Juhend käesolevas lisas kehtestatud tabelite rakendamiseks:

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Juhend käesolevas lisas kehtestatud tabelite rakendamiseks:"

Väljavõte

1 Vabariigi Valitsuse määrus Kaitseväeteenistuskohustuslasele ja tegevväelasele teenistusülesande täitmiseks ettenähtud tervisenõuded Lisa 1 Kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuded Juhend käesolevas lisas kehtestatud tabelite rakendamiseks: Kaitseväekohustuslase, kaitseväekohustust võtta sooviva isiku ja tegevteenistusse asuda sooviva isiku ja tegevväelase, kes peab oma ametikohal vastama tegevväelase A-taseme, terviseseisundi hindamisel lähtutakse eeldusest, et isik on terve või paranenud. Tervisenõuete kohaldamisel võetakse aluseks arstliku läbivaatuse ja terviseuuringute põhjal ning vastavalt erialaseltside heaks kiidetud ravijuhenditele kindlaksmääratud tervisehäire diagnoos, tuvastamaks välistusi, mis ei võimalda isikul tema terviseseisundist tulenevalt kaitseväeteenistuskohustust ajateenistuses, õppekogunemisel või tegevteenistuses kas ajutiselt või alaliselt täita. Kui toodud tabelite põhjal puudub üheselt mõistetav juhis isiku terviseseisundi nõuetele vastavuse üle otsustamiseks, tuleb lähtuda järgnevast: 1) vastab isiku üldine terviseseisund on heal või rahuldaval tasemel, ta on terve või paranemas. Võib esineda lühiajalise iseloomuga äge haigusseisund või kerge tervisehäire, kuid tal puuduvad püsivad haigustunnused, mis põhjustaks teenistusülesannete täitmisel suuremat riski. Võib vajada ravi, mis ei takista teenistusülesannete täitmist. Võib sisaldada ka teatud sooritusvõime piirangut kas pidevalt või ajutiselt esineva haiguse või omaduse tõttu, kuid mis ei välista kaitseväeteenistuskohustuse täitmist või tegevteenistuses ametikoha teenistusülesannete täitmist; 2) ajutiselt ei vasta isik ei ole ägeda või kroonilise haiguse või vigastuse tõttu rohkem kui kahe kuu jooksul võimeline teenistusülesandeid täitma, võib vajada ravi või olla paranemas. Tervisehäire on ajutise iseloomuga, terviseseisundi hindamine lükatakse edasi kuni selle eeldatava stabiliseerumise või funktsiooni taastumiseni. Täpsema määratluse puudumisel võetakse toodud tabelites sätestatud tähtaja arvestamisel alguseks trauma tekkimise või haiguse diagnoosimise kuupäev. Kui isikul esineb mitu tervisehäiret, mille tõttu ta kaitseväeteenistuskohustuslase ajutiselt ei vasta, siis märgitakse otsusele tervisehäirete ravimiseks ettenähtud pikim tähtaeg. Tegevteenistusse asuda sooviva isiku puhul määratakse otsuseks ei vasta ; 3) ei vasta isikul on tõsisest tervisehäirest või mitme tervisehäire koosmõjust tingitud organi või organsüsteemi püsivad funktsionaalsed häired, mistõttu isiku töövõime on märkimisväärselt vähenenud või mis võib teenistuses põhjustada olulist riski isiku enda, teiste isikute või keskkonna suhtes. Tervisekahjustus on püsiva iseloomuga, tihti korduv või pidevat ravi vajav, mistõttu terviseseisund ei võimalda püsivalt väljaõpet läbida. Märkus: määruses käsitatakse töövõimena isiku terviseseisundist tulenevat suutlikkust täita teenistusülesandeid sõjaväeliselt korraldatud tegevuskeskkonnas ning füüsilist koormust, varustuse (sh relva) kandmist ja kasutamist eeldavat sooritusvõimet.

2 2 I. NAKKUS- JA PARASIITHAIGUSED A00 B99 DIAGNOOS Ajutiselt ei vasta Ei vasta A00 A09 Soolenakkushaigused A15 Bakterioloogiliselt ja histoloogiliselt kinnitatud hingamiselundite tuberkuloos, haigustunnused puuduvad 2 aasta jooksul Kuni 2 aastat Aktiivne tuberkuloos A16 Bakterioloogiliselt või histoloogiliselt kinnitamata hingamiselundite tuberkuloos A19 Miliaartuberkuloos A17 Närvisüsteemi tuberkuloos A18.0 Luu ja liigese tuberkuloos A18.1 Kuse-suguelundite tuberkuloos A21 A28 Kindlad bakterzoonoosid Üle aasta kestva kuluga, ravile halvasti alluv vorm, püsiv siseorganite kahjustus, funktsioonihäirete ja jääknähtudega A36 Difteeria Vereringeelundite või närvisüsteemi tüsistustega kulgev, püsivate kliiniliste jääknähtudega A39 Meningokokkinfektsioon ehk -nakkus, jääknähtudeta Püsivate funktsioonihäiretega A50 Kaasasündinud süüfilis A51 Varane süüfilis A52 Hiline süüfilis Ravitud, asümptomaatiline Neurosüüfilis, kardiovaskulaarsüüfilis

3 3 A53 Muu ja täpsustamata süüfilis Ravitud, asümptomaatiline A69.2 Lyme i tõbi Liikvori leiu alusel kinnitatud neuroborrellioos, jääknähtudega. Püsiva siseorganite ja/või naha kahjustusega A75 A79 Riketsioosid A80 A89 Kesknärvisüsteemi viirushaigused A90 A99 Lülijalgse levitatavad viiruspalavikud ja hemorraagilised viiruspalavikud Kuni 2 aastat Püsivate funktsioonihäiretega Püsivate funktsioonihäiretega B00 B09 Naha ja limaskestade kahjustusega viirushaigused B15 B19 Viirushepatiit Viirusekandja. Raske maksakahjustusega kulgenud vormid, pärast 12 kuud haiguse algusest püsivad kõrged transaminaaside väärtused B18 Krooniline viirushepatiit Kuni 2 aastat Ravile mittealluvad vormid, rasked ravi kõrvaltoimed, maksabiopsial väljakujunenud tsirroos B20 B24 Inimese immuunpuudulikkuse viirustõbi e HIV-tõbi Vastavalt infektsionisti otsusele antiretroviirusravi tagamisel, kui on asümptomaatiline ja CD4 rakud >500 Väljakujunenud AIDS, sagedased infektsioonid, rasked ravi kõrvaltoimed. CD4 rakud <500

4 4 B25 B34 Muud viirushaigused B35 B49 Mükoosid ehk seenhaigused Generaliseerunud vormid püsivate funktsioonihäiretega B50-B54 Malaaria vormid Tüsistunud malaaria siseorganite püsiva kahjustusega, krooniliselt kulgev, ravile resistentne vorm B55 B64 Algloomhaigused Rasked vormid püsivate funktsioonihäiretega B65 B83 Helmintiaasid ehk nugiusshaigused Siseorganeid haaravad vormid (näiteks ehhinokokkoos) püsiva kahjustusega, ravile raskesti alluvad B85 B89 Pedikuloos, akariaas ja muud infestatsioonid ehk nugilisnakkused B90 Tuberkuloosi jääknähud B90 B94 Nakkus- ja parasiithaiguste jääknähud Kerged, olulise funktsioonihäireta Püsiv funktsioonihäire II. KASVAJAD C00 D48 DIAGNOOS Ajutiselt ei vasta Ei vasta C00 C97 Pahaloomulised kasvajad Vähemalt üks sündroom D00 D09 Kasvajad in situ 5 aastat pärast ravi lõppemist, kergete funktsioonihäiretega Kuni 2 aastat pärast ravi (kemoteraapia, kiiritusravi, operatsioon) lõppemist Püsivate funktsioonihäiretega

5 5 D10 D36 Healoomulised kasvajad Vajaduse korral kuni 6 kuud pärast operatsiooni (pideva mehaanilise ärrituse piirkonnas asuva kasvaja eemaldamist) Püsivate funktsioonihäiretega III. VERE- JA VERELOOMEELUNDITE HAIGUSED NING TEATAVAD IMMUUNMEHHANISMIDEGA SEOTUD HAIGUSSEISUNDID D50 D89 DIAGNOOS Ajutiselt ei vasta Ei vasta D50 Rauavaegusaneemia D51 B12 vitamiinivaegusaneemia või ravikuuridega kompenseeritud Püsiv funktsioonihäire püsiva või sagedase töövõime kaotusega D52 Folaadivaegusaneemia D53 Muud toitumisaneemiad D55 Ensüümihäireaneemiad D56 Talasseemia D57 Sirprakk D58 Muud pärilikud hemolüütilised aneemiad D59 Omandatud hemolüütiline aneemia D60 D61 Aplastilised aneemiad D60 Omandatud puhas punalibleaplaasia [erütroblastopeenia] D62 Äge posthemorraagiline aneemia

6 6 D63 Aneemia mujal klassifitseerimata krooniliste haiguste korral D65 Dissemineeritud intravaskulaarne ehk soontesisene verehüübimine D66 VIII teguri pärilik vaegus D67 IX teguri pärilik aneemia D68.0 Muud koagulatsioonidefektid ehk hüübimispuuded D69 Purpur ja muud hemorraagilised seisundid D70 Agranulotsütoos D72 Vere valgeliblede muud D73 Põrnahaigused D74 Methemoglobineemia D75 Vere- ja vereloomeelundite muud haigused D77 Vere- ja vereloomeelundite muud mujal klassifitseerimata haiguste korral D80 Peamiselt antikehapuuetega immuunpuudulikkus D81 Kombineeritud immuunpuudulikkus D82 Muude suuremate puuetega immuunpuudulikkus D83 Üldine muutlik immuunpuudulikkus D86 Sarkoidoos Kestvalt ravi vajavad

7 7 IV. SISESEKRETSIOONI-, TOITUMIS- JA AINEVAHETUSHAIGUSED E00 E90 DIAGNOOS Ajutiselt ei vasta Ei vasta E00 Kaasasündinud joodivaeguse sündroom E01 Joodivaegusega seotud kilpnäärme ja nendetaolised seisundid E03 Muu hüpotüreoos Adekvaatse asendusravi olemasolul organi või organsüsteemi funktsionaalsete häireteta Püsiv funktsioonihäire E04 Muu mittetoksiline struuma ehk hõõtsik Sõlme/sõlmede jälgimisperioodis, kui sõlmed ei põhjusta neelamise või hingamise takistust Operatiivse ravi vajadusel kuni 6 kuud Püsiv funktsioonihäire E05 Tür[e]otoksikoos [hüpertüreoos] E05.1 ja E05.2 operatiivse või radiojoodravi vajadusel kuni 1 aasta E05.0 E06.0 Äge tür[e]oidiit E06.1 Alaäge tür[e]oidiit E06.2 Krooniline tür[e]oidiit mööduva tür[e]otoksikoosiga E06 kõik sündroomid, v.a E06.3, E06.4, E06.5 E06.4 Ravimtekkene tür[e]oidiit E06.3 Autoimmuunne tür[e]oidiit E06.5 Muu krooniline tür[e]oidiit E07 Kilpnäärme muud Ilma kilpnäärme funktsioonihäireta või koos adekvaatselt kompenseeritud hüpotüreoosiga Koos kilpnäärme funktsioonihäirega: diagnoosimisest ravi korrigeerimiseks kuni 1 aasta

8 8 E10 Insuliinisõltuv suhkurtõbi E11 Insuliinisõltumatu suhkurtõbi E16 Pankrease sisesekretsiooni muud häired E21 Hüperparatüreoos ja muud paratür[e]oidnäärme E22 Hüpofüüsi ehk ajuripatsi hüperfunktsioon ehk liigtalitlus E23 Hüpofüüsi hüpofunktsioon ehk vaegtalitlused ja muud väärtalitlused E24 Cushingi sündroom E25 Adrenogenitaalsed häired E26 Hüperaldosteronism E27 Neerupealiste muud E22.1 mikroprolaktinoomi või ravimtekkese hüperprolaktineemia korral kuni 1 aasta E22.0 E22.1 makroprolaktinoomi esinemisel E22.2 E28 Munasarjade düsfunktsioon ehk väärtalitlus E29 Testikulaarne [munandite] düsfunktsioon ehk väärtalitlus Vaevustevaba, ravi foonil töövõime säilinud Psühhosomaatiline häire E30.0 Murdeea mujal klassifitseerimata E31 Polüglandulaarne düsfunktsioon ehk väärtalitlus Vaatamata ravile suguline areng ei vasta eale

9 9 E32 Tüümuse- ehk harkelundihaigused E34.3 Mujal klassifitseerimata vaegkasv E35 Sisesekretsiooninäärmete mujal klassifitseerimata haiguste korral E44 Mõõdukas ja kergekujuline valgulisenergeetiline väärtoitumus E 45 Valgulis-energeetilise väärtoitumuse järgne arenguaeglustus Pikkus <160 cm; kehakaal <50 kg; KMI >18,5; füüsiline ja vaimne areng normaalne Pikkus <160 cm; kehakaal <50 kg; KMI <18,5; füüsilise ja vaimse arengu peetus E50 A-vitamiinivaegus E51 Tiamiinivaegus E52 Niatsiinivaegus E53 Muud B-rühma vitamiinivaegused E54 Askorbiinhappevaegus E55 D-vitamiinivaegus E56 Muud vitamiinivaegused Püsivad elundite kahjustused; keskmised või rasked haiguste jääknähud. Madal töövõime E63 Muud toitumisvaegused E64 Väärtoitumuse ja muu toitumusvaeguse jääknähud Pikaajalisest toitumisvaegusest ja väärtoitumusest tingitud keskmised ja rasked organismi kahjustused; püsivad rahhiidi jääknähud E66 Rasvumus KMI <35 või selle ületamisel töövõime rahuldav, füüsiline sooritus hea KMI 35 37: kuni 1 aasta Arstlikus komisjonis kolme aasta jooksul fikseeritud KMI >37

10 10 E70 Aromaatsete aminohapete ainevahetushäired E71 Külgahelatega aminohapete ja rasvhapete ainevahetushäired E72 Aminohapete muud ainevahetushäired E73 Laktoosiintolerants ehk -talumatus E73.1 vastava dieedi pidamisel E73.0 E74 Süsivesikute muud ainevahetushäired E79 Puriini- ja pürimidiiniainevahetuse häired E80 Porfüriini- ja bilirubiiniainevahetuse häired E80.4 gastroenteroloogi või hematoloogi konsultatsiooni alusel, v.a E80.4 gastroenteroloogi või hematoloogi konsultatsiooni alusel E83 Mineraaliainevahetuse häired E84 Tsüstiline fibroos E85 Amüloidoos E88 Muud ainevahetushäired E89 Mujal klassifitseerimata menetlusjärgsed sisesekretsiooni- ja ainevahetushäired E89.0 adekvaatse asendusravi olemasolul (analüüsid normis) ja töövõime säilinud E89.0: diagnoosimisest ravi korrigeerimiseks kuni 6 kuud E89.4 ja E89.5: diagnoosimisest ravi korrigeerimiseks kuni 6 kuud E89.1 E89.2 E89.3 E89.6 E89.4 ja E89.5 kui asendusravi pole võimalik rakendada ja seoses sellega psühhosomaatiline häire ning töövõime langus või sama häire asendusravi foonil

11 11 V. PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED F00 F99 DIAGNOOS Ajutiselt ei vasta Ei vasta F00 F09 Orgaanilised, k.a sümptomaatilised psüühikahäired Puuduvad orgaaniliste psüühikahäirete sümptomid või esinevad minimaalsed jääknähud Keskmised või rasked püsivad orgaanilised psüühikahäired. Püsiv ravivajadus F10 F19 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired Puudub sõltuvus psühhoaktiivsetest ainetest. Puuduvad psüühikamuutused, mis on tekkinud psühhoaktiivsete ainete tarvitamise tõttu Tervishoiuasutuses diagnoositud sõltuvus psühhoaktiivsetest ainetest, v.a nikotiin. Emotsionaalsuse, kognitiivsete võimete, käitumise ning isiksuse püsiv muutus psühhoaktiivsete ainete tarvitamise tõttu F20 F29 Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired F30 F39 Meeleoluhäired Kerged sümptomid, mis ei mõjuta igapäevast toimetulekut ja käitumist Püsiv mõõdukas või raske depressioon. Korduvad depressiivsed episoodid. Eelnevalt dokumenteeritud suitsiidkatse või maniakaalne episood meeleoluhäire tõttu F40 F48 Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired Tervisehäirest on möödunud 2 aastat, ravivajadus on puudunud 1 aasta jooksul Püsivad keskmised või rasked häired vaatamata 2 aastat kestnud ravile F50 F59 Füsioloogiliste funktsioonidega seotud käitumissündroomid Ravivajadus on puudunud 1 aasta jooksul Püsivad keskmised või rasked häired vaatamata 2 aastat kestnud ravile

12 12 F60 F69 Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired Kerged sotsiaalse adaptatsiooni võimete häired ja kerge sümptomaatika Keskmised, rasked püsiva sotsiaalse adaptatsiooni võimete häired. Eelnevalt diagnoositud isiksushäire F70 F79 Vaimne alaareng Tervishoiuasutuses diagnoositud kerge, keskmine ja raske vaimne alaareng F80 F89 Psühholoogilise arengu häired Sümptomid ja ravivajadus on puudunud 5 aasta jooksul Kuni 2 aastat kesknärvisüsteemi funktsiooni arengu pidurdumine või kahjustus F90 F98 Tavaliselt lapseeas alanud käitumisja tundeeluhäired Sümptomid ja ravivajadus on puudunud 5 aasta jooksul Kuni 2 aastat kesknärvisüsteemi funktsiooni arengu pidurdumine või kahjustus. Käitumishäired, suhtlemishäired. Tikid ja kogelemine. Eelnevalt dokumenteeritud mitteorgaaniline enurees ja enkoprees pärast 12. eluaastat VI. NÄRVISÜSTEEMIHAIGUSED G00 G99 DIAGNOOS Ajutiselt ei vasta Ei vasta G00 G09 Kesknärvisüsteemi põletikulised haigused Kerged jääknähud ilma funktsioonihäireta Jääknähud püsiva funktsioonihäirega G10 G13 Kesknärvisüsteemi põletikulised haigused G20 G26 Ekstrapüramidaal- ja liigutushäired Neuroloogi diagnoositud kõik sündroomid

13 13 G30 G32 Närvisüsteemi muud degeneratiivhaigused G35 G37 Kesknärvisüsteemi demüeli[is]eerivad haigused G40 Epilepsia ehk langetõbi G41 Epileptiline staatus ehk seisund 5 aastat ei ole sümptomeid esinenud, ravi ei vaja, EEG-s vastavad sümptomid puuduvad Kuni 2 aastat Epilepsia hood on olnud viimase 5 aasta jooksul, EEG-s esinevad vastavad muutused, vajab ravi G43 Migreen Kergete lühiajaliste (1 2 korda 6 kuu jooksul), ravimitega kergelt kupeeruvad, töövõime häireta Neuroloogi diagnoositud migreenihood 2 3 korda 6 kuu jooksul nägemishäirete ja tserebraalsete koldenähtudega, vajab ravi, töövõime häiritud G44 Muud peavalusündroomid Episoodilised peavalud, töövõime häireta, ravi ei vaja Neuroloogi diagnoositud kroonilised püsivad peavalud, töövõime häiritud, vajab ravi G45 Peaaju transitoorse isheemia atakid ja sellesarnased sündroomid G46 Peaaju vaskulaarsed ehk veresoonte sündroomid tserebrovaskulaarsete ehk peaajuveresoonte haiguste korral Kerged haigusjärgsed jääknähud, töövõime taastunud, 2 3 aastat sümptomiteta Kuni 2 aastat Kõik korduvad haiguse atakid G47 Unehäired Lühiajalised mööduvad häired Neuroloogi või psühhiaatri diagnoositud kroonilised unehäired

14 14 G50 G59 Närvide, närvijuurte ja -põimikute G60 G64 Polüneuropaatiad ja perifeerse närvisüsteemi muud G70 G73 Müoneuraalse sünapsi ja lihaste haigused G80 G83 Tserebraalparalüüs ehk peaajuhalvatus ja muud paralüüsi- ehk halvatussündroomid G90 G99 Närvisüsteemi muud Kerged jääknähud Halvasti ravile alluvad, organi või organsüsteemi püsivate funktsioonihäiretega Kerged jääknähud Kuni 2 aastat Kroonilised, mis vajavad pikaajalist ravi, töövõime häiritud VII. SILMA- JA SILMAMANUSTE HAIGUSED H00-H59 NÄGEMISTERAVUS KORREKTSIOONIGA 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 1,0 X 0,9 X X 0,8 X X X 0,7 X X X 0,6 X X X X X X 0,5 X X X X X X 0,4 X X X X X X X 0,3 X X X X X X X 0,2 X X X X X X X X X 0,1 X X X X X X X X X X 0 X X X X X X X X X X X X ei vasta

15 15 DIAGNOOS Ajutiselt ei vasta Ei vasta Refraktsioon < 6 dioptrit > 6 dioptrit Astigmatism < 4 dioptrit > 4 dioptrit Astigmatismi vahe kahes peamises meridiaanis < 2 dioptrit > 2 dioptrit Hüperoopia < 6 dioptrit > 6 dioptrit Müoopia < 6 dioptrit > 6 dioptrit Nägemisteravus korrektsiooniga 1,0/0,1 0,9/0,2 0,8/0,3 0,7/0,4-0,3 Vaateväli Temporaalne >85 Ülemine temporaalne >55 Alumine temporaalne >45 Ülemine nasaalne >55 Nasaalne >60 Alumine nasaalne 50 H00 Hordeool ehk odraiva ja kalaasion ehk rahetera H01 Muud silmalaupõletikud H02 Silmalau muud Keskmine või raske tervisehäire. Kõik ravimatud uusmoodustised laugudel. Haavandiline blefariit armistumise ja tugeva ripsmete väljalangemisega Püsiv funktsioonihäire Lagoftalm, blefarospasm, ühe- või mõlemapoolne ptoos (ülemine laug katab suurema osa pupillist)

16 16 H04 Pisaraelundite Püsiv funktsioonihäire H05 Silmakoopa operatsioonist Püsiv funktsioonihäire H10 H13 Konjunktiivi ehk sidekesta Krooniline hüpertroofiline konjunktiviit tugeva limaskestaaluste kudede hüpertroofiaga. Trahhomatoosne konjunktiivi kahjustus. Tiibkile H15 Skleera Püsiv funktsioonihäire H16 Keratiit ehk sarvkestapõletik Püsiv funktsioonihäire H17 Sarvkestaarmid ja -hägusused tervisehäire. Sarvkesta düstroofia, hägusus. Progresseeruv nägemise halvenemine H18 Sarvkesta muud Sarvkesta hägusus H20 Iridotsükliit ehk vikerkestaripskeha põletik Püsiv funktsioonihäire H21 Iirise ja tsiliaarkeha muud Püsiv funktsioonihäire H22 Iirise ja tsiliaarkeha mujal klassifitseeritud haiguste korral Püsiv funktsioonihäire H25 Seniilkatarakt ehk raukuskae H26 Muud kaed Mõlema silma haaratuse puhul

17 17 H27 Läätse muud haigused H30 Korionretiniit ehk soon- ja võrkkestapõletik kunstliku läätse siirdamisest tervisehäire. Läätse luksatsioon või subluksatsioon Püsiv funktsioonihäire H31 Soonkesta muud H33 Võrkkestairded ja -rebendid H34 Võrkkestasoonte sulgus H35 Võrkkesta muud H40 H42 Glaukoom ehk rohekae H43 Klaaskeha H44 Silmamuna H46 H48 Nägemisnärvi ja -kulglate tervisehäire. Mõlema silma võrkkestal degeneratiivsed muutused tervisehäire. Mõlema silma võrkkestal degeneratiivsed muutused Mõlema silma haaratusega, püsiv funktsioonihäire tervisehäire mõlema silma haaratusega. Silma siserõhk üle 20 mm/hg. Võrkkesta degeneratiivsed muutused Mõlema silma haaratusega püsiv funktsioonihäire Mõlema silma haaratusega, püsiv funktsioonihäire Mõlema silma haaratusega, püsiv funktsioonihäire Mõlema silma haaratusega, püsiv funktsioonihäire

18 18 H49 Paralüüsstrabism ehk halvatuskõõritus tervisehäire. Kõõrdsilmsus koos diploopiaga. Korrigeerimiseks on vaja prille tugevusega üle 4,0 D H50 Muud strabismid tervisehäire. Kõõrdsilmsus koos diploopiaga. Korrigeerimiseks on vaja prille tugevusega üle 4,0 D H51 Binokulaarliigutuste muud häired H52 Refraktsiooni- ja akommodatsioonihäired H52.0 Hüpermetroopia ehk kaugelenägevus H52.1 Müoopia ehk lühinägevus < 6 dioptrit > 6 dioptrit < 6 dioptrit > 6 dioptrit Püsiv funktsioonihäire Otsustatakse paremini nägeva silma korrektsiooni vajaduse suuruse (dioptrites) järgi H52.1 Operatsiooniga korrigeeritud müoopia ehk lühinägevus Lühinägevus enne operatsiooni 1 6 dioptrit pärast operatsiooni Enne operatsiooni lühinägevus üle 6 dioptri H52.2 Astigmatism < 4 dioptrit > 4 dioptrit H53.0 Anopsiaamblüoopia ehk silmakasutamatusamblüoopia ehk nõrknägevus H53.1 Subjektiivne nägemishäire Traumaatiline nägemiskahjustus. Jääknähud: anopsia, hemianopsia, puudub pupilli reaktsioon valgusele, akommodatsioonihäire, vaatevälja ahenemine Püsiv funktsioonihäire H53.2 Diploopia Püsiv funktsioonihäire

19 19 H53.4 Nägemis- ehk vaateväljadefektid ehk -puuded H53.5 Värvusaistinguvaegused H53.6 Videvikunägevuspäevapimedus H53.8 Muud nägemishäired H53.9 Täpsustamata nägemishäire H54 Pimedus ja nõrknägevus H55 Nüstagm ehk silmatõmblus ja muud korrapäratud silmaliigutused Vaatevälja ahenemine 0 20 Värvinägemise häire või nõrkus ilma muude silmahaigusteta Nüstagmoidne tõmblemine silma pööramisel äärmisse asendisse. Nägemishäireteta Vaatevälja ahenemine >20 tervisehäire. Akromaasia e värvipimedus Nägemisteravuse ja vaatevälja muutused. Püsiv funktsioonihäire Püsiv funktsioonihäire Püsiv funktsioonihäire tervisehäire. Ühe silma pimedus. Traumaatiline nägemisorgani kahjustus. Jääknähud: anopsia, hemianopsia, puudub pupilli reaktsioon valgusele, akommodatsioonihäire, vaatevälja ahenemine Püsiv funktsioonihäire H57 Silma ja silmamanuste muud H59 Silma ja silmamanuste menetlusjärgsed mujal klassifitseerimata Püsiv funktsioonihäire tervisehäire. Jääknähud: anopsia, hemianopsia, puudub pupilli reaktsioon valgusele, akommodatsioonihäire, vaatevälja ahenemine

20 20 VIII. KÕRVA- JA NIBUJÄTKEHAIGUSED H60 H95 Kuulmisteravuse määramine audiogrammi alusel: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz KUULMIS- TERAVUS 0 10 db db db db db 0 10 db db db db db Ei vasta Ei vasta Ei vasta Ei vasta Ei vasta Ei vasta Ei vasta Ei vasta Kuulmisteravuse mõõtetulemuste orienteeruv võrdlus MEETOD NORMAALNE KUULMINE, < 25 (20) db KERGE KUULMISE LANGUS, db KESKMINE KUULMISE LANGUS, db AUDIOGRAMM 0 10 db db db db db SOSINKÕNE > 6 m 26 m 12 m < 1 m < 1 m TAVALINE KÕNE > 6 m > 6 m > 4 m 14 m < 1 m DIAGNOOS Ajutiselt ei vasta Ei vasta H60 Väliskõrvapõletik Püsiv funktsioonihäire H61 Väliskõrva muud Kõrvalesta puudumine. Pahaloomulisuse retsidiiv H65 Mädata keskkõrvapõletik Kuulmine langenud (vastavalt audiogrammile) H66 Mädane ja täpsustamata keskkõrvapõletik Opereeritud. Kuulmekile intaktne Korduvad operatsioonid, operatsiooni jääknähud: kolesteatoom, granulatsioon, tasakaaluhäired

21 21 H68 Eustahhiit ehk kuulmetõrvepõletik ja -ummistus pärast operatsiooni Vaatamata ravile kuulmise langus, ägenemised, tubootiit H70 Mastoidiit ehk nibujätkepõletik ja sellega seonduvad Varem opereeritud mastoidiit. Kuulmine normis pärast operatsiooni Retsidiivid, n. facialis e parees, tugev kuulmise langus, kolesteatoom H71 Keskkõrva kolesteatoom ehk pärlkasvaja pärast operatsiooni Mõlemapoolne. Korduvad operatsioonid, kuulmise langus, tasakaaluhäired H72 Trummikile perforatsioon ehk mulgustus pärast operatsiooni Perforatsioon ei sulgu H74 Keskkõrva ja nibujätke muud pärast operatsiooni Retsidiivid; püsivad funktsioonihäired H80 Otoskleroos ehk kõrvakõvastus Kerge tervisehäire pärast operatsiooni Opereeritud, asetatud protees H81.0 Ménière i tõbi, 3 aasta jooksul pole ravi vajanud Püsivad sümptomid. Sagedased haigushood. Kuulmise langus. Muutused ENG-s H81.1 Healoomu[li]ne paroksüsmaalne peapööritus e vertiigo H81.2 Vestibulaarne neuroniit H81.3 Muu perifeerne peapööritus H81.4 Tsentraalset päritolu peapööritus H81.8 Vestibulaarfunktsiooni muud H81.9 Vestibulaarfunktsiooni täpsustamata haigusseisund Vaatamata ravile korduvad haigushood pikkusega 1 2 nädalat,

22 22 H90 Konduktiivne e juhtivuse ja neurosensoorne kuulmisnõrkus Vastavalt audiogrammile Vastavalt audiogrammile H91 Muu kuulmisnõrkus Vastavalt audiogrammile Vastavalt audiogrammile H92 Otalgia e kõrvavalu ja kõrvaefusioon ehk kõrvavoolus H95 Kõrva ja nibujätke menetlusjärgsed mujal klassifitseerimata Retsidiivid: kolesteatoom, kuulmise langus vastavalt audiogrammile IX. VERERINGEELUNDITE HAIGUSED I00 I99 DIAGNOOS Ajutiselt ei vasta Ei vasta I00 I09 Äge reuma Kroonilised reumaatilised südamehaigused Kuni 2 aastat Kroonilised (klapirikked) I10 I15 Kõrgvererõhuhaigused I aste: RR raviga või ravita kuni 140/90 mm/hg II ja III aste, vererõhk vaatamata ravile püsivalt üle 140/90 mm/hg I20 I25 Südame isheemiatõved I26 I28 Kopsutekkene südamehaigus ja kopsuvereringe haigused I30 Äge perikardiit I31 Perikardi muud haigused I33 Äge ja alaäge endokardiit Kuni 2 aastat Tüsistustega, südamepuudulikkuse puhul

23 23 I34 Mitraalklapi mittereumaatilised I35 Aordiklapi mittereumaatilised I36 Trikuspidaalklapi mittereumaatilised I37 Kopsuarteriklapi Klapihõlma prolaps, südamepuudulikkus puudub või on kompenseeritud, ei vaja kirurgilist korrigeerimist. EKG näidud normis. Normaalne kehaline koormustaluvus Kõik südame- ja kopsuarteri klapi rikked, dekompenseeritud südamepuudulikkusega ja rütmihäiretega, vajab kirurgilist korrigeerimist. Koormustaluvus oluliselt alanenud I40 Äge müokardiit I41 Müokardiit mujal klassifitseerimata haiguste korral I42 Kardio(müo)paatia I43 Kardio(müo)paatia mujal klassifitseerimata haiguste korral Kuni 2 aastat Tüsistustega, südamepuudulikkuse puhul I44 Atrioventrikulaar- ja Hisi kimbu vasaksääre blokaad Südamepuudulikkuseta Südamepuudulikkuse korral I45 Südame erutusjuhte muud häired I47 Paroksüsmaalne tahhükardia Südametegevus normaalne või raviga kompenseeritud, kiiret-aeglast tüüpi tahhükardiat on diagnoositud kuni kaks korda aastas Kardioloogi diagnoositud potentsiaalselt eluohtlikud paroksüsmaalsed tahhükardiad, sh ventrikulaarne tahhükardia I48 Kodade virvendus ja laperdus kardioloogi poolt diagnoositud I49 Muud südamerütmihäired ehk arütmiad Asümptomaatilised või raviga kompenseeritud rütmihäired Kardioloogi diagnoositud potentsiaalselt eluohtlikud, raviga kompenseerimata rütmihäired

24 24 I50 Südamepuudulikkus I51 Südamehaiguste komplikatsioonid ehk tüsistused ja ebapiisavalt kirjeldatud haigusjuhud I60 I69 Peaajuveresoonte haigused I70 Ateroskleroos I71 Aordianeurüsm ja aordi lõhustav aneurüsm I72 Muud aneurüsmid I73 Perifeersete veresoonte muud haigused Kerge tervisehäire operatsioonist Püsiv funktsioonihäire I74 Arteriemboolia ja -tromboos I77 Arterite ja arterioolide muud I78 Kapillaaride haigused Püsiv funktsioonihäire Kerge tervisehäire Püsiv funktsioonihäire I80 I89 Veenide, lümfisoonte ja -sõlmede mujal klassifitseerimata haigused Nahaaluste veeniklappide kerge puudulikkus. Töövõime hea Korduvad, kroonilised, elundite verevarustus püsivalt häiritud (II III astme krooniline venoosne puudulikkus) I95 Hüpotensioon e madal vererõhk Subjektiivsete kaebusteta X. HINGAMISELUNDITE HAIGUSED J00 J94 DIAGNOOS Ajutiselt ei vasta Ei vasta J00 J06 Ülemiste hingamisteede ägedad nakkused J10 J18 Gripp ja pneumoonia ehk kopsupõletik

25 25 J20 J22 Alumiste hingamisteede muud ägedad nakkused J30 Vasomotoorne ja allergiline riniit Ravimitega kompenseeritud. Immunoteraapia järel kuni 1 aasta Tõsine ninahingamise häire püsib vaatamata 1 aasta kestnud paiksele kortikosteroidravile J31 Krooniline nina-, nina-neelu- ja neelupõletik ehk riniit, nasofarüngiit ja farüngiit Kõrva-nina-kurguarsti diagnoositud krooniline mädane või polüpoosne protsess hüpo- või hüperplastiliste muutustega limaskestal J32 Krooniline sinu[s]iit ehk ninakõrvalurkepõletik Kuni 9 kuud operatiivse ravi näidustusel. operatiivse ravi järel Ravile halvasti alluvad juhud. Kompuutertomograafial tuvastatud polüübid etmoidrakustikus, ninakäikudes paranasaalide varjustus J33 Ninapolüüp J34 Nina ja ninakõrvalurgete muud Ninahingamise kerge takistus Kuni 9 kuud operatiivse ravi näidustusel. operatiivse ravi järel Ninakarbikute atroofia, nina vaheseina ulatuslik deformatsioon. Ninahingamine püsivalt oluliselt takistatud J35 Suulae-[kurgu-] ja [nina-]neelu-mandlite kroonilised haigused J36 Mandliümbrusmädanik ehk eritonsillaarabstsess Kuni 9 kuud operatiivseks raviks. operatiivse ravi järel Haigus dekompenseerunud. Kõrva-nina-kurguarsti diagnoositud krooniline sageli ägenev larüngiit J37 Krooniline kõrija kõri-hingetorupõletik ehk larüngiit ja larüngotrahheiit

26 26 J38 Mujal klassifitseerimata häälekurdude ja kõri haigused J39 Ülemiste hingamisteede muud haigused Hingamis-, kõnevõi neelamisfunktsiooni mõjutav kerge või mööduv kahjustus Kõrva-nina-kurguarsti diagnoositud hingamis-, kõne- või neelamisfunktsiooni mõjutav püsiv kahjustus J40 Täpsustamata, kas äge või krooniline bronhiit J41 Lihtne ja limasmädane krooniline bronhiit Remissioonifaasis, hingamispuudulikkuseta Kuni 2 kuud Pulmonoloogi diagnoositud bronhiidi ägenemisi on rohkem kui 3 korda aastas J42 Täpsustamata krooniline bronhiit J43 Emfüseem e puhitus J44 Muu krooniline obstruktiivne kopsuhaigus Hingamispuudulikkuseta Hingamispuudulikkuse korral J45 Astma Pulmonoloogi diagnoositud kerge kuluga astma püsivas remissioonifaasis Pulmonoloogi diagnoositud keskmise või raske kuluga astma, väljendunud allergiline astma, koormusastma J47 Bronhoektaasiatõbi J60 J68 Välistegurite põhjustatud kopsuhaigused Kõik kopsude väljendunud röntgenoloogiliste muutustega, koormusdüspnoega ja obstruktiivsete ventilatsioonihäiretega J69 Tahkete ainete ja vedelike põhjustatud pneumoniit J70 Muude välistegurite põhjustatud hingamiselundite Pulmonoloogi diagnoositud keskmise või raske kuluga vormid J80 J84 Peamiselt interstitsiaalkude kahjustavad hingamisteede muud haigused

27 27 J85 J86 Alumiste hingamisteede mädaja nekroosi- ehk kärbusprotsessid J90 J94 Muud pleuraehk kopsukelmehaigused Pahhüpleura, hingamisfunktsioon langenud XI. SEEDEELUNDITE HAIGUSED K00 K93 DIAGNOOS Ajutiselt ei vasta Ei vasta K00 Hammaste arengu ja lõikumishäire K01 Peetunud (retineerunud) ja kiildunud hambad Kerged mälumisja kõnehäired Mälumis- ja kõnefunktsioon tugevalt häiritud K02 Hambasööbija Kerged mälumisja kõnehäired K03 Hammaste kõvakudede muud haigused Kerged mälumisja kõnehäired Mälumis- ja kõnefunktsioon tugevalt häiritud K04 Hambasäsi ja juuretipuümbrise haigused K05 Igemepõletik ja hambajuureümbrise haigused Krooniline gingiviit ja periodontiit remissiooni faasis K06 Igeme ja hambutu [lõualuu] sombusharja muud K07 Hammaste ja näo arenguhäired [kaasa arvatud hambumishäired] K08 Hammaste ja nende tugikudede muud Kerged mälumisja kõnehäired. Kuni kuue hamba kaotus ühel hambakaarel Rohkem kui 10 hamba puudumine ühel hambakaarel või nende asendamine eemaldatava proteesiga, 8 molaarhamba puudumine ühel hambakaarel, 4 molaarhamba puudumine ülemisel ja alumisel hambakaarel või nende asendamine eemaldatavate proteesidega. Mälumisfunktsioon tugevalt häiritud

28 28 K09 Mujal klassifitseerimata suupiirkonna tsüstid K10 Muud lõualuuhaigused Kerged mälumisja kõnehäired Alalõualuu defekt > 4 cm või tugev deformatsioon, oimualalõualuu liigese kontraktuur, anküloos, ebaliiges, lõualuu krooniline osteomüeliit, sekvestratsioon K11 Süljenäärmehaigused K12 Stomatiit ehk suuõõnepõletik ja selletaolised kahjustused K13 Huulte ja suulimaskesta muud haigused K14 Keelehaigused K20 Ösofagiit ehk söögitorupõletik K21 Gastroösofageaalne e mao-söögitoru tagasivooluhaigus K22 Muud söögitoruhaigused K25 Maohaavand K26 Kaksteistsõrmikuhaavand K27 Täpsustamata paikmega peptiline ehk seedehaavand K28 Mao-peensoole haavand Gastroenteroloogi diagnoositud korduvad haavandid, vaariksid. Tüsistused, mis takistavad toidu liikumist söögitorus, striktuurid Gastroenteroloogi diagnoositud korduv ägenemine, kaasneva verejooksu, perforatsiooni või penetratsiooniga. Korrigeerimata püloruse stenoos, toitumishäired K29 Gastriit ja duodeniit ehk mao- ja kaksteistsõrmikupõletik K30 Düspepsia ehk seedehäire K31 Muud mao- ja kaksteistsõrmikuhaigused

29 29 K35 Äge apenditsiit ehk ussripikupõletik K40 K46 Songad K50 Crohni tõbi [regionaalne ehk segmentaarne soolepõletik] K51 Ultseratiivne koliit e haavandiline jämesoolepõletik K52 Muud mittenakkuslikud gastroenteriidid ehk mao-peensoolepõletikud ja koliidid K55 Vaskulaarsed soolehäired K56 Soole paralüütiileus ehk halvatussoolesulgus ja songata soolesulgus K57 Soole divertiikulehk sopistustõbi K58 Soole ärritussündroom e haigustunnustik K59 Muud soole talitlushäired pärast operatsiooni pärast operatsiooni pärast operatsiooni Korduvalt opereeritud kõhuseina, kõhuõõne ja vahelihase songad Korduvaid operatsioone nõudnud ägenemised Gastroenteroloogi diagnoositud korduv ägenemine K60 Pärasoole- ja pärakupiirkonna lõhed ja uurised Operatsiooni järgselt K61 Pärasoole ja pärakupiirkonna abstsess ehk mädanik K62 Muud pärasoole- ja pärakuhaigused Operatsiooni järgselt K63 Muud soolehaigused Operatsiooni järgselt

30 30 K65 K67 Kõhukelmehaigused pärast operatsiooni Eriarsti diagnoositud sage haiguse ägenemine, korduvad operatsioonid K70 K77 Maksahaigused Püsivate maksafunktsiooni häiretega, portaalhüpertensioon K80 Kolelithiaas ehk sapikivitõbi K82 Muud sapipõiehaigused K83 Muud sapiteedehaigused K85 Äge pankreatiit ehk kõhunäärmepõletik K86 Muud kõhunäärmehaigused K90 Soole malabsorptsioon ehk väärimendumine Sapiteede rekonstruktsioone nõudvate operatsioonide järgselt püsiva maksafunktsiooni häirega Eriarsti diagnoositud korduvad ägedad pankreatiidid Raske tervisehäire. Toitumishäired, sagedased ägenemised, välissekretoorne puudulikkus XII. NAHA- JA NAHAALUSKOE HAIGUSED L00 L99 DIAGNOOS Ajutiselt ei vasta Ei vasta L00 L08 Naha- ja nahaaluskoe nakkused, v.a L05 Pilonidaaltsüst ehk karvanääpsutsüst L05 Pilonidaaltsüst ehk karvanääpsutsüst Kroonilise kuluga, radikaalne ravi vähese efektiga L10 Pemfigus ehk villtõbi L10.5 kuni 6 kuud Raske tervisehäire

31 31 L11 Muud akantolüütilised Keskmise või raske kuluga tervisehäire, raviefekt vähene L12 Pemfigoid Raske tervisehäire L13 Muud bulloossed L20 Atoopiline dermatiit ehk nahapõletik Raviga saavutatud hea efekt, ei vaja pidevat ravi ja seisund ilma ägenemisteta viimase 2 aasta jooksul. Eritingimuste (piiratud füüsiline tegevus, erimenüü, jm) rakendamise korral Kroonilise kuluga, vähese raviefektiga, ravile resistentne. Viimase 4 aasta jooksul allergiapaneelis mõõdukas/tugev allergia põhitoiduainetele (piim, kala, muna, jahud, kartul) L21 Seborröadermatiit Raske tervisehäire, ravile resistentne L23 Allergiline kontaktdermatiit L24 Ärritav kontaktdermatiit L25 Täpsustamata kontaktdermatiit Raviga saavutatud hea efekt. L23.0; L24.1 eritingimuste rakendamise korral: vabastatud identifitseerimiskoodi plaadist, püksirihmast, maskeerimismäärde kasutamisest jm Korduvad või keskmise/raske kuluga tervisehäire progresseeruva kuluga, ravile resistentne L26 Eksfoliatiivdermatiit e lehestuv nahapõletik Raske tervisehäire, vajab pidevat eriravi L27 Sissevõetud ainete põhjustatud dermatiit Dermatoos generaliseerunud, ravile resistentne L28 Krooniline lihtlihhen ja pruriigo e sügatõbi Piirdunud haigusnähud Dermatoos progresseeruv, ravile resistentne L29 Pruriitus ehk kihelus L30 Muud dermatiidid

32 32 L40 Psoriaas ehk soomussammaspool L41 Parapsoriaas Raviga saavutatud hea efekt, kui nahapinnast haaratud enam kui 40% Nahapinnast haaratud enam kui 60%; dermatoos progresseeruva kuluga, ravile resistentne. L40.1; L40.3; L40.5- vormid L42 Roosa pitüriaas ehk kliiketendustõbi L43 Lame lihhen Ravile resistentne L50 Urtikaaria ehk nõgeslööve L51 Multiformne erüteem ehk mitmekujuline nahaverevus L52 Nodoosne ehk sõlmjas erüteem L53 Muud erüteem L57 Kroonilise mitteioniseeriva kroonilise kiirguse põhjustatud nahamuutused Dermatoloogi või allergoloogi diagnoositud korduvad või pidevat ravi vajavad, raskesti ravile alluvad Raske tervisehäire L57.1; L57.3-vormid L58 Radiodermatiit ehk kiirgusnahapõletik L59 Naha ja nahaaluskoe kiirgusega seotud muud L58.1 L70 Akne ehk vinnid L70.1 vajaduse korral eritingimuste rakendamine: vabastatud nahka mehhaaniliselt vigastavast (seljakott jm) L70.1; L70.2 kuni 6 kuud L70.1 naha haaratus 40%; dermatoos tekitab subjektiivseid kaebusi ja on intensiivselt progresseeruva kuluga ja ravile resistentne

33 33 L71 Rosaatsea ehk roosad vinnid L81 Pigmentatsiooni muud L81.7 L82 Seborröakeratoos e rasuvooluskeratoos L83 Nigrikant- ehk mustendav akantoos L84 Konnasilmad ja kalloossused ehk nahamõhnad L85 Epidermise muud paksenemused L85.0; L85.1 kuni 1 aasta L87 Transepidermaalse e nahakaudse eritumise häired L88 Gangrenoosne püodermia L89 Dekuubitus- ehk lamatishaavand L90 Naha atroofilised L91 Naha hüpertroofilised L92 Naha ja nahaaluskoe granuloom L93 Erütematoosluupus ehk punane söötraig L94 Muud paiksed sidekoehaigused L90.0; L90.1; L90.2; L90.3; L90.4 keskmine või raske tervisehäire, ravile resistentne L90.5 takistatud liigese liikuvus Takistatud liigese liikuvus tervisehäire tervisehäire L94.5; L94.6-vormid. tervisehäire

34 34 L95 Nahaga piirduv mujal klassifitseerimata vaskuliit ehk veresoontepõletik L97 Mujal klassifitseerimata alajäsemehaavand L98 Naha ja nahaaluskoe mujal klassifitseerimata muud L99 Naha ja nahaaluskoe mujal klassifitseeritud haiguste korral esinevad muud XIII. LIHASLUUKONNA JA SIDEKOEHAIGUSED M00 M99 DIAGNOOS Ajutiselt ei vasta Ei vasta M00 M03 Infektsioossed ehk nakkuslikud artropaatiad, väheste jääknähtudega Põetud raskete nakkushaiguste järgsed liigeste püsivad funktsioonihäired M05 Seropositiivne reumatoidartriit M06 Muud reumatoidartriidid Ravile hästi alluv, esineb kergekujuline funktsioonihäire Diagnoos on kinnitatud III etapi raviasutuses M07 Psoriaatilised ja enteropaatilised artropaatiad M08 Juveniilne ehk noorteartriit M09 Juveniilne artriit mujal klassifitseeritud haiguste korral Paranenud või säilinud kerged jääknähud Läbipõetud haiguse järel säilinud liigeste rasked ja pöördumatud kahjustused M10 Podagra Kergekujulised ja ravile hästi alluvad haigushood, esineb kerge liigese funktsioonihäire, siseorganite kahjustuseta Neerutalitluse kahjustusest põhjustatud ja muu teisene podagra raskete pöördumatute liigesekahjustustega

35 35 M11 Muud kristallartropaatiad M12 Muud spetsiifilised artropaatiad M13 Muud artriidid Kergekujulised ja ravile hästi alluvad haigusvormid, esineb vähene funktsioonihäire Kristallartropaatiad, krooniline artropaatia liigeste keskmiste või raskete funktsioonihäiretega M15 M19 Artroosid Hindamiskriteeriumid: 1. röntgen /Kellegreni klassifikatsioon/ 2. liigese liikuvus 3. turse M15 M17: 1. I II aste 2. piiratus kuni 20% 3. vähene turse, mis koormamisel ei suurene M15 M17: pärast operatsiooni (funktsioonihäire kuni 20% ja kompenseeritud) M15 M17: 1. III IV aste 2. piiratus üle 20% Endoproteesitud liiges M18 M19: 1. I II aste 2. piiratus kuni 30% 3. vähene turse, mis koormusega ei suurene M18 M19: pärast operatsiooni (funktsioonihäire alla 30%, kompenseeritud) M18 M19: 1. III IV aste; 2. üle 30% liikuvuse piiratus 3. püsiv turse, mis koormusel suureneb, valu M20 Sõrmede ja varvaste omandatud deformsused ehk moonutised Hindamiskriteerium Sõrmedel: Funktsioon Röntgen Sõrmede ja varvaste omandatud deformsused funktsioonihäire alla 30%: funktsioon jäsemel kompenseeritud teiste liigeste abil pärast operatsiooni Sõrmede ja varvaste rasked deformatsioonid funktsioonihäire üle 30%, sümptomaatilised M21 Muud jäsemete omandatud deformsused Hinnangukriteerium labajalal: Wet Footprint test Labajala/hüppeliigese liikuvuse hindamine Röntgen: liigeste artrootilised muutused Elastsed labajala deformsused. Rigiidsed, vähese funktsioonihäirega ja asümptomaatilised deformsused. Liigese muutused labajalal I II aste. Jäseme lühenemine alla 4 cm Sümptomaatilised labajala elastsed deformsused, mis pole ravitud: kuni 6 kuud. Rigiidne labajala deformsus, opereeritud, asümptomaatiline: kuni 1 aasta Rigiidne sümptomaatiline deformatsioon, liigeste artrootilised muutused (III IV aste) olulise funktsioonihäirega ja sümptomaatiline. Jäseme lühenemine üle 4 cm. Rippranne, rippjalg. Omandatud küüniskäsi, küünispöid, kompjalg

36 36 M22 Patella ehk põlvekedra Hindamiskriteerium: Funktsioon Operatsioon: Kondromalaatsia aste: Outerbridge i klassifikatsioon (artroskoopiline) MRT: Outerbridge i klassifikatsioon Röntgeniülesvõte anatoomiliste muutuste hindamiseks: AP, külg, aksiaalne M22.0/M22.1 Põlvekedra korduvad nihestused ja/või subluksatsioonid. Traumaatilised ja omandatud, mis pole seotud anatoomiliste luude muutusega, kompenseeritud (koormusel vajalik eritugi) M22.0/M22.1 Põlvekedra korduvad nihestused ja/või subluksatsioonid. Traumaatilised ja omandatud, mis pole seotud anatoomiliste muutuste ja liigesesiseste kahjustustega: kuni 1 aasta pärast operatsiooni või operatiivse ravi näidustusel M22.0/M22.1 Põlvekedra korduvad nihestused ja/või subluksatsioonid, mis on seotud põlvekedra ja trohhlea anatoomiliste muutustega M22.2 M22.4 Kondromalaatsia I II aste, kompenseeritud M22.2 M22.4 Kondromalaatsia I II aste, kompenseerimata või määratud operatiivselt: kuni 6 kuud M22.2 M22.4 Kondromalaatsia III IV aste määratud operatiivselt M23 Põlveliigese sisemised kahjustused Hindamiskriteerium: MRT Operatsioon Funktsionaalsed testid stabiilsuse hindamiseks Põlveliigese sisemine I II astme kahjustus, kompenseeritud. Põlveliigese ebastabiilsus kerge funktsioonihäirega Vigastusjärgne ja operatsioonijärgne menisk (diagnoos kinnitatud kas MRT või operatsioonil): kuni 6 kuud Meniski õmbluse järgselt: kuni 1 aasta Ühe põlvesideme vigastuse ja/või operatsiooni järgselt: kuni 1 aasta. Meniski transplantatsioonijärgselt. Ühe või mitme põlvesideme püsiv ebastabiilsus märkimisväärse funktsioonihäirega ja/või muude liigesstruktuuride märkimisväärse kahjustusega (kõhr III IV aste, meniski täieliku eemaldamise järgselt) Mitme sideme vigastuse ja/või operatsiooni järgselt: kuni 2 aastat

37 37 M24 Liigeste muud spetsiifilised kahjustused Hindamiskriteerium: Funktsiooni hindamine Röntgen MRT: kõhre kahjustus Operatsioon: kõhre kahjustus ICRS klassifikatsioon Liigeste liikuvuse asümptomaatiline piiratus kuni 30%, mis ei sega liigeste koormamist. Liigeste korduvad nihestused ja ebastabiilsusepisoodid funktsioonihäireteta kompenseeritud. Liigeskõhre kahjustused I II aste Liigeste korduvad nihestused ja ebastabiilsusepisoodid ilma olulise funktsioonihäireta, kompenseeritud või operatsioonijärgselt: kuni 1 aasta. Vigastusejärgne liigese liikuvuse piiratus, sümptomaatiline, mille funktsioonil on potentsiaali paraneda: kuni 6 kuud. Liigeskõhre kahjustused I II aste, mis opereeritud või operatiivse ravi näidustusel: kuni 6 kuud Liigeste korduvad nihestused, ebastabiilsusepisoodid jääva funktsioonihäire ja/või liigeskahjustusega. Liigeste liikuvuse märkimisväärne sümptomaatiline piiratus (üle 30%) või puudumine, mis piirab oluliselt funktsiooni. Liigeskõhre kahjustused III IV aste M25 Liigeste mujal klassifitseerimata muud Liigeste muud, millega kaasneb liigese funktsiooni piiratus üle 30% ja mille paranemist pole ette näha M30 Nodoosne e sõlmjas polüartriit ja sellesarnased M31 Muud nekrotiseeruvad vaskulopaatiad e soonhaigustused M32 Süsteemne erüteatoosluupus e -söötraig Püsiv funktsioonihäire. Diagnoos kinnitatud III etapi raviasutuses M33 Dermatopolümüosiit e naha hulgilihasepõletik M34 Süsteemne skleroos M35 Sidekoe muu süsteemne kahjustus

38 38 M36 Süsteemsed sidekoe mujal klassifitseeritud haiguste korral M40 M43 Deformeerivad dorsopaatiad M45 M49 Spondülopaatiad e lülihaigustused M50 M53 Muud dorsopaatiad Lülisamba liikuvus kergelt piiratud, lülisamba kõrvalekaldumine füsioloogilisest kõverusest < 20 kraadi, rindkere deformatsioon ilma kopsude ja südame funktsiooni piiratuseta. Töövõime häireta Lülisamba kõrvalekalle > 20 kraadi, tugev liikuvuse piiratus koos rindkereorganite kahjustusega või ilma, rindkere deformatsioon kopsude ja südame funktsiooni häirega. Töövõime häiritud. Anküliseeruv spondüloartriit M54 Dorsalgia e seljavalu Töövõime häireta M60 M63 Lihaste Hindamiskriteerium Funktsioon Analüüsid (põletik) Pehmete kudede uuring: USG, MRT Funktsioonihäire kuni 20% Edutult ravitud ja/või krooniline ja/või edasiarenev lihase haigusseisund ja/või funktsioonihäire üle 20% M65 M68 Sünoviaalkesta ja kõõluste Hindamiskriteerium: Funktsioon, turse Analüüsid (põletik) Pehmete kudede uuringud: USG, MRT Funktsioonihäire kuni 20%, haigus kompenseeritud Edutult ravitud ja/või krooniline ja/või edasiarenev sünoviaalkesta ja kõõluse haigusseisund ja/või funktsioonihäire üle 20% M70 M79 Pehmete kudede muud Hindamiskriteerium: Funktsioon Analüüsid (põletik) Pehmete kudede uuringud: USG, MRT Haigus kompenseeritud, funktsioonihäire kuni 20% Edutult ravitud ja/või krooniline ja/või edasiarenev muud pehme koe ja/või funktsioonihäire üle 20%. Dupuytreni kontraktuur laskekäel

39 39 M80 M90 Osteopaatiad ehk luuhaigused ja kondropaatiad ehk kõhrehaigused Funktsioon Analüüsid (põletik) Röntgen, CT Tensitomeetria luuhõreduse uurimiseks osteoporoosi kahtlusel (Tscore alla -2.5) Funktsioonihäire kuni 20%, haigus kompenseeritud Luuhaigused operatsiooni või konservatiivse ravi järgselt väljavaatega paranemisele: kuni 1 aasta Edutult ravitud ja/või krooniline ja/või edasiarenev luuhaigus ja/või funktsioonihäire üle 20% M87 Osteonekroos e luukärbus Hindamiskriteerium: Funktsioon Röntgen, CT Osteonekroos, mille korral funktsioonihäired kuni 20% ja kompenseeritud Operatsiooni või konservatiivse ravi järgselt väljavaatega paranemisele: kuni 1 aasta Edutult ravitud ja/või edasiarenev sümptomaatiline protsess funktsioonihäirega üle 20%. Kõhre kahjustused III IV aste M91 M94 Kondropaatiad Hindamiskriteerium: Funktsioon Röntgen MRT: kõhre haigusseisundite korral Operatsioon: kõhre kahjustuste korral Outerbridge i klassifikatsioon Kondropaatiad, mille korral funktsioonihäired kuni 20% ja kompenseeritud Konservatiivse või operatiivse ravi järel väljavaatega paranemisele: kuni 1 aasta Edutult ravitud ja/või edasiarenev sümptomaatiline protsess funktsioonihäirega üle 20%. Kõhre kahjustused III IV aste M95 M99 Lihasluukonna ja sidekoe muud Hindamiskriteerium Funktsioon Analüüsid (põletik) Röntgen Omandatud või menetlusjärgsed deformsused ja, mis kompenseeritud ja funktsioonihäire kuni 20% Omandatud või menetlusjärgsed deformsused ja menetlusjärgsed, mille funktsioon operatsiooni ja/või taastusravi tagajärjel taastumispotentsiaaliga: kuni 6 kuud Omandatud deformsused või menetlusjärgsed, millega seotud märkimisväärsed funktsioonihäired (üle 20%) XIV. KUSE-SUGUELUNDITE HAIGUSED N00 N99 DIAGNOOS Ajutiselt ei vasta Ei vasta N00 Äge nefriidi- ehk neerupõletiku sündroom Kuni 2 aastat

40 40 N01 Kiirelt progresseeruv nefriidisündroom N02 Rekurrentne ehk taastuv ja persistentne ehk püsiv hematuuria ehk verikusesus N03 Krooniline nefriidisündroom N04 Nefroosisündroom N05 Täpsustamata nefriidisündroom Kroonilise nefriidi sündroom N06 Isoleeritud proteinuuria ehk valkkusesus täpsustatud morfoloogilise kahjustusega N07 Mujal klassifitseerimata hereditaarne e pärilik nefropaatia N10 Äge tubulointerstitsiaalnefriit N11 Krooniline tubulointerstitsiaalnefriit N13 Obstruktiiv- ja refluksuropaatia N14 Ravimite ja raskmetallisoolade põhjustatud N15 Neeru muud tubulointerstitsiaal- ja tubulaar Neeru funktsioon on taastunud Hüdronefroos, raskemetallide tekkene nefropaatia, täpsustatud neeru tubulointerstitsiaalhaigused kasvajaliste ja verehaiguste, ainevahetushaiguste, süsteemsete sidekoe ja immuunmehhanismi haaravate haigusseisundite korral N17 Äge neeruinsufitsients N18 Krooniline neeruinsufitsients

41 41 N20 Neeru- ja ureetrie kusejuha kivi N21 Alumiste kuseteede kivi N23 Täpsustamata renaalkoolik e neeruvoolmed N25 Neeru tubulaarfunktsiooni kahjustusest tulenevad N26 Täpsustamata kortsneer N27 Tundmata põhjusega pisineer N28 Neeru ja ureetri mujal klassifitseerimata muud Neeruvaje ilma funktsioonihäireta Püsiv funktsioonihäire Neeru hüpertroofia, neeruvaje ning megaloureetri põhjustatud neeru funktsioonihäire N30 Tsüstiit ehk kusepõiepõletik N30.1 Interstitsiaalne (krooniline) tsüstiit Haigus püsivas remissiooni faasis Ägenemised vähemalt 3 korda aastas N31 Mujal klassifitseerimata kusepõie neuromuskulaarne düsfunktsioon e talitlushäire N32 Kusepõie muud N34 Uretriit e kusitipõletik ja uretraal- ehk kusitisündroom N35 Uretraalstriktuur e kusitiahend N36 Kusiti muud N39 Kuseelundite muud Püsiv funktsioonihäire Püsiv funktsioonihäire

42 42 N40 Prostatahüperplaasia e eesnäärmesuurenemus Püsiv funktsioonihäire N41 Eesnäärme põletikulised haigused Krooniline haigusseisund sagedaste ägenemistega N42 Eesnäärme muud N43 Hüdrotseele e vesisong ja spermatotseele e seemnesong N44 Testisetorsioon ehk munandikeerdumus N45 Orhiit e munandipõletik ja epididümiit e munandimanusepõletik N47 Liigprepuutsium e -eesnahk, fimoos ehk eesnahakitsenemus ja parafimoos ehk eesnahapitsumus N48 Suguti muud N49 Meessuguelundite mujal klassifitseerimata põletikulised N50 Meessuguelundite muud N60 Rinna healoomuline düsplaasia e väärmoodustis N61 Rinna põletikulised N62 Rinna hüpertroofia N63 Täpsustamata tükk rinnas N64 Rinna muud

43 43 N70 N77 Naise vaagnaelundite põletikulised haigused N80 Endometrioos Töövõime on säilinud Püsiva valusündroomi korral III astme endometrioos N81 Naissuguelundite prolaps e väljalange Töövõime on säilinud Totaalne naissuguelundite prolaps N82 Naissuguelunditega seotud fistulid e uurised Püsiv funktsioonihäire N83 Munasarja, munajuha ja emaka laisideme põletikuta N84 Naissuguelundite polüüp N85 Emaka (v.a emakakael) muud põletikuta N86 Emakakaela erosioon ehk limaskestamarrastus ja ektroopion ehk väljapööre N87 Emakakaela düsplaasia N88 Emakakaela muud põletikuta N89 Tupe muud põletikuta N90 Häbeme ja lahkliha muud põletikuta N92 Rohke, sage ja korratu menstruatsioon N93 Emaka ja tupe muu anomaalne verejooks N94 Naissuguelundite ja menstruaaltsükliga seotud valu ja muud

44 44 N95 Menopausi ja muud perimenopausaalsed N96 Habituaalne ehk harjumuslik raseduse katkestaja XV. RASEDUS, SÜNNITUS JA SÜNNITUSJÄRGNE PERIOOD O00 O99 DIAGNOOS Ajutiselt ei vasta Ei vasta O00 O08 Abordilõppega rasedus O10 O16 Rasedus- ja sünnitusaegsed või sünnitusjärgsed tursed, proteinuuria ja hüpertensiivsed häired O20 O29 Peamiselt rasedusega seotud ema muud O30 O48 Vililase ja amnioniõõne ning sünnituse võimalike probleemidega seotud ema hooldamine O85 O92 Peamiselt puerpeeriumiga ehk sünnitusjärgse perioodiga seotud tüsistused XVI. KAASASÜNDINUD VÄÄRARENDID, DEFORMATSIOONID JA KROMOSOOMIANOMAALIAD Q00 Q99 DIAGNOOS Ajutiselt ei vasta Ei vasta Q00 Q07 Närvisüsteemi kaasasündinud väärarendid Kõik sümptomid ja tunnused

45 45 Q10 Q18 Silma, kõrva, näo ja kaela kaasasündinud väärarendid Q20 Q28 Vereringeelundite kaasasündinud väärarendid Q30 Q34 Hingamiselundite kaasasündinud väärarendid Q35 Q37 Keilo- ja palatoskiis ehk huulelõhe ja suulaelõhestus Q38 Q45 Seedeelundite muud kaasasündinud väärarendid Q50 Q56 Suguelundite kaasasündinud väärarendid Kõik sümptomid ja tunnused Kõik sümptomid ja tunnused Kõik sümptomid ja tunnused Kõik sümptomid ja tunnused Kõik sümptomid ja tunnused Kõik sümptomid ja tunnused Q53 Krüptorhism ehk peitmunandilisus pärast kirurgilist ravi Q54 Hüpospaadiad ehk kusitialtlahtisused Kõik sümptomid ja tunnused Q55 Meessuguelundite muud kaasasündinud väärarendid Kõik sümptomid ja tunnused Q56 Määratlemata sugu ja pseudohermafroditism Kõik sümptomid ja tunnused Q60 Q64 Kuseelundite kaasasündinud väärarendid Kõik sümptomid ja tunnused Q60 Neeruagenees e -tekkimatus ja muud neeru reduktsioondefektid ehk taandpuuded Kõik sümptomid ja tunnused Q61 Tsüstneer Komplitseerumata tsüst Polütsüstiline neer

(Microsoft Word - lisa 7_Ps\374\374hika_2008m.doc)

(Microsoft Word - lisa 7_Ps\374\374hika_2008m.doc) Sotsiaalministri 20. detsembri 2007.a määruse nr 92 Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord lisa 7 PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire

KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiire KEYTRUDA (pembrolizumab) teatmik Teave patsiendile Teave patsiendile Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

Protionamiid

Protionamiid PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Protionamiid, 250mg, tablett Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Betaserc 8 mg tabletid Betaserc 16 mg tabletid Betaserc 24 mg tabletid Beetahistiindivesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Polümedel-M

Polümedel-M Polümedel-M Polümedel-M kujutab endast Polümedeli ja ferromagnetite sümbioosi. Polümeerne materjal (lavsaan) ühendatakse ferritoovsete osakestega. Saadud kilet töödeldakse alguses spetsiaalsete seadmete

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed KÄSIMÜÜGIRAVIM 12 TABLETTI PAKENDIS Pakendi infoleht: teave kasutajale Nurofen Forte, 400 mg kaetud tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Luuravi

Luuravi Luuravi 10.01.2015 Edward Laane Multiipelne müeloom (MM) Pahaloomuline vereloome kasvaja, luuüdis paljunevad klonaalsed pahaloomulised plasmarakud ehk müeloomirakud Hüperkaltseemia (C) Neerupuudulikkus(R)

Rohkem

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile

HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM Publikatsioon oli võimalik tänu CSL Behring üldisele koolitusgrantile HÜPER IGM SÜNDROOM See brosüür on ette nähtud patsientidele ja nende perekondadele ja ei asenda kliinilise immunoloogi

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Sinomist 1 mg/50 mg/ml ninasprei, lahus Ksülometasoliinvesinikkloriid/dekspantenool Kasutamiseks üle 6-aastastel lastel ja täiskasvanutel. Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd

_JAN_EMEA_PATIENT CLL GUIDE_AW0_17 EST A5.indd KLL Juhend patsiendile Krooniline lümfotsüütleukeemia Janssen Pharmaceutica NV. 2017 PHEE/IBR/0917/0002 Sissejuhatus Mis on KLL? Tõenäoliselt on ehmatav kuulda esmakordselt oma diagnoosi krooniline lümfotsüütleukeemia

Rohkem

(Microsoft Word - Kuulmish\344irete p\365hjused, vanaduskuulmisn\365rkus. Kuuldeaparaadid. T.Siirde .doc)

(Microsoft Word - Kuulmish\344irete p\365hjused, vanaduskuulmisn\365rkus. Kuuldeaparaadid. T.Siirde .doc) KUULMISHÄIRETE PÕHJUSED, VANADUSKUULMISNÕRKUS. KUULDEAPARAADID. KUIDAS MEIE KUULEME? Kuulmisanalüsaator koosneb: 1. Väliskõrvast 2. Keskkõrvast 3. Sisekõrvast 4.Peaajus olevatest juhteteedest ja peaajukoores

Rohkem

Tromboos ja kuidas selle vastu võidelda

Tromboos ja  kuidas selle vastu võidelda Kasvaja Rasedus Geneetiline soodumus jne Endoteeli düsfunktsioon (trauma, ateroom) Op ravi Kateetrid, punktsioonid Rudolph Carl Virchow 1821 1902 Staas Immobilistatsioon Laienenud veenid Kasvaja Ülekaal

Rohkem

Digoksiin

Digoksiin PAKENDI INFOLEHT ON KOOSTATUD TOIMEAINEPÕHISELT Pakendi infoleht: teave kasutajale Digoksiin, süstitav ravimvorm Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Driptane 5 mg tabletid Oksübutüniinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Flixotide Diskus 50 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises pulberinhalaatoris Flixotide Diskus 100 mikrogrammi/annuses, inhalatsioonipulber mitmeannuselises

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale Duphalac 667 mg/ml suukaudne lahus Lactulosum Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Võtke seda ravimit alati täpselt

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE (käsimüügiravim*) IMODIUM, 2 mg kõvakapslid Loperamiidvesinikkloriid Lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet. Ehkki seda ravimit on võimalik

Rohkem

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012 Mis on tubakas? Mis on tubakas? Tubakas on taim, mis kasvab enamikus maailmajagudes. Tubakataime kuivatatud lehtedest tehakse sigareid, sigarette, piibutubakat, vesipiibutubakat, närimistubakat, nuusktubakat.

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tuumormarkerite roll kasvajaliste haiguste diagnostikas ja ravis Marge Kütt AS Ida-Tallinna Keskhaigla kesklabor 12.10.2013, EBÜ koolitus Kasvajamarkeriteks võivad olla: Kasvajaspetsiifilised ained: kasvajaantigeenid,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim, plastikpudelis)* Flixonase Aqueous Nasal Spray 50 MCG, 50 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon Flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NORIFAZ, 35 mg õhukese polümeerikattega tabletid Risedronaatnaatrium Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht

Rohkem

Myofunctional Disorders in Clinical Speech Therapy and Voice Care Setting

Myofunctional Disorders in Clinical Speech Therapy and Voice Care Setting Näo- ja lõualuude piirkonna funktsioonianomaaliad - meeskonnatöö Lagle Lehes SA TÜK Kõrvakliinik OÜ Ortodontiakeskus Tallinn 2016 Mis on müofunktsionaalsed puuded? Suu-näopiirkonna välimiste (miimilised

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Clindamycin-MIP 300, 300 mg õhukese polümeerikattega tabletid Clindamycin-MIP 600, 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klindamütsiin Enne ravimi kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Alenotop, 70 mg tabletid Alendroonhape Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda. - Kui teil on

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale RENITEC PLUS 20 mg/ 6 mg tabletid Enalapriilmaleaat/ hüdroklorotiasiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Pregnyl, 5000 RÜ/ml süstelahuse pulber ja lahusti Inimese kooriongonadotropiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

ITK ettekande põhi

ITK ettekande põhi Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi Heli Kaljusaar 2009 NB! Loeng on autori omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikukeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel

Rohkem

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk

Dr Maire Kuddu - Keda ohustab pea ja kaelapiirkonna vähk Keda ohustab pea ja kaela piirkonna vähk? Maire Kuddu Põhja-Eesti Regionaalhaigla Onkoloogia-hematoloogia kliinik kiiritusravi keskus 12.10.2015 Pea ja kaela pahaloomulised kasvajad (PKK) Maailmas > 650,000

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Clopidogrel Portfarma 75 mg õhukese polümeerikattega tabletid Klopidogreel Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 2 detsember 2014

Microsoft Word - Lisa 2 detsember 2014 Immuniseerimiskava väliselt vaktsineeritavate isikute sihtrühmad ja nendele näidustatud id Sihtrühm Vaktsiini tüüp Immuniseerimise põhjus Immuniseerimise skeem Sobivad id seisuga detsember 2014 Riskikäitumisega

Rohkem

Traneksaam_ortopeedias

Traneksaam_ortopeedias Traneksaamhape kasutamine Juri Karjagin Tartu Ülikool Tartu Ülikooli Kliinikum Plaan Fibrinolüüsist Traneksaamhape farmakoloogiast Traneksaamhape uuringud Plaaniline kirurgia Erakorraline trauma Toopiline

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale NuvaRing, 120/15 mikrogrammi/24 tunnis, vaginaalravivahend Etonogestreel/etünüülöstradiool Oluline teave kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kohta:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arimidex, 1 mg õhukese polümeerikattega tabletid anastrosool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

EA0805.indd

EA0805.indd Krooniline südamepuudulikkus Eesti Kardioloogide Seltsi töörühm ajakohastas ägeda ja kroonilise ravi juhendid, mis on kooskõlastatud Eesti perearstide, sisearstide, endokrinoloogide ja erakorralise meditsiini

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Lercapin 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Lerkanidipiinvesinikkloriid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave patsiendile Voltaren Emulgel 11,6 mg/g (1,16%) geel Diklofenakdietüülamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Kasutage seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim*) Ibumetin 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid Ibuprofeen Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on Miks tekib Ravi ja harjutused MIS SEE ON Lateraalne epikondüliit on õlavarreluu välimisele põndale kinnituva kõõluse põletik. Kõõlus jätkub

Rohkem

Lumigan, Bimatoprost

Lumigan, Bimatoprost I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS LUMIGAN 0,1 mg/ml silmatilgad, lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml lahust sisaldab 0,1 mg bimatoprosti. Teadaolevat toimet

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale OFTAQUIX 5 mg/ml silmatilgad, lahus Levofloksatsiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Reseligo, 3,6 mg implantaat süstlis Gosereliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim, plastikpudelis)* FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon flutikasoonpropionaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus Oktenidiindivesinikkloriid Fenoksüetanool Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Duphalac Fruit 667 mg/ml, suukaudne lahus 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Duphalac Fruit suukaudne lahus sisaldab 667 mg laktuloosi 1 ml

Rohkem

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused

LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused LATERAALNE EPIKONDÜLIIT ehk tennisisti küünarliiges Mis see on? Miks tekib? Ravi ja harjutused MIS SEE ON? Lateraalne epikondüliit on õlavarreluu välimisele põndale kinnituva kõõluse põletik. Kõõlus jätkub

Rohkem

POLÜMEDEL

POLÜMEDEL Sissejuhatus Austatud daamid ja härrad! Te omandasite või saite kingituseks riikliku sõjameditsiini unikaalse loomingu Polümedeli. Suhtuge sellesse säästlikult ja leidke aega ja võimalust avaldada tänu

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 TERVISHOIUTÖÖTAJATE INFOLEHT MITTE- ONKOLOOGILISTE NÄIDUSTUSTE KORRAL OLULINE TEAVE RIXATHON I (rituksimab) KOHTA XXX XX.XX.2018 Teave, mis aitab tervishoiutöötajatel hoolitseda patsientide eest, kes saavad

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Dopmin 40 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat Dopamiin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Nasonex, 50 mikrogrammi/pihustus ninasprei, suspensioon Mometasoonfuroaat Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale MAXALT, 10 mg suukaudsed lüofilisaadid Risatriptaan (rizatriptanum) Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Roferon-A 3 miljonit rahvusvahelist ühikut (RÜ) süstelahus süstlis Alfa-2a interferoon Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

Caelyx, INN-doxorubicin

Caelyx, INN-doxorubicin I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Caelyx 2 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks ml Caelyx it sisaldab 2 mg doksorubitsiinvesinikkloriidi

Rohkem

BIOMEHHAANILINE TAUST- PÕHIPRINTSIIBID

BIOMEHHAANILINE TAUST- PÕHIPRINTSIIBID BIOMEHHAANILINE TAUST - PÕHIPRINTSIIBID HOIA LIIGESED NEUTRAALSES ASENDIS Siis on lihased lõdvestunud ja saavad paremini töötada Lihaste, liigeste ja kõõluste stressi põhjustavad: kokkupigistatud käed

Rohkem

MergedFile

MergedFile Hill s kampaaniad, kevad 2019 METABOLIC+URINARY (kaal+kuseteedele) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 2KG -50% hind = 8,29 (aegumine 31.05.19) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 12KG -50% hind =

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Ksenia Sidorova Alajäseme amputatsiooni järgne taastusravi Rehabilitation after lower-limb amp

TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Ksenia Sidorova Alajäseme amputatsiooni järgne taastusravi Rehabilitation after lower-limb amp TARTU ÜLIKOOL Sporditeaduste ja füsioteraapia instituut Ksenia Sidorova Alajäseme amputatsiooni järgne taastusravi Rehabilitation after lower-limb amputation Bakalaureusetöö Füsioteraapia õppekava Juhendaja:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Doxy-M-ratiopharm 100 mg tabletid Doksütsükliin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles, et seda

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Arcoxia, 30 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 90 mg õhukese polümeerikattega tabletid Arcoxia, 120 mg õhukese

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Enap 5 mg tabletid Enap 10 mg tabletid Enap 20 mg tabletid Enalapriilmaleaat Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Fluconazole Medochemie, 50 mg kõvakapslid Fluconazole Medochemie, 150 mg kõvakapslid Flukonasool Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE (retseptiravim)* 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, 50 mikrogrammi ninasprei, suspensioon. 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Ninasprei sisaldab

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Terbinafin-ratiopharm, 10 mg/g kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 g kreemi sisaldab 10 mg terbinafiinvesinikkloriidi. INN. Terbinafinum

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Propanorm 3,5 mg/ml süstelahus Propafenoonvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte,sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht alles,

Rohkem

Microsoft Word - Kordamisküsimused 2017.Pulmonoloogia 4.-6.k.doc

Microsoft Word - Kordamisküsimused 2017.Pulmonoloogia 4.-6.k.doc Kordamisküsimused eksamiteks arstiteaduse 4.-6. kursuse üliõpilastele pulmonoloogia erialal alates 2017 1. Kopsuhaiguste tähtsamad sümptomid (köha, rögaeritus, veriköha, hingeldus, vilistav hingamine,

Rohkem

Untitled-2

Untitled-2 Tervise Alkeemia Hiina meditsiin on aastatuhandete vanune tarkus sellest, mis on tervis ning kuidas seda luua ja hoida. Tervise Alkeemia keskuse eesmärgiks on aidata taastada harmoonia ja tasakaal inimese

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale LIDOCAINE GRINDEKS, 20 mg/ml süstelahus Lidokaiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Eripedagoogika õppekava Liis Saarma HÄÄL ENNE JA PÄRAST OPERATSIOONI HÄÄLEPAELT

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Eripedagoogika õppekava Liis Saarma HÄÄL ENNE JA PÄRAST OPERATSIOONI HÄÄLEPAELT Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Eripedagoogika õppekava Liis Saarma HÄÄL ENNE JA PÄRAST OPERATSIOONI HÄÄLEPAELTE ORGAANILISE KAHJUSTUSEGA INIMESTEL magistritöö Juhendaja:

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE Noliprel Forte Arginine, 5 mg/1,25 mg õhukese polümeerikattega tabletid Perindopriilarginiin/indapamiid Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte. - Hoidke

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Actikerall 5 mg/100 mg/g nahalahus Fluorouratsiil/salitsüülhape Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Zibor, 2500 RÜ anti-xa/0,2ml süstelahus süstlis Naatriumbemipariin Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

AlendronateHexal Referral Background Information

AlendronateHexal Referral Background Information LISA I RAVIMI NIMETUSTE, RAVIMVORMI, TUGEVUSE, MANUSTAMISVIISI, TAOTLEJA, MÜÜGILOA HOIDJA LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja Taotleja Ravimi väljamõeldud nimetus Nimi Rootsi HEXAL A/S

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Carbalex 200 mg tabletid Carbalex 400 mg tabletid Karbamasepiin (Carbamazepinum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Ciprobay HC, kõrvatilgad suspensioonina 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS 1 ml suspensiooni sisaldab 2,3 mg tsiprofloksatsiinvesinikkloriidi

Rohkem

Kai Haldre Kai Haldre MD PhD Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik viljatusravi keskus Sel aastal saab dr Haldrel naistearstina töötamisest 30 aastat,

Kai Haldre Kai Haldre MD PhD Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik viljatusravi keskus Sel aastal saab dr Haldrel naistearstina töötamisest 30 aastat, Kai Haldre Kai Haldre MD PhD Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik viljatusravi keskus Sel aastal saab dr Haldrel naistearstina töötamisest 30 aastat, sellest 10 viimast aastat viljatusraviarstina Peamisteks

Rohkem

Iluteenused_A5.indd

Iluteenused_A5.indd Tarbija meelespea KASUTA TARGALT! KOSMEETIKATOODETE kasutamise eesmärk on inimese keha kaitsmine, muutmine, heas seisus hoidmine või lõhnastamine. Enne järjekordse kosmeetikatoote ostmist anname sulle

Rohkem

Hingamisteede_infektsioonid_EST_ pdf

Hingamisteede_infektsioonid_EST_ pdf Hingamisteede ägedad infektsioonid lastel ning nende kodused ravivõtted Sisukord 3 Külmetushaigused 8 Palavik ja selle alandamine 13 Nohu 16 Köha 19 Kurguvalu ja kurgupõletik 21 Kõripõletik ja kõriturse

Rohkem

Trimetazidine_AnnexI-IV_et

Trimetazidine_AnnexI-IV_et II LISA Teaduslikud järeldused ning müügiloa tingimuste muutmise alused 25/42 Teaduslikud järeldused Trimetasidiini sisaldavate ravimite (vt I lisa) teadusliku hindamise üldkokkuvõte Trimetasidiin on metaboolne

Rohkem