Mõõteseadus peatükk ÜLDSÄTTED. 1. Seaduse reguleerimisala

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Mõõteseadus peatükk ÜLDSÄTTED. 1. Seaduse reguleerimisala"

Väljavõte

1 Mõõteseadus 1 1. Seaduse reguleerimisala 1. peatükk ÜLDSÄTTED (1) Käesoleva seadusega reguleeritakse: 1) rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) mõõtühikute kasutamist ja väärtuste edastamist; 2) mõõtetulemuse jälgitavuse tõendamise aluseid; 3) legaalmetroloogilist kontrolli; 4) metroloogia valdkonna pädevate asutuste ülesandeid. (2) Käesoleva seaduse eesmärk on tagada mõõtmise ja mõõtetulemuse usaldusväärsus. (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi. (4) Käesolevas seaduses sätestatule kohaldatakse ka toote nõuetele vastavuse seaduse sätteid, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi. 2. Terminid Käesolevas seaduses kasutatakse termineid järgmises tähenduses: 1) etalon on materiaalmõõt, etalonaine või mõõtesüsteem, mida kasutatakse mõõtühiku või sama liiki suuruse mõne teise väärtuse määramiseks, realiseerimiseks, säilitamiseks või edastamiseks; 2) etalonaine on kindlate omaduste suhtes piisavalt ühetaoline ja stabiilne aine, mis on tuvastatud sobivana kasutamiseks mõõtevahendi kalibreerimisel, mõõtemeetodi hindamisel ning materjali või aine omadusele väärtuse omistamisel; 3) jälgitavus on mõõtetulemuse omadus, mis võimaldab seda seostada rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) ühikuga dokumenteeritud katkematu kalibreerimisastendiku kaudu, kus iga kalibreerimine annab panuse mõõtemääramatusesse; 4) kalibreerimine on menetlus, mille abil määratakse fikseeritud tingimustel kindlaks seos etaloni abil esitatud suuruse väärtuse ja mõõtemääramatuse ning vastava näidu ja mõõtemääramatuse vahel ning mille käigus saadud teavet kasutatakse näidust mõõtetulemuse saamiseks; 5) kinnispakk on pakendatud toode, mille pakendile on pakendaja märkinud eelmääratud nimikoguse ja mille pakendi ta on sulgenud ostja juuresolekuta viisil, mis ei võimalda pakendi täitekogust muuta pakendit avamata või rikkumata; 6) käitlemine on kinnispaki või mõõtemahutina kasutatava pakendi valmistamine, märgistamine, importimine, ladustamine ja muu sellega seonduv tegevus; 7) legaalmetroloogia on metroloogia osa, mis käsitleb õigusaktide nõuetega seotud mõõtmisi, mõõtühikuid, mõõtevahendeid ja mõõtemeetodeid; 8) legaalmetroloogiline ekspertiis on menetlus, mille käigus võrreldakse mõõtevahendi dokumentatsiooni õigusaktides kehtestatud nõuetega; 9) materiaalmõõt on mõõtevahend füüsikalise suuruse ühe või mitme väärtuse püsivaks edastamiseks või esitamiseks; 1

2 10) mõõdetav suurus on suurus, mida kavatsetakse mõõta; 11) mõõdetava suuruse väärtus on arv ja mõõtühik, mis koos väljendavad mõõdetavat suurust kvantitatiivselt; 12) mõõtemahutina kasutatav pakend on vedeliku hoidmiseks, transportimiseks või tarnimiseks mõeldud suletav anum nimimahuga 50 milliliitrit kuni 5 liitrit, mida kasutatakse kinnispaki valmistamiseks täitenivoo hindamise meetodil; 13) mõõtesüsteem on kindla mõõteülesande jaoks koostatud mõõtevahendite ja lisaseadmete komplekt; 14) mõõtetulemus on mõõtmisel saadud suuruste väärtuste kogum, mis väljendatakse ühe suuruse väärtuse ja vajaduse korral selle mõõtemääramatuse abil; 15) mõõtevahend on seade mõõtmiseks, mida kasutatakse üksi või koos ühe või mitme lisaseadmega või -seadisega; 16) mõõtemääramatus on olemasoleva teabe põhjal mõõtesuurusele omistatud suuruse väärtuse hajuvust iseloomustav mittenegatiivne parameeter; 17) mõõtmine on eksperimentaalne menetlus, millega saadakse üks või mitu väärtust, mida saab suurusele põhjendatult omistada; 18) mõõtühik on leppeliselt määratletud ja kehtestatud reaalne skalaarne suurus, millega saab võrrelda iga teist sama liiki suurust, et avaldada nende suuruste suhe arvuna; 19) nimikogus on kinnispakis või mõõtemahutina kasutatavas pakendis sisalduva toote kogus, mille pakendaja on pakendile märkinud; 20) riigietalon on etalon, mis on õigusaktiga tunnistatud parima mõõtevõimega etaloniks riigis; 21) taatlemine on protseduur, mille käigus pädev taatluslabor kontrollib mõõtevahendi nõuetele vastavust; 22) tugietalon on ette nähtud teatud liiki suuruse teise etaloni kalibreerimiseks organisatsioonis või paikkonnas; 23) täitekogus on kinnispakis või mõõtemahutina kasutatavas pakendis sisalduva toote tegelik kogus massi- või mahuühikus. 3. Kohustuslikud mõõtühikud (1) Kohustuslikud mõõtühikud on rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) mõõtühikud, mida tuleb kasutada majandustegevuses, rahvatervise ja avaliku ohutuse valdkonnas, haldustegevuses ning standardimisel. (2) Kohustuslikku mõõtühikut kohaldatakse mõõtühiku abil väljendatud suuruse väärtuse, mõõtevahendi ja mõõtetulemuse suhtes. (3) Kohustuslikku mõõtühikut ei kohaldata õhu- ja meretranspordis ning raudteeliikluses, kui kohaldamata jätmine tuleneb rahvusvahelisest konventsioonist või lepingust. (4) Eestis kasutatavad rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhiühikud, nendest tuletatud ühikud, nende kord- ja osaühikud ning rahvusvaheliselt kehtestatud lisaühikud ja nende kasutamise viisi kehtestab Vabariigi Valitsus või tema volitusel valdkonna eest vastutav minister määrusega. 4. Etalon (1) Etaloni valikul ja arendamisel lähtutakse rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) mõõtühikutest. (2) Materiaalmõõdu või mõõtesüsteemi võib tunnistada riigietaloniks akrediteeritud või rahvusvahelises riigietaloni võrdluses osaleva etalonilabori kalibreerimistulemuse või rahvusvahelise riigietaloni kalibreerimis- ja mõõtevõime andmebaasi tunnustuse alusel. 2

3 (3) Valdkonna eest vastutav minister võib riigietaloni puudumisel metroloogia toimimiseks olulises valdkonnas määrata riigi tugietaloni, arvestades olemasolevat pädevust ja ressurssi. (4) Riik katab riigietaloni soetamiseks, säilitamiseks, arendamiseks, kalibreerimiseks ja rahvusvaheliseks võrdlemiseks tehtavad põhjendatud tegevuskulud ning investeeringud. (5) Riik võib katta majandusliku tasuvuse kaalutlusest lähtudes tugietaloni säilitamiseks, arendamiseks, kalibreerimiseks ja rahvusvaheliseks võrdlemiseks tehtavad põhjendatud tegevuskulud. (6) Riigi- ja tugietalonide valiku, kinnitamise, säilitamise ja kasutamise korra, nende säilitamiseks, arendamiseks, kalibreerimiseks ja rahvusvaheliseks võrdlemiseks tehtavate põhjendatud kulutuste loetelu ning riigi- ja tugietalonide nimistu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. 5. Mõõtetulemuse jälgitavuse tõendamine (1) Mõõtetulemuse jälgitavus on tõendatud, kui mõõtmisel kasutatakse taadeldud mõõtevahendit ja: 1) mõõtmise on teinud pädev mõõtja, kes on akrediteeritud või erialaselt pädevaks mõõtjaks tunnistatud, järgides asjakohast mõõtemetoodikat, või 2) mõõtmisel on järgitud mõõteseadusest või muust seadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktist tulenevaid üksikasjalikke nõudeid mõõteprotseduurile ja mõõtetulemuse töötlemisele. (2) Kui õigusaktis ei ole mõõtevahendile seatud taatlemise kohustust, võib mõõtetulemuse jälgitavuse tõendamisel kasutada jälgitavalt kalibreeritud mõõtevahendit või sertifitseeritud etalonainet. (3) Mõõtetulemuse jälgitavuse tõendamisel võib seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktiga lubada kasutada mõõtmiseks seadet, mida ei ole võimalik jälgitavalt kalibreerida või taadelda, järgides seadme kontrolliks asjakohaseid protseduure ja mõõtemetoodikat. (4) Nõuded mõõteprotseduurile ja mõõtetulemuse töötlemisele võib kehtestada Vabariigi Valitsus või valdkonna eest vastutav minister määrusega. (5) Nõuded mõõtja erialasele pädevusele ning pädevuse hindamise ja tõendamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. 2. peatükk LEGAALMETROLOOGILINE KONTROLL 1. jagu Mõõtevahendi metroloogiline kontroll 1. jaotis Üldnõuded 6. Mõõtevahendi metroloogilise kontrolli üldnõuded (1) Mõõtevahendi metroloogilise kontrolli liigid on: 1) vastavushindamine; 2) riigisisene tüübikinnitus; 3) taatlemine; 4) legaalmetroloogiline ekspertiis. (2) Mõõtevahendi metroloogilise kontrolli võib teha kohustuslikuks järgmistel kasutusaladel: 1) tehingus pikkuse, ruumala, massi, temperatuuri, rõhu, soojus- ja elektrienergia, vedeliku- ja gaasikoguse ning tiheduse ja ainete sisalduse mõõtmisel; 2) tasu arvestamiseks transpordi-, side- ja postiteenuse osutamisel; 3) tolli- ja maksuseaduste nõuete täitmiseks; 3

4 4) õigusaktist tuleneva nõude kontrollimisel ja riikliku järelevalve käigus; 5) ekspertiisi tegemisel kriminaalasja kohtueelses menetluses, kohtu- ja vahekohtumenetluses ning väärteo kohtuvälises menetluses; 6) ravimi valmistamisel ja kontrollimisel; 7) meditsiinis patsiendi tervise kontrollimisel, diagnoosimisel ja ravimisel; 8) kinnispaki täitekoguse ning mõõtemahutina kasutatava pakendi mahu kontrollimisel. (3) Kui mõõtevahendi metroloogiline kontroll on käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kohustuslik, peab mõõtevahend enne turule laskmist või kasutusele võtmist olema metroloogilise kontrolli käigus nõuetele vastavaks tunnistatud, arvestades alljärgnevat: 1) sellise mõõtevahendi nõuetele vastavus, millele on kehtestatud nõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/32/EL mõõtevahendite turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, , lk ), peab olema hinnatud vastavalt toote nõuetele vastavuse seaduse 5 lõike 4 alusel kehtestatud mõõtevahenditele nõuded sätestavale määrusele; 2) mitteautomaatkaalu nõuetele vastavus peab olema hinnatud vastavalt toote nõuetele vastavuse seaduse 5 lõike 4 alusel kehtestatud mitteautomaatkaaludele nõuded sätestavale määrusele; 3) mõõtevahendile, millele on kehtestatud nõuded seda liiki mõõtevahendit käsitlevas Euroopa Ühenduse Nõukogu direktiivis (edaspidi EÜ üksikdirektiiv), peab olema tehtud metroloogiline kontroll vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/34/EÜ mõõtevahendeid ja metroloogilise kontrolli meetodeid käsitlevate ühissätete kohta (ELT L 106, , lk 7 24); 4) mõõtevahendile, millele ei ole kehtestatud nõudeid käesoleva lõike punktides 1 3 nimetatud õigusaktidega, peab olema tehtud riigisisese tüübikinnitustunnistuse alusel riigisisene esmataatlus. (4) Metroloogiliselt kontrollitud mõõtevahendite kohustuslikud kasutusalad koos eranditega, metroloogilise kontrolli alla kuuluvate mõõtevahendite nimistu, täpsusnõuded, taatluskehtivusajad ning metroloogilise kontrolli ja statistilise taatluse täpsustatud nõuded kehtestab käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud kasutusaladest lähtudes ja mõõtmise usaldusväärsuse tagamiseks valdkonna eest vastutav minister määrusega (edaspidi metroloogilise kontrolli nimistu). (5) Tehnilise Järelevalve Amet avaldab oma veebilehel nende EÜ üksikdirektiivide loetelu ja kehtivustingimused, mille alusel on välja antud Euroopa Ühenduse (edaspidi EÜ) tüübikinnitustunnistused, samuti EÜ tüübikinnitustähiste ja EÜ esmataatluse märgiste ning vastavusmärgiste kirjeldused ja kehtivusajad. (6) Käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud metroloogilise kontrolli nimistusse kantud mõõtevahendi turule laskja esitab mõõtevahendi ostjale, taatluslaborile ja riikliku järelevalve teostajale nende soovil EÜ või Euroopa Liidu (edaspidi EL) tüübihindamis-, konstruktsioonihindamis- või tüübikinnitustunnistuse või riigisisese tüübikinnitustunnistuse. 7. Riigisisese tüübikinnitustunnistuse nõue 2. jaotis Riigisisene tüübikinnitustunnistus (1) Käesoleva seaduse 6 lõike 4 alusel kehtestatud metroloogilise kontrolli nimistusse kantud mõõtevahendil, millele kohaldatakse 6 lõike 3 punkti 4, peab enne turule laskmist ja 6 lõike 4 alusel kehtestatud metroloogilise kontrolli nimistus nimetatud otstarbel kasutusele võtmist olema riigisisene tüübikinnitustunnistus. (2) Riigisisest tüübikinnitustunnistust ei ole vaja alkoholi ja vedelkütuse mõõtemahuti ning selle juurde kuuluva püsitorustiku kohta. Nende vastavust asjakohases tehnilises spetsifikatsioonis esitatud nõuetele tõendab jälgitav kalibreerimistulemus. 4

5 8. Riigisisese tüübikinnitustunnistuse andmine, muutmine, kehtivusaja pikendamine ja kehtetuks tunnistamine (1) Riigisisese tüübikinnitustunnistuse annab Tehnilise Järelevalve Amet mõõtevahendi kohta, millele kohaldatakse käesoleva seaduse 6 lõike 3 punkti 4 ja mis on saanud legaalmetroloogilisel ekspertiisil positiivse tulemuse. (2) Taotluse riigisisese tüübikinnitustunnistuse andmiseks, muutmiseks või selle kehtivusaja pikendamiseks esitab mõõtevahendi tootja või tootja volitatud esindaja, üksikeksemplarina ostetud mõõtevahendi korral ka levitaja või valdaja (edaspidi taotleja) Tehnilise Järelevalve Ametile, kes teeb esitatud dokumentide alusel legaalmetroloogilise ekspertiisi. (3) Legaalmetroloogilise ekspertiisi käigus tehakse kindlaks mõõtevahendi tüübi vastavus õigusaktides ning asjakohases tehnilises spetsifikatsioonis sätestatud metroloogilistele ja tehnilistele nõuetele. (4) Legaalmetroloogilisel ekspertiisil on mõõtevahendi nõuetele vastavuse tõendamisel aluseks Euroopa Majanduspiirkonna riigis või Šveitsis antud riigisisene tüübikinnitustunnistus või muu asjakohane nõuetele vastavust tõendav dokument, samuti akrediteeritud katse- või kalibreerimislabori katse- või kalibreerimistulemus. Vajaduse korral võib Tehnilise Järelevalve Amet mõõtevahendi saata akrediteeritud katse- või kalibreerimislaborisse lisakatsetusele või -kalibreerimisele, mille põhjendatud kulud kannab taotleja. (5) Riigisisese tüübikinnitustunnistuse andmise, muutmise või selle kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras. (6) Euroopa Majanduspiirkonna välisest riigist, välja arvatud Šveitsist, imporditud või Eestis toodetud mõõtevahendi märgistab tootja, importija või tootja volitatud esindaja tüübikinnitustähisega, mida on kirjeldatud riigisiseses tüübikinnitustunnistuses. Euroopa Majanduspiirkonna riigis ja Šveitsis riigisisese tüübikinnitustunnistuse saanud ning tüübikinnitustähisega mõõtevahend ei vaja lisaks Eesti tüübikinnitustähist. (7) Tehnilise Järelevalve Amet tunnistab riigisisese tüübikinnitustunnistuse kehtetuks, kui: 1) taotleja on esitanud valeandmeid, mis mõjutasid riigisisese tüübikinnitustunnistuse andmise otsust; 2) tüübikinnitustunnistus ei vasta õigusaktis sätestatud nõuetele; 3) tüübikinnitusega mõõtevahendi kasutamisel ilmneb viga, mis ei võimalda seda tüüpi mõõtevahendit eesmärgipäraselt kasutada. (8) Riigisisese tüübikinnitustunnistuse kehtetuks tunnistamisest teavitatakse tüübikinnituse taotlejat ja selle mõõteliigi alal tegutsevaid taatluslaboreid viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates. (9) Riigisisese tüübikinnitustunnistuse taotlemise, andmise, muutmise, kehtetuks tunnistamise ja selle kehtivusaja pikendamise ning legaalmetroloogilise ekspertiisi korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. 9. Riigisisese tüübikinnitustunnistuse kehtivusaeg (1) Riigisisene tüübikinnitustunnistus antakse kehtivusega kuni kümme aastat, tähtajatult või teise riigi legaalmetroloogiaasutuse tüübikinnitustunnistuse kehtivusaja lõpuni. (2) Riigisisese tüübikinnitustunnistuse kehtivusaja määramisel arvestatakse mõõtevahendi nõuetele vastavust tõendava dokumendi kehtivust ja mõõtevahendi tehnilist lahendust. (3) Riigisisese tüübikinnitustunnistuse kehtivust võib pikendada kuni kümne aasta võrra või selle võib muuta tähtajatuks. (4) Riigisisese tüübikinnitustunnistuse kehtivust ei pikendata, kui: 1) seda tüüpi mõõtevahendile on kehtestatud nõuded Euroopa Liidu õigusaktiga; 5

6 2) õigusaktiga kehtestatud nõuded on mõõtevahendi kehtivas tüübikinnitustunnistuses kindlaksmääratud metroloogilistest ja kasutusnõuetest rangemad ning mõõtevahendi tüüp ei vasta nendele. 10. Taatluskohustuse täitmine 3. jaotis Taatluskohustuse täitmine ja taatlemine (1) Mõõtevahendi taatlemise kohustus loetakse täidetuks, kui mõõtevahend on nõuetele vastavaks tunnistatud vähemalt ühe järgmistes punktides nimetatud tegevuse käigus ja mõõtevahendi taatluskehtivusaeg ei ole möödunud: 1) EÜ esmataatlus, mida teeb EÜ üksikdirektiivi järgi toodetud uuele mõõtevahendile käesoleva seaduse -s 15 sätestatud nõuetele vastav taatluslabor; 2) mitteautomaatkaalu vastavushindamine toote nõuetele vastavuse seaduse 5 lõike 4 alusel kehtestatud mitteautomaatkaaludele nõuded sätestava määruse nõuete järgi, mida teeb selle valdkonna pädev teavitatud asutus; 3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2014/32/EL reguleeritud mõõtevahendi vastavushindamine toote nõuetele vastavuse seaduse 5 lõike 4 alusel kehtestatud mõõtevahenditele nõuded sätestava määruse nõuete järgi, mida teeb selle valdkonna pädev teavitatud asutus; 4) riigisisene esmataatlus, mida teeb riigisisese tüübikinnitustunnistuse alusel esimest korda kasutusele võetavale mõõtevahendile käesoleva seaduse -s 13 sätestatud nõuetele vastav taatluslabor; 5) riigisisene kordustaatlus (edaspidi kordustaatlus) mõõtevahendi jätkuva nõuetele vastavuse tõendamiseks, mida teeb käesoleva seaduse -s 13 sätestatud nõuetele vastav taatluslabor kasutusel olevale mõõtevahendile, mis on varem vastavushindamisel nõuetele vastavaks tunnistatud või mida on taadeldud. (2) Kohustusliku metroloogilise kontrolli alla kuuluva mõõtevahendi taatluskehtivusaeg on vähemalt kuus kuud. (3) Kui konkreetse mõõtevahendi riigisiseseks taatlemiseks Eestis võimalus puudub, võib Tehnilise Järelevalve Amet jälgitava mõõtetulemuse alusel teha selle mõõtevahendi legaalmetroloogilise ekspertiisi ja tunnistada mõõtevahendi taadelduks käesoleva seaduse 8 lõike 9 alusel kehtestatud korra kohaselt. (4) Taatluskohustust täidab taatluskohustuse kandja, kes on: 1) mõõtevahendi turule laskmise ja kasutusele võtmise korral selle tootja, tootja volitatud esindaja, importija või levitaja; 2) mõõtevahendi kasutamise korral selle valdaja või kasutaja. (5) Taatluskohustuse kandja tagab mõõtevahendi kasutamise nii, nagu on ette nähtud õigusaktides, tüübihindamistunnistuses või tüübikinnitustunnistuses, tootja koostatud kasutusjuhendis ning asjakohases tehnilises spetsifikatsioonis. (6) Taatlusmärgiseta, võltsitud või rikutud taatlusmärgisega mõõtevahendi taatlemise kohustus ei ole täidetud. Kui taatlusmärgis on kasutusel ainult tehtud taatluse kohta teabe edastamiseks, ei mõjuta selle rikkumine mõõtevahendi taatlemise kohustuse täitmist. 11. Riigisisene taatlemine (1) Mõõtevahendi riigisisesel taatlemisel hinnatakse, kas käesoleva seaduse 6 lõike 4 alusel kehtestatud metroloogilise kontrolli nimistusse kantud mõõtevahend vastab õigusaktis esitatud ja EÜ või EL tüübihindamis-, konstruktsioonihindamis- või tüübikinnitustunnistuses või riigisiseses tüübikinnitustunnistuses kindlaksmääratud nõuetele, arvestades käesoleva seaduse 7 lõikes 2 sätestatut. 6

7 (2) Taadelda ei või mõõtevahendit, mille tüübihindamis- või tüübikinnitustunnistus on kehtetuks tunnistatud. (3) Riigisisest esmataatlust ei tehta kasutusele võetavale mõõtevahendile, mille tüübikinnitustunnistuse kehtivusaeg on lõppenud. (4) Kordustaatluse alaliigid on: 1) perioodiline kordustaatlus, mis tehakse kasutuses olevale mõõtevahendile eesmärgiga pikendada selle taatluskehtivusaega käesoleva seaduse 6 lõike 4 alusel kehtestatud määruses sätestatud perioodi võrra; 2) erakorraline taatlus, mis algatatakse, kui taatluskehtivusajal on kahtlus mõõtevahendi nõuetele vastavuses; 3) statistiline taatlus, mille käigus üks mõõtevahendite kogum tunnistatakse taadelduks selle põhjal, et juhuslikkuse põhimõttel esindusvalimisse arvatud sobiva arvu mõõtevahendite taatlemise tulemus kantakse üle kõikidele kogumisse kuuluvatele mõõtevahenditele. (5) Kordustaatlust võib teha ka juhul, kui mõõtevahendi kasutusele võtmise eelduseks olnud tüübihindamis- või tüübikinnitustunnistuse kehtivusaeg on lõppenud. 12. Erakorraline taatlus (1) Mõõtevahendi valdaja või kasutaja algatab ja korraldab erakorralise taatluse, kui taatluskehtivusajal ilmneb kahtlus mõõtevahendi nõuetele vastavuses või erakorraliseks taatluseks esitab taotluse mõõtevahendi kasutamisega seotud isik. (2) Erakorralist taatlust ei algatata taotluse alusel haldus- ja süüteomenetluses kasutatavate mõõtevahendite korral. (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse alusel algatatud erakorralise taatluse eest tasub: 1) mõõtevahendi valdaja või kasutaja, kui mõõtevahend ei vasta taatlustulemuse põhjal nõuetele; 2) erakorralise taatluse taotleja, kui mõõtevahend vastab taatlustulemuse põhjal nõuetele. (4) Mõõtevahendi valdajal või kasutajal on õigus pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse saamist nõuda taotlejalt erakorralise taatluse algatamise ja korraldamisega seotud kulude ettetasumist. 13. Taatluslabor (1) Isik, kes taotleb riigisisese taatlemise alal taatluslaborina tegutsemiseks tegevusluba või tegutseb riigisisese taatlemise alal taatluslaborina, peab vastama järgmistele nõuetele: 1) isiku tegevusalade hulka kuulub mõõtevahendite taatlemine; 2) isik on taatlemiseks akrediteeritud inspekteerimisasutusena; 3) isikul on mõõtevahendi taatlemiseks vajaliku hariduse, väljaõppe ja kogemusega töötaja (edaspidi taatleja); 4) isikul on mõõtevahendi taatlemiseks sobiv etalon, seade ja ruum ning standardne või valideeritud taatlusmetoodika; 5) isik ja iga tema taatleja on majandus- ja kutsetegevuses sõltumatu taadeldava mõõtevahendi tootjast, tootja volitatud esindajast, importijast, levitajast ning selle mõõtevahendi ettenähtud otstarbel kasutajast; 6) isikul on taatluslaborina tegutsemise ajal kehtiv vastutuskindlustus kindlustussumma ulatuses, mis tagab tema tegevusest taatluslaborina kolmandale isikule tekkida võiva kahju hüvitamise ning mis on vähemalt 6400 eurot. (2) Taatluslaborile tegevusloa andmisele, selle kehtivuse peatamisele ja kehtetuks tunnistamisele, samuti taatluslaborina tegutsemisele ning taatluslabori üle riikliku järelevalve teostamisele 7

8 kohaldatakse toote nõuetele vastavuse seaduses vastavushindamisasutuse kohta sätestatut, välja arvatud toote nõuetele vastavuse seaduse -d 28 ja 34, käesolevast seadusest tulenevate erisustega. (3) Taatluslaborile tegevusloa esmakordsel andmisel annab loa andja talle tunnusnumbri. (4) Taatluslabor tagab eelmise aasta riigisisese esmataatluse ja kordustaatluse tulemuste Tehnilise Järelevalve Ametile kättesaadavuse mõõtevahendi liikide kaupa taatlemisele järgneva aasta 1. veebruariks. 14. Riigisisese taatluse tulemuse vormistamine, säilitamine ja andmine ning nõuded taatlusmärgisele (1) Riigisisese taatluse tulemuseks on hinnang mõõtevahendi käesoleva seaduse 11 lõikes 1 viidatud nõuetele vastavuse kohta. (2) Riigisisese taatluse käigus kannab taatleja saadud mõõtetulemused ja vaatlusandmed taatlusprotokolli, mille kohustuslikud andmed on nimetatud taatlusmetoodikas. (3) Taatluslabor säilitab taatlusprotokolli vähemalt mõõtevahendi kahekordse taatluskehtivusaja jooksul. Kui kahekordne taatluskehtivusaeg on pikem kui 30 aastat, säilitab taatluslabor taatlusprotokolli vähemalt 30 aastat. (4) Riigisisese taatluse tulemuse põhjal paigaldab taatleja taatlusnõuetele vastavale mõõtevahendile taatlusmärgise või -märgised. (5) Taatlusmärgised peavad olema paigaldatud nii, et vähemalt ühte neist rikkumata ei saa mõõtevahendit justeerida ega mõõtevahendi elemente vahetada. (6) Mõõtevahendite komplekti või käesoleva seaduse 7 lõikes 2 nimetatud mõõtevahendi kohta annab taatleja mõõtevahendit identifitseeriva taatlustunnistuse. Muul juhul antakse taatlustunnistus mõõtevahendi taatlusele esitaja soovil. (7) Taatleja kõrvaldab taatlusnõuetele mittevastavalt mõõtevahendilt kõik sellele varem paigaldatud taatlusmärgised ja annab mõõtevahendi nõuetele mittevastavuse kohta tõendi. Mittevastavuse tõendi võib taatlusele esitaja soovil jätta andmata. (8) Taatlusmärgisele esitatavad nõuded eesmärgiga tagada taatlusmärgise kõrge kvaliteet, taatlusmärgise tellimise, kasutamise ja hoidmise korra ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslikud andmed kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega. 15. EÜ esmataatlust tegev taatluslabor (1) Mõõtevahendi EÜ esmataatlust teeb käesoleva seaduse -s 13 sätestatud nõuetele vastav taatluslabor, kes järgib oma taatlustegevuses mõõtevahendi metroloogilise kontrolli ja taadeldava mõõtevahendi kohta kehtestatud EÜ üksikdirektiivi nõudeid. (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taatlustegevuse nõuetele vastavust hindab akrediteerimisasutus akrediteerimise käigus. (3) Tehnilise Järelevalve Amet teavitab EÜ esmataatluseks tegevusloa saanud taatluslaborist Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu liikmesriike. Sellise teavitamise puhul ei kohaldata toote nõuetele vastavuse seaduse -st 34 tulenevaid nõudeid. 2. jagu Kinnispakk ja mõõtemahutina kasutatav pakend 16. Nõuded kinnispakile, selle käitlemisele ja kontrollile (1) Kinnispakis sisalduva toote nimikogus käesoleva seaduse tähenduses väljendatakse massi- või mahuühikus vahemikus 5 grammi kuni 10 kilogrammi või 5 milliliitrit kuni 10 liitrit. 8

9 (2) Pakendaja või importija peab tagama, et tema käideldav kinnispakk vastab kinnispaki täitekoguse lubatud hälvetele nimikogusest, kinnispaki eelmääratud nimikogusele ja märgistamisele kehtivatele nõuetele. (3) Pakendaja peab käitlemisprotsessis kontrollima täitekogust igal kinnispaki kogumil, mille moodustavad samas kohas pakitud võrdse nimikogusega, samaliigilised ja ühele tootmistsüklile vastavad kinnispakid. Importija peab kontrollima kinnispaki täitekogust regulaarsusega, mis tagab kinnispaki käesoleva paragrahvi lõike 2 nõuetele vastavuse. (4) Kinnispaki täitekoguse kontrollimiseks tuleb kasutada taadeldud või taatluskohustuse puudumise korral jälgitavalt kalibreeritud mõõtevahendit. (5) Pakendaja võib kinnispaki tähistada e-märgisega, mis kantakse kinnispakile tõendamaks kinnispaki vastavust õigusakti nõuetele, kui on täidetud järgmised nõuded: 1) kinnispakk vastab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud nõuetele ja 2) kinnispaki täitekoguse kontrollimise ja tagamise süsteemi on sertifitseerinud asjakohase akrediteeringuga sertifitseerimisasutus ning pakendajal on sellekohane kehtiv sertifikaat. (6) Pakendajal või importijal, kes märgistab kinnispaki e-märgisega, peab olema dokumentatsioon täitekoguse kontrollimise kohta ning ta peab seda säilitama vähemalt ühe aasta jooksul kontrollimisest arvates. (7) Korrakaitseorgan kasutab kinnispaki täitekoguse kontrollimisel taadeldud või taatluskohustuse puudumise korral jälgitavalt kalibreeritud mõõtevahendit ja järgib käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud korda. (8) Kinnispakkide kohustuslikud eelmääratud nimikogused, kinnispaki märgistamise nõuded, täitekoguse lubatud hälbed nimikogusest ning kinnispaki täitekoguse kontrollimise korra kehtestab tarbija huvide kaitsmise eesmärgil valdkonna eest vastutav minister määrusega. 17. Nõuded mõõtemahutina kasutatavale pakendile, selle käitlemisele ja kontrollile (1) Mõõtemahutina kasutatav pakend peab: 1) olema valmistatud materjalist, mis on piisavalt jäik ja püsiv ning mille omadused tagavad klaasiga samaväärsed metroloogilised karakteristikud; 2) olema metroloogiliste karakteristikute, kuju ja tootmiskorralduse ühtsuse põhjal piisava täpsusega mõõtevahend, mis välistab vajaduse vedeliku kogust vahetult mõõta, kui mõõtemahutina kasutatav pakend täidetakse konkreetse tasemeni selle kogumahust; 3) olema suletav. (2) Mõõtemahutina kasutatava pakendi tootja või importija tagab, et mõõtemahutina kasutatav pakend vastaks nimimahu lubatud hälvetele ning mõõtemahutina kasutatava pakendi märgistamise ja kontrollimise nõuetele. (3) Mõõtemahutina kasutatavale pakendile märgib tootja nimimahu ja kinnispaki valmistamiseks vajaliku teabe ning tootja identifitseerimistähise. (4) Mõõtemahutina kasutatava pakendi tootja esitab toodetavale mõõtemahutina kasutatavale pakendile kantava identifitseerimistähise joonise Tehnilise Järelevalve Ametile, kes teavitab sellest tähisest Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu liikmesriike. (5) Mõõtemahutina kasutatava pakendi tootja võib mõõtemahutina kasutatava pakendi märgistada eritähisega з (pööratud epsilon), kui pakendi vastavus käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele on tõendatud. (6) Mõõtemahutina kasutatava pakendi mahu kontrollimisel tuleb kasutada taadeldud või taatluskohustuse puudumise korral jälgitavalt kalibreeritud mõõtevahendit. 9

10 (7) Mõõtemahutina kasutatava pakendi nimimahu väärtused ja nimimahu lubatud hälbed ning mõõtemahutina kasutatava pakendi märgistamise nõuded ja mahu kontrollimise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega eesmärgiga tagada kinnispaki valmistamisel mõõtemahutina kasutatava pakendi kasutamisega korrektne kinnispaki täitekogus. 3. peatükk METROLOOGIA VALDKONNA PÄDEVAD ASUTUSED 18. Metroloogia keskasutus (1) Metroloogia keskasutus on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala riigiasutus, kes täidab vastavalt oma põhimäärusele käesolevas paragrahvis nimetatud ülesandeid, või juriidiline isik, kellega on valdkonna eest vastutav minister sõlminud halduskoostöö seaduses sätestatud tingimustel ja korras halduslepingu nende ülesannete täitmiseks. (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud halduslepingu täitmise üle teostab järelevalvet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. (3) Kui haldusleping lõpetatakse ühepoolselt või esineb muu põhjus, mis takistab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud halduslepingu alusel haldusülesande saanud isikul jätkata haldusülesande täitmist, korraldab haldusülesande edasise täitmise Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala riigiasutus. (4) Metroloogia keskasutus täidab järgmisi ülesandeid: 1) korraldab riigietaloni kalibreerimist ning koordineerib riigi finantseeritava tugietaloni perioodilist kalibreerimist ja võrdlusmõõtmist rahvusvahelise või teise riigi etaloniga võrdlemiseks; 2) esindab valdkonna eest vastutava ministri volitusel Eestit Euroopa Liidu ja rahvusvahelistes metroloogiaorganisatsioonides; 3) koordineerib riigietaloni laborite arendus- ja teadustegevust; 4) koostab ja esitab valdkonna eest vastutavale ministrile riigietaloni arendusplaani ning aruande; 5) korraldab kalibreerimis- ja taatluslaborite vahelist võrdluskalibreerimist; 6) korraldab metroloogiaalast koolitust; 7) osaleb metroloogia valdkonnas toimuvas standardimises ja eestikeelse terminoloogia korrastamises; 8) on võimeline täitma käesoleva seaduse -s 19 nimetatud ülesandeid. 19. Riigietaloni labor (1) Riigietaloni labor on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala riigiasutus, kes täidab vastavalt oma põhimäärusele riigietaloni labori ülesandeid, või juriidiline isik, kellega on valdkonna eest vastutav minister sõlminud halduskoostöö seaduses sätestatud tingimustel ja korras halduslepingu nende ülesannete täitmiseks. (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud halduslepingu täitmise üle teostab järelevalvet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. (3) Kui haldusleping lõpetatakse ühepoolselt või esineb muu põhjus, mis takistab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud halduslepingu alusel haldusülesande saanud isikul jätkata haldusülesande täitmist, korraldab haldusülesande edasise täitmise Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala riigiasutus. 10

11 (4) Riigietaloni labori valikul ja nimetamisel tuleb arvesse võtta laborisse tehtavaid investeeringuid ning labori eeldusi kasutada ressursse riigietaloni hoidmiseks ja arendamiseks optimaalselt. (5) Riigietaloni labori ülesanded on riigietaloni soetamine, säilitamine, arendamine, kalibreerimine ja kasutamine. (6) Riigietaloni labor peab: 1) olema erapooletu ja sõltumatu; 2) tagama kliendiinfo konfidentsiaalsuse; 3) järgima kvaliteedistandardeid, rahvusvahelisi leppeid ja protseduure; 4) arendama riigietaloni kooskõlas valdkonna eest vastutava ministri otsuste ja soovitustega; 5) tagama oma metroloogilise tegevuse rahvusvahelise ekvivalentsuse; 6) kasutama riiklikke vahendeid sihtotstarbeliselt ja säästlikult ning vastavalt oma põhitegevusele; 7) olema vajalikus ulatuses ja kasutatava kalibreerimismeetodi jaoks akrediteeritud kalibreerimislaborina; 8) omama kogu tegutsemisaja jooksul oma tegevusest kolmandale isikule tekkida võiva kahju hüvitamiseks kehtivat vastutuskindlustuslepingut vähemalt euro suuruse kindlustussumma ulatuses; 9) osalema metroloogia keskasutuse korraldatavas võrdlusmõõtmises vastavalt oma pädevusele. (7) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium avaldab oma veebilehel riigietaloni laborite nimekirja koos nende ülesannete loeteluga. 20. Tugietaloni labor (1) Tugietaloni labor on juriidiline isik, kellele kuuluv tugietalon on kinnitatud käesoleva seaduse 4 lõike 6 alusel kehtestatud määrusega. (2) Tugietaloni labor peab: 1) tugietaloni säilitama ning võimaldama seda kasutada; 2) osalema oma tasemele sobivas rahvusvahelises võrdlusmõõtmises; 3) olema vajalikus ulatuses ja kasutatava kalibreerimismeetodi jaoks akrediteeritud kalibreerimis- või katselaborina; 4) tagama kolmandale isikule võimalike kahjude hüvitamise, kui need on põhjustatud labori esitatud valest tulemusest. (3) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium avaldab oma veebilehel tugietaloni laborite nimekirja koos nende ülesannete loeteluga. 21. Legaalmetroloogiaasutus Legaalmetroloogiaasutus on Tehnilise Järelevalve Amet, kelle ülesanded on: 1) teha legaalmetroloogilist ekspertiisi; 2) anda mõõtevahendite riigisiseseid tüübikinnitustunnistusi; 3) tunnistada käesoleva seaduse 10 lõikes 3 nimetatud juhul mõõtevahend taadelduks. 22. Riiklik järelevalve 4. peatükk RIIKLIK JÄRELEVALVE (1) Käesolevas seaduses, välja arvatud 3. peatükis, ja käesoleva seaduse alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle teostab riiklikku järelevalvet Tehnilise Järelevalve Amet. Kaubandustegevuses kasutatavate mõõtevahendite üle teostab kaubandustegevuse seaduses sätestatud pädevuse piires riiklikku järelevalvet ka Tarbijakaitseamet. 11

12 (2) Tehnilise Järelevalve Ameti pädevusse kuulub järelevalve: 1) kohustuslike mõõtühikute kasutamise üle; 2) mõõtetulemuste jälgitavuse tõendamise ja pädeva mõõtja üle; 3) mõõtevahendite vastavushindajana teavitatud asutuste vastavushindamistegevuse üle; 4) taatluskohustuse täitmise üle; 5) kohustusliku metroloogilise kontrolli alla kuuluvate mõõtevahendite kasutamise üle; 6) käesoleva seaduse -des 13 ja 15 nimetatud taatluslaborite taatlustegevuse üle; 7) kinnispaki ja mõõtemahutina kasutatavate pakendite käitlemise ning täitekoguse kontrollimise üle. 23. Riikliku järelevalve erimeetmed Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamise eesmärgil kohaldada korrakaitseseaduse -des ja sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras. 24. Riikliku järelevalve erisused Korrakaitseorgan võib korrakaitseseaduse -s 50 sätestatud tingimustel siseneda ruumi ja territooriumile, kus: 1) kasutatakse kohustusliku metroloogilise kontrolli alla kuuluvat mõõtevahendit, samuti kohta, kus taadeldakse või hoitakse turule laskmiseks või kasutusele võtmiseks mõeldud mõõtevahendit; 2) tehakse mõõtevahendi vastavushindamist; 3) käideldakse kinnispakke või mõõtemahutina kasutatavaid pakendeid. 5. peatükk VASTUTUS 25. Mõõtevahendi kasutamise nõuete rikkumine (1) Metroloogiliselt kontrollitud mõõtevahendi kasutamise kohustuse ja kasutamise nõuete rikkumise eest, kui sellega tekitati oluline kahju, karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni eurot. 26. Taatlusmärgise võltsimine, võltsitud taatlusmärgise müümine ja võltsitud taatlusmärgisega mõõtevahendi kasutamine (1) Mõõtevahendi taatlusmärgise võltsimise, võltsitud taatlusmärgise müümise või võltsitud taatlusmärgisega mõõtevahendi kasutamise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni eurot. 27. Mõõtevahendi taatlemise nõuete rikkumine (1) Mõõtevahendi riigisisese taatlemise nõuete rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut. (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni eurot. 12

13 28. Kinnispaki käitlemise nõuete rikkumine (1) Kinnispaki käitlemise nõuete rikkumise eest, kui sellega põhjustati oluline kahju, karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni eurot. 29. Menetlus (1) Käesolevas peatükis sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tehnilise Järelevalve Amet. (2) Kaubandustegevuses kasutatavate mõõtevahendite puhul on lisaks Tehnilise Järelevalve Ametile käesoleva seaduse -s 25 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja ka Tarbijakaitseamet. 6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 30. Olukorrad, kus riigisisest tüübikinnitustunnistust ei nõuta Riigisisest tüübikinnitustunnistust ei nõuta: 1) enne käesoleva seaduse jõustumist kasutusele võetud üksikeksemplarina toodetud mõõtevahendi kohta; 2) enne aasta 30. oktoobrit turule lastud ja kasutusele võetud gaasiarvesti ja gaasi leppekoguse mõõturi, soojusarvesti, kestva dünaamilise toimimisega mõõtesüsteemi vedeliku, välja arvatud vesi, koguse mõõtmiseks ning automaatkaalu, taksomeetri, materiaalmõõtude, dimensioonimõõtevahendi ja heitgaasianalüsaatori kohta, millele on teises Euroopa Liidu liikmesriigis antud riigisisene tüübikinnitustunnistus. 31. Autoveoseaduse muutmine Autoveoseaduse (RT I, , 1) 77 punkti 15 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: (23) Käesoleva seaduse 84 1 lõikes 2 nimetatud alarmsõidukijuht, kellele on enne käesoleva seaduse jõustumist väljastatud alarmsõidukijuhi tähtajatu koolitustunnistus, peab täienduskoolituse läbima enne aasta 1. jaanuari. (24) Käesoleva seaduse 84 1 lõikes 3 sätestatut rakendatakse alates aasta 1. märtsist. (25) Kuni aasta 1. juunini kehtinud autoveoseaduse alusel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tunnustatud alarmsõidukijuhi koolitaja teatamiskohustus loetakse käesoleva seaduse jõustumisel täidetuks Keskkonnatasude seaduse muutmine Keskkonnatasude seaduse 32 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: (1) Kui kaevandamisloa omaja ei ole teinud markšeiderimõõdistust, arvutatakse kaevandamisõiguse tasu maapõueseaduse kohaselt määratud hinnangulise kaevandamismahu alusel. (2) Loa omaja teeb hinnangulise kaevandamismahu alusel esitatud keskkonnatasu deklaratsioonides vajaliku tasaarvestuse loa omaja poolt või käesoleva seaduse 33 1 lõike 6 alusel korraldatud markšeiderimõõdistuse tulemuste alusel selles aruandekvartalis, mil markšeiderimõõdistus toimus. (3) Kui mõõdistamisperioodil deklareeritud hinnanguline kaevandamismaht on loa omaja poolt või käesoleva seaduse 33 1 lõike 6 alusel korraldatud markšeiderimõõdistuse tulemusena tuvastatud mahust väiksem, teeb loa omaja tasaarvestuse mõõdistamise toimumise aruandekvartali keskkonnatasu deklaratsioonis. Tasu arvutamisel võetakse aluseks mõõdistamise toimumise aruandekvartalis kehtiv kaevandamisõiguse tasu määr. 13

14 (4) Kui mõõdistamisperioodil deklareeritud hinnanguline kaevandamismaht on loa omaja poolt või käesoleva seaduse 33 1 lõike 6 alusel korraldatud markšeiderimõõdistuse tulemusena tuvastatud mahust suurem, teeb loa omaja tasaarvestuse, parandades eelmiste aruandekvartalite keskkonnatasu deklaratsioonides deklareeritud kaevandamismahtusid. Parandamist alustatakse viimasest esitatud deklaratsioonist. Tasu arvutamisel võetakse aluseks kaevandamisõiguse tasu määr, mis kehtis aruandekvartalis, mille kohta esitatud deklaratsiooni parandatakse Liiklusseaduse muutmine Liiklusseaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: (1) Sõidumeerikuid võib paigaldada, remontida või kontrollida ainult äriregistrisse kantud ettevõtja, kes on mõõteseaduse alusel pädevaks mõõtjaks tunnistatud ja registreeritud Maanteeametis. ; 2) paragrahvi 192 lõike 1 punkt 9 tunnistatakse kehtetuks; 3) paragrahvi 199 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses: (9) Nõuded liiklusjärelevalve teostamisel lineaarmõõtmise mõõteprotseduurile ja mõõtetulemuse töötlemisele kehtestab Vabariigi Valitsus või tema volitatud minister määrusega Maapõueseaduse muutmine Maapõueseaduse 76 lõiked 2, 6, 7 ja 8 tunnistatakse kehtetuks. 35. Mõõteseaduse kehtetuks tunnistamine Mõõteseadus (RT I, 2004, 18, 132) tunnistatakse kehtetuks. 36. Politsei ja piirivalve seaduse muutmine Politsei ja piirivalve seaduse 3 täiendatakse lõikega 1 1 järgmises sõnastuses: (1 1 ) Nõuded politsei ülesannete täitmisel sündmuskoha lineaarmõõtmise mõõteprotseduurile ja mõõtetulemuse töötlemisele kehtestab Vabariigi Valitsus või tema volitatud minister määrusega Riigilõivuseaduse muutmine Riigilõivuseaduse 204 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 204. Mõõtevahendi riigisisese tüübikinnitustunnistuse taotluse läbivaatamine Riigisisese tüübikinnitustunnistuse andmise, selle muutmise või kehtivusaja pikendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 240 eurot Seaduse jõustumine (1) Käesolev seadus jõustub aasta 1. jaanuaril. (2) Käesoleva seaduse 31 ja 33 punkt 2 jõustuvad aasta 1. juunil. 1 Nõukogu direktiiv 75/107/EMÜ mõõtemahutitena kasutatavaid pakendeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 42, , lk 14 20); nõukogu direktiiv 76/211/EMÜ teatavate toodete massi või mahu järgi pakendamist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 46, , lk 1 11), viimati muudetud direktiiviga 2007/45/EÜ (ELT L 247, , lk 17 20); 14

15 nõukogu direktiiv 80/181/EMÜ mõõtühikuid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise ja direktiivi 71/354/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 39, , lk 40 50), viimati muudetud direktiiviga 2009/3/EÜ (ELT L 114, , lk 10 13); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/45/EÜ, millega kehtestatakse eeskirjad kinnispakkides olevate toodete nimikoguste kohta, tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 75/106/EMÜ ja 80/232/EMÜ ning muudetakse nõukogu direktiivi 76/211/EMÜ (ELT L 247, , lk 17 20); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/34/EÜ mõõtevahendeid ja metroloogilise kontrolli meetodeid käsitlevate ühissätete kohta (ELT L 106, , lk 7 24); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/31/EL mitteautomaatkaalude turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, , lk ); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/32/EL mõõtevahendite turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, , lk ), muudetud direktiiviga 2015/13/EL (ELT L 3, , lk 42 43). Eiki Nestor Riigikogu esimees Tallinn, 9. mai

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

AS Metrosert

AS Metrosert Otsus Tallinn 30.12.2009 nr 5.1-5/09-0052 Metrex Mõõtekeskus OÜ 03.12.2008 taotluse alusel alustatud haldusmenetluse lõpetamine AS Metrosert tegevuse suhtes 1. Haldusmenetluse algatamine Metrex Mõõtekeskus

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc

Microsoft Word _se-et_ok_korr_C.doc 1(2) 26.06.2008 Projekti nr T000242-04 TÜÜBIKINNITUSTUNNISTUS 5141/91 ehitiste tehniliste nõuete seaduse (Byggnadsverklag BVL, 1994:847) paragrahvide 18 20 järgi OTSINGUSÕNA: TULEKAITSE Vahelagi TULEPÜSIVUSKLASSI

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

Autoveoseaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Autoveoseadus jõustus 1. oktoobril aastal. Alates sellest ajast on seadust

Autoveoseaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Autoveoseadus jõustus 1. oktoobril aastal. Alates sellest ajast on seadust Autoveoseaduse eelnõu seletuskiri 1. Sissejuhatus 1.1. Sisukokkuvõte Autoveoseadus jõustus 1. oktoobril 2000. aastal. Alates sellest ajast on seadust muudetud kahekümnel korral. Kehtivas seaduses kavandatavate

Rohkem

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1

KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 KINNITATUD Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu 15.04.2019 otsusega nr 13 SISEKAITSEAKADEEMIA KUTSE ANDMISE KORD pääste valdkonna kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord) reguleerib järgmiste

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

Eelnõu 24

Eelnõu 24 EHITUSSEADUSTIK Sisukord EHITUSSEADUSTIK... 6 I. OSA... 6 ÜLDOSA... 6 1. PEATÜKK... 6 ÜLDSÄTTED... 6 1. Seadustiku eesmärk... 6 2. Seadustiku kohaldamisala... 6 3. Ehitis... 6 4. Ehitamine... 7 5. Ehitusprojekt...

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

untitled

untitled MÄNGUASJADE OHUTUS Laste kõrgetasemelise kaitse tagamine Euroopa Komisjon Ettevõtluse tööstuse peadirektoraat Fotolia Orange Tuesday ELis on ligikaudu 80 miljonit alla 14 aasta vanust last ning otseselt

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha

EESTI STANDARD EVS 927:2017 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt sha EESTI STANDARD EHITUSLIK PÕLETATUD PÕLEVKIVI Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials Specification, performance and conformity EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

EELNÕU Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus

EELNÕU Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus EELNÕU 21.06.2013 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 58 punkt

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri SELETUSKIRI Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruste muutmise eelnõu juurde I. SISSEJUHATUS Määrust muudetakse perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse reguleerimisala Vastu võetud 19.10.2000 Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.  SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET

Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Suunised Reitinguagentuuride meetodite valideerimise ja läbivaatamise suunised 23/03/2017 ESMA/2016/1575 ET Sisukord 1 Kohaldamisala... 3 2 Mõisted, õiguslikud viited ja lühendid... 4 3 Eesmärk... 5 4

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Jvtasu_2017_en0612

Jvtasu_2017_en0612 Rahandusministeerium Meie: 07.12.2016 nr 1.4-3/2257 Ministri määruse eelnõu kooskõlastamiseks esitamine Austatud minister Maaeluministeerium esitab Teile kooskõlastamiseks maaeluministri määruse Toidu-

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 16 CODEC 1494 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20 25.11.2014 L 337/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252/2014, 28. mai 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ seoses

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,  a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED VERTIKAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 1: Mõõdulindimeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration of vertical cylindrical tanks

Rohkem

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte

Sotsiaalministeerium: kontrollkäigu kokkuvõte Kokkuvõte kontrollkäigust Sotsiaalministeeriumi Õiguskantsleri nõunikud teostasid õiguskantsleri seaduse 33 ja 34 lõike 1 alusel 04.04.2007 kontrollkäigu Sotsiaalministeeriumi. Kontrollkäigu raames kontrolliti

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

proposal for a revision of the R&TTE Directive

proposal for a revision of the R&TTE Directive EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.10.2012 COM(2012) 584 final 2012/0283 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide

Rohkem