PURJETAMISJUHISED / SAILING INSTRUCTIONS A. LE COQ 62. MUHU VÄINA REGATT, EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 2019 KLASSIDELE CDL 8 JA FOLKBOO

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "PURJETAMISJUHISED / SAILING INSTRUCTIONS A. LE COQ 62. MUHU VÄINA REGATT, EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 2019 KLASSIDELE CDL 8 JA FOLKBOO"

Väljavõte

1 PURJETAMISJUHISED / SAILING INSTRUCTIONS A. LE COQ 62. MUHU VÄINA REGATT, EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 2019 KLASSIDELE CDL 8 JA FOLKBOOT JUULI ÜLDINE 1.1. Korraldav kogu Kalevi Jahtklubi Pärnu Jahtklubi Koostöös Eesti Jahtklubide Liiduga 2. REEGLID 2.1. Võistlused viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite (RRS ) alusel Kehtivad: - ORC Rating Systems (ORC klassides) - IMS Rules (ORC klassides) - ESTLYS reeglid (ESTLYS klassides) - Open 800 klassireeglid (Open 800 klassis) - Nordic Folkboat klassireeglid, järgmise erandiga: spinnakeri kasutamine on lubatud - WS (World Sailing) Avamere Erimäärused, kategooria 4, järgmiste eranditega: p nõutavad on 3 punast säratuld ja 3 punast langevarjuga raketti (muudab reeglit 4.23 tabel 13); p soovituslik; p a) kehtib, ka 100N päästevest on lubatud, tuled vestide küljes on nõutud; p c) soovituslik. Vanematel jahitüüpidel, mille konstruktsioon ei võimalda täita kõiki erimääruste reegleid võib ette näha erandeid (näiteks Folkboot, RJ85 reelingute osas jm.) Päikese loojangust päikese tõusuni kehtivad ainult Rahvusvahelised laevade kokkupõrke vältimise reeglid (IRPCAS) ning ettenähtud tulede kandmine on kõikidel jahtidel kohustuslik. RRS osa 2 reeglid nimetatud ajavahemikus ei kehti Rahvusorgani ettekirjutused ei kehti Kui tekib keeleline konflikt, on ingliskeelne tekst ülimuslik. 3. GRUPID Osavõtvad jahid jagatakse gruppidesse järgmiselt: I grupp ORC I II grupp ORC II III grupp ORC III 8,0 CDL A. LE COQ 62. MOONSUND REGATTA, ESTONIAN OFFSHORE CHAMPIONSHIPS 2019 FOR CLASSES CDL 8 AND FOLKBOAT JULY 13-20, GENERAL 1.1. Organizing Authority Kalev Yacht Club Pärnu Yacht Club Under the authority of Estonian Yachting Union 2. RULES 2.1. The regatta will be governed by the rules as defined in the Racing Rules of Sailing (RRS ) The following documents will be in effect: - ORC Rating Systems (ORC classes) - IMS Rules (in ORC classes) - ESTLYS Rules (in ESTLYS classes) - Open 800 Class Rules (in Open 800 class) - Nordic Folkboat Class Rules with an exception: spinnaker is allowed - WS (World Sailing) Offshore Special Regulations, category 4 with following exceptions: p red hand flares and 3 red parachute flares are mandatory (this changes the OSR 4.23 table 13); p recommended; p a) 100N buoyancy is mandatory instead of 150N buoyancy (the strobelights on the lifejackets are mandatory); p c) recommended. Classes old type yacht with construction limitations that make it impossible to fulfil special regulation rules can apply for exemption Between sunset and sunrise official time the RRS Part 2 are replaced by the right of way rules of the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (IRPCAS) and all boats shall show navigational lights as required by the IRPACS No national authority prescription will apply If there is a conflict between languages, the English text will take precedence. 3. GROUPS Participating boats will be divided into following groups: Group I ORC I Group II ORC II

2 IV grupp ESTLYS I V grupp ESTLYS II VI grupp ESTLYS III VII grupp Folkboot VIII grupp Open TEATED VÕISTLEJATELE 4.1.Teated võistlejatele pannakse välja ametlikule teadetetahvlile, mis asub regatibüroo lähistel Kõiki selliselt välja pandud teateid tõlgendatakse kui ametlikult igale võistlejale teada antud teateid. 5. PURJETAMISJUHISTE MUUDATUSED 5.1. Muudatused purjetamisjuhistes pannakse välja mitte hiljem kui 2 tundi enne selle sõidu hoiatussignaali, mille kohta need kehtivad Antud päeva sõitude ajakava muudatused pannakse välja hiljemalt eelmise päeva õhtul kell 20: KALDAL ANTAVAD SIGNAALID 6.1. Kaldal antavad signaalid heisatakse sadamas asuvasse lipumasti Kaldal heisatud signaallipp AP tähendab: kõik seni startimata sõidud on edasi lükatud. Ärge lahkuge sadamast enne järgmist informatsiooni. Signaallipu AP 1 minut on asendatud tähendusega mitte vähem kui 60 minutit. See muudab RRS Võistlussignaale Signaallipp L tähendab: Võistlejatele on postitatud teade. 7. VÕISTLUSTE AJAKAVA 7.1. Pühapäev, :00* Kärdla-Haapsalu Esmaspäev :00* Haapsalu-Kuivastu Teisipäev :00* Kuivastu-Roomassaare Kolmapäev :00* Abruka ring Neljapäev :00* Roomassaare-Pärnu Reede :00* Pärnu vastutuule-allatuule rada Laupäev * Pärnu ring * Etapi esimene hoiatussignaal. Võistluskomitee võib ajakava muuta seoses ilmastikutingimustega või teiste ettenägematute asjaoludega. See ei saa olla heastamistaotluse aluseks ning see muudab RRS reeglit Regati viimasel päeval ei anta ühtegi hoiatussignaali peale kella 13:00, välja arvatud kui enne 13:00 starditud sõidule antakse üldine tagasikutse Võistluskomitee koosolek kaptenitele toimub pühapäeval kell 10: Võistlusseeria koosneb maksimaalselt seitsmest (7) etapist Regati lõpetamine toimub laupäeval, esimesel võimalusel peale võistlussõitude lõppu. Group III ORC III 8,0 CDL Group IV ESTLYS I Group V ESTLYS II Group VI ESTLYS III Group VII Folkboat Group VIII Open NOTICES TO COMPETITORS 4.1. Notices to competitors will be posted on the official notice board, located near by the regatta office All such posted notices shall constitute official notice to each competitor. 5. CHANGES TO SAILING INSTRUCTIONS 5.1. Any change to the sailing instructions will be posted at least 2 hours before the warning signal of the race in which it will take effect Any change to the schedule of races will be posted before 20:00 on the previous day it will take effect. 6. SIGNALS MADE ASHORE 6.1. Signals made ashore will be displayed on the flagpole situated at the marina When flag AP is displayed ashore means: All races not started are postponed. Don t leave the harbor prior further information. Also 1 minute is replaced with not less than 60 minutes in the race signal AP. This changes RRS Race Signals Flag L means: A notice to competitors has been posted. 7. SCHEDULE OF RACES 7.1. Sunday July 14 12:00* Kärdla-Haapsalu Monday July 15 11:00* Haapsalu-Kuivastu Tuesday July 16 10:00* Kuivastu-Roomassaare Wednesday July 17 11:00* Abruka Circle Thursday July 18 10:00* Roomassaare-Pärnu Friday July 19 12:00* Pärnu Windward-Leeward Course Saturday July * Pärnu Circle *First warning signal of the day. The Race Committee may change the schedule according to weather conditions and/or other unforeseen reasons. This will not be grounds for redress and it changes RRS On the last day of regatta no warning signal will be given after 13:00 except after a general recall of a race whose first warning signal had been made before The race committee meeting for skippers will take place on Sunday July 14 at 10: The maximum of races that can be scheduled in series is Closing Ceremony will take place on Saturday July 20 after last race as soon as possible.

3 8. KLASSILIPP Folkboat klassitähis (tumesinine F) valgel taustal Open 800 klassitähis (punane O) valgel taustal ORC I grupp numbrilipp 1 ORC II grupp numbrilipp 2 ORC III grupp numbrilipp 3 ESTLYS I grupp numbrilipp 4 ESTLYS II grupp numbrilipp 5 ESTLYS III grupp numbrilipp 6 9. VÕISTLUSRAJAD Avamere raja skeem pannakse välja stardile eelneva päeva õhtul hiljemalt 23:00 võistluste ametlikule teadetetahvlile. 10. START Esimesena stardib Folkboot klass, teisena Open 800 klass, seejärel starditakse numbrite järjekorras alustades number 6: ESTLYS III grupp numbrilipp 6 ESTLYS II grupp numbrilipp 5 ESTLYS I grupp numbrilipp 4 ORC III grupp numbrilipp 3 ORC II grupp numbrilipp 2 ORC I grupp numbrilipp 1 Järgmise klassi hoiatussignaal antakse kas koos või pärast eelneva klassi stardisignaali. Pärnu vastutuule-allatuule raja stardijärjekord avaldatakse Lisas Võistlussõitude stardid toimuvad RRS reegli 26 järgi Stardiliin on võistluskomitee laeval asuva oranži lipu ja vasakul asuva punase silindrilise stardimärgi vahel Start suletakse 10 minutit peale viimase grupi starti, hiljem startinud paat märgitakse mittestartinuks (DNS). See muudab RRS reegleid A4.1 ja A [DP] Paadid, kelle stardiprotseduur ei käi, peavad hoiduma selgelt stardialast eemale Peale üksikut tagasikutset püüab võistluskomitee anda VHF kanalil 11 eetrisse paadi purjenumbri kes ei ole startinud ja on tuvastatud kui OCS. Edastamise ebaõnnestumine või hilinemine ei anna õigust heastamise taotlemiseks. See muudab RRS reeglit 62.1(a) Kui võistluskomitee laeval on heisatud roheline või punane lipp, siis on kasutusel lisamärk. Lisamärk (oranž poi) pannakse välja u 0,8 Nm kaugusele stardiliinist vastutuule kursile. Roheline lipp tähendab - lisapoi tuleb jätta paremale. Punane lipp tähendab - lisapoi tuleb jätta vasakule. 8. CLASS FLAG Folkboat class insignia (darkblue F), white background Open 800 class insignia (red O), white background ORC I group numerical pennant 1 ORC II group numerical pennant 2 ORC III group numerical pennant 3 ESTLYS I group numerical pennant 4 ESTLYS II group numerical pennant 5 ESTLYSIII group numerical pennant 6 9. THE COURSES The offshore course will be posted on official notice board before 23:00 on the previous day. 10. THE START First class to start will be Folkboat, second class to start will be Open 800, followed by classes with numerical order starting from 6: ESTLYS III group flag 6 ESTLYS II group flag 5 ESTLYS I group flag 4 ORC III group flag 3 ORC II group flag 2 ORC I group flag 1 The warning signal of subsequent class will be displayed at or after the starting signal of previous class. The starting schedule for Pärnu Windward-Leeward course will be shown in Attachment The starting procedure will be in accordance with RRS The starting line will be between a staff with an orange flag on the Race Committee boat at the starboard end and an red cylinder starting mark at the port end A boat starting later than 10 minutes after the last group starting signal will be scored Did Not Start (DNS). This changes RRS A4.1 and A [DP] Boats whose warning signal has not been made shall avoid the starting area After signaling an individual recall, the race committee will attempt to broadcast the sail number of boat that has not started and is identified as OCS on VHF channel 11. The failure or delay to broadcast will not be grounds for a request for redress. This changes RRS 62.1(a) If green or red flag is displayed on race committee boat, additional mark (orange buoy) is used. The additional mark is placed approx. 0.8 Nm windward from starting line. Green flag means the additional mark to be left to starboard. Red flag means the additional mark to be left to port.

4 11. FINIŠ Finišiliin on üldkursi suunas piiratud oranži lipuga võistluskomitee laeval ja vasakult poolt punase poiga [DP] Pimedal ajal finišeerides on jahi meeskond kohustatud valgustama purje numbrit ja teavitama võistlusametnikke VHF kanalil KARISTUSED RRS 44.1 on muudetud selliselt, et kahe-pöörde karistus on asendatud ühe-pöörde karistusega Klassireeglite või RRS 4. osa või 6. osa või purjetamisjuhiste punkti, mis tähistatud lühendiga [DP] rikkumise eest võib protestikomitee määrata vabavalikuga karistuse (DPI). See muudab RRS reeglit KONTROLLAEG Paadid mis ei finišeeri aja jooksul mis on 35% suurem antud grupis esimesena finišeerinud jahi distantsi läbimise tegelikust ajast saavad punktiarvestusse DNF ilma ärakuulamiseta. Välja arvatud need kellele on antud DSQ, UFD, BFD, OCS, RET, RDG või DNE. Folkboot klassis ja Open 800 klassi paadid mis ei finišeeri aja jooksul mis on 25% suurem antud grupis esimesena finišeerinud jahi distantsi läbimise tegelikust ajast saavad punktiarvestusse DNF ilma ärakuulamiseta. Välja arvatud need kellele on antud DSQ, UFD, BFD, OCS, RET, RDG või DNE. See muudab RRS reeglit PROTESTID JA HEASTAMISNÕUDED RRS reegel 61 kehtib koos alljärgneva muudatusega: Paat peab informeerima võistluskomiteed, oma kavatsusest protestida teise paadi vastu, nii ruttu kui võimalik peale seda kui ta finišeerib või katkestab võistlussõidu. See muudab RRS reeglit 61.1(a) Protestivormid on saadaval regatibüroos. Protestid peavad olema laekunud regatibüroosse protesti kontrollaja sees Protesti kontrollaeg on 60 minutit, alates päeva viimase võistlussõidu viimase võistleja finišeerimist. Sama kontrollaeg kehtib ka heastamistaotlustele. See muudab RRS reeglit Avamere etappidel on protesti kontrollaeg 90 minutit protestiva paadi finišeerimisest. Olukorras, kui regatibüroo on õhtuse/öise finiši korral suletud on protesti kontrollaeg hommikul Teated ärakuulamiste aja, osapoolte ja tunnistajate kohta pannakse välja 30 minuti jooksul peale protesti kontrollaja lõppu. Ärakuulamised toimuvad protestikogu ruumis, mis asub regatibüroo lähistel Teated, informeerimaks paate võistluskomitee või protestikomitee protestide kohta, pannakse välja ametlikule teadetetahvlile Võistluste viimasel plaanijärgsel päeval, peab heastamise taotlus, mis tugineb protestikomitee otsusele, olema esitatud mitte hiljem kui 30 minutit pärast seda kui otsus oli välja pandud. See muudab RRS reeglit PUNKTIARVESTUS 11. THE FINISH The finishing line will be between a staff with an orange flag on the Race Committee boat at the starboard end and a red cylinder buoy at the port end [DP] In the dark of night at the finish line, the crew shall show light on the sail number and announce the sail number over VHF Channel 11 to the Race Committee. 12. PENALTY SYSTEM RRS 44.1 is changed so that the Two-Turns Penalty is replaced by the One- Turn Penalty Penalties for breaches of the Class Rules or RRS Part 4 or Part 6 or rules in the SIs marked [DP], are at the discretion of the protest committee (DPI). This changes RRS TIME LIMIT Boats failing to finish within the time the first boat in her group sails the course and finishes plus 35% will be scored DNF without a hearing, except for those who are scored DSQ, UFD, BFD, OCS, RET, RDG or DNE. In Folkboat class and Open 800 Class, boats failing to finish within the time the first boat in her group sails the course and finishes plus 25% will be scored DNF without a hearing, except for those who are scored DSQ, UFD, BFD, OCS, RET, RDG or DNE. This changes RRS PROTESTS & REQUESTS FOR REDRESS RRS 61 will apply, including following amendment: a boat shall inform the race committee of her intention to protest as soon as possible after she finishes or retires. This changes RRS 61.1(a) Protest forms are available at the regatta office. Protests shall be delivered to regatta office within the protest time limit The protest time limit is 60 minutes after the last boat has finished the last race of the day. The same time limit applies to request for redress. This changes RRS For offshore races, the protest time limit will be 90 minutes after the protesting boat finishes. If boat intending to protest finishes overnight while Race Office is closed, the protest time limit will be extended to AM Notices will be posted within 30 minutes of the protest time limit to inform boats of hearings in which they are parties or named as witnesses. Time schedule of the hearings will be posted within the same time. Hearings will be held near by the race office Notices of protests by the race committee or protest committee will be posted on the Official Notice Board On the last scheduled day of racing a request for redress based on a protest committee decision shall be delivered no later than 30 minutes after the decision was posted. This changes RRS 62.2.

5 15.1. ORC gruppides kasutatakse parandatud aja arvutamiseks Coastal/Long Distance Time on Time meetodit, välja arvatud vastutuule-alatuule raja korral. Vastutuule-allatuule distantsi korral kasutatakse Inshore Triple Number Time on Time meetodit. Kehtib Vähempunktisüsteem vastavalt RRS Lisale A ESTLYS gruppides kasutatakse parandatud aja arvutamiseks aeg-ajale meetodit, kehtib Vähempunktisüsteem vastavalt RRS Lisale A Folkboot ja Open 800 klassidele kehtib Vähempunktisüsteem vastavalt RRS Lisale A Regatt on ametlikult toimunud, kui võistlusgrupis on toimunud üks võistlussõit Vähem kui 5 lõpetatud võistlussõidu korral on paadi regati tulemuseks tema kõikide võistlussõitude tulemuste summa. Kui lõpetatud on 5 või rohkem võistlussõitu, on paadi regati tulemuseks tema kõikide võistlussõitude summa, millest on maha visatud tema halvima võistlussõidu tulemus Raja pikkuse ja kursi tuule suuna suhtes otsustab võistluskomitee ja see ei anna õigust heastamise taotlemiseks. See muudab RRS reeglit 60.1(b) Võistluskomitee otsused seoses Triple Number System rakendamisega ei anna õigust heastamise taotlemiseks. See muudab RRS reeglit 62.1(a). 16. OHUTUSEESKIRJAD Igasugusel põhjusel katkestav paat peab sellest koheselt teatama võistluskomiteele. Karistus selle võistlusjuhise rikkumise eest on diskvalifitseerimine, mis ei ole väljavisatav (DNE), ilma ärakuulamiseta. See muudab RRS reeglit [DP] Igasugusest mootori kasutamisest edasiliikumiseks inimeste päästmisel, abi andmisel või mõnel muul põhjusel, tuleb peale saabumist sadamasse kirjalikult teatada võistluskomiteele, tuues ära põhjused [DP] Võistlev paat peab kandma, korraldajate poolt antud, sisselülitatud positsioneerimisseadet (tracker). Paadi kohustus on hoida positsioneerimisseade laetud ja töökorras. Rikete korral on kohustuslik teavitada võistluskomiteed. Võistlejail on kohustus peale regati lõppu tuua korraldava kogu poolt antud positsioneerimisseadmed tagasi regatibüroosse. 17. [DP] MEESKONNA JA VARUSTUSE VAHETAMINE Purjede asendamine on lubatud tehnilise komitee või peavõistlusjuhi kirjalikul loal Meeskonna liikmete vahetamine on lubatud tehnilise komitee või peavõistlusjuhi kirjalikul loal. 18. [DP] VARUSTUSE KONTROLL JA KONTROLLMÕÕTMISED Paadi ja varustuse vastavust reeglitele ja purjetamisjuhistele võidakse kontrollida igal ajal. Veel olles või sadamasse saabumisel võidakse paat suunata tehnilise komitee poolt kohesele inspekteerimisele. 19. MEEDIA JA VIP PAADID 15. SCORING In all ORC groups, Coastal/Long Distance Time on Time Scoring System will be used for all races other than for the Windward-Leeward course races where Inshore Triple Number Time on Time Scoring System will apply. The Low Point Scoring System of RRS Appendix A will apply In ESTLYS groups time-on-time scoring method is used. The Low Point Scoring System of RRS Appendix A will apply In Folkboot class and Open 800 class the Low Point Scoring System of RRS Appendix A will apply One race is required to be completed to constitute a regatta in a racing group When fewer than 5 races have been completed, a boat s regatta score will be the total of her race scores. When 5 or more races have been completed, a boat s series score will be the total of her race scores excluding her worst score Length of course, directions of leg and wind will be decided by race committee and will not be ground for redress. This changes RRS 60.1(b) Any decision by the Race Committee to apply the Triple Number System will not be ground for redress. This changes RRS 62.1(a). 16. SAFETY REGULATIONS Boats retiring for any reason in any race shall promptly report to the race committee. Penalty for breaking this SI will be disqualification which is not excludable (DNE) without a hearing. This changes RRS [DP] Any use of engine for propulsion purposes for rescuing people, giving help or any other reason shall be reported after arrival in written form to the race committee stating reasons for such action [DP] Boat racing must carry the positioning equipment (tracker), which is turned on, given by the organizing authority. It is the boat s responsibility to do all s(he) can to keep the positioning equipment loaded and in working condition. In case of defects or faults it is mandatory to inform the race committee. It is the responsibility of the participants to take the positioning equipment given by the OA back to the Race Office after the finish of the last race. 17. [DP] REPLACEMENT OF CREW OR EQUIPMENT To replace a sail a boat shall ask for a written permission of the Technical Committee or PRO To replace a crew member a boat shall have a written permission from the Technical Committee or PRO. 18. [DP] EQUIPMENT AND MEASUREMENT CHECKS A boat or equipment may be inspected at any time for compliance with rules and sailing instructions. On the water or after arriving in harbor, boat can be instructed by the Technical committee to proceed immediately for inspection. 19. MEDIA AND VIP BOATS

6 Meedia ja VIP paatide tegevus ei ole heastamise taotlemise aluseks. See muudab RRS reeglit 62.1(a). 20. [DP] ABILAEVAD Kõik abilaevad peavad hoiduma eemale stardialast, peale hoiatussignaali ei tohi läheneda ühelegi paadile lähemale kui 100 meetrit. Selle Purjetamisjuhise rikkumine võib kaasa tuua punktikaristuse seotud paadile ja/või võistlusalas olemise keelu üheks või mitmeks päevaks. 21. [DP] VÄLJATÕSTMISE PIIRANG Alates kella 9:00 ei tohi paati veest välja tõsta, välja arvatud vigastuste parandamiseks ja ainult peale kirjaliku loa saamist peavõistlusjuhilt. Kui paat on veest välja tõstetud sellel põhjusel, ei tohi paadi keret allpool veeliini puhastada ega poleerida. 22. RAADIOSIDE Võistluskomitee suhtleb regati ajal võistlejatega VHF kanalil 11. Võistluskomitee võib suuliselt kinnitada iga võistlussignaali VHF kanalil 11. Raadioülekande ebaõnnestumine või vale ajastamine ei anna õigust heastamise küsimiseks. See muudab RRS reeglit 62.1(a) [DP] Välja arvatud suhtlemiseks võistluskomiteega või hädaolukorras, ei tohi võistlev paat edastada ega vastu võtta teateid informatsiooniga, mis ei ole kättesaadav kõikidele osavõtvatele paatidele. See muudab RRS reeglit AUHINNAD Etapi auhindadega autasustakase iga grupi kolme esimest meeskonda. Regati kokkuvõttes autasustatakse iga grupi kolme esimese paadi meeskonda A. Le Coq Muhu Väina auhindadega. ORC III grupis ja Folkboot klassis peetakse ka Eesti meistrivõistlused ja antakse medalid välja juhul, kui antud grupis võistleb vähemalt neli jahti. 24. VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE Võistlejad osalevad regatil täielikult oma vastutusel. Vaata RRS reeglit 4, Otsus võistelda. Korraldav kogu ei võta endale mingit vastutust võistluste eel, võistluste ajal ega pärast võistlust tekkinud materiaalse kahju, vigastuse või surma eest. 25. [DP] PARKIMISE KORD SADAMATES Kõikides sadamates peavad paadid järgima sadamakapteni korraldusi jahtide parkimisel. 26. KINDLUSTUS Iga osavõttev paat peab omama kehtivat vastutuskindlustust, mis katab vähemalt EUR. Kindlustuse saab vormistada ka regatibüroos võistlustele registreerimisel. Any action by Media or VIP boats will not be ground for aboat to request redress. This changes RRS 62.1(a). 20. [DP] SUPPORT BOATS All support boats shall keep well clear of the starting area and, after the preparatory signal, are not to approach within 100 meters of any competing boat. A breach of this SI may results with a scoring penalty against the boat connected and/or withdrawal of permission to be in the racing area for one or more days 21. [DP] HAUL-OUT RESTRICTION From 9:00 of the July 14th, yachts shall not be hauled out except for the purposes of repairing damage; and only after written permission from the PRO. While hauled for this purpose, cleaning and polishing of the hull below the waterline will not be permitted. 22. COMMUNICATION Radio communication with race committee during the regatta will be on VHF channel 11. Race committee may give verbal confirmation of any race signal over VHF Channel 11. Failure to make a broadcast or to time it accurately will not be grounds for redress. This changes RRS 62.1(a) [DP] Except when communicating with the race committee or in an emergency, a boat while racing, shall not transmit or receive communication of any information not publicly available to all boats participating. This changes RRS PRIZES Three best-scored boats of each group will be awarded with daily leg prices. A. Le Coq Moonsund Regatta prizes will be awarded to the three best-scored boats of each group. In ORC III group and Folkboot class Estonian Championship will be held and medals will be awarded only if at least four boats are competing in the group. 24. DISCLAIMER OF LIABILITY Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See RRS rule 4, Decision to Race. The organizing authority will not accept any liability for material damage or personal injury or death sustained in conjunction with or prior to, during, or after the regatta. 25. [DP] PARKING ORDER AT HARBORS All the boats shall abide orders of Harbor Master regarding parking of the boats. 26. INSURANCE Each participating boat shall be insured with valid third-party liability insurance with a minimum cover of EUR. Competitor can purchase the insurance at the Race Office. Regatibüroo telefon: Race Office phone:

Microsoft Word - Skv_2012_juhised doc

Microsoft Word - Skv_2012_juhised doc PURJETAMISJUHISED SAILING INSTRUCTIONS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012 SAAREMAA CUP 2012 EESTI KARIKAS IV etapp ESTONIAN CUP IV event RS FEVA ja 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RS FEVA and 29er ESTONIAN CHAMPIONSHIP

Rohkem

1

1 PURJETAMISJUHISED Pärnu Kevadregatt 2019 17.- 19. mai 2019, Pärnu SAILING INSTRUCTIONS Pärnu Spring regatta 2019 17.- 19. May 2019, Pärnu 1. REEGLID 1. RULES 1.1. Võistlused viiakse läbi Purjetamise Võistlusreeglite

Rohkem

EESTI VANIM JA SUURIM PURJEREGATT! THE OLDEST AND LARGEST SAILING REGATTA IN ESTONIA! Muhu Väina regatt & CDL 8 KLASSI ja Folkboot

EESTI VANIM JA SUURIM PURJEREGATT! THE OLDEST AND LARGEST SAILING REGATTA IN ESTONIA! Muhu Väina regatt & CDL 8 KLASSI ja Folkboot EESTI VANIM JA SUURIM PURJEREGATT! THE OLDEST AND LARGEST SAILING REGATTA IN ESTONIA! 07.-14.07.2018 61. Muhu Väina regatt & CDL 8 KLASSI ja Folkboot EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 61st MOONSUND

Rohkem

MVNOR

MVNOR 36. KESSU REGATT, LÄÄNEMAA MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 36. KESSU REGATTA, LÄÄNEMAA OFFSHORE CHAMPIONSHIPS 01. - 02. juuli 2017 July 01-02, 2017 Korraldav kogu Haapsalu Jahtklubi koostöös Lääne

Rohkem

MUHU VÄINA REGATT, CDL 8 KLASS ja FOLKBOOT EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 61. MOONSUND REGATTA & CDL 8 CLASS and FOLKB

MUHU VÄINA REGATT, CDL 8 KLASS ja FOLKBOOT EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 61. MOONSUND REGATTA & CDL 8 CLASS and FOLKB 07.-14.07.2018 61. MUHU VÄINA REGATT, CDL 8 KLASS ja FOLKBOOT EESTI MEISTRIVÕISTLUSED AVAMEREPURJETAMISES 61. MOONSUND REGATTA & CDL 8 CLASS and FOLKBOAT ESTONIAN OFFSHORE CHAMPIONSHIPS VÕISTLUSTEADE /

Rohkem

Microsoft Word _Tallinna-MV_SEIKO-CUP-2019_NOR.docx

Microsoft Word _Tallinna-MV_SEIKO-CUP-2019_NOR.docx Kalevi Jahtklubi Avamerepurjetamise Karikasarja SEIKO CUP 2019 TALLINNA MEISTRIVÕISTLUSED LÜHIRAJAL 7.-8. september 2019 Tallinn, Eesti Vabariik Korraldav kogu Kalevi Jahtklubi Kalev Yacht Club Offshore

Rohkem

KJK MV NoR

KJK MV NoR KALEVI JAHTKLUBI MEISTRIVÕISTLUSED EESTI MV etapp klassides Laser Radial, Laser Standard, Finn, 470 Kutsutud klassid: Formula 18 31. Juuli.-02. August 2015, Vanasadam, TallinnBalloon ala, Tallinn KORRALDAV

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0 Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.04.2015, Eesti, Holstre-Nõmme motokeskus. (58 o 18 56.36

Rohkem

EESTI JAHTKLUBIDE LIIT AVAMEREKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL Tallinn, Pirita tee 17 Kalev Jahtklubi 13. jaanuar 2014 Koosolekul osalejad: Peeter Volkov

EESTI JAHTKLUBIDE LIIT AVAMEREKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL Tallinn, Pirita tee 17 Kalev Jahtklubi 13. jaanuar 2014 Koosolekul osalejad: Peeter Volkov EESTI JAHTKLUBIDE LIIT AVAMEREKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL Tallinn, Pirita tee 17 Kalev Jahtklubi 13. jaanuar 2014 Koosolekul osalejad: Peeter Volkov (esimees), Piret Salmistu (KJK), Indrek Ilves (KJK),

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

juh125

juh125 EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 125 kuupäev: 26.03.2013 koht: EJL algus: 15:05 osalejad: Andrus Poksi, Jüri Käo, Toomas Tõniste, Egon Mats, Arnout Lugtmeijer peasekretär: Ott Kallas protokollija:

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.0 0:0 Sorted on Best time Qualifying started at :0: Best Tm Gap In s Nat Entrant Make Class 0 0 0 Leonid LUTER Hannes HANSMAN Khevin KALM Alexey TEPLOV Petri TUUKKANEN Raido

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Treeningsõit + kvalifikatsioonisõit - minutit /0/0 0: Sorted on Best time Practice started at 0:: Best Tm s In Class Entrant..0..... :0.0. I Optitrans Armin-Marlon MÄNGEL:0.0. Noored :0. 0. 0 Noored A

Rohkem

SKV_V_etapp_2018_juhend

SKV_V_etapp_2018_juhend Võistlusjuhend 2018. a. Superkrossi karikavõistluste V etapp Auhinnapood karikatele 2018. a Krosskart karikavõistluste III etapp Pühapäeval, 27. mai 2018. a Raassilla krossirada, Vilimeeste küla, Tarvastu

Rohkem

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc RAHVASPRINDI VÕISTLUSMÄÄRUS Kehtib alates 01.01.2019 1. MÄÄRANG Rahvasprint on kiirusvõistlus, mis viiakse läbi ralli lisakatsetele sarnastel, üldiseks liikluseks suletud teedel või territooriumidel. 2.

Rohkem

OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Riia rallikross 2011 Laupäev, 1. oktoober 2011, Biekernieki rallikrossirada, Riia Läti Vabar

OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Riia rallikross 2011 Laupäev, 1. oktoober 2011, Biekernieki rallikrossirada, Riia Läti Vabar OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS 0 7. etapp Riia rallikross 0 Laupäev,. oktoober 0, Biekernieki rallikrossirada, Riia Läti Vabariik VÕISTLUSJUHEND EAL reg. nr 8/RK Riia rallikross viiakse läbi

Rohkem

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. aprill 2013. a määrus nr 26 Avaliku konkursi läbiviimise kord, nõuded ja tingimused sageduslubade andmiseks maapealsetes süsteemides üldkasutatava elektroonilise

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Sorted on Best time Treeningsõit + kvalifikatsioonisõit - 0 minutit.0.0 :00 Practice started at :0: Best Tm s In Nat Class Entrant 0.0 Vabaklass WD Mitsubishi Lancer Evo V 0.0 0. Esivedu....0 Lada 0..

Rohkem

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx

Microsoft Word - Eesti KV jäärajasõidus etapi juhend.docx Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp CONTINETALI KARIKATELE VÕISTLUSJUHEND Registreeritud EAL s nr 3/J Eesti KV jäärajasõidus 2019 1. etapp Continentali karikatele viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kuremaa järv, Jõgevamaa,00 km. voor - ring.0.0 :0 Qualifying started at :: PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 Janno PUUSEPP Liis TALIVERE WD-SPORT WD-SPORT WD-SPORT WD-SPORT WD-SPORT

Rohkem

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga

KAITSELIIDU AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulga KAITSELIIDU 2019. AASTA MEISTRIVÕISTLUSED SÕJALISES KOLMEVÕISTLUSES Eesmärk: JUHEND populariseerida sõjalis-sportlikku tegevust kaitseliitlastee hulgas. selgitada välja Kaitseliidu 2019. aasta meistrid

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroopa konventsiooni lisaprotokoll (õ) 27.02.2009 Lisaprotokolli

Rohkem

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED Series Standing - 7 races scored Information is provisional and subject to modification Regatta results saved:

Rohkem

Bülletään nr

Bülletään nr EAL rahvasprindi karikavõistluste üldjuhend Kehtib alates 01.01.2016 1. KARIKAVÕISTLUSTE (KV) ÜLDKORRALDAJA 1.1. 2015. a KV üldkorraldaja on Eesti Autospordi Liit (EAL) koostöös spordiklubidega. 1.2. KV

Rohkem

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär

MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmär MMM 2018 XII Mehaanikute Mitteametlikud Maailmameistrivõistlused ja nende sõprade üleriigilised meistrivõistlused VÕISTLUSJUHEND Eesmärk: MMM-i eesmärk on pakkuda kord aastas motomehaanikutele ja teistele

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Vstlusjuhend

Vstlusjuhend Võistlusjuhend BTR Racing Jalgsema talvesprint 2019 laupäev, 09.märts 2019. a Kooskõlastatud Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitees Registreeritud Eesti Autospordi Liidus nr. 27/RS I peatükk

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Võistlusjuhend

Võistlusjuhend pühapäeval, 23. augustil 2015. a Läänemaal, Martna vallas Kasari rahvasprint 2015 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr. 82/RS I peatükk PROGRAMM Esmaspäeval, 03. augustil 2015.

Rohkem

Vstlusjuhend

Vstlusjuhend Võistlusjuhend Lyoness Vasalemma rahvasprint 2017 I laupäeval, 21. jaanuar 2017. a Harju maakonnas Vasalemma valla territooriumil. Kooskõlastatud Eesti Autospordi Liidu (EAL) Rahvaspordi Komitees Registreeritud

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

_Mulgi_juhend

_Mulgi_juhend UKU-Mulgi Ralli 2012 14.-15.september 2012 maal Eesti Autoralli MV ja KV 5. etapp A, N ja E-rühma võistlusklasside autodele ja Läti rallisprindi meistrivõistluste 7. etapp. EAL reg.nr. 78/R-nat VÕISTLUSJUHEND

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kvalifiikatsioon - minutit.0.09 0: Sorted on Best time Qualifying started at :: 9 0 9 0 9 99 9 Gregor KAARES Kaarel AAMER Kenor KOTKAS Rasmus LEHTER Jaan TANG Ken Robert KÕPP Alexey TEPLOV Robert URBANIK

Rohkem

Microsoft Word - Loppukilpailu2015_16_tehtavat_viro_1

Microsoft Word - Loppukilpailu2015_16_tehtavat_viro_1 Põhikooli matemaatika võistlus Lõppvõistlus reedel 22.1.2016 OSA 1 Lahendamiseks aega 30 min Punkte 20 Selles osas kalkulaatorit ei kasutata. Lühikesed lahendused ja vajalikud joonised teha samale paberile.

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Warm up - minutes 0.0.0 0: Sorted on Best time Practice started at :: Best Tm s In Class Entrant Make Mia-Mariette PANKRATOV 0. TARK Racing Birel 0 Reigo HUNT.0 0. Viljandi KEK Kosmic Marko LEOTOOTS..

Rohkem

Microsoft Word - EKV jäärajasõidus _2.etapp_Viljandi._Tarvastu_2019.docx

Microsoft Word - EKV jäärajasõidus _2.etapp_Viljandi._Tarvastu_2019.docx Eesti KV jäärajasõidus 2. etapp CONTINENTALI KARIKATELE Registreeritud EAL s nr 25/J VÕISTLUSJUHEND Eesti KV jäärajasõidus 2019 3. etapp Continetali karikatele viiakse läbi vastavuses Eesti Autospordi

Rohkem

Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsio

Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsio Väljaandja: Majandus- ja kommunikatsiooniminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 30.06.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 01.08.2003 Avaldamismärge: RTL

Rohkem

Microsoft Word _mulg_regs

Microsoft Word _mulg_regs Alo-TV Mulgi Ralli 2011 16.-17.september 2011 maal Eesti Autoralli MV ja KV 6. etapp A, N ja E-rühma võistlusklasside autodele EAL reg.nr. 90/R-nat VÕISTLUSJUHEND Korraldamise alused Võistlus korraldatakse

Rohkem

OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Laitse rallikross 2016 Laupäev, 13. au

OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Laitse rallikross 2016 Laupäev, 13. au OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS 206 6. etapp Laitse rallikross 206 Laupäev,. august 206, Laitse rallikrossirada Harjumaa, Kernu vald, Hingu küla EAL reg. nr 8/RK OLEREX RALLYCROSS ESTONIAN

Rohkem

1

1 1. Võistluse määrang ja korraldaja. 1.1 Maasturite kestvusvõistlus "MudEst 2019". 1.2 Võistlus toimub 04 06 oktoobril 2019. 1.3 Võistluse korraldab MTÜ MudEST Motosport vastavalt EAL Eesti 4x4 Off-Road

Rohkem

Võistlusjuhend

Võistlusjuhend laupäeval, 05. augustil 2017. a Läänemaal, Lihula vallas KR Racing Läänemaa rahvasprint 2017 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr. 86/RS I peatükk PROGRAMM Esmaspäeval, 17. juulil

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 22.04.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Soome Vabariigi

Rohkem

Microsoft Word - Suplementary regulations 2 languages

Microsoft Word - Suplementary regulations 2 languages EESTI MOOTORRATASTE RINGRAJASÕIDU MEISTRIVÕISTLUSTE I etapp 1.MÕISTED 19.05.2018 VÕISTLUSTE ÜLDJUHEND auto24ring auto- ja motoringrada koos kõigi sinna kompleksi kuuluvate ehitiste ja rajatistega, asukohaga

Rohkem

INFO VÕISTLEJATELE

INFO VÕISTLEJATELE 19.-20. juuli 2013 Otepää, Lõuna-Eesti Eesti autoralli meistrivõistluste 4. etapp Läti autoralli meistrivõistluste 5. etapp Michelini Eesti KV 4.etapp Michelini Läti KV 5. etapp Põhja-Euroopa regiooni

Rohkem

(Tõrked ja töökindlus \(2\))

(Tõrked ja töökindlus \(2\)) Elektriseadmete tõrked ja töökindlus Click to edit Master title style 2016 sügis 2 Prof. Tõnu Lehtla VII-403, tel.6203 700 http://www.ttu.ee/energeetikateaduskond/elektrotehnika-instituut/ Kursuse sisu

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt free practice - minutes 0.0.0 0: Sorted on Best time Practice started at :: Pos No. Name Best Tm In s Nat Class Entrant Make Marten OJAPÕLD. Vihur Team Richard VIIGISALU. 0. Kubica Kart Mia-Mariette PANKRATOV.

Rohkem

Lp. firmajuht!

Lp. firmajuht! Lp. firmajuht! Veebruar, 1998 Meil on meeldiv võimalus kutsuda Teie firmat osalema meditsiinitehnika ja farmaatsiatoodete näitusele Eesti Arstide Päevad 98, mis toimub 24.-25. aprillil 1998. a. Tartus.

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 06.08.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 22, 55 Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse toornafta

Rohkem

TALVERALLi2015juhend15.01.docx

TALVERALLi2015juhend15.01.docx 9. VÕRUMAA TALVERALLI 2016 19.-20. veebruar 2016.a. Võru Eesti Autoralli MV 2. etapp Leedu Autoralli MV 2. etapp Alexela Dmack Trophy 2. etapp Korraldajad: RoadBook MTÜ koostöös GM Racing SK Eesti Autospordi

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

Eesti Jahtklubide Liidu lippude ja vimplite kandmise eeskiri

Eesti Jahtklubide Liidu lippude ja vimplite kandmise eeskiri KINNITATUD EESTI JAHTKLUBIDE LIIDU JUHATUSE OTSUSEGA 14.aprill 2007.a. protokoll nr.29 Eesti Jahtklubide Liit Lippude ja vimplite kandmise eeskiri Lisaks sellele, mis on määratletud Eesti lipu seaduses,

Rohkem

Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Koo

Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Koo Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Kool (edaspidi sihtasutus) on asutatud Tallinna Euroopa

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded EESTI STANDARD SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Kvaliteedinäitajate elemendid Systems and software engineering Systems and software

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Powakaddy

Powakaddy Powakaddy PowaKaddy Sport http://www.powakaddy.com/index.php/electric-trolleys/sport.html Elektrilised kärud liitium või tavalise akuga / Electrical trolleys with lithium or acid battery Liitium akuga

Rohkem

Microsoft Word _saaremaa_regs_1

Microsoft Word _saaremaa_regs_1 44. Saaremaa Ralli 2011 07. 08. oktoober 2011 Saaremaa Eesti Autoralli MV ja KV 7. etapp A, N ja E rühma võistlusklasside autodele Michelini KV 7. etapp FIA NEZ Rally Cup EAL reg. nr. 88/R VÕISTLUSJUHEND

Rohkem

VÕISTLUSJUHEND/ SUPPLEMENTARY REGULATIONS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Saaremaa rallikross 2019 Laupäev, 22. juuni 2019,

VÕISTLUSJUHEND/ SUPPLEMENTARY REGULATIONS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS etapp Saaremaa rallikross 2019 Laupäev, 22. juuni 2019, VÕISTLUSJUHEND/ SUPPLEMENTARY REGULATIONS OLEREX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED RALLIKROSSIS 09. etapp Saaremaa rallikross 09 Laupäev,. juuni 09, Kuresaare lennuväli Saaremaa EAL reg. nr OLEREX RALLYCROSS ESTONIAN

Rohkem

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus Kehtiv alates 01.01.2018 Vormi TSD lisa 3 Applicable from 01.01.2018 Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board MITTERESIDENDIST JURIIDILISE ISIKU PÜSIVAST

Rohkem

V6ru_2013_juhend_EST_ENG

V6ru_2013_juhend_EST_ENG 6. VÕRUMAA TALVERALLI 2013 16.veebruar 2013.a. Võru Eesti Autoralli MV 1. etapp Baltic Winter Cup 2. etapp Korraldajad: G.M. Racing Spordiklubi, Eesti Autospordi Liit EAL reg. nr. 8/R 6 th VÕRUMAA WINTER

Rohkem

Print\A4\RaceLandscape.pmt

Print\A4\RaceLandscape.pmt Heat laps. start..8 : Race ( ) started at :: Start BMW M E Samsonas Motorsport :. 8.98..8. Ligur Racing :.9.9.9 8... Opel Ascona Vändra TSK :9.8.8 :.8 8..8 9.9 :.9..8.9 8.99 8.9 BMW 8IS :.9..99.. :8.8

Rohkem

INFO VÕISTLEJATELE

INFO VÕISTLEJATELE 19. juuli 2014 Otepää, Tartu, Lõuna-Eesti Eesti 2014.a.autoralli meistrivõistluste 4.etapp Eesti 2014.a. juunioride rallimeistri 3.etapp 2014.a Michelini autoralli karikavõistluste 3.etapp Korraldajad:

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

juh123

juh123 EJL juhatuse koosoleku protokoll nr. 123 kuupäev: 22.01.2013 koht: EJL algus: 15:05 osalejad: Triin Sepp, Andrus Poksi, Jüri Käo, Egon Elstein, Egon Mats, Arnout Lugtmeijer, Toomas Tõniste peasekretär:

Rohkem

Voistlusjuhend 1plus1 Keila 2012

Voistlusjuhend 1plus1 Keila 2012 Võistlusjuhend Keila Rahvasprint 1+1 Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees Registreeritud EAL-s nr 65/RS "Keila Rahvasprint 2012" on EAL KV 3.etapp, Moskvich Liiga Sprindikarika 5 etapp ning Lääne Regiooni

Rohkem

EST_Web_QIG_TU-P1284.cdr

EST_Web_QIG_TU-P1284.cdr Lühike paigaldusjuhend TU-P1284 Table Sisukord of Contents Eesti... 1. Enne alustamist... 2. Riistvara paigaldamine... 3. Draiveri paigaldamine... 4. Paigaldamise kontrollimine... 1 1 2 3 4 Tõrkeotsing...

Rohkem

INFO VÕISTLEJATELE

INFO VÕISTLEJATELE TALLINNA RALLI 2017 16. september 2017. a Harjumaa Tallinna Lahtised MV Korraldajad: Spordiklubi Edur MTÜ Eesti Autospordi Liit EAL reg.nr.105/r Tallinna ralli on rahvuslik ralli. VÕISTLUSJUHEND Korraldamise

Rohkem

Estonian Grand Prix Juhend, V pdf

Estonian Grand Prix Juhend, V pdf 1 SUUR VÕIDUSÕIT 2019 FIA-NEZ PÕHJA EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSED SOOME RINGRAJAAUTODE MEISTRIVÕISTLUSED EESTI RINGRAJAAUTODE MEISTRIVÕISTLUSED BaTCC RINGRAJA MEISTRIVÕISTLUSED EESTI MOOTORRATASTE RINGRAJASÕIDU

Rohkem

Microsoft Word - MM_17 13[1] lisa 3

Microsoft Word - MM_17 13[1] lisa 3 Lisa 3 majandus- ja kommunikatsiooniministri 2006.a määrusele nr CEPT ELEKTROONILISE SIDE KOMITEE OTSUSED JA SOOVITUSED, ITU SOOVITUSED, EUROOPA LIIDU DIREKTIIVID JA OTSUSED, RAHVUSVAHELISED KOKKULEPPED,

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt PIIKREHVIDEGA KLASSID - CONTINENTAL KARIKATELE Kuremaa järv, Jõgevamaa,00 km. voor - ring.0.0 :0 Qualifying started at ::0 PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 Ahti SEI Eero NÕGENE

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 04.06.2010 Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes esindamise kokkulepete

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_6743_13;2012_et_en

Microsoft Word - EVS_ISO_6743_13;2012_et_en EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: juuli 2012 Jõustunud Eesti standardina: juuli 2012 MÄÄRDEAINED, TÖÖSTUSÕLID JA NENDEGA SEOTUD TOOTED (KLASS L) Klassifikatsioon Osa 13: tüüp G (juhikud) Lubricants,

Rohkem

Vorm_V1_2014_18.02

Vorm_V1_2014_18.02 Kehtiv alates jaanuar 2014 Applicable from 2014 Maksu- ja Tolliamet Tax and Customs Board Vorm V1 Form V1 MITTERESIDENDI JA LEPINGULISE INVESTEERIMISFONDI EESTIS ASUVA VARA VÕÕRANDAMISEST SAADUD KASU DEKLARATSIOON

Rohkem

Microsoft Word - GOFREP kirjeldus_est_1406.doc

Microsoft Word - GOFREP kirjeldus_est_1406.doc No. 7 2004 Lisa / Supplement GOFREP 2004 TEADAANDED MEREMEESTELE NOTICES TO MARINERS Väljaandja: Veeteede Amet Hüdrograafia ja Navigatsioonimärgistuse teenistus Navigatsiooniteabe talitus Published by

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.08.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Iraani Islamivabariigis

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem