HARIDUSE RAHVAKOMISSARIAADI TEATAJA AMETLIK AJAKIRI

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "HARIDUSE RAHVAKOMISSARIAADI TEATAJA AMETLIK AJAKIRI"

Väljavõte

1 HARIDUSE RAHVAKOMISSARIAADI TEATAJA AMETLIK AJAKIRI Ilmub tarviduse järgi 5 umbes 24 vihikut aastas. Toimetuse asukoht ja aadress: Tallinn, Hariduse Rahvakomissariaat (Tõnismägi 11). Tel Nr mail Nr. 21. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi Aukirjadega autasustamise korra kohta. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Eesti NSV aunimetuste maksmapanemise kohta. Eesti NSV aunimetuste määrustik. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus Eesti NSV Vabariikliku Pioneerlaagrite Komisjoni moodustamise kohta. Õppejõudude teenistuse juhend. Rahvahariduse mõnede määruste kehtivuse kaotamise juhend. Hariduse Rahvakomissariaadi a. 5. mai ringkiri nr. 14 mitmesugust* ringkirjade, juhendite ja korralduste kehtivuse kaotamise asjas. к'* 1 I AMETLIK OSA. Otz \/J / Zl / ^est * NSV Ülemnõukogu Presiidiumi SväuiUS Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi Aukirjadega autasustamise korra kohta. ENSV T 1941, 45, Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi Aukirjadega autasustatakse töölisi, talupoegi, teenistujaid, insener-tehnilisi ja majandustöötajaid, teadlasi ja kunstnikke, samuti ka kollektiive (asutised, ettevõtted, organisatsioonid) eriliste teenete eest Eesti NSV majandusliku ja kultuurilise ülesehituse alal. 2. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium autasustab Aukirjadega Eesti NSV rahvakomissariaatide, keskasutiste ja ühiskondlike organisatsioonide, töötava rahva saadikute Nõukogude maakondade ja linnade täitevkomiteede ettepanekul. 3. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi Aukirjad antakse autasustatutele kätte: a) üksikisikuile Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi koosoleku juhataja poolt; b) kollektiividele Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi Esimehe või tema asetäitja või Presiidiumi liikme poolt töötava rahva pidulikel koosolekuil. 4. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi Aukirjade äravõtmine toimub Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi poolt kas kohtuotsuse alusel või juhul, kui autasustatu pani toime häbistava teo.. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi Esimees Joh. Vares. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi Sekretär V. T e 11 i n g. Tallinn, 31. märtsil 1941.

2 Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus Eesti NSV aunimetuste maksmapanemise kohta. ENSV T 1941, 45, 'Eesti NSV Konstitutsiooni 31 alusel panna maksma väljapaistvate teenete eest teaduse ja tehnika, kunsti, rahvahariduse ja tervishoiu alal järgmised aunimetused: Eesti NSV teeneline teadlane-tehniklane, Eesti NSV teeneline teadlane, Eesti NSV rahvaartist, Eesti NSV teeneline kunstnik, Eesti NSV rahvakirjanik, Eesti NSV teeneline kirjanik, Eesti NSV teeneline artist, Eesti NSV kooli teeneline Õpetaja, Eesti NSV teeneline arst. 2. Kinnitada Eesti NSV aunimetuste määrustik" ja näidised Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi Aukirjadest, millised antakse isikuile, kelledele anti Eesti NSV aunimetused. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi Esimees Joh. Vares. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi Sekretär V. T e 11 i n g. Tallinn, 31. märtsil Eesti NSV aunimetuste määrustik. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadluse Eesti NSV aunimetuste maksmapanemise kohta p. 2 juurde. 1. Eesti NSV aunimetusi annab Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium: a) Eesti NSV teenelise teadlase-tehniklase nimetus või Eesti NSV teenelise teadlase nimetus antakse eriti väärtuslike tööde eest teaduse ja tehnika alal, sotsialistlikule ülesehitusele eriti tähtsate avastuste ja leiutiste eest ja teaduslik-praktilise ning teaduslik-popularisaatorliku väljapaistva tegevuse eest; b) Eesti NSV rahvaartisti nimetus antakse teatri, kino, lava ja tsirkuse artistidele ja rezissööridele, samuti ka muusikaliste osade täitjaile, kes omavad erakordset meisterlikkust väljapaistvate kunstiliste kujude, näidendite, kinofilmide ja muusikaliste teoste loomiseks, ja kelledel on erilised teened kunsti arendamisel; c) Eesti NSV teenelise kunstniku nimetus antakse rezissööridele, maalikunstnikele, kujureile, arhitektidele, heliloojaile ja teistele kunstnikele, kes on loonud väljapaistvaid kunstiteoseid või kelledel on suured teened kunstiliste kaadrite kasvatuse ja ettevalmistuse alal, samuti kunsti alal teaduslike tööde loomisel; d) Eesti NSV rahvakirjaniku nimetus antakse kirjanikule, kes on loonud väljapaistvaid kirjandusteoseid rahva iseloomu, omapära ja püüdluste kujutamisel, kelle teosed on sisult hulkadele mõistetavad ja loetavad ja omavad erilisi teeneid sotsialistliku ülesehitamise töös ning sotsialistliku mõtteviisi kasvatamisel;

3 Nr e) Eesti NSV teenelise kirjaniku nimetus antakse kirjanikule, kes on loonud kunstiliselt kõrgetasemelisi, sotsialistlikult suunatud teoseid ja kes omab teeneid sotsialistliku ühiskonna kirjanduse arendamisel; f) Eesti NSV teenelise artisti nimetus antakse teatri, kino, lava ja tsirkuse artistidele ning režissööridele, samuti ka muusikaliste osade täitjaile, kes omavad kõrget meisterlikkust, ja kes on loonud suure kunstilise väärtusega kujusid, näidendeid, kinofilme, muusikalisi teoseid, ning kes oma tegevusega edustavad kunsti arenemist; g) Eesti NSV kooli teenelise õpetaja nimetus antakse algkoolide, mittetäielike keskkoolide ja keskkoolide Õpetajaile, kes on koolis töötanud vähemalt 10 aastat ja eriti paistavad silma oma kasvatuslik-pedagoogilise tegevusega, kes osutanud väljapaistvaid edusamme laste kommunistliku kasvatuse ja õpetamise alal ja on aktiivselt osa võtnud ühiskondlikust elust; h) Eesti NSV teenelise arsti nimetus antakse arsti jaoskondade, ambulatooriumide, sünnitusmajade, haiglate, poliklnnikute ja tervishoiuasutiste arstidele, kes on töötanud neis asutistes vähemalt 10 aastat ja eriti paistavad silma oma praktilise tegevusega rahvatervishoiu alal. 2. Eesti NSV aunimetused antakse Eesti NSV rahvakomissariaatide ja Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juures asuva Kunstidevalitsuse ettepanekul. Linnade ja maakondade töötava rahva saadikute Nõukogud ja nende täitevkomiteed, parteilised, ametiühingulised ja teised, riiklikud ning ühiskondlikud organisatsioonid võivad algatada rahvakomissariaatide ja Kunstidevalitsuse ettepanekute nõutamist aunimetuste andmiseks. Materjalidele, millised esitatakse rahvakomissariaatidele ja Kunstidevalitsusele, peab lisandatama vastavate ametiühingute Vabariiklike Juhatuste otsused. 3. Isikuile, kellele on antud Eesti NSV aunimetused, antakse Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi Aukirjad. 4. Eesti NSV aunimetust võib kaostada ainult Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi Esimees Joh. Vares. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi Sekretär V. T e 11 i n g. Tallinn, 31. märtsil Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus Eesti NSV Vabariikliku Pioneerlaagrite Komisjoni moodustamise kohta. ENSV T 1941, 42, 639. Pioneeride ja koolinoorte tervisliku suvekampaania läbiviimiseks ja pioneerlaagrite organiseerimiseks ning korraldamiseks Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrab: 1. Moodustada Eesti NSV Vabariiklik Pioneerlaagrite Komisjon järgmises koosseisus: Esimees Päll Eduard, esimehe asetäitja Ork Moorits, esimehe teine asetäitja Samro Karl. Liikmed: Raud Arnold, Andresen Nigol, Hion Viktor, Luht Albert, Jako Jaan, Allik Hendrik, Jankov Andrei ja komisjoni vastutav sekretär, kes valitakse komisjoni poolt.

4 188 Nr Teha Eesti NSV Vabariiklik Pioneerlaagrite Komisjon vastutavaks pioneerlaagrite korraldamise ja laste tervisliku kampaania läbiviimise eest. 3. Kohustada komisjoni 25. aprilliks 1941 koostama tervisliku kampaania ülevabariiklik tööplaan ja kinnitama eelarve. 4. Kohustada maakondade ja linnade täitevkomiteede esimehi moodustama täitevkomitee juures Pioneerlaagrite Komisjonid. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Esimehe as. А. К r e s s. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu Asjadevalitseja H. Haberman. Tallinn, 12. aprillil Nr õppejõudude teenistuse juhend. ENSV T 1941, 45, 699. Antud Hariduse Rahvakomissari poolt 22. aprillil Alus: Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu määrus Hariduse Rahvakomissariaadile alluvate asutiste töötajate teenistusse seadmise eeskirjade kinnitamise kohta (ENSV T 1941, 41, 613) p. 2. I. Ü1 d e e s к i r j a d. 1. Käesolev juhend kuulub kohaldamisele kõigi Hariduse Rahvakomissariaadile alluvate algkoolide, mittetäielike keskkoolide, keskkoolide ja kutsehariduslike õppeasutiste õppejõudude suhtes. 2. õppejõududeks käesoleva juhendi järgi loetakse õppeasutiste juhatajad, direktorid, pedagoogilise tööala juhatajad ja õpetajad, kusjuures Õpetajate hulka kuuluvad ka vanemad instruktorid, instruktorid, oskustöölised (tegelike tööde juhatajad) ja teised õppeasutistes õppe- ja kasvatusalal töötavad isikud. 3. õppejõududel peab olema vastav haridus ja kutseline ettevalmistus. Õppejõududelt nõutav haridus ja kutseline ettevalmistus ning nende kutses kinnitamise kord on ette nähtud sellekohastes erieeskirjades. II. õppejõudude teenistusse seadmine. 4, Hariduse Rahvakomissariaadi vastavad osakonnad, maakondade ja linnade rahvahariduse osakonnad, koolide inspektorid ja õppeasutiste juhatajad (direktorid) on kohustatud kõigiti hoolitsema selle eest, et õppeasutistel oleks tarvilik arv vastava ettevalmistusega kõrgelt kvalifitseeritud ja poliitiliselt kasvatatud õppejõude. 5. õppejõu teenistusse seadmine võib toimuda ainult vabale teenistus- või töökohale. Suvisel Õppetöö vaheajal peab õppejõu teenistusse seadmine toimuma hiljemalt kaks nädalat enne tegeliku õppetöö algust. Kui õppejõu koht vabaneb õppetöö ajal, siis tuleb viivitamatult asuda õppejõu koha täitmisele ja korraldada õppeasutise tegevus selliselt, et õppetöö, eriti Õppetundide andmine toimuks korrapäraselt. 6. Õppejõududeks võib määrata vastava õpetajakutsega isikuid. Koolijuhatajate (-direktorite) teenistusse määramisel on vaja peale vastava õpetajakutse arvestada ka seda, et teenistusse nimetatav isik omaks administratiivseid võimeid ja oleks suuteline täitma juhataja (direktori) suuri ja vastutusrikkaid ülesandeid. 7. Kui Õppejõu kohale ei leidu vastava õpetajakutsega isikut, võib õppejõude teenistusse määrav asutis määrata teenistusse Õppejõu kohustetäitja isikute

5 Nr hulgast, kes vastavad muudele nõudeile ja keda see asutis nende ettevalmistuse poolest leiab kohaseks antud kohale. 8. Õppejõuna teenistusse määramiseks tuleb esitada järgmised dokumendid: 1) õppejõu poolt isiklikult täidetud ja allakirjutatud vastav ankeetleht; 2) õppejõu enda käega kirjutatud elulookirjeldus; 3) õppejõu kutsetunnistus või tunnistus hariduse kohta., kui õppejõud on kutseta; 4) tööraamat või vastav tõend viimase tegevuse kohta tööraamatute sisseseadmise määruse (ENSV T 1941, 35, 525) alusel. Tarbekorral võib nõuda õppejõuna teenistusse astujalt arstitunnistuse esitamist tema tervisliku seisukorra kohta. Kui õppejõuna teenistusse astuja kohta on asutisel vastavad dokumendid ja andmed juba olemas, siis ei ole vaja neid uuesti esitada. Õppejõudude teenistusse seadmisel tuleb vastavalt arvestada ka Õppeasutiste lõpetanute tööle suunamise ning tööbüroode töövahendusliku tegevuse kohta kehtivaid eeskirju kui ka passide kohta kehtivaid seadusi ja määrusi. 9. Maakondade ja linnade rahvahariduse osakondade juhatajad otsustavad oma kompetentsi piirides õppejõudude teenistusse määramise 8 tähendatud dokumentide ja andmete, rahvahariduse osakonnas olevate ja osakonna poolt kogutud teadete ja temale avaldatud vastavate asutiste ja organisatsioonide seisukohtade alusel, kusjuures maakonna või linna täitevkomitee kaadrite sektori ja vastava koolide inspektori seisukohad peavad olema kirjalikud. 10. Maakondade ja linnade rahvahariduse osakonnad esitavad Hariduse Rahvakomissariaadile ettepanekud õppejõudude teenistusse määramise asjas järgmise vormi järgi: : (Rahvahariduse osakonna nimetus) ETTEPANEK, Õppejõu teenistusse määramise asjas. (õppeasutise nimetus) Õppejõu ees- ja perekonnanimi, õppejõu kutse ja haridus. Mis ajast, kellena, mis ainetele ja mitme nädalatunniga pannakse ette teenistusse määramiseks. Kas õpetab teistes õppeasutistes, kus ja mitu tundi nädalas. Rahvahariduse osakonna juhataja seisukoht. Täitevkomitee kaadrite sektori seisukoht. Koolide inspektori seisukoht. Hariduse Rahvakomissariaadi vastavate osakondade ja töötajate arvamused ja seisukohad. Hariduse Rahvakomissariaadi vastava osakonna esitis Hariduse Rahvakomissarile. 10. Hariduse Rahvakomissari otsus. Ettepanekule lisatakse vastavalt juurde 8 tähendatud dokumendid, toendid ja lehed, kui neid Hariduse Rahvakomissariaadis ei ole. 11. Hariduse Rahvakomissariaadile vahenditult alluvate õppeasutiste juhatajad (direktorid) esitavad Hariduse Rahvakomissariaadile oma ettepanekud neile alluvate õppeasutiste Õppejõudude teenistusse määramise asjas 10 alusel ja korras selle erandiga, et p. 5 all avaldab juhataja (direktor) oma seisukoha, kuna p. 6 ja 7 täidetakse vastavalt Hariduse Rahvakomissariaadis.

6 190 Nr Õppejõud määratakse teenistusse õppejõuna või õppejõu kohustetäitjana. 13. Õppejõud loetakse teenistusesolevaks sellest ajast, millest ta on teenistusse määratud. 14. Õppejõu teenistusse määramisest teatatakse õppejõule, õppeasutise juhatajale ja juhatajate (direktorite) määramisest ka vastava linna või valla täitevkomiteele. 15. Puuduva Õppejõu asendamist haiguse, puhkuse jne. puhul korraldavad maakondade ja linnade rahvahariduse osakonnad, kui asendajat on võimalik määrata sama või mõ,ne teise õppeasutise õppejõudude hulgast, kusjuures keskkoolide ja kutsehariduslike õppeasutiste juhatajate (direktorite) asendajate nimetamisest tuleb Hariduse Rahvakomissariaadile viivitamata teatada. Hariduse Rahvakomissariaadile vahenditult alluvate õppesutiste õppejõudude asendamist korraldavad nende õppeasutiste juhatajad (direktorid), juhataja (direktori) asendamist aga Hariduse Rahvakomissariaadi vastav osakond. Kui aga õppejõu asendajaks tuleb määrata isik väljastpoolt õpetajaskonda, siis toimub tema teenistusse seadmine õppejõudude teenistusse määramise üldises korras. III. Õppejõudude ülesanded ja teenistuse kord. 16. Kõrgeimaks juhendiks õppejõududele nende ülesannete täitmise ja teenistuse alal on Valitsuse ja Partei määrused ja korraldused. 17. Õppejõud on kohustatud kasvatama õpilasi kommunistliku kasvatuse põhimõtteil ja alustel. 18. Iga õppejõud peab tegema temale antud õppe- ja kasvatustööd korralikult ja hoolsalt kultuurilise ülesehitustöö sihtides ja töötava rahva huvides. Ta peab täitma kõik tema teenistusse puutuvad seadused, määrused ja juhendid ning nendega kooskõlas olevad käsud ja korraldused. 19. Õppejõud ei või loobuda temale pandavatest pedagoogilistest ülesannetest, nagu klassijuhataja ülesanded, õppenõukogu sekretäri kohused, internaadi juhatamine, ekskursioonist osavõtt, raamatukogu ja õppekabinettide juhtimine ning õppevahendite hoidmine, korrapidamine õppeasutise ettevõtetel, õpilaste järelevalve Õppeasutises ja väljaspool Õppeasutist ja vastavates määrustes, juhendites ja korraldustes ettenähtud teised kohustused. 20. õppejõu tegevus ja käitumine õppeasutises kui ka väljaspool Õppeasutist peavad olema kasvataja kõrge kutse kohased. 21. õppejõud on kohustatud hoidma tema hoolde usaldatud õppeasutise vara ja ta vastutab selle rikkumise või kaotsimineku eest sellekohaste eeskirjade kohaselt. 22. Pikemaks ajaks teenistuspuhkusele niirmes on õppejõud kohustatud andma üle tema käes olevad rahasummad, varad ja asjaajamise oma asendajale ja tagasi tulles jälle vastu võtma. Teenistusest lahkumisel on õppejõud kohustatud andma üle selleks määratud isikule tema hoolde usaldatud vara, rahasummad ja asjaajamise. Ta ei või lahkuda teenistusest enne, kui see üleandmine ei ole teostatud. 23. Õppejõule on keelatud anda eratunde tasu eest oma õpilastele ainetes, mida Õppejõud neile õppeasutises Õpetab. 24. Teenistussaladused, mis on saanud teatavaks õppejõule, peab ta salajas hoidma teenistuse ajal kui ka pärast teenistusvahekorra lõppu. 25. Õppejõudude teenistuse järelevalve ning nende õppe- ja kasvatustöö hindamine on reguleeritud vastava juhendiga.

7 Nr Õppejõudude premeerimine ja teenete tunnustamine eeskujuliku teenistuse ja silmapaistva tegevuse puhul toimub erieeskirjade alusel. 27. Õppejõudude distsiplinaarsüüteod ja nende eest määratavad karistused on ette nähtud töötajate töö ja tegevuse kohta kehtivates vastavates eeskirjades. 28. Peale käesolevas juhendis tähendatud ülesannete ja teenistuse korra eeskirjade tuleb õppejõudude teenistuse alal kohaldada vastavalt töökoodeksit, töö sisekorra-eeskirju, õppeasutiste kohta kehtivaid määrusi, juhendeid, korraldusi ja põhikirju kui ka teisi vastavaid eeskirju. 29. Õppejõudude tasud, tasud paigutuste ja lähetuste puhul, haiguskindlustus, puhkus ja pensionid on reguleeritud erieeskirjadega. IV. Õppejõudude teenistusvahekorra lõppemine. 30. Õppejõudude teenistusvahekord lõpeb töökoodeksis ettenähtud alustel ja korras, kusjuures selle koodeksi kohaldamisel tuleb vastavalt arvestada 31 ja 32 tähendatud aluseid ja korda. 31. Õppejõude teenistusse määrav asutis võib vabastada õppejõu teenistusest või teda ümber paigutada, kui õppejõu õppe- või kasvatustöö või tegevus on tunnustatud järelevalve korras puudulikuks. Samuti võib õppejõude teenistusse määrav asutis vabastada õppejõu teenistusest või teda ümber paigutada, kui õppejõu käitumine õppeasutises või väljaspool õppeasutist ei ole olnud kasvataja kõrge kutse kohane. Enne Õppejõu teenistusest vabastamise või ümberpaigutamise otsustamist peab toimuma asjaolude vastavalt selgitamine ja Õppejõule tuleb võimaldada seletuse andmine. Õppejõu teenistusest vabastamise ja ümberpaigutamise otsus peab olema põhistatud konkreetsete ja kindlate andmetega. 32. Õppejõude teenistusse määrav asutis võib lasta õppejõudu arstlikult läbi vaadata, kui tal on põhjust arvata, et õppejõu tervislik seisukord ei võimalda Õppejõule edukat õppe- või kasvatustööd või on kardetav Õpilastele. Kui arstlik komisjon konstateerib, et õppejõul on parandamata tervisrike või haigus, mis teeb võimatuks teenistuse jätkamise või kardetav õpilastele, siis vabastab õppejõude teenistusse määrav asutis Õppejõu teenistusest. V. Juhendi jõustumine. 33. Käesolev juhend jõustub avaldamisega. Käesoleva juhendi jõustumisega kaotavad kehtivuse järgmised määrused ja juhendid: 1) Õppejõudude tervisliku seisukorra määrus (RT 1932, 1, 6); 2) Määrus Õppejõudude valimise ja ametisse registreerimise kohta (RT 1931, 67,538); 3) Määrus Õppejõu ametitõotuse andmise kohta (RT 1931, 71, 559); 4) Õppe- ja kasvatustöö ülevalve seaduse 22 ja õppejõudude teenistuse seaduse 87 kohaldamise juhtnöörid (RT 1931, 79, 604); 5) Määrus Õppejõudude teenistuskirja vormi ja pidamiskorra kohta (RT , 560), kusjuures teenistuskirjade pidamist tuleb kuni vastava korralduseni jätkata olevate vormide järgi. Hariduse Rahvakomissar N. Andresen.

8 192 Nr. 21 Rahvahariduse mõnede määruste kehtivuse kaotamise juhend. ENSV T 1941, 45, 700. Antud Hariduse Rahvakomissari poolt 25. aprillil Rahvahariduse järgmised määrused on kaotanud kehtivuse: 1) Raamatukogujuhataja kutse omandamise ja raamatukogude juhatajate teenistuse määrus (RT 1934, 102, 799); 2) Lühiaegsete kursuste registreerimise ja töötamise määrus (RT 1931, 32, 225; 1936, 92, 729); 3) Rahvamajade ehitamise määrus (RT 1933, 59, 466). Hariduse Rahvakomissar N. Andresen. Hariduse Rahvakomissariaadi a. 5. mai ringkiri nr. 14 alluvatele asutistele mitmesuguste ringkirjade, juhendite ja korralduste kehtivuse kaotamise asjas. Hariduse Rahvakomissariaat teatab, et kehtivuse on kaotanud järgmised ringkirjad, juhendid ja korraldused: 1. Haridusmin a. 13. jaanuari ringkiri nr kooliaedade asjas. 2. Haridusmin a. 18. oktoobri ringkiri nr koolimajade ümbruse korraldamise ja kooliaedade rajamise asjas (HMT ). 3. Haridusmin a. 5. jaanuari ringkiri nr koolitalu ülesannete ja korraldamise ning rendinormide asjas (HMT ). 4. Haridusmin a. 19. jaanuari ringkiri nr avalikkude algkoolide maaga varustamise asjas. 5. Haridusmin a. 9. augusti ringkiri nr koolide korrastamise asjas (HMT ). 6. Haridusmin a. 28. aprilli ringkiri nr (HMT ), 1937.a. 5. aprilli ringkiri nr. 316 (HMT ), 1937.a. 9. septembri ringkiri nr (HMT ), a. 2. mai ringkiri nr (HMT ), 1938.a. 6. mai ringkiri nr. 420 (HMT ) ja 1939.a. 19. sep-. tembri ringkiri nr (HMT ) kodukaunistamise asjas. 7. Haridusmin a. 5. mai ringkiri nr endiste mõisade parkide alalja korrashoiu asjas (HMT ). 8. Haridusmin a. 15. mai ringkiri nr koolides muinsuskaitse päeva pidamise asjas (HMT ). 9. Haridusmin a. 12. mai ringkiri nr koolides Muinsus- ja looduskaitse päeva" pidamise asjas (HMT ). 10. Haridusmin a. 8. augusti ringkiri nr loomakaitse küsimuste käsitlemise kohta koolides (HMT ). 11. Haridusmin a. 6. märtsi ringkiri nr linnukaitse asjas (HMT ). 12. Haridusmin a. 13. detsembri ringkiri nr liiklemismääruste selgitamise asjas (HMT ). 13. Haridusmin a. 10. mai ringkiri nr liiklemismäärustega tutvumise ja liiklemisõnnetuste vältimise asjas (HMT ). 14. Haridusmin a. 17. aprilli ringkiri nr metsa tähtsuse selgitamise ja metsaistutamise päevade korraldamise asjas. 15. Haridusmin a. 3. märtsi ringkiri nr metsaistutamise päevade korraldamise asjas. 16. Haridusmin a. 18. oktoobri ringkiri nr kooliümbruse ja kooli- Õuede korrastamise asjas (HMT ). Hariduse Rahvakomissar N. Andrese n. Üldosakonna juhataja А. К u r v i t s. Vastutav toimetaja Aleksander Kurvits. Tehniline toimetaja Maimu Tammeraid. Ladumisele antud 5. V 41. Trükkimisele antud 6. V 41. Paberi formaat 68x100/16. Trükipoognas täheruumi. У х trükipoognat. Tellimise nr MB Tiraaž 4100 eks. Tasuta. Tallinn, Riigi Trükikoda. Вестник Народного Комиссариата Просвещения. Печатано на эстонском языке.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

ENSV 5. septembril Nr ii. Art. 22. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus põllutööliste tasude suurendamise kohta. 23. ENSV Rahvakomissaride Nõuk

ENSV 5. septembril Nr ii. Art. 22. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus põllutööliste tasude suurendamise kohta. 23. ENSV Rahvakomissaride Nõuk ENSV 5. septembril Nr. 3 1940 ii. Art. 22. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus põllutööliste tasude suurendamise kohta. 23. ENSV Rahvakomissaride Nõukogu otsus Õpperaamatute Komitee asutamise ja tegevuse

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOLI KÜBERNEETIKA INSTITUUDI VASTU VÕETUD KINNITATUD TTÜ KübI nõukogu 08.02.2007. a TTÜ nõukogu 19.06.2007. a otsusega nr 112 otsusega nr 64 REDAKTSIOON TTÜ KübI nõukogu 31.05.2007. a otsusega nr 120 REDAKTSIOON TTÜ KübI teadusnõukogu

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

i1~ Uõmm e aie w i w a1i t s us, Xi 1-iJõmae. Haridusministeeriumi Teotaja AMETLIK AJAKIRI. Ilmub tarviduse järgi, umbes 20 vihikut aastas. Toimetuse

i1~ Uõmm e aie w i w a1i t s us, Xi 1-iJõmae. Haridusministeeriumi Teotaja AMETLIK AJAKIRI. Ilmub tarviduse järgi, umbes 20 vihikut aastas. Toimetuse i1~ Uõmm e aie w i w a1i t s us, Xi 1-iJõmae. Haridusministeeriumi Teotaja AMETLIK AJAKIRI. Ilmub tarviduse järgi, umbes 20 vihikut aastas. Toimetuse asukoht ja aadress: Tallinn^ Haridusministeerium (Tõnismägi

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 11. oktoober 1968 Nr. 43 (156) 3. aasta

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 11. oktoober 1968 Nr. 43 (156) 3. aasta Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 11. oktoober 1968 Nr. 43 (156) 3. aastakäik SISUKORD I 310. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 14. august 1978 Nr. 27 (651) 13. aastak

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 14. august 1978 Nr. 27 (651) 13. aastak Kõigi maade proletaarlased, ühinege! EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 14. august 1978 Nr. 27 (651) 13. aastakäik SISUKORD i 319. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TERVIKTEKST Vastu võetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.10.2016 määrusega nr 1 Kinnitatud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi 21.12.2016 otsusega nr 9 Muudetud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU

JÄRVAMAA SPORDILIIDU ÜLDKOOSOLEKU P R O T O K O L L Algus kell 18.00 Lõpp kell 19.30 Koosolekust võttis osa 17 klubi esindajat (nimekiri lisatud) Koosoleku juhataja: Jüri Ellram Protokollija: Piret Maaring Hääli luges Kristi Rohtla. PÄEVAKORD:

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

PEADIREKTOR

PEADIREKTOR KINNITATUD august 2018 I. AMETIJUHENDI ÜLDOSA 1.1 Struktuuriüksus Järelevalveosakond 1.2 Ametinimetus Nõunik (keskkonnatervis) 1.3 Ametipositsioon Ametnik 1.4 Vahetu juht Järelevalveosakonna juhataja 1.5

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04.

K Kell AKK saal N Kell Kab. 14 N Kell AKK saal N Kell AKK saal N Kell AKK saal R.04. K.02.05 17.10 Kab. 14 Kell 16.05 Kell 16.30 Kab. 14 Kab. 7 L.05.05 AHTME KUNSTIDE KOOLI MUUSIKAOSAKONNA ÕPPEPLAAN 2017-2018 õ.a MAI II poolaasta IV klassi eksamikava läbikuulamine (kitarr, flööt, tšello,

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi a käskkirjaga nr 1-3/198 Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi töökorralduse reeglid 1. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi a käskkirjaga nr 1-3/198 Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi töökorralduse reeglid 1. Üldsätted 1.1. KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi 31.08.2015. a käskkirjaga nr 1-3/198 Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi töökorralduse reeglid 1. Üldsätted 1.1. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi töökorralduse reeglid

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ELMÜ 2018.aasta aruanne Karel Tomberg ELMÜ üldkoosolek, 20.03.2019 Tallinn Kavas Aastaaruanne Revisjonikomisjoni kokkuvõte Aastaaruande kinnitamine ELMÜ liikmed ELMÜ-s 225 liiget (+5), s.h. 19 seeniorliiget

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mahara võimalused Marju Piir Triin Marandi Tartu Ülikool 2016 E-portfoolio Kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja

Rohkem

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe

Lisa 1 KINNITATUD direktori käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpe Lisa 1 KINNITATUD direktori 06.10.2017 käskkirjaga nr 1-2/99 Võru Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri 1. Eksami eesmärk saada ülevaade õppimise ja õpetamise tulemuslikkusest koolis ning suunata eksami

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! H EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 24, november 1975 Nr. 41 (515) 10. aa

Kõigi maade proletaarlased, ühinege! H EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 24, november 1975 Nr. 41 (515) 10. aa Kõigi maade proletaarlased, ühinege! H EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI ÜLEMNÕUKOGU JA VALITSUSE TEATAJA 24, november 1975 Nr. 41 (515) 10. aastakäik SISUKORD 476. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Reovee kohtkäitluse korraldamine kohalikus omavalitsuses Marit Ristal Keskkonnaministeerium / peaspetsialist 16.08.2017 Raili Kärmas Keskkonnaministeerium / nõunik 15.08.2017 Veemajanduskavad ja reovee

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem