HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) k"

Väljavõte

1 HANKETEADE Korduvhange välja kuulutatud kell impregneeritud aktiivsöe sisseostmiseks 2019 a-ks 1/8 AS Narva Vesi (edaspidi hankija) kuulutab välja veebilehehanke Impregneeritud aktiivsöe ostmine aastaks 2019 ning käesolevaga teeb kõikidele potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku esitada vastavalt hanketeates sisalduvatele tingimustele pakkumus. 1. Hanke üldandmed 1.1. hanke liik: veebilehehange, Hankija nimi ja andmed: AS Narva Vesi, reg nr , Kulgu tn 4, Narva, tel: , e-post: 1.3. Hanke eest vastutav isik: AS Narva Vesi projektijuht Hilje Õunapuu, e-post: 1.4. Hanke nimetus: Impregneeritud aktiivsöe ostmine aastaks Rahastamisallikas: AS Narva Vesi omavahendid Hankelepingu eeldatav maksumus: EUR (km-ta) Kas hange on jaotatud osadeks: Ei Kas hankele on lubatud esitada alternatiivseid ja ühispakkumusi: Ei. 2. Hanke eesmärk ja lähteülesanne, hankelepingu tingimused: 2.1. Hanke eesmärgiks on AS-le Narva Vesi impregneeritud aktiivsöe, mis on spetsiaalselt kohane lõhnade, happeliste gaaside, sh vesiniksulfiidi sidumiseks, müük selle kasutamiseks AS-i Narva Vesi reoveepuhastusjaamas. Impregneeritud aktiivsütt kasutatakse reoveepuhastusjaama õhufiltrite täidise materjalina. Pakutav impregneeritud aktiivsüsi peab sobima kasutamiseks hankija reoveepuhastusjaamas asuvates ja kasutavates õhufilterseadmetes Hanke ese: impregneeritud aktiivsüsi, impregneeritud aktiivsöe graanulite diameeter ei tohi olla suurem kui 5 (viis) mm Impregneeritud aktiivsüsi peab eemaldama reoveepuhasti rajatistest ja/või hoonetest reovee puhastamise protsessis tekkivad ebameeldivad lõhnad, gaasid, sh happelised, jmt Hanke maht: Hanke eseme (impregneeritud aktiivsöe) sisseost aastaks 2019, Hanke eseme tarne tarnekohta, Narva reoveepuhasti hoonetes ja/või rajatiste aktiivsöefiltrites kasutusel oleva (müüja poolt tarnitud) vananenud hanke eseme väljavahetamine uue tarnitud partii vastu ning vana partii utiliseerimine müüja poolt ja müüja kulul Tarnetingimused: Impregneeritud aktiivsöe tarne teostatakse Narva reoveepuhasti (aadress Narva heitveepuhastusjaam, Narva linn, katastriüksus: 51103:004:0009) lattu müüja kulul Iga tarnega koos on kohustuslik esitada söe kvaliteedi tunnistus ja saateleht koguse näitamisega Kaubatraspordi veok peab olema varustatud tagaluuktõstukiga Tarne tähtaeg: 10 (kümme) päeva alates tellimuse esitamisest Tarnesagedus: umbes 1 (üks) kord kvartalis Ühe tarne maht: 850 (kaheksasada viiskümmend) ± 50 kg Aasta tarnekogus kokku: 3600 (kolm tuhat kuussada) kg ± 15% Kõik hanke eseme tarnimisega seotud riskid kannab müüja Hanke hind: Hanke hind peab sisaldama käesoleva hanketeate punktis 2.3 teenuseid ja mahtu Hanke hind tuleb väljendada hanke eseme sisseostuna 1 (ühe) kilogrammi maksumusega ilma käibemaksuta.

2 Pakkumuse hind peab sisaldama ka neid kulusid, mis ei ole otseselt kirjeldatud hanketeates ega näidatud hinnapakkumuses, kuid mille tegemine on tavaliselt vajalik hankija eesmärgi saavutamiseks (hanke eseme tarneks hankija sätestatud tingimusi arvestades) Pakkuja peab oma pakkumuse koosseisus esitama hanke eseme maksumuse järgmise tabeli täitmisega: Impregneeritud aktiivsöe Impregneeritud aktiivsöe maksumus (ühe kilogrammi maksumus (ühe kohta) ilma käibemaksuta kilogrammi kohta) koos käibemaksuga Impregneeritud aktiivsöe X eurot/kg X eurot/kg sisseost vastavalt käesoleva hanketeate punktis 2.3 ja 2.5 toodud tingimustele Hankelepingu tingimused: Lepingu kehtivuse tähtajaks on 1 (üks) aasta lepingu sõlmimisest. Täpsemad lepingu tingimused on sätestatud teate lisaks olevas lepingu eelnõus. 3. Pakkumuse koosseis, esitamise viis, aeg ja koht: 3.1. Pakkumus tuleb esitada: ainult kirjalikul kujul digiallkirjastatult, AS Narva Vesi e-posti aadressil: hiljemalt aastal hiljemalt kell Pakkumus tuleb koostada eesti keeles. Kõik pakkumuse juurde lisatud dokumendid peavad olema eesti keeles või tõlgitud eesti keelde Pakkumus peab sisaldama järgmiseid dokumente: Pakkuja referentslepingute loetelu koos andmetega teise lepingu mahu, tähtaja maksumuse ja lepingupoole kontaktide kohta, millest nähtub, et pakkujal on käesoleva dokumendi punktis 5.2 nõutud kogemus, pakutava impregneeritud aktiivsöe tootja spetsifikatsiooni kajastava tehnilise dokumentatsiooni, millest peab nähtuma hanke eseme vastavus hankija sätestatud tehnilistele parameetritele (p.2.2) Pakkuja kirjalikku kinnitust käesolevas hanketeates sätestatud hanke mahu täitmise kohta (p.2.3), Pakkuja kirjalikku kinnitust käesolevas hanketeates sätestatud tarnetingimuste (p.2.4) täitmise kohta, Hinnapakkumuse tabelit, mis kajastab käesoleva dokumendi punktis nõutud maksumust pakkuja kirjalikku kinnitust pakkumuse jõusoleku kohta 90 kalendripäeva jooksul pakkumuse esitamise päevast Volituse korral (kui pakkumuse allkirjastab mitteallkirjaõiguslik isik) tuleb pakkumuses esitada allkirjaõigusliku isiku volitus allkirjastaja nimele Pakkuja kannab pakkumuse tähtaegse esitamisega seotud kõik riskid (sh tehnilised probleemid pakkuja arvutis jmt) Pakkumuste esitamise tähtajast hiljem esitatud pakkumisi arvesse ei võeta ja menetluses (sh hindamisel) ei osale. 4. Pakkuja hankemenetluselt kõrvaldamise aluste tingimused ja kõrvaldamise kord Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab pakkuja hankemenetlusest, kui pakkujal esinevad riiklike maksude võlad või pakkuja kohta on Ametlikes Teadaannetes välja kuulutatud pankrot või firma sundlõpetamine. 2/8

3 4.2. Kõrvaldamise aluste puudumist kontrollib hankija lihtpäringu teel avalikest andmebaasidest (riigivõlgade puudumise kohta) ja (pankrot ja/või sundlõpetamine) Pakkuja hankelt kõrvaldamise kontrolli võib hankija teostada kogu hankemenetluse aja jooksul ükskõik millisel ajahetkel Pakkuja jäetakse hankemenetluselt kõrvaldamata, kui tal puuduvad käesoleva hanketeate punktis 4.1 nimetatud kõrvaldamise alused Pakkuja kõrvaldatakse hankemenetluselt, kui tal on käesoleva hanketeate punktis 4.1 nimetatud pakkuja kõrvaldamise alused Kõrvaldatud pakkuja ei osale edasises hankemenetluses Hankija võib kõrvaldada igal ajahetkel hankemenetlusest pakkuja, kes on jätnud hankija teavitamata käesoleva hanketeate punktis 4.1 nimetatud asjaolude olulisest muutumisest ja/või kellel tekkisid ükskõik millisel ajahetkel hankelt kõrvaldamise alused. 5. Kvalifitseerimisnõuded pakkujale ja pakkuja kvalifitseerimise kord: 5.1. Pakkuja peab olema registreeritud äriregistris. Hankija kontrollib selle tingimuse täitmist ise avalikes andmebaasist Pakkujal peab olema viimase kolme lõppenud majandusaasta (2018, 2017, 2016) jooksul varasem vähemalt 1 (ühe) sarnase hanke teostamise kogemus (sarnaseks hankeks loetakse hanke esemega võrdväärse eseme müüki koguses vähemalt 1000 (tuhat) kilogrammi ühe lepingu kohta), mida tõendavad nõuetekohaselt täidetud leping(ud). Pakkuja peab pakkumuse koosseisus esitama olulisemate sarnaste lepingu(te) (referentslepingute) kronoloogilise loetelu koos andmetega teise lepingu mahu, tähtaja maksumuse ja lepingupoole kontaktide kohta Pakkuja kvalifitseerimist kontrollib hankija: avalikest andmebaasidest saadud andmete alusel (p.5.1), pakkuja poolt pakkuja pakkumuses esitatud dokumendi alusel (p.5.2) ja järelpäringute alusel referentslepingute tellijatele (järelpäringuid teeb hankija hindamise etapis) Pakkuja kvalifitseeritakse, kui pakkuja vastab käesoleva dokumendi punktides 5.1 ja 5.2 sätestatud kvalifitseerimistingimustele Pakkuja jäetakse kvalifitseerimata, kui: pakkuja ei vasta kasvõi ühele käesoleva dokumendi punktides 5.1 ja/või 5.2 sätestatud kvalifitseerimistingimusele ja/või käesoleva hanketeate punktis 5.2 nõutud dokumendi puudumisel pakkuja pakkumuses Kvalifitseerimata pakkuja ei osale edasises hankemenetluses. 6. Nõuded pakkumusele selle vastaks tunnistamiseks ning pakkumuse vastakas tunnistamise kord: 6.1. Pakkumus peab vastama käesolevas dokumendis sätestatud tingimustele ning pakkumuses peab olema esitatud kõik nõutud dokumendid ja info Pakkumus tunnistatakse vastavaks, kui pakkumus vastab käesolevas dokumendis sätestatud tingimustele ning pakkumuses on esitatud kõik nõutud dokumendid ja info Pakkumus, mis ei vasta kasvõi ühele käesolevates hankedokumentides sätestatud tingimustest ning selles pole esitatud kõik nõutud dokumendid ja info, tunnistatakse mittevastavaks Mittevastavaks tunnistatud pakkumus ei osale edasises hankemenetluses. 7. Eduka pakkuja valik: 7.1. Hankija võrdleb ja hindab kõikide kvalifitseeritud pakkujate vastavaks tunnistatud pakkumusi Pakkumuste ainsaks hindamiskriteeriumiks on kõige madalam 1 kilogrammi impregneeritud aktiivsöe sisseostu ja tarne maksumus ilma käibemaksuta. 3/8

4 7.3. Eduka pakkumuse esitanud pakkujaks tunnistatakse kvalifitseeritud pakkujate vastavaks tunnistatud pakkujate seast madalaima hinnaga (impregneeritud aktiivsöe ühe kilogrammi maksumus ilma käibemaksuta) pakkumuse esitanud pakkuja Kui pakkumuste avamisel selgub, et kõik esitatud pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust, võib hankija kõik esitatud pakkumused tagasi lükata. 8. Lisainformatsiooni saamine: 8.1. Hanketeate sisu kohta saab selgitusi ainult kirjalikul pöördumisel hanget korraldava isiku, Hilje Õunapuu, poole e-posti aadressil: 8.2. Küsimustele vastab hanke eest vasutav isik samuti ainult e-posti teel avaldades (konkreetseid pakkujaid avalikustamata ning nimetamata) kirjavahetuse (küsimused-vastused) pakkuja(t)e ja hankija vahel veebilehel Küsimused paluks pakkujatel esitada mitte hiljem kui kaks (2) tööpäeva enne pakkumuste esitamise päeva. Pakkumuste esitamisele eelnenud ja/või pakkumuse esitamise tööpäeval (enne pakkumuste esitamise kellaaega) esitatud küsimusele ei pruugi hankija jõuda vastata ning võib jätta vastamata ajapuuduse tõttu. Lisa 1. Hankelepingu eelnõu. 1 eks., 4 lk. 4/8

5 5/8 HANKELEPINGU EELNÕU. Käesolev leping on sõlmitud xx.xx a. AS NARVA VESI, asukohaga Kulgu 4, Narva, registrikoodiga , keda esindab juhatuse liige Renata Metsis (edaspidi nimetatud Ostja ehk Tellija), ja xxxxx.registrikood.aadressiga.., keda esindab põhikirja alusel juhatuse liige..(edaspidi nimetatud Müüja) edaspidi nimetatakse ka eraldi Pool või koos Pooled, sõlmisid käesoleva hankelepingu (edaspidi nimetatud Leping) alljärgnevas 1. LEPINGU ALUS JA DOKUMENDID 1.1 Leping sõlmitakse hanke Impregneeritud aktiivsöe ostmine aastaks 2019 tulemusena (edaspidi hange). 1.2 Lepingu dokumendid koosnevad Lepingu tekstist, Lepingu lisadest, Lepingu muudatustest, riigihange hankedokumentidest ja Ostja poolt hankele esitatud edukaks tunnistatud pakkumusest (edaspidi Pakkumus) ning Lepingu muudatustest, milles Pooled võivad kokku leppida Lepingu allakirjutamise järgselt Lepingu lahutamatuteks osadeks Lepingu sõlmimise hetkel on järgmised dokumendid: Lisa 1 Hanketeade Lisa 2 Pakkuja poolt hankele esitatud pakkumus. 2. LEPINGU OBJEKT 2.1. Müüja müüb Ostjale Lepingu punktis 1.1. mainitud hanke pakkumuses nimetatud impregneeritud aktiivsütt, edaspidi nimetatud Kaup. Koos kauba tarnega kohustub Müüja vahetama impregneeritud aktiivsöe filtrite täidist ning vedama välja ja utiliseerima kasutatud täidise Müüja ja Ostja on käesoleva Lepingu sõlmimisel seotud käesolevas Lepingus ning Hanke hankedokumentides esitatud tingimustega. 3. LEPINGU MAKSUMUS JA ARVELDUSTE KORD 3.1. Kauba hinnaks on eurot ühe kauba kilogrammi eest EUR ilma käibemaksuta, mis koos käibemaksuga moodustab EUR. Ostja ei tasu ettemaksu Lepingu punktis 3.1 toodud maksumused on Pooltele siduvad. Muid maksekohustusi Ostjal Müüja ees ei teki Ostja tasub Kauba eest Müüja poolt esitatud arve alusel pärast Kauba üleandmisevastuvõtmise akti allkirjastamist poolte poolt Müüja esitab nõuetekohase arve elektroonilisel kujul e-posti aadressile või saadab selle paberkandjal aadressilile Kulgu 4, Narva. Arve esitamine mittenõuetekohasel viisil või mittenõuetekohase arve esitamine Müüja poolt vabastab Ostja tasumise kohustusest kuni nõuetekohaselt esitatud nõuetekohase arve saamiseni Arve maksetähtaeg ei või olla lühem kui 20 (kakskümmend) kalendripäeva alates arve jõudmisest Ostjani. Lepingust tulenevate maksete laekumise kohaks on arvel näidatud arvelduskonto.

6 3.6. Arvel esitatudandmetega mittenõustumisel on Ostjal õigus esitada seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates arve esitamise kuupäevast kirjalikult motiveeritud pretensioon Müüjale. Sellisel juhul koostatakse kahepoolne akt puuduste likvideerimise kohta koos tähtaegade äranäitamisega Lepingu alusel makstavate summade tasumine loetakse teostatuks vastava summa laekumisega poole pangakontole, kusjuures summat tasuv pool ei vastuta summa tasumise eest hilinemisega juhul, kui pank mitteõiguspäraselt viivitab vastava ülekande tegemisega. 4. KAUBA TRANSPORTEERIMISE, ÜLEANDMISE JA VASTUVÕTMISE TINGIMUSED Müüja kohustub Ostja poolt esitatud tellimuse alusel tarnima kauba Ostja asukohani - AS-i Narva Vesi Narvas asuva heitveepuhastusjaama lattu, või muu Ostja poolt nimetatud asukohani. Tarne hinna sisse samuti kuulub impregneeritud aktiivsöe filtrite täidise vahetamine ja kasutatud täidise väljavedamine ja utiliseerimine Kaup peab olema Ostjale tarnitud 10 päeva jooksul alates vastava tellimuse esitamisest Müüjale Müüja kindlustab kauba vedamist spetsiaalautodega, mis täidavad kõiki ohutusnõudeid kauba transportimisel ja peale- ja mahalaadimisel Kauba transpordil ja ladustamisel on Müüja kohustatud täitma Eesti Vabariigis kehtivaid tööohutuse ja keskkonnanõudeid Müüja arvestab Lepingu täitmisel Ostja oluliste keskkonnaaspektide ja nende mõjuga ning tegutseb vastavuses Ostja keskkonnapoliitikaga Kauba transpordiga seotud kulud kannab Müüja ning tagab Kauba saabumise Lepingus kokku lepitud asukohta. Müüja kõrvaldab Kauba transpordil tekkinud vigastused oma kulul Müüja katab Müüja ja/või vedaja süül tekkinud otsesed kahjud (sealhulgas ka keskkonnareostuse likvideerimine) Müüja teavitab viivitamatult suuliselt Ostja kontaktisikut Kauba tarnimise käigus Ostja territooriumil toimunud tööõnnetusest Müüja kohustub andma Ostjale regulaarset infot Kauba tarnimise käigu kohta. Müüja teavitab Ostjat esimesel võimalusel, kuid vähemalt ühe (1) tööpäeva jooksul järgmiste asjaolude ilmnemise või Müüjale teatavaks saamise hetkest: Kauba kvaliteeti ja tähtaegset üleandmist ohustavatest või ohustada võivatest asjaoludest; muudest asjaoludest, mis takistavad Müüja kohustuste täitmist Pärast Kauba saabumist Lepingus kokkulepitud asukohta peavad Müüja esindaja ja Ostja esindaja Kauba üle vaatama, kontrollima vigastuste puudumist Kaubal, Kauba komplektsust ja vajaduse korral ka Kauba tehniliste näitajate vastavust ning vastavussertifikaate. Kui Kaup või Kauba osa ei vasta Lepingu tingimustele, võib Ostja nõuda Kauba või selle osa asendamist Kauba üleandmisel esitab Müüja Ostjale Kauba kvaliteeti tõendavad dokumendid (sertifikaadid vms) ja saatelehe koguse näitamisega Kauba üleandmine ja vastuvõtmine toimub poolte poolt koostatud üleandmisevastuvõtmise akti allkirjastamisega Kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Müüjalt Ostjale üle Kauba üleandmisega Juhul, kui Müüja ei anna Kaupa Ostjale üle kokkulepitud tähtajal, on Ostjal õigus Lepingust taganeda ja nõuda Müüjalt Lepingu mittetäitmisega tekitatud kahjude hüvitamist. 5. MÜÜGIGARANTII 5.1. Müüja poolt Lepingu alusel müüdud Kaubale kehtib müügigarantii alates Kauba üleandmisest Ostjale või vastavalt tootja poolt Kaubale kehtestatud garantiitingimustele Garantiitähtaja kulg peatub ajal, mil Ostja ei saa Kaupa kasutada selle Lepingu tingimustele mittevastavuse tõttu Kui Ostja avastab garantiiajal Kaubal puuduseid, informeerib ta sellest viivitamatult Müüjat. Kui Kauba puudused on tingitud halvast kvaliteedist, konstruktsioonivigadest või eelnevaga 6/8

7 võrdsustavatest asjaoludest, kohustub Müüja Kauba puudused viivitamatult oma kulul kõrvaldama. Garantiitähtajal asendatud Kaubale või selle osale antakse algse müügigarantiiga sama kestusega uus garantii, Kauba või selle osa parandamisel pikeneb müügigarantii parandamise aja kestuse võrra Müügigarantii ei hõlma puuduseid, mis on põhjustatud Kauba ebaõigest kasutamisest Ostja poolt Garantiiajal ilmnenud puudustest ja defektidest tuleneva kahju kohustub Müüja hüvitama Ostjale täies ulatuses. 6. KAUBA OMANDI ÜLEMINEK 6.1. Kauba omand läheb Müüjalt Ostjale üle Kauba hinna täieliku tasumisega. 7. ÕIGUSKAITSEVAHENDID 7.1. Kohustuste rikkumise korral on poolel õigus kasutada kohustust rikkunud poole suhtes kõiki õigusaktides toodud õiguskaitsevahendeid õigusaktides sätestatud korras Müüja on kohustatud hüvitama Ostjale kõik kahjud, mis tulenevad Lepingu objektiks oleva Kauba mittevastavusest Lepingule, ning muud Ostjale tekitatud kahjud, mis on Müüja vastutada Juhul, kui Kaup ei vasta Lepingule, on Müüja kohustatud Kauba parandama või asendama Lepingu tingimustele vastava Kaubaga. Kui Müüja asendab puudustega Kauba Lepingu tingimustele vastava Kaubaga, võib ta nõuda Ostjalt puudustega Kauba tagastamist. Müüja kannab kõik Kauba parandamisega või asendamisega seotud kulud. Kui Müüja ei paranda Kaupa mõistliku aja jooksul, võib Ostja ise Kauba parandada või lasta seda teha ning nõuda Müüjalt selleks tehtud kulutuste hüvitamist Ostjal on õigus ilma Müüjale täiendava tähtaja andmiseta Lepingust taganeda juhul, kui Müüja ei paranda või asenda Kaupa mõistliku aja jooksul pärast talle Kauba lepingutingimustele mittevastavusest teatamist. 8. LEPPETRAHV 8.1. Tasumisele kuuluva leppetrahvi määr on 0,25% protsenti Kauba maksumusest Juhul, kui Müüja ei pea kinni Kauba üleandmise tähtajast ja Ostja ei aktsepteeri Müüja poolt esitatud põhjendusi, on ta kohustatud Ostja nõudmisel maksma leppetrahvi Lepingus kokkulepitud leppetrahvi määras Kauba hinnast iga Kauba üleandmisega viivitatud päeva eest Juhul, kui Müüja ei asenda või paranda Kaupa Ostjaga kokkulepitud tähtajaks on Müüja kohustatud Ostja nõudmisel maksma Ostjale leppetrahvi Lepingus kokkulepitud leppetrahvi määras Kauba hinnast iga viivitatud päeva eest Ostja on kohustatud esitama Lepingust tuleneva leppetrahvi nõude Müüjale hiljemalt nelja (4) kuu jooksul arvates päevast, mil Ostjal tekkis leppetrahvi nõude esitamise õigus. 9. VIIVIS 9.1. Pool tasub teisele poolele Lepingu tingimustele vastavate arvete ja nõuete mitteõigeaegse tasumise korral viivist 0,1% tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui kümme protsenti (10%) Kauba hinnast Viivise saamiseks õigustatud pool on kohustatud esitama viivisenõude teisele poolele nelja (4) kuu jooksul arvates päevast, mil tal tekkis viivisenõude esitamise õigus. 10. LEPINGU KEHTIVUS, MUUTMINE JA LÕPETAMINE Leping jõustub sellele Poolte poolt allakirjutamise hetkest ja kehtib üks aasta ja kuni Poolte Lepinguliste kohustuste täitmiseni Lepingu võib lõpetada Lepingus ja õigusaktides sätestatud alustel Lepingu muudatused ja täiendused loetakse kehtivaks vaid siis, kui need on poolte vahel kokku lepitud ning sellises kokkuleppes sisalduvad tahted on väljendatud kirjalikus vormis, millisel juhul muutuvad nad Lepingu lahutamatuteks koostisosadeks olevateks lisadeks. Leping 7/8

8 asendab kõiki poolte vahel sama eseme suhtes varem saavutatud kokkuleppeid. 8/8 11. VÄÄRAMATU JÕUD Lepingu rikkumine on vabandatav, kui Pool rikub Lepingust tulenevaid kohustusi vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav vaid aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistab Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt teatama kirjalikult teisele Poolele Kui Vääramatu jõu tulemusena on ühe Poole võime oma Lepingujärgsete kohustuste täitmiseks ainult osaliselt mõjutatud, vastutab Pool siiski nende kohustuste eest, mille täitmist Vääramatu jõud ei takistanud. 12. MUUD TINGIMUSED Lepingu täitmisel tekkinud vaidlused ja lahkarvamused lahendavad Pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Viru Maakohtu Narva kohtumajas Vaidluse korral Lepingu tingimuste tõlgendamisel lähtutakse esmalt Lepingust, seejärel hankedokumendist ning viimaks pakkumusest Pooled ei tohi Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda kolmandatele isikutele ilma teiste Poolte kirjalike nõusolekuteta Lepingu tingimused ei kuulu Poolte poolt avaldamisele Kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduse või selle alusel antud õigusaktis sätestatud juhtudel Poole edastatud teade loetakse teiste Poolte poolt kättesaaduks, kui teade on saadetud tähitud kirjaga käesolevas Lepingus näidatud aadressidel ning kui tähitud kirja postitamisest on möödunud 5 (viis) päeva Leping on koostatud kahes identses juriidilist jõudu omavas eksemplaris eesti keeles, millest üks eksemplar antakse Müüjale ja teine Ostjale. Pooled allkirjastavad kõik Lepingu leheküljed. 11. POOLTE ALLKIRJAD: Renata Metsis Juhatuse liige AS Narva Vesi Kulgu 4, Narva Reg. Nr

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe

Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe Hoolekandeasutuse Sügis direktori 14. märtsi 2019.a käskkirjale nr 1-1.3/11 Hankija: Hoolekandeasutus Sügis HANKE NIMETUS KONTORITEHTIKA OST Sillamäe 2019 1 Hankedokumendid Käesolevaga Hoolekandeasutus

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine

Microsoft Word - HD_Aut_Rob_I_ostmine TALLINNA TÖÖSTUSHARIDUSKESKUS ROBOTI KOOSTEJAAM HANKEDOKUMENDID ASJAD LIHTMENETLUS TALLINN 2012 2 Sisukord 1. ÜLDOSA... 3 2. RIIGIHANKE OBJEKT JA EESMÄRK... 3 3. RIIGIHANKE TÄHTPÄEVAD... 3 4. PAKKUMUSE

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

Mootorikütuse ost

Mootorikütuse ost 1 Tellija: TS Laevad OÜ Parvlaevade mootori- ja määrdeõlide ostmine Konkurss KONKURSIDOKUMENDID 2019 2 SISUKORD 1. ÜLDOSA 2. PAKKUJATE KVALIFITSEERIMISE TINGIMUSED 3. PAKKUJA POOLT ESITATAVAD DOKUMENDID

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post:

MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_ Eesti Andmesidevõrk MTÜ Tel: Pikk tn 15a 1 E-post: MITTETULUNDUSÜHING EESTI ANDMESIDEVÕRK HANKEDOKUMENT HANKES EST-SIDE_04.14 2014 1 Sisukord Sisukord... 2 1. Üldandmed... 3 2. Hanke kirjeldus... 3 3. Hankedokumentide väljastamine... 4 4. Muudatuste tegemine

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx

Microsoft Word - Hankedokument hankes EstWin 012.docx EESTI LAIRIBA ARENDUSE SIHTASUTUS AADRESS HARJU 6, TALLINN, 10130 REGISTRIKOOD 90010094 HANKEDOKUMENDID HANKES EstWin 012 2018 SISUKORD 1. ÜLDTEAVE... 3 2. PAKKUMUSE ETTEVALMISTAMISE JUHIS... 4 3. PAKKUJATE

Rohkem

Lisa_hankekord

Lisa_hankekord Lisa KINNITATUD haridus- ja teadusministri käskkirjaga Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekorra kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ning tema valitsemisala hankekord 1.

Rohkem

II Osa Lepingu Tingimused ME

II Osa Lepingu Tingimused ME AS Lahevesi PROJEKTEERIMISE JA NÕUSTAMISE TEENUSE HANGE Türisalu reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused elluviimiseks Hankemenetlus HANKEDOKUMENTIDE II OSA. LEPINGU TINGIMUSED Projektijuhi leping

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit

Tähis KHA/28 Viide nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digit Tähis KHA/28 Viide 29.05.2019 nr 109 SA Viljandi Haigla Versioon 2 KORD Kinnitas: allkiri ees- ja perekonnanimi ametikoht kuupäev allkirjastatud digitaalselt Priit Tampere juhatuse esimees allkiri digitaalallkirjas

Rohkem

Purgimis üldtingimused

Purgimis üldtingimused Sademe-, drenaaži- ja reovee ning fekaalide vastuvõtu tingimused Eritingimused 1. Üldine Käesolevate eritingimuste lahutamatuks osaks on Kliendi ja Vee-ettevõtja vahel sõlmitavad üldtingimused, milles

Rohkem

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019

Microsoft Word - st_juhis_hanke_labiviimiseks_uldpohimotete_kohaselt_2019 Juhis toetuse saajale hanke läbiviimiseks üldpõhimõtete kohaselt Riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid on: 1. Läbipaistvalt ja tagantjärgi kontrollitavalt hankimine. 2. Kõikide pakkujate, sh potentsiaalsete,

Rohkem

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_

HD_Naissaare_ujuvkaid_hankedoc _2_ HANKIJA HANKE NIMETUS "Naissaare sadama ujuvkai soetamine ja paigaldamine HANKEDOKUMENDID I JUHISED PAKKUJALE ASJADE OSTMINE Viimsi 2010 Projekti FIR toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi Central Baltic

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi

Justiitsministeerium ja Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbivi Tegevused 1. Hankeplaan HÜ Tellija Riigihangete läbiviimise toimemudel Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS - riigihangete

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc

Microsoft Word - Pirita riigihanke HD 9.april.doc K I N N I T A N : /allkiri/ /nimi/ (ametiasutuse juht / tema asetäitja / teenistuse juht) /kuupäev/ Pirita Linnaosa Valitsus PIRITA LINNAOSA HALJASALADE AASTARINGNE HOOLDUS VIITENUMBER 132786 TEENUSE TELLIMINE

Rohkem

EVS standardi alusfail

EVS standardi alusfail EESTI STANDARD KINNISVARA KORRASHOIU HANKE DOKUMENDID JA NENDE KOOSTAMISE JUHEND Procurement documents for property maintenance and their preparing guide EESTI STANDARDI EESSÕNA See Eesti standard on standardi

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele

Rahandusministeerium ja Rahandusministeeriumi valitsemisala RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete toimemudel Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele Tegevused 1. Hankeplaan RHRi kandmisele kuuluvate riigihangete valitsemisala Tegevuse kirjeldus (sh kuidas, kes tegevust teeb) (kirjeldamisel abistavad märksõnad, lühikirjeldused, Tähtaeg Lühendid: RHS

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 Riigihangete seadus 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse r Väljaandja: Riigikogu Akti liik: seadus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT I 2000, 84, 534 1. peatükk ÜLDSÄTTED 1. Seaduse reguleerimisala Vastu võetud 19.10.2000 Välja kuulutatud Vabariigi Presidendi

Rohkem

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avilet OÜ (registrikood 12998127, edaspidi ka Müüja) vahel

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli

Koduekstra OÜ Kehtiv alates KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED Koduekstra OÜ, registrikoodiga , aadress Pärnu mnt. 356, Talli KODUEKSTRA E-POE KASUTUSTINGIMUSED, registrikoodiga 10328204, aadress Pärnu mnt. 356, 11612 Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja või Pool) ja klient, kes vormistab Koduekstra e-poes tellimuse ja identifitseerib

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks   VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC-20181 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC-20181 1 SISUKORD TINGIMUSTE KASUTAMINE... 3 KINDLUSTATUD ISIKUD...

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Microsoft Word - PT l.plik _2_.doc

Microsoft Word - PT l.plik _2_.doc Projekteerimise töövõtulepingu üldtingimused (PTÜ 2007) SISUKORD PROJEKTEERIMISE TÖÖVÕTULEPINGU ÜLDTINGIMUSED 2007...3 1. Üldmõisted...3 1.1. Lepingu eesmärk 1.2. Leping ja Lepingu Dokumendid 1.3. Lepingu

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 15.08.2013) 1. MÕISTED 1.1. Laenuleping (ka Leping) Laenuandja ja Laenusaaja vahel sõlmitud leping, millega Laenuandja kohustub andma Laenusaajale

Rohkem

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 E-poe kasutustingimused 1. Üldsätted 1.1. E-poe tingimused kehtivad ostjatele, kes kasutavad veebilehte www.k-rauta.ee (edaspidi nimetatud e-pood) ning ostavad e-poest kaupu. E-poe omanik ja müügilepingu

Rohkem

Voodiagrammid.dft

Voodiagrammid.dft Avatud riigihange riigihangete keskkond Ostja väljastab hankelepingu Täpse paigaldusaja Hankeleping allkirjastatakse Transport, paigaldus, kasutajakoolitus Tagasisde tarnijale Books sissekanne Kas valikus

Rohkem

Riigihangete registri uued võimalused

Riigihangete registri uued võimalused Riigihangete registri uued võimalused Maarika Tork, Rahandusministeerium Külli Raidma, Nortal AS Aprill 2019 1. Soovitused registris e-hanke läbiviijale ehk registri KKK Olen sisestanud hanke alusandmed.

Rohkem

Financing Agreement

Financing Agreement F24, LAENULEPING, EE--201 Kliendi nr: -201 Tallinn, 2018 Käesolev laenuleping (edaspidi Laenuleping ), mis koosneb alljärgnevatest eritingimustest (Laenulepingu I jaotis, edaspidi Eritingimused ), üldtingimustest

Rohkem

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds

Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates Ülds Lk 1/6 Kooskõlastatud Konkurentsiametiga 25.10.2016 ASi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale Kehtib alates 01.01.2017 1. Üldsätted 1.1. Aktsiaseltsi Eesti Gaas maagaasi müügilepingu

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.09.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 02.09.2014, 11

Rohkem

Rendilepingu vorm

Rendilepingu vorm Rendilepingu vorm LISA 3 RENDILEPING Käesolev rendileping (edaspidi nimetatud Leping) on sõlmitud DD.MM.2014 Rendileandja Registrikood: 75020380 Asukoht: Ulvi küla, Rägavere vald, 46701 Lääne-Viru maakond

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In

TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse In TEENUSE OSUTAMISE LEPING /kuupäev digikonteineris/ Kooli nimi, Registrikood (edaspidi Asutus), mida esindab amet Eesnimi Perekonnanimi, ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, registrikood 90005872 (edaspidi

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Microsoft Word - HD_Osa1.doc

Microsoft Word - HD_Osa1.doc Viimsi Vesi AS Osa 1 Juhend Pakkujale Jaanuar 2011 SISUKORD: 1 Projekti iseloomustus...4 1.1 Üldinfo...4 1.2 Teostatav ehitustöö...4 2 Preambul...5 3 Hankemenetluse ja lepingu terminoloogia...6 Hankemenetluses

Rohkem

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead

HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood , mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse sead HARIDUSLEPING NR. OÜ Garant Sport (Erakool Garant), registrikood 11877858, mida esindab juhatuse liige Yulia Lemberg (edaspidi: Erakool) ja lapse seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi..., isikukood...

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

Head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Eestis Heade tavade üldpõhimõtted: 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõ

Head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Eestis Heade tavade üldpõhimõtted: 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõ Head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Eestis Heade tavade üldpõhimõtted: 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõtjate vaheliste suhete puhul alati tarbijate huvide

Rohkem

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone

KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abone KLIENDILEPINGU PÕHITINGIMUSED 1. KASUTATAVAD MÕISTED 1.1 Abonemenditasu Klienditsoonis ära toodud summa, mis sisaldab tasu Kliendi poolt valitud Abonemendi liigi eest; 1.2 Abonement jõusaali korduva tasulise

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

KASUTUSTINGIMUSED Kasutustingimused on uuendatud ÜLDINE 1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad AS Baltika, registrikood

KASUTUSTINGIMUSED Kasutustingimused on uuendatud ÜLDINE 1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad AS Baltika, registrikood KASUTUSTINGIMUSED Kasutustingimused on uuendatud 21.02.2018 1. ÜLDINE 1.1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad AS Baltika, registrikood 10144415, Veerenni tn 24, Tallinn (Ettevõtja) ja ostu sooritanud

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

Eesti head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Heade tavade üldpõhimõtted 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõtj

Eesti head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Heade tavade üldpõhimõtted 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõtj Eesti head tavad toiduainete vertikaalses tarneahelas Heade tavade üldpõhimõtted 1. TARBIJATE HUVIDEGA ARVESTAMINE Lepinguosalised arvestavad ettevõtjatevaheliste suhete puhul alati tarbijate huvide ja

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla

LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates ) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood , aadress F. Tugla LAENULEPINGU ÜLDTINGIMUSED (Credit.ee OÜ, kehtivad alates 19.06.2017) 1. MÕISTED 1.1. Laenuandja Credit.ee OÜ, registrikood 11898079, aadress F. Tuglase 19, Tartu, 51014. Laenuandja tegevusloa andmetega

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis

KÄSKKIRI nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai a määruse nr 39 Siseminis KÄSKKIRI 28.03.2018 nr 1-3/32 Riigieelarvelise toetuse andmise kord Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 Siseministeeriumi põhimäärus 23 lõike 2 punktide 2 ja 14 alusel.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/4/11 Otsuse kuupäev ja koht 21.03.2011. a., Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS Üürivaidlusasi nr. 11-1/11/17 Otsuse kuupäev ja koht 13.04.2017, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad, Mai Sõber, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi Tallinna

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1

Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Kasutajajuhend pakkuja esindajale Riigihangete register (RHR) Tellija: Rahandusministeerium Loodud: 22.10.2018 Kehtib kuni: Tähtajatult 1 Sisukord 1 Muudatuste ajalugu... 4 2 Sisselogimine... 5 3 Minu

Rohkem

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST

LUMINOR-kontotingimused_A4-210x297mm_CMYK-EST Kontolepingu tingimused Kehtivad alates 0.0.09 I Mõisted. Klient Konto Konto number Konto valuuta Kontoleping Makse autoriseerimine Maksejuhis Maksejuhise aktsepteerimine Maksetingimused Pank Üldtingimused

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks mondo.org.ee Foto: Silja Mall

Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks mondo.org.ee Foto: Silja Mall Nõuanded kohalikele omavalitsustele keskkonnahoidlike ja vastutustundlike riigihangete tegemiseks mondo.org.ee Foto: Silja Mall Hea riigihangete korraldaja, valla- või linnavolikogu liige või ametnik!

Rohkem

Microsoft Word - eelnõud_

Microsoft Word - eelnõud_ Kadrina Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 25. märtsil 2015 algusega kell 16:00 vallamaja saalis. Päevakorra eelnõu: 1. Päevakorra kinnitamine 2. Sihtasutuse Kadrina Spordikeskus asutamine, osaühingu

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem