. Jõulumäele esialgu kavandatava suusatunneli pikkus on 825 m, ta on 250 meetri ulatuses 8 meetrit lai ja 575 meetri ulatuses 5 meetrit lai. Lisakas tuleks veel kaherajaline jääkeegliväljak, neljarajaline lasketiir koos inventari- ja kohtunike tööruumidega ning 300 m² teenindusmaja koos saunaja riietusruumiga, registratuuri, inventari-, laenutus-, müügi- ja puhkeruumidega ning koolitusruumiga. Suusatunnel peab võimaldama harjutada kõigil Eestis viljelevatel suusadistsipliinidel distantsisõitjad, sprinterid, laskesuusatajad. Suusatunneli reljeef ja lahendus peab võimaldama Malaisia ja Singapur Uulu Raamatukogus saab vaadata Raimo Saare fotosid Malaisiast ja Singapurist. Neid Aasia maid külastas R. Saar septembril aastal. Malaisia märksõnad olid kautšuk ja tina, mõlema ekspordis siiani maailmas suurimad kogused. Malaisiat ühendab Singapuriga maantee (ehitamisel raudtee) ja kolm hiigeljämedat torujuhet. Viimased on tegelikult veetorud, kogu oma veevarustuses on singapurlased sõltuvad malaislastest. Malaisiat eraldab Singa- ELUPILT lastel ja tavasuusatajatel ohutult sõita. Tunnel ehitatakse maastikule kombineeritud ehitisena st. üks külg tõusul on mäes, osaliselt läheb tunnel maasse ja osaliselt on maa peal. Tunnel on kahe erineva laiusega, tunnel tuleb sobitada loodusega, ümbruskonnaga ja teiste olemasolevate ehitistega. Tunneli põhjapoolses otsas on võimalus väljuda suusatama looduslikele suusaradadele. Kevadisele idee väljaütlemisele ehitada Jõulumäele Eesti esimene aasta ringi kasutatav suusatunnel, järgnes novembri keskel samateemaline esinduslik nõupidamine. Soomest olid kohal tunneleid projekteerinud inimesed, Eestist keskkonnateenistuse ja looduskaitse spetsialistid, lisaks esindajad suusaliidust ja kohalikust vallast. Kohal olid ka ehitusfirma Gustaf kohalik juht ja Pärnumaa spordiinimesed. Nõupidamise õhkkond oli igati toetav ning keegi ei väitnud, et idee oleks teostatmatu ega näinud ette ka suuri takistusi, vaid keskkonnakaitsjad palusid veel reas küsimustes täpsustusi. Looduskaitsjatel oli ka küsimusi, aga neile saime kohapeal vastused. Saadame nüüd kõigile asjaosalistele lähteülesanded, nii saame soovide ja probleemidega detailidesse minna. Paistab, et päris lahendamatuid muresid ei ole. purist väga hästi valvatud ja kaitstud riigipiir. Kuna Malaisia on vaesem riik, hinnatakse umbes pool Singapuri tasemest, siis reede õhtuti toimub suur liikumine Malaisiasse ja pühapäeva õhtuti samasugune tung tagasi Singapuri. Mandri-Aasia kõige lõunapoolsema punkti (ekvaatorist 120 km) Singapuri ettekujutamiseks on vaja paigutada 3,2 miljonit inimest Hiiumaa suurusele maatükile ja Jaapaniga võrreldavale tehnilisele tasemele. Rahvuslik koguprodukt Eesti oli ja on metsariik. Nii on see kestnud sajandeid. Kui kauaks veel seda rohelist rikkust jätkub? Mis retooriline küsimus?! Kuhu ta siis kaob?! Sellise metsapoliitika ja -kultuuri juures kägisevad puuhiiglased valuliselt. Kes on juhtunud mõnedes Tahkuranna valla valduses kasvavates või juba maha müüdud rannikuäärsetes metsatukkades käima, näeb alasid, millega on hoolimatult ümber käidud mõtlematu teguviisi- ja hoolega mahavõetud puid, allesjäänud kõrgeid kände ning laokil ja põletamata oksamaterjali. Masendav, et inimene kohe oskab igal pool vandaalitseda ja oma tahtmist ning vajadusi mööda toimetada. Kas asjad keerlevad ainult pika krooni ümber ja deviisiks lehvib: pärast mind tulgu või veeuputus. Ei usu, et neil tegutsejatel Noa laev valmis on. Teine äärmuslik suhtumine metsadesse paistab ning riivab silma ja hinge Nii nagu eelmiselgi nõupidamisel käisime külalistega ka seekord läbi suusatunneli võimaliku trassi. Eelmisest korrast jäi lahendamiseks ühe laskumise probleem, aga projekteerija hajutas selle mure. Projekteerija nägemus on ehitada tunnel raudbetoonist, meie arvame, et kuna see kulgeb osaliselt maa all ja osaliselt peal, siis tuleks mõelda kombineeritud ehitisele. Mõtleme seda, et oleks sügisel ja kevadel võimalik värav lahti teha ning rada looduses kuni kilomeetri kunstlumega pikendada. Juttu oli sellestki, et meie tunnel on mõeldud 825 meetri pikkusena ja kui leiaksime võimaluse oma kinnistu piiridest välja minna, saaks tunneli kilomeetrise teha. Projekteerijad läksid koju projekti hinda arutama. Kui see selgub ja sobib, üritame projekteerimise rahastamise lahendada ja kui see lahendatud, võtab projekteerimine kaks-kolm kuud. Siis tuleb hakata ehitusraha hankima. Kuna tegemist on Eesti esimese tunneliga, on lootust EASi kaudu Euroopa Liidu raha saada. Tunneli valmimise tähtaeg võiks olla aasta või Halvim on, kui tunnelit ei tulegi. Enn Tasalain, Jõulumäe Tervisekeskuse juhataja iga singapurlase kohta on US dollarit. Rikkuse eeldus on kinnine piir ja aluseks kaubandus, laevandus, pangandus ning turism. Uulu raamatukogus ehib laste lugemistoa seina sama autori foto jõuluvanast koos lastega, mille R. Saar kinkis raamatukogule. Fotosid on vähe, aga tasub vaadata. Uulu Raamatukogu juhataja Helje Pulk sellega, et mahalangenud puid ei tohi ära koristada. Vajugu see ükskõik kuhu või kuidas, peaasi, et üraskid saavad järada ja ena!,?? sakslased jookseksid tormi Eesti ürgmetsi imetlema! Minul on tunne, et toonelasse läinud metsamehed keeravad õudusest teist külge ning tahaksid Suure Tõllu kombel oma kätetööga loodule-hoolitsetule appi rutata. Maria Mõtlik

5 November 2007 Tahkuranna valla ajaleht Lk. 5 JÕULUKUU ÜRITUSED TAHKURANNA VALLAS Laupäeval, 15.detsembril kell Tahkuranna valla eakate inimeste Jõulupidu Tahkuranna Lasteaed-Algkooli saalis Transport 15.detsembri üritusele väljub kell Rae peatusest Võistesse. kell Piirumist Häädemeeste valla piirilt ja sõidab marssruudil Piirumi-Võiste. Võttes peale kõik tee äärsed ootajad. Peale üritust samal marsruudil tagasi. Pühapäeval, 16.detsembril kell Jõululaat Võiste olmehoones. Korraldab Tahkuranna Naisselts Pühapäeval, 16.detsembril kell III advendiküünla süütamine ja kontsert Tahkuranna Õigeusu kirikus Esineb ans. Maarjahein Transport 16.detsembri üritusele väljub kell Rae peatusest kell Uulu peatusest kell Metsaküla Võiste Piirumi Kontserdilt tagasisõit ühistranspordiga. Neljapäeval, 20.detsembril kell 9.30 Jõulupidu Võiste lasteaia I rühmas Neljapäeval, 20.detsembril kell Jõulupidu Võiste lasteaia II rühmas Neljapäeval, 20.detsembril kell Tahkuranna Lasteaed -Algkooli õpilaste Jõulupidu kooli saalis Neljapäeval, 20.detsembril kell Jõulupidu Uulu lasteaia lastele ja vanematele Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses Reedel, 21.detsembril kell Tahkuranna valla eelkooliealiste koduste laste Jõulupidu Võiste lasteaia saalis Reedel, 21.detsembril kell Uulu Põhikooli õpilaste Jõululaat Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses Laupäeval, 22.detsembril kell Tahkuranna valla eelkooliealiste koduste laste Jõulupidu Uulu Kultuurija Spordikeskuses Pühapäeval, 23.destembril kell Jõuluõhtu jumalateenistus EELK Elisabeti Koguduse Uulu abikirikus Esmaspäeval, 24.destembril kell Jõuluõhtu jumalateenistus EELK Tahkuranna Koguduse Võiste kirikus Esmaspäeval, 24.destembril kell Kristuse sünni püha jumalateenistus Tahkuranna Õigeusu Kirikus Teisipäeval, 25.detsembril kell Esimese jõulupüha teenistus armulauaga EELK Tahkuranna Koguduse Võiste kirikus Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi! Palju õnne elust endast, miks ta vaid, nii kiirelt lendab! Novembri kuu 18. november Heldi Eerits november Maria Auvere november Salme Saare november Helma Sipelgas november Arkadi Kallaste november Johannes Pihlaste november Viktor Vits november Astrid Meriste november Helju Lilleste november Floreida Põldme november Salme Lehiste november Pavel Smirnov november Virve Toomikas november Harald Kumm november Amilda-Villentine Grosšmidt november Valentina Samusevich november Vello Muskat november Elle Rahu 60 SURMAD JUHAN LEPIK Võiste alevik MARTIN MIILIMÄE Võiste alevik VILJAR SOOTAMM Võiste alevik Väljaandja: Tahkuranna Vallavalitsus, tel Lehe makett: Tiiu Sommer, tel , tiiu.sommer@tahkuranna.ee Trükkis: AS PAJO Floreida Põldme 80 Noorusaeg on mööda läind, Hõbedat on juuste sees. Aga tervist, helgeid päevi. Soovime Sul kauaks veel. Õnnitleme 80. sünnipäeval.,,ristitantsu TANTSIGEM! Peagi kuuleb ja ümiseb seda viisi Eestimaal palju tantsijaist lapsi ning naisi. See lugu langeb ja vajub sinu peale nagu eestiaegne muredest, rõõmudest kootud vaip. See meloodia jääb vasardama oma tõsiduse, salapära, võimsusega. Niisugune on,,ristitantsu muusikaline kütk. Lugu sai plaati tänu Piret Variksaarele ja tema laululastele. Tiiu Pärnits lõi loole liikumise. Kaasatud olid Ülejala tantsijad Anu, Dea, Helle, Herli, Katri, Leelo, Marge, Ülle, Sirje, Ülle ning Raeküla kooli 3. klassi segarühm koos Pille ja Katriniga. Võimas liikumine võimsale muusikale! Niimoodi mindigi 17.novembril Tallinnasse Salme kultuurikeskusesse uute rahvatantsude konkursile. Mindi, tantsiti ning meie esinemine pärjati ESIKO- HAGA. S-U-U-R-E-P-Ä-R-A- N-E! Tantsijate nimel Sirje Kõresaar Sõbrad ja tuttavad Tahkuranna külast SOOVID, SOOVID... MTÜ Tahkurandlane soovib Kõikidele Tahkuranna küla ja valla elanikele hingekosutavat Jõuluaega... Uueks Aastaks aga ühtehoidvaid, kaasahaaravaid, elu-olu paremaks muutvaid ja elluviidavaid ideid ning muidugi kuhjaga tervist... Jõuluteenistused Jõuluõhtu jumalateenistus EELK Tahkuranna koguduse Võiste kirikus 24. detsembril kell Esimese Jõulupüha teenistus armulauaga 25. detsembril kell Teenib õpetaja Marek Roots. Kristuse sünni püha jumalateenistus Tahkuranna Õigeusu kirikus toimub esmaspäeval, 24.detsembril algusega kell TEATED Võistlused SASSINGUS toimuvad 15.detsembril, kell Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses. Info telef Laupäeval, 15.detsembril kell Tahkuranna valla eakate inimeste Jõulupidu Tahkuranna Lasteaed Algkooli saalis Transport 15.detsembri üritusele väljub: kell Rae peatusest Võistesse. kell Piirumist Häädemeeste valla piirilt ja sõidab marssruudil Piirumi-Võiste. Võttes peale kõik teeäärsed ootajad. Peale üritust samal marsruudil tagasi. Pühapäeval, 16.detsembril kell Jõululaat Võiste olmehoones. Korraldab Tahkuranna Naisselts Ootame Teid kõiki müüma ja ostma. Pühapäeval, 16.detsembril kell Tahkuranna Õigeusu kirikus III advendiküünla süütamine ja kontsert Esineb ans. Maarjahein Transport 16.detsembri üritusele väljub: kell Rae peatusest kell Uulu peatusest kell Metsaküla Võiste Piirumi Kontserdilt tagasisõit ühistranspordiga Tahkuranna valla registris olevad põhikoolide õpilased, kes käivad koolis Pärnus või mujal ja eelkooliealised kodused lapsed ning teistes omavalitsuste lasteaedades käivad eelkooliealised lapsed saavad jõulupakid kätte tööpäevadel Tahkuranna Vallavalitsusest järgmiselt: põhikooli õpilased alates 17. detsembrist ning eelkooliealised lapsed peale nendele korraldatavate jõulupidude so. 27. detsembrist. Jõulupakke saab kätte kuni 15. jaanuarini 2008.a. EV Põllumajandusministeeriumi ja PRIA sekkumisvarude jaotuse kaudu on peredele eraldatud tasuta jagamiseks makarone. Tänaseks on makarone veel järel ja nüüd ootame neid peresid, kes pole veel saanud makarone. Makarone saab igal tööpäeval vallamajast Uulus ja neljapäeviti Võistest Info: K. Tints , , Jõulu teisel pühal, 26.detsembril algusega kell on Pärnu Issandamuutmise kirikus (Aia 5) liturgia ja kingituste jagamine metropoliit Stefanuse juhtimisel. Oodatud on lastega pered. Ülempreester Ardalion Keskküla. Pühapäeviti kell ootame lapsi pühapäevakooli Tahkuranna lasteaia saali. Loeme, laulame, joonistame, voolime. Lastega tegelevad Eda ja Piret. Tulge päevitama Uulu, solaariumisse. Solaarium ja juuksur Uulus (vallamaja sidepoolses osas) AVATUD Esmaspäeviti Kolmapäeviti ka juuksur Neljapäeviti Reedeti ka juuksur Kõikide päevitajate vahel loositakse jõuludeks välja: 15 minutit tasuta päevitust, maksev kinkekaart Juuksetoode väärtuses kuni Iga päevitus annab 1 hääle. Müügil kliendikaardid ja professionaalsed juuksetooted. Kliendikaardiga 7. kord tasuta. Telef

6 Detsember 2007 Tahkuranna valla ajaleht Lk. 6 KOOLIUUDISEID KOOLIUUDISEID Uulu Põhikoolist Tahkuranna koolist 9. novembri õhtuks kutsusid I ja III klassi õpilased kooli oma emad, isad, õed ja vennad. Toimus õdus PEREÕHTU, mis oli pühendatud lähenevale isadepäevale. Lapsed esinesid oma vanematele laulude, tantsude, luuletuste ja näidendiga. Pärast kontserti tantsiti ja mängiti koos ema ning isaga. Kadrijooks 2007 Traditsiooniline kadripäeva jooks toimus Uulu koolis reedel, 23. novembril. I IV klassi õpilased läbisid 1 km ja nende seas olid tüdrukutest parimad Kelly Hunt, Katariin Kiviselg ja Sigrid Salusoo. Poistest olid sellel distantsil parimad Siim-Sander Pihu, Henry Laurson ja Argo Linnaste. V IX klassi õpilastel tuli läbida 3 km. Tüdrukutest tuli võitjaks Marta Jõumees, kes oli ka üldarvestuses kolmas, jäädes alla vaid Sander Soobikule ja Janis Pihule. Tüdrukutest olid teine, kolmas Playbox 2007 Playbox on tore kooli üritus, kus iga klass jäljendab mingit bändi võimalikult täpselt. Sel aastal toimus Uulu kooli oma playbox 15.novembril. See oli väga lahe. Huvitav oli vaadata. Kõik klassid olid vaeva näinud ning seitsmeliikmelisel züriil oli palju vaeva parimate välja selgitamisega. Parimad tuli aga selgitada, sest kaks kõige paremat said võimaluse esineda oma kavaga ka kooli jõulupeol. Noorematest klassidest valiti jõulupeole teise klassi lahe Ursula bändi jäljendamine, aga vanemas astmes tuli võitjaks üheksanda klassi Grease kava, kus kõiki lummas lisaks heale esinemisele ka tüdrukute ilu. Ei saa märkimata jätta ka kaheksanda klassi väga vaimukalt ja lõbusalt esitatud numbrit. Seido Kalnin, Janar Pihu ja Roman Krela 8. klass vastavalt Egle Kuusik ja Margit Priidik. Poiste arvestuses oli kolmas Janari Talts. Ka väljaspool kooli on meie õpilased olnud väga tublid. 14. novembril võtsid Uulu kooli väikesed tarkurid osa Eesti Vabariigi 90. aastapäeva raames toimunud mälumängust Tunne oma maad. See oli viktoriini I voor. Võistkonda kuulusid: Laura- Johanna Jõesalu III kl; Silver Põlgaste III kl ja Mariann- Krõõt Mätas IV kl. Mälumängus osales 28 kooli Pärnu linnast ja maakonnast. Uulu Põhikool jagas koos Hansagümnaasiumiga II III kohta. Suur tänu nii tubli saavutuse eest vahvatele õppuritele ja nende vanematele! Nutikust ja tarkust veebruaris toimuvale II voorule minekuks! Õpetaja Merike Lilleleht 16.novembril käis Uulut esindamas Vändras ÄRA KUULA,,Ole aga edasi hää laps ja ära kuula mitte kellegi sõna! on öelnud luuletaja Indrek Hirv. Just selle lause pärast ongi sulemeister Astrid Lindgreni armastanud. Otsesui kirjanik seda ju ei ütle, aga see kumab läbi kogu Lindgreni loomingu. Usalda vaid seda, kelle puh- Väike Canto lauluvõistlusel Tauno Tamm 24.novembril toimus Pärnu Kontserdimajas Pärnu linna ja maakonna noorte solistide konkursi Sügisulg lõppkontsert, kuhu jõudsid läbi eelvoorude ka Uulu kooli kaks andekat lauljat Annika Koppel (5.kl) klass) ja Marta Toomla (9.kl). Mõlemaid lauljaid juhendab õpetaja Toomas Voll. Marta Toomlal õnnestus sellel konkursil tulla oma vanusegrupi võitjaks. Kindlasti väärib tunnustust ka Annika, kui oma vanusegrupi noorima, südi esinemine. Uulu Põhikooli jõululaat toimub 21. detsembril k.a. algusega kell Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses. Ootame kõiki laadale! Õpetaja Anu Tammik neist jätkub vist ka järgmisse aastasse. Meie lasteaias on traditsiooniks saanud käsitööpäevad koos vanemate ja lastega. Nii ka seekord: õppisime, kuidas teha salvrätitehnikaga seinataldrikuid; kuidas nutikalt kuuseehteid saada; klaasimaali harrastasime; linikut maalisime riidevärvidega.üksteisega jagamegi käsitööoskusi ja uusi kaunistusvõtteid jõuludeks. Töid esitleme lasteaias ja vanemate ning laste abiga Naisseltsi korraldatud laadal, kus oleme ka väikese lastegrupiga esinemas käinud. Nii üritame ka seekord käituda. Oleme kultuurikandjad selle sõna tõsises mõttes ja igaüks, kes saab, teeb seda omast ajast. 28. novembril, Maapäeval, käisid Rannakarbi rühma lapsed koolimajas pidulikul aktusel, millega tähistati Eesti Vabariigi juutuse sa esimese hetkega ära tunned mitte sõnade, vaid selge silma, hääletooni järgi. Mõelda, Astrid Lindgren ja Rootsi riik on omavahel seotud nagu sokk ja saabas! Muidugi kõneles õpetaja Anu Kersalu meile ka Rootsimaast, aga meie jaoks oli Lindgreni raamatutest ettelugemine, ise mõne tegelase maalimine ning lõpuks kellekski kostümeerimine kõige põnevam. Kes 16. novembril oleks meie kooli juhtunud tulema, oleks näinud Pipide sadu. Isegi poisid said sellega hakkama! Igatahes meeldis meile mängida, tantsida, joonistada! Selline oli Uulu kooli Põhjamaade nädal. 2. klass ja õpetaja Sirje * 7.novembril toimusid klasside lastevanemate koosolekud ning üldkoosolek, kus esines Anne Villsaar Pärnu õppenõustamiskeskusest. 8.novembril toimusid Uulus Pärnumaa algkoolide rahvastepalli võistlused. Meie kooli võistkond, kuhu kuulusid Kristo Karl, Reimo, Indrek, Rando, Elery, Kairit, Klenet, Siim, Kalvin ja Kaspar, võitis tasavägises mängus karika. Kõik mängijad said ka medali. 9.novembril käisid I klassi õpilased koos õpetaja Terjega lasteaias marti jooksmas. Tutvustati mardipäeva kombeid, lauldi ja tantsiti koos lasteaia lastega ning esitati mõistatusi. Kadripäeval võtsime vastu lasteaia kadrisante, kes Algab detsembrikuu - see jõulukuu. Sellel kuul polegi muud kui jõulusalmid, jõuluinglid, päkapikud, jõulukingid. Aknal sussid, kaminas puud. Õhetavad põsed, laulvad suud. Koolipeod ja tähtsad ballid, lastel kaelas soojad sallid. Jõuluõhtul laual praed, Jõuluvana tuleb - näed!!! Novembrikuus on juba kõigiti pime aeg käes. On mardi- ka kadrikuu. Mardipäeva eel sai mõlemas rühmas isadega pidutsetud. Päris Mardid käisid ka õnne toomas. Aga Rannakarbid otsustasid kadrijooksu proovi ära teha ühe päeva ette enne õiget päeva. Kõigil olid vahvad kostüümid kaasas. Käisid külas Päikesekiirtel, kokatädidel ja ilma trotsides läbi vihma ka koolis. Lapsed arvasid, et koolis oli kõige vahvam. Suures saalis oli ruumi tantsida. Kommi jagati igalt poolt nii palju, et rääkisid meile kadripäeva kommetest, küsisid mõistatusi ning lustisid lauldes ja tantsides. Astrid Lindgreni 100. sünniaastapäeva tähistasime tema raamatukangelastest piltide joonistamisega klasside õpilaste joonistusi saab vaadata Võiste raamatukogus. 17.novembril käisid nooremad õpilased teatris vaatamas näidendit Muinasjutt Põhja konnast ja printsessist. Peale etendust istuti kohvikus ja tehti väike ringkäik Pärnu vanalinnas. Õpilaste arvamusi etendusest: - Mulle meeldis kõige rohkem see, et Põrguneitsi muutus uuesti nooreks. /Evert/ Võiste lasteaia tegemisi Pärnu linna ja maakonna noorte solistide konkursil Sügisulg 2007 esinesid edukalt ka Uulu Lasteaia lapsed. Viieaastane Jan Marcos Lepik esitas Kersti Leisi laulu Minu kasvataja. Kuueaastane Angela Absalon esitas Sirje Toompere laulu Metsarahu. Kuueaastaste arvestuses pääses Uulu lasteaia lapsed käisid noorte solistide konkurssil Sügisulg 2007 finaali ka Angela Absalon. Angela laulu aitasid ette valmistada Uulu lasteaia muusikaõpetaja Siiri Metsamägi ja tema vanemad. Kauni esinemiskostüümi vastavalt laulu teemale oli valmistanud ema. Kogu valla rahvas hoiab Sulle, Angela, nüüd finaalis pöialt! - Hästi lahe oli see, et kui printsess kuulis lohe möirgamist, tuli põõsast hoopis Nipitiri. - Mulle meeldis see koht, kui printsess ütles Põhja konnale, et söö mind ära. /Marthen/ - Meeldis see koht, kus kuningas Nipitiri taga ajas. /Rain/ - Meeldis palju tossu. /Kaspar/ - Printsess andis oma riided kantslerile selga. /Marliis/ - Mulle meeldis, kui Põrguneitsi läks oma nägu pesema ja kui Nipitiri ajas linde taga ja tahtis linnu muna. /Liisa/ 28.novembril tähistasime koos lasteaia lastega Maapäeva. Kooli juhataja Krista Saarse rääkis, mis oli Maapäev ning milline tähtsus oli sellel iseseisva Eesti Vabariigi kujunemisele. Õues süütasime tuleskulptuuri klasside õpilased käivad 2 korda nädalas Koidula kooli ujulas, et õppida või täiendada ujumisoskust. Käivad ettevalmistused kooli jõulupeoks, mis toimub 20.detsembril. Ilusat jõulude ootuse aega soovib Tahkuranna kooli pere! beliaasta algust. Ja veel oleme saanud Uulu poest suuri pappaluseid pildiraamideks, Anni-Marii koos vanematega on varustanud õunte ja joonistuspaberitega. Timmu koos emaga tõid ilusat valgust kiirgava väikese lambi, mille lapsed saavad aknalaual ise käima panna kui nad hämaras vanematele lehvitavad. Varleton tõi vahva väikese arstitoa laua ja korraliku sirmi. Sirmi kasutamiseks on alati nii palju ideid vahel jääb ühest sirmist lausa väheks. Täname! Peagi on käes jõulud. Jõulurõõm ei sõltu ju niivõrd sellest, mida, kus ja kellega koos me midagi teeme, kuivõrd sellest, millist tähendust kogu see tegemine meie jaoks kannab. Ilusat jõuluaega soovivad Tahkuranna lasteaiaõpetajad.

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P

Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 P Projekt: Sööbik ja Pisik Tartu Lasteaed Piilupesa Koostajad: Merelle Uusrand ja Ülle Rahv Sihtgrupp: 4 5aastased lapsed Periood: veebruar märts 2017 Projekti eesmärk 1. Laps saab teadmisi tervislikest

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused

MTÜ Iseseisev Elu tugikeskuste tegevused MTÜ Iseseisev Elu päevakeskuste tegevused 1. TARTU HEA PÄEVA KESKUS Jr k Päev Kellaaeg Tegevus Tegevuse lühikirjeldus Juhendaja 1. E-R 9:15-9:45 Tere hommikust! 2. E-N 10:00-12:00 Toidugrupp 3. E-R 13:00-14:00

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende

Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende Jaanuar 2014 Jaanuaris jätkusid projektitegevused uue hooga. Jaanuari keskpaigaks tuli täita õpetajate küsimustikud ja saata koordinaatorkoolile nende kokkuvõte ning õpetajate keeletasemed. Rühmades tegelesime

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Akoolipaev.indd

Akoolipaev.indd Hilli Rand ESIMENE A KLASS JA TARKUSEPÄEV Toimetaja Helle Tiisväli Pildid joonistanud Epp Marguste Hilli Rand ja kirjastus Argo, 2013 www.argokirjastus.ee ISBN 978-9949-527-07-6 Trükitud trükikojas Print

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Juunikuu Oma Leht 2007.p65

Juunikuu Oma Leht 2007.p65 TAHKURANNA VALLA AJALEHT JUUNI 2007 NR. 118 Valla väikelapsepäev Tahkuranna vallas on toredaks traditsiooniks kujunenud kaks korda aastas emadepäeva ja isadepäeva paiku tähistada väikelapsepäeva, kuhu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Märtsikuu Oma Leht 2008.p65

Märtsikuu Oma Leht 2008.p65 Eesti Vabariigi 90.aastapäeva üritused algasid Tahkurannas 23.veebruari hommikul kell 9.00 mälestustseremooniaga K.Pätsi mälestusmärgi juures. Käesoleval aastal tähistasime K.Pätsi 134. sünniaastapäeva

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Saaremaa Sügis '97

Saaremaa Sügis '97 3x20 lasku 29/Sep/2018 Põlvelt Lamades Püsti Sünd. Klubi I II I II I II Kl. 1. Tuuli KÜBARSEPP 1994 Elva LK 97 94 191 97 98 195 88 95 183 569 M 2. Sigrit JUHKAM 2000 KL MäLK 93 88 181 96 98 194 94 96 190

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

DIPLOM Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 7.a klassi õpilane Helene Loorents osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas p

DIPLOM Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 7.a klassi õpilane Helene Loorents osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2016 eelvõistluse I etapil ja saavutas p Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 7.a klassi õpilane Helene Loorents ja saavutas 10485 punktiga Pärnumaa koolide 1. koha. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 8.b klassi õpilane Kätlin Kits ja saavutas 9478 punktiga

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Veebruarikuu Oma Leht 2008.p65

Veebruarikuu Oma Leht 2008.p65 4 TAHKURANNA VALLA AJALEHT VEEBRUAR 2008 NR. 125 Kaunim metsalaul Uulu kooli lapsed võtsid osa Kilingi-Nõmmes toimunud maakondlikust lauluvõistlusest Kaunim metsalaul 2008. Lapsed olid väga tublid ja kohad

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 1. märts 215 199a sündinud ja nooremad 2a sündinud ja nooremad 27a sündinud ja nooremad 3kg 3kg 22kg 1 Kaarel Tamm (SK

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

2015.a. matemaatikaolümpiaadi piirkondliku vooru tulemused Piirkond: Pärnu linn Klass: 7 Õpilase nimi Kool Klass E/V I osa (te II osa Kokku Koht Aineõ

2015.a. matemaatikaolümpiaadi piirkondliku vooru tulemused Piirkond: Pärnu linn Klass: 7 Õpilase nimi Kool Klass E/V I osa (te II osa Kokku Koht Aineõ Klass: 7 Õpilase nimi Kool Klass E/V I osa (te II osa Kokku Koht Aineõpetaja 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 Summa 1. 2. 3. Summa Melody Nirk Pärnu Ülejõe Gümnaasium 7 E 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 16 7 1 7 15 31

Rohkem

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A

DIPLOM Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil punktiga Pärnumaa 7. KLASSI arvestuses 1. koha A Surju Põhikooli 7. klassi õpilane Birthe Lall 10438 punktiga 1. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b klassi õpilane Arno-Kert Kaas 7313 punktiga 2. koha Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 7.b

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg Eesti keel Matemaatika Katri Lehtsalu Anneli Morgenson N 1.t. 2. tund õpilastega K 8.t.

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

tul_lviruemv_ xls

tul_lviruemv_ xls Lääne-Virumaa E-klassi MV kergejõustikus 07.03.2013, Rakvere NB! sajandikega käsiaeg 1 Victoria Adonov 22.4.05 V-Maarja G 7,61 2 Anett Liister 2005 RRG 7,67 2 Getrin Raudsepp 4.8.05 V-Maarja G 7,67 4 Helena

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

Orbiidile! hooaja info

Orbiidile! hooaja info Orbiidile! hooaja info FIRST LEGO League Eelarve 2018/2019 hooajal Robotimängu väljak 130 EUR + transport Platsi arve hiljemalt oktoobris, meeskonna arve detsembris Esimene meeskond Teise meeskonna registreerimistasu

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Oktoobrikuu Oma Leht 2013.pdf

Oktoobrikuu Oma Leht 2013.pdf TAHKURANNA VALLA AJALEHT OKTOOBER 2013 NR. 187 Vallavanema veerg Vallavanem KAREL TÖLP Eelmises Oma Lehes kirjutasin, et Tahkuranna Lasteaed-Algkooli mänguväljakute rajamisega on palju probleeme ja peame

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem