EESTI NÕUKOGUDE S О T S I A L I S T L I К U VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU TEATAJA. 5. mail 1960 Nr aastakäik SISUKORD

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "EESTI NÕUKOGUDE S О T S I A L I S T L I К U VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU TEATAJA. 5. mail 1960 Nr aastakäik SISUKORD"

Väljavõte

1 Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE S О T S I A L I S T L I К U VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU TEATAJA 5. mail 1960 Nr aastakäik SISUKORD NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu poolt Soome Vabariigile NSV Liidust saadetavate komplektsete ettevõtete, masinate ja seadmete eest tasumiseks krediidi andmise kohta sõlmitud kokkuleppe ratifitseerimisest Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus sm. E. Krusteini autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga. 16. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus sm. G. Šehalile Eesti NSV teenelise kunstitegelase aunimetuse andmisest. 17. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus sm. E. Viski autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumis.

2 .. i ; 1 : Л ;. :

3 NSV LIIDU ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu poolt Soome Vabariigile NSV Liidust saadetavate komplektsete ettevõtete, masinate ja seadmete eest tasumiseks krediidi andmise kohta sõlmitud kokkuleppe ratifitseerimisest NSV Liidu Ministrile Nõukogu poolt kinnitatud ja ratifitseerimiseks esitatud kokkulepe Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu poolt Soome Vabariigile NSV Liidust saadetavate komplektsete ettevõtete, masinate ja seadmete eest tasumiseks krediidi andmise kohta, millele kirjutati alla Moskvas 22. detsembril aastal, ratifitseerida. NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi esimees K. Vorošilov NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär M. Georgadze Moskva, Kreml, 25. aprillil II. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS 1 C Sm. E. Krusteini autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga Seoses 60. sünnipäevaga ja teenete eest eesti nõukogude kirjanduse arendamisel autasustada Eesti NSV teenelist kirjanikku Ernst Jaani p. Krusteini (Erni Krustenit) Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees J. Eichfeld Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. Kründel Tallinn, 28. aprillil EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS j Sm. G. Š e h а 1 i 1 e Eesti NSV teenelise kunstitegelase aunimetuse IU andmisest Teenete eest muusikakultuuri arendamisel anda orkestrijuhile Georgi Ilja p. Sehalile Eesti NSV teenelise kunstitegelase aunimetus. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees J. Eichfeld Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. Kründel Tallinn, 29. aprillil 1960.

4 EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI SEADLUS Sm. E. Viski autasustamise kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga 17 Seoses 50. sünnipäevaga ning märkides kauaaegset tööd partei ja nõukogude organites, autasustada Eesti NSV sotsiaalkindlustuse ministrit sm. Erna Jüri t. Viski Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirjaga. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees J. Eichfeld Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. Kründel Tallinn, 3. mail III. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumis Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium arutas oma koosolekul küsimust selle kohta, kuidas õn reageeritud Eesti NSV Ülemnõukogu 2. istungjärgul tehtud kriitilistele märkustele ning kuidas kulgeb Eesti NSV Ülemnõukogu otsuse «Vabariigi kaubanduse ja ühiskondliku toitlustamise olukorra ning selle parandamise abinõude kohta» täitmine. Kuulanud Eesti NSV Ülemnõukogu kaubanduse ja ühiskondliku toitlustamise komisjoni esimehe sm. M. Variku, tööstus- ja transpordikomisjoni esimehe sm. K. Vaino ning põllumajanduskomisjoni esimehe sm. R. Meijeli ettekanded, märkis Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium, et vaatamata tehtud tööle esineb Eesti NSV Ülemnõukogu 2. istungjärgul tehtud kriitilistele märkustele reageerimisel ning Eesti NSV Ülemnõukogu otsuse täitmisel veel olulisi puudusi. Rida keskasutusi ja ministeeriume arutas rahvasaadikute poolt tehtud ettepanekuid ja kriitilisi märkusi suure hilinemisega (Rahvamajanduse Nõukogu Ehitusvalitsus, Toiduainete Tööstuse Valitsus ja Masinaehituse Valitsus, Riiklik Ehituse ja Arhitektuuri Komitee, Põllumajanduse Ministeerium, Kultuuriministeerium jt.). Ehkki rahvasaadikutele õn vastused saadetud, toimub paljude istungjärgul ülestõstetud küsimuste lahendamine puuduliku organisatsioonilise töö tulemusena veel ebarahuldavalt. Näiteks õn vabariigis organiseeritud veel vähe kala- ja lihajahu ning mineraalsöötade tootmist. Intensiivistada tuleb töid tapamajade läbilaskevõime suurendamisel. Ehkki tööstusettevõtete ja kaubandusorganisatsioonide poolt õn ära tehtud mõningane töö kaupade kvaliteedi tõstmise alal, jätab mõnede kaupade kvaliteet veel soovida (mööbel, jalatsid jt.). Nii Rahvamajanduse Nõukogule kui kä Eesti NSV Kohaliku Majanduse Ministeeriumile alluvad ettevõtted juurutavad liiga aeglaselt tootmisse uusi toodanguliike, mis pidurdab kaupade sortimendi laiendamist.

5 Kaubandusorganisatsioonid ei lahenda real juhtudel veel küllalt operatiivselt oma kompetentsi kuuluvaid küsimusi, mille tõttu kannatab elanikkonna varustamine kaupadega, näiteks värske kalaga jt. Vähese vastutustunde ja ebaküllaldase operatiivsuse tõttu esineb juhtumeid, et kauplustes pole kaupade kohustuslikku miinimumi, ehkki vastavaid kaupu ladudes õn. Kaubandusorganisatsioonid ei selgita veel küllalt aktiivselt välja elanikkonna soove ega osuta küllaldast nõudlikkust tööstusettevõtete suhtes, jättes real juhtudel rakendamata ettenähtud sanktsioone. Vähe võetakse veel kasutusele uusi progressiivseid kaubandusvorme, eriti maaelanikkonna varustamisel. ETKVL-i juhatus, Eesti NSV Põllumajanduse Ministeerium, rajooninõukogude täitevkomiteed, samuti kolhooside juhatused ja sovhooside juhtkonnad pole veel välja töötanud konkreetset plaani vabariigi kolhoosides ja sovhoosides kaupluste ja ühiskondliku toitlustamise ettevõtete võrgu väljaarendamiseks lähemate aastate jooksul. Tunduvalt õn vaja parandada kaubanduse planeerimist. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium juhtis oma otsuses kõikide vabariigi keskasutuste ja ministeeriumide, kohalike töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteede, tarbijate kooperatiivide ning teiste asutuste ja organisatsioonide tähelepanu vajadusele intensiivistada tööd Eesti NSV Ülemnõukogu otsuse «Vabariigi kaubanduse ja ühiskondliku toitlustamise olukorra ning selle parandamise abinõude kohta» elluviimise organiseerimisel ning järjekindlamalt töötada Eesti NSV Ülemnõukogu 2. istungjärgul tehtud ettepanekute elluviimiseks. Selleks andis Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium rea konkreetseid juhiseid. Eesti NSV Ülemnõukogu alalistele komisjonidele tehti ettepanek jätkata kontrolli Eesti NSV Ülemnõukogu 2. istungjärgul tehtud ettepanekute ja istungjärgul vastuvõetud otsuse elluviimise üle. Samal koosolekul võttis Eesti NSV ülemnõukogu Presiidium vastu seadluse «Vastutuse kohta kuivendussüsteemide ja neil asuvate hüdrotehniliste ehituste ning nende ekspluatatsiooni, kaitse ja korrashoiu korra rikkumise eest» ning vaatas läbi Eesti NSV kohtukorralduse seaduse eelnõu. Kohtukorralduse seaduse eelnõu esitatakse Eesti NSV Ülemnõukogu järgmisele istungjärgule. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium kinnitas oma II kvartali tööplaani.

6

7 ЭСТОНСКОЙ Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ВЕДОМОСТИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 5 мая 1960 г. No 5 Год издания 1-й СОДЕРЖАНИЕ Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР о ратификации Соглашения о предоставлении Союзом Советских Социалистических Республик Финляндской Республике кредита на оплату поставок из СССР комплектных предприятий, машин и оборудования. П. 15. Указ Президиума Верховного Совета Эстонской ССР о награждении тов. Крустейна Э. Я. Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Эстонской ССР. 16. Указ Президиума Верховного Совета Эстонской ССР о присвоении тов. Шехали Г. И. почетного звания заслуженного деятеля искусств Эстонской ССР. 17. Указ Президиума Верховного Совета Эстонской ССР о награждении тов. Виск Э. Ю. Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Эстонской ССР. Ш. В Президиуме Верховного Совета Эстонской ССР.

8 ... -

9 УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР О ратификации Соглашения о предоставлении Союзом Советских Социалистических Республик Финляндской Республике кредита на оплату поставок из СССР комплектных предприятии, машин и оборудования Утвержденное Советом Министров СССР и представленное на ратификацию Соглашение о предоставлении Союзом Советских Социалистических Республик Финляндской Республике кредита на оплату поставок из СССР комплектных предприятий, машин и оборудования, подписанное в Москве 22 декабря 1959 года, ратифицировать. Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. Ворошилов Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. Георгадзе Москва, Кремль, 25 апреля 1960 г. II. 15 УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ ССР О награждении гов. Крустейна Э. Я. Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Эстонской ССР В связи с шестидесятилетием со дня рождения и за заслуги в развитии эстонской советской литературы наградить заслуженного писателя Эстонской ССР тов. Крустейна Эрнста Яановича (Эрни Крустена) Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Эстонской ССР. Председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР И. Эйхфелъд Секретарь Президиума Верховного Совета Эстонской ССР А. Крюндель Таллин, 28 апреля 1960 г.

10 УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ ССР 112 О присвоении тов. Ш е х а л и Г. И. почетного звания заслуженного деятеля искусств Эстонской ССР За заслуги в развитии музыкальной культуры присвоить дирижеру оркестра тов. Ш ехал и Георгию Ильичу почетное звание заслуженного деятеля искусств Эстонской ССР. Председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР И. Эйхфельд Секретарь Президиума Верховного Совета Эстонской ССР А. Крюндель Таллин, 29 апреля 1960 г. УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ ССР О награждении тов. В и с к Э. Ю. Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Эстонской ССР В связи с пятидесятилетием со дня рождения и отмечая длительную работу в партийных и советских органах, наградить министра социального обеспечения Эстонской ССР тов. В и с к Эрну Юрьевну Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Эстонской ССР. Председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР И. Эйхфельд Секретарь Президиума Верховного Совета Эстонской ССР А. Крюндель Таллин, 3 мая РЖ) г. ni. В Президиуме Верховного Совета Эстонской ССР Президиум Верховного Совета Эстонской ССР обсудил на своем заседании вопрос реагирования на критические замечания, высказанные на II сессии Верховного Совета Эстонской ССР, и ход исполнения Постановления Верховного Совета Эстонской ССР «О состоянии и мерах улучшения торговли и общественного питания в республике». Заслушав доклады председателей Комиссий Верховного Совета Эстонской ССР по торговле и общественному питанию тов. Варика М. Я., по промышленности и транспорту тов. Вайно К. Г. и по сельскому хозяйству тов. Мейеля Р. Я., Президиум Верховного Совета Эстонской ССР отметил, что несмотря на продленную работу, в реагировании на критические замечания, высказанные на II сессии Вер

11 ховного Совета Эстонской ССР, и в исполнении Постановления Верховного Совета Эстонской ССР все еще имеются существенные недостатки. Ряд ведомств и министерств с большим запозданием обсудил внесенные депутатами предложения и их критические замечания. (Управление строительства, Управление пищевой промышленности и Управление машиностроения Совета народного хозяйства, Государственный комитет по делам строительства и архитектуры, Министерство сельского хозяйства, Министерство культуры и др.). Хотя ответы депутатам и посланы, однако разрешение многих поднятых на сессии вопросов все еще протекает неудовлетворительно вследствие недостаточной организационной работы. Например, в республике все еще недостаточно организовано производство рыбной и мясной муки и минеральных кормов. Необходимо шире развернуть работы по увеличению пропускной способности боен. Хотя промышленными предприятиями и торговыми организациями и проделана некоторая работа по повышению качества товаров, но все же качество некоторых товаров оставляет еще желать лучшего (мебель, обувь и т. д.). Так, предприятия Совета народного хозяйства, а равно Министерства местного хозяйства Эстонской ССР очень медленно внедряют в производство новые виды продукции, что тормозит расширение ассортимента товаров. Торговые организации в ряде случаев недостаточно оперативно разрешают вопросы своей компетенции, в итоге чего страдает обеспечение населения товарами, например, свежей рыбой и др. Из-за отсутствия чувства ответственности и недостаточной оперативности имеют место случаи отсутствия в магазинах обязательного минимума товаров, тогда как на складах соответствующие товары имеются. Торговые организации еще недостаточно активно изучают запросы населения и не проявляют должной требовательности к промышленным предприятиям, не применяя в ряде случаев предусмотренных санкций. Мало еще внедряются новые прогрессивные формы торговли, особенно в снабжении сельского населения. Правление ЭРСПО, Министерство сельского хозяйства Эстонской ССР, исполкомы районных Советов, а также правления колхозов и руководство совхозов до сих пор не разработали конкретного плана развития сети магазинов и предприятий общественного питания в колхозах и совхозах республики на ближайшие годы. Необходимо значительно улучшить планирование торговли. Президиум Верховного Совета Эстонской ССР в своем Постановлении обратил внимание всех ведомств и министерств, исполкомов местных Советов депутатов трудящихся, потребительских кооперативов и других учреждений и организаций республики на необходимость шире развернуть работу по организации претворения й жизнь Постановления Верховного Совета Эстонской ÖCP «О состоянии и мерах улучшения торговли и общественного питания в республике» и работать с большей последовательностью в деле осуществления предложений, внесенных на II сессии Верховного Совета Эстонской

12 ССР, для чего Президиум Верховного Совета Эстонской ССР дал ряд конкретных указаний, Постоянным комиссиям Верховного Совета Эстонской ССР предложено продолжить контроль за осуществлением внесенных на II сессии Верховного Совета Эстонской ССР предложений и принятого на сессии Постановления. На этом же заседании Президиум Верховного Совета Эстонской ССР принял Указ «Об ответственности за нарушение порядка эксплуатации, охраны, содержания и порчу осушительных систем и гидротехнических сооружений на них» и рассмотрел проект Закона о судоустройстве Эстонской ССР. Проект Закона о судоустройстве будет представлен на рассмотрение следующей сессии Верховного Совета Эстонской ССР. Президиум Верховного Совета Эстонской ССР утвердил план своей работы на II квартал. Väljaandja: Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium. 0,75 trükipoognat. Trükkimisele antud 5. mail Tellimise nr ENSV MN Asjadevalitsuse Trükikoda, Tallinn. Издатель: Президиум Верховного Совета Эстонской ССР. 0,75 печ. листа. Сдано в печать 5 мая 1960 г. Заказ 320. Типография Управления Делами СМ ЭССР, Таллин. МВ ^ - "EESTI ^ ' Г v RAHVUSRAAMATUKOGU J, ' 1 ъ\ <ЬО-360а>

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 11. oktoober 1968 Nr. 43 (156) 3. aasta

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 11. oktoober 1968 Nr. 43 (156) 3. aasta Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 11. oktoober 1968 Nr. 43 (156) 3. aastakäik SISUKORD I 310. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi

Rohkem

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 14. august 1978 Nr. 27 (651) 13. aastak

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 14. august 1978 Nr. 27 (651) 13. aastak Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 14. august 1978 Nr. 27 (651) 13. aastakäik SISUKORD i 319. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi

Rohkem

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! H EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 24, november 1975 Nr. 41 (515) 10. aa

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! H EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 24, november 1975 Nr. 41 (515) 10. aa Kõigi maade proletaarlased, ühinege! H EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 24, november 1975 Nr. 41 (515) 10. aastakäik SISUKORD 476. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi

Rohkem

KURITEOENNETUS KOHALIKUL TASANDIL EESTIS Lõpparuanne Aprill 2016 Jaanuar 2016

KURITEOENNETUS KOHALIKUL TASANDIL EESTIS Lõpparuanne Aprill 2016 Jaanuar 2016 KURITEOENNETUS KOHALIKUL TASANDIL EESTIS Lõpparuanne Aprill 2016 Jaanuar 2016 Uuring viidi läbi Justiitsministeeriumi tellimusel Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi Riskilapsed ja -noored raames.

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление принимается на основании положений Закона о местном

Rohkem

Microsoft Word - 11_f20.doc

Microsoft Word - 11_f20.doc 11. PALUN 200 GRAMMI VORSTI. Пожалуйста, 200 граммов колбасы. Tööleht nr 11.1 Õpime ja saame teada. Учим и узнаём. Mida te soovite? Что желаете? Mida teile, palun? Что вам, пожалуйста. Kõigepealt ma tahan...

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

_DC385_ET.indd

_DC385_ET.indd 372001-39 EST DC385 Eesti keel (Originaaljuhend) 3 Русский язык (перевод с оригинала инструкции) 14 Joonis / Рисунок 1 a b c d g e f Joonis / Рисунок 2 j i f h d j 1 Joonis / Рисунок 3 k c Joonis / Рисунок

Rohkem

Mustvee valla teataja lk1.indd

Mustvee valla teataja lk1.indd NR 5 (15) MAI 2019 Abiandjad igas valdkonnas kes muud kui sotsiaaltöötajad... Ei ole paremaid, halvemaid aegu, on ainult hetk, milles viibime praegu selle artur alliksaare motole tuginedes tegutsevad Mustvee

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Неофициальный перевод

Неофициальный перевод Неофициальный перевод НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 29.05.2014 г. 13 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2014 год Постановление принимается на основании положений Закона о местном

Rohkem

_GLC1423L_GLC1823L__MULT.indd

_GLC1423L_GLC1823L__MULT.indd 372001-59 EST www.blackanddecker.eu GLC1423L GLC1823L GLC1825L Eesti keel (originaaljuhend) 6 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 13 2 3 G H I J K L 4 5 EESTI KEEL Kasutusotstarve Black & Deckeri

Rohkem

_DCF6201_ET+RU.indd

_DCF6201_ET+RU.indd 372002-59 EST Originali instrukcija DCF6201 Eesti keel (Originaaljuhend) 5 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 10 2 Joonis / Рисунок 1 b f g e c a d h Joonis / Рисунок 2 h g Joonis / Рисунок

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 36. ISTUNGJÄRK aprill 1991

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 36. ISTUNGJÄRK aprill 1991 EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 36. ISTUNGJÄRK 8. 11. aprill 1991 SISUKORD EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 36. ISTUNGJÄRK ESIMENE ISTUNG 8. aprill 1991... 3 Ülemnõukogu Presiidiumile

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2002, 24, 105 Eesti Vabari

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2002, 24, 105 Eesti Vabari Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 06.08.2002 Avaldamismärge: RT II 2002, 24, 105 Eesti Vabariigi valitsuse ja Vene Föderatsiooni valitsuse vaheline

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

NARVA LINNAVOLIKOGU

NARVA LINNAVOLIKOGU Неофициальный перевод НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 21.03..2013 г. 8 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2013 год В соответствии с положениями Закона о местном самоуправлении,

Rohkem

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( )

MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal ( ) MÄRTS 2019 TEGEVUSKAVA Kuu teemad: 1. LEGO education 2. Projektid: Linnud, Hambad, Kevad puu 3. Teater (teatrikuu) Vene folkloori nädal (04.03 08.03) 4. Tutvumine eesti kirjandusega. Emakeelepäev (11.03

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

keelenouanne soovitab 5.indd

keelenouanne soovitab 5.indd Kas algustäht oleneb asutusest? Maire Raadik Ajalugu On küsitud, mis ajast võib Tartu Ülikooli kirjutada ka väikese tähega, s.o Tartu ülikool. Vastus on: vähemalt eelmise sajandi kolmekümnendatest aastatest

Rohkem

_DWV901L_EST+RUS.indd

_DWV901L_EST+RUS.indd 372002-58 EST DWV901L Eesti keel (Originaaljuhend) 5 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 14 2 Joonis / Рисунок 1 b a g k m d l e e c j f i p h n o d Joonis / Рисунок 2 Joonis / Рисунок 3 t j

Rohkem

Стальной кубик находится под действием сил, создающих плоское напряженное состояние (одно из трех главных напряжений равно нул

Стальной кубик находится под действием сил, создающих плоское напряженное состояние (одно из трех главных напряжений равно нул Surutud varda abiisus (nõtke) Enamai varda otsad kinnitatakse ühe (Joon.1) näidatud neja viisi. Üejäänud kinnitusviiside puhu on kriitii jõudu võimaik määrata üdiatud Eueri vaemiga kp EImin, (1) kus -

Rohkem

_D27300_D27300T_EST+RUS.indd

_D27300_D27300T_EST+RUS.indd 372002-23 EST D27300 D27300T Eesti keel (Originaaljuhend) 10 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 21 2 Joonis / Рисунок A1 6 7 8 2 5 66 4 3 1 36 XXXX XX XX Joonis / Рисунок A2 13 9 10 12 11 3

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS

Krediidipoliitika turu-uuring 2013 Krediidiinfo AS Krediidipoliitika turu-uuring 18.02. Kokkuvõte Krediidipoliitika turu-uuring viidi läbi ajavahemikul 05.02. 08.02. Valimisse valiti juhuvaliku teel 5000 Eestis registreeritud ja tegutsevat ettevõtet Tulemustest

Rohkem

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 30. ISTUNGJÄRK veebruar 1991

EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 30. ISTUNGJÄRK veebruar 1991 EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 30. ISTUNGJÄRK 11. 14. veebruar 1991 SISUKORD EESTI VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU XII KOOSSEISU 30. ISTUNGJÄRK ESIMENE ISTUNG 11. veebruar 1991... 3 Istungjärgu päevakorra

Rohkem

_DWV902L_DWV902M_DW_MULT.indd

_DWV902L_DWV902M_DW_MULT.indd 372001-94 EST DWV902L DWV902M DWV902MT Eesti keel (Originaaljuhend) 6 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 16 2 Joonis / Рисунок 1 Joonis / Рисунок 2 Joonis / Рисунок 3 Joonis / Рисунок 4 Joonis

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

_DW670_MULTI.indd

_DW670_MULTI.indd 372001-15 EST DW670 Eesti keel (Originaaljuhend) 7 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 14 2 Joonis / Рисунок 1 a x x x b x c e f d g h i 3 Joonis / Рисунок 2 Joonis / Рисунок 3 b j k m l m k

Rohkem

_DW096_MULTI.indd

_DW096_MULTI.indd 372000-75 EST DW096PK Eesti keel (Originaaljuhend) 7 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 11 2 2 1 3 9 4 8 7 6 5 A 10 11 28 19 13 12 15 14 B C 3 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 5 18 17 6FT 21 20 16 D E

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Tartu Ülikool humanitaarteaduste ja kunstide valdkond ajaloo ja arheoloogia instituut Kohtla-Järve linnastu kujunemine Bakalaureuse töö Saskia Sadrak

Tartu Ülikool humanitaarteaduste ja kunstide valdkond ajaloo ja arheoloogia instituut Kohtla-Järve linnastu kujunemine Bakalaureuse töö Saskia Sadrak Tartu Ülikool humanitaarteaduste ja kunstide valdkond ajaloo ja arheoloogia instituut Kohtla-Järve linnastu kujunemine Bakalaureuse töö Saskia Sadrak Juhendaja: Olaf Mertelsmann Tartu 2016 Sisukord Sissejuhatus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis.

LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. LEAN põhimõtete, 5S-i ja Pideva Parenduse Protsessi rakendamise kogemus Eestis. Jüri Kuslapuu EDU Konsultatsioonid 2015 Mina ja LEAN Koolituse ja konsultatsiooni turul 15 aastat Profiil: Tootmine, Inimesed,

Rohkem

31. augustil muuseumi juures keskajalaager tegija lk 2 Keila nädalaleht Reede, Olle Rõuk Ultrajooksu Keilasse tooja. nr 30 (551) Päev algas

31. augustil muuseumi juures keskajalaager tegija lk 2 Keila nädalaleht Reede, Olle Rõuk Ultrajooksu Keilasse tooja. nr 30 (551) Päev algas 31. augustil muuseumi juures keskajalaager tegija lk 2 Keila nädalaleht Reede, 23.08.2019 Olle Rõuk Ultrajooksu Keilasse tooja. nr 30 (551) Päev algas lõbusa rongkäiguga lk 2 UUDIS uudised Rongkäiku, kus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf

Microsoft Word hankeplaan veebi.rtf TALLINNA LINNAKANTSELEI 2016. AASTA HANKEPLAAN Jrk nr Riigihanke eseme nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu liik Elektrooniline riigihange (jah/ei) Riigihanke korraldamise eeldatav aeg (kuu või kvartal)

Rohkem

D D STeINeL Vertrieb gmbh Dieselstraße Herzebrock-Clarholz Tel: +49/5245/ Fax: +49/5245/ A Steinel Austria gm

D D STeINeL Vertrieb gmbh Dieselstraße Herzebrock-Clarholz Tel: +49/5245/ Fax: +49/5245/ A Steinel Austria gm D D STeNeL Vertrie gmh Dieselstraße 80-84 33442 Herzeroc-Clarholz Tel: +49/5245/448-188 Fax: +49/5245/448-197 www.steinel.de A Steinel Austria gmh Hirschstettner Strasse 19/A/2/2 A-1220 Wien Tel.: +43/1/2023470

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

_DWE6423_MULT.indd

_DWE6423_MULT.indd 372003-05 EST DWE6423 Eesti keel (Originaaljuhend) 5 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 10 2 Joonis A / Рисунок А 7 2 1 4 3 5 6 8 Joonis B / Рисунок B Joonis C / Рисунок C 9 6 5 4 3 3 Joonis

Rohkem

_DW745_MULT.indd

_DW745_MULT.indd 372001-20 EST DW745 Eesti keel (Originaaljuhend) 7 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 19 2 Joonis / Рисунок 1 x d f g e k l o n c m y p w v a b r q Joonis / Рисунок 2 l h m n s t u i j v 3 Joonis

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

KINNITATUD

KINNITATUD TARBIJAKAITSEAMETI TURUJÄRELEVALVE OSAKONNA KAUBANDUSTALITUSE EKSPERT- VALDKONNAJUHI AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 STRUKTUURIÜKSUS Turujärelevalve osakond / kaubandustalitus 1.2 AMETIKOHA NIMETUS Ekspert-

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest

AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest AMETINIMETUSE JA TÖÖKOHA AADRESSI LISAMINE TÖÖTAMISE REGISTRISSE ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK Koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid, et teha senisest täpsemat palga- ja tööturustatistikat. Töötamise andmed

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Väljaandja: Ülemnõukogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT 1992, 17, 247 Eesti Vabariigi riiklike ja munitsipaaleluruumide era

Väljaandja: Ülemnõukogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT 1992, 17, 247 Eesti Vabariigi riiklike ja munitsipaaleluruumide era Väljaandja: Ülemnõukogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT 1992, 17, 247 Eesti Vabariigi riiklike ja munitsipaaleluruumide erastamise seadus 1. Seaduse ülesanne (õ) 31.10.2008 Käesolev

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Aktsiaseltsis Tallinna Sadam võimalike korruptsiooniriskide tuvastamiseks moodustatud uurimiskomisjoni 9. veebruari a istungi päevakorrapunkti 3

Aktsiaseltsis Tallinna Sadam võimalike korruptsiooniriskide tuvastamiseks moodustatud uurimiskomisjoni 9. veebruari a istungi päevakorrapunkti 3 Aktsiaseltsis Tallinna Sadam võimalike korruptsiooniriskide tuvastamiseks moodustatud uurimiskomisjoni 9. veebruari 2016. a istungi päevakorrapunkti 3 juures toimunud arutelu üleskirjutus Komisjoni istungile

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI  KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded

3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded 3. Eesti riigi veterinaarteenistuse struktuur ja ülesanded Arvo Viltrop Arenemislugu Eesti Vabariigi veterinaaria valitsus Praeguse riigiteenistuse eellane: Nõukogude liidu aegne Põllumajandusministeeriumi

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

_DCP580_ET-RU

_DCP580_ET-RU 372003-09 EST DCP580 Eesti keel (Originaaljuhend) 6 Русский язык (перевод с оригинала инструкции) 19 2 Joonis 1 / Рисунок 1 B A C O L K N J D I H G F E CC DD D M N L G O N P 3 Joonis 2 / Рисунок 2 Joonis

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustevahelise teabevahetuse ning ulatusliku evakuatsiooni

Rohkem

001_KL_0523.indd

001_KL_0523.indd tegija Pühapäeval kõik valima! lk 4 Keila nädalaleht Reede, 23.05.2014 nr 20 (308) Siivi Holmberg Õues õpetav õpetaja. lk 2 Öös oli tähti ed Järjekorras kuuendast Muuseumiööst võttis osa ligikaudu 75 000

Rohkem

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu

LISA KINNITATUD õppeprorektori korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimu LISA KINNITATUD õppeprorektori 22.08.2017 korraldusega nr 134 MUUDETUD õppeprorektori 06.04.2018 korraldusega nr 76 Võõrkeeleoskuse tõendamise tingimused ja kord 1. Võõrkeeleoskuse tõendamine vastuvõtul

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Eesti Haigekassa töökorralduse muudatustest ja EPIKoja esindamisest Ulvi Tammer-Jäätes EPIK juhatuse liige Eesti Haigekassa Nõukogu liige EHK Soodusravimikomisjoni liige Eesti Diabeediliidu juhataja Organisatsioon

Rohkem

Lõppvoor 2016

Lõppvoor 2016 Lõppvoor 016 Ülesanded 9. klass.............. 10. klass............. 3 11. klass............. 4 1. klass............. 5 Ülesanded vene keeles 6 9 класс.............. 6 10 класс............. 7 11 класс.............

Rohkem