KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018"

Väljavõte

1 KINNITATUD Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori käskkirjaga nr 1-1/ TALLINNA LASTEAED PÄÄSUSILM SISEHINDAMISE ARUANNE TALLINN 2018

2 SISUKORD ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM EESTVEDAMINE JA STRATEEGILINE JUHTIMINE Eestvedamine... 7 Lasteaia personal on professionaalne, koostöös lastevanematega on loodud turvaline, arengut soodustav ja individuaalsust arvestav kasvukeskkond lastele Strateegiline juhtimine... 9 Eestvedamine ja strateegiline juhtimine: tugevused Eestvedamine ja strateegiline juhtimine: parendused PERSONALI JUHTIMINE Personalivajaduse hindamine, värbamine Personali kaasamine ja toetamine Personali arendamine Personali hindamine ja motiveerimine Personali juhtimine: tugevused Personali juhtimine: parendused KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

3 3.1 Koostöö kavandamine ja huvigruppide kaasamine Koostöö huvigruppidega tugevused Koostöö huvigruppidega parendused RESSURSSIDE JUHTIMINE Eelarve koostamine ja täitmine Õpi- ja töökeskkond Inforessursside juhtimine, infovahetuse süsteemi arendamine, IKT rakendamine, andmebaasid Ressursside juhtimine tugevused Ressursside juhtimineparendused ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS Lapse areng Õppekava Õppekorraldus ja meetodid Õppe- ja kasvatusprotsess tugevused Õppe- ja kasvatusprotsess parendused TULEMUSED LAPSEGA SEOTUD TULEMUSED Tervisedendus

4 6.2 Erivajadustega lastega arvestamine Huvitegevus Lastega seotud statistika Laste rahulolu Laste osalemine näitustel, võistlustel, konkurssidel PERSONALIGA SEOTUD TULEMUSED Personali saavutused Täienduskoolitus Personali rahulolu HUVIGRUPPIDEGA SEOTUD TULEMUSED Hoolekogu, lastevanemate jt huvigruppide aktiivsus Avalikkussuhted Kaasatus otsustamisse Tagasiside ja rahulolu KOKKUVÕTE

5 ÜLEVAADE TALLINNA LASTEAIAST PÄÄSUSILM Tallinna Lasteaed Pääsusilm on Tallinna 108. Lastepäevakodu õigusjärglane. Lasteaed alustas tööd 5. märtsil aastal aadressil Järveotsa tee 33 kaheteistkümne rühmaga, millest neli olid sõime- ja kaheksa lasteaiarühmad. Maja oli ehitatud tüüpprojekti järgi 280 lapsele, kuhu oli projekteeritud ka bassein. 1. detsembril aastal kolisime uude, äsjavalminud hoonesse aadressil Järveotsa tee 51. Lasteaias töötab 12 rühma, sõime- ja lasteaiarühmad. Sõimerühmad on 1-3-aastastele lastele ja lasteaiarühmad 3-7-aastastele lastele. Lasteaial on avar õueala. Lasteaia territooriumi ümbritseb park ja lähedal asub Harku järv, mis loob soodsad võimalused õppekäikudeks, matkadeks ja sportlikuks tegevuseks. Peale igapäevase õppe- ja kasvatustegevuse on lasteaias populaarsust võitnud pere- ja spordiüritused, kalendritähtpäevade tähistamised ja huvitegevused. Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ja Tallinna Lasteaia Pääsusilm õppekava. Lasteaiale on Haridusja Teadusministeeriumi poolt välja antud tähtajatu koolitusluba nr 4575HTM. Tallinna Lasteaial Pääsusilm on ühised väärtused, missioon ja visioon, mille on huvigrupid omaks võtnud ja mille elluviimine väljendub lasteaia kõikides tegevustes. Meie põhiväärtused on turvalisus, sõbralikkus, avatus ja innovaatilisus. Meie missioon: Tallinna Lasteaed Pääsusilm on professionaalse personaliga, tunnustatud lasteaed, kus on koostöös lastevanematega loodud turvaline, arengut soodustav ja individuaalsust arvestav kasvukeskkond lastele. Visioon: Tallinna Lasteaia Pääsusilm personalil on koostöös lastevanematega loodud innovaatiline kasvukeskkond lastele. Koostöö- ja partnersuhete arendamine lähtub lasteaia prioriteetidest, on juhitud ning pidevalt arenev valdkond, tuginedes pikaajalistel traditsioonidel. Oleme tegelenud süsteemselt maine kujundamisega, kasutanud erinevaid lähenemisviise ning kaasanud huvigruppe. Oleme saavutanud väljapaistvaid tulemusi ja meie lasteaeda on tunnustatud alljärgnevalt: Haabersti Haridusasutuse Hoolekogu Aktiivne Liige 2017 Tallinna aasta õpetaja 2016 Tubli tervisedendaja 2015 Noor õpetaja 2015 Haabersti Aasta Noorsootöö tegija

6 Õppe- ja kasvatustegevustes kasutame Kiusamisest vabaks metoodikat. 2015/2016. õppeaastal viisime läbi KIK-i poolt rahastatud projekti "Linnalapsed metsaga sõbraks" tegevusi aastal algatasime koostööprojekti Helsingi Anni kakskeelse (eesti-soome) Lasteaiaga Väärtuskasvatus lasteaias. Algatasime koostööprojekti Eesti keel meid ühendab! Stockholmi Eesti lasteaiaga aastal toimusid KIK-i poolt rahastatud projekti "Loodus meie ümber" tegevused. Projektide valikul arvestatakse lasteaia prioriteete ja eesmärke. Regulaarselt toimub projekti tulemuste hindamine ja analüüsimine, millest tulenevad vajadusel jätkutegevused. Lasteaia juhtkonda kuuluvad direktor Silvi Suur, õppealajuhataja Sirje Sepp. Kontaktandmed: Tallinna Lasteaed Pääsusilm Järveotsa tee Tallinn Kodulehekülg: e-post: telefon ; ;

7 1. EESTVEDAMINE JA STRATEEGILINE JUHTIMINE 1.1 Eestvedamine Planeerimine ja tegevus Hindamine ja korrigeerimine Tegevuse mõju Lasteaia põhiväärtuste kujundamine ja juhtimine Juhtkonna eestvedamisel sõnastati aastal põhiväärtused lasteaia personaliga. Iga uue arengukava koostamisel põhiväärtuste ülevaatamine ja arutelu lasteaia personali ja hoolekoguga aastal arengukava koostades toimus põhiväärtuste ülevaatamine ja arutelu lasteaia personali ja hoolekoguga. Põhiväärtused arutati läbi aasta sügisel lasteaia arengukava ( ) koostamisel kõikide oluliste huvigruppidega. Personali rahulolu küsitakse kord aastas rahulolu küsitlusel ja arenguvestlustel. Lastevanemate rahulolu küsitlus on samuti kord aastas. Põhiväärtused turvalisus, sõbralikkus, avatus ja innovaatilisus on lasteaia personali poolt lahti sõnastatud ja läbi arutatud, et oleksid kõigile mõistetavad. Lasteaial on hea maine. Lasteaia missiooni ja visiooni kujundamine ning järgimine aastal arengukava koostamise protsessis arutasime koos lasteaia personali ja hoolekoguga lasteaia missiooni ja visiooni. Toetav eestvedamine Lasteaia personal on kaasatud otsustusprotsessidesse ja arendustegevusse töörühmade töö kaudu. Töörühma liikmed valitakse pedagoogilises nõukogus. Töörühmad on arendustegevuse töörühm, tervisemeeskond, õppekava arenduse töörühm, teatri töörühm. Lasteaia juhtkond on kaasanud personali otsustusprotsessidesse ja jaganud vastutust kaasates asutuse sisestesse komisjonidesse: õpetajate esindaja hoolekogus, konkursikomisjonis õpetaja vaba ametikoha täitmiseks, atesteerimiskomisjonis, inventuuride komisjonis. Missioon ja visisoon vaadati üle arengukava koostamisel aastal. Personali rahulolu küsitakse kord aastas rahulolu küsitlusel ja arenguvestlustel. Lastevanemate rahulolu küsitlus on samuti kord aastas. Visioon ja missioon vaadatakse üle ja täpsustatakse uue arengukava koostamisel. Juhtkond tutvustab õppeaasta alguses õppeaasta eesmärke ja lasteasutuse tegevuskava ja ürituste kava. Rühma tasandil arutatakse koos lapsevanematega läbi rühma tegevuskava, tehakse ettepanekuid ürituste jaoks, tutvustatakse õppekava. Hoolekogu on kaasatud lasteaia arengukava, õppekava, tegevuskava jt dokumentide koostamisel. Personali rahulolu küsitakse kord aastas rahulolu küsitlusel ja arenguvestlustel. Lastevanemate rahulolu küsitlus on samuti kord aastas. Töörühmade tegevuse aluseks on lasteasutuse tegevuskava, õppeaasta eesmärgid ja sisehindamise tulemused. Töörühmad ja nende liikmed vaadatakse üle iga õppeaasta algul. Õppeaasta 7 Lasteaia personal on professionaalne, koostöös lastevanematega on loodud turvaline, arengut soodustav ja individuaalsust arvestav kasvukeskkond lastele. Personal ja hoolekogu on kaasatud juhtimisprotsessi ja arendustegevusse.

8 Juhtkonna aktiivsus hariduselu edendamises ja õppijana Direktor on Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse juhatuse esinaine, Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse juhatuse liige. Mentor algajatele juhtidele, HTM-i sisehindamise nõunik. Direktor on Tallinna Haridusameti poolt moodustatud töörühmade liige. Tallinna Ülikooli poolt moodustatud alushariduse pedagoogi (bakalaureuse- ja magistriõpe) õppekavade nõukogu liige, Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt moodustaud töögruppide liige. Direktor osales: Koostööseminar Tallinna Ülikoolis Praktikaarendus alushariduse pedagoogi bakalaureuse ja magistriõppes SA Innove Koolijuhtide täiendusõppesüsteemi nüüdisajastamine ja koolijuhtide kompetentside arendamise toetamine. Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus Juhtide täiendusõppe töörühm juhtide kompetentsimudeli arendamine Õppealajuhataja osales: Lastekaitse Liidu koolituskeskuse koolitajana ja projekti Kiusamisest vaba lasteaed nõustaja. TLÜ Rakvere Kolledži VII-VIII rahvusvahelisel õuesõppe konverentsil aastal õpiõue läbiviija. Ettekanne Aegviidu alushariduse õpetajate ja juhtide 7. looduskonverentsil Õuesõpe ja looduse lood aastal. Juhtkond on avatud uutele ideedele ja nende ellurakendamisele. Toimuvad regulaarsed tööalased sisekoolitused ja parimate kogemuste jagamine. lõpus koostatakse töörühmade tegevusest kokkuvõte. Kord aastas juhtkonna tegevuse tulemuste kokkuvõte. Kord aastas arenguvestlusel hinnatakse koolituse mõju ja esitatakse personali poolsed vajadused ja soovid. Juhtkonna aktiivne osalemine hariduselu edendamises on mõjutanud lasteaia arendustegevuse tulemuslikkust. Osalemine halduskomisjonis, eelarvekomisjonis, direktori valimise konkursikomisjonis. Hoolekogude teabepäeva ettevalmistamine aastal. TAHJÜ juhatuse esinaisena ühenduse esindamine ja juhatuse töö koordineerimine. Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse juhatuse liikmena töörühmades osalemine. Sisekoolitused on kavandatud lähtudes õppeaasta eesmärkidest ja sisehindamise tulemustest ning on kooskõlas personali ametialaste huvide ja vajadustega. Koolitusplaan lähtub lasteaia arengukavast. Koolitusplaan koostatakse organisatsiooni arengu perspektiivis kolmeks aastaks. 8 Juhtkond on esindanud lasteaeda piirkondlikul, linna ja üleriigilisel ja rahvusvahelisel tasandil. Heategevusprogrammi Märka ja aita eestvedaja kaasates lasteaia personali ja hoolekogu ja heategevusse. Heategevusprogrammi Märka ja aita perepäeva Päkapiku pühapäev korraldaja, eestvedaja, kaasates lasteaia personali ja lapsevanemad heategevusse. Tööalase sisekoolituse positiivne mõju personali töötulemustele, mida on hinnatud personali poolt koolituse tagasisides.

9 1.2 Strateegiline juhtimine Planeerimine ja tegevus Hindamine ja korrigeerimine Tegevuste mõju Arengukava Arengukava koostati aastal kuueks aastaks , arengukava tegevuskava kolmeks aastaks Arengukava koostamisega tegeleb lasteaia arendustegevuse töörühm, kaasates kogu personali ja lasteaia hoolekogu. Arengukava koostamisel lähtutakse lasteaia põhiväärtustest, missioonist ja visioonist ning sisehindamise tulemustest. Sisehindamise kokkuvõte, eelmise perioodi arengukava täitmine. Arendustegevuse töörühm kaasates lasteaia personali ja hoolekogu. Arengukava täitmisest tehakse kord aastas kokkuvõte. Tegevuskava tegevused on kooskõlas eelarvega. Arengukava koostamisel osales lasteaia personal ja lasteaia hoolekogu. Vaadati üle lasteaia põhiväärtused, missioon ja visioon. Uuendati visiooni. Lasteasutuse tegevuskava Lasteasutuse tegevuskava täitmist hindab juhtkond. Tulenevalt arengukavast, sisehindamise tulemustest ning Õpetajad hindavad rühma tegevuskava ja õppeaasta eesmärkide arvestades linna ja riigi prioriteete, koostatakse lasteasutuse täitmist õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimisel. Õppeaasta tegevuskava, kus igaks õppeaastaks püstitatakse lähtuvalt tulemustele antakse hinnang pedagoogilise nõukogu koosolekul arengukavast eesmärgid. õppeaasta lõpus. Samuti tutvustatakse tulemusi hoolekogule Infosüsteemide haldamine (SAP, EHIS, elasteaed.eu, õppeaasta lõpus. alates ELIIS (e-lasteaed) infosüsteem, EKIS, Õppe- ja kasvatustegevuse analüüsist lähtuvalt tuuakse välja e-arvekeskus, jt) tugevused ja parendustegevused, mis on aluseks järgmise õppeaasta eesmärkide kavandamisel. Infosüsteemide tulemuslik toimimine on juhtkonna poolt tagatud. Sisehindamissüsteem Sisehindamine toimub õppe- ja kasvatustegevuse ja juhtimise Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada tulemuslikkuse hindamisel. Sisehindamise läbiviimise kord on laste arengut toetavad tingimused ja lasteasutuse järjepidev kinnitatud Tallinna Lasteaia Pääsusilm direktori areng, selgitades välja lasteasutuse tugevused ning käskkirjaga nr 1-1/20. parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse lasteaia Hindamisest võtavad osa lapsed, lapsevanemad ja personal. arengukava. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse Igal õppeaastal läbi rahulolu küsitluste, eneseanalüüside, lasteasutuse sisehindamisel õppe- ja kasvatustegevust ja arenguvestluste, õppe- ja kasvatustegevuse analüüside ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust. tegevuskava kokkuvõtete. Hindamistulemusi arvestatakse uue Sisehindamissüsteem toimib sisekontrolli ja enesehindamise arengukava koostamisel. kaudu. Sisehindamise käigus toimunud analüüsi põhjal on Lasteaia sisehindamise aruanne on kinnitatud järgmiselt: Lasteaia rühmad on välja toodud tugevused ja parendustegevused. 2. juuni 2015 direktori käskkirjaga nr 1-1/07 ( ) komplekteeritud. 9 Arengukava on lasteasutuse tegevuskava koostamise aluseks. Arengukava tegevuskava on kooskõlas eelarvega. Arengukava on lasteaia kodulehel. Eesmärkide püstitamisel on võetud aluseks arengukava eesmärgid ja sisehindamise tulemused ning on lähtutud riigi ning Tallinna Haridusameti õppeaasta prioriteetidest ja eesmärkidest. Sisehindamine toetab lasteaia juhtimist. Sisehindamise tulemused on aluseks uue arengukava eesmärkide püstitamisel. Personal ja lapsevanemad on kaasatud sisehindamisse ja mõistavad sisehindamise vajalikkust.

10 Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse lasteasutuse hoolekoguga ja lasteasutuse pidajaga ning aruande kinnitab lasteasutuse direktor. Sisehindamise aruanne koostatakse üks kord kolme õppeaasta jooksul. Sisehindamise kord vaadatakse üle igal õppeaastal. Komplekteerimine Komplekteerimine on paindlik ja järjepidev. Lasteaia rühmad on komplekteeritud optimaalse laste arvuga. Lasteaia järjekorras olevatele lastele ja vanematele korraldatakse lasteaeda tutvustavaid tegevusi lasteaia lahtiste uste nädalal. Eestvedamine ja strateegiline juhtimine: tugevused 25. mai 2016 direktori käskkirjaga nr 1-1/07 ( ) 5. juuni 2017 direktori käskkirjaga nr 1-1/04 ( ) Komplekteerimisel vaadatakse üle laste arenguks vajalikud tingimused rühmas, tehakse koostööd lastevanematega. Lasteaia lahtiste uste nädalal toimub järjekorras olevate laste vanematele lasteaia tutvustamine. Igal õppeaastal vaadatakse koostöös hoolekoguga üle laste arv rühmades. Kord aastas. Tallinna Haridusameti Haridusandmekogu annab hea ülevaate järjekorras olevatest lastest. Lapsevanematel on võimalik last lasteaia järjekorda lisada elektroonilises keskkonnas või saates avalduse e-posti teel. Lasteaia rühmad on optimaalselt komplekteeritud. Juhtkonna eestvedamisel toimub lasteaia põhiväärtuste, missiooni ja visiooni rakendamine ja arendamine kaasates personali ja lapsevanemaid. Juhtkond toetab infosüsteemi tulemuslikku toimimist keskkondade haldamisel (SAP, EHIS, ELIIS, EKIS). Lasteaia personal on aktiivselt kaasatud arendustegevusse ja juhtimisprotsessi töörühmade kaudu. Juhtkond osaleb aktiivselt hariduselu edendamises ja alushariduse valdkonna arendamisel ning on eeskujuks lasteaia personalile. Juhtkonna eestvedamisel toimuvad tööalased sisekoolitused, mis toetavad personali arengut. Huvigrupid on kaasatud lasteaia arengukava ja tegevuskava koostamisel ja ülevaatamisel. Sisehindamine on järjepidev, toetab lasteaia juhtimist. Komplekteerimine on paindlik, tagatud on rühmade optimaalne täituvus. Eestvedamine ja strateegiline juhtimine: parendused Motiveerida personali osalema väärtusarenduse alases tegevuses. Innustada personali osalema aktiivselt juhtimisprotsessis. 10

11 2 PERSONALI JUHTIMINE 2.1 Personalivajaduse hindamine, värbamine Planeerimine ja tegevus Hindamine ja korrigeerimine Tegevuste mõju Personali planeerimine Personali planeerimisel lähtutakse lasteaia arengukava eesmärkidest, et toetada lasteaia õppekava täitmist ja tulemuslikku tegevust. Struktuur ja koosseis vaadatakse üle kord aastas, vajadusel sagedamini. Personali koosseisunimestik on kinnitatud direktori käskkirjaga 17. juuli 2017 nr 3-1/14. 46,25 ametikohta, sellest 27 ametikohta on pedagoogidel, 1,25 kohta logopeed, 15 ametikohta õpetaja abi, 1,0 ametikohta direktori asetäitja majanduse alal, 1,0 ametikohta sekretär-asjaajaja, 1,0 ametikohta koristaja. Personalistrateegiat toetavad töökorralduse reeglid ja töötasujuhend ning teised personalivaldkonna dokumendid, mida tutvustatakse töötajale tööle asumisel ning need on töötajatele kättesaadavad lasteaia sisevõrgus ja stendil. Iga töötajaga sõlmitakse tööleping ja tutvustatakse ametijuhendit. Personali tegevuse korraldamiseks on personali- ja puhkuse käskkirjad. Ametikohtade vajalikkuse hindamisel lähtutakse lasteaia eesmärkidest, optimeerimine toimub vastavalt vajadusele. Pedagoogiline personal vastab kvalifikatsiooninõuetele. Personali arenguvestlused kord aastas, kus vaadatakse üle töötaja ametijuhend. Lasteaia töökorralduse reeglid vaadatakse kord aastas lasteaia arendustegevuse töörühma poolt üle ja kooskõlastatakse personaliga. Personalile tutvustatakse töökorralduse reegleid igal aastal üldkoosolekul, need on kättesaadavad lasteaia sisevõrgus ja stendil. Tallinna Lasteaia Pääsusilm pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord on uuendatud ja kinnitatud lasteaia hoolekogu poolt protokoll nr 5 otsus 1.1. Kui puuduva pedagoogi ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele vastavat pedagoogi, sõlmitakse tähtajaline tööleping tähtajaga kuni üks aasta isikuga, kellel on vähemalt keskharidus. Töölepingud on uuendatud,vajadusel on koostatud töölepingu tingimuste muutmine. Personali koosseis on optimaalne, võimaldab õppekava täitmist. Aktiivsel õppe- ja kasvatustegevuse ajal on rühmas kolm töötajat. Pedagoogiline personal vastab kvalifikatsiooninõuetele, mille tulemus on kvaliteetne õppe- ja kasvatustegevus. Personali värbamine Lasteaia arendustegevuse töörühma poolt välja töötatud põhiväärtustest lähtuv personali värbamise ja valiku kord. Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutus avaldatakse erinevaid kanaleid kasutades ( lasteaia kodulehel, ajalehes jne). Kandidaadi valimisel on olulised tema väärtushinnangud ja hoiakud ning Arenguvestlused, personali rahulolu küsitlused, pedagoogilise praktika tagasiside Välja töötatud lasteaia põhiväärtustest lähtuv personali värbamise ja valiku kord vaadatakse aastas korra üle ja lähtuvalt lasteaia eesmärkidest korrigeeritakse. 11 Pedagoogiline personal vastab kvalifikatsiooninõuetele.

12 pedagoogidel kvalifikatsiooninõuded. Pedagoogilise personali värbamist toetab koostöö Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogi eriala õppejõudude ja üliõpilastega, lasteaed on üliõpilastele praktika asutuseks. 2.2 Personali kaasamine ja toetamine Planeerimine ja tegevus Hindamine ja korrigeerimine Tegevuste mõju Töörühmades osalemine Töötajad osalevad lasteaia arendustegevuses töörühmade kaudu. Igal töörühmal on valitud töörühmajuht, kes annab oma töörühma tegevusest tagasisidet pedagoogilise nõukogu koosolekul. Osalemine konkurssidel ja esinemine üritustel Toetatakse pedagoogide aktiivset osalemist linnaosa ja ülelinnalistel ning vabariiklikel konkurssidel. Mentorluse rakendamine Mentorluse rakendamine algajatele pedagoogidele. Personali turvalisus Lasteaia põhiväärtus on turvalisus- väärtustame emotsionaalselt ja sotsiaalselt head ja ohutut keskkonda ning vaimset ja füüsilist tervist. Personalile on loodud töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele vastavad töötingimused. Personali töötingimuste ja töökeskkonna parendamisega tegeletakse süsteemselt. Regulaarselt viiakse läbi töökeskkonna riskianalüüsi, uutele töötajatele tutvustatakse tööohutusjuhendit. Personal on koolitatud tegevuseks hädaolukorras. Personalile on korraldatud tööalane sisekoolitus Enesemotiveerimise kunst, Mitterahaline motiveerimine, Grupi arengu püramiid, Väärtuspõhine juhtimine, Toimiv meeskond. Pedagoogilise nõukogu koosolekul kord aastas. Uute töötajate kaasamine töörühmadesse. Arenguvestlusel, enesehindamisel kord aastas Motiveerida pedagooge ja toetada nende aktiivsust haridusürituste korraldamisel ning konverentsidel esinemisel. Arenguvestlusel, enesehindamisele kord aastas Uute töötajate toetamise kord vaadatakse üle lasteaia arendustegevuse töörühma poolt. Algajale õpetajale määratakse mentor. Arenguvestlusel, enesehindamisel, töökeskkonna riskianalüüs Personaliprojekt Väärtused. Vigastuste ennetamise ja turvalisuse edendamine. Riskianalüüsi juhendi koostamine, kinnitatud käskkirjaga nr 1-1/28. Koostatud turvalisuse tegevuskava , direktori käskkiri nr 1-1/33. Personalile on korraldatud igal õppeaastal tuleohutusalane koolitus ja evakuatsiooniõppus. Töörühmade tegevuse kokkuvõte õppeaasta lõpus pedagoogilise nõukogu koosolekul. Osalemine konkurssidel ja esinemine haridusüritustel vt 7.1 Motiveeritud töötajate rakendamine uute töötajate toetajana. Töökeskkonna turvalisus on suurenenud. Personali teadlikkus on tõusnud ja koolitusel on omandatud vajalikud oskused. 12

13 2.3 Personali arendamine Planeerimine ja tegevus Hindamine ja korrigeerimine Tegevuste mõju Koolitussüsteem Lasteaial on personali arendus- ja koolitusstrateegia, mis lähtub arengukavast ja töötaja koolitusvajadusest. Koolitusplaan koostatakse lasteaia arengukava tegevuskavas kolmeks aastaks. Töötajaga arutatakse koolituse vajadust kord aastas arenguvestlusel, mille aluseks on töötaja poolt koostatud enesehindamine. Koolitusplaan on arengukava tegevuskavas, lasteasutuse tegevuskava sisaldab töötajatele vajalikke koolitusi õppekava täitmiseks. Töötajate koolitamisel arvestatakse arenguvestlustel esitatud soove. Sisekoolitused lähtuvad õppeaasta eesmärkidest ja Täiendkoolitus vt 7.2 Atesteerimine Juhtkond toetab õpetaja professionaalset arengut. 2.4 Personali hindamine ja motiveerimine vajadusest toetada töötajate professionaalset arengut. Kord aastas arenguvestlusel. Juhtkond innustab ja toetab pedagoogide arengut ja karjäärivõimalusi. Personali saavutused vt 7.1 Planeerimine ja tegevus Hindamine ja korrigeerimine Tegevuste mõju Personali enesehindamine Töötajad teevad üks kord aastas kirjaliku eneseanalüüsi. Sisekontrolli läbiviimine Juhtkonna poolt viiakse läbi lasteaia tegevuskavas kavandatud sisekontroll. Sisekontrolli käigus toimub õppeja kasvatustegevuse alase dokumentatsiooni kontroll, õppeja kasvatustegevuste vaatlus õppealajuhataja poolt. Arenguvestluste läbiviimine Arenguvestlused töötajatega viiakse läbi kord aastas. Arenguvestlusel antakse töötajale tagasisidet tema töö tulemuslikkuse kohta. Kord aastas. Arenguvestluse läbiviimise kord lisa 1 ja lisa 2 on kinnitatud 16. jaanuar 2017 direktori käskkirjaga nr 3-1/02. Eneseanalüüsi tulemusi arutatakse töötajaga arenguvestlusel. Tulemusi kasutatakse edasise töö kavandamisel. Kaks korda aastas. Sisekontroll annab ülevaate töötajate õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisest ja õigusaktidest lähtuvalt dokumentatsiooni täitmisest. Kord aastas. Arenguvestluse läbiviimise kord on kinnitatud 16. jaanuar 2017 direktori käskkirjaga nr 3-1/02. Tulemusi analüüsitakse ja kasutatakse edasise töö kavandamisel juhtkonna poolt - ettepanekud juhtkonnale, töökorraldusele, koolitustele. Eneseanalüüsi põhjal kavandatakse parendustegevusi ning jälgitakse nende elluviimist. Sisekontrolli tulemusel on tagatud nõuetekohane tööülesannete täitmine. Töötajatele on antud suulist tagasisidet ja tunnustatud tehtud töö eest. 13

14 Motivatsiooni- ja tunnustamissüsteemi rakendamine ja arendamine Arendustegevuse töörühmaga on välja töötatud motiveerimis- ja tunnustamissüsteem, mida vaadatakse üle ja vajadusel uuendatakse. Motiveerimise võimaluste all on välja toodud mittemateriaalsed töötajate tunnustamise võimalused sh valimine õppeaasta tiitlile Märka kolleegi! Lastevanematele üleskutse Kiida õpetajat ja õpetaja abi! Personali juhtimine: tugevused Personali juhtimine: parendused Kord aastas. Personali motivatsiooni- ja tunnustamissüsteem on kinnitatud 2. veebruar 2016 direktori käskkirjaga nr 1-1/5. Töötajate motiveerimis- ja tunnustamissüsteemi korrigeerimisel lähtutakse personali rahulolu küsitluse tulemuste analüüsist, sisehindamise tulemustest ja eelarveliste vahendite võimalustest. Suusõnaline tunnustamine, kiitus töötajate meililistis. Märka kolleegi tiitlite hääletamisel on suurenenud töötajate aktiivsus. Personal osaleb lasteaia arendustegevuses. Pedagoogilise personali professionaalset arengut toetab töötajate parima pedagoogilise kogemuse jagamist. Personali arengut toetab regulaarne enesehindamine ja juhtkonna poolt antud tagasiside arenguvestlusel. Algajat pedagoogi toetab motiveeritud mentor. Personali motivatsiooni- ja tunnustussüsteem toetab võimalusi osalemiseks konverentsidel ja seminaridel. Personali koostööd toetab kolleegi märkamine ja valimine õppeaasta tiitlile Märka kolleegi. Toetatud on personali tööalast arengut läbi sisekoolituste, mis aitavad kaasa õppe- ja kasvatustegevuse kvaliteedi tõstmisele. Juhtkonna eestvedamisel on koostöös personaliga koostatud igal õppeaastal Lasteaia aastaraamat, kus on kajastatud tähtsamad tegevused ja meeldejäävamad sündmused. Pedagoogiline personal koostab projektiraamatu, kus tutvustab õppeaastal läbiviidud projektõppe tegevusi rühmas. Toetada parima pedagoogilise kogemuse jagamist vabariiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. 3 KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA 3.1 Koostöö kavandamine ja huvigruppide kaasamine Planeerimine ja tegevus Hindamine ja korrigeerimine Tegevuste mõju Koostöö kavandamine Tulenevalt lasteaia missioonist, visioonist ja põhiväärtustest on lasteaia koostöö huvigruppidega väga oluline. Arengukava eesmärkidest ja prioriteetidest lähtuvalt algatatakse ja osaletakse koostööprojektides. Kord aastas. Huvigruppidele on info lasteaia koduleheküljel. Lasteaed on avatud külalistele, toimub parima kogemuse jagamine alushariduse aineühenduse kaudu. Lapsevanemate kaasamine Lastevanemad on kaasatud õppe- ja kasvatusprotsessi, Kord aastas. Lastevanemad osalevad aktiivselt lasteaia üritustel (lastepeod, spordiüritused, koristustalgud). Lastevanematele info 14 Väga hea koostöö huvigruppidega, lasteaia hea maine. Koostöö rühma lastevanematega on

15 kasvukeskkonna täiustamisse ja korrastamisse. Koostöö hoolekoguga Lasteaias on aktiivne ja koostööle orienteeritud hoolekogu. Hoolekogu koosneb 14 liikmest (12 rühma lastevanemate esindajad, õpetajate ja linnaosavalitsuse esindaja). Hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis. Hoolekogu esindaja osaleb lasteaia konkursi- ja atesteerimiskomisjonis. Koostöö teiste lasteaedadega Haabersti lasteaedadel toimub igal õppeaastal mitmeid ühiseid spordiüritusi, luulekonkurss Eesti keele kaunis kõla, esmaabivõistlus Hea Inimese Gala ja laulupäev Väike laululind, aastast teatrifestival Haabersti lasteaedadele. Koostöö koolidega Hea koostöö on Järveotsa Gümnaasiumiga. Aastatega on välja kujunenud mitmed traditsioonilised üritused. Kooliõpetajad külastavad vanema rühma lastevanemate koosolekut õppeaasta alguses. Esimese klassi õpilased on külas lahtiste uste nädalal. Koolieelikud tutvuvad kooliga. Koostöö teiste organisatsioonidega Koostöö Tallinna Haridusametiga, Haabersti Linnaosa Valitsusega, teiste haridusasutustega Eestis ja välismaal on kavandatud arengukavas ja lasteasutuse tegevuskavas. Koostöö kõrgkoolidega Hea koostöö Tallinna Ülikooli alushariduse pedagoogi eriala õppejõududega ja üliõpilastega. Oleme praktika lasteaiaks alushariduse pedagoogi eriala üliõpilastele. edastamiseks on loodud rühmades meililistid, Eliis (e-lasteaed) infosüsteem, kasutusel on rühma telefon. Kord aastas. Hoolekogu liikmete vaheliseks infovahetamiseks on toimiv meililist. Hoolekogu koosolekud toimuvad ajakava alusel, hoolekogu liikmed osalevad hoolekogu pädevuses olevate otsuste tegemisel. Hoolekogu töö korraldamiseks on välja töötatud hoolekogu töökord. Kord aastas. Koostööd teevad lasteaedade juhid ja pedagoogilisi kogemusi vahetavad õppealajuhatajad. Hea koostöö on Haabersti liikumis ja muusikaõpetajate vahel. Kord aastas. Toimunud on ümarlaud õpetajatele teemal Koolivalmidus Järveotsa Gümnaasiumis. Kord aastas. Väga hea koostöö Haabersti Linnaosa Valitsusega. Hea koostöö Lastekaitse Liiduga Kiusamisest vabaks! metoodika tutvustamisel. Kord aastas. Ülikooli õppejõud on teinud koolitusi õpetajatele ja lastevanematele. Pedagoogid on juhendanud regulaarselt Tallinna Ülikooli praktikante aastal läbisid kaks õpetajat koolituse Õppe- ja kasvatustegevuste kavandamine ja analüüs koolieelses lasteasutuses õpetajakoolituse praktika raames. 15 laienenud. Hoolekogu, lastevanemate jt huvigruppide aktiivsus vt 8.1 Väga hea koostöö hoolekoguga. Hoolekogu, lastevanemate jt huvigruppide aktiivsus vt 8.1 Väga hea koostöö Haabersti lasteaedade vahel laste ürituste ja ühistegevuste korraldamisel. Koostöö Järveotsa Gümnaasiumi I kooliastme õpetajatega on laienenud. Väga hea koostöö, lasteaia hea maine. Väga hea koostöö. Praktika juhendajad on motiveeritud üliõpilaste praktikat juhendama. Rahvusvaheline koostöö Kord aastas. Projekti Väärtuskasvatus lasteaias käigus toimusid Teadmised koostööst ja

16 2016. aastal algatasime projekti Väärtuskasvatus lasteaias raames koostöö Helsingi kakskeelse (eestisoome) Anni lasteaiaga aastal oli projekti teema Lapse arengu hindamine ja arenguvestlus lapsevanemaga Koostööprojekt Eesti keel meid ühendab! Stockholmi Eesti lasteaiaga toimus aastal Osalemine projektides 2015/2016. õppeaastal viisime läbi KIK-i poolt rahastatud projekti "Linnalapsed metsaga sõbraks" aastal viisime läbi KIK-i poolt rahastatud projekti Loodus meie ümber. Lahtiste uste nädal Lasteaia lahtiste uste nädal on traditsiooniliselt märtsi alguses, kui tähistame lasteaia sünnipäeva. Sellele on oodatud lapsevanemad, alushariduse aineühenduse liikmed, kolleegid teistest haridusasutustest, järjekorras olevad lapsed ja nende vanemad. Korraldatud tänuüritus koostööpartneritele. Rahulolu-uuringute läbiviimine Rahulolu küsitluste läbiviimine huvigruppidele toimub igal aastal maikuus, tagasisidestamine lastevanematele ja personalile koosolekutel. koostööpäevad nii Helsingis kui Tallinnas. Õpetajad jagasid väärtustealase töö parimat kogemust viies läbi õppe- ja kasvatustegevusi. Projekti Lapse arengu hindamine ja arenguvestlus lapsevanemaga käigus külastasid Anni lasteaia õpetajad kahel korral meie lasteaeda. Kogumusi lapse arengu hindamisest, arenguvestluse läbiviimisest jagasid lasteaia õpetajad. Õpetajad külastasid kahel korral Stockholmi Eesti lasteaeda, jagasid parimat pedagoogilist kogemust õppe- ja kasvatustegevuses muusika, teatri ja legorobootika valdkonnas. Kord aastas. Teha projekti Kiusamisest vaba lasteaed ja kool alast koostööd ja vahetada kogemusi Haabersti lasteaedade ja Õismäe Gümnaasiumi õpetajatega. Kord aastas. Toimub kogemuste jagamine pedagoogidele teistest haridusasutustest, lasteaeda ja rühmi tutvustav infotund ja kontsert tulevastele lasteaialastele ja nende vanematele, kohtumine koolilastega ja naaberlasteaedade kolleegidega. Tänuüritusele kutsutakse aktiivsed lapsevanemad ja koostööpartnerid. Kord aastas. Rahulolu tagasisidet tutvustatakse kõikidele huvigruppidele, esitatud on kolme aasta võrdlus. kogemuste vahetamine teiste riikide õpetajatega. Projektides laienenud koostöö ja kogemuste jagamine. Tulemused on esitatud sisehindamise aruandes Lasteaia tutvustamine linnaosa ja linna tasandil. Maine kujundamine. Laste rahulolu 6.5 Personali rahulolu tulemused vt 7.3 Lastevanemate rahulolu vt

17 Koostöö huvigruppidega tugevused Koostöö huvigruppidega parendused Lasteaial on väga hea koostöö erinevate koostööpartneritega: Tallinna Haridusamet, Haabersti Linnaosa Valitsus, Tallina Ülikool, Haabersti piirkonna lasteasutused, Järveotsa Gümnaasium. Lasteaia hoolekogu on aktiivne, kaasatud lasteaia arendustegevusse. Koostöös Haabersti lasteasutustega on korraldatud ja läbiviidud üritused ja tegevused lastele. Personal ja lapsevanemad on kaasatud projektidesse ja heategevusprogrammi Märka ja aita tegevustesse. Lasteaia lahtuste uste nädalal on tutvustatud lasteaia õppe- ja kasvatustegevusi ja jagatud parimaid pedagoogilisi praktikaid. Korraldada huvigruppidega temaatilisi vestlusringe ja koolitusi. Süvendada koostööd teiste haridusasutustega vabariiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. 4 RESSURSSIDE JUHTIMINE 4.1 Eelarve koostamine ja täitmine Planeerimine ja tegevus Hindamine ja korrigeerimine Tegevuste mõju Eelarve koostamine ja täitmine Eelarve koostamisel on võetud aluseks lasteaia arengukava ja õppekava. Nimetatud dokumentidest lähtuvalt on planeeritud tööjõukulu ja majandamiskulu. Eelarve on tutvustatud personalile ja hoolekogule. Eelarve projekt on kooskõlastatud hoolekogu esimehe poolt. Remont ja inventari soetamine on planeeritud arengukavas kolmeks aastaks ja õppeaasta tegevuskavas õppeaastaks. Omatulu (ruumide rent, projektid) on planeeritud ja kasutatud Ruumide rentimine Lasteaed rendib välja lasteaia ruume, saali ja spordisaali laste huvitegevuste läbiviimiseks. Huvitegevuse läbiviijatega on sõlmitud rendilepingud. eesmärgistatult. Kord aastas õppeaasta alguses lepitakse huvitegevuse läbiviijatega kokku ajakava ja vormistatakse lepingu lisana. Lasteaed võimaldab lastevanemate tasu eest huvitegevusi, ruumide kasutamine on optimeeritud. 17 Eelarve toetab arengukava ja õppekava täitmist. Eelarve täitmisega on tagatud ressursside eesmärgipärane kasutamine. Huvitegevusest kokkuvõte vt Õpi- ja töökeskkond Planeerimine ja tegevus Hindamine ja korrigeerimine Tegevuste mõju Mängu- ja õppevahendite hankimine Mängu- ja õppevahendid hangitakse lähtuvalt õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidest, arvestades laste soove ja lastevanemate ettepanekuid. Õppevahendid tellitakse õppeaasta alguses arvestades rühma vajadusi, vahendeid hangitakse juurde jooksvalt aasta lõpus kõigile rühmadele arendavad lauamängud, konstruktorid. Naerusuu ja Poku rühmale LEGO education klotsid ja LEGO WeDo tarkvara aastal Tallinna Kaasajastatud õppe- ja mänguvahendid ning laiendatud võimalus kasutada IKT vahendeid.

18 Õpi- ja töökeskkonna arendamine Lähtuvalt arengukavas planeeritud eesmärkidest toimub materiaal-tehnilise baasi arendamine ja õueala heakord. Arengukavas planeeritu võetakse aluseks lasteasutuse tegevuskava ja eelarve koostamisel. Turvalisuse tagamine Ruumide vastavus tervisekaitse nõuetele. Igal aastal riskianalüüsi läbiviimine rühma meeskonna, vanema rühma laste, juhtkonna poolt. Säästlik majandamine Hinnata ja analüüsida säästliku majandamise ja keskkonnahoiu alast tegevust. Teenuste ostmine Teenuste ostmiseks on Tallinna Linnavalitsususe ja haridusameti ühishanked ning lasteaia poolt korraldatud hanked. Haridusameti poolt Bee-Bot põrandarobotid ja põrandamatid aasta lõpus Magformers magnetkonstruktorid aastal Bee-Bot ja Blue- Bot põrandarobotid kõigile aiarühmadele ja kolmele sõimerühmale, Ozobot robotid kõigile aiarühmadele, LEGO Education WeDo 2.0 klotsid, LEGO Education STEAM Park klotsid kuuele rühmale. Toimub pidev ülevaatus, kord aastas kokkuvõte tegevuskavas. Lastele on loodud arendav, eakohane ja turvaline kasvukeskkond aastal paigaldatud tasakaalu- ja ronimisvahendid, kahekohaline kiik, rollimänguvahed buss, võrkpüramiid, kahe rühma õuealale on paigaldatud tahvlid aastal hangiti kolme rühma interaktiivsed tahvlid (Poku, Sipsik, Mõmmi) aastal hangiti kolme rühma interaktiivsed tahvlid (Lepatriinu, Ritsikad, Mesimumm). Remonditi aastal Tibu rühm; aastal Ritsikate ja Sipsiku rühm; aastal Lepatriinu, Poku ja Krõlli rühm, juhtkonna kabinetid. Riskianalüüs vaadatakse üle kord aastas. Rühmades viiakse läbi riskianalüüs ja juhtkonna poolt koostatakse tegevuskava turvalisuse tagamiseks sise- ja väliskeskkonnas aastal hangiti liivakastidele katted. Riskianalüüsi kokkuvõtet ja tegevuskava tutvustatakse pedagoogilise nõukogu koosolekul ja hoolekogus. Tegevuskava kokkuvõte kord aastas. Kommunaalkulude osas tehakse igakuine analüüs. Kokkuvõte teenuste ostmisest on tegevuskavas. Planeeritakse ja peetakse arvestust majandamiskulude üle, jälgitakse lepingute täitmist. Turvaline õpi- ja töökeskkond. vt.9.3. Personali teadlikkus turvalisuse toetamiseks on tõusnud. Säästlik majandamine ja keskkonnahoiu alane tegevus on järjepidev. Eelarveliste vahendite optimeeritud kasutamine. 18

19 Keskkonnahoid Keskkonnahoiu alane tegevus kavandada rühma tegevuskavas. Kokkuvõte kord aastas on rühma tegevuskavas. Rühmades toimub prügi sorteerimine. Personalil, lastel ja lastevanematel on suurenenud keskkonnateadlikkus. 4.3 Inforessursside juhtimine, infovahetuse süsteemi arendamine, IKT rakendamine, andmebaasid Planeerimine ja tegevus Hindamine ja korrigeerimine Tegevuste mõju Infovahetuse süsteemi arendamine Loodud huvigruppidele võimalus informatsiooni vabaks ja kiireks kättesaamiseks meililisti teel. Meililist töötajatele, hoolekogule, rühmade meililistid. ELIIS (e-lasteaed) infosüsteem. Kokkuvõte infovahetusest on lasteasutuse tegevuskavas. Info edastamine töötajatele toimub meililisti ja ELIIS (elasteaed) infosüsteemi kaudu aastast toimub info vahetamine lastevanematega lisaks ELIIS (e-lasteaed) infosüsteemi kaudu. Informeeritud personal ja huvigrupid. IKT rakendamine 2015/2016. õppeaastast on nädalakava ja rühma õppe- ja kasvatustegevuse päeviku täitmine elektrooniliselt elasteaed.eu keskkonnas aastast kasutusel ELIIS (elasteaed) infosüsteem. Kokkuvõte IKT rakendamisest on lasteasutuse tegevuskavas. Toimunud on sisekoolitused ja individuaalsed juhendamised IKT vahendite kasutamiseks. Interaktiivsed tahvlid on kaheksas rühmas, kasutusel on 12 tahvelarvutit. Infoliikumine meililistide kaudu ja dokumenteerimine on ühisvõrgus on väga hea. Infovahetus elasteaed.eu kaudu on väga vajalik. Laste kohalemärkimine elasteaias on lihtne ja üleminek sellele oli sujuv aastast ELIIS (e-lasteaed) infosüsteem võimaldab infot edastada ning õppe- ja kasvatustegevuse alaseid dokumente, lasteaia ühisüritusi tutvustada. 19

20 Ressursside juhtimine tugevused Ressursside juhtimineparendused Eelarve toetab arengukava ja õppekava täitmist. Eelarve täitmisega on tagatud ressursside eesmärgipärane kasutamine. Eelarve projekt kooskõlastatakse hoolekoguga. Klientidele väljastatud müügiarvete õigeaegne tasumine tagab omatulu täitmise. Lisavahendite hankimiseks suurendatakse omatulu. Eelarvesse on planeeritud eelarvelised vahendid ruumide renditulust ja projekti toetused. Lasteaia õueala on täiendatud uute mänguvahenditega. Lasteaias on kaasaegsed IKT vahendid, kaheksas lasteaiarühmas interaktiivsed tahvlid, robootika vahendid, rühmades mobiiltelefonid. Lasteaias on toimiv infovahetussüsteem ja informatiivne kodulehekülg. Kõikidel rühmadel on kasutada digikaamerad, millega dokumenteeritakse õppe- ja kasvatusprotsessi. Toimib elektrooniline dokumendihaldus ja infovahetus. Arendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alaste võimaluste kasutamist. 5 ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS 5.1 Lapse areng Planeerimine ja tegevus Hindamine ja korrigeerimine Tegevuste mõju Lapse areng Lapse arengu jälgimine, hindamine ja vanemale tagasiside andmine toimub vastavalt lasteaia õppekavale. Õpetajate poolt koostatakse lapse arengumapp, täidetakse lapse arengu hindamise tabel ja kirjeldatakse lapse arengut kaks korda õppeaastas. Lapse arengust antakse lapsevanematele tagasiside arenguvestlusel. Koos lapsevanemaga tehakse kokkuvõte arenguvestlusest, mis dokumenteeritakse. Õppekava on uuendatud aastal. Lapse arengu hindamine on õppekava arenduse töörühma poolt üle vaadatud. Kokkuvõte laste arengust rühma õppeaasta analüüsis. Koolivalmiduse hindamine Koolivalmiduse hindamine toimub lasteaia õppekava alusel. Õpetajad koostavad igale kooliminevale lapsele koolivalmiduskaardi vastavalt lasteaia õppekava ainevaldkondade eeldatavatele tulemustele. Kokkuvõte koolivalmidusest on rühma õppe- ja kasvatustegevuse analüüsis. Õpetajad teevad kokkuvõtte lapse arengu hindamisest, koostavad koolivalmiduskaardi ja tutvustavad seda lapsevanematele. Koolivalmidus on analüüsitud õpetajate ja logopeedi poolt. 20 Arvestatakse lapse individuaalse arenguga koostöös lapsevanematega. Õppe- ja kasvatustegevuse tulemusel on 6 7aastase lapse arengu eeldatavad tulemused saavutatud.

21 Tugiteenused Lasteaias töötab kaks logopeedi, kes tegelevad individuaalselt lastega, kes vajavad kõneravi. Logopeedilist abi osutatakse 100% kõigile abivajajatele, lisaks konsulteeritakse ja suunatakse lapsi vajadusel erispetsialistide juurde ja venekeelse logopeedi juurde. Laste ja lastevanemate nõustamine Lasteaia õppekava on aluseks õpetajatele laste arengu jälgimisel ja hindamisel ning perede nõustamisel õppe- ja kasvatusküsimustes. Lastevanematele on toimunud vestlusringid järgmistel teemadel: aastal Lapse areng 1,5-3. Erivajadusega laps Erivajadustega lastega tegelevad õpetajad individuaalselt. Erivajadustega laste arengu toetamiseks toimub õpetajate ja logopeedide koostöö. Lastel on võimalus osaleda erinevates huvitegevustes, mis toetab nende arengut. Lasteaia logopeedid kontrollivad laste kõne arengut kõigis lasteaia vanuserühmades. Logopeedid nõustavad õpetajaid ja lapsevanemaid, teevad koostööd õpetajatega lapsele individuaalse arenduskava koostamisel. Logopeediline abi on osutatud. Logopeedilisest tööst lastega on kokkuvõte logopeedi aruandes. Kokkuvõte laste ja lastevanemate nõustamisest on lasteasutuse tegevuskavas. Laiendada lastevanemate nõustamist vestlusringide kaudu. Kokkuvõte on rühma õppe- ja kasvatustegevuse analüüsis. Individuaalset tööd tehakse lastega, kelle areng ei ole eakohane või laps on andekas mõnes valdkonnas. Arvestatakse laste erivajadusi õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel. Andekate laste arendamiseks leida erinevaid tegevusi. Individuaalset või grupitööd teevad õpetajad muukeelsete lastega, et areneks nende eesti keele oskus. 21 Lapse kõne areng on toetatud. Lapsevanemad on nõustatud õppe- ja kasvatusküsimustes. Lapse arengut on toetatud ja arvestatud individuaalseid iseärasusi. 5.2 Õppekava Planeerimine ja tegevus Hindamine ja korrigeerimine Tegevuste mõju Lasteaia õppekava Lasteaia õppekava on aluseks rühma aasta tegevuskava koostamisel, õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel, laste arengu jälgimisel ja hindamisel, töös erivajadustega lastega ning koostöös lapsevanematega ja nende nõustamisel õppe- ja kasvatusküsimustes. Kokkuvõte õppeakava arendusest on lasteasutuse tegevuskavas. Õppekava arendamiseks on loodud õppekava arenduse töörühm. Õppekava on uuendatud aastal. Rühmade tegevuskavad Lasteaia õppekava on aluseks õpetajatele rühma aasta tegevuskava koostamisel. Õppekavas on fikseeritud tegevuskava koostamise põhimõtted. Tegevuskava kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga õppeaasta alguses. Tegevuskava koostatakse arvestades lastevanemate ettepanekuid ja laste soove. Tegevuskava täitmisest tehakse kokkuvõte lastevanemate koosolekul maikuus. Tegevuskava kokkuvõte on õpetajate poolt koostatud õppe- ja kasvatustegevuse analüüsis. Õppe- ja kasvatustegevuse kvaliteet. Lapsevanemad on kaasatud õppe- ja kasvatusprotsessi. Rühma õppe- ja kasvatustegevus on kavandatud õppeaastaks tegevuskava alusel.

22 Individuaalse arenduskava koostamine ja rakendamine Vajadusel koostatakse lapsele koostöös õpetajate, logopeedi ja lapsevanematega individuaalne arenduskava. Individuaalse arenduskava koostamise põhimõtted ja kord on fikseeritud lasteaia õppekavas. 5.3 Õppekorraldus ja meetodid Individuaalse arenduskava koostamisest ja rakendamisest ülevaade on lasteasutuse tegevuskavas. Individuaalse arenduskava on koostatud koolipikendust saanud lastele ja haridusliku erivajadusega lastele. Lapse areng on toetatud arvestades lapse individuaalseid vajadusi. Planeerimine ja tegevus Hindamine ja korrigeerimine Tegevuste mõju Õuesõpe Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuses on rakendatud õuesõpe. Õuesõppe tegevused kavandatakse nädalakavas. Projektõpe Õppe- ja kasvatustegevuses rakendatakse laste huvidest lähtuvat projektõpet. 2015/2016. õppeaastal toimusid avastusõppe projekti "Linnalapsed metsaga sõbraks tegevused ja õppekäigud looduskeskustesse. Projekt toetas keskkonnahoiu alast tegevust lasteaias. Projekti rahastas KIK aastal toimusid KIK-i poolt rahastatud projekti "Loodus meie ümber" tegevused lasteaias. Tervisedendus Tervisedenduslikku tööd lasteaias juhib tervisemeeskond. Tervisedenduse eesmärgid ja tegevused lähtuvad lasteasutuse arengukavast. Tervisealaseid tegevusi kajastatakse lasteaia kodulehel. Kokkuvõte on rühmade õppeaasta analüüsis. Õuesõppe tegevused kavandatakse nädalakavas. Õuesõppe mängude kohta koostatud õpimapp, jagatud parimat kogemust õppe- ja kasvatustegevuses TLÜ Rakvere Kolledži Rahvusvahelisel Õuesõppe Konverentsil aastal ja Aegviidu alushariduse õpetajate ja juhtide 7. looduskonverentsil Õuesõpe ja looduse lood aastal. Projektõppe kokkuvõte on õppeaasta analüüsis. Igal õppeaastal koostatakse rühmades toimuvatest projektitegevustest lasteaia projektiraamat. Tervisedenduse kokkuvõte on rühmade õppeaasta analüüsis. Personali motiveerimine osalemiseks tervisealastel üritustel. Tervisemeeskonda uute liikmete kaasamine. Lasteaial on välja kujunenud traditsioonilised ühisüritused: sportlik isadepäeva tähistamine, sportliküritus, Kõnni terviseks kaks korda aastas, vastlapäeva tähistamine, Haabersti lasteaedade miniolümpia kergejõustikus. Õppimine toimub loomulikus keskkonnas. Õppimine toimub aktiivõppe meetodil loomulikus keskkonnas arvestades laste huvisid. Tervisedendus lasteaias vt

23 Laste esinemine ja konkurssidel osalemine Osaleme piirkondlikel, linna ja riigi poolt korraldatud konkurssidel. Väärtused ja eetika Õppe- ja kasvatusprotsessis toimub väärtushinnangute ja hoiakute kujundamine, lasteaia põhiväärtuste järgimine. Rakendatakse Kiusamisest vabaks! ja Väärtuste hoidise metoodikat. Kokkuvõte on lasteasutuse tegevuskavas aastal algatasime lasteaias teatrifestivali, kuhu kaasasime ka teised Haabersti lasteaiad aastal on lapsed osalenud Tallinna Kopli Noortemaja etlemiskonkursil Eesti keele ilus kõla, kus on olnud väga häid tulemusi. Igal aastal osalevad lapsed teatrifestivalil Kanutiaia kann ja Haabersti lasteaedade esmaabi võistlusel Hea Inimese Gala. Kokkuvõte on rühmade õppeaasta analüüsis. Õppe-ja kasvatusprotsessis on kujunenud väärtushinnangud ja hoiakud. Õpetajad jagavad metoodika kasutamisest parimat praktikat pedagoogilise nõukogu koosolekutel, avatud tegevustes. Väärtused ja eetika on rakendatud õppe- ja kasvatusprotsessis. 2016/2017 õppeaastast on toimunud koostööpäevad Helsingi kakskeelse (eesti-soome) Anni lasteaiaga projekti Väärtuskasvatus lasteaias raames. Lasteaia hea maine. Vt 6.6 Laste väärtushinnangute ja hoiakute kujunemine on toetatud. Laste omavahelised suhted on head. Õppe- ja kasvatusprotsess tugevused Õppe- ja kasvatusprotsess parendused Õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel arvestatakse lapse individuaalse arenguga. Õppe- ja kasvatustegevuste tulemusel on 6 7aastased lapsed saavutanud arengu eeldatavad tulemused. Õppe- ja kasvatustegevused toimuvad teema- ja projektõppe kaudu, toetudes aktiivõppe meetoditele. Õppe- ja kasvatustegevustes toetakse ettevõtliku inimese kujunemist. Õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel rakendatakse Kiusamisest vabaks ja Väärtuste hoidise metoodika põhimõtteid. Õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimisel arvestatakse laste individuaalsust ja toetatakse andekate laste arengut. Logopeediline abi on osutatud kõneravi vajavatele lastele. Rakendada muutunud õpikäsitus, kus on hea õpetajate vaheline koostöö, partnerlus, koosõppimine, lapse individuaalse eripäraga arvestamine, paindlik aja ja ruumikasutus. 23

24 TULEMUSED 6 LAPSEGA SEOTUD TULEMUSED 6.1 Tervisedendus osales Sipsiku rühm vastlapäeva üritusel Järveotsa lasteaias toimus Haabersti lasteaedade orienteerumismäng loomaaias, kus osales Tähe- Täpsi rühm toimus Nurmenuku lasteaias terviseteemaline viktoriin, kus osalesid kolm Mõmmi rühma last toimus üritus peredele Kõnni terviseks toimus üle-eestiline lasteaedade spordipäev Audentese spordikeskuses. Osales 12 liikmeline võistkond. Saavutasime 7. koha toimus töötajatele tervisekõnd Jäneda Presidendi matkarajal. Läbisime 12 km osalesid 11 töötajat SEB Maijooksul IX Haabersti lasteaedade miniolümpia kergejõustikus. Saavutasime üldjärjestuses II koha toimunud SEB Tallinna maratonil osales 12 töötajat toimus lasteaias üritus peredele Kõnni terviseks toimus Nurmenuku lasteaias terviseteemaline viktoriin, kus osalesid kolm Naerusuu rühma last toimus üritus peredele terviseteemaline üritus Kõnni terviseks toimus üle-eestiline lasteaedade spordipäev Audentese Spordikeskuses. Osales 12 liikmeline võistkond. Saavutasime 5. koha viisime läbi koostöös Haabersti LOV-ga X Haabersti lasteaedade miniolümpia kergejõustikus. Saavutasime üldjärjestuses II koha toimus töötajatele matk Kakumäe poolsaarele osalesid 12 töötajat SEB Maijooksul toimus Haabersti lasteaedade Õunajooks. Osales Poku rühma võistkond toimunud SEB Tallinna maratonil osales viis töötajat toimus orienteerumismäng loomaaias, osales Ritsikate rühm toimus lasteaias üritus peredele Kõnni terviseks toimunud MINI SOS üritusel osales Poku rühm. 24 Aprillis toimus toimus Nurmenuku lasteaias terviseteemaline viktoriin, kus osalesid kolm Mesimummi rühma last toimus üritus peredele Kõnni terviseks toimus üle-eestiline lasteaedade spordipäev Audentese Spordikeskuses. Osales 12 liikmeline võistkond. Lapsi juhendas liikumisõpetaja toimus XI Haabersti lasteaedade miniolümpia, kus osales 8 Haabersti lasteaeda. SEB Maijooksul osales 1 töötaja. Septembris sportlik üritus peredele Kõnni terviseks toimus personalile kõndimine mööda uut kergliiklusteed Stroomi randa, osales 7 töötajat Haabersti lasteaialaste ohutusalane teabepäev mini-sos osalesid Mesimummi ja Ritsikate koolieelikud orienteerumismäng loomaaias Ritsikad, Mesimumm koolieelikud matk Harku järve äärde, osales Lepatriinu rühm

25 13.10 toimus Haabersti lasteaedade orienteerumismäng loomaaias, osales Naerusuu rühm toimus Mini SOS üritus, kus osalesid Naerusuu ja Sipsiku rühm toimunud uisutamisprojektis osales Naerusuu rühm toimunud matkal Harku järve äärde osalesid Naerusuu ja Sipsiku rühm toimunud uisutamisprojektis Škoda Jäähallis osalesid Poku rühma lapsed 6.2 Erivajadustega lastega arvestamine Logopeedilise teenuse osutamine 2015/ 2016 õppeaastal 52 lapsele Logopeedilise teenuse osutamine 2016/2017 õppeaastal 50 lapsele Logopeedilise teenuse osutamine 2017/2018 õppeaastal 50 lapsele 6.3 Huvitegevus MTÜ Re-Mi laulustuudio Nõmme Spordikooli kergejõustiku treeningud Harju Jalgpallikool-jalgpallitreening Nupula OÜ eelkool 6-7 aastastele lastele aastal alustas võimlemisklubi Janika treeninguid lasteaias Art-Puto OÜ kunstiring Tommy Mängukool -inglise keel Huvitegevuses osales 2015/2016 õppeaastal 191 last MTÜ Re-Mi laulustuudio Nõmme Spordikooli kergejõustiku treeningud Harju Jalgpallikool-jalgpallitreening Nupula OÜ eelkool 6-7 aastastele lastele Tommy Mängukool -inglise keel DREAM Studio tantsutreening tüdrukutele Art-Puto OÜ kunstiring Huvitegevuses osales 2016/2017 õppeaastal 212 last MTÜ Re-Mi laulustuudio Nõmme Spordikooli kergejõustiku treeningud Harju Jalgpallikool-jalgpallitreening Nupula OÜ eelkool 6-7 aastastele lastele Tommy Mängukool -inglise keel DREAM Studio tantsutreening tüdrukutele Art-Puto OÜ kunstiring MTÜ MyDance Tantsuklubi Kolm Põrsakest OÜ- teadusring Huvitegevuses osales 2017/2018 õppeaastal 230 last 25

26 6.4 Lastega seotud statistika Laste arv kolmel aastal Aasta Laste arv kokku Lasteaiarühm Sõimerühm Rühm Laste arv Rühm Laste arv Laste rahulolu positiivselt vastanute % Kas sulle meeldib lasteaias Kas sulle meeldib sinu rühm Kas sulle meeldivad sinu rühma reeglid Kas sulle meeldib lasteaia toit Kas sulle meeldivad sinu rühma lapsed Kas sinu rühmakaaslased on sõbralikud Kas sul on rühmas sõpru Kas sulle meeldivad sinu rühma õpetajad Kas sinu õpetajad on sõbralikud Kas sulle meeldivad sinu rühma mänguasjad Kas sinu rühmas on huvitavad mänguasjad Kas sulle meeldib mängida toas Kas sulle meeldib mängida õues Kas sulle meeldib lasteaias õppida

27 Kas sulle meeldib lasteaias mängida Kas sulle meeldib lasteaias lõunaajal puhata Kas sulle meeldib lasteaias laulda Kas sulle meeldib lasteaias sportida Kas sulle meeldib käia õpetajaga koos lasteaiast väljas Laste rahulolu küsitluses osales aastal 172 last aastal oli vastajaid 163 last aastal oli vastajaid 183 last. Lapsed vastasid küsimustele jah või ei. Tabelis on välja toodud küsimustele jaatavalt vastanud laste %. Rahulolu küsitluse tulemused: Kolme aasta võrdluses andsid lapsed aastal rohkem positiivseid vastuseid. Kõige enam meeldib lastele rühm, kus nad käivad, vastavalt 100% - 99%; neil on rühmas sõbrad vastavalt 100% - 98%; lastele meeldivad nende õpetajad, õpetajad on sõbralikud 98% ja 100%; rühmas on huvitavad mänguasjad 99% ja 100%; lastele meeldib lasteaias mängida 99% ja 100%; lastele meeldib käia õpetajaga õppekäikudel väljaspool lasteaeda 100% - 97%. Madalamalt hindasid lapsed lasteaia toitu, kuid aastatega on positiivsed hinnangud tõusnud, vastavalt 89%, 90%, 97%. Madalalt hinnati ka lõunaajal puhkamist, vastavalt 89%, 88% ja 95%. Rühmade õpetajad annavad lastele vajadusel võimaluse vaikselt rühmas mängida. 6.6 Laste osalemine näitustel, võistlustel, konkurssidel Haabersti lasteaedade 112 päeva joonistuskonkurss. Osalesid Mõmmi ja Tähe- Täpsi rühm luulekonkursi Haabersti piirkondlik voor. Mõmmi rühma laps pääses edasi lõppvooru Estonia Talveaias toimus luulekonkursi Haabersti piirkondlik voor, kus esines meie lasteaiast kolm last esinesid Sipsiku rühma lapsed teatrifestivalil "Kanutiaia Kann". Mängiti etendust "Tantsud Hõbemetsas ehk läbitantsitud tallad" toimus esmaabi võistlus Hea Inimese toimus Haabersti Poiste laulufestival. Osales 11 poissi Ritsikate ja Tähe-Täpsi rühmast toimus Tallinna etlemiskonkursi Emakeele kaunis kõla Haabersti piirkondlik voor lasteaias Meelespea toimunud teatrifestivalil Kanutiaia Kann

28 15.03 toimus Haabersti piirkonna poiste võistulaulmisel osales Mõmmi rühma laps, kes pääses edasi Eesti Meestelaulu Seltsi IX poistesolistide võistulaulmise Tallinn-Harjumaa eelvooru toimunud teatrifestivalil Kanutiaia Kann osales Sipsiku rühm etendusega Maailma parim magusroog toimus esmaabi võistlus Hea Inimese Gala. Osales Naerusuu rühma võistkond toimus Haabersti LOV korraldatud joonistuskonkurss Minu pere vaba aeg Lastekaitse Liidule jõulukaardi joonistamine. Valiti välja Sipsiku rühma lapse joonistus jõulukaardi trükkimiseks toimus üritus Kadripäeva laulud Haabersti Vaba Aja Keskuses. Osales Naerusuu rühma 6 last. Gala. Osales Poku rühma võistkond osalesime Haabersti lasteaedade kontserdil Väike laululind laulab emale Haabersti Vaba Aja Keskuses. Lasteaeda esindas Naerusuu rühma ansambel toimus üritus Kadripäeva laulud Haabersti Vaba Aja Keskuses. Osalesid Ritsikate rühma 8 last osalesid Mesimummi, Ritsikate ja Poku rühma lapsed Haabersti LOV joonistuskonkursil Jõulud Õismäel. osales Mesimummi rühm etendusega Kadunud kassipoeg toimus esmaabi võistlus Hea inimese Gala. Võtsid osa Lepatriinu rühma lapsed ja õpetajad. Pardiralli ürituseks plakati joonistamisel osalesid Poku ja Mesimummi lapsed osales 5 last Mesimummi rühmast Südalinna Koolis lasteaedade robootikapäeval Bee-Bot looduses Haabersti lasteaedade ühisüritus Väike laululind. 7 PERSONALIGA SEOTUD TULEMUSED 7.1 Personali saavutused viis liikumisõpetaja läbi avatud liikumistegevuse Pedagoogilise Seminari toimus TLÜ alushariduse pedagoogi eriala üliõpilaste juhtimispraktika toimus TLÜ alushariduse pedagoogi eriala üliõpilaste Põhipraktika II

29 tsükliõppe üliõpilastele toimus TLÜ alushariduse pedagoogi eriala üliõpilaste Põhipraktika II juhendamine. Praktika juhendaja Tähe- Täpsi rühma õpetaja toimus programmi "Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" Haabersti piirkonna lasteaedade kohtumine meie lasteaias. Ürituse viis läbi õppealajuhataja. Kogemusi jagas Mesimummu rühma õpetaja toimus avatud tegevus Alushariduse ainesektsiooni õpetajatele. Teema Vanasõnadega targaks. Tegevuse viisid läbi Naerusuu rühma õpetajad toimus õpetajate teatrietendus lastele Laisk unepoiss toimus õpetajate teatrietendus lastevanematele ja lastele Pontu ja Kiisu Nurr. Piletitulu annetati programmi Märka ja aita abivajavate laste toetuseks toimus TLÜ alushariduse pedagoogi eriala üliõpilaste põhipraktika I juhendamine lasteaias. Praktika toimus Mesimummu ja Lotte rühmas toimus TLÜ alushariduse pedagoogi eriala üliõpilaste eelpraktika lasteaias. Praktika toimus Ritsikate, Mesimummu ja Tähe- Täpsi rühmas toimus TLÜ Rakvere Kolledži VII RAHVUSVAHELINE ÕUESÕPPE KONVERENTS NNN nina ja näppudega nägemine. Töötoas Silmadeta nägijaks, kõrvadeta kuuljaks viisid tegevusi läbi juhendamine lasteaias. Praktika juhendajad Mesimummi, Sipsiku ja Tähe-Täpsi rühmast toimunud avatud tegevuse alushariduse aineühenduse õpetajatele väärtuskasvatuses viisid läbi Mesimummi ja Sipsiku rühma õpetajad toimus Õismäe taidlejate kontsert Õismäe Õied. Osales õpetajate ansambel toimus õpetajate teatrietendus Pahur Pühapäev lastele ja vanematele. Piletitulu annetati programmi Märka ja aita abivajavate laste toetuseks toimus TLÜ alushariduse pedagoogi eriala üliõpilaste põhipraktika I, juhendajad Lotte ja Krõlli rühma õpetajad toimus kohtumine Haabersti piirkonna õpetajatega, avatud tegevused Mesimummi ja Poku rühmas, vestlusring. Kogemusi jagasid lasteaia Meelespea, Karikakar ja Vikerkaar õpetajad. Osalesid ka Sinilille ja Järveotsa lasteaia õpetajad toimunud TLÜ Rakvere Kolledži VIII rahvusvahelisel õuesõppe konverentsil Vesi meile jõudu annab, vesi suuri laevu kannab õpiõues Väikesed allikad teevad suured jõed tegevuste läbiviimisel osalesid Naerusuu ja Tähe-Täpsi rühma õpetajad ja õppealajuhataja toimus Haabersti kevadlaat. Lastega osalesid laadal Naerusuu rühma õpetajad, müües laadal laste poolt valmistatud seepi. Õppealajuhataja tutvustas augustis Kiusamisest vabaks! metoodika kasutamist Helsingi kakskeelse (eesti-soome) Anni lasteaia 29 juhendamine. Praktika juhendaja Poku rühmast ja õppealajuhataja toimus avatud õppe- ja kasvatustegevus väärtuskasvatuses alushariduse aineühenduse õpetajatele. Tegevuse viisid läbi Sipsiku ja Naerusuu rühma õpetajad toimus õpetajate teatrietendus Kes on targem? lastele ja vanematele. Piletitulu annetati programmi Märka ja aita abivajavate laste toetuseks toimus TLÜ alushariduse pedagoogi eriala üliõpilaste Põhipraktika I juhendamine. Praktika juhendajad Lotte ja Krõlli rühmast toimus Helsingi Anni lasteaias koostööpäev projekti Väärtuskasvatus lasteaias raames. Õpetajad jagasid parimat praktikat väärtuskasvatuses. Osales neli õpetajat Helsingi Anni lasteaias koostööpäeval neli õpetajat toimus projekti Kiusamisest vaba lasteaed ja kool Haabersti piirkonna lasteaedade ja õpetajate kohtumine Vikerkaare lasteaias. Osales kaks õpetajat ja õppealajuhataja toimus Aegviidu VII õuesõppe konverents. Kogemusi õuesõppe läbiviimisest jagasid Tähe- Täpsi rühma õpetaja ja õppealajuhataja toimus TLÜ alushariduse pedagoogi eriala üliõpilaste Praktika lasteasutuses I juhendamine. Praktika juhendajad Mesimummi, Poku, Sipsiku ja Tähe-Täpsi rühmast. Lasteaia õpetajate ansambli töös osales neli õpetajat. Juhendaja muusikaõpetaja Helsingi Anni lasteaias

30 õppealajuhataja ja kaks õpetajat. Noor õpetaja 2015 tiitel omistati ühele õpetajale. Tubli tervisedendaja 2015 auhind anti liikumisõpetajale toimunud avatud õppe- ja kasvatustegevuse "Sügisene loodus linnas, hoolivus" Tallinna Ülikooli alushariduse eriala magistriõppe üliõpilastele viis läbi Mesimummu rühma õpetaja toimus TLÜ alushariduse eriala üliõpilaste põhipraktika II lasteaias. Üliõpilasi juhendasid Mesimummu ja Ritsikate rühma õpetajad viis läbi avatud õppe- ja kasvatustegevuse Lastekoosolek Ungari õpetajatele ja haridustöötajatele Mesimummu rühma õpetaja. Kiusamisest vabaks metoodika kasutamist õppeja kasvatustegevuses tutvustas õppealajuhataja. Eesti haridussüsteemi tutvustas direktor toimus Haridusameti korraldatud perepäev Päkapiku pühapäev Kanutiaia Noortemajas. Üritusel osales kaheksa töötajat toimus üritus Jõulutrall lasteaias. Toimus õnneloos ja õpetajate teatrietendus Mutt ja Jänes, mille piletitulu annetati programmi Märka ja aita abivajavate laste toetuseks. Vanempedagoogide arv: 8 õpetajatele, kes osalesid Lastekaitse Liidu põhikoolitusel. Avatud tegevused ja seminari TLÜ alushariduse pedagoogi eriala päevaõppe üliõpilastele 29.09, magistriõppe üliõpilastele ja kaugõppe üliõpilastele viis läbi Mesimummi rühma õpetaja. Tallinna aasta õpetaja 2016 tiitel omistati muusikaõpetajale toimus TLÜ alushariduse pedagoogi eriala üliõpilaste juhtimispraktika lasteaias, juhendajad Mesimummi ja Tähe- Täpsi rühmast toimus Helsingis Anni lasteaias koostööpäev ja kogemuste jagamine Kiusamisest vabaks! metoodika rakendamisest. Osales 4 õpetajat, õppealajuhataja, direktor toimus Haridusameti korraldatud perepäev Kanutiaias Märka ja aita. Osales 9 töötajat. Anni lasteaia õpetajad meie lasteaias koostööpäeval toimus pereüritus lasteaias Jõulutrall. Lapsed ja lapsevanemad vaatasid õpetajate teatrietendust Kuula ikka oma sõpru, toimus õnneloos ja jõulukohvik. Piletitulu annatasime programmi Märka ja aita abivajavate laste toetuseks. Vanempedagoogide arv: 7 koostööpäeval direktor, õppealajuhataja ja kaks õpetajat Soome õpetajad meie lasteaias koostööpäeval ja koolitus Lapse arengu hindamine ja arenguvestlus lastevanematega toimus TLÜ alushariduse pedagoogi eriala üliõpilaste Juhtimispraktika. Juhendajad Mesimummi ja Sipsiku rühmast toimus TLÜ alushariduse pedagoogi eriala üliõpilaste Praktika lasteasutuses II (sõim). Juhendajad Lotte ja Krõlli rühma õpetajad. PRÕM projekti tugiisik Sirje Sepp külastasid ja jagasid kogemusi legorobootikast Stockholmi Eesti lasteaias Mesimummi rühma õpetaja, muusikaõpetaja ja direktor toimus TLÜ alushariduse peda - googi eriala üliõpilaste Praktika lasteasutuses I, juhendajad Poku ja Sipsiku rühma õpetajad Tallinna HA korraldatud Päkapiku pühapäev Kanutiaia Noortemajas. Osales 4 töötajat. Helsingi Anni lasteaia õpetajad külastasid lasteaeda 06.12, kogemusi lapse arengu hindamisest, arenguvestluse läbiviimisest jagas Mesimummi rühma õpetaja. Jõulunädal lasteaias: töötoad 04.12, 05.12, laat, õnneloos, õpetajate etendus Siili keedupott

31 7.2 Täienduskoolitus aasta sügisel õppisid kaks õpetajat TLÜ tasemeõppes alushariduse pedagoogi erialal. Tööalased lasteaia sisekoolitused aastal: toimus koolitus Erivajadustega laste toetamine. Koolitaja Pille Kriisa toimus toitumisalane koolitus Toit ja tervis. Koolitaja Maire Kasemaa toimus õppereis ja koolitus Saaremaale,teema: Saare maakonna koolieelsete lasteasutuste õppe- ja kasvatustegevusega tutvumine, projektiõpe lasteaias toimus lasteaia arendustegevuse töörühma õppekäik Soome Anni lasteaeda ja toimus koolitus Varajane märkamine ja sekkumine. Koolitaja Kadi Lukanenok toimus koolitus Grupi arengu püramiid. Koolitaja Tuuli Vellama toimus koolitus Toimiv meeskond Koolitaja Ruutu aasta koolitustunnid õpetajatel 1385 tundi. 7.3 Personali rahulolu Kokkuvõte personali rahulolust aasta sügisel õppis üks õpetaja TLÜ tasemeõppes alushariduse pedagoogi erialal ja üks õpetaja magistiõppes. Tööalased lasteaia sisekoolitused aastal: toimus koolitus Mäng ja mängu tervendav jõud. Koolitaja Tuuli Vellama toimus õppereis Põlva maakonna koolieelsete lasteasutuste õppe- ja kasvatustegevusega tutvumine, projektiõpe lasteaias Väärtusteteemalised koolitused viis läbi koolitaja Tuuli Vellama. Toimusid järgmised koolitused: ja Meeskonnatöö koolitus: Väärtuspõhine juhtimine Meeskonnatöö koolitus III osa. Väärtuspõhine juhtimine rühmas koolitus Meeskonnatöö koolitus IV osa. Väärtuspõhine meeskonnatöö aasta koolitustunnid õpetajatel 905 tundi aasta sügisel õppis kaks õpetajat TLÜ bakalaureuseõppes alushariduse pedagoogi erialal. Kaks õpetajat õppisid TLÜ magistriõppes Loodus- ja terviseteaduste instituudi kehakultuuri õpetaja erialal. Tööalased lasteaia sisekoolitused aastal: toimus meeskonnatöö koolitus V osa Ühised väärtused, koolitaja Tuuli Vellama toimus koolitus Lapse arengu hindamine ja arenguvestlus lapsevanemaga, koolitaja Kerstin Kööp toimus Meeskonnatöö koolitus Impro ABC Julgus toimus koolitus Loovtegevused lastega ja meeskonnatöö I teema Koostöö mängud paberil II teema Aur välja meeskonnakoolitus, koolitaja Mai Sein- Garsia toimus koolitus "Kõige tähtsam on silmale nähtamatu, koolitaja Pille Murrik toimus koolitus Suhtlemiskoolitus lasteaiaõpetajatele, koolitaja Pille Murrik toimus Meeskonnatöö koolitus. Mälutreening, koolitaja Tauri Tallermaa Koolitustunde õpetajatel 1588 tundi.

32 Hinnangut anti skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult aastal osales rahulolu küsitluses 28 töötajat aastal osales rahulolu küsitluses 35 töötajat aastal osales rahulolu küsitluses 18 töötajat Rahulolu tulemustest on näha, et üldist rahulolu lasteaia mainega on hinnatud kõige kõrgemalt ja see on püsinud kolme aasta lõikes ühesugune, vastavalt 4,7/4,8/4,7. Infoliikumine on hea ja hinnatud kolmel aastal 4,5/4,6/4,5. Motiveerimine lasteaias on võrreldes eelmise aastaga halvenenud, vastavalt 4,6/4,3. Samuti ei ole töötajad rahul suhetega lasteaias 4,7/ 4,4 ja hoolekogu tööga 4,6/4,7/4,5. Hinnangud juhtimisele on samuti langenud võrreldes eelmise aastaga, vastavalt 4,4/4,6/4,3 8 HUVIGRUPPIDEGA SEOTUD TULEMUSED 8.1 Hoolekogu, lastevanemate jt huvigruppide aktiivsus Ühised lasteaia üritused lastevanematega: toimus lasteaia lahtiste nädala raames Ühised lasteaia üritused lastevanematega: toimus lasteaia lahtiste nädala raames toimus lasteaia lahtiste nädala raames tänuüritus aktiivsetele lapsevanematele.

33 tänuüritus aktiivsetele lapsevanematele. Osalejaid 30 lapsevanemat toimus õpetajate teatrietendus lastevanematele ja lastele Pontu ja Kiisu Nurr. Piletitulu annetati programmi Märka ja aita abivajavate laste toetuseks. Hoolekogu eestvedamisel oli avatud teatrikohvik, mille tulu läks õuepaviljoni hankimiseks toimus üritus peredele Kõnni terviseks toimusid õueala koristustööd. Mai kuus uuendati Tibu rühma lastevanemate poolt Tibu ja Timbu- Limbu rühma õueala piirdeaed. Mai kuus osaleti koolilõpetajate jaoks peoriiete kogumise kampaanias. Mais toimusid lastevanemate koosolekud, emadepäeva tähistamine. Septembris toimusid lastevanemate koosolekud rühmades toimus lasteaias üritus peredele Kõnni terviseks. Osales 98 laspsevanemat toimus sügislaat õuealal, kus lapsevanemad pakkusid enda valmistatud küpsetisi ja aiasaadusi. Lasteaia saalis oli avatud sügisnäitus toimus esmakordselt ühine isadepäeva tähistamine orienteerumismänguga lasteaia ümbruses ja pärast seda ühine supi söömine toimus pereüritus Jõulutrall - jõulukohvik, õpetajate teatrietendus Mutt ja Jänes, õnneloos, kohvik. tänuüritus aktiivsetele lapsevanematele toimus õpetajate heategevuslik teatrietendus Pahur Pühapäev, õnneloos ja teatrikohvik. Piletitulu annetati programmi Märka ja aita abivajavate laste toetuseks. Hoolekogu eestvedamisel oli avatud teatrikohvik, mille tulu läks õuepaviljoni hankimiseks toimus sportlik pereüritus Kõnni terviseks talgupäevad õueala koristamiseks. Mais toimusid lastevanemate koosolekud, emadepäeva tähistamine. Lapsevanemad osalesid aktiivselt Haridusameti poolt korraldatud heategevuslikus peoriiete kogumiskampaanias. Septembris toimusid lastevanemate koosolekud rühmades toimus sportlik pereüritus Kõnni terviseks toimus sügislaat lasteaia õuealal toimus lapsevanemate abiga korraldatud sügisnäitus viisime läbi isadepäeva kelgutamise toimus jõulunädala ühisüritus peredele, kus lapsed ja lapsevanemad said vaadata õpetajate etendust Kuula ikka oma sõpru, toimus õnneloos ja jõulukohvik toimus õpetajate heategevuslik teatrietendus Kes on targem?, õnneloos ja teatrikohvik. Piletitulu annetati programmi Märka ja aita abivajavate laste toetuseks. Hoolekogu eestvedamisel oli avatud teatrikohvik. Talgupäevad õueala koristamiseks toimusid Mais toimusid lastevanemate koosolekud, emadepäeva tähistamine. Septembris toimusid lastevanemate koosolekud rühmades toimus sportlik pereüritus Kõnni terviseks toimus lapsevanemate abiga korraldatud sügisnäitus. Toimus kasutatud lasteriiete laat viisime mardipäeva ühisürituse Marditrall ja rühmades toimus isadepäeva tähistamine toimus jõulunädala ühisüritus peredele, kus lapsed ja lapsevanemad said vaadata õpetajate etendust Siili keedupott, toimus õnneloos ja jõulukohvik.

34 Teatrietenduse piletitulu ja õnneloosi tulu annetati programmi Märka ja aita heaks Kohviku tulu õuepaviljoni hankimiseks. 8.2 Avalikkussuhted Märtsis 2015 ilmus ajalehes Haabersti Postipoiss artikkel muusikaõpetajast Liivi Listrast Liivi Listra jagab ohtralt laulurõõmu Aprillis 2015 ilmus ajalehes Õpetajate Leht artikkel Uued suunad ja algatused alushariduses. Artikkel rääkis Tallinna Ülikoolis 15. aprillil toimunud haridusuuenduse konverentsil Traditsioon ja innovatsioon hariduses alushariduse teemal läbiviidud kahest töötoast. Mais 2015 ilmus ajalehes Haabersti Postipoiss artikkel Haabersti lasteaedade IX miniolümpia kergejõustikus. Augustis 2015 ilmus ajalehes Õpetajate Leht artikkel Kas üks õpetaja on parem kui kaks?, kus direktor Silvi Suur kirjeldas õpetajat abistavate töötajate kohustusi. Aprillis 2016 ilmus ajakirja Märka Last "Kiusamisest vabaks!" erinumber, kus avaldati artikkel Motiveeritud õpetaja on kõigile eeskujuks, kus said sõna direktor ja õpetaja, kes kasutab aktiivselt Kiusamisest vabaks! metoodikat ja toimub väga hea koostöö lastevanematega. Mais 2016 ilmus ajalehes Haabersti Postipoiss artikkel Haabersti lasteaialapsed võistlesid miniolümpial. Üritus toimus kümnendat korda. Mais 2017 ilmus ajalehes Haabersti Postipoiss artikkel Haabersti lasteaialapsed võistlesid miniolümpial. Üritus toimus üheteistkümnendat korda. 13. oktoobril avati lasteaia renoveeritud ujula, mille kohta oli uudislugu Tallinna TV-s. 34

35 8.3 Kaasatus otsustamisse /2016 õppeaastal olid töörühmad järgmised: Arendustegevuse töörühm Tervisemeeskond Lugemispesa töörühm Õppekava arenduse töörühm Projekti töörühm 2016/2017õppeaastal olid töörühmad järgmised: Arendustegevuse töörühm Õppekava arenduse töörühm Teatri töörühm Muusika töörühm Tervisemeeskond 2017/2018õppeaastal olid töörühmad järgmised: Arendustegevuse töörühm Õppekava arenduse töörühm Teatri töörühm Tervisemeeskond 8.4 Tagasiside ja rahulolu Kokkuvõte lastevanemate rahulolust Hinnangut anti skaalal 1 kuni 5, kus 1 - ei nõustu üldse ja 5 - nõustun täielikult aastal osales rahulolu küsitluses 152 lapsevanemat aastal osales rahulolu küsitluses 149 lapsevanemat aastal osales rahulolu küsitluses 125 lapsevanemat Rahulolu tulemustest selgub, üldine rahulolu lasteaiaga ja lasteaia maine on kolme aasta võrdluses kõige kõrgem, vastavalt 4,7/4,6/4,6 Kõigis teistes valdkondades on hinnangud paranenud. Kõige enam on paranenud rahulolu kasvukeskkonnaga, vastavalt 4,1/ 4,2/4,3 35

36 KOKKUVÕTE Sisehindamine on järjepidev protsess, kus analüüsitakse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust. Sisehindamisel selgitatakse välja lasteasutuse tugevused ja parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse arengukava. Kooskõlastatud Evelyn Reinov, hoolekogu esimees Marika Kallas, Tallina Haridusamet juhtivspetsialist 36

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava

Tallinna Muhu Lasteaia arengukava Tallinna Muhu Lasteaia arengukava 2014-2016 2 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Olukorra kirjeldus...3 3. Visioon, missioon ja väärtused...4 4. Sisehindamise kokkuvõte...5 5. Prioriteetsed arenguvaldkonnad

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013

Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga nr. 1-2/144 Arengukava Tallinn 2013 Kinnitatud Tallinna Haridusameti käskkirjaga 20.02.2014 nr. 1-2/144 Arengukava 2014 2016 Tallinn 2013 Sisukord 1. Lasteaia lühikirjeldus 3 1.1.Üldandmed 3 1.2. Lasteaia lühikirjeldus ja eripära 3 2. Visioon,

Rohkem

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA

TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA TALLINNA MUINASJUTU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2016 Tallinn 2013 Seal, kus on suur armastus, sünnib imesid. Willa Cather (1876 1947) SISUKORD Sissejuhatus... 3 1. Õppeasutuse lühiülevaade... 4 2. Missioon,

Rohkem

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA

KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA KAIU LASTEAED TRIINUTARE ARENGUKAVA 2017-2019 Sisukord 1. Sissejuhatus... 2 2. Üldandmed, eripära ja ajalugu... 2 3. Lasteaia missioon, visioon ja põhiväärtused... 3 3.1 Missioon... 3 3.2. Visioon... 3

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K

KINNITATUD Tallinna Saksa Gümnaasiumi a Direktori käskkirjaga nr 1-2/6 TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE K I SISEHINDAMISE KORD Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 78 lõike 3 alusel. 1. Üldsätted 1.1 Koolis sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused

Rohkem

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri

TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA Laagri TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 Laagri 2016 1 SAUE VALLA TULEVIKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 ARENGUKAVA KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED JA ARENDUSE PÕHIVALDKONNAD... 4 1.1

Rohkem

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava )

(Microsoft Word - Vara LA \325nnetriinu arengukava ) ARENGUKAVA 2019 2021 Varal 2019 1 SISUKORD 1. Sissejuhatus... 3 2.Üldandmed ja hetkeolukorra kirjeldus... 3 3.Missioon, visioon ja põhiväärtused... 5 3.1 Missioon... 5 3.2 Visioon... 5 3.3 Põhiväärtused...

Rohkem

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015

Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse määrusega nr 3 Arengukava Kiiu 2015 Lisa kinnitatud Kuusalu Vallavalitsuse 02.07.2015 määrusega nr 3 Arengukava 2015-2020 Kiiu 2015 Sisukord SISSEJUHATUS... 3 1. Hetkeseis... 4 1.1 Eestvedamine ja juhtimine sh strateegiline juhtimine...

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Raasiku LA arengukava

Raasiku LA arengukava RAASIKU LASTEAED ORAVAKE ARENGUKAVA 2017 2019 Raasiku 2016 1 Sissejuhatus Raasiku lasteaed Oravake arengukava on töödokument, milles on määratud ära valdkonniti lasteaia arengu põhisuunad ning tegevuskava

Rohkem

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc

Microsoft Word _10_06-38 LA Sipsik arengukava _lisa_.doc Kinnitatud Jõhvi Vallavalitsuse 6.10.2009 määrusega nr 38 LASTEAED SIPSIK ARENGUKAVA 2010 2012 SISSEJUHATUS Jõhvi lasteaia Sipsik arengukava aastateks 2010 2012 on dokument, mis määrab ära lasteaia põhisuunad

Rohkem

Lisa 1_õiend

Lisa 1_õiend Lisa 1 KINNITATUD Haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga Räpina Ühisgümnaasiumi haldusjärelevalve õiendi kinnitamine ÕIEND TEMAATILISE JÄRELEVALVE TEOSTAMISE KOHTA RÄPINA ÜHISGÜMNAASIUMIS

Rohkem

Õnn ja haridus

Õnn ja haridus Prof. Margit Sutrop Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Õpetajate Liidu konverents Viimsis, 24. oktoobril 2012 Õnn tähendab elada head elu. Hea elu teooria seab 2 tingimust: Inimene on subjektiivselt

Rohkem

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc)

(Microsoft Word - Mihkli Kooli p\365hikiri 2015.doc) Läbi arutatud õppenõukogu koosolekul 30.01.2015 nr.3 Läbi arutatud MTÜ Imastu Kooli Seltsi üldkoosolekul 23.03.2015 nr. 15 KEHTESTATUD MTÜ Imastu Kooli Seltsi juhatuse otsusega 23.03.2015 nr.54 Imastu

Rohkem

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse

Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse Väljaandja: Põltsamaa Vallavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.07.2018 Avaldamismärge: RT IV, 29.12.2015,

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab

TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tab TABASALU ÜHISGÜMNAASIUMI HOOLEKOGU PROTOKOLL Tabasalus Kuupäev: 21.01.2019 Hoolekogu koosolek algas kell 18:10 ja lõppes 19:45 Koosolekut juhtisid Tabasalu Ühisgümnaasiumi direktor Martin Öövel ja hoolekogu

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi

Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava õppeaasta Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid õppeaastal 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervi Tallinna Muhu Lasteaia tegevuskava.-. Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid.-. l 1. Laps väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult. 2. Lapsel kujuneb terviklik ja positiivne

Rohkem

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc

Microsoft Word - Rakvere Linna Algkooli arengukava aastateks doc Rakvere Linna Algkool ARENGUKAVA AASTATEKS 2008-2010 Rakvere 2008 Sisukord Sisukord...2 SISSEJUHATUS...3 1. ÜLDANDMED...4 1.1. Kooli ajaloost...4 1.2. Kool täna...5 2. ARENDUSTEGEVUSE PÕHISUUNAD JA VALDKONNAD...6

Rohkem

Vilistlaste esindajate koosolek

Vilistlaste esindajate koosolek 13.04.2012 VILISTLASKOGU ÜLDKOGU ÕPILASTE KÜSITLUSE TULEMUSTEST UURING Uuringus osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska Küsimustiku

Rohkem

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus

PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korraldus PÕLTSAMAA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS Põltsamaa 28.06.2018 nr 1-2/2018/28 Lustivere Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lõike 1 punkti 34 ja 35 lõike 2, põhikooli-

Rohkem

VÕRU LASTEAED SÕLEKE

VÕRU LASTEAED SÕLEKE Lisa Võru Linnavalitsuse 18.02.2010 määrusele nr 4 VÕRU LASTEAED SÕLEKE ARENGUKAVA aastani 2020 VÕRU 2010 1 SISUKORD SISSEJUHATUS... 4 1. ÜLDANDMED... 5 1.1. Ülevaade ajaloost... 5 1.2. Lasteaia eripära...

Rohkem

ARENGUKAVA

ARENGUKAVA TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2015-2017 Tallinn 2014 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS...3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...4 1.2 Asutuse hetkeseis...5 1.3 Vaadeldava perioodi jooksul on kool pälvinud auhindu Tallinna

Rohkem

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika

Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunika Sekretäri tööülesanded, õigused ja vastutus Ametikohtade eesmärk Ametikoht 1 (sekretär) Asjaajamise, dokumendiringluse ja linnavalitsuse sisekommunikatsiooni korraldamine ning dokumentide korrektne ja

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

Arengukava TÖÖVERSIOON1

Arengukava TÖÖVERSIOON1 ILMATSALU LASTEAED LEPATRIINU ARENGUKAVA 2019-2024 TARTU 2018 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. ÜLDINE ÜLEVAADE... 3 1.1. LASTEAIA ERIPÄRA... 5 2. MISSIOON, VISIOON, PÕHIVÄÄRTUSED JA MOTO... 6 3. LASTEAIA

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kas mehed ja naised juhivad erinevalt? Kuidas kaasata mitmekesiseid meeskondi? Ester Eomois, EBSi õppejõud, doktorand Organisatsioonide juhtimistreener Minu tänased mõtted Kas naised ja mehed on juhtidena

Rohkem

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx

Microsoft Word - Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.docx Narva Paju Kooli sisehindamise 2015.-2016.õa aruanne. 1. Üldandmed õppeasutuse kohta 1.1 ÕPPEASUTUSE NIMETUS 1.1. Juht Ljudmila Smirnova 1.2. Õppeasutuse kontaktandmed aadress telefon e-post kodulehekülg

Rohkem

Tartu 2016

Tartu 2016 Tartu 2016 Inspektori käsiraamat. Järelevalve korraldusest õppeasutustes. Käesoleva kogumiku eesmärgiks on koondada abimaterjal järelevalve korraldamiseks ja läbiviimiseks 2016/2017. õppeaastal. Järelevalve

Rohkem

AK muudetud

AK muudetud - 1 - TALLINNA KIVIMÄE PÕHIKOOLI ARENGUKAVA 2019 2023 Kivimäe kooltraditsioonidele tuginev, head põhiharidust pakkuv, sõbraliku keskkonnaga kodulähedane kool. - 2 - SISUKORD 1. Lühiülevaade ja arengut

Rohkem

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja

MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja MAAVANEMA KORRALDUS Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve õiendi kinnitamine 03. jaanuar 2017 nr 1-1/17/2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 87 lõigete 1 ja 4 alusel : 1. Kinnitan Pärnu Mai Kooli haldusjärelevalve

Rohkem

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014

ALASNIIDU LASTEAED Arengukava Alasniidu 2014 ALASNIIDU LASTEAED Arengukava 2015-2017 Alasniidu 2014 Sisukord Sisukord... 2 SISSEJUHATUS... 3 1. Visioon, missioon, väärtused ja eripära... 4 2. Hetkeseis... 6 2.1 Juhtimine... 6 2.2 Personal... 6 2.3

Rohkem

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse

KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse KUUENDA KOOSSEISU MÄÄRUS Haapsalu, 22. veebruar 2013 nr 70 Haapsalu Põhikooli põhimäärus Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 35 lg 2, põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 66 lg 2 alusel.

Rohkem

TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA Tabasalu

TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA Tabasalu TABASALU LASTEAED TIBUTARE TERVISEEDENDUSE TEGEVUSKAVA 2018-2020 Tabasalu 2018 1 TABASALU LASTEAED TIBUTARE PRIORITEETSED VALDKONNAD TERVISEEDENDUSES AASTATEL 2018-2020 Tabasalu lasteaed Tibutare kuulub

Rohkem

ESF programm "Kutsete süsteemi arendamine" KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis

ESF programm Kutsete süsteemi arendamine KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemis KUTSESTANDARD Õpetaja, tase 6 Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardi kasutusalad

Rohkem

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa

RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning sa RKP6072 Praktika II: osaluspraktika 5 EAP EKSAM Praktika eesmärgid: - luua eeldused seoste loomiseks teoreetiliste teadmiste ja praktika vahel ning saada kogemus teoreetiliste teadmiste rakendamisest töökeskkonnas;

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Seletuskiri eelnõu juurde

Seletuskiri eelnõu juurde SELETUSKIRI Haridus- ja teadusministri käskkirja Noorsootöötajate koolituste arendamine eelnõu juurde I. Sissejuhatus Eelnõu kehtestatakse Perioodi 2014 2020 struktuuritoetuste seaduse 7 lõike 2 punkti

Rohkem

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) k Kinnitatud direktori 31.08.2015 käskkirjaga nr 4-1/35Ü Tabasalu Ühisgümnaasium Üldtööplaan 2015-2016 Võtmeteemad kaasav haridus (seadus, arengukava) kujundav hindamine (seadus, arengukava) õppesuundade

Rohkem

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava

Tartu Lasteaed Pääsupesa arengukava TARTU LASTEAED PÄÄSUPESA ARENGUKAVA 2014-2019 TARTU 2013 SISUKORD SISUKORD 2 SISSEJUHATUS 3 1. ÜLDANDMED 3 ERIPÄRA 4 VISIOON 5 MISSIOON 5 VÄÄRTUSED 5 2. PÕHIEESMÄRK, PÕHIVALDKONNAD JA TEGEVUSKAVA 2014-2019

Rohkem

SG kodukord

SG kodukord Saue Gümnaasium Koostaja: Robert Lippin Lk 1 / 5 KOOLI VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 1. ÜLDPÕHIMÕTTED 1.1. Põhikooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud

Rohkem

Kose lasteaed arengukava

Kose lasteaed arengukava KOSE VALD KOSE LASTEAED ARENGUKAVA 2015 2020 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. KOSE LASTEAIA MISSIOON... 4 2. PÕHIVÄÄRTUSED... 4 3. KOSE LASTEAIA VISIOON... 4 4. KOKKUVÕTE LASTEAIA 2007-2013 AASTA ARENGUKAVAST...

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso

VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp Kooso VASTSELIINA GÜMNAASIUMI HOOLEKOGU KOOSOLEK Protokoll nr. 12 05.12.2016. Koosoleku toimumise aeg: 5. detsember 2016, algus kell 17.15, lõpp 18.50 Koosoleku toimumise koht: Vastseliina Gümnaasium Koosoleku

Rohkem

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15

VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu määrusele nr 15 VÄIKE-MAARJA GÜMNAASIUMI ARENGUKAVA 2019-2021 Lisa 1 Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2019 määrusele nr 15 SISUKORD 1. Üldandmed... 3 2. Õppeasutuse lühikirjeldus... 3 3. Arengukava koostamise põhimõtted...

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA Tallinn 2017 KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja 28.03.2018 käskkirjaga nr 1.-2/121 LISA 4 TALLINNA PAE GÜMNAASIUM ARENGUKAVA 2018-2020 Tallinn 2017 SISUKORD 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1 Lühiülevaade ajaloost...

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA

Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu a määrusega nr 13 muudetud a määrusega nr 39 muudetud a määrusega nr 57 MUHU LA Lisa 1 Kinnitatud Muhu Vallavolikogu 26.03.2014. a määrusega nr 13 muudetud 16.12.2015.a määrusega nr 39 muudetud 14.12.2016.a määrusega nr 57 MUHU LASTEAED MUHU LASTEAIA ARENGUKAVA 2014-2018 Hellamaa

Rohkem

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu

Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivu Väljaandja: Haridus- ja teadusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.06.2016 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RT I, 25.06.2016,

Rohkem

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko

KEHTESTATUD õppeprorektori korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori ko KEHTESTATUD õppeprorektori 29.08.2016 korraldusega nr 190 MUUDETUD õppeprorektori 18.09.2017 korraldusega nr 158 MUUDETUD õppeprorektori 08.03.2018 korraldusega nr 54 Õpetajakoolituse erialastipendiumi

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja

KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja KEHTNA KUTSEHARIDUSKESKUS KÄSKKIRI Kehtnas nr 2-1/8 Kehtna Kutsehariduskeskuse täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste läbiviimise eeskirja kinnitamine 1. Kinnitan täiskasvanuhariduse ja täiendkoolituste

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

Üldtutvustus

Üldtutvustus TALLINNA RÄNNAKU LASTEAIA ARENGUKAVA 2017-2019 Tallinn 2016 Sisukord: SISSEJUHATUS... 3 1. ÕPPEASUTUSE LÜHIÜLEVAADE... 3 2. TALLINNA RÄNNAKU LASTEAIA VISIOON, MISSIOON, PÕHIVÄÄRTUSED... 5 3. ANALÜÜS...

Rohkem

Ristiku Põhikooli arengukava

Ristiku Põhikooli arengukava Ristiku Põhikooli Arengukava 2016-2021 1 Sisukord I Õppeasutuse lühiülevaade... 3 Kooli struktuur ja õpilased... 4 II Visioon, missioon, põhiväärtused... 7 Kooli filosoofia... 7 Missioon... 7 Kooli põhiväärtused...

Rohkem

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare

Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr Aeg: Algus: Lõpp: Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kare Peetri Kooli HOOLEKOGU koosoleku PROTOKOLL nr. 1114 Aeg: 11.12.2014 Algus: 18.30 Lõpp: 20.20 Koht: Peetri Kooli söökla, Kesktee 6, Peetri alevik, Kareda vald, Järvamaa 73101 Osalesid: Hoolekogu esimees

Rohkem

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate

KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strate KINNITATUD Kõrgkooli nõukogu 12.06.2012. a otsusega nr 18.1 Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli teadus-, arendus- ja loometöö rahastamisstrateegia 1. Strateegia vajalikkuse põhjendus Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S

Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool S Koolitus Täiskasvanud õppija õpioskuste arendamine Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Tartu Rahvaülikooli koolituskeskusega (Tartu Rahvaülikool SA) korraldab koolituse "Täiskasvanud õppija õpioskuste

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elukohajärgse koolikoha määramisest 2017 Viivi Lokk Tallinna Haridusamet Olulised tähtajad 2017. aastal 1.-15. märtsil toimub taotluse esitamine ekoolis või Tallinna Haridusametis; hiljemalt 20. mail teavitab

Rohkem

HEA PRAKTIKA NÄIDE

HEA PRAKTIKA NÄIDE Liikluskasvatus Liiklusohutuse päev ja liikluspidu Pallipõnnis Autorid: Helgi Palm, Katrin Rõõmusoks, Heddi Reinsalu, Liisi Pikpoom Tallinna Lasteaed Pallipõnn Taustinformatsioon Sellel sügisel sidusime

Rohkem

Arnegukava "LASTEAED POTSATAJA"

Arnegukava LASTEAED POTSATAJA Narva Lasteaed Potsataja Reg nr 75026773 Arengukava 2018-2023 Narva 2017 2 SISUKORD Sissejuhatus 1. Üldandmed 4 2. Arengustrateegia - visioon, missioon ja põhiväärtused 6 3. Hetkeseisu analüüs ja ülevaade

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri E-ga edasi! Tiia Ristolainen Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse juhataja 26.09.2013 E-kursuste arv Tartu Ülikoolis BeSt programmi toel TÜ-s loodud e-kursuste arv ja maht BeSt programmi toel TÜ-s loodud

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a

Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik a Lisa 1 KEHTESTATUD Käskkiri: 72, 09.06.2015 Direktor: /allkiri/ ORISSAARE GÜMNAASIUMI SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Seadusandlik alus Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamine on

Rohkem

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6

Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn Tel: 6 Tallinna Haridusameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia innovatsioonikonkursi Digimõte TAOTLUS Tallinna 32. Keskkool Kiili 10, Tallinn 12918 Tel: 6 579 952 E-post: kool@32kk.edu.ee Kontaktisik: õppealajuhataja

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g

Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja g Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse tingimused ja kord Mäetaguse Põhikooli arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 37 lg 5 alusel. Mäetaguse Põhikooli

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse

Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse Tartu Herbert Masingu Kooli üldtööplaan 2018/2019 õppeaasta September Sündmused Sihtrühm Vastutajad/ meeskond Mihklikuu 2018/2019 kooliaasta 1 alguse aktus kell 12.00 kooli võimlas 12 Hoolekogu 14 Tervisepäev

Rohkem

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx

Microsoft Word - Aastaraamat 2013.docx Saaremaa Ühisgümnaasium 1 Koostaja, toimetaja ning kujundaja: Hedi Larionov Artiklite autorid: Viljar Aro, Marek Schapel, Indrek Peil, Anne Teigamägi, Marika Pärtel, Merle Prii, Kersti Truverk, Paavo Kuuseok,

Rohkem

Põhimäärus

Põhimäärus aa JÕHVI VALLAVOLIKOGU 3. KOOSSEISU 16. ISTUNGI MÄÄRUS Jõhvis 18. novembril 2014 nr 31 Jõhvi Põhikooli põhimäärus Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 66 lõike 2 alusel ning lähtudes kohaliku

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Arengukava

Arengukava Heaks kiidetud hoolekogu 29.09.2015 1-6/17 õppenõukogu 21.10.2015 1-4/14 Tallinna Kadaka Põhikool Sisukord Sissejuhatus... 3 Kooli üldiseloomustus... 4 Kooli missioon, visioon ja põhisuunad... 6 Kooli

Rohkem

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis

Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Loovtööd ja nende korraldus Lääne-Virumaal Roela koolis Anne Maalman Roela kool Roela kool asub Rakvere-Mustvee mnt 26. kilomeetril Kooliga ühes majas asuvad lasteaed, raamatukogu ja osavalla kontor Meie

Rohkem

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations Töö-, pere- ja isikliku elu tasakaalu edendamine ettevõtetes Heidi Solba Jätkusuutliku töökeskkonna valdkonnajuht Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum 21.03.2016 Tänane päev o ülevaade programmist ja mentorlusest

Rohkem

Microsoft Word - Muud JUHENDID

Microsoft Word - Muud JUHENDID KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 1.1. Treeneritele kutse andmise õigus on Kutseseaduses sätestatud korra alusel Eesti Olümpiakomiteel (edaspidi EOK). EOK on kutse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru

Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumi põhimääru Väljaandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: KO 2006, 76, 940 Vastu võetud 29.03.2006 nr 25 Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse 12 lg

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Powerpointi kasutamine

Powerpointi kasutamine RMK IDA-VIRUMAA KÜLASTUSALA KÜLASTUSKORRALDUSLIKUD TÖÖD ALUTAGUSE RAHVUSPARGIS TÖÖRÜHMA KOHTUMINE Heinar Juuse 13. veebruar 2019 Iisaku Külastuskorralduse ja loodushariduse tegevusvaldkonna eesmärgiks

Rohkem

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär

EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmär EESTI PURJELAUALIIDU (SURFILIIDU) ARENGUKAVA 2017 2020 SISUKORD Identiteet... 2 Missioon... 2 Väärtuspakkumine... 2 Visioon... 2 Väärtused... 2 Eesmärgid ja fookusvaldkonnad... 3 Eesmärgid aastaks 2020...

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu protokoll nr 10 Õppe KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 14.03.2017 käskkirjaga nr 1-1/18 KOOSKÕLASTATUD Tallinna Ehituskooli nõukogu 13.03.2017 protokoll nr 10 Õppekavarühm Õppekava nimetus Puitmaterjalide töötlus CNC

Rohkem

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2

Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2 Lisa 1 Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 26.01.2017 määrusega nr 2 Simuna Kooli arengukava kinnitamine Simuna Kool A R E N G U K A V A AASTATEKS 2017 2021 Milliseid väärtusi me noortele edasi anname,

Rohkem

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015

TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS Tallinn 2015 TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOL TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI ARENGUKAVA AASTATEKS 2016-2022 Tallinn 2015 SISUKORD 1. TALLINNA MAHTRA PÕHIKOOLI TUTVUSTUS...4 1.1. Lühiajalugu ja hetkeolukord mm...4 2. VISIOON, MISSIOON

Rohkem

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak

Kinnitatud 09. märtsil 2018 direktori käskkirjaga nr Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatak Muraste Kooli hindamisjuhend 1. Hindamise alused 1.1. Õpilaste hindamise korraga sätestatakse Muraste Kooli õpilaste õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse, koostööoskuse ja -valmiduse, iseseisva töö oskuse

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Kronoloogia Omavalitsuspäeva otsus Arenduskeskuse asutamise kohta 14.10.2002 Järvamaa Omavalitsuste Liidu Volikogu otsus Järvamaa Arenduskeskuse asutamise kohta 14.02.2003 Järvamaa Arenduskeskusega ühineb

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

SISEHINDAMISE ARUANNE

SISEHINDAMISE ARUANNE 2016-2018 SISEHINDAMISE ARUANNE PALDISKI LASTEAED SIPSIK SISU 1. Üldandmed õppeasutuse kohta...2 2. Õppeasutuse lühikirjeldus ja eripära...3 3. Õppeasutuse arengukava eesmärgid...4 4. Sisehindamissüsteemi

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem