KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Bondora AS registrikood: tänava n"

Väljavõte

1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: registrikood: tänava nimi, maja number: A. H. Tammsaare tee 47 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: e-posti aadress: veebilehe aadress:

2 Sisukord Tegevusaruanne 3 Raamatupidamise aastaaruanne 4 Konsolideeritud bilanss 4 Konsolideeritud kasumiaruanne 5 Konsolideeritud rahavoogude aruanne 6 Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne 7 Raamatupidamise aastaaruande lisad 8 Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 8 Lisa 2 Raha 15 Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud 16 Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed 17 Lisa 5 Nõuded ostjate vastu 18 Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 19 Lisa 7 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad 19 Lisa 8 Pikaajalised finantsinvesteeringud 20 Lisa 9 Materiaalsed põhivarad 20 Lisa 10 Immateriaalsed põhivarad 21 Lisa 11 Kasutusrent 21 Lisa 12 Laenukohustised 22 Lisa 13 Võlad ja ettemaksed 23 Lisa 14 Eraldised 23 Lisa 15 Aktsiakapital 24 Lisa 16 Müügitulu 25 Lisa 17 Muud äritulud 25 Lisa 18 Kaubad, toore, materjal ja teenused 25 Lisa 19 Mitmesugused tegevuskulud 26 Lisa 20 Tööjõukulud 26 Lisa 21 Seotud osapooled 26 Lisa 22 Sündmused pärast aruandekuupäeva 27 Lisa 23 Konsolideerimata bilanss 28 Lisa 24 Konsolideerimata kasumiaruanne 29 Lisa 25 Konsolideerimata rahavoogude aruanne 30 Lisa 26 Konsolideerimata omakapitali muutuste aruanne 31 Lisa 27 IFRS standardite muudatused ja uued tõlgendused 31 Lisa 28 Riskijuhtimine 33 Aruande allkirjad 36 Vandeaudiitori aruanne 37 2

3 Tegevusaruanne Aruandeaastal jätkus Bondora (edaspidi ka Kontsern ) kiire kasv ja Kontsern lõpetas majandusaasta kasumiga. Müügitulu kasvas eelneva aruandeaastaga võrreldes 51% ajendatult eelkõige tootearenduste ning aktiivse turundustegevuse toel oluliselt suurenenud väljastatud laenude mahust. Väljastatud laenude maht aruandeaastal ulatus 60,8 miljoni euroni, mis on 74%-iline kasv võrreldes eelneva majandusaastaga. Kontserni käive kasvas enim Eestis, kus aastaseks kasvuks oli 57% ning müügikäive ulatus 6,2 miljoni euroni. Müük välisturgudel oli 4 miljonit eurot, kasvades aruandeaastal 46%. Sealhulgas Soomes kasvas käive 94%. Müük välisturgudel moodustas kogukäibest 40%. Kontsern lõpetas majandusaasta 100 tuhande euro suuruse puhaskasumiga, mis oli tingitud käibe märkimisväärsest kasvamisest ning tegevuste optimeerimisega saavutatud kulutõhususest. Investeeringuid materiaalsesse- ja immateriaalsesse põhivarasse tehti aruandeaastal kokku summas 272 tuhat eurot. Töötajate arv taandatuna täistööajale kasvas eelmise aastaga võrreldes 38-lt 54-ni. Aruandeaastal toodi turule uus jaeinvestoritele suunatud toode - Go&Grow. Go&Grow tootel oli oluine roll rekordiliselt kõrge tasemete saavutamisel nii väljastatud laenude mahu osas kui ka investorite arvu ning investoritel laekuvate maksete osas. Kontsern jätkab Go & Grow'i toote arendamist ja täiustamist. Täiendavate investorite kaasamiseks ning kvalifitseeruvate laenuvõtjate leidmiseks võeti kasutusse ka uusi turunduskanaleid. Aruandeaasta jooksul parendati ning optimeeriti oluliselt võlamenetlusega seotud protsesse, mille tulemusel kasvasid oluliselt ka laekumised võlgnevuses olevatelt laenudelt. Kontserni tegevust illustreerivad järgnevad peamised suhtarvud: muutus Müügitulu % Aruandeaasta kasum (-kahjum) Omakapital % Omakapitali tootlus (ROE) 7 % 10 % Varade tootlus (ROA) 3 % 4 % Omakapitali tootlus (ROE) = Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) / omakapital. Varade tootlus (ROA) = Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) / kokku varad Kontsern on keskendunud oma kasvu säilitamisele aastal on planeeritud jätkuvat kasvu nii väljastatud laenude mahu kui ka käibe osas. Kuigi kasumlikkus ei ole Kontserni jaoks eraldi eesmärgiks, on Kontserni juhatuse eesmärgiks suurendada puhaskasumit võrreldes lõppenud aruandeaastaga. Kontserni kasvu toetab väljastatud laenude kvaliteedi tõstmine, võlamenetluse efektiivsuse tõstmine, turunduskanalite jätkuv optimeerimine ning investoritele suunatud toodete arendus. Pärtel Tomberg Juhatuse liige Martha Skirta Juhatuse liige 3

4 Raamatupidamise aastaaruanne Konsolideeritud bilanss Lisa nr Varad Käibevarad Raha Finantsinvesteeringud Nõuded ja ettemaksed Varud Kokku käibevarad Põhivarad Finantsinvesteeringud Materiaalsed põhivarad Immateriaalsed põhivarad Kokku põhivarad Kokku varad Kohustised ja omakapital Kohustised Lühiajalised kohustised Laenukohustised Võlad ja ettemaksed Kokku lühiajalised kohustised Pikaajalised kohustised Laenukohustised Eraldised Kokku pikaajalised kohustised Kokku kohustised Omakapital Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital Aktsiakapital nimiväärtuses Ülekurss Oma aktsiad Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) Aruandeaasta kasum (kahjum) Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital Kokku omakapital Kokku kohustised ja omakapital

5 Konsolideeritud kasumiaruanne Lisa nr Müügitulu Muud äritulud Kaubad, toore, materjal ja teenused Mitmesugused tegevuskulud Tööjõukulud Põhivarade kulum ja väärtuse langus ,10 Muud ärikulud Ärikasum (kahjum) Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt Intressitulud Intressikulud Muud finantstulud ja -kulud -1 1 Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist Aruandeaasta kasum (kahjum) Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)

6 Konsolideeritud rahavoogude aruanne Lisa nr Rahavood äritegevusest Ärikasum (kahjum) Korrigeerimised Põhivarade kulum ja väärtuse langus ,10 Muud korrigeerimised Kokku korrigeerimised Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus Varude muutus Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus Kokku rahavood äritegevusest Rahavood investeerimistegevusest Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel ,10 Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel Laekunud intressid Muud laekumised investeerimistegevusest Kokku rahavood investeerimistegevusest Rahavood finantseerimistegevusest Saadud laenud Saadud laenude tagasimaksed Laekunud omaaktsiate või -osade müügist Kokku rahavood finantseerimistegevusest Kokku rahavood Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses Raha ja raha ekvivalentide muutus Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

7 Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne Kokku Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital Aktsiakapital nimiväärtuses Ülekurss Oma aktsiad Jaotamata kasum (kahjum) Aruandeaasta kasum (kahjum) Muud muutused omakapitalis Aruandeaasta kasum (kahjum) Lisainformatsioon aktsiakapitali kohta on toodud lisas 15. 7

8 Raamatupidamise aastaaruande lisad Lisa 1 Arvestuspõhimõtted Üldine informatsioon (edaspidi Kontsern ) on Eesti Vabariigis registreeritud äriühing (registrikood , aadress: A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn), mis tegutseb tarbijakrediidi valdkonnas, väljastades tarbimislaene Eurotsooni riikides. Ettevõttele on Eestis Finantsinspektsiooni poolt väljastatud krediidiandja litsents. Kontsern müüb väljastatud laenudega seotud nõuded reeglina edasi investoritele. Edasimüüdud laenunõudeid ei hoia ettevõtte enda finantsvara hulgas. Käesolev raamatupidamise aruanne on koostatud ja kinnitamiseks esitatud Eesti raamatupidamise seaduses ja äriseadustikus sätestatud nõuete kohaselt ja kohustuste täitmiseks. Eesti äriseadustiku nõuete kohaselt kinnitatakse juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud majandusaasta aruanne aktsionäride koosolekul. Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on aktsionäride poolt kinnitatava majandusaasta aruande osaks ning kasumi jaotamise otsustamise üheks aluseks. Aktsionäridel on õigus juhatuse koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud majandusaasta aruannet mitte kinnitada ning nõuda uue aruande koostamist. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, mis on ettevõtte esitlus- ja arvestusvaluutaks. Kõik arvnäitajad on ümardatud lähima täiseuroni. Kontserni aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standarditega (International Financial Reporting Standards IFRS ja IFRIC) nagu need on vastu võetud Euroopa Komisjoni poolt (edaspidi EL IFRS). Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud jälgides soetusmaksumust ja tekkepõhisuse printsiipi välja arvatud kui allpool toodud arvestuspõhimõtetes on kirjeldatud teisiti aasta aruanne on koostatud kasutades Registrite ja Infosüsteemide Ettevõtjaportaali võimalust esitada Majandusaasta Aruanne kooskõlas Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standarditega (IFRS) kasutades Ettevõtjaportaalis olevat aastaaruande vormi. Ettevõtjaportaalis on aruandepõhjana kasutuses Eesti Finantsaruandluse Standardi (EFS) vormid, mis suures osas vastavad IFRS vormide nõuetele. Väikese erinevusena saab välja tuua põhiaruande vormi nimetuse: Bilanss (Eesti Finantsaruandluse Standard (EFS)) - Finantsseisundi Aruanne (IFRS) Juhtkonna hinnangud ja otsustused IFRS-ga kooskõlas oleva raamatupidamise aastaaruande koostamine nõuab juhtkonnapoolset eelduste kujundamist, hinnangute andmist ja otsustuste tegemist, mis mõjutavad rakendatavaid arvestuspõhimõtteid, kajastatavaid varasid ja kohustisi ning tulusid ja kulusid. Tegelikud tulemused võivad olla hinnangutest erinevad. Hinnangud ja nende aluseks olevad eeldused vaadatakse regulaarselt üle. Raamatupidamislike hinnangute ülevaatamisest tulenev mõju kajastatakse hinnangute muutumise perioodil ja kõikidel tulevastel perioodidel, mida muutused mõjutavad. Valdkondadeks, milles juhtkonna otsustel ja hinnangutel on oluline mõju raamatupidamisaruandele ja majandustulemustele on nõuete hindamine ning arenguväljaminekute kapitaliseerimine, mille detailid on esitatud arvestuspõhimõtetes. Nende valdkondade täpsemad arvestuspõhimõtted on esitatud allpool. Juhtkond usub, et aluseks olevad eeldused on kohased ning nende põhjal koostatud ettevõtte majandusaasta finantsaruanded kajastavad ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemusi õigesti ning õiglaselt. Konsolideeritud aruande koostamine Kooskõlas IFRS-ga avalikustatakse raamatupidamise aastaaruande lisades konsolideerimisgrupi emaettevõtte eraldiseisvad põhiaruanded. Emaettevõtte konsolideerimata põhiaruannete koostamisel on järgitud samu arvestuspõhimõtteid, mida on rakendatud ka konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel. Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne hõlmab ja tema tütarettevõtete Bondora Capital OÜ, Bondora Servicer OÜ ja Soome filiaali, Suomen sivuliikke aruandeid. Aruandes on rida-realt konsolideeritud emaettevõtte ja tema poolt kontrollitavate tütarettevõtete finantsnäitajad. Kõik kontsernisisesed tehingud, nõuded ja kohustised ning realiseerimata tulud ja kulud kontserni ettevõtete vahel toimunud tehingutelt ellimineeritakse konsolideeritud 8

9 raamatupidamise aastaaruande koostamisel, välja arvatud investeeringud tütarettevõtjatesse, mis konsolideerimata aruandes on kajastatud soetusmaksumuses. Finantsvarad Uute või muudetud standardite tõlgenduste rakendamine Aruandeaastal muutusid Kontsernile kohustuslikuks IFRS standardi 9 Finantsinstrumendid muudatused (rakenduvad 01. Jaanuaril 2018 või hiljem algavatele aruandeperioodidele). Uue standardi peamised reeglid on: Finantsvarad tuleb klassifitseerida ühte kolmest kategooriast: 1. varad, mida kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses 2. varad, mida kajastatakse õiglases väärtuses muutustega läbi muu koondkasumiaruande 3. varad, mida kajastatakse õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande. Võlainstrumendi klassifitseerimine sõltub ettevõtte ärimudelist finantsvarade haldamisel ning finantsvaradest oodatavate rahavoogude liigist. Omakapitaliinstrumendid tuleb kajastada alati õiglases väärtuses või juhtkonna tagasivõtmatu valiku alusel kajastada õiglase väärtuse muutus läbi koondkasumiaruande, eeldusel, et instrumenti ei hoita kauplemiseesmärgil. Kui omakapitaliinstrumenti hoitakse. Kui omakapitaliinstrumenti hoitakse kauplemiseesmärgil, tuleb selle õiglase väärtuse muutused kajastada kasumiaruandes. IFRS 9 kehtestab uue mudeli väärtuse languse kahjumite kajastamiseks oodatava krediidikahjumi mudeli. See on kolmeastmeline lähenemine, mille aluseks on finantsvarade krediidikvaliteedi muutumine pärast esialgset arvelevõtmist. Jõustunud muudatuste rakendamine ei avalda olulist mõju Kontserni finantsaruannetele. Finantsvarade mõõtmiskategooriad, bilansilised saldod, mõõtmiskategooriast tulenevad ümberklassifitseerimised ja -hindamised vastavalt IAS 39 ja IFRS 9 seisuga : Finantsvara (EUR) Mõõtmiskategooria IAS 39 Saldo IAS 39 Mõõtmiskategooria IFRS 9 Ümberklassifitseerimine Ümberhindamine Saldo IFRS9 Finantsinvesteeringud korrigeeritud soetusmaksumus korrigeeritud soetusmaksumus Nõuded ja ettemaksed korrigeeritud soetusmaksumus korrigeeritud soetusmaksumus Finantsvarade ja -kohustiste arvestuspõhimõtted alates Finantsvarad ja kohustised võetakse arvele kui Kontsernist saab instrumendi lepinguline osapool. Esmasel arvelevõtmisel liidetakse tehingukulud õiglasele väärtusele, välja arvatud finantsvarade puhul, mida kajastatakse õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande, mille puhul tehingukulud kajastatakse kasumiaruandes kuluna. Õiglases väärtuses finantsvarad kajastatakse finantsseisundi aruandes tehingupäeval. Korrigeeritud soetusmaksumuses mõõdetavad finantsvarad kajastatakse tehingupäeval. Kontsern lõpetab finantsvara kajastamise kui: 1. lepingulised õigused finantsvarast tulenevatele rahavoogudele lõppevad või need täidetakse; 2. ettevõte annab teisele osapoolele üle finantsvara omandiga seotud riskid ja hüved. Finantsvarade liigitamine Kontsern klassifitseerib finantsvarad ühte kolmest mõõtmiskategooriast: 1. finantsinstrumendid õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande; 2. õiglases väärtuses muutustega läbi muu koondkasumiaruande; 3. amortiseeritud soetusmaksumuses. Klassifitseerimine sõltub sellest, kas finantsvara puhul on tegemist võlainstrumendi, omakapitaliinstrumendi või tuletisinstrumendiga. Võlainstrument Võlainstrument on instrument, mis on finantskohustis instrumendi väljastaja seisukohast. Liigitamine ning hilisem kajastamine sõltub järgmisest: 1. mis on ärimudel finantsvara juhtimiseks ja 2. millised on finantsvarast tulenevad lepingulised rahavood. 9

10 Ärimudel selgitab, kuidas Kontsern oma finantsvara valitseb, et tekitada rahavooge. See tähendab, kas Kontserni eesmärk on koguda lepingulisi rahavoogusid või koguda rahavooge nii lepingulistest maksetest kui ka vara müükidest. Kui kumbki ärimudel ei ole asjakohane (näiteks finantsvarasid hoitakse kauplemise eesmärgil), siis liigitatakse finantsvarad muu ärimudeli alla ning kajastatakse õiglases väärtuses muutusega läbi kasumiaruande. Võlainstrumendid jaotatakse järgmisesse kolme kategooriasse: 1. Finantsvarad, mida hoitakse lepinguliste rahavoogude kogumiseks ning mille rahavood on ainult põhiosa ja tasumata põhiosalt arvestatud intress ning mis ei ole määratud õiglasesse väärusesse muutusega läbi kasumiaruande, kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. 2. Finantsvarad, mida hoitakse nii lepinguliste rahavooguse kogumiseks kui ka müügiks, mille rahavood on ainult põhiosa ja tasumata põhiosalt arvestatud intressi ning mis ei ole määratud õiglasesse väärtusess muutustega läbi kasumiaruande, kajastatakse õiglases väärtuses muutustega läbi koondkasumiaruande. 3. Finantsvarad, mis ei vasta korrigeeritud soetusmaksumuses või õiglases väärtuses muutustega läbi koondkasumiaruande kajastamise tingimustele, kajastatakse õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande. Kontsern klassifitseerib finantsvarad laenude ja nõuete kategooriasse. Võlainstrumendid kajastatakse finantsseisundi aruandes kirjel finantsinvesteeringud. Kontserni ärimudeliks laenude puhul on koguda lepingupõhiseid rahavooge. Laenusid müüakse vaid juhul kui on toimunud oluline krediidiriski halvenemine. Seetõttu on antud varade portfelli ärimudel hoida varasid, et koguda lepingulisi rahavooge. Korrigeeritud soetusmaksumus ja sisemine intressimäär Korrigeeritud soetusmaksumus on finantsvara või -kohustise soetusmaksumus, millest on maha arvatud põhiosa tagasimaksed ning millele on lisatud või millest on maha arvatud esialgse soetusmaksumuse ja lunastusmaksumuse vahelise võimaliku erinevuse kumulatiivne amortisatsioon sisemise intressimäära meetodil ja mida on finantsvara puhul korrigeeritud väärtuse langusest tuleneva allahindlusega. Sisemine intressimäär on määr, millega finantsvarast või kohustisest selle eeldatava lepinguperioodi jooksul eeldatavasti saadavate või makstavate rahavoogude diskonteerimisel saadakse finantsvara bruto bilansiline maksumus (s.o korrigeeritud soetusmaksumus enne allahindluseid) või finantskohustise korrigeeritud soetusmaksumus. See arvutus ei võta arvesse eeldatavaid krediidikahjusid, kuid hõlmab kõiki lepingu osapoolte vahel makstud või saadud tasusid, tehingukulusid ja kõiki muid lisatasusid või allahindlusi, mis on sisemise intressimäära olemuslikeks komponentideks, näiteks laenu väljaandmise kulud. Tulenevalt Laenulepingu ja Kasutuslepingu tingimustest ei kajastata klientidele Kontsernile kuuluvas Portaalis väljastatud laenusid Kontserni enda bilansis finantsvarana, sest nõuded müüakse edasi investoritele. Sarnaselt ei ole investorite poolt nõuete ostmiseks kaasatud vahendid kajastatud Kontserni bilansis deposiitidena. Portaalipidaja võib Kasutaja poolt Bondora keskkonda Kasutuslepingu ning Laenulepingute alusel üle kantud raha kasutada üksnes Kasutuslepingu ja Laenulepingu tingimuste kohaselt ja neist tulenevate Portaalipidaja kohustuste täitmiseks. Erandina on Kontserni bilansis kajastatud Emaettevõtte kaudse osalusena konsolideeritud tütarettevõtte poolt Bondora keskkonnas soetatud laenunõuded. Nimetatud tütarettevõtte tegevuse eesmärk on vastavalt võlakirja tingimustele investeerimine Bondora laenudesse, selleks vahendite kaasamine läbi võlakirja ning konkreetse võlakirja teenindamine. Omakapitaliinstrument Omakapitaliinstrument on instrument, mis instrumendi väljaandja seisukohast vastab omakapitaliinstrumendi mõistele, see tähendab, et instrument ei sisalda lepingulist kohustust teha makseid ning tõendab osalust ettevõtte netovaradest, ehk varades pärast kõikide kohustuste mahaarvamist. Finantsvarade hindamine Kontsern hindab korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavate võlainstrumentide oodatavat krediidikahjumit tuleviku informatsiooni baasil. Oluliseks hinnangu arvestuse aluseks on ka Kontserni emaettevõtte tegevuskogemus laenude taastumise arvestamisel, mis põhineb ajaloo andmetel. Eeldatava krediidikahju mõõtmine võtab arvesse: 1. erapooletut ja tõenäosusega kaalutud summat, mille määramisel hinnatakse mitmeid võimalikke erinevaid tulemusi 2. raha ajaväärtust 3. aruandeperioodi lõpus ilma liigsete kulude ja pingutusteta kättesaadavat mõistlikku ja põhjendatud informatiooni minevikus toimunud sündmuste, praeguste tingimuste ja tulevastu majandustingimuste prognooside kohta. IFRS 9 sätestatud krediidikahjude mõõtmise mudelil on kolm faasi, mis võtavad arvesse muutuseid krediidikvaliteedis alates esialgsest arvele võtmisest. 12-kuu faasi (faas 1) rakendadakse kõikidele kirjetele, välja arvatud kui on toimunud krediidiriski oluline suurenemine võrreldes esialgse kajastamisega. Kirjetele, mille puhul on toimunud oluline krediidiriski suurenemine (faas 2) või on toimunud väärtuse langemine (faas 3). Kirjetele, mis on langenud faasidesse 2 ja 3 mõõdetakse eeldatav krediidikahju alati kogu lepingu perioodi kohta. Finantsvarade ja kohustiste arvestuspõhimõtted kuni

11 Kontsern klassifitseerib finantsvarad laenude ja nõuete kategooriasse. Klassifitseerimine sõltub vara soetuse eesmärgist. Laenud ja nõuded on fikseeritud või kindlaksmääratud maksetega mittetuletisinstrumendid, mida ei noteerita aktiivsel turul. Laenud ja nõuded kajastatakse finantsseisundi aruandes päevast, mil Kontsern annab võlgnikule raha või sõlmib finantseerimislepingu kaupade või teenuste finantseerimiseks kuni päevani, mil need nõuded makstakse tagasi või kantakse maha. Laenud võetakse finantsseisundi aruandes arvele õiglases väärtuses, koos tehingukuludega. Peale esmast arvelevõtmist kajastab Kontsern laenunõudeid korrigeeritud soetusmaksumuses (soetusmaksumus miinus põhiosa tagasimaksed ning allahindlused), kasutades sisemise intressimäära meetodit. Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarade väärtuse langust mõõdetakse vara raamatupidamisliku väärtuse ja hinnanguliste tulevaste rahavoogude nüüdisväärtuse vahelise erinevusena, mida on diskonteeritud finantsvara esialgse sisemise intressimääraga. Müügivalmis finantsvara väärtuse langust arvutatakse selle vara õiglase väärtuse kaudu. Oluliste finantsvarade väärtuse langust testitakse individuaalselt. Ülejäänud finantsvarasid testitakse väärtuse languse suhtes sarnase krediidiriskiga gruppide kaupa. Reeglina kajastab Kontsern kõik vara väärtuse langemisest tekkinud kahjumid perioodi kasumiaruandes. Erandina kajastatakse võlajakirja emiteerimisega kaasatud vahenditest soetatud finantsinvesteeringute allahindlus finantskohustiste vähendamisena (tulenevalt lepingu tingimustest). Allahindluse arvestuse aluseks on Kontserni tegevuse ajaloolised andmed ja allahindluse arvestamise hetkel võlainstrumendi kohta teadaolev informatsioon. Kui kahjum vara väärtuse langusest väheneb ja seda vähenemist saab objektiivselt seostada sellega, mis leiab aset pärast väärtuse languse kajastamist, siis tühistatakse eelnevalt kajastatud vara väärtuse langusest tulenev kahjum. Korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatud finantsvarade väärtuse langusest tekkinud kahjumi vähenemine kajastub perioodi kasumiaruandes, välja arvatud erandina välja toodud nõuete allhindlus. Igal aruandepäeval hindab Kontsern, kas on olemas objektiivseid tõendeid finantsvara väärtuse languse kohta. Finantsvara väärtus loetakse langenuks, kui esineb objektiivseid tõendeid ühe või enama asjaolu kohta, mis on negatiivselt mõjutanud varast saadavaid eeldatavaid tulevasi rahavoogusid. Finantsvarade ja kohustiste õiglased väärtused Õiglane väärtus on summa, mille eest on hindamispäeva seisuga võimalik vahetada vara või arveldada kohustist tavapäraste äritehingu käigus sõltumatute tutuosaliste vahel. Õiglase väärtuse hindamisel lähtutakse eeldusest, et vara müük või kohustise tasumine toimub 1. vara või kohustise peamise turu tingimustes või 2. peamise turu puudumisel, vara või kohustise jaoks soodsaima turu tingimustes. Vara või kohustise õiglase väärtuse hindamisel eeldatakse, et turuosalised lähtuvad vara või kohustise hinna määramisel oma majanduslikest huvidest. Kontsern kasutab õiglase väärtuse hindamisel meetodeid, mis on antud tingimustes asjakohased ja mille kasutamiseks eksisteerib piisavalt andmeid, et hinnata õiglast väärtust, maksimeerides asjakohaste jälgitavate sisendite kasutamist ja minimeerides mittejälgitavate sisendite kasutamist. Õiglase väärtuse muutustest tulenevad kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes real muud finantstulud ja -kulud. Raha Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse arvelduskontode jääke ja kuni 3-kuulisi tähtajalisi deposiite. Raha ja selle ekvivalendid on finantsseisundi aruandes hinnatud õiglases väärtuses, mis baseerub bilansipäeva Euroopa Keskpanga ametlikel valuutakurssidel. Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja -kohustised on bilansipäeval ümber hinnatud eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluuta tehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kajastatud kasumiaruandes perioodi kuluna saldeeritult vastavate tuludega. Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad Tütarettevõte on ettevõte, mille üle Kontsern omab valitsevat mõju. Valitsev mõju tähendab kontserni võimet määrata tütarettevõtte finants- ja tegevuspõhimõtteid, et saada selle tegevusest kasu. Valitseva mõju olemasolu hindamisel võetakse arvesse potentsiaalset hääleõigust, mida vaadeldaval hetkel on võimalik kasutada. Tütarettevõtete finantsaruanded on koostatud sama perioodi kohta kui konsolideeritud raamatupidamise aruanne. Kui tütarettevõte kasutab samades tingimustes toimunud samalaadsete tehingute puhul konsolideeritud aruandega võrreldes teistsuguseid arvestuspõhimõtteid, tehakse konsolideeritud aruande koostamisel vastavad korrigeerimised. Tütarettevõtted kajastatakse emaettevõtte finantsseisundi aruandes ja konsolideeritakse soetamise kuupäevast alates täielikult. 11

12 Soetamise kuupäevaks loetakse kuupäeva, mil Kontsern omandab tütarettevõtte üle kontrolli. Konsolideerimist jätkatakse kuni kuupäevani, mil Kontsernil enam kontrolli pole. Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad Materiaalne põhivara Materiaalseks põhivaraks on ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavad varad kasuliku tööeaga üle ühe aasta. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille soetusmaksumus on ebaolulise maksumusega, on kantud kulusse. Materiaalne põhivara on algselt võetud arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, on need komponendid raamatupidamises võetud arvele eraldi varaobjektidena. Põhivara parendusväljaminekud on lisatud põhivara soetusmaksumusele või võetud arvele parendatud varaobjekti koosseisus eraldi varaobjektina, kui need on vastanud põhivara mõistele ja vara finantsseisundi aruandes kajastamise kriteeriumile (sh. tõenäoline osalemine tulevikus majandusliku kasu saamisel). Parenduse käigus asendatud varaobjekti või selle osa algne soetusmaksumus ning vastav kulum on kantud finantsseisundi aruandest välja. Jooksvad hooldus- ja remondikulud on kajastatud kasumiaruandes. Materiaalne põhivara kajastub finantsseisundi aruandes tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kontserni juhtkond on bilansipäeval hinnanud vara väärtuse võimalikku langust. Juhul kui põhivara kaetav väärtus (s.o kõrgem kahest järgnevast näitajast: vara neto müügihind või vara kasutusväärtus) on väiksem tema raamatupidamislikust jääkmaksumusest, on materiaalse põhivara objektid alla hinnatud nende kaetavale väärtusele. Vara on hakatud amortiseerima alates hetkest, mil see on juhtkonna poolt kavandatud seisundis ja asukohas. Vara amortiseerimine on lõpetatud, kui vara amortiseeritav osa on täielikult amortiseerunud või kui vara on lõplikult kasutusest eemaldatud. Ajutiselt kasutusest eemaldatud vara amortiseerimist ei peatata. Bilansipäeval on hinnatud varaobjektide amortisatsiooninormide vastavust järelejäänud kasulikule elueale ning vajadusel on norme korrigeeritud. Hinnangute muutuse mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides. Immateriaalne põhivara Immateriaalne vara on füüsilise substantsita, teistest varadest eristatav mittemonetaarne vara. Immateriaalne põhivara on immateriaalne vara, mida ettevõte kavatseb kasutada pikema perioodi jooksul kui üks aasta. Immateriaalset varaobjekti kajastatakse finantsseisundi aruandes ainult juhul, kui: objekt on ettevõtte poolt kontrollitav; on tõenäoline, et ettevõte saab objekti kasutamisest tulevikus majanduslikku kasu ja objekti soetusmaksumus on usaldusväärselt hinnatav. Immateriaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja soetamisega otseselt seotud kulutustest. Arendusväljaminekud on kulutused, mida tehakse uurimistulemuste rakendamisel uute konkreetsete toodete, teenuste, protsesside või süsteemide väljatöötamiseks, kujundamiseks või testimiseks. Arendusväljaminekuid kapitaliseeritakse immateriaalse põhivarana juhul, kui täidetud on kõik alltoodud kriteeriumid: on olemas tehnilised ja finantsilised võimalused ning positiivne kavatsus projekti elluviimiseks; ettevõte suudab kasutada või müüa loodavat vara; immateriaalsest varast tulevikus tekkivat majanduslikku kasu on võimalik hinnata (sh turu olemasolu projekti elluviimisel tekkivate toodete või teenuste jaoks); arendusväljaminekute suurust on võimalik usaldusväärselt mõõta. Igal bilansipäeval hindab Kontserni juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata vara väärtuse langusele. Juhul kui on kahtlusi, mis viitavad varaobjekti väärtuse langemisele alla tema raamatupidamisliku väärtuse, viiakse läbi vara kaetava väärtuse test. Vara kaetav väärtus on võrdne kõrgemaga kahest näitajast: kas vara õiglasest väärtusest (miinus müügikulutused) või diskonteeritud rahavoogude põhjal leitavast kasutusväärtusest. Kui testimise tulemusena selgub, et vara kaetav väärtus on madalam tema raamatupidamislikust väärtusest, hinnatakse põhivara objekt alla tema kaetavale väärtusele. Juhul kui vara väärtuse testi ei ole võimalik teostada üksiku varaobjekti suhtes, leitakse kaetav väärtus väikseima varade grupi (raha genereeriva üksuse) kohta, kuhu see vara kuulub. Vara allahindlusi kajastatakse aruandeperioodikuluna. Kui varem alla hinnatud varade kaetava väärtuse testi tulemusena selgub, et kaetav väärtus on tõusnud üle raamatupidamisliku jääkmaksumuse, siis tühistatakse varasem allahindlus ning suurendatakse vara raamatupidamislikku maksumust kuni vara jääkväärtuseni, mis oli enne allahindlust, millest on maha arvestatud see kulum, mis oleks vahepealsel perioodil arvestatud. Põhivarade arvelevõtmise alampiir 1000 Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates) Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga Arvutid ja arvutisüsteemid 4 Masinad, seadmed 4 12

13 Arenguväljaminekud 3 Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid 5 Muu immateriaalne põhivara 3 Rendid Kapitalirendina käsitletakse rendilepinguid, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kasutusrendimaksed on kajastatud rendiperioodi jooksul lineaarselt kasumiaruandes kuluna. Finantskohustised Uute või muudetud standardite tõlgenduste rakendamine Aruandeaastal muutusid Kontsernile kohustuslikuks IFRS standartide 9 Finantsinstrumendid muudatused (rakendub 01. Jaanuaril 2018 või hiljem algavatele aruandeperioodidele). Seoses IFRS 9. standardi muudatuste kehtimahakkamisega alates ja nende kohustuslikuks muutumisega Kontsernile ei toimunud muudatusi finantskohustiste mõõtmise osas. Enamus IAS 39 nõudeid finantskohustiste klassifitseerimiseks ja mõõtmiseks kanti muutmata kujul üle IFRS 9-sse. Peamiseks muudatuseks on see, et finantskohustiste puhul, mis on määratud kajastamiseks õiglases väärtuses läbi kasumiaruande, peab ettevõte enda krediidiriski muutusest tulenevad õiglase väärtuse muutused kajastama muus koondkasumiaruandes. Lisaks on muutunud riskimaandamisarvestuse nõuded selles osas, et seob riskimaandusarvestuse paremini riskijuhtimisega. Jõustunud muudatuste rakendamine ei avalda Kontserni finantsaruannetele olulist mõju. Finantskohustiste mõõtmiskategooriad, bilansilised saldod, mõõtmiskategooriast tulenevad ümberklassifitseerimised ja -hindamised vastavalt IAS 39 ja IFRS 9 seisuga : Finantskohustis (EUR) Mõõtmiskategooria IAS 39 Saldo IAS 39 Mõõtmiskategooria IFRS 9 Ümberklassifitseerimine Ümberhindamine Saldo IFRS9 Laenukohustised korrigeeritud soetusmaksumus korrigeeritud soetusmaksumus Arvestuspõhimõtted alates Kontsern võtab finantskohustise arvele kui temast saab instrumendi lepinguline osapool. Finantskohustis võetakse arvele tehingupäeval kohustise õiglases väärtuses, millest on maha arvatud tehingukulu, mis on seotud kohustise emiteerimisega, näiteks teenustasud. Nii eelneval kui käesoleva perioodil kajastas Kontsern finantskohustisi korrigeeritud soetusmaksumuses. Finantskohustis (või finantskohustise osa) eemaldatakse finantsseisundi aruandest siis ja ainult siis, kui see on kustutatud (s.o kui lepingus määratletud kohustis on täidetud, tühistatud või aegunud). Erandina kajastatakse võlakirja allahindust, mis tulenevalt lepingu tingimustele on võlakirja emiteerimisega kaasatud vahenditest soetatud finantsinvesteeringute allahindlus. Allahindlus kajastatakse kohustise vähendamisena. Allahindluse arvestuse aluseks on Kontserni tegevuse ajaloolised andmed (sealhulgas oodatavad laenude taastumise ja maksejõuetuse määrad) ja allahindluse arvestamise hetkel võlainstrumendi kohta teadaolev informatsioon. Arvestuspõhimõtted kuni Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele ja muud kohustised) on võetud algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on makstava tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine on toimunud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil kasutades sisemise intressimäära meetodit. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende õiglase väärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi on finantsseisundi aruandes kajastatud maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse leidmisel arvestatakse järgnevatel perioodidel kohustistelt intressikulu, kasutades sisemise intressimäära meetodit. Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteistkümne kuu jooksul alates bilansipäevast või kui ettevõttel pole tingimusteta õigust kohustise tasumist edasi lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansipäeva. Laenukohustisi, mille tagasimakse tähtaeg on 12 kuu jooksul bilansipäevast, kuid mis refinantseeritakse pikaajaliseks pärast bilansipäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist, kajastatakse lühiajalistena. Samuti kajastatakse lühiajalistena laenukohustisi, mida laenuandjal oli õigus bilansipäeval tagasi kutsuda laenulepingus sätestatud tingimuste rikkumise tõttu. Finantskohustistega kaasnev intressikulu kajastatakse vastavalt instrumendi efektiivsele intressimäärale tekkepõhiselt perioodikuluna kasumiaruande real Intressikulud. 13

14 Finantskohustise kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud, tühistatud või aegunud. Tulud Uute või muudetud standardite tõlgenduste rakendamine Lõppenud aruandeaastal muutusid Kontsernile kohustuslikuks IFRS 15 standardi "Tulu kliendilepingutest" muudatused. Muudatused ei muuda standardi põhiprintsiipe, vaid selgitavad, kuidas neid printsiipe tuleks rakendada. Müügitulu kajastamisel tuleb rakendada viie sammu mudelit: 1. kliendilepingu tuvastamine; 2. kliendile lepingus antud omavahel eristatavate lubaduste tuvastamine 3. tehingu hinna väljaselgitamine 4. tehingu hinna jagamine lepingus antud lubaduste vahel 5. müügitulu kajastamine antud lubaduste täitmise jooksul või ajahetkel. Standardi rakendamine ei avalda Kontserni raamatupidamise aruandele olulist mõju. Juhatuse hinnangul on lepingutasu tasu laenulepingu sõlmimise eest, ega sisalda laenu edasist teenindamist ning igakuine haldustasu piisav ja õiglane kompensatsioon nii laenuklientide kui ka investorite teenindamiseks. Tulude ja kulude kajastamine alates Tulu on majandusliku kasu suurenemine aruandeperioodil vara lisandumise või suurenemisena või kohustiste vähenemisena, mille tulemusel omakapital suureneb, v.a omanike sissemaksed omakapitali. Tulude all kajastatakse müügitulu lepingutest klientidega. Tulud kajastatakse siis kui klientidele lubatud teenust osutatakse ja summas, mis peegeldab tasu, mida Kontsern eeldab saada nende teenuste osutamise eest. Kontserni tuludest enamuse moodutavad: 1. lepingutasu laenulepingu sõlmimisel Kontserni ja laenajate vahel, 2. laenulepingute igakuine haldustasu. Lepingutasu arvestatakse tulu hulka peale lepingu sõlmimist Kontserni ja laenajate vahel. Samal hetkel toimub ka teenuse eest tasumine. Lepingu sõlmimise järel loetakse teenus osutatuks. Haldustasu arvestatakse tulu hulka igakuiselt vastavalt kokkulepitud graafikule. Kuna Kontserni müügitulu on alati lepinguline, nõuab Kontsern kõik müügitulu võlgnevused sisse läbi kohtu. Tuginedes eelnevate perioodide võlgnevuste sissenõudmiste statistikale, arvestab Kontsern tulu sõltumata sellest, kas teenuse eest tasutakse koheselt või viivitusega. Kulud, mis on otseselt seotud lepingu- ja haldustasutulude genereerimisega, kajastatakse kui teenustasukulud. Intressitulu arvutamiseks rakendatakse sisemist intressimäära finantsvara või-kohustise bruto bilansilisele maksumusele välja arvatud varad, mille väärtus on langenud nende ostmise või väljaandmise hetkel või mille väärtus on landenud instrumendi väljastamise järgselt. Dividenditulu kajastatakse siis kui Kontsernil on tekkinud seaduslik õigus dividendide saamiseks. Tulude kajastamine kuni Müügitulu kajastatakse tekkepõhiselt saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, st osutatud teenuste eest saadavates summades, millest on maha arvestatud hinnaalandid. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel. Juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis kajastatakse tulud lepinguperioodi jooksul lineaarselt. Intressitulud kajastatakse tekkepõhiselt. Maksustamine Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei maksustata Eestis ettevõtte aruandeaasta kasumit. Tulumaksu makstakse dividendidelt, erisoodustustelt, kingitustelt, annetustelt, vastuvõtukuludelt, ettevõtlusega mitteseotud väljamaksetelt ning siirdehinna korrigeerimistelt. Dividendidena jaotatud kasumi maksumääraks on 20/80 väljamakstavalt netosummalt. Alates on muudatusena kehtestatud regulaarselt makstavatele dividendidele soodusmäär 14/86 väljamakstavalt netosummalt (alates 2018 aasta kasumist). Ettevõtted saavad kasutada soodsamat maksumäära neljandal aastal makstud dividendide puhul kolme eelneva aasta keskmise dividendi väljamakse ulatuses. Ülejäänud osa, mis ületab viimase kolme aasta keskmise väljamakse, maksustatakse tavapäraste maksumääraga 20/80. 14

15 Dividendide väljamaksmisega kaasnevat ettevõtte tulumaksu kajastatakse kohustusena ja kasumiaruandes tulumaksukuluna samal perioodil kui dividend välja kuulutatakse, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal need tegelikult välja makstakse. Tulumaksu tasumise kohustus tekib dividendide väljamaksele järgneva kuu 10. kuupäeval. Maksusüsteemi omapärast lähtuvalt ei teki Eestis registreeritud ettevõtetel erinevusi vara maksuarvestuslike ja raamatupidamislike jääkväärtuste vahel ning sellest tulenevalt ka edasilükkunud tulumaksunõudeid ega kohustusi. Finantsseisundi aruandes ei kajastata tingimuslikku tulumaksukohustust, mis tekiks jaotamata kasumist dividendide väljamaksmisel. Seotud osapooled konsolideeritud majandusaasta aruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks: a) Kontserni omanikke; b) juhatuse ning nõukogu liikmed; c) eespool loetletud isikute lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende olulise mõju all olevaid ettevõtteid. Seotud osapooltega tehtud tehingud ning saldod on avalikustatud Lisas 21. Aktsiapõhised maksed Kontserni võtmetöötajatega sõlmitud optsioonilepinguid kajastatakse kui tasusid omakapitali instrumentide näol Kontsernile osutatud teenuste eest. Kontsernile osutatud teenuste õiglase väärtuse otsese mõõtmise keerukuse tõttu mõõdetakse Kontserni võtmetöötajate poolt osutatud teenuste õiglast väärtust omakapitaliinstrumentide õiglases väärtuses nende väljastamise kuupäeval. Väljastatud optsioone ei kajastata aruandes, sest nende õiglane väärtus ei erine oluliselt saadavast tasust. Töötajal on õigus väljastatud aktsiaoptsioone realiseerida maksimaalselt 42. kuu jooksul alates optsiooni väljastamisest vastavalt lepingutingimustele, tasudes määratud optsiooni hinna. Väljastatud optsioonide alusel on võimalik aktsiaid omandada proportsionaalselt töötatud perioodi eest vastavalt lepingu kehtivusele. Lepingu kehtivuse eelduseks on töösuhte jätkumine ning lepingu tähtaja lõpuks on võimalik aktsiaid omandada lepingus määratud kogumahus. Lepingus on määratletud ka erijuhud, mille korral optsioonide realiseerimistähtajad võivad muutuda. Aktsiaoptsiooni tarbeks tagasi ostetud aktsiad kajastatakse omakapitali real Omaaktsiad. Aktsiate üleandmisel saldeeritakse real omaaktsiad ja omakapitali vastaval reservil kajastatud summad. Tekkiv vahe kajastatakse eelmiste perioodide jaotamata kasumi real. Lisa 2 Raha Arvelduskontod Kokku raha Bilansivälised pangakontod Võlamenetluse konto Konto jääk : eurot Konto jääk : eurot Portaalipidaja (Bondora) loovutatud võlanõuete menetlemiseks loodud konto, mille kaudu koordineeritakse tagasimakseid võlgnikelt. Kontodele laekuvad maksed kohtutäituritelt ja inkassofirmadelt. Maksed kantakse edasi investoritele Bondora portaalis. -l on kohustus kõik kontole laekuvad summad viivitamata edasi kanda portaali kontodele. Seega ei kuulu vastav raha Portaalipidaja pankrotivarasse ja sellele ei saa pöörata sissenõuet täitemenetluses Portaalipidaja vastu, samuti ei kajastu see Portaalipidaja finantsseisundi aruandes. Kasutajale tähendab see eelkõige, et kontole raha üle kandes ei anna ta seda täielikult üle vara hulka, vaid säilitab sellele vajalikud õigused, et majanduslike raskuste korral see täies ulatuses tagasi saada. 15

16 Kliendikonto / Portaalipidaja arveldusarve Konto jääk : eurot Konto jääk : eurot Kasutaja poolt Kasutuslepingu ja Laenulepingu kohaselt Bondora keskkonda kantud raha hoitakse Portaalipidaja arvelduskontol SEB Pangas (käesolevas nimetatud ka Portaalipidaja arveldusarve ). Portaalipidaja arveldusarvel oleva raha eest Portaalipidaja poolt Kasutajale intressi ei maksta. Portaalipidaja võib Kasutaja poolt Bondora AS-i keskkonda Kasutuslepingu ning Laenulepingute alusel üle kantud raha kasutada üksnes Kasutuslepingu ja Laenulepingu tingimuste kohaselt ja neist tulenevate Portaalipidaja kohustuste täitmiseks. Kasutaja poolt üle kantud raha on seega käsundi täitmiseks üle antav vara VÕS 626 mõttes. Vastav rahasumma pangas on oma olemuselt nõue (panga vastu), mille Portaalipidaja on omandanud enda nimel, kuid Kasutaja arvel ja eesmärgiga kasutada seda vaid käsundi täitmiseks. Seega ei kuulu vastav raha Portaalipidaja pankrotivarasse ja sellele ei saa pöörata sissenõuet täitemenetluses Portaalipidaja vastu, samuti ei kajastu see Portaalipidaja finantsseisundi aruandes. Kasutajale tähendab see eelkõige, et kontole raha üle kandes ei anna ta seda täielikult üle vara hulka, vaid säilitab sellele vajalikud õigused, et majanduslike raskuste korral see täies ulatuses tagasi saada. Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud Kokku Muud Soetamine Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses Soetamine Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses Kontsern loeb finantsinvesteeringuteks soetatud laenunõudeid. Detailsem info laenunõuete soetamiseks kaasatud vahendite kohta on toodud lisas 12. Info finantsinvesteeringute pikaajalise osa kohta on toodud lisas 8. 16

17 Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul üle 5 aasta Nõuded ostjate vastu Ostjatelt laekumata arved Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded Maksude ettemaksed ja tagasinõuded Ettemaksed Tulevaste perioodide kulud Muud nõuded Kokku nõuded ja ettemaksed Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Lisa nr 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul üle 5 aasta Nõuded ostjate vastu Ostjatelt laekumata arved Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded Muud nõuded Intressinõuded Ettemaksed Tulevaste perioodide kulud Muud makstud ettemaksed Muud nõuded Ettemaksed tarnijatele Kokku nõuded ja ettemaksed

18 Lisa 5 Nõuded ostjate vastu Lisa nr Ostjatelt laekumata arved Eesti Hispaania Soome Muud riigid Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded Kokku nõuded ostjate vastu Brutonõuete tähtajaline jaotus: Eesti Aeg kuni 30 päeva päeva Hispaania Aeg kuni 30 päeva päeva Soome Aeg kuni 30 päeva päeva Muud riigid Aeg kuni 30 päeva päeva

19 Lisa 6 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg Käibemaks Üksikisiku tulumaks Erisoodustuse tulumaks Sotsiaalmaks Kohustuslik kogumispension Töötuskindlustusmaksed Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad Ettemaksukonto jääk Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad Kontserni võlgade ja ettemaksete kohta on info toodud Lisas 13. Lisa 7 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon Tütarettevõtja registrikood Tütarettevõtja nimetus Asukohamaa Põhitegevusala Osaluse määr (%) Bondora Servicer OÜ Eesti Võlamenetlus Bondora Capital OÜ Eesti Kontserni abitegevused BC Structured Finance OÜ Eesti Kontserni abitegevused Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, detailne informatsioon Tütarettevõtja nimetus Bondora Servicer OÜ Bondora Capital OÜ BC Structured Finance OÜ Kokku tütarettevõtjate aktsiad ja osad, eelmise perioodi lõpus BC Structured Finance OÜ kuulub Ettevõttele kaudse osalusena. BC Structured Finance OÜ on Ettevõtte tütarettevõtte Bondora Capital OÜ tütarettevõte, põhitegevusalaga finantsteenuste abitegevused (EMTAK 66199). 19

20 Lisa 8 Pikaajalised finantsinvesteeringud Kokku Muud Soetamine Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest Kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses Kokku Muud Soetamine Müük müügihinnas või lunastamine Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest Kontsern loeb finantsinvesteeringuteks soetatud laenunõudeid. Detailsem info laenunõuete soetamiseks kaasatud vahendite kohta on toodud lisas 12. Info finantsinvesteeringute lühiajalise osa kohta on toodud lisas 3. Lisa 9 Materiaalsed põhivarad Kokku Arvutid ja arvutisüsteemid Muud masinad ja seadmed Masinad ja seadmed Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Ostud ja parendused Muud ostud ja parendused Amortisatsioonikulu Muud muutused Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus

21 Aruandeperioodil juhatuse otsusel hinnatud amortiseerunuks ja bilansist välja kantud materiaalset põhivara summas eurot. Lisa 10 Immateriaalsed põhivarad Kokku Arenguväljaminekud Kontsessioonid, patendid, litsentsid, kaubamärgid Muud immateriaalsed põhivarad Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Ostud ja parendused Amortisatsioonikulu Muud muutused Soetusmaksumus Akumuleeritud kulum Jääkmaksumus Arenguväljaminekutena on kajastatud Kontserni poolt hallatava internetikeskkonna arendusega seotud kulutused. Aruandeperioodil juhatuse otsusel hinnatud amortiseerunuks ja bilansist välja kantud immateriaalset põhivara summas eurot. Lisa 11 Kasutusrent Aruandekohustuslane kui rentnik Kasutusrendikulu Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest kuu jooksul aasta jooksul Kasutusrendikulu sisaldab kontoriruumide üüri- ja kommunaalmakseid. 21

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: OÜ Kindlustusmaakler Tiina Naur registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 11529005 tänava/talu nimi, Juhkentali tn 52 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing ABC Kindlustusmaaklerid registrik KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10590020 tänava nimi, Keemia tn 4 maja number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava tee 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: DPD Eesti AS registrikood: tänava/talu nimi, Taev MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 ärinimi: registrikood: 10092256 tänava/talu nimi, Taevavärava 1 maja ja korteri number: küla: Lehmja küla vald: Rae vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. II kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2008. a. II kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) SEB Pank, bilanss 30.06.08 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5242.0 5242.0

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: NB Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11701510 tänava nimi, Väike-Kuke tn 8-27 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 6 kuud 2017.docx Vahearuanne 6 kuud 2017 Sisukord TEGEVUSARUANNE... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE... 6 Konsolideeritud koondkasumi aruanne... 6 Konsolideeritud

Rohkem

Lisa 15 - RTJ

Lisa 15 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 15 (muudetud sõnastuses) RTJ 15 LISADES AVALIKUSTATAV INFORMATSIOON SISUKORD punktid

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80208720 tänava/talu nimi, Kiriku plats 3 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx

Microsoft Word - Vahearuanne 12 kuud 2017.docx Vahearuanne 12 kuud 2017 1 Sisukord Sisukord... 2 Tegevusaruanne... 3 Finantstulemuste kokkuvõte... 4 Kapitaliseeritus... 5 Konsolideeritud raamatupidamise vahearuanne... 6 Konsolideeritud koondkasumi

Rohkem

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc

Microsoft Word - GFC aastaaruanne 2014 VD IS lyplik.doc 2014. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Juriidiline aadress: Juhkentali tn 15-14 Tallinna linn, Harju maakond, 10132 Eesti Vabariik Registrikood: 12423254 Telefon: +372 6290050 E-mail: info@gfc.ee Põhitegevusala:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Tallinna Hoiu-Laenuühistu registrikood: tänava/ta MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 11961369 tänava/talu nimi, Narva mnt 2 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc)

(Microsoft Word - ESL\ aastaaruanne_2_.doc) Juriidiline aadress: Vana-Kalamaja 20, Tallinn 10414 Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 53 994 731 Faks: 62 72 132 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta algus ja lõpp: 01.01.2007-31.12.2007 Põhitegevusalad:

Rohkem

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr:

AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, Eesti Vabariik Äriregistri nr: AS Tuleva Fondid Majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Juriidiline aadress: Telliskivi 60 Tallinn, 10412 Eesti Vabariik Äriregistri nr: 14118923 Telefon: +372 644 5100 E-mail: tuleva@tuleva.ee Audiitor:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

Lisa 2 - RTJ

Lisa 2 - RTJ Rahandusministri 22. detsembri 2017. a määruse nr 105 Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine muutmine Lisa 2 (muudetud sõnastuses) RTJ 2 NÕUDED INFORMATSIOONI ESITUSVIISILE RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDES

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx

Microsoft Word - LHV Varahaldus _templitega_ est.docx AS LHV Varahaldus Majandusaasta aruanne 2010 Majandusaasta aruanne 01.01.2010-31.12.2010 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: osaühing Rail Baltic Estonia registrikood: tänava MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12734109 tänava nimi, maja number: Narva mnt 5 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: AS Levira registrikood: tänava ni KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 10203566 tänava nimi: Kloostrimetsa tee 58a linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016

INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 INBANK AS VAHEARUANNE 3 KUUD 2016 Inbank AS Üldine teave Ärinimi Inbank AS Aadress Niine 11, 10414 Tallinn Registreerimise kuupäev 5.10.2010 Registrikood 12001988 (EV äriregister) Juriidilise isiku identifikaator

Rohkem

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc

Microsoft Word LHV Varahaldus I poolaasta aruanne autogrammidega.doc AS LHV Varahaldus I poolaasta aruanne 2009 I poolaasta aruanne 01.01.2009-30.06.2009 Ärinimi AS LHV Varahaldus Äriregistri number 10572453 Juriidiline aadress Tartu mnt. 2, Tallinn 10145 Telefon (372)

Rohkem

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat

Komisjoni määrus (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamat L 149/6 Euroopa Liidu Teataja 12.6.2009 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 494/2009, 3. juuni 2009, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid

Rohkem

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef

MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: Telef MTÜ EESTI SAKSA LAMBAKOERTE ÜHING 2008. a. majandusaasta aruanne Juriidiline aadress: Aaviku küla, Rae vald, Harjumaa Äriregistri kood: 80103010 Telefon: 51 78 657 E-post: info@saksalambakoer.ee Aruandeaasta

Rohkem

2018 RTJ yldkontrollleht.docx

2018 RTJ yldkontrollleht.docx majandusaasta aruanne KONTROLL-LEHT RTJ AASTAARUANDE KOOSTAMISEKS Käesoleva kontroll-lehe nõuded on kohustuslikud raamatupidamise aastaaruannetele, mida koostatakse 1.01.2018 ja hiljem algavate aruandeperioodide

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: sihtasutus Eesti Koostöö Kogu registrikood: 90007 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007081 tänava/talu nimi, Roheline aas 5 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201

Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood märtsil 201 Notarite Koda KINNITATUD Tatari 25, 10116 Tallinn Notarite Koja Avalik-õiguslik juriidiline isik aastakoosolekul Registrikood 74000240 30. märtsil 2012 MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011 Majandusaasta algus Majandusaasta

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 9 RENDIARVESTUS (MUUDETUD 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1 3 RAKENDUSALA 4 5 MÕISTED 6 RENTIDE KLASSIFITSEERIMINE KAPITALI-JA KASUTUSRENDIKS 7 17 RENTIDE KAJASTAMINE RENDILEANDJA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Luke Mõis registrikood: tänav MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2013 aruandeaasta lõpp: 31.12.2013 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008100 tänava nimi, Voika 23 maja number: alevik: Nõo alevik vald: Nõo vald maakond:

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016

LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 2016 LHV Pensionifond XS Majandusaasta aruanne 01.01.2016 31.12.2016 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond XS Lepinguline fond Andres Viisemann Põhitegevusala

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing JÄRVE BIOPUHASTUS registrikood: 1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing JÄRVE BIOPUHASTUS registrikood: 1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 10854476 tänava/talu nimi, Sompa tn 3 maja ja korteri number: linn: Jõhvi linn

Rohkem

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp:

AS Eesti Post aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 2018. aasta III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: 01.01.2018 30.09.2018 Kontserni lühiiseloomustus ja kontaktandmed on rahvusvaheline

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80097278 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 102c maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: Aruandeaasta algus: Aruandeaasta lõpp: 31.1 KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA ARUANNE 2015 EfTEN Real Estate Fund III AS Registrikood: 12864036 Aruandeaasta algus: 06.05.2015 Aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

Microsoft Word - show_viide.p

Microsoft Word - show_viide.p RTJ 1 Raamatupidamise aastaaruande koostamise üldpõhimõtted (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4 RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE EESMÄRK 5-8 PÕHILISED MÕISTED

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi

Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupi Väljaandja: Raamatupidamise Toimkond Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2000, 112, 1788 Juhendi «Segmendiaruandlus - raamatupidamise aruandes kajastatud andmete esitamine äri- ja

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Eesti Rahvusraamatukogu

Eesti Rahvusraamatukogu Eesti Rahvusraamatukogu majandusaasta aruanne 01.01.2018-31.12.2018 Registrikood: 74000139 Aadress: Tõnismägi 2 15189 Tallinn Telefon (info): 3 726 307 501 Faks: 3 726 311 410 Elektronpost: nlib@nlib.ee

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80067596 tänava/talu nimi, Tondi tn 8a maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd

2_LII_EFTEN-majandusaruanne-2016_EST.indd Konsolideeritud I poolaasta aruanne 2016 EfTEN Kinnisvarafond II AS Registrikood: 12781528 Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2016 Aadress: A. Lauteri 5, 10114 Tallinn E-posti

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus Eesti Idapartnerluse Keskus registriko MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 sihtasutuse nimi: registrikood: 90013236 tänava/talu nimi, Estonia pst 9 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond:

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80067113 tänava/talu nimi, Tulika 19 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016

AASTA- ARUANNE 2016 EESTI GAAS 1 AASTAARUANNE 2016 AASTA- ARUANNE 2016 1 AASTAARUANNE 2016 AASTAARUANNE 2016 Sisukord Ärinimi: AS Eesti Gaas Äriregistri kood: 10178905 Aadress: Liivalaia 9, Tallinn 10118 Telefon: +372 6 303 004 Faks: +372 6 313 070 E-post:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: aktsiaselts PÄRNU VESI registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: aktsiaselts PÄRNU VESI registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 10120395 tänava/talu nimi, Vingi tn 13 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

ET Euroopa Liidu Teataja L 320/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustus

ET Euroopa Liidu Teataja L 320/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustus 29.11.2008 ET Euroopa Liidu Teataja L 320/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1126/2008, 3.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: tänava/t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: MTÜ Eesti Mööblitootjate Liit registrikood: 80096126 tänava/talu nimi, Kiriku 6 maja ja korteri number: linn: Tallinn

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica

Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Väljaandja: Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Akti liik: aruanne Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 2008, 57, 0 Erakonna Isamaa ja Res Publica Liit majandusaasta aruanne 2007 TEADE «Riigi Teataja

Rohkem

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne

LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016-31.12.2017 LHV Pensionifond Indeks Majandusaasta aruanne 10.11.2016 31.12.2017 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Pensionifond Indeks Lepinguline

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019

AS TALLINNA VESI aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 1. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. aprill 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 31. märts 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019

AS TALLINNA VESI aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 AS TALLINNA VESI 2019. aasta 2. kvartali konsolideeritud vahearuanne 26. juuli 2019 Valuuta tuhandetes eurodes Aruandlusperioodi algus 1. jaanuar 2019 Aruandlusperioodi lõpp 30. juuni 2019 Aadress Juhatuse

Rohkem

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc

Microsoft Word - arco vara vahearuanne EST II kvartal 2007 ver doc 1 Arco Vara AS Registrikood: 10261718 Aadress: Jõe 2b, 10151 Tallinn, Eesti Vabariik Telefon: +372 6 144 630 Fax: +372 6 144 631 E-mail: Korporatiivne interneti kodulehekülg: info@arcovara.ee www.arcorealestate.com

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80413845 tänava/talu nimi, Ristiku tn 40/2-12 maja ja korteri number: küla/alev/alevik/linn: Põhja-Tallinna

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem