Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjon"

Väljavõte

1 Euroopa Liidu Teataja L 109 Eestikeelne väljaanne Õigusaktid 60. aastakäik 26. aprill 2017 Sisukord II Muud kui seadusandlikud aktid MÄÄRUSED Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 rakenduseeskirjad seoses näidisvormidega, mida tuleb kasutada tunnustatud aretusühingute ja aretusettevõtete loeteludesse lisatava teabe jaoks ( 1 ) Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/717, 10. aprill 2017, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 rakenduseeskirjad seoses aretusloomade ja nende aretusmaterjali põlvnemistunnistuste näidisvormidega ( 1 ) ( 1 ) EMPs kohaldatav tekst Aktid, mille pealkiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud. Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

2

3 Euroopa Liidu Teataja L 109/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/716, 10. aprill 2017, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 rakenduseeskirjad seoses näidisvormidega, mida tuleb kasutada tunnustatud aretusühingute ja aretusettevõtete loeteludesse lisatava teabe jaoks (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA KOMISJON, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni aasta määrust (EL) 2016/1012 tõupuhaste aretusloomade, ristandaretussigade ja nende aretusmaterjali aretuse, turustamise ning nende liitu sissetoomise suhtes kehtivate zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 652/2014, nõukogu direktiive 89/608/EMÜ ja 90/425/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks teatavad õigusaktid tõuaretuse valdkonnas (tõuaretuse määrus), ( 1 ) eriti selle artikli 7 lõiget 5, ning arvestades järgmist: (1) Määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõikes 1 on sätestatud, et liikmesriigid koostavad ja peavad ajakohastatud loetelu aretusühingute ja aretusettevõtete kohta, keda nende pädevad asutused on tunnustanud kooskõlas kõnealuse määruse artikli 4 lõikega 3 ja kellel on vähemalt üks aretusprogramm, mis on heaks kiidetud sama määruse artikli 8 lõike 3 kohaselt. Määruses (EL) 2016/1012 on ka sätestatud, et liikmesriigid peavad selle loetelu üldsusele kättesaadavaks tegema. (2) Määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõikes 2 ja artikli 19 lõikes 5 ning II lisa 1. osa III peatüki punktis 2 on täpsustatud, milline teave tuleb tunnustatud aretusühingute ja aretusettevõtete loetelusse lisada. (3) Lisaks on määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõikes 3 sätestatud, et liikmesriigid peavad tunnustatud aretusühingute ja aretusettevõtete loetellu lisama ka iga pädeva asutuse, kes täidab aretusprogrammi kõnealuse määruse artikli 38 kohaselt. (4) Seepärast on vaja koostada näidisvormid, mida liikmesriigid peavad kasutama, et lisada loeteludesse tõupuhaste aretusveiste, -sigade, -lammaste, -kitsede ja -hobuslastega tegelevad aretusühingud ning ristandaretussigadega tegelevad aretusettevõtted, keda riigi pädevad asutused on tunnustanud kooskõlas määrusega (EL) 2016/1012. (5) Võttes arvesse liikmesriikide osa teatava tõu kuulutamisel ohustatud tõuks määruse (EL) 2016/1012 artikli 2 punkti 24 tähenduses, on vaja see teave lisada kõnealuses määruses sätestatud tunnustatud aretusühingute loeteludesse. (6) Selleks et hõlbustada aretusloomadega kauplemist ja pädevate asutuste tehtavaid ametlikke kontrolle, on määruse (EL) 2016/1012 artiklis 7 sätestatud tunnustatud aretusühingute ja aretusettevõtete loeteludesse vaja märkida ka tunnustamise või selle kehtetuks tunnistamise kuupäevad, võttes sealjuures arvesse kõnealuse määruse artikli 64 lõiget 4, või aretusprogrammi heakskiitmise või heakskiidu peatamise või kehtetuks tunnistamise kuupäevad. ( 1 ) ELT L 171, , lk 66.

4 L 109/2 Euroopa Liidu Teataja (7) Kooskõlas määruses (EL) 2016/1012 sätestatud kohaldamiskuupäevaga tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. novembrist (8) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise zootehnikakomitee arvamusega, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: Artikkel 1 Määruse (EL) 2016/1012 artiklis 7 sätestatud tunnustatud aretusühingute ja aretusettevõtete loeteludes esitatakse teave käesoleva määruse lisa kohaseid näidisvorme kasutades. Artikkel 2 Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Seda kohaldatakse alates 1. novembrist Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. Brüssel, 10. aprill 2017 Komisjoni nimel president Jean-Claude JUNCKER

5 I. Tõupuhaste aretusloomade kohta tõuraamatuid pidavad aretusühingud a) Tõupuhtad aretusveised Liikmesriik (märkida nimi) LISA Pädevate asutuste poolt artikli 4 lõike 3 kohaselt tunnustatud aretusühingute ja tõupuhaste aretusveiste aretusprogramme rakendavate pädevate asutuste loetelu, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõigetes 1 ja 3 Versioon (märkida pp.kk.aaaa) Aretusühing või pädev asutus Aretusühingu/pädeva asutuse nimi Kontaktandmed Aretusühingu tunnustamise kuupäev Nimi www ( 2 ) Tunnustamise kuupäev: (pp.kk.aaaa) Heakskiidetud aretusprogrammiga hõlmatud tõu nimetus Veebijuurdepääs aretusprogrammi(de)ga seotud teabele ( 2 ) Aretusprogramm ( 1 ) Iga heakskiidetud aretusprogrammi geograafiline territoorium Erandid ( 3 ) ( 1 ) Iga aretusühingu rakendatava aretusprogrammi kohta tuleb täita üks tabeli rida. ( 2 ) Kui on olemas. ( 3 ) Vajaduse korral märkida üks järgmistest eranditest: 1 uue tõu loomine (määruse (EL) 2016/1012 artikli 19 lõige 1); 2 tõu taastamine (määruse (EL) 2016/1012 artikli 19 lõige 2); 3 tõuraamatu lisasse kantud loomade järglaste kandmine põhiosasse (määruse (EL) 2016/1012 II lisa 1. osa III peatüki punkt 2); 4 määruse (EL) 2016/1012 artikli 2 punktis 24 määratletud ohustatud tõugu käsitleva aretusprogrammi kohta. ( 4 ) Vajaduse korral märkida järgmine teave: A pp.kk.aaaa aretusühinguna tunnustamise kehtetuks tunnistamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4); B pp.kk.aaaa aretusprogrammi heakskiidu peatamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4); C pp.kk.aaaa aretusprogrammi heakskiidu kehtetuks tunnistamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4); D pp.kk.aaaa kuupäeva kohta, milleni aretusprogrammi heakskiit kehtib. Aretusprogrammi heakskiitmise kuupäev (pp.kk.aaaa) Peatamine, kehtetuks tunnistamine ja ajaline piirang Aretusühinguna tunnustamise kehtetuks tunnistamise kuupäev ( 4 ) Aretusprogrammi heakskiidu peatamise või kehtetuks tunnistamise kuupäev ( 4 ) Kuupäev, milleni aretusprogrammi heakskiit kehtib ( 4 ) Euroopa Liidu Teataja L 109/3

6 b) Tõupuhtad aretussead Liikmesriik (märkida nimi) Pädevate asutuste poolt artikli 4 lõike 3 kohaselt tunnustatud aretusühingute ja tõupuhaste aretussigade aretusprogramme rakendavate pädevate asutuste loetelu, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõigetes 1 ja 3 Versioon (märkida pp.kk.aaaa) Aretusühing või pädev asutus Aretusühingu/pädeva asutuse nimi Kontaktandmed Aretusühingu tunnustamise kuupäev Nimi www ( 2 ) Tunnustamise kuupäev: (pp.kk.aaaa) Heakskiidetud aretusprogrammiga hõlmatud tõu nimetus Veebijuurdepääs aretusprogrammi(de)ga seotud teabele ( 2 ) Aretusprogramm ( 1 ) Iga heakskiidetud aretusprogrammi geograafiline territoorium Erandid ( 3 ) ( 1 ) Iga aretusühingu rakendatava aretusprogrammi kohta tuleb täita üks tabeli rida. ( 2 ) Kui on olemas. ( 3 ) Vajaduse korral märkida üks järgmistest eranditest: 1 uue tõu loomine (määruse (EL) 2016/1012 artikli 19 lõige 1); 2 tõu taastamine (määruse (EL) 2016/1012 artikli 19 lõige 2); 3 tõuraamatu lisasse kantud loomade järglaste kandmine põhiosasse (määruse (EL) 2016/1012 II lisa 1. osa III peatüki punkt 2); 4 määruse (EL) 2016/1012 artikli 2 punktis 24 määratletud ohustatud tõugu käsitleva aretusprogrammi kohta. ( 4 ) Vajaduse korral märkida järgmine teave: A pp.kk.aaaa aretusühinguna tunnustamise kehtetuks tunnistamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4); B pp.kk.aaaa aretusprogrammi heakskiidu peatamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4); C pp.kk.aaaa aretusprogrammi heakskiidu kehtetuks tunnistamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4); D pp.kk.aaaa kuupäeva kohta, milleni aretusprogrammi heakskiit kehtib. Aretusprogrammi heakskiitmise kuupäev (pp.kk.aaaa) Peatamine, kehtetuks tunnistamine ja ajaline piirang Aretusühinguna tunnustamise kehtetuks tunnistamise kuupäev ( 4 ) Aretusprogrammi heakskiidu peatamise või kehtetuks tunnistamise kuupäev ( 4 ) Kuupäev, milleni aretusprogrammi heakskiit kehtib ( 4 ) L 109/4 Euroopa Liidu Teataja

7 c) Tõupuhtad aretuslambad Liikmesriik (märkida nimi) Pädevate asutuste poolt artikli 4 lõike 3 kohaselt tunnustatud aretusühingute ja tõupuhaste aretuslammaste aretusprogramme rakendavate pädevate asutuste loetelu, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõigetes 1 ja 3 Versioon (märkida pp.kk.aaaa) Aretusühing või pädev asutus Aretusühingu/pädeva asutuse nimi Kontaktandmed Aretusühingu tunnustamise kuupäev Nimi www ( 2 ) Tunnustamise kuupäev: (pp.kk.aaaa) Heakskiidetud aretusprogrammiga hõlmatud tõu nimetus Veebijuurdepääs aretusprogrammi(de)ga seotud teabele ( 2 ) Aretusprogramm ( 1 ) Iga heakskiidetud aretusprogrammi geograafiline territoorium Erandid ( 3 ) ( 1 ) Iga aretusühingu rakendatava aretusprogrammi kohta tuleb täita üks tabeli rida. ( 2 ) Kui on olemas. ( 3 ) Vajaduse korral märkida üks järgmistest eranditest: 1 uue tõu loomine (määruse (EL) 2016/1012 artikli 19 lõige 1); 2 tõu taastamine (määruse (EL) 2016/1012 artikli 19 lõige 2); 3 tõuraamatu lisasse kantud loomade järglaste kandmine põhiosasse (määruse (EL) 2016/1012 II lisa 1. osa III peatüki punkt 2); 4 määruse (EL) 2016/1012 artikli 2 punktis 24 määratletud ohustatud tõugu käsitleva aretusprogrammi kohta. ( 4 ) Vajaduse korral märkida järgmine teave: A pp.kk.aaaa aretusühinguna tunnustamise kehtetuks tunnistamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4); B pp.kk.aaaa aretusprogrammi heakskiidu peatamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4); C pp.kk.aaaa aretusprogrammi heakskiidu kehtetuks tunnistamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4); D pp.kk.aaaa kuupäeva kohta, milleni aretusprogrammi heakskiit kehtib. Aretusprogrammi heakskiitmise kuupäev (pp.kk.aaaa) Peatamine, kehtetuks tunnistamine ja ajaline piirang Aretusühinguna tunnustamise kehtetuks tunnistamise kuupäev ( 4 ) Aretusprogrammi heakskiidu peatamise või kehtetuks tunnistamise kuupäev ( 4 ) Kuupäev, milleni aretusprogrammi heakskiit kehtib ( 4 ) Euroopa Liidu Teataja L 109/5

8 d) Tõupuhtad aretuskitsed Liikmesriik (märkida nimi) Pädevate asutuste poolt artikli 4 lõike 3 kohaselt tunnustatud aretusühingute ja tõupuhaste aretuskitsede aretusprogramme rakendavate pädevate asutuste loetelu, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõigetes 1 ja 3 Versioon (märkida pp.kk.aaaa) Aretusühing või pädev asutus Aretusühingu/pädeva asutuse nimi Kontaktandmed Aretusühingu tunnustamise kuupäev Nimi www ( 2 ) Tunnustamise kuupäev: (pp.kk.aaaa) Heakskiidetud aretusprogrammiga hõlmatud tõu nimetus Veebijuurdepääs aretusprogrammi(de)ga seotud teabele ( 2 ) Aretusprogramm ( 1 ) Iga heakskiidetud aretusprogrammi geograafiline territoorium Erandid ( 3 ) ( 1 ) Iga aretusühingu rakendatava aretusprogrammi kohta tuleb täita üks tabeli rida. ( 2 ) Kui on olemas. ( 3 ) Vajaduse korral märkida üks järgmistest eranditest: 1 uue tõu loomine (määruse (EL) 2016/1012 artikli 19 lõige 1); 2 tõu taastamine (määruse (EL) 2016/1012 artikli 19 lõige 2); 3 tõuraamatu lisasse kantud loomade järglaste kandmine põhiosasse (määruse (EL) 2016/1012 II lisa 1. osa III peatüki punkt 2); 4 määruse (EL) 2016/1012 artikli 2 punktis 24 määratletud ohustatud tõugu käsitleva aretusprogrammi kohta. ( 4 ) Vajaduse korral märkida järgmine teave: A pp.kk.aaaa aretusühinguna tunnustamise kehtetuks tunnistamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4); B pp.kk.aaaa aretusprogrammi heakskiidu peatamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4); C pp.kk.aaaa aretusprogrammi heakskiidu kehtetuks tunnistamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4); D pp.kk.aaaa kuupäeva kohta, milleni aretusprogrammi heakskiit kehtib. Aretusprogrammi heakskiitmise kuupäev (pp.kk.aaaa) Peatamine, kehtetuks tunnistamine ja ajaline piirang Aretusühinguna tunnustamise kehtetuks tunnistamise kuupäev ( 4 ) Aretusprogrammi heakskiidu peatamise või kehtetuks tunnistamise kuupäev ( 4 ) Kuupäev, milleni aretusprogrammi heakskiit kehtib ( 4 ) L 109/6 Euroopa Liidu Teataja

9 e) Tõupuhtad aretushobuslased Liikmesriik (märkida nimi) Pädevate asutuste poolt artikli 4 lõike 3 kohaselt tunnustatud aretusühingute ja tõupuhaste aretushobuslaste aretusprogramme rakendavate pädevate asutuste loetelu, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõigetes 1 ja 3 Versioon (märkida pp.kk.aaaa) Aretusühing või pädev asutus Aretusühingu/pädeva asutuse nimi Kontaktandmed Aretusühingu tunnustamise kuupäev Nimi www ( 2 ) UELN ( 2 ) ( 6 ) - Tunnustamise kuupäev: (pp.kk.aaaa) Heakskiidetud aretusprogrammiga hõlmatud tõu nimetus Veebijuurdepääs aretusprogrammi(de)ga seotud teabele ( 2 ) Iga heakskiidetud aretusprogrammi geograafiline territoorium Aretusprogramm ( 1 ) Erandid ( 3 ) Aretusprogrammi heakskiitmise kuupäev (pp.kk.aaaa) Tõu originaaltõuraamat ( 4 ) Aretusühingu/pädeva asutuse nimi Kontaktandmed Nimi www ( 2 ) UELN ( 2 ) ( 6 ) - Peatamine, kehtetuks tunnistamine ja ajaline piirang Aretusühinguna tunnustamise kehtetuks tunnistamise kuupäev ( 5 ) Aretusprogrammi heakskiidu peatamise või kehtetuks tunnistamise kuupäev ( 5 ) Kuupäev, milleni aretusprogrammi heakskiit kehtib ( 5 ) ( 1 ) Iga aretusühingu rakendatava aretusprogrammi kohta tuleb täita üks tabeli rida. ( 2 ) Kui on olemas. ( 3 ) Vajaduse korral märkida üks järgmistest eranditest: 1 uue tõu loomine (määruse (EL) 2016/1012 artikli 19 lõige 1); 2 tõu taastamine (määruse (EL) 2016/1012 artikli 19 lõige 2); 3 määruse (EL) 2016/1012 artikli 2 punktis 24 määratletud ohustatud tõugu käsitleva aretusprogrammi kohta; 4 kunstlikuks seemendamiseks sperma kogumise ja/või embrüote tootmiseks munarakkude kogumise või embrüote siirdamiseks embrüote kogumise keeld või piirang (määruse (EL) 2016/1012 artikli 21 lõige 2). ( 4 ) Esitada teave, kui tõuraamatut peab mõni muu aretusühing/pädev asutus kui 1. veergu kantud aretusühing/pädev asutus. ( 5 ) Vajaduse korral märkida järgmine teave: A pp.kk.aaaa aretusühinguna tunnustamise kehtetuks tunnistamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4); B pp.kk.aaaa aretusprogrammi heakskiidu peatamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4); C pp.kk.aaaa aretusprogrammi heakskiidu kehtetuks tunnistamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4); D pp.kk.aaaa kuupäeva kohta, milleni aretusprogrammi heakskiit kehtib. ( 6 ) Vajaduse korral märkida kolmenumbriline riigikood ja kolmenumbriline andmebaasi kood Euroopa Liidu Teataja L 109/7

10 II. Ristandaretussigade kohta aretusregistreid pidavad aretusettevõtted Liikmesriik (märkida nimi) Pädevate asutuste poolt artikli 4 lõike 3 kohaselt tunnustatud, ristandaretussigade ( 1 ) aretusprogramme rakendavate aretusettevõtete loetelu, nagu on osutatud määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõikes Aretusettevõte Aretusettevõtte nimi Kontaktandmed Aretusettevõtte tunnustamise kuupäev Nimi www ( 3 ) Tunnustamise kuupäev: (pp.kk.aaaa) Aretusprogramm ( 2 ) Heakskiidetud aretusprogrammi(de)ga hõlmatud tõu(gude), liini(de) või ristandi(te) nimetus/ Veebijuurdepääs aretusprogrammi(de)ga seotud teabele ( 3 ) Tõu või tõupuhta liini nimetus Ristandi nimetus 4 5 Iga rakendatud aretusprogrammi geograafiline territoorium ( 1 ) Nagu on määratletud määruse (EL) 2016/1012 artikli 2 lõikes 10. ( 2 ) Iga aretusettevõtte rakendatava aretusprogrammi kohta tuleb täita üks tabeli rida. ( 3 ) Kui on olemas. ( 4 ) Vajaduse korral märkida järgmine teave: A pp.kk.aaaa aretusettevõttena tunnustamise kehtetuks tunnistamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4); B pp.kk.aaaa aretusprogrammi heakskiidu peatamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4); C pp.kk.aaaa aretusprogrammi heakskiidu kehtetuks tunnistamise kuupäeva kohta (määruse (EL) 2016/1012 artikli 7 lõige 4); D pp.kk.aaaa kuupäeva kohta, milleni aretusprogrammi heakskiit kehtib. Versioon (märkida pp.kk.aaaa) 6 7 Aretusprogrammi heakskiitmise kuupäev (pp.kk.aaaa) Peatamine, kehtetuks tunnistamine ja ajaline piirang Aretusettevõttena tunnustamise kehtetuks tunnistamise kuupäev ( 4 ) Aretusprogrammi heakskiidu peatamise või kehtetuks tunnistamise kuupäev ( 4 ) Kuupäev, milleni aretusprogrammi heakskiit kehtib ( 4 ) L 109/8 Euroopa Liidu Teataja

11 Euroopa Liidu Teataja L 109/9 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2017/717, 10. aprill 2017, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1012 rakenduseeskirjad seoses aretusloomade ja nende aretusmaterjali põlvnemistunnistuste näidisvormidega (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA KOMISJON, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni aasta määrust (EL) 2016/1012 tõupuhaste aretusloomade, ristandaretussigade ja nende aretusmaterjali aretuse, turustamise ning nende liitu sissetoomise suhtes kehtivate zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 652/2014, nõukogu direktiive 89/608/EMÜ ja 90/425/EMÜ ning tunnistatakse kehtetuks teatavad õigusaktid tõuaretuse valdkonnas (tõuaretuse määrus), ( 1 ) eriti selle artikli 30 lõiget 10, ning arvestades järgmist: (1) Määruses (EL) 2016/1012 on sätestatud aretusloomade ja nende aretusmaterjaliga kauplemise ja nende liitu sissetoomise suhtes kehtivad zootehnilised ja genealoogilised eeskirjad, sh kõnealusele kaubale põlvnemistunnistuste väljaandmise eeskirjad. Kõnealuse määruse artikli 30 lõikes 4 on sätestatud, et kui aretusühingu peetavasse tõuraamatusse või aretusettevõtte peetavasse aretusregistrisse kantud aretusloomi või nende aretusmaterjali turustatakse ning kui kõnealused aretusloomad või kõnealusest aretusmaterjalist saadud järglased kavatsetakse kanda muusse tõuraamatusse või aretusregistrisse, peab aretusloomade või aretusmaterjaliga olema kaasas põlvnemistunnistus. (2) Määruse (EL) 2016/1012 artikli 30 lõikes 5 on sätestatud, et kui aretusloomad, kes on kantud tõuraamatusse või aretusregistrisse, mida peab kõnealuse määruse artiklis 34 sätestatud loetellu kantud aretusasutus, või nende aretusmaterjal tuuakse liitu sisse ning kui kõnealused aretusloomad või kõnealusest aretusmaterjalist saadud järglased kavatsetakse kanda tõuraamatusse, mida peab aretusühing, või aretusregistrisse, mida peab aretusettevõte, peab kõnealuste aretusloomade või aretusmaterjaliga olema kaasas põlvnemistunnistus. (3) Määruse (EL) 2016/1012 artiklis 30 sätestatud põlvnemistunnistust annab välja ainult aretusloomi või nende aretusmaterjali lähetav aretusühing, aretusettevõte või pädev asutus, kui kõnealuste saadetistega kaubeldakse liidus, või kolmanda lähteriigi aretusasutus või ametiasutus, kui need saadetised tuuakse liitu sisse. (4) Lisaks on määruse (EL) 2016/1012 artikli 31 lõikes 1 sätestatud, et pädev asutus võib lubada, et aretusmaterjaliga on kaasas põlvnemistunnistus, mille on aretusühingult või aretusettevõttelt saadud teabe alusel välja andnud seemendusjaam või spermasäilituskeskus või embrüokogumisrühm või -tootmisrühm, kellel on liidu loomatervisealaste õigusaktide kohaselt lubatud turustada liidusiseselt asjaomast aretusmaterjali. (5) Määruse (EL) 2016/1012 artikli 30 lõikes 6 on täpsustatud, et põlvnemistunnistused peavad sisaldama kõnealuse määruse V lisa asjakohastes osades ja peatükkides sätestatud teavet ning vastama asjakohastele põlvnemistunnistuste näidisvormidele, mis on sätestatud komisjoni vastuvõetud rakendusaktides. ( 1 ) ELT L 171, , lk 66.

12 L 109/10 Euroopa Liidu Teataja (6) Seepärast on vaja kehtestada näidisvormid põlvnemistunnistuste jaoks, mis peavad kaasas olema aretusloomade ja aretusmaterjali saadetistega, kui nendega kaubeldakse liidus või kui need tuuakse liitu sisse. (7) Määruse (EL) 2016/1012 artikli 31 lõikes 3 on sätestatud, et kui jõudluskontrolli või geneetilise hindamise tulemused on üldsusele kättesaadavad mõnel veebisaidil, võib põlvnemistunnistuses tulemuste esitamise asemel viidata veebisaidile, kust kõnealused tulemused on kättesaadavad. Seda võimalust tuleks käesoleva määrusega kehtestatud põlvnemistunnistuste näidisvormides kajastada. (8) Määruse (EL) 2016/1012 artikli 32 lõikes 1 on sätestatud, et tõupuhaste aretushobuslaste puhul peab kõnealuse määruse V lisa 2. osa I peatükis nimetatud teave olema esitatud hobuslaste ühes eluaegses identifitseerimisdokumendis, ja samuti on seal sätestatud, et komisjon peab vastu võtma delegeeritud õigusaktid selliste identifitseerimisdokumentide sisu ja vormi kohta. Seepärast ei ole käesoleva määrusega vaja kehtestada tõupuhaste aretushobuslaste kaubanduse jaoks ette nähtud põlvnemistunnistuse näidisvormi. (9) Kooskõlas määruses (EL) 2016/1012 sätestatud kohaldamise kuupäevaga tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 1. novembrist (10) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise zootehnikakomitee arvamusega, ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: Artikkel 1 Reguleerimisese ja kohaldamisala Käesoleva määrusega kehtestatakse eeskirjad aretusloomade ja nende aretusmaterjali kaubanduse ja liitu sissetoomise jaoks kasutatavate põlvnemistunnistuste kohta, nagu on ette nähtud määruse (EL) 2016/1012 VII peatükis. Artikkel 2 Tõupuhaste aretusloomade ja nende aretusmaterjali ning ristandaretussigade ja nende aretusmaterjali kaubanduse jaoks kasutatavad põlvnemistunnistused 1. Määruse (EL) 2016/1012 V lisa 1. ja 2. osas sätestatud teave, mis tõupuhaste aretusloomade ja nende aretusmaterjaliga kauplemisel kõnealuste kaupade saadetistega kaasas olevates põlvnemistunnistustes peab sisalduma, esitatakse vastavalt näidisvormidele, mis on sätestatud käesoleva määruse I lisa järgmistes jagudes: a) A jaos tõupuhaste aretusveiste, -sigade, -lammaste või -kitsede kohta; b) B jaos tõupuhaste aretusveiste, -sigade, -lammaste, -kitsede või -hobuslaste sperma kohta; c) C jaos tõupuhaste aretusveiste, -sigade, -lammaste, -kitsede või -hobuslaste munarakkude kohta; d) D jaos tõupuhaste aretusveiste, -sigade, -lammaste, -kitsede või -hobuslaste embrüote kohta. 2. Määruse (EL) 2016/1012 V lisa 1. ja 3. osas sätestatud teave, mis ristandaretussigade ja nende aretusmaterjaliga kauplemisel kõnealuste kaupade saadetistega kaasas olevates põlvnemistunnistustes peab sisalduma, esitatakse vastavalt näidisvormidele, mis on sätestatud käesoleva määruse II lisa järgmistes jagudes: a) A jaos ristandaretussigade kohta; b) B jaos ristandaretussigade sperma kohta; c) C jaos ristandaretussigade munarakkude kohta; d) D jaos ristandaretussigade embrüote kohta.

13 Euroopa Liidu Teataja L 109/11 Artikkel 3 Tõupuhaste aretusloomade ja nende aretusmaterjali ning ristandaretussigade ja nende aretusmaterjali liitu sissetoomise jaoks kasutatavad põlvnemistunnistused 1. Määruse (EL) 2016/1012 V lisa 1. ja 2. osas sätestatud teave, mis tõupuhaste aretusloomade ja nende aretusmaterjali liitu sissetoomisel kõnealuste kaupade saadetistega kaasas olevates põlvnemistunnistustes peab sisalduma, esitatakse vastavalt näidisvormidele, mis on sätestatud käesoleva määruse III lisa järgmistes jagudes: a) A jaos tõupuhaste aretusveiste, -sigade, -lammaste, -kitsede või -hobuslaste kohta; b) B jaos tõupuhaste aretusveiste, -sigade, -lammaste, -kitsede või -hobuslaste sperma kohta; c) C jaos tõupuhaste aretusveiste, -sigade, -lammaste, -kitsede või -hobuslaste munarakkude kohta; d) D jaos tõupuhaste aretusveiste, -sigade, -lammaste, -kitsede või -hobuslaste embrüote kohta. 2. Määruse (EL) 2016/1012 V lisa 1. ja 3. osas sätestatud teave, mis ristandaretussigade ja nende aretusmaterjali liitu sissetoomisel kõnealuste kaupade saadetistega kaasas olevates põlvnemistunnistustes peab sisalduma, esitatakse vastavalt näidisvormidele, mis on sätestatud käesoleva määruse IV lisa järgmistes jagudes: a) A jaos ristandaretussigade kohta; b) B jaos ristandaretussigade sperma kohta; c) C jaos ristandaretussigade munarakkude kohta; d) D jaos ristandaretussigade embrüote kohta. Artikkel 4 Jõustumine ja kohaldamine Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Seda kohaldatakse alates 1. novembrist Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides. Brüssel, 10. aprill 2017 Komisjoni nimel president Jean-Claude JUNCKER

14 L 109/12 Euroopa Liidu Teataja I LISA TÕUPUHASTE ARUSLOOMADE JA NENDE ARUSMATERJALIGA KAUPLEMISEL KASUTATAVATE PÕLVNEMISTUNNISTUSTE NÄIDISVORMID A JAGU Tõupuhaste aretusveiste, -sigade, -lammaste või -kitsedega kauplemisel kasutatav põlvnemistunnistus

15 Euroopa Liidu Teataja L 109/13

16 L 109/14 Euroopa Liidu Teataja

17 Euroopa Liidu Teataja L 109/15 B JAGU Tõupuhaste aretusloomade spermaga kauplemisel kasutatav põlvnemistunnistus

18 L 109/16 Euroopa Liidu Teataja

19 Euroopa Liidu Teataja L 109/17

20 L 109/18 Euroopa Liidu Teataja C JAGU Tõupuhaste aretusloomade munarakkudega kauplemisel kasutatav põlvnemistunnistus

21 Euroopa Liidu Teataja L 109/19

22 L 109/20 Euroopa Liidu Teataja

23 Euroopa Liidu Teataja L 109/21 D JAGU Tõupuhaste aretusloomade embrüotega kauplemisel kasutatav põlvnemistunnistus

24 L 109/22 Euroopa Liidu Teataja

25 Euroopa Liidu Teataja L 109/23

26 L 109/24 Euroopa Liidu Teataja

27 Euroopa Liidu Teataja L 109/25 II LISA RISTANDARUSSIGADE JA NENDE ARUSMATERJALIGA KAUPLEMISEL KASUTATAVATE PÕLVNEMISTUNNISTUSTE NÄIDISVORMID A JAGU Ristandaretussigadega kauplemisel kasutatav põlvnemistunnistus

28 L 109/26 Euroopa Liidu Teataja

29 Euroopa Liidu Teataja L 109/27

30 L 109/28 Euroopa Liidu Teataja B JAGU Ristandaretussigade spermaga kauplemisel kasutatav põlvnemistunnistus

31 Euroopa Liidu Teataja L 109/29

32 L 109/30 Euroopa Liidu Teataja

33 Euroopa Liidu Teataja L 109/31 C JAGU Ristandaretussigade munarakkudega kauplemisel kasutatav põlvnemistunnistus

34 L 109/32 Euroopa Liidu Teataja

35 Euroopa Liidu Teataja L 109/33

36 L 109/34 Euroopa Liidu Teataja D JAGU Ristandaretussigade embrüotega kauplemisel kasutatav põlvnemistunnistus

37 Euroopa Liidu Teataja L 109/35

38 L 109/36 Euroopa Liidu Teataja

39 Euroopa Liidu Teataja L 109/37

40 L 109/38 Euroopa Liidu Teataja III LISA TÕUPUHASTE ARUSLOOMADE JA NENDE ARUSMATERJALI LIITU SISSOOMISEL KASUTATAVATE PÕLVNEMISTUNNISTUSTE NÄIDISVORMID A JAGU Tõupuhaste aretusveiste, -sigade, -lammaste, -kitsede või -hobuslaste liitu sissetoomisel kasutatavad põlvnemistunnistused

41 Euroopa Liidu Teataja L 109/39

42 L 109/40 Euroopa Liidu Teataja

43 Euroopa Liidu Teataja L 109/41 B JAGU Tõupuhaste aretusloomade sperma liitu sissetoomisel kasutatavad põlvnemistunnistused

44 L 109/42 Euroopa Liidu Teataja

45 Euroopa Liidu Teataja L 109/43

46 L 109/44 Euroopa Liidu Teataja C JAGU Tõupuhaste aretusloomade munarakkude liitu sissetoomisel kasutatavad põlvnemistunnistused

47 Euroopa Liidu Teataja L 109/45

48 L 109/46 Euroopa Liidu Teataja

49 Euroopa Liidu Teataja L 109/47 D JAGU Tõupuhaste aretusloomade embrüote liitu sissetoomisel kasutatavad põlvnemistunnistused

50 L 109/48 Euroopa Liidu Teataja

51 Euroopa Liidu Teataja L 109/49

52 L 109/50 Euroopa Liidu Teataja

53 Euroopa Liidu Teataja L 109/51 IV LISA RISTANDARUSSIGADE JA NENDE ARUSMATERJALI LIITU SISSOOMISEL KASUTATAVATE PÕLVNEMISTUNNISTUSTE NÄIDISVORMID A JAGU Ristandaretussigade liitu sissetoomisel kasutatavad põlvnemistunnistused

54 L 109/52 Euroopa Liidu Teataja

55 Euroopa Liidu Teataja L 109/53

56 L 109/54 Euroopa Liidu Teataja B JAGU Ristandaretussigade sperma liitu sissetoomisel kasutatavad põlvnemistunnistused

57 Euroopa Liidu Teataja L 109/55

58 L 109/56 Euroopa Liidu Teataja

59 Euroopa Liidu Teataja L 109/57 C JAGU Ristandaretussigade munarakkude liitu sissetoomisel kasutatavad põlvnemistunnistused

60 L 109/58 Euroopa Liidu Teataja

61 Euroopa Liidu Teataja L 109/59

62 L 109/60 Euroopa Liidu Teataja D JAGU Ristandaretussigade embrüote liitu sissetoomisel kasutatavad põlvnemistunnistused

63 Euroopa Liidu Teataja L 109/61

64 L 109/62 Euroopa Liidu Teataja

65 Euroopa Liidu Teataja L 109/63

66

67

68 ISSN (elektrooniline väljaanne) ISSN (paberväljaanne)

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/ 2019, detsember 2018, - millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/ artikli 42 tähenduses L 323/10 19.12.2018 KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/2019, 18. detsember 2018, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 42 tähenduses kõrge riskiga taimede, taimsete saaduste ja muude objektide

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

Lleyn_aretusprogramm_ELKL_2018

Lleyn_aretusprogramm_ELKL_2018 LLEYNI LAMBATÕU ARETUSPROGRAMM Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit 2018 Sisukord Lühiajalugu... 3 Lleyni lamba populatsioon Eestis... 3 Üldiseloomustus... 4 Tõutunnused... 4 Lleyni tõustandardid... 5

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, , milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohta EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.7.2017 C(2017) 4679 final KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) /, 11.7.2017, milles käsitletakse EURESe portaalis vabade töökohtade ning töökohataotluste ja CVde omavahelist sobitamist

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

Dorper_aretusprogramm_ELKL_2018

Dorper_aretusprogramm_ELKL_2018 DORPERI LAMBATÕU ARETUSPROGRAMM Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit 2018 SISUKORD LÜHIAJALUGU... 3 DORPERI LAMBA POPULATSIOON EESTIS... 4 ÜLDISELOOMUSTUS... 5 TÕUTUNNUSED... 5 DORPERI JA VALGE DORPERI

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ET Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. detsember 2016 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2016/0394 (COD) 15716/16 ENV 815 CLIMA 186 CODEC 1924 ETTEPANEK Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu istun Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuli 2015 (OR. en) 10173/15 ADD 1 PV/CONS 36 ECOFIN 531 PROTOKOLLI KAVAND Teema: Euroopa Liidu Nõukogu 3399. istung (MAJANDUS- JA RAHANDUSKÜSIMUSED) 19. juunil 2015

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (

EUROOPA KOMISJON Strasbourg, COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ ( EUROOPA KOMISJON Strasbourg, 10.1.2017 COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV direktiivi 2006/123/EÜ (teenuste kohta siseturul) jõustamise kohta, millega

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise põllumajanduspoliitika kohta pärast aastat 9.2.2012 Euroopa Liidu Teataja C 35/1 I (Resolutsioonid, soovitused ja arvamused) ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus, mis käsitleb õigusaktide ettepanekuid ühise

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald

Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) loomise kohtaEMPs kohald 8.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 155/11 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU SOOVITUS, 18. juuni 2009, Euroopa kutsehariduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECV) loomise kohta (EMPs kohaldatav tekst)

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisj Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 21. november 2018 (OR. en) 14561/18 ENV 798 MI 871 DELACT 154 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

CL2009R1072ET bi_cp 1..1

CL2009R1072ET bi_cp 1..1 2009R1072 ET 01.07.2013 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1072/2009, 21. oktoober 2009,

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 27.3.2014 COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS isikukaitsevahendite kohta (EMPs kohaldatav tekst) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

JM_ _m46lisa

JM_ _m46lisa Justiitsministri 30.12.2014 määrus nr 46 Vabadusekaotuse tunnistuse vormi kehtestamine Lisa VABADUSEKAOTUSE TUNNISTUS( 1 ) Viidatud nõukogu raamotsuse 2008/909/JSK artiklis 4 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

CL2011R1169ET _cp 1..1

CL2011R1169ET _cp 1..1 02011R1169 ET 01.01.2018 003.001 1 Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/

EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/ EUROOPA KOMISJON Brüssel, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISJONI DIREKTIIV / /EL, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/25/EÜ (põllumajandus- ja metsatraktorite mootoritest paisatavate

Rohkem

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 MUUDATUSTEPANEKUD 001-024 Transpordi- ja turismikomisjon Raport Karima Delli A8-0009/2019 Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust

Rohkem

GEN

GEN EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 16. oktoober 2012 (23.10) (OR. en) 14790/12 Institutsioonidevaheline dokume nt: 2012/0065 (COD) MAR 123 TRANS 327 SOC 816 CODEC 2348 ARUANNE Saatja: Peasekretariaat Saaja:

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 23.11.2007 KOM(2007) 741 lõplik 2007/0262 (COD) Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega Esimene osa Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kohandatakse

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü

EUROOPA KOMISJON Brüssel, KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosü EUROOPA KOMISJON Brüssel, 29.8.2011 KOM(2011) 522 lõplik 2011/0226 (COD) C7-0225/11 ET Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus)

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 28. veebruar 2019 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2018/0107(COD) 6946/19 JAI 226 COPEN 80 CYBER 62 ENFOPOL 105 DROIPEN 28 JAIEX 31 DAPIX 82 EJUSTICE 32 MI 209

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/•95/•EL, oktoober 2014, - millega muudetakse direktiivi 2013/•34/•EL seoses mitmeke 15.11.2014 L 330/1 I (Seadusandlikud aktid) DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioks 5.6.2009 ET Euroopa Liidu Teataja L 140/1 I (EÜ asutamislepingu / Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine on kohustuslik) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ)

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määru EUROOPA KOMISJON Brüssel, 17.5.2018 COM(2018) 284 final ANNEXES 1 to 2 LISAD järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 14. juuni 2019 (OR. en) 10266/19 OJ CRP1 23 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 19. juuni 2019 (12.30) 1. Päevakorra

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaa Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 20. juuni 2019 (OR. en) 10545/19 ENER 383 CLIMA 187 COMPET 542 RECH 378 AGRI 337 ENV 646 SAATEMÄRKUSED Saatja: Kättesaamise kuupäev: Saaja: Komisjoni dok nr: Teema: Euroopa

Rohkem

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE

ART. 6 INTERPRETATION GUIDE EUROOPA KOMISJON Brüssel, 21.11.2018 C(2018) 7621 final Komisjoni teatis Natura 2000 alade kaitsekorraldus Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 sätted ET ET Euroopa Komisjon Natura 2000 alade kaitsekorraldus

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november /17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 6. november 2017 13939/17 OJ CRP1 37 ESIALGNE PÄEVAKORD ALALISTE ESINDAJATE KOMITEE (COREPER I) Justus Lipsiuse hoone, Brüssel 8. ja 10. november 2017 (10.00, 11.30) KOLMAPÄEV,

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/ 1807, november 2018, - mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba 28.11.2018 L 303/59 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2018/1807, 14. november 2018, mis käsitleb isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 1 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 13. november 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2015/0149 (COD) 13917/15 ENER 381 ENV 683 CONSOM 187 IA 16 CODEC 1494 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat

Rohkem

COM(2017)47/F1 - ET

COM(2017)47/F1 - ET EUROOPA KOMISJON Brüssel, 1.2.2017 COM(2017) 47 final 2017/0015 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate

Rohkem

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/ 429, märts 2016, - loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervis

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/ 429, märts 2016, - loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervis 31.3.2016 L 84/1 I (Seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/429, 9. märts 2016, loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või

Rohkem

TA

TA 11.9.2017 A8-0258/ 001-035 MUUDATUSTEPANEKUD 001-035 Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon Raport Julie Girling A8-0258/2017 ELi heitkogustega kauplemise süsteem: kehtivate piirangute kohaldamise

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides aastal püügivõimsus EUROOPA KOMISJON Brüssel, 11.11.2015 COM(2015) 563 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE liikmesriikides 2013. aastal püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel püsiva tasakaalu saavutamiseks

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 15. juuni 2015 (OR. en) 9236/15 MÄRKUS Saatja: Saaja: Nõukogu peasekretariaat Alaliste esindajate komitee / nõukogu UEM 179 ECOFIN 384 SOC 346 COMP 257 ENV 339 EDUC 165 RECH

Rohkem

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev

EGESIF_15_ final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettev EGESIF_15_0018-02 final 09/02/2016 EUROOPA KOMISJON Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Suunised liikmesriikidele raamatupidamisarvestuse ettevalmistamise, kontrolli ja heakskiitmise kohta VASTUTUSE

Rohkem

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE

Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE Euroopa Liidu C 2 Teataja 62. aastakäik Eestikeelne väljaanne Teave ja teatised 4. jaanuar 2019 Sisukord IV Teave TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT Euroopa Komisjon 2019/C

Rohkem

CODE2APC

CODE2APC EUROOPA PARLAMENT 2004 Istungidokument 2009 C6-0324/2008 2004/0209(COD) 22/09/2008 Ühisseisukoht Nõukogu 15. septembri 2008. aasta ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv,

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20

KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252•/•2014, mai 2014, - millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 20 25.11.2014 L 337/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 1252/2014, 28. mai 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ seoses

Rohkem

JAI CNC ET#4.indd

JAI CNC ET#4.indd ET Praktiline juhend uue Brüsseli II määruse kohaldamiseks www.europa.eu.int/civiljustice Sissejuhatus Euroopa Liidu vabadusel, julgeolekul ja õiglusel põhinev ala aitab inimesi nende igapäevaelus, kui

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr, Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 9. märts 2018 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2017/0354 (COD) 15965/1/17 REV 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,ga,hr,hu,it,lt, lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) COMPET

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.12.2017 COM(2017) 795 final 2017/0353 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles sätestatakse tooteid käsitlevate liidu ühtlustamisõigusaktide järgimise

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 750 final 2016/0392 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse piiritusj

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2016) 750 final 2016/0392 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse piiritusj EUROOPA KOMISJON Brüssel, 1.12.2016 COM(2016) 750 final 2016/0392 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse piiritusjookide määratlemist, esitlemist ja märgistamist, piiritusjookide

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx

Microsoft PowerPoint - TKM. Vastavusdeklaratsioon2.pptx Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja esemed. Vastavusdeklaratsioon. Külli Suurvarik Toidu üldnõuete büroo peaspetsialist 625 6570 Ettekandes tuleb juttu Toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuete raamistikust

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 2. oktoober 2015 (OR. en) Institutsioonidevaheline dokument: 2012/0010 (COD) 12555/15 DATAPROTECT 154 JAI 707 DAPIX 163 FREMP 202 COMIX 456 CODEC 1279 MÄRKUS Saatja: Saaja:

Rohkem

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2018/, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil L 284/22 Euroopa Liidu Teataja 12.11.2018 DIREKTIIVID EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2018/1673, 23. oktoober 2018, rahapesu vastu võitlemise kohta kriminaalõiguse abil EUROOPA PARLAMENT JA

Rohkem

Hobumajanduse kaardistamine koos Eesti hobumajandust iseloomustavate mõõdikute määratlemisega. Uuringu lõpparuanne

Hobumajanduse kaardistamine koos Eesti hobumajandust iseloomustavate mõõdikute määratlemisega. Uuringu lõpparuanne 1 2 Uuringu tellis Maaeluministeerium programmi Põllumajanduslikud rakendusuuringud ja arendustegevus aastatel 2015-2021 raames. Uuringu koostas Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

c_ et pdf

c_ et pdf 7.1.2009 C 2/7 Euroopa Andmekaitseinspektori arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepaneku kohta, mis käsitleb üldsuse juurdepääsu Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (2009/C

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Ohtlike ainete sisaldus kalades

Ohtlike ainete sisaldus kalades Eesti Keskkonnauuringute Keskus Ohtlike ainete sisaldus kalades Marek Nurmik Keskkonna- ja analüütilise keemia osakond peaspetsialist 4. veebruar 2019 Tallinn Projekti üldinformatsioon Rahastusallikas:

Rohkem