MAISMAA TALILINDUDE LOENDUSTEST Jaanus E l t s Eesti Ornitoloogiauhing, pk. 227, Tartu KokkuvBte. Kirjutises antakse ulevaade ma

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MAISMAA TALILINDUDE LOENDUSTEST Jaanus E l t s Eesti Ornitoloogiauhing, pk. 227, Tartu KokkuvBte. Kirjutises antakse ulevaade ma"

Väljavõte

1 MAISMAA TALILINDUDE LOENDUSTEST Jaanus E l t s Eesti Ornitoloogiauhing, pk. 227, Tartu KokkuvBte. Kirjutises antakse ulevaade maismaa talilinnuloenduste korraldusest, raja pikkuse mdjust loendustulemustele ning talilindude arvukuse sesoonsetest ja pikaajalistest muutustest. Esimestel loendusaastatel laekus kuni 180 ankeeti, 1990-ndate keskpaigas alla 100, viimastel aastatel taas rohkem. Valdavat osa radadest jalgiti vaid uhel talvel; vahemalt viis aastat loendati 18% ning vahemalt 10 aastat 5% radadest. Tulemuste analuus naitab, et Eestis on optimaalsed 8-12 km pikkused loendusrajad. Kohatud lindude am km kohta oli kdrgeim prahipaikades, madalaim metsa- ja avamaastikus ning raiesmikel, noorendikes ja pddsastikes. Talve jooksul viihenes 48 liigist tugevalt 15% ja mdddukalt 44% liikide esinemissagedus, stabiilsena pusis veerand ning mdddukat tdusu naitas 17% liikidest. Aastatevaheline trend oli kumnest liigist seitsmel pigem langev, kusjuures pdhjatihase ja haraka vahenemine oli oluline. Kdige enam tdusis leevikese arvukus, tulenevalt kahe viimase talve kdrgseisust. Sissejuhatus Maismaa talilinnuloendused said Eestis alguse aasta sugistalvel. Enne seda oli autor loendusmeetodit - piiramata laiusega transektloendust - katsetanud looduses uhe talve kestel. ljlemaalised loendused v6eti vaatlejate poolt entusiasmiga vastu ja projekt saavutas mdne aastaga suure populaarsuse. Seni oli ainukeseks koordineeritud talviseks linnuvaatluseks olnud kesktalvine veelinnuloendus, nuud leidsid tegevust aga ka sisemaa linnuhuvilised, kellel veelindude vaatlemise vdimalus jaavabade veekogude vahesuse tdttu puudus. Talilinnuloenduste kaigus kogutakse vaga suur hulk informatsiooni. Alles nuud, enam kui kumme aastat parast projekti kaivitumist, hakkab tekkima vdimalus andmete sisukaks analuusiks. Tekib pilt sellest, milline on juhuslike kdikumiste ulatus lindude 06NDoe talvises arvukuses, ning millal on alust vaita, et liigi arvukus on t6epoolest *st *+ - tdusmas vdi langemas. a Kaesolev ulevaade kasitleb P 3 peamiselt talilinnuloenduse ijldiseid probleerne ning iildistatud kujul lindude I;!.'a 9 4 arvukuse sesoonseid ja pikaajalisi trende. Detailsem analuus elupaikade ja kdikide )C liikide osas jaab mdne jargmise artikli sisuks.

2 Materjal ja metoodika Talve jooksul loendatakse linde kindlaksrnaaratud rajal (rnarsruudil) kolrnel korral (paeval). Loendusperioodide kestvus on alati kaks nadalat ning need hdlrnavad jargrnisi ajavahernikke: 1) siigisloendus novernbrini; 2) jdululoendus 25. detsernbrist 7. jaanuarini; 3) kevadloendus veebruarini. Registreeritakse kdik vaadeldud (nahtud ja kuuldud) isendid, sdltumata lindude tegevusest ja kaugusest, valja arvatud need isendid, kes tegutsevad nii kaugel, et liigi rnaararnine on raskendatud. Iga loendus kantakse eraldi ankeedile. Parimatel aastatel on rnaismaa talilindude loendustel kasutusel olnud kuni 82 rada (talvel ) ning sesooni kohta on laekunud kuni 180 ankeeti (talvedel ja ). Poliitilise ja majandusliku olukorra jarsk rnuutus aastate algul kahandas aga loendajate arvu oluliselt ning alates talvest jai sumrnaarne laekunud ankeetide arv talve kohta vaiksernaks kui 100 (vt. joonis 1). Olukord pole siiski lootusetu - viirnastel aastatel on lisandunud uusi vaatlejaid ja radu, nii et taidetud ankeetide arv talve kohta uletab jalle sadat. ijldiselt on parern, kui raja kasutusaeg on vdirnalikult pikk, eriti Eesti tingirnustes, kus radade koguarv on tagasihoidlik ning needki ei ole asukoha ja biotoopide alusel juhuslikustatud. Kahjuks on valdav osa rneie senistest talilinnuloenduse radadest olnud kasutusel vaid uhe talve (joonis 2) ja kogu projemi jooksul on loendusi tehtud kdigest kolmel rajal. Viis vdi enarn aastat on loendatud 18% radadest ning 10 v6i enarn aastat 5% radadest. Loendusrajal eristatakse kaheksa pdhibiotoopi: 1) prahipaigad (kdikvdirnalikud prugi mahapaneku paigad); 2) linnamaastik (tihehoonestus, sadarnad, rongijaarnad, linnapargid, kalrnistud); 3) talurnaastik (hajahoonestus, aiad, laudad jrn.); 4) avarnaastik (aiast valjas olevad heinarnaad, pdllud jrn.); 5) metsarnaastik (rnets); 6) raiesmikud ja noorendikud (alla 5 rn kdrguse puiskasvuga); 7) pbbsastikud (sh. kadastikud); 8) muud biotoobid (veekogud, rannaniidud, sood, roostikud jm., samuti kdik biotoobid, rnille rnaararnine on probleerniks). Viirnasesse Talv I Winter Joonis 1. Talilinnuloenduse radade arv talvedel loenduste ldikes (tulbad kajastavad vastavalt sugis-, jdulu- ja kevadloendust). Figure 1. Number of transects where winter land birds have been counted in Estonia, 1987/ /99. The three bars for each winter represent autumn, Christmas and spring counts, respectively.

3 maaratletakse ka kbik ulelennul nahtud linnud, kui ei Bnnestunud naha, millisesse biotoopi nad laskusid. Kategooriad 6-7 lisati soomlaste eeskujul alles talvel ning esimese talve andmetes on need liidetud metsamaastikule. Labi projekti on ule poole radade pikkusest kulgenud metsas, ligi neljandik avamaastikus ning ulejaanud biotoobid moodustavad kokku alla neljandiku transektide pikkusest (joonis 3). Prahipaigad on labitud kilomeetrite poolest kull marginaalseks elupaigaks, kuid lindude arvukus seal v6ib olla vaga kbrge, nii et selle biotoobi eristamine on igati Bigustatud. Prahipaikade atraktiivsus lindudele sbltub muidugi oluliselt sellest, millist priigi sinna ladustatakse. Radade arv I No of transects Joonis 2. Radade jaotus kasutusaja (talvede arvu) jargi. Figure 2. Frequency distribution of transects by duration (no. of winters). BMuu maast~k I Other landscapes WPrah~palgad 1 Rubblsh areas OLlnnarnaastlk I Urban areas 55% BTalumaastik I Farms 25% OAvamaast~k 1 Open landscape q Mets I Forest Joonis 3. Talilinnuloenduse radade biotoobijaotus talvedel Figure 3. Habitat composition of transects of winter bird counts in Estonia, 1987/ /99.

4 70 Hirundo 14 (2) Eri biotoopide osatahtsus loendusradadel on Iabi aastate pijsinud suhteliselt stabiilsena. Pdhiline osa selle rnuutustest on tingitud radade vaheturnisest. Aastate jooksul on kdige enarn varieerunud,,rnuude biotoopide" pikkus (variatsioonikoefitsient CV=46%). Veidi vahern on varieerunud linna- (39%) ja rnetsarnaastiku (36%) esindatus ning kdige stabiilsernalt on loendatud talu- (28%) ja avarnaastikus (24%). Ainukest selget trendi (kasvu) on naidanud linnarnaastiku osakaal. Vaatlusaktiivsus Tulemused ja arutelu Lisaks muudele teguritele on projektist osavdtu langustendentsis manginud tahtsat rolli ka vaatlejate vanuseline struktuur. Esimestel aastatel liitus projektiga teiste hulgas rida eakaid vaatlejaid. Nende aastate pehmed talved vahese lumega ei ndudnud vaatlejatelt vaga suurt pingutust. Kui aga saabusid karmimad talved sugava lumega, siis hakkas laekuma kirju, kus loendusest loobumist pdhjendati raskete liikumisoludega. Paraku on Eestis lumeolud raskesti prognoositavad ning veebruari lumetuisud vdivad raskustesse seada ka heas fuusilises vormis olevad vaatlejad. Teiseks, eelmisest isegi olulisemaks tagasilijogi pdhjustajaks pean ma suure hulga koolidpilaste kaasamist projekti toosse esimestel aastatel. Noored liitusid projektiga vaga aktiivselt, kuid nagu selles vanuses ikka - loobusid peagi atraktiivsemate hobide kasuks. Nii jai paljude radade "eluiga" vaga luhikeseks ning parast kooli ldpetamist loobusid paljud noored vaatlejad projektis osalemisest. Loendatud isendite ja liikide arvu s6ltuvus raja pikkusest On levinud arvamus, et mida pikem on loendusrada, seda rohkem linde kohatakse. Tegelikkuses see tihti nii ei ole (joonis 4). Naiteks vdib linnurikkas maastikus kohe loenduse algul kohata suure osa isenditest, samas kui raja ldpus olevates linnuvaestes biotoopides vdib lindude hulk olla minimaalne. ijldiselt vdib vaita, et vaga liihikesed (2-3 km)' taliloendusrajad annavad Eestis ilmselgelt juhuslikke tulemusi. Seal vdib uhtviisi hdlpsalt saada nii nulltulemuse kui ka kdrge arvukuse Iabitud transekti pikkuse kohta. Viimast juhul, kui rajale satub suur parv linde vdi see kulgeb mooda mdnest lindude kogunemispaigast, naiteks prugimaest vdi toitmiskohast (joonis 5). Teisalt ei anna vaga pikad rajad (ule 12 km) ' Siin on rndeldud raja a~estuslikku pikkust, mis talilinnuloendusel rnadratakse biotoopide pikkusena (kui kahel pool rada asub erinev biotoop, siis arvestatakse labituks topelthulk kilorneetreid) ja on suurern kui tegelikult labitud maa.

5 paremat tulemust kui keskmise pikkusega rajad. Esiteks vasib vaatleja pikema raja Iabimisel rohkem ning raja ldpus vdib tahelepanu languse tdttu osa linde markamata jaada. Teiseks kulub pikema raja Iabimisele rohkem aega ja loendustulemus hakkab sbltuma lindude tegutsemisaktiivsusest. Paljude liikide loendustulemus vdib raja ldpus olla oluliselt madalam tanu lindude vahenenud aktiivsusele. Praeguste andmete pdhjal on optimaalsed 8-12 km pikkused rajad. Seejuures saavutab lindude keskmine asustustihedus kullalt stabiilse vaartuse juba kuni 5 km radade puhul, kuid selle varieeruvus uhtlustub alles vahemalt 10 km pikkuste radade puhul (joonis 5). Seega vdib oelda, et seni soovitatud raja pikkus - 10 km (Elts 1998) - on igati optimaalne. Ndrk seos loendatud lindude arvu ja Iabitud raja pikkuse vahel on tingitud muuhulgas ka lindude talvisest tendentsist tegutseda salkades. Salgad omakorda koonduvad paremate toitumisoludega kohtadesse. Selline klasterdunud jaotus avaldab loendustulemusele vahem mdju vaga arvukate liikide puhul, keda kohatakse sagedasti. Vaga raskesti on uldistatavad tugevasti koonduvate vdi vaga suurtes salkades tegutsevate liikide (nt. urvalind, siisike, hallrastas) arvukushinnangud. Osa varvulisi kaldub moodustama ka segasalku. Eks iga looduses liikuja tea, et naiteks metsas vdib rasvatihase salga Iaheduses tihti naha tegutsemas porri ja teisi tihaseid, veidi harvem tegutsevad nendega koos ka puukoristajad. Ka vareslased eelistavad tegutseda segasalkades, kuigi oobimiskogumid on valdavalt uheliigilised. V).- - Q a. 2 iooo - w Raja pikkus, krn I Transect length, Krn Joonis 4. Loendatud lindude arvu sbltuvus raja pikkusest (r=0,30; n=543; p<o,ool). Figure 4. Relationship between transect length and the number of recorded individuals in winter counts of land birds in Estonia (r=0.30, 1x543, p<0.001).

6 72 Hirundo 14 (2), Raja pikkus, km I Transect length, km Joonis 5. Keskmise loendustulemuse (isendite arv 10 km kohta) ja selle varieeruvuse sbltuvus raja pikkusest. Raja pikkus on antud maksimumvaartusena (arvestati kdiki margitud pikkusega ja liihemaid radu). Figure 5. Average density of individuals and its variability (CV, %) in relation to transect length in winter counts of land birds in Estonia. Transect lengths are maxima (including the given and shorter transects). Raja pikkus, km I Transect length, Krn Joonis 6. Nahtud liikide arvu sbltuvus raja pikkusest (r=0,35; n=543; ~<0,001). Figure 6. Relationship between transect length and the number of recorded species in winter counts of land birds in Estonia (r=0.35, n=543, p<o. 001).

7 Hirundo 14 (2) Ka nahtud liikide arv on uldjuhul suurern pikernate radade korral, kuid nagu arvukuse puhulgi on tegernist suhteliselt ndrga seosega (joonis 6). llrnselt on tahtsarn konkreetse raja elupaigaline koostis, sest liikide uldarv on kindlasti suurern eri biotoopide esindatuse korral. Biotoopide linnurikkus Vaadeldud isendite tihedus (is./km) on biotoobiti vaga erinev (joonis 7). Prahipaikade linnurikkusest on juba juttu olnud - sealne 12 talve keskrnine kuunib 16,2*6,5 (S.D.) linnuni krn kohta. Keskmisel hulgal (3-4 is./krn) kohatakse linde linna- ja talurnaastikus ning,,rnuudes maastikes", suhteliselt vahe (alla 1 is./km) aga rnetsa' ja avarnaastikus, raiesrnikel, noorendikes ja pddsastikes. Neid erinevusi saab lindude asustustiheduse erinevustena tdlgendada siiski vaid sarnasuguse vaadeldavusega biotoopides, sest vaadeldavusest sdltub Iabiuuritud pindala. A. prahipaigad I rubbish areas B. linnamaastik I urban areas C. talumaastik I farms D. avamaastik I open landscape E. metsamaastik I forest F. muud maastikud I other G. raiesmikud, noorendikud I clearcuts, young stands H. p66sastikud I bushes, shrubs I is. D. O is. E. Keskmine 1 Mean -* Biotoop I Habitat Joonis 7. Taliloendustel kohatud isendite arv krn kohta eri biotoopides (talvede keskrnine). Kolrne loenduse tulemused surnrneeriti. Kategooriate A-F kohta on andrned 12 talvest, G-H kohta 11 talvest. Figure 7. Bird numbers per km in winter in different habitats (winters' average). The three counts have been pooled. Data for habitats A-F are from 12 and for habitats G-H from 11 winters.

8 74 Hirundo 14 (2) Lindude esinemissageduse muutused talve jooksul Talve jooksul pusib stabiilsena vaid vaheste lindude arvukus. Muutusi tingivad peamiselt surernus ning lokaalsed liikurnised (koondumised), vahemal rnaaral ka invasioonid. Joonisel 8 on toodud 48 taliliigi esinemissageduse muutused Eestis sugistalvest kevadtalveni. Sel perioodil vahenes tugevalt 15% ja mdddukalt 44% liikide esinemissagedus, stabiilsena pusis veerandi talilindude esinernine ning rndddukat tdusu naitas 17% liikidest. Huvitav on mustrahni kohtamissageduse muutus. Hilissugisest kesktalveni selle liigi sagedus langeb tugevalt, kesktalvest kevadeni aga tduseb tugevalt. Talve sumrnaarne muutus annab rnddduka tdusu. Selle liigi.puhul sdltub loendustulemus ilrnselt vaga tugevalt kaiturnisest. Varase kevade korral on rnustrahnid kevadloenduse ajal (veebruari Idpp) vaga aktiivsed ning nende territooriurnihuud on kaugelt kosta. Mdneti arusaamatu on, et kodu- ia ~Bldvarblase esinernissagedus rnuutub erinevalt: koduvarblasel langeb kogu talve jooksul, pdldvarblasel kasvab aga parast kesktalvist rnadalseisu varasernale tasernele. Vdirnalik, et lahknevust pdhjustab kahe liigi erinev paigatruudus. Talilindude arvukuse pikaajalised muutused Talilindude arvukuses 12 aasta jooksul toirnunud rnuutusi analuusiti kurnnel sagedasernal liigil jdululoenduse pdhjal, mille ilrnastik on eri aastatel suhteliselt kdige stabiilsern. Kurnnest liigist seitsrne arvukus naitab antud perioodil langustendentsi, kusjuures pdhjatihase ja haraka vahenernine on tugev ja statistiliselt usaldatav (joonis 9). Pdhiatihaseid kohati naiteks talvel peaaegu kolrn korda hdredamalt kui kaheksa aastat varern. Ka haraka taandumine on olnud tahelepanuvaarselt pidev, kuigi languse ulatus on oluliselt vaiksern kui pdhjatihasel. Pikas perspektiivis on kdige enarn tdusnud leevikese arvukus, rnis tuleneb kahe viimase talve kdrgseisust, enne seda pusis arvukus 10 aastat enam-vahern stabiilsena. Huvitava trendiga paistab silma koduvarblane, kelle arvukus langes stabiilselt kuni talveni (sellel perioodil r=-0,82; p<0,001), seejarel aga rnitrnekordistus. Talvikese arvukus tbusis tugevasti just perioodi esimesel seitsrnel aastal (r=0,80; p<0,05), siis tegi aga Iabi kiirerna, kuid sama tugeva languse (r=-0,76; p<0,05). Poial~oisi arvukus tdusis vaadeldava perioodi algul kiiresti, hiljern pusis aastaid vaga stabiilsena ning langes ligi kaks korda talveks Rasvatihase arvukus tdusis kdrgpunkti talveks , hakkas siis aga vdrdlernisi uhtlase kiirusega langema ning saavutas rniinirnumi talveks Seejarel hakkas rasvatihase arvukus jalle tdusma.

9 Hirundo 14 (2), Kanakull Accipiter gentilis Raudkull Accipiter nisus Laanepiiii Bonasa bonasia Teder Tetrao tetrix Metsis Tetrao urogallus.g $ s % lo-. a; 5 7 :: 1 4) Fkrrrnkana Perdixperdix Jlllind Alcedo atthis Joonis 8. Linnuliikide keskmine esinemissagedus (radade Oh, kus liiki kohati) sugis- (I), jbulu- (2) ja kevadloendusel (3). Pustjoon - standardhalve. (Jatkub Ik ) Figure 8. The average (2 S.D.) frequency (share of transects where the species was detected) of winter birds in autumn (I), Christmas (Z), and spring (3) counts. (To be continued on pp )

10 Roherahn Picus viridis Mustrahn Oryocopusmartius Suur-ki juidhn Dendrocopos major Vaike-kijur3hn Dendrocopos minor Loendus i Count Siidisaba Bombycilla garrulus Vesipapp Cinduscinclus Loendus /Count Loendus /Count Mustrastas Turdus mwula Hallrastas Turduspilaris Loendus / Count Joonis 8 (jatk.) 1 Figure 8 (continued)

11 Poialpoiss Regulus regulus Sabati hane Aegithalos caudatus Loendus / Count Loendus /Count Sootihane Parus pal ustris Loendus /Count Tutt-ti hane Parus crista tus Musttihane Parusater Loendus /Count Sinitihane Parus caeruleus Rasvatihane Parus major Loendus / Count Loendus / Count Joonis 8 (jatk.) 1 Figure 8 (continued)

12 puukoristaja sitta europaea Porr Certhia familiaris Harakas Pica pica MBnsak Nucifraga caryocatactes Loendus /Count s 20 U; 15 ; 5 '0 m a 5 ;? u 0 Hakk Corvusmonedula Kiinnivares Corvus frugilegus Loendus /Count Joonis 8 (jatk.) 1 Figure 8 (continued)

13 Hirundo 14 (Z), Hallvares Corvus corone Ronk Corvus corax Loendus /Count Kuldnokk Sturnus vulgaris Koduvarblane Passer domesticus P6ldvarblane Passer rnontanus Metsvint Fringilla coelebs Loendus /Count Rohevint Carduelis chloris Ohakalind Carduelis carduelis Joonis 8 (jatk.) 1 Figure 8 (continued)

14 Sagedus, % Frequency, % r n m u m Sagedus, % Frequency, % - - N N OVlO~Orn Sagedus, % Frequency, % - N u Sagedus, % Frequency, % - N W P Sagedus, % Frequency, % Sagedus, % Frequency, % Sagedus, % Frequency, % Sagedus, % Frequency, %

15 Hirundo 14 (2) Poialpoiss Regulus regulus, r = -0,135 87/88 89/90 91/92 93/94 95/96 97/98 Talv I Winter E l5 r E Y, 7 10 z & 3;'= 5 - d C /88 89/90 91/92 93/94 95/96 97/98 TalvI Winter Rasvatihane Parus major, r = -0,467 87/88 89/90 91/ /98 Talv / Winter Joonis 9. Kiimne tavalisema maismaa talilinnu pikaajaline arvukuse muutus jdululoenduse pdhjal. Kdik biotoobid liidetud. Tarnid naitavad korrelatsioonikordaja (r) olulisuse tbenaosust: ** p<0,01; *** pi0,ool. (Jatkub Ik ) Figure 9. Long-term trends of ten most abundant winter land birds according to Christmas counts in Estonia. Data of all habitats pooled.asterisks indicate significance levels: ** p<o. 01; *** p<o (To be continued on pp )

16 Harakas Pica pica, r = -0,744**,a 4 V) u K / /92 93/94 95/96 97/98 Talvl Winter Hallvares Corvus corone, r = -0,178 E 50 EZ 40 Y o ' 30 = k20 V) -2 I0-0 87/88 89/90 91/92 93/94 95/96 97/98 Talvl Winter Ronk Corvus corax, r = -0,204 87/88 89/90 91/92 93/94 95/96 97/98 Talvl Winter Joonis 9 (jatk.) 1 Figure 9 (continued)

17 Koduvarblane Passer domesticus, r = 0,218 87/88 89/90 91/92 93/94 95/96 97/98 Talv / Winter PBldvarblane Passer montanus, r = -0,276 Y '!~%Ay--- l5 5' & I0 'a 2d 5 C - 0 Leevike Pyrrhula pyrrhula, r = 0, /88 89/90 91/92 93/94 95/96 97/98 Talv / Winter, Joonis 9 (jatk.) 1 Figure 9 (continued)

18 84 Hirundo 14 (2) Talvike Emberiza citrinella, r = 0,114 87/88 89/90 91/92 93/94 95/96 97/98 Talv I Winter Joonis 9 (jatk.) / Figure 9 (continued) Counts of winter land birds in Estonia, The paper summarizes the methods and results of the winter land bird census in Estonia. The census is carried out on transects of unlimited width during three seasons (autumn count between 15 and 28 November, Christmas count between 25 December and 7 January, spring count between 15 and 28 February). In the first years of the project, up to 180 census reports were sent; the number dropped below 100 in the mid-1990s, but is currently increasing again. Most of the transects have been counted in only one winter; 18% of transects have been used in at least five, and 5% of transects in at least ten years. Data analysis indicates that the optimal transect length for Estonian conditions is 8-12 km (see Fig. 5). Numbers of detected birds have been highest in rubbish areas (16.2k6.5 ind. per km of transect, not corrected for visibility), and lowest (less than 1 ind. per. km) in forests, clearcuts, shrub areas and open landscapes. The numbers of 15% of species (out of 48 studied) declined strongly during the winter; in 44% the decline was moderate, in 25% the numbers were stable, and in 17% there was a moderate increase (Fig. 8). Long-term trend was decreasing in seven species out of ten studied (the most abundant species; Fig. 9). The declines were significant in Parus rnontanus and Pica pica. During the 12 years, the numbers of Pyrrhula pyrrhula increased most, due to the high abundance in the last two winters. Kiriandus. Elts, J. 1998: Juhend talilinnuloendusteks. Eesti OrnitoloogiaOhing, Tartu.

Eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire allprogrammi Valitud elupaikade talilinnustik aasta aruanne Koostaja: Jaanus Elts Tartu,

Eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire allprogrammi Valitud elupaikade talilinnustik aasta aruanne Koostaja: Jaanus Elts Tartu, Eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire allprogrammi Valitud elupaikade talilinnustik 7. aasta aruanne Koostaja: Jaanus Elts Tartu, 7 Eesti Ornitoloogiaühing täitis 7. aastal Keskkonnaameti tellimisel

Rohkem

aegcau

aegcau Eluslooduse mitmekesisuse ja maastiku seire allprogrammi Valitud elupaikade talilinnustik 2015. aasta aruanne Koostaja: Jaanus Elts Tartu, 2015 1 Eesti Ornitoloogiaühing täitis 2014. aastal Keskkonnaameti

Rohkem

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja

FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire aastal Ja FIE Jaanus Elts Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus Töövõtulepingu nr 2-24/Trt-17, 7. aprill 2008 aruanne Metskurvitsa mängulennu seire 2008. aastal Jaanus Elts Tartu, 2008 Metskurvits on erakordselt raskesti

Rohkem

Hirundo (1) Hirundo UURIMUS Metsalindude arvukuse muutused perioodil Renno Nellis*, Veljo Volke Eesti Ornitoloogiaühing, Veski

Hirundo (1) Hirundo UURIMUS Metsalindude arvukuse muutused perioodil Renno Nellis*, Veljo Volke Eesti Ornitoloogiaühing, Veski Hirundo 2019 32 (1) 63-80 Hirundo UURIMUS Metsalindude arvukuse muutused perioodil 1983 2018 Renno Nellis*, Veljo Volke Eesti Ornitoloogiaühing, Veski 4, 51005 Tartu Kokkuvõte Käesolevas töös kirjeldatakse

Rohkem

SUITSUPAASUKE - AASTA LIND 2000 Mati K o s e Eesti Ornitoloogiaijhing, pk. 227, Tartu Kokkuv6te. Suitsupaasuke (Hirundo r~~stica) valiti Eesti O

SUITSUPAASUKE - AASTA LIND 2000 Mati K o s e Eesti Ornitoloogiaijhing, pk. 227, Tartu Kokkuv6te. Suitsupaasuke (Hirundo r~~stica) valiti Eesti O SUITSUPAASUKE - AASTA LIND 2000 Mati K o s e Eesti Ornitoloogiaijhing, pk. 227, 50002 Kokkuv6te. Suitsupaasuke (Hirundo r~~stica) valiti Eesti Ornitoloogiaiihingu poolt 2000. aasta linnuks, Kaesolevas

Rohkem

Microsoft Word - TALLINNA ROHEALADE LINNUSTIK.doc

Microsoft Word - TALLINNA ROHEALADE LINNUSTIK.doc TALLINNA ROHEALADE LINNUSTIK ARUANNE TELLIJA: TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMET TÄITJA: MTÜ TALLINNA LINNUKLUBI Tallinn 2006 Sisukord 1. Materjal ja metoodika...4 2. Tallinna rohealade linnustiku kirjeldus...6

Rohkem

Hirundo (1) Hirundo UURIMUS Soome lahe avamere lindude inventuuri tulemused seoses aastaaegade, mere sügavuse ja geograafilise pikkusega

Hirundo (1) Hirundo UURIMUS Soome lahe avamere lindude inventuuri tulemused seoses aastaaegade, mere sügavuse ja geograafilise pikkusega Hirundo 2018 31 (1) 32-48 Hirundo UURIMUS Soome lahe avamere lindude inventuuri tulemused seoses aastaaegade, mere sügavuse ja geograafilise pikkusega Riho Marja*,1,2, Andrus Kuus 1, Andres Kalamees 1

Rohkem

SITDISABADE SAABUMINE JA ILM: KAS PKOGNOOS ON VOIMALIK? Lemming R o o t s rn a e & Heinrich V e r o rn a n n Kroonuaia 22-1, Tartu EE-2400 Eesti Ornit

SITDISABADE SAABUMINE JA ILM: KAS PKOGNOOS ON VOIMALIK? Lemming R o o t s rn a e & Heinrich V e r o rn a n n Kroonuaia 22-1, Tartu EE-2400 Eesti Ornit SITDISABADE SAABUMINE JA ILM: KAS PKOGNOOS ON VOIMALIK? Lemming R o o t s rn a e & Heinrich V e r o rn a n n Kroonuaia 22-1, Tartu EE-2400 Eesti Ornitoloogiauhingu fenoloogilise vaatlusv6rgu liikrnete

Rohkem

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc)

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc) Keskkonnateabe Keskus Ulukiseireosakond ULUKITE 2011. AASTA RUUTLOENDUSE ANDMETE ANALÜÜS Koostaja: Rauno Veeroja TARTU 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS... 2 1. RUUTLOENDUSTE LÄBIVIIMINE 2011. AASTAL... 3 2.

Rohkem

Microsoft Word - Linnud_lyhiaruanne_2015_netti_PMi.doc

Microsoft Word - Linnud_lyhiaruanne_2015_netti_PMi.doc MAK keskkonnaga seotud toetuste bioloogilise mitmekesisuse hindamise raames 2010.- 2015. a teostatud põllulindude seire kokkuvõte Tellija: Põllumajandusuuringute Keskus, kontaktisik Eneli Viik, eneli.viik@pmk.agri.ee

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

EESTI RAHVASTIK RAHVALOENDUST...

EESTI RAHVASTIK RAHVALOENDUST... EsA EESTI RAHVASTIK RAHVA- LOENDUSTE ANDMETEL POPULATION OF ESTONIA BY POPULATION CENSUSES III EESTI E STATISTIKAAMET T S T I A A T STATISTICAL T S T I A OFFICE F OF ESTONIA TALLINN L N 1996 9 ISBN 9985-826-82-5

Rohkem

Kas meil on vaja linnaelustiku seiret?

Kas meil on vaja linnaelustiku seiret? Kas meil on vaja linnaelustiku seiret? Meelis Uustal SA Säästva Eesti Instituut, Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus 8. nov. 2012 Keskkonnateabe Keskus Hetkeolukord 2/3 eestimaalastest elavad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

(Tõrked ja töökindlus \(2\))

(Tõrked ja töökindlus \(2\)) Elektriseadmete tõrked ja töökindlus Click to edit Master title style 2016 sügis 2 Prof. Tõnu Lehtla VII-403, tel.6203 700 http://www.ttu.ee/energeetikateaduskond/elektrotehnika-instituut/ Kursuse sisu

Rohkem

Microsoft Word - Chapter N - Draws.doc

Microsoft Word - Chapter N - Draws.doc N Draws Round Robins Figure 1. Five Teams ice 1 ice 2 byes 1 vs 2 3 vs 4 5 3 vs 5 4 vs 2 1 2 vs 3 5 vs 1 4 5 vs 4 1 vs 3 2 4 vs 1 2 vs 5 3 Figure 2. Six Teams ice 1 ice 2 ice 3 1 vs 2 5 vs 6 3 vs 4 3 vs

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3.

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

Hirundo 2016 (1) Hirundo ÜLEVAADE Isiksuse uurimine linnuökoloogias Kaarin Koosa Zooloogia osakond, Ökoloogia ja Maateaduste instituut, Tartu Ül

Hirundo 2016 (1) Hirundo ÜLEVAADE Isiksuse uurimine linnuökoloogias Kaarin Koosa Zooloogia osakond, Ökoloogia ja Maateaduste instituut, Tartu Ül Hirundo 2016 (1) 26-46 Hirundo ÜLEVAADE Isiksuse uurimine linnuökoloogias Kaarin Koosa Zooloogia osakond, Ökoloogia ja Maateaduste instituut, Tartu Ülikool, Vanemuise 46, 51014 Kokkuvõte Läbiviidud uuringute

Rohkem

iba_2000

iba_2000 Tähtsad linnualad Eestis Important Bird Areas in Estonia Tähtsad linnualad Eestis Important Bird Areas in Estonia Koostanud / Compiled by Andres Kalamees Toetanud / Supported by Taani Keskkonnakoostöö

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

Microsoft Word - 08.doc

Microsoft Word - 08.doc EESTI VÕIMALIK RAHVAARV JA VANUSKOOSSEIS AASTANI 2050 Aasa Maamägi Rahvastikustatistika talituse juhtivstatistik 2000. aasta rahva- ja eluruumide loenduse alusel Statistikaametis koostatud vaadeldava ajaperioodi

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING

2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING 2016 INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING INSENERIBÜROO STRATUM LIIKLUSKOORMUSE UURING TARTU LINNAS 2016. AASTAL TALLINN 2016 Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2016. aastal 2 Sisukord: Uuringu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0 Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.04.2015, Eesti, Holstre-Nõmme motokeskus. (58 o 18 56.36

Rohkem

Microsoft Word - Tekst2.doc

Microsoft Word - Tekst2.doc EsA EESTI RAHVASTIK RAHVA- LOENDUSTE ANDMETEL POPULATION OF ESTONIA BY POPULATION CENSUSES II EESTI E STATISTIKAAMET T S T I A A T STATISTICAL T S T I A OFFICE F OF ESTONIA TALLINN L N 1996 9 ISBN 9985-826-44-2

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Kuresoo et al. 2013

Kuresoo et al. 2013 Hirundo 26: 1-25 (2013) KIRJUHAHA (POLYSTICTA STELLERI) ASURKONNA SEISUNDIST JA VÕIMALIKEST KAITSEMEETMETEST EESTIS Andres Kuresoo, Leho Luigujõe & Kalev Rattiste Eesti Maaülikool, Kreutzwaldi 1, 51014

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title SUURTE KORTERMAJADE PIIRKONNAD EUROOPAS: SOTSIAALSED TRENDID JA PLANEERIMISLÄHENEMISED Tiit Tammaru ja Kadri Leetmaa TÜ Rände- ja linnauuringute keskus 14 linna Euroopas Large Housing Estates in Europe:

Rohkem

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut Mikrolainetehnika õppetool Iseseisva töö nr 1 juhend õppeaines Sideseadmete mudeldamine Ionosfäärse sidekanali mudeldamine Tallinn 2006 1 Teoreetilised

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Microsoft Word - 4. Haiguse mõõtmine.doc

Microsoft Word - 4. Haiguse mõõtmine.doc HAIGUSE ESINEMISSAGEDUSE NÄITAJAD "Epidemioloogia on (murru) nimetajate teadus ning sellena kasulik vastukaal kliinilisele orientatsioonile, mida peamiselt valitsevad (murru) lugejad. Nimetajate sissetoomine

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid

Microsoft PowerPoint - Raineo ehituselemendid Pipelife Tartu 2016 1 You don t see us, but we are always present... 2 1 Pipelife Group Locations worldwide Region Central Eastern Europe Region US Region West & North Plant Sales Office Headquarters 3

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse  MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013

Microsoft PowerPoint - KESTA seminar 2013 Preventiivsed meetodid rannikukeskkonna kaitseks Bert Viikmäe KESTA TERIKVANT seminar, 7.märts 2013 1 Merereostus oht rannikule Läänemeri - üks tihedamini laevatatav (15% maailma meretranspordist) mereala

Rohkem

Microsoft Word - Ott Kangur_Tavaliste taimeliikide olulisus ja kadumise eripärad_2012.doc

Microsoft Word - Ott Kangur_Tavaliste taimeliikide olulisus ja kadumise eripärad_2012.doc Tartu Ülikool Loodus- ja tehnoloogiateaduskond Ökoloogia ja maateaduste instituut Botaanika osakond Ott Kangur TAVALISTE TAIMELIIKIDE OHUSTATUS JA KADUMISE ERIPÄRAD Bakalaureusetöö Juhendaja: MSc Krista

Rohkem

H.Moora ettekanne

H.Moora ettekanne Segaolmejäätmete koostis sortimisuuringu tulemused Jäätmepäev 7. oktoober 2008 Harri Moora Säästva Eesti Instituut Segaolmejäätmete sortimisuuring Eesmärgiks analüüsida Eesti erinevates piirkondades ja

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation LEOSTUMINE Transpiratsioon Leostumine Evaporatsioon Eestis on sademete hulk aastas umbes 1,5 korda aurumisest suurem. Keskmiselt on meil sademeid 550-800 mm ja aurub 320-440 mm aastas (. Maastik) Seniste

Rohkem

Microsoft Word - Krassgrundi linnustik_aruanne2010_2.doc

Microsoft Word - Krassgrundi linnustik_aruanne2010_2.doc Krassgrundi mereala inventeerimine: linnustik Lõpparuanne Krassi saar. Ivar Jüssi foto 2.06.09. Andres Kuresoo & Leho Luigujõe Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituut Tartu SISUKORD Sissejuhatus...3

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

SH_Rogaini_AjaO

SH_Rogaini_AjaO Rogaini A ja O Sissejuhatus Rogaini Mis on rogain? * Rogain on võistkondlik valikorienteerumine * Kontrollpunktid(edaspidi KP-d) paiknevad maastikul laiali * KP-d on märgitud paberkaardile ehk orienteerumiskaardile

Rohkem

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI

Microsoft Word - PKT_hindamine_soomullad_2011_LYHI Soostunud ja soomuldade orgaanilise süsiniku sisaldus ja vastavalt sellele 1:1 mullakaardi võimalik korrigeerimine Töö teostajad: Põllumajandusuuringute Keskuse Mullaseire büroo, kontaktisik Priit Penu

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“

KAASAV ELU RÜHM “TAKTIILNE“ KAASAV ELU RÜHM HEV ÕPPEVAHEND 17.05.2018 Grupp: Terje Isok Gerli Mikk Veronika Vahi, Merit Roosna, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Juhendajad: Jana Kadastik ja Tiia Artla PROJEKTI EESMÄRK Luua õppetööd

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 5 6 Üldosa 1. Baltimaade pealinnade üldnäitajad... 8 2. Tallinna linna koostööpartnerid, 2003... 9 3. Suuremate keskuste kaugused Tallinnast... 10 4. Suuremate Eesti linnade kaugused Tallinnast... 10 5.

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem