Raadioauditooriumi Päevikuuring. Talv 2008

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Raadioauditooriumi Päevikuuring. Talv 2008"

Väljavõte

1 Raadioauditooriumi Päevikuuring Talv

2 Raadioauditooriumi Päevikuuring. Talv Sisukord Sisukord.... Raadioauditooriumi päevikuuring.... Uuringu kasutamisreeglid.... Üldsätted.... RP andmete avaldamine.... Andmete kogumine.... Valim.... Paneel.... Raadiopäevik.... Raadiopäevikute saatmine.... Raadiopäevikute tagastamine.... Andmete kaalumine.... Sotsiaaldemograafilised taustatunnused.... Piirkond.... Asula suurus.... Haridus.... Tegevusala.... Usalduspiirid.... Projekti töörühm.... Tulemused.... Mõisted.... Reitingud/Ratings.... Baltikumi võrdlus.... Osakaal/Share.... Kuulatavus/Reach.... Profiil/Profile...

3 Raadioauditooriumi Päevikuuring. Talv. Raadioauditooriumi päevikuuring Raadioauditooriumi Päevikuuring on alates. aasta märtsist läbiviidav uuring, mille eesmärgiks on koguda teavet - aastaste Eesti elanike raadio ja salvestatud muusika kuulamise kohta. Raadioauditooriumi Päevikuuringu korraldaja on AS Emor. Raadioauditooriumi Päevikuuringu andmed on AS Emori omandus ja nende kasutamisreeglid on toodud järgmistel lehekülgedel.. Uuringu kasutamisreeglid. Üldsätted. Raadioauditooriumi päevikuuringu andmete kasutamine ja avalikustamine (avaldamine, avalik esitamine, üldsusele näitamine ja üldsusele edastamine) peab olema kooskõlas RP kasutusreeglitega, Konkurentsiseadusega, Turundus- ja Ühiskonnauuringute Läbiviimise Rahvusvaheliste Eeskirjadega (ICC/E.S.O.M.A.R.) ning järgima ärieetikat (head äritava).. RP andmete kasutusõiguse ostjatel on keelatud RP andmete laenamine, loovutamine või kopeerimine edasimüügi või tasuta levitamise eesmärgil. Lubatud on RP andmeid kasutada oma organisatsiooni siseselt.. RP andmete kasutamisel ja avalikustamisel tuleb ära märkida uuringu nimetus (Raadioauditooriumi Päevikuuring), läbiviija (TNS Emor) ja läbiviimise täpne aeg.. RP andmeid kasutades ja avalikustades tuleb arvestada statistilist viga. Seetõttu ei või tulemuste avalikustamisel rõhutada liialt mitteolulisi erinevusi. Mitteolulised on erinevused, mis jäävad statistilise vea piiridesse või on sellest väiksemad (% tõenäosusega). Vastajate arv, millest Tõlgendus %-lise riskiga RP protsendid on arvutatud N> Tulemus on usaldusväärne viga on alati alla ±% N=- Tulemus on üldiselt usaldusväärne viga on ±-% N=- Tulemusse tuleb suhtuda ettevaatlikult viga on ±-% N< Ei ole soovitav kasutada viga on alati üle ±%

4 Raadioauditooriumi Päevikuuring. Talv. RP andmete avaldamine. RP andmete avalikustamise eesmärgiks RP andmete kasutusõiguse ostjate poolt peab olema eelkõige meediakanali enda põhiomaduste ja/või eritunnuste väljatoomine.. Pärast RP andmete üleandmist AS Emor poolt omandavad RP andmete kasutusõiguse ostjad õiguse RP andmete avalikustamiseks.. RP andmete avalikustamisel on RP andmete kasutusõiguse ostja kohustatud eelnevalt kooskõlastama avalikustatavad andmed ASga Emor.. Üldjuhul tohib avalikustada viimase kehtiva uuringu tulemusi, erandid on lubatud ainult eelneval kokkuleppel ASga Emor.. Protsentandmete avalikustamisel tuleb ära märkida, millisest sihtrühmast on saadud tulemused arvutatud (nt kõik Eesti elanikud, eestlased, Tallinna elanikud jne). Kui RP andmeid avalikustatakse tabeli vormis, peab lisama juhised tabeli lugemiseks.. Võrdlused, mille eesmärgiks on konkureerivate meediakanalite halvustamine, on keelatud ka siis, kui konkureerivaid meediakanaleid ei ole nimeliselt mainitud.. Erinevaid meediakanaleid võib võrrelda ainult sel juhul kui uurimismeetodid ja küsimuse asetused on samad.. Võrdlustes tuleb üldjuhul kasutada ainult samal ajal läbi viidud uuringute tulemusi, vastasel korral tuleb erineva perioodi tulemused selgelt eristada.. Kui RP andmeid avalikustades esitatakse ka muude uuringute tulemusi, näiteks meediakanali enda poolt läbiviidud uuringu andmeid, siis peab olema selgesti arusaadav, millised andmed on RPst ja millised muudest allikatest.. RP andmete võimalikke väärkäsitlusi tekitav avalikustamine on keelatud. Reklaamijatel, reklaami- ja meediaagentuuridel puudub õigus avaldada Raadioauditooriumi Päevikuuringu andmeid.

5 Raadioauditooriumi Päevikuuring. Talv. Andmete kogumine Raadioauditooriumi Päevikuuringu andmed on kogutud vastajate poolt päeva jooksul täidetud raadiopäevikute abil. Uuringu andmed on esinduslikud Eesti Vabariigi alaliste elanike vanuses - aastat suhtes, kelle üldarv Eesti Statistikaameti andmeil. jaanuari.a. seisuga on inimest. Käesoleva aruande andmete kogumine toimus -nädalasel perioodil. november.a. kuni. veebruar.a.. Valim Valimi geograafiline ja rahvuslik jaotus kavandati Eesti Statistikaameti. jaanuari andmete põhjal. Kogu Eesti jaotati kuueks valimipiirkonnaks (Tallinn, Põhja-Eesti, Lääne- Eesti, Tartu piirkond, Lõuna-Eesti, Virumaa), valimi moodustamise aluseks oli - aastaste elanike arv valimipiirkonnas. Valimi rahvuslik struktuur põhineb kõigi elanike jaotusel eestlasteks ja mitte-eestlasteks neis valimipiirkondades. Kogu valimi suuruseks plaaniti -nädalase perioodi jooksul respondenti. Oletatavaks kaoprotsendiks planeeriti -% ning välja plaaniti saata raadiopäevikud -le respondendile nädalas.. Paneel Valim moodustati iga nädala lõikes eraldi kahes etapis. Automaatselt lülitusid valimisse need respondendid, kes olid varasematel perioodidel täitnud raadiopäevikut, olid seda teinud alla kolme korra ning nõustusid osalema ka järgneval korral. Erinevus planeeritud valimist antud nädala korral kaeti teisel etapil uute leibkondade/respondentide kasutuselevõtuga paneeli passiivsest osast (värvatud, kuid veel mitte täitma asunud leibkonnad/respondendid). Kõik leibkonnad/respondendid on värvatud EMORi küsitlejate poolt. Kõik paneeli värvatud leibkonnad leiti lähtudes juhuvaliku reeglitest (mitmeastmeline tõenäosuslik juhuvalik).. Raadiopäevik Ankeeti, mida kasutatakse päevikuuringu läbiviimisel, nimetame raadiopäevikuks. Päevik koosneb tabelitest, kuhu vastajatel palutakse nädala jooksul veerandtunni täpsusega märkida oma raadiokuulamine ja kuulamiskoht, kus raadiot kuulati. Vastavalt täitmisjuhisele palutakse vastajal märkida veerandtund jaama kuulamiseks, kui ta kuulas seda jaama üle poole sellest veerandtunnist ( minutit või rohkem). Juhul, kui vastaja kuulas ühes veerandtunnis mitut jaama, aga kõiki neist alla poole sellest veerandtunnist, märgib ta, et kuulas 'mitut jaama'.

6 Raadioauditooriumi Päevikuuring. Talv Näide päevikust: NELJAPÄEV EESTIKEELSED RAADIOJAAMAD VENEKEELSED RAADIOJAAMAD MUUD KUULAMIS- KOHT PÄEVANE KUULAMINE ENERGY FM KLASSIKARAADIO POWER HIT RADIO. PÄRNU RAADIO. RAADIO RAADIO U-POP RAADIO ELMAR RAADIO KUKU / TARTU KUKU RAADIO UUNO RADIOMANIA RING fm SKY PLUS STAR FM SUN FM RAADIO RAADIO TALLINN VIKERRAADIO EURO FM RAADIO FM RAADIO RUSSKOJE RADIO SKY RAADIO UUNO PLUS / DINAMIT FM MUUD KOHALIKUD JAAMAD MUUD JAAMAD KUULASIN MITUT JAAMA KUULASIN MAGNETOFONI KODU TÖÖ AUTO MUU Raadiopäevikute saatmine Raadiopäevikuid paluti täita kõigil paneeli kuuluvate leibkondade kuni aastastel liikmetel. Raadiopäevikud saadeti posti teel igale antud nädalal täitma plaanitud leibkonnale vastavalt täitma nõustunud kuni aastaste pereliikmete arvule. Et päeviku täitmine algab kolmapäeval, saadeti päevikud välja eelmise nädala reedel garanteerimaks nende õigeaegse kättesaamise ka kõige halvemate postiolude korral. Kokku saadeti välja päevikut -le leibkonnale.. Raadiopäevikute tagastamine Päevikute tagastamisprotsent kõikus.-.%ni sõltuvalt nädalast. Kokku tagastati raadiopäevikut. Juhuvalikuga moodustatud valimi korral ei ole valimi struktuur kunagi ideaalses vastavuses rahvastiku tegeliku struktuuriga. S.t. peaaegu alati on mingi elanikkonna kiht veidi üle- või alaesindatud. Nihete põhjuseid on mitmeid: - osa respondente ei tagasta neile saadetud päevikuid, - osa päevikuid jõuavad AS Emorini liiga hilja, - osa tagastatud päevikuid ei ole korrektselt täidetud Et valimit tegelikkusega kooskõlla viia, teostatakse iganädalaselt kogutud uuringuandmete kaalumine.. Andmete kaalumine Selgitame kaalumisprotseduuri näite abil. Olgu meil näiteks inimesest koosnev valim, kellest on naised ja mehed (seega suhe %, %). Tegelikult peaks aga olema % naisi ja % mehi). Et seda saavutada, tuleb iga meest summa leidmisel võtta veidi väiksema osatähtsusega (kaaluga) kui ja naisi veidi suuremaga. Kui me iga mehe võtame kaaluga

7 Raadioauditooriumi Päevikuuring. Talv. ja iga naise kaaluga., on meil kaalude summa x.+x.=. Meeste osa sealt x./=% ja naiste osa x./=%. Niisugust põhimõtet saab rakendada ka mitmedimensionaalselt viies valimi vastavusse soovitud struktuuriga mitme parameetri järgi. RP andmete kaalumisel kasutatakse mudelina Eesti Statistikaameti poolt väljastatud rahvastiku struktuuri (Eesti - aastased elanikud rahvuse, piirkonna, soo ja vanuse lõikes) andmeid seisuga. jaanuar. Kaalumine teostatakse iganädalaselt järgmistes lõigetes: sugu, vanus, rahvus x piirkond ning maakond. Alljärgnevalt on toodud andmete struktuur enne ja pärast kaalumist. Vastajate taustandmed (kaalumata) N= Vastajate taustandmed (kaalutud) ARV=() Eesti Statistikaameti andmed. jaanuar Sugu Mees... Naine... Vanus - aastat... - aastat... - aastat... - aastat... - aastat... - aastat... - aastat... Piirkond/Rahvus Tallinna eestlased... Põhja-Eesti eestlased... Lääne-Eesti eestlased... Tartu piirkond eestlased... Lõuna-Eesti eestlased... Virumaa eestlased... Tallinna mitte-eestlased... Põhja-Eesti mitte-eestlased... Lääne-Eesti mitte-eestlased... Tartu piirkonna mitte-eestlased... Lõuna-Eesti mitte-eestlased... Virumaa mitte-eestlased... Valimipiirkond Tallinn... Harjumaa... Hiiumaa... Ida-Virumaa... Jõgevamaa... Järvamaa... Läänemaa... Lääne-Virumaa... Põlvamaa... Pärnumaa... Raplamaa... Saaremaa... Tartumaa... Valgamaa... Viljandimaa... Võrumaa...

8 Raadioauditooriumi Päevikuuring. Talv. Sotsiaaldemograafilised taustatunnused. Piirkond Põhja-Eesti: Lääne-Eesti: Tartu piirkond: Virumaa: Lõuna-Eesti: Rapla, Harju ja Järva maakonnad; Saare, Lääne, Hiiu ja Pärnu maakonnad; Tartu linn, Tartu ja Jõgeva maakonnad; Lääne- ja Ida-Viru maakonnad ning Kohtla-Järve, Narva ning Sillamäe linn; Valga, Võru, Põlva ja Viljandi maakonnad.. Asula suurus Suurlinnad: Muu linn, alev: Maa-asula:. Haridus Linnad elanike arvuga üle,: Tallinn, Tartu, Pärnu, Kohtla- Järve, Narva. maakonnakeskused (v.a. Tartu, Pärnu), muud linnalised asulad ning alevid külad ja alevikud Alla keskhariduse: vastajad, kellel ei ole keskharidust Kesk: vastajad, kellel on kesk- või kesk-eriharidus. Kõrg: vastajad, kellel on lõpetamata kõrgharidus (lõpetanud vähemalt kursust) ja kõrgharidus. Tegevusala Tegevusala jaotus põhineb ESOMARi poolt oma väljaandes "Eurodemographics? Nearly There!" soovitatud ja Eesti jaoks kohandatud variandil. Juht: Spetsialist: Kontoriametnik: Reatöötaja: Ise endale tööandja: Õppur: Töötu: Muu mittetöötav: asutuse või selle allüksuse juhid; spetsialistid, kes ei täida juhi kohuseid; reatöötaja, kes töötab kabinetis või teeb arvutustööd; reatöötaja, kes tegeleb füüsilise tööga ("sinikrae"); inimesed, kes väitsid end olevat iseendale tööandjad: talunik, erapraksis, ettevõtja; inimesed, kes õpivad hetkel mõne kooli päevases osakonnas ja ei tööta; inimesed, kes on ametlikult töötud või ajutiselt tööta; kõik inimesed, kes väitsid, et nad ei tööta ja kes ei olnud ka vanaduspuhkusel, õpilased, üliõpilased või töötud, tööotsijad.

9 Raadioauditooriumi Päevikuuring. Talv. Usalduspiirid Lähtuvalt vastajate arvust sihtrühmas võib välja arvutada saadud tulemuste usalduspiirid, mille jaoks on toodud järgmine tabel. Usalduspiiride tabel (% tõenäosusega) Veapiire arvutatakse järgmise valemi põhjal: S P *( P) =,*, kus N S = standardhälve P = vaadeldav protsent N = valimi suurus, = koefitsient määratlemaks veapiire % usaldusväärsuse tasemel (, % tasemel,, % tasemel)

10 Raadioauditooriumi Päevikuuring. Talv. Projekti töörühm Uuringu eri etappides osalesid ja olid vastutavad: Emor Gallup Media osakonnajuhataja: Paneeli hoidmine, küsitluse kordineerimine: Agne Kinks Mall Ruutsoo Paneeli tarkvara väljatöötamine ja arendamine: Vassili Merzin Sisestamise koordineerimine: Sisestustarkvara hoidmine: Marit Talivee Kai Paap Andmetöötlusprogrammi SuperNova hoidmine: Peeter Teedla Aruande koostamine: Elvin Heinla Peeter Teedla Kontaktandmed: Telefon: () Telefon (üld): () Faks: () (üld): Aadress: Ahtri,. korrus Tallinn

11 Raadioauditooriumi Päevikuuring. Talv. Tulemused. Mõisted Osakaal/Share kanali kuulamisele kulutatud aja osakaal esitatuna protsendina/ajana kõigi kanalite kuulamisele kulutatud ajast. SuperNovas: TSL Universe weelky share tundides/minutites TSL Universe Dly daily share tundides/minutites AQH Share share % Kuulatavus/Reach protsent sihtrühmast, kes kuulas antud kanalit vähemalt minutit mingi perioodi jooksul, kusjuures periood võib olla päev (päevane vaadatavus, daily reach), nädal (nädalane vaadatavus, weekly reach) või muu ajavahemik. SuperNovas: Reach weelky reach tuhandetes Reach % weelky reach % Reach Dly daily reach tuhandetes Reach % Dly daily reach % Veerndtunnireiting/Rating antud kanalit vastaval veerandtunnil kuulanute protsent/arv sihtrühmast. SuperNovas: AQH rating tuhandetes AQH % rating % Profiil/Profile Kanali kuulamisele kulutatud aja jagunemine mingi sotsiaaldemograafilise tunnuse alusel. SuperNovas: Col % AQH profile %, kui kanalid on veerus Row % AQH profile %, kui kanalid on reas

12 :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: :: - :: Rtg% Average total radio ratings % Workdays Weekend % % % % %

13 Estonia Target Group: - Target Size ('): Period:..-.. Weekly Reach (%) Share (%) Vikerraadio. Vikerraadio. Raadio Elmar. Raadio Elmar. Sky Plus. Raadio. Star FM. Sky Plus. Raadio. Star FM. Russkoje Radio. Russkoje Radio. Sky Raadio. Raadio Kuku/Tartu Kuku. Raadio Uuno. Raadio Uuno. Raadio. Sky Raadio. Raadio Kuku/Tartu Kuku. Raadio. Raadio FM. Raadio FM. Power Hit Radio. Raadio. Raadio. Power Hit Radio. Dinamit FM. Radiomania. Ring fm. Klassikaraadio. Klassikaraadio. Ring fm. Radiomania. Dinamit FM. Euro fm. Energy FM. Spin fm / U-Pop. Euro fm. Energy FM. Spin fm / U-Pop. Pärnu Raadio. Pärnu Raadio. Sun fm. Sun fm. Raadio Tallinn. Raadio. Raadio. Raadio Tallinn. other. other. recorded music. recorded music. several stations. several stations.

14 Latvia Target Group: - Target Size ('): Period:..-.. Weekly Reach (%) Share (%) Latvijas Radio. Latvijas Radio. Latvijas Radio. Latvijas Radio. Radio SWH. Radio Skonto. Radio Skonto. Radio SWH. Star FM. Latvijas Radio. European Hit Radio. European Hit Radio. Latvijas Radio.,-Krievijas Hiti (Russkoje Radio). SWH +. Star FM.,-Krievijas Hiti (Russkoje Radio). SWH +. Radio MIX FM. Radio MIX FM. Latvijas Kristigais radio. Latvijas Kristigais radio. Radio PIK FM. Novoje Radio. Novoje Radio. Radio PIK FM. Latvijas Radio. Latvijas Radio. Fit FM. SWH Rock. SWH Rock. Fit FM. Capital FM. Capital FM. Radio Baltkom - Eho Moskvi. Radio Baltkom - Eho Moskvi. Radio NORD. Radio NORD. Radio NABA. Radio NABA. BBC World Service. BBC World Service Local and other stations. Local and other stations.

15 Lithuania Target Group: - Target Size ('): Period: Weekly Reach (%) Share (%) LR. LR. Lietus. Lietus. M-. Russkoje radio Baltija. Radiocentras. Pūkas. Pūkas. M-. Russkoje radio Baltija. Radiocentras M- Plius. ZIP FM. ZIP FM. M- Plius. Power Hit Radio Power Hit Radio. European Hit Radio. Kelyje. Kelyje. Žinių radijas. Žinių radijas. Znad Wilii. Klasika (LR). Laluna. A. recorded music. Tau. other. Laluna. A. recorded music. European Hit Radio. Super FM. recorded music. Znad Wilii. Klasika (LR). other. Raduga. Saulės radijas. Kapsai. Kapsai. Opus. Raduga. Žemaitijos radijas. Opus. Saulės radijas. Pulsas. Super FM. Pūkas. Extra FM. Extra FM. KF. (Kauno fonas). Relax FM. Ventus. Žemaitijos radijas. Vox Maris. Vox Maris. Pulsas. KF. (Kauno fonas) Relax FM. Ventus. Pūkas. AR (Aukštaitijos radijas). Geras FM. Geras FM. FM. FM. AR (Aukštaitijos radijas).

16 Trend (daily share %) Klassikar Power Hit Pärnu Spin fm / Raadio Raadio Raadio Radioma Raadio Raadio Ring fm Sky Plus Star FM Vikerraad Raadio Russkoje Sky Dinamit Raadio Sun fm Raadio Euro fm Raadio Periood Energy FM aadio Radio Raadio U-Pop Elmar Kuku/Tar Uuno nia io FM Radio Raadio FM Tallinn Talv Kevad Suvi Sügis Talv Kevad Suvi Sügis Talv Kevad Suvi Sügis Talv

17 Share Vikerraadio Raadio Elmar Raadio Russkoje Radio Sky Plus Raadio Uuno Star FM Raadio Kuku/Tartu Kuku Sky Raadio Raadio Raadio FM Raadio Power Hit Radio Radiomania Euro fm Klassikaraadio U-Pop Ring fm Dinamit FM/Uuno Plus Pärnu Raadio Raadio Energy FM Sun fm Raadio Tallinn Daily (%) Weekly (minutes) Daily (minutes)

18 Share (%) Eestlane Mitte-Eestlane Tallinn Vikerraadio. Raadio. Russkoje Radio. Raadio Elmar. Russkoje Radio. Vikerraadio. Sky Plus. Sky Raadio. Raadio. Raadio Uuno. Raadio FM. Raadio Kuku/Tartu Kuku. Raadio Kuku/Tartu Kuku. Vikerraadio. Raadio Elmar. Star FM. Euro fm. Star FM. Raadio. Star FM. Raadio FM. Raadio. Power Hit Radio. Raadio Uuno. Radiomania. Raadio Uuno. Sky Raadio. Power Hit Radio. Dinamit FM/Uuno Plus. Radiomania. Ring fm. Sky Plus. Sky Plus. U-Pop. Klassikaraadio. Euro fm. Klassikaraadio. Raadio Elmar. Raadio. Raadio. Raadio Kuku/Tartu Kuku. Power Hit Radio. Pärnu Raadio. Raadio. Raadio. Raadio. Raadio. Dinamit FM/Uuno Plus. Sky Raadio. Radiomania. Klassikaraadio. Energy FM. U-Pop. U-Pop. Raadio FM. Energy FM. Energy FM. Russkoje Radio. Raadio. Pärnu Raadio. Dinamit FM/Uuno Plus. Ring fm. Raadio. Sun fm. Pärnu Raadio. Sun fm. Raadio Tallinn. Sun fm. Raadio Tallinn. Euro fm. Raadio Tallinn. Ring fm.

19 Share (%) Home Car Work Vikerraadio. Sky Plus. Russkoje Radio. Raadio Elmar. Russkoje Radio. Vikerraadio. Raadio. Raadio Elmar. Raadio Elmar. Russkoje Radio. Vikerraadio. Raadio Uuno. Raadio Kuku/Tartu Kuku. Raadio. Raadio. Sky Plus. Star FM. Sky Plus. Raadio Uuno. Raadio Uuno. Star FM. Star FM. Raadio. Sky Raadio. Raadio. Sky Raadio. Raadio FM. Sky Raadio. Raadio Kuku/Tartu Kuku. Raadio. Raadio FM. Radiomania. Raadio Kuku/Tartu Kuku. Power Hit Radio. Raadio FM. Power Hit Radio. Radiomania. Power Hit Radio. Raadio. Klassikaraadio. Raadio. Radiomania. Raadio. Euro fm. Euro fm. U-Pop. Klassikaraadio. Ring fm. Ring fm. Ring fm. Dinamit FM/Uuno Plus. Dinamit FM/Uuno Plus. Raadio. Pärnu Raadio. Euro fm. Dinamit FM/Uuno Plus. U-Pop. Raadio. Energy FM. Raadio. Energy FM. Pärnu Raadio. Sun fm. Pärnu Raadio. U-Pop. Energy FM. Sun fm. Sun fm. Klassikaraadio. Raadio Tallinn. Raadio Tallinn. Raadio Tallinn.

20 Energy FM Klassikaraadio Power Hit Radio Pärnu Raadio Raadio Raadio Spin fm / U-Pop Raadio Elmar Raadio Kuku/Tartu Kuku Raadio Uuno Radiomania Ring fm Sky Plus Star FM Vikerraadio Raadio FM Raadio Russkoje Radio Sky Raadio Dinamit FM Sun fm Raadio Raadio Tallinn Euro fm % % Reach/Share Daily Reach Daily Share

21 Trend (daily reach %) Klassikar Power Hit Pärnu Spin fm / Raadio Raadio Raadio Radioma Raadio Raadio Ring fm Sky Plus Star FM Vikerraad Raadio Russkoje Sky Dinamit Raadio Sun fm Raadio Euro fm Raadio Period Energy FM aadio Radio Raadio U-Pop Elmar Kuku/Tar Uuno nia io FM Radio Raadio FM Tallinn Talv Kevad Suvi Sügis Talv Kevad Suvi Sügis Talv Kevad Suvi Sügis Talv

22 Reach Weekly (%) Daily (%) Vikerraadio Raadio Elmar Sky Plus Star FM Raadio Russkoje Radio Sky Raadio Raadio Uuno Raadio Raadio Kuku/Tartu Kuku Raadio FM Power Hit Radio Raadio Dinamit FM Ring fm Klassikaraadio Radiomania Euro fm Spin fm / U-Pop Energy FM Pärnu Raadio Sun fm Raadio Tallinn Raadio

23 Weekly Reach (%) Eestlane Mitte-Eestlane Tallinn Vikerraadio. Raadio. Russkoje Radio Raadio Elmar. Russkoje Radio. Vikerraadio Sky Plus. Sky Raadio. Star FM Star FM. Raadio FM. Raadio Raadio. Dinamit FM. Sky Raadio Raadio Uuno. Sky Plus. Sky Plus Raadio Kuku/Tartu Kuku. Euro fm. Raadio Kuku/Tartu Kuku Raadio. Star FM. Raadio FM Power Hit Radio. Power Hit Radio. Raadio Elmar Ring fm. Raadio Uuno. Raadio Uuno Radiomania. Vikerraadio. Dinamit FM Spin fm / U-Pop. Klassikaraadio. Power Hit Radio Klassikaraadio. Energy FM. Raadio Pärnu Raadio. Raadio. Euro fm Sky Raadio. Raadio Elmar. Radiomania Energy FM. Raadio Kuku/Tartu Kuku. Raadio Sun fm. Raadio. Klassikaraadio Raadio. Ring fm. Energy FM Russkoje Radio. Radiomania. Spin fm / U-Pop Raadio. Spin fm / U-Pop. Raadio Tallinn Raadio Tallinn. Raadio Tallinn. Ring fm Raadio FM. Sun fm. Sun fm Euro fm. Pärnu Raadio. Pärnu Raadio Dinamit FM. Raadio. Raadio

24 Profile (kuulamisaja järgi) Klassikaraadio Power Hit Radio Raadio Spin fm / U-Pop Raadio Elmar SUGU mees naine RAHVUS eestlane mitte-eestlane VANUS - aastat - aastat - aastat - aastat - aastat - aastat - aastat ASULA SUURUS suurlinn muu linn, alev maa-asula SISSETULEK PERELIIKME KOHTA kuni krooni - krooni - krooni üle krooni vastamata PIIRKOND Tallinn Põhja-Eesti Lääne-Eesti Tartu piirkond Lõuna-Eesti Virumaa

25 Profile (kuulamisaja järgi) Raadio Kuku Raadio Uuno Ring fm Sky Plus Star FM SUGU mees naine RAHVUS eestlane mitte-eestlane VANUS - aastat - aastat - aastat - aastat - aastat - aastat - aastat ASULA SUURUS suurlinn muu linn, alev maa-asula SISSETULEK PERELIIKME KOHTA kuni krooni - krooni - krooni üle krooni vastamata PIIRKOND Tallinn Põhja-Eesti Lääne-Eesti Tartu piirkond Lõuna-Eesti Virumaa

26 Profile (kuulamisaja järgi) Vikerraadio Raadio FM Raadio Russkoje Radio Sky Raadio SUGU mees naine RAHVUS eestlane mitte-eestlane VANUS - aastat - aastat - aastat - aastat - aastat - aastat - aastat ASULA SUURUS suurlinn muu linn, alev maa-asula SISSETULEK PERELIIKME KOHTA kuni krooni - krooni - krooni üle krooni vastamata PIIRKOND Tallinn Põhja-Eesti Lääne-Eesti Tartu piirkond Lõuna-Eesti Virumaa

27 Profile (kuulamisaja järgi) Energy FM Dinamit FM Raadio Euro fm Sun fm SUGU mees naine RAHVUS eestlane mitte-eestlane VANUS - aastat - aastat - aastat - aastat - aastat - aastat - aastat ASULA SUURUS suurlinn muu linn, alev maa-asula SISSETULEK PERELIIKME KOHTA kuni krooni - krooni - krooni üle krooni vastamata PIIRKOND Tallinn Põhja-Eesti Lääne-Eesti Tartu piirkond Lõuna-Eesti Virumaa

Kommunikatsioonisoovitused

Kommunikatsioonisoovitused Meediaülevaade - AEG Riigikantselei 2018 05:30-05:45 06:00-06:15 06:30-06:45 07:00-07:15 07:30-07:45 08:00-08:15 08:30-08:45 09:00-09:15 09:30-09:45 10:00-10:15 10:30-10:45 11:00-11:15 11:30-11:45 12:00-12:15

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal  printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sugu, liikuvus ja linnaruum Planeerimiskonverents 2018 Mari Jüssi, Tallinna linnaliikuvuskava ekspert, Maanteeamet Kes me oleme? 1 h päevas Jalakäijad Ühistranspordiga liikujad Jalgrattaga liikujad Autoga

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Microsoft Word - Bakalaureusetöö 2 _PR_.doc

Microsoft Word - Bakalaureusetöö 2 _PR_.doc Tartu Ülikool Sotsiaalteaduskond Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond EESTLASTE MEEDIATARBIMISHARJUMUSTE ANALÜÜS Meediapäeva uuringu tulemuste põhjal 2004 2006 Bakalaureusetöö (4 AP) Aive Villota

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

Tiitelleht

Tiitelleht Company Data ASFALTSEGUDE TOOTMINE Production of Asphalt Mixtures AVA PDF TOODETUD ASFALTSEGUSID 2011. A. Produced Asphalt Mixtures in 2011 Mixture Type AC surf. bin AC base SMA Other types in tonnes 703

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Informeeritus ja meediakasutus.doc

Informeeritus ja meediakasutus.doc Informeeritus ja meediakasutus Peeter Vihalemm 1. Hinnang enda informeeritusele eri tasanditel Integratsiooni monitooringu küsimustikus paluti vastajail hinnata enda informeeritust eri tasandeil kodukohast

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version alates 01.06.2018 ajavahemikus 01. september - 31. mai ESMASPÄEV, KOLMAPÄEV, REEDE 01 1 Rakvere 15:10 2 Teater 15:13 3 Aiand 15:15 4 Põhjakeskus 15:16 5 Tõrremäe 15:17 6 Suvilad 15:18 7 Päide 15:19 8 Pahnimäe

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc

Microsoft Word - Lisa1 , Eramu piirded _LK1-7_.doc Lisa 1 Kasutatud sümbolite seletused: Sümbol :Max :Min :Average Seletus Pildil märgitud punkti(sp) temperatuur Pildil märgitud piirkonna (Ar) maksimaalne temperatuur Pildil märgitud piirkonna mnimaalne

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid PÄEVAKAJALISED SÜNDMUSED JA ERINEVAD INFOKANALID Tellija: Avatud Eesti Fond TALLINN September www.saarpoll.ee SISUKORD UURINGU TAUST... Uuringu metoodika... UURINGU PÕHITULEMUSED... 7. Uudiste jälgimine

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

Slide 1

Slide 1 SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolek 08. september 2016 Purtse kindluses Karmen Paju juhatuse liige Päevakord: EASi ja SA Põhja-Eesti Turism koostööst, EASi ootused regionaalsetele turismiorganisatsioonidele.

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 5.4.2 IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimusi vastaja leibkonna kohta. Lugege tekst kõvasti ette.

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Euroseire1_aruanne.ppt

Euroseire1_aruanne.ppt Faktum & Ariko Sisukord Uuringu taust. Slaid Üldkokkuvõte. Slaid. Suhtumine Eesti kuulumisse Euroopa Liitu. Slaid. Suhtumine euro kasutuselevõttu Eestis. Slaid. Euro toetuse argumendid. Slaid. Euro kasutuselevõtu

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Faktileht-1.indd

Faktileht-1.indd eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele õpe Uuringu terviktekst: www.sm.ee/et/uuringud-ja-analuusid Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanutest umbes pooled oskavad eesti keelt

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

UUDISED Media Zip / 2009 / 6 NOSTALGILISED REKLAAMID Järjest rohkem suuri reklaamijaid, nagu Procter & Gamble, Unilever ja PepsiCo rõhuvad oma

UUDISED Media Zip / 2009 / 6 NOSTALGILISED REKLAAMID Järjest rohkem suuri reklaamijaid, nagu Procter & Gamble, Unilever ja PepsiCo rõhuvad oma Media Zip / 9 / NOSTALGILISED REKLAAMID Järjest rohkem suuri reklaamijaid, nagu Procter & Gamble, Unilever ja PepsiCo rõhuvad oma USA turule mõeldud reklaamides nostalgiale. Hiljutine Procter & Gamble

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016. a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 Investeeringute toetamine te infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed

Rohkem

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc)

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc) Keskkonnateabe Keskus Ulukiseireosakond ULUKITE 2011. AASTA RUUTLOENDUSE ANDMETE ANALÜÜS Koostaja: Rauno Veeroja TARTU 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS... 2 1. RUUTLOENDUSTE LÄBIVIIMINE 2011. AASTAL... 3 2.

Rohkem

EESTI KUNSTIAKADEEMIA

EESTI KUNSTIAKADEEMIA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS in Estonia (1990-2011) Estonian ENIC/NARIC 2012 1 The current document comprises a list of public universities, state professional higher education institutions, private higher

Rohkem

Labisoit 2004 aruanne.doc

Labisoit 2004 aruanne.doc INSENERIBÜROO STRATUM Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine TALLINN 2004 Seletuskiri Mootorsõidukite 2003.a. läbisõidu ankeetküsitluse läbiviimine Sissejuhatus Eestis on rea aastate

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

EHL_märts 2019_TEHIK

EHL_märts 2019_TEHIK Ülevaade projektist üleriigiline digiregistratuur märts 2019 Millest juttu tuleb 1. Ülevaade üleriigilise digiregistratuuri senistest tulemustest 2. Mis tööd on kesküsteemi poolt veel teha I kvartalis?

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Eesti kõrgusmudel

Eesti kõrgusmudel Meie: 04.06.2002 nr 4-3/3740 Küsimustik Eesti maapinna kõrgusmudeli spetsifikatsioonide selgitamiseks Eestis on juba aastaid tõstatatud küsimus täpse maapinna kõrgusmudeli (edaspidi mudel) koostamisest

Rohkem