RAHVUSRINGHÄÄLINGU ARENGUKAVA

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "RAHVUSRINGHÄÄLINGU ARENGUKAVA"

Väljavõte

1 RAHVUSRINGHÄÄLINGU ARENGUKAVA

2 Arengukava põhipunktid Eesti Rahvusringhäälingu tegevus defineerib Eesti ajakirjanduse standardi ning selle, et ühiskonnas on olemas moonutusteta avalik arutelu. Seda rolli ei suuda täita erameedia, sotsiaalvõrgustikud ega muu meedia. Seetõttu on oluline aastal ning sealt edasi aastani 2022 tegutseda järgmiste eesmärkide täitmise nimel: INFORUUMI KVALITEET ERR peab suutma tõstatada ühiskonnas olulisi teemasid ning tagada nende kajastamisel tasakaalu ja professionaalsuse. Seame eesmärgiks kasutada ERRi erinevate programmide võimekust käsitleda teemasid platvormideüleselt, et selle kaudu tagada inforuumi kvaliteedi ja usaldusväärsuse. UUENDUSLIKUD RISTMEEDIAFORMAADID JA AUDITOORIUM Ainult kardinaalselt uuenduslike lahendustega on võimalik jõuda auditooriumi nende segmentideni, sh noorteni, kes seni rahvusringhäälingu (või ka muud) ajakirjandust ei tarbi. Ristmeedialahenduste läbimõeldud ja teadliku kasutamise kaudu vähendame dubleerimist ja rakendame ajakirjanike täit potentsiaali. Kasutajakeskse lähenemise jaoks vajame täpsemat ja detailsemat infot auditooriumi kohta. See võimaldab meil uuringutele tuginevalt luua senisest enam noori kõnetavat sisu. Soovime alustada tervikliku auditooriumi monitoorimise lahenduse väljatöötamisega. Pikemaajaliste tegevuste planeerimiseks jätkame kvalitatiivsete auditooriumiuuringutega. UUE TELEKOMPLEKSI EHITUS Telemaja amortiseerumine ohustab ETV, ETV2 ja ETV+ edastamist on suur oht, et see katkeb lähiajal tehniliste süsteemide amortisatsiooni tõttu. Peame kohe alustama uue telekompleksi projekteerimistöödega. RAHASTUSE MUUTMINE ERRi sõltumatuse ja jätkusuutliku arengu tagamiseks on vaja stabiilset rahastust, mis on seotud näiteks protsendiga maksutuludest ja tagab rahvusringhäälingu eelarve tasemeks suhtes SKTga ligikaudu 0,18 protsenti.

3 Sisukord Sissejuhatus 3 Rahvusringhäälingu missioon, visioon ja väärtused 3 Strateegilised eesmärgid 4 Kasutaja- ja teemakeskne lähenemine 5 Ühiskonnas oluliste teemade tõstatamine 5 Mitmekülgsus ja uuenduslikkus 6 Digitaalteenused ja multimeedia laienemine 6 Uue telekompleksi ehitus 6 Muutused ERRi rahastuses 7 ERRi programmide tegevussuunad strateegiliste eesmärkide saavutamiseks 8 Üldauditoorium 10 Lapsed ja noored 11 Muukeelne auditoorium 11 Eakad 11 Erivajadustega auditoorium 12 Uudised ja sport 12 Publitsistika 12 Haridus ja teadus 13 Kultuur 13 Meelelahutus 13 Inimene, ühiskond, keskkond ja loodus 14 ERRi tehnoloogilise arengu strateegilised suunad ja põhimõtted 14 4 strateegilist suunda 14 Rahvusringhäälingu eelarve 16 Tabel 1: Rahvusringhäälingu eelarveprojektsioon 17 Joonis 1: ERRi eelarvelise toetuse muutus Lisa 1: Lisataotlused aasta eelarve suhtes 19 Viited 22 2

4 Sissejuhatus Arenenud demokraatlikes ühiskondades iseloomustab meediaturgu üha suurem auditooriumi killustatus [1; 2; 3; 4], ajakirjanduse ja muu meediasisu piiri hägustumine [5; 6; 7] ning sotsiaal- ja kommertsmeedia majanduslik surve avaõiguslikele ringhäälingutele [8; 9; 19]. Meediasüsteemi mitmekesisus tagab avalikkusele tasakaalustatud informatsiooni, sidustab erinevaid ühiskonnagruppe ning hoiab ära äärmuslike ideede võimendumise [10; 11; 12]. Just suuremat elanikkonna sidustamist ning tasakaalustatud infoväljas tegutsemise võimalust vajab järjest enam ka Eesti [13]. Eesti Rahvusringhäälingul (ERR) on ühiskonnas täita üha olulisemaks muutuv roll: kõnetada iga Eesti elanikku ja eestlasi kogu maailmas usaldusväärse ja kvaliteetse ajakirjandusega. Selle rolli täitmiseks on vaja teha sisulisi ja tehnoloogilisi uuendusi ja astuda julgeid samme [8], et saaksime killustunud meediaruumis tagada eesti keele ja kultuuri hoidmise ning arendamise ja pakkuda sõltumatut, kvaliteetset ning usaldusväärset infot, mida on tarvis demokraatlikus ühiskonnas otsuste langetamiseks. Ringhäälingud on traditsiooniliselt tähendanud raadiot ja televisiooni, kuid üha rohkem kasutavad auditooriumid erinevaid digitaalmeediaplatvorme ning sarnaselt Euroopa ringhäälingutele [5] on ka ERRi jaoks oluline luua uut originaalsisu ning teha olemasolev kättesaadavaks veebis, mobiilis ning muudel arenevatel platvormidel. Eelmainitud väljakutsete ning Eesti Rahvusringhäälingule seadusega usaldatud eesmärkide ja ülesannete täitmiseks on siinses arengukavas sõnastatud arengusuunad aastateks Rahvusringhäälingu missioon, visioon ja väärtused Missioon Rahvusringhääling arendab ja hoiab Eestit. Loome kvaliteetset ja loominguliselt vaba ajakirjandust. Visioon Meie teeme kõige kvaliteetsemat, mõjukamat ja usaldusväärsemat eesti ajakirjandust maailmas. ERR on organisatsioonina tõhus ja uuenduslik. Väärtused Loome professionaalset ja uuenduslikku sisu, mis on sõltumatu ja usaldusväärne. Mitmekesise sisu kaudu kõnetame ja ühendame kõiki. Väärtustele, visioonile ja missioonile toetudes on ERR seadnud strateegilised eesmärgid, mille täitmiseks on ERR loodud. Strateegiliste eesmärkidega tõstame esile kõige enam tähelepanu ja ressurssi nõudvad valdkonnad ning põhjendame igapäevaseid tegevusi ja valikuid. Need täiendavad ja laiendavad seaduses sõnastatud eesmärke ning ülesandeid, arvestades muutuvat meediamaastikku. Kui need eesmärgid jäävad saavutamata, jääb saavutamata ka ERRi mõju. 3

5 Strateegilised eesmärgid 1. Kvaliteetne ajakirjandus kõigis väljundites. 2. Keele ja kultuuri hoidmine ja edendamine. 3. Usaldusväärsuse tagamine ja kasvatamine. 4. Jõudmine võimalikult paljudeni sõltumatult ajast, kohast ja seadmest. Usaldusväärne ja kvaliteetne ajakirjandus kõigis väljundites Ajakirjanduse kõrge kvaliteet on rahvusringhäälingu usaldusväärsuse tagatis. ERRi programmide sisu aitab kodanikel teha otsuseid ja valikuid, mis on tõenduspõhised ning tuginevad tasakaalustatud informatsioonil. Selle tagamine nõuab aga oskuslikku inimkapitali ehk professionaalseid ajakirjanikke [14]. ERR konkureerib professionaalsete ajakirjanike palkamisel erameediaga, mis omakorda tähendab, et parimate ajakirjanike ning tehniliste töötajate palkamiseks ja hoidmiseks on vaja tagada loominguvabadus, konkurentsivõimeline palk ja tänapäevased töötingimused. ERR on Eestis atraktiivseim tööandja professionaalsele ajakirjanikule. Infoväljas, kus on üha rohkem eksitavat ja killustunud informatsiooni, seab ERR esikohale kvaliteetse ja faktitäpse ajakirjanduse. Sellega oleme professionaalsed ka seal, kus erameedia oma ajakirjanduslikku rolli ei täida. ERRi kvaliteedistandardid määrab ERRi Hea Tava dokument ning ajakirjanduseetikast kinnipidamist jälgib ja auditooriumi tagasisidet analüüsib regulaarselt ERRi ajakirjanduseetika nõunik. Kvaliteetse sisu edastamiseks peame tagama töökindluse tehnilistes lahendustes. Mõõdetavad eesmärgid: Institutsioonide usaldusväärsuse uuringu kohaselt usaldab rahvusringhäälingut vähemalt kolmveerand Eesti elanikest. ERR organisatsioonina tagab ajakirjanikele ja tehnilistele töötajatele võimalused kvaliteetse ajakirjanduse loomiseks ja vahendamiseks avalikkusele; see on mõõdetav töötajate tagasisideküsitluste kaudu. Keele ja kultuuri hoidmine ja edendamine ERRi programmid loovad eesti keele, kultuuri ning riigi ja rahvuse kestmist toetavat sisu. See väljendub rahvuskultuuri seisukohalt oluliste sündmuste vahendamises ja selle kaudu ühistunde loomises erinevate ühiskonnagruppide vahel. Eesti sees on oluline kajastada proportsionaalselt erinevaid piirkondi, et nii tagada üle-eestiline ühiskonna sidustatus. ERR panustab Eesti ajaloo ja kultuuri audiovisuaalse pärandi loomisele ja jäädvustamisele ning soovib luua selle parimad kasutamisvõimalused avalikkusele. ERRi ajakirjanikud on eesti keele kasutamisel eeskujuks kogu ühiskonnale, mis ei tähenda tingimata konservatiivsust, vaid ka läbimõeldud uuenduslikkust. ERR tellib regulaarseid eksperthinnanguid ERRi ajakirjanike keelekasutuse kohta. Mõõdetavad eesmärgid: Avalikkus eelistab uudiste, rahvuskultuuriliste ja spordisündmuste jälgimiseks ERRi. Eesti keele ja kultuuri hoidmise ning edendamise osas annavad ERRile positiivse hinnangu eksperdid. Jäädvustatud on eesti kultuuri seisukohalt olulised sündmused. 4

6 Jõudmine võimalikult paljudeni sõltumatult ajast, kohast ja seadmest Inimesed kasutavad üha enam erinevaid tehnoloogilisi lahendusi meedia tarbimiseks [3]. Selleks, et j õ u d a võimalikult laia auditooriumini, peab tagama ERRi sisu kättesaadavuse Eestis ja välismaal [17]. ERRi tele- ja raadiosaated peavad olema erinevatel platvormidel kasutajasõbralikult kättesaadavad. Selleks arendame oma veebiväljaannet ja mobiilirakendusi. Digitaalplatvormide arendamisega säilitame Eesti meediamaastikul kvaliteetse ajakirjanduse tervikliku leviku. ERR on oma kajastustes operatiivne, asjakohane ja kasutab erinevate platvormide tehnoloogilisi ning ristmeedia võimalusi. Mõõdetavad eesmärgid: ERRi sisu on operatiivselt kättesaadav enamlevinud tehnoloogilistel platvormidel. ERRiga on lähiaastate perspektiivis iganädalaselt kontaktis vähemalt 85% Eesti elanikkonnast, 65% tarbib ERRi sisu iga päev. Väljaspool Eestit jälgib meid regulaarselt vähemalt eesti, vene või inglise keelt kõnelevat inimest. ERRi fookusvaldkonnad aastaks ERRi juhatus koos peatoimetajate ja üksuste juhtidega on lähtuvalt strateegilistest eesmärkidest seadnud aastaks fookusvaldkonnad: 1. Ühiskonnas oluliste teemade tõstatamine 2. Mitmekülgsus ja uuenduslikkus 3. Digitaalteenused ja multimeedia laienemine erinevatele platvormidele 4. Uue telekompleksi ehitus 5. Muutused ERRi rahastuses Kasutaja- ja teemakeskne lähenemine Hädavajalik on senisest enam mõista kõigi auditooriumirühmade, eelkõige noorte meediatarbimist ja harjumuste muutumist, et tuua neid senisest enam Eestis loodud sisu juurde erinevatel platvormidel. Kasutajakeskse lähenemise jaoks on vaja suurendada kulutusi detailsematele auditooriumiuuringutele, mis annavad meile parema ülevaade auditooriumi osadest, iseäranis noortest. Igapäevases töös rakendamiseks on tarvilikud tehnoloogilised lahendused operatiivseks auditooriumi monitoorimiseks kõigil platvormidel. Pikemaajaliste tegevuste planeerimiseks on vaja jätkata kvalitatiivsete auditooriumiuuringutega. Saadud teadmisi tuleb nutikalt kasutada ka sihitud turundustegevustes. Ajakirjanduslik mitmekesisus eeldab teemade mitmekesisust, mistõttu peame teadlikult analüüsima ERRi programmide temaatilist tasakaalu. Auditooriumiuuringute uuenduseks vajame 0,2 miljonit eurot. Sama palju vajame turundustegevusteks. Ühiskonnas oluliste teemade tõstatamine Erinevalt muust meediast tagab ERR mitmekülgse, tasakaalustatud ja proportsionaalse ajakirjandusliku kajastuse, mis tähendab, et ühiskonna seisukohalt olulised teemad ei jää käsitlemata ning samas ei võimendata teemasid sensatsioonijanus või muudel eesmärkidel ebaproportsionaalselt suureks. 5

7 See on ajakirjanduse kui institutsiooni rolli täitmisel väga oluline, kuna tagab tasakaalustatud infovälja Eesti väikese keeleruumi ja ühiskonna jaoks. Oleme seejuures atraktiivsed ja interaktiivsed. Kujundame ERRi ühiskonnas oluliste teemade algatajaks ning teemaasetuste seadjaks. Oluline on kasutada ERRi erinevate programmide ja platvormide võimekust käsitleda teemasid mitmes väljundis realiseeruva ühistööna. Uue loomingulise kvaliteedi loomiseks on tarvilik panustada inimkapitali ja selle kaudu tööprotsesside nutikasse ümberkorraldamisse [14]. Selleks on plaanis soodustada senisest enam ajakirjanike koostööd uuriva ajakirjanduse projektide raames, mis vajavad erinevate toimetuste pädevusi. Selle kaudu vähendame dubleerimist ja rakendame ajakirjanike täit võimekust. Mitmekülgsus ja uuenduslikkus Auditooriumi liikumine uutele tehnoloogilistele platvormidele eeldab ka meediaorganisatsioonilt oskust ja pädevust luua ristmeediasisu uutele platvormidele. Oleme seadnud eesmärgiks pakkuda eeskuju Eesti meediamaastikul raadio-, tele- ja digitaalplatvormide kaasaegsel lõimimisel. Uuenduslike formaatide kasutuselevõtt tähendab aga senisest suuremat kulu programmide tootmisele (sh sotsiaalmeedia ja traditsioonilise meedia lõimimisele), kuna see nõuab oskuslikke inimesi, juhtimist ning läbimõeldud tehnoloogiliste lahenduste loomist. See võimaldab meil teha loomingus kvaliteedihüppe ning tõhustada tootmisprotsessi [8]. Uuendusliku ristmeediasisu loomiseks soovime luua erinevaid ühiskonnagruppe ühendava kodumaise formaadi televisiooni jaoks, mida saaks rakendada mitme platvormi võimaluste ühendamiseks. Soovime investeerida mujal hästi töötanud formaatide sisseostmisse ja tootmisse. Sisu mitmekülgsus kätkeb erinevatele tehnilistele platvormidele loodud sisu maksimaalselt tõhusat ärakasutamist ning ERRi programmide lõimimist [15]. Ainult kardinaalselt uuenduslike lahendustega on võimalik jõuda nende auditooriumisegmentideni, sh noorteni, kes seni rahvusringhäälingu (või ka muud) ajakirjandussisu ei tarbi. Eelnevaid eesmärke toetab täiendava programmi fondi loomine, mille jaoks taotleme lisaks miljon eurot, mis eraldatakse igal aastal erinevate huvigruppide teenindamiseks. See kasv ei tohiks tulla teiste kultuuriministeeriumi valdkondade arvelt. Digitaalteenused ja multimeedia laienemine Selleks, et jõuda auditooriumi nende rühmadeni, kes praegu ei tarbi ERRi sisu senistel tehnoloogilistel platvormidel, on oluline liikuda auditooriumiga kaasa keskkondadesse, mida nad kasutavad. Soovime aastatel ERRi digitaal- ja multimeediateenuste portfelli laiendada ning aastal alustamegi uute teenuste loomisega, mis vastavad meie sisule ja strateegilistele eesmärkidele. ERRi väärtus on pikaajaline audiovisuaalne arhiiv. Alustame arhiivi kaasajastamisega, et teha see kasutajasõbralikumaks aastal vajame nende tegevuste jaoks 0,7 miljonit eurot. Uue telekompleksi ehitus Telemaja amortiseerumine ohustab ETV, ETV2 ja ETV+ edastamist. On võimalus, et maja ja televisiooniväljastuse keskruuterite amortisatsiooni tõttu katkeb lähiajal nende programmide edastamine. ERRile tähendab see auditooriumi vähenemist ning väheneb meie mõju ning usaldusväärsus ühiskonnas. 6

8 Oluline on kohe alustada uue telekompleksi loomisega, mis on odavam ja tõhusam kui praeguse telemaja remont või rekonstrueerimine. Tehnoloogilise uuenduse käigus vaatame üle tootmisprotsessid ja tööjõukulud ning leiame uute tehnoloogiate toel parimad lahendused teleprogrammide tootmiseks tõhusamalt ja säästlikumalt. Telekompleksi projekteerimiseks vajame aastal 0,7 miljonit eurot, igal järgneval neljal aastal ehituseks ja tehniliseks sisustamiseks keskmiselt 10 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Projekti kogukulust (u 56 mln) arvestatav osa on võimalik katta praeguse telekinnistu müügist. Sõltumata uue telekompleksi ehitusest, tuleb lähiaastatel investeerida televäljastustehnoloogia hädatarvilikuks uuendamiseks 0,95 miljonit eurot. Muutused ERRi rahastuses Riigikontroll on juhtinud tähelepanu [20], et ERRi senine rahastusmudel, kus märkimisväärne osa sisu tootmise rahast tuleb projektipõhiselt või lisataotlustena, ei ole jätkusuutlik ning seab ohtu ERRi programmide kvaliteedi, stabiilsuse ja ajakirjandusliku sõltumatuse. Viimaste aastate trend on, et programmide tootmiseks kasutatav osakaal ERRi eelarvest kahaneb, kuna eelarve tulude kasv ei pea sammu elukalliduse ja kaudsete kulude kasvu tempoga. Selleks, et liikuda strateegiliste eesmärkide poole ning tegutseda tulemuslikult seatud fookusvaldkondades, peab ERRi eelarves suurenema riigieelarvest tuleva baasrahastuse osakaal. Rahvusringhääling peab pakkuma sisukat tervikprogrammi, mitte pelgalt täitma erameedia katmata jäävaid teemasid. Eesti-suurusel väikeriigil on seda tarvis oma keele, kultuuri ja riigi hoidmiseks. Tervikliku programmi loomiseks vajame stabiilset rahastust. Eesti-suurusel väikeriigil on oma keele, kultuuri ja riigi hoidmiseks tarvis rahvusringhäälingut ning selleks vajame stabiilset rahastust. See peab olema seotud riigi majandusliku arengutasemega (protsendiga eelarvetuludest või SKT-st) ja olema suhtarvuna pigem kõrgem suurema rahvaarvuga riikide võrreldavatest näitajatest. 7

9 ERRi programmide tegevussuunad strateegiliste eesmärkide saavutamiseks

10 ETV on üldauditooriumile suunatud telekanal, mis pakub vaatajale usaldusväärset ajakirjandust: uudiseid ja ühiskondlik-poliitilisi käsitlusi. Olulised on sotsiaalteemad, ühiskonda ühendavad kultuurisündmused ning kvaliteetne meelelahutus. ETV2 on telekanal, mis pakub alternatiivina ETV-le perekeskset lasteja haridusprogrammi ning julgemat kultuuri- ja meelelahutussisu. ETV2 eesmärk on pakkuda emotsioone ja kunstilisi elamusi, anda vaatajatele võimalus rikas tada oma maailmapilti end harida ja ammutada inspiratsiooni. ETV+ on venekeelne telekanal, mille eesmärk on anda objektiivset ja tasakaalustatud päevakajalist infot Eestis ja välismaal toimuva kohta, tagada erinevatele arvamustele ja seisukohtadele diskussiooniplatvorm, pakkuda kvaliteetset meelelahutust. Seda kõike kasutajasõbralikus vormis nii tele-eetris, internetis kui ka sotsiaalmeedias. Vikerraadio on laiale auditooriumile suunatud raadioprogramm, mis liidab ühiskonda. Programm ühendab Eesti raadiokultuuri parimaid traditsioone ja professionaalset ajakirjandust uute ideede ja asjakohaste tehniliste lahendustega. Raadio 2 on uue muusika kvaliteedifilter, kuulajate muusikalise silmaringi laiendaja ning maitse arendaja. See on Eesti kõige olulisem platvorm eesti noorte ja andekate artistide arenguks. Kanalil on oluline roll olla peavoolust erinevate stiilide toetaja. Klassikaraadio on kultuuri- ja muusikaprogramm igas vanuses kuulajale. Suur osa on Klassikaraadios elava muusika vahendamisel, regulaarsetel ülekannetel kontsertidelt ja muusikafestivalidelt. Klassikaraadio on ainus igapäevaselt džässi, folki ja klassikalist muusikat edastav raadiojaam Eestis. Raadio 4 pakub kvaliteetset ajakirjandust ja mitmekesiseid saateid. Raadio 4 on Eesti venekeelse ajakirjanduse lipulaev. Raadio Tallinn on regionaalprogramm pealinnas ja selle lähiümbruses, edastades kvaliteetset levimuusikat ning rahvusringhäälingu ja teiste Euroopa avalik-õiguslike ringhäälingute toodetud uudiseid ka inglise ja prantsuse keeles. 9

11 Stuudiote ja korrespondentide võrgustik tagab võimaluse tuua ERRi kanalitesse rikkalik valik uudiseid kõikjalt Eestist. Väliskorrespondendid kajastavad Euroopas ja USAs aktuaalseid teemasid, olles sündmuste keskel. Raadioteater loob kaasaegse audioesteetikaga teoseid ERRi raadioprogrammidele, salvestab Eesti näitlejate hääli ning tutvustab ja arendab algupärast dramaturgiat. ERRi digitaalsed platvormid tähendavad nii järelvaatamise keskkondi, veebiväljaannet kui ka mobiilirakendusi. Programmide järelvaatamiskeskkonnad annavad auditooriumile võimaluse tarbida tele- ja raadiosisu endale sobival ajal. Veebiväljaanne ERR.ee pakub uudiseid ja publitsistikat ning arendab edasi teistes pro- g r a m- mides olevat sisu. Mobiilirakendused tagavad sisu kättesaadavuse ajast, kohast ja seadmest sõltumata. Perioodil on arengukava strateegiliselt seatud eesmärgiks luua kasutajakeskset sisu, mis on programmideüleselt terviklik ja temaatiliselt mitmekesine. Järgnev ülevaade lähtubki erinevatest sihtauditooriumidest (üldauditoorium, lapsed ja noored, eakad, muukeelsed ning erivajadusega inimesed) ja teemadest (publitsistika, uudised ja sport, haridus ja teadus, kultuur, meelelahutus, inimene, ühiskond, keskkond ja loodus). Üldauditoorium Mõistet üldauditoorium on tänapäeva killustunud auditooriumi juures keerukas määratleda. ERR peab üldauditooriumi mõtestamisel üha enam lähtuma sellest, et pole üht programmi, mis suudab kõnetada tervet auditooriumi, kuid ERRi tervikpilt on sedavõrd mitmekesine, et sellest leiavad endale midagi sobivat inimesed kõigist auditooriumirühmadest. Üldauditooriumile mõeldud sisu loovad uudiste- ja sporditoimetus ning päevakajaliste ja elamussaadete toimetused. Nende kõigi ühisjoon on lõimida Eesti inimesed siin ja välismaal ühisesse infovälja [17; 18]. Uudistetoimetuse eesmärk on reageerida info edastamisega kõige kiiremini veebi- ja raadiouudistes, tagades sealjuures ajakirjanduslik kvaliteet ja põhjalikkus teemade edasiarenduses. Teleuudiste ja päevakajasaadete roll on aga pakkuda teemadesse põhjalikumat sissevaadet. Noorte kõnetamiseks on uudistetoimetusel kavas katsetada uudislikke formaate, mis mõeldud sellele osale auditooriumist, kes ei tarbi traditsioonilist meediat. Elamussaadete toimetus peab oluliseks tagada suurejooneliste sündmuste ja sarjade, näiteks Klassikatähtede, Laulukarusselli, Eesti laul jm ühiskonda kultuuriliselt ja meelelahutuslikult siduva sisu jätkumise. Soovime, et suurprojektid tugineksid senisest enam ristmeedialahendustel ERRi erinevates programmides [15]. Oluliselt rohkem tähelepanu vajab kultuuriliselt oluliste püsiväärtusega saadete tootmine. Vajame programmidesse lisaraha, et osaleda Eesti filmide tootmises. ERR maksab praegu Eesti tootjate filmide eest hangetes kuus kuni kümme korda kõrgemat hinda kui välismaiste eest. Sel põhjusel peaks kaaluma Eesti filmide rahastamist tootmise arendusfaasis ja olema partner projektide arendamisel televisioonis. See tähendab ühtlasi hoolikalt valitud projektidesse litsentsitasude maksmist. Nii panustab ERR ka eesti filmikultuuri loomisse ja säilitamisse. 10

12 Lapsed ja noored Lastele on ERR Eesti meediakanalitest ainus, mis pakub igapäevaselt eestikeelset originaalsisu nii teles, raadios kui digitaalplatvormidel. Auditooriumidena vajavad lapsed ja noored üha suuremat tähelepanu, kuivõrd nende meediatarbimisharjumuste kujunemisest sõltub meediaväljaannete, sh ERRi tulevane auditoorium. Praegu on lastele pakutav ERRis koondunud peamiselt ETV2 mahukasse lastevööndisse, mida täiendab veebikeskkond Lastejaam. Lastejaam on eestikeelsete laste ja lapsevanemate hulgas tuntud. Selle tugevust tasub senisest enam ära kasutada ja laiendada. Ühiskonna lõimimise eesmärgil on Raadio 4 eestvedamisel kavas luua sarnane keskkond ka venekeelsetele lastele. Järelkuulatavuselt populaarseim saade on Vikerraadio Õhtujutt. Lisaks on Vikerraadiol koostöös raadioteatriga plaanis tuua lapsed raadio ja hariva sisu juurde saatega Ööülikool lastele. Noortele mõeldes kavatsevad nii ETV2, Raadio 2 kui Raadio 4 laieneda digiplatvormidele, ennekõike veebi, luues selleks keskkonnad, kus noored saavad ise sisu luua ning mis lisaks otse-eetri peegeldusele sisaldavad ka originaalset ajakirjanduslikku sisu. Ühiselt tegutsemine tähendab tõhusust ning võimaldab lõimida vene ja eesti emakeelega noori sisu kaudu ja samas liikuda kaasa noorte meediatarbimisharjumustega. Noori kõnetab ETV programmis Eesti laul, mille kõrgetasemelist produktsiooni peame väga oluliseks. Televisiooni otse-eetri ja järelvaadatavuse juurde on viimastel aastatel toonud lapsi ja noori teadussaade Rakett 69. See on loonud eeskujud tervele põlvkonnale lastele ja noortele. Kuid tegu on välisrahastusel tugineva projektiga, mis tähendab rahastuse lõppemisel ka saatesarja lõppemist. Taolisele, end sihtauditooriumi hulgas juba tõestanud sisule on vaja leida stabiilne rahastus. Eakad ERR väärtustab ja hindab oma programmides elutarkust ja -kogemust. See tähendab, et alati on programmides midagi eakatele suunatut, mis samal ajal aitab teistel ühiskonnagruppidel eakaid mõista. Rahvastiku vananemisega tasub meeles pidada, et ka eakas auditoorium suureneb ja mitmekesistub [21]. Sellepärast tasubki eakatele loodava osas pakkuda eagrupile sobivat käsitlust erinevates teemavaldkondades. Venekeelsete eakate kõnetamiseks on võimekus Raadio 4-l, kes töötab välja eakatele suunatud saadet. On vaja hakata valmistuma selle, aga ka muu eakatele suunatud sisu kajastamiseks ka veebis. Muukeelne auditoorium Eesti- ja venekeelse elanikkonna sotsiaalne side on jätkuvalt nõrk [13]. Keele- ja rahvuspõhiste paralleelkogukondade ühendamisel on väga oluline roll ERRi venekeelsetel programmidel. Telekanali ETV+ eesmärk pole pelgalt edastada venekeelsele vaatajale infot, vaid panna mitte-eestlased ja eestlased üksteisega kõnelema. Eeskuju on siinkohal Soome rootsikeelne YLE. Lisaks on ETV+ näide ristmeedialahendustest, kus auditoorium saab tarbijatest loojateks. ETV+ on enesemõtestamise abivahend muukeelsele auditooriumile end Eesti inimesena määratlemisel. Eesti- ja venekeelsete infoväljade ühtlustamine toetub uudistele ja nende analüüsile, mida ETV+ tagab paralleelselt tele-eetris, digitaalplatvormidel ja sotsiaalvõrgustikes. 11

13 Siin on oluline roll programmifondil, mis võimaldab proovida uusi formaate ja projekte. Infoväljal toimuva valguses on oluline teadvustada ja rõhutada ERRi venekeelsete programmide tähtsust. Meie tugevused on noore auditooriumi kõnetamine digitaalsetel platvormidel, tasakaalustatud ja mitmekülgsed uudised ning vene auditooriumile meelepärase meelelahutuse ja spordialade vahendamine. Laiendame ETV+ i leviala, tagades sellega juurdepääsu kvaliteetsele venekeelsele teleajakirjandusele kogu Eesti territooriumil, see vajab aastas lisarahastust eurot, millele lisandub käibemaks. Erinevate rahvusgruppide kaasamiseks algatame meediaprojekte, milles saaksid osaleda kõik Eesti elanikud. ETV2 alustab taolise projektiga eesmärgiga arendada see platvormideüleseks. Soovime senisest enam ristkasutada sisu nii venekeelsete programmide vahel kui ka peegeldusena eestikeelsetesse keskkondadesse. Üha rohkem tuleb arvestada Eestisse tööle ja elama tulevate välismaalastega, kellele peame suutma pakkuda Eesti kohta käivat usaldusväärset infot inglise keeles [16; 17]. Erivajadustega auditoorium Erivajadustega inimestega seotud teemad on lõimitud läbivalt erinevate programmide sisusse. See toob need teemad ka inimesteni, kes muidu sellega kokku ei puutu. Taolist prak- tikat tuleb hoida. Erivajadustega inimeste teemad vajavad püsivat kohta programmis, näiteks tele-, raadio- või veebisaadet. Tervikuna peab erivajadustega inimestele suunatud programm püüdlema hoolivama ja sõbralikuma ühiskonna poole. Töötame selle nimel, et võimalikult suur osa meie programmist oleks erivajadustega inimestele tehniliselt kättesaadav. Publitsistika Publitsistikasisus peavad ERRi programmid oluliseks senisest julgemat teemade algatamist. Samuti on oluline täiendada ERRi programme huumori ja inimlähedaste teemadega. ERRi publitsistika peab silmas tasakaalustatust, mitmekesisust, faktitäpsust ja professionaalset teostust. Digitaalplatvormidel on eesmärk koondada publitsistika üha enam kultuuri, meelelahutuse, arvamuse ja teaduse teemaportaalidesse. Uudised ja sport Auditooriumi jaoks on esmaseks uudiste allikaks muutunud digitaalplatvormid, seepärast suureneb televisiooni roll uudiste analüüsimisel ja mõtestamisel. Järjest olulisem on hoida ERRis professionaalseid ajakirjanikke, et loodav oleks kvaliteetne. Just need kaks aspekti tagavad meie usaldusväärsuse. Selleks, et rikastada ERRi uudiseid regionaalsete teemadega, tagame korrespondentide vahendusel kajastuse kõikjalt Eestist. Hoiame, arendame ja võimalusel laiendame stuudiote ja korrespondentide võrku nii Eestis kui välismaal. Sport pakub ühist emotsiooni ja kultuuriliselt ühendavat erinevatele vanuserühmadele. Lisaks tippspordi kajastamisele tõstame senisest olulisemale kohale rahvaspordi ja laiemalt tervise teemade käsitlemise. 12

14 Haridus ja teadus ERR toetab teaduspõhise ühiskonna mõtteviisi ja panustab inimeste silmaringi laiendamisse. Sarnane eesmärk on ka avalik-õiguslikel ülikoolidel, riigiasutustel ja kolmanda sektori organisatsioonidel. Kavatseme jätkata pidevat ja süsteemset koostööd teadlaste ja ekspertidega. Praegu on ERRi tele- ja raadiokanalites mitmesuguseid hariva eesmärgiga teadussaateid ja -filme, kuid need on sageli toodetud välisrahastajate toel projektipõhiselt või ostetud sisse hankeprogrammina. Püsiva rahastusega haridus- ja teadussisu on vaid Vikerraadios ning ERRi teadusportaalis Novaator. Haridus- ja teadussaateid planeeritakse platvormiülestena eesmärgiga koondada need terviklikuna ERR Novaatorisse. Selleks, et televisioonis tagada püsivalt koht Eesti haridus- ja teadussaadetele, on vaja leida püsirahastus, sh näiteks saate Rakett 69 tootmiseks. Samuti vajab programmifondist või muudest vahenditest toetamist lastele mõeldud audiosisu, näiteks kavandatav Ööülikool lastele, Miniturniir ja muud uued teadmistepõhist mõtteviisi toetavad saated. Kõige noorema auditooriumi jaoks loome sisu kaasates haridusteadlasi. Kultuur ETV ja ETV2, Vikerraadio ja Klassikaraadio kannavad üle ja jäädvustavad laiapõhjalise valikuga rahvast ühendavaid kultuurisündmusi. See on oluline eesti audiovisuaalse kultuuri jäädvustamiseks. See aga tähendab, et peame tagama tehnilise võimekuse taolist sisu üle kanda, salvestada ja teiste platvormide (sh arhiivi) kaudu mugavalt kättesaadavaks teha. ETVs, Vikerraadios ja Klassikaraadios on püsivalt eetris kultuurisaated. Soov on suurendada kultuuri ja keelega seotu osakaalu ka ETV2-s. Raadios pakub kõrgel tasemel kunstilise sõna raadioteater, mis korraldab uute kuuldemängude avalikke kuulamisi koos nende loominguliste meeskondadega. Olulise panuse helikunsti professionaalsuse hoidmisse annab raadioteater tehes koostööd helirežissööre koolitavate haridusüksustega. Eesti keele hoidmise seisukohalt on oluline, et ERRi programmides oleks keelekasutus eeskujulik. See omakorda eeldab, et toimetustel on piisavalt vahendeid sisuliseks ja keeleliseks toimetamiseks. Muusika osas on oluline roll Klassikaraadiol ja Raadio 2-l, kes toetavad vastavalt eesti klassikalise ja popmuusika džässi ja folkmuusika edastamist, salvestamist ja levikut maailmas. ERRi programmi rikastavad murdekeelsed saated Vikerraadios. Meelelahutus Hea meelelahutus ühendab erinevas vanuses ja erineva huviga auditooriumi. Üks võimalus ühiskonda ühendavat meelelahutussisu teha oleks toota kodumaist draamasarja ning lavastuslikke formaate, mis sealjuures oleksid ka platvormideülesed. Selliselt suudaks ERR teha kvaliteetset ja sisukat meelelahutust, mis pakub lisaks elamusele ka teadmisi ja kannavad olulisi väärtusi. Huumori ja satiiri formaatide hulk on vähenenud, samas loob just huumor ühtekuuluvustunnet, kogukonna elujõulisust ja suurendab sallivust. Sestap peame eesti kultuuri seisukohalt oluliseks teadlikult tuua ERRi tagasi kvaliteetset ja intelligentset huumorit. 13

15 Inimene, ühiskond, keskkond ja loodus Avalike digitaalplatvormide teenuste osutamine: avaliku teenuse kättesaadavuse tagamine võimalikult paljudele kasutajagruppidele; võimalikult suure osa sisu kättesaadavaks teenusena digitaalsetel platvor- Maailm muutub üha komplekssemaks, millega erinevatel ühiskonnagruppidel on järjest keerulisem toime tulla. Eesti liigub ühiskonnaga nõrgalt sidustunute, rahulolematute kaasaveetavate ja muutusest heitunud inimestega riigi poole ja see on soodne pinnas nn tõevälise poliitika levikule. [22] Inforuumis peab rahvusringhääling võtma vastutava rolli ühiskonna toetamisel nende muutustega toime tulemiseks. ERRi tugevus on päevakajaliste uudisteemade kajastamine, kuid tugevdamist vajab inimkeskne lähenemine. Peame teadlikult suurendama inimest, ühiskonda, keskkonda ja loodust puudutavate teemade järjepidevat kajastamist erinevates programmides. Laiema auditooriumi kõnetamiseks plaanime suurendada tervist, toimetulekut ja igapäevategevusega seotud teemade hulka. Üha teravnevates aruteludes keskkonna ja looduse valdkonnas peame suutma tagada tasakaalustatud ja tõenduspõhise lähenemise. See kõik vajab asjatundlikku ja teemavaldkonnas pädevaid ajakirjanikke. ERRi tehnoloogilise arengu strateegilised suunad ja põhimõtted Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) tähistab ERRis tehnoloogiaid, mis on seotud signaali vastuvõtmise ja väljastamisega. ERRi vaates on avalike teenuste osakaal sellest nii investeeringu kui tööjõumahtudest ligikaudu 30 protsenti, ülejäänu on siseteenused, mis tagavad programmi edastamise. Auditooriumi paremaks teenindamiseks parandame olemasolevate avalike digitaalteenuste kvaliteeti ja tagame nende töökindluse ning loome uusi avalikke digitaalteenuseid. 4 strateegilist suunda IKT poliitikate korrastamine, mis on vajalik, kuna maailmas kasvab IKT ressursi vajadus. Sellega toime tulemiseks, tuleb poliitikad pidevalt üle vaadata järgnevatel teemadel: IKT arhitektuuri; IKT valitsemine; IKT kompetentsimudel; IT teenuste korraldus; professionaalsed teenused, sh tele- ja raadiospetsiifilise insenerkonna oskusteabe säilitamine ja arendamine; talitlusteenuste järjepidevus infoturbe ja arhiivitalitluse parandamine; tehnoloogiliste ja IKT riskide haldamine. IKT ning tele- ja raadiotehnoloogiliste vahenditega programmi tootmise toe tagamine, sh: jätkusuutlik tele- ja raadiotehnoloogiline tootmise infrastruktuur; tõhus ja ühilduv IT infrastruktuur (sh IT teenused); veebiväljundite tööks vajalik infrastruktuur; tele- ja raadioprogrammide planeerimis- ja aruandlussüsteemid; uudiste tootmiseks ja levitamiseks vajalik infrastruktuur; arhiivimaterjalide digitaalsel kujul pikaajaline säilitamise ja kättesaadavuse tagamine; töökohtade mobiilsus võimaldamine. 14

16 Arendus ja investeeringud: investeeringud talitlussuutlikkuse tagamine punktis 1 ja 3 toodud ülesannete täitmiseks; investeeringud uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks vastavalt auditooriumi vajadustele ja ootustele; digitaalsete platvormide arendus ja uute avalike teenuste loomine. Viimaste aastate jooksul on ERRi raadio- ja uudistetoimetuste tehnoloogiline tootmisbaas teinud arenguhüppe, mis on lähtunud vastavate komplekside renoveerimisest ja kaasajastamisest. Samal ajal on televisiooni tootmistehnoloogiasse investeeritud eelkõige esmaste hädavajaduste leevendamise põhimõttel tehnika amortiseerumistempost väiksemas mahus. Arvestades ühelt poolt tehnoloogia kiiret arengut ja teisalt kasvavaid riske seoses ERRi senise, erinevatest põlvkondadest pärineva teleja stuudiotehnika jätkusuutliku toimimisega, suureneb lähiaastatel hädavajalike investeeringute maht progresseeruvalt. Vajame selleks aastal 2 miljonit eurot ning vajadus kasvab aastaks 4 miljoni euroni. Need investeeringud tagaksid üksnes teletootmise jätkumise senisel tasemel. Tegelikuks arenguks on vajalik uue telekompleksi rajamine, mille oleme arengukavas välja toonud ühe fookusvaldkonnana. Raadiouudiste tootmise ja väljastuse viimine vastavusse Küberturvalisuse seaduses sätestatud nõuetega, täiendavate investeeringute, protsessihalduse täiendamise ning ISKE turvaklasside seadmise kaudu aastaks Täiendav rahastusvajadus viieks aastaks on üheksa miljonit eurot, mis on keskmiselt 1,8 miljonit eurot aastas. 15

17 Rahvusringhäälingu eelarve

18 Rahvusringhäälingu tegevuse põhiline katteallikas on riigieelarve, millest rahastatakse nii ERRi tegevuskulud kui ka investeeringud. ERRi rahastus oli aastal 0,19% SKTst, mis ligilähedaselt vastab Euroopa riikide ringhäälingute rahastamise keskmisele [19; Joonis 1]. EBU ülevaates toodud andmed aasta kohta peegeldavad ka ühekordset rahaeraldist uudistemaja renoveerimiseks aasta eelarve osakaal SKTst on ligikaudu 0,15%. Väikse rahvaarvu ja piiratud keeleruumiga riigi puhul peab eelarve moodustama suurema protsendi SKTst, kui tahame pakkuda vähegi võrreldavat avaõigusliku meedia kvaliteeti ja kultuuri hoidmist ning arendamist. Eeskuju võiks võtta Leedult ja Soomelt. Leedus on ringhäälingu rahastus seotud protsendiga maksutuludest. Soomelt, mis on kultuuri- ja keeleruumi poolest Eestiga sarnane, võiks eeskujuks võtta ringhäälingu eelarve suhtarvu, mis neil on 0,22% SKTst. Rahastuse tase, mis võimaldaks ERRil toota tänasest pisut enam sisu ja lahendada telestuudiote probleemi (kasutades pikaajalist finantseerimismudelit) algab tasemest 0,17% SKTst. Seoses küberturvalisuse seadusega ERRile kavandatavate lisakohustustega tuleb see tase aga tõsta vähemalt 0,18%- ni. Selle garanteeritud rahastustaseme juures ei vajaks arengukavas toodud lisataotlused eraldi menetlemist ning vajalikud eelarvelised otsused on võimalik langetada ERRi nõukogu tasandil. ERR-i eelarveprognoos (ei sisalda lisataotlusi telekompleksi väljaehitamiseks ja teisteks täiendavateks investeeringuteks) on toodud tabelis 1. Kõigi lisataotluste lahtikirjutus on toodud joonisel 1. Peame liikuma rahastusmudeli poole, kus ERRi rahastamine on pikemalt ette teada ega sõltu igakordsete lisataotluste tulemuslikkusest. Tabel 1: Rahvusringhäälingu eelarveprojektsioon Rahvusringhäälingu eelarveprojektsioon (telekompleksi ja jt investeeringu lisataotlusteta) KULUD Programmitootmine Tehnika ja tootmine Üldosakonnad ja arhiivid Tehnikainvesteeringutega seotud kulud Telekompleksi arenduse kulud KULUD KOKKU TULUD Tegevuskuludeks riigieelarvest Investeeringuteks riigieelarvest Muud sihtfinantseeringud Teenuste ja toodete müük jt. omatulud Hoonete müügitulu TULUD KOKKU TULEM

19 Joonis 1: ERRi eelarvelise toetuse muutus ERR-i eelarvelise toetuse muutus , arengukava eelarveprojektsioon ERR-i toetuse suhe riigieelarve kuludesse %, ERR-i eelarve suhe Eesti SKP-sse % Tegevustoetus (tegelik, ilma investeeringuteta) Tegevustoetus arengukava Eelarveline toetus (tegelik, koos investeeringutega) Toetus koos investeeringutega arengukava Tulud kokku (tegelik, koos omatuludega) Telekompleksi rahastusvajadus (lisataotluste tabelis) Lisainvesteeringute vajadus (lisataotluste tabelis) ERR-i riigieelarvelise toetuse osakaal riigieelarve kuludes ERR-i kogu eelarve osakaal SKP-st % mln eurot

20 Lisa 1: Lisataotlused aasta eelarve suhtes valdkond Sisu Märkused Programmide võimekuse suurendamine, et tagada seadusest tulenevate ülesannete täitmine Programmid Originaalsaadete ja -veebisisu mahu tõstmine, uue programmi fondi loomine Oluline on kasvatada meie kanalite võimekust tuua eetrisse uusi saateid, sh erinevaid ühiskonnagruppe ühendava kodumaise formaadi televisiooni jaoks, mida saaks rakendada erinevate platvormide võimaluste ühendamiseks. Seda võib vaadata ka kui veebisisu rahastamist, sest teeme viimast praegu tegelikult tele-raadio arvel. Programmid, arhiiv Digitaal- ja multimeediateenuste portfelli laiendamine, arhiivi kättesaadavuse parandamine On oluline liikuda auditooriumiga kaasa keskkondadesse, mida nad kasutavad. digitaal- ja multimeediateenuste portfelli laiendada. Alustame arhiivi kaasajastamisega, et teha see kasutajasõbralikumaks. Programmid Üldine Finantseerida ERRi tegevusi riigieelarvest piisavas mahus, et ERR ei peaks saama riigisektorist täiendavaid tegevustoetusi Töötasude konkurentsivõime hoidmine Töötasude tõstmine, et tagada konkurentsivõime erameedias makstavate tasudega Täna saab ERR aasta jooksul ca tuhat eurot projektitoetusi erinevatelt ministeeriumitelt ja teistelt riigisektorisse kuuluvatelt organisatsioonidelt. Eesmärk on rahastada vajalikke ja põhjendatud tegevusi otse läbi ERR-i eelarve. Töötasude konkurentsivõime hoidmine Vastavalt ER-is tegutsevate ametiühingute taotlusele on 2019 aastal taotletud kogu töötasufondi (sh mittekoosseisuline) kasvu 8%. 19

21 Tehnika ja kinnisvara Tehnilise võimekuse tagamine IKT jm tehnika hoolduskulude kasvu finantseerimine: tagada organisatsiooni ja tehnosüsteemide toimimine Aasta aastalt suureneb tehniliste süsteemide keerukus ning nende toimimashoidmiseks tuleb tootjafirmade või hooldusele spetsialiseerunud firmadega sõlmida hoolduslepingud. Mingit osa tehnilisi lahendusi pakutaksegi ainult teenuspõhiselt. Alates aastast pole ERR-le nende kulutuste kasvu katteks täiendavaid vahendeid eraldatud, kasvanud kulusid kaeti aastatel rekonstrueerimisel olnud hoonete kommunaalkulude arvel, seejärel on tulnud katta vähenevate programmimahtude arvel. Tehnika Tehnika ETV+ leviala laiendamine vabalevis üleriigiliseks Üleminek HD-vabalevile: Kvaliteetse telepildi edastamine ka vabalevi kasutajatele Täna edastatakse ERR-i venekeelset teleprogrammi vabalevi multipleksis Mux6, mille leviala katab 90% Eesti territooriumist. Tagamaks programmi kättesaadavuse kõigile eestimaalastele, tuleb seda edastada 100% katvusega Mux1 kaudu, mille edastuskulud aastas koos käibemaksuga on 360 tuhande võrra kallimad praegusest edastuskanalist Televaatajate ootused kvaliteetse (HD) telepildi vastuvõtuks vabalevis kasvavad ja me ei saa eeldada Levira poolse tasuta testedastuse jätkumist pikaajaliselt. Selle kulutasemega on võimalik viia HD-vabalevi (3 ERR telekanalit) enamiku televaatajateni (u. tänase Mux6 levialaga). Kogu Eesti territooriumi katmiseks oleks kulud oluliselt suuremad. Seda võib kaaluda koos esialgu jätkuva SD-paralleeledastuse lõpetamisega. Telekompleksi arendus Kinnisvara Projekteerimine, järelvalve jm (km-ga) ERR taotleb telekompleksi ehituseks ja tehnikaks viie aasta jooksul kokku 48,2 mln eurot, millest 9,4 mln moodustab käibemaks Kinnisvara Ehitamine (km-ga) Tehnika Tehniline sisustamine ja kasutuselvõtt (km-ga) KOKKU Kinnisvara müügitulud (miinus)

22 Muud investeeringute lisataotlused Lindiroboti järk-järguline asendamine Tänase lindiroboti lahenduse 'End-Of-Life' on 2022 aastal. Lisaks puudub ERR-il täna tööfailide operatiivse hoiustamise kiht. Kommentaarid lahtrite Programmiväljastuse serverite/ruuterite ja ühenduste upgrade Arhiivi varukoopia teises geograafilises lokatsioonis Uudisteserveri strateegilise peegli loomine teises geograafilises lokatsioonis IP-põhisele signaaliedastusele üleminekuks vajalikud infrastruktuuri muudatused Teenuste kättesaadavuse parandamine puuetega inimestele juures Üha suurem osa ERR-i sisu tarbimisest liigub IP-põhiseks, samal ajal kasvab ka ootus striimi kvaliteedile. Muutuvale nõudlusele vastamiseks tuleb keskmiselt kahe aasta järel striiminguvõimekust umbes viiekordistada Lindiroboti klooni loomine / laiendus teises geograafilises asukohas. Võimalik ja mõistlik lahendada koostöös teiste mäluasutustega ERR-i veebisisu pakkuva serveri peegelkoopia loomine teises geograafilises asukohas Suurem investeering kuid kokkuhoid käitluskuludes, st hooldus muutub tavapäraseks ITtoeks. Seda on mõtet teha u 1 aasta enne uue telekompleksi valmimist Vaegnägijatele parema loetavuse tagamine uudisportaalis ja tv järelvaatamises. Subtiitrite ettelugemine kõnesüntesaatoriga eestikeelsetel järelvaadatavetel saadetel Vaegnägijate seadmete toe loomine uudisportaalidele Otse-eetri saadete tagasikerimine Raadio- ja telesaadete aeglustusega kuulamine Vaegkuuljatele raadio- ja teleäppide loomine Telekanalite digiränne ERRi telekanalid on ID-kaardi abil piiranguteta vaadatavad igas Euroopa Liidu riigis. Raadiomaja rekonstrueerimise laenu lõpposa tagasimakse Kasvavate intresside keskkonnas on mõistlik aastal sõlmitud laenulepingu refinantseerimist vajav jääk ühekorraga tagasi maksta. 21

23 Viited 1. EBU Media Intelligence Service (2016) Audience trends: Television [ 2. The Nielsen Comparable Metrics Report Q [ 3. Pew Research Center (2017) Key trends in social and digital news media. [ org/fact-tank/2017/10/04/key-trends-in-social-and-digital-news-media/] 4. Mitchell, A., Simmons, K., Matsa, K.E.,Silver, L. (2018) Publics Globally Want Unbiased News Coverage, but Are Divided on Whether Their News Media Deliver, Pew Research Center, [ assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/01/ /pew-research-center_publics-globally-want-unbiased-news-coverage-but-are-divided-on-whether-their-news-media-deliver_ pdf] 5. Reuters Institute Digital News Report 2017 [ files/digital%20news%20report%202017%20web_0.pdf] 6. Digital News Project Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2018 [ 7. Reuters Insititute Digital News Report 2017 [ files/digital%20news%20report%202017%20web_0.pdf?utm_source=digitalnewsreport.org&utm_ medium=referral] 8. Going Digital. A Roadmap for Organisational Transformation [ uk/sites/default/files/ /going%20digital.pdf] 9. EBU Media Intelligence Service (2017) Funding of Public Service Media 2017 [ contents/news/2017/12/funding-of-public-service-media-2-new-reports.html] 10. EBU Public Service Media: Contribution to society 2017 [ 11. EBU Report Vision 2020 [ Strategic_Objectives_2017_EN.pdf] 12. Humprecht, E., Esser, F. (2017) Diversity in Online News. Journalism Studies, Vol. 0, Iss. 0, [ 13. Kaldur, K., Vetik, R., Kirss, L., Kivistik, K., Seppel, K., Kallas, K., Masso, M., Anniste, K. (2017) Eesti ühiskonna integratsiooni monitooring Kultuuriministeerium [ 14. Värk, A., Kindiko, E. (2018) Knowing in Journalistic Practice, Journalism Practice, Vol. 0, Iss. 0, 2018 [ 15. Nani, A., Pruulmann-Vengerfeld, P. (2017) Exploring Cross-Media Audience Practices in Two Cases of Public Service Media in Estonia and Finland, Baltic Screen Media Review, vol [ publications.tlu.ee/index.php/bsmr/article/view/638] 16. Zabrodskaja, A., Kask, H. (2017) Eesti keele kontaktid, Eesti inimarengu aruanne 2016/2017Eesti rändeajastul [ 17. Vihalemm, T. (2017) Meedia roll rändes ja lõimumises, Eesti inimarengu aruanne 2016/2017Eesti rändeajastul [ 18. Kumer-Haukanõmm, K., Telve, K. (2017) Eestlased maailmas, Eesti inimarengu aruanne 2016/2017. Eesti rändeajastul [ 19. EBU Media Intelligence Service Funding of Public Service Media 2017 [ 20. Riigikontrolli audit (2016) Eesti Rahvusringhäälngu juhtimine ja rahastamine [ 21. Sakkeus, L., McKibben, J., Puur, A., Rahnu, L., Abuladze, L. (2017) Rahvastikuprognoos erinevate rändestsenaariumide korral. Eesti inimarengu aruanne 2016/2017. Eesti rändeajastul [ inimareng.ee/ranne-ja-rahvastiku-muutused-eestis-ning-euroopas/rahvastikuprognoos-erine- 22

24 22. Vihalemm, P. & Masso, A. (2017) Mina. Maailm. Meedia metoodikast, kogumikus P.Vihalemm, M. Lauristin, V.Kalmus ja T. Vihalemm (toim.) Eesti ühiskond kiirenevas ajas: Uuringu Mina. Maailm. Meedia tulemused. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus,

25

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Informeeritus ja meediakasutus.doc

Informeeritus ja meediakasutus.doc Informeeritus ja meediakasutus Peeter Vihalemm 1. Hinnang enda informeeritusele eri tasanditel Integratsiooni monitooringu küsimustikus paluti vastajail hinnata enda informeeritust eri tasandeil kodukohast

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Kommunikatsioonisoovitused

Kommunikatsioonisoovitused Meediaülevaade - AEG Riigikantselei 2018 05:30-05:45 06:00-06:15 06:30-06:45 07:00-07:15 07:30-07:45 08:00-08:15 08:30-08:45 09:00-09:15 09:30-09:45 10:00-10:15 10:30-10:45 11:00-11:15 11:30-11:45 12:00-12:15

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt

Microsoft PowerPoint - MKarelson_TA_ ppt Teaduspoliitikast Eestis kus me asume maailmas Mati Karelson 5/18/2006 1 TEADMISTEPÕHINE EESTI TEADUS TEHNOLOOGIA INNOVATSIOON 5/18/2006 2 TEADUS INIMRESSURSS INFRASTRUKTUUR KVALITEET 5/18/2006 3 TEADUSARTIKLITE

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid

Päevakajalised sündmused ja erinevad infokanalid PÄEVAKAJALISED SÜNDMUSED JA ERINEVAD INFOKANALID Tellija: Avatud Eesti Fond TALLINN September www.saarpoll.ee SISUKORD UURINGU TAUST... Uuringu metoodika... UURINGU PÕHITULEMUSED... 7. Uudiste jälgimine

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

ERR-arengukava

ERR-arengukava KINNITATUD Rahvusringhäälingu nõukogu 18.02.2014 otsusega nr 2.1 Eesti Rahvusringhäälingu arengukava 2015 2018 SISSEJUHATUS... 3 RINGHÄÄLINGU GLOBAALSED ARENGUD... 3 RAHVUSRINGHÄÄLINGU ASEND MEEDIATURUL...

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marek Alliksoo Export Sales Manager 01 November 2018 Targa linna lahendused linnaplaneerimises Tark linn Tark asjade internet (Tark Pilv) Tark automatiseeritus Tark energia Tark juhtimine Tark kodanik

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ülevaade arengutest ruumiandmete valdkonnas Maa-ametis Tambet Tiits Maa-ameti peadirektor 08.05.2019 ESRI PÄEVAD 2019 Aeropildistamise ja aerolaserskaneerimise alad 2019-2022 Ruumiandmete ristkasutus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine

Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom & Jaan Urb Copyright Rahastuse leidmine & annetuste kogumine Uve Poom Uvel on mitme aasta jagu vabaühenduste juhtimiskogemusi nii Eestist kui Ukrainast. Tööalaselt on ta alati üht- või teistpidi

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

EE acte(2)_ET+date et nr.doc

EE acte(2)_ET+date et nr.doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17/08/2007 SG-Greffe (2007) D/205099 Sideamet Ädala 2 10614 Tallinn Eesti Kellele: hr Ando Rehemaa Faks: +372 693 1155 Lugupeetud hr Rehemaa Teema: Juhtum EE/2007/0666: Ringhäälingu

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Tiina Saar.ppt [Compatibility Mode] Tööõnn läbi mitmekülgse hariduse Tiina Saar, Äripäeva Tööjõuturg toimetaja ja karjäärinõustaja 15.10.2010 Tiina Saar - Aaretesaar.ee 1 Tähelepanekud kogemusest Ettevõtetes, kus ei keskenduta pehmetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti e-varamu ja kogude säilitamine (esimene etapp): Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi objekt Andres Kollist 05.10.2015 Tartus Eesti e-varamu ja kogude säilitamine Eesti e-varamu on u htne e-keskkond,

Rohkem

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx)

(Microsoft Word - Lisa5_L\344bivad teemad kooliastmeti.docx) Läbivate teemade käsitlemine kooliastmeti Elukestev õpe ja karjääri planeerimine Õppimisse positiivse hoiaku Esmaste õpioskuste omandamine. Iseenda tundma õppimine. Lähiümbruse töömaailma tundma õppimine.

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

(Microsoft Word - Bakat\366\366_l\365pp_Supp.doc)

(Microsoft Word - Bakat\366\366_l\365pp_Supp.doc) TARTU ÜLIKOOL SOTSIAALTEADUSKOND AJAKIRJANDUSE JA KOMMUNIKATSIOONI INSTITUUT Eesti venekeelsed noored televaatajatena: nende vaatamiseelistused Eesti televisiooni kontekstis Bakalaureusetöö Anna-Liisa

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra

Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragra Riigieelarve seaduse muutmise seadus EELNÕU 18.04.2017 1. Riigieelarve seaduse muutmine Riigieelarve seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 1 lõikest 2 jäetakse välja sõna rahaliste ; 2)

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium

Pärnu-Jaagupi Gümnaasium Õpetaja: Eva Palk Õppeaine: Perekonnaõpetus Tundide arv: 1 nädalatund, 35 tundi õppeaastas Õpetaja töökava Tun Peateemad dide arv 5 PEREKOND Perekonna minevik, olevik ja tulevik. Kooseluvormid. Perekonna

Rohkem

KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek nr 1-5

KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek nr 1-5 KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek 10.09.2018 nr 1-5/207 Algus kell 13:00, lõpp kell 14:30 Juhatas: Protokollis:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem