EUROOPA KOHTU OTSUS. 15. juuni 1993 * Riigiabi Konkurendi kaebus Uurimismenetluse algatamata jätmine Tühistamishagi

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EUROOPA KOHTU OTSUS. 15. juuni 1993 * Riigiabi Konkurendi kaebus Uurimismenetluse algatamata jätmine Tühistamishagi"

Väljavõte

1 EUROOPA KOHTU OTSUS 15. juuni 1993 * [ ] Riigiabi Konkurendi kaebus Uurimismenetluse algatamata jätmine Tühistamishagi Kohtuasjas C-225/91, Matra SA, Prantsuse õiguse alusel asutatud äriühing, asukoht Pariis, esindajad: advokaat Mario Siragusa, Rooma, ja advokaat Antoine Winckler, Pariis, kohtudokumentide kättetoimetamise aadress Luxembourgis, advokaadibüroo Arendt and Medernach, 8-10 Rue Mathias Hardt, versus hageja, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad: vanemõigusnõunik Antonio Abate ja õigustalituse ametnik Michel Nolin, kohtudokumentide kättetoimetamise aadress Luxembourgis, c/o Nicola Annecchino, Wagner Centre, Kirchberg, keda toetavad: kostja, Portugali Vabariik, esindajad: advokaat Rui Chancerelle de Machete, Lissabon, ja välisministeeriumi Euroopa Ühenduse õigustalituse peadirektoraadi õigustalituse direktor Luis Inês Fernandes, keda abistab advokaat Pedro Manuel Pena Chancerelle de Machete, Lissabon, kohtudokumentide kättetoimetamise aadress Luxembourgis, Portugali Suursaatkond, 33 Allée Scheffer, Ford of Europe Inc., Delaware osariigi (Ameerika Ühendriigid) õiguse alusel asutatud äriühing, kellel on filiaal Brentwoodis (Ühendkuningriik), ja Saksa õiguse alusel asutatud äriühing Ford-Werke AG, asukoht Köln (Saksamaa Liitvabariik), esindaja: Rechtsanwalt Wolfgang Schneider, Frankfurt am Main (Saksamaa Liitvabariik), kohtudokumentide kättetoimetamise aadress Luxembourgis, advokaadibüroo Dupong and Konsbruck, 14a Rue des Bains, ja Volkswagen AG, Saksa õiguse alusel asutatud äriühing, asukoht Wolfsburg (Saksamaa Liitvabariik), esindaja: Rechtsanwalt Rainer Bechtold, Stuttgart (Saksamaa Liitvabariik), ET * Kohtumenetluse keel: prantsuse.

2 kohtudokumentide kättetoimetamise aadress Luxembourgis, advokaadibüroo Loesch and Wolter, 8 Rue Zithe, menetlusse astujad, mille esemeks on nõue tühistada komisjoni otsus, millest on 16. juulil 1991 teatatud Portugali ametiasutustele ja 30. juulil 1991 Matra SA-le ning millega otsustati mitte esitada vastuväiteid seoses Portugali Vabariigi abikavaga Ford of Europe Inc. i ja Volkswagen AG ühisettevõttena mitme otstarbega sõidukite tootmisüksuse asutamiseks Setúbalis (Portugal), EUROOPA KOHUS, koosseisus: president O. Due, kodade esimehed M. Zuleeg ja J. L. Murray, kohtunikud G. F. Mancini, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco ja P. J. G. Kapteyn, kohtujurist: W. Van Gerven, kohtusekretär: J.-G. Giraud, võttes arvesse kohtuistungi ettekannet, olles 3. veebruari aasta kohtuistungil kuulanud ära poolte suulised argumendid, olles 28. aprilli aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi arvamuse, on teinud järgmise otsuse 1) Matra SA (edaspidi Matra ) esitas 6. septembril 1991 Euroopa Kohtu kantseleisse esitatud hagiavaldusega EMÜ asutamislepingu artikli 173 teise lõigu alusel hagi, mille esemeks on nõue tühistada komisjoni otsus, millest talle teatati 30. juulil 1991 ning millega otsustati mitte esitada vastuväiteid seoses Portugali valitsuse abikavaga Ford of Europe Inc. i (edaspidi Ford ) ja Volkswagen AG (edaspidi VW ) ühisettevõttena mitme otstarbega sõidukite tootmisüksuse asutamiseks Setúbalis (Portugal). 2) Kohtuasja toimikust on selge, et 26. märtsil 1991 teatas Portugali Vabariik kooskõlas asutamislepingu artikli 93 lõikega 3 ja mootorsõidukitööstusele antava riigiabi ühenduse raamistikuga (EÜT 1989, C 123, lk 3) komisjonile abikavast seoses Newco ga, s.o ettevõtjaga, kelle olid võrdselt asutanud Ford ja VW, et ehitada ajavahemikul Setúbali mitme otstarbega sõidukite tehas. 3) Kõnealuse abi summa on miljonit Portugali eskuudot ning koguinvesteering on miljonit Portugali eskuudot, millest Portugali eskuudo ulatuses on õigus saada abi. See koosneb piirkondlikust toetusest miljonit Portugali eskuudot, mis makstakse komisjoni poolt aastal heakskiidetud piirkondliku abi süsteemi Sistema de Incentivos de Base Regional (edaspidi SIBR ) alusel, ning maksusoodustustest summas 8340 miljonit Portugali eskuudot, mida antakse alates

3 1997. aastast. Samuti on ette nähtud töötajate koolituskava, mille korraldavad ühiselt Portugali valitsus ja Newco ning mille maksumus on miljonit Portugali eskuudot, millest 90% peab rahastama Portugali valitsus, ning erinevad infrastruktuuriinvesteeringud seoses tee-ehitusega, vee- ja elektrivarustusega ja jäätmetöötlusega. 4) 26. juunil 1991 Matra esitatud kaebuse järel, milles väidetakse, et Portugali valitsus on rikkunud asutamislepingu artikleid 92 jj ning et Ford ja VW on rikkunud asutamislepingu artiklit 85, toimus komisjoni ja Matra vaheline koosolek, kus kuulati ära Matra ning kus komisjon selgitas, miks ei algatatud menetlust asutamislepingu artikli 93 lõike 2 alusel. 5) 16. juulil 1991 teatas komisjon Portugali valitsusele, et tal ei ole vastuväiteid kavandatavale abikavale. 6) 30. juulil 1991 saatis komisjon Matrale teadmiseks 16. juuli aasta otsuse. 7) 4. detsembri aasta määrusega (kohtuasi C-225/91 R: Matra v. komisjon, EKL 1991, lk I-5823) otsustas Euroopa Kohtu president jätta läbi vaatamata Matra hagiavalduse selle otsuse kohaldamise peatamiseks, mille tühistamist käesoleva hagiavaldusega taotletakse. 8) 8. aprilli aasta määrustega lubati Portugali Vabariigil ning Ford of Europe Inc. il, Ford-Werke AG-l ja Volkswagen AG-l komisjoni nõuete toetamiseks menetlusse astuda. 9) Kohtuistungi ettekandes on esitatud põhjalikum ülevaade kohtuasja asjaoludest, menetluse käigust ning poolte väidetest ja argumentidest, mida käesolevas otsuses on nimetatud või arutatud üksnes määral, mil see on vajalik Euroopa Kohtu põhjenduste esitamiseks. Vastuvõetavus 10) Menetlusse astujad Ford-Werke AG ja Portugali Vabariik väidavad, et hagiavaldus on vastuvõetamatu põhjendusel, et Matra ei saa väita, et vaidlustatud otsus teda otse ja isiklikult puudutab. Komisjon teisest küljest, kinnitades, et otsus ei ole adresseeritud Matra le, ei vaidlusta, et see hagejat otse ja isiklikult puudutab. 11) Selles küsimuses tuleb silmas pidada, et Euroopa Ühenduste Kohtu põhikirja käsitleva protokolli artikli 37 kolmanda lõigu kohaselt peavad menetlusse astumise taotluses esitatud väited piirduma ühe poole väidete toetamisega. Lisaks peab kodukorra artikli 93 lõike 4 kohaselt menetlusse astuja nõustuma kohtuasja staadiumiga menetlusse astumise ajal. 12) Järelikult ei ole menetlusse astujatel alust esitada vastuvõetamatuse vastuväidet ning Euroopa Kohus ei ole seega kohustatud läbi vaatama nende esitatud vastuväiteid (vt otsust kohtuasjas C-313/90: CIRFS v. komisjon, EKL 1993, lk I-1125). 13) Ent kuna on tegemist vastuvõetamatuse vastuväitega, mis põhineb avalikul korral, tuleb hagiavalduse vastuvõetavust kontrollida Euroopa Kohtu omal algatusel

4 tulenevalt kodukorra artikli 92 lõikest 2 (vt muu hulgas otsuseid liidetud kohtuasjades C-305/86 ja C-160/87: Neotype Techmashexport v. komisjon ja nõukogu, EKL 1990, lk I-2945, ning eespool viidatud kohtuasjas: CIRFS v. komisjon). 14) See on väljakujunenud kohtupraktika, et muud isikud kui need, kellele otsus on adresseeritud, võivad väita, et otsus neid artikli 173 teise lõigu tähenduses puudutab, üksnes siis, kui see otsus puudutab neid teatavate omaduste tõttu, mis on neile omased, või teatavate asjaolude tõttu, mis neid teistest isikutest eristavad, ning nende tegurite tõttu eristuvad nad kui isikud, kellele otsus on adresseeritud (otsus kohtuasjas 25/62: Plaumann v. komisjon, EKL 1963, lk 95). 15) Selleks et teha kindlaks, kas need tingimused on käesoleval juhul täidetud, tuleb pidada silmas asutamislepingu artikli 93 lõigetes 2 ja 3 sätestatud menetluse eesmärki. 16) Nagu Euroopa Kohus on juba sedastanud (vt viimati otsust kohtuasjas C-198/91: Cook v. komisjon, EKL 1993, lk I-2487), tuleb teha vahet asutamislepingu artikli 93 lõike 3 kohase abi läbivaatamismenetluse ettevalmistava etapi, mille eesmärk on üksnes võimaldada komisjonil esitada prima facie arvamus kõnealuse abi osalise või täieliku kokkusobivuse kohta, ning asutamislepingu artikli 93 lõike 2 kohase läbivaatamise vahel. Üksnes viimasena nimetatud läbivaatamise puhul, mille eesmärk on võimaldada komisjonil viia end täielikult kurssi kohtuasja kõigi asjaoludega, kehtestatakse asutamislepinguga komisjoni kohustus teatada asjaomastele pooltele, et nad võivad esitada märkusi. 17) Kui komisjon leiab artikli 93 lõike 3 põhjal artikli 93 lõike 2 kohast menetlust algatamata, et abi ei ole ühisturuga kokkusobiv, võivad isikud, kes pidid neist menetluslikest tagatistest kasu saama, teha kindlaks kokkusobivuse ühisturuga üksnes juhul, kui nad on valmis komisjoni otsuse Euroopa Kohtus vaidlustama. 18) Asjaomased isikud asutamislepingu artikli 93 lõike 2 tähenduses on Euroopa Kohtu määratluse kohaselt isikud, ettevõtjad või ühingud, kelle huve võib abi andmine mõjutada, eriti konkureerivad ettevõtjad ja kutseühingud (vt eelkõige otsuseid kohtuasjas 323/82: Intermills v. komisjon, EKL 1984, lk 3809, punkt 16, ning eespool viidatud kohtuasjas: Cook v. komisjon, punkt 24). 19) Käesoleval juhul ei saa vaielda, et kuna Matra on ühenduse juhtiv mitme otstarbega sõidukite tootja ja tulevane Newco konkurent, mõjutab kõnealune abi tema huve ning järelikult on ta huvitatud isik asutamislepingu artikli 93 lõike 2 tähenduses. 20) Järelikult tuleb Matra hagiavaldus tunnistada vastuvõetavaks. Põhiküsimus 21) Oma hagiavalduse toetamiseks esitab Matra kolm väidet: ilmselge vigakõnealuse abi hindamisel, menetluseeskirjade rikkumine ning teatavate õiguse üldpõhimõtete mittejärgimine. Ilmselge hindamisvea väide

5 22) Seoses selle tühistamisväitega tugineb Matra kolmele kaebusele, milles väidetakse, et komisjon on ilmselgelt valesti hinnanud liigse tootmisvõimsuse tekitamise ohtu ja kohaliku arengu pärssimise ohtu, ning et infrastruktuuri- ja koolitusabi liigitus on ilmselgelt vale. 23) Esiteks tuleb märkida, pidades silmas nende kaebuste läbivaatamist, et seoses hagiga, millega vaidlustatakse õiguspärasus, on Euroopa Kohtu ülesanne teha üksnes kindlaks, kas vaidlustatud otsuse muudab kehtetuks mõni asutamislepingu artiklis 173 sätestatud õigusvastasuse põhjendustest, ning Euroopa Kohus ei saa asetada endapoolset asjaolude hinnangut, eriti majandusküsimustes, otsuse autori hinnangu asemele. 24) Lisaks sellele on kehtestatud, et seoses asutamislepingu artikli 93 lõike 3 kohaldamisega on komisjonil ulatuslik kaalutlusõigus, mille kasutamine hõlmab majanduslikke ja sotsiaalseid hinnanguid, mis tuleb teha ühenduse kontekstis (vt muu hulgas otsust kohtuasjas C-303/88: Itaalia v. komisjon, EKL 1991, lk I-1433, punkt 34) 25) Õiguspärasuse läbivaatamisel peab Euroopa Kohus seega piirduma sellega, et ta teeb kindlaks, kas komisjon on ületanud oma kaalutlusõigust asjaolusid moonutades või neid ilmselgelt valesti hinnates või võimu või menetluse kuritarvitamisega. 26) Seoses liigse tootmisvõimsuse tekitamise ohuga tuleb sedastada, nagu kohtujurist on märkinud oma arvamuse punktides 13 15, et komisjon hindas seda küsimust korralikult ja üksikasjalikult enne, kui ta tegi järelduse, et sellist ohtu ei ole. Selles hinnangus osutas ta eelkõige sõltumatute ekspertide koostatud turuanalüüsile, kes ennustasid kuni 1990ndate keskpaigani mitme otstarbega sõidukite turu olulist laienemist, ning eeldatavatele arengutele seoses asjaomaste eri tootjate toodanguga, ning tegi järelduse, et kõnealune abi tõenäoliselt ei mõjuta oluliselt pakkumise ja nõudmise tasakaalu. 27) Piirkonna arengu pärssimise hindamisel viis komisjon samuti läbi Setúbali piirkonnas investeeringutest tulenevate kaotuste eri aspektide läbivaatamise ja hindamise. Ta arvestas eelkõige Setúbali geograafilist kaugust põhiturgudest ja selle piirkonna suhtelist majanduslikku mahajäämust, need on asjaolud, mis suurendavad transpordi-, lao-, mittekohaliku tööjõu- ja infrastruktuurikulusid, ning tegi järelduse, et selle nõrga külje kompenseerivad üksnes osaliselt madalamad tööjõu- ja ehituskulud. Lisaks sellele on antav abi oluliselt väiksem kui komisjoni heakskiidetud SIBR i kava kohaselt lubatud määrad. 28) Neil asjaoludel ei ole Matra esitatud argumendid, mis põhinevad tema tehtud turuarenguanalüüsil ja kohaliku arengu pärssimise hinnangul, sellised, et saaks väita, et komisjon on oma otsuses tuginenud majandusandmete ilmselgelt valele hinnangule. 29) Seoses infrastruktuuri- ja koolituskavainvesteeringutega tuleb rõhutada, et komisjon on vaidlustatud otsuses kinnitanud, et infrastruktuuri- ja koolitusmeetmed ei anna kasu üksnes ühisettevõttele, mis laseb tal teha ka järelduse, et Portugali Vabariigi antud finantsabi ei tuleks käsitleda riigiabina.

6 30) Matra ei ole seega suutnud tõendada, et selles analüüsis ja sellele järgnenud finantsabihinnangus on komisjon majandusandmeid ilmselgelt valesti hinnanud. 31) Esimene väide tuleb seega tagasi lükata. Menetluseeskirjade rikkumise väide 32) Matra kinnitab, et pidades silmas tõsiseid raskusi, mis kaasnevad kõnealuse abi ühisturuga kokkusobivuse hindamisega, pidi komisjon algatama menetluse asutamislepingu artikli 93 lõike 2 alusel ning ei oleks pidanud otsust vastu võtma, ootamata nõukogu 6. veebruari aasta määruse nr 17 (esimene määrus asutamislepingu artiklite 85 ja 86 rakendamise kohta) (EÜT 13, , lk 204) alusel algatatud menetluse tulemusi seoses Fordi ja VW vahelise kokkuleppega. Matra kinnitab, et komisjon ei esitanud vaidlustatud otsuses piisavaid põhjendusi. 33) Seoses kaebusega, milles väidetakse, et ei alustatud menetlust asutamislepingu artikli 93 lõike 2 alusel, on kohtupraktikas sätestatud (vt viimati Cook i kohtuasja, viidatud eespool, punkt 29), et see menetlus on vajalik siis, kui komisjonil on tõsiseid raskusi selle kindlaksmääramisega, kas abi on ühisturuga kokkusobiv. Komisjon võib abi kasuks otsuse tegemisel seega piirduda esialgse läbivaatamisega artikli 93 lõike 3 kohaselt üksnes siis, kui ta saab esialgse läbivaatamise järel veenduda, et abi on asutamislepinguga kokkusobimatu. Kui esialgse läbivaatamise järel jõuab komisjon hoopis vastupidisele järeldusele või ta ei saa sellega ületada kõiki raskusi, mis ilmnevad abi ühisturuga kokkusobivuse kindlaksmääramisel, peab komisjon viima läbi nõutavad konsultatsioonid ning algatama selle jaoks menetluse artikli 93 lõike 2 kohaselt. 34) Seega peab Euroopa Kohus tegema kindlaks, kas käesoleval juhul kaasnesid hinnangutega, millele komisjon tugines, sellised raskused, mis õigustaksid selle menetluse algatamist. 35) Tõsised raskused hindamisel, mida komisjon kohtas, on Matra sõnul projekti ulatus ja abi märkimisväärne summa, liigse tootmisvõimsuse tekitamise oht ning vajadus paluda Portugali Vabariigil esialgset abikava muuta. 36) Tuleb märkida, et investeeringu või abi suurus ei saa iseenesest olla tõsine raskus, kuna vastasel korral oleks komisjon kohustatud algatama artikli 93 lõike 2 kohase menetluse alati, kui investeering või abi ületavad teatava taseme, mis tuleks lisaks sellele kindlaks määrata. Lisaks ei ole otsustav tegur mitte abi summa, vaid selle mõju ühendusesisesele kaubandusele. Lisaks on abi intensiivsus oluliselt alla osakaalu, mida komisjon on SIBR i kava kohaselt lubanud. 37) Seoses liigse tootmisvõimsuse tekitamise ohuga on Euroopa Kohus juba eespool punktis 26 sätestanud, et komisjon viis läbi selle küsimuse majandusanalüüsi, tuginedes eelkõige sõltumatute ekspertide uurimusele, ning et ta ei ületanud oma kaalutlusõiguse piire majandusandmete hindamisel. 38) Menetluse käiguga seoses sedastab komisjon õigesti, et Portugali valitsus ei teinud muud, kui lisas esialgu teatatud kavale teavet ja üksikasju, mida ei saa pidada olulisteks muudatusteks vastavalt komisjoni kehtestatud tingimustele. Matra ei ole

7 seega suutnud kooskõlas oma väitega tõendada, et infrastruktuuri kasutamine kolmandate isikute poolt ning koolituskava kättesaadavus muudele ettevõtjatele kui Newco kehtestati komisjoni nõudel. Lisaks tuleb märkida, et Portugali Vabariigi poolt aastaaruande esitamise eesmärk on üksnes võimaldada komisjonil kontrollida, kas see liikmesriik on järginud abi saamise tingimusi, ning seda ei saa seetõttu pidada tõendiks, mis osutab tõsistele raskustele hinnangu tegemisel. 39) Neil asjaoludel tuleb sedastada, et komisjon ei tegutsenud õigusvastaselt, kui ta leidis, et tal ei olnud tõsiseid raskusi hinnangu tegemisel selle kohta, kas abi oli ühisturuga kokkusobiv, ning et seega ta ei olnud kohustatud algatama asutamislepingu artikli 93 lõike 2 kohast menetlust. 40) Matra kritiseerib komisjoni ka selles, et komisjon ei otsustanud esitada vastuväidet kõnealusele meetmele, ootamata eespool viidatud määruse nr 17 kohase menetluse tulemust, seoses Fordi ja VW vahelisele kokkuleppega, ning seega jättes arvestamata asutamislepingu artiklite 85 ja 92 vahelise seose. 41) Seoses sellega tuleb märkida, et kuigi artiklites 92 ja 93 sätestatud menetluse alusel on komisjonil ja teatavatel juhtudel nõukogul ulatuslik kaalutlusõigus, kui ta teeb otsuse selle kohta, kas riigiabisüsteem on kokkusobiv ühisturu nõuetega, on asutamislepingu üldise kava kohaselt selge, et see menetlus ei pea andma tulemust, mis on vastuolus asutamislepingu teatavate sätetega (otsus kohtuasjas 73/79: komisjon v. Itaalia, EKL 1980, lk 1533, punkt 11). Euroopa Kohus on sedastanud ka, et need abi aspektid, mis on vastuolus teatavate asutamislepingu sätetega, v.a artiklid 92 ka 93, võivad olla nii lahutamatult seotud abi objektiga, et neid ei saa eraldi hinnata (otsus kohtuasjas 74/76: Iannelli v. Meroni, EKL 1977, lk 557). 42) See komisjoni kohustus tagada, et artikleid 92 ja 93 kohaldatakse kooskõlas muude asutamislepingu sätetega, on seda enam vajalik, kui nende muude sätetega taotletakse, nagu käesolevalgi juhul, eesmärki tagada moonutamata konkurents ühisturul. 43) Võttes vastu otsuse abi ühisturuga kokkusobivuse kohta, peab komisjon olema teadlik ohust, et eri ettevõtjad võivad õõnestada konkurentsi ühisturul. 44) Sellegipoolest on asutamislepingu artiklite 85 jj ning artiklite 92 jj kohane menetlus sõltumatu menetlustest, mida reguleerivad erieeskirjad. 45) Järelikult, tehes otsuse riigiabi ühisturuga kokkusobivuse kohta, ei ole komisjon kohustatud ootama ära määruse nr 17 alusel algatatud paralleelse menetluse tulemust, kui ta on olukorra majandusanalüüsi põhjal ja ilmselgeid vigu asjaolude hindamisel tegemata jõudnud järeldusele, et abi saaja ei riku asutamislepingu artikleid 85 ja ) Käesoleval juhul järgis komisjon nende kahe menetluse vahelist tihedat seost. Seega uuris ta vaidlustatud otsuses ulatust, mil mõjutatakse konkurentsi ühisturul. Määruse nr 17 (EÜT 1991, C 182, lk 8) artikli 19 lõike 3 kohases teates (91/C 182/07), mis on avaldatud enne vaidlustatud otsuse vastuvõtmist, teatas komisjon oma kavatsusest teha soodne otsus Fordi ja VW vaheliste lepingute kohta asutamislepingu artikli 85 lõike 3 tähenduses. Lisaks väljendas komisjon kirjas,

8 millega ta edastas vaidlustatud otsuse Matrale, seisukohta, et kõnealune ühisettevõte täitis asutamislepingu artikli 85 lõike 3 kohase vabastuse tingimusi. 47) Neil asjaoludel ei ole Matral õigus, kui ta kritiseerib komisjoni selles, et komisjon võttis vaidlustatud otsuse vastu, ootamata määruse nr 17 alusel läbiviidud uurimismenetluse tulemust. 48) Lisaks piisab seoses kaebusega, milles väidetakse, et vaidlustatud otsuse põhjendused on ebapiisavad, kui kinnitada, et otsus mitte algatada menetlust asutamislepingu artikli 93 lõike 2 alusel, mis tehti lühikese aja jooksul, peab sisaldama üksnes põhjendusi, miks komisjon leiab, et tal ei ole tõsiseid raskusi, hinnates kõnealuse abi ühisturuga kokkusobivust. Pealegi tuleb vaidlustatud otsuse põhjendusi hinnata SIBR i ning mootorsõidukitööstusele antava riigiabi ühenduse raamistikus sätestatud kriteeriumide alusel. 49) Eespool nimetatud kaalutlusi silmas pidades tuleb vaidlustatud otsust käsitleda piisavaid põhjendusi sisaldavana. 50) Teine väide tuleb seega samuti tagasi lükata. Väide teatavate õiguse üldpõhimõtete rikkumise kohta 51) Selles väites esitab Matra kaks kaebust, milles ta väidab, et toimus kaitseõiguste rikkumine ning et komisjon ei järginud hea halduse põhimõtet. 52) Esimese kaebuse puhul tuleb märkida, et nagu Euroopa Kohus on sedastanud selle otsuse punktis 16, on komisjon kohustatud võimaldama asjaomastel ettevõtjatel esitada oma märkused üksnes seoses asutamislepingu artikli 93 lõike 2 kohase läbivaatamisega. 53) Asutamislepingus ei ole teisest küljest sätestatud ühtegi sellist kohustust, mille puhul komisjon on õiguspäraselt valmis piirduma järeldusega, et abi on kokkusobiv, asutamislepingu artikli 93 lõikes 3 sätestatud ettevalmistavas etapis. 54) Neil asjaoludel, kuna on selge, et komisjonil oli õigus mitte algatada menetlust asutamislepingu artikli 93 lõike 2 alusel, ei ole Matra õigustatud väitma, et toimus kaitseõiguste rikkumine. 55) Seoses kaebusega, milles väidetakse, et on rikutud hea halduse põhimõtet, kordab Matra süüdistust, et ei ole algatatud artikli 93 lõike 2 kohast menetlust, ning sellega seoses piisab, kui osutada selle otsuse punktidele 32 jj. 56) Neil asjaoludel tuleb kolmas väide samuti tagasi lükata. 57) Kuna kõik Matra väited on tagasi lükatud, tuleb hagiavaldus tervikuna tagasi lükata. Kohtukulud 58) Kodukorra artikli 69 lõike 2 kohaselt on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud. Kuna hageja on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb temalt mõista välja kohtukulud, sh ajutiste meetmete menetluse kulud.

9 Esitatud põhjendustest lähtudes EUROOPA KOHUS otsustab: 1. Jätta hagi rahuldamata; 2. Mõista hagejalt välja kohtukulud, sh ajutiste meetmete menetluse kulud. Due Zuleeg Murray Mancini Schockweiler Moitinho de Almeida Grévisse Díez de Velasco Kapteyn Kuulutatud avalikul kohtuistungil 15. juunil aastal Luxembourgis. Kohtusekretär J.-G. Giraud President O. Due

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 7. juuli 1992 * Direktiiv 90/366/EMÜ üliõpilaste elukohaõiguse kohta Õiguslik alus Euroopa Parlamendi prerogatiivid [ ] Kohtuasjas C-295/90, Euroopa Parlament, esindajad: Euroopa Parlamendi

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

C-63_90 ja C-67_90

C-63_90 ja C-67_90 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. oktoober 1992 * Kalandus Määrus püügikvootide jaotamise kohta liikmesriikide vahel Hispaania ja Portugali ühinemisakt [ ] Liidetud kohtuasjades C-63/90 ja C-67/90, Portugali Vabariik,

Rohkem

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami

ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustami ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus) 30. aprill 1998 * Tühistamishagi Õhutransport Riigiabi Väike summa Konkurentsi kahjustamine Mõju liikmesriikidevahelisele kaubandusele Põhjendused

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

C x

C x Kohtuasi C-127/92 Dr. Pamela May Enderby versus Frenchay Health Authority ja Secretary of State for Health (Eelotsusetaotlus, mille esitas Court of Appeal of England and Wales) (Meeste ja naiste võrdne

Rohkem

C-68-94

C-68-94 EUROOPA KOHTU OTSUS 31. märts 1998 * Ettevõtjate koondumiste kontroll ühenduses Kollektiivne turgu valitsev seisund Liidetud kohtuasjades C-68/94, Prantsuse Vabariik, mida esindasid välisministeeriumi

Rohkem

45-85

45-85 Kohtuasjas 45/85, EUROOPA KOHTU OTSUS 27. jaanuar 1987 * [ ] Konkurents Tulekindlustusmakseid käsitlev soovitus [ ] Verband der Sachversicherer e.v. (varakindlustusandjate ühendus), kelle registrijärgne

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Li

Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Li Kohtulahendite kogumik KOHTUJURISTI ETTEPANEK NIILO JÄÄSKINEN 1 esitatud 24. novembril 2011 Kohtuasi C-39/10 Euroopa Komisjon versus Eesti Vabariik Liikmesriigi kohustuste rikkumine Vastuvõetamatuse väide

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

C� ja C�431-93

C� ja C�431-93 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. detsember 1995 * Kutseala pensionifondi liigitamine ettevõtjaks Kohustuslik liitumine kutseala pensioniskeemiga Kokkusobivus konkurentsieeskirjadega Võimalus tugineda ühenduse õigusest

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

C-118_96

C-118_96 EUROOPA KOHTU OTSUS 28. aprill 1998 [ ] Teenuste osutamise vabadus Kapitali vaba liikumine Elukindlustusena kogutud säästude maksustamine Liikmesriigi õigusaktid, millega kehtestatakse teenuseid osutavate

Rohkem

C-23_93

C-23_93 EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 5. oktoober 1994 * Teenuste osutamise vabadus Siseriiklik seadusandlus pluralistliku, mittekommertsliku ringhäälinguvõrgu ülalhoidmiseks Kohtuasjas C-23/93, [ ] mille esemeks

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

T

T ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda laiendatud koosseisus) 25. juuni 1998 Riigiabi Õhutransport Raskes finantsseisundis lennuettevõtja Kapitali suurendamise luba Liidetud kohtuasjades T-371/94 ja T-394/94,

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

C-163_90

C-163_90 EUROOPA KOHTU OTSUS 16. juuli 1992 * Kaupade vaba liikumine Prantsusmaa ülemeredepartemangude maksusüsteem [ ] Kohtuasjas C-163/90, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

C�39_94

C�39_94 EUROOPA KOHTU OTSUS 11. juuli 1996 * Riigiabi Liikmesriigi kohtute pädevus juhul, kui paralleelselt on pöördutud komisjoni poole Riigiabi mõiste EÜ asutamislepingu artikli 93 lõike 3 viimase lause rikkumise

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

C

C Kohtuasi C-392/93 [ ] Eelotsusetaotlus Direktiivi 90/531/EMÜ tõlgendamine Telekommunikatsioon Ülevõtmine liikmesriigi õigusesse Hüvitamiskohustus ebaõige ülevõtmise korral [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 26.

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

193-85

193-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 7. mai 1987 * (Tribunale di Milano eelotsusetaotlus) (Banaanide tarbimismaks) [ ] Kohtuasjas 193/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunale

Rohkem

299_86

299_86 Kohtuasi 299/86 [ ] Kumuleeruv käibemaks eraisikute poolt imporditavatelt kaupadelt [ ] EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 25. veebruar 1988 * Kohtuasjas 299/86, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

43 ja 63-82

43 ja 63-82 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. jaanuar 1984* [ ] Liidetud kohtuasjades 43 ja 63/82, Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen, VBVB (flaamikeelsete raamatute edendamise ühing), asukoht Antwerpen, esindajad:

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

C-18_93

C-18_93 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. mai 1994 * Kohustuslik lootsiteenus Diskrimineerivad tariifid Teenuste osutamise vabadus Konkurents Kohtuasjas C-18/93, [ ] mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada

EUROOPA PARLAMENT Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teada EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon EMPL(2012)0326_1 26. märts 2012 kell 15.00 17.00 1. Päevakorra kinnitamine 2. Juhataja teadaanded PÄEVAKORRA PROJEKT Koosolek Esmaspäev, 26. märts

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr

Kohtulahendid_en-et_12115_Affaire_267-83_ET_korr Kohtuasi 267/83 [...] Bundesverwaltungsgericht i eelotsusetaotlus Võõrtöötajad Töötajate perekonnaliikmete õigus elada teatud riigi territooriumil [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 13. veebruar 1985 Kohtuasjas

Rohkem

KOHTUOTSUS LIIDETUD KOHTUASJAD T-259/02 T-264/02 JA T-271/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 14. detsember 2006* Liidetud kohtuasjad

KOHTUOTSUS LIIDETUD KOHTUASJAD T-259/02 T-264/02 JA T-271/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 14. detsember 2006* Liidetud kohtuasjad ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 14. detsember 2006* Liidetud kohtuasjades T-259/02 T-264/02 ja T-271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, asukoht Viin (Austria), esindaja: advokaat S. Völcker,

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

_80

_80 EUROOPA KOHTU OTSUS Liidetud kohtuasjades 100 103/80, 7. juuni 1983 [ ] Musique diffusion Francaise SA, Vélizy, mida esindab R. Collin Pariisi Advokatuurist ja L. De Gryse, kellel on õigus olla esindajaks

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

KOHTUOTSUS LIIDETUD KOHTUASJAD T-49/02-T-51/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 27. juuli 2005 * Liidetud kohtuasjades T-49/02-T-51/02

KOHTUOTSUS LIIDETUD KOHTUASJAD T-49/02-T-51/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 27. juuli 2005 * Liidetud kohtuasjades T-49/02-T-51/02 KOHTUOTSUS 27.7.2005 LIIDETUD KOHTUASJAD T-49/02-T-51/02 ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (teine koda) 27. juuli 2005 * Liidetud kohtuasjades T-49/02-T-51/02, Brasserie nationale SA (varem Brasseries Funck-Bricher

Rohkem

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on

Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on Selgitavad märkused, mis on lisatud üldise grupierandi määruse sihtotstarbelist läbivaatamist puudutavale ettepanekule Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada üldise grupierandi määruse läbivaatamist

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmi

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmi Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 17. aprill 2018 * Eelotsusetaotlus Transport Ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v

Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande v Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artikli 9 ja üldist majandushuvi pakkuvate teenuste raamistiku punkti 62 kohane liikmesriikide aruande vorm Üldist majandushuvi pakkuvate teenuste otsuse artiklis

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni,

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni, Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 15. märts 2012 * Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused infoühiskonnas Rooma konventsiooni, TRIPS lepingu ja WPPT vahetu kohaldatavus liidu õiguskorras

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 31.05.2007 Avaldamismärge: RT III 2007, 23, 190 3-2-1-54-07 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 31. mai 2007. a

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem

CONTSE JT EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 27. oktoober 2005 * Kohtuasjas C-234/03, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Audiencia Nacionali (Hispa

CONTSE JT EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 27. oktoober 2005 * Kohtuasjas C-234/03, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Audiencia Nacionali (Hispa CONTSE JT EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda) 27. oktoober 2005 * Kohtuasjas C-234/03, mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel Audiencia Nacionali (Hispaania) 16. aprilli 2003. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus,

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trolli Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (neljas koda) 12. juuli 2018 * Eelotsusetaotlus Riigihange Direktiiv 2004/17/EÜ Artikkel 34 Bussi ja trollibussi varuosade tarnimine Tehniline kirjeldus Samaväärsed

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.10.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 33, 344 3-2-1-116-03 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28. oktoobri 2003.

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Kohtulahendid_en-et_11017_145-83_ET_OK_korr

Kohtulahendid_en-et_11017_145-83_ET_OK_korr Kohtuasi 145/83 [ ] Lepinguväline vastutus Teabe konfidentsiaalsuse kaitse Aegumistähtaeg Kohtuasjas 145/83, [ ] EUROOPA KOHTU OTSUS 7. november 1985 * Stanley George Adams, esindaja: D. Vaughan QC ja

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn 24.09.2014 nr 5.1-5/14-026 Logowest OÜ 15.08.2014 vaide Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusele nr 5.1-5/14-020 rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise

Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimise Sotsiaalkaitseministri määruse Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 Meetme Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord muutmine

Rohkem