ülevaade_12_07:Layout 1.qxd

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "ülevaade_12_07:Layout 1.qxd"

Väljavõte

1 EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga 31. detsember 2007 Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenuste turu ja turuosade kohta. Kuigi Finants - inspektsioon teeb kõik endast oleneva, et käesolevas analüüsis sisalduv infor matsioon oleks õige ja täpne, ei eelda ega võta Finantsinspektsioon kohustust tulevikus igakordselt informeerida analüüsis toodud faktiliste asja olude muutumisest ning selliste muudatuste võimalikust mõjust. Finants - inspektsioon ei vastuta kahju eest ega võta kohustusi, mis tulenevad või on seotud käesoleva analüüsi ja/või selles esitatud informatsiooni kasutamisega.

2 Suurima osakaaluga Eesti finantsteenuste turul on laenutooted aasta lõpus oli pankade koondlaenuportfelli suuru - seks 239 miljardit krooni. Säästmisele suunatud finantsteenustesse (sh investeerimisfondid, pensionifondid, investeerimisriskiga elukindlustus (IRE), indi - viduaal portfellid ning tähtajalised hoiused) oli paigutatud 120 miljardit krooni. Eesti finantsasutuste poolt pakutavate finantsteenuste mahud: 2

3 Eesti finantsasutuste poolt osutatud investeerimis- ja pangateenuste mahud, sh andmed Eesti eraisikute kohta: Teenus Kokku Sealhulgas Eesti residentidest eraisikud mld EEK mld EEK osakaal koguteenuses Investeerimisfondide maht 22,9 3,5 15% Pensionifondide maht 12,2 12,2 100% Eestis pakutavad välisfondid 5,8 NA NA Individuaalportfellide maht 21,4 2,0 9% Laenude maht 239,2 107,5 45% Nõudmiseni hoiuste maht 83,3 26,6 32% Tähtajaliste hoiuste maht 59,2 23,9 40% 3

4 Pangandusele ja fondidele tähendas aasta teine poolaasta märgatavat kasvu aeglustumist. Fondidele avaldas negatiivset mõju väärtpaberiturgude langus aasta viimases kvartalis, mille tagajärjel kaotasid fondid kaks viiendikku kasvust, mis oli saavutatud aasta esimese kolme kvartaliga. Jätkus laenukasvu aeglustumine. Kasvu pidurdumine on kestnud juba poolteist aastat ning kasvukiirus on selle ajaga tipp - tasemega võrreldes vähenenud 2,5 korda. Elukindlustus on erinevalt pangandusest kiiresti kasvanud. Seda peamiselt tingituna Euroopa äriühingute moodustamisest, kus kahe seltsi kindlustusportfelli on lisandunud Läti ja Leedu filiaa - lide lepingud. Kahjukindlustuses jätkus stabiilne maksete kasv, mis oli kiirem kui aasta tagasi. Kasvu vedavaks jõuks oli maismaasõidukite kindlustuse kasv, kusjuures tuleb tähele panna, et maismaa - sõidukite kindlustuse ja liikluskindlustuse kindlustusmaksete maht moodustab üle 2/3 kahjukindlustusturu mahust. 4

5 Kõige enam kasumit teeniti aastal fondivalitsejate poolt. Sektor teenis rekordilise kasumi nii tänu kiiresti kasvanud fondide väärtusele kui ka suurenenud keskmisele valitsemistasu määrale. Kuigi fondivalitsejate kasumlikkus aasta teisel poolel vähenes, kuivõrd väärtpaberiturud olid languses, oli esimesel poolaastal saavutatud ülikõrge kasumlikkus piisav, et tagada väga kõrge omakapitali aastane tootlikkus. Elukindlustusseltside kasumlikkus langes 2007.aastal oluliselt ja seda just teisel poolaastal. Kahjukindlustusseltsid teenisid samuti vähem kasumit kui aasta eest. Üheks vähenenud kasumlikkuse põhjuseks oli kahjumis kohustuslik liikluskindlustus, kuid ka teistes kindlustusliikides võis märgata kindlustustegevuse tulemi suhtelist vähenemist. 5

6 Lepingute arvu järgi on Eestis enimkasutatud teenuseks nõud - miseni hoius (arvelduskonto). Eraisikutele kuulus aasta lõpu seisuga arvelduskontot (paljud eraisikud omavad mitut arvelduskontot). Teiseks eraisikute poolt enamkasutatavaks finantsteenuseks on laen aasta lõpu seisuga oli eraisikutega sõlmitud laenulepingut. Võrdluseks tööeas elanike arv Eestis on ligikaudu inimest. Seega iga tööeas inimene oli aasta lõpu seisuga sõlminud keskmiselt 1,5 jõusolevat laenulepingut (võrdluseks: aasta juuni lõpu seisuga 1,4 jõus olevat laenulepingut). Keskmiselt 83% inimestest 1 koguvad pensioni läbi pensioni - fondi, 33% 2 inimestest on sõlminud elukindlustuslepingu ning 54% tähtajalise hoiuse lepingu. 6 1 Vastava teenuse lepingute arv jagatuna tööealises vanuses elanike arvuga (682 tuh). Allikas: Statistikaamet. Oluline märkus: Analüüs ei arvesta asjaoluga, et mõni isik võib olla sõlminud mitu lepingut. 2 V.a. lisakindlustused.

7 Üldine turujaotus: Hansa Elukindlustus 45% SEB Elu- ja Pensionikindlustus 30% Sampo Life Insurance Baltic 15% Kliente: kehtivat põhilepingut Teenuse maht: a laekunud kindlustusmaksed kokku 1,9 mld kr aasta lõpuks ulatus Eestis laekunud kindlustusmaksete maht 1,91 miljardi kroonini 4 (2006. aastal vastavalt 1,55 miljardit krooni). Suurima mahuga elukindlustustoode on investeerimisriskiga elukindlustus (IRE) kindlustusmaksete mahuga 1,249 miljardit krooni (2006. aastal 910 miljonit krooni). Aastaga suurenes nimetatud kindlustusliigi osatähtsus veelgi: 59%-lt 65%-ni kõikidest laekunud kindlustusmaksetest. Investeerimisriskiga elukindlustusele järgneb kapitalikogumis - kindlustus maksete mahuga 475 miljonit krooni (2006. aastal vastavalt 469 miljonit krooni). Ülejäänud elukindlustustoodete lepingutesse oli aasta lõpuks laekunud 187 miljonit krooni (2006. aasta lõpuks 168 miljonit krooni). 3 Andmed elukindlustuse kohta hõlmavad ainult Eestis sõlmitud lepinguid. Andmed ei sisalda Eesti elukindlustusseltside välisriikide filiaalides sõlmitud kindlustuslepinguid. 4 Andmed ei sisalda väljastpoolt Eestit kogutud kindlustusmakseid. 7

8 a. Tarbijad aasta lõpu seisuga oli Eestis tegutsevate elukindlustus - seltsidega jõus elukindlus tuse põhi lepingut 5. Lisakindlustuse lepinguid oli sõlmitud Kapitalikogumiskindlustuse lepingute arv oli Suurim laekunud kindlustusmaksete maht aastal oli inves - teeri misriskiga elukindlustustoodetel, kus keskmine makse lepingu kohta oli aasta lõpu seisuga krooni. b. Teenusepakkujad Turuosad Eesti elukindlustusteenuste turu kontsentreeritus on aastaaastalt suurenenud: 75% turust kuulub kahele elukindlustus - seltsile aastal laekunud kindlustusmaksete alusel kuulus Hansa Elukindlus tusele 45% ning SEB Elu- ja Pensioni kindlus - tusele 30% elukindlustusturust aastaga võrreldes on nii Hansa Elu kindlustus kui ka SEB Elu- ja Pensionikindlustus oma turuosa suurendanud 4% 6 võrra. Suuruselt kolmanda elu - kindlustus seltsi Sampo Life Insurance Baltic u turuosa on 15%. 8 5 Andmed sisaldavad ainult Eestis sõlmitud elukindlustuslepinguid aastal laekunud kindlustusmaksete järgi kuulus Hansa Elukindlustusele 41% ning SEB Elu- ja Pensionikindlustusele 26% turust.

9 Jätkuvalt kuulub enamiku elukindlustustoodete lõikes suurim turuosa Hansa Elukindlustusele (aastal 2007): Peamised muutused toimusid aastal investeerimisriskiga elukindlustuse turul, kus nii Hansa Elukindlustuse kui ka SEB Eluja Pensionikindlustuse turuosad oluliselt suurenesid vastavalt 40%-lt 48%-ni ning 23%-lt 28%-ni. Sampo Life Insurance Baltic u turuosa vähenes 33%-lt 20%-ni. 9

10 Kasvukiirus aastal toimus Euroopa äriühingu moodustamise käigus kahe Eesti elukindlustusseltsi ühinemine Lätis ja Leedus tegutsevate kindlustusseltsidega, mille tulemusena hakkasid Eesti kindlustus seltsid olulises mahus pakkuma teenuseid ka Lätis ja Leedus. Seega elukindlustusturg laienes aastal oluliselt. Kindlustus maksed suurenesid aastaga 74%, kõige suurem kasv toimus investeerimisriskiga kindlustusliikides. Summaarsed kindlustusmaksed koos filiaalidega moodustasid kokku 2,8 miljardit krooni, sellest Eesti elukindlustusseltsides tegutsevate filiaalide osa oli 31%. 10

11 Investeeringute struktuur Elukindlustusandjate koondbilansis oli aasta lõpu seisuga investeerimisriskiga elukindluslepingute investeeringuid 4,5 mil - jar di krooni ulatuses. Muud investeeringud moodustasid 3,9 miljardit krooni. Investeeringud on euroopakesksed. Investeerin - gute struktuuris (välja arvatud investeerimisriskiga elukindlustus) on pidevalt kasvanud aktsiate ja muude osaluste osakaal üha rohkem inves tee rin guid on paigutatud fondiosakutesse aasta investeeringute (ilma IRE investeeringuteta) aastane tulumäär oli ligikaudu 3,7%. Kasumlikkus Elukindlustusandjate puhaskasum oli aastal kokku 118,2 miljonit krooni, mis on 21,5% madalam kui aastal. Aasta viimases kvartalis finantsturgudel toimunud langus avaldas mõju ka elukindlustusseltside finantstulemusele. Lisaks sellele mõjuta sid elukindlustusandjate kasumlikkust Eesti, Läti ja Leedu kindlustus seltside ühinemistega seotud erakorralised kulud. 11

12 Üldine turujaotus: IF Eesti Kindlustus 31% ERGO Kindlustus 23% Seesam Rahvusvaheline Kindlustus 14% Kliente: info puudub Teenuse maht: a laekunud kindlustusmaksed 4,0 mld kr aastal laekus kindlustusmakseid maht 4,0 miljardit krooni (2006. aastal 3,1 8 miljardit krooni). Sh laekus väliskindlustus - seltside Eesti filiaalidele 247 miljonit krooni ehk 6% kõikidest kindlustusmaksetest. Suurim osakaal ehk 42% on maismaasõidukite kindlustusel ehk kasko kindlustusel (kindlustusmaksete maht 1,7 miljardit krooni) ning kohustuslikul liikluskindlustusel (27% kahju kind - lustus turust, kindlustusmaksete mahuga 1,1 miljardit krooni) aastal maksti hüvitistena välja 2,2 miljardit krooni (2006. aastal 1,6 miljardit krooni). Hüvitissummad kasvasid enim mais - maa sõidukite kindlustuses ning liikluskindlu stuses Andmed hõlmavad Eestis sõlmitud lepinguid ja sealhulgas Eestis tegutsevate välisriikide kindlustusseltside filiaalides sõlmitud kindlustuslepinguid aastal andmed filiaalide kohta puuduvad.

13 Kõrgeim väljamakstud hüvitiste suhe kindlustusmaksetesse on erinevatel sõidukikindlustustel: liikluskindlustusel 76%, muude sõidukite kindlustusel 70%, sõiduki valdaja vastutuskindlustusel 60% ning kaskokindlustusel 57%. a. Teenusepakkujad Turuosad 2007.aastal suurenes Hansa Varakindlustuse turuosa kogutud kindlustusmaksete järgi 1%-lt 10%-ni ning Hansa Vara kindlus - tusest sai suuruselt neljas turuosaline. Suurimateks turuosalisteks on endiselt IF Eesti Kindlustus (31%) ning ERGO Kindlustus (23%). Välismaiste kindlustusandjate filiaalide kasv on pidurdunud ning nende summaarne turuosa on jäänud 6% piirimaile. Suurima turuosaga on Gjensidige Baltic Eesti filiaal (3%) ning BTA Eesti filiaal (2%) aastal andmed filiaalide kohta puuduvad. 13

14 Kahjukindlustuse liikide lõikes toimus suurim muudatus mais - maa sõidukite kindlustuses, kus Hansa Varakindlustuse turuosa kasvas aastaga 2%-lt 18%-ni. Kasvukiirus Eestis tegutsevate kahjukindlustusseltside poolt kogutud maksed kasvasid aastaga 19%. Kasv oli kiirem kui aasta eest, mil kasvukiirus oli 16%. 14

15 Kindlustusrisk Kahjusuhte brutonäitaja kasvas aastal 63,8%-ni, aastal oli see näitaja 57,8%. Kahjusuhte kasv toimus ka neto - arvestuses aastal oli neto kahjusuhe 66%, aastal aga 60,2%. Kahjususe kasvule avaldas kahtlemata olulist mõju negatiivne tulem liikluskindlustuses. Tihenev konkurents on sundinud kahjukindlustusseltse tegutse - ma kuluefektiivsemalt. Kahjukindlustusseltside aasta bruto ja neto kulusuhted kahanesid vastavalt 22,7% ja 23,6%-ni. Kasumlikkus Kindlustusseltside aasta puhaskasum oli võrreldav aastaga, moodustades 421 miljonit krooni. Kõige kahjumlikum kindlustusliik oli 145 miljoni krooni suuruse kahjumiga liiklus - kindlustus. Kasumimarginaalid küll langesid, kindlustusmaksete maht samal ajal aga suurenes. 15

16 Üldine turujaotus: Hansa Investeerimisfondid 55% SEB Ühispanga Fondid 21% Trigon Funds 11% Kliente: kehtivat lepingut Teenuse maht: fondide kogumaht 35,1 mld kr aasta teisel poolel Eestis registreeritud investeerimis- ja pensionifondide mahu kasv peatus. Aktsiaturgude korrektsioonide mõjul liikus aasta teisel poolaastal investeerimis- ja pensionifondide maht ebaühtlaselt, kasvades kokkuvõttes poolaastaga 1,3% ehk 0,45 miljardi krooni võrra ning ulatudes aasta lõpuks 35,1 miljardi kroonini 11. Läbitud langusele vaatamata jäid mahult suurimateks endiselt aktsiafondid kogumahuga 18,0 miljardit krooni Andmed investeerimisfondide kohta hõlmavad kõiki Eestis registreeritud investeerimisfondide kliente, sh ka välisriikide kliente. 11 Turuväärtus.

17 Eesti finantsteenuste turg seisuga a. Tarbijad Eestis registreeritud fondidest suurima kliendibaasiga on kohus - tuslikud pensionifondid, millega on seisuga liitunud inimest. Aktsiafondide osakuid omab isikut. Hoolimata aktsia - turgude korrektsioonist aasta teisel poolel on aktsiafondide osakuomanike arv kasvanud. Vabatahtlike pensionifondide osakuid omab isikut. Võlakohustuste fondide osakuid omab isikut. Suurimad investeeringud ühe kliendi kohta on tehtud võlakohustuste fondidesse, mis tuleneb asjaolust, et seda liiki fonde kasutavad enim juriidilised isikud. Investeeringud kliendi kohta keskmiselt: võlakohustuste fondid krooni aktsiafondid krooni kohustuslikud pensionifondid krooni vabatahtlikud pensionifondid krooni 17

18 b. Teenusepakkujad Peamised muutused fondisektori turujaotuses toimusid teisel poolaastal võlakohustuste fondide 12 osas, kus pakutavate fondide valiku laiendamise tulemusena suurenes Hansa Investee rimisfondide turuosa 44%-lt 50%-ni. Ka aktsiafondide osas toimusid mõningad muutused, millest kõige olulisemaks oli Hansa Investeerimisfondide turuosa vähenemine 60%-lt 57%-ni aktsiafondide kogumahust. Turujaotus pensionifondide (nii kohustuslike kui ka vaba - tahtlike) osas püsib stabiilsena. Turg on olulises osas jaotatud kahe fondivalitseja Hansa Investeerimisfondide ning SEB Ühispanga Fondide vahel (vt. joonised) Rahaturufondid ja intressifondid.

19 2007. aasta teisel poolel lisandus Eesti turule kolm uut fondi üks võlakohustuse ning kaks aktsiafondi. Lisaks said teisel pool - aastal fondivalitseja tegevusloa AS GILD Property Asset Manage - ment ning AS GILD Fund Management, mis seisuga ei olnud veel fondiosakute pakkumist alustanud. Kokku ulatus aasta lõpuks Eestis registreeritud investee ri - mis fondide arv 57-ni, nende hulgas 27 aktsiafondi, 8 võla - kohustuste fondi, 15 kohustuslikku pensionifondi ja 7 vaba - tahtlikku pensionifondi. Kuna investeerimisfondide klientidest märkimisväärse osa moodustavad mitteresidendid, on Eesti fondituru kohta järel - duste tegemiseks oluline eristada Eesti residendist kliendid mitte residentidest. Eelkõige puudutab see aktsiafonde, kus fondi valitsejate aktiivse piiriülese müügi tulemusena kuulus seisuga 31.detsember 2007 mitteresidentidele 57% Eestis registreeritud aktsiafondide kogumahust. Aktsiafondidesse paigutatud 18 miljardist kroonist kuulub Eesti residentidest eraisikutele vaid 17%. Eraisikute poolt eelis - ta tuimaks aktsiafondide fondivalitsejaks on Hansa Investee ri mis - fondid, mis valitseb 58% Eesti residentidest eraisikute poolt aktsia fondidesse paigutatud varast. Eesti residentidest eraisikutele kuulub 10% võlakohustuste fondide varast. Turuliidriks on siin SEB Ühispanga Fondid, kelle - le kuulub 59% võlakohustuste fondidesse paigutatud varadest. 19

20 Eestis registreeritud investeerimisfondidesse on eraisikute poolt paigutatud 11,6 miljardit krooni ning pensioni - fondidesse 12,2 miljardit krooni. Lisaks on Eesti residentide poolt veel 5,8 miljardit krooni investeeritud Eestis avalikult pakutavatesse välisfondidesse. Eesti residentide eelistused fondide valikul on koondatud järgmisel joonisel: Fondivalitsejate kasumlikkus Fondide valitsemine oli aastal kõige kasumlikum finants - sektor. Kõrge kasumlikkuse tagas ühelt poolt arvestatav fondide mahu kasv. Teiselt poolt suurenesid teenustasutulud valitse - tavate fondivarade ühe krooni kohta. 20

21 Fondide mahu kasvuga ei kaasnenud administratiivkulude suhtelist alanemist, vaid administratiivkulud kasvasid proport - sioonis fondide mahu suurenemisega. Fondivalitsejate kasumlikkuse näitajad, % fondide keskmisest mahust Teenustasutulu 2,78% 2,67% 2,82% Investeerimisfondide valitsemistasud 2,08% 2,02% 2,24% Osakute väljalaske- ja tagasivõtmistasud 0,44% 0,40% 0,37% Teenustasukulu 1,14% 1,34% 1,39% Administratiivkulud 0,47% 0,44% 0,43% Muud kulud 0,06% 0,03% 0,03% Kasum 1,23% 0,93% 1,09% Fondivalitsejate varade struktuur Enamiku fondivalitsejate varadest moodustasid hoiused pangas ning osalused valitsetavates fondides. 21

22 Üldine turujaotus: Hansapanga Grupp 35% Evli Securities 33% Kliente: info puudub Teenuse maht: portfellide kogumaht 21,4 mld kr 13 Individuaalportfellide valitsemise teenust pakuvad nii investeeri - mis ühingud, fondivalitsejad kui ka krediidiasutused aasta lõpu seisuga ulatus klientide individuaalportfellide maht 21,4 miljardi kroonini, millest Eesti residentidest era - isikutele kuulus ca 2,0 miljardit krooni ja Eesti residentidest juriidilistele isikutele 12,9 miljardit krooni. Krediidiasutused haldasid investeeringuid 7,5 miljardi krooni, investeerimisühingud 7,3 miljardi ning fondivalitsejad 6,6 miljar - di krooni ulatuses. a. Teenusepakkujad Suurim turuosa individuaalportfellide valitsemisel kuulub Hansa - panga Grupile (35%) ning investeerimisühingule Evli Securities (33%) Andmed individuaalportfellide valitsemise kohta hõlmavad kõiki teenusepakkujaid, kelle klientideks võivad olla nii Eesti kui ka välisriikide kliendid.

23 Fondivalitsejate lõikes suurim individuaalportfellide koond portfell kuulub Sampo Baltic Asset Management ile (48%), krediidiasutuste lõikes Hansapangale 71% ning investeerimisühingute lõikes Evli Securities le. 23

24 Turujaotus: Hansapank 48% SEB Pank 25% Sampo Pank 12% Eraisikutest kliente: kehtivat lepingut Teenuse maht: koondlaenuportfelli maht 239 mld kr detsembri 2007 seisuga ulatus pankade koond laenu - portfell 239 miljardi kroonini, millest laenud äri ühin - gutele 15 moodustasid 46% ja laenud eraisikutele 16 45%. Äriühingutele oli väljastatud laene 110,2 miljardi ja eraisikutele 108,6 miljardi krooni ulatuses. Laenud finantseerimisasutustele 17 moodustasid 17,2 miljardit krooni ning laenud valitsusele 18 3,2 miljardit krooni. Suurima osa eraisikute laenudest moodustavad eluasemelaenud mahuga 88,0 miljardit krooni Eestis väljastatud laenud. 15 Riigi või kohaliku omavalitsuse äriühing, muu äriühing. 16 Eraisik, mittetulundusühing. 17 Kindlustusasutus ja pensionifond, muu finantseerimisasutus. 18 Valitsus, kohalik omavalitsus, riiklik sotsiaalkindlustusfond, muu eelarveväline fond.

25 a. Tarbijad Eraisikute keskmised laenujääkide summad: Eraisikutele väljastatud laenude keskmine jääk, tuh kr Eluasemelaenud Õppelaenud Tarbimislaenud Arvelduskrediit Krediitkaardid Muud laenud b. Teenusepakkujad Laenuturg on jaotunud peamiselt nelja panga vahel, kellele kuulub kokkuvõttes 95% koguturust. Suurimat turuosa omab Hansapank 48% kogu koondlaenuportfellist, järgnevad SEB Pank 25%, Sampo Pank 12% ning Nordea Panga Eesti filiaal 10%-ga. Ülejäänud 5% turust jagavad omavahel 8 turuosalist, kellest suurima turuosaga on DnBNord turuosaga veidi üle 1% aastal kasvas eluasemelaenude keskmine jääk kroonist ni, muude laenude 19 keskmine jääk st ni, tarbimislaenude jääk st kroonini. Muude laenude kõrge keskmine jääk on tingitud eelkõige äritegevuse eesmärgil võetud laenudest, mille jääk ulatus keskmiselt ca kroonini aasta lõpu seisuga oli sõlmitud eluasemelaenu lepin gu - te arv , õppelaenude arv , tarbimislaenude arv , arvelduskrediidi lepingute arv , krediit kaardi lepingute arv ning muude lepingute arv Muud eraisikutele ja mittetulundusühingutele väljastatud laenud on muuhulgas väärtpaberite soetamiseks, äriühingu tegevuse alustamiseks ja laiendamiseks võetud laenud. 25

26 Alljärgnevatel joonistel on näidatud eriliigiliste laenude jaotus Eestis tegutsevate krediidiasutuste vahel: Suurim osa äriühingute laenudest on väljastatud Hansapanga (42%) ja SEB Panga poolt (25%). Aastaga on suurenenud Sampo Pangale ja Nordea panga Eesti filiaalile kuuluvad turuosad. Kui äriühingute laenude osas on turujaotuses märgata mõnin - gaid kõikumisi, siis eraisikute laenude osas püsib turg stabiil - sena: aasta lõpu seisuga kuulus Hansapangale 49% ning SEB Pangale 27% eraisikutele väljastatud laenujäägist. 26

27 Valdav osa eraisikutele väljastatud laenudest on eluasemelaenud, kokku 81% ehk 88 miljardit krooni. Igapäevaste kulutustega seotud laenud (tarbimislaenud, krediitkaartide kasutatud osa, arvelduskrediit) moodustasid kokku 12,8 miljardit krooni. Eraisikute laenu turg on väga kontsentreeritud, ligikaudu pool turust kuulub Hansapangale, põhiosa ülejäänust jaotavad omavahel SEB Pank, Sampo Pank ning Nordea Panga Eesti filiaal. 27

28 Turujaotus: Hansapank 53% SEB Pank 26% Sampo Pank 12% Kliente: kehtivat lepingut Teenuse maht: hoiuste kogumaht 142 mld kr 20 Eesti pankades deponeeritud kliendihoiuste maht ulatus aasta lõpus 142 miljardi kroonini. Nõudmiseni hoiused moodustasid sellest 83 miljardit krooni (59%) ning tähtajalised hoiused 59 miljardit krooni (41%). Suurima osa hoiustest moodustasid äriühingute 21 hoiused osakaaluga 50% ning kogumahuga 71 miljardit krooni. Eraisikutele 22 kuulus 38% hoiustest kogumahuga 54 miljardit krooni, millest nõudmiseni hoiused moodustasid 28 miljardit ning tähtajalised hoiused 25 miljardit krooni. Finantseerimisasutuste 23 hoiused kogumahuga 8 miljardit krooni moodustasid 6% kõikidest hoiustest. a. Teenusepakkujad Eesti hoiusteturg on jaotatud suures osas Hansapanga ja SEB Panga vahel. Aastaga on suurendanud oma turuosa ka Sampo Pank. Aasta lõpu seisuga deponeeriti suurim osa valitsuse hoiustest SEB Pangas (43%). Finantseerimisasutuste, äriühingute ja era - isikute hoiused aga Hansapangas vastavalt 53%, 49% ning 61% Eestis tegutsevates krediidiasutustes ning välisriikide Eesti filiaalides deponeeritud summad ehk nii Eesti residentide kui mitteresidentide hoiuseid. 21 Riigi või kohaliku omavalitsuse äriühingud, muud äriühingud. 22 Eraisikud, mittetulundusühingud. 23 Kindlustusasutused ja pensionifondid, muud finantseerimisasutused.

29 b. Teenuse tarbijad Kehtivate lepingute arv: nõudmiseni hoiused sh eraisikud tähtajalised hoiused sh eraisikud lepingut lepingut lepingut lepingut Eraisiku nõudmiseni hoiuse keskmine maht oli aasta lõpu seisuga krooni ning tähtajalise hoiuse maht krooni. 29

EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenust

EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenust EESTI FINANTSTEENUSTE TURG seisuga 31.12.2010 Käesoleva Finantsinspektsiooni poolt koostatud analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade Eesti finantsteenuste turu ja turuosade kohta. Kuigi Finantsinspektsioon

Rohkem

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t

Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud t Eesti finantsteenuste turg 30. juuni 2017 seisuga Ülevaates on kajastatud Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate ettevõtete Eestis osutatud teenused. Sisukord 1. Finantsturu üldine areng 3 2.

Rohkem

Finantssektori areng

Finantssektori areng 33 V Välisturgude soodsas likviidsuskeskkonnas viis kodumaiste pankade ja liisinguettevõtete finantsvarade suur kasv 23. a artalis kodumaise võlakoormuse suurenemiseni, mis keskendub üha enam majapidamiste

Rohkem

Eesti finantsturu ülevaade 2016

Eesti finantsturu ülevaade 2016 Eesti finantsturu ülevaade 2016 Sakala 4 15030 Tallinn Telefon: + 372 668 0500 Faks: + 372 668 0501 E-post: info@fi.ee Veebileht: www.fi.ee Ülevaade põhineb Finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvate

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc

Microsoft Word - SEB_Progressiivne_Pensionifond_investeeringute_aruanne_jaanuar_2012.doc SEB PROGRESSIIVNE PENSIONIFOND Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 SEB Progressiivse Pensionifondi Investeeringute aruanne seisuga 3.0.202 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt. Nimi Kuupäev

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud]

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud] Investeerimishoius Põhjala Pangad Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 1 Investeerimishoius PÕHJALA PANGAD Müügiperiood 05.03.2008-31.03.2008 Hoiuperiood 01.04.2008-21.03.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) Prospekt

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Makro Eesti majandusest Renoveerimislaenu kogemused Rakvere 05.02.2019 Janis Pugri Swedbank Korteriühistute valdkonnajuht Swedbank Laenud ja hoiused 2002-2018 hoiused kollane, laenud oranš, hall joon laenude

Rohkem

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse

PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse PENSIONIFOND LHV MAAILMA AKTSIAD TINGIMUSED I Üldsätted Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab Pensionifondi LHV Maailma Aktsiad tegevuse alused ning osakuomanike suhted fondivalitsejaga. Pensionifond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc

Microsoft Word - LHV Maailma Aktsiad Fond est.doc LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2008 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2008 31.12.2008 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Andres

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

ERGO 2006 Majandusaasta aruanne

ERGO 2006 Majandusaasta aruanne 2017. aasta III kvartali vahearuanne ERGO INSURANCE SE 2017. aasta III kvartali VAHEARUANNE Ärinimi Äriregistri nr 10017013 Aadress Telefon 610 6500 A. H. Tammsaare tee 47 11316 Tallinn Juhatus Nimi Allkiri

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Microsoft Word _4_vahearuanne.docx

Microsoft Word _4_vahearuanne.docx 2018. AASTA NELJANDA KVARTALI VAHEARUANNE Nimi MTÜ Eesti Liikluskindlustuse Fond Registrikood 80206477 Aadress Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn Telefon 667 1800 Elektronpost Veebileht Majandusaasta Juhatuse

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum European Small & Mid Cap tingimused, kehtivad alates 2014 üldinfo nimi: Mandatum Life European Small & Mid Cap sihtturg: Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiad ja aktsiatega seotud väärtpaberid

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates 01.10.2018 Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõistetest, mida kindlustamisel kasutatakse. Palun varuge

Rohkem

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008 V a b a t a h t l i k P e n s i o n i f o n d D a n s k e P e n s i o n I n t r e s s P l u s s Tingimused Vabatahtliku Pensionifondi Danske Pension Intress Pluss tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Slaidid Priit P\365ldoja)

(Microsoft PowerPoint - Slaidid Priit P\365ldoja) Alternatiivne pangandusvõimalused ja õppetunnid Priit Põldja 18. Aprill 2013 Alternatiivsed ärimudelid panganduses Alternatiivne ärimudel ETK Finantsi näitel Mis n pildil? M-Pesa- suurima kliendiarvuga

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: JA Fondide ja osakuomanike tähelepanu juhitakse sellele, et fondi Nordea 1, SICAV juhatus (edaspidi juhatus ) on otsustanud ühendada allfondi (edaspidi ühendatav

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Microsoft Word - FITD11A.rtf

Microsoft Word - FITD11A.rtf Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 Vorm A RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega). Periood a I ÜLDANDMED

Rohkem

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum

TSD lisa 7 täitmise kord alates Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasum TSD lisa 7 täitmise kord alates 01.01.2019 Sisukord I. osa Maksustatavad dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute

Rohkem

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016-31.12.2017 LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016 31.12.2017 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond Indeks Lepinguline

Rohkem

Salva Kindlustuse AS KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2017

Salva Kindlustuse AS KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2017 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2017 Ärinimi: Aadress: Pärnu mnt 16, 10141 Tallinn Äriregistri kood: 10284984 Telefon: +372 6800 500 Elektronpost: salva@salva.ee Interneti kodulehekülg: www.salva.ee

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

FITD02A

FITD02A Rahandusministri 14.06.2011. a määruse nr 30 Residendist füüsilise isiku tulu deklareerimine lisa 1 (muudetud sõnastuses) RESIDENDIST FÜÜSILISE ISIKU TULUDEKLARATSIOON (eurodes sendi täpsusega) Periood

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates 25.01.2019 Swedbanki kohustusliku pensionifondi K90-99 prospekt 2 Oluline info Käesolev dokument on Swedbank Pensionifond K90-99

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

AS ALFA

AS ALFA PROSPEKT Kehtiv alates 2. juunist 2016. a. Danske Invest Uus Euroopa Fond 1 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE Danske Invest Uus Euroopa Fondi tingimused on käesoleva prospekti

Rohkem

Dokument

Dokument KINDLUSTUSTEENUSE HEA TAVA Kindlustusteenuse hea tava kirjeldab põhimõtteid, mida kindlustusandjad kliendisuhetes järgivad. Hea tava on abiks kliendile ja kolmandatele isikutele kindlustusandja tegevuse

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Microsoft Word - LV_ja_linnavolikogu_liikmete_MHD_2012.rtf

Microsoft Word - LV_ja_linnavolikogu_liikmete_MHD_2012.rtf Pärnu Linnavalitsuse liikmete ja Pärnu Linnavolikogu liikmete majanduslike huvide deklaratsioonide andmed 2012 Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid esitasid Pärnu Linnavolikogu ning Pärnu Linnavalitsuse

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSDlisa_2_juhend_2015 TSD lisa 2 täitmise juhend I osa Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine täitmine 1. Vormi TSD lisa 2 I osas deklareeritakse mitteresidendist juriidilistele isikutele kalendrikuul

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/ 231, november 2015, - millega muudetakse suunist EKP/ 2011/ 23 Euroopa Keskpanga statisti

EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/ 231, november 2015, - millega muudetakse suunist EKP/ 2011/ 23 Euroopa Keskpanga statisti L 41/28 18.2.2016 SUUNISED EUROOPA KESKPANGA SUUNIS (EL) 2016/231, 26. november 2015, millega muudetakse suunist EKP/2011/23 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Skandinaavia TOP10 alusvara \374levaade)

(Microsoft PowerPoint - Skandinaavia TOP10 alusvara \374levaade) Pakkumine kehtib 29.10.2007 InvesteerimisHoius SKANDINAAVIA TOP10 Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Skandinaavia maade majandus Rootsi SKP kasvu oodatakse 3,6% 2007.aastal ja 3% 2008. aastal.

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: AS SEB Pank Konto nimi: arvelduskonto ehk maksekonto Kuupäev: 08.01.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

väljavõtted 2008 ja 2009 kohta.rtf

väljavõtted 2008 ja 2009 kohta.rtf VILJANDI LINNAVOLIKOGU LIIKMED Galina Agešina 6. Korter Viljandis. 7. Volkswagen Golf (1973). 8. Ei ole. 9. Swedbank arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole (esitatud: 17.12.2009) Kalev Heli 6. Ei ole. 7.

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade Pagaritööstuse 2016. aasta 9 kuu ülevaade Lühikokkuvõte Tugeva konkurentsi tingimustes jätkub tööstuste konsolideerumine. Oktoobris allkirjastasid OÜ Eesti Leivatööstus ja AS Hagar omanikud lepingu, mille

Rohkem

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist 2017. a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE OLULINE INFO Käesolev dokument on LHV Maailma Aktsiad Fondi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus

Riigile kuuluvate äriühingute aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 29 jätkuvalt tegutsevas äriühingus Riigile kuuluvate äriühingute 018. aasta lühikokkuvõte Sissejuhatus 018. aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus 9 jätkuvalt tegutsevas äriühingus, sealhulgas oli riik ainuomanik 5 äriühingus ning enamusosalus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga

Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga Teenuste hinnakiri Kontohalduri nimi: Coop Pank AS Konto nimi: arvelduskonto Kuupäev: 01.04.2019 Käesolevas dokumendis on esitatud tasud maksekontoga seotud peamiste teenuste eest. See aitab teil võrrelda

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi "Tingimused") sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi

Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi Tingimused) sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi Kohuslustik Pensionifond Sampo Pension 50 1. Üldsätted TINGIMUSED Käesolevad tingimused {edaspidi "Tingimused") sätestavad Kohuslusliku Pensionifondi Sampo Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

Microsoft Word - EST Annual Public SFCR Report

Microsoft Word - EST Annual Public SFCR Report SOLVENTSUSE JA FINANTSSEISUNDI ARUANNE 2016 1 2016. aasta solventsuse ja finantsseisundi aruande sisukord KOKKUVÕTE... 4 A. ÄRITEGEVUS JA TULEMUSED... 5 A1. ÄRITEGEVUS... 5 A2. KINDLUSTUSTULEMUSED... 6

Rohkem