EOB3450AAX EOB3450AOX... ET AHI KASUTUSJUHEND 2 HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 25

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EOB3450AAX EOB3450AOX... ET AHI KASUTUSJUHEND 2 HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 25"

Väljavõte

1 EOB3450AAX EOB3450AOX ET AHI KASUTUSJUHEND 2 HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 25

2 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO OHUTUSJUHISED SEADME KIRJELDUS ENNE ESIMEST KASUTAMIST IGAPÄEVANE KASUTAMINE KELLA FUNKTSIOONID TARVIKUTE KASUTAMINE LISAFUNKTSIOONID VIHJEID JA NÄPUNÄITEID PUHASTUS JA HOOLDUS MIDA TEHA, KUI TEHNILISED ANDMED PAIGALDAMINE SULLE MÕELDES Täname Teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka Teid. Ükskõik, millal Te seda ka ei kasuta suurepärastes tulemustes võite alati alati kindel olla. Teretulemast Electroluxi! Külastage meie veebisaiti: Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta: Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks: Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi: KLIENDITEENINDUS Soovitame alati kasutada originaalvaruosi. Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed. Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber. Hoiatus / oluline ohutusinfo. Üldine info ja nõuanded Keskkonnainfo Jäetakse õigus teha muutusi.

3 1. OHUTUSINFO Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi kasutada. 1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus HOIATUS Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse oht! Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning samuti füüsilise, sensoorse või vaimse puudega või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul, kui neid valvab täiskasvanud inimene või nende turvalisuse eest vastutav isik. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna. Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see töötab või maha jahtub. Katmata osad on kuumad. Kui seadmel on olemas lapselukk, soovitame selle sisse lülitada. Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia. 1.2 Üldine ohutus EESTI 3 Seade läheb kasutamisel seest kuumaks. Ärge puudutage kütteelemente seadmes. Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või sisestamisel kasutage alati pajakindaid. Ärge kasutage pliidi puhastamiseks aurupuhastit. Enne hooldustöid eemaldage seade vooluvõrgust. Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid, abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist kaabitsaid, sest need võivad klaasi pinda kriimustada, mille tagajärjel võib klaas puruneda. Ahjuriiuli tugede eemaldamiseks tõmmake esmalt riiulitoe esiots ja seejärel tagumine ots külgseina küljest lahti. Paigaldage ahjuriiuli toed tagasi vastupidises järjekorras.

4 OHUTUSJUHISED 2.1 Paigaldamine HOIATUS Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud elektrik! Eemaldage kõik pakkematerjalid. Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada. Järgige seadmega kaasas olevaid paigaldusjuhiseid. Olge seadme teise kohta viimisel ettevaatlik, sest see on raske. Kasutage alati kaitsekindaid. Ärge kunagi tõmmake seadet käepidemest. Tagage minimaalne kaugus muudest seadmetest ja mööbliesemetest. Veenduge, et seade on paigaldatud kindlate konstruktsioonide alla ja kõrvale. Seadme küljed peavad jääma vastu teiste sama kõrgusega seadmete külgi. Elektriühendus HOIATUS Tulekahju- ja elektrilöögioht! Kõik elektriühendused peab teostama kvalifitseeritud elektrik. Seade peab olema maandatud. Kontrollige, kas andmesildil toodud elektrilised parameetrid vastavad vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul võtke ühendust elektrikuga. Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud ohutut pistikupesa. Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikenduskaableid. Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega - juhet. Vigastatud toitejuhtme vahetamiseks võtke ühendust teeninduskeskusega. Jälgige, et toitejuhe ei jääks vastu seadme ust, eriti siis, kui uks on kuum. Isoleeritud ja isoleerimata osad peavad olema kinnitatud nii, et neid ei saaks eemaldada ilma tööriistadeta. Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule. Kui seinakontakt logiseb, ärge sinna toitepistikut pange. Seadet välja lülitades ärge tõmmake toitekaablist. Hoidke alati kinni toitepistikust. Kasutage ainult õigeid isolatsiooniseadiseid: kaitselüliteid, kaitsmeid (keermega kaitsmed tuleb pesast eemaldada), maalekkevoolu kaitsmeid ja kontaktoreid. Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb varustada mitmepooluselise isolatsiooniseadisega. Isolatsiooniseadise lahutatud kontaktide vahemik peab olema vähemalt 3 mm. 2.2 Kasutamine HOIATUS Vigastuse, põletuse, elektrilöögi või plahvatuse oht! Kasutage seda seadet ainult kodustes tingimustes. Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi. Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks tõkestatud. Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. Lülitage seade välja pärast igakordset kasutamist. Olge töötava seadme ukse avamisel ettevaatlik. Välja võib paiskuda tulist õhku. Ärge kasutage seadet märgade kätega või juhul, kui seade on kontaktis veega. Äge suruge avatud uksele. Ärge kasutage seadet tööpinna ega hoiukohana. Hoidke seadme ust alati kinni, kui see ei tööta. Seadme ust avades olge ettevaatlik. Alkoholi sisaldavate komponentide kasutamise tagajärjel võib alkohol õhuga seguneda. Kui avate ukse, vältige ahju läheduses sädemeid või lahtist leeki. Ärge pange süttivaid või süttiva ainega määrdunud esemeid seadmesse, selle lähedusse või peale. HOIATUS Seadme vigastamise või kahjustamise oht! i kahjustumise või värvi muutumise ära hoidmiseks: ärge asetage ahjunõusid ega teisi esemeid vahetult seadme põhjapinnale;

5 EESTI 5 ärge asetage alumiiniumfooliumit vahetult seadme põhjapinnale; ärge pange tulist vett vahetult kuuma seadmesse; ärge hoidke niiskeid nõusid ja toitu ahjus pärast toiduvalmistamise lõppu; olge tarvikute eemaldamisel ja paigaldamisel ettevaatlik. i värvi muutumine ei mõjuta seadme tööd. Tegemist ei ole defektiga garantii seisukohast. Niiskete kookide puhul kasutage sügavat panni. Puuviljamahlad tekitavad püsivaid plekke. 2.3 Hooldus ja puhastus HOIATUS Vigastuse, tulekahju või seadme kahjustamise oht! Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti. Veenduge, et seade on maha jahtunud. Klaaspaneelid võivad puruneda. Kui ukse klaaspaneeli tekib mõra, tuleb see kohe välja vahetada. Pöörduge teeninduskeskusse. Olge ukse seadmest eemaldamisel ettevaatlik. Uks on raske! Puhastage seadet regulaarselt, et vältida pliidipinna materjali kahjustumist. Seadmesse jäänud rasv või toit võib põhjustada tulekahju. Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid puhastusaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega metallist esemeid. Ahjupihusti kasutamisel järgige pakendil olevaid ohutusjuhiseid. Katalüütilise i (kui see on olemas) puhastamisel ärge kasutage mingeid pesuaineid. 2.4 Sisevalgusti Selles seadmes kasutatav valgustipirn või halogeenlamp on mõeldud kasutamiseks ainult kodumasinates. Ärge kasutage seda ruumide valgustamiseks. HOIATUS Elektrilöögi oht! Enne lambi asendamist ühendage seade vooluvõrgust lahti. Kasutage ainult ühesuguste tehniliste näitajatega lampe. 2.5 Jäätmekäitlus HOIATUS Lämbumis- või vigastusoht! Eemaldage seade vooluvõrgust. Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja visake ära. Eemaldage seadme uks, et vältida laste ja loomade seadmesse lõksujäämist. 3. SEADME KIRJELDUS Ahju funktsioonide nupp 2 Toiteindikaator 3 Elektronprogrammeerija 4 Temperatuuri nupp 5 Temperatuuri indikaator 6 Grill 7 Ahjuvalgusti 8 Ventilaator 9 Ahjuriiuli tugi, eemaldatav 10 Andmesilt 11 Ahjutasandid

6 Ahju tarvikud Traatrest Keedunõudele, koogivormidele, praadidele. Küpsetusplaat Kookidele ja küpsistele. Grill/küpsetuspann Küpsetamiseks ja röstimiseks või rasva kogumiseks. Teleskoopsiinid Restidele ja plaatidele. 4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST HOIATUS Vt ohutust käsitlevaid peatükke. 4.1 Esmane puhastamine Eemaldage kõik tarvikud ja eemaldatavad ahjuriiuli toed (kui need on olemas). Enne esmakordset kasutamist tuleb seade puhastada. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus". 4.2 Kellaaja seadmine Enne ahju kasutamist peate määrama kellaaja. Ahju toitevõrku ühendamisel või pärast elektrikatkestust hakkab kellaaja funktsiooni indikaator vilkuma. Õige aja valimiseks vajutage nuppe + või -. Umbes viie sekundi pärast vilkumine lakkab ja ekraanil kuvatakse valitud kellaaeg. Kellaaja muutmiseks vajutage järjest, kuni kellaaja funktsiooni indikaator hakkab vilkuma. Ärge valige korraga funktsioone Kestus või Lõpp. 4.3 Eelkuumutus Eelkuumutage tühja seadet, et põletada ära allesjäänud rasv. 1. Valige funktsioon ja maksimaalne temperatuur. 2. Laske seadmel tund aega töötada. 3. Valige funktsioon ja maksimaalne temperatuur. 4. Laske seadmel kümme minutit töötada. 5. Valige funktsioon ja maksimaalne temperatuur. 6. Laske seadmel kümme minutit töötada. Tarvikud võivad tavalisest kuumemaks minna. Seade võib väljastada lõhna ja tossu. See on normaalne. Veenduge, et õhk saab piisavalt liikuda. 5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE HOIATUS Vt ohutust käsitlevaid peatükke. Seadme kasutamiseks vajutage nuppu. Nupp tuleb välja. 5.1 Seadme sisse- ja väljalülitamine 1. Ahju funktsiooni valimiseks keerake ahjufunktsioonide nuppu.

7 EESTI 7 Seadme töötamise ajal toiteindikaator põleb. 2. Temperatuuri valimiseks keerake temperatuuri nuppu. Temperatuuri indikaator süttib, kui temperatuur seadmes tõuseb. 3. Seadme väljalülitamiseks keerake ahjufunktsioonide nupp ja temperatuuri nupp väljas-asendisse. 5.2 Ahju funktsioonid Ahju funktsioon Välja lülitatud Sisevalgustus Ülemine + alumine kuumutus Ülemine kuumutus Alumine kuumutus Grill Kiirgrill Turbogrill Pöördõhk / Sulatamine Pitsarežiim Rakendus Seade on välja lülitatud. Ahjuvalgusti aktiveerimiseks ilma küpsetusfunktsioonita. Ahju ühel tasandil küpsetamiseks ja röstimiseks. Ülemised ja alumised kütteelemendid töötavad samaaegselt. Kasutamiseks küpsetamise lõppfaasis. Töötab ainult ülemine kütteelement. Krõbeda põhjaga kookide küpsetamiseks. Töötab ainult alumine kütteelement. Lamedate toiduainete grillimiseks väikeses koguses riiuli keskel. Röstimiseks. Lamedate toiduainete suures mahus grillimiseks. Röstimiseks. Kogu grillelement töötab. Suurte lihatükkide küpsetamiseks. Grillelement ja ahju ventilaator töötavad vaheldumisi, pannes kuuma õhu ümber toidu pöörlema. Ühesuguse küpsetustemperatuuriga toitude küpsetamiseks või röstimiseks ja küpsetamiseks rohkem kui ühel ahjutasandil, ilma maitsete segunemiseta. / Külmutatud toidu sulatamiseks. Temperatuuri reguleerimisnupp peab olema väljas-asendis. Pitsa, piruka või quiche'i küpsetamiseks. Grill- ja alumine kütteelement annavad otsest kuumust ja ventilaator keerutab kuuma õhku, et küpsetada pitsakate või pirukatäidis.

8 KELLA FUNKTSIOONID 6.1 Elektronprogrammeerija hr min 1 Funktsiooni indikaatorid 2 Kellaaja näidik 3 Funktsiooni indikaator 4 Nupp + 5 Valikunupp 6 Nupp Kella funktsioon Kellaaeg Minutilugeja Kestus Lõpp Saate kasutada funktsioone Kestus ja Lõpp üheaegselt, et määrata aeg, millal seade tuleb sisse ja välja lülitada. Esmalt valige Kestus, seejärel Lõpp. 6.2 Kellafunktsioonide valimine 1. Kestuse ja Lõpu valimiseks valige ahju funktsioon ja temperatuur. Minutilugeja puhul pole see vajalik. 2. Vajutage järjest valikunuppu, kuni vajaliku kellafunktsiooni indikaator hakkab vilkuma. hr min Rakendus Kellaaja määramiseks, muutmiseks või kontrollimiseks. Pöördloenduse seadistamiseks. See funktsioon ei mõjuta ahju tööd. Seadme tööaja määramiseks. Seadme väljalülitusaja määramiseks. 3. Vajutage + või - vajaliku kellafunktsiooni valimiseks. Näidikul kuvatakse valitud kellafunktsiooni indikaator. Kui määratud aeg saab täis, hakkab indikaator vilkuma ja kaks minutit kõlab helisignaal. Funktsioonide Kestus ja Lõpp puhul lülitub ahi automaatselt välja. 4. Vajutage nuppu, et signaal välja lülitada. 5. Seadme väljalülitamiseks keerake ahjufunktsioonide nupp ja temperatuurinupp väljas-asendisse. 6.3 Kellafunktsioonide tühistamine 1. Vajutage järjest valikunuppu, kuni vajaliku funktsiooni indikaator hakkab vilkuma. 2. Vajutage ja hoidke all nuppu -. Kella funktsioon lülitub mõne sekundi pärast välja.

9 7. TARVIKUTE KASUTAMINE EESTI 9 HOIATUS Vt ohutust käsitlevaid peatükke. 7.1 Teleskoopsiinid 1. Tõmmake mõlemad teleskoopsiinid välja. C C 2. Asetage ahjurest teleskoopsiinidele ja lükake siinid ettevaatlikult sisse. Enne ahju ukse sulgemist peavad teleskoopsiinid olema täielikult seadmesse sisse lükatud. Teleskoopsiinide paigaldusjuhised hoidke tuleviku tarbeks alles. Teleskoopsiinide abil saab ahjuriiuleid mugavamalt sisse lükata ja välja võtta. ETTEVAATUST Ärge peske teleskoopsiine nõudepesumasinas. Ärge teleskoopsiine õlitage. 8. LISAFUNKTSIOONID 8.1 Jahutusventilaator Seadme töö ajal lülitub jahutusventilaator automaatselt sisse, et hoida seadme pinnad jahedana. Kui lülitate seadme välja, jääb jahutusventilaator tööle, kuni temperatuur on seadmes piisavalt alanenud. 8.2 Ohutustermostaat Seadme vale kasutamine või katkised osad võivad põhjustada ohtlikku ülekuumenemist. Selle ärahoidmiseks on ahjul olemas ohutustermostaat, mis katkestab toitevarustuse. Ahi lülitub uuesti automaatselt sisse, kui temperatuur on langenud.

10 VIHJEID JA NÄPUNÄITEID Seadmes on viis riiulitasandit. Alustage tasandite arvestamist alati seadme põhjast. Seadmes on õhuringlust ja pidevat aururinglust tekitav erisüsteem. See võimaldab toitu valmistada aurukeskkonnas, mis hoiab toidu seest pehme ja pealt krõbedana. Ahjus ringlev õhk kiirendab toidu küpsemist ja vähendab energiatarvet miinimumini. Niiskus võib kondenseeruda seadmesse või selle klaaspaneelidele. See on normaalne. Kui avate ahju ukse toidu valmistamise ajal, hoiduge alati tahapoole. Kondenseerumise vähendamiseks laske ahjul enne küpsetamise alustamist 10 minutit töötada. Kuivatage ahjust niiskus iga kord pärast seadme kasutamist. Küpsetades ärge pange nõusid otse ahju põhjale ega katke ahju osi fooliumiga kinni. See võib muuta küpsetamise tulemusi ja kahjustada ahju i. 9.1 Kookide küpsetamine Ärge avage ahjuust enne kui ¾ küpsetusajast on möödunud. Kui kasutate samaaegselt kahte küpsetusplaati, hoidke nende vahele jääv ahjutasand tühi. 9.2 Liha ja kala küpsetamine Väga rasvaste toitude küpsetamisel kasutage sügavat panni, et vältida ahju püsivate plekkide tekkimist. Et mahl lihast välja ei valguks, laske prael enne lahtilõikamist umbes 15 minutit seista. Et ahjust küpsetamise ajal liiga palju suitsu ei tuleks, kallake sügavasse panni veidi vett. Suitsu kondenseerumise vältimiseks lisage vett kohe, kui see on ära auranud. 9.3 Toiduvalmistamise ajad Toiduvalmistamise ajad sõltuvad toidu tüübist, konsistentsist ja mahust. Esialgu jälgige toiduvalmistamisel seadme tööd. Leidke selle seadme kasutamisel parimad seaded (soojusaste, toiduvalmistamise aeg jne) oma keedunõudele, retseptidele ja kogustele. 9.4 Küpsetamise ja röstimise tabel KOOGID TOIDU TÜÜP Ülemine + alumine kuumutus Temp Pöördõhk Ahju tasand Temp Küpsetusaeg [min] Märkused Vahustatud (2 ja 4) Koogivormis road Muretainas (2 ja 4) Koogivormis Ahju tasand Peti-juustukook Õunakook (õunapirukas) cm koogivormis (vasak ja parem) Kahes 20 cm koogivormis traatrestil 1) Struudel Küpsetusplaadil Keedisekook (vasak ja parem) cm koogivormis Keeks cm koogivormis

11 TOIDU TÜÜP Jõulukook / rikkaliku puuviljatäidisega kook Ülemine + alumine kuumutus Ahju tasand Temp Pöördõhk Ahju tasand Temp Küpsetusaeg [min] Märkused cm koogivormis 1) Ploomikook Leivavormis 1) Väikesed koogid - ühel tasandil Väikesed koogid - kahel tasandil Väikesed koogid - kolmel tasandil Küpsised/soolapulgad - ühel tasandil Küpsised/soolapulgad - kahel tasandil Küpsised/soolapulgad - kolmel tasandil Beseed - ühel tasandil Beseed - kahel tasandil ja , 3 ja ja , 3 ja Küpsetusplaadil Küpsetusplaadil Küpsetusplaadil Küpsetusplaadil Küpsetusplaadil Küpsetusplaadil Küpsetusplaadil ja Küpsetusplaadil Kuklid Küpsetusplaadil Ekleerid - ühel Küpsetusplaadil tasandil Ekleerid - kahel ja Küpsetusplaadil tasandil Plaadikoogid cm koogivormis Rikkaliku puuviljatäidisega kook EESTI cm koogivormis Victoria kook cm koogivormis 1) Eelsoojendage 10 minutit.

12 12 SAI, LEIB JA PITSA TOIDU TÜÜP Ülemine + alumine kuumutus Ahju tasand Temp Pöördõhk Ahju tasand Temp Küpsetusaeg [min] Märkused Sai tk, 500 g/tk 1) Rukkileib Leivavormis Kuklid (2 ja 4) kuklit küpsetusplaadil 1) Pitsa Küpsetusplaadil või sügaval pannil 1) Karaskid Küpsetusplaadil 1) Eelsoojendage 10 minutit. LAHTISED PIRUKAD TOIDU TÜÜP Ülemine + alumine kuumutus Temp Pöördõhk Ahju tasand Temp Küpsetusaeg [min] Märkused Pastavorm Vormis Juurviljavorm Vormis Quiche Vormis 1) Lasanje Cannelloni ) Eelsoojendage 10 minutit. LIHA TOIDU TÜÜP Ülemine + alumine kuumutus Ahju tasand Temp Pöördõhk Ahju tasand Temp Vormis 1) Vormis 1) Ahju tasand Küpsetusaeg [min] Märkused Veiseliha Traatrestil Sealiha Traatrestil Vasikaliha Traatrestil Inglise rostbiif, väheküps Traatrestil

13 TOIDU TÜÜP Ülemine + alumine kuumutus Ahju tasand Temp Pöördõhk Ahju tasand Temp Küpsetusaeg [min] Märkused Inglise rostbiif, Traatrestil poolküps Inglise rostbiif, Traatrestil täisküps Sea abatükk Kamaraga Sea sääretükk tükki Lambaliha Kints Kana Terve Kalkun Terve Part Terve Hani Terve Küülikuliha Tükkideks lõigatuna Jänes Tükkideks lõigatuna Faasan Terve KALA TOIDU TÜÜP Ülemine + alumine kuumutus Temp Pöördõhk Ahju tasand Temp Küpsetusaeg [min] EESTI 13 Märkused Ahju tasand Forell/merilatikas kala Tuunikala/lõhe fileed 9.5 Grill Enne küpsetamist eelkuumutage tühja ahju umbes 10 minutit. Kogus Grill Küpsetusaeg [min] TOIDU TÜÜP Tükki [g] Ahju tasand Temp 1. külg 2. külg Sisefilee maks Biifsteek maks Vorstid 8-4 maks Seakarbonaad maks Kana (pooleks lõigatuna) maks

14 14 Kogus Grill Küpsetusaeg [min] TOIDU TÜÜP Tükki [g] Ahju tasand Temp 1. külg 2. külg Kebabid 4-4 maks Kanarind maks Hamburger maks Kalafilee maks Röstitud sändvitšid maks Röstleib/-sai maks Turbogrill Veiseliha TOIDU TÜÜP Kogus Ahju tasand Rostbiif või filee, väheküps Rostbiif või filee, poolküps Rostbiif või filee, täisküps 1) Eelsoojendage ahi. Sealiha paksuse cm kohta paksuse cm kohta paksuse cm kohta Temperatuur Aeg [min] ) ) ) 8-10 TOIDU TÜÜP Kogus Ahju tasand Temperatuur Aeg [min] Abatükk, kael, kints 1-1,5 kg Karbonaad, ribipraad 1-1,5 kg Pikkpoiss 750 g - 1 kg Seakoot (eelvalmistatud) 750 g - 1 kg Vasikaliha TOIDU TÜÜP Kogus Ahju tasand Temperatuur Aeg [min] Röstitud vasikaliha 1 kg Vasikakoot 1,5-2 kg

15 EESTI 15 Lambaliha TOIDU TÜÜP Kogus Ahju tasand Temperatuur Aeg [min] Lambakoot, röstitud 1-1,5 kg lambaliha Lamba seljatükk 1-1,5 kg Linnuliha TOIDU TÜÜP Kogus Ahju tasand Temperatuur Aeg [min] Linnuliha portsjonitükid g/tk Pool kana g/tk Kana, broiler 1-1,5 kg Part 1,5-2 kg Hani 3,5-5 kg Kalkun 2,5-3,5 kg Kalkun 4-6 kg Kala (aurutatud) TOIDU TÜÜP Kogus Ahju tasand Temperatuur Aeg [min] Kala, terve 1-1,5 kg Sulatus TOIDU TÜÜP [g] Sulatuse aeg [min] Täiendav sulatusaeg [min] Märkused Kana Asetage kana suurele taldrikule kummulikeeratud alustassi peale. Pöörake poole aja möödudes. Liha Pöörake poole aja möödudes. Liha Pöörake poole aja möödudes. Forell Maasikad Või Koor 2 x Rõõska koort saab vahustada ka siis, kui selles on külmunud tükke. Kreemikook

16 Hoidistamine - alumine kuumutus Pehmed puuviljad HOIDIS Maasikad, mustikad, vaarikad, küpsed tikrid Luuviljalised HOIDIS Pirnid, küdooniad, ploomid Temperatuur Aeg mullikeste tekkimiseni [min] Edasine kuumutusaeg 100 C juures [min] Temperatuur Aeg mullikeste tekkimiseni [min] Edasine kuumutusaeg 100 C juures [min] Köögiviljad HOIDIS Temperatuur Aeg mullikeste tekkimiseni [min] Edasine kuumutusaeg 100 C juures [min] Porgandid 1) Kurgid Segaköögivili Nuikapsas, herned, spargel ) Pärast seadme väljalülitamist jätke hoidis ahju. 9.9 Kuivatamine - Pöördõhk Katke ahjuriiulid küpsetuspaberiga. KÖÖGIVILI TOIDU TÜÜP Ahju tasand 1 tasand 2 tasandit Temperatuur Aeg [h] Oad 3 1/ Piprad 3 1/ Supiköögivili 3 1/ Seened 3 1/ Ürdid 3 1/

17 EESTI 17 PUUVILI TOIDU TÜÜP Ahju tasand 1 tasand 2 tasandit Temperatuur Aeg [h] Ploomid 3 1/ Aprikoosid 3 1/ Õunaviilud 3 1/ Pirnid 3 1/

18 PUHASTUS JA HOOLDUS HOIATUS Vt ohutust käsitlevaid peatükke. Puhastage seadme esikülge pehme lapiga ning sooja vee ja pesuvahendiga. Kasutage metallpindade puhastamiseks tavalist puhastusainet. Puhastage ahju sisemust pärast iga kasutuskorda. Nii saate mustust hõlpsamini eemaldada ja see ei kõrbe kinni. Eemaldage tugev mustus spetsiaalset ahjupuhastit kasutades. Pärast iga kasutuskorda puhastage kõik ahjutarvikud ja laske neil kuivada. Kasutage pehmet lappi sooja vee ja puhastusvahendiga. Kui kasutate teflonkattega tarvikuid, siis ärge puhastage neid intensiivsete puhastusainetega või teravaservaliste esemetega ega nõudepesumasinas. See võib kahjustada teflonkatet. Roostevabast terasest või alumiiniumist seadmed Puhastage ahjuust ainult niiske käsnaga. Kuivatage pehme lapiga. Ärge kasutage terasvilla, happeid ega abrasiivseid materjale, kuna need võivad ahju pinda kahjustada. Puhastage ahju juhtpaneeli, järgides samu ettevaatusabinõusid Uksetihendi puhastamine Kontrollige uksetihendit korrapäraselt. Uksetihend asub ahjuõõne raami ümber. Ärge kasutage seadet, kui uksetihend on kahjustatud. Pöörduge teeninduskeskusse. Teavet uksetihendi puhastamise kohta lugege puhastamise üldteabe osast Ahjuriiuli toed Külgseinte puhastamiseks saate ahjuriiuli toed eemaldada. Ahjuriiuli tugede eemaldamine 1. Tõmmake ahjuriiuli toe esiosa külgseina küljest lahti.

19 EESTI Tõmmake ahjuriiuli toe tagaosa külgseina küljest lahti ja eemaldage tugi. 1 2 Ahjuriiuli tugede paigaldamine Paigaldage ahjuriiuli toed tagasi vastupidises järjekorras. Ahjuriiuli tugede ümarad otsad peavad olema suunatud ettepoole Ahju lagi Ahju lae hõlpsamaks puhastamiseks võite võre eemaldada. HOIATUS Enne võre eemaldamist lülitage seade välja. Veenduge, et seade on maha jahtunud. Põletusoht! 1. Eemaldage kruvi, mis võret kinni hoiab. Esimesel korral kasutage kruvikeerajat. 2. Tõmmake võre ettevaatlikult alla. 3. Puhastage ahju lage soojas nõudepesuvees niisutatud pehme lapiga ja laske seejärel kuivada. 4. Paigaldage võre tagasi vastupidises järjekorras. HOIATUS Veenduge, et võre on korralikult kinnitatud ega saa lahti tulla Ahjuvalgusti HOIATUS Olge ahjuvalgusti vahetamisel ettevaatlik. Elektrilöögioht! Enne ahjuvalgusti pirni vahetamist tehke järgmised toimingud Lülitage ahi välja. Eemaldage kaitsmed kaitsekilbist või lülitage kaitselüliti välja. Ahjuvalgusti pirni ja klaaskatte vigastamise ärahoidmiseks asetage ahjupõrandale riidest lapp. Hoidke halogeenlampi alati riidega, et lambile ei sattuks rasvajääke. 1. Klaaskatte eemaldamiseks keerake seda vastupäeva. 2. Puhastage klaaskate. 3. Asendage ahjuvalgusti pirn vastava 300 C kuumakindla ahjuvalgusti pirniga. Kasutage sama tüüpi ahjuvalgusti pirni. 4. Paigaldage klaaskate Ahjuukse puhastamine Ahjuuksel on kaks klaaspaneeli. Puhastamiseks saate ahjuukse ja seesmise klaaspaneeli eemaldada. Kui te üritate klaaspaneele eemaldada ajal, mil ust pole eest ära võetud, võib see sulguda.

20 20 Ahjuukse ja klaaspaneeli eemaldamine 1. Avage uks täielikult ja leidke üles ukse paremal poolel asuv hing. 2. Vajutage kinnitusdetaili, kuni see välja tõmbub. 3. Hoidke detaili ühe käega kinni. Võtke teise kätte kruvikeeraja, et tõsta ning keerata parempoolse uksehinge hooba. 4. Leidke üles ukse vasakul poolel asuv hing.

21 EESTI Tõstke vasaku hinge hoob üles ja keerake seda. 6. Sulgege ahjuuks esimesse avamise asendisse (poole peale). Seejärel tõmmake ust ettepoole ja tõstke välja. 7. Asetage uks tasasele, pehme riidega kaetud pinnale. 8. Vabastage lukustussüsteem seesmise klaaspaneeli eemaldamiseks.

22 Keerake mõlemat fiksaatorit 90 võrra ja võtke need pesadest välja Tõstke klaaspaneeli (1. samm) ettevaatlikult ja eemaldage (2. samm). 11. Puhastage klaaspaneeli seebiveega. Kuivatage klaaspaneeli hoolikalt. 1 2 Ahju ukse ja klaaspaneeli paigaldamine Pärast puhastamist paigutage klaaspaneelid ja ahju uks tagasi kohale. Korrake ülaltoodud samme vastupidises järjestuses. Trükitud pind peab jääma ukse sisemisele poolele. Pärast paigaldamist veenduge, et klaaspaneeli raami pind ei oleks kirja piirkonnas puudutades kare. Veenduge, et paigaldate sisemise klaaspaneeli oma kohale õigesti. Vt joonist. 11. MIDA TEHA, KUI... HOIATUS Vt ohutust käsitlevaid peatükke. Probleem Võimalik põhjus Lahendus Ahi ei soojene. Seade on välja lülitatud. Käivitage seade. Ahi ei soojene. Kella pole seadistatud. Seadistage kell. Ahi ei soojene. Vajalikud seaded pole määratud. Veenduge, et seaded on õiged.

23 Ahi ei soojene. Probleem Võimalik põhjus Lahendus Kaitsekilbis on kaitse vallandunud. Kontrollige kaitset. Kui kaitse vallandub rohkem kui üks kord, võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga. Ahjuvalgusti ei tööta. Ahjuvalgusti on rikkis. Vahetage ahjuvalgusti pirn. Ekraanil kuvatakse On olnud elektrikatkestus. Seadistage kell. Toidule ja ahju koguneb auru ning kondensvett. Toit on jäänud ahju liiga kauaks. Kui te ei suuda probleemi ise lahendada, pöörduge edasimüüja või teeninduskeskuse poole. Kui küpsetamine on lõppenud, tuleb toit ahjust hiljemalt minuti pärast välja võtta. Teeninduskeskuse andmed leiate andmesildilt. See andmesilt asub ees ahjuõõne raami esiküljel. Soovitame märkida siia järgmised andmed: Mudel (MOD.)... Tootenumber (PNC)... Seerianumber (S.N.)... EESTI TEHNILISED ANDMED Pinge Sagedus 230 V 50 Hz 13. PAIGALDAMINE HOIATUS Vt ohutust käsitlevaid peatükke Paigutamine mööblisse

24 Elektriühendus HOIATUS Elektriühendusi tohib teostada ainult kvalifitseeritud elektrik min min. 560 min min. 560 A B Tootja ei vastuta tagajärgede eest, kui te ei järgi jaotises "Ohutusinfo" toodud ettevaatusabinõusid. Seadme juurde kuulub toitekaabel ja toitepistik Kaabel Kaablitüübid, mis sobivad paigaldamiseks või asendamiseks: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F. Teabe saamiseks kaabli ristlõike kohta vt koguvõimsust (andmesildilt) ja järgmist tabelit. Koguvõimsus maksimaalne 1380 W maksimaalne 2300 W maksimaalne 3680 W Kaabli ristlõige 3 x 0,75 mm² 3 x 1 mm² 3 x 1,5 mm² Maandusjuhe (roheline/kollane kaabel) peab olema 2 cm pikem kui faasi- ja nullkaablid (sinine ja pruun kaabel). 14. JÄÄTMEKÄITLUS Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

25 TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK TERMÉKLEÍRÁS AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT NAPI HASZNÁLAT ÓRAFUNKCIÓK TARTOZÉKOK HASZNÁLATA TOVÁBBI FUNKCIÓK HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS MIT TEGYEK, HA MŰSZAKI ADATOK ÜZEMBE HELYEZÉS GONDOLUNK ÖNRE Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája. Köszöntjük az Electrolux világában. Látogassa meg a weboldalunkat: Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk: További előnyökért regisztrálja készülékét: Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez: VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk. Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok. Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Típus, Termékszám, Sorozatszám. Figyelmeztetés - Biztonsági információk Általános információk és tanácsok Környezetvédelmi információk A változtatások jogát fenntartjuk.

26 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót. 1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek biztonsága VIGYÁZAT Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság kockázata. A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő személyek a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják. Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől. A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a készüléktől működés közben, és működés után, lehűléskor. A készülék elérhető részei forróak. Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék, akkor célszerű azt bekapcsolni. Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy karbantartási tevékenységet. 1.2 Általános biztonság A készülék belseje használat közben felforrósodik. Ne érintse meg a készülék belsejében lévő fűtőelemeket. Amikor a sütőből kiveszi vagy behelyezi az edényeket, mindig használjon konyhai edényfogó kesztyűt. A készülék tisztításához ne használjon gőzölős takarítógépet. A karbantartás megkezdése előtt válassza húzza ki a hálózati dugaszt a fali aljzatból. Ne használjon súrolószert vagy éles fém kaparóeszközt a sütőajtó üvegének tisztítására, mivel ezek megkarcolhatják a felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.

27 MAGYAR 27 A polcvezető sín eltávolításához először a sín elejét, majd a hátulját húzza el az oldalfaltól. A polcvezető síneket a kiszereléssel ellentétes sorrendben tegye vissza. 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 2.1 Üzembe helyezés VIGYÁZAT A készüléket csak képesített személy helyezheti üzembe. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot. Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon sérült készüléket. Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe helyezési útmutatóban foglaltakat. Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a mozgatásakor. Mindig viseljen munkavédelmi kesztyűt. Soha ne húzza a készüléket a fogantyújánál fogva. Tartsa meg a minimális távolságot a többi készüléktől és egységtől. A készüléket biztonságos szerkezetek alá és mellé helyezze. A készüléket azonos magasságú készülékek vagy egységek mellett helyezze el. Elektromos csatlakoztatás VIGYÁZAT Tűz- és áramütésveszély. Minden elektromos csatlakoztatást szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie. A készüléket kötelező földelni. Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási hálózati áram paramétereinek. Amennyiben nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz. Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen védett aljzatot használjon. Ne használjon hálózati elosztót és hosszabbító kábelt. Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó és a hálózati kábel épségére. Ha a hálózati kábel cserére szorul, forduljon a márkaszervizhez vagy villanyszerelőhöz. Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábelek ne érjenek hozzá a készülék ajtajához, különösen akkor, ha az forró. A feszültség alatt álló és szigetelt alkatrészek érintésvédelmi részeit úgy kell rögzíteni, hogy szerszám nélkül ne lehessen eltávolítani azokat. Csak az üzembe helyezés befejezése után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után is könnyen elérhető legyen. Amennyiben a hálózati konnektor rögzítése laza, ne csatlakoztassa a csatlakozódugót hozzá. A készülék csatlakozásának bontására, soha ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót. A kábelt mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki. Kizárólag megfelelő szigetelőberendezést alkalmazzon: hálózati túlterhelésvédő megszakítót, biztosítékot (a tokból eltávolított csavaros típusú biztosítékot), földzárlatkioldót és védőrelét. Az elektromos készüléket egy szigetelőberendezéssel kell ellátni, amely lehetővé teszi, hogy minden ponton leválassza a készüléket az elektromos hálózatról. A szigetelőberendezésnek legalább 3 mm-es érintkezőtávolsággal kell rendelkeznie. 2.2 Használat VIGYÁZAT Sérülés-, égés-, áramütés- és robbanásveszély. A készüléket háztartási környezetben használja. Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit. Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílásai nincsenek-e lezárva. Működés közben tilos a készüléket felügyelet nélkül hagyni.

28 28 Minden használat után kapcsolja ki a készüléket. Körültekintően járjon el, ha működés közben kinyitja a készülék ajtaját. Forró levegő távozhat a készülékből. Ne működtesse a készüléket nedves kézzel, vagy amikor az vízzel érintkezik. Ne gyakoroljon nyomást a nyitott ajtóra. Ne használja a készüléket munka- vagy tárolófelületként. Működés közben mindig tartsa csukva a készülék ajtaját. Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Az alkoholtartalmú alkotóelemek alkoholos levegőelegyet hozhatnak létre. Ügyeljen arra, hogy szikra vagy nyílt láng ne legyen a készülék közelében, amikor kinyitja az ajtót. Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe, annak közelébe, illetve annak tetejére. VIGYÁZAT A készülék károsodásának veszélye áll fenn. A zománc elszíneződésének vagy károsodásának megakadályozása érdekében: Ne tegyen edényt vagy egyéb tárgyat közvetlenül a készülék sütőterének aljára. Ne tegyen alufóliát közvetlenül a készülék sütőterének aljára. Ne engedjen vizet a forró készülékbe. A főzés befejezése után ne tárolja a nedves edényeket vagy az ételt a készülékben. A tartozékok kivételekor vagy berakásakor óvatosan járjon el. A zománc elszíneződése nincs hatással a készülék teljesítményére. Ez a garanciajog szempontjából nem számít hibának. A nagy nedvességtartalmú sütemények esetében mély tepsit használjon a sütéshez. A gyümölcsök leve maradandó foltokat ejthet. 2.3 Ápolás és tisztítás VIGYÁZAT Személyi sérülés, tűz vagy a készülék károsodásának veszélye áll fenn. Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból. Ellenőrizze, hogy lehűlt-e a készülék. Máskülönben fennáll a veszély, hogy az üvegtáblák eltörnek. A sütőajtó sérült üvegtábláját haladéktalanul cserélje ki. Forduljon a márkaszervizhez. Legyen óvatos, amikor az ajtót leszereli a készülékről. Az ajtó nehéz! Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy elkerülje a felületének rongálódását. A készülékben maradt zsír vagy étel tüzet okozhat. A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat. Amennyiben tűzhelytisztító aeroszolt használ, tartsa be a tisztítószer csomagolásán feltüntetett biztonsági utasításokat. Ne tisztítsa a katalitikus zománcréteget (ha van) semmilyen mosószerrel. 2.4 Belső világítás Az izzó, illetve halogén lámpa olyan típusú, amely kizárólag háztartási készülékekhez használható. Otthona kivilágítására ne használja. VIGYÁZAT Vigyázat! Áramütés-veszély. A lámpa cseréje előtt húzza ki a hálózati dugaszt a hálózati aljzatból. Kizárólag az eredetivel megegyező műszaki jellemzőkkel rendelkező lámpát használjon. 2.5 Ártalmatlanítás VIGYÁZAT Sérülés- vagy fulladásveszély. Bontsa a készülék hálózati csatlakozását. Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a hulladékba. Szerelje le az ajtókilincset, hogy megakadályozza gyermekek és kedvenc állatok készülékben rekedését.

29 3. TERMÉKLEÍRÁS Sütőfunkciók szabályozógombja 9 2 Bekapcsolás-visszajelző 3 Elektronikus programkapcsoló 4 Hőmérséklet-szabályozó gomb 5 Hőmérséklet-visszajelző 6 Grill Sütőlámpa 8 Ventilátor 9 Polctartó, eltávolítható 10 Adattábla 11 Polcszintek 3.1 Sütő tartozékai MAGYAR 29 Huzalpolc Főzőedényekhez, tortaformákhoz, sütőedényekhez. Sütő tálca Tortákhoz és süteményekhez. Grillező / sütőedény Sütemények és húsok sütéséhez, illetve zsírfelfogó edényként. Teleszkópos sütősín Polcokhoz és tálcákhoz. 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT VIGYÁZAT Lásd a Biztonság című részt. 4.1 Kezdeti tisztítás Vegyen ki minden tartozékot és kivehető polctartót (ha van). Az első használat előtt tisztítsa meg a készüléket. Olvassa el az Ápolás és tisztítás című fejezetet. 4.2 Az óra beállítása A sütő működtetése előtt be kell állítania az órát. Amikor a készüléket az elektromos hálózatra csatlakoztatja, illetve áramszünetet követően az Óra funkció szimbóluma villogni kezd. A + vagy - gombot nyomja meg a pontos idő beállítására. Körülbelül öt másodperc elteltével a villogás megszűnik, a kijelző pedig a beállított időt mutatja. Az idő módosításához nyomja le többször a gombot, amíg az Óra funkció visszajelzője villogni nem kezd. Tilos az Időtartam vagy Befejezés funkciót ugyanarra az időre beállítani.

30 Előmelegítés Üres készülékkel végezzen előmelegítést, hogy kiégesse a visszamaradt zsírt. 1. Állítsa be a funkciót és a maximális hőmérsékletet. 2. Hagyja egy óráig működni a készüléket. 3. Állítsa be a funkciót és a maximális hőmérsékletet. 4. Hagyja tíz percig működni a készüléket. 5. Állítsa be a funkciót és a maximális hőmérsékletet. 6. Hagyja tíz percig működni a készüléket. A szokásosnál forróbbak lehetnek a tartozékok. Szagot és füstöt bocsáthat ki a készülék. Ez normális jelenség. Gondoskodjon a megfelelő légáramlásról. 5. NAPI HASZNÁLAT VIGYÁZAT Lásd a Biztonság című részt. A készülék használatához nyomja meg a gombot. A gomb kiugrik. 5.1 A készülék be- és kikapcsolása 1. A sütőfunkciók gombját forgassa el a kívánt sütőfunkció kiválasztásához. Működés közben a bekapcsolás-visszajelző világít. 2. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó gombot a kívánt hőmérséklet kiválasztásához. Amíg a készülék hőmérséklete emelkedik, a hőmérséklet-visszajelző világít. 3. A készülék kikapcsolásához forgassa kikapcsolt állásba a sütőfunkciók gombját és a hőmérséklet-szabályzót. 5.2 Sütőfunkciók Sütőfunkció Kikapcsolt állás Sütő világítás Alsó + felső sütés Felső fűtés Alsó sütés Grill Grill + felső sütés Infrasütés Alkalmazás A készülék kikapcsolt állapotban van. A sütőlámpa bekapcsolása sütőfunkció használata nélkül. Egyetlen sütőszinten történő sütéshez. Egyidejűleg működik a felső és az alsó fűtőelem. Főzött ételek befejezéséhez. Csak a felső fűtőelem működik. Ropogós vagy kérges aljú sütemények készítéséhez. Csak az alsó fűtőelem működik. A polc közepén elhelyezett kis mennyiségű, lapos étel grillezéséhez. Pirítós készítéséhez. Nagyobb mennyiségű lapos élelmiszer grillezéséhez. Pirítós készítéséhez. A teljes grillező elem működik. Nagyobb húsdarabok elkészítéséhez. A grillező elem és a sütőventilátor felváltva üzemelve keringeti a forró levegőt az étel körül.

31 MAGYAR 31 Sütőfunkció Hőlégbefúvás, nagy hőfok / Kiolvasztás Pizzasütés Alkalmazás Többféle étel egyszerre való sütése azonos hőmérsékleten, a sütő több szintjén anélkül, hogy az egyik átvenné a másik zamatát. / Fagyasztott étel felengedéséhez. A hőmérséklet-szabályozó gombnak kikapcsolt állásban kell lennie Pizza, quiche vagy pite készítéséhez. A grillező és az alsó elem közvetlenül sugározza a hőt, a ventilátor pedig a forró levegő keringetésével biztosítja, hogy a pizzafeltét, illetve a pite tölteléke megsüljön. 6. ÓRAFUNKCIÓK 6.1 Elektronikus programkapcsoló hr min 1 Funkciók visszajelzői 2 Időkijelző 3 Funkció visszajelző 4 + gomb 5 Kiválasztó gomb 6 - gomb Óra funkció Óra Percszámláló Időtartam Befejezés Egyidejűleg használhatja az Időtartam és a Befejezés funkciót annak beállítására, hogy mikor kapcsoljon beés ki a készülék. Először az Időtartamot, majd a Befejezést állítsa be. 6.2 Az óra funkciók beállítása 1. Az időtartam és a Befejezés funkciókhoz állítson be egy sütőfunkciót és egy hőmérsékletet. Ez nem szükséges a Percszámláló funkcióhoz. Alkalmazás A pontos idő beállításához, módosításához vagy ellenőrzéséhez. Visszaszámlálási idő beállítása. Ez a funkció nincs hatással a sütő működésére. Segítségével beállítható, hogy mennyi ideig működjön a készülék. Segítségével beállítható, hogy mikor kapcsoljon ki a készülék. 2. Nyomja meg többször a Kiválasztó gombot, amíg a kívánt óra funkció visszajelzője villogni nem kezd.

32 32 hr min 3. A szükséges óra funkció idejének beállításához nyomja meg a + vagy - gombot. Ekkor a kijelzőn megjelenik a beállítani kívánt óra funkció visszajelzője. Ha a beállított idő letelik, a visszajelző villogni kezd, és két percig hangjelzés hallható. Az Időtartam és a Befejezés funkciók használatakor a sütő automatikusan kikapcsol. 4. A jelzés kikapcsolásához nyomjon meg egy gombot. 5. Forgassa kikapcsolt állásba a sütőfunkciók vezérlőgombját és a hőmérséklet-szabályzót. 6.3 Az órafunkciók törlése 1. Annyiszor nyomja meg a Kiválasztó gombot, amíg a kívánt funkció visszajelzője villogni nem kezd. 2. Tartsa nyomva a - gombot. Az óra funkció kijelzése néhány másodperc múlva eltűnik. 7. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA VIGYÁZAT Lásd a Biztonság című részt. 7.1 Teleszkópos sütősín C 1. Húzza ki a jobb és a bal oldali teleszkópos sütősíneket.

33 MAGYAR 33 C 2. Helyezze a huzalpolcot a teleszkópos sütősínekre, majd óvatosan tolja be a sütő belsejébe. Mielőtt becsukná a sütőajtót, ellenőrizze, hogy a teleszkópos sütősíneket ütközésig a helyükre tolta-e. Későbbi használatra őrizze a teleszkópos sütősínek szerelési útmutatóját. A teleszkópos sütősínek segítségével könnyebben lehet behelyezni és eltávolítani a polcokat. FIGYELEM A teleszkópos sütősíneket tilos mosogatógépben tisztítani! A teleszkópos sütősíneket tilos kenni (zsírozni)! 8. TOVÁBBI FUNKCIÓK 8.1 Hűtőventilátor Amikor a készülék üzemel, a hűtőventilátor automatikusan bekapcsol, hogy hidegen tartsa a készülék felületeit. Amikor kikapcsolja a készüléket, a hűtőventilátor továbbra is működik, amíg a készülék le nem hűl. A készülék nem megfelelő használata vagy a részegységek meghibásodása veszélyes túlmelegedést okozhat. Ennek megakadályozása céljából a sütő biztonsági hőkapcsolóval rendelkezik, amely megszakítja az áramellátást. A sütő a hőmérséklet csökkenése után automatikusan újra bekapcsol. 8.2 Biztonsági termosztát 9. HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK A sütőben öt polcszint található. A polcszintek számozása a sütő aljától felfelé történik. A sütő egy speciális rendszerrel van ellátva, ami keringeti a levegőt, és a gőzt folyamatosan visszavezeti. A rendszerrel egyszerre párolhat és süthet, így az elkészített ételek belül puhák, kívül pedig ropogósak lesznek. Minimálisra csökkenti a sütési időt és az energiafogyasztást. A nedvesség lecsapódhat a készüléken vagy az ajtó üveglapjain. Ez normális jelenség. Mindig álljon hátrébb a készüléktől, amikor sütés közben kinyitja a készülék ajtaját. A páralecsapódás csökkentése érdekében a sütés megkezdése előtt 10 percig üzemeltesse a készüléket. Törölje le a nedvességet a készülék minden használata után. Ne helyezzen semmilyen tárgyat közvetlenül a sütőtér aljára, és a készülék egységeit ne takarja le sütés közben alufóliával. Ez hatással lehet a sütés eredményére, és károsíthatja a sütő zománcozását.

34 Sütemények sütése Ne nyissa ki addig a sütő ajtaját, amíg a sütési idő 3/4-e el nem telt. Ha egyszerre két sütő tálcát használ, legyen egy üres szint közöttük. 9.2 Húsok és halak sütése Nagyon zsíros húsok sütésekor használjon mély tepsit, hogy megóvja a sütőt a zsírfoltoktól, amelyek esetleg rá is éghetnek. Hagyja a húst kb. 15 percig állni a szeletelés előtt, hogy a szaftja ne folyjon ki. Hússütés közben a túlzott füstképződés megelőzése érdekében öntsön egy kis vizet a mély tepsibe. A füst lecsapódásának megelőzése érdekében mindig pótolja az elpárolgott vizet. 9.3 Sütési időtartamok A sütés időtartama az étel fajtájától, annak állagától és mennyiségétől függ. Kezdetben figyelje a teljesítményt sütés közben. Találja meg a legjobb beállításokat (hőmérsékletbeállítás, sütési idő stb.) sütőedényeihez, receptjeihez és mennyiségeihez, miközben használja a készüléket. 9.4 Tészta- és hússütési táblázat SÜTEMÉNYEK ÉTEL TÍPUSA Habos sütemények Felső/alsó sütés Polcmagasság Hőmérs. Hőlégbefúvás, nagy hőfok Polcmagasság Hőmérs. Sütési idő [perc] Megjegyzések (2 és 4) Tortasütő formában Linzertészta (2 és 4) Tortasütő formában Kefires sajttorta Almatorta (almás pite) cm-es tortasütő formában (bal és jobb) Két darab 20 cm-es sütőformában a sütőrácson Rétes Tepsiben Gyümölcstorta (bal és jobb) cm-es tortasütő formában Piskótatészta cm-es tortasütő formában Karácsonyi torta/gyümölcstorta gazdagon cm-es tortasütő formában 1) Szilvatorta Kenyérsütő formában 1) Aprósütemény egy szinten Tepsiben

35 ÉTEL TÍPUSA Aprósütemény két szinten Aprósütemény három szinten Keksz / omlós tészták egy szinten Keksz / omlós tészták két szinten Keksz / omlós tészták három szinten Habcsók egy szinten Habcsók két szinten Felső/alsó sütés Polcmagasság Hőmérs. Hőlégbefúvás, nagy hőfok Polcmagasság Hőmérs és , 3 és és , 3 és Sütési idő [perc] Megjegyzések Tepsiben Tepsiben Tepsiben Tepsiben Tepsiben Tepsiben és Tepsiben 1) Molnárka Tepsiben 1) Képviselőfánk Tepsiben egy szinten Képviselőfánk és Tepsiben két szinten Tortalapok cm-es tortasütő formában Gyümölcstorta gazdagon Lekváros piskóta 1) Melegítse elő a sütőt 10 percig. KENYÉR ÉS PIZZA ÉTEL TÍPUSA cm-es tortasütő formában cm-es tortasütő formában Felső/alsó sütés Polcmagasság Hőmérs. Hőlégbefúvás, nagy hőfok Polcmagasság Hőmérs. Sütési idő [perc] MAGYAR 35 Megjegyzések Fehér kenyér darab, 500 g/db 1)

Title

Title EOB43450OX ET Ahi Kasutusjuhend 2 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO.... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. TOOTE KIRJELDUS.... 6 4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST... 7 5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.... 7 6. KELLA

Rohkem

Title

Title EOC45651OX ET Ahi Kasutusjuhend 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. TOOTE KIRJELDUS...7 4. JUHTPANEEL... 8 5. ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST... 8 6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE...

Rohkem

ESL 4650RA ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 33 MAŠĪNA LT INDAP

ESL 4650RA ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 33 MAŠĪNA LT INDAP ESL 4650RA...... ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 33 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 48 2 www.electrolux.com

Rohkem

Title

Title ESL4201LO ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 2 HU Mosogatógép Használati útmutató 20 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 41 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. SEADME KIRJELDUS...5

Rohkem

Title

Title ESF4202LOW ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 2 HU Mosogatógép Használati útmutató 21 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 42 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. SEADME KIRJELDUS...5

Rohkem

ESL 4550RO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 33 MAŠĪNA LT INDAP

ESL 4550RO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 33 MAŠĪNA LT INDAP ESL 4550RO...... ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 17 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 33 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 48 2 www.electrolux.com

Rohkem

Title

Title ESL4555LO ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 2 HU Mosogatógép Használati útmutató 23 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 45 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. SEADME KIRJELDUS...6

Rohkem

Title

Title ESI5545LOX ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 2 HU Mosogatógép Használati útmutató 23 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 46 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. SEADME KIRJELDUS...6

Rohkem

Title

Title ESL5322LO ET Nõudepesumasin Kasutusjuhend 2 HU Mosogatógép Használati útmutató 23 PL Zmywarka Instrukcja obsługi 46 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. SEADME KIRJELDUS...6

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND ESL 4200LO...... ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSJUHISED..................................................................... 3 2. SEADME KIRJELDUS..................................................................

Rohkem

EUF2704AOW... ET KÜLMIK HU FAGYASZTÓ LV SALDĒTAVA LT ŠALDIKLIS RO CONGELATOR... KASUTUSJUHEND 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 14 LIETOŠANAS INS

EUF2704AOW... ET KÜLMIK HU FAGYASZTÓ LV SALDĒTAVA LT ŠALDIKLIS RO CONGELATOR... KASUTUSJUHEND 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 14 LIETOŠANAS INS EUF704AOW... ET KÜLMIK HU FAGYASZTÓ LV SALDĒTAVA LT ŠALDIKLIS RO CONGELATOR... KASUTUSJUHEND HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 4 LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 7 NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 39 MANUAL DE UTILIZARE 5 www.electrolux.com

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

OLULISED OHUTUSJUHISED TEIE JA TEISTE OHUTUS ON VÄGA OLULINE Selles kasutusjuhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb lugeda ja pidev

OLULISED OHUTUSJUHISED TEIE JA TEISTE OHUTUS ON VÄGA OLULINE Selles kasutusjuhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb lugeda ja pidev OLULISED OHUTUSJUHISED TEIE JA TEISTE OHUTUS ON VÄGA OLULINE Selles kasutusjuhendis ja seadmel endal on olulised hoiatused, mida tuleb lugeda ja pidevalt järgida. See on ohutusega seotud spetsiifilise

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Title

Title EOB5454AAX EOB5454AOX ET Ahi Kasutusjuhend 2 PL Piekarnik Instrukcja obsługi 32 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED... 4 3. TOOTE KIRJELDUS...6 4. JUHTPANEEL... 7 5. ENNE

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Microsoft Word - 16inch tabletop kamado manual _est.doc

Microsoft Word - 16inch tabletop kamado manual _est.doc Kamado lauagrill Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles TÄHTIS Enne seadme kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal, aga hoidke ohutusjuhised alles. Need juhised

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

W A_ENv06.indd

W A_ENv06.indd 6,9L Tõsteteva kausiga mikser Kasutusjuhend M o d e l 5 K S M 7 5 8 0X 1 OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD Elektriliste seadmete kasutamisel tuleb järgida järgmisi elementaarseid ohutusnõudeid: 1. Lugege läbi

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

Microsoft Word - 21inch kamado manual_est.doc

Microsoft Word - 21inch kamado manual_est.doc Kamado väliahi ja -grill Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles Kasutusjuhend hoidke edaspidiseks alles TÄHTIS Enne seadme kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal, aga hoidke ohutusjuhised alles. Need

Rohkem

OHUTUSJUHISED Laadige alla täielik juhend veebisaidilt indesit.eu või helistage garantiivoldikus toodud telefoninumbril. Enne seadme kasu

OHUTUSJUHISED Laadige alla täielik juhend veebisaidilt   indesit.eu või helistage garantiivoldikus toodud telefoninumbril. Enne seadme kasu OHUTUSJUHISED Laadige alla täielik juhend veebisaidilt http://docs. indesit.eu või helistage garantiivoldikus toodud telefoninumbril. Enne seadme kasutamist lugege need ohutusjuhised läbi. Hoidke need

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põhjalikult ja tähelepanelikult läbi. Palun hoidke kasutusjuhendit

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

M366.book

M366.book M6 Kasutusjuhend Roya-9 A4 07..0 Ohutusjuhised. Juhendi kirjeldus Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendiga Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas. Seadme müümisel või edasi andmisel andke

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine EON 33100 X + EHC 60040 X Pliit: 4 highlight 1 muutuv suurus raam Ahi: 7 reziimi Jaehind 9 490.- EON 63100 X + EHC 60060 P Pliit: 4 highlight, 2 muutuvat suurust ilma raamita Ahi: 8 reziimi Jaehind 10

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

hooldusjuhend_11_08_web

hooldusjuhend_11_08_web KÖÖKIDE HOOLDUSJUHEND Mööblimasinast tellitud kõrgekvaliteetsed köögid on küll kergesti hooldatavad, kuid sellegipoolest on soovitav köögi pindu regulaarselt ja hoolikalt puhastada. Regulaarse hooldusega

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Poolimine Kinnitage niidirull ja niidirulli fi ksaator niidirullihoidikule (1). Väiksema niidirulli korral kinnitage niidirulli otsa väike niidirulli fi ksaator (2). Lükake

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga

KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! 2 49 DRESSIPLUUS tüdrukutele, värvilise kirjaga, suurused: cm DRESSIPLUUS poistele, kirja ja pealetrükiga KUUM! OTSI POEST ja heade hindadega! värvilise kirjaga, poistele, kirja ja pealetrükiga, DRESSIPÜKSID värvilise aplikatsiooni ja elastsete mansettidega, DRESSIPÜKSID poistele, ühevärvilised, elastsete

Rohkem

Ahi ET KASUTUSJUHEND

Ahi ET KASUTUSJUHEND Ahi KASUTUSJUHEND 1/ SEADME KIRJELDUS AHJU TUTVUSTUS Programmija Ooterežiimist väljumise nupp Lamp Traadist riiulitoed Grillvarda ava 2 1/ SEADME KIRJELDUS PROGRAMMIJA TUTVUSTUS Klaviatuuri lukustuse sümbol

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

H850_manual_new_color_Q_11

H850_manual_new_color_Q_11 Kasutusjuhend Tikksaag J 650 Enne kasutamist lugege hoolikaltkasutusjuhendit Sisukord 1. Märkused... 3 2. Eessõna... 4 3. Tehnilised omadused... 5 4. Komplekteerimine... 5 5. Toote kirjeldus... 6 6. Joonis

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel /

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel / LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel. 434 1000 / 442 0222 www.cerbos.ee info@cerbos.ee NB! Seadet tohib paigaldada, kasutada ja hooldada ainult tehniliselt kvalifitseeritud

Rohkem

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD9712 02 Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.saeco.com/welcome 2 EESTI TÄHTSAD

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend Polar Speed Sensor W.I.N.D. Kasutusjuhend 1 A B 2 3 4 max 4 mm / 0.16 Polari kiiruseandur Polar Speed Sensor W.I.N.D. on mõeldud kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks jalgrattasõidu ajal. Muud kasutamist

Rohkem

H850_manual_new_color_Q_11

H850_manual_new_color_Q_11 Kasutusjuhend Nurklihvimismasin G 650-125 G 750-125 G 850-125 Enne kasutamist lugege hoolikaltkasutusjuhendit Sisukord 1. Märkused... 3 2. Eessõna... 4 3. Tehnilised omadused... 5 4. Komplekteerimine...

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem