Slide 1

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Slide 1"

Väljavõte

1 ÖKOSÜSTEEMITEENUSED KESKKONNA-ARVEPIDAMISTES Maa-arvepidamine ja ökosüsteemiteenuste arvepidamine rohumaade osas Kaia Oras, Grete Luukas, Kätlin Aun, Argo Ronk, SA välised ekserdid Ökosüsteemiteenused ruumilise planeerimise ja otsustusprotsesside alustalana Eestis täna ja perspektiivis, Tallinn,

2 Agenda 17. aprill Ülevaade keskkonna-arvepidamiste teoreetilisest raamistikust 2019 aasta arendustöö Ökosüsteemiteenuste ja maa-arvepidamine eesmärgid: 1. Koostada maa-arvepidamine 2. Teha ökosüsteemiteenuste rahalised arvestused rohumaade teenuste osas Teenuste prioriseerimine ja hindamismeetodid, state of art Võimalused olla kaasatud edaspidi (on ideid?) Monitoring of the ecological tax reform in

3 Viited metoodilistele dokumentidele: ÜRO keskkonna-majandusliku arvepidamise statistiline raamistik võimaldab keskkonna arvepidamiste koostamist majandusstatistikaga ühtlustatud kujul SNA:rahvamajanduse arvepidamise süsteem SEEA - Keskkonna-arvepidamise keskne raamistik Uus: SEEA Eksperimentaalne ökosüsteemide arvepidamine

4 Keskkonnamajandusarvepidamiste praegused ja planeeritavad moodulid, EL määrus 691/2011 Õhuemissioonide konto Keskkonnakaitse kulutuste arvepidamine Keskkonnakaitse subsiidiumite ja siirete arvepidamine Ökosüsteemide teenuste ja maaarvepidamine Keskkonnamaksude arvepidamine Keskkonnakaupade ja teenuste arvepidamine Jäätmete arvepidamine Vee arvepidamine Metsa arvepidamine Materjalivoo arvepidamine Füüsilise energiavoo arvepidamine Materjalivarude arvepidamine Ressursside halduskulutuste arvepidamine 1. laine moodulid al laine moodulid al laine moodulid arendamisel Monitoring of the ecological tax reform in

5 ÜRO keskkonna-majandusliku arvepidamise statistiline raamistik, eksperimentaalne ökosüsteemide arvepidamine, tehniline juhendmaterjal Esitlus või esitleja nimi

6 Ökosüsteemide arvepidamise koht laiemas ökosüsteemide hindamises ja sotsiaalmajanduslikus süsteemis Keskkonnaarvepidamised ja ka ökosüsteemide arvepidamine keskendub majanduse ja keskkonna piirialadele ja vaatab ökosüsteemiteenuseid läbi rahvamajanduse arvepidamise reeglistiku Maes J. et al, Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services, An analytical framework for ecosystem assessments under Action 5 of the EU Biodiversity Strategy to Monitoring of the ecological tax reform in

7 Rahvamajanduse arvepidamise (RA) lihtsustatud reeglid: RA on majandusmudel, mis tugineb majandusesseostele ning on muutujate vaheliste matemaatiliste suhete väljendus Kaks olulist komponenti (öst vaatevinklist) 1. pakkumise ja kasutamise tabelite süsteem, milles toote pakkumine (või antud juhul ökosüsteemi teenus) peab olema sama toote kasutamisega tasakaalus. 2. seos bilansside ja varu muutuste vahel: printsiip väljendub selles, et varu algsaldo pluss lisandused varudesse, millest on maha arvatud varude vähenemine, peab olema võrdne varu lõppsaldoga Need printsiibid kehtivad nii füüsilistes kui ka rahalistes ühikutes arvestuste kohta Monitoring of the ecological tax reform in

8 Ökosüsteemiteenuste rahaline hindamine aitab: mõõta ja hinnata ökosüsteemide poolt pakutavat panust majandusse seni tasuta kasutatud ressursside osas (vähemalt osaliselt viiakse ökosüsteemiteenuseid majanduses kaubeldavate kaupade ja teenustega võrreldavale skaalale) näha, et praegune heaolu tuleb suures osas looduskeskkonna arvelt Monitoring of the ecological tax reform in

9 Keskkonna ja majandusarvepidamise eksperimentaalne ökosüsteemide arvepidamine Keskkonna ja sotsiaal-majanduse valdkonna otsustusprotsess ja poliitika Ökosüsteemiteenuste arvepidamine Mõõtmine Hindamine Varud Seisund: Teenused Hüved Ökosüsteemi tüüpide ulatus ehk extent Ökosüsteemi tervise hindamine e condition Teenuste voog hüvede tarbijatele Tarbitud hüvede väärtus Monitoring of the ecological tax reform in

10 Seosed ökosüsteemide arvepidamise komponentide vahel, 1* ÜKSIKISIKU JA ÜHISKONNA HEAOLU ÖKOSÜSTEEMI TEENUSTE TARBIJAD tööjõu ja toodetud varade sisendvoog ÖKOSÜSTEEMIDE POOLT PAKUTAVATE LÕPPTEENUSTE VOOG HÜVED keskkonnamõju, taastamine teised ökosüsteemide varud vahe-teenused Ökosüsteemide omadused, vood ja protsessid ÖKOSÜSTEEMIDE VARAD Adapteeritud UN SEEA EEA, joonis 2.2, UN et al, 2014 b Monitoring of the ecological tax reform in

11 Seosed ökosüsteemide arvepidamise komponentide vahel, 2 * Varad (extent account) Seisund (condition) Teenuste pakkumine ja kasutamine Suutlikkus (capacity) KONTOD FÜÜSILISTES ÜHIKUTES Hinnangute tegemine ja rahaliste ekvivalentide leidmine ÖS teenuste pakkumine ja kasutamine ÖS varad rahalises väärtuses KONTOD RAHALISTES ÜHIKUTES Integreeritud andmete esitamine Laiendatud pakkumisekasutamise tabelite süsteem RA kontode süsteem Bilansid Keskkonnamajandusarvepidamise ökosüsteemiteenuste eksperimentaalne arvepidamine, tehniline käsiraamat: Monitoring of the ecological tax reform in

12 Kontode integreerimine rahvamajanduse arvepidamise (RA) süsteemi Integreeritud andmete esitamine Koondab mitmekesist teavet ökosüsteemide ja majanduse kohta, ilma et ökosüsteemi teenuseid ja varasid oleks vaja rahaliselt hinnata. Laiendatud pakkumisekasutamise tabelite süsteem Pakkumisahelate analüüsi ja ökosüsteemi teenuste integreerimiseks arvestustabelitesse RA kontode süsteem RA sektorite kontodes saab sissetulekute ja tootmise põhinäitajaid arvestamisel arvesse võtta ökosüsteemide degradeerumist Bilansid Bilansid moodustavad raamistiku heaolu laiendatud mõõtmistele, mis sisaldavad ökosüsteemide varudest tulenevat ökosüsteemiteenuste pakkumise laiemat ja soovitavalt terviklikku voogu. Vaikimisi sisaldab majanduslik arvepidamine ainult varustusteenuste pakkumisega seotud väärtusi Monitoring of the ecological tax reform in

13 Statistikaameti 2019 arendustöö etapid ja partnerid STAT ELME MIN-d Maaamet EST eksp RV eksp Materjalide analüüsimine maa-arvepidamise ja ökosüsteemiteenuste meetodite osas MAA-ARVEPIDAMINE (LAND ACCOUNT ECOSYSTEM EXTENT ACCOUNT) Ajakava T - T+1 Maa-arvepidamise ruumiandmebaasi tarvis baaskaardi loomine (ökosüsteemi ulatus) T+1 - T+8 Maa-arvepidamise kontode maatriksi koostamine (ökosüsteemi ulatus) erinevates lõigetes T+3 - T+11 Maa-arvepidamise (ökosüsteemi ulatus) visualiseerimise võimaluste analüüs T 3 - T+11 Kohtumine kasutajate ja ekspertidega ökosüsteemi teenuste tuvastamiseks ja hindamiseks T+3 - T+11 T+2 ROHUMAADE ÖKOSÜSTEEMITEENUSTE ARVEPIDAMISE PILOOT- MOODULI VÄLJATÖÖTAMINE: T+2 - T+11 Rohumaade ökosüsteemi hindamise osa alamülesanded: T+ 6 1) käsitletavate rohumaade teenuste ja meetodite valik 2) ökosüsteemi teenuste kirjeldus kindlate tüüpide jaoks ja teenuste sidumine katastriüksustega T+4 - T+10 3) ELME projekti tulemuste analüüs seoses kvantitatiivsete teenuste määratlemisega ökosüsteemi ühiku kohta T+2 - T+5 4) rohumaade teenuste summaarseks arvestuseks andmebaasi loomine T+4 - T+7 5) teenuste ja meetodite määratlemine ja rahaliste väärtuste arvutamine ning võimalusel koefitsientide määratlemine T+4 - T+10 6) teenuste kogupakkumise arvutamine T+4 - T+10 Rohumaade teenuste pakkumise-ja kasutamistabelite loomine T+4 - T+9 Meetodite kirjeldus T+7 - T+11 Lõpptulemuste analüüs T+9 - T+11 tehtud ja töös Monitoring of the ecological tax reform in

14 Maa-arvepidamise kontode maatriks (ökosüsteemi ulatuse (ehk extent) konto)* Klassifitseerimine: EUNIS, Paal, NATURA, + jt algsed (Lõhmus) ning IUCN Red List Habitat alusel ** Maakasutuse jaotus: - institutsiooniliste tegevusalade tasemel: ettevõtted (finants, mittefinants), KTKTI (MTÜd, seltsid jms), valitsemissektor, kodumajapidamised, muu maailm - ja majandustegevusalade tasemel Konto luuakse aastal olemasolevate värskeimate andmete põhjal. Kontoseisu muutust on võimalik jälgida järgmistel perioodidel. Andmed esitatakse nii kaardil kui ka tabelite kujul * - testitakse välis-ekspertide soovitusel ka klassifitseerimist IUCN Red List Habitat alusel *- Maa-arvepidamise tabelid Monitoring of the ecological tax reform in

15 Ruumiandmestiku loomine ökosüsteemide arvepidamise alusena, Toetusalused põllud ja PLK alad (PRIA andmed) 2. Metsad (Metsaregister) 3. Sood (ELF sood) 4. Toetuskõlbulikud PLK alad (Keskkonnaregistri andmed) 5. PLK alad väljaspool kaitsealasi (Keskkonnaregistri andmed) 6. Natura elupaigatüübid (Keskkonnaregistri andmed) 7. PKÜ inventuuri andmed (Pärandkoosluste Kaitse Ühing) 8 Eesti topograafia andmekogu (Maa-amet).

16 Rohumaade teenuste pakkumiseja kasutamise tabelid * 1. A - puuduv kategooria (majandustegevusalad ei paku ÖST-e) B - ökosüsteemide pakutavad teenused C - toodete pakkumine majandustegevusalade tasemel (mis on toodetud kasutades ÖST-e) D - puuduv kategooria (ökosüsteemid ei paku tooteid) E - ökosüsteemide teenuste kasutamine majandustegevusalade poolt F - ökosüsteemide vaheteenuste kasutamine, mis toetavad teisi ÖSTe (nt tolmeldamine) G - toodete kasutamine majandustegevusalade H - puuduv kategooria (ökosüsteemid ei kasuta tooteid) *-Rohumaade teenuste pakkumise-ja kasutamise tabelid Monitoring of the ecological tax reform in

17 Ökosüsteemiteenuste arvepidamine teenuste määratlemine rohumaade osas Kriteeriumid teenuste valikuks: Teenuse asjakohasus Eestis majanduslikust vaatenurgast Teenuse tähtsus antud ökosüsteemis ja Eestis Meetodite olemasolu Andmete olemasolu Aja ja ekspertide olemasolu töö teostamiseks Monitoring of the ecological tax reform in

18 Milliste rohumaade poolt pakutavate teenuste osas on rahaline hindamine asjakohane? Monitoring of the ecological tax reform in

19 Hindamismetoodikad Otsese turuväärtuse hindamine Tegelik hind Hüpoteetiline hind Turu hinna meetod Tulevikuväärtus Turupõhine hindamine Tegelik hind Välditud kahju meetod Kaudse turuväärtuse hindamine Paranduskulud Ökosüsteemiteenuste hindamine Hüpoteetiline hind Hedonistlike hindade meetod Vältimiskulud Asenduskulud Avalikustatud eelistused Reisikulude meetod Turuväline hindamine Väljendatud eelistused Tingliku käitumise meetod Tingliku hindamise meetod Maksevalmidus Aktsepteerimisvalmidus e loobumistasu Spangenberg ja Settele, 2010

20 Hüpoteetiline ökosüsteemiteenuste pakkumise- kasutamise tabel, struktuur Põllumajandus, jahindus Metsandus, Toiduainete tööstus Tervishoid Heitvee käitlus ja veevarustus Energeetika Haridus Turism ja rekreatsioon Valitsemissektor Kodumajapidamised Välismaailm Kokku Poollooduslikud rohumaad s.h.: puisniidud s.h.: loopealsed s.h.: aruniidud s.h.: rannaniidud s.h.: lamminiidud s.h.: soostunud niidud Kultuurrohumaa Püsirohumaa KOKKU Tegevusala ja sektor; ökosüsteemi tüüp PAKKUMISE TABEL Teenused (hüpoteetilised rahalised väärtused) VARUSTUSTEENUSED Toit (loomasööt) Geneetiliste, meditsiiniliste ja ornamentaalsete ressursside pakkumine Toorainete pakkumine Toit (a) (põllumajandus ja loomakasvatus) Toit (b) (mittepõllumajanduslikud taimed, ulukid, kalad) REGULATSIOONITEENUSED Üleujutuste kaitse Tolmeldamine Elupaikade säilitamine Muldade viljakuse säilitamine Kliima regulatsioon KULTUURITEENUSED Tervise edendamine (sport ja vabaajaveetmine) Turismi ja vaba aja veetmise teenused Keskkonnahariduse pakkumine Esteetika pakkumine (Kultuuri, kunsti, disaini inspireerimine) Spirituaalne kogemuse pakkumine Kokku A Toodete pakkumine KASUTAMISE TABEL VARUSTUSTEENUSED Toit (loomasööt) Geneetiliste, meditsiiniliste ja ornamentaalsete ressursside pakkumine Toorainete pakkumine Toit (a) (põllumajandus ja loomakasvatus) 6 6 Toit (b) (mittepõllumajanduslikud taimed, ulukid, kalad) REGULATSIOONITEENUSED Üleujutuste kaitse Tolmeldamine Elupaikade säilitamine Muldade viljakuse säilitamine Kliima regulatsioon KULTUURITEENUSED Tervise edendamine (sport ja vabaajaveetmine) Turismi ja vaba aja veetmise teenused Keskkonnahariduse pakkumine Esteetika pakkumine (Kultuuri, kunsti, disaini inspireerimine) Spirituaalne kogemuse pakkumine Kokku Toodete kasutamine

21 Näide ökosüsteemi lõppteenuste integreerimisest rahvamajanduse süsteemi Ökosüsteem (mets) Metsatööstuse tegevusala Töötleva tööstuse tegevusala Kodumajapidamiste lõpptarbimine 1. ILMA ÖKOSÜSTEEMITEENUSTETA Pakkumine Palk Mööbel Kasutamine Palk Mööbel Lisandväärtus (pakkumine - kasutamine) ÖKOSÜSTEEMITEENUS: PUIT Pakkumine Ökosüsteemiteenus - puit Palk Mööbel Kasutamine Ökosüsteemiteenus - puit Palk Mööbel Lisandväärtus (pakkumine - kasutamine) ÖST: PUIT JA ÕHU KVALITEET Pakkumine Ökosüsteemiteenus - puit Ökosüsteemiteenus - õhu kvaliteet Palk Mööbel Kasutamine Ökosüsteemiteenus - puit Ökosüsteemiteenus - õhu puhastus Palk Mööbel Lisandväärtus (pakkumine - kasutamine) Allikas: Obst et al., 2015 Kokku

22 Kodumaisest puidust mööbli tootmine, näide ökosüsteemi teenuste integreerimise osas Kolm lihtsustatud näidet ökosüsteemi teenuste integreerimise osas rahvamajanduse arvepidamise süsteemiga puidutootmisega seotud lihtsustatud pakkumise ja kasutamise kontos. Lihtsustatud mudelis puuduvad kõik teised sisendid ja potentsiaalselt olulised vood (nt tööjõukulud, jaemarginaalid). Tabel on jagatud kolmeks: 1. Ilma ökosüsteemiteenusteta 2. Arvestatakse puidu varustusteenusega ökosüsteemi teenusena 3. Arvestatakse puidu varustusteenusega ja õhukvaliteedi regulatsiooniteenusega ökosüsteemi teenusena Esimeses osas kajastub kodumaisest puidust mööbli tootmise harilik kajastamine rahvamajanduse arvepidamises, st ei arvestata eraldi ökosüsteemide pakutavaid teenuseid. Teises osas on hõlmatud ka metsa kui ökosüsteemi vara puiduga varustamise teenuste voog. Peamiseks muutuseks on metsandussektori lisandväärtuse jagamine tööstuse ja ökosüsteemi ehk metsa vara. NB üldine lisandväärtus ei ole muutunud (80 ühikut), kuigi kogupakkumine on suurenenud ökosüsteemi teenuste kaasamise tõttu. Selline konto võimaldab laiendada rahvamajanduse arvepidamise piire ja kajastab selliseid nn hüpoteetilisi tehinguid, mida praegu ei kajastata. Kolmas osa toob sisse ka teise ökosüsteemi teenuse, õhukvaliteedi reguleerimise, mida pakub ökosüsteem (vara). Jällegi suureneb kogutoodang, kuid suureneb ka lisandväärtus, sest lisatud teenus ei ole olemasolevate toodete sisend, s.o hüve SNA mõistes. Tootmise lisandväärtuse suurenemine peegeldub ka kodumajapidamiste suurenenud nõudluses (tarbimises). Monitoring of the ecological tax reform in

23 Täname tähelepanu eest! Mõelge kaasa! Küsimused! Eestikeelne terminoloogia! Täiendav info: Keskkonnamajandusarvepidamise keskne raamistik: Keskkonnamajandusarvepidamise ökosüsteemiteenuste eksperimentaalne arvepidamine: Keskkonnamajandusarvepidamise ökosüsteemiteenuste eksperimentaalne arvepidamine, tehniline käsiraamat: white_cover.pdf

24 Tänan! Esitluse või esitleja nimi

25 Mõned slaidid lisaks Monitoring of the ecological tax reform in

26 Turupõhine hindamine Otsesed meetodid: Reaalne turuhind: näiteks toit, puit ja maavarad Kaudsed meetodid Paranduskulude meetod näitab, kui palju võib minna maksma teenuse mahu ja kvaliteedi taastamine endisel kujul. Vältimiskulud ja ärahoidmiskulud - tegevuste maksumus, mis hoiab tulevikus ära või oleks ära hoidnud ökosüsteemi teenuste vähenemise või kadumisega kaasnevad negatiivsed mõjud. Asendamiskulud näitavad ökosüsteemiteenusega samaväärse alternatiivi maksumust (nt käsitsi tolmeldamine).

27 Turuväline hindamine Avalikustatud eelistused Hedonistlike hindade meetod keskkonnakvaliteedi, keskkonnaväärtusega toodete ja keskkonnameeldivuse (kultuuriliste ja esteetiliste väärtuste) hindamine Reisikulude meetod kulutused, mida inimene on nõus tegema loodusesse jõudmiseks. Väljendatud eelistused Maksevalmidus inimestelt küsitakse otse, kui palju nad on nõus kulutama kindla ökosüsteemiteenuse säilimise, saamise või kahjustumise vältimise eest Aktsepteerimisvalmidus küsitakse inimestelt, kui suurt rahalist kompensatsiooni nad soovivad saada selleks, et nad aktsepteeriksid keskkonnakvaliteedi langust ja teatud ökosüsteemiteenuste kadumist

28 Näiteid Eestist Ehrlich (2012) leidis Eesti tööealise elanikkonna aastase nõudluse looduskaitsealuse metsa kui väärtusliku keskkonnakauba järele - 17,25 miljonit eurot Meenikunno raba majanduslik väärtus (Auser 2014):

29 Näiteid Eestist Ehvert (2013) Lahemaa rahvuspargi ökosüsteemiteenuste väärtus

30

31 Näide: rohumaade toodangu hindamine rendi hinna meetodiga Teenuse füüsiline voog Teenuse rahalise voo hindamine Rohumaade pindala Andmed rohumaa tüüpide kohta Rendi hinnad eur/hektari rohumaa kohta, tüübi järgi * * - hinnad Maa-ametilt tüübi järgi. Mis tuleb ELME-lt ja mis kujul. Mis teed ELME läheb?

32 Näide: süsiniku sidumise hindamine Teenuse füüsiline voog Rohumaade pindala Süsiniku sidumise määr t/ha Rohumaa tüübiti Teenuse rahalise voo hindamine EU-ETS CO 2 kvoodihinnad Seotud süsiniku hind eur/a või eur/ha rohumaa kohta, tüübi järgi Monitoring of the ecological tax reform in

33 Kasutatud allikad Auser, M Meenikunno raba ökosüsteemiteenuste majandusliku väärtuse hinnang. Eesti Maaülikool Ehrlich, Ü Kui palju oleme nõus maksma kaitsealuse metsa säilitamise eest. Ehvert, K Lahemaa rahvuspargi ökosüsteemiteenused. Tallinna Ülikool. Kosk, A., Lõhmus, L Ülevaade Eesti rabade ökosüsteemi teenustest ja nende majanduslike väärtuste hindamisest. Sall, M., Uustal, M., Peterson, K Ökosüsteemiteenused. Ülevaade looduse pakutavatest hüvedest ja nende rahalisest väärtusest. Säästva Eesti Instituut, Tallinn. Keskkonnamajandusarvepidamise keskne raamistik: Keskkonnamajandusarvepidamise ökosüsteemiteenuste eksperimentaalne arvepidamine: Keskkonnamajandusarvepidamise ökosüsteemiteenuste eksperimentaalne arvepidamine, tehniline käsiraamat: nal_white_cover.pdf

34 SEEA ajutatud Keskkonnastatistika keskkonnaarvestused ühtsesse raamistikku Integreeritud keskkonnaarvepidamised

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Summer Universities SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT Project period 01.09.2017-31.08.2020 9 Partners: Estonia (3), Latvia (2), Slovenia (3) and Portugal (2) Study Trips EUROPARC sertificate Total budget

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft Word - Ettevotjatulu_2016 kodukale.doc

Microsoft Word - Ettevotjatulu_2016 kodukale.doc Indikaatori Ettevõtjatulu analüüs 2015. aasta andmetel, aruande lühikokkuvõte 2016 Tellija: Põllumajandusuuringute Keskus, kontaktisik Ere Ploomipuu, ere.ploomipuu@pmk.agri.ee Töö teostaja: OÜ AgriNet,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - ELME-I-plokk-ettekanne _avaldamiseks.pptx

Microsoft PowerPoint - ELME-I-plokk-ettekanne _avaldamiseks.pptx ELME I plokk looduse hüved Madli Linder, Merit Otsus 20.02.2019 Keskkonnaministeeriumis ELME http://www.keskkonnaagentuur.ee/elme Elurikkuse sotsiaal-majanduslikult ja kliimamuutusega seostatud seisundi

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturu perspektiivid Eestis Meelis Kitsing Majandusanalüüsi talituse juhataja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Majandustsükkel ja tööturg Eesti on väike, avatud ja globaliseerunud

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Küllike Kuusik algus: 18.05.2015 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 21.11.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Kvartalikiri 3/2012

Kvartalikiri 3/2012 SÄÄSTVA ARENGU NÄITAJAD ARENEVAD SUUREMA LÕIMITAVUSE SUUNAS Kaia Oras Statistikaamet Küsimuse kui palju, miks ja kuidas inimkond planeedi ökoloogilist tasakaalu ohustab ja mida selles osas võiks ette võtta,

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

Tootmise digitaliseerimine

Tootmise digitaliseerimine Pildi autor: Meelis Lokk Tootmise digitaliseerimise toetus Raimond Tamm, Tartu abilinnapea 20.03.2019 Tootmise digitaliseerimise toetus Eesti on avalike teenuste digitaliseerimise osas Euroopa liider Töötlevas

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne

Microsoft PowerPoint - GM_ettekanne MARMONI projekti tegevused ja oodatud tulemused Georg Martin TÜ Eesti Mereinstituut MARMONI põhisõnum General Objective of the project: The project aims at developing concepts for assessment of conservation

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht

Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht Eesti Energia muutuvas keskkonnas Olavi Tammemäe Keskkonnajuht 2 Keskkonnanõuete muutumine ajas Eesti saab EL liikmeks koos regulatsiooniga + leevendused LCPD nõuded peamistele suurtele käitistele NECD

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Project meeting Brussels, February 2013

Project meeting Brussels, February 2013 Jõgeva linna CO2 heitkoguste lähteinventuur ja SEAP 29.01.2014 Jaanus Uiga Tartu Regiooni Energiaagentuur Millest täna räägime? Linnapeade Paktist CO2-st Jõgeva linna energiakasutusest 2010 Võimalustest

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Eesti pensionisüsteem võrdluses teiste Euroopa riikidega: olukord, väljakutsed ja kesksed valikud Lauri Leppik 7.06.2019 Pension kui vanadusea sissetulek Pension on ühiskondliku tööjaotuse kaasanne tekkis

Rohkem

Swedbanki suvine majandusprognoos

Swedbanki suvine majandusprognoos Eesti majanduse hetkeseis ja väljavaade 9. oktoober 215 Tõnu Mertsina Peaökonomist Halvenenud ekspordivõimalused on vähendanud töötleva tööstuse tootmismahtu - kiire reaalpalgakasv jaekaubandus tugev kasv

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TeaMe programm 2009-2015 7. mai 2015 Eesmärgid Suurendada noorte huvi teaduse ja tehnoloogia ning nendega seotud elukutsete vastu Laiendada Eesti teadusmeedia arenguvõimalusi Levitada täppis- ja loodusteaduslikku

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only] Alustame algusest: Optsioonid Ragnar Plees Tallinn, 02.12.2008 Optsioonid Optsioonide kauplemine reguleeritud turul nagu me seda täna tunneme algas 1973 aastal. Alates sellest ajast on optsioonide kauplemise

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Microsoft Word - VV191_lisa.doc

Microsoft Word - VV191_lisa.doc Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a määruse nr 191 sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maamaksu infosüsteem (MAKIS) Maksustamishind Talumistasud Andres Juss Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja 13.11.2018 MAKIS eesmärk Kõik omavalitsused kasutavad veebipõhist maamaksu infosüsteemi

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põllumajanduse suurandmete tegevusvaldkonna teadmussiirde pikaajaline programm 12. märts 2019 Türi Martin Paukson Programmi eesmärk Suurandmete programmi eesmärgiks on andmekasutuse koosvõime tõstmine

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade Pagaritööstuse 2016. aasta 9 kuu ülevaade Lühikokkuvõte Tugeva konkurentsi tingimustes jätkub tööstuste konsolideerumine. Oktoobris allkirjastasid OÜ Eesti Leivatööstus ja AS Hagar omanikud lepingu, mille

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad

ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Mitmemõõtmeline statistika Kairi Osula 2017/kevad ANOVA Ühefaktoriline dispersioonanalüüs Treeningu sagedus nädalas Kaal FAKTOR UURITAV TUNNUS Factorial ANOVA Mitmefaktoriline dispersioonanalüüs FAKTOR FAKTOR Treeningu sagedus nädalas Kalorite kogus Kaal

Rohkem

Eesti tööealise elanikkonna maksevalmidus Emajõe vanajõgede suuete avamise eest

Eesti tööealise elanikkonna maksevalmidus Emajõe vanajõgede suuete avamise eest Projekti "Elustiku kaitse Emajõe vanajõgedes Alam-Pedja NATURA 2000 kaitsealal tegevuste sotsiaal-majanduslike mõjude hindamine. Tallinn 2012 1. Sissejuhatus Paljud looduse väärtused ja looduse poolt pakutavad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Hip Green1 Template

Hip Green1 Template Ühistegevus, mis see on? Ühistegevuse võimalused Hiiumaa Metsaseltsis 21.08.2010.a. Kärdlas Viktor Rõbtšenko 56 474 141 vktr422@gmail.com 1 2 3 4 Arengukava 2010...2015 olemas Arengukava on vastu võetud

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014

T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 T&A tegevus Keskkonnaministeeriumis Liina Eek, Jüri Truusa Keskkonnaministeerium 27. veebruar 2014 Taustast Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks saavutada kõrge konkurentsivõime, hea majanduskav ja luua

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uue eakuse rahvakogu Hetkeseis 19. septembril uuseakus.rahvaalgatus.ee Aastal 2050 võiks: Uue eakuse visioon elukvaliteet eakana sõltuda pigem inimese valikutest, mitte riigist; 70aastastest täis- või

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrg Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 Kõrgharidusstandard lisa 3 (muudetud sõnastuses) Õppekavagrupid õppevaldkondades, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Pagaritööstuse aasta I kvartali ülevaade

Pagaritööstuse aasta I kvartali ülevaade Pagaritööstuse 2017. aasta I kvartali ülevaade Marje Mäger kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakond / peaspetsialist 05.07.2017 Lühikokkuvõte Pagaritööstustes toodeti 2017. aasta esimese

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] 20 aastat jätkusuutliku arengu mõtestamist ja sisustamist Kaja Peterson Säästva arengu komisjoni esimees Säästva Eesti Instituudi programmijuht 2012 Green Economy / Sustainable Governance The Future We

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Grupiarutelu: Energia- ja ressursitõhusus Timo Tatar Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Eili Lepik Riigikantselei Keskkonnasõbralik majandus ja energeetika: Eesti2020 eesmärk Kasvuhoonegaaside heitkoguste

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem