Komisjoni määrus (EÜ) nr 407/2009, 14. mai 2009, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nend

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Komisjoni määrus (EÜ) nr 407/2009, 14. mai 2009, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nend"

Väljavõte

1 Euroopa Liidu Teataja L 123/3 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 407/2009, 14. mai 2009, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON, võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, dofleini, Cynops ensicauda, Echinotriton andersoni, Pachytriton labiatus, Paramesotriton spp., Salamandra algira ja Tylototriton spp. tuuakse ühendusse sisse sellisel määral, et nende sisetoomise jälgimine on õigustatud. Seepärast tuleks kõnealused liigid kanda määruse (EÜ) nr 338/97 lisa D lisasse. võttes arvesse nõukogu 9. detsembri aasta määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel, ( 1 ) eriti selle artikli 19 lõiget 3, ning arvestades järgmist: (5) CITESi konventsiooni osaliste konverentsi 14. istungil aasta juunis võeti vastu uued loomi käsitlevad nomenklatuuriviited. Leiti mõned vastuolud CITESi liidete ja nomenklatuuriviidetes esinevate teaduslike loomanimede vahel seoses selliste liikidega nagu Asarcornis scutulata ja Pezoporus occidentalis, sugukondadega Rheobatrachidae ja Phasianidae ning seltsiga SCANDENTIA. Kuna kõnealused vastuolud ilmnevad ka määruse (EÜ) nr 338/97 lisas, tuleks seda vastavalt kohandada. (1) Määruses (EÜ) nr 338/97 loetletakse looma- ja taimeliigid, millega kauplemine on piiratud või kontrolli all. Need loetelud ühendavad ohustatud looduslike loomaja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (edaspidi CITESi konventsioon ) liidetes toodud loetelusid. (6) Vajalike muudatuste ulatust silmas pidades on selguse huvides vaja määruse (EÜ) nr 338/97 lisa tervikuna asendada. (2) Hiina taotlusel lisati CITESi konventsiooni III liitesse järgmised liigid: Corallium elatius, Corallium japonicum, Corallium konjoi ja Corallium secundum. (7) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 18 alusel asutatud looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemise komitee arvamusega, (3) Praegu määruse (EÜ) nr 338/97 lisa B lisas esitatud liikidega Crax daubentoni, Crax globulosa, Crax rubra, Ortalis vetula, Pauxi pauxi, Penelopina nigra, Arborophila campbelli, Arborophila charltonii, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Semnornis ramphastinus, Baillonius bailloni, Pteroglossus castanotis, Ramphastos dicolorus ja Selenidera maculirostris ei kaubelda rahvusvaheliselt sellisel määral, et see ohustaks kõnealuste liikide püsimajäämist, kuid Colombia, Costa Rica, Guatemala, Hondurase, Malaisia ja Argentina taotlusel lisatakse need CITESi konventsiooni III liitesse ja seepärast tuleb kõnealused liigid kanda määruse (EÜ) nr 338/97 lisa B lisast C lisasse. ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: Artikkel 1 Määruse (EÜ) nr 338/97 lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga. (4) Praegu määruse (EÜ) nr 338/97 lisas loetlemata liike Phyllomedusa sauvagii, Leptodactylus laticeps, Limnonectes macrodon, Rana shqiperica, Ranodon sibiricus, Bolitoglossa ( 1 ) EÜT L 61, , lk 1. Artikkel 2 Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2 L 123/4 Euroopa Liidu Teataja Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. Brüssel, 14. mai 2009 Komisjoni nimel komisjoni liige Stavros DIMAS

3 Euroopa Liidu Teataja L 123/5 LISA 1. A, B, C ja D lisas on liigid märgitud: a) liiginime järgi või LISA Märkusi A, B, C ja D lisa tõlgendamise kohta b) kõrgemasse taksonisse kuuluva liigina tervikuna või selle määratletud osana. 2. Lühend spp. tähistab kõrgema taksoni kõiki liike. 3. Viidetel taksonitele, mis on kõrgemad kui liik, on üksnes teavitav või klassifitseeriv eesmärk. 4. A lisas poolpaksus kirjas märgitud liigid on loetletud kooskõlas nende kaitsega, mis on sätestatud nõukogu direktiivis 79/409/EMÜ ( linnudirektiiv ) ja nõukogu direktiivis 92/43/EMÜ ( elupaikade direktiiv ). 5. Taimetaksonite tähistamiseks allpool liigitasandit kasutatakse järgmisi lühendeid: a) ssp. alamliik, b) var(s). teisend (teisendid) ja c) fa vorm. 6. Märked (I), (II) ja (III) liigi või kõrgema taksoni nime juures viitavad konventsiooni lisadele, milles kõnealused liigid on märkuste 7 9 kohaselt loetletud. Kui osutatud märkeid ei esine, ei ole kõnealuseid liike konventsiooni lisades loetletud. 7. Märge (I) liigi või kõrgema taksoni nime juures osutab, et asjaomane liik või kõrgem takson esineb konventsiooni I lisas. 8. Märge (II) liigi või kõrgema taksoni nime juures osutab, et asjaomane liik või kõrgem takson esineb konventsiooni II lisas. 9. Märge (III) liigi või kõrgema taksoni nime juures osutab, et see esineb konventsiooni III lisas. Sel juhul on osutatud ka riik, millega seoses kõnesolev liik või kõrgem takson esineb III lisas. 10. Ristandeid võib lisadesse kanda, kuid üksnes tingimusel, et need moodustavad looduses eristatava ja püsiva populatsiooni. Hübriidloomad, kellel neljas eelmises põlvnemisliinis on üks või rohkem A ja B lisas loetletud liikide isendit, peavad vastama käesoleva määruse sätetele samamoodi nagu terviklikku liiki moodustades, isegi kui kõnealune hübriid ei ole lisadesse eraldi kantud. 11. Kui liik on kantud A, B või C lisasse, kuuluvad samasse lisasse ka kõik selle liigi isendite osad ja neist saadu, välja arvatud juhul, kui liigi juures on märge, et hõlmatud on ainult isendite teatavad osad ja neist saadu. Kooskõlas käesoleva määruse artikli 2 punktiga t tähistab märk # koos sellele järgneva numbriga B või C lisas loetletud liigi või kõrgema taksoni nime juures kõnealuste isendite kindlaksmääratud osi või neist saadut, mida määratletakse käesolevas määruses järgmiselt: #1 tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud: a) seemned, eosed ja õietolm (sh polliiniumid); b) tahkes või vedelas keskkonnas olevad seemiku- või in vitro saadud koekultuurid, mida transporditakse steriilsetes mahutites; c) kunstlikult paljundatud taimed lõikelilledena ja d) perekonna Vanilla kunstlikult paljundatud taimede viljad ning taimede osad ja neist saadu. #2 tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud: a) seemned ja õietolm ning b) jaekaubamüüki saatmiseks pakendatud valmistooted.

4 L 123/6 Euroopa Liidu Teataja #3 tähistab terveid ja viilutatud juuri ning juureosi. #4 tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud: a) seemned, v.a Mehhiko päritolu mehhiko kaktuste seemned, ja õietolm; b) tahkes või vedelas keskkonnas olevad seemiku- või in vitro saadud koekultuurid, mida transporditakse steriilsetes mahutites; c) kunstlikult paljundatud taimed lõikelilledena; d) naturaliseerunud või kunstlikult paljundatud taimede viljad ning nende osad ja neist saadu ning e) perekonna Opuntia alamperekonna Opuntia naturaliseerunud või kunstlikult paljundatud taimede üksikud varrelülid ning nende osad ja neist saadu. #5 tähistab palke, saematerjali ja spooni. #6 tähistab palke, saematerjali, spooni ja vineeri. #7 tähistab palke, laaste, puidutolmu ja -ekstrakte. #8 tähistab maa-aluseid osi (st juuri, risoome) tervetena, osadena ja pulbristatult. #9 tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud neid osi, millel on silt Toodetud Hoodia spp. materjalist, mis on saadud kontrollitud saagikoristuse ja tootmise teel koostöös Botswana/Namiibia/Lõuna-Aafrika CITESjuhtimisasutustega vastavalt lepingule nr BW/NA/ZA xxxxxx #10 tähistab palke, saematerjali, spooni, kaasa arvatud keelpillide poognate valmistamiseks kasutatavaid lõpetamata puittooteid. #11 tähistab palke, saematerjali, spooni, vineeri, puidutolmu ja -ekstrakte. 12. Kuna ühelegi A lisas loetletud taimeliigile või taimestiku kõrgemale taksonile ei ole lisatud märget, et nende hübriide tuleb käsitleda kooskõlas käesoleva määruse artikli 4 lõike 1 sätetega, tähendab see, et ühest või mitmest kõnealusest liigist või taksonist saadud kunstlikult paljundatud hübriididega võib kaubelda kunstliku paljundamise tunnistuse olemasolu korral ning et käesoleva määruse sätteid ei kohaldata selliste hübriidide seemnete ja õietolmu (sh polliiniumide), lõikelillede, tahkes või vedelas keskkonnas olevate seemikute ja in vitro saadud koekultuuride suhtes, mida transporditakse steriilsetes mahutites. 13. Käesoleva määruse sätteid ei kohaldata uriini, fekaalide ja ambra suhtes, mis on jäätmed ja saadud asjaomaseid loomi käsitlemata. 14. D lisas loetletud loomaliikide puhul kohaldatakse sätteid üksnes elusisendite ning tervete või peaaegu tervete surnud isendite suhtes, välja arvatud taksonite puhul, mille juures on märge, mis osutab, et ka muud osad ja saadused on hõlmatud: 1 Terved või olulises osas terved toor- või parknahad 2 Suled, sulgedega nahk või muu sulgedega osa 15. D lisas loetletud loomaliikide puhul kohaldatakse sätteid üksnes elusisendite suhtes, välja arvatud taksonite puhul, mille juures on märge, mis osutab, et ka muud osad ja saadused on hõlmatud: 3 Kuivatatud ja värsked taimed, sh lehed, juured/pookealused, varred, seemned/eosed, puukoor ja viljad 4 Palgid, saematerjal ja spoon

5 Euroopa Liidu Teataja L 123/7 FAUNA CHORDATA (KEELIKLOOMAD) MAMMALIA ARTIODACTYLA Antilocapridae Imetajad SÕRALISED Harksarviklased Antilocapra americana (I) (üksnes Mehhiko populatsioon; muid populatsioone ei ole käesoleva määruse lisades loetletud) Harksarvik Bovidae Veislased Addax nasomaculatus (I) Addax Ammotragus lervia (II) Lakklammas Antilope cervicapra (III Nepal) Vintsarvgasell Bison bison athabascae (II) Ameerika metsapiison Bos gaurus (I) (välja arvatud kodustatud liik Bos frontalis, mille suhtes ei kohaldata käesoleva määruse sätteid) Bos mutus (I) (välja arvatud kodustatud liik Bos grunniens, mille suhtes ei kohaldata käesoleva määruse sätteid) Bos sauveli (I) Gaur Ulukjakk Kuprei Bubalus arnee (III Nepal) (välja arvatud kodustatud liik Bubalus bubalis, mille suhtes ei kohaldata käesoleva määruse sätteid) Vesipühvel e arni Bubalus depressicornis (I) Bubalus mindorensis (I) Bubalus quarlesi (I) Anoa e kääbuspühvel Tamarau Mägianoa Budorcas taxicolor (II) Takin Capra falconeri (I) Capricornis milneedwardsii (I) Capricornis rubidus (I) Capricornis sumatraensis (I) Capricornis thar (I) Keerdsarvkits e markuur Hiina serau Punane serau Sumatra serau Himaalaja serau Cephalophus brookei (II) Cephalophus dorsalis (II) Brooke kabrik Rannakabrik Cephalophus jentinki (I) Sadulkabrik Cephalophus ogilbyi (II) Cephalophus silvicultor (II) Ogilbi kabrik Kollaselg-kabrik

6 L 123/8 Euroopa Liidu Teataja Cephalophus zebra (II) Damaliscus pygargus pygargus (II) Sebrakabrik Bontbok Gazella cuvieri (I) Cuvier gasell Gazella dorcas (III Alžeeria/ Tuneesia) Dorkasgasell Gazella leptoceros (I) Hippotragus niger variani (I) Kitsas-sarv gasell Must-hobuantiloop Kobus leche (II) Pikksaba-vohlu Naemorhedus baileyi (I) Naemorhedus caudatus (I) Naemorhedus goral (I) Naemorhedus griseus (I) Nanger dama (I) Oryx dammah (I) Oryx leucoryx (I) Goral (liigist Naemorhedus baileyi) Pikksaba-goral Himaalaja goral Hiina goral Kabegasell Mõõksarv-orüks Valge-orüks Ovis ammon (II) (välja alamliigid) Mägilammas e muflon Ovis ammon hodgsonii (I) Ovis ammon nigrimontana (I) Tiibeti mägilammas Karatau mägilammas Ovis canadensis (II) (üksnes Mehhiko populatsioon; muid populatsioone ei ole käesoleva määruse lisades loetletud) Lumelammas Ovis orientalis ophion (I) Küprose mägilammas Ovis vignei (II) (välja arvatud A lisas loetletud alamliigid) Urial Ovis vignei vignei (I) Pantholops hodgsonii (I) Urial (alamliigist Ovis vignei vignei) Orongo Philantomba monticola (II) Sinikabrik Pseudoryx nghetinhensis (I) Rupicapra pyrenaica ornata (I) Siola Ibeeria mägikits Saiga borealis (II) Saiga tatarica (II) Mongoolia saiga Saiga tatarica Tetracerus quadricornis (III Nepal) Nelisarv

7 Euroopa Liidu Teataja L 123/9 Camelidae Kaamellased Vicugna vicugna (I) (välja arvatud järgmised populatsioonid: Argentina [Jujuy ja Catamarca provintsi populatsioon ning Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ja San Juani provintside poolkodustatud populatsioonid]; Boliivia [kogu populatsioon]; Tšiili [Primera piirkonna populatsioon]; ja Peruu [kogu populatsioon]; mis on loetletud B lisas) Lama glama guanicoe (II) Vicugna vicugna (II) (üksnes Argentina ( 1 ) populatsioonid [Jujuy ja Catamarca provintsi populatsioon ning Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ja San Juani provintside poolkodustatud populatsioonid]; Boliivia ( 2 ) [kogu populatsioon]; Tšiili ( 3 ) [Primera piirkonna populatsioon]; Peruu ( 4 ) [kogu populatsioon]; muud populatsioonid on loetletud B lisas.) Guanaako Vikunja Cervidae Hirvlased Axis calamianensis (I) Axis kuhlii (I) Axis porcinus annamiticus (I) Blastocerus dichotomus (I) Sigahirv (liigist Axis calamianensis) Bawea hirv Sigahirv ( alamliigist Axis porcinus annamiticus) Soohirv Cervus elaphus bactrianus (II) Buhhaara punahirv Cervus elaphus barbarus (III Algeria/Tunisia) Punahirv (alamliigist Cervus elaphus barbarus) Cervus elaphus hanglu (I) Dama dama mesopotamica (I) Hippocamelus spp. (I) Kašmiiri punahirv Iraani kabehirv Guemalid Mazama temama cerasina (III Guatemala) Suurmasaama Muntiacus crinifrons (I) Muntiacus vuquangensis (I) Must muntjak Hiidmuntjak Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala) Valgesaba-pampahirv Ozotoceros bezoarticus (I) Pampahirv Pudu mephistophiles (II) Põhja-puduhirv Pudu puda (I) Rucervus duvaucelii (I) Rucervus eldii (I) Lõuna-puduhirv Barasingha Eldi hirv Hippopotamidae Jõehobulased Hexaprotodon liberiensis (II) Hippopotamus amphibius (II) Kääbusjõehobu Jõehobu

8 L 123/10 Euroopa Liidu Teataja Moschidae Sigalased Tayassuidae CARNIVORA Ailuridae Canidae Moschus spp. (I) (üksnes Afganistani, Bhutani, India, Myanmari, Nepali ja Pakistani populatsioonid; muud populatsioonid on loetletud B lisas.) Babyrousa babyrussa (I) Babyrousa bolabatuensis (I) Babyrousa celebensis (I) Babyrousa togeanensis (I) Sus salvanius (I) Catagonus wagneri (I) Ailurus fulgens (I) Canis lupus (I/II) (Kõik populatsioonid, välja arvatud Hispaanias Duero jõest põhja pool esinevad populatsioonid ja Kreekas 39. laiuskraadist põhja pool esinevad populatsioonid. Bhutani, India, Nepali ja Pakistani populatsioonid on loetletud I lisas; muud populatsioonid II lisas.) Canis simensis Speothos venaticus (I) Moschus spp. (II) (välja arvatud Afganistani, Bhutani, India, Myanmari, Nepali ja Pakistani populatsioonid, mis on loetletud A lisas) Tayassuidae spp. (II) (välja liigid ning Pecari tajacu Mehhiko ja Ameerika Ühendriikide populatsioonid, mida ei ole loetletud käesoleva määruse lisades) Canis lupus (II) (Populations of Spain north of the Duero and Greece north of the 39th parallel) Cerdocyon thous (II) Chrysocyon brachyurus (II) Cuon alpinus (II) Lycalopex culpaeus (II) Lycalopex fulvipes (II) Lycalopex griseus (II) Lycalopex gymnocercus (II) Vulpes cana (II) Vulpes zerda (II) Canis aureus (III India) Vulpes bengalensis (III India) Muskushirvlased Muskushirv Sigalased Babirussa e hirvsiga (liigist Babyrousa babyrussa) Babirussa e hirvsiga (liigist Babyrousa bolabatuensis) Babirussa e hirvsiga (liigist Babyrousa celebensis) Babirussa e hirvsiga (liigist Babyrousa togeanensis) Kääbussiga Pekaarilased Pekaarilased Chaco pekaari KISKJALISED Punane e väike panda Koerlased Šaakal Hall hunt Mägikoer Krabisööja rebane Guara e lakkhunt Punahunt Rebane (liigist Lycalopex culpaeus) Rebane (liigist Lycalopex fulvipes) Rebane (liigist Lycalopex griseus) Pamparebane Võsakoer Bengaali rebane Afgaani rebane Fennek

9 Euroopa Liidu Teataja L 123/11 Eupleridae Cryptoprocta ferox (II) Eupleres goudotii (II) Fossa fossana (II) Fossa Pudi-falanukk Fanaloka Felidae Kaslased Felidae spp. (II) (välja liigid. Kodustatud vormi isendite suhtes käesoleva määruse sätteid ei kohaldata.) Kaslased Acinonyx jubatus (I) (Elusisendite ja jahitrofeede ekspordi aastakvoodid kehtestatakse järgmiselt: Botswana: 5; Namiibia: 150; Zimbabwe: 50. Selliste isenditega kauplemisel kohaldatakse käesoleva määruse artikli 4 lõiget 1.) Caracal caracal (I) (üksnes Aasia populatsioon; muud populatsioonid on loetletud B lisas.) Catopuma temminckii (I) Felis nigripes (I) Felis silvestris (II) Leopardus geoffroyi (I) Leopardus jacobitus (I) Leopardus pardalis (I) Leopardus tigrinus (I) Leopardus wiedii (I) Lynx lynx (II) Lynx pardinus (I) Neofelis nebulosa (I) Panthera leo persica (I) Panthera onca (I) Panthera pardus (I) Panthera tigris (I) Pardofelis marmorata (I) Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (üksnes Bangladeshi, India ja Tai populatsioonid; muud populatsioonid on loetletud B lisas.) Gepard Karakal Temmincki kass Pudikass e kääbuskass Metskass Soolakass Mägikass Otselot Oncilla Margai e pikksaba-pugalkass Ilves Ibeeria ilves Pantrik India lõvi Jaaguar Leopard Tiiger Marmorkass Bengaali kass

10 L 123/12 Euroopa Liidu Teataja Prionailurus iriomotensis (II) Prionailurus planiceps (I) Prionailurus rubiginosus (I) (üksnes India populatsioon; muud populatsioonid on loetletud B lisas.) Puma concolor coryi (I) Puma concolor costaricensis (I) Puma concolor couguar (I) Puma yagouaroundi (I) (üksnes Kesk- ja Põhja- Ameerika populatsioonid; muud populatsioonid on loetletud B lisas.) Uncia uncia (I) Iriomoto kass Lapikpea-kass Roostekass Florida puuma Costa Rica puuma Puuma (alamliigist Puma concolor couguar) Jaguarundi Lumeleopard e irbis Herpestidae Mangustlased Herpestes fuscus (III India) Herpestes edwardsi (III India) Herpestes javanicus auropunctatus (III India) Herpestes smithii (III India) Herpestes urva (III India) Herpestes vitticollis (III India) India pruunmangust Hallmangust Mangust (liigist Herpestes javanicus auropunctatus) Smithi mangust Krabimangust Mangust (liigist Herpestes vitticolis) Hyaenidae Hüäänlased Proteles cristata (III Botswana) Tsiibethüään Mephitidae Vinuklased Conepatus humboldtii (II) Skunk (liigist Conepatus humboldtii) Mustelidae Lutrinae Kärplased Saarmaslased Lutrinae spp. (II) (välja liigid) Saarmaslased Aonyx capensis microdon (I) (üksnes Kameruni ja Nigeeria populatsioonid; muud populatsioonid on loetletud B lisas.) Enhydra lutris nereis (I) Lontra felina (I) Lontra longicaudis (I) Lontra provocax (I) Lutra lutra (I) Lutra nippon (I) Pteronura brasiliensis (I) Väikeküüs-saarmas Lõuna-California kalaan Kassiksaarmas Neotroopiline saarmas Saarmas (liigist Lontra provocax) Harilik saarmas Jaapani saarmas Hiidsaarmas

11 Euroopa Liidu Teataja L 123/13 Mustelinae Odobenidae Otariidae Phocidae Procyonidae Ursidae Mustela nigripes (I) Arctocephalus philippii (II) Arctocephalus townsendi (I) Monachus spp. (I) Ailuropoda melanoleuca (I) Helarctos malayanus (I) Melursus ursinus (I) Tremarctos ornatus (I) Ursus arctos (I/II) (üksnes Bhutani, Hiina, Mehhiko ja Mongoolia populatsioonid ning alamliik Ursus arctos isabellinus on loetletud I lisas; muud populatsioonid ja alamliigid II lisas.) Ursus thibetanus (I) Odobenus rosmarus (III Canada) Arctocephalus spp (II) (Except for the species included in Annex A) Mirounga leonina (II) Ursidae spp. (II) (välja liigid) Eira barbara (III Honduras) Galictis vittata (III Costa Rica) Martes flavigula (III India) Martes foina intermedia (III India) Martes gwatkinsii (III India) Mellivora capensis (III Botswana) Bassaricyon gabbii (III Costa Rica) Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica) Nasua narica (III Honduras) Nasua nasua solitaria (III Uruguay) Potos flavus (III Honduras) Päriskärplased Taira Suurgrison Harsa Kivinugis (alamliigist Martes foina intermedia) Nugis (liigist Martes gwatkinsii) Meemäger Mustjalg-tuhkur Morsklased Morsk Kõrvukhülglased Merikarud Merikaru (liigist Arctocephalus philippii) Merikaru (liigist Arctocephalus townsendi) Hülglased Lõuna lonthüljes Munkhülged Pesukarulased Pesukarulane (liigist Bassaricyon gabbii) Pesukarulane (liigist Bassariscus sumichrasti) Tavaninakaru (liigist Nasua narica) Koaati (alamliigist Nasua nasua solitaria) Kinkažu Karulased Karulased Bambuskaru e suur panda Päikesekaru e biruang Huulkaru Prillkaru Pruunkaru Kaeluskaru

12 L 123/14 Euroopa Liidu Teataja Viverridae CACEA CHIROPTERA Phyllostomidae Pteropodidae Prionodon pardicolor (I) CACEA spp. (I/II) ( 5 ) Acerodon jubatus (I) Pteropus insularis (I) Pteropus livingstonii (II) Pteropus loochoensis (I) Pteropus mariannus (I) Pteropus molossinus (I) Pteropus pelewensis (I) Pteropus pilosus (I) Pteropus rodricensis (II) Pteropus samoensis (I) Pteropus tonganus (I) Pteropus ualanus (I) Pteropus voeltzkowi (II) Pteropus yapensis (I) Cynogale bennettii (II) Hemigalus derbyanus (II) Prionodon linsang (II) Acerodon spp. (II) (välja liigid) Pteropus spp. (II) (välja liigid) Arctictis binturong (III India) Civettictis civetta (III Botswana) Paguma larvata (III India) Paradoxurus hermaphroditus (III India) Paradoxurus jerdoni (III India) Viverra civettina (III India) Viverra zibetha (III India) Viverricula indica (III India) Platyrrhinus lineatus (III Uruguay) Tsiibetkaslased Binturong Aafrika tsiibet Udrastsiibet Vööttsiibet Paguuma Musang (liigist Paradoxurus hermaphroditus) Musang (liigist Paradoxurus jerdoni) Vöötlinsang Tähniklinsang Laiktsiibet Suurtsiibet Pisitsiibet VAALALISED (delfiinid, pringlid, vaalad) Vaalalised KÄSITIIVALISED Nopslased Nopslane (liigist Platyrrhinus lineatus) Tiiburlased Lendkoerad Suurtiibur (liigist Acerodon jubatus) Lendkoerad Lendkoer (liigist Pteropus insularis) Lendkoer (liigist Pteropus livingstonii) Lendkoer (liigist Pteropus loochoensis) Lendkoer (liigist Pteropus mariannus) Lendkoer (liigist Pteropus molossinus) Lendkoer (liigist Pteropus pelewensis) Lendkoer (liigist Pteropus pilosus) Lendkoer (liigist Pteropus rodricensis) Lendkoer (liigist Pteropus samoensis) Lendkoer (liigist Pteropus tonganus) Lendkoer (liigist Pteropus ualanus) Lendkoer (liigist Pteropus voeltzkowi) Lendkoer (liigist Pteropus yapensis)

13 Euroopa Liidu Teataja L 123/15 CINGULATA Dasypodidae DASYUROMORPHIA Dasyuridae Thylacinidae DIPROTODONTIA Macropodidae Phalangeridae Potoroidae Vombatidae Priodontes maximus (I) Sminthopsis longicaudata (I) Sminthopsis psammophila (I) Thylacinus cynocephalus (possibly extinct) (I) Lagorchestes hirsutus (I) Lagostrophus fasciatus (I) Onychogalea fraenata (I) Onychogalea lunata (I) Bettongia spp. (I) Caloprymnus campestris (possibly extinct) (I) Lasiorhinus krefftii (I) Chaetophractus nationi (II) (kehtestatud on ekspordi nullkvoot. Kõiki isendeid käsitatakse A lisasse kuuluvate liikide isenditena ning nendega kauplemist reguleeritakse vastavalt sellele.) Dendrolagus inustus (II) Dendrolagus ursinus (II) Phalanger intercastellanus (II) Phalanger mimicus (II) Phalanger orientalis (II) Spilocuscus kraemeri (II) Spilocuscus maculatus (II) Spilocuscus papuensis (II) Cabassous centralis (III Costa Rica) Cabassous tatouay (III Uruguay) VÖÖLISED Vöölased Paljassaba (liigist Cabassous centralis) Paljassaba (liigist Cabassous tatouay) Vöölane (liigist Chaetophractus nationi) Hiidvöölane KUKKURHIIRELAADSED Kukkurkärplased Pikksaba-kukkurhiirik Liiva-kukkurhiirik Kukkurhuntlased Kukkurhunt KAKSIKEESHAMBULISED Kängurulased Pruun-puukänguru Puukänguru (liigist Dendrolagus ursinus) Hatune jänesvallabi Vöötvallabi Vallabi (liigist Onychogalea fraenata) Vallabi (liigist Onychogalea lunata) Kuskuslased Kuskus (liigist Phalanger intercastellanus) Kuskus (liigist Phalanger mimicus) Kuskus (liigist Phalanger orientalis) Kuskus (liigist Spilocuscus kraemeri) Kuskus (liigist Spilocuscus maculatus) Kuskus (liigist Spilocuscus papuensis) Pärisrottkängurulased Rottkängurud Kõrbe-rottkänguru Vombatlased Põhjavombat

14 L 123/16 Euroopa Liidu Teataja LAGOMORPHA Leporidae JÄNESELISED Jäneslased Caprolagus hispidus (I) Romerolagus diazi (I) India harjasküülik Teporingo e vulkaaniküülik MONOTREMATA Tachyglossidae AINUPILULISED Sipelgasiillased Zaglossus spp. (II) Nokis-sipelgasiilid PERAMELEMORPHIA Chaeropodidae BANDIKUTILAADSED Bandikutlased Chaeropus ecaudatus (possibly extinct) (I) Sõrgbandikut Peramelidae Kukkurmägerlased Perameles bougainville (I) Lääne-koonbandikut Thylacomyidae Kukkurhuntlased Macrotis lagotis (I) Macrotis leucura (I) Harilik bilbi Valgesaba-bilbi PERISSODACTYLA Hobuslased KABJALISED Hobuslased Equus africanus (I) (välja arvatud Equus asinus kodustatud liik, mille suhtes ei kohaldata käesoleva määruse sätteid) Equus grevyi (I) Equus hemionus (I/II) (liik on loetletud II lisas, kuid alamliik Equus hemionus hemionus I lisas.) Equus kiang (II) Equus przewalskii (I) Ulukeesel Kõrbesebra e grevi sebra Kulaan Kiang Prževalski hobune Equus zebra hartmannae (II) Hartmanni mägisebra Equus zebra zebra (I) Mägisebra (alamliigist Equus zebra zebra) Rhinocerotidae Ninasarviklased Rhinocerotidae spp. (I) (välja arvatud B lisas loetletud alamliigid) Ninasarviklased

15 Euroopa Liidu Teataja L 123/17 Tapiridae PHOLIDOTA Manidae PILOSA Bradypodidae Megalonychidae Myrmecophagidae PRIMATES Atelidae Tapiridae spp. (I) (välja arvatud B lisas loetletud liigid) Alouatta coibensis (I) Alouatta palliata (I) Alouatta pigra (I) Ateles geoffroyi frontatus (I) Ateles geoffroyi panamensis (I) Ceratotherium simum simum (II) (üksnes Lõuna-Aafrika ja Svaasimaa populatsioonid; muud populatsioonid on loetletud A lisas. Lubatud üksnes rahvusvaheline kauplemine elusloomadega, kui nende sihtkoht on kohane ja vastuvõetav, ning jahitrofeedega. Kõiki teisi isendeid käsitatakse A lisasse kuuluvate liikide isenditena ning nendega kauplemist reguleeritakse vastavalt sellele.) Tapirus terrestris (II) Manis spp. (II) (Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica ja Manis pentadactyla puhul on kehtestatud ekspordi nullkvoot isendite osas, kes on loodusest püütud ja kellega kaubitsetakse eelkõige ärilistel eesmärkidel) Bradypus variegatus (II) Myrmecophaga tridactyla (II) PRIMATES spp. (II) (välja liigid) Choloepus hoffmanni (III Costa Rica) Tamandua mexicana (III Guatemala) Laimokk-ninasarvik Taapirlased Taapirlased Lõuna-Ameerika tapiir SOOMUSLOOMALISED Soomusloomlased Soomusloomad NAPIHAMBULISED Laisiklased Pöördpea e kolmvarvas-laisik (liigist Bradypus variegatus) Kaksvarvaslaisikud Kaksvarvaslaisik (liigist) Sipelgaõgilased Suur-sipelgaõgija Tamandu (liigist) ESIKLOOMALISED ESIKLOOMALISED Ämmalahvlased Coiba saare möiraahv Mantel-möiraahv Guatemala möiraahv Mustkäpp-ämmalahv (alamliigist Ateles geoffroyi frontatus) Mustkäpp-ämmalahv (alamliigist Ateles geoffroyi panamensis)

16 L 123/18 Euroopa Liidu Teataja Cebidae Cercopithecidae Brachyteles arachnoides (I) Brachyteles hypoxanthus (I) Oreonax flavicauda (I) Callimico goeldii (I) Callithrix aurita (I) Callithrix flaviceps (I) Leontopithecus spp. (I) Saguinus bicolor (I) Saguinus geoffroyi (I) Saguinus leucopus (I) Saguinus martinsi (I) Saguinus oedipus (I) Saimiri oerstedii (I) Cercocebus galeritus (I) Cercopithecus diana (I) Cercopithecus roloway (I) Cercopithecus solatus (II) Colobus satanas (II) Macaca silenus (I) Mandrillus leucophaeus (I) Mandrillus sphinx (I) Nasalis larvatus (I) Piliocolobus foai (II) Piliocolobus gordonorum (II) Piliocolobus kirkii (I) Piliocolobus pennantii (II) Piliocolobus preussi (II) Piliocolobus rufomitratus (I) Piliocolobus tephrosceles (II) Piliocolobus tholloni (II) Presbytis potenziani (I) Pygathrix spp. (I) Rhinopithecus spp. (I) Semnopithecus ajax (I) Semnopithecus dussumieri (I) Semnopithecus entellus (I) Semnopithecus hector (I) Semnopithecus hypoleucos (I) Haardahv e ämblikahv Peruu villakahv Karbusahvlased Goeldi marmosett e kallimiko Marmosett (liigist Callithrix aurita) Marmosett (liigist Callithrix flaviceps) Lõvitamariinid Karvastamariin (liigist Saguinus bicolor) Geoffroy tamariin Karvastamariin (liigist Saguinus leucopus) Pintšetamariin Ruugeselg-saimiri Pärdiklased Välemangabei Diaanapärdik Pärdik (liigist Cercopithecus roloway) Pärdik (liigist Cercopithecus solatus) Pärgli-kuningkoolobus Vanderu Drill Mandrill Ninaahv e kahau Punakoolobus (liigist Piliocolobus foai) Punakoolobus (liigist Piliocolobus gordonorum) Punakoolobus (liigist Piliocolobus kirkii) Punakoolobus (liigist Piliocolobus pennantii) Punakoolobus (liigist Piliocolobus preussi) Mitra-punakoolobus Punakoolobus (liigist Piliocolobus tephrosceles) Punakoolobus (liigist Piliocolobus tholloni) Languur (liigist Presbytis potenziani) Hertsoglanguurid Nosulanguurid Languur (liigist Semnopithecus ajax) Languur (liigist Semnopithecus dussumieri) Languur (liigist Semnopithecus entellus) Languur (liigist Semnopithecus hector) Languur (liigist Semnopithecus hypoleucos)

17 Euroopa Liidu Teataja L 123/19 Semnopithecus priam (I) Semnopithecus schistaceus (I) Simias concolor (I) Trachypithecus delacouri (II) Trachypithecus francoisi (II) Trachypithecus geei (I) Trachypithecus hatinhensis (II) Trachypithecus johnii (II) Trachypithecus laotum (II) Trachypithecus pileatus (I) Trachypithecus poliocephalus (II) Trachypithecus shortridgei (I) Languur (liigist Semnopithecus priam) Languur (liigist Semnopithecus schistaceus) Siimia Languur (liigist Trachypithecus delacouri) Languur (liigist Trachypithecus francoisi) Languur (liigist Trachypithecus geei) Languur (liigist Trachypithecus hatinhensis) Languur (liigist Trachypithecus johnii) Languur (liigist Trachypithecus laotum) Languur (liigist Trachypithecus pileatus) Languur (liigist Trachypithecus poliocephalus) Languur (liigist Trachypithecus shortridgei) Cheirogaleidae Hiirikleemurlased Cheirogaleidae spp. (I) Hiirikleemurlased Daubentoniidae Aielased Daubentonia madagascariensis (I) Aie Hominidae Inimlased Gorilla beringei (I) Gorilla gorilla (I) Pan spp. (I) Pongo abelii (I) Pongo pygmaeus (I) Mägigorilla Rannikugorilla Šimpansid Sumatra orangutan Kalimantani orangutan Hylobatidae Gibonlased Hylobatidae spp. (I) Gibonlased Indriidae Indrilased Indriidae spp. (I) Indrilased Lemuridae Leemurlased Lemuridae spp. (I) Leemurlased Lepilemuridae Leemurlased Lepilemuridae spp. (I) Leemurlased Lorisidae Loorilased Nycticebus spp. (I) Loorid (perekonnast Nycticebus spp.)

18 L 123/20 Euroopa Liidu Teataja Pitheciidae Uakarid, titid, saakid Cacajao spp. (I) Callicebus barbarabrownae (II) Callicebus melanochir (II) Callicebus nigrifrons (II) Callicebus personatus (II) Chiropotes albinasus (I) Uakarid Hüppurahv (liigist Callicebus barbarabrownae) Hüppurahv (liigist Callicebus melanochir) Hüppurahv (liigist Callicebus nigrifrons) Masktiti Valgenina-habesaaki Tarsiidae Kandlased Tarsius spp. (II) Kandlased PROBOSCIDEA Elephantidae LONDILISED Londilased Elephas maximus (I) Loxodonta africana (I) (välja ravatud Botswana, Namiibia, Lõuna-Aafrika ja Zimbabwe populatsioonid, mis on loetletud B lisas) Loxodonta africana (II) (üksnes Botswana, Namiibia, Lõuna-Aafrika ja Zimbabwe populatsioonid ( 6 ); muud populatsioonid on loetletud A lisas) India elevant Aafrika elevant RODENTIA Chinchillidae NÄRILISED Villakhiirlased Chinchilla spp. (I) (kodustatud vormi isendite suhtes käesoleva määruse sätteid ei kohaldata) Tšintšiljad Cuniculidae Pakalased Cuniculus paca (III Honduras) Paka (liigist Cuniculus paca) Dasyproctidae Aguutilased Dasyprocta punctata (III Honduras) Aguuti (liigist Dasyprocta punctata) Erethizontidae Okaslased Sphiggurus mexicanus (III Honduras) Sphiggurus spinosus (III Uruguay) Okaslane (liigist Sphiggurus mexicanus) Okaslane (liigist Sphiggurus spinosus) Hystricidae Okassigalased Hystrix cristata Okassiga Muridae Hiirlased Leporillus conditor (I) Pseudomys fieldi praeconis (I) Xeromys myoides (I) Zyzomys pedunculatus (I) Kõrvuk-kojarott Hatune väärhiir Eba-kobrasrott Hiirlane (liigist Zyzomys pedunculatus)

19 Euroopa Liidu Teataja L 123/21 Sciuridae Oravlased Cynomys mexicanus (I) Preeriakoer e rohtlahaukur Marmota caudata (III India) Marmota himalayana (III India) Punaümiseja Suurümiseja Ratufa spp. (II) Hiidoravad Sciurus deppei (III Costa Rica) Orav (liigist Sciurus deppei) SCANDENTIA SCANDENTIA spp. (II) Tupaialased SIRENIA Dugongidae MERIVEISELISED Dugonglased Dugong dugon (I) Dugong Trichechidae Lamantiinlased Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis ja Trichechus manatus on loetletud I lisas. Trichechus senegalensis on loetletud II lisas) Lamantiinlased AVES ANSERIFORMES Anatidae Linnud HANELISED Partlased Anas aucklandica (I) Öö-piilpart Anas bernieri (II) Madagaskari piilpart Anas chlorotis (I) Pateke piilpart Anas formosa (II) Kuupart Anas laysanensis (I) Anas nesiotis (I) Anas oustaleti (I) Anas querquedula Asarcornis scutulata (I) Aythya innotata Aythya nyroca Branta canadensis leucopareia (I) Branta ruficollis (II) Branta sandvicensis (I) Laysani sinikael-part Piilpart (liigist Anas nesiotis) Mariaani part Rägapart Tontpart Madagaskari vart Valgesilm-vart Kanada lagle (alamliigist Branta canadensis leucopareia) Punakael-lagle Nenelagle Cairina moschata (III Honduras) Muskuspart Coscoroba coscoroba (II) Cygnus melancoryphus (II) Koskorobaluik Mustkael-luik

20 L 123/22 Euroopa Liidu Teataja Dendrocygna arborea (II) Palmi-vilepart Dendrocygna autumnalis (III Honduras) Dendrocygna bicolor (III Honduras) Punanokk-vilepart Ruuge-vilepart Mergus octosetaceus Brasiilia koskel Oxyura jamaicensis Valgepõsk-händpart Oxyura leucocephala (II) Rhodonessa caryophyllacea (possibly extinct) (I) Stepi-händpart Roosavart Sarkidiornis melanotos (II) Kühmnokk-part Tadorna cristata Vikerpart APODIFORMES Trochilidae PIIRITAJALISED Koolibrilased Trochilidae spp. (II) (välja liigid) Koolibrilased Glaucis dohrnii (I) Koolibri (liigist Glaucis dohrnii) CHARADRIIFORMES Burhinidae KURVITSALISED Jämejalalased Burhinus bistriatus (III Guatemala) Rohtla-jämejalg Laridae Kajaklased Larus relictus (I) Kõnnukajakas Scolopacidae Kurvitslased Numenius borealis (I) Numenius tenuirostris (I) Tringa guttifer (I) Põhjakoovitaja Helekoovitaja Sahhalini tilder CICONIIFORMES Ardeidae TOONEKURELISED Haigurlased Ardea alba Bubulcus ibis Egretta garzetta Hõbehaigur Veisehaigur Siidhaigur Balaenicipitidae Kingnoklased Balaeniceps rex (II) Kingnokk Ciconiidae Toonekurglased Ciconia boyciana (I) Ciconia nigra (II) Ciconia stormi Jabiru mycteria (I) Leptoptilos dubius Mycteria cinerea (I) Ida-toonekurg Must-toonekurg Sunda toonekurg Jabiru-toonekurg India marabu Rand-toonekurg

21 Euroopa Liidu Teataja L 123/23 Phoenicopteridae Flamingolased Phoenicopteridae spp. (II) (välja liigid) Flamingolased Phoenicopterus ruber (II) Flamingo Threskiornithidae Eudocimus ruber (II) Iibislased Punaiibis COLUMBIFORMES Columbidae Geronticus calvus (II) Geronticus eremita (I) Nipponia nippon (I) Platalea leucorodia (II) Pseudibis gigantean Caloenas nicobarica (I) Claravis godefrida Columba livia Ducula mindorensis (I) Kiilasiibis Kaljuiibis Tuttiibis Luitsnokk-iibis Hiidiibis TUVILISED Tuvilased Lakktuvi Brasiilia bambusetuvi Kaljutuvi Mindoro keisertuvi Leptotila wellsi Gallicolumba luzonica (II) Goura spp. (II) Verirind-maatuvi Kroontuvid Grenada manteltuvi Nesoenas mayeri (III Mauritius) Roosatuvi CORACIIFORMES Bucerotidae Streptopelia turtur Turteltuvi SINIRAALISED Sarvlinnud Aceros nipalensis (I) Buceros bicornis (I) Rhinoplax vigil (I) Rhyticeros subruficollis (I) Aceros spp. (II) (välja liigid) Anorrhinus spp. (II) Anthracoceros spp. (II) Berenicornis spp. (II) Buceros spp. (II) (välja liigid) Penelopides spp. (II) Rhyticeros spp. (II) (välja liigid) Sarvlinnud (perekonnast Aceros) Nudi-sarvlind Sarvlinnud (perekonnast Anorrhinus) Sarvlinnud (perekonnast Anthracoceros) Sarvlinnud (perekonnast Berenicornis) Sarvlinnud (perekonnast Buceros) Suur-sarvlind Sarvlinnud (perekonnast Penelopides) Kilp-sarvlind Sarvlinnud (perekonnast Rhyticeros) Silenokk-sarvlind

22 L 123/24 Euroopa Liidu Teataja CUCULIFORMES Musophagidae KÄOLISED Turakod Tauraco spp. (II) (välja liigid) Turakod (perekonnast Tauraco) Tauraco bannermani (II) Kameruni turako FALCONIFORMES Kullilised FALCONIFORMES spp. (II) (välja liigid ja C lisas loetletud sugukonna Cathartidae üks liik; selle sugukonna teised liigid ei ole käesoleva määruse lisades loetletud) Kullilised Accipitridae Haugaslased Accipiter brevipes (II) Accipiter gentilis (II) Accipiter nisus (II) Aegypius monachus (II) Aquila adalberti (I) Aquila chrysaetos (II) Aquila clanga (II) Aquila heliaca (I) Aquila pomarina (II) Buteo buteo (II) Buteo lagopus (II) Buteo rufinus (II) Chondrohierax uncinatus wilsonii (I) Circaetus gallicus (II) Circus aeruginosus (II) Circus cyaneus (II) Circus macrourus (II) Circus pygargus (II) Elanus caeruleus (II) Eutriorchis astur (II) Gypaetus barbatus (II) Gyps fulvus (II) Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla on loetletud I lisas; muud liigid II lisas.) Stepi-raudkull Kanakull Raudkull Raisakotkas Ibeeria kääpakotkas Kaljukotkas Suur-konnakotkas Kääpakotkas Väike-konnakotkas Hiireviu Karvasjalg-viu Stepiviu Konksnokk-haugas (alamliigist Chondrohierax uncinatus wilsonii) Madukotkas Roo-loorkull Välja-loorkull Stepi-loorkull Soo-loorkull Hõbehaugas Vööthaugas Habekotkas Kaeluskotkas Merikotkad

23 Euroopa Liidu Teataja L 123/25 Cathartidae Harpia harpyja (I) Hieraaetus fasciatus (II) Hieraaetus pennatus (II) Leucopternis occidentalis (II) Milvus migrans (II) Milvus milvus (II) Neophron percnopterus (II) Pernis apivorus (II) Pithecophaga jefferyi (I) Gymnogyps californianus (I) Harpüiakotkas Haugaskotkas Kääbuskotkas Ekuadori selvaviu Must-harksaba Puna-harksaba Raipekotkas Herilaseviu Ahvikotkas Kondorlased Kalifornia kondor Sarcoramphus papa (III Honduras) Kuningkondor Falconidae Pandionidae GALLIFORMES Cracidae Vultur gryphus (I) Falco araeus (I) Falco biarmicus (II) Falco cherrug (II) Falco columbarius (II) Falco eleonorae (II) Falco jugger (I) Falco naumanni (II) Falco newtoni (I) (Only the population of the Seychelles) Falco pelegrinoides (I) Falco peregrinus (I) Falco punctatus (I) Falco rusticolus (I) Falco subbuteo (II) Falco tinnunculus (II) Falco vespertinus (II) Pandion haliaetus (II) Andi kondor Pistriklased Seišelli tuuletallaja Kõnnupistrik Stepipistrik Väikepistrik Vahemere pistrik India kõnnupistrik Stepi-tuuletallaja Madagaskari tuuletallaja Kõrbepistrik Rabapistrik Mauritiuse tuuletallaja Jahipistrik Lõopistrik Tuuletallaja Punajalg-pistrik Kalakotkaslased Kalakotkas Crax fasciolata Hokolane (liigist Crax fasciolata) Crax alberti (III Colombia) Crax blumenbachii (I) Sinisagar-hoko Ljaanohoko Crax daubentoni (III Colombia) Crax globulosa (III Colombia) Punasagar-hoko Suurhoko

24 L 123/26 Euroopa Liidu Teataja Crax rubra (III Colombia, Costa Rica, Guatemala ja Honduras) Suurnokk-hoko Mitu mitu (I) Oreophasis derbianus (I) Suurnokk-hoko Hokolane (liigist Oreophasis derbianus) Ortalis vetula (III Guatemala/ Honduras) Pauxi pauxi (III Colombia) Võsa-tšatšalaka Kiiverhoko Penelope albipennis (I) Hokolane (liigist Penelope albipennis) Penelope purpurascens (III Honduras) Penelopina nigra (III Guatemala) Hokolane (liigist Penelope purpurascens) Hokolane (liigist Penelopina nigra) Pipile jacutinga (I) Pipile pipile (I) Hokolane (liigist Hokolane (liigist Pipile pipile) Megapodiidae Rihukanalased Macrocephalon maleo (I) Vasar-rihukana Phasianidae Faasanlased (kanalased) Arborophila campbelli (III Malaysia) Arborophila charltonii (III Malaysia) Mustkiird-künkakana Koldjalg-künkakana Argusianus argus (II) Argusfaasan Caloperdix oculeus (III Malaysia) Roostekana Catreus wallichii (I) Colinus virginianus ridgwayi (I) Crossoptilon crossoptilon (I) Crossoptilon mantchuricum (I) Viirfaasan Nurmvutt (alamliigist Colinus virginianus ridgwayi) Valge-kõrvukfaasan Pruun-kõrvukfaasan Gallus sonneratii (II) Ithaginis cruentus (II) Täpik-džunglikana Püüfaasan Lophophorus impejanus (I) Lophophorus lhuysii (I) Lophophorus sclateri (I) Lophura edwardsi (I) Kroon-läikfaasan Hiina läikfaasan Hõbeselg-läikfaasan Annami faasan Lophura erythrophthalma (III Malaysia) Kuldsaba-kanafaasan Lophura hatinhensis Vietnami faasan Lophura ignita (III Malaysia) Rüütelfaasan Lophura imperialis (I) Lophura swinhoii (I) Keiserfaasan Valgeselg-faasan Melanoperdix niger (III Malaisia) Nõgikana

25 Euroopa Liidu Teataja L 123/27 GRUIFORMES Gruidae Odontophorus strophium Ophrysia superciliosa Polyplectron napoleonis (I) Rheinardia ocellata (I) Syrmaticus ellioti (I) Syrmaticus humiae (I) Syrmaticus mikado (I) Tetraogallus caspius (I) Tetraogallus tibetanus (I) Tragopan blythii (I) Tragopan caboti (I) Tragopan melanocephalus (I) Tympanuchus cupido attwateri (I) Grus americana (I) Grus canadensis (I/II) (liik on loetletud II lisas, kuid alamliigid Grus canadensis nesiotes ja Grus canadensis pulla I lisas.) Grus grus (II) Grus japonensis (I) Grus leucogeranus (I) Grus monacha (I) Grus nigricollis (I) Grus vipio (I) Pavo muticus (II) Polyplectron bicalcaratum (II) Polyplectron germaini (II) Polyplectron malacense (II) Polyplectron schleiermacheri (II) Gruidae spp. (II) (välja liigid) Meleagris ocellata (III Guatemala) Polyplectron inopinatum (III Malaysia) Rhizothera dulitensis (III Malaisia) Rhizothera longirostris (III Malaisia) Rollulus rouloul (III Malaisia) Tragopan satyra (III Nepal) Silmikkalkun Tamme-selvavutt Tuhkvutt Rohe-paabulind Hall-paabufaasan Vietnami paabufaasan Mägi-paabufaasan Kübar-paabufaasan Palawani paabufaasan Kalimantani paabufaasan Pärlfaasan Valgekõht-kana Suurnokk-kana Tanukana Valgekõht-faasan Birma faasan Mikaadofaasan Pärsia mägikana Tiibeti mägikana Nagalandi helmesfaasan Hele-helmesfaasan Tõmmu-helmesfaasan Saatür-helmesfaasan Preeriapüü (alamliigist Tympanuchus cupido attwateri) KURELISED Kurglased Kurglased Trompetkurg Kanada kurg Sookurg Õnnekurg Valgekurg Munkkurg Mägikurg Idakurg

26 L 123/28 Euroopa Liidu Teataja Otididae Rallidae Rhynochetidae PASSERIFORMES Atrichornithidae Cotingidae Emberizidae Estrildidae Vintlased Hirundinidae Ardeotis nigriceps (I) Chlamydotis macqueenii (I) Chlamydotis undulata (I) Houbaropsis bengalensis (I) Otis tarda (II) Sypheotides indicus (II) Tetrax tetrax (II) Gallirallus sylvestris (I) Rhynochetos jubatus (I) Atrichornis clamosus (I) Cotinga maculata (I) Xipholena atropurpurea (I) Carduelis cucullata (I) Pseudochelidon sirintarae (I) Otididae spp. (II) (välja liigid) Rupicola spp. (II) Gubernatrix cristata (II) Paroaria capitata (II) Paroaria coronata (II) Tangara fastuosa (II) Amandava formosa (II) Lonchura fuscata Lonchura oryzivora (II) Poephila cincta cincta (II) Carduelis yarrellii (II) Cephalopterus ornatus (III Colombia) Cephalopterus penduliger (III Colombia) Traplased Traplased India trapp Aasia kraetrapp Kraetrapp Bengali trapp Suurtrapp Tutt-trapp Väiketrapp Ruiklased Pruunruik Kagulased Kagu VÄRVULISED Tihnikuhüpiklased Värvuline (liigist Atrichornis clamosus) Kotingalased Sirmilind (liigist Cephalopterus ornatus) Sirmilind (liigist Cephalopterus penduliger) Kotinga (liigist Cotinga maculata) Kaljukukesed Kotingalane (liigist Xipholena atropurpurea) Tsiitsitajalased Kardinallane (liigist Gubernatrix cristata) Kardinallane (liigist Paroaria capitata) Kardinallane (liigist Paroaria coronata) Tangara (liigist Tangara fastuosa) Amadiinlased Viher-amadiin Timori riisiamadiin Riisiamadiin Mustkurk-amadiin Vintlased Punasiisike Kuldpõsk-siisike Pääsulased Aasia jõgipääsuke

27 Euroopa Liidu Teataja L 123/29 Icteridae Meliphagidae Muscicapidae Paradisaeidae Pittidae Pycnonotidae Sturnidae Zosteropidae PELECANIFORMES Fregatidae Pelecanidae Sulidae PICIFORMES Capitonidae Xanthopsar flavus (I) Lichenostomus melanops cassidix (I) Acrocephalus rodericanus (III Mauritius) Dasyornis broadbenti litoralis (tõenäoliselt välja surnud) (I) Dasyornis longirostris (I) Picathartes gymnocephalus (I) Picathartes oreas (I) Pitta gurneyi (I) Pitta kochi (I) Leucopsar rothschildi (I) Zosterops albogularis (I) Fregata andrewsi (I) Pelecanus crispus (I) Papasula abbotti (I) Cyornis ruckii (II) Garrulax canorus (II) Leiothrix argentauris (II) Leiothrix lutea (II) Liocichla omeiensis (II) Paradisaeidae spp. (II) Pitta guajana (II) Pitta nympha (II) Pycnonotus zeylanicus (II) Gracula religiosa (II) Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius) Semnornis ramphastinus (III Colombia) Turpiallased Turpial (liigist Xanthopsar flavus) Meelindlased Meelind (liigist Lichenostomus melanops cassidix) Kärbsenäplased Maskareeni roolind Kärbsenäplane (liigist Cyornis ruckii) Kärbsenäplane (liigist Dasyornis broadbenti litoralis) Kärbsenäplane (liigist Dasyornis longirostris) Vilbas (liigist Garrulax canorus) Vilbas (liigist Leiothrix argentauris) Vilbas (liigist Leiothrix lutea) Vilbas (liigist Liocichla omeiensis) Kiilas-kaljukark Mets-kaljukark Paradiisinäpp (liigist Terpsiphone bourbonnensis) Paradiisilindlased Paradiisilindlased Pitalased Vöötpita Safranpita Tammepita Võlupita Bülbüllased Bülbül (liigist Pycnonotus zeylanicus) Kuldnoklased Suurmaina Maina (liigist Leucopsar rothschildi) Prilliklased Prillik (liigist Zosterops albogularis) Fregattlindlased Jõulusaare fregattlind Pelikanlased Käharpelikan Suulalased Metssuula RÄHNILISED Habelindlased Habelindlane (liigist Semnornis ramphastinus)

28 L 123/30 Euroopa Liidu Teataja Rähnlased Rähnlased Campephilus imperialis (I) Dryocopus javensis richardsi (I) Suur-kuningrähn Valgekõht-musträhn (alamliigist Dryocopus javensis richardsi) Ramphastidae Tuukanlased Baillonius bailloni (III Argentina) Safrantuukan Pteroglossus aracari (II) Mustkael-arassari Pteroglossus castanotis (III Argentina) Jõgiarassari Pteroglossus viridis (II) Guajaana arassari Ramphastos dicolorus (III Argentina) Brasiilia tuukan Ramphastos sulfuratus (II) Ramphastos toco (II) Ramphastos tucanus (II) Ramphastos vitellinus (II) Vääveltuukan Tokotuukan Manistuukan Mustnokk-tuukan Selenidera maculirostris (III Argentina) Vöötnokk-tuukan PODICIPEDIFORMES Podicipedidae PÜTILISED Pütlased Podilymbus gigas (I) Atitlani pütt PROCELLARIIFORMES Diomedeidae TORMILINNULISED Albatroslased Phoebastria albatrus (I) Kuldpea-albatross PSITTACIFORMES PAPAGOILISED PSITTACIFORMES spp. (II) (välja liigid ja välja arvatud Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus ja Psittacula krameri, mis ei ole loetletud käesoleva määruse lisades) Papagoilised Cacatuidae Kakaduulased Cacatua goffini (I) Cacatua haematuropygia (I) Cacatua moluccensis (I) Cacatua sulphurea (I) Probosciger aterrimus (I) Tanimbari kakaduu Filipiini kakaduu Serami kakaduu Väävelkakaduu Ronkkakaduu Loriidae Nestepapagoilased Eos histrio (I) Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina on loetletud I lisas, teised liigid II lisas) Arlekiin-nestepapagoi Nestepapagoid (perekonnast Vini)

29 Euroopa Liidu Teataja L 123/31 Psittacidae Papagoilased Amazona arausiaca (I) Amazona auropalliata (I) Amazona barbadensis (I) Amazona brasiliensis (I) Amazona finschi (I) Amazona guildingii (I) Amazona imperialis (I) Amazona leucocephala (I) Amazona oratrix (I) Amazona pretrei (I) Amazona rhodocorytha (I) Amazona tucumana (I) Amazona versicolor (I) Amazona vinacea (I) Amazona viridigenalis (I) Amazona vittata (I) Anodorhynchus spp. (I) Ara ambiguus (I) Ara glaucogularis (I) Ara macao (I) Ara militaris (I) Ara rubrogenys (I) Cyanopsitta spixii (I) Sinipea-amatsoonpapagoi Kuldkukal-amatsoonpapagoi Kaktuse-amatsoonpapagoi Rand-amatsoonpapagoi Mehhiko amatsoonpapagoi Kuning-amatsoonpapagoi Keiser-amatsoonpapagoi Kuuba amatsoonpapagoi Kuldpea-amatsoonpapagoi Punatiib-amatsoonpapagoi Vikerpea-amatsoonpapagoi Lepa-amatsoonpapagoi Saint lucia amatsoonpapagoi Purpur-amatsoonpapagoi Tamaulipase amatsoonpapagoi Puertoriiko amatsoonpapagoi Siniaarad Suur-soldataara Boliivia ararauna Puna-aara Soldataara Mägiaara Safiiraara Cyanoramphus cookii (I) Cyanoramphus forbesi (I) Cyanoramphus novaezelandiae (I) Väike-maooripapagoi Suur-maooripapagoi Cyanoramphus saisseti (I) Cyclopsitta diophthalma coxeni (I) Eunymphicus cornutus (I) Guarouba guarouba (I) Neophema chrysogaster (I) Ognorhynchus icterotis (I) Pezoporus occidentalis (tõenäoliselt välja surnud) (I) Pezoporus wallicus (I) Pionopsitta pileata (I) Primolius couloni (I) Primolius maracana (I) Tulipõsk-viigipapagoi Tuttpapagoi Kuldaratinga Tasmaania rohupapagoi Vahapalmi-papagoi Ööpapagoi Maapapagoi Punalaup-selvapapagoi Smaragd-aara Roheaara

30 L 123/32 Euroopa Liidu Teataja RHEIFORMES Rheidae SPHENISCIFORMES Spheniscidae STRIGIFORMES Strigidae Psephotus chrysopterygius (I) Psephotus dissimilis (I) Psephotus pulcherrimus (possibly extinct) (I) Psittacula echo (I) Pyrrhura cruentata (I) Rhynchopsitta spp. (I) Strigops habroptilus (I) Pterocnemia pennata (I) (välja arvatud Pterocnemia pennata pennata, mis on loetletud B lisas) Spheniscus humboldti (I) Aegolius funereus (II) Asio flammeus (II) Asio otus (II) Athene noctua (II) Bubo bubo (II) Glaucidium passerinum (II) Heteroglaux blewitti (I) Mimizuku gurneyi (I) Ninox natalis (I) Ninox novaeseelandiae undulata (I) Nyctea scandiaca (II) Otus ireneae (II) Otus scops (II) Strix aluco (II) Strix nebulosa (II) Strix uralensis (II) Surnia ulula (II) Pterocnemia pennata pennata (II) Rhea americana (II) Spheniscus demersus (II) STRIGIFORMES spp. (II) (välja liigid) Põhja-paradiisipapagoi Mustpea-paradiisipapagoi Hund-paradiisipapagoi Mauritiuse kaeluspapagoi Sinipugu-võrkpapagoi Männipapagoid Kakkpapagoi NANDULISED Nandulased Väikenandu Patagoonia väikenandu Nandu PINGVIINILISED Pingviinlased Aafrika pingviin Guaanopingviin Kakulised Kakulised Kaklased Karvasjalg-kakk Sooräts Kõrvukräts Kivikakk Kassikakk Värbkakk Mets-kivikakk Hiidpäll Jõulusaare haugaskakk Lõuna-haugaskakk (alamliigist Ninox novaeseelandiae undulata) Lumekakk Sokoke päll Salupäll Kodukakk Habekakk Händkakk Vöötkakk

31 Euroopa Liidu Teataja L 123/33 Tytonidae Loorkaklased Tyto alba (II) Tyto soumagnei (I) Loorkakk Puna-loorkakk STRUTHIONIFORMES Struthionidae JAANALINNULISED Jaanalindlased Struthio camelus (I) (üksnes Alžeeria, Burkina Faso, Kameruni, Kesk-Aafrika Vabariigi, Tšaadi, Mali, Mauritaania, Maroko, Nigeri, Nigeeria, Senegali ja Sudaani populatsioonid; muid populatsioone ei ole käesoleva määruse lisades loetletud) Jaanalind TINAMIFORMES Tinamidae TINAMULISED Tinamulased Tinamus solitarius (I) Eraktinamu TROGONIFORMES Trogonidae JÄRANOKALISED Järanoklased Pharomachrus mocinno (I) Ketsal REPTILIA CROCODYLIA Roomajad Alligaatorlased CROCODYLIA spp. (II) (välja liigid) Alligaatorlased Alligatoridae Alligaatorlased Alligator sinensis (I) Caiman crocodilus apaporiensis (I) Caiman latirostris (I) (välja arvatud Argentina populatsioon, mis on loetletud B lisas) Melanosuchus niger (I) (välja arvatud Brasiilia populatsioon, mis on loetletud B lisas ja välja arvatud Ecuadori populatsioon, mis on loetletud B lisas ja mille suhtes kehtib ekspordi nullkvoot, kuni CITESi sekretariaat ning IUCN/SSC krokodillispetsialistide rühm kiidab heaks ekspordi aastakvoodid) Hiina alligaator Krokodillkaiman (alamliigist Caiman crocodilus apaporiensis) Laikoon-kaiman Tõmmukaiman Crocodylidae Krokodilllased Crocodylus acutus (I) (välja arvatud Kuuba, mis on loetletud B lisas Teravkoon-krokodill

Mälumäng Vol 3.

Mälumäng Vol 3. Mälumäng Vol 3. 1. Mis linnu pilti on kujutatud 1993. aasta Soome 10-margasel metallmündil? a. Teder b. Lumekakk c. Laululuik d. Metsis Õige vastus d. Metsis 2. Millega kogus tuntust Külli Kersten Tartumaalt

Rohkem

Kõned välismaale alates Riik Kõneminutihind km-ta Kõneminutihind km-ga Afganistan 1,38 1,65 Albaania 0,63 0,75 Alžeeria 1,38 1,65 Ameerika Üh

Kõned välismaale alates Riik Kõneminutihind km-ta Kõneminutihind km-ga Afganistan 1,38 1,65 Albaania 0,63 0,75 Alžeeria 1,38 1,65 Ameerika Üh Kõned välismaale alates 15.05.19 Riik Kõneminutihind km-ta Kõneminutihind km-ga Afganistan 1,38 1,65 Albaania 0,63 0,75 Alžeeria 1,38 1,65 Ameerika Ühendriigid 0,48 0,58 Andorra 0,63 0,75 Angola 1,38 1,65

Rohkem

RAHVUSVAHELISTE POSTIPAKKIDE MAKSIMAALSED KAALUD JA LISATEENUSED (seisuga ) Sihtriik Riigi kood Max kaal (kg) Suuremõõtmeliste postipakkide

RAHVUSVAHELISTE POSTIPAKKIDE MAKSIMAALSED KAALUD JA LISATEENUSED (seisuga ) Sihtriik Riigi kood Max kaal (kg) Suuremõõtmeliste postipakkide RAHVUSVAHELISTE POSTIPAKKIDE MAKSIMAALSED KAALUD JA LISATEENUSED (seisuga 07.06.2017) 1 Afganistan AF 30 jah ei jah jah ei ei jah jah 2 Albaania AL 20 jah ei jah jah ei ei jah jah 3 Alžeeria DZ 20 ei 80

Rohkem

SANTE/10280/2018-EN ANNEX

SANTE/10280/2018-EN ANNEX ET I lisa Loetelu kolmandate riikide või nende piirkondade kohta, kust on lubatud liitu tuua inimtoiduks ettenähtud elusaid, jahutatud, külmutatud või töödeldud kahepoolmelisi karploomi, okasnahkseid,

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

RIIGISISESED STANDARDPAKID

RIIGISISESED STANDARDPAKID RIIGISISESED STANDARDPAKID TÄHTSAADETISENA EDASTATAV KAAL (KG) PAKITASU KAALUTASU HIND KOKKU* 1 3,60 0,24 3,84 1 2 3,60 0,48 4,08 2 3 3,60 0,72 4,32 3 4 3,60 0,96 4,56 4 5 3,60 1,20 4,80 5 6 3,60 1,44

Rohkem

Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) Tegevuse aruanne 2016 Tegevuse eesmärgid Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/N

Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) Tegevuse aruanne 2016 Tegevuse eesmärgid Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/N Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) Tegevuse aruanne 2016 Tegevuse eesmärgid Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) tegutseb vastavalt kõrgharidust tõendavate

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc)

(Microsoft Word - Ulukij\344lgede ruutloendus 2011.doc) Keskkonnateabe Keskus Ulukiseireosakond ULUKITE 2011. AASTA RUUTLOENDUSE ANDMETE ANALÜÜS Koostaja: Rauno Veeroja TARTU 2011 SISUKORD SISSEJUHATUS... 2 1. RUUTLOENDUSTE LÄBIVIIMINE 2011. AASTAL... 3 2.

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Wildlife atlas_EST_ indd

Wildlife atlas_EST_ indd Originaali tiitel: Wildlife Atlas: a complete guide to animals and their habitats John Farndon A New Burlington Book Marshall Editions The Old Brewery 6 Blundell Street London N7 9BH, UK www.marshalleditions.com

Rohkem

Eesti ENIC/NARIC Keskus

Eesti ENIC/NARIC Keskus Eesti ENIC/NARIC keskus Tegevuse aruanne 2013 Tegevuse eesmärgid Eesti ENIC/NARIC keskus tegutseb vastavalt kõrgharidust tõendavate ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate kvalifikatsioonide Euroopa

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Microsoft Word - TALLINNA ROHEALADE LINNUSTIK.doc

Microsoft Word - TALLINNA ROHEALADE LINNUSTIK.doc TALLINNA ROHEALADE LINNUSTIK ARUANNE TELLIJA: TALLINNA LINNAPLANEERIMISE AMET TÄITJA: MTÜ TALLINNA LINNUKLUBI Tallinn 2006 Sisukord 1. Materjal ja metoodika...4 2. Tallinna rohealade linnustiku kirjeldus...6

Rohkem

Eesti ENIC/NARIC Keskus

Eesti ENIC/NARIC Keskus Eesti ENIC/NARIC keskus Tegevuse aruanne 2014 Tegevuse eesmärgid Eesti ENIC/NARIC keskus tegutseb vastavalt kõrgharidust tõendavate ja kõrgharidusele juurdepääsu võimaldavate kvalifikatsioonide Euroopa

Rohkem

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final Komisjoni teatis Natura 2000 alade kaitsekorraldus Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted ET ET Euroopa Komisjon Natura 2000 alade kaitsekorraldus

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

A-C kategooria liigid Kühmnokk-luik Cygnus olor Cyg olo Mute Swan A Väikeluik Cygnus columbianus Cyg col Tundra Swan A Laululuik Cygnus cygnus Cyg cyg

A-C kategooria liigid Kühmnokk-luik Cygnus olor Cyg olo Mute Swan A Väikeluik Cygnus columbianus Cyg col Tundra Swan A Laululuik Cygnus cygnus Cyg cyg A-C kategooria liigid Kühmnokk-luik Cygnus olor Cyg olo Mute Swan A Väikeluik Cygnus columbianus Cyg col Tundra Swan A Laululuik Cygnus cygnus Cyg cyg Whooper Swan A Rabahani Anser fabalis Ans fab Bean

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft Word - Maade klassif muud _2_.doc

Microsoft Word - Maade klassif muud _2_.doc Maade ja territooriumide klassifikaatori täiendused. Muudatused vastavuses ringkirjades ISO 3166-1 NEWSLETTER esitatutega (juurde lisatud kirje, kustutatud kirje): September 2013 Somaalia ametlik uue põhiseaduse

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

Tellija Hiiu Maavalitsus Dokumendi tüüp KSH aruanne Kuupäev Oktoober, 2016 Projekti nr HIIU MAAKONNAPLANEERING KSH ARUANNE. HEAKSKIIDETUD 07

Tellija Hiiu Maavalitsus Dokumendi tüüp KSH aruanne Kuupäev Oktoober, 2016 Projekti nr HIIU MAAKONNAPLANEERING KSH ARUANNE. HEAKSKIIDETUD 07 Tellija Hiiu Maavalitsus Dokumendi tüüp KSH aruanne Kuupäev Oktoober, 2016 Projekti nr 2014-0188 HIIU MAAKONNAPLANEERING KSH ARUANNE. HEAKSKIIDETUD 07.11.2016 Versioon 06 Printimise kuupäev Koostatud:

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 31. märts 2017 (OR. en) 7644/17 PTS A 25 A-PUNKTIDE NIMEKIRI Teema: Kuupäev: 3. aprill 2017 Koht: EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3529. istung (põllumajandus ja kalandus) Luxembourg

Rohkem

Microsoft Word - Ots&Paal_23_1.doc

Microsoft Word - Ots&Paal_23_1.doc Hirundo 23: 3-20 (2010) LINNUHARULDUSED EESTIS 2009 Eesti linnuharulduste komisjoni aruanne nr. 8 Margus Ots & Uku Paal Eesti Ornitoloogiaühing, pk. 227, 50002 Tartu margus.ots@gmail.com Kokkuvõte. Käesolev

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

Hirundo (1) Hirundo UURIMUS Metsalindude arvukuse muutused perioodil Renno Nellis*, Veljo Volke Eesti Ornitoloogiaühing, Veski

Hirundo (1) Hirundo UURIMUS Metsalindude arvukuse muutused perioodil Renno Nellis*, Veljo Volke Eesti Ornitoloogiaühing, Veski Hirundo 2019 32 (1) 63-80 Hirundo UURIMUS Metsalindude arvukuse muutused perioodil 1983 2018 Renno Nellis*, Veljo Volke Eesti Ornitoloogiaühing, Veski 4, 51005 Tartu Kokkuvõte Käesolevas töös kirjeldatakse

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

Present enesejuhtimine lühi

Present enesejuhtimine lühi ENESEJUHTIMINE 11. osa ELUKVALITEET SELF-MANAGEMENT 2009, Mare Teichmann, Tallinna Tehnikaülikool ELUKVALITEET NB! Elukvaliteet Kas raha teeb õnnelikuks? Kuidas olla eluga rahul? Elukvaliteet Maailma Terviseorganisatsioon

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Imetajate jäljed JÄLJED metssiga, metskits, põder Autorid: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm, Veljo Runnel, 2011 Joonised: Veljo Runnel Fotod: Külli Kalamees-Pani, Aivo Tamm www.natmuseum.ut.ee Sõrgade jäljed

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

EESTI VABARIIGI XIII JAHITROFEEDE KATALOOG PÕLTSAMAA 2019

EESTI VABARIIGI XIII JAHITROFEEDE KATALOOG PÕLTSAMAA 2019 EESTI VABARIIGI XIII JAHITROFEEDE KATALOOG PÕLTSAMAA 2019 Sisukord Eessõna Eessõna 1 Jahitrofeede hindamine 2 Trofeed 3 Trofeede ettevalmistamise head tavad 4 Mida mõõdetakse? 5 Punahirvesarved (Cervus

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 ««««««««««««Istungidokument 2009 C6-0261/2007 2005/0211(COD) 06/09/2007 Ühisseisukoht Nõukogu 23. juuli 2007 ühine seisukoht, mis on vastu võetud eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Voikula-tuuliku-keskkonnamoju-eelhinnang_

Voikula-tuuliku-keskkonnamoju-eelhinnang_ Tellija Estwind Energy OÜ Dokumendi tüüp KSH eelhinnang Kuupäev Jaanuar 2011 Lepingu nr 2010_0198 MUHU VALLAS VÕIKÜLA KÜLAS METSA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU EELHINNANG Versioon 02 Printimise

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Microsoft PowerPoint - EMCS13

Microsoft PowerPoint - EMCS13 EMCS piloot-projekt Raigo Veisberg Maksu- ja Tolliameti kaudsete maksude ja aktsiiside talitus TEEMAD Mis on EMCS EMCS käivitumine EMCS kasutamine ja selle võimalused E-saateleht Info edastamine EMCS infosüsteemi

Rohkem

Kurevere piirkonna loodusväärtused Elusloodus OÜ Tallinn 2013

Kurevere piirkonna loodusväärtused Elusloodus OÜ Tallinn 2013 Kurevere piirkonna loodusväärtused Elusloodus OÜ Tallinn 2013 Sisukord Sissejuhatus 3 1. Kaitsealused liigid 4 1.1. Kaitsealused taimeliigid 4 1.2. Kaitsealused loomaliigid 11 2. Euroopas väärtustatud

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.06.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 22.06.2002 Avaldamismärge: RT I 2000, 49, 314 Meditsiinilisel

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 14.5.2014 COM(2014) 265 final 2014/0138 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega keelatakse triivvõrgupüük, muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 850/98,

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

WoW_Opet_UUS.indd

WoW_Opet_UUS.indd Wow!. Õpetajaraamat Teemad Metsloomad Omadussõnad Tegusõnad 16 The safari park Monkeys can climb trees. Grammatika Can-konstruktsiooni kordamine Häälikud ja häälikumärgid [a:] [i:] [ɔ:] [u:] [ə:] CD-l

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Microsoft Word - Avaste LA KKK doc

Microsoft Word - Avaste LA KKK doc Avaste looduskaitseala, Kesu sookaitseala, Avaste hoiuala ja Avaste merikotka püsielupaiga (Avaste loodusala) kaitsekorralduskava 2015-2024 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDOSA... 6 1.1. ALA ISELOOMUSTUS...

Rohkem

170_84

170_84 EUROOPA KOHTU OTSUS 13. mai 1986 * [ ] Kohtuasjas 170/84, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Bundesarbeitsgericht i esitatud taotlus, millega soovitakse saada nimetatud

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K

Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Sihtgrupp: klass Aeg: aastaringselt K Tallinna loomaaia aktiivõppeprogrammid koolidele 2018/19 õppeaastal I Kooliaste KODULOOMADE PÕNEV ELU UUS! Kirjeldus: Koduloomi ja -linde on inimene pidanud juba aastatuhandeid. Kuidas ja miks neid aga

Rohkem