Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a"

Väljavõte

1 Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja kooli järjepidev areng. Selleks selgitatakse välja kooli tugevused ning parendusvaldkonnad. (PGS 78) Kooli sisehindamisaruanne koostatakse vähemalt üks kord kooli arengukava perioodi jooksul. (Orissaare Gümnaasiumi arengukava ptk11) 1.2. Sisehindamise eesmärk Sisehindamise eesmärgiks on tagada ja parandada õppe-kasvatustöö kvaliteeti ning leida parimaid võimalusi kooli arenguks. Sisehindamisel analüüsitakse kooli õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust. Sisehindamise tulemused on sisendiks kooli üldtööplaani kavandamisel ja arengukava uuendamisel Sisehindamise ülesanded 1) tagada õppe- ja kasvatustegevuse kui põhiprotsessi tegevuste ja tulemuste nähtavus; 2) analüüsida teiste töövaldkondade ja pakutavate tugitegevuste asjakohasust ja tulemuslikkust; 3) teadvustada õppeasutuse võimalusi ja olulisi võtmeküsimusi; 4) püstitada faktidel ja analüüsil põhinevad eesmärgid; 5) anda tagasisidet eesmärkide saavutamisest; 6) jälgida väärtustest ja missioonist kinnipidamisest, liikumist visiooni suunas; 7) põhjendada ressursside jagamist ja kasutamist; 8) selgitada huvipoolte ootused ja vajadused ning neile vastamine; 9) vältida põhiriske (sh kooli õiguspärane tegevus, ohutusnõuete täitmine, koolist väljalangemise ennetamine); 10) toetada, tunnustada, motiveerida ja nõustada personali; 11) analüüsida tegevuste tulemuste, põhjus - tagajärg seoseid, hinnata, kas meie tulemused on seoses õppeasutuse poolt tehtud valikutega;

2 12) jälgida õppeasutuse kui terviku süsteemset arengut pikemas perspektiivis, võrdlused enda ja teistega Sisehindamisvaldkonnad Sisehindamisvaldkonnad on kooskõlas kooli arengukava ja üldtööplaani valdkondadega. Valdkondadeks on eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, koostöö huvigruppidega, ressursside juhtimine, õppe-kasvatustegevus, õpetajate täiendkoolitus, turvalisus sh liikluskasvatus. 2. SISEHINDAMISE LÄBIVIIMINE JA HINDAMISKRITEERIUMID Kooli sisehindamise korra kehtestab direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks hoolekogule. Kooli sisehindamist viivad läbi kooli juhtkond ja õppekasvatustöö ning õppekava eest vastutavad õpetajad. Sisehindamissüsteem koosneb sisekontrollist ja enesehindamisest. Sisekontrolli kaudu toimub kavandatud tegevuste jälgimine. Sisekontroll on suunatud sellele, et tööprotsessis esinevad vead ei korduks ja kõrvalekalded saaks koheselt reguleeritud. Sisekontrolli teostab oma valdkonna eest vastutav isik, tulemused esitatakse aruandena. Näitaja Meetod Vastutaja Ajavahemik/ tähtaeg Tagasiside 1. Kooli dokumentatsiooni vastavus seadustele, arengukavale, tegevuskavale ja rakendatus Sisuline analüüs Direktor, õppealajuhataja Kord aastas; vastavalt vajadusele Juhtkonna nõupidamised, õppenõukogu 2. Kooli EHIS-e andmed Analüüs Sekretär Kord aastas Direktor 3. Õppehoonete, tööruumide korrasolek Ülevaatus/ inventuur Majandusjuhataja Detsember ja august Juhtkonna nõupidamised 4. Kooli raamatukogu ja õppekirjanduse vastavus vajadustele Ülevaatus/analüüs Raamatukoguhoidja, aineõpetajad Kord aastas Direktor 5. Tegevuskulud Finantsanalüüs Raamatupidaja Kord kuus Direktor 6. Kooli eelarve Finantsanalüüs Direktor, Oktoober Töökoosolek 2

3 Riistvara olukord, uuendamisvajaduse kaardistamine Ülevaatus/inventuur majandusjuhataja Võrguadministraator Oktoober Juhtkonna nõupidamised Majandustegevus - Finantsanalüüs Majandusjuhataja Kaks korda omatulu aastas kasvatamine Juhtkonna nõupidamised Tegevus vastavus arengukavale Tegevuskava, üldtööplaani täitmise analüüs Juhtkonna liikmed Kord Töökoosolek õppeveerandis Enesehindamine on eelkõige vastuste leidmine järgmistele küsimustele: Mida me teeme? Kui hästi või kui halvasti me seda teeme? Kas ja kuidas me saaksime midagi paremini teha? Enesehindamise eesmärk on anda sisend parendamisotsuste tegemiseks, võimaluste otsimine kooli parima arengu tagamiseks. Enesehindamisel kasutatakse küsimustikke, analüüside ja arutelude kombinatsiooni. Näitaja Meetod Vastutaja Ajavahemik/ Tagasiside Tähtaeg 1. Personali rahulolu Töötajate rahuloluküsitlus Direktor II õppeveerand Töökoosolek 2. Õpetajate enesearendamine Õpetajate eneseanalüüs Kõik õpetajad Juuni Töökoosolek 3. Positiivne mikrokliima Personali koostöövestlused Direktor Jaanuar - aprill Töökoosolek 4. Personali arendamine ja motiveerimine Personalitöö analüüs Direktor Kord aastas Töökoosolek 5. Töötajate kaasamine koolijuhtimisse SWOT analüüs Direktor, kogu personal Juuni Töökoosolek 6. Hoolekogu töö aktiivsus Protokollide Hoolekogu esimees Kord aastas Lapsevanemate 3

4 7. Õpilasesinduse osalus koolielu ja ürituste korraldamisel. analüüs Vestlus ÕE liikmetega, analüüs üldkooskoosolek Huvijuht Kord aastas Töökoosolek 8. Lapsevanemate rahuolu Rahuolu-uuring, vestlused Direktor, klassijuhatajad, hoolekogu Kord aastas Töökoosolek 9. Vilistlaste osalus ja toetus kooli üritustel Vestlused Direktor, huvijuht, OGSA nõukogu Pidev Töökoosolek 10. Lapsevanemate koosolekud Vestlus Õppealajuhataja, I poolaastal Töökoosolek 11. Õpilaste osalemine huviringides ja tunnivälises tegevuses 12. Kooli tegevuse kajastamine avalikkusele Statistiline kokkuvõte Ilmunud artiklite jm informatsiooni statistiline kokkuvõte, analüüs Huvijuht Kord aastas Töökoosolek Direktor Kord aastas Töökoosolek 13. HEV (andekate) osalus võistlustel, olümpiaadidel, konkurssidel Andmete kogumine, analüüs 14. Põhikooli lõpueksamite ja Analüüs, gümnaasiumi RE võrdlus tulemused, tasemetööde ja üleminekueksamite tulemused Aineõpetajad Pidev Direktori vastuvõtt Õppealajuhataja Õ-a lõpus Õppenõukogu. Lapsevanemate koosolekud 15. Gümnaasiumi lõpetajate arvu suhe alustanute arvuga EHIS-e andmete Õppealajuhataja Õ-a lõpus Õppenõukogu võrdlus 16. Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajate edasiõppimine Küsitlus Õppealajuhataja, klassijuhataja September Õppenõukogu 17. Koolikohustuse täitmine Statistiline kokkuvõte, Sotsiaalpedagoog, klassijuhatajad Kord õppeveerandis Õppenõukogu 4

5 analüüs 18. Õpilaste rahulolu arenguvestlused, Õppealajuhataja õpilaste rahulolu-uuring klassijuhatajad, õpilasesindus Kord aastas Töökoosolek 19. Õppeedukus, kvaliteet Statistiline kokkuvõte, analüüs Õppealajuhataja, klassijuhatajad Iga õppeveerand, õ-a lõpus Õppenõukogu, töökoosolek 20. Tugisüsteemide toimivus Analüüs HEV-õppe koordinaator 2 korda õppeaastas Töökoosolek, õppenõukogu Turvalisus näitaja meetod vastutaja tähtaeg tagasiside 1. Kriisiplaani vastavaus nõuetele ja vajadusele Analüüs 2. Kriisiõppuste läbiviimine Statistika, analüüs 3. Õnnetusjuhtumid Statistika, analüüs 4. Koolitused Statistika, analüüs 5. Liikluskasvatuse tegevusplaan Analüüs Direktor, majandusjuhataja Direktor, majandusjuhataja Direktor Direktor, õppealajuhataja Direktor, huvijuht, klassijuhatajad 1 kord aastas Töökoosolek 1 kord aastas Töökoosolek 2 korda aastas Juhtkonna koosolek 2 korda aastas Töökoosolek 2 korda aastas Töökoosolek Koolitustegevus näitaja meetod vastutaja tähtaeg tagasiside 1. Koolitusplaan Analüüs Direktor, õppealajuhataja 2. Koolitustundide arv üldiselt 1 kord poolaastas Töökoosolek Statistika Sekretär Kord aastas Direktor 3. Koolituses osalenute arv Statistika Sekretär, õppealajuhataja 4. Koolituse hindamise plaan Kord aastas Direktor Analüüs Õppealajuhataja Kord aastas Töökoosolek 5

6 3. SISEHINDAMISE PLANEERIMINE JA KOLLEKTIIVI TEAVITAMINE Sisehindamine on pidev protsess. Kooli sisehindamise läbiviimise ajad ja tegevusalad planeeritakse tulenevalt eelmise õppeaasta töö kokkuvõtete tulemustest kooli üldtööplaanis ning teavitatakse õppeaasta alguses õppenõukogus. Kooli sisehindamisest tehakse vahekokkuvõtteid ja antakse ülevaade vastavalt planeeritud päevakavale töökoosolekutel või jooksvalt. Sisehindamisprotsess koosneb võtmealade eesmärgistamisest, tegevusplaanide koostamisest, analüüsimisest ja parendamisest. Iga õppeaasta lõpus koostatakse sisehindamise kokkuvõte, mis arutatakse läbi viimases õppenõukogus. 4. KOOLI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE EETIKA Sisehindamise käigus teada saadud informatsioon on ainult asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud informatsioon. Vahekokkuvõtetes ja sisehindamise aruandes kajastuvad kooli tugevused ja parendusvaldkonnad. 5. SISEHINDAMISE TULEMUSTE KOKKUVÕTE JA ESITAMINE Kooli ühe õppeaasta sisehindamise kohta koostatakse kokkuvõte, tuues välja sisehindamise tulemused, milles on valdkonniti eristatud kooli tugevused ning parendusvõimalused. Õppeaasta sisehindamise kokkuvõte arutatakse läbi viimases õppenõukogus, parendusvaldkonnad võetakse aluseks uue õppeaasta üldtööplaani koostamisel. Sisehindamise aruanne koostatakse koolis üks kord kolme aasta jooksul. Sisehindamise aruanne koosneb järgmistest osadest: 1) õppeasutuse sisehindamissüsteemi lühikirjeldus ja hinnangud mõju kohta õppeasutuse tööle; 2) õppeasutuse tugevuste kirjeldused; 3) õppeasutuse parendustegevuste kirjeldused. Sisehindamise aruannet tutvustatakse kooli õppenõukogus, kooskõlastatakse kooli hoolekoguga ja kooli pidajaga. 6. SISEHINDAMISE ARUANDE KINNITAMINE Sisehindamise aruande kinnitab koolidirektor oma käskkirjaga peale aruande tutvustamist kooli õppenõukogus ning peale kooskõlastuste saamist kooli hoolekogult ja kooli pidajalt. 7. SISEHINDAMISE ARUANDE ARHIVEERIMINE Sisehindamise aruanne arhiveeritakse vastavalt kooli asjaajamise korrale. 6

7 LISA 1 RAHULOLUKÜSIMUSTIK TUGIPERSONALILE Hea kolleeg! Palume Sul täita alljärgneva küsimustiku, et saaksime teada, kuidas oled Sina rahul meie koolieluga ja millised valdkonnad vajaksid parendamist. Aitäh juba ette panustamise eest kooli arengusse. Alljärgnevalt on toodud väiteid koolielu ja töökorralduse kohta. Palun vasta neile kasutades 7-palli skaalat, kus 1 olen täiesti teisel arvamusel 2 pole nõus 3 teatud määral ei nõustu 4 pole seisukohta 5 enam-vähem nõus 6 nõus 7 täiesti nõus Õige variandi märkimiseks tee sobivasse kasti rist. Ma tean, mis on meie kooli missioon ja visioon Tean meie kooli põhiväärtusi Kirjuta Orissaare Gümnaasiumi missioon 6 7 Kirjuta Orissaare Gümnaasiumi visioon Kirjuta Orissaare Gümnaasiumi põhiväärtused Tean oma ametikohustusi koolis Olen informeeritud koolis toimuvast Meie kool on hästi juhitud Minu koostöö juhtkonnaga on hea Minu koostöö kolleegidega on hea Suhted kogu kooli personali vahel on head Koolis on toimiv tunnustussüsteem Tunnen, et juhtkond tunnustab minu tööd Meie koolis on tugev meeskonnavaim Olen saanud rääkida juhtkonnaga oma soovidest ja arenguvõimalustest 6 7 7

8 Töötingimused toetavad igati minu igapäevast tööd Meie kooli juhtkond paigutab eelarvelisi ressursse otstarbekalt LISA 2 ÕPETAJA RAHULOLUKÜSITLUS Hea õpetaja! Käesoleva küsitluse eesmärgiks on välja selgitada, kuidas hindavad õpetajad koolis valitsevat õhkkonda ja oma suhteid kooli juhtkonna ning õpilastega. Ankeedile vastamine on anonüümne ja vastuseid analüüsitakse ainult statistiliselt üldistatud kujul. Palun andke oma hinnang iga väite kohta. Iga väite puhul ringitage palun ainult üks, kõige enam Teie seisukohta kajastav number. Pange tähele, et hinnangud on järgmised: 1 olen täiesti teisel arvamusel 2 pole nõus 3 teatud määral ei nõustu 4 pole seisukohta 5 enam-vähem nõus 6 nõus 7 täiesti nõus Iga väite all on rida selgituste või kommentaaride lisamiseks. 1.Meie koolis püstitatakse eesmärgid ja planeeritakse tegevusi üheskoos Kõik õpetajad suhtlevad õpilastega korrektselt Uuenduspüüdlused ei ärata koolis vastuseisu Info liikumine koolis on hea Koosolekud ja nõupidamised toimuvad arusaadava päevakorra järgi Kooli direktoriga suheldes tunnen ennast vabalt Majandusjuhataja töötab sihipäraselt ressursside säästliku kasutamise nimel Huvijuht planeerib tunnivälist tegevust kaasates kogu kollektiivi 6 7 8

9 9. Usaldusisik on alati valmis kollektiivi liikmete probleeme kuulama ja vajadusel juhtkonnale lahendamiseks edastama Juhtimisstiil koolis aitab kaasa meie töö parandamisele Töös esilekerkivatest raskustest võin alati kõnelda mõne kolleegiga Meie koolis on otstarbekas tööjaotus Ma saan oma töös õppealajuhatajalt tuge Otsused võetakse vastu demokraatlikult Tööülesandeid jaotades on võetud arvesse õpetajate võimeid Kooli direktor töötab sihipäraselt kooli eesmärkide saavutamiseks Minu töö motiveerib mind ning pakub sisemist rahuldust Koosolekutel võin alati välja öelda oma arvamuse Kooli erinevad aineõpetajad töötavad üksteist toetavalt Ka ülejäänud kooli personal, peale õpetajate, tunneb hästi kooli hariduseesmärke Kolleegide omavaheline suhtlemine meie koolis on vaba ja avatud Kooli eri tegevusvaldkondade kokkusobitamine on edukas Julgen väljendada oma arvamust koolielus esinevate ebakõlade kohta Kooli direktor innustab õpetajaid koostööle 6 7 9

10 25. Tunnen, et minu tööd hinnatakse Töökorraldus koolis toetab minu tööd Kooli üldeesmärgid toetavad õpetamistööd Tööülesandeid koolis jaotatakse õiglaselt Saan juhtkonnalt tuge oma ametioskuste arendamisel Koolis hinnatakse pidevalt püstitatud eesmärkide saavutamist

11 LISA 3 ORISSAARE GÜMNAASIUMI ÕPILASTE VEEBIPÕHINE RAHULOLUKÜSITLUS Meie klassi õpilaste vahel on valdavalt head suhted Ei nõustu üldse Meie koolis on sõbralik õhkkond Nõustun täielikult Ei nõustu üldse Nõustun täielikult Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on valdavalt head suhted Ei nõustu üldse Nõustun täielikult Õpetajate käitumine on õpilastele eeskujuks Ei nõustu üldse Mida soovid lisada suhete kohta koolis? Meie koolis on aktiivne õpilasesindus Nõustun täielikult Ei nõustu üldse Nõustun täielikult Õpilasesindus suudab mõjutada koolis toimuvat Ei nõustu üldse Nõustun täielikult Minu vanemad teavad, mis koolis toimub Ei nõustu üldse Nõustun täielikult Koolis toimuva kohta saan infot kooli juhtkonnalt ei saa üldse infot põhiline infoallikas Koolis toimuva kohta saan infot klassijuhatajalt ei saa sealt üldse infot põhiline infoallikas Koolis toimuva kohta saan infot õpilasesinduselt ei saa sealt üldse infot põhiline infoallikas 11

12 Koolis toimuva kohta saan infot kooli kodulehelt ei saa sealt üldse infot Koolis toimuva kohta saan infot infostendilt ei saa sealt üldse infot Koolis toimuva kohta saan infot e-koolist ei saa sealt üldse infot Mida soovid info liikumise kohta lisada? Koolis tunnustatakse õpilaste saavutusi põhiline infoallikas põhiline infoallikas põhiline infoallikas Õpin igal õhtul keskmiselt kuni 0,5 tundi 0,5-1 tundi 2-3 tundi üle 3 tunni Koolis on võimalik saada konsultatsioone Koolis pööratakse tähelepanu andekamate õpilaste arendamisele Mida soovid veel lisada õppetöö kohta? Koolis pakutakse võimalusi õppetööväliseks tegevuseks Koolis toimuvate õppetööväliste tegevuste ajad on õpilastele sobivad Mida soovid veel lisada õppetööväliste tegevuste kohta? Koolis ruumides on hea olla Kooli ruumid on puhtad ja korras Ma ei pea kartma, et koolis mu asju varastatakse või lõhutakse Meie koolis... on olnud tõsiseid koolivägivalla juhtumeid 12

13 on kiusamine igapäevane on natukene kiusamist on sõbralikku nägelemist ei ole kiusamist ega koolivägivalda Meie koolis reageeritakse koolivägivalla juhtumitele juhtumid jäetakse tähelepanuta tegeletakse tõsiselt Koolis on head tingimused: kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks Olen rahul toitlustamisega meie koolis Mida soovid koolikeskkonna kohta veel lisada? Meie koolil on hea maine, siia tahetakse õppima tulla Soovitan meie kooli õppima tulla Olen meie kooliga üldiselt rahul Olen kursis kooli sisekorra eeskirjadega, mis määrab õpilase õigused ja kohustused. ei ole kursis olen kursis Millised on Teie ettepanekud kooli paremaks muutmiseks? Kuidas Te tunnete, kuidas Teil koolis läheb? hästi nii ja naa võiks paremini minna Sugu Mees Naine Klass 13

14 LISA 4 LASTEVANEMATE RAHULOLUKÜSITLUS Hea Orissaare Gümnaasiumi lapsevanem. Käesolev küsimustik uurib rahulolu kooliga ning küsitluse kokkuvõte on aluseks õppekasvatustegevuse paremaks korraldamiseks. Sinu arvamus on oluline! Minu laps läheb hea meelega kooli Informatsiooni saan vajalikul määral Õpilasüritused on hästi organiseeritud ning huvitavad Koostöö klassijuhatajaga on väga hea Olen kooli õpetamistasemega rahul Meie kool on turvaline Meie koolil on hea maine Minu laps ei vaja abi koduste ülesannete täitmisel Minu lapsel on suur õpihuvi Täiendavad märkused/ettepanekud nõustun ei nõustu kommentaar 14

15 LISA 5 ÕPETAJA ENESEANALÜÜSI VORM Mis tegevused õnnestusid Milles näen arenguvõimalusi? ning mis tulemused saavutasin? Mina tööalaste eesmärkide saavutajana Minu eesmärgid analüüsitaval perioodil: Mina õppe- ja kasvatustöö protsessi juhtija ja eestvedajana (aine- ja töökavad, eesmärkide seadmise oskus, olümpiaadidel ja konkurssidel osalemine, õpilastega seotud projektitöö, ITvahendite kasutamine, õpijõudluse analüüsimine, õpilase arengu hindamine, õpi- ja kasvukeskkonna kujundamine: vaimne õhkkond ja materiaalne keskkond jne) Mina lapse/õpilase arengu toetajana (HEV ja andekad lapsed, individuaalne lähenemine, individuaalsed õppekavad, tunnustamine, motiveerimine, konsultatsioonid, huvitegevus, õpiabi, tugisüsteem; enesehinnang, õpi- ja sotsiaalsed oskused jne) Mina huvigruppidega koostöö tegijana (ootuste ja vajaduste väljaselgitamine, info edastamine, ühisüritused, kaasamine, suhted lastevanematega; koostöö teiste õppeasutustega, projektitöö, aineja kutsealasest tööst tulenevad huvigrupid, tööandjad jne) Mina õppeasutuse eesmärkide rakendajana, missiooni ja visiooni toetajana, väärtuste kandjana (minu teadlikkus, seos oma eesmärkidega, pühendumine jne) Mina õppeasutuse meeskonna liikmena (osalemine õppeasutuse arendustegevuses; töögruppide, koosolekute, meeskonnatöö, ühisürituste korraldamine ja neis osalemine, tehtud ettepanekud õppeasutuse tasandil jne) Mina enesearendajana 15

16 isiksuslik (enesejuhtimine, analüüsioskus, eeskujuks olemine, kokkulepetest järgimine jne) professionaalne (täiend- ja tasemeõpe, töö juhendajana (mentor, uurimistöö, praktikandid), kutse- ja aineliidud, projekti kirjutamine/osalemine, õppematerjalide koostamine, artiklid, publikatsioonid, esinemine avalikkusele, lahtised tunnid Mina õppeasutuse maine kujundajana (motivatsioon ja suhtumine töösse, õppeasutuse esindamine jne) Minu tegevused õppeaasta kestel, mille eest on palgajuhendi järgselt õigus saada lisatasu Minu koolitused õppeaasta kestel, kuidas kasutasin koolitusel omandatut. KOKKUVÕTE Mida pean tähtsamaks õppimiskogemuseks sel aastal Analüüsist tulenevad järgmise perioodi eesmärgid Ettepanekud juhtkonnale, uitmõtted 16

17 LISA 6 PERSONALITÖÖ ANALÜÜSI VORM Valdkond Töö analüüs ja töökohtade kujundamine Töökohtade hindamine Tööle võtmine Personali planeerimine Värbamine Valik Töösuhte algatamine, tööle vormistamine, töösuhte lõpetamine Tulemus On uuritud ja selgitatud töö iseärasused, töö edaspidine areng; on teada, mida töö nõuab selle tegijalt; on olemas ja toimib töö- ja infokorralduse alane dokumentatsioon (põhimäärused, töökirjeldused, protseduurid, ametijuhendid jne); töökohad on kujundatud loogilisuse, sarnasuse, mitmekesistamise ning tasakaalustatud koormuse kriteeriumite järgi. On selgitatud töökohtade väärtus, mis võimaldab kujundada töö tasustamise aluseid. Arvestatakse töö keerukust, eripärasid ning olulisust organisatsiooni jaoks. Vakantseid ametikohti ei ole. On olemas personali perspektiiv- ja operatiivplaanid. Perspektiivis on teada töötajate arv ja soovitav kvaliteet (soovitavalt 3-5 aasta lõikes) ning tööjõu pakkumise ning nõudluse suhe. Aasta lõikes planeeritud töötajate hulga suurenemine või vähenemine, liikumine organisatsiooni sees ning koolitus on kooskõlas arengukavaga ning äriplaaniga. Ametikohtade täitmiseks personali valikuks on tagatud küllaldane hulk kvaliteetseid kandidaate. Välja on töötatud ja toimib värbamisprotseduur, kasutatakse sisemisi ja väliseid värbamisallikaid, toimib praktikakorraldus. On leitud organisatsiooni jaoks sobivaim kvaliteetne ning lojaalne tööjõud. Valikumeetodid on mitmekesised ning tagavad usaldusväärse tulemuse. Valik on teostatud personalitöö eetilistest printsiipidest lähtuvalt. Töösuhte algatamine ja lõpetamine on vastavuses kehtiva seadusandlusega. Personalialane dokumentatsioon on täpne, korrektne. Personali andmebaasis olev andmestik on kontrollseisus, 17

18 täielik ning vigadeta, võimaldab aruandlust. Lahkujatel ei ole kaebusi personalitoimingute kohta. Organisatsiooni sisseviimine adapteerimine Personali töösoorituse hindamine ja atesteerimine Töötaja on kohanenud, suudab iseseisvalt töötada kokkulepitud adapteerumisaja möödudes. Adapteerumisaja lõpu vestlused on läbi viidud õigeaegselt ning adapteerunu hinnanguid arvestatakse organisatsiooni töö tõhustamiseks. Adapteerimisprotseduur on välja töötatud, toimib ning seda hinnatakse ning arendatakse pidevalt edasi. On määratud kindlaks töötajate töösoorituse vastavus püstitatud eesmärkidele. Töötajad saavad töö käigus pidevat tagasisidet oma töö tulemuslikkuse ja kvaliteedi kohta; kogu personal on hinnatud kord aastas kahe tulemusperioodi ja vestluse alusel. Hindamiskriteeriumid on töötajatele teada enne tööle asumist. Töötajad on atesteeritud iga kahe (või kolme) aasta järel vastavalt protseduurile. Hindamis- ja atesteerimistulemused võimaldavad teha otsuseid edutamise, ümberpaigutamise, tulemuspalga maksmise jne kohta. Karjääri arendamine vertikaalis, horisontaalis ning radiaalis Töötajate ümberpaigutamine teisele ametikohale (Madalamale ametikohale ümberpaigutamine, edutamine, rotatsioon.) Organisatsioonis on loodud võimalused ja objektiivsed tingimused tööalaseks edasiliikumiseks. On fikseeritud töökohad ning nendevahelised seosed, määratud liikumisprofiilid, liikumiskiiruste piirid ning aktiivsusnivoo. Rakendatakse nii positsioonikarjääri (ametikohalt ametikohale) kui ka sisemist karjääri. (sama ametikoha piires suurem vastutus, otsustusõigus, volitused) Võimekamaid haaratakse kaasa juhtimisse ja otsustamisse. Personal on informeeritud karjäärivõimalustest. Karjääriplaanid, arendus- ja koolitusplaanid ning töötasusüsteem on paindlikud ning omavahel kooskõlas. Ümberpaigutamine lähtub planeeritust ning maksimaalselt töötaja potentsiaali ja kvaliteeti arvestades. Madalamale ametikohale(positsioonile) paigutamine. On seotud töösuutlikkuse vähenemisega. 18

19 Kõrgemale ametikohale (positsioonile) paigutamine. Samal tasandil teisele ametikohale või teistsuguste tööfunktsioonide kombinatsiooniga ametikohale liikumine tuleneb töö vajadustest ning aitab kaasa töötaja professionaalsele arengule. Kasutatakse ka ajutist ümberpaigutamist arendamise eesmärgil ning enne sama valdkonna juhiks edutamist valdkonnast põhjalikuma ülevaate saamise eesmärgil. Personali arendamine, koolitus Personali arendamine on tingitud töö arengu vajadustest. Personal on kompetentne ning arendab end pidevalt edasi. Koolitusvajadus on selgitatud töö- ning individuaalsetest vajadustest lähtuvalt. Individuaalsed arengukavad on läbi arutatud juhi-alluva arendusvestlustes ning kinnitatud ditektori poolt. Koolitusplaan on järgmiseks aastaks koostatud ja kaitstud juhtkonnas novembri 15-ks koos koolituseelarvega. Koolitustegevus toimub vastavalt plaanile ja eelarvele. Sisekoolitus moodustab?% (kokkuleppeline) koolitusmahust. Personali hüvitamine, motiveerimine Personal on motiveeritud hästi töötama, tulemusi saavutama ja tasustatud vastavalt hinnatud tulemustele. Tööalaste suhete korraldamine Töödistsipliini jälgimine Konfliktide reguleerimine Kaebuste ja ettepanekute käsitlemine Töö lahkujatega Töötajate ja tööandja vahelistes töösuhetes on kinni peetud kehtivast tööseadusandlusest. Töö tingimused ja koostöösuhted organisatsioonis soodustavad tulemuste saavutamist. Kõik kaebused on analüüsitud, võimaluse ja vajaduse korral arvestatud ning tagasiside antud. Tööandja algatusel lõpetamisele tuleva töösuhte korral toetatakse lahkujaid. Välja on makstud lahkumishüvitised, lahkujad on saanud 2-päevase koolituse, juriidilist ning psühholoogilist abi, soovitused tulevasele tööandjale. Organisatsiooni toimemehhanismide ja organisatsiooni kultuuri arendamine Organisatsioonis on kokku lepitud, sõnastatud põhiväärtused ja neid järgitakse, arendatakse. Strateegiad, protseduurid ja standardid on aluseks ühtsele käitumisele. Soodne keskkond, positiivsed hoiakud, loovus, koostöö ja partnerlussuhted võimaldavad tulemuste saavutamist. 19

20 LISA 7 ÕPPEAASTA SISEHINDAMISE AASTAKOKKUVÕTTE VORM Õppeaasta üldeesmärgid Eesmärk Eeldatav tulemus Tegelik tulemus Tugevused, parendustegevused Eesmärk 1 Eesmärk 2 Eesmärk 3 Õppeaasta valdkondlikud eesmärgid Valdkond/eesmärgid Eeldatav tulemus Tegelik tulemus Tugevused, parendustegevused Eestvedamine ja juhtimine Eesmärk 1 Eesmärk 2 Personalijuhtimine Eesmärk 1 Eesmärk 2 Koostöö huvigruppidega Eesmärk 1 Eesmärk 2 Ressursside juhtimine Eesmärk1 Eesmärk 2 Õppe- ja kasvatusprotsess Eesmärk 1 Eesmärk 2 Turvalisus Eesmärk 1 Eesmärk 2 Täiendkoolitus Eesmärk1 Eesmärk 2 20

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm.10.2018 direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE 2015-2017 TALLINN 2018 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM...

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

KINNITATUD

KINNITATUD TARBIJAKAITSEAMETI TURUJÄRELEVALVE OSAKONNA KAUBANDUSTALITUSE EKSPERT- VALDKONNAJUHI AMETIJUHEND 1. ÜLDOSA 1.1 STRUKTUURIÜKSUS Turujärelevalve osakond / kaubandustalitus 1.2 AMETIKOHA NIMETUS Ekspert-

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks " Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS

Põlva Vallavalitsuse a määruse nr 2-2/4 Põlva kooli arengukava aastateks  Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Põlva Vallavalitsuse 07.06.2017. a määruse nr 2-2/4 "Põlva kooli arengukava aastateks 2017 2020" Lisa PÕLVA KOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2017 2020 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED...

Rohkem

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3

PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu määrusega nr 3 PAIKUSE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2012-2014 KINNITATUD Paikuse Vallavolikogu 16.01.2012 määrusega nr 3 Sisukord 1.1. ÜLDANDMED... 3 1.2 KOOLI AJALUGU... 4 1.3. TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED... 4 2.PAIKUSE

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

Simuna Kooli

Simuna Kooli Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.12.2011. määrusega nr. 27 Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2012-2016 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname, sellise tuleviku me saame. (Sari Sarkomaa)

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

Microsoft Word - arengukava18

Microsoft Word - arengukava18 1 Põltsamaa vald KINNITATUD Põltsamaa Vallavolikogu 15. märtsi otsusega nr 178 Esku-Kamari Kool ARENGUKAVA 2012-2018 2 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 Arengukava koostamise lähtekohad... 3 Arengukava koostamise

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tasuvus Euroopa statistika tegevusjuhise RAHVUSVAHELIN E STATISTIKA-AASTA Tuulikki Sillajõe Peadirektori asetäitja Statistikanõukogu koosolekul, : tasuvus Ressursse kasutatakse tulemuslikult. Inglise keeles

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017

KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA TALLINN 2017 KALAMAJA PÕHIKOOL ARENGUKAVA 2017-2021 TALLINN 2017 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. Lühiülevaade ja hetkeolukorra analüüs... 4 1.2. Hetkeolukorra analüüs... 5 1.2.1. Organisatsiooni ja personali juhtimine....

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIU

KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIU KINNITATUD Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi direktori 03. oktoobri 2018. a käskkirjaga nr 1-3/18 PALGAKORRALDUSE PÕHIMÕTTED KOHTLA-JÄRVE AHTME GÜMNAASIUMIS 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

HAAPSALU GÜMNAASIUMI

HAAPSALU GÜMNAASIUMI Õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord Kinnitatud Haapsalu Põhikooli direktori 30.08.2018 käskkirjaga nr 14 Hindamisjuhendi koostamisel

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Jõelähtme Vallavalitsus määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava Kostivere Jõelähtme Vallavalitsus 25.01.2018 määruse nr 3 Kostivere Kooli arengukava kinnitamine LISA Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 1 SISUKORD SISUKORD... 2 SISSEJUHATUS... 3 ÜLDANDMED... 3

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

Kostivere Kooli arengukava Kostivere

Kostivere Kooli arengukava Kostivere Kostivere Kooli arengukava 2018 2022 Kostivere 2018 2 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 ÜLDANDMED... 5 KOSTIVERE KOOLI MISSIOON; VISIOON; VÄÄRTUSED JA SÜMBOOLIKA... 8 II ARENGUKAVA TEGEVUSKAVA VALDKONNAD... 11

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

TALLINNA JUUDI KOOLI

TALLINNA JUUDI KOOLI TALLINNA JUUDI KOOLI ARENGUKAVA 2018 2020 SISUKORD: 1. SISSEJUHATUS... 3 2. HARIDUSASUTUSE AJALUGU... 3 3. ÜLDANDMED JA HETKEOLUKORRA KIRJELDUS... 3 4. ÕPPEASUTUSE MATERIAALNE BAAS... 7 5. TALLINNA JUUDI

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Narva Soldino Gümnaasium

Narva Soldino Gümnaasium 2018. aasta üldhariduskoolide rahuloluküsitluste tagasiside 1 Sisukord Mis on rahulolu ja miks on vaja seda hinnata? 4 Kuidas ja mida mõõdeti? 4 Tagasiside 4 Tulemuste esitamine raportis.........................................

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016

Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/ /2016 Kinnitatud Tallinna Rahumäe Põhikooli direktori 28.09.2016 käskkirjaga nr 1-1/7 TALLINNA RAHUMÄE PÕHIKOOL SISEHINDAMISE ARUANNE 2014/2015-2015/2016 SISUKORD 1.Tallinna Rahumäe Põhikooli andmed... 3 1.1Kooli

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Mida me teame? Margus Niitsoo

Mida me teame? Margus Niitsoo Mida me teame? Margus Niitsoo Tänased teemad Tagasisidest Õppimisest TÜ informaatika esmakursuslased Väljalangevusest Üle kogu Ülikooli TÜ informaatika + IT Kokkuvõte Tagasisidest NB! Tagasiside Tagasiside

Rohkem

Tere

Tere KINNITATUD: Tori Vallavolikogu 26.03.2014 määrusega nr 5 Tori Põhikool ARENGUKAVA 2014-2017 SISUKORD I SISSEJUHATUS 3 II ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA KOOLIARENDUSE PÕHIVALDKONNAD 4 2.1. Kooliarenduse

Rohkem

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel.

SILLAOTSA KOOLI KODUKORD Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Kooli kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 68 lg 1 alusel. Sisukord 1. Üldsätted... 1 2. Hindamisest teavitamise tingimused ja kord (PGS 29 lg 4)... 1 3. Õppest puudumisest teavitamise

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu

Haapsalu Põhikooli arengukava Haapsalu Põhikool Haapsalu Haapsalu Põhikooli arengukava 2018 2021 Haapsalu Põhikool Haapsalu 2018 11 Sisukord 1. Õppeasutuse üldandmed ja lühiülevaade... 3 2. Arengukava koostamise põhimõtted ja kooliarenduse põhivaldkonnad 2.1.

Rohkem

Pealkiri on selline

Pealkiri on selline Kuidas keerulisemad alluvad muudaksid oma käitumist, kui juht seda soovib? Jaana S. Liigand-Juhkam Millest tuleb juttu? - Kuidas enesekehtestamist suhtlemises kasutada? - Miks kardetakse ennast kehtestada?

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas

Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vas Väljaandja: Narva Linnavalitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 40, 476 Narva linna koolide 1. ja 10. klassidesse vastuvõtmise korra kinnitamine Vastu võetud 08.02.2006

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 KOMPETENTSIPÕHINE HINDAMINE JA SELLE MEETODID Anu Vaagen, Raili Laas Mis on hindamine? Esimese asjana seostub õppuril selle sõnaga õpetaja autoriteedile alluva otsuse vorm, mis kajastub numbrilisel kujul.

Rohkem

TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA TALLINN 2014

TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA TALLINN 2014 TALLINNA KANUTIAIA NOORTEMAJA ARENGUKAVA 2015-2020 TALLINN 2014 Sisukord 1. Sissejuhatus... 3 2. Huvikooli hetkeseis... 4 3. Tallinna Kanutiaia Noortemaja 2009-2014 aasta arengukava analüüs... 6 3.1 Juhtimine...

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Paindlikud töövormid töötaja ja tööandja vaatenurgast Marre Karu Poliitikauuringute Keskus Praxis Kas töö teeb õnnelikuks? See sõltub... - inimese (ja tema pere) soovidest - inimese (ja tema pere) vajadustest

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem