Microsoft Word - VH Strateegia

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - VH Strateegia"

Väljavõte

1 Jõgevamaa Via Hanseatica arenguvööndi turismiarenduse strateegia ( ) Oktoober 2006

2 SISUKORD 1. EESMÄRGID 3 2. METOODIKA 3 3. VISIOON STRATEEGILISED PRIORITEEDID 5 1. RUUMILISELT TASAKAALUSTATUD, MULTIPOLAARNE TURISMIARENDUS 6 2. POSITSIONEERUMINE MITMEKÜLGSE JA VÕIMALUSTEROHKE TURISMIPIIRKONNANA 8 3. EESTI-SISESE KONKURENTSIEELISE SAAVUTAMINE LOODUS-, KULTUURI- JA SPORDITURISMI NIŠŠIDES 9 4.TURISMIETTEVÕTLUSE KONKURENTSIVÕIME TÕSTMINE 14 5.TÕHUSA MAAKONDLIKU TURISMIINFOVÕRGUSTIKU RAJAMINE 16 6.TURISMIALASED KOOSTÖÖVÕRGUSTIKUD MAAKONNAS JA NAABERPIIRKONDADEGA TURISMIARENDUSE JA -TURUNDUSE TÕHUS KORRALDUS TURISMI SIHTALAD ENDLA SIHTALA JÕGEVA SIHTALA KASEPÄÄ SIHTALA KASSINURME SIHTALA KODAVERE SIHTALA KUREMAA-PALAMUSE SIHTALA KÄÄPA SIHTALA LAIUSE SIHTALA MUSTVEE SIHTALA PALA SIHTALA REASTVERE SIHTALA SAADJÄRVE SIHTALA SAAREMÕISA SIHTALA TORMA-TARAKVERE SIHTALA VAIATU-RÄÄBISE SIHTALA VOORE SIHTALA VÕTIKVERE SIHTALA 42 6.KOONDKAART 43 2

3 1. EESMÄRGID Jõgevamaa Via Hanseatica arenguvööndi (edaspidi: VH arenguvööndi) turismiarenduse strateegia (edaspidi: Strateegia) eesmärgiks on määratleda VH arenguvööndi turismiarenduse prioriteedid ja pakkuda strateegilist sisendit Jõgevamaa VH arenguvööndi teemaplaneeringule. Käesolev Strateegia kujutab endast esimest sammu süsteemse turismiarenduse suunas Jõgeva maakonnas. Loodetavasti aitavad Strateegias esitatud ettepanekud kaasa senisest tõhusamale turismiplaneerimisele ja arendusele Jõgevamaal kui turismiressursside poolest ühes Eesti rikkamas maakonnas. 2. METOODIKA Käesolev Strateegia tugineb Jõgevamaa Via Hanseatica arenguvööndi situatsioonianalüüsi (edaspidi: Situatsioonianalüüsi) tulemustel ning on kooskõlas olulisemate seotud strateegiliste dokumentidega, sh Lõuna-Eesti turismi arengukava 2010 ja Interreg IIIB VHB-ZONE projekti alusuuringud (Situatsioonianalüüs, Turu-Uuring). Strateegia koostamisel on sisendina kasutatud ka Eesti riikliku turismiarengukava tööversiooni (6.juuni, 2006). Strateegia koosneb järgnevatest mõttelistest osadest: 1. Visioon kogu Jõgeva maakonda hõlmav pikaajaline turismiarenduse visioon, millest lähtuvad maakonna turismiarenduse strateegilised prioriteedid. 2. Strateegilised prioriteedid: Visiooni 2020 elluviimiseks vajalikud ning kogu maakonda hõlmavad turismiarenduse strateegilised prioriteedid e. suunised. 3. Turismi sihtalad: Ülevaade VH arenguvööndis asuvate turismi sihtalade olulisematest arenguvõimalustest ning tingimustest. Strateegias on kasutatud mitmeid uudseid mõisteid, mille definitsioonid on järgnevalt esitatud. Turismi arenguvöönd - Mitmest KOV-ist koosnev piirkond, millel on tänu turismiressursside ruumilisele jaotusele ning asukohale Eesti turismi tõmbekeskuste ja turismiteede suhtes eeldused tervikliku turismipiirkonna arenemiseks. Turismi sihtala - Turismi arenguvööndis asuv kompaktne ala, kus on keskmisest kõrgem turismiressursside kontsentratsioon ning mille arendamine atraktiivseks turismi- ja puhkepiirkonnaks on maakondlikuks arendusprioriteediks. Turismitee maantee, mis tänu asukohale turismi tõmbekeskuste ning vaatamisväärsuste suhtes on turistide eelistatud teeks piirkonda (sh maakond, arenguvöönd, sihtala) sisenemisel ning piirkonnaga tutvumisel. Turismivärav Sobiv asukoht maakondliku turismiinfo edastamiseks ning turistide edasiste marsruutide kujundamiseks maakonnas, sh: o Maakonda sisenemised turismiteedel o Maakonna turismimagnetid (tõmbekeskused, vaatamisväärsused) o Turismi toetav infrastruktuur (majutus, toitlustus, muu teenindus) o Maakondlike turismiteede hargnemiskohad 3

4 3. VISIOON 2020 Tänu märkimisväärsetele looduslikele ja ajaloolis-kultuurilistele ressurssidele ning konkurentsivõimelisele turismiettevõtlusele on Jõgevamaa tuntud ja tunnustatud turismipiirkond Eestis. Jõgevamaa on terviklikult ja jätkusuutlikult arenenud turismipiirkond, mille moodustavad maakonnas tasakaalustatult jaotunud ning üksteist temaatiliselt täiendavad tõmbekeskused ja turismiobjektid. Jõgevamaa kui turismipiirkonna eripäraks on piirkonna looduslikku, ajaloolist ja kultuurilist kirevust ja ainulaadsust parimal moel esile toovad turismitooted, mis omavahelises koosmõjus pakuvad nii tava- kui nišituristile meeldejäävaid, harivaid ja meelelahutuslikke elamusi. Jõgevamaa on Eesti juhtiv maakond järgnevates kitsamates, kuid heade kasvueeldustega turisminiššides: Loodusturism: järveturism, loodusmatkad Kultuuriturism: folkloor, muinasajalugu, religioon Sporditurism: eeskätt jalgrattaturism Jõgevamaa on Eesti turistikesksemaid maakondi tänu kõrge katvuse ja eeskujuliku teeninduskvaliteediga turismiinfovõrgustikule, mis igakülgselt täidab nii sise- kui välisturistide turismiinfovajaduse. Süsteemse, tõhusa ja koostööle orienteeritud turismiarenduse tulemusel on Jõgevamaa turismisektor aastaks 2020 suuruselt ja konkurentsivõimelt Eesti esimese kuue maakonna seas, sh järgnevate näitajate osas: Turismiinfokeskuste ja punktide külastajate arv Turismiobjektide (muuseumid, teemapargid, looduspargid jne) külastajate arv Majutatute külastused Jõgevamaa majutusasutustes Majutatute ööbimised Jõgevamaa majutusasutustes Turismiettevõtete käive Turismiettevõtete kasum Turistide rahulolu Jõgevamaa külastusega 4

5 4. STRATEEGILISED PRIORITEEDID Visiooni 2020 elluviimine eeldab süsteemset, mõtestatud ning koordineeritud turismi planeerimist ning arendust maakondlikul, kohalike omavalitsuste ning ettevõtete / turismiobjektide tasanditel. Järgnevalt on esitatud seitse maakondlikku turismiarenduse strateegilist prioriteeti, mille üheaegne rakendamine aitab Jõgeva maakonnal järk-järgult läheneda seatud visioonile ning pikemas perspektiivis see ka saavutada: 1. Ruumiliselt tasakaalustatud, multipolaarne turismiarendus turismiarenduse tasakaalustatud jaotus maakonna siseselt vastavalt maakonna turismiressurssidele. Turismiarenduse multipolaarne ehk mitme-keskuse põhine koondumine olemasolevatele ja perspektiivsetele tõmbekeskustele nn turismi sihtaladel. 2. Positsioneerumine mitmekülgse ja võimalusterohke turismipiirkonnana - Jõgevamaa kui mitme-teema turismipiirkond tänu kirevale loodus-, ajaloo- ja kultuuripärandile, mida turistidel on võimalik kogeda läbi konkurentsivõimeliste, piirkonnapõhiste turismitoodete. 3. Eesti-sisese konkurentsieelise saavutamine loodus-, kultuuri- ja sporditurismi niššides Jõgevamaa kui Eesti juhtiv maakond valitud turisminiššides, sh loodusturism (järveturism, loodusmatkad), kultuuriturism (folkloori-, muinasjaloo- ja religiooniturism) ja sporditurism (eeskätt jalgrattaturism, samuti veespordialad, talispordialad, golf). 4. Turismiettevõtluse konkurentsivõime tõstmine - Jõgevamaa turismiettevõtluse konkurentsivõime tagab piisav mahutavus, turismitoodete kõrge kvaliteet, kompetentsed turismiprofessionaalid, tihe koostöö turismiasjaliste vahel, loov tootearendus / turundus ning kõrge kliendikesksus (sh välisturistide suhtes). 5. Tõhusa maakondliku turismiinfovõrgustiku rajamine Jõgeva maakonnas on Eesti parimaid turismiinfovõrgustikke, mis tagab turistide igakülgse informeerituse Jõgevamaa turismivõimalustest nii reisi eel kui kestel. 6. Turismialased koostöövõrgustikud maakonnas ja naaberpiirkondadega Jõgevamaal on hästi arenenud turismiasjaliste (sh era, avalik ja kolmas sektor) vahelised koostöövõrgustikud nii maakonna siseselt, naabermaakondadega kui ka Via Hanseatica Balti Turismiarenguvööndiga. 7. Turismiarenduse ja -turunduse tõhus korraldus Jõgevamaa turismiarendus ja - turundus tugineb riiklikul ja regionaalsel (Lõuna-Eesti) turismipoliitikal, mida täiendab turismialane planeerimine ja arendustegevus maakonna ning kohalike omavalitsuste tasanditel. Järgnevatel lehekülgedel on esitatud iga maakondliku strateegilise prioriteedi detailsem kirjeldus. 5

6 1. Ruumiliselt tasakaalustatud, multipolaarne turismiarendus Situatsioonianalüüsi kohaselt on Jõgevamaa turismiressursid (sh tõmbekeskused, vaatamisväärsused, turismiettevõtted) suhteliselt hajutatud maakonna siseselt. Maakonnas puudub loogiline turismipealinn, mis põhjendaks turismimajanduse koondumist ühte asulasse või piirkonda. Samas ei ole turistide viibimised maakonnas jaotunud ühtlaselt, vaid on kontsentreerunud mitmesse tõmbekeskusesse (sh Peipsiäär, Põltsamaa linn, Palamuse, Elistvere, Jõgeva linn) Välismaalaste mobiilkõnetoimingute jaotus Jõgevamaa VH arenguvööndis Palamuse vald Puurmani vald Tabivere vald Pala vald Torma vald Saare vald Pajusi vald Allikas: Positium, Consumetric 6

7 Seega on Jõgevamaa jätkusuutliku ja tasakaalustatud arengu seisukohast otstarbekas olemasoleva mitme-tõmbekeskuse struktuuri säilitamine ning turistide marsruutide ja viibimiste edasine hajutamine vastavalt maakonna turismiressurssidele. Taoline ruumiliselt tasakaalustatud turismiarendus loob rohkem võimalusi erinevate ning üksteist täiendavate turismitoodete arendamiseks, mis omakorda meelitab maakonda rohkem turiste, pikendab külastuskestvust ning suurendab maakonnas sooritatud kulutusi. Teisalt on selge, et kogu Jõgeva maakond ei oma ühtlaselt kõrget turismipotentsiaali, mistõttu on põhjendatud turismiarenduse ressursside koondamine keskmisest kõrgema potentsiaaliga turismi tõmbekeskustele (nii olemasolevatele kui perspektiivsetele). Valitud perspektiivikamate turismipiirkondade eelisarendamises väljendub maakonna turismiarenduse multipolaarsus. Ruumiliselt tasakaalustatud ning multipolaarseks turismiarendamiseks soovitame kehtestada kolm planeerimistasandit, milleks on maakond, arenguvöönd ja sihtala. 1. Maakond - Planeerimine käsitleb maakonda terviklikult ning osana suurematest turismipiirkondadest, millesse Jõgevamaa kuulub (sh Eesti, Lõuna-Eesti) ning seoses naabermaakondadega. 2. Arenguvöönd Lähtuvalt turistide olemasolevatest ja perspektiivsetest marsruutidest võib Jõgeva maakonna mõtteliselt jaotada kaheks turismipiirkonnaks, mida iseloomustavad mõnevõrra erinevad arengutegurid. Samal ajal kui idapoolse Jõgevamaa turismisektori areng sõltub suurel määral Jõhvi-Valga maantee ehk Via Hanseatica perspektiividest, siis läänepoolse Jõgevamaa kandvaks turismiteljeks on Tallinn-Tartu maantee. Senine olukord, kus maakonna idapoolsele osale on antud Via Hanseatica arenguvööndi staatus, ei vasta täielikult maakonna tasakaalustatud arengu eesmärkidele. Lahenduseks poleks ka kogu maakonna käsitlemine Via Hanseatica arenguvööndina, kuna tõenäoliselt hakkab Via Hanseatica trass võrreldes teiste arenguteguritega avaldama suhteliselt piiratud mõju maakonna läänepoolsele osale. Seetõttu soovitame turismiarenduse eesmärgil jaotada maakond kaheks arenguvööndiks, kusjuures mõlema arenguvööndi ühiseks nimetajaks on neid läbiv või nende reaalses mõjupiirkonnas asuv riikliku tähtsusega maantee. Via Hanseatica arenguvöönd - Jõhvi-Tartu-Valga maantee ehk Via Hanseatica vahetus mõjupiirkonnas asuv piirkond, sh Mustvee linn, Kasepää vald, Pala vald, Saare vald, Torma vald, Palamuse vald, Tabivere vald, Jõgeva vald, Jõgeva linn. Via Estica arenguvöönd - Tallinn-Tartu maantee ehk Via Estica 1 vahetus mõjupiirkonnas asuv arenguvöönd, sh Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Pajusi vald, Puurmani vald. Arenguvööndi tähendus turismiplaneerimisel on eeskätt selles, et see soodustab tihedamat koostööd arenguvööndisse jäävate avaliku ja erasektori organisatsioonide vahel ning võimaldab tervikliku turismiarenduse visiooni loomist arenguvööndi tasandil. 3. Turismi sihtala - Kuna käesoleva Strateegia esmaseks ülesandeks oli VH arenguvööndi turismiarendusprioriteetide määratlemine, on selle raames määratletud vaid VH arenguvööndi sihtalad. VH arenguvööndis on kavandatud 17 turismi sihtala kogupindalaga 222,5 km2, mis katab 13,4% arenguvööndi ja 8,5% Jõgeva maakonna territooriumist (vt. 5. peatükk Turismi sihtalad ning 6. peatükk Koondkaart ) Maakondliku turismiplaneerimise ühtlustamiseks on turismi sihtalade kontseptsiooni otstarbekas rakendada ka Jõgevamaa Via Estica arenguvööndis. 1 Via Estica on üleriigilise planeeringu Eesti 2010 kohaselt tähtsuselt teine rahvusvaheline transpordisuund, millesse Eestis kuuluvad Tapa-Tartu-Petseri raudtee ja Talinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee. Seega on sarnaselt Via Hanseatica arenguvööndile põhjendatud nn 4P piirkonna (Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Pajusi vald, Puurmani vald) käsitlemine Via Estica arenguvööndina. 7

8 2. Positsioneerumine mitmekülgse ja võimalusterohke turismipiirkonnana Jõgevamaa paratamatult konkureerib turismiturul teiste Eesti maakondade ja piirkondadega. Seega on oluline turul õigesti positsioneeruda, lähtuvalt maakonna konkurentsieelistest. Situatsioonianalüüsi põhjal on maakonna üheks peamiseks konkurentsieeliseks turismiressursside mitmekesisus ja kirevus, seda nii loodus-, ajaloo- kui kultuuripärandi osas. Seega on põhjendatud maakonna positsioneerumine mitte ühe-teema, vaid mitmekülgse ja võimalusterohke turismipiirkonnana, kus turist saab suhteliselt kompaktsel territooriumil kogeda erinevaid, üksteist täiendavaid kogemusi. Selle tulemusel kasvab maakonda külastavate turistide arv, keskmine külastuskestvus ning turistide kulutused maakonnas. Maakonna eristumine läbi mitmekülgsuse tähendab, et Jõgevamaa turismisektor saab olema lisaks ruumilisele tasakaalustatusele (strateegiline prioriteet nr. 1) ka temaatiliselt tasakaalustatud. Temaatiline tasakaalustatus saavutatakse sellega, et maakonnas on esindatud lai valik üksteist täiendavaid turismitooteid. Võimalikud turismitooted (teemad) võib omakorda jaotada kahte rühma: 1) mass- ehk tavaturism - nt rannaturism, spaa-turism, linnaturism ning 2) niši ehk alternatiivturism nt kultuuri-, loodus-, sporditurism. Konkurentsivõimelise turismisektor eeldab mõlema kategooria esindatust turismitoodete ja teenuste näol. Tavaturismi osas omab maakond häid arenguvõimalusi näiteks Mustvee sihtalal, mis omab potentsiaali Eesti tasemel arvestatava spaa-hotelli ning järvekuurordi asukohana. Alterrnatiivturismi osas on Jõgevamaal enim võimalusi loodus-, kultuuri- ja sporditurismi osas (vt. Strateegiline prioriteet nr 3). Jõgevamaa kui turismipiirkonna mitmekülgsuse saavutamise üheks vahendiks on sihtalade temaatiline spetsialiseerumine, mis on esitatud 5. peatükis ning kokkuvõtvalt koondkaardil (6. peatükk). Turisti kogemust Jõgevamaast kui mitmekülgsest ja võimalusterohkest turismipiirkonnast aitab kujundada sihtalade sidumine atraktiivseks tervikuks, sh: Jõgevamaa kui oluline osa Lõuna-Eesti turismipiirkonnast Maakonna kui tervikliku turismipiirkonna aktiivne turundus (sh turistile suunatud kohabränd, tunnuslause, turunduskampaaniad) Sihtalasid läbivate turismimarsruutide arendamine (nt Kalevipoja Matkatee VH arenguvööndis, sarnase põhimõttega turismimarsuut Via Estica arenguvööndis) Erinevatel sihtaladel asuvate turismiettevõtjate vaheline koostöö tootearenduse ja turunduse alal (sh üksteist täiendavate toodete arendamine / dubleerimise vähendamine tootearenduses, pakettimine) (vt. strateegiline prioriteet nr 6). 8

9 3. Eesti-sisese konkurentsieelise saavutamine loodus-, kultuuri- ja sporditurismi niššides Lisaks positsioneerumisele mitmekülgse turismipiirkonnana peaks Jõgevamaa püüdma Eesti-sisest juhtrolli ühes või mitmes kitsamas, kuid perspektiivikas turisminišis. Arvestades Eesti tänast turismimaastikku ning Euroopa turismi arengusuundi, näeme enim võimalusi nn alternatiivturismi niššides. Maailma Turismiorganisatsiooni hinnangul on suurimat kasvu Euroopa turismisektoris oodata alternatiivsetes turisminiššides, mis vastanduvad klassikalisele päikese ja liiva turismile. 20 aasta pärast moodustavad need nišid üle 20% Euroopa turismiturust. Alternatiivturismi niššide võimalik Rekreats Seiklus- ioonituristurism Kultuuriturism Terviseturism Alternatiivturism Sporditurism Loodusturism Religiooni -turism Haridusturism jaotus on toodud järgneval graafikul: Situatsioonianalüüs kinnitas Jõgevamaa eeldusi mitme alternatiivturismi niši, sh loodus-, kultuuri (sh religiooni)- ja sporditurism, arendamiseks. Kuna ka mainitud nišid on piisavalt laiad, on põhjendatud nende detailsem kaardistamine Jõgevamaa seisukohast. Loodusturism Loodus- ehk looduspõhise turismi all peame siinkohal silmas jätkusuutlikku turismi, mille puhul peamiseks magnetiks turisti jaoks on piirkonna looduskeskkond. Selline avar definitsioon võimaldab loodusturismi all käsitleda erinevaid loodusturismi alaliike, sh loodusmatku, loomadelindude vaatlusi, looduses sportimist jms. Loodus- ehk looduspõhist turismi arenemist peetakse üheks olulisimaks struktuurseks muutuseks Euroopa turismiturul 2. Loodusturismi prioriteetsus on välja toodud ka erinevates strateegilistes dokumentides, sh Lõuna-Eesti turismi arengukava Jõgevamaa positsioon tänasel Eesti loodusturismi maastikul on tagasihoidlik, kuid võrreldes teiste turismivaldkondadega suhteliselt tugev. Konkurentsivõimelise loodusturismi arendamine eeldab ühelt poolt mitmekülgsuse printsiibi rakendamist (st erinevate, üksteist täiendavate loodusturismitoodete pakkumist), kuid samas ka juhtiva positsiooni saavutamist kitsamates loodusturismi valdkondades. 2 Allikas: The European Tourism Industry. Leidner (2004). 9

10 Jõgevamaa seisukohast peame nendeks valdkondadeks sobivaimateks järveturismi ja loodusmatku. Järveturism Järveturismi all peame siinkohal silmas looduspõhist turismi, mille puhul turismitoodet pakutakse järvel, järve ääres ja/või mille puhul järv on turismitoote jaoks oluline miljööväärtuslik element. Järveturism on Euroopas suhteliselt levinud - Joensuu Ülikooli (Soome) uurimisrühma hinnangul on Euroopas üle 100 järveturismi sihtkohta, millest arvestatav osa on ka Põhjamaades (sh Soome, Rootsi). Eestis on järveturism seevastu suhteliselt vähearenenud turismivaldkond, vaatamata ilmselgetele looduslikele eeldustele. Eeskätt on järveturismist võita järverohketel piirkondadel, mille osas Jõgevamaa on Eestis esimeste seas. Enim turismipotentsiaali omavad Jõgevamaal järgnevad järved: Peipsi järv Saadjärv Kuremaa järv Saarjärve Endla järv Kaiu järv Arendamisel olev Voore paisjärv Jõgevamaal võib järveturism sisaldada väga erinevaid turismi- ja rekreatsioonitooteid, sh Paadi-, vesijalgratta- ja jahisõit, laevakruiisid Mitmesugused veespordialad (surf, veesuusatamine, skuuter) Kalastamine Rannapuhkus (veepargid, rannavolle) Järveäärne majutus ja toitlustus Järvega seonduvad traditsioonilised üritused Olulisemateks järveturismi arengutingimusteks peame järgnevaid: Iga järve unikaalsetest tunnustest lähtumine sobivate järveturismitoodete arendamisel Turismieeldustega järvede (nn turismijärvede) terviklik ja koordineeritud arendamine. Eeskätt puudutab see mitme KOV-i territooriumil asuvate järvi (sh Peipsi, Kuremaa, Saadjärv). Koostöö Põhjamaade järveturismi piirkondadega (nt Kagu-Soome järvistu, Rootsi Vänernland ) kogemuste omandamise ja investeeringute meelitamise nimel maakonda. Maakonna järveturismitoodete sidumine terviklikeks pakettideks. Loodusmatkad Loodusturismi üks olulisemaid alaliike on loodusmatkad. Maakonna eristumine konkurentsivõimelise loodusmatkapiirkonnana eeldab ulatuslikku ja mitmekesist loodusradade võrgustikku. Oluline on, et loodusrajad vastaksid Euroopas üldlevinud standarditele, sh: Rajal on selgelt määratletud algus- ja lõpp-punkt Raja marsruut ja olulisemad objektid on esitatud raja alguses oleval kaardil Rajad on tähistatud selliselt, et külastajal oleks võimalik liikuda ohutult ja eksimatult Rajad on läbitavad ühe päevaga Rajal on haldaja, kes vastutab raja hooldamise ja arendamise eest. Näiteks on praeguse seisuga Jõgevamaa VH arenguvööndis 14 ülalmainitud nõuetele vastavat loodusrada, mis katavad vaid osaliselt VH arenguvööndi olulisemad looduslikud vaatamisväärsused. Sarnane olukord on tõenäoliselt ka ülejäänud maakonnas. Seega on põhjendatud kogu Jõgevamaad hõlmava loodusmatkaradade võrgustiku väljaarendamine, sh: 10

11 matka ja loodusõpperadade väljaarendamine maakonna perspektiivikamate loodusturismi piirkondade juures, eesmärgiga tagada Arenguvööndi ühtlane katvus matkaradadega loodusradade korrektne märgistatus ja jätkusuutlik hooldamine lastega peredele sobivate loodusradade rajamine (asukoht, ligipääsetavus, lisateenuste valik) Loodusõpperadade kohaldamine liikumispuuetega inimeste vajadustele (invarada) Kultuuriturism Sarnaselt loodusturismile kujutab ka kultuuriturism endast olulist kasvuvaldkonda Euroopa turismimaastikul. Jõgevamaal on head eeldused kultuuriturismi arendamiseks tänu mitmekesisele ja kirevale kultuuripärandile. Jõgevamaa kontekstis on põhjendatud spetsialiseerumine neile kultuuriturismi valdkondadele, milles maakond omab suhtelisi eeliseid. Lähtudes Situatsioonianalüüsist, soovitame nendeks valdkondadeks folkloori, muinasajalugu ning religiooni. Folklooriturism Jõgevamaa folklooriturismi üheks tõmbenumbriks on Kalevipoja-ainelised legendid ja objektid, mille põhjal arendada atraktiivseid turismitooteid nii sise- kui välisturistidele. Kalevipoja-ainelise folklooriturismi loogiliseks keskuseks on Kääpa küla, kus asub Kalevipoja Muuseum, Kalevipoja Mõõk ning kavandatav Kalevipoja Teemapark. Kuna Kalevipoja-ainelised objektid on jaotunud suhteliselt ühtlaselt maakonnas (eeskätt VH arenguvööndis), on Kalevipoja kui turismibrändi rakendamine põhjendatud ka teiste piirkondade turismiettevõtjate poolt. Selle tulemusel loodaks eeldused ka nn Kalevipoja-turismiks VH arenguvööndis ning Jõgeva maakonnas laiemalt. Seejuures täidab Kalevipoja-temaatika erinevaid piirkondi ja turismitooteid ühendavat funktsiooni, mis võimaldab hajutada turistide marsruute maakonnas, pikendada külastuskestvust ja suurendada turistide kulutusi. Lisaks Kalevipoja temaatikale soovitame senisest enam arendada ajalooliste kihelkondade (sh Palamuse, Kodavere, Äksi, Põltsamaa) folkloori- ja kultuuripärandil tuginevaid turismitooteid (nt kihelkonnamuuseumid, käsitöötoad, meenepoed, traditsioonilised üritused). Muinasajalooturism Linnamägede rohkus Jõgevamaal loob head eeldused muinasajaloo-aineliste turismitoodete arendamiseks, läbi mille tutvustada nii sise- kui välisturistide muinaseestlaste elu-olu, uskumusi ja tavasid. Võimalikud turismitooted: Muinasajaloo teemapark / muuseum Taastatud linnused v. linnuste maketid (nt. Kassinurme) Muinasajaloo teemalised traditsioonilised üritused (mütoloogiafestival, etendused, jms) Religiooniturism Jõgevamaal asuv vene vanausuliste usundi- ja kultuuripärand (sh Tänavküla, Raja palvela) on tähelepanuväärne ka Euroopa kontekstis ning on paljudele välisturistidele esmaseks põhjuseks Jõgevamaa külastamiseks. Vanausuliste arhailine elav kultuur loob võimalused eredate ning harivate elamuste pakkumiseks kultuurihuvilistele välis- ja siseturistidele. Vanausu-teemalist kultuuriturismi arendus on jätkusuutlik vaid siis, kui see toimub kohalike vanausuliste koguduste toetusel. Paraku valitsevad selles suhtes eriarvamused, mida pole suudetud ületada. Seega on üks esimestest prioriteetidest ühtse visiooni loomine vanausuliste kultuuriturismi arenguvõimalustest, milles osaleksid kõigi peipsiäärsete vanausuliste kogukondade esindajad. Ühe võimalusena maakonna jaoks näeme kogu Peipsiäärset vanausuliste kultuuri tutvustava külastuskeskuse-muuseumi rajamist Tänavkülla (vt. Sihtala profiil: Kasepää). Tagamaks koguduse 11

12 liikmetele neile vajalik privaatsus, võiks külastuskeskus asuda väljapool palvelat. Lisaks kohapealsele vanausuliste kultuuri tutvustamisele pakuks külastuskeskus turistidele järgnevaid teenuseid: Religiooniturismil on potentsiaali ka maakonna teistes piirkondades, sh: Ajalooliste kihelkonnakeskuste kirikud (Põltsamaa, Puurmani, Äksi, Palamuse, Maarja, Laiuse, Torma, Kodavere, Kursi) Maausuga seotud turismitooted (nt. Kassinurme, Reastvere) Budistliku keskuse rajamine Umbusisse, kust pärineb esimene eesti soost pühak (Karl Tennison e. Vend Vahindra). Sporditurism Maakonna eeldused sporditurismi arendamiseks põhinevad eeskätt loodusressurssidel, sh vaheldusrikkal maastikul ja siseveekogudel, mis pakuvad aastaringseid sportimisvõimalusi nii harrastus- kui võistlusspordi tasemel. Perspektiivikamateks sporditurismi valdkondadeks maakonnale peame jalgrattasporti, samuti veespordialasid, talispordialasid ja golfi. Jalgrattaturism Jalgrattaturism on üha enam populaarsust võitev turismivaldkond, mille sihtgrupiks on nii sise- kui välisturistid. Jalgrattaturistid reisivad paarides, sõpruskondades või ka suuremates gruppides. Täiendava isikliku sõiduvahendina kasutatakse sageli autosid ja karavane, ühistranspordist on eelistatud sõiduvahendiks rong. Jõgevamaa maastik ning olemasolev infrastruktuur on loonud soodsad tingimused jalgrattaturismi arendamiseks: Arenguvööndit läbib üle-euroopalise jalgrattamarsruutide võrgustikku kuuluv Eurovelo 11 (Piibe mnt) ning R1 Arenguvööndis kulgeb 5 maakondlikku rattamarsruuti - rohkem kui teistes maakondades Arenguvööndit läbib Tallinn-Tartu rongiliin Tänu headele eeldustele on Jõgevamaa jaoks realistlik strateegiline eesmärk areneda Eesti külastatuimaks jalgrattaturismipiirkonnaks. Selleks on vaja kinnistada ja tugevdada Arenguvööndi positsiooni Eesti jalgrattaturismi maastikul: Täiendatava maakondlike jalgrattamarsruudi rajamine nn Via Estica arenguvööndi (kõik olemasolevad 5 marsruuti asuvad Via Hanseatica arenguvööndis) Olemasolevate maakondlike rattateede parendamine, sh teede seisukorra parandamine, vajaliku teeäärse infrastruktuuri loomine (nt peatus- ja puhkekohad, statiivid) Mägijalgrattaradade võrgustiku rajamine Olemasolevate matkaradade kohandamine jalgrattaturistidele (nt kate, statiivid) Jalgrataste parkimisvõimalus vaatamisväärsuste, turismiettevõtete ja matkaradade juures Maakondlike jalgrattaturismi keskus(t)e rajamine, pakkumaks terviklikku teenust jalgrattaturistile (laenutus, hooldus, garaaž-statiiv, info radade kohta). Võimalikud asukohad: Jõgeva linn, ajalooline Äksi kihelkonnakeskus, Põltsamaa, Puurmani. Ühtse jalgrattalaenutussüsteemi arendamine (võimaldaks laenutada ühest punktist ning tagastada teises punktis) Traditsiooniliste jalgrattaürituste käivitamine maakonnas (sh rahvasport ( Kalevipoja Rattamaraton ), võistlussport, temaatilised jalgrattamatkad) Aktiivne tootearendus (sh jalgrattaturismi paketid koostöös maakonna turismiettevõtete, Eesti juhtivate reisikorraldajatega, transpordifirmadega) Jõgevamaa kui jalgrattaturismipiirkonna kõrgem nähtavus internetis (sh Euroveloga seotud veebisaidid) arvestades interneti olulisust turunduskanalina eeskätt välisturistide jaoks Hooajalise majutusvõimaluse loomine jalgrattaturistidele (hostel, karavaniparklad, telkimiskohad) 12

13 Arvestades jalgrattaturismi perspektiivikust maakonnale soovitame kaaluda süvendatud jalgrattaturismistrateegia koostamist koostöös piirkonna turismiettevõtjatega. Veespordialad Veesporditurismi tuleb Jõgevamaal käsitleda eeskätt järveturismi kontekstis (vt. Loodusturism). Lisaks pakuvad maakonda läbivad jõed võimalusi kanuu- ja paadimatkade korraldamiseks. Talispordialad Kvaliteetne infrastruktuur talispordialade harrastamiseks võimaldab pikendada turismihooaega ning ideaalis isegi luua täiendava turismihooaja. Jõgevamaa omab häid eeldusi mitmesuguste talispordialade harrastamiseks, nii maismaal (murdmaasuusatamine, mäesuusatamine, lumelaud) kui ka järvedel (kiiruisutamine, hoki, jääpurjetamine, jäärajasõit, mootorkelgutamine). Olulisemad tegevused Jõgevamaa kui talispordipiirkonna arendamisel on: Traditsiooniliste talispordiürituste käivitamine ja laiendamine (sh Kalevipoja Uisumaraton) Terviklike talispordipakettide pakkumine (sh varustus, kohapealne transport, majutus, toitlustus, meelelahutus) kohalike turismiettevõtete poolt Golf Vooremaa vaheldusrikas maastik loob head eeldused nii tipp- kui asjaarmastaja tasemel golfiturismi arendamiseks. Tänu kattuvale sihtgrupile on golfiturismi võimalik siduda konverentsiturismiga (nt. Kuremaa sihtalal, Voore sihtalal). 13

14 4.Turismiettevõtluse konkurentsivõime tõstmine Kuna Jõgevamaa turismisektori peamiseks kitsaskohaks on nõrgalt arenenud turismiettevõtlus, on selle konkurentsivõime tõstmine üks olulisemaid vahendeid Visiooni 2020 teostamisel. Tegemist on kompleksse ülesandega, mille täitmine eeldab mitme omavahel seotud arengutingimuse realiseerimist. Lihtsustades võib neid arengutingimusi kirjeldada kui turismiettevõtluse 6 K-d : 1. Kapatsiteet 2. Kvaliteet 3. Kliendikeskus 4. Kompetentsus 5. Kreatiivsus 6. Koostöö 1. Kapatsiteet Konkurentsivõimeline turismiettevõtlus eeldab piisavat kapatsiteeti ehk mahutavust nii olemasoleva kui tulevase nõudluse täitmiseks, sh turistide majutamiseks ja toitlustamiseks. Situatsioonianalüüsist selgus, et Jõgevamaa turismisektori mahutavus jääb alla eeldatavale nõudlusele. Nii näiteks viibib maakonnas proportsionaalselt kordades rohkem välisturiste kui neid siin ööbib. Madal ööbimiste osakaal on aga otseselt seletatav majutusasutuste ning voodikohtade arvuga (mõlema näitaja osas on Jõgevamaa maakondlikus arvestuses 14. ehk eelviimasel kohal). Sarnane olukord valitseb ka teistes turismiettevõtluse valdkondades, sh toitlustamine, aktiivne puhkus, karavaniparklad. Turismiettevõtluse madal mahutavus piirab maakonda külastavate turistide (eeskätt grupituristide) arvu, lühendab keskmist külastuskestvust ning vähendab turistide kulutusi. Seega on nii avaliku kui erasektori huvides turismiettevõtluse mahutavuse märkimisväärne tõstmine, sh Olemasolevate turismiettevõtete laiendamine - eeskätt turismigruppide teenindamise võimaldamine Uute turismiettevõtete rajamine esmajoones juba aktiivse külastusega piirkondadesse, kus turismiettevõtlus hetkel puudub või on minimaalne (sh Kasepää sihtala, Mustvee, Palamuse, Elistvere) Täiendava turismisektori kogemusega tööjõu meelitamine maakonda 2. Kvaliteet Lisaks piisavale mahutavusele peab Jõgevamaa turismisektor täitma turistide nõudmisi toote ja teeninduse kvaliteedi osas. Tänasel päeval iseloomustab Jõgevamaa turismiettevõtlust ebaühtlane kvaliteet ning kõrge kvaliteeditasemega turismiettevõtluse vähesus. Näiteks puudub maakonnas hotelli kvaliteeditasemega majutusettevõte ja restorani tasemega toitlustusettevõte. Selle tulemusel jääb maakond ilma paljudest nõudlikematest, kuid samas ka ostujõulisematest turistidest, mistõttu kannatab maakonna turismisektori käive ja kasumlikkus. Puuduvad ka turismitooted, mis põhjendaksid pikemat külastust maakonnas (nt. taastusravi / spaa), mistõttu turistide keskmine külastuskestvus on madal. Seetõttu peaks maakondlikul ning kohalike omavalitsuste tasanditel soodustama: Olemasolevate turismiettevõtete kvaliteeditaseme tõstmist (nt külalistemaja konversioon hotelliks) Uute kõrgekvaliteetsete (sh mitmepäevast külastust põhjendavate) turismiettevõtete rajamist, mille sihtgrupiks on keskmisest nõudlikum ja ostujõulisem turist Mitmepäevast külastust põhjendavate turismitoodete arendamist. 3.Kliendikesksus Turismiettevõtluse kliendikesksus väljendub orienteerituses prioriteetsematele klientide sihtgruppidele. 14

15 Maakonna seisukohast on enim vajakajäämisi orienteerituses välisturistidele, kelle ootusi ei ole piisavalt arvesse võetud tootearenduses ning kellele ei turundata piisavalt aktiivselt. Tulemuseks on üks Eesti madalamaid välisturistide osakaale majutusasutustes, mistõttu kannatab nii turismiettevõtete käive kui kasumlikkus. Vähene orienteeritus välisturistile avaldub ka maakondlikul tasandil, kus maakonna turismiveeb on vaid eesti keeles. Ebapiisav orienteeritus siseturistidele avaldub asjaolus, et maakonna mitmete populaarsete siseturismiobjektide juures (nt Elistvere Loomapark, Palamuse, Tänavküla) turismiettevõtlus kas puudub või on väga tagasihoidlikul tasemel. Turismiettevõtluse kliendikesksem ruumiline jaotus aitaks tõsta turistide kulutusi maakonnas ja seeläbi kogu turismisektori konkurentsivõimet. 4.Kompetentsus Konkurentsivõimelise turismiettevõtluse arendamine on võimalik ainult kompetentsete inimeste abil. Tänasel päeval on Jõgevamaa turismisektori erialane kompetentsus ebaühtlane. Üheks lahenduseks on siinkohal turismiettevõtjate aktiivsem koolitamine prioriteetsemates valdkondades (sh tootearendus, turundus, müük, klienditeenindus). 5.Kreatiivsus Jõgevamaa turismiettevõtlust tervikuna iseloomustab tänasel päeval pakkumise ühekülgsus ja vähene eristumine. Samas otsivad paljud turistid, eeskätt maakonna jaoks oluliseks sihtgrupiks olevad kultuurituristid, unikaalseid ning eredaid elamusi. Taoliste elamuste tekitamine eeldab senisest loovamat ja julgemat tootearendust ning turundust. Üheks võimaluseks siinkohal on siduda turismiettevõtte tootearendust ja turundust antud turismiettevõtte asukoha ajaloo ja kultuuriga (nt piirkondliku folkloori mõjutustega interjöör majutusasutustes, piirkondliku köögi pakkumine jms). 6. Koostöö Olukorras, kus Jõgevamaa turismiettevõtlus tervikuna on veel lapsekingades ning paljudel turismiettevõtetel puuduvad ressursid iseseisvaks arendustegevuseks, tasub turismiettevõtjatel panustada omavahelise koostöö süvendamisele, sh tootearenduses (üksteist täiendavate turismitoodete arendamine, pakettimine) ning turunduses (ühised turundus- ja müügikampaaniad). Koostöö mainitud valdkondades aitab vähendada ettevõtete püsikulusid (sh turundus- ja müügikulud) ning loob soodsa pinnase senisest konkurentsivõimelisemate turismitoodete arendamiseks. Detailsem kirjeldus koostöövõrgustikest on esitatud strateegilises prioriteedis nr 7 (Turismialased koostöövõrgustikud maakonnas ja naaberpiirkondadega). 15

16 5.Tõhusa maakondliku turismiinfovõrgustiku rajamine Maakonna arendamisel populaarseks turismisihtkohaks on olulisel kohal turismiinfo muutmine turistidele kättesaadavaks nii enne reisi kui reisi ajal. Põhjalik ja usaldusväärne turismiinfo võimaldab tõsta maakonna atraktiivsust erinevatele turistisegmentidele. Turismiinfo aitab suunata turiste just neid huvitava juurde ning seeläbi mitmekesistada, täiustada külastuskogemust ning pikendada turistide viibimist maakonnas. Tõhus maakondlik turismiinfovõrgustik peaks vastama järgnevatele tunnustele: Kvaliteetne: turismiinfo on pädev, põhjalik ja ajakohane Kättesaadav: turismiinfot edastatakse olulisemates turismiväravates, samuti internetis Maakondlik: turismiinfot edastatakse vähemalt kogu maakonna kohta Tänasel päeval ei ole turismiinfo edastamine Jõgeva maakonnas optimaalselt korraldatud: puudulik turismiinfo internetis (sh visitestonia.com) maakonnas asub ainult üks tunnustatud turismiinfokeskus (TIK) asukohaga Palamusel. Samas ei ole Palamuse Jõgevamaa peamine turismi tõmbekeskus ega oluline logistiline sõlmpunkt. Selle tulemusel suudab Palamuse TIK teenindada vaid murdosa Jõgevamaad külastavatest turistidest. Turismiinfopunktid Põltsamaal ja Mustvees on kohaliku orientatsiooniga, ei kata kogu maakonda maakonda sisenemisel puuduvad peatuskohad maakondliku turismiinfoga olemasolev turismiinfo on kohati vananenud vähene koostöö ja informatsiooni jagamine avaliku sektori, turismiinfo jagajate ning turismiettevõtjate vahel. Realiseerimata on turismiettevõtjate potentsiaal turismiinfo edastajatena ja maakonna tutvustajatena. Olukorra parandamiseks soovitame rajada senisest tõhusama ja tulemuslikuma maakondliku turismiinfovõrgustiku, mis teenindaks Jõgevamaad külastavaid turiste: Lähtuvalt ruumiliselt tasakaalustatud turismiarenduse printsiibist on turismiinfo edastamise kanalid hajutatud maakonna turismiväravatesse, sh maakonna sisenemisel ning olulisemate tõmbekeskute juures (maakondlike turismiväravate ruumiline jaotus on esiatud 6. peatükis: Koondkaart). Turismiinfo edastamise kanalid jaotuvad mehitatud ning mehitamata kanaliteks. o Mehitatud turismiinfo Maakondlik turismiinfokeskus (TIK) o Asukoht: Jõgeva linn o Turismiinfo edastamine kui põhifunktsioon o Aastaringne opereerimine o Tunnustatud riiklikul tasandil Maakondlikud turismiinfopunktid (mtip) o Asukoht: olulisemad turismiväravad, tõmbekeskused o Operaatoriteks olemasolevad turismi- ja teenindusettevõtted, raamatukogud, avalikud internetipunktid (AIP) o Turismiinfo edastamine võib olla ka kõrvalfunktsioon o Maavalitsuse poolne (kaas)finantseerimine o Aastaringne või hooajaline opereerimine o Tunnustatud maakondlikul tasandil o Mehitamata turismiinfo Maakondlikud peatus- ja puhkekohad Asukohaga maakonna piiril, oluliste vaatamisväärsuste juures, maakonna turismiväravates (asendamaks või täiendamaks turismiinfokeskust või punkte) Internet: Jõgevamaa turismiportaal (sh võõrkeeltes) Maakonna turismikaart 16

17 Puhkekohas lisaks turismikaardile laud ja pingid varikatusega, lõkkekoht, ökokäimla, prügikast Internet Esindatus eesti riiklikus turismiveebis (visitestonia.com) Professionaalne maakondlik turismiveeb (sh mitmekeelne) Esindatus olulisemates Eesti ja rahvusvahelistes turismiportaaalides, sh i. Visitestonia.com ii. Via Hanseatica infoportaal ( Maavalitsuse ülesandeks peaks olema turismiinfovõrgustiku strateegiline planeerimine ning finantseerimise tagamine. Strateegia elluviimine võiks jääda maakondliku turismiorganisatsiooni (MTÜ Jõgevamaa Turism) vastutusalaks, kelle olulisemad ülesanded oleksid: o koostöös maavalitsusega turismiinfo edastamisele esitatavate standardite, nõuete väljatöötamine o maakonna turismiinfo andmebaasi haldamine (pidev uuendamine ja täiendamine) o efektiivse maakondliku turismiinfo kodulehekülje loomine o maakonna turismiinfovõrgustiku efektiivsuse suurendamine ja kvaliteedikontroll (sh. koolitamine) o külastusstatistika ja turistide tagasiside organiseerimine turismiinfopunktidelt ning turismiettevõtjatelt (sh. perioodikokkuvõtete esitlemine kõikidele huvigruppidele) o avaliku- ja erasektori ning turismiinfokeskuste omavaheliste suhete arendamine, sh erasektori kaasamine turismiinfopunktide opereerimisesse Alljärgnev skeem annab ülevaate Jõgevamaa turisminfovõrgustiku soovituslikust struktuurist. Jõgeva Maavalitsus => MTÜ Jõgevamaa Turism Maakondliku turismiinfovõrgustiku planeerimine ja haldamine Mehitatud turismiinfo Mehitamata turismiinfo Turismiinfok eskus (TIK) Maakondlikud turismiinfopunktid (mtip) Peatus- ja puhkekohad Internet Asukoht: Jõgeva linn Asukoht: maakonna turismiväravad (vt. Koondkaart) Asukoht: maakonna piir, vaatamisväärsused, turismiväravad Visitestonia.com Maakondlik turismiveeb Turismiportaalid Et olla jätkusuutlik, peaks Jõgevamaa maakondlik turismiinfovõrgustik olema kooskõlas riiklikus turismi arengustrateegias kavandatud turismiinfostrateegiaga. Seejuures on soovitatav aktiivsuse ülesnäitamine riikliku turismiinfosüsteemi arendamisel (praeguse süsteemi puhul on Jõgevamaa üks suuremaid kaotajaid). 17

18 6.Turismialased koostöövõrgustikud maakonnas ja naaberpiirkondadega Turismipiirkonna arendamisel on suureks võimaluseks suhete ning koostööprojektide arendamine. Koostööd tehes on võimalik ressursse ühendada ja efektiivsemat tulemust saavutada. Turismi arendamise seisukohalt on oluline koostöö maavalitsuse, valdade, omavalitsuste, turismiorganisatsioonide ning turismiettevõtjate vahel. Koostöö puhul on oluline, et kõik osapooled tegutseksid ühise eesmärgi nimel ning ühes suunas, tekitamata maakonnasisest konkurentsi. Seda nii valdade kui ka ettevõtjate tasandil. Koostööd arendades ei tasu piirduda ainult maakonnasisese koostööga, vaid leida võimalusi ka naaberpiirkondadega koostööprojektide algatamiseks. Eriti määravaks saab koostöö naaberpiirkondadega, kui jagatakse mõnd turismiressurssi (nt järved, maastik, pärandkultuur). Täna iseloomustab Jõgevamaa turismiarendust killustatus. Koostöö on ebaühtlane nii ettevõtete kui KOV-ide vahel. Paljud lähestikku asuvad turismiettevõtted ega KOV-id ei tähtsusta omavahelist koostööd. Selle tulemusel kannatab kogu maakonna turismiettevõtlus, eriti olukorras, kus üksikud turismiettevõtted on tihti liiga väikesed, et iseseisvalt teostada professionaalset turundust. Olukorra parandamiseks tuleks igakülgselt toetada algatusi, mis aitaksid Jõgevamaa turismiettevõtjatel ning arendajatel omavahel tihemini ja paremini suhelda ning selle käigus vastastikuselt tasuvaid koostöövõimalusi ära kasutada. Soovituslikud koostöövõrgustikud Jõgevamaa siseselt KOV-ide vaheline o erinevate piirkondade ühtlane arendamine (sh. ühiste turismiressursside koordineeritud arendus) o ühiste koostööprojektide algatamine (turunduskampaaniad, ürituste korraldamine) KOV-ide ja turismiettevõtjate vaheline o ühiste turismisuundade ning arenguplaanide koostamine (ettevõtjate kaasamine) o turismiettevõtluse soodustamine (abi käivitamisel ning suuremate projektide elluviimisel, ettevõtjate koolitamine) o omavaheline informatsioonivahetus (külastusstatistika, klientide tagasiside analüüs, turuanalüüs) o ühiste koostööprojektide arendamine (nt. osalemine messidel, jalgrattalaenutuse pakkumine, turismiinfo pakkumine, ürituste korraldamine) Turismiettevõtjate vaheline o koostöö tootearenduse ning turunduse valdkonnas (ühised paketid, osalemine messidel, koostöösuhete arendamine reisibüroodega) o informatsiooni ja kogemuse vahetamine Soovituslikud koostöövõrgustikud naaberpiirkondadega Naabermaakondade maavalitsused (Ida-Viru, Tartu, Lääne-Viru, Viljandi, Järva) o piirkondade koordineeritud arendus maakondlikul tasandil (nt. koostöö Peipsi piirkonna arendamisel,) Naabermaakondade KOV-id (sh Tartu vald, Alatskivi vald, Avinurme vald) o piirkondade koordineeritud arendamine valdade tasandil (nt. Saadjärve arenduses koostöö Tabivere ja Tartu valla vahel) o ühiste koostööprojektide arendamine (nt. vanausuliste kultuuripärandi säilitamine ja sidumine turismiga, matkamarsruutide pakkumine) Naabermaakondade turismiettevõtjad o ühine tootearendus ning koostöö turunduse valdkonnas (ühispaketid, teineteist täiendavad turismitooted) o informatsiooni ja kogemuse vahetamine Naaberpiirkondadega koostöö heaks võimaluseks on siduda Jõgevamaad juba tuntud või perspektiivsete turismipiirkondade ja brändidega, sh Via Hanseatica Balti Turismiarenguvöönd, Peipsi piirkond, Vooremaa, Lõuna-Eesti, ajalooline Tartumaa (VH arenguvöönd), ajalooline Viljandimaa (Via Estica arenguvöönd) 18

19 7. Turismiarenduse ja -turunduse tõhus korraldus Kuitahes head visioonid ja strateegilised prioriteedid jäävadki paberile, kui nende elluviimiseks ei looda tõhusat institutsionaalset raamistikku ning ei eraldata piisavaid finants- ja inimressursse. Jõgevamaa turismiarenduse raamistik Tasand Riik Majandus- ja Kommunikatsiooni ministeerium EAS Turismiarenduskeskus Alusdokumendid Turismiseadus Riiklik Turismi Arengukava Regioon SA Lõuna-Eesti Turism Lõuna-Eesti Turismi Arengukava Maakond Jõgeva Maavalitsus JAEK MTÜ Jõgevamaa Turism Maakondlik turismiarenduse strateegia (arengukava) Turismi teemaplaneering KOV Via Hanseatica arenguvöönd Jõgeva l. Saare Torma. Jõgeva v. Tabivere Palamuse. Pala Mustvee Kasepää Via Estica arenguvöönd Pajusi Puurmani Põltsamaa v. Põltsamaa l. Arengukavad Üldplaneeringud 1 Antud skeemi kohaselt toimub Jõgeva maakonna turismiplaneerimine- ja arendus nelja tasandi institutsioonide poolt: 1) riik, 2) regioon (Lõuna-Eesti), 3) maakond ning 4) kohalikud omavalitsused. Maakonna tasandil on juhtiv roll turismi arendamisel Maavalitsusel, MTÜ-l Jõgevamaa Turism ning JAEKil, kes lähtuvad oma tegevustes Eesti riiklikust turismi arengukavast ja Lõuna-Eesti turismi arengukavast, samuti KOV-ide arengukavadest. Võimalik rollide jaotus olulisemate maakondlike institutsioonide vahel: Maavalitsus: maakondlik turismiarenduse strateegia, planeerimine, arendustegevuse (kaas)finantseerimine MTÜ Jõgevamaa Turism / JAEK: maakondliku turismistrateegia elluviimine, projektijuhtimine, turismiettevõtete nõustamine (sh rahastamisvõimaluste leidmisel), turismiettevõtete vahelise koostöö edendamine. KOV-ide tasandil toimub turismiarendus KOV-i siseselt (sh arengukavade, üldplaneeringute kaudu), samuti KOV-ide vahel (eeskätt arenguvööndi siseselt, kuid vastavalt vajadusele ka teiste KOV-idega) ning koostöös maakondlike institutsioonidega. 19

20 5. TURISMI SIHTALAD Võimaldamaks maakondliku turismiarenduse Visiooni 2020 täitmist, soovitame kehtestada Jõgeva maakonna Via Hanseatica (VH) arenguvööndis järgnevad turismi sihtalad 3 : ID Nimi KOV Pindala (km 2 ) 1 Endla Jõgeva v. 14,02 2 Jõgeva Jõgeva linn 1,05 3 Kasepää Kasepää v. 9,44 4 Kassinurme Jõgeva v. 1,53 5 Kodavere Pala v. 10,4 6 Kuremaa-Palamuse Jõgeva v., Palamuse v. 20,66 7 Kääpa Saare v. 24,83 8 Laiuse Jõgeva v. 25,69 9 Mustvee Mustvee linn 2,74 10 Pala Pala v. 3,09 11 Reastvere Torma v. 33,45 12 Saadjärve Tabivere v. 36,2 13 Saaremõisa Saare v., Tabivere v. 6,61 14 Torma-Tarakvere Torma v., Saare v. 13,07 15 Vaiatu-Rääbise Torma v. 14,11 16 Voore Saare v. 3,39 17 Võtikvere Torma v. 2,28 Sihtalade kokkuvõttev kaart on esitatud 6. peatükis Koondkaart. Käesolevas peatükis esitatkse turismi sihtalade olulisemad arenguvõimalused ja tingimused, mis tuginevad järgnevatel Jõgevamaa VH arenguvööndi situatsioonianalüüsil ning käesolevas Strateegias esitatud maakondlikel strateegilistel prioriteetidel (4. peatükk). Iga turismi sihtala puhul tutvustame: Sihtala kokkuvõtvat profiili, sh asukohta Jõgeva maakonnas Sihtala pikemaajalist arenguvisiooni (Visioon 2020) Arenguvõimalusi olulisemad turismiarendusprioriteedid Arengutingimusi eeldused arenguvõimaluste realiseerimiseks 3 Lähtuvalt käesoleva Strateegia eesmärgipüstitusest katavad ülaltoodud sihtalad vaid Via Hanseatica (VH) arenguvööndit, jättes seega välja nn Via Estica arenguvööndi (Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Pajusi vald ja Puurmani vald). Tervikliku maakondliku turismiarenduse huvides on sarnastel alustel turismi sihtalade kehtestamine ka Via Estica arenguvööndis. 20

21 1. Endla sihtala Nimi: Endla KOV: Jõgeva vald Pindala: 14,0 km 2 Turismiteemad: Juhtteema: Loodus Kõrvalteema: Kultuur Turistide sihtgrupid: Loodus- ja ökoturist Jalgrattaturist Kultuuriturist 1. Visioon (2020) Kvaliteetse ja mitmekülgse Endla Looduskaitseala (LKA) külastuskogemuse tagamine esmase toetava infrastruktuuri ja LKA-d täiendavate turismitoodete kaudu. 2. Arenguvõimalused Endla LKA kui põhilise sihtalasse saabumise põhjuse külastatavus on juba praegu intensiivne ning LKA-d külastavate turistide arv läheneb tipphooajal LKA koormustaluvusele. Samas puudub sihtalal elementaarne turismi toetav infrastruktuur, mis võib avaldada kaitsealusele looduskeskkonnale liigset koormust, rikkuda nõudlikuma turisti külastuskogemust ning seeläbi kahjustada Jõgevamaa kui turismipiirkonna mainet. Sihtala arengueesmärgiks on tagada Endla LKA kvaliteetne ja mitmekülgne külastuskogemus, pakkudes külastajatele esmast turismi toetavat infrastruktuuri LKA-ga piirneval territooriumil ning pakkudes loodus- ja kultuurihuvilisele turistile atraktiivseid tegevusi, sh sihtala loodusega tutvumise võimalusi väljaspool Endla LKA piire (seeläbi vähendades koormust kaitsealusele loodusele). Esmane toetav infrastruktuur Endla LKA külastajale, eelistatud asukohaga Toomas - Puhkeala rajamine (piknikukoht, mänguväljak) - Jookide, suupistete müük - Avalik internetipunkt - Loodusteemaliste toodete müük (meened, raamatud, videod jne) - Hooajalise majutuse võimalus (nt kämping, karavaniparkla) - Jalgrattaturistile rataste parkimise ja hooldamise võimalus Endla LKA külastust täiendavad turismitooted väljaspool Endla LKA piire - Matka- või õpperaja rajamine loodus- ja kultuurihuvilisele turistile (Kärde mägi, Ripuka linnamägi, Kärde rahumajake, Kärde mõisapark, ajalooline Liivimaa piir) - Vaatetorni rajamine Kärde mäele (siduda matkarajaga) - Kärde rahumajakese turismipotentsiaali ärakasutamine (nt hooajaline meenete ja käsitöö müük, ajalooline ekspositsioon, ajaloolised etendused) Asukoha tõttu Jõgevamaa põhjapiiril (Piibe mnt) ning tänu Endla LKA-le kui populaarsele turismiobjektile täidab sihtala Jõgeva maakonna/vh arenguvööndi turismivärava funktsiooni (vt. Koondkaart). Seetõttu on põhjendatud maakondliku turismiinfo edastamine sihtalal. Olemasolevate turistivoogude tõttu oleks eelistatud mehitatud maakondliku turismiinfopunkti (mtip) rajamine Endla LKA administratsiooni hoonesse Toomas, mida täiendaks Jõgevamaa turismikaart (infotahvel) maakonna piiril (nt Vägeva). 3. Arengutingimused Arvestamine Endla LKA eesmärkide ja piirangutega. 21

22 2. Jõgeva sihtala Nimi: Jõgeva KOV: Jõgeva linn Pindala: 1,1 km 2 Turismiteemad: Sport Kultuur Meelelahutus Teenindus Turistide sihtgrupid: Jalgrattaturist Kultuuriturist 1. Visioon (2020) Jõgeva linn on Jõgevamaa oluline logistiline sõlmpunkt, turismi toetava infrastruktuuri asukoht ning populaarne kultuuri-, spordi- ja meelelahutusürituste toimumiskoht. 2. Arenguvõimalused Tänu Jõgeva linna heale logistilisele asukohale ning mitmete oluliste turismi sihtalade lähedusele on Jõgeva sihtala arenguvõimaluseks olla Jõgevamaa peamisi turismiväravaid ning kvaliteetse toetava infrastruktuuri pakkuja. Lisaks on Jõgeva linn kui maakonnakeskus sobiv mitmesuguste rahvalike ürituste korraldamiseks, mis on atraktiivsed nii sise- kui välisturistidele. Olemasoleva turismi infrastruktuuri konkurentsivõime tõstmine - Majutus- ja toitlustusasutuste taseme tõstmine eesmärgiga turistidele kvaliteetsema teenuse pakkumine Täiendava toetava turismiinfrastruktuuri rajamine - Kesklinna piirkonda korraliku külalistemaja või hotelli rajamine, mis suudaks korraga teenindada ka grupituriste - Täiendavate toitlustuskohtade rajamine (grupituristide teenindamine) - Meelelahutusvõimaluste pakkumine sihtalal (nt. toitlustusasutuste juures õhtuse meelelahutuse võimalus) Külastuskeskuse kui maakondliku turismivärava potentsiaali ärakasutamine - Jõgeva turismiinfo kui maakondlik turismiinfokeskus (TIK) või punkt (mtip) - Jalgrataste laenutus ja hooldus - Piirkondlike meenete ja käsitöö müük (nt. Siimusti keraamika) Piiri pargi ärakasutamine tootearenduses - Terviserada - Spordivahendite rent (rattad, kepikõnni kepid, rulluisud) - Vabaõhuürituste korraldamine pargis (kontserdid, näidendid, laadad) Pedja jõe äärde puhkeala arendamine (valgustatud jalutusrajad, puhkeplats, lastemänguväljak, ujumiskoht, paadisõiduvõimaluse rajamine) - Eelistatult koostöös Jõgeva vallaga, kelle haldusalas on jõe vastaskallas 3. Arengutingimused Jõgeva linna sissesõit külalistesõbralikumaks Piisava tasemega toetava infrastruktuuri arendamine 22

23 3. Kasepää sihtala Nimi: Kasepää KOV: Kasepää vald Pindala: 9,4 km 2 Turismiteemad: 1. Kultuur (sh religioon) 2. Loodus Turistide sihtgrupid: Kultuuriturist Jalgrattaturist Loodusturist 1. Visioon (2020) Sihtala on Peipsiäärse kultuuriturismi edulugu tänu vanausuliste kultuuripärandi tasakaalustatud ning turistikesksele tutvustamisele. Lisaks on sihtala populaarne järveturismipiirkond. 2. Arenguvõimalused Kultuuriturism Sihtala tähtsaimaks turismiressursiks on Tänavkülla koondunud vanausuliste kultuuripärand, mis loob mitmekülgseid võimalusi tasakaalustatud kultuuri-, usundi- ja ka loometurismi arendamiseks. Vanausulistega seotud kultuuripärandit on olulise turismiressursina mainitud ka kavandatavas Riiklikus Turismi Arengukavas (ainukese konkreetse Jõgevamaad puudutava turismiressursina). Konkurentsivõimeliste kultuuriturismitoodete arendamist on siiani pärssinud mitmed asjaolud, sh vanausuliste kogukondade vahelised lahkarvamused turismiarenduse vajalikkuse ja iseloomu osas (sh kartus vanausuliste usundipärandit kommertsialiseerimise ees). Samuti puudub sihtalal piisav ettevõtlusaktiivsus ja kompetents. Sihtalal arendatavat kultuuriturismi tuleks mõtestada märksa laiemalt usunditurismist. Sihtala turismiatraktsiooniks ei pea olema ainult vanausuliste palvelad, vaid ka üldisemalt vanausuliste kultuuri- ja folklooripärand, mis on unikaalne nii Eesti kui Euroopa kontekstis. Selleks otstarbeks tasuks kaaluda palvelatest eraldiseisva vanausuliste külastuskeskuse rajamist Tänavkülla, kus turistidel oleks võimalik tutvuda vanausuliste kultuuri ja tavadega (sh usundipärandiga) aegadel, kui palvelate külastamine ei ole võimalik või koguduse liikmete poolt soovitav. Külastuskeskuses võiks toimuda lisaks vanausuliste kultuuri tutvustamisele ka temaatiliste suveniiride (sh käsitöö, ikoonid jms), kirjanduse müük jne. Soovitatav oleks ka piirkondliku köögi pakkumine, mis hetkel sihtalal puudub. Külastuskeskuse kaudu on võimalik broneerida professionaalsete giidide poolt läbiviidavaid ekskursioone palvelatesse selleks sobivatel aegadel (rikkumata koguduste liikmete privaatsust). Kultuuriturismi arendamine sihtalal peab igal juhul toimuma koostöös kohalike kogukondadega ning saama nende aktiivse toetuse (ideaalis põhinema nende initsiatiivil). Kuna vanausuliste pärand on jaotunud kogu Peipsi peale (sh Kallaste, Kolkja, Varnja), tasub kultuuriturismi arendada koostöös teiste vastavate piirkondadega, pakkumaks turistidele terviklikku Peipsiäärse kultuuriturismi elamust. See võimaldaks igal piirkonnal eristuda üksteisest ning vältida dubleerivaid turismitooteid. Järveturism Erinevate järveturismi toodete arendamine individuaal- ja grupituristidele, nt Järvekruiisid (nt Mustvee Omedu - Mustvee) Paadi- ja kanuumatkad Kalastusturism (suvi + talv) 23

24 Toetav infrastruktuur Praeguse seisuga puudub sihtalal konkurentsivõimeline turismi toetav infrastruktuur. Sihtala turismipotentsiaali realiseerimiseks oleks vaja täiendavat infrastruktuuri vähemalt järgnevates valdkondades: Hooajaline majutus individuaalturistile (kämping, karavan, kodumajutus, telkimine). Arvestades sihtala eripära ei ole soovitatav suuremahuliste majutusasutuste rajamine, milleks on sobivam Mustvee linn. Toitlustus, sh piirkondliku köögi pakkumine individuaal- ja grupituristidele Piirkonna traditsioonidest lähtuva tänavkaubanduse võimaluse (nn kaubatänav) loomine vanale Jõhvi-Tartu maanteele Maakondlik turismiinfopunkt (mtip) Tänavkülas (nt vanausuliste külastuskeskuses). 3. Arengutingimused Kohaliku ettevõtlusaktiivsuse ja kompetentsi tõstmine Turismi suhtes negatiivsete eelarvamuste kohalike elanike seas, sh vanausuliste kogukondade vaheliste erimeelsuste ületamine Vanausuliste privaatsuse tagamine kultuuriturismi arendamisel 24

25 4. Kassinurme sihtala Nimi: Kassinurme KOV: Jõgeva vald Pindala: 1,5 km 2 Turismiteemad: Kultuur (muinasajalugu) Loodus Turistide sihtgrupid: Kultuuriturist Loodusturist Jalgrattaturist 1. Visioon (2020) Populaarne pärimuskultuuri- ja ajaloohuviliste peatuspaik ning temaatiliste ürituste toimumiskoht. 2. Arenguvõimalused Kassinurme sihtala arenguvõimaluseks on pärimuskultuuri- ja ajaloohuvilistele turistidele looduses viibimise võimaluse pakkumine. Olemasolevate arendusprojektide teostamine (sh. linnus, mütoloogiafestival) Laiemale kliendisegmendile vabaõhuürituste korraldamine (matkad, laadad) Hooajalise temaatilise ööbimisvõimaluse rajamine (jalgrattaturistitele, matkajatele, karavanituristitele) sihtalale linnamäe lähedusse (nt. püstkoja sarnased kämpingumajad, karavaniparkla, telkimisplats) Koostöövõimaluste arendamine Jõgeva linna külastuskeskusega - Kassinurme tutvustamine sh. matkaradade pakkumine - Jalgrattamarsruut Jõgeva-Kassinurme 3. Arengutingimused Looduskeskkonna terviklikkuse säilitamine 25

26 5. Kodavere sihtala Nimi: Kodavere KOV: Pala vald Pindala: 10,4 km 2 Turismiteemad: 1. Loodus 2. Kultuur Turistide sihtgrupid: Loodusturist Kultuuriturist Jalgrattaturis Karavaniturist 1. Visioon (2020) Kodavere sihtala on populaarne järveturismipiirkond ja peipsiäärse kultuuriturismi oluline verstapost. 2. Arenguvõimalused Sihtala kultuuriturismipotentsiaali realiseerimiseks oleks soovitatav vähemalt ühe Eesti tähtsusega kultuuriturismiobjekti rajamine. Arvestades Kodavere kui kunagise kihelkonnakeskuse staatust võiks see olla seotud Kodavere kihelkonnaga. Ühe võimalusena tasub kaaluda eesti keele pärandit eksponeerivat Eesti Keele Koda, kus oleks kaasaegsete tehniliste vahendite abil võimalik tutvuda eesti keele (ja teiste soome-ugri keelte) tekkelooga, erinevate murrete ja murrakutega (sh Kodavere murrak). Nimelt hetkel puudub seda tüüpi muuseum või keskus Eestis, nõudlust aga võib eeldada nii sise- kui välisturistide poolt. Oluliseks turistisegmendiks on ka kooliõpilased (sh võimalus koostööks Palamuse Kihelkonnakoolimuuseumiga). Consumetric on antud idee osas konsulteerinud Eesti Keele Instituudiga, kes on väljendanud valmidust idee edasiarendamiseks. Täiendava võimalusena tasub kaaluda Kodavere kihelkonna koduloolise pärandi eksponeerimist. Sihtala arenguvõimaluseks on ka olemasoleva turismiettevõtluse tugevdamine. Eesmärgiks võiks olla tõsta valmidust grupituristide vastuvõtmiseks, mitmekesistada nende kogemust ja tõsta pakutava turismitoote kvaliteeti. Sihtala (sh kogu Peipsiäärse) turismitoote mitmekesistamiseks ja sihtalal mitteööbivate turistide paremaks teenindamiseks oleks soovitatav vähemalt ühe iseseisva grupitoitlustusvõimaluse loomine (potentsiaalselt mõne olemasoleva majutusettevõtte juures ning eelistatult piirkondliku köögiga (Kodavere köök?). Samuti tasub tõsta järveturismitoodete valikut ja kvaliteeti, realiseerimaks sihtala looduslikke eeldusi. 3.Arengutingimused Säilitada Kodavere küla ajalooline miljööväärtuslikkus Olemasolevate turismiettevõtluse toetamine, sh finantseerimisvõimaluste tekitamine Kvalifitseeritud teenindava ja abipersonali tekitamine piirkonda 26

27 6. Kuremaa-Palamuse sihtala Nimi: Kuremaa-Palamuse KOV: Jõgeva v., Palamuse v. Pindala: 20,7 km 2 Turismiteemad: Konverents Kultuur Loodus Sport Turistide sihtgrupid: Konverentsiturist Kultuuriturist Pereturist Loodusturist Jalgrattaturist 1.Visioon (2020) Kuremaa järve ümber koondunud multifunktsionaalne turismipiirkond. 2. Arenguvõimalused Sihtala koosneb kahest teineteist täiendavast turismikeskusest, millest mõlemal võiks olla oma kindel spetsialiseerumine. Palamuse alevikul on turismipotentsiaal piirkonna kultuurikeskusena, kus asuksid sihtala kultuuri-ja ajaloovaatamisväärsused ning toimuksid kultuuriüritused. Kuremaa alevikul on eeldusi korporatiivturismi teenindava paigana ning toetava infrastruktuuri asukohana. Palamuse kui kultuurikeskuse tugevdamine sise- ja välisturistile - Kihelkonnakoolimuuseumi atraktiivsuse tõstmine väliskülastaja jaoks - Vendade Lutsude pärandi põhjal uute turismitoodete arendamine: o Nt. Theodor Lutsuga seonduv Eesti vanema filmi keskus/muuseum - Spetsiifiliste koolituste või kultuuriürituste korraldamine muuseumi ruumides - Kammer- ja jazzmuusika kontserdid (miljööväärtuslik Goldbergi villa kui võimalik asukoht) - Toetava infrastruktuuri rajamine (sh kvaliteetne majutus ja toitlustus) Konverentsiturismi arendamine Kuremaa alevikus - Konverentsikeskuse arendamine (korporatiivturism, incentive üritused). Arvestades Kuremaa aleviku eeldusi aktiivse puhkuse võimaluste pakkujana on Kuremaa lisaks konverentside toimumispaigana suure potentsiaaliga ka firmaürituste läbiviimiseks. Asukoht pakub piisavalt privaatsust, Kuremaa mõis pakub häid võimalusi siseürituste läbiviimiseks, Kuremaa Tervisespordikeskus erinevaid sportimisvõimalusi, Kuremaa järv ja ümbritsev loodus pakub looduses viibimise ja aktiivse puhkuse võimalust. - Gruppidele sobiva majutuse- ja toitlustuse rajamine Loodus- ja pereturismiks vajaliku toetava infrastruktuuri rajamine Kuremaa järve äärde - järve hooldamine ja supluskohtade arvu suurendamine - rannaala arendamine (hooajaliste majutusvõimaluste rajamine) - aktiivse puhkuse võimaluste laialdasem pakkumine Golfiturismi arendamine Kuremaal (kattuv sihtgrupp konverentsiturismiga) 3. Arengutingimused Pikaajalise ja läbimõeldud turismiarengukava olemasolu. Olulisel kohal Palamuse ja Jõgeva valdade koordineeritud koostöö, kindlustamaks sihtalal asuva kahe turismikeskuse omavahelise täiendamist ja vältimaks toodete dubleerimist sihtala siseselt. Kuremaa järve koordineeritud arendamine. Kuremaa aleviku poolne järve ala on juba praegu erinevate projektide ja arenguplaanidega kaetud, samas kui Palamuse valla poolne järve ala on hetkel hooldamata ja turismipotentsiaal kasutamata. Samas ressurss on ühine ja selliselt võiks seda ka arendada. 27

28 7. Kääpa sihtala Nimi: Kääpa KOV: Saare vald Pindala: 24,8 km 2 Turismiteemad: Kultuuriturism Pereturism Loodusturism Turistide sihtgrupid: Pereturist (1.Sise-, 2.Välis-) Kultuuriturist Loodusturist 1.Visioon (2020) Eesti külastatavamaid pereturismipiirkondi, mille atraktiivsus põhineb eesti folkloori ainelistel algupärastel turismitoodetel, vaheldusrikkal loodusel ja kvaliteetsel toetaval infrastruktuuril. 2.Arenguvõimalused Sihtala arengu mootoriks saab olema Kalevipoja Teemapark, mille kontseptsioon on üks maakonna uuenduslikumaid. Turismi- ja puhkemajandusliku potentsiaali realiseerimiseks peab teemapargi tootearendus olema võimalikult kliendikeskne. Olemasoleva projekti kohaselt on teemapark suunatud järgnevatele sihtgruppidele: siseturistid (sh lastega pered), välisturistid ning peamiseks magnetiks on Kalevipoja eepose tutvustamine erineval moel. Consumetricu hinnangul võiks teemaparki mõtestada pigem kogupere- kui kultuuriturismitootena, kus eesti folkloori tutvustamine on tasakaalustatud atraktiivse meelelahutusega nii lastele kui lastevanematele. Sellist positsioneerimist põhjendab ka lastele suunatud teemaparkide vähesus Eestis ning eeldatavasti kasvav nõudlus kvaliteetse / intelligentse kogupereturismi järele (sh arvestades sündivuse kasvu, elatustaseme tõusu). Sihtala peamiseks arenguvõimalusena näeme mitmekülgse toetava infrastruktuuri ja teenuste/toodete tekkimine Kalevipoja Teemapargis ja selle läheduses, mille tulemusel sihtala külastajatel võimalik kogeda terviklikku turismi- ja puhke-elamust, maksimeerida sihtala territooriumil veedetud aega ja sooritatud kulutusi. Toetav infrastruktuur võiks sisaldada järgnevat: Hooajaline majutus ja toitlustus, sh gruppidele o Hooajaline kämpingu / hosteli tüüpi majutus o Aastaringse kodumajutuse võimalused Telkimisplats Karavaniparkla Meenepood Rattalaenutus Paadilaenutus Oluline on integreerida sihtalal paiknevad turismiressursid turunduslikult ühtseks tooteks/kogemuseks, et võimalikult mitmed sihtala ettevõtted saaksid osaleda piirkonna turismisektori kasvus. Näiteks võib teemapark kaaluda ühispakettide arendamist Koseveski Puhkemajaga (ööbimine Koseveskis, paadisõidud Koseveskist Kääpasse ja Kaiu järveni), mis võiks samuti sisaldada Kalevipojaga seonduvaid tunnuseid. Sarnaselt tasub otsida võrgustumisvõimalusi teiste Jõgevamaa pereturismi objektidega, nt Elistvere Loomapark. 3. Arengutingimused Tootearendus: o Tõsta teemapargi kui turismitoote atraktiivsust täiendavate atraktsioonide rajamise kaudu, pidades silmas lapsi kui teemapargi peamist sihtgruppi 28

29 o Piirkonna elanike kaasamine tootearendusse / toetavate teenuste ja infrastruktuuri pakkumisse o Võrgustumine teiste sihtala, valla ja maakonna turismiettevõtetega (nt. Koseveski Puhkemaja, Elistvere Loomapark) Turundus: o Soovitame kaasata teemapargi arendusse erasektori taustaga teemapargi operaatori, kelle ülesandeks on arendada ja turundada teemaparki lähtuvalt teemapargi missioonist ja kooskõlas turismiettevõtluse heade tavadega. 29

30 8. Laiuse sihtala Nimi: Laiuse KOV: Jõgeva vald Pindala: 25,7 km 2 Turismiteemad: Kultuur Loodus Turistide sihtgrupid: Kultuuriturist Loodusturist Jalgrattaturist 1.Visioon (2020) Ajaloo- ja loodushuvilise turisti hooajaline peatuspaik. 2.Arenguvõimalused Arvestades Laiuse paiknemist Jõgeva-Mustvee maantee kui perspektiivse turismitee vahetus läheduses ja oluliste turismiressursside paiknemist sihtalal omab Laiuse sihtala potentsiaali ajalooja loodushuvilise turisti hooajalise peatuspaigana. Turismipotentsiaali suuremaks ärakasutamiseks on alljärgnevad arenguvõimalused: Laiuse linnusevaremete turismipotentsiaali realiseerimine: - temaatiliste ürituste, laatade, suvepäevade korraldamine (traditsioonilise üritusesarja olemasolu) - suveperioodil regulaarsete ajalooliste etenduste korraldamine - Piirkondlike meenete ja käsitöö müük Laiuse voore atraktiivsem pakkumine: - vaateplatvormi rajamine - matka- või loodusõpperaja rajamine - aktiivse puhkuse võimaluse pakkumine turismihooajal (jalgrataste rent, kepikõnni vahendid) - hooajalise toitlustamise pakkumine (nt. suupistete müük) 30

31 9. Mustvee sihtala Nimi: Mustvee KOV: Mustvee linn Pindala: 2,7 km 2 Turismiteemad: Spaa, taastusravi Loodus (järveturism) Sport (veespordialad) Kultuur Konverents Turistide sihtgrupid: Vt. ülal 1. Visioon (2020) Eesti juhtiv järvekuurort. 2. Arenguvõimalused Mustvee loodusressursid loovad head eeldused järvekuurordi arendamiseks, mille põhimagnetiks on Peipsi järvega seonduv infrastruktuur ning mida ilmestab Mustvee kui erinevate usunditekultuuride ristumiskoha staatus. Olgugi et järvekuurordi mõiste on Eestis suhteliselt uus, leidub ka Põhja-Euroopas rohkesti näiteid järvepiirkondade turismipotentsiaali realiseerimisest (nt. Kagu-Soome järvistud, Vänerni järve ümbrus Rootsis) Antud piirkondade turismiarendusel- ja turundusel on mitmed sarnased tunnused: Järv on oluline osa linna / piirkonna turunduslikust sõnumist. Terviklikkus / mitmekülgsus turismitoode ei piirdu kitsamas mõistes järvega Pakutakse erinevaid aktiivse puhkuse võimalused lähtuvalt antud piirkonna võimalustest Eelnevate näidete põhjal võib Mustveele kui Peipsi piirkonna loogilisele turismi tõmbekeskusele soovitada järgnevaid arengusuundi: Mustvee linna turismi- ja puhkekeskkonna arendamist tuleks näha kompleksse ülesandena, mille puhul siiani maakonna / linna tähelepanukeskmes olnud Mustvee Sadam moodustab vaid ühe, olgugi et olulise osa. Mustvee kui järvekuurorti keskseteks objektideks (turismimagnetiteks) võiksid olla 1) suplusrand koos promenaadiga 2) reisi- ja jahisadam ning 3) kaasaegne spaa-hotell. o Sadam Sadam olgu multifunktsionaalne peaks pakkuma lisaks purjetamisele / paadisõidule/kruiisidele ka erinevaid veespordivõimalusi o Rand o Spaa-hotell Mustvee Peipsi ranna-äärse ala arendus peaks keskenduma turismi- ja puhkemajandusele, piirata tuleks sellega mitteühilduvaid arendusprojekte (nt tootmine) Turismimajanduslikust seisukohast on Mustvee linna huvides kõrgetasemelise / kvaliteetse spa-hotelli rajamine, kuna: Peipsi piirkonnas / Jõgeva maakonnas hetkel spaa puudub, Mustveel sobivaim asukoht. Sihtgrupina nii siseturistid, kui välis. sh Soome (Tallinna, avatava Kotka-Sillamäe laevaliini kaudu, Venemaalt) Tekitaks aastaringse nõudluse, Looks töökohti, kasvataks linna elanikkonda 31

32 Tekitaks nõudlust täiendavate turiste teenindavate ettevõtete järele (sh toitlustus, aktiivse puhkuse pakkujad jne ) Lisaks tasub soodustada eri kvaliteeditasemega majutusasutuste võrgustiku rajamist (sh hostel, külalistemaja, hotell) Hooajalisuse vähendamiseks arendada talvise järveturismi tooted (sh kalaturism, jääpurjetamine, mootorsaanidega sõitmine, autode jäärajasõit jms). Mustveel on eeldused kahe turismi kõrghooaja (suvi, talv) jaoks. Koostöö teiste Euroopa järveturismi piirkondadega (kogemuste vahetamine, investorite meelitamine jms) 32

33 10. Pala sihtala Nimi: Pala KOV: Pala vald Pindala: 3,1 km 2 Turismiteemad: 1. Sporditurism 2. Loodusturism Turistide sihtgrupid: Jalgrattaturist Pereturist Loodusturist 1.Visioon (2020) Pala sihtala on populaarne puhke- ja peatuskoht Peipsi piirkonda külastavale spordihuvilisele turistile, kelle jaoks on sihtalal loodud soodsad tingimused eri spordialade harrastamiseks ja majutuseks/toitlustuseks. 2. Arenguvõimalused Sihtala peamiseks arenguvõimaluseks on Pala kui Peipsi piirkonna spordikeskuse (ning seeläbi ka sporditurismi keskuse) maine kujundamine. Arvestades jalgrattaturismi kasvuperspektiive, tasub sihtalal keskenduda jalgrattaturistidele ja jalgrattaspordihuvilistele turistidele vajaliku tervikliku keskkonna arendamisele, sh: Eri raskusastmega jalgrattaradade rajamine Jalgrataste hooldus ja laenutus Telkimisplats Hooajalise kämpingu või hosteli tüüpi majutusvõimaluse loomine koos toitlustusvõimalusega Mitmesuguste spordialade harrastamiseks vajaliku infrastruktuuri rajamine (nt tennis, võrkpall, tehiskaljuronimine, ekstreemsport). Lisaks jalgrattaturistidele võib Palal peatumine huvi pakkuda ka autodel, karavanidel ja mootorratastel reisivatele individuaalturistidele ja väiksematele gruppidele. Sihtala jaoks on võtmetähtsusega koostöö naaberpiirkondadega. Eeskätt tasub teha tootearendusja turundusalast koostööd Saare vallaga, sh seoses kavandatava Kalevipoja Teemapargiga: Kalevipoja-temaatiliste spordivõistluste korraldamine Palal (nt Kalevipoja Rattamaraton, Kalevipoja Jooks, Kümnevõistlus) Pereturistile suunatud aktiivse puhkuse pakettide pakkumine koostöös Kalevipoja Kojaga, Koseveski Puhkemaja / Voore Külalistemajaga 3.Arengutingimused Teede seisukord vajab parandamist (sh Pala-Moku) Sihtala arendamiseks vaja kaasata erasektori kompetentsi ja ressursse. Kaaluda mõisa ümbruse miljööväärtuslikkust kahandava nõukogude-aegse arhitektuuri pärandi (suurfarm, heinaseemnekuivati) lammutamist 33

34 11. Reastvere sihtala Nimi: Reastvere KOV: Torma vald Pindala: 33,5 km 2 Turismiteemad: Loodus Kultuur Turistide sihtgrupid: Loodusturist Kultuuriturist Jahiturist Jalgrattaturist 1. Visioon (2020) Reastvere sihtala pakub turistile ehedat elamust Eesti loodusest ja Muinas-Eesti tavadest, toetades seda vajaliku infrastruktuuriga (sh majutus, toitlustus). Sihtala on orienteeritud eeskätt loodus- ja ajaloohuvilisele turistile (nii sise- kui välis), samuti jahi-, jalgratta-, ekstreemspordi- ja motospordituristile. 2. Arenguvõimalused Sihtala arendamisel on keskne roll Linnuse talul kui end juba tõestanud turismitootel. Olemasolevatest turismiressurssidest omab enim arenduspotentsiaali Reastvere Linnamägi, mille läheduses tasub kaaluda Muinas-Eestiga seotud temaatiliste turismitoodete arendamist, tutvustamaks nii sise- kui välisturistide tolleaegset elu-olu, tavasid ja uskumusi. Seejuures tuleks eelistada interaktiivseid turismitooteid, mis omaksid nii hariduslikku kui meelelahutuslikku mõõdet. (nt.aktiivseid tegevusi võimaldav vabaõhumuuseum, teemapark). Turistide sihtgrupiks seda tüüpi toodetele on eeskätt ajaloo- ja kultuurihuvilised välis- ja siseturistid, samuti Eesti kooliõpilased. Piisava nõudluse korral Muinas-Eestiga seotud turismitoote järele võib olla põhjendatud täiendava majutus- ja toitlustuskapatsiteedi rajamine (sh gruppidele). Lisaks pakub sihtala rohkeid võimalusi olemasolevate ökoturismitoodete edasiarendamiseks (sh matkarajad, loomade-lindude vaatlemine, Eesti soo- ja rabamaastiku tundmaõppimine jpm), mida on võimalik siduda terviklikeks turismipakettideks koos Muinas-Eesti temaatikaga (nt Luusika soo külastamist võib teatud tingimustel turundada ühtaegu loodus- kui folklooriturismitootena). Tootearendus- ja turundusalast koostööd tasub teha eeskätt SA-ga Kalevipoja Koda (Kalevipojateemalised ühispaketid), samuti teiste Jõgevamaa ja Eesti folkloori- ja pärimusturismi eestvedajatega. 3.Arengutingimused Reastvere linnamäe ümbruse arendamisel tuleb pidada kinni muinsuskaitseobjektidele ja NATURA 2000 aladele esitatavatest nõudmistest. 34

35 12. Saadjärve sihtala Nimi: Saadjärve KOV: Tabivere vald Pindala: 36,2 km 2 Turismivaldkonnad: 1. Loodusturism 2. Sporditurism 3. Kultuuriturism Turistide sihtgrupid: Loodusturist Pereturist Jalgrattaturist 1.Visioon (2020) Eesti oluline loodus- ja järveturismi piirkond tänu Vooremaa unikaalsetele maastikulistele eeldustele. 2.Arenguvõimalused Saadjärve sihtala oluliseks arenguvõimaluseks on loodus- ja järveturismi arendamine. Kuna sihtala mitmed olulised loodusressursid (Saadjärv, Voore Maastikukaitseala) jäävad osaliselt ka Tartu valla piiridesse on sihtala arendamiseks oluline koordineerida arendustegevust koostöös Tartu vallaga. Koostöövajadust lisab ka asjaolu, et mitmed olulised sihtala turismi mõjutavad turismiressursid asuvad Tartu valla piirides Saadjärve Jahtklubi, Saadjärve Looduskeskus, kavandatav Jääaja muuseum. Tabivere valla jaoks on suureks võimaluseks Tartu valla piirides asuvate turismiressursside ärakasutamine Tabivere valla turismitegevuse aktiviseerimisel. Järveturismi arendamine - Saadjärve koordineeritud turismiarendus. - kogu Saadjärve hõivamine erinevate tegevuste pakkumiseks järvel, veespordivõimaluste pakkumine ka Tabivere valla poolsel Saadjärvel - paadisadama rajamine Saadjärve Tabivere valla piiridesse, mis võimaldaks ära kasutata Saadjärve Jahtklubi tegevust, erinevate alguspunktidega paadisõitude pakkumine järvel. - veespordiürituste korraldamine Saadjärvel - Tabivere randa puhkeala arendamine (wc, pesemisvõimalus) - järveturismiga sobivate majutuskohtade rajamine (kämpingud, karavaniparkla, mökkid) - aastaringse toitlustusasutuse rajamine - ümber Saadjärve matka- ja rattaraja rajamine - Raigastvere järve ümbruse arendamine loodusturismi piirkonnaks - ujumisvõimaluste parendamine (vaatetorni lähedusse) - puhkeala arendamine (hooajaline majutus sh. telkimisplats, karavaniparkla) - matkaradade pakkumine järve ümbruses Ajaloolise Äksi kihelkonnakeskuse (praegu osa Voldi külast) arendamine turistide jaoks atraktiivseks peatuspaigaks: - Iseseisva identiteedi taastamine ning ajaloolise nime andmine, nt. Vana-Äksi - Äksi Kihelkonnamuuseumi rajamine (sh O.W.Masingu tutvustamine), Saadjärvel ajaloo jooksul veespordiga seotud tegevuste kajastamine) - Saadjärve Jalgrattasõitjate Seltsi pärandi ärakasutamine juba praegu piirkonnas populaarse jalgrattaturismi edasiarendamiseks. Ekspositsioon kihelkonnamuuseumis, ajaloolise raja pakkumine turistidele, traditsioonilise jalgrattavõistluse korraldamine ajaloolisel rajal vms. 35

36 - Temaatiliste jalgrattamatkade pakkumine (nt. Järvemõisate tuur ) Äksi nõid Hermine Jürgensiga seotud turismitoote rajamine (Nt. nõiamaja, Äksi Volbriöö kui piirkondliku regulaarürituse käivitamine) Elistvere loomapargi arendus Elistvere loomapark kui Jõgevamaa külastatuim turismiatraktsioon on sihtala jaoks oluliseks ressursiks ja annab mitmeid võimalusi arendustegevuseks ja sihtala atraktiivsuse tõstmiseks. - Toetav infrastruktuur Elistvere loomapargi vahetus läheduses Lisaks praegu olemasolevale projektile Elistvere looduskooli rajamisele tuleks Elistvere loomapargi külastuselamise tõstmiseks kaaluda mitmete teenuste pakkumist: aastaringne toitlustamisteenus Elistvere loomaparki ja sihtala külastavale inimesele, loomapargi ja looduseteemaliste meenete müük, aktiivsete tegevuste pakkumine loomapargi vahetus läheduses (nt. ratsutamine, jalgrataste rent), lihtsama majutusvõimaluse rajamine Elistvere loomapargi lähedusse, karavaniplatside rajamine. - Elistvere loomapargi ligipääsetavus Paljude külastajate jaoks jääb Elistvere täna kättesaamatusse kaugusesse ebapiisava transpordiühenduse tõttu. Autoga reisija jaoks ei ole teeolud piisavalt kvaliteetsed ning kaaluda võiks korraliku teekattega tee rajamist Elistvere loomapargist Piibe maanteeni. Autota reisijate teenindamiseks oleks võimaluseks spetsiaalse bussiliini käivitamine. Mainitud bussiliin nn. Elistvere Ekspress võiks turismihooajal tuua külastajaid Elistverre Tabivere rongijaamast. Rööbasbussi (liin Jõgeva-Tartu vahel) liini käivitumine võimaldaks mainitud bussiliini regulaarset sõitmist suveperioodil Tabivere rongijaama ja Elistvere loomapargi vahel. Nädalavahetustel oleks nõudlus olemas ka suurematest linnadest (Tartu, Tallinn) bussiliini käivitamisel. - Jääaja muuseumi ärakasutamine Elistvere loomapargi tootearenduses. Jääaja loomade topiste eksponeerimine (mammut). 3. Arengutingimused Maastikukaitseala miljööväärtuslikkuse säilitamine Sihtala koordineeritud arenguks kahe omavalitsuse (Tabivere vald,tartu vald) ja turismiettevõtjate koostöö 36

37 13. Saaremõisa sihtala Nimi: Saaremõisa KOV: Saare vald Pindala: 6,6 km 2 Turismiteemad: Loodus Turistide sihtgrupid: Loodusturist Jalgrattaturist Pereturist 1. Visioon (2020) Jõgevamaa atraktiivsemaid loodusturismi piirkondi. 2. Arenguvõimalused Sihtala turismimajanduslik potentsiaal tugineb eeskätt loodusressurssidel, sh Saare mõisa ürdiaial, Saarjärve looduspargil ja Mällo Talu Rosaariumil. Seega on enim põhjendatud orientatsioon loodusturismile ja turistile. Loodusturism (looduspõhine turism) on vastutustundlik looduspiirkondades reisimine, mis on keskkonnasõbralik ning soodustab kohalike elanike heaolu, samas pakkudes kvaliteetset kogemust, mis ühendab külastajat loodusega 4. Loodusturismi sihtgrupp sisaldab nii sügavamate loodus- ja keskkonnaalaste teadmiste ja huvidega ökoturiste (kitsam sihtgrupp) kui ka üldisemalt loodushuvilisi turiste, kes soovivad vaba aega looduses veeta (laiem sihtgrupp). Eestis on põhjendatud loodusturismitoodete arendamine laiemale loodusturistide sihtgrupile, arvestades siseturu väiksust ning Eesti looduskeskkonna mõõdukat atraktiivsust globaalsel ökoturismiturul. Sihtala ressursid loovad eeldused laiemas mõistes loodusturismitoodete arendamiseks, kus lisaks floora ja faunaga tutvumisele pakutakse turistile teadmisi ja kogemusi eesti loodusega seotud pärimuste, tavade, rahvusköögi, rahvameditsiini, aianduskultuuri jm kohta. Arvestades sihtala suhtelisi ressursse Jõgevamaa kontekstis on põhjendatud tootearenduslik rõhuasetus taimeriigile / taimestikule. Selles valguses võib sihtala keskseks turismiressursiks ja perspektiivikaimaks turismitooteks pidada Saare mõisakompleksi ürdiaeda, mille baasil on võimalik välja arendada terviklik ürdikeskus, mis pakuks loodushuvilistele turistidele järgnevaid tooteid / teenuseid: Ekskursioonid ürdiaias ja loodusõpperadadel Ravim- ja maitsetaimede (sh ürdikultuuri ) sise-ekspositsioon Temaatiline degusteerimine ja toitlustus nn ürdirestoranis Ürdipood - võimalus osta kohalikke ürte meenetena Loodusharidus Ürdikeskuse tootearenduses võib aluseks võtta olemasoleva Saialille projekti, kuid soovitatav on projekt kaasajastada muutunud turutingimustele, sh vastavusse viia turu nõudlusega ning koostada professionaalne äriplaan. Ürdiaeda täiendava hooajalise turismitoote potentsiaali omab Mällo talu rosaarium. Rosaariumid kui turismitooted on levinud mitmel pool Euroopas ning võitmas populaarsust ka Eestis (nt Põltsamaa Roosiaed). Roosiaia sihtgrupid kattuvad suures osas ürdiaiaga. Kohapealne ettevõtlusinitsiatiiv ja inimressurss on olemas, kuid toote kommertsialiseerimist takistab halb teede kvaliteet, samuti kohapealse ettevõtluse arendamiseks vajaliku internetiühenduse puudumine. 4 Allikas: Report of the Ecotourism/Heritage Tourism Advisory Committee, September 1997 (USA) 37

38 Hooajalist majutusteenust võiks sihtalal pakkuda Saarjärve äärne kavandatav külalistemaja, mille klientide sihtgrupiks oleks muuhulgas ka ürdikeskuse külastajad. Lisaks koostööle sihtala siseselt tasub kaaluda tootearenduse ja turunduse alast koostööd teiste maakonna turismiettevõtetega, nt Elistvere Loomapark, Kalevipoja Teemapark, Voore Külalistemaja. 3.Arengutingimused Ürdiaed: Olemasoleva projekti kaasajastamine, äriplaani koostamine Kvalifitseeritud operaatori kaasamine Vähemalt ühe hoone renoveerimine aastaringseks kasutuseks Saarjärve Keskkonnakaitse nõuetest (sh Saarjärve looduspargi kaitse-eeskirjast) kinnipidamine mistahes turismiarendustegevuses Mällo talu rosaarium Saare mõisa Voore tee tolmuvabaks tegemine (vastasel juhul raskesti ligipääsetav) Internetiühenduse tekitamine piirkonda 38

39 14. Torma-Tarakvere sihtala Nimi: Torma-Tarakvere KOV: Torma v., Saare v. Pindala: 13,1 km 2 Turismiteemad: 1. Loodus 2. Kultuur Turistide sihtgrupid: Loodusturist Kultuuriturist Jalgrattaturist 1.Visioon (2020) Sihtala pakub meeldejäävaid elamusi Peipsi piirkonda külastavale loodus- ja kultuurihuvilisele turistile tänu ajaloolistele vaatamisväärsustele ja aktiivse ning looduslähedase puhkuse võimalustele. 2.Arenguvõimalused Torma aleviku piiratud miljööväärtuslikkuse ja atraktiivsuse tõttu näeme sihtala turismiarengu raskuskeset väljapool Torma alevikku, sh Torma kiriku ümbrust, Rahuoruparki, Tarakveret ja Jaamat. Asukoha ja suhtelise atraktiivsuse tõttu läbitakse sihtala tulevikus pigem läbisõidul kui reisi peamise sihtkohana. Seega ei ole esialgu põhjendatud suuremahuliste investeeringute tegemine majutus- või toitlustusettevõtlusesse. Pigem võiks sihtala territooriumil keskenduda järgnevatele arendusprioriteetidele: o 1-2 Eesti kontekstis atraktiivsete turismitoodete arendamine, mis põhjendaks sihtala külastamist Peipsi piirkonnas / Jõgevamaal reisivate turistide poolt Nt. postkaartide muuseum Jaamas (konsulteeritud on Eesti Postimuuseumiga, koostöövalmidus kinnitatud), looduslähedane puhketurism Tarakveres, C.R. Jakobsoni muuseum o Väheseid investeeringuid nõudvate puhke- ja peatuskohtade rajamine või laiendamine sihtala miljööväärtuslikesse piirkondadesse (nt rahuorupark, kirikupark) o Tihe tootearendus- ja turundusalane koostöö piirkonna teiste turismiettevõtetega (ristturundus, ühispaketid) Tarakvere mõisa arenguperspektiiviks on tervikliku puhkekompleksi rajamine looduslähedast puhkust / lõõgastust otsivatele turistidele. Arvestades Tarakvere mõisahoone baltisaksa pärandit võiks oluliseks turistide sihtgrupiks olla vanemas eas saksa turistid. Tänu Linnutaja mäe seotusele Kalevipoja legendidega omab võtmetähtsust turundusalane koostöö Kalevipoja Teemapargiga. Jaama osalemine sihtala arengus eeldab, et ajalooliselt Torma postijaamale on võimalik anda jätkusuutlik turismimajanduslik funktsioon (nt. Postiajaloo muuseum, ürituste korraldamine, külalistemaja vms). Hooajalise maakondliku turismiinfopunkti (mtip) rajamine Torma alevikku 3.Arengutingimused Sihtala oluliseks arengutingimuseks on tolmuvaba Torma-Voore tee rajamine. Praeguse tee seisukorra juures jääb sihtala enamus turistide reisimarsruutidest välja. Samas hea kattega tee korral võiks Voore-Torma teest areneda maakondliku tähtsusega turismitee. Samuti on oluline piirkonna ettevõtluse aktiveerimine, sh turismiettevõtluse soodustamine piirkonnas. Kvalifitseeritud teenindava personali koolitamise vajadus turismiettevõtjatel on raskusi kohapealse tööjõu leidmisega 39

40 15. Vaiatu-Rääbise sihtala Nimi: Vaiatu-Rääbise KOV: Torma vald Pindala: 14,1 km 2 Turismiteemad: 1. Loodus 2. Taluturism Turistide sihtgrupid: Loodusturist Jalgrattaturist 1.Visioon (2020) Vaiatu-Rääbise on populaarne suvehooaja puhkepiirkond Jõgevamaad avastavale individuaalturistile, kellele pakutakse mitmekülgseid ajaveetmisvõimalusi alates lühiajalisest peatusest mitmepäevase taluturismini. 2.Arenguvõimalused Vaiatu-Rääbise sihtala peamine arenguvõimalus on pakkuda puhke- ja ööbimisvõimalust Mustvee- Jõgeva maanteed läbivaid turistidele, kellest enamus on eeldatavasti individuaalturistid. Perspektiivikaimaks turistisegmendiks on jalgrattaturistid. Lisaks võib arvestada piirkonda läbivate auto- ja karavanituristidega. Sihtala võib olla sobiv nii sise- kui välisturistile. Sihtala ressursid võimaldavad pakkuda turistidele lisaks olemasolevatele puhkevõimalusele hooajalist kämpingu või hosteli tüüpi majutusteenust (Vaiatul paisjärve läheduses, Tõikveres) koos piiratud toitlustusvõimalusega, lisaks on perspektiivi taluturismil (Rääbise). Kaaluda tasub ka esialgu väiksemahulise telkimisplatsi ja karavaniparkla rajamist. Aktiivse puhkuse teenuste seas võib kaaluda ratsaturismi (Rääbisel), samuti jalgsi- ja jalgrattamatkaradade arendamist (sh ajaloolise Katariina tee radadel). 3.Arengutingimused Peamiseks arengutingimuseks on kohapealse turismiettevõtluse aktiveerimine, tänu millele osutuks võimalikuks kõrgema lisaväärtusega turismiteenuste (sh majutus, toitlustus) arendamine, turundus ja müük. Sihtala miljööväärtuslikkuse tõstmiseks tuleb korrastada olulisemaid loodusobjekte, sh puhastada Vaiatu paisjärv, Rääbise järved. 40

41 16. Voore sihtala Nimi: Voore KOV: Saare vald Pindala: 3,4 km 2 Turismiteemad: Aktiivne puhkus Konverents Loodus Sport Turistide sihtgrupid: Vt. ülal 1.Visioon (2020) Voore sihtala pakub aastaringse aktiivse puhkuse võimalusi koos kvaliteetse toetava infrastruktuuriga Jõgevamaad ja Peipsi piirkonda külastavale individuaal- ja grupituristile. 2.Arenguvõimalused Tänasel päeval iseloomustab Voore sihtala hästiarenenud turismiettevõtlus (Voore Külalistemaja), kuid tavamõistes vaatamisväärsuste / turismiobjektide puudumine. Sihtala jätkusuutlik areng eeldab, et lisaks majutus- ja toitlustusteenusele tekib sihtalale senisest rohkem vaba aja veetmise võimalusi, mis tõstaksid Voore kui turismipiirkonna konkurentsivõimet. Seetõttu väärivad toetust kõik uued ja uudsed turismitooted, mis aitavad tõsta Voore kui turismipiirkonna atraktiivsust, pikendada turistide poolt Voorel veedetud aega ja maksimeerida turistide poolt sooritatud kulutusi. Üks selliseid on Voore paisjärv koos kavandatava vaba aja keskusega, kuid sarnaseid ideid võib olla veelgi, nt: Laiemas mõistes veepargi rajamine ökopaisjärvele (sh välibassein, liumäed, vettehüpped jms). Praegused kavandatavad atraktsioonid ei pruugi realiseerida paisjärve kui turismiobjekti täit potentsiaali. Peamise sihtgrupina võiks siinkohal näha lastega pereturiste, kelle jaoks esmaseks piirkonna külastamise magnetiks saab olema Kalevipoja Teemapark. Kaaluda võiks ka paisjärve veepargi temaatilist sidumist Kalevipoja Teemapargiga. Golfiväljaku rajamine arvestades sihtala maastikulisi eeldusi ning golfiturismi kasvuperspektiive Eestis tasuks analüüsida täismõõtmelise golfiväljaku ja keskuse rajamise teostatavust. Golfikeskusest võiks areneda oluline turismiettevõtluse mootor piirkonnas ning üldisemalt maakonnas. Ka siin on võtmetähtsusega koostöö teiste maakonna turismiettevõtetega, kellega koos terviklikke pakette pakkuda. 3.Arengutingimused Vee- ja kanalisatsiooni võrgud vajavad renoveerimist ja vastavusseviimist kaasaja nõuetega. Ümbritsevate teede seisukorra parandamine 41

42 17. Võtikvere sihtala Nimi: Võtikvere KOV: Torma vald Pindala: 2,3 km 2 Turismiteemad: Loodus Turistide sihtgrupid: Loodusturist Jalgrattaturist Karavaniturist 1. Visioon (2020) Võtikvere sihtala pakub Peipsi piirkonda ja Jõgevamaad külastavale individuaalturistile hooajalist puhke- ja ööbimisvõimalust tänu sihtala kaunile loodusele, Võtikvere küla miljööväärtuslikkusele ja asukohale Jõgevamaa turismiteede läheduses. 2. Arenguvõimalused Sihtala arendamise eelduseks on vähemalt ühe vaatamisväärsuse (turismiobjekti) olemasolu, mis toimiks esmase põhjusena sihtala külastamiseks. Seetõttu tuleb soodustada Jürissaare Talumuuseumi edasikestmist ning võimaluste piires ka laienemist. Kavandatav metsamuuseum võiks toimida täiendava magnetina loodushuviliste turistide meelitamiseks. Tasuva turismimajanduse eelduseke on ka väiksemahulise hooajalise toetava infrastruktuuri (nn puhkeküla) ja aktiivse puhkuse teenuste pakkumine Peipsi piirkonda ja Jõgevamaad külastavatele individuaalturistile (sise + välis). Seejuures tuleks arvestada järgnevate sihtgruppidega: jalgrattaturistid, autoturistid, karavanituristid. Konkreetsete turismitoodetena võiks kaaluda järgnevaid: Telkimisplats Puhkeküla kämpingumajadega Karavaniparkla Toitlustamisteenus sihtalal peatuvatele / ööbivatele turistidele Veesõidukite (paadid, kanuud, vesijalgrattad) laenutus veematkadeks mööda Mustvee jõge Tootearendus- ja turundusalast koostööd tasub teha Peipsi piirkonna turismiettevõtete ja organisatsioonidega (nt paadimatkade korraldamine koostöös Mustvee majutusasutustega). Jalgrattaturistide teenindamise osas kaaluda koostööd Vaiatuga. 3.Arengutingimused Sihtala peamiseks arengutingimuseks on piisava turismialase kompetentsi, kapitali ja inimressursi kaasamine arendustegevusse, mis võimaldaks hooajalise turismimajanduse professionaalset opereerimist. Käesoleval ajal küla arendust vedavalt Võtikvere Küla Seltsilt ei saa eeldada turismialaseid teadmisi ega investeerimisvahendeid, mille põhjal arendada kaasaegsetele nõudmistele vastavaid turismitooteid. Samuti on puudus kohapealsest kvalifitseeritud tööjõust. 42

43 6.KOONDKAART

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte ainult Elva valla elanikele, vaid ka laiemas ümbruskonnas elavatele inimestele. Enim arenenud ja töökohti pakkuvateks

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette

Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Majutusette Õppekavarühm Õppekava nimetus Õppekava kood EHIS-es 134911 HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUSE ÕPPEKAVA Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus Hotel management Менеджер отеля ESMAÕPPE ÕPPEKAVA EKR 2 EKR 3

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Summer Universities SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT Project period 01.09.2017-31.08.2020 9 Partners: Estonia (3), Latvia (2), Slovenia (3) and Portugal (2) Study Trips EUROPARC sertificate Total budget

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Slide 1

Slide 1 SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolek 08. september 2016 Purtse kindluses Karmen Paju juhatuse liige Päevakord: EASi ja SA Põhja-Eesti Turism koostööst, EASi ootused regionaalsetele turismiorganisatsioonidele.

Rohkem

Microsoft Word - Via hanseatica arengustrateegia _2002_.doc

Microsoft Word - Via hanseatica arengustrateegia _2002_.doc VIA HANSEATICA ARENGUSTRATEEGIA Tartu 2002 SISUKORD SISSEJUHATUS...4 1 VIA HANSEATICA EESTI TRANSPORDIKORIDORI JA SELLE EELDATAVA MÕJUALA OLUKORRA ÜLEVAADE...6 1.1 VIA HANSEATICA TRANSPORDIKORIDORI ÜLEVAADE...6

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

Programme rules for the 2nd call

Programme rules for the 2nd call Programmi reeglid 5. taotlusvoor 7. märts 2019, Tartu 2. prioriteedi jaoks kokku 2,5 MEUR Toetatavad teemad Turism Veemajandus Keskkonnateadlikkus Turism Loodus- või kultuuripärandil põhineva turismitoote

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

Ida-Viru maakonna arengustrateegia strateegiakontseptsioon Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ni

Ida-Viru maakonna arengustrateegia strateegiakontseptsioon Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ni Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ strateegiakontseptsioon 20.06.2018 Strateegia lähteanalüüs valmib lõplikult juuli alguseks Senise analüüsi ning kogutud sisendi (fookusgrupid, intervjuud, statistilised

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand

Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016. a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 Investeeringute toetamine te infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Slaidid Priit P\365ldoja)

(Microsoft PowerPoint - Slaidid Priit P\365ldoja) Alternatiivne pangandusvõimalused ja õppetunnid Priit Põldja 18. Aprill 2013 Alternatiivsed ärimudelid panganduses Alternatiivne ärimudel ETK Finantsi näitel Mis n pildil? M-Pesa- suurima kliendiarvuga

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud])

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud]) Ühtse piletisüsteemi pilootprojekt Viimsi vallas Pärt Põldemaa Harjumaa Ühistranspordikeskus 21.10.2005 Pilootala Pilootprojekt Hõlmab 2 KOV: Tallinn ja Viimsi 600 000 sõitjat aastas Plaanimisperiood märts-august

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_

Microsoft Word - Indikaatorid_tabel_ 1 Üldeesmärk Ettevõtlusorganisatsioonide haldussuutlikkuse tõstmine ettevõtjate osaluse suurendamiseks riigi tasandi otsustusprotsessis ja poliitikate kujundamisel, et laiendada poliitiliste otsuste kandepinda

Rohkem

TAS_infokiri-september.cdr

TAS_infokiri-september.cdr INFOLEHT SEPTEMBER / OKTOOBER 2012 Juhul kui teil on midagi, mida tahaksite TAS-i infolehes edaspidi avaldada, andke sellest julgesti teada. Suvelõpu õppereis Räpina maantee piirkonda 30. augustil leidis

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marek Alliksoo Export Sales Manager 01 November 2018 Targa linna lahendused linnaplaneerimises Tark linn Tark asjade internet (Tark Pilv) Tark automatiseeritus Tark energia Tark juhtimine Tark kodanik

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused,

Maakogu ja maavalitsuse moodustamise alused, REGIONAALHALDUSE REFORMI KONTSEPTSIOON Projekt Sissejuhatus Regionaalhalduse reformi eesmärk on kvaliteetsema avaliku teenuse pakkumine, regionaalse arengu tõhustamine maakonnas ja demokraatia suurenemine,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Töö-, pere- ja isikliku elu tasakaalu edendamine ettevõtetes Heidi Solba Jätkusuutliku töökeskkonna valdkonnajuht Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum 21.03.2016 Tänane päev o ülevaade programmist ja mentorlusest

Rohkem

1_METOODIKA .doc

1_METOODIKA .doc PEIPSI LOODERANNIKU MILJÖÖVÄÄRTUSLIKUD ALAD Tallinn 2004 PEIPSI LOODERANNIKU MILJÖÖVÄÄRTUSLIKUD ALAD ÜLEANTUD: 28. 10. 2004 TÖÖ NUMBER: 531/03 PROJEKTIJUHT: Kerttu Kõll....... ENTEC AS; Rävala pst. 8;

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA

Microsoft Word KLASTRI STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projekt nr EU29201 TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI ARENDAMISE STRATEEGIA JA TEGEVUSKAVA Projektijuht: Illimar Paul Tallinn 2009 SISUKORD TARNEAHELATE JUHTIMISE KLASTRI VISIOON, MISSIOON JA TEGEVUSSUUNAD

Rohkem

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis 1. Teema aktuaalsus 2. Probleemid 3. Küsitlusleht vastustega 4. Kämmal 5. Õppimise püramiid 6. Kuidas edasi? 7. Allikad 1. Vene keele omandamine on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmärgid ja fookusvaldkonnad... 3 Eesmärgid aastaks 2020...

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit

Eesti_Energia_avatud_turg_elektrimüük_2013_Omanike keskliit Elektri ostmine avatud elektriturult Sten Argos müügi- ja teenindusdirektor Eesti Energia AS 25.09.12 Eesti Energia elektritooted (1) Pakett Kindel = täielik hinnakindlus Hind, mis sõltub kliendi tarbimisest*

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Bakalaureusetöö inimgeograafias Peipsil kalasta

Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Bakalaureusetöö inimgeograafias Peipsil kalasta Tartu Ülikool Loodus- ja täppisteaduste valdkond Ökoloogia ja Maateaduste instituut Geograafia osakond Bakalaureusetöö inimgeograafias Peipsil kalastavate lätlaste ajalis-ruumiline käitumine ja sihtkohalojaalsus

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ettekanne_3Dprojekt_ESTGIS.ppt [Compatibility Mode] Tallinna vanalinn - 3D Tallinna Linnaplaneerimise Amet Geoinformaatika osakond Ave Kargaja 21.10.2011 3D projekti eesmärgid Eesti, Tallinna, vanalinna teadvustus Detailsed 3D-andmed Tallinna Ruumiandmete

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx

Microsoft Word - KÜ Väljundid _90913.docx Eesti Kooriühingu väljundid hooajaks 2013/2014 I ansamblite võistulaulmise TULJAK Eestikeelse, Eesti autorite ansamblimuusika ja vokaalansamblite tegevuse edendamine ning uue traditsiooni loomine. Sihtgrupp:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Õppekava arendus

Õppekava arendus Õppekava arendus Ülle Liiber Õppekava kui kokkulepe ja ajastu peegeldus Riiklik õppekava on peegeldus sellest ajast, milles see on koostatud ja kirjutatud valitsevast mõtteviisist ja inimkäsitusest, pedagoogilistest

Rohkem

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Columbus Eesti SaaS pilvepõhised lahendused ärikliendile Arne Kaasik Toomas Riismaa 30.04.2014 1 Millest juttu tuleb Miks me äritarkvaralahenduse pilve paneme kust raha tuleb? Mida Columbus on teinud ja

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem