MSDS Helios 480 EC

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MSDS Helios 480 EC"

Väljavõte

1 Väljaandmiskuupäev: Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus : Nimetus : Kloropürifoss 480 EC Tootekood : SHA 3100 A Eesti reg. nr. : 0643/ Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Vastavad identifitseeritud kasutajad Glavno področje uporabe : Insektitsiid Mittesoovitatavad kasutusalad 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta Sharda Cropchem Ltd. (formerly known as Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.) 2nd floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West) Mumbai - India T F Hädaabitelefoni number Riik Organisatsioon/Äriühing Aadress Hädaabitelefon Eesti Mürgistusteabekeskus Gonsiori Tallinn Hädaabitelefon JAGU: Ohtude identifitseerimine 2.1. Aine või segu klassifitseerimine Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 Tuleohtlikud vedelikud, 3. ohukategooria Äge (suukaudne) mürgisus, 3. ohukategooria Äge mürgisus (sissehingamisel:aur), 4. ohukategooria Raske silmakahjustus/silmade ärritus, 2. ohukategooria Hingamiskahjustused, 1. ohukategooria Ohtlik vesikeskkonnale ägeda mürgisuse 1. ohukategooria Ohtlik vesikeskkonnale kroonilise mürgisuse 1. ohukategooria H226 H301 H332 H319 H304 H400 H410 Ohulausete terviktekst: vt jaotis 16 Kahjulikud füüsikalis-keemilised mõjud, kahjulik mõju inimtervisele ja keskkonnale 2.2. Märgistuselemendid Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] Ohupiktogrammid (CLP) : Signaalsõna (CLP) : Ettevaatust GHS02 GHS06 GHS08 GHS09 Ohtlikud koostisosad : Kloropürifoss (ISO), O,O-dietüül O-3,5,6-trikloro-2-püridüülfosfortioaat; Hydrocarbons, C9, aromatics; butaan-1-ool, n-butanool; Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene Ohulaused (CLP) : H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur H301 - Mürgine allaneelamisel H304 - Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust H332 - Sissehingamisel kahjulik H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime EUH-laused : EUH401 - Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit ET (eesti keel) 1/8

2 Hoiatuslaused (CLP) : P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada P261 - Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski P301+P310 - ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust, MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga P330 - Loputada suud P331 - MITTE kutsuda esile oksendamist P303+P361 + P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all P305+P351+P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord P337+P313 - Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole P391 - Mahavoolanud toode kokku koguda P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele 2.3. Muud ohud 3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta 3.1. Ained Ei rakendata 3.2. Segud Nimetus Tootetähis % Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene Kloropürifoss (ISO), O,O-dietüül O-3,5,6-trikloro-2- püridüülfosfortioaat Benzenesulfonic acid, C10-13-(linear)alkyl derivs., calcium salt butaan-1-ool, n-butanool Naftaleen H-lausete täistekst: vt 16. jagu (CAS nr) (EÜ nr) (ELi tunnuskood) (REACH-i nr) (CAS nr) (EÜ nr) (ELi tunnuskood) (EÜ nr) (REACH-i nr) (CAS nr) (EÜ nr) (ELi tunnuskood) (REACH-i nr) (CAS nr) (EÜ nr) (ELi tunnuskood) < 5 < 1 Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2, Acute Tox. 3 (Oral), Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3, Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4 (Oral), STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3, Carc. 2, Acute Tox. 4 (Oral), Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, H336 H304 H411 H301 H400 (M=10000) H410 (M=10000) H315 H318 H412 H226 H302 H335 H315 H318 H336 H351 H302 H400 H JAGU: Esmaabimeetmed 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus Üldised esmaabimeetmed : Kui toodet on juhuslikult alla neelatud või ilmneb terviseprobleeme (nt iiveldus, silmade ärritus, allergiline nahareaktsioon vms), teavita sellest oma perearsti, ja anna talle toote etikett või infoleht. Kui inimene on teadvuseta, panna ta külili asendisse. Jälgida hingamist, vajadusel teha kunstlikku hingamist. Esmaabi sissehingamise korral : Eemaldada kokkupuuteallikas ja viia kannatanu värske õhu kätte; kui sümptomid püsivad, pöörduda arsti poole. Esmaabi nahale sattumisel : Eemaldada kohe saastunud riided ja pesta sooja vee ja seebiga. Esmaabi silma sattumise korral : Loputada kohe avatud laugudega silmi rohke veega vähemalt 15 min. Kontaktläätsed (kui on) eemaldada pärast esimest 5 min ning jätkata loputamist. Ärrituse tekkimisel ja püsimisel võtta ühendust silmaarstiga. Esmaabi allaneelamise korral : Oksendamist mitte esile kutsuda. Pesta kohe suud veega (ainult teadvusel inimesel). Ei tohi kunagi anda midagi teadvuseta inimesele. HELISTADA kohe arstile ja näidata toote pakendit või etiketti ja / või ohutuskaarti Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta Recommendation for the doctor: The treatment: The product contains the inhibitor of cholinesterase. Antidote - atropine and compounds from group of oximes eg. Pralidoxime (2- PAM, protopam), Obidoxime (toxogonin). 1. Atropine used only in the form of injections, the calculated dose (adults: up to 5 mg/person, children: mg/kg) in part can be given i.v, remainder of the dose s.c. or i.m.. Should be repeated till the full atropinisationi. 2. If possible, oximes to give as soon as possible (within the first hours), but only in conjunction with atropine. Pralidoxime (2-PAM, protopam): adults 1 g/person, children mg/kg i.v. for minutes. Then continue infusion at dose of mg/kg /hr. Obidoxime (toxogonin): once: adults mg, children 3-4 mg/kg, 3-6 times per day. 3. Do not induce vomiting - risk of damage to the respiratory tract. If gastric lavage is performed, not to allow chyme get into the respiratory tract. 4. Maintenance therapy should be carried based on doctor assessment, based on symptoms ET (eesti keel) 2/8

3 Other measures: 1. Provide access to fresh air. 2. Please observe the breath. If breathing problems occur, apply artificial respiration and maintain till arrive of the doctor. You might have required intubation or tracheotomy endotrachalna with artificial breathing. 3. Keep the patient warm, rest and hospitalized for at least 24 hours. 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed 5.1. Tulekustutusvahendid Sobivad kustutusvahendid : Pihustatud vesi. Kuiv pulber. Vaht. Süsinikdioksiid Aine või seguga seotud erilised ohud Tulekahju korral ohtlikud lagusaadused : Süsinikdioksiid. Süsinikmonooksiid. Lämmastikoksiidid. Võib vabastada tuleohtlikke gaase Nõuanded tuletõrjujatele Tulekustutusmeetmed : Nõutav võib olla sobiv respiraator. Kaitse tulekustutamise ajal : Mitte siseneda tuletsooni ilma ettenähtud isiku- ja hingamiskaitsevarustuseta. Muu teave : Vältida pinnavee saastamist. 6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras Tavapersonal Isikukaitsevahendid : Kanda sobivat kaitseriietust, kindaid ning silmade- ja näokaitsevahendit. Kemikaalikindlad kindad (vastavalt standardile NF EN 374 või samaväärsele). EN 166. Kanda silmakaitsevahendit. Isikukaitsevahendid. EN ISO Hädaolukorraplaanid : Evakueerida töötajad ohutusse kohta Päästetöötajad Isikukaitsevahendid : Kanda sobivad keha-, pea- ja kätekaitsevahendit Keskkonnakaitse meetmed Toote pinnasesse tungimisel joogivee saastamise oht. Takistada tulekustutusvee tungimist kanalisatsiooni või vooluveekogudesse. Vedeliku sattumisel kanalisatsiooni või üldkasutatavasse veeallikasse tuleb teavitada ametiasutusi Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja vahendid Tõkestamiseks : Märgistada konteinerid etikettidega ja paigutada neile hoiatused kokkupuute eest. Puhastusmeetodid : Imada kokku inertse absorbeeriva tootega (näiteks liiva, saepuru, universaalse sideainega, silikageeliga). Mahavalgunud toode kiiresti ära koristada. Pesta tootega määrdunud kohta rohke veega Viited muudele jagudele Viited muudele jagudele (8, 13). 7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud Täiendavad ohud töötlemisel : Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud Takistada tulekustutusvee tungimist kanalisatsiooni või vooluveekogudesse. Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazhide). : Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Mitte süüa, juua ega suitsetada kohtades, kus toodet kasutatakse. Enne söömist, joomist, suitsetamist ja töölt lahkumist pesta käed ja kõik teised katmata kehaosad pehme seebi ja veega. Võtta saastunud riided ja jalatsid ära. Puhastada varustus ja rõivad pärast tööd Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused Tehnilised abinõud : Hoida ainult originaalmahutis jahedas ja hästi ventileeritavas kohas. Hoida kuivas ja jahedas. Kaitsta valguse eest. Ladustamistingimused : Kui mahuti ei ole tühi, toimetada see kõrvaldamiseks ohtlike või erijäätmete kogumise punkti. Pakendid jäävad ohtlikuks ka tühjalt. Järgida jätkuvalt kõiki ohutuseeskirju Erikasutus 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse 8.1. Kontrolliparameetrid butaan-1-ool, n-butanool ( ) EL Nimi kohalikus väljaandes n-butyl alcohol EL Märkused SCOEL Recommendations (Ongoing) Naftaleen ( ) EL Nimi kohalikus väljaandes Naphthalene EL Märkused SCOEL Recommendations (2010) EL Reguleerivad viide SCOEL Recommendations Eesti Nimi kohalikus väljaandes Naftaleen Eesti OEL TWA (mg/m³) 50 mg/m³ Eesti OEL TWA (ppm) 10 osakest miljoni kohta (ppm) Eesti Reguleerivad viide Vabariigi Valitsuse 18. septembri a määruse nr ET (eesti keel) 3/8

4 8.2. Kokkupuute ohjamine Käte kaitse: Kemikaalikindlad kindad (vastavalt standardile NF EN 374 või samaväärsele) Silmakaitsevahendid: EN 166. Vedelikupritsmete või õhutolmu silma sattumise ohu korral kanda silmakaitsevahendit, kaasa arvatud prille ja kemikaalikindlat näokaitseekraani Hingamisteede kaitsevahendid: Spetsiaalne isikukaitsevahend: hingamisteede kaitsevahend kahjulike osakeste P2 filtriga. Spetsiaalne isikukaitsevahend: hingamisteede kaitsevahend toksiliste osakeste P3 filtriga 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta Füüsikaline olek : Vedelik Värvus : pruun. Lõhn : Terpeenid. Lõhnalävi : Andmed pole kättesaadavad ph : 7,18 Suhteline aurustuskiirus (butüülatsetaat = 1) : Andmed pole kättesaadavad Sulamispunkt / sulamisvahemik : Andmed pole kättesaadavad Tahkumistemperatuur : Andmed pole kättesaadavad Keemispunkt : Andmed pole kättesaadavad Leekpunkt : 35 C Isesüttimistemperatuur : > 400 C Lagunemistemperatuur : Andmed pole kättesaadavad Tuleohtlikkus (tahke, gaas) : Andmed pole kättesaadavad Aururõhk : Andmed pole kättesaadavad Suhteline aurutihedus temperatuuril 20 C : Andmed pole kättesaadavad Suhteline tihedus : 1,0836 Lahustuvus : Andmed pole kättesaadavad Log Pow : Andmed pole kättesaadavad Viskoossus, kinemaatiline : Andmed pole kättesaadavad Viskoossus, dünaamiline : 4,27 mpa.s (40 ºC) Plahvatusohtlikkus : Ei ole plahvatusohtlik. Oksüdeerivad omadused : ei oksüdeeriva. Plahvatuspiirid : Andmed pole kättesaadavad 9.2. Muu teave 10. JAGU: Stabiilsus ja reaktiivsus Reaktsioonivõime Keemiline stabiilsus Toode on normaalsetes käitlemis- ja ladustamistingimustes stabiilne Ohtlike reaktsioonide võimalikkus Tingimused, mida tuleb vältida Otsene päikesekiirgus. Äärmiselt kõrged või äärmiselt madalad temperatuurid Kokkusobimatud materjalid Ohtlikud lagusaadused suits. Süsinikoksiidid (CO, CO2). Lämmastikoksiidid ET (eesti keel) 4/8

5 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta Teave toksikoloogiliste mõjude kohta Äge mürgisus (suukaudne) : Suukaudne: Mürgine allaneelamisel. Äge mürgisus (nahakaudne) : Klassifitseerimata Äge mürgisus (sissehingamisel) : Sissehingamisel:aur: Sissehingamisel kahjulik. LD50 suu kaudu rotil 200 mg/kehamassi kg DL50 naha kaudu rotil > 2000 mg/kehamassi kg LC50 sissehingamise kaudu rotil (mg/l) > 1,27 mg/l/4h Nahasöövitus/-ärritus : Ei ole ärritav Raske silmakahjustus/silmade ärritus : Põhjustab tugevat silmade ärritust. Hingamisteede või naha sensibiliseerimine : Toode ei tekita naha ülitundlikkust Mutageensus sugurakkudele : Klassifitseerimata Kantserogeensus : Klassifitseerimata Reproduktiivtoksilisus : Klassifitseerimata Mürgisus sihtelundi suhtes ühekordne kokkupuude : Võib põhjustada unisust või peapööritust. Mürgisus sihtelundi suhtes korduv kokkupuude : Klassifitseerimata Hingamiskahjustus : Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. 12. JAGU: Ökoloogiline teave Toksilisus Ökoloogia vesi : Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Veekeskkonda ohustav äge mürgisus : Väga mürgine vee-elustikule. Veekeskkonda ohustav krooniline mürgisus : Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Kloropürifoss (ISO), O,O-dietüül O-3,5,6-trikloro-2-püridüülfosfortioaat ( ) LC50 kalad 1 0,0013 mg/l (Oncorhynchus mykiss) EC50 vesikirp 1 0,0001 mg/l (Daphnia magna) ErC50 (vetikad) 1,2 mg/l NOEC krooniline kala 0,00014 mg/l (Oncorhynchus mykiss) NOEC krooniline koorikloomad 0,0046 mg/l (Daphnia magna) NOEC krooniline vetikad Püsivus ja lagunduvus 0,043 mg/l Kloropürifoss (ISO), O,O-dietüül O-3,5,6-trikloro-2-püridüülfosfortioaat ( ) Püsivus ja lagunduvus Bioakumulatsioon Raskesti biolagunev. Kloropürifoss (ISO), O,O-dietüül O-3,5,6-trikloro-2-püridüülfosfortioaat ( ) BCF kalad Log Pow Liikuvus pinnases Pindpinevus 4,7 (20 ºC) 32,9 mn/m Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine Muud kahjulikud mõjud 13. JAGU: Jäätmekäitlus Jäätmetöötlusmeetodid Kohalikud eeskirjad (jäätmed) Jäätmete ja pakendi kahjutustamine : Kõrvaldada kooskõlas seadusega kehtestatud eeskirjadega. : Toote jäägid, lekkinud toode ning ka toote tühjad pakendid kujutavad endast ohtlikke jäätmeid ja need tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Pakendite korduvkasutamine on keelatud ET (eesti keel) 5/8

6 14. JAGU: Veonõuded Vastavalt nõuetele ADR / RID / IMDG / IATA / ADN ADR IMDG IATA ADN RID ÜRO number ÜRO veose tunnusnimetus ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, MÜRGINE, TULEOHTLIK FLAMMABLE Veodokumentide kirjeldus UN 3017 MÜRGINE, TULEOHTLIK, 6.1 (3), III, (D/E), KESKKONNAOHTLIK UN 3017 ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, 6.1 (3), III, MARINE POLLUTANT/ ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS (23 C c.c.) Organophosphorus pesticide, liquid, toxic, flammable UN 3017 Organophosphorus pesticide, liquid, toxic, flammable, 6.1, III, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS MÜRGINE, TULEOHTLIK UN 3017 MÜRGINE, TULEOHTLIK, 6.1 (3), III, KESKKONNAOHTLIK Transpordi ohuklass(id) 6.1 (3) 6.1 (3) 6.1 (3) 6.1 (3) 6.1 (3) MÜRGINE, TULEOHTLIK UN 3017 MÜRGINE, TULEOHTLIK, 6.1 (3), III, KESKKONNAOHTLIK Pakendirühm III III III III III Keskkonnaohud Keskkonnaohtlik : Jah Keskkonnaohtlik : Jah Reostab merd : Jah Eriettevaatusabinõud kasutajatele Keskkonnaohtlik : Jah Keskkonnaohtlik : Jah Keskkonnaohtlik : Jah - Maismaavedu Klassifikatsioonikood (ADR) : TF2 Erisäte (ADR) : 61, 274 Piiratud kogused (ADR) : 5l Väljaarvatud kogused (ADR) : E1 Pakkimisjuhised (ADR) : P001, IBC03, R001 Erisätted ühispakendi kohta (ADR) : MP19 Juhised teisaldatavate tsisternide ja mahtlastikonteinerite kohta (ADR) : T7 Erieeskirjad teisaldatavate tsisternide ja mahtlastikonteinerite kohta (ADR) : TP2, TP28 Tsisternikood (ADR) : L4BH Erieeskirjad tsisternide kohta (ADR) : TU15, TE19 Tsisternauto : FL Transpordikategooria (ADR) : 2 Transpordi erieeskirjad kaubapakkide kohta (ADR) : V12 Transpordi laadimise, mahalaadimise ja käitlemise erieeskirjad (ADR) : CV13, CV28 Transpordi käitamise erieeskirjad (ADR) : S2, S9 Ohu nr (Kemleri arv) : 63 Oranžid numbrimärgid : Tunnelis liiklemise piirangud (ADR) : D/E - merevedu Erisäte (IMDG) : 61, 223, 274 Piiratud kogused (IMDG) : 5 L Väljaarvatud kogused (IMDG) : E1 Pakkimisjuhised (IMDG) : P001 Mahtlastikonteinerite juhendid (IMDG) : IBC03 Juhised tsisternide kohta (IMDG) : T7 Erieeskirjad tsisternide kohta (IMDG) : TP2, TP ET (eesti keel) 6/8

7 Avariiplaani nr (Tulekahju) : F-E Avariiplaani nr (Mahavalgumine) : S-D Lasti liik (IMDG) : A Lastimine ja lossimine (IMDG) : SW2 Leekpunkt (IMDG) : 23 C to 60 C c.c. Omadused ja tähelepanekud (IMDG) : Liquid flammable pesticides having a flashpoint between 23 C and 60 C c.c., presenting a very wide range of toxic hazard. They frequently contain petroleum or coal tar distillates, or other flammable liquids. Flashpoint and miscibility with water depend upon the composition. Toxic if swallowed, by skin contact or by inhalation. - Õhuvedu PCA väljaarvatud kogused (IATA) : E1 PCA piiratud kogused (IATA) : Y642 PCA piiratud koguse maksimaalne netokogus (IATA) : 2L PCA pakkimisjuhised (IATA) : 655 PCA maksimaalne netokogus (IATA) : 60L CAO pakkimisjuhised (IATA) : 663 CAO maksimaalne netokogus (IATA) : 220L Erisäte (IATA) : A3, A4 ERG-kood (IATA) : 6F - Siseveetransport Klassifikatsioonikood (ADN) : TF2 Erisäte (ADN) : 61, 274, 802 Piiratud kogused (ADN) : 5 L Väljaarvatud kogused (ADN) : E1 Nõutav varustus (ADN) : PP, EP, EX, TOX, A Ventilatsioon (ADN) : VE01, VE02 Siniste koonuste/tulede arv (ADN) : 0 - Raudteetransport Klassifikatsioonikood (RID) : TF2 Erisäte (RID) : 61, 274 Piiratud kogused (RID) : 5L Väljaarvatud kogused (RID) : E1 Pakkimisjuhised (RID) : P001, IBC03, R001 Erisätted ühispakendi kohta (RID) : MP19 Juhised teisaldatavate tsisternide ja mahtlastikonteinerite kohta (RID) : T7 Erieeskirjad teisaldatavate tsisternide ja mahtlastikonteinerite kohta (RID) : TP2, TP28 Tsisternikoodid RID-tsisternide jaoks (RID) : L4BH Erisätted RID-tsisternide kohta (RID) : TU15 Transpordikategooria (RID) : 2 Transpordi erieeskirjad kaubapakkide kohta (RID) : W12 Transpordi laadimise, mahalaadimise ja käitlemise erieeskirjad (RID) : CW13, CW28, CW31 Ekspresspostipakid (RID) : CE8, CE12 Ohu tunnusnumber (RID) : Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga Ei rakendata 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid EL eeskirjad Ei sisalda aineid, mille suhtes kehtivad vastavalt REACH-määruse XVII lisale piirangud Ei sisalda ühtegi REACH-määruse kandidaatainete loetelu ainet Ei sisalda ühtegi REACH-määruse XIV lisa loetellu kantud ainet Muu teave, piirangute ja keeldudega seotud määrused : Siseriiklikud eeskirjad Tutvuda punktides 7 ja 8 loetletud ohutusmeetmetega Kemikaaliohutuse hindamine ET (eesti keel) 7/8

8 16. JAGU: Muu teave H- ja EUH-lausete terviktekst: Acute Tox. 3 (Oral) Acute Tox. 4 (Oral) Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Aquatic Chronic 2 Aquatic Chronic 3 Asp. Tox. 1 Carc. 2 Eye Dam. 1 Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 STOT SE 3 H226 H301 H302 H304 H315 H318 H319 H332 H335 H336 H351 H400 H410 H411 H412 EUH066 EUH401 Äge (suukaudne) mürgisus, 3. ohukategooria Äge (suukaudne) mürgisus, 4. ohukategooria Ohtlik vesikeskkonnale ägeda mürgisuse 1. ohukategooria Ohtlik vesikeskkonnale kroonilise mürgisuse 1. ohukategooria Ohtlik vesikeskkonnale kroonilise mürgisuse 2. ohukategooria Ohtlik vesikeskkonnale kroonilise mürgisuse 3. ohukategooria Hingamiskahjustused, 1. ohukategooria Kantserogeensus, 2. ohukategooria Raske silmakahjustus/silmade ärritus, 1. ohukategooria Tuleohtlikud vedelikud, 3. ohukategooria Nahasöövitus/-ärritus, 2. ohukategooria Mürgisus sihtelundi suhtes ühekordne kokkupuude, 3. ohukategooria Mürgisus sihtelundi suhtes ühekordne kokkupuude, 3. ohukategooria Tuleohtlik vedelik ja aur Mürgine allaneelamisel Allaneelamisel kahjulik Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav Põhjustab nahaärritust Põhjustab raskeid silmakahjustusi Põhjustab tugevat silmade ärritust Sissehingamisel kahjulik Võib põhjustada hingamisteede ärritust Võib põhjustada unisust või peapööritust Arvatavasti põhjustab vähktõbe Väga mürgine vee-elustikule Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit Muud andmed Kuupäev: Versioon: 1.0/EE Muudatused: Muutused järgmiselt: ELi ohutuskaart (REACH II lisa) Käesoleva toote kasutamiseks märgitud ettevaatusabinõude võtmise ning täieliku ja piisava teabe hankimine eest vastutab kasutaja ET (eesti keel) 8/8

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V Väljaandmiskuupäev: 2017-03-24 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus : Nimetus : Kvisalofop-p-etüül 5% EC Tootekood : SHA

Rohkem

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Väljaandmiskuupäev: 19/09/2015 Läbivaatamise kuupäev: Asendab kaardi: Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus : Nimetus : Chlorpyrifos

Rohkem

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver Väljaandmiskuupäev: 2017-03-16 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Nimetus Tootekood : : Tebuconazole 25% EW : SHA 2500

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Tootenimi : Tootekood : FF-009 - tebukonasool 250 g/l, emulsioon, õli vees -

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood T7884,T7884.930,T9032.930 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Sicherheitsdatenblatt (et-EE)

Sicherheitsdatenblatt (et-EE) Lk: 1 -st 8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti 6 OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine Spülan KS Klarspüler sauer 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) MSDS Version: E03.00 Väljaandmiskuupäev: 15/10/2014 Blend Version: 3 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm : Segu Tootenimi : Tootekood : W29793

Rohkem

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote nimi SOLiD EZBead EnricherBuferKit-ReleaseBufer Äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda Väljaandmiskuupäev: 02.04.2019 Läbivaatamise kuupäev: 02.04.2019 Asendab kaardi: 28.07.2016 Versioon: 4.1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm

Rohkem

Safety Data Sheets

Safety Data Sheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine või valmistise identifitseerimine 1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS 1.1.2 Toote kood NL-42010 A 1.2 Aine/valmistise

Rohkem

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 63110 OPN-Zink-Spray zinkgrey 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning ebasoovitavad kasutusalad METALLPINDADE

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10777019 Toote nimetus RNaseOUT RecombinantRibonucleaseInhibitor

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus REACH registreerimisnumber 5X LIGASE BUFFER Sellele

Rohkem

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE 1/9 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutamine: 1.3. Andmed

Rohkem

E200MLB 2HF-D, Ecoflex 200M 2HF-D Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: 23.0

E200MLB 2HF-D, Ecoflex 200M 2HF-D Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: 23.0 Väljaandmiskuupäev: 23.01.2018 Läbivaatamise kuupäev: 23.01.2018 Versioon: 1.00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Tootekood Tooteliik :

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Klaasipesuvedelik 21 Tootekood Reachregistreerimisnumber

Rohkem

flore-sdb-est

flore-sdb-est läbivaatamine 5 Läbivaatamise kuupäev 24.03.2015 Prindi kuupäev 24.03.2015 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis --- Nimi: aine identifitseerimine Florin S Plus

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Läbivaatamise number 1 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS Eelmine kuupäev: 07.02.2011 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Euro klaasipesuvedelik

Rohkem

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus Toote number 11480 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10131027 Toote nimetus GENETICIN Kemikaali nimetus REACH

Rohkem

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 26.11.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number Registreerimisnumber (REACH) Roti -Load

Rohkem

Ohutuskaart: Ecosurf TM SA-9

Ohutuskaart: Ecosurf TM  SA-9 Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 21.09.2016 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number 0982 Registreerimisnumber (REACH) 1.3

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Mahtkaup 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Puhastusvahendid -

Rohkem

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES Lehekülg: 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Toote tähis Toote nimetus Toimeaine: Formulatsiooni tüüp Lentagran 45 WP Püridaat WP (märguv pulber) 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 4308228 Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptase Kemikaali nimetus REACH registreerimisnumber Sellele

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 23.02.2018 Nr.: 83016 Lehekülg 1 / 9-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15400054 Toote nimetus, 0.5% (10x) with EDTA 4Na, liquid

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote nimi : 1.2 Kindlaksmääratud : Lubrikandid ja lisandid kasutusalad Mittesoovitatavad : Ei ole teada. kasutusalad 1.3 Tootja : Dow Corning Europe

Rohkem

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ PINNAD Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Kaubanimi PINNAD 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 02.03.2018 Nr.: 83025 Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

1

1 OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Tootenimi C30B5 Bituumenemulsioon 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

SDB Artikel

SDB Artikel Artikli nr. 0143 Avaldamiskuupäe 01.07.15 Versioon 5 ( 01.07.15 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE MATERJALI OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimetus: Toote kood: 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968 Toote kirjeldus: SMPpolümeere

Rohkem

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7)

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Kloori sisaldav

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15140122 Toote nimetus PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL Kemikaali

Rohkem

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Document

Document Artikli nr. 0157 (schäumend) Avaldamiskuupäe 02.11.15 Versioon 5 ( 09.12.14 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Andmed ohutuskaardi tarnija kohta: Hädaabitelefoni number : Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A12725A 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 7 OSA 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood 522 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Puhastusvahend

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev LÕIK 1 Aine/segu ja äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kaubamärk: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Soovitatud kasutusala:

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 13.04.2018 Materjali number: 1720 Lehekülg 1 / 7-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Muud kaubanduslikud nimetused 1720 2000 Isofix 2 x 1 l

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOLV 9502 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima Variant 1.1 Paranduse kuupäev: 11.07.2016 Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viimase väljastamise kuupäev: 24.04.2014 Esimese väljastamise kuupäev: 24.04.2014 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Archer Turbo 575EC Disainikood : A7504C 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Läbivaatamise number 2 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1)

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused:

Rohkem

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washing Medium Toote kood 9983 Soovitatud kasutamine Laborikemikaalid.

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662 Esimese väljastamise kuupäev: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Toote kood : 000000000001889834 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine ulber 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmis/ 4/16/2019 Eelmise väljaande 3/29/2017 Läbivaatamise KEMIKAALI OHUTUSKAART

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 358P0626 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote Läbivaatamise number 18 1. JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote nimi Cat No. : 14-4129-01 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis PEN OIL FPS Aerosool 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Määrdeained

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 14.8.2013 Eelmine kuupäev: 19.7.2010 1/9 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus TEMAFLOOR 25 CLEAR 1.1.2 Toote kood 005 5750

Rohkem

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: antiseptik.

Rohkem

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333003 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS Lehekülg 1 of 7 LÕIK 1 OHUTUSKAART TOOTE JA ETTEVÕTJA TUNNISTUS TOODE : Toote kirjeldus: Oksüd inhibeerib looduslikku (nafta) aluse ühendit ühtlaselt suspendeeritud tsinkosakestega. Mõeldud kasutamiseks:

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA PRIMER 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

SDB_ _Betofix RM_EE_2

SDB_ _Betofix RM_EE_2 Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 1092, 1098 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2]

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2] Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID

Microsoft Word - Ohutuskaardi BACTICID 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Desinfektsioonivahend.

Rohkem

OHUTUSKAART

OHUTUSKAART BESUR OÜ OHUTUSKAART REMMI 50 1/7 OHUTUSKAART BESUR OÜ Väljaandmise kuupäev: Versiooni number: 4 Eelmine: 03.05.2012 Vastavalt (EÜ) määrusele nr 1907/2006 (REACH) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ :

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 19072017 Eelmise väljaande 22042016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/2015 - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: bellavit Aine nr: SUB väljaandmise kuupäev: Variant:

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: bellavit Aine nr: SUB väljaandmise kuupäev: Variant: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis bellavit 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/valmistise kasutamine

Rohkem

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 07.08.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Magnesium sulphate heptahydrate Artikli number 8283

Rohkem

sdstratasys017_-_SR20_Support_(EE)

sdstratasys017_-_SR20_Support_(EE) Leht 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

14191

14191 Leht 1/6 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 14191 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav

Rohkem

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Väljaandmiskuupäev: 17/06/2014 Muutmise kuupäev: 02/03/2015 Asendab: 17/06/2014 Versioon: 1.1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm : Segu Toote

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 11/1/2017 Eelmise väljaande 7/19/2016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/segu

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1 Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333013 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: hygienicperfect Aine nr: SUB Variant: 8 / EU väljaandmise kuup

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: hygienicperfect Aine nr: SUB Variant: 8 / EU väljaandmise kuup 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis hygienicperfect 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/valmistise

Rohkem

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 10.07.2019 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Toote number Registreerimisnumber (REACH) Ksüleentsüanoolsinist

Rohkem

Microsoft Word - r rtf

Microsoft Word - r rtf Ohutuse andmeleht Lehekülg: 1/16 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis CORBEL 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

ZETA-7-SOLUTION_ET_5_ _S

ZETA-7-SOLUTION_ET_5_ _S Lk 1/20 Ohutuskaart 1. JAGU Aine/valmistise ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote detailid Kood: Kaubanduslik nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Syngenta

Syngenta 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A9219B 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti Väljaandmis/ 31052017 Eelmise väljaande 30012015 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote nimetus Toote kirjeldus KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU.

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart_KESK_LIGHT_ doc

Microsoft Word - Ohutuskaart_KESK_LIGHT_ doc Kemikaaliohutuskaart Põlevkivikütteõli mark KESK LIGHT Koostatud: 02.märts 2009 Täiendatud: 01.detsember 2010 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis: Põlevkivikütteõli

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 25.11.2011 Eelmine kuupäev: 31.8.2010 1/7 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus KÕVENDI 008 7590 1.1.2 Toote kood 008 7590

Rohkem

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Väljaandmiskuupäev: 13/04/2014 Muutmise kuupäev: 13/04/2014 Asendab: 13/04/2014 Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm : Segu Toote

Rohkem

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc Leht/Lehti: 1/5 1. KEMIKAALI JA KEMIKAALI TURUSTAMISE EEST VASTUTAVA ISIKU IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Kemikaali kaubanduslik nimetus: GN 13, GNE 13, GRI 13, GEK 13, GEKE 13, GP 13, GKP 13, GTS 9 1.2. Kemikaali

Rohkem