Kinnitatud Meremäe Vallavolikogu määrusega nr 18 MEREMÄE VALLA ARENGUKAVA

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kinnitatud Meremäe Vallavolikogu määrusega nr 18 MEREMÄE VALLA ARENGUKAVA"

Väljavõte

1 Kinnitatud Meremäe Vallavolikogu määrusega nr 18 MEREMÄE VALLA ARENGUKAVA Meremäe 2015

2 Sisukord SISSEJUHATUS... 4 I ÜLDANDMED ASEND KUJUNEMINE, AJALUGU ASUSTUS, RAHVASTIK... 6 II MEREMÄE VALLA VISIOON III KOHALIK OMAVALITSUS VALLAVALITSUS- JA VOLIKOGU ARHIIV MEEDIA EESMÄRK IV HARIDUS ALUSHARIDUS PÕHIHARIDUS NOORSOOTÖÖ JA HUVIHARIDUS GÜMNAASIUMIHARIDUS KUTSEHARIDUS JA KÕRGEM HARIDUS EESMÄRK V VABA AEG KULTUURIASUTUSED JA -PAIGAD LOOMEMAJANDUS RAAMATUKOGUD MUUSEUM KIRIKUD, TSÄSSONAD JA KULTUURIMÄLESTISED MUINSUSKAITSEALUSED MÄLESTISED SETO LEELO KINO SPORT EESMÄRK VI ETTEVÕTLUS JA TURISM ETTEVÕTLUS ETTEVÕTLUST TOETAVAD TEGEVUSED TÖÖHÕIVE TURISM EESMÄRK VII TERVISHOID- JA TERVISE EDENDUS ARSTIABI TERVIST EDENDAVAD SÜNDMUST EESMÄRK VIII SOTSIAALNE KAITSE SOTSIAALTEGEVUS HOOLDEKODU SOTSIAALTOETUSED EESMÄRK

3 IX VALLAMAJANDUS JA KESKKONNAKAITSE ELAMUMAJANDUS VALLA TEED VEEMAJANDUS ELEKTRIVARUSTUS SOOJAVARUSTUS SIDE, INTERNET, ÜHISTRANSPORT MAAFOND VEEKOGUD MAAVARAD JÄÄTMED LOODUSKAITSE KESKKONNATEADLIKKUS EESMÄRK X MAAKASUTUS, EHITUSTEGEVUS JA TERRITORIAALNE PLANEERIMINE EESMÄRK XI TURVALINE ELUKESKKOND EESMÄRK XII MEREMÄE VALLA TEGEVUSKAVA XII MEREMÄE VALLA EELARVESTRATEEGIA ÜLEVAADE EELARVESTRATEEGIA KOOSTAMISEST Tulude analüüs Eelarvestrateegia Eelarvestrateegia valdkonniti Strateegia arvestusüksus Strateegia sõltuv üksus Meremäe Vesi OÜ Konsolideeritud strateegia Laenustrateegia

4 SISSEJUHATUS Meremäe valla arengukava on koostatud koostöös valla elanike, vallavalitsuse ja -volikoguga. Arengukava lähtub kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, valla põhimäärusest ning valdkondadest ja teemadest, milles omavalitsusel on seadusjärgselt oluline roll. Meremäe valla arengukava üldine eesmärk on tagada valla elanikele arenev ja turvaline elukeskkond, stimuleerida ettevõtlust, pakkuda kvaliteetseid avalikke teenuseid, olla funktsionaalseks keskuseks ning arendada tihedat koostööd erinevate sektorite/partnerite, investorite ning avalikkusega. Arengukava osad on: üldandmed; hetkeseisu analüüs, visioon, eesmärgid, tegevus ja tulemus; eelarvestrateegia aastateks ; arengustrateegia elluviimine ja seire. Hetkeseisu analüüsis on kirjeldatud valla üldist olukorda ja välja toodud peamised võtmeprobleemid, millest tuleneb visioon aastaks Meremäe valla eesmärgid, tegevus ja tulemus on seatud arvestades olukorda ja võimalusi. Meremäe valla eelarvestrateegia annab ülevaate tuludest ja kuludest aastatel

5 I ÜLDANDMED 1.1 ASEND Meremäe vald asub Kagu-Eesti idaosas kuuludes administratiivselt Võru maakonda. Meremäe valla pindala on Statistikaameti aasta andemte põhjal 131,97 km 2. Valla suurimad külad on Meremäe ja Obinitsa küla. Kultuuriliselt ja ajalooliselt on Meremäe vald osa Setomaast, moodustades selle läänepoolsema osa. Setomaa on maa-ala, mis asetseb Pihkva-Riia kivitee, Irboska alevi, Pihkva järve ja Piusa jõe vahel. Setomaa on 1 aasta jooksul moodustanud üleminekuala Eestimaa ja Venemaa vahel. Hetkel on Setomaa jagatud Eesti-Vene kontrolljoonega kahte ossa. Lisaks Meremäele on Lääne-Setomaa osad ka Värska ja Mikitamäe vald Põlva maakonnas ning Misso vald Võru maakonnas. Nimetatud omavalitsused on moodustanud Setomaa Valdade Liidu. Meremäe valla idapiir on ühtlasi Eesti-Vene riikidevaheliseks piiriks ning Euroopa Liidu idapiiri osa. Meremäe valla naabriteks on Vastseliina vald Võru maakonnas ning Orava ja Värska vald Põlva maakonnas. Meremäe valla kaugused suurematest keskustest: 14 km Petserist, 34 km Võrust, 70 km Pihkvast, 104 km Tartust, 230 km Riiast, 290 km Tallinnast. 1.2 KUJUNEMINE, AJALUGU Meremäe vald sündis Petserimaal möödunud sajandi 20-ndate aastate algul läbiviidud haldusterritoriaalse reformi tulemusena, mille käigus nelja suure valla asemele moodustati 11 väiksemat. Nende hulgas oli ka Meremäe vald, mis esialgu kandis Obinitsa nime. Vastavasisuline siseministri käskkiri kannab kuupäeva 23. mai Valla kantselei asus oma maja valmimiseni perekond Kärneri majapidamises Põrste külas. Tõsiseid vaidlusi peeti valla nime ja selle keskuse asukoha üle. Nende vaidluste tulemusena ehitati vallamaja valla geograafilisse keskpunkti, Mihhailova puustusele, 5

6 ajalooliste Võru-Petseri ja Obinitsast tuleva teede ristumiskohta. Ka valla nimi peeti õigeks ära muuta ning see võeti lähedal asuva Meremäe mäe järgi. 16. mail aastal kiitis Eesti Vabariigi siseminister oma otsusega vallanõukogu ettepaneku heaks ning Obinitsa vald nimetati ümber Meremäe vallaks. Meremäe valla territoorium on aegade jooksul üsna oluliselt muutunud aasta augustis, NSVL keskvõimu survel, sõlmitud kokkuleppe kohaselt loovutas ENSV valitsus üle poole Petserimaast Vene Föderatsioonile. Selle hulgas oli ka märkimisväärne osa Meremäe valla territooriumist: Krantsova, Kiirova ja Vasilde ümbruse külad aasta 3. septembril liideti aga Meremäe külanõukoguga üks osa tolleaegsest Illi külanõukogust (Kapera, Möldre ja Vana-Vastseliina piirkonna külad). Meremäe valla omavalitsuslik staatus taastati 5. märtsil aastal. 1. jaanuaril aastal anti eelpool nimetatud Vastseliina kihelkonda kuulunud külad tagasi Vastseliina vallale ning tänane Meremäe vald hõlmab 132 km² suuruse territooriumi. 1.3 ASUSTUS, RAHVASTIK Meremäe vallas on 87 küla: Ala-Tsumba, Antkruva, Ermakova, Helbi, Hilana, Hilläkeste, Holdi, Härmä, Ignasõ, Jaanimäe, Juusa, Jõksi, Kalatsova, Kangavitsa, Karamsina, Kasakova, Kastamara, Keerba, Kiiova, Kiislova, Kiksova, Kitsõ, Klistina, Korski, Kuigõ, Kuksina, Kusnetsova, Kõõru, Küllätüvä, Lepä, Lindsi, Lutja, Maaslova, Marinova, Martsina, Masluva, Melso, Merekülä, Meremäe, Miikse, Miku, Navikõ, Obinitsa, Olehkova, Ostrova, Paklova, Palandõ, Palo, Paloveere, Pelsi, Pliia, Poksa, Polovina, Puista, Raotu, Rokina, Ruutsi, Seretsüvä, Serga, Sirgova, Sulbi, Talka, Tedre, Tepia, Tessova, Teterüvä, Tiirhanna, Tiklasõ, Tobrova, Treiali, Triginä, Tsergondõ, Tsirgu, Tsumba, Tuplova, Tuulova, Tääglova, Ulaskova, Uusvada, Vaaksaarõ, Vasla, Veretinä, Vinski, Viro, Võmmorski, Väiko-Härmä ja Väiko-Serga küla. 6

7 Tabel 1. Meremäe valla külade elanike arv a 25. juuni seisuga. Allikas: Rahvastikuregister. Küla Elanikke Asutused ja objektid Meremäe 166 Vallamaja, kus asub raamatukogu ja avalik internetipunkt, perearstipunkt, erapood, Meremäe Kool (lasteaed-põhikool), staadion ja skatepark, mänguväljak, Meremäe Kultuuriühingu ruum, jõusaal, Meremäe Avatud Noortekeskus, vabaõhulava. Obinitsa 164 Obinitsa Muuseum koos internetipunktiga, Obinitsa Külakeskus, kus asub lasteaed ja raamatukogu ning spordisaal, mänguväljak, Obinitsa paisjärve rand, Obinitsa staadion (võrkpalli. Ja jalgpalliväljakuga), jõusaal postkontor, perearsti vastuvõtupunkt, Võru TÜ kauplus, Seto Seltsimaja, Galerii Halas Kunn, Eesti Apostliku Õigeusu Obinitsa Issanda Muutmise kirik ning surnuaed. Võmmorski 38 Kagu Piirivalvepiirkonna Piusa kordon, tsässon Uusvada 34 Tsässon Helbi 33 Miikse 37 Eesti Apostliku Õigeusu Meeksi Ristija Johannese kirik ja surnuaed Rokina 16 Külaplats, tsässon Meremäe valla elanike arv on aasta-aastalt langenud. Samas pole see langus olnud drastiline, mida näitab ka diagramm Meremäe valla rahvaarv Diagramm 1. Meremäe valla rahvaarv Allikas: Rahvastikuregister. 7

8 Elanike arv Diagramm 2 näitab, et Meremäe vald on vananeva elanikkonnaga vald. Aasta-aastalt on sündide arv vähenenud, kuid vanemaealiste arv on jäänud samale tasemele ja mõnes vanusegrupis veidi tõusnud Meremäe valla vanuseline koosseis Vanuseline koosseis Diagramm 2. Meremäe valla vanuseline koosseis Allikas: Statistikaamet. Diagrammilt 3 on illustratiivselt näha ka rahvastiku jaotuvust Meremäe vallas, milles suurima osa moodustavad tööealised inimesed vanuses aastat. Meremäe valla rahvastiku jaotuvus a seisuga 29,10% 4,50% 56,10% 10,30% Koolieelikud 0-6 a koolilapsed 7-18 a tööealised a pensionärid a Diagramm 3. Meremäe valla rahvastiku jaotuvus a seisuga. Allikas: Statistikaamet. Meremäe valla nelja viimase aasta asustustihedus on olnud üpris stabiilne olles seitsme elaniku juures ühel ruutkilomeetril. Seda illustreerib ka diagramm 4. 8

9 Asustustihedus, elanikku km² kohta Asustustihedus Meremäe vallas ,04 12,04 10,04 8,04 6,04 4,04 2,04 0,04 7,09 7,15 7, ,11525 Asustustihedus Asustustihedus Asustustihedus Asustustihedus Diagramm 4. Asustustihedus Meremäe vallas Allikas: Statistikaamet. II MEREMÄE VALLA VISIOON 2020 Meremäe vald on nooreneva elanikkonnaga, teiste valdadega ühtseks majandus- ja kultuuriareaaliks integreeritud, valdavalt mahepõllumajandust viljelev piirkond. Turvaline elukeskkond, kaunis loodus ja elujõuline pärimuskultuur on inspiratsiooniks loomemajandusega tegelevatele inimestele. Tugevused Meremäe vald on tugeva pärimuskultuuri taustaga vald. Meremäe vald on puhta ja atraktiivse loodusega. Meremäe vallas on elanikkonna seas tugev ühistegevuse suund ja tahe. Meremäe valla valitsemine lähtub lähedasest ja efetiivsest valitsemisest. Nõrkused Meremäe valla elanikkond on väiksearvuline ja vananev. Meremäe valla tulubaas on tulenevalt elanikkonna vanusest ja väikearvulisusest, väike. Meremäe vallas on arvestatav osa elanikkonnast passiivne. Meremäe vallas valitseb sisemine poliitiline ebastabiilsus. 9

10 Võimalused Meremäe vald saab panustada riigi julgeolekusse ja pidada seda prioriteediks tulenevalt oma asukohast. Meremäe vallal on võimalus kutsuda inimesi linnapiirkondadest enda juurde, maapiirkonda, elama. Tulenevalt sellest, et Meremäe vald on maapiirkond, rakenduvad Meremäe vallale erinevad poliitilised toetused maapiirkonna arendamiseks. Tulenevalt Meremäe valla asukohast, on vallal suur potentsiaal piiriüleseks koostööks Venemaaga. Ohud Meremäe valla oht on teiste Setomaa valdade tugevnemine, mis seab Meremäe valla halvemale positsioonile. Meremäe vallal on piir Venemaa Föderatsiooniga, mis teates mõttes kujutab ohtu tervele Eesti riigile. Haldusreformist tulenevad muudatused ehk ühe näitena valdade sundliitmine kujutab Meremäe vallale samuti ohtu. Poliitilise toetuse vähenemine või üldse kadumine võib Meremäe vallale samuti ohuks kujuneda. Tulenevalt SWOT analüüsist on Meremäe valla strateegilisteks võimalusteks: Kasutada maksimaalselt erinevate fondide rahastusvõimalusi oma eesmärkide elluviimiseks. Korraldada mõtestatud ja kindla suunitlusega (puhas loodus, tugev pärimuskultuur) kampaania, mis toob Meremäe valda uusi elanikke. Kasutada poliitilist toetust, mis võimaldab suunata noori maale elama. Kasutada ära kasvanud julgeoleku tagamise huvi, mis võimaldab valla huvi, hõive ja tulude kasvu. Kaasata valla arendustegevusse rohkem huvilisi erinevatest valdkondadest. Kindlustada piiriäärseid külasid, mis tugevab ka üldist julgeolekut. Propageerida kohalikke väärtusi läbi projektide ja patroonide. 10

11 III KOHALIK OMAVALITSUS 3.1 VALLAVALITSUS- JA VOLIKOGU Meremäe valla ametiasutuseks on Meremäe Vallavalitsus. Meremäe volikogus on 11 liiget ja Meremäe vallavalitsus on 3-liikmeline. Meremäe Vallavalitsuse hallatavad asutused on Meremäe Kool, Obinitsa Lasteaed, Meremäe Raamatukogu, Obinitsa Raamatukogu, Obinitsa Muuseum, Meremäe valla avatud Noortekeskus, Meremäe Hooldekodu. Lisaks on Meremäe vallal tütarettevõte OÜ Meremäe Vesi. 3.2 ARHIIV Alates aastast on vallal oma arhiiv, mis asub Meremäe Kooli ruumides aasta kevade seisuga on arhiivis ajutise säilitusajaga toimikuid Pikaajalise ja alatise säilitustähtajaga toimikuid on See tähendab, et kokku on Meremäe valla arhiivis 8036 erinevat toimikut. Võrreldes aastaga, on arhiivis hoitavate toimikute arv vähenenud. See on tulenenud pealmiselt ajutiste dokumentide hävitamisest. Kõige vanemad dokumendid Meremäe valla arhiivis pärinevad aastast Toimikuid säilitatakse köidetult kaante vahel. Vallavalitsuse dokumendid säilitatakse karpides. Kõigi eelpool mainitud toimingute eest hoolitseb arhiivitöötaja, kes töötab Meremäe vallas 0,25 kohaga. 3.3 MEEDIA Meremäe vallal on kodulehekülg ( ning vald tegutseb aktiivselt ka sotsiaalmeedias. Valla koduleheküljel on keskmiselt 2500 külastajat kuus. Sotsiaalmeedias jälgib Meremäe valla ametlikku lehte a. augusti seisuga 409 inimest. Samuti on vallal sotsiaalmeedias grupp Meremäe - Setomaa tipp, millel on augusti seisuga 1147 liiget. 11

12 Kajastuste arv Meremäe vallas asuvad mõlemad raamatukogud koostavad meediamonitooringut, mis annab ülevaate sellest, kuidas valda meedias kajastatakse. Monitooringu aluseks on ajalehed - Maaleht, Setomaa, Võrumaa Teataja, Postimees, Lõunaleht, Koit ja Eesti Ekspress. Diagramm 5. Meremäe valla meediamonitooring Allikas: Meremäe ja Obinitsa raamatukogu Meremäe valla meediamonitooring Aasta 28 Positiivne Negatiivne Neutraalne Diagrammilt 5 on näha, et kui Meremäe valla kajastamine neutraalselt ja negatiivselt meedias on aastate lõikes jäänud samale tasemele, siis valla positiivne kajastamine on olnud varieeruv. Eriti on positiivsed kajastused langenud aastal aastal (juuni seisuga) on aga Meremäe valla positiivne kajastus taas tõusu teel. 3.4 EESMÄRK Eesmärk Meremäe valla edasise arengu tagamiseks: Meremäe Vald on läbipaistva juhtimisega ja positiivse mainega vald, mille elanikkond on kasvav. Püstitatud eesmärk tähendab, et: Meremäe vald osaleb aktiivselt siseriiklikus ja rahvusvahelises koostöös. Meremäe vald on positiivse mainega vald. Vallavalitsusel ja hallatavatel asutustel on tagatud hea töökeskkond. 12

13 IV HARIDUS 4.1 ALUSHARIDUS Meremäe vallas on kaks lasteaeda, kummaski üks liitrühm. Logopeedilist abi antakse mõlemas lasteaias. Obinitsa lasteaed Obinitsa lasteaed asub Obinitsa Külakeskuses a valminud ruumides. Personali kvalifikatsioon vastab nõuetele. Lasteaial on aiaga piiratud ja nõuetele vastav mänguväljak. Obinitsa lasteaia arengukava näeb ette Obinitsa lasteaia ja Meremäe kooli juhtimise ühendamist. Meremäe Kooli lasteaia liitrühm Tsirgupesäkene Lasteaia ruumid on remonditud ja asuvad koolimaja esimesel korrusel. Laste mänguväljak on kaasajastatud ja asub koolihoone tagahoovis. Laste arv on mõlemas lasteaias langenud. Langus on rohkem puudutanud Obinitsa lasteaeda, kus perioodil on laste arv langenud 26,3%. Tabel 2. Laste arv Meremäe valla lasteaedades. Allikas: Meremäe ja Obinitsa lasteaed. Obinitsa lasteaed Meremäe lasteaed PÕHIHARIDUS Meremäe Kool on valla ainus kool ja asub Meremäel. Koolis asub ka lasteaed, mis toodi kooli ruumidesse aastal struktureeriti Meremäe-Obinitsa Põhikool ja Meremäe Lasteaed Tsirgupesäkene ümber kool-lasteaiaks nimega Meremäe Kool. 13

14 Koolihoones on renoveeritud võimla-saal, riietusruumid, garderoob, saunad ja trepikojad. Renoveerimist vajab ülejäänud koolihoonest: fassaad, koridorid, katus, klassiruumid. Kriitiline vajadus on renoveerida kooli elektrisüsteem, mis on amortiseerunud. Samuti puudub Meremäe vallas võistluste läbiviimiseks nõuetele vastav spordisaal. Meremäe koolimajale on kavas juurdeehitus spordihalli näol (Meremäe koolimaja kinnistu ja selle lähiala detailplaneeriming). Tabel 3. Meremäe Kool arvudes. Allikas: Meremäe Kool. Meremäe Kool Selgitus Pindala Kolmekorruseline koolimaja a 2016 m 2 Staadion jooksuraja pikkus 250 m 1,4 ha Territoorium 2,3 ha Õpetajate arv Meremäe Koolis 2015/2016 õppeaastal oli 14, abipersonali 6 inimest. Õpetajate ametikohti on 9,65. Keskmine õpetaja koormus on 0,67 kohta. Kooli õpetajatest 72 % omavad kõrgharidust ja pedagoogilist ettevalmistust, 21 % õpetajatest omab erialast pedagoogilist keskeriharidust. Üks õpetaja on keskharidusega. 14

15 Tabel 4. Meremäe vallas elavate koolilaste jaotumine. Allikas: Meremäe valla elanike register. õp.a klass 2010/ / / / /2015 Mere mäe Kool Teistes PK-s Mer emä e Kool Teiste s PK-s Mer emä e Kool Teist es PK-s Mere mäe Kool Teistes PK-s Mere mäe Kool Teistes PK-s I II III IV V VI VII VIII IX Tabel 5 illustreerib, et lasteaiaealiste laste arv on Meremäe vallas langevas trendis. Kui perioodil oli vallas lasteaiaelaisi lapsi üle kolmekümne, siis aastal on neid vaid kakskümmend. Samuti on 2-18 aastaste laste arvu prognoos kulgenud langevas trendis kuigi aastal peaks see arv veidi kasvama. Tabel 5. Prognoositav laste arv Meremäe vallas. Allikas: Rahvastikuregister Lasteaed 2-6 a aastased aastased aastased aastased Kokku NOORSOOTÖÖ JA HUVIHARIDUS Meremäel asub Meremäe Avatud Noortekeskus ja Obinitsas Külakeskuses noortetuba. Noorsootööd koordineerib noorsootöötaja. 15

16 Huvialaringe toimus 2014/2015 õppeaastas 8, s.h. projektipõhise rahastusega majandusõppe- ja robootikaring. Täiskasvanutele toimusid aeroobika, võrkpall, laulukoor ja pärimuskultuurist lähtuvad huvitegevused. Huvihariduse alaste projektide suurim eestvedaja on olnud MTÜ Meremäe Kultuuriühing. Huviharidust omandatakse ka Vastseliinas ja Võrus. 4.4 GÜMNAASIUMIHARIDUS Gümnaasiumiharidust Meremäe vallas ei anta, peamiselt jätkatakse põhikooli järgset haridusteed Vastseliinas, Värskas ja Võrus. Meremäe vallal puudub hetkel võimekus pakkuda keskharidust, riigipoolse abiga oleks potentsiaali luua riigikaitsele spetsialiseerunud gümnaasium. 4.5 KUTSEHARIDUS JA KÕRGEM HARIDUS Meremäe valla elanike jaoks on lähim võimalus kutsehariduse omandamiseks Võrumaa Kutsehariduskeskuses või Räpina Aianduskoolis. Paljud Meremäe valla elanikud omandavad kutseharidust ka Tartus ja Põltsamaal. Meremäe vallal on potentsiaal koostöös Viljandi kultuuriakadeemiaga rajada Obinitsa külla kultuuriakadeemia filiaal, mis tegeleks näiteks pärimusmuusika uurimise, hoidmise ja arendamisega. See oleks oluline ka ääremaade arengu tagamiseks. 4.6 EESMÄRK Eesmärk Meremäe valla edasise arengu tagamiseks: Meremäe vallas on toimiv haridusasutuste võrgustik, mis pakub erinevatele vanuserühmadele mitmekesist ja konkurentsivõimelist haridust ja huvitegevust. Püstitatud eesmärk tähendab, et: Meremäe valla haridusasutuste taristu on korrastatud. 16

17 Lastele on huvihariduseks tagatud laialdased võimalused, tegutseb vähemalt 8 huvialaringi. Meremäe vallas pakutavad haridusteenused on mitmekesised ja kvaliteetsed. Meremäe kooli ja lasteaia pedagoogid omavad 100% kõrgharidust a Haridusministeeriumi vastu võetud määruse alusel Lasteaedade teenused ja tegevused vastavad standarditele ja on kvaliteetsed. Meremäe vald toetab õpilaste hariduse- ja kutsevaliku alast tegevust. Meremäe vallas on tagatud õppe- ja kasvatusprotsessid, mis arvestavad lapse individuaalsust. Haridusalane areng on Meremäe vallas tagatud ning sellesse kaasatakse erinevaid osapooli. Noorte vaba aja veetmise võimalused on mitmekesised. 17

18 V VABA AEG 5.1 KULTUURIASUTUSED JA PAIGAD Tabel 6. Aktiivsemad kultuurikollektiivid ja kodanikeühendused Meremäe vallas. Allikas: Meremäe vallavalitsus. Kultuurikollektiivid Noorte leelokoor Tsibihärbläseq Folklooriansambel Hõpõhelme ja Meremäe mehe Meremäe Naiskoor Seto Miihi Summ Mokornulga leelokoor Meremäe laste ja noorte folkloorirühm Helmekese SMS Tuhkwizza Põhitegevus/tegevusvaldkond seto kultuuri alane koolitus noortele, ürituste korraldamine seto leelo ja seto kultuur klassikalise ja kergemuusika viljelemine seto leelo ja kultuur seto leelo ja kultuur seto leelo Pärimuspunk Kodanikeühendused Seltsing Meremäe Pensionäride Selts Seltsing Obinitsa Pensionäride Selts Obinitsa naisselts Miitsirk Meremäe Kultuuriühing Põhitegevus/tegevusvaldkond ürituste korraldamine, elukestev õpe ürituste korraldamine, elukestev õpe naiste vaba aja sisustamine, ürituste korraldamine spordi- ja kultuuriürituste korraldamine, töö noortega; külaareng; seminaride korraldamine küla arengu toetamine, ürituste korraldamine ürituste korraldamine, küla heakorra eest hoolitsemine maaettevõtluse edendamine, töö noortega seto kultuur seto kultuur, seto söök käsitöö, õpitubade korraldamine seto kultuur Miikse külaseltsing Jaanikõsõ` Obinitsa Noorte seltsing MTÜ Uusvada Potiseto MTÜ Seto Ateljee-Galerii MTÜ Lõhmuse Selts MTÜ Meieselts Meroos MTÜ Obinitsa Seto Muuseumitarõ selts MTÜ Taarka Pärimusteater pärimuspõhised lavastused, teatrialased koolitused Obinitsa Raamatusõprade Seltsing ürituste korraldamine Kuksina Küla Seltsing külaelu edendamine Serga Küla Seltsing külaelu edendamine SA Setu Kultuuri Fond oma- ja pärimuskultuuri edendamine MTÜ Seto Käsitüü Kogo ülesetomaaline organisatsioon, traditsioonilise käsitöö edendamine; seto traditsioonilisel käsitööl põhineva ettevõtluse arendamine Setomaa Valdade Liit MTÜ Rahusoo MTÜ Ostrova Festivalid Meremäe külaselts MTÜ Meremäe Ettevõtjate Klubi MTÜ Järveääre Seto Infoselts ülesetomaaline kultuuri- ja majandustegevuse toetamine ja arendamine külaelu edendamine läbi rahvusliku kultuuripärandi ning säästliku eluviisi propageerimise, huvihariduse ja pillilaagrite korraldamine kultuuriüritused külaelu edendamine piirkondliku koostöö arendamine Aktiivse puhkuse edendamine, seto kultuur Seto kultuur, konsultatsioonid, maaelu edendamine 18

19 Kultuurisündmuste läbiviimiseks on Meremäel vallal vallamaja saal, Obinitsa külas asuv külakeskus ning Meremäe Kooli saal-aula. Samuti asuvad Meremäe mäel ja Meremäe noortekeskuse juures vabaõhulavad, mida saab aktiivselt kasutada just suveperioodil. Meremäe koolihoones asub Meremäe Kultuuriühingu büroo. Obinitsas on seto kultuuri tutvustav Obinitsa Muuseum ja Tobrova külas traditsioonilise seto taluarhitektuuriga Luikjärve talu. Obinitsas asuvad Seto Seltsimaja ja Obinitsa Külakeskus. Teatri- ja kontserdiõhtuid korraldatakse ka Obinitsa galeriis Hal`as Kunn ja näitusi Obinitsa Kunstizaalis. Eelpool nimetatud võimalusi saavad seltsid ja seltsingud kasutada oma tegevuse ning ülevallaliste ürituste korraldamiseks. Seltside ja seltsingute tegevust toetatakse projektipõhiste omaalgatus- ning tegevustoetusega, samuti vallale oluliste suuremate kultuuriprojektide kaasfinantseeringuga. Kultuuriürituste kohtadena on väljaarendamisel festivaliplats Ostrova külas, Rahusoo talu, Meremäe Jahimaja ja Hilläkeste nulgatarõ. Toimivad küla- ja kirmaseplatsid on Uusvadas, Lepäl, Tobrovas, Kuigõl, Sergas, Miikses, Kuksinas, Kalatsovas, Küllätüväs, Rokinas. Sealjuures on Miikse külaplatsi rajatised kehvas seisukorras ning vajavad uuendamist. Samuti asub Miikse külaplats jätkuvalt riigiomandis oleval maal, mida tuleb munitsipaalomandisse taotleda. 5.2 LOOMEMAJANDUS Meremäe vallas tegeleb loomemajandusega umbes 30 inimest. Loomemajanduse valdkonnaga tegelemine on tõusev trend, sest sellega tegelemine võimaldab töötada suurematest asulatest eemal. 19

20 5.3 RAAMATUKOGUD Meremäe vallas on kaks avalikku raamatukogu - Obinitsas ja Meremäel, kus mõlemas töötab raamatukoguhoidja. Obinitsa raamatukogu asub Obinitsa Külakeskuse ruumides, Meremäe raamatukogu vallamaja II korrusel. Mõlemad raamatukogud on renoveeritud. Raamatukogude tegevuse eesmärgiks on piirkonna elanike lugemisvajaduste rahuldamine, juurdepääsu tagamine informatsioonile ning elukestva õppe ja enesetäiendamise toetamine. Raamatukogude juures töötavad ka Avalikud Interneti Punktid (AIP-d). Tabel 7. Meremäe valla raamatukogude statstika. Allikas: Meremäe valla raamatukogud. Raamatukogu Trükiste arv Lugejaid Lugejate % elanikes t Laenu-tusi lugeja kohta Laenutusi Külastuste arv Külastusi elaniku kohta 2008 Meremäe , , , Tavapärase lugejate teenindamise kõrval toimivad raamatukogud ka kooskäimiskohtadena, kus korraldatakse erinevaid kultuuriüritusi nii lastele kui täiskasvanutele. Meremäe raamatukogu korraldas aastal 48 üldkultuurilist sündmust, enamus tihedas koostöös lasteaia ja kooliga, samuti Meremäe Pensionäride Seltsiga. Obinitsa raamatukogus toimus sarnaseid sündmusi aastal 34. Obinitsa , , ,0 Meremäe , , ,5 Obinitsa , Meremäe , , ,4 Obinitsa , Meremäe , , ,8 Obinitsa , ,0 Meremäe , , ,2 Obinitsa , ,2 Meremäe , , Obinitsa , , ,7 Meremäe , , ,7 Obinitsa , , ,6 20

21 Kõik teavikud on kantud elektroonilisse kataloogi ning nende laenutamine toimub elekrooniliselt. Mõlema raamatukogu juures on alates aastast võimalus kasutada ka kahte e-lugerit. Mõlemad raamatukogud teostavad Meremäe valla meediamonitooringut erinevates ajakirjanduslikes väljaannetes, et olla informeeritud sellest, kuidas Meremäe valda väljaspool kajastatakse. Tabelist 7 on näha, et raamatukogude töö on olnud läbi aastate stabiilne. Trükiste arv on aasta-aastalt kasvanud, kuid muud näitajad on jäänud stabiilseks või veidi langenud. Meremäe piirkonna elanikud külastavad raamatukogu sagedamini Obinitsa piirkonna elanikud. kui 5.4 MUUSEUM Obinitsas külas asub valla allasutusena töötav Obinitsa Muuseum, kus on aastaringselt kaks töökohta aastal ostis vald Koplioja kinnistu Tobrovo külas, millel asuvad traditsioonilist seto taluarhitektuuri esindav Luikjärve talu ja Tobrova tsässon. Luikjärve talu kompleksi arendamine on lepingu alusel seatud ülesandeks Obinitsa Seto Muuseumitarõ Seltsile, vald toetab kompleksi arendamist investeeringutele omaosaluse lisamisega. Luikjärve talu kompleksi arendamise eesmärk on selle kujundamine valla ühtseks talupärandit. muuseum-elamustaluks, kus saab nautida Seto 5.5 KIRIKUD, TSÄSSONAD JA KULTUURIMÄLESTISED Obinitsas ja Miikses tegutsevad õigeusu kirikud ja kogudused (Obinitsa kirik on ehitatud 1952.a. ja Miikse kirik 1953.a.). Aastal 2012 alustati Obinitsa kiriku restaureerimist. Nii Miikse kui Obinitsa kirik vajavad mõlemad rekonstrueerimist. Kirikute juurde kuuluvad kalmistud, mille haldamine vajab vastavusse viimist 21

22 kalmistuseadusega. Mõlemad kirikud on ehitatud ühiskondlikus korras koguduse liikmete poolt. Kalmistute haldamine on antud osaühingule Meremäe Vesi. Eelmisel sajandil oli Setomaal peaaegu igas suuremas külas oma tsässon, mis on väike pühakoda, kus on hulgaliselt pühasepilte, pühaserätte, küünlaid, lilli. Tsässona katusel oli väike rist. Tsässonat ehitas ja hooldas külarahvas ühiselt. Igal tsässonal nagu ka kirikul on oma kaitseingel, pühak. Hetkel asuvad tsässonad Võmmorski, Küllätüvä, Meldova, Serga, Tobrova, Uusvada, Ulaskova, Pelsi, Rokina, Obinitsa ja Kuigõ, Härma külas. Tabel 8. Kultuurimälestiste arv Meremäe vallas. Allikas: Kultuurimälestiste register. Aasta Kultuurimälestised Kokku Arheoloogia mälestised Arhitektuuri mälestised Ajaloomälestised Kunstimälestised Muinsus kaitse MUINSUSKAITSEALUSED MÄLESTISED Kaitsealused arheoloogilised mälestised: Kääpad Sakalovapalos, Korsapalos, Võmmorski küla lähistel, Küllätüvä külas ja Obinitsa külas Sakalovapalos. Kaitsealused vanad kalmistud asuvad veel Jaanimäe, Härmä, Meremäe, Tsirgu, Sirgova ning Helbi külas. Kaitsealused asulakohad paiknevad Võmmorski, Tsergondõ, Tobrova, Tiirhanna, Uusvada, Miikse, Kalatsova, Melso, Tedre, Miku, Talka, Hilana, Vasla ja Antkruva külas. Kaitsealused allikad asuvad Kõõru külas ( Müräläte ) ja Tepia külas ( Silmaläte ). Ohvrikividest asub Miikse külas ohvrikivi Jaanikivi ning Pelsi külas Annekivi, Helbi külas lohukivi. Kaitsealune säilinud ohvrimänd laudsipettäi Tsirgu külas. Pelgupaik (koobas) Jõksi külas Kalmetumüüris. 22

23 Ajaloomälestised: Kalmistud Obinitsa ja Miikse külas, Miikse kalmistul asuv II maailmasõjas hukkunute ühishaud ning Küllätüvä külas asub Vabadussõjas hukkunute ühishaud. 5.7 SETO LEELO aastal kanti Seto leelo UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse. Seto leelo on setode traditsiooniline laulmisviis, mille lahutamatuks osaks on lisaks muusikale (omapärane mitmehäälsus ja hääletekitamise viis) ja kindla ülesehitusega tekstile ka sellise teksti loomise poeetilised reeglid ning laulmissituatsioonid. Leelo on üks seto kogukonna identiteedi ja ühtekuuluvustunde alustalasid, millega koos antakse edasi eluviisi, keelt ja kombeid. 5.8 KINO Meremäe vallas puudub alaline kino, kuid erinevate projektide raames on Meremäe vallavalitsuse saalis näidatud Eesti filme. Kino ja filmindus on üks osa Meremäe valla loomemajanduse arengusuundadest. 5.9 SPORT Meremäe vallas on kaks võimlat, kaks staadioni ning kaks jõusaali. Kõik loetletud rajatised vajavad kaasajastamist. Looduskeskkond annab suure potentsiaali rahvusvahelistele standarditele vastavate spordirajatiste rajamiseks. Populaarseimaks spordialaks võib pidada võrkpalli, mida mängitakse vallas aastaringselt. Võrkpallis korraldatakse ka populaarset turniiri Paasavolle, millest osavõtjate arv on aastaaastalt kasvanud. Sellest tulenevalt vajab Meremäe vald uusi võrkpalliplatse ning samuti terviseradu ja välijõusaale. Rekonstrueerimist vajab Meremäe külas asuv staadion ja skatepark. Samuti vajab ümberkujundamist, -struktureerimist Obinitsa staadion, et see pakuks paremaid ja mitmekülgsemaid võimalusi sportimiseks EESMÄRK Eesmärk Meremäe valla edasise arengu tagamiseks: 23

24 Meremäe vallas on mitmekesised vaba aja veetmise võimalused, mis arvestavad võimalikult paljude inimeste huvidega ning kindlustavad seeläbi elanike aktiivse osalemise kultuuri- ja spordielus. Inimesed tunnevad huvi ise korraldada või olla osa korraldusmeeskonnast spordi- ja kultuurisündmuste juures ning käituvad tervist väärtustavalt. Püstitatud eesmärk tähendab, et: Meremäe valla elanikel on arenenud sportimisharjumused, mida toetavad vallas asuvad mitmekesised ja kvaliteetsed sportimistingimused. Meremäe vallas on tagatud tingimused laste kehaliseks ettevalmistuseks ja arenguks. Meremäe vald toetab olemasolevaid ja uusi kultuurisündmuseid ja aitab neid vajadusel korraldada. Valla visuaalne ruum on korrastatud ja eripärane. Meremäe vallas on lihtne kultuurielus osaleda ja olla ise osaline. Meremäe vallas on välja arenenud raamatukoguteenused. Meremäe vallas on välja arenenud muuseumi- ja turismikorraldusteenused. VI ETTEVÕTLUS JA TURISM 6.1 ETTEVÕTLUS Kohalikud tuntumad ettevõtted on Setomaa Turismitalo OÜ, OÜ Katusõkatja, OÜ Naxos, OÜ Seto Metall, OÜ Tõrvas, Lõuna-Antsu talu, Seto Aedvili TÜ, Taarka TARÕ OÜ, Seto Rügä OÜ, OÜ Möldri Kaubandus, Piusa Põllumajanduse OÜ. Tabel 9. Ettevõtluse üksused Meremäe vallas Allikas: Statistikaamet. Aasta Kokku FIE OÜ Tulundusühistu MTÜ Sihtasutus KOV üksus

25 Lisaks tegutseb Meremäe vallas kaks ühistut, mis koondavad antud valdkonna ettevõtjaid - tulundusühistu SETO AEDVILI ja tulundusühistu SETO LAMMAS. Põllumajanduslike ettevõtete hulgas on suurenenud mahetootmisega tegelejate arv, samuti on suurenenud haritavad pinnad; areng on olnud seotud kaasaegsema tehnoloogia rakendamisega ja palgatööjõu ulatuslikuma kasutamisega seisuga on Meremäe valla territooriumist reformitud 96,3% maafondist (allikas: Maa-amet). 6.2 ETTEVÕTLUST TOETAVAD TEGEVUSED Meremäe vallas on ettevõtlike inimeste poolt moodustatud Meremäe ettevõtjate klubi. Samuti toimub vallas kaks korda aastas Setomaa Ettevõtlike Inimeste Kogu kohtumine. Valla poolt tegeletakse aktiivselt ka loomemajanduse arendustööga, sest loomemajanduse valdkond on Meremäe vallas väga oluline. Üldiselt on piirkonnas mitmeid ühinguid, mille eesmärgis on ettevõtete pidev ja kasvav koostöö paremate tingimuste loomiseks. 6.3 TÖÖHÕIVE Meremäe vallas on perioodil töötute arv langenud, mida näitab ka diagramm 6. Langus on olnud üpris suur, võrreldes Aastaga on töötute arv Meremäe vallas langenud peaaegu poole võrra. 25

26 Töötuse määr Töötute arv Meremäe vallas mai Diagramm 6. Töötute arv Meremäe vallas Allikas: Eesti Töötukassa. Võrreldes Eesti ja Meremäe valla keskmist töötuse määra, on see Meremäe vallas olnud kõigil fookuses olevate aastate vältel tunduvalt madalam. Seda näitab ka diagramm 7. Sealjuures tekitab erinevust, et Meremäe vallas on töötuse määr vaadeldaval perioodil olnud kõige kõrgem aastal, kuid Eestis keskmiselt on see kõige kõrgem olnud aasta varem ehk aastal. 8,00% 6,70% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Töötuse määr Meremäe vallas ja Eestis keskmiselt ,80% 3,90% 4,30% 4,70% 4,80% 2,90% 2,30% Aasta Töötuse määr Meremäe vallas Töötuse määr Eestis 6.4 Diagramm 7. Töötuse määr Meremäe vallas ja Eestis keskmiselt Allikas: Eesti Töötukassa. TURISM Kagu-Eesti üheks atraktiivsemaks turismipiirkonnaks on Setomaa. Sellest tulenevalt omab turism Meremäe valla jaoks suurt tähtsust. Kaunis looduskeskkond soosib nii sise- kui välisturismi arengut. Meremäe vallas on mitmeid tuntud kultuuri- ja loodusturismi objekte. Säilinud on autentne seto kultuur, sumbkülad ning tsässonad. Sumbküla, kus taluõued ja hooned paiknevad korrapäratult kobaras üksteise kõrval 26

27 Turistide arv (Meremäe läänepoolses osas: Melso, Tedre, Vasla, Hilana jt). Tänavküla hooned paiknevad tee suhtes kindlaks määratud asendis nt Tiirhanna, Uusvada, Pliia, Vinski. Vallas on kolm suuremat majutusasutust, mis suudavad pakkuda kvaliteetset majutusteenust: Obinitsa Puhkeküla, Setomaa Turismitalu ja Piusa Ürgoru Puhkeküla. Lisaks asuvad Meremäe vallas mõned väiksemad talud, mis pakuvad suvisel ajal kodumajutust. Üldiselt pakutakse Meremäe valla territooriumil puhkust käsitööõpitubadest matkadeni ürgses looduses. Meremäe vallas korraldab turismialast tegevust Obinitsa Muuseumis asuv turismiinfopunkt. Diagrammilt 8 on näha, et fookuses olevate aastate lõikes on Obinitsa muuseumi poolt loetletud Meremäe valda külastanud turistide arv kasvanud. Arv on aga langenud aastal ning seda üsna suurel määral. Langus võib tuleneda seoses halva ilmaga, mis puudutas turismihooaega Meremäe valda külastavate turistide arv Aasta Diagramm 8. Meremäe valda külastavate turistide arv Allikas: Obinitsa muuseum. Vaatamisväärsused Meremäe vallas: Kirikud - Eesti Apostliku Õigeusu Kiriku Issanda Muutmise Obinitsa kirik ja Miikse Ristija Johannese kirik. Jaanikivi - (ohvrikivi) asub Miikse kiriku vastas Miikse oja kaldal. Meremäe ja Kuksina mägi - Meremäe mäel asuvad vaatetorn ja laululava. Viro kivirist - tähistab väga vana Viro tsässona kohta Viro külas. Asub 1 km kaugusel Meremäe külast Obinitsa viiva tee ääres. 27

28 Obinitsa paisjärv - Obinitsa paisjärve ehitamine jõudis lõpule 1995.a. Kaunis ning puhtaveeline (läbi voolab Tuhkvitsa oja) 22 ha pindalaga järv on sobilik puhkealaks. Juudatarõ - Obinitsa järve kaldas asub allikatekkeline liivakivi paljand ja koobas. Seto lauluema kuju - seisab Obinitsa paisjärve kõrgel kaldal, skulptoriks E. Rebane, E. Taniloo Monumendi ümber on maakivid mälestustahvlitega kuulsamatele siitkandi rahvalaulikutele. Tsässonad asuvad Võmmorski, Küllätüvä, Meldova, Serga, Tobrova, Uusvada, Ulaskova, Pelsi, Rokina, Obinitsa, Härma ja Kuigõ külades. Hävinud on tsässonad Miikse ja Viro külades. Meremäe leinapark Meremäe vallast küüditatute mälestuspark koos mälestuskiviga. Piusa ürgoru matkaraja ja jõe ääres asuvad Härmä müürümäed, Hilläkeste järv (Meremäe järv), Engli järv, Meremäe männid, Tepia silmaläte, Ojaotsa allikad (Tuhkvitsa allikad), Luikjärve talu, Obinitsa Muuseum, Galerii Hal`as Kunn, Obinitsa Kunstizaal, Obinitsa Seltsimaja, Taarka kalm Obinitsa surnuaias, Sakalovapalo kääpad. 6.5 EESMÄRK Eesmärk Meremäe valla edasise arengu tagamiseks: Meremäe vallas tegutsevad konkurentsivõimelised ettevõtted, mis pakuvad elanike oskustele vastavaid maksimaalselt kõrge lisandväärtusega töökohti ning vallas on aastaringselt aktiivne turismiperiood. Püstitatud eesmärk tähendab, et: Meremäe vallas on ettevõtluse erinevatele vormidele sobiv infrastruktuur. Meremäe valla elanikud on ettevõtlikud ja ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest teadlikud. Meremäe vald on Setomaa turismivõrgustiku keskpunkt, mis pakub aastaringselt erinevaid turismiteenuseid. Meremäe vald osaleb turismialase võrgustiku koostöös. Meremäe vald produtseerib ja levitab ise turismiinfot. Meremäe valla turismiväärtused on rekonstueeritud ja kaasajastatud. 28

29 Meremäele on rajatud multifuntsionaalne külastuskeskus poe, kohviku, turismiinfo, wc ja bussipeatusena. Viro kivirist on kaitstud ilmaolude eest ja eksponeeritud turistidele. VII TERVISHOID- JA TERVISE EDENDUS 7.1 ARSTIABI Tervishoiuteenust pakutakse Meremäe ja Obinitsa külas. Mõlemas külas asuvad perearstiruumid on täielikult renoveeritud, kuid puuduvad liikumisraskustega inimestele vajalikud kaldteed. Kiirabi väljakutsed toimuvad läbi Lõuna-Eesti häirekeskuse, statsionaarse arstiabi- ja erialaarsti teenuse saamiseks tuleb pöörduda Võrru, Põlvasse või Tartusse. Lähimad apteegid on Vastseliinas, Võrus ja Petseris. 7.2 TERVIST EDENDAVAD SÜNDMUST Meremäe vallas toimuvad aastaringselt tervist edendavad sündmused nagu südamenädal ja tervislikku toitumist propageerivad üritused. Kindlasti võiks sarnaseid sündmusi rohkem olla, et parandada inimeste tervist puudutavat käitumist muutes seda teadlikumaks. 7.3 EESMÄRK Eesmärk Meremäe valla edasise arengu tagamiseks: Elanikkonnal on kõrge terviseteadlikkus ja suurt tähelepanu pööratakse tervislike eluviiside järgimisele. Meremäe vallas on tagatud perearstiteenus. Püstitatud eesmärk tähendab, et: Elanikel on kõrge terviseteadlikkus. Meremäe valla tervishoiuga seotud hooned ja väliskeskkond on vastavuses tervisekaitse nõuetega. Meremäe vald toetab tervishoiuteenuste osutamist riskirühmadele. 29

30 VIII SOTSIAALNE KAITSE 8.1 SOTSIAALTEGEVUS Elanike sotsiaalhoolekandega tegelevad sotsiaalnõunik (1,0), sotsiaalhooldustöötaja (0,5) ja hooldekodu töötajad (4,0). Meremäe vallas on aasta alguse seisuga elanikke 1098, kellest pensioniealisi on ca 30% aastal on hooldaja määratud 57 isikule, kes vajavad hooldusteenust. Meremäe vallas osutatakse järgmisi sotsiaalteenuseid: Sotsiaalnõustamine Eluasemeteenus Hooldamine hoolekandeasutuses Koduteenus Tugiisikuteenus Isikliku abistaja teenus Transporditeenus 8.2 HOOLDEKODU Hooldusteenust osutab aastal asutatud Meremäe Hooldekodu. Hooldekodus on kohti kuni 12 inimesele, mis on aasta seisuga täidetud. Hooldekodu personali koosseisu kuulub 4 töötajat. Hooldekodu väiksuse tõttu on hooldustöötajad ülekoormatud. Meremäe hooldekodu asub kortermajas a kevadel renoveeriti hooldekodu vannitoad ja tualett. Ehitati spetsiaalne kaldtee hooldekodu trepikotta. Hoone- esine parkimisala ei ulatu hoone selle osani, kus asub hooldekodu. Praegu on probleeme piiratud liikumisvõimega klientide transportimisel, sh kiirabi juurdepääs on takistatud. Seetõttu on vajalik hooldekodu esise maaomandi korrastamine ning seejärel parkimisala laiendamine. 30

31 8.3 SOTSIAALTOETUSED Meremäe vallas tagatavateks sotsiaaltoetusteks on: Toimetulekutoetus. Riigieelarvest makstavad täiendavad sotsiaaltoetused, vajaduspõhine peretoetus. Kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad sotsiaaltoetused a sai toimetulekutoetust 36 peret, toetuse taotlusi rahuldati a I poolaastal on rahuldatud toimetulekutaotlusi 27 perel, taotlusi rahuldati 98, arvestusega eurot. Tabel 10. Toimetulekutoetuste kogusumma Meremäe vallas. Allikas: Meremäe vallavalitsus EESMÄRK Eesmärk Meremäe valla edasise arengu tagamiseks: Meremäe valla elanikkonnale on tagatud nende vajadusele vastavad sotsiaalteenused. Püstitatud eesmärk tähendab, et: Meremäe valla sotsiaalteenuste taristu on korrastatud. Hooldekodu teenuse osas on leitud lahendus kvaliteetse teenuse osutamiseks uue hooldekodu ehitusena Meremäe või siis lähivallas Meremäe valla sotsiaalteenuste süsteem on välja arendatud. 31

32 IX VALLAMAJANDUS JA KESKKONNAKAITSE 9.1 ELAMUMAJANDUS Korterelamute haldamiseks on Obinitsa piirkonnas loodud üks korteriühistu. Meremäe külas asuvate kortermajade baasil on moodustatud neli korteriühistut. Valla omandis on, Meremäe külas 15 korterit, mille kogupind on 764,7 m 2. Obinitsa külas asuvaid valla omandis olevaid kortereid on kuus ja nende üldpindala on 433,1 m 2. Kõik valla omandis olevad korterid vajavad remonti. Vallale kuuluvad ka kaks õpetajate maja, üks Obinitsas ja teine Meremäel, kus on kokku 12 korterit. Hooned seisavad tühjana ja vajavad rekonstrueerimist. Tabel 11. Meremäe valla omandis olevad korterid. Allikas: Meremäe Vesi. Korteriühistute arv Vallale kuuluvate korterite arv Vallale kuuluvate korterite üldpind Vallale kuuluvad üüriliseta korterite arv Meremäe küla ,7 m 2 2 Obinitsa küla ,1 m 2 1 Meremäe ,1 m 2 8 õpetajate maja Obinitsa õpetajate maja ,4 m VALLA TEED Meremäe valla avalikke teid hooldab vallavalitsus selleks spetsiaalset teenust sisse ostses. Riigi poolt eraldatud rahalised vahendid on parandanud vallateede üldist olukorda, kuid samas on suurenenud liikluskoormus Meremäe, Obinitsa, Uusvada külasid läbivatel riigimaanteedel halvendanud nende olukorda ning teed vajavad sellest tulenevalt lisainvesteeringuid. Kaugematesse küladesse viivate teede olukord on kõige halvem, sest liiklustihedus on nendel madal. Vallas olevatest riigimaanteedest on mustkatte all 42%. Viimase nelja aasta vallateede remondi maht valla eelarvest näitab, et valla võimekus on remontida umbes 5% vallateedest igal aastal. 32

33 Tabel 12. Meremäe valla teed. Allikas: Statistika regionaalandmebaas. Teed kokku (km) Kohalikud teed (km) Kohalikud tänavad (km) Riigimaanteed (km) Erateed (km) VEEMAJANDUS Meremäe valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni temaatika arengu jaoks on koostatud Meremäe valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukava Paljudes külades on sademetevaesel ajal põhjavee varustuse probleemid. Sellest tulenevalt on vallas palju inimesi, kellel on probleeme joogiveega ning millele püütakse leida lahendus suuresti hajaasustuse programmi toetuste abil, mida rahastab riik ja kohalik omavalitsus. Antud programmi toetus on Meremäe vallale äärmiselt oluline. Seda tõestab ka programmist toetust taotlevate inimeste arv. Meremäe küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 2 meetrit, mis on täies ulatuses aastal renoveeritud aastal ehitati ka uus pumpla, mis varustati rauaeraldusfiltritega. Samuti on täies ulatuses rekonstrueeritud ühiskanalisatsioon. Obinitsa küla ühisveevõrgu pikkus on ligikaudu 3470 meetrit. Ühisveevõrk ja kanalisatsioon on rekonstrueeritud etappidena ja aastal aastal ehitati ka uus puurkaev ja pumpla, mis on varustatud seadmetega raua ja mangaani eraldamiseks aastal jätkub Meremäe ja Obinitsa külades ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide renoveerimise projekt, millega parandatakse oluliselt kahe suurema küla joogivee kvaliteeti ja reovee käitlemist aastal jätkub projekt Meremäe reoveepuhasti rekonstrueerimisega. 33

34 9.4 ELEKTRIVARUSTUS Meremäe vallas pole kõik majapidamised elektrivõrguga ühendatud. Samuti esineb elektrivoolu katkestusi, sest paljud liinid on halvas seisus, kuid mida püüab parandada Elektrilevi, kelle eesmärk on kvaliteetse elektrivarustuse kättesaadavuse parandamine. Meremäe vallas tegutseb MTÜ Piiriäärne Energiaarendus, mille visiooniks on aidata kaasa siinse piirkonna taastuvenergia jaamade võrgustiku arendamine. Eesmärgiks on jõuda järgneva 10 aasta jooksul olukorrani, kus Meremäe vallas on kokku 1 megavati võimsuses taastuvenergiajaamu. Meremäe vallas asub hetkel üle 90% Setomaa taastuvenergia tootmisvõimsusest, mis teeb vallast absoluutse tipu teiste Setomaa valdade ja ka kogu Eesti mõistes aasta seisuga on Meremäe vallas töötavate päikeseelektrijaamade koguvõimsus 65 kw. Tabel 13. Meremäe valla taastuvelektri jaamad. Allikas: PEA. Koht Objekt Võimsus Ehitusaasta Härma küla Eramu 9 kw 2013 Obinitsa Obinitsa külakeskus 10 kw 2013 Kalatsova küla Setomaa turismitalu 5,5 kw 2014 Kalatsova küla Meremäe vaatetorn 1 kw 2014 Ostrova küla Eramu 9 kw 2014 Meremäe küla Meremäe Kool 9 kw 2014 Meremäe küla Biopuhasti 7 kw 2014 Obinitsa küla Pumpla 9 kw SOOJAVARUSTUS Meremäe külas köetakse kolme paneelkorterelamut keldrites asuvate lokaalkatlamajade baasil. Ühes paneelelamus tsentraalkütmist ei toimu. Obinitsa küla kortermajades tsentraalkütmist ei toimu, sest küttesüsteemid on hoonetesiseselt ümber ehitatud. 34

35 Meremäe ja Obinitsa tsentraalkatlamajade hooned on müüdud eraomandisse. Meremäe küla tööstusalal olevale katlamajale on võimalik juurde liita kõik Meremäe külas asuvad hooned. Valla allasutuste hoonete soojavarustus on lahendatud lokaalkatlamajade või maakütte baasil. 9.6 SIDE, INTERNET, ÜHISTRANSPORT Meremäe valla territoorium on kaetud mobiilside võrguga, samas pole mobiiliside võrk ühtlaselt hea terve valla territooriumil a ehitati välja Meremäe küla traadita interneti ühendus (WiFi). WiFi on tagatud ka Meremäe mäel. Vallas on tagatud ligipääs aastal toimunud EstWin projektiga lairibaühendusele. Ühistransport toimib Meremäe vallas maakonna liinide baasil. Korrastatud ja ülevärvitud on kolm bussijaama - Kalatsova, Meremäe ja Obinitsa, kuid tänaseks vajavad kõik vallas asuvad bussijaamad renoveerimist. Mõned bussijaamad neist vajavad täiesti uut bussiootepaviljoni, mõned bussiootekohad tuule- ja vihmatõket. Meremäe vallas pole spetsiaalset Omniva postkontorit. Postiteenuseid pakub Obinitsa külas asuv pood. 9.7 MAAFOND Meremäe valla maafond on ha (registreeritud katastriüksuste). Tabelist 14 on näha, et arvestataval määral on kasvanud haritava maa, looduslik rohumaa kui ka metsamaa. Samas, ehitusalune maa on jäänud suhteliselt stabiilseks. Tabel 14. Meremäe valla maafond Allikas: Maa-amet. 35

36 Aasta Kogupind Haritav maa Lood. rohumaa Maaüksusi Metsamaa Õuemaa Ehitusa lune maa Muu maa Sh vee all ,5 4936, , ,1 126,1 21,8 660,3 77, ,5 5011, , ,6 126,9 22,4 666,7 78, ,1 5091, , ,9 128,8 23, , ,1 5166, , , ,4 5166, ,8 130, ,4 5230, ,5 131,6 24,2 708,6 85, ,4 1379,5 5289,1 132,85 24,3 734, ,3 5300,4 1401,5 5316,6 133,9 24,5 737,4 96,8 9.8 VEEKOGUD Meremäe valla territooriumil asub kolm järve - Obinitsa paisjärv (22 ha), Engli järv (8 ha) ja Hilläkeste järv (2 ha). Meremäe valda läbib Piusa jõgi, mille ümbruses paikneb ka ürgoru maastikukaitseala, pindalaga 1205,4 ha. Tegevust jõe piirkonnas reguleerib valitsuse määrus, Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala kaitse-eeskiri ning Piusa jõe ürgoru maastikukaitseala kaitsekorralduskava. Natura 2 on üle-euroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse. Meremäe valla territooriumil on veel Piusa jõe lisajõgi, Pelska jõgi, mis voolab läbi kauni ürgoru. Ojadest on suurim Tuhkvitsa, mille kallasrajal on matkarajapotentsiaal. 9.9 MAAVARAD Meremäe vallas asub Lõuna-Eesti ainuke dolokivikarjäär, Marinova, mäeeraldise pindalaga 13,37 ha. Karjääris kaevandatakse ja purustatakse ehituslikku dolomiiti. Dolokivikarjääris omab kaevandusõigust AS TREV aasta seisuga on jääkvaru 809,4 tuhat m 3 ja sellest on kaevandatav 662,3 tuhat m 3. Aastane kaevandamise maht kõigub tuhande m 3 ulatuses viimasel 5 aastal aastal taotleb nii AS TREV 2 kui OÜ Aigren mäeeraldise laiendamist 7,6 ha võrra. 36

37 Vallas asuvad veel Hilande, Tuhkvitsa ja Väiko-Härma liivamaardlad, Tiirhanna ehituslubjakivimaardla ning Küllätüvä savimaardla. Ehituslubjakivi ja sellega kaasnev dolomiit sobib ehituskillustikuks, viimistlus- ja dekoratiivplaatide valmistamiseks ning osaliselt ka õhkkuiva lubja valmistamiseks JÄÄTMED Meremäe valla jäätmehooldust reguleerib Võrumaa omavalitsuste ühine jäätmekava Meremäe valla haldusterritoorium moodustab koos Värska, Veriora, Orava ja Mikitamäe valdadega ühise jäätmeveo piirkonna. Toimub korraldatud jäätmevedu AS Eesti Keskkonnateenuste kaudu. Ohtlike jäätmete ja olmetehnika kogumispunkt asub Meremäe külas. Meremäe, Obinitsa ja Uusvada küladesse on paigutatud ETO pakendikonteinerid. Tulevikus on Meremäe vallas biojäätmete ladustamiskoht LOODUSKAITSE Meremäe valla territooriumil asub Piusa Ürgoru Kaitseala ning Piusa-Võmmorski hoiuala. Kaitsealused harivesiliku püsielupaigad asuvad Kiksova, Kõõru ja Martsina külas. Üksikpuudena on kaitse all Meremäe männid, Tsirgu mänd (Kalmõtõpettäi) ning Võmmorski mänd. Valla territooriumil on neli potentsiaalset vääriselupaika. Vallas on järgmised kaitsealuste liikide leiukohad: Loomad: saarmas Linnud: valge-toonekurg Vee-elustik: harjus, paksukojaline jõekarp, harivesilik, võldas Nahkhiired: veelendlane, põhja-nahkhiir Liblikad: teelehe mosaiikliblikas, mustlaik-apollo, suur-kuldtiib, vareskaeraaasasilmik Taimed: roomav öövilge, ahtalehine ängelhein, pruunikas pesajuur, nõmmnelk, kuradi-sõrmkäpp, vööthuul-sõrmkäpp, suur käopõll, metsvareskold. 37

Kinnitatud Meremäe Vallavolikogu 25.septembri 2013 määrusega nr 19 Meremäe valla arengukava ja eelarvestrateegia Meremäe

Kinnitatud Meremäe Vallavolikogu 25.septembri 2013 määrusega nr 19 Meremäe valla arengukava ja eelarvestrateegia Meremäe Kinnitatud Meremäe Vallavolikogu 25.septembri 213 määrusega nr 19 Meremäe valla arengukava ja eelarvestrateegia 213 218 Meremäe 213 1 SISUKORD....2 SISSEJUHATUS.. 4 I ÜLDANDMED.....5 1.1. Asend 1.2. Kujunemine

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MEREMÄE VALLA KONSOLIDEERIMISGRUPI MAJANDUSAASTA ARUANNE 2017 AASTA Riigiraamatupidamisekohustuslase nimetus: Aadress: Meremäe Vallavalitsus Meremäe k

MEREMÄE VALLA KONSOLIDEERIMISGRUPI MAJANDUSAASTA ARUANNE 2017 AASTA Riigiraamatupidamisekohustuslase nimetus: Aadress: Meremäe Vallavalitsus Meremäe k MEREMÄE VALLA KONSOLIDEERIMISGRUPI MAJANDUSAASTA ARUANNE 2017 AASTA Riigiraamatupidamisekohustuslase nimetus: Aadress: Meremäe Vallavalitsus Meremäe küla Võru Maakond Telefon: 785 6685 E-post: Interneti

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

Viivika Kooser: 35 aastat Meremäel lk 5 Mainer Järvelill: 110 aastat haridust lk 3 Mustad sõstrad: Setomaa ühistu lk 9 MEREMAE AJALEHT nr. 1 (jaanuar

Viivika Kooser: 35 aastat Meremäel lk 5 Mainer Järvelill: 110 aastat haridust lk 3 Mustad sõstrad: Setomaa ühistu lk 9 MEREMAE AJALEHT nr. 1 (jaanuar Viivika Kooser: 35 aastat Meremäel lk 5 Mainer Järvelill: 110 aastat haridust lk 3 Mustad sõstrad: Setomaa ühistu lk 9 MEREMAE AJALEHT nr. 1 (jaanuar 2017) Rahvaküsitlus Setomaa valla teemal Võru maavalitsus

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Kinnitatud maaeluministri a käskkirjaga nr 86 Setomaa arenguprogrammi tegevuskava kinnitamine aastaks Lisa Setomaa arenguprogrammi 2

Kinnitatud maaeluministri a käskkirjaga nr 86 Setomaa arenguprogrammi tegevuskava kinnitamine aastaks Lisa Setomaa arenguprogrammi 2 Kinnitatud maaeluministri 25.07.2017. a käskkirjaga nr 86 Setomaa arenguprogrammi tegevuskava kinnitamine 2017. aastaks Lisa Setomaa arenguprogrammi 2017. aasta tegevuskava Nr Taotleja Projekti nimetus

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine

Microsoft Word - Saku valla arengukava_I lugemine Kinnitatud Saku Vallavolikogu. määrusega nr. SAKU VALLA ARENGUKAVA 2035+ EELNÕU I LUGEMISELE Sisukord SISUKORD ------------------------------------------------------------------ 1 SISSEJUHATUS -----------------------------------------------------------

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Microsoft Word Seto analyysi raport.doc

Microsoft Word Seto analyysi raport.doc NOORSOOTÖÖ, KULTUURI JA AVAHOOLDUSE TEENUSTE ANALÜÜS MIKITAMÄE, MISSO, MEREMÄE JA VÄRSKA VALLAS Setomaa om hüä elämise, olõmisõ ja tulõmisõ kotus. Tartu/Tallinn/Setomaa Jaanuar 2010 SISUKORD - Sissejuhatus

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus Marje Josing mai 2018 Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Koostööpartner: Kultuuriministeerium EKI Eesti loomemajanduse kaardistused 2005. aastal

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕ

Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕ Lisa nr 1 KINNITATUD Kose Vallavolikogu 28.03.2013 otsusega nr 184 SELETUSKIRI KOSE JA KÕUE VALLA HALDUSTERRITORIAALSE KORRALDUSE MUUTMISE VAJADUSE PÕHJENDUSE, TERRITOORIUMI SUURUSE JA ALALISTE ELANIKE

Rohkem

Aaastaaruanne 2015 Lääne-Virumaa Venevere raamatukogu elanike arv Põhilised tegevussuunad a. Venevere raamatukogus suuri muutusi ei toonud

Aaastaaruanne 2015 Lääne-Virumaa Venevere raamatukogu elanike arv Põhilised tegevussuunad a. Venevere raamatukogus suuri muutusi ei toonud Aaastaaruanne 205 Venevere raamatukogu elanike arv 94.Põhilised tegevussuunad. 205.a. Venevere raamatukogus suuri muutusi ei toonud.külastuste ja laenutuste arv raamatukogus kasvas.korra kuus käis koos

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan

Rahvuskaaslaste programm rakendusplaan Rahvuskaaslaste programm 214 22 RAKENDUSPLAAN aastateks 218 22 Lühendid: BHN = BaltHerNet, EAS = Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, EELK= Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Misjonikeskus, EINST = Eesti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Meetmeleht_meede1.docx

Meetmeleht_meede1.docx MTÜ Ida- Harju Koostöökoda Meetmeleht 2017 Meede 1 C. STRATEEGIA MEEDE ¹ 1. Strateegia meetme nimetus Meede 1 - Elukeskkonna arendamine 2. Strateegia meetme rakendamise vajaduse lühikirjeldus Tervislikud

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

NELJANDA KOOSSEISU

NELJANDA KOOSSEISU SELETUSKIRI Haapsalu linna. aasta esimene lisa ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna. aasta esimese lisa projekt. Eelnõu kohaselt: Põhitegevuse tulud vähenevad summas 65 028 eurot; Põhitegevuse

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

aruanne AT

aruanne AT Elanike rahulolu avalike teenuste kättesaadavuse ja tasemega kodukohas November Hella Kaldaru Uuringu läbiviimisest Käesolev aruanne on koostatud telefoniküsitluse Avalike teenuste kättesaadavus ja nendega

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA

NOORED JA NOORSOOTÖÖ - KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA NOORED JA NOORSOOTÖÖ KUIDAS SELLE KÕIGEGA TOIME TULLA LINNADE JA VALDADE PÄEVAD 13.02.2019 TALLINN KAVA 12.30-12.40 12.40-13.00 13.00-13.20 13.20-13.40 13.40-14.00 14.00-14.40 14.40-15.00 Sissejuhatus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Jäätmete liigiti kogumine KOVides. aastal Keskkonnaamet Reet Siilaberg.9. Tartu Sissejuhatus Käimas on Riigi jäätmekava rakendamine Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem