IRI Investments Estonia OÜ Koostas: HR department Kuupäev: Ettevõtte korruptsioonivastane poliitika Kinnitas: Baltic region manager: Emīls

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "IRI Investments Estonia OÜ Koostas: HR department Kuupäev: Ettevõtte korruptsioonivastane poliitika Kinnitas: Baltic region manager: Emīls"

Väljavõte

1 IRI Investments Estonia OÜ Koostas: HR department Kuupäev: Ettevõtte korruptsioonivastane poliitika Kinnitas: Baltic region manager: Emīls Akmentiņš Dokumendi nr. QVP.33.FY17 Asendab: Ettevõtte korruptsioonivastane poliitika Policy on Anti Corruption of Company 1. Poliitika eesmärgid IKEA gruppi kuuluv IRI Investments Estonia OÜ (siin ja edaspidi "ettevõte") kohustab kõiki kaastöötajaid ja äripartnereid järgima oma äritegevuses asjakohaseid seadusi ja regulatsioone; kusjuures see poliitika ja vastav võivad ulatuda kaugemale kui seadused, määrused ja eeskirjad. Selle poliitika eesmärk on määratleda ettevõtte suhtumine korruptsiooni. Ettevõtte korruptsioonivastast poliitikat rakendatakse IRI Investments Estonia OÜ töötajate ja ettevõtte äripartnerite suhtes. 2. Definitsioonid Korruptsioon on ametiseisundi kuritarvitamine mitteametliku ja põhjendamatu isikliku omakasu saamiseks või selle võimaldamiseks teistele. Korruptsioon hõlmab ka pettust ja altkäemaksu, samuti soodustusi, vastuteeneid ja tegematajätmist, mida peetakse ebaseaduslikuks, ebaeetiliseks või usalduse kuritarvitamiseks. (Pistis seda terminit on vaja täpsustada) on makse riigiametnikule, et hõlbustada teenust või tegevust, mida ametiisik on kohustatud tegema ilma sellise makseta. 3. Poliitika seisukohad Usaldus, ausus ja õiglus on ettevõtte põhiväärtused. Korruptsioon on vastuolus eesmärgiga teha ausat äri. (korruptsioon on vastuolus eetilise ettevõtluse eesmärgiga). See kahjustab meie kaastöötajate, tarnijate, klientide ja teiste huvirühmade usaldust IKEA vastu. Lisaks õõnestab korruptsioon õigusriigi alustalasid, moonutab turgu ning jätab paljud inimesed ilma nende õiglasest osast ressurssidele. 1. Policy objective SIA IRI Asset Management Part of IKEA Group (hereinafter Company ) requires that all coworkers and business partners shall comply with relevant laws and regulations when conducting business; however this policy and the corresponding may go beyond such laws, regulations and regulations. The objective of this policy is to define the Company`s Standpoint on corruption. Company`s Policy on Anti Corruption is applicable to the SIA IRI Asset Management co-workers and the Company`s business partners. 2.Definitions Corruption is the misuse of an official duty for unofficial and undue personal advantages or advantages to others. Corruption also includes fraud and bribery as well as benefits, favours and omissions which are considered illegal, unethical or a breach of trust. Facilitation Payment is a payment to a government official to facilitate a service or activity which the public official is legally obliged to perform without such payment. 3.Policy standpoint Trust, integrity and honesty are key values of the Company. Corruption is contradictory to the objective of doing good business. It damages the confidence our co-workers, suppliers, customers and other stakeholders have in IKEA. Furthermore, corruption undermines the rule of law, distorts markets, and denies the many people their

2 IRI Investments Estonia OÜ Koostas HR department Kuupäev: Ettevõtte korruptsioonivastane poliitika Kinnitas: Baltic region manager: Emīls Akmentiņš Dokumendi nr. QVP.33.FY17 Asendab: IKEA Grupil on nulltolerants korruptsiooni mistahes vormi suhtes. Mitte keegi, ei töökaaslane ega äripartner, kes tegutseb IKEA Grupi nimel või kellega IKEA Grupp on seotud (sh tarnijad, müüjad ja töövõtjad) ei tohi otseselt või kaudselt küsida, pakkuda, maksta, aktsepteerida ega vastu võtta altkäemaksu või teha teisi korruptiivseid tehinguid. IKEA Grupp ei aktsepteeri mingeid pistiseid. Ettevõtte töötajad ei küsi kingitusi või külalislahkust ja neil on selgelt soovitatud mitte vastu võtta kingitusi või külalislahkust äripartneritelt või kolmandatelt isikutelt ja samuti mitte anda kingitusi ega osutada külalislahkust äripartneritele või kolmandatele isikutele. Kui IKEA Grupp nõustub kingitustega või pakub kingitusi siis tehakse seda läbipaistvalt ja heaks kiidetud viisil. Selle poliitika mittetäitmine töötajate poolt lõppeb distsiplinaar karistusega ja võib kaasa tuua töölepingu lõpetamise ja võimaliku ametliku uurimise. Iga IKEA äripartneri selline tegevus või kavatsus võib viia ärisidemete kohese katkestamiseni. Korruptsioonivastase poliitika kokkuvõte Usaldus ja ausus on IKEA Grupi põhiväärtused. Korruptsioon on vastuolus eesmärgiga teha ausat äri. See kahjustab meie töötajate, tarnijate, klientide ja teiste huvirühmade usaldust IKEA vastu ja see on vastuolus ettevõtte visiooniga "Luua parem argipäev paljudele inimestele" IKEA Grupil on nulltolerants korruptsiooni mistahes vormi suhtes. rightful share of resources. The IKEA Group has zero tolerance towards corruption in any form. No one, co-worker or business partner, acting on behalf of the IKEA Group or with whom the IKEA Group has a relation (including suppliers, vendors and contractors) may directly or indirectly request, offer, pay, accept or receive bribes or conduct other corrupt practices. The IKEA Group does not allow any form of facilitation payments. The Company`s co-workers do not ask for gifts or hospitality and are strongly advised not to accept and/or provide gifts or hospitality from or to any business partner or third party. If and when the IKEA Group accepts or provides gifts this is done in a transparent and approved way. Non compliance with this policy by co-workers shall result in internal disciplinary action and may lead to termination of employment contract and possibly to legal prosecution. Any act by an IKEA business partner contravening the content or intent of this policy may prompt the termination of the business relation. The Anti Corruption policy summary Trust and honesty are key values of the IKEA Group. Corruption is contradictory to the objective of doing good business. It damages the confidence our co-workers, suppliers, customers and other stakeholders have in IKEA and it is contradiction to the Company's vision To create a better everyday life for the many people The Company has zero tolerance towards corruption in any form.

3 Kinnitas: Kuupäev: Versioon IWAY nõukogu IWAY Sissejuhatus Juhtpõhimõtted Meie IKEAs teame, et meie äritegevus mõjutab inimesi ja meie planeeti, eriti inimeste töötingimusi ning ka keskkonda nii kohalikul kui ka globaalsel tasandil. Me usume ka kindlalt, et saame olla ettevõtlikud, olles samas ka hea ettevõte. See on eeltingimuseks meie tuleviku kasvule, mis saavutatakse koos tarnijatega, kes jagavad meie visiooni ja ambitsioone. Meie juhtpõhimõtted keskkonna-, sotsiaal- ja töötingimustele on järgmised: Mis on lapse parimates huvides? Mis on töötaja parimates huvides? Mis on keskkonna parimates huvides? Läbi nende põhimõtete toetame me IKEA grupi jätkusuutlikkuse strateegias People & Planet Positive toodud põhimõtteid. Põhialused Toodete, materjalide ja teenuste ostmise põhimõtted IKEAs (IWAY) on IKEA tarnijate tegevusjuhend. See hõlmab IKEA keskkonna-, sotsiaal- ja töötingimuste (sh lapstööjõu kasutamise) miinimumnõudeid. IWAY põhineb kaheksal peamisel konventsioonil, mis on määratletud tööalaste aluspõhimõtete ja põhiõiguste deklaratsioonis, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) aasta juuni deklaratsioonis ja ÜRO aasta ülemaailmse kokkuleppe kümnes põhimõttes. IKEA tunnustab inimõiguste aluspõhimõtteid, mis on määratletud inimõiguste ülddeklaratsioonis (ÜRO 1948), ning järgib ÜRO sanktsioonide nimekirja ja Euroopa Liidu piiravate meetmete nimekirja. Õigusaktidele vastavus ja IKEA nõuded Kui peab valima asjakohaste kohaldatavate õigusaktide või IKEA IWAY erinõuete vahel, peab IKEA tarnija alati vastama rangematele nõudmistele. Kui IKEA nõue on vastuolus kohalike seaduste või määrustega, tuleb alati järgida seadust, mis on ülimuslik IKEA nõuete üle. Sellistel juhtudel peab tarnija kohe IKEAga ühendust võtma. Konfidentsiaalsus IWAY edukas rakendamine sõltub koostööst, vastastikusest usaldusest ja austusest tarnija ja IKEA vahel. Kõiki tarnijalt saadud tähelepanekuid, arutelusid ja kirjalikku teavet käsitletakse IKEA, IKEA töötajate ja IKEA poolt määratud kolmandate organisatsioonide poolt konfidentsiaalsena. Ärieetika IWAY põhialusteks on sellised väärtused nagu austus, väärikus ja ausus, mis on ka IWAY jätkusuutliku rakendamise võtmeks. Just nendele väärtustele rajame oma suhted ning läbi nende pideva austamise me areneme. On oluline, et kõik IKEA kaastöötajad ja välised äripartnerid mõistaksid IKEA seisukohta korruptsiooni ja selle ennetamise osas. See on määratletud IKEA korruptsioonivastases poliitikas, mis on edastatud meie kõikidele äripartneritele kirja teel, mis on allkirjastatud kõigi tarnijate poolt.

4 IWAY - Üldosa 1. IWAY kohustuslikud nõuded 2. Üldtingimused 3. Ärieetika 4. Keskkond 5. Kemikaalid 6. Jäätmed 7. Hädaolukordade ennetamine ja tuleohutus 8. Töötajate tervis ja ohutus 9. Värbamine, töötunnid, palgad ja hüvitised 10. Majutus 11. Lapstööjõud ja noored töötajad 12. Diskrimineerimine 13. Töötajate kaasamine 14. Ahistamine, väärkohtlemine ja distsiplinaarmeetmed Definitsioonid ja terminite sõnastik Viited IWAY i üldosa Versioon 5.2, Lk 2

5 Käesolev osa on IWAY i üldosa. IKEA tarneahela teatud osade jaoks võivad kehtida ka eriosad, nt metsandust või transporti käsitlev osa, kus on toodud täiendavad või vastu võetud nõuded. Kursiivis toodud sõnadele või väljenditele on toodud selgitus/määratlus käesoleva dokumendi lõpus. 1. IWAY kohustuslikud nõuded 1.1 Lapstööjõud Tarnija ei tohi kasutada lapstööjõudu. Kõigilt töötajatelt nõutakse vanust tõendavat dokumenti. Lapstööjõu kasutamine on laste tööhõive, mis takistab lapse õigust tervislikule kasvule ja arengule ning jätab ta ilma õigusest kvaliteetsele haridusele. Lapstööjõu kasutamine hõlmab tööd, mis on teostatud noorema kui seadusega kehtestatud minimaalse tööeaga lapse poolt, ning mis ei ole IKEA poolt eraldi dokumendis Lapstööjõu vältimine ja noorte töötajate toetamine IKEAs ( IKEA Way on Preventing Child Labour and Supporting Young workers ) heaks kiidetud kui kerge töö või praktika/kutsekoolitus. Minimaalne tööiga on määratletud riiklikes õigusaktides ning selleks on vanus, millest alates võib inimest palgata täistööajaga. Selleks vanuseks võib olla 16 aastat, 15 aastat või teatud arengumaades ka 14 aastat. 1.2 Sunni- ja orjatöö Sunni- ja orjatööd, vangide tööd ja tahtmatut tööd ei kasutata. Töötajatel on järgmised õigused: - seaduslik õigus tarnija valdustes tööd teostada. - vabadus lõpetada töösuhe ilma sanktsioonide või palgakärbeteta igal ajal vastavalt kokkulepitud etteteatamisperioodile. - vabadus lahkudatöökohast, kui nende töövahetus lõpeb. - nende isiklikke dokumente ega muid esemeid ei hoita kinni. - neilt ei ole otseselt ega kaudselt võetud mistahes tasusid või komisjonitasusid seoses värbamis- ja/või tööprotsessiga. Kui värbamisagent on sellist tasu nõudnud, on tarnija töötajale vastava tasu hüvitanud. - neilt ei ole nõutud deposiite ja nende maksetega ei ole viivitatud, neile ei ole pakutud avansse ega laene, mille tulemusena tekivad töötajale võlad, mis seovad teda tema tööga. 1.3 Ärieetika IKEA äritegevusega seonduv usaldus ja läbipaistvus on alati tagatud. IKEA äritegevusega ei ole ühelgi juhul seotud korruptsiooni- ega altkäemaksu juhtumeid. IWAYga seotud seaduse alusel nõutavate ametlike dokumentidega ei tohi manipuleerida. 1.4 Raske keskkonnareostus Ei tekitata rasket keskkonnareostust, mis võib tõenäoliselt levida selle tekkekohast eemale ja mille mõjusid on väga raske või kulukas heastada. 1.5 Tõsised tervise ja ohutusega seonduvad riskid Välditakse töötajate kokkupuudet tõsiste tervise ja ohutusega seonduvate riskidega, milleks on tervise ja ohutusega seonduvad riskid, mille tõttu võib tekkida vahetu oht, mis võib põhjustada surma, püsivaid vigastusi või haigust. 1.6 Töötunnid IKEA tarnijal on paika pandud läbipaistev ja usaldusväärne töötundide ja palkade registreerimise süsteem kõikidele töötajatele. 1.7 Palgad Töötajale makstakse vähemalt seadusliku miinimumpalgaga võrdset või sellest suuremat palka. 1.8 Töötajate õnnetusjuhtumikindlustus Tarnija tagab kõikidele töötajatele õnnetusjuhtumikindlustuse, mis katab tööga seotud õnnetuste ravikulud ja tagab kompensatsiooni tööga seotud õnnetustest tuleneva püsiva puude korral. IWAY i üldosa Versioon 5.2, Lk 3

6 2. Üldtingimused 2.1 Õigusaktidele vastavus Paika on pandud protseduurid, mis tagavad IWAY nõuetega seotud kohaldatavate seaduste ja määruste rakendamise. 2.2 IWAY vastutus Kasutusele on võetud protseduurid, et tagada ja säilitada vastavus IWAY nõuetele. 2.3 IWAY kohaldamine allhankijate juures IWAY nõuded või samaväärsed nõuded, sh dokument Lapstööjõu vältimine ja noorte töötajate toetamine IKEAs edastatakse tarnija poolt kõikidele oma 1. astme allhankijatele, kes on seotud toodete, materjalide või teenuste hankimisega IKEAle. Tarnijal on õigus oma allhankijate juures teostada IWAY auditeid. 2.4 IWAY kohaldamine kriitiliste allhankijate juures Lisaks punktis 2.3 toodud nõuetele peab tarnija registreerima kõik 1. astme allhankijad, kes on seotud toodete, materjalide või teenuste hankimisega IKEAle. IWAY kohustuslikele nõuetele vastavuse kohaldamise 1. astme kriitiliste allhankijate juures kohaldab ja tõendab tarnija vastavalt IKEA lepingulise partneriga kooskõlastatud mahus ja ajagraafiku kohaselt. Tõendusmaterjalid dokumenteeritakse ja esitatakse IKEA nõudmisel IKEAle. 2.5 IWAY edastamine töötajatele IWAY, sh vajadusel selle eriosad, või võrdväärne teave edastatakse kõikidele töötajatele keeles, millest nad aru saavad. Mõlemal juhul teavitatakse töötajaid sellest, kus IWAY iga tutvuda saab ning töötajatele tagatakse nimetatud teabele piiramatu tasuta juurdepääs. 2.6 Siseauditid Kasutusele on võetud läbipaistvad ja usaldusväärsed protseduurid, et tagada, kinnitada ja aru anda vastavusest IWAY ile (või võrdväärsete nõudmistele). Nõudmistele vastavust kontrollitakse vähemalt kord 12 kuu jooksul ja tõendeid sellest säilitatakse 24 kuud. 3. Ärieetika 3.1 Korruptsioonivastane poliitika Korruptsioonivastane poliitika on välja töötatud ja rakendatud. See hõlmab aspekte, mis on seotud tarnijate ja IKEA vaheliste ärisuhetega, ning ütleb selgelt, et altkäemaks ja korruptsioon on lubamatud. 3.2 Läbipaistvad ja usaldusväärsed dokumendid ja andmed IWAY iga seotud dokumendid, andmed, aruanded jms on läbipaistvad, korrektsed ja usaldusväärsed. 3.3 Juhtkonna koolitused Asjakohased juhtkonna liikmed ja IKEA kontaktisikud on läbinud koolitused ning on teadlikud IKEA seisukohtadest ärieetika vallas. IWAY i üldosa Versioon 5.2, Lk 4

7 4. Keskkond 4.1 Heitmed välisõhku Järgitakse kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi, mis on seotud välisõhku paisatavate heitmetega ning omandatud on kõik vajalikud load ja katseprotokollid. 4.2 Välismüra Järgitakse kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi, mis on seotud välismüraga ning omandatud on kõik vajalikud load ja katseprotokollid. 4.3 Vee väljalase Heitvesi käideldakse nõuetekohaselt kohapeal tarnija poolt või suunatakse nõuetekohasesse välisesse heitveepuhastusjaama. Heitveepuhastusjaamu käitatakse ja hooldatakse nõuetekohaselt ning need on sobivad vastava tootmistegevuse tulemusena saadud heitvee tüübi ja koguste puhastamiseks. Heitveepuhastusjaama töötajatel on selleks vastav pädevus. 4.4 Maapinna reostus Maapinna reostumisele reageeritakse kohe. Uuritakse ja hinnatakse võimalike ohte maapinna saastumiseks praeguste ja varasemate tegevuste tõttu. Kõikidest reostustest teavitatakse koheselt vastavaid ametiasutusi ning reostusega tegeletakse vastavalt nimetatud asutuselt saadud eeskirjadele. Tarnija hoiab IKEAt kursis probleemi lahendamise edenemise ja tulemusega. 4.5 Keskkonnamõju aruandlus IKEAle koostatakse iga-aastane keskkonnamõjude aruanne. Aruande sisu, struktuuri ja esitamise aja määrab asjakohane IKEA organisatsioon ning aruanne sisaldab vähemalt andmeid vee- ja energiatarbimise kohta. 4.6 Pidevad täiendused Tarnija hindab praegust tootmisest ja tegevustest tulenevat keskkonnamõju. Regulaarselt dokumenteeritakse ja vaadatakse üle praktilised plaanid keskkonnamõjude vähendamiseks. Plaanid sisaldavad mõõdetavaid eesmärke, vastutusi, konkreetseid tegevusi ja ajagraafikut. Plaanitud tegevustest tulenevad tulemused dokumenteeritakse. 4.7 Õigusaktidele vastavus Tagatakse vastavus kõikidele kohaldatavatele seadustele ja määrustele, mis käsitlevad keskkonnamõju ja keskkonna kaitset, kuid mida ei ole käesoleva peatüki punktides nimetatud. See hõlmab, kuid ei ole piiratud keskkonnaalase liigituse, aruandluse ja ametiasutuste poolt teostatud ülevaatustega. Selliste ülevaatuste tulemusel nõutavad parandustegevused dokumenteeritakse ja viiakse ellu etteantud tähtaja jooksul. 5. Kemikaalid 5.1 Kehtivate ohutuskaartidega kemikaalide loetelu Organisatsioonil on olemas kõikide tootmises, tegevustes või teenuste osutamisel kasutatavate kehtivate ohutuskaartidega kemikaalide loetelu, mida säilitatakse nõuetekohaselt ja uuendatakse jooksvalt. Nimekirjas on toodud keemilise toote nimi, eesmärk/kasutusala ja viide ohutuskaardile. Ohutuskaart on keeles, mida töötajad mõistavad. IWAY i üldosa Versioon 5.2, Lk 5

8 Kui kasutatakse vaid tavalisi puhastuskemikaale, kontorimaterjale või muid tavalisi keemiatooteid, millega seotud ohud on väikesed ja hästi teada, ei ole nimekirja vaja koostada, välja arvatud juhul, kui see on nõutud õigusaktidega. 5.2 Kemikaalide protseduurid Paika on pandud dokumenteeritud protseduurid kemikaalide ostmiseks, hoiustamiseks, käitlemiseks ja kasutamiseks ning protseduurid hädaolukorras reageerimiseks. Kui kasutatakse vaid tavapäraseid keemiatooteid, millega soetud ohud on väikesed ja hästi teada (nt puhastuskemikaalid, tavalised kontorimaterjalid jms), siis ei ole dokumenteeritud protseduur nõutav. 5.3 Pädevus ja koolitus Kemikaale käitlevatel töötajatel on selleks nõuetekohane pädevus ning nad on enne töö algust saanud piisava koolituse kemikaalide ostmise, käitlemise, kasutamise ja hoiustamise kohta. Koolituse kirjeldus ja sellega seotud andmed on kättesaadavad. 5.4 Kemikaalide hoiustamine, käitlemine ja transport Kemikaale hoiustatakse, käideldakse ja transporditakse viisil, mis ennetab heitmete sattumist õhku, maapinnale ja vette ning süttimise ja plahvatusohtu ning kaitseb töötajate tervist ja tagab nende ohutuse. Kemikaalide hoiustamis- ja kasutamiskohtades on toodud asjakohane teave keemiliste ühendite ja ainetega seotud ohtude ning ohutu käsitsemise kohta. Kemikaalide hoiukohalon kõva põrandapind, mis ei ima kemikaale endasse. Kui vedelatele kemikaalidele on vaja eraldi hoiukohta, peab see olema nii suur, et mahutab suurima vajaliku vaadi/mahuti. Kõik maa peal või maa all hoiustatavad ohtlikke vedelikke sisaldavaid mahuteid jälgitakse, et ennetada reostust ja tuvastada võimalikud lekked varakult. 5.5 Kemikaalide märgistamine Kõik kemikaalide konteinerid on nõuetekohaselt märgistatud asjakohaste ja lihtsasti mõistetavate selgitustega, et tagada töötajate teadlikkus konteineri sisust ja sellega seotud ohtudest. 5.6 Õigusaktidele vastavus Tagatakse vastavus kõikidele kohaldatavatele seadustele ja klassifitseerimiseeskirjadele, mis on seotud kemikaalide ostmise, hoiustamise, käitlemise, kasutamise ja transpordiga, kuid mida ei ole käesoleva peatüki punktides nimetatud. 6. Jäätmed 6.1 Jäätmete nimekiri Peetakse ja säilitatakse ohtlike ja tavajäätmete nimekirja, et jälgida tekitatud jäätmete tüüpi ja kogust. Jooksvalt uuendatavas nimekirjas on selgelt toodud, mis tüüpi jäätmed on ohtlikud jäätmed. Kui kasutatakse vaid tavapäraseid keemiatooteid, millega soetud ohud on väikesed ja hästi teada (nt puhastuskemikaalid, tavalised kontorimaterjalid jms), siis ei ole nimekiri nõutav, välja arvatud juhul, kui see on nõutud õigusaktidega. 6.2 Jäätmetega seotud protseduurid Kasutusele on võetud dokumenteeritud protseduurid ohtlike ja tavajäätmete käitlemiseks, hoiustamiseks, transpordiks, ümbertöötlemiseks ja kõrvaldamiseks. Protseduuridega ennetatakse õhu, maapinna ja vee saastumist ning need aitavad ennetada süttimisja plahvatusohtu. Protseduurid tagavad töötajate tervise ja ohutuse ning hõlmavad ka juhiseid hädaolukorras reageerimiseks. Kui kasutatakse vaid tavapäraseid keemiatooteid, millega soetud ohud on väikesed ja hästi teada (nt puhastuskemikaalid, tavalised kontorimaterjalid jms), siis ei ole dokumenteeritud protseduurid nõutavad, välja arvatud juhul, kui need on nõutud õigusaktidega. IWAY i üldosa Versioon 5.2, Lk 6

9 6.3 Pädevus ja koolitus Jäätmeid käitlevatel töötajatel on nõuetekohane pädevus ning nad on enne töö algust saanud piisava jäätmekäitlusalase koolituse. Koolituse kirjeldus ja sellega seotud andmed on kättesaadavad. 6.4 Jäätmete hoiustamine, käitlemine ja transport Jäätmeid hoiustatakse, käideldakse ja transporditakse viisil, mis ennetab õhu, maapinna ja vee saastamist ning süttimise ja plahvatusohtu ning kaitseb töötajate tervist ja tagab nende ohutuse. Ohtlikke ja tavajäätmeid hoitakse eraldi ja säilitakse korrastatult. Jäätmete sorteerimise ja/või hoiustamise alad on tähistatud ning vaadid/konteinerid on nõuetekohaselt märgistatud. 6.5 Jäätmete taaskasutus Jäätmed sorteeritakse ja saadetakse taaskasutusse ulatuses, mida kohalikud olud ja taristu võimaldavad. 6.6 Litsentseeritud töövõtjad Jäätmete transpordi, hoiustamise ja lõppladestamisega tegelevad töövõtjad on litsentseeritud vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele. Kui nõuetekohase litsentsiga töövõtjaid, transpordiettevõtteid või lõppladestajaid ei ole saadaval, tagab IKEA tarnija, et ohtlikke jäätmeid hoiustatakse nii kaua, kuni nende nõuetekohane lõppladustamine on tagatud. 6.7 Jäätmete põletamine/ladestamine kohapeal Ohtlikke jäätmeid ei tohi kohapeal ladestada ega põletada. 6.8 Õigusaktidele vastavus Tagatakse vastavus kõikidele kohaldatavatele seadustele ja määrustele, mis on seotud ohtlike ja tavajäätmete käitlemise, hoiustamise, transpordi, taaskasutuse ja kõrvaldamisega, kuid mida ei ole käesoleva peatüki punktides nimetatud. 7. Hädaolukordade ennetamine ja tuleohutus 7.1 Hädaolukorra ennetamise planeerimine Töötatakse välja ja võetakse kasutusele tegevuskoha hädaolukorra plaanid. Plaanid põhinevad tuvastatud riskidel ja eelnevalt paikapandud hädaolukorras tegutsemise protseduuridel. Kasutusele on võetud piisavad protseduurid riskide kõrvaldamiseks, vähendamiseks ja kontrollimiseks. Hädaolukorra plaanid sisaldavad vähemalt potentsiaalseid ohte ja hädaolukorra stsenaariume (tulekahju, loodusõnnetus, õnnetused kemikaalidega jne), evakuatsiooniprotseduure ja hädaolukordadeks määratletud rolle ja vastutusi. 7.2 Tulekahjujuhtumid ja õnnetused Dokumenteeritakse kõik tulekahjud või tulekahjujuhtumid, mis oleksid võinud tulekahju põhjustada. Dokumentatsioon hõlmab algpõhjuse analüüsi ning korrigeerivaid ja ennetavaid tegevusi. 7.3 Pädevus ja koolitus Igal tööalal ja igas vahetuses on piisav arv töötajaid, kes on saanud koolituse tulekustutusvahendite kasutamiseks. Koolituse käigus on antud teadmised kohapealsete tulekustutusvahendite kasutamiseks ning koolitust viiakse läbi vähemalt kord 24 kuu jooksul. Koolituse kirjeldus ja sellega seotud andmed on kättesaadavad. IWAY i üldosa Versioon 5.2, Lk 7

10 Enne tööle asumist on töötajaid teavitatud põhilistest tuleohutusega seonduvatest küsimustest. Koolitus hõlmab vähemalt nõuetekohaseid evakuatsiooniprotseduure, juhiseid tulekahjualarmi asukoha ja aktiveerimise kohta. Koolituse kirjeldus ja sellega seotud andmed on kättesaadavad. 7.4 Tulekustutusvahendid Saadaval on sobivad tulekustutusvahendid. Käsikustutusvahendid on hõlpsasti ligipääsetavad ja tuvastatavad juba distantsilt, nõuetekohaselt hooldatud ja lukustamata. Tulekustutusvahendeid kontrollitakse majasiseselt või välise volitatud ettevõtte poolt vähemalt kord 12 kuu jooksul. Andmeid seadmete hoolduse kohta säilitatakse ja/või pannakse seadmetele vastavad kleebised/sildid. 7.5 Evakuatsiooniteed ja avariiväljapääsud Avariiväljapääsud ja evakuatsiooniteed tagavad kõikide töötajate kiire ja ohutu evakuatsiooni. Iga tööala kohta on vähemalt kaks üksteisest sõltumatut avariiväljapääsu ning kõik avariiväljapääsud ja juurdepääsuteed on takistustevabad. Ruumidel, kus töötajate arv, ruumi suurus, ohutase ja töökohtade paigutus võimaldab kõikidel töötajatel hädaolukorra korral kiiresti ja ohutult evakueeruda, võib olla ka ainult üks avariiväljapääs. Kõik avariiväljapääsud ja evakuatsiooniteed on seestpoolt lukustamata ja märgistatud luminestseerivate või valgustatud märkidega, mis on põhilisel evakuatsiooniteel nähtavad. Avariiväljapääsud avanevad väljapoole, välja arvatud juhul, kui kohalikud õigusaktid sätestavad teistmoodi. 7.6 Evakuatsioonialarm Tagatud on sõltumatu ja töötava evakuatsioonialarmi olemasolu, mille pidev helisignaal teavitab kõiki töötajaid hädaolukorrast ning tagab kiire ja ohutu evakuatsiooni. Mürarikkas keskkonnas täiendab helisignaali ka valgussignaal. Alarm võib olla käsitsi käivitatav ning seda on võimalik kuulda või näha igast kohast. Alarmi käivitamise nupud on selgelt tähistatud ja toimivad ka elektrikatkestuste ajal. 7.7 Evakuatsiooniõppused Evakuatsiooniõppuseid, mis hõlmavad kõiki töövahetusi ja osakondi ning võimalikult palju töötajaid, tuleb läbi viia vähemalt kord 12 kuu jooksul. Evakuatsiooni ajal vastutavad kindlaksmääratud isikud selle eest, et kõik töötajad oleksid hoonest evakueerunud. Andmeid evakuatsiooniõppuste kohta säilitatakse ja need sisaldavad vähemalt õppuse kuupäeva ja kellaaega, teavet vahetuse kohta, evakuatsiooniks ja kõikide inimeste evakuatsiooni kontrollimiseks kulunud aega, õppuse tulemusi ja vajadusel korrigeerivaid tegevusi. 7.8 Õigusaktidele vastavus Tagatakse vastavus kõikidel kohaldatavatele seadustele ja määrustele, mis on seotud tulekaitsega, sh tulekahju liigituse, aruandluse ja tuletõrjeasutuste kontrollidega, kuid mida ei ole käesoleva peatüki punktides nimetatud. Kui nimetatud kontrollide tulemusena on vaja teostada korrigeerivaid tegevusi, siis nimetatud tegevused dokumenteeritakse ja viiakse ellu etteantud tähtaja jooksul. 8. Töötajate tervis ja ohutus 8.1 Töökoha riskihindamine Töökoha riskihindamine tehakse kogu töökohale tervikuna ja kõikidele individuaalsetele töökohtadele eraldi. Töökoha riskihindamisprotsessi uuendatakse, kui tööoperatsioone muudetakse. IWAY i üldosa Versioon 5.2, Lk 8

11 Läbi algriskide vähendamise võetakse meetmeid isikukaitsevahendite kasutamisvajaduse vähendamiseks (nt vähendades mürataset, parandades masinate ohutust, kasutades ohutuid töövõtteid, parandades õhu kvaliteeti jne). 8.2 Intsidendid ja õnnetused Paika on pandud protseduurid intsidentidest ja õnnetustest teatamiseks, nende analüüsimiseks, jätkutegevusteks ja nendele reageerimiseks. 8.3 Töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus Enne masinate või seadmete kasutamist või potentsiaalselt ohtlike toimingute teostamist antakse töötajatele vajalik ja piisav ohutusalane koolitus. Koolitust ajakohastatakse vastavalt õigusaktidele ja/või tuvastatud vajadustele. Tutvustav koolitus hõlmab asjakohast teavet igapäevatööga seonduvate tervise- ja ohutusaspektide kohta. Koolituse kirjeldused ja andmed on saadaval. 8.4 Masinad ja muud seadmed Tootmises ja tööoperatsioonideks kasutatavad masinad ja muud seadmed on ohutud kasutada ja õnnetuste vältimiseks varustatud vajalike ohutusseadmetega. Masinaid ja muud seadmeid, näiteks kahveltõstukeid, eskalaatoreid, automaatseid uksi/väravaid, kraanasid/tõstukeid jms, kontrollivad ja sertifitseerivad tehnilise inspektsiooni asutused või vastavalt õigusaktidele muud sertifitseeritud või volitatud isikud. 8.5 Ohutusteave Ohutusteave ja/või ohumärgid on ohupiirkondades selgelt nähtavad. Teave kirjeldab riski või ohtu ning seda, kuidas neid minimeerida, ning on vormis, mis on arusaadav kõikidele töötajatele, kasutades selleks pilte ja jooniseid ja/või kirjalikult esitatud teavet keeles, mida kõik töötajad mõistavad. 8.6 Ohutud töövõtted Kasutatakse ohutuid töövõtteid, et minimeerida ohtlike tööülesannetega, näiteks piiratud ruumides, kõrgustes, liikuvatel tõstetud platvormidel või kraanadel töötamine jms, seostatud vigastuste ja terviserikete ohtu. 8.7 Ohud Riskidele ja muudele tööalastele ohtudele, mis võivad töökohas põhjustada õnnetuse/vigastuse, reageeritakse ja neid minimeeritakse. Töökeskkonna ohtude alla kuuluvad, kuid need ei ole piiratud järgmistega: katteta elektrikilbid, liiklus töökohal, kahjustunud trepid, kahjustunud elektrijuhtmed või maandamata masinad, augud põrandas, kaupade hoiustamine jne. 8.8 Isikukaitsevahendid Sobivad isikukaitsevahendid ja töörõivad on saadaval, hooldatud, neid kasutatakse ja need antakse töötajatele ja külastajatele tasuta, kui tegemist on mistahes ohtliku või potentsiaalselt ohtliku alaga. Kohad, kus isikukaitsevahendeid tuleb kasutada, on selgelt märgitud. 8.9 Esmaabivahendid Piisav kogus esmaabivahendeid on saadaval kõikide vahetuse töötajatele kõikides hoonetes ja igal korrusel, kõigis veokites, vedurites ja laevadel. Esmaabivahendite kogus sõltub töökoha suurusest, teostatud tegevuste ulatusest ja potentsiaalsest vigastuste ohust. Esmaabivahendid on lukustamata, paiknevad selgelt tähistatud ja selleks ettenähtud kohas, millele on hädaolukorra korral lihtne ja kiire juurdepääs, neid säilitatakse heas seisukorras ja need vaadatakse regulaarselt üle, et tagada nende komplektsus ja kasutatavus. IWAY i üldosa Versioon 5.2, Lk 9

12 8.10 Esmaabi väljaõppe saanud isikud Tagatakse piisav arv esmaabi väljaõppe saanud isikute arv töötundide ja iga töövahetuse ajal, kes on teiste töötajate poolt hõlpsasti ära tuntavad. Esmaabi väljaõppe läbiviijad on sertifitseeritud koolitajad, arstid või õed. Koolitusi ajakohastatakse vähemalt kord iga 24 kuu jooksul või vastavalt õigusaktidest tulenevatele nõuetele. IKEA tarnija säilitab andmeid läbiviidud koolituste kohta ja lisab sinna osalejate nimed, koolituste kuupäevad ja ülevaate koolituste sisust Töökoha tingimused ja ergonoomika Töötajatele tagatakse head töötingimused. Nende töötingimuste seire hõlmab, kuid ei ole piiratud järgmisega: müra, temperatuur, valgus ja õhu kvaliteet. Protokollid nõutud mõõtmistest säilitatakse. Kõrge temperatuuriga perioodidel võib töökoha temperatuur olla võrdne välistemperatuuriga, tingimusel, et töökohal on katus, mis pakub varju ja kaitseb päikesevalguse eest. Planeeritakse ja teostatakse ka järgmisi toetavaid tegevusi: tihedamad pausid, nõuetekohaste rõivaste, joogivee või ventilaatorite jms tagamine. Hinnatakse töökohtade ergonoomikatingimusi. Paika on pandud ja kinni peetakse dokumenteeritud plaanist vähendamaks monotoonset korduvat tööd ja tööasendeid jms, mis põhjustavad pikaajalisi vigastusi Joogivesi Kõikidele töötajate tagatakse tasuta puhas joogivesi. Veeautomaate hooldatakse nõuetekohaselt ja need asuvad tööaladest mõistlikus kauguses Ruumide korrashoid ja hügieen Tagatakse ruumide korrashoid, et tagada töötajatele hügieeniline ja ohutu keskkond. Kõiki alasid puhastatakse regulaarselt ja hoitakse heas seisukorras. Saadaval on sobiv arv piisava varustusega pesemis- ja tualettruume Puhkealad Tagatud on piisav puhkealade arv, kus töötajad saavad puhata ja pauside ajal einestada. Töötajatele on ette nähtud sobivad kohad lõunapauside jaoks. Need alad on puhtad, heas seisukorras, eraldatud tootmiskeskkonnast nii, et sinna ei leviks müra, tolm vms, ning varustatud vähemalt toolide/pinkide ja laudadega Alkohol ja narkootikumid Välja on töötatud alkoholi- ja narkopoliitika, mille eesmärk on ennetada töötamist alkoholi, illegaalsete narkootikumide või mistahes aine mõju all, mis pärsib töötaja võimet teostada tööd ohutult ja efektiivselt. Poliitika edastatakse aktiivselt kõikidele töötajatele ja kõik töötajad tunnustavad nimetatud poliitikat Õigusaktidele vastavus Tagatakse vastavus kõikidel kohaldatavatele seadustele ja määrustele, mis on seotud tervise- ja ohutuslaste küsimustega, sh liigitus, aruandlus ja ülevaatused ametivõimude poolt, kuid mida ei ole käesoleva peatüki punktides nimetatud. Selliste ülevaatuste tulemusel nõutavad parandustegevused dokumenteeritakse ja viiakse ellu etteantud tähtaja jooksul. IWAY i üldosa Versioon 5.2, Lk 10

13 9. Värbamine, töötunnid, palgad ja hüvitised 9.1 Aruandlus ja kontrollimine ametivõimude poolt Tööinspektsiooni või samaväärsete kontrollide poolt nõutavad parandustegevused dokumenteeritakse ja viiakse ellu etteantud tähtaja jooksul. 9.2 Värbamisprotseduurid ja värbamisagendid Kõik värbamisprotsessi sammud ja kõik protsessiga seotud agendid tuvastatakse ja kirjeldatakse IKEAle viimase nõudmisel. Kõikidel töötajaid värbavatel agentidel on selliseks tegevuseks olemas juriidiline litsents. 9.3 Töölepingud Enne töö algust on iga töötaja allkirjastanud kirjaliku töölepingu, milles on toodud töötamise tingimused viisil, mis on töötajale arusaadavad. Leping sisaldab vähemalt tööandja ja töötaja nime, töötaja sünnikuupäeva, ametinimetust, palganumbrit, töötunde, ületunnitöötasu, hüvitisi ja etteteatamisperioodi. Teavet töötundide, ületunnitöö tasustamise, hüvitiste ja etteteatamisperioodi kohta võib lepingu asemel kirjeldada ka töötajate käsiraamatus või samaväärses dokumendis. Kui tööleping lõpetatakse vastavalt kokkulepitud etteteatamisperioodile, ei peeta lahkuva töötaja töötasult täiendavalt midagi kinni. 9.4 Palgafond ja töötundide arvestus Iga töötaja dokumenteeritud palgamaksete ja töötundide kohta säilitatakse palgafondi ja töötundide arvestuse andmed. Palgaandmeid säilitab tarnija vähemalt 24 kuud ja need andmed sisaldavad tavapärast töötundide arvu, ületöö tundide arvu, palka tükitöö alusel, tootmisboonuseid, toetusi, kohaldatavaid kinnipidamisi ja netopalkasid. 9.5 Töötunnid ja ületunnitöö Töötajad ei tohi koos ületundidega töötada rohkem kui kuuskümmend (60) tundi nädalas. Ületunnitööd tehakse vaid vabatahtlikult. Teatud juhtudel, mis on täpselt sätestatud kohalikes õigusaktides ja/või kokku lepitud kohaliku töönõukogu/ametiühinguga, võib IKEA nõustuda, et ületunnitöö on lühikese ja piiratud perioodi jooksul kohustuslik. 9.6 Üks vaba päev iga seitsme päeva jooksul Töötajatel on seitsme päeva jooksul vähemalt üks puhkepäev. 9.7 Palgad Töötajatele makstakse palka, sh ületunnitöötasu, õigel ajal regulaarsete intervallide järel ja vähemalt kord kuus. Mahaarvamised ei tohi ületada 20% töötaja palgast ja mahaarvamiste tulemusena ei tohi väljamakstav palk olla väiksem kui seaduslik miinimumpalk. Nimetatud 20 protsendi hulka ei kuulu seadusjärgsed kohustuslikud mahaarvamised (nt maksud ja pensionifondi maksed) või kokkulepitud mahaarvamised toitlustuse, majutuse ja ametiühingu liikmemaksu eest. Töötajatelt ei nõuta mistahes deposiitide maksmist. Töötajatele ei maksta väiksemat töötasu kui seaduslik miinimumpalk, kui lühiajalised tööseisakud toimuvad tööandja tõttu, välja arvatud seadusega reguleeritud juhtudel. IWAY i üldosa Versioon 5.2, Lk 11

14 Iga makseperioodi lõpus antakse töötajatele täielikku palgainfot sisaldavad palgalehed. Palgalehtedel on toodud vähemalt töötatud päevade arv, brutopalk või teenitud tükipalk, ületunnitöö tundide arv ja tasustamise määr, boonused, toetused ja seadus- ja lepingujärgsed mahaarvamised, muud mahaarvamised ja netopalk. 9.8 Puhkus Töötajad saavad puhkust vastavalt kehtivatele õigusaktidele, kohalikele traditsioonidele ja itele. 9.9 Puhkepausid Töötajatele tagatakse piisavad puhkepausid einestamiseks ja puhkamiseks. Töötajatele antakse vähemalt üks paus 5 töötunni/vahetuse kohta ja paus kestab 30 minutit või rohkem, välja arvatud juhul, kui tarnija ja töötajad on läbi ametiühingu või muu töötajaid esindava ühenduse kokku leppinud teisiti Hüvitised Töötajatele on tagatud kõik seadustega sätestatud hüvitised, milleks neil on õigus, näiteks tervisekindlustus, sotsiaalkindlustus, pensionid jms Õigusaktidele vastavus Tagatakse vastavus kõikidele tööhõivet reguleerivatele seadustele ja määrustele, mida ei ole käesoleva peatüki punktides nimetatud. Need hõlmavad, kuid ei ole piiratud järgmisega: värbamistavasid reguleerivad seadused ja määrused, lepingud, töötunnid, palgad, puhkus ja hüvitised. 10. Majutus 10.1 Majutustingimused Tarnija poolt või tarnija nimel pakutav majutus peab tagama majutamiseks piisavad ja ohutud tingimused. Üksikute meeste või naiste jaoks tagatakse eraldi majutus vastavalt soole. Töötajate õigusele lahkuda majutuskohast tööst vaba aja jooksul ei ole seatud mingeid piiranguid. Keskmine eluruum ühe inimese kohta ei ole väiksem kui 3,8 m 2. Majutusruumides on piisav ventilatsioon ja/või küte. Magamisruume saab lukustada nii seest- kui väljastpoolt ning igal töötajal on lukustatav kapp enda asjade hoidmiseks. Töötajatele antakse isiklik voodi/madrats või magamismatt Koristamine Kõiki alasid puhastatakse regulaarselt ja hoitakse heas seisukorras. Saadaval on sobiv arv ja piisava varustusega pesemis- ja tualettruume, mida hoitakse mõistlikus seisukorras. Alad, kus valmistatakse, pakutakse või tarbitakse toitu, vastavad kohalikele sanitaar- ja hügieenieeskirjadele Ohutus Avariiväljapääsud ja evakuatsiooniteed tagavad kõigi inimeste kiire ja ohutu evakuatsiooni. Iga korruse kohta on vähemalt kaks üksteisest sõltumatut avariiväljapääsu ning kõik avariiväljapääsud ja juurdepääsuteed on takistustevabad ning seestpoolt lukustamata. IWAY i üldosa Versioon 5.2, Lk 12

15 Majutusruumide tuleohutusnõuded on samad, kui käesoleva dokumendi 7. peatükis toodud nõuded: punkt 7.3 Pädevus ja koolitus, punkt 7.4 Tulekustutusvahendid, punkt 7.6 Evakuatsioonialarm ja punkt 7.7. Evakuatsiooniõppused. Majutusruumid ei asu hoones, kus toimuvad kõrge ohutasemega operatsioonid Õigusaktidele vastavus Tagatakse vastavus kõikidele majutust reguleerivatele seadustele ja määrustele, mida ei ole käesoleva peatüki punktides nimetatud. 11. Lapstööjõud ja noored töötajad 11.1 Lapstööjõu kasutamise vältimine tarnija juures Tarnijal on dokumenteeritud ja pidevalt rakendatav protseduur lapstööjõu kasutamise vältimiseks Reageerimine lapstööjõu kasutamisele tarnija juures Tarnijal on paika pandud dokumenteeritud protseduur, et tagada kohene reageerimine lapstööjõu kasutamisele tarnija juures. Kõik tegevused tehakse lähtuvalt lapse parimatest huvidest. Reageerimisprotseduuris on kirjeldatud kõik tegevused lapse eemaldamiseks tema töökohalt ning elujõulisemate ja jätkusuutlikemate alternatiivide korraldamiseks lapse arenguks. Protseduur ühtib IKEA dokumendiga Lapstööjõu vältimine ja noorte töötajate toetamine IKEAs. Lapstööjõu leidmisel teavitatakse sellest kohe ka IKEAt Lapstööjõu kasutamise vältimine allhankijate juures Tarnijal on dokumenteeritud ja pidevalt rakendatav protseduur lapstööjõu kasutamise vältimiseks oma allhankijate juures Reageerimine lapstööjõu kasutamisele allhankijate juures Tarnijal on paika pandud dokumenteeritud protseduur, et tagada kohene reageerimine lapstööjõu tuvastamisele allhankija juures. Kõik tegevused tehakse lähtuvalt lapse parimatest huvidest. Reageerimisprotseduuris on kirjeldatud kõik tegevused lapse eemaldamiseks tema töökohalt ning elujõulisemate ja jätkusuutlikemate alternatiivide korraldamiseks lapse arenguks. Protseduur ühtib IKEA dokumendiga Lapstööjõu vältimine ja noorte töötajate toetamine IKEAs. Lapstööjõu avastamisel mistahes allhankija juures teavitatakse sellest kohe ka IKEAt Noorte töötajate kaitse IKEA toetab noorte töötajate seadusjärgset palkamist. Noored töötajad on alla 18-aastased töötavad isikud, kes on vanemad kui minimaalne tööiga. Tarnija tagab, et noored töötajad palgatakse vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele, ja kaitseb neid mistahes töökoha või töö eest, mille olemus või olud, milles nimetatud tööd läbi viiakse, võivad tõenäoliselt ohustada noorte töötajate tervist, ohutust või moraali. Tarnija on tuvastanud töökohad või töö, mis on sobivad noortele töötajatele. Noored töötajad ei teosta ohtlikku tööd. Noored töötajad ei tööta öösiti. 12. Diskrimineerimine 12.1 Diskrimineerimisvastane poliitika ja protseduur Kasutusele on võetud diskrimineerimisvastane poliitika ja piisav protseduur, mis kirjeldab diskrimineerimist ennetavaid ja korrigeerivaid tegevusi. IWAY i üldosa Versioon 5.2, Lk 13

16 12.2 Diskrimineerimine Värbamise ja töösuhte ajal ei diskrimineerita kedagi tema rassi, usu, soolise identiteedi, abielu- ja perekonnaseisu, vanuse, poliitilise kuuluvuse, rahvuse, füüsilise võimekuse, seksuaalse sättumuse ja etnilise päritolu põhjal või mistahes muul põhjusel. Kõigil töötajatel, sh lepingulistel ja allhanke korras töötavatel töötajatel, on võrdsed õigused ja sotsiaalsed hüved, välja arvatud seadusjärgsete piirangute korral Õigusaktidele vastavus Tagatakse vastavus kõikidele diskrimineerimist reguleerivatele seadustele ja määrustele, mida ei ole käesoleva peatüki punktides nimetatud. 13. Töötajate kaasamine 13.1 Tingimused töökohas Organisatsioonis on paika pandud dokumenteeritud ja töötajatele hästi teadaolev viis IWAY teemadega seotud tegevuste mõjutamiseks töökohal läbi tervise- ja ohutuskomitee või samaväärse üksuse asutamise. Komitee tegeleb tuvastatud ohtude, riskide ja murekohtadega ning komitee töö tulemuseks on dokumenteeritud tegevused töökoha pidevaks parandamiseks. See peaks vähendama ka intsidentide ja õnnetuste arvu ning suurendama töötajate kaasatust töökoha korraldusse. Dokumenteeritud plaanid ja tegevuste tulemused on kättesaadavad kõikidele töötajatele Kaebuste protseduur Organisatsioonil on olemas dokumenteeritud protseduur, kuidas tõstatada IWAY teemadega seotud küsimusi ja kaebusi, nt diskrimineerimise, ahistamise või väärkohtlemise osas. Kaebuste esitamise protseduur on kõikidele töötajatele hästi teada. Kaebuste esitamise protseduuris on kirjas, kuidas kõik töötajad, sh lepingulised ja allhanke korras töötavad töötajad, saavad tõstatada küsimusi ja esitada kaebusi otse tarnijale Ühinemisvabadus Tarnija austab töötajate õigust ühineda, asutada või mitte ühineda mistahes ühinguga, kartmata tööandja poolset kättemaksu, sekkumist, hirmutamist või ahistamist. Riikides, kus ühinemisvabadus on seadusega reguleeritud, piiratud või keelatud, ei takista tarnija töötajate sõltumatu ja vaba esinduste alternatiivseid vorme Kollektiivläbirääkimised Töötajatel on õigus pidada kollektiivläbirääkimisi, kartmata kättemaksu, sekkumist, hirmutamist või ahistamist. Riikides, kus kollektiivläbirääkimiste pidamine on seadusega reguleeritud, piiratud või keelatud, ei takista tarnija töötajate sõltumatute ja vabade läbirääkimiste alternatiivseid vorme Õigusaktidele vastavus Tagatakse vastavus kõikidele töötajate õigusi reguleerivatele seadustele ja määrustele, mida ei ole käesoleva peatüki punktides nimetatud. IWAY i üldosa Versioon 5.2, Lk 14

17 14. Ahistamine, väärkohtlemine ja distsiplinaarmeetmed 14.1 Ahistamis- ja väärkohtlemisvastane poliitika ja protseduurid ning distsiplinaarmeetmete reeglid Kasutusele on võetud poliitika ja piisav protseduur, mis kirjeldab ahistamis- ja väärkohtlemisvastaseid ennetavaid ja korrigeerivaid tegevusi ning distsiplinaarmeetmete rakendamise reegleid. Need dokumendid hõlmavad ja need on edastatud kõikidele kohapealsetele töötajatele, nii lepingulistele kui ka alltöövõtu korras töötavatele töötajatele Karistused ja kaebused Tarnija ei ole seotud, ei toeta ega luba kehaliste karistuste kasutamist, vägivallaga ähvardamist ega muus vormis vaimset või füüsilist sundust ning ei kasuta avalikke hoiatus- ega karistussüsteeme. Töötajatel, sh lepingulistel ja alltöövõtu korras töötavatel töötajatel, on õigus esitada apellatsioonikaebus noomituse/distsiplinaarmenetluste/vallandamise kohta. Sellised kaebused salvestatakse Ahistamine ja väärkohtlemine Tarnija ei ole seotud, ei toeta ega luba ühegi töötaja, sh lepingulise ega alltöövõtu korras töötava töötaja, mistahes vormis ahistamist või väärkohtlemist ei töökohal ega eluruumides Õigusaktidele vastavus Tagatakse vastavus kõikidele ahistamist, väärkohtlemist ja distsiplinaarmenetlusi reguleerivatele seadustele ja määrustele, mida ei ole käesoleva peatüki punktides nimetatud. IWAY i üldosa Versioon 5.2, Lk 15

18 Definitsioonid ja terminite sõnastik Õnnetus mistahes juhtum, mille tulemuseks on mistahes vigastus. Majutus tööandja poolt organiseeritud majutuskorraldus, mis hõlmab magamisruume või tervet hoonet, mis peamiselt pakub tube üksikisikutele, peredele või töötajate gruppidele. Veokijuhtide kabiine sõidukis ei peeta tööandja poolt pakutavaks majutusvõimaluseks. Praktika/kutsekoolitus või suunamine Vähemalt 14-aastase õpilase tehtav töö, mis teostatakse: a. õppekursuse või koolitusena, mille eest vastutab kool või koolitusasutus; b. koolitusprogrammina ettevõttes/tarnija juures, mis on kinnitatud pädeva asutuse poolt, või suunamisprogrammina, mis on ette nähtud õpilastele elukutsevaliku lihtsustamiseks või koolitusprogrammi osana. Iga alla 18-aastane isik peab igale praktika- või kutsekoolituskohale kandideerima ning saama enne praktika või kutsekoolituse algust ka IKEAlt sellekohase nõusoleku. Orjatöö töö, mis ei piirdu vaid füüsilise orjastamisega, vaid hõlmab ka seotust võlgade, laenude või deposiitide näol. Vt ka sunnitöö. Kemikaalid keemilised ained ja tooted, mis hõlmavad, kuid mis ei ole piiratud järgmisega: määrdeõlid, diisel, liimid, lakid, lahustid, värvid, värvained, kõvendid, peitsid, vahad, happed, soolad, lisandid, gaasid jne. Laps iga alla 18-aastane isik. Lapstööjõud lapstööjõu kasutamine on laste tööhõive, mis takistab lapse õigust tervislikule kasvule ja arengule ning jätab ta ilma õigusest kvaliteetsele haridusele. Lapstööjõu kasutamine hõlmab tööd, mis on teostatud noorema kui seadusega kehtestatud minimaalse tööeaga lapse poolt, ning mis ei ole IKEA poolt eraldi heaks kiidetud kui kerge töö või praktika/kutsekoolitus. Minimaalne tööiga on määratletud riiklikes õigusaktides ning selleks on vanus, millest alates võib inimest palgata täistööajaga. Selleks vanuseks võib olla 16 aastat, 15 aastat või teatud arengumaades ka 14 aastat. Kollektiivläbirääkimised läbirääkimised tööandja ja töötajate esindaja vahel (töötajate poolt vabalt ja sõltumatult valitud). Jooksev uuendamine dokumente ajakohastatakse siis, kui muutub tootmine, operatsioonid või teenused. Näiteks kui võetakse kasutusele uus kemikaal, tuleb uuendada kemikaalide nimekirja ja teha kättesaadavaks asjakohane ohutuskaart. Kriitiline allhankija määratluse paneb paika asjakohane IKEA organisatsioon lähtuvalt allpool olevast kirjeldusest. Allhankijad loetakse kriitiliseks siis, kui nende poolt teostatud protsessid on keskkonnale ning töötajate tervisele ja ohutusele on potentsiaalselt äärmiselt kahjulikud või kui tegemist on tööstusharu või tarnesektoriga, kus on kalduvus lapstööjõu või sunni- või orjatöö kasutamiseks. Tööleping kokkulepe, mis täpsustab tingimused, mille alusel isik ja ettevõte nõustuvad koostööd tegema. Töölepingut võib asendada töölevõtu- või pakkumiskiri. Etniline päritolu kultuuripärand, enda määratlemine inimesena, kuuluvus teatud kultuuri, millel on ühine keel või dialekt, traditsioonid vms. Tulekahjujuhtum olukord, mis võib hõlpsasti viia tulekahjuni, kus inimesed ja/või seadmed võivad saada vigastada/kahjustada. IWAY i üldosa Versioon 5.2, Lk 16

19 Esmaabivahendid mitte ainult esmaabikarbid, vaid ka muud vahendid, mille vajalikkus määratletakse riskihindamisprotsessi käigus, nt silmadušš, avariidušš, krae, defibrillaator, kanderaam jne. Sunnitöö töö või teenused, mida inimene on kohustatud teostama mistahes karistusähvarduse või isiklike asjade konfiskeerimise (ID-kaart, pass vms) tõttu ning töö, mille teostamiseks inimene ei ole vabatahtlikult soovi avaldanud. Sooline identiteet inimese sisetunne oma soo osas naise, mehe või transseksuaalina. Ahistamine mistahes solvav tegu, kommentaar või arvamuse välja näitamine, mis alandab, solvab või põhjustab piinlikkust, või mistahes hirmutamine või ähvardus. See hõlmab, kuid ei ole piiratud järgmisega: - rasked või korduvad ebaviisakad, alandavad või solvavad märkused - seksistlike, rassistlike või muude solvavate piltide või plakatite väljapanek - ähvardused, hirmutamine või kättemaks Ohtlikud jäätmed jäätmed, mis võivad põhjustada ohtu rahvatervisele ja/või keskkonnale oma keemiliste, füüsiliste või bioloogiliste omaduste tõttu (nt süttivad, plahvatavad, toksilised, radioaktiivsed või nakkusohtlikud jäätmed). Need hõlmavad, kuid ei ole piiratud kohalikes õigusaktides identifitseeritud ohtlike jäätmetega. Intsident olukord töökohas, mille tulemuseks oleks hõlpsasti võinud olla vigastus või kahju inimestele ja/või keskkonnale. IWAY nõuded või samaväärsed nõuded kui tarnijal endal on välja töötatud ja kasutusele võetud nõuded, süsteemid ja protseduurid, mis katavad kõik IWAYga seotud teemad, võib IKEA iga juhtumi puhul eraldi otsustada, et tarnija nõuded, süsteemid ja protseduurid on samaväärsed IWAY nõuetega. Kerge töö lihtsad, piiratud tööülesanded, mida teostatakse täiskasvanu piisava järelevalve all, kui need ei ohusta lapse tervist ja ohutust, tema õigust mängule ega ei takista tema hariduse omandamist või kutsealast suunitlust ja koolitust. Kerge töö ohutus- ja tervisenõuded on samad, kui vastavad nõuded noortele töötajatele (mitteohtlik töö). Kui see on kohalike õigusaktidega lubatud, võivad aastased lapsed teha kerget tööd. Ohutuskaart toote ohutuskaart. Ohutuskaart on kirjalik dokument, kus on töötajatele ja päästetöötajatele toodud protseduurid keemiliste ainete käitlemiseks või nendega töötamiseks ohutul viisil. Minimaalne tööiga riiklikes õigusaktides määratletud minimaalne tööiga ning selleks on vanus, millest alates võib inimest palgata täistööajaga. Selleks vanuseks võib olla 16 aastat, 15 aastat või teatud arengumaades ka 14 aastat. Isikukaitsevahendid hõlmavad, kuid ei ole piiratud näiteks järgmisega: kiivrid, kaitseprillid, kindad, saapad, kõrvatropid, põlled, maskid jne. Poliitika peamiste põhimõtete kogum ja nendega seotud suunised, mis on formuleeritud ja jõustatud ettevõtte juhtkonna poolt, et suunata ja piirata ettevõtte tegevusi pikaajaliste eesmärkide täitmise nimel. Vangide töö IWAY nõuded keelavad rangelt igasuguse vangide töö kasutamise IKEAle toodete hankimisel või teenuste osutamisel. Vangide töö kasutamist võib kaaluda juhtumipõhiselt valitsuse programmide raames, mis toetavad üksikisikute positiivset integratsiooni ühiskonda. Need Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonidel põhinevad kriteeriumid on saadaval nõudmisel. Riskihindamine inimest potentsiaalselt kahjustavate aspektide hoolikas uurimine töökohal. Hinnangu puhul kaalutakse, kas kasutusele on võetud piisavad abinõud, mis viivad vajadusel parandustegevuste teostamiseni. Protseduur tegevuse või protsessi töökorralduse struktureeritud kirjeldus. Protseduur on tavaliselt kirjalikus vormis, kuid see võib olla ka lihtsustatud vormis ja esitatud piltide, juhendavate märkide, graafikute või muu sarnasena. IWAY i üldosa Versioon 5.2, Lk 17

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:  Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

Tuleohutus_2012_plaan

Tuleohutus_2012_plaan Kinnitatud direktori 30.11.2012. a käskkirjaga nr 222 TARTU TAMME GÜMNAASIUM TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN 1. Üldsätted 1.1. Tartu Tamme Gümnaasium asub aadressil Tamme puiestee 24a, Tamme puiestee,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööoh

EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööoh EELNÕU Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 1. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k

Hinnakiri kehtiv alates Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, k Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Täiendava maksekonto avamine (maksekonto avamine teises valuutas) Kontohaldustasu (kuu) * rakendatakse olukorras, kui kuus tehakse vähem kui 10 väljaminevaid makseid

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal

Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ohtlike kemikaalide kasutamine töökohal Ülevaade REACH- ja CLP-määrusega seonduvast osast Leelo Männik leelo.mannik@sm.ee Uuringu taust Uuringu tellija: Sotsiaalministeerium (töövaldkond) Uuringu teostaja:

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont

Hinnakiri kehtiv alates Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus C2 C3 Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekont Hinnakiri kehtiv alates 03.07.2019 Hinnakiri eraklientidele Tüüpiliste makseteenuste hinnakiri Kirjeldus Läbi iseteeninduse Maksekonto Maksekonto avamiseks esitatud dokumentide analüüs/ Maksekonto avamine

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20 25.11.2014 L 337/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252/2014, 28. mai 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ seoses

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi. SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded.

Jäätmetest saavad tooted läbi sertifitseerimisprotsessi.  SERTIFITSEERIMISPROTSESSI tutvustus ja praktilised nõuanded. Sertifitseerimisest ja SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus loomisest Marit Liivik Eesti Jäätmekäitlejate Liit 05.04.2016 Jäätmete Taaskasutusklaster Koostöö - ettevõtete ja teadus-ja

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas?

Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kohaliku kasutamise tegevuskava - miks ja kuidas? Biomassi kasutamise eelised ja võimalused Biomass on peamine Euroopa Liidus kasutatav taastuva energia allikas, moodustades ligikaudu 70% taastuvenergia

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 931109740005 AUDRU KÜLM- JA LAOHOONE EHITAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: EESTI KALAPÜÜGIÜHISTU ARUANDE NR: 2012-029 07.12.2012 Auditi lõpparuanne saadetakse: Korraldusasutus

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc

Lisa 3-Ametikiri_UUS.doc Nõuetele vastavuse tõendamise protseduur Nõuetele vastavuse tõendamisel (toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisel) lähtutakse majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. juuli 2013. a määruses nr 49

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

AG informaatika ainekava PK

AG informaatika ainekava PK INFORMAATIKA AINEKAVA PÕHIKOOLIS Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli informaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) valdab peamisi töövõtteid arvutil igapäevases õppetöös eelkõige infot otsides, töödeldes

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem