TA

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "TA"

Väljavõte

1 Euroopa Parlament VASTUVÕETUD TEKSTID P8_TA(2015)0232 Strateegiline ja sõjaline olukord Musta mere piirkonnas pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa poolt Euroopa Parlamendi 11. juuni aasta resolutsioon strateegilise ja sõjalise olukorra kohta Musta mere piirkonnas pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa poolt (2015/2036(INI)) Euroopa Parlament, võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Ukraina kohta, eriti 15. jaanuari aasta resolutsiooni 1, võttes arvesse oma 12. septembri aasta resolutsiooni ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika merendusmõõtme kohta 2, 12. septembri aasta resolutsiooni nõukogu aastaaruande kohta Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta 3, 3. juuli aasta resolutsiooni idapartnerluse kaubandusaspektide kohta 4 ja 14. detsembri aasta resolutsiooni Euroopa naabruspoliitika läbivaatamise kohta 5, võttes arvesse oma 20. jaanuari aasta resolutsiooni Euroopa Liidu Musta mere strateegia kohta 6, võttes arvesse nõukogu 17. märtsi aasta, 21. märtsi aasta ja 18. detsembri aasta järeldusi, võttes arvesse välisasjade nõukogu 17. novembri aasta ja 29. jaanuari aasta järeldusi Ukraina kohta, võttes arvesse välisasjade nõukogu viimaseid 9. veebruari aasta ja 16. märtsi aasta avaldusi, võttes arvesse ELi assotsieerimislepinguid Ukraina, Moldova ja Gruusiaga, 1 Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013) ELT C 353 E, , lk ELT C 349 E, , lk ELT C 168 E, , lk ELT C 136 E, , lk 81.

2 võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Venemaa Föderatsiooni kohta ning viidates eelkõige 13. märtsi aasta resolutsioonile Venemaa sissetungi kohta Ukrainasse 1, 17. aprilli aasta resolutsioonile Venemaa surve kohta idapartnerluse riikidele ja eelkõige Ida-Ukraina destabiliseerimise kohta 2 ning 18. septembri aasta resolutsioonile Ukraina olukorra ning Euroopa Liidu ja Venemaa suhete hetkeseisu kohta 3, võttes arvesse NATO Walesi tippkohtumise 5. septembri aasta deklaratsiooni, võttes arvesse kodukorra artiklit 52, võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A8-0171/2015), A. arvestades, et Musta mere piirkond on üks strateegiliselt tähtsamaid piirkondi maailmas ning väga oluline ELi ja selle liikmesriikide jaoks eelkõige julgeoleku ja kaitse tagamiseks, aga ka ELi naabruspoliitika ja idapartnerluse seisukohast; arvestades, et Euroopa Liidu ja asjaomase piirkonna riikide vahelise tugevama koostöö olulisust tunnistati ka Musta mere sünergiaga aastal algatatud ELi piirkondliku poliitikaga; arvestades, et kõik püsivad pikaleveninud konfliktid Moldova Vabariigis (Transnistria), Gruusias (Lõuna-Osseetia ja Abhaasia) ning Mägi- Karabahhis toimuvad Musta mere piirkonnas; B. arvestades, et Musta mere piirkond on Euroopa Liidu väga oluline välispiir; C. arvestades, et Euroopa Ülemkogu on karmilt hukka mõistnud Krimmi ja Sevastopoli annekteerimise Venemaa Föderatsiooni poolt, millega rikutakse ÜRO põhikirja, Pariisi hartat ja OSCE Helsingi lõppakti ning ka aasta Budapesti memorandumist tulenevaid Venemaa kohustusi, ning et Euroopa Ülemkogu ei tunnusta seda anneksiooni; arvestades, et Venemaa on tegutsenud eesmärgiga destabiliseerida olukorda Ida-Ukrainas; arvestades, et annekteerimise tagajärjel on kehtestatud piirangud ELi ja Krimmi vahelistele kaubandussuhetele; D. arvestades, et NATO on hukka mõistnud Venemaa Föderatsiooni sõjalise tegevuse eskaleerumise Krimmis ja selle ebaseadusliku ja seadusvastase annekteerimise ning Ida-Ukraina jätkuva ja tahtliku destabiliseerimise rahvusvahelist õigust rikkudes; E. arvestades, et sõjaline tasakaal Musta mere piirkonnas on pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist muutunud ning Venemaa ebaseaduslikult saavutatud kontrolli all on nüüd sadu kilomeetreid Krimmi rannikut ja sellega külgnevat mereala vastu NATO ja ELi merepiire; arvestades, et Venemaa on toetanud agressiivset tegevust Ukraina territooriumil; F. arvestades, et enne ebaseaduslikku annekteerimist oli Krimmis Venemaa maa- ja õhuvägesid minimaalselt ning nende ülesanne oli peamiselt kaitsta Venemaa Musta mere laevastiku põhibaasi Sevastopolit ja kahte sellega külgnevat mereväebaasi; arvestades, et Krimmi annekteerimine nõrgestas tõsiselt Ukraina relvajõudusid ja kahjustas eeskätt riigi mereväejõudusid, mille Venemaa sõjaväelased üle võtsid; arvestades, et annekteerimisele järgnenud sõjalise kohaloleku suurendamisega 1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2014) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0025.

3 Krimmis ja Musta mere piirkonnas on Venemaa hakanud looma mere-, maa- ja õhuvägedest koosnevaid ühendatud ründejõudusid; G. arvestades, et Venemaa on pärast Krimmi annekteerimist kiirendanud Musta mere laevastiku laiendamist ja ajakohastamist; arvestades, et Musta mere laevastiku ajakohastamise kava on üks ambitsioonikamaid osi Venemaa riiklikus relvahankeprogrammis aastateks ; arvestades, et aasta detsembris kiitis Venemaa valitsus heaks uue sõjalise doktriini, mille kohaselt peetakse NATOt Venemaa peamiseks julgeolekuohuks; H. arvestades, et aastal peatas Venemaa oma osalemise Euroopa tavarelvastuse piiramise lepingus; arvestades, et 11. märtsil 2015 lõpetas Venemaa osalemise Euroopa tavarelvastuse piiramise lepingu ühises nõuanderühmas ning on selle tagajärjel lepingust täielikult taganenud; I. arvestades, et Türgi on ELi kandidaatriik, NATO liikmesriik, mereväeriik, aktiivne piirkondlikus välispoliitikas osaleja ja ELi oluline partner, sealhulgas energeetika ja piiridega seotud julgeoleku valdkonnas; arvestades, et Türgi strateegiline asukoht on väga oluline ka teist suurt ohtu arvestades, millega NATO ja EL silmitsi seisavad see on isehakanud Islamiriik (Da esh); arvestades, et Türgi võib täita Musta mere piirkonna ohtude ja Da eshi tõrjumisel olulist rolli; arvestades, et vaatamata sellele, et Türgi peab Krimmi annekteerimist Venemaa poolt ebaseaduslikuks, ei ole ta veel väljendanud annekteerimise ja selle tagajärgede kohta selget seisukohta; arvestades, et Türgi hiljutisi diplomaatilisi seisukohti, eriti naabruses aset leidvate konfliktide osas, on olnud võimalik mitmeti tõlgendada ja need ei ole olnud kooskõlas ELi ja NATO seisukohtadega; arvestades, et Türgi on strateegiline julgeolekupartner ja täidab Musta mere piirkonnas ainulaadset rolli, nagu on ette nähtud muu hulgas aasta Montreux konventsiooniga; J. arvestades, et ELi reaktsioon Venemaa agressioonile Gruusia vastu ja Gruusia territoriaalse terviklikkuse rikkumisele aastal võis julgustada Venemaad tegutsema samamoodi ka Ukrainas; arvestades, et EL, NATO ja USA on mõistnud hukka aasta novembris ja aasta märtsis Venemaa ja Abhaasia ning Venemaa ja Lõuna-Osseetia separatistlike valitsuste vahel sõlmitud nn lepingud ning on uuesti kinnitanud oma toetust Gruusia suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele; arvestades, et need nn lepingud rikuvad rahvusvahelise õiguse aluspõhimõtteid ja Venemaa rahvusvahelisi kohustusi, sealhulgas 12. augusti aasta relvarahukokkuleppest tulenevaid kohustusi; K. arvestades, et pärast Vene vägede poolt okupeerimist on Abhaasias, Lõuna-Osseetias Tshinvali piirkonnas ja kõige viimasena Krimmis toimunud inimõiguste rikkumised; arvestades, et Krimmis kannatavad inimõiguste rikkumiste all vähemusrühmad ja Vene okupatsiooni vastased, eriti põlised krimmitatarlased, Ukraina-meelsed ja kodanikuühiskonna aktivistid ning inimesed, kes soovisid säilitada oma Ukraina kodakondsuse; Muutus Musta mere piirkonna strateegilises ja julgeolekuolukorras 1. toetab kindlalt seda, et Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa poolt ei tunnustata; väljendab uuesti oma toetust Ukraina sõltumatusele, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele kooskõlas ÜRO põhikirjaga, eriti selle artikliga 2;

4 toetab täielikult Euroopa Ülemkogu järeldusi, mille kohaselt EL ei tunnusta Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikku annekteerimist; rõhutab, et annekteerimisega rikutakse ka aastal Ukraina ja Venemaa Föderatsiooni vahel sõlmitud sõpruse, koostöö ja partnerluse lepingut; rõhutab, et EL ja selle liikmesriigid peavad ELi suhetes Venemaaga esinema ühtsena; 2. märgib murega, et Krimmi ebaseaduslik annekteerimine on põhjustanud märkimisväärse muutuse Musta mere piirkonna ja sellega külgnevate alade strateegilises olukorras; on seisukohal, et Venemaa agressiivne tegevus väljendab riigi tagasipöördumist vaenulike blokk-bloki-vastu-arusaamade juurde; hoiatab, et terve poolsaare okupeerimisega on Venemaa nii lääne (Balkani maad, Transnistria ja Doonau suudmeala) kui ka lõuna (Vahemere idaosa) suunal juurde saanud väga olulise platsdarmi, kuhu ta on paigutanud alalise mereväe, ning et Krimmi ebaseadusliku annekteerimisega on Venemaa loonud endale nn lõunapoolse Kaliningradi ehk veel ühe sõjalise eelposti otse NATO piiril; 3. on seisukohal, et muutus geostrateegilisel maastikul, sõjalise olukorra areng Musta mere piirkonnas ja Krimmi vägivaldne annekteerimine Venemaa poolt annavad märku ulatuslikumatest ja süsteemsematest probleemidest, mis on tekkinud külma sõja järgses normidepõhises Euroopa julgeolekustruktuuris; on seisukohal, et EL ja selle liikmesriigid peavad nendele probleemidele julgeolekumeetmetega vastama ning oma välis- ja julgeolekupoliitika seda arvestades läbi mõtlema, mis peab kajastuma muudetud Euroopa julgeolekustrateegias, Euroopa Liidu merendusjulgeoleku strateegias ja ELi Musta mere strateegias; on mures Venemaa suurenenud surve pärast ELi idapiirile, sealhulgas Rumeeniale, Poolale ja Baltimaadele, kuna see kujutab endast suurt ohtu; 4. rõhutab, et EL peaks suurendama oma vastupanuvõimet ning reageerima inforünnakute ja infoturbe probleemidele; peab kiiduväärseks nõukogu märtsi aasta otsust käivitada vastusammuna Venemaa propagandale projekt, mis hõlmab mitme venekeelse telekanali rahastamist; 5. väljendab sügavat muret selle pärast, et Venemaa suurendab praegu oma kaitse- ja ründevägede kohalolekut Musta mere piirkonnas, ning Musta mere laevastiku kavandatud laiendamise ja ajakohastamise pärast, mis hõlmab kuue uue Rostov-na- Donu tüüpi kaasaegse diiselallveelaeva ja kuue uue Admiral Grigorovitši tüüpi sõjalaeva laevastikku lisamist; tuletab meelde, et õhuründevägede vahendite kohalepaigutamine ja Krimmi sõjalise taristu uuendamine tugevdab Venemaa sõjalist ründevõimet ja suutlikkust saata jõude väljapoole oma territooriumi; 6. võtab murega teadmiseks Venemaa järjepideva sõjalise kohaloleku suurendamise okupeeritud Gruusia piirkondades Abhaasias ja Lõuna-Osseetias (Tshinvali piirkonnas); märgib, et see laia tegevusulatusega ründe- ja kaitseotstarbeline sõjaline taristu kujutab tõsist ohtu kogu Musta mere piirkonnale; 7. märgib murega, et Venemaa on märkimisväärselt tugevdanud oma õhu- ja merekaitsejõudusid Musta mere piirkonnas, olles kasutusele võtnud uued laevatõrjeraketid (mille laskeraadius on 600 km, ulatudes Bosporuse väinani) ning kindlustades, et Venemaa hävitajate kontrolli all on ligikaudu kolmveerand Musta mere piirkonna õhuruumist (praktiliselt kolmekordistades lennuväljade arvu Krimmis); märgib sellega seoses, et Venemaa on tugevdanud oma sõjalist võimekust

5 nii strateegilises kui ka taktikalises mõttes: strateegilistest vahenditest on tiibrakette kandvatel pikamaa pommituslennukitel ja Musta mere läänekalda läheduses lendavatel luurelennukitel võimalik tungida kaugele Kesk-Euroopasse; taktikalistest jõududest kujutavad kaks merejalaväebrigaadi, keda võivad toetada Mistral-tüüpi helikopterikandjad, maabumisel märkimisväärset võimalikku ohtu; tervitab Prantsusmaa otsust vaadata ümber Mistral-klassi dessantlaevade Venemaale üleandmine ja tervitab Prantsusmaa läbirääkimisi kõnealuse tehingu selgesõnaliseks ja lõplikuks tühistamiseks; 8. on sügavalt mures president Putini teadaande pärast, mille kohaselt oli ta Venemaapoolse Krimmi hõivamise ajal valmis seadma lahinguvalmis Vene tuumajõud, kui lääs oleks annekteerimise vastu sekkunud; on lisaks sügavalt mures Venemaa kõrgete ametnike tehtud ähvardavate avalduste pärast, mille kohaselt on Venemaal õigus kasutada ja hoida Krimmis tuumarelvi, millel oleksid tagajärjed kogu maailma jaoks; märgib murega, et aasta märtsis võttis Venemaa sõjalise õppuse ajal Krimmis kasutusele avalikustamata arvul strateegilisi tuumavõimekusega TU-22M3 pommitajaid; on mures aasta detsembris kehtestatud uue Venemaa sõjalise doktriini pärast, mis võimaldab kasutada tuumarelva riigi vastu, kellel tuumarelva ei ole; 9. märgib, et kui Venemaa kavatseb paigutada Krimmi kahesuguse kasutusega relvasüsteemid, seab see kahtluse alla Venemaa head kavatsused eelseisva tuumarelva leviku tõkestamise lepingu läbivaatamise raames teha edusamme mitmepoolses tuumadesarmeerimise kavas ning õõnestab selles suunas juba tehtud pingutusi; 10. peab Venemaa hävitajate hiljutisi madalalt ülelende NATO sõjalaevadest ja uurimisplatvormidest Mustal merel selgeks märgiks Venemaa agressiivsemast hoiakust Musta mere piirkonnas ning hoiatab suurema eskaleerumisohu eest; nõuab otseseid sõjavägede sidekanaleid, et vältida traagilisi arusaamatusi, millel võivad olla kaugeleulatuvad sõjalised ja julgeolekualased tagajärjed; 11. on sügavalt mures äärmiselt tõsise olukorra pärast Ida-Ukrainas, kus sõda põhjustab Ukraina ja kogu piirkonna destabiliseerumist, sealhulgas võimaliku ohu pärast, et luuakse maakoridor, mis ühendab Venemaa territooriumi separatistide kontrolli all oleva Aasovi mere läänekalda (Mariupol) kaudu Krimmiga, mille tulemuseks võib olla Ukraina täielik merest äralõikamine; kutsub Ukrainat ja Moldova Vabariiki tungivalt üles võtma meetmeid, et takistada relvade ja sõjalise varustuse tarnimist Transnistria piirkonda nii maismaad kui ka õhuteed pidi; 12. mõistab hukka asjaolu, et Venemaa toetab otseselt ja kaudselt separatistide rühmi Ukrainas, muu hulgas relvadega ja võitlejate värbamisega, soodustades seeläbi sõja jätkumist; väljendab muret Venemaa toetatud separatistide kontrolli all olevas piirkonnas teadete kohaselt toime pandud sõjakuritegude pärast, sealhulgas reisilennuki MH-17 allatulistamise pärast juhtum, mille üle on käimas sõltumatu ja rahvusvaheline uurimine; nõuab tungivalt, et Venemaa viiks kohe kõik oma sõjalised jõud Ukraina territooriumilt välja ja järgiks Minski kokkuleppeid; nõuab tungivalt, et Venemaa ja kõik osalised kasutaksid oma mõjuvõimu vaenutegevuse peatamiseks ning edasiste sõjakuritegude ja uute ohvrite ärahoidmiseks; kordab, et toime pandud sõjakuritegude eest ei saa anda amnestiat; 13. peab kahetsusväärseks seda, et Musta mere piirkondlikud julgeolekukoostööalgatused

6 BLACKSEAFOR ja Black Sea Harmony, mille eesmärk on näidata maailmale, et Musta mere äärsed riigid suudavad võtta esmase vastutuse oma julgeoleku eest, säilitades seejuures potentsiaali edaspidi taaselustada koostöö nende riikide vahel, on praegu halvatud; Kindel positsioon ja suhtlemine Venemaaga 14. rõhutab, et suhtlemine Venemaaga kui rahvusvahelise süsteemi olulise osalejaga peaks pikas perspektiivis olema üldiselt pigem koostööle suunatud kui vastasseisuline; on sellegipoolest seisukohal, et lühiajalises ja keskpikas perspektiivis peab Venemaa hiljutisest tegevusest tingitud usalduse kaotuse tõttu katkenud koostöö taasalustamine põhinema kahel tingimusel: esiteks peab NATO tagama oma idapoolsetele liikmesriikidele tugeva strateegilise kindlustunde ja teiseks peab Venemaa muutma oma Ukraina-suunalist poliitikat, eeskätt rakendama täielikult ja tingimusteta aasta septembris ja aasta veebruaris sõlmitud Minski kokkuleppeid (mis kehtivad üksnes Ida-Ukraina konflikti suhtes) ja tagastama Krimmi Ukrainale, millega taastataks endine olukord ja Ukraina ametiasutuste kontroll riigi territooriumi üle rahvusvaheliselt tunnustatud piirides; 15. väljendab lootust, et 12. veebruaril aastal saavutatud Minski relvarahukokkulepet järgitakse ja seeläbi võidetakse aega läbirääkimiste teel poliitilise lahenduseni jõudmiseks; on mures arvukate vihjete pärast, et Vene pool ja separatistid on kokkulepet rikkunud; rõhutab, et kehtivat rahvusvahelist õigusraamistikku tuleb täiel määral järgida; 16. on seisukohal, et kui Venemaa ei pea täielikult kinni Minski relvarahukokkulepetest ning jätkab Ida-Ukraina destabiliseerimist ja Krimmi ebaseaduslikku okupeerimist, tuleks sanktsioonide kohaldamist jätkata ja neid karmistada ning jätkata ja tõhustada Ukrainat kaitsevõimekuse suurendamise toetamist; rõhutab, et kohaldades sanktsioone Venemaa tegevuse vastu, mis on vastuolus rahvusvahelise õiguse kehtivate eeskirjadega, peab EL näitama üles ühtsust, solidaarsust ja pühendumust; 17. palub ELi liikmesriikidel jääda Venemaa suhtes kokkulepitud sanktsioone rakendades kindlaks ja ühtseks, külmutades ka kogu sõjalise ja kaitsealase koostöö Venemaaga ning tühistades lepingud, näiteks Mistral-klassi dessantlaevade tarnimise Venemaale ja ootab selle tehingu tühistamiseks peetavate läbirääkimiste edukat lõpetamist; Energia- ja merendusjulgeolek, julgeolek piiridel ja inimeste julgeolek Musta mere piirkonnas 18. kiidab heaks ELi energiapoliitika rakendamise, mille eesmärk on edendada kõikide liikmesriikide energiajulgeolekut; nõuab tungivalt, et liikmesriigid võtaksid vajalikke meetmeid, et vähendada oma energiasõltuvust ning tagada nafta- ja gaasivarude kasutamise ning transportimisega seotud tegevuse julgeolek Musta mere piirkonnas; palub ELil energiasõltumatuse strateegia raames toetada algatusi Musta mere energiaressursside mitmekesistamiseks, sealhulgas investeeringute ja finantsmeetmetega; kutsub komisjoni üles jätkama Nabucco gaasijuhtme ehitamise ettevalmistustöid; on seisukohal, et konstruktiivne ja usalduslik suhe naaberriikide vahel on liikmesriikide parim energiavarustuse tagatis; 19. väljendab muret selle pärast, et nafta- ja gaasivarude kasutamine ning transportimine

7 Musta mere piirkonnas sõltub üha rohkem sellest militariseerimise tasemest, mis kaasnes Krimmi ebaseadusliku annekteerimisega Venemaa poolt ja seal järgnevalt sõjalise võimekuse suurendamisega; kinnitab, et arvestades ebastabiilsuse võimalust ja eeskätt asjaolu, et Euroopa sõltub energiatransiidi puhul Mustast merest, on ELil strateegiline huvi takistada piirkondlike jõudude sõja piiril balansseerimise poliitikat ning sel eesmärgil võib tal tekkida vajadus koondada Euroopa mere- ja õhuväe vahendid Mustale merele; kutsub liikmesriike üles astuma samme, mis on vajalikud selleks, et tagada Musta mere piirkonnas nafta ja gaasi kasutamise ning transportimise turvalisus; 20. rõhutab, et praegune kriis mõjutab koostööd teistes olulistes valdkondades, nagu piirihaldus ja julgeolek piiridel (eriti rände kontroll), inimkaubandus ja võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu; 21. mõistab hukka alates Krimmi okupeerimisest Venemaa jõudude poolt seal toime pandud inimõiguste rikkumised, sealhulgas inimeste hirmutamise ja kadunuks jääma sundimise juhtumite suureneva arvu 1, sõnavabaduse tsenseerimise ja vähemuste, eriti etniliste ja rahvusvähemuste tagakiusamise; mõistab hukka Ukraina territoriaalset terviklikkust toetavatel meeleavaldustel osalenud põliste krimmitatarlaste süsteemse tagakiusamise; tuletab meelde, et tuhanded krimmitatarlased on tagakiusamise hirmus oma kodupaigast põgenenud ja otsinud varjupaika Ukraina muudes piirkondades; väljendab solidaarsust nendega ja nõuab tungivalt olukorra parandamist; palub Venemaa ametiasutustel lõpetada kohe krimmitatarlaste täitevorgani Mejlis ahistamine; palub Venemaal austada täielikult Krimmi kohaliku elanikkonna õigusi ning palub Ukrainal, ELil ja selle liikmesriikidel jälgida inimõiguste austamist Krimmis; 22. nõuab, et korraldataks uurimised ja et rahvusvahelistel inimõiguste järgimist kontrollivatel organisatsioonidel oleks parem juurdepääs kõikidele Krimmis aset leidnud rasketele inimõiguste rikkumise juhtumitele; palub Ukraina valitsusel kasutada kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid, et uurida oma riigi territooriumil toime pandud sõjakuritegusid ja süüdlased vastutusele võtta; kutsub rahvusvahelist üldsust, sealhulgas Haagi kohut, üles alustama Krimmi ebaseadusliku annekteerimise ja Ida-Ukraina konflikti käigus toime pandud võimalike kuritegude uurimist; 23. juhib tähelepanu Musta mere piirkonna äärmuslikule keskkonnaalasele kaitsetusele; rõhutab, et piirkonna aina suurenev militariseerimine tekitab selle hapra ökosüsteemi jaoks lisaohte, ning nõuab, et loodaks tõhus vahejuhtumite ennetamise mehhanism, millel oleks hädaolukordade puhul kõiki mereäärseid riike hõlmav usaldusväärne teabevahetussüsteem; 24. tuletab meelde, et Ukrainas peetava Venemaa hübriidsõja tingimustes peab EL käituma ühtselt; usub kindlalt, et ühtsus on eeltingimus, et reageerida tõhusalt kõikidele julgeolekuohtudele ja poliitilistele probleemidele, mis on tingitud Venemaa sõjalisest ja mittesõjalisest tegevusest Ukrainas; ELi ja rahvusvaheliste osalejate roll 25. rõhutab, et Musta mere piirkond peaks olema ELi jaoks tõeline prioriteet; peab 1 Rooma statuudi (2002) artikli 7 lõike 1 punkti i tähenduses.

8 kehtivat Musta mere sünergia koostöövormi aegunuks; kordab oma üleskutset komisjonile ja Euroopa välisteenistusele koostada võimalikult kiiresti terviklik ELi strateegia Musta mere piirkonna jaoks; rõhutab, et ELi merendusjulgeoleku strateegia sätteid tuleks kohaldada ka Musta mere puhul; nõuab Euroopa julgeolekustrateegia läbivaatamist ning loodab, et Euroopa naabruspoliitika läbivaatamine, milles võetakse arvesse piirkonda hõlmavaid kõiki asjakohaseid programme, toob kaasa suurema ÜJKP alase koostöö Musta mere äärsete partnerriikidega; 26. rõhutab, et olenemata asjaolust, et Musta mere sünergia koostöövorm on praktiliselt seiskunud, peaks tõhus koostöö Musta mere piirkonna riikidega jätkuma; peab kiiduväärseks ÜJKP missioonide ELi nõuandemissiooni, ELi vaatlusmissiooni ja ELi piirihaldamise abimissiooni jätkumist, kuna need on olulised osad ELi panuses, mille abil püütakse piirkonna pikaleveninud konflikte lahendada; väljendab heameelt jõupingutuste üle, mida liikmesriigid teevad Musta mere äärsete riikide sõjalise võimsuse parandamiseks, et suurendada nende võimet reageerida piirkonnas kriisiolukordadele; on seisukohal, et EL vajab julget ja tulemustele suunatud lähenemisviisi, eelkõige majanduse, kaitse- ja julgeoleku valdkonnas, et tugevdada ELi sisemiselt, ajakohastada ja parandada olemasolevaid vahendeid ning suurendada liidu suutlikkust reageerida naabruses toimuvatele Euroopa julgeolekut mõjutavatele arengutele; 27. rõhutab, kui tähtis on kooskõlastamine NATOga, eriti NATOsse kuuluvate Musta mere äärsete riikidega, ja Ameerika Ühendriikidega, sest Musta mere piirkond on Euroopa ja Atlandi ookeani piirkonna julgeoleku oluline osa; rõhutab, et ELi ja NATO liikmete hulka kuuluvate Musta mere äärsete riikide sõjalise võimsuse ajakohastamine ja tõhustamine on ülimalt oluline piirkonnas julgeoleku ja stabiilsuse tagamiseks; väljendab heameelt selle üle, et NATO on võtnud kohustuse toetada Musta mere äärsete riikide piirkondlikke pingutusi julgeoleku ja stabiilsuse tagamiseks; rõhutab, et EL ja NATO peavad toetama Musta mere säilitamist avatud majanduspiirkonnana; palub OSCE-l laiendada oma Musta mere julgeoleku alaseid jõupingutusi; palub ELil toetada OSCE jõulisemat kohalolekut ja julgeolekuolukorra leevendamisele suunatud uusi OSCE algatusi piirkonnas; 28. tuletab meelde, et eeskätt Musta mere piirkonna julgeolekuolukorda arvestades peab kõikidel ELi liikmesriikidel kooskõlas ELi lepingu artikli 42 lõikega 7 olema ühesugune julgeoleku tase; 29. väljendab heameelt NATO liikmesriikide võetud kohustuse üle pidada tähtsaks ühist julgeolekut ja vajaduse korral rakendada Washingtoni lepingu artiklit 5; kiidab heaks NATO Walesi tippkohtumise otsuse kindlustunnet suurendavate strateegiliste meetmete ja valmisoleku tegevuskava kohta, mis on olulised elemendid enim mõjutatud NATO liikmesriikide julgeoleku jaoks; palub NATO-l jätkata küberkaitseja raketitõrjevõimekuse arendamist, sealhulgas Musta mere piirkonnas, ning töötada välja eriolukordade lahendamise kavad asümmeetrilise ja hübriidsõja tõkestamiseks ja selle vastu võitlemiseks; 30. nõuab tungivalt, et komisjon toetaks liikmesriikide püüdlusi leida võimalusi, kuidas suurendada oma kaitse-eelarvet 2 % tasemeni; peab kiiduväärseks, et NATO liikmed andsid viimasel NATO tippkohtumisel Newportis lubaduse tagada, et aastaks ulatuvad nende kaitsekulutused vähemalt 2%ni SKPst; väljendab muret mõnede liitlaste teadete pärast, mille kohaselt nad kavatsevad kaitsekulutusi veelgi kärpida;

9 tuletab sellega seoses meelde Washingtoni lepingu artiklit 3; 31. tuletab meelde, et kuigi aastal ei võetud vastu Gruusia ja Ukraina taotlusi ühineda NATO liikmesuse tegevuskavaga, teatas NATO Bukaresti tippkohtumisel, et Gruusiast ja Ukrainast saavad organisatsiooni liikmed; märgib, et pärast aasta sõda Gruusias ja aastal toimunud Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist on Venemaa need kaks riiki territoriaalselt halvanud, muutes need NATO liikmesuse jaoks sobimatuks; on seisukohal, et kuigi NATO ei saa neid riike otseselt kaitsta, on organisatsioonil moraalne kohustus aidata Gruusial ja Ukrainal end ise kaitsta; 32. rõhutab, et NATO peaks säilitama oma üldise mere- ja õhujõudude ülekaalu Musta mere piirkonnas ning võime seda piirkonda jälgida; o o o 33. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning kõikide Musta mere äärsete riikide valitsustele ja parlamentidele.

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 12.1.2015 B8-0021/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel vastavalt kodukorra

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 16.9.2014 B8-0118/2014 RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel vastavalt kodukorra

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroo Euroopa Ülemkogu Brüssel, 22. märts 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 MÄRKUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Saaja: Delegatsioonid Teema: Euroopa Ülemkogu kohtumine (21. ja 22. märts 2019) Järeldused

Rohkem

Venemaa

Venemaa VENEMAA Euroopa Liidu ja Venemaa suhteid on 2014. aastast alates pingestanud Krimmi ebaseaduslik annekteerimine ja Ida-Ukraina mässuliste toetamine Venemaa poolt, Venemaa poliitika oma naaberriikide suhtes,

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: L Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. juuni 2019 (OR. en) 10258/19 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Nõukogu Eelmise dok nr: 9921/19 Teema: LIMITE CONUN 68 ONU 63 DEVGEN 124 SUSTDEV 94 COJUR 5

Rohkem

Kol-ltn_Rasmus_Lippur_KVPS

Kol-ltn_Rasmus_Lippur_KVPS 19.10.2011 1 Riigikaitse Kol-ltn Rasmus Lippur Sõda Sõda on maailmale vajalik (Martin Luther) Parim sõda on pidamata sõda (Sun Zi) Sõda on jõu kasutamine, et sundida vastast alluma meie soovile (Carl von

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K

Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat K Euroopa Liidu Nõukogu Luxembourg, 25. juuni 2019 (OR. en) 10621/19 CONOP 66 CODUN 14 CFSP/PESC 514 MENETLUSE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 25. juuni 2019 Saaja: Teema: Delegatsioonid

Rohkem

RE_Statements

RE_Statements Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument B8-1131/2016 19.10.2016 RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel vastavalt

Rohkem

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS

ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS ELI POLIITIKATSÜKKEL ORGANISEERITUD JA RASKE RAHVUSVAHELISE KURITEGEVUSEGA VÕITLEMISEKS tsükkel on Euroopa Liidu

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Euroopa Parlament 2014 2019 Istungidokument 1.7.2015 B8-0658/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel vastavalt kodukorra

Rohkem

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 19.3.2015 A8-0054/2015 RAPORT ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta (vastavalt Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu aastaaruandele ühise välis-

Rohkem

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu

VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatu VASTUSED EUROOPA PARLAMENDILE KÜSIMUSTIK VOLINIKUKANDIDAADILE Julian KING Julgeolekuliit 1. Üldine pädevus, keskendatus Euroopale ja isiklik sõltumatus Millised Teie oskused ja kogemused on eriti olulised

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD EUROOPA PARLAMENT 2014 2019 Istungidokument 4.2.2015 B8-0133/2015 RESOLUTSIOONI TEPANEK nõukogu ja komisjoni avalduste alusel vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2 Luure Keskagentuuri (LKA) piinamisvõtteid

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU

Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CU Conseil UE Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 30. november 2016 (OR. en) 14723/16 PROTOKOLLI KAVAND 1 Teema: LIMITE PUBLIC PV/CONS 61 EDUC 391 JEUN 103 CULT 115 AUDIO 129 SPORT 84 Euroopa Liidu Nõukogu 3502.

Rohkem

COM(2017)472/F1 - ET

COM(2017)472/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 13.9.2017 COM(2017) 472 final Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Austraaliaga vabakaubanduslepingu sõlmimise üle {SWD(2017) 292} {SWD(2017) 293}

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA ARENDAMISE KOHTA

EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA ARENDAMISE KOHTA EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel, 4. detsember 2006 KOM(2006) 726 lõplik KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA ARENDAMISE KOHTA {SEK(2006) 1504} {SEK(2006) 1505}

Rohkem

PR_INI_RecommCFSP

PR_INI_RecommCFSP Euroopa Parlament 2014-2019 Istungidokument A8-0308/2017 16.10.2017 RAPORT Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele, mis käsitleb idapartnerlust enne 2017.

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami

Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu ( oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raami Euroopa Ülemkogu Brüssel, 23. oktoober 2014 (OR. en) SN 79/14 MÄRKUS Teema: Euroopa Ülemkogu (23. 24. oktoober 2014) Kliima- ja energiapoliitika raamistik 2030 I. KLIIMA- JA EERGIAPOLIITIKA RAAMISTIK 2030

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Microsoft Word

Microsoft Word EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 20. juuli 2007 (OR. en) 11177/1/07 REV 1 CONCL 2 SAATEMÄRKUSED Saatja: Eesistujariik Saaja: Delegatsioonid Teema: EUROOPA ÜLEMKOGU BRÜSSELIS 21. 22. JUUNI 2007 EESISTUJARIIGI

Rohkem

AM_Com_NonLegReport

AM_Com_NonLegReport EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 1.10.2012 2012/2103(INI) MUUDATUSTEPANEKUD 249 524 Raporti projekt Niki Tzavela (PE491.249v01-00) Energia tegevuskava aastani

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. märts 2017 (OR. en) 6846/17 MENETLUSTE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 6. märts 2017 Saaja: Delegat

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. märts 2017 (OR. en) 6846/17 MENETLUSTE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 6. märts 2017 Saaja: Delegat Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. märts 2017 (OR. en) 6846/17 MENETLUSTE TULEMUS Saatja: Nõukogu peasekretariaat Kuupäev: 6. märts 2017 Saaja: Delegatsioonid COHOM 28 COPS 74 CFSP/PESC 200 FREMP 20 DEVGEN

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

RE_art103

RE_art103 EUROOPA LADINA-AMEERIKA PARLAMENTAARNE ASSAMBLEE RESOLUTSIOON Kaubandus ja kliimamuutus majandus-, rahandus- ja kaubanduskomisjoni raporti alusel Euroopa Parlamendi kaasraportöörid: Susta (ALDE) Ladina-Ameerika

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

COM(2015)671/F1 - ET

COM(2015)671/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 15.12.2015 COM(2015) 671 final 2015/0310 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning millega tunnistatakse kehtetuks

Rohkem

AM_Com_LegReport

AM_Com_LegReport Euroopa Parlament 2014-2019 Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 2018/0254(COD) 11.10.2018 MUUDATUSTEPANEKUD 36 200 Raporti projekt Antonio López-Istúriz White (PE627.566v01-00) Ettepanek võtta vastu Euroopa

Rohkem

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) L 95/56 Euroopa Liidu Teataja 29.3.2014 EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1) (2014/179/EL) EUROOPA

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule – Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisu C 355/16 Euroopa Liidu Teataja 29.12.2010 Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb komisjoni teatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule Ülevaade teabehaldusest vabadusel, turvalisusel ja õigusel

Rohkem

State of Play Communication on the Implementation of the Priority Actions under the European Agenda on Migration

State of Play Communication on the Implementation of the Priority Actions under the European Agenda on Migration EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.2.2016 COM(2016) 85 final KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, milles antakse ülevaade Euroopa rände tegevuskava prioriteetsete meetmete rakendamise olukorrast

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020

Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020 LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA REGIONAALARENG Linnade roll ühtekuuluvuspoliitikas 2014 2020 KOKKUVÕTE Lühikokkuvõte Linnapiirkonnad on piirkondlikus

Rohkem

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega

Aruanne Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega 14.12.2010 Euroopa Liidu Teataja C 338/119 ARUANNE Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2009 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastustega (2010/C 338/21) SISUKORD Punktid Lk SISSEJUHATUS...........................................................

Rohkem

COM(2018)631/F2 - ET (annex)

COM(2018)631/F2 - ET (annex) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 5.10.2018 COM(2018) 631 final/2 ANNEXES 1 to 6 CORRIGENDUM This document replaces COM(2018)631 final of 12.9.2018. Update of the cover page. The text should read as follows: LISAD

Rohkem

UUS RINNE VENEMAA JA LÄÄNE VAHEL LÕUNA-KAUKAASIAS Egbert Jahn Ülevaade 1. Lühike sõda Lõuna-Osseetia ja Abhaasia pärast Georgia ning Venemaa vahel 200

UUS RINNE VENEMAA JA LÄÄNE VAHEL LÕUNA-KAUKAASIAS Egbert Jahn Ülevaade 1. Lühike sõda Lõuna-Osseetia ja Abhaasia pärast Georgia ning Venemaa vahel 200 UUS RINNE VENEMAA JA LÄÄNE VAHEL LÕUNA-KAUKAASIAS Egbert Jahn Ülevaade 1. Lühike sõda Lõuna-Osseetia ja Abhaasia pärast Georgia ning Venemaa vahel 2008. aasta augusti alguses on taas kord demonstreerinud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

Food Supply Chain:

Food Supply Chain: Vertikaalsed suhted toiduainete tarneahelas: heade tavade põhimõtted Esitanud B2B platvormi järgmised põhiliikmed AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.10.2015 COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega nähakse ette meetmed euroala ühtse esindatuse järkjärguliseks loomiseks Rahvusvahelises Valuutafondis

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet II kvartal 01 Liis Grünberg Pärnu mnt, 1 Tallinn +() 55 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU ET 9110/12 (OR. en) PRESSE 166 PR CO 28 PRESSITEADE Nõukogu istung Välisasjad Brüssel, 14. mai 2012 Eesistuja Catherine As

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU ET 9110/12 (OR. en) PRESSE 166 PR CO 28 PRESSITEADE Nõukogu istung Välisasjad Brüssel, 14. mai 2012 Eesistuja Catherine As EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 9110/12 (OR. en) PRESSE 166 PR CO 28 PRESSITEADE Nõukogu 3166. istung Välisasjad Brüssel, 14. mai 2012 Eesistuja Catherine Ashton liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 ««««««««««««Istungidokument 2009 C6-0261/2007 2005/0211(COD) 06/09/2007 Ühisseisukoht Nõukogu 23. juuli 2007 ühine seisukoht, mis on vastu võetud eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist  Erik Puura  Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

TA

TA Euroopa Parlament 2014-2019 VASTUVÕETUD TEKSTID P8_TA(2015)0288 Inimõigused ja tehnoloogia kolmandates riikides Euroopa Parlamendi 8. septembri 2015. aasta resolutsioon inimõiguste ja tehnoloogia ning

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Kes me oleme? Mida me teeme? Kuidas me töötame?

Kes me oleme? Mida me teeme? Kuidas me töötame? Kes me oleme? Mida me teeme? Kuidas me töötame? Euroopa Liit põhineb väärtustele, nagu inimväärikus, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste austamine. Need väärtused ühendavad liikmesriike

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem