MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelar

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelar"

Väljavõte

1 MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 7 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve II lisaalaeelarve Alaeelarve kokku Tunnus Kirje nimetus PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU Maksutulud Füüsilise isiku tulumaks Maamaks Tulud kaupade ja teenuste müügist Riigilõivud Ehitusloa ja kasutusloa väljastamise riigilõiv Tegevustulud Laekumised haridusasutuste majandustegevusest Märjamaa Lasteaed Pillerpall õppetasu kohatasu laste toitlustustasu Orgita lasteaed Midrimaa õppetasu kohatasu laste toitlustustasu Kasti Lasteaed Karikakar õppetasu kohatasu laste toitlustustasu Sipa-Laukna Lasteaed õppetasu kohatasu laste toitlustustasu muud tulud Varbola Lasteaed-Algkool õppetasu kohatasu laste toitlustustasu pikapäevarühma oode jõusaali ja võimla tulu Varbola Lasteaed-Algkooli õpilasmalev laste toitlustustasu ruumide üür Valgu Põhikool õppetasu kohatasu laste toitlustustasu ruumide üür Märjamaa Gümnaasium töövihikute tasu ruumide üür koolisöökla küte, elekter bussi kasutamise tasu Muusika- ja Kunstikool õppetasu Tulu koolitusteenuse osutamisest Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest Märjamaa Valla Raamatukogu tasulised teenused Märjamaa Valla Rahvamaja tasulised teenused Haimre Rahvamaja tasulised teenused Valgu Rahvamaja tasulised teenused Varbola Rahvamaja tasulised teenused Teenuse mõisa tulud Märjamaa Valla Noortekeskuse tasulised teenused Sillaotsa Talumuuseumi tasulised teenused Märjamaa kino tasulised teenused Märjamaa Nädalalehe tulud Märjamaa Päevad ja Märjamaa Folk Koduloolised trükised

2 3222 Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest Märjamaa Ujula tulud Hobulaiu pukebaasi tulud Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest Märjamaa Sotsiaalkeskuse tulud Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest Muu tulu elamu- ja kommunaaltegevusest Laekumised korrakaitseasutuste majandustegevusest Laekumised Päästeametilt Laekumised üldvalitsemisasutuste majandustegevusest Kantseleiteenused Kaupade ja teenuste müük Üüri- ja renditulud Üür ja rent kinnisvarainvesteeringutelt Üür ja rent eluruumidelt (sh sots. korterid) Üür ja rent mitteeluruumidelt Muu tulu üüri ja rendiga kaasnevast tegevusest (kommunaalteenused) Muu vara üür ja rent Laekumised õiguste müügist Hoonestusõiguse seadmise tasu Tasu äritegevusega tegelemise õiguse loa eest Muu kaupade ja teenuste müük Maade erastamine Valla kalendrite müük Saadavad toetused tegevuskuludeks Tasandusfond Toetusfond Hariduskulude toetus sh põhikooli õpetajate tööjõukulude toetus sh gümnaasiumi õpetajate tööjõukulude toetus sh direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulude toetus sh õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate täiendkoo sh õppekirjanduse toetus sh koolilõunatoetus Toimetulekutoetus Sündide ja surmade registreerimise kulude hüvitis Sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise toetus Vajaduspõhise peretoetuse maksmise hüvitis Kohalike teede hoiu toetus Jäätmehoolduse arendamise toetus Muud saadud toetused tegevuskuludeks Õppelaenud, aadressandmete korrastamine Koolipiim Koolipuuvili Orgita Lasteaed Midrimaa Märjamaa Valla Rahvamaja Ühinemistoetus Märjamaa Ujula projektid Märjamaa Valla Noortekeskuse projektid Märjamaa Valla Rahvamaja projketid Märjamaa Gümnaasiumi projektid Arvlemine koolidega - erakoolide hüvitis Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli projektid Muu hariduse abiteenuste projektid Annetused laste- ja noorte sihtkapitalile Muu eakate sotsiaalse kaitse toetused Märjamaa Valla Raamatukogu toetused Märjamaa Päevad ja Märjamaa Folk projektid Laste laulu- ja tantsupeo transpordikompensatsioon Trükised Sillaotsa Talumuuseumi projektid Märjamaa Lasteaia Pillerpall projektid , 388 Muud tegevustulud , Kaevandamisõiguse tasu ,383 Laekumine vee erikasutusest , 3888 Muud eelpool nimetamata tegevustulud Eelpool nimetamata muud tulud PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU

3 40, 41, 4500Antavad toetused tegevuskuludeks isikut Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Mittesihtotstarbelised toetused Muud tegevuskulud Personalikulud Majandamiskulud Muud kulud PÕHITEGEVUSE TULEM INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU Põhivara müük (+) Rajatiste ja hoonete müük Põhivara soetus (-) Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine VALLAMAJA ORU 2 PROJEKTEERIMINE MÄRJAMAA-SÕTKE KERGLIIKLUSTEE EHITAMINE TEEDE INVESTEERINGUD MÄRJAMAA KESKVÄLJAKU REKONSTRUEERIMINE HAIMRE MÕISAPARGI RESTAUREERIMISE PROJEKTEERIMINE MÄRJAMAA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE TARISTU RENOVEERIMISE KONSULTATSIOONITEENUS MÄRJAMAA TERVISEKESKUSE PROJEKTEERIMINE JA EHITAMINE MÄRJAMAA UJULA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMINE JA KATUSE VAHETUS TEENUSE MÕISA RENOVEERIMINE - KAASAVA EELARVE INVESTEERINGUD SILLAOTSA TALUMUUSEUMI VEOVAHENDITE VARJUALUSE EHITUS MÄRJAMAA LASTEAIA PILLERPALL MÄNGUVÄLJAKU REKONSTRUEERIMINE KASTI LASTEAIA KARIKAKAR MÄNGUVÄLJAKU EHITAMINE SIPA-LAUKNA LASTEAIA LAUKNA HOONE REKONSTRUEERIMINE SIPA-LAUKNA LASTEAIA LAUKNA MÄNGUVÄLJAKU EHITAMINE SIPA MÕISA HOONE SADEMEVETE ÄRAVOOLUSÜSTEEMI, FASSAADI JA SEINTE RENOVEERIMINE sh. PROJEKTEERIMINE VARBOLA LASTEAED-ALGKOOLI MÄNGUVÄLJAKU EHITAMINE MÄRJAMAA GÜMNAASIUMI SPORDIHOONE EHITAMINE (sh. PROJEKTEERIMINE) MÄRJAMAA GÜMNAASIUMI KUNSTMURUKATTEGA JALGPALLIVÄLJAKU PROJEKTEERIMINE MÄRJAMAA MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLI ÜMBEREHITUSTÖÖD VALGU PÕHIKOOLI VIHMAVEESÜSTEEMID JA LUMETÕKKED MÄRJAMAA LASTEAIA PILLERPALL PIIRDEAED JA VÄRAVAD SILLAOTSA TALUMUUSEUMI TULETÕRJE VEEVÕTUKOHT VARBOLA RAHVAMAJA VÄLISTREPI REKONSTRUEERIMINE MÄRJAMAA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE REKONSTRUEERIMINE Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine MÄRJAMAA UJULA KATLAMAJA REKONSTRUEERIMINE VALGU PÕHIKOOLI KÜTTESÜSTEEMI PROJEKTEERIMINE MÄRJAMAA SOTSIAALKESKUSE KATLAMAJA REKONSTRUEERIMINE MÄRJAMAA VALLA RAHVAMAJA KESKKÜTTESÜSTEEMI SOOJASÕLM

4 MÄRJAMAA VALLA RAAMATUKOGU KESKKÜTTESÜSTEEMI SOOJASÕLM MÄRJAMAA VALLA NOORTEKESKUSE KESKKÜTTESÜSTEEMI SOOJASÕLM MÄRJAMAA UJULA BASSEINIVEE UV SEADMED Muu amortiseeruv materiaalne põhivara VARBOLA LASTEAED-ALGKOOLI PIKSEKAITSE PROJEKTEERIMINE JA EHITUS MÄRJAMAA MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLI PIANIINO PETROFF P122N Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) HAJAASUSTUSE PROGRAMM MÄRJAMAA SAUNA REKONSTRUEERIMINE Finantstulud (+) Intressi- ja viivisetulud hoiustelt Finantstkulud (-) Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud laenudelt Intressi- ja viivisekulud kapitaliliisingult EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)) FINANTSEERIMISTEGEVUS Kohustuste võtmine (+) Laenude võtmine muudelt residentidelt (+) Kohustuste tasumine (-) Võetud laenude tagasimaksmine Kapitaliliisingu maksed LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - vähenemine) KULUDE KATTEKS SUUNAMATA JÄÄK PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI Üldised valitsussektori teenused Vallavolikogu Personalikulud Töötasud Avaliku teenistuse ametnike töötasu Personalikuludga kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlus Majandamiskulud Administreerimiskulud Lähetuskulud Koolituskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Sõidukite ülalpidamise kulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Muud mitmesugused majandamiskulud Vallavalitsus isikutele Preemiad ja stipendiumid-aukodanike preemiad Personalikulud Töötasud Avaliku teenistuse ametnike töötasu Töötajate töötasu Erisoodustused Personalikuludga kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlus Majandamiskulud Administreerimiskulud Lähetuskulud Koolituskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Sõidukite ülalpidamise kulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Inventari kulud Meditsiinikulud ja hügieenitarbed Muu erivarustus ja erimaterjalid Muud mitmesugused majandamiskulud Muud kulud Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud Põhivara soetus Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine VALLAMAJA ORU 2 PROJEKTEERIMINE

5 01114 Kohaliku omavalitsuse üksuse reservfond Muud kulud Liikmemaks ja ühistegevuse kulud Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Raplamaa Omavalitsuste Liit Sihtasutus Raplamaa Omavalitsuste Arengufond Mittesihtotstarbelised toetused Raplamaa Omavalitsuste Liit Eesti Linnade Liit Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu Valimised Personalikulud Töötasud Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tas Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Administreerimiskulud Sõidukite ülalpidamise kulud Haldusreform Personalikulud Töötasud Avaliku teenistuse ametnike töötasu Töötajate töötasu Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu Erisoodustused Personalikuludga kaasnevad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed Majandamiskulud Administreerimiskulud Koolituskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Muu erivarustus ja erimaterjalid Valitsussektori võla teenindamine Finantskulud Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud laenudelt Intressikulud diskonteeritud pikaajalistelt kohustustelt Avalik kord ja julgeolek Politsei isikutele Preemiad ja stipendiumid-abipolitseinike preemiad Päästeteenused Mittesihtotstarbelised toetused Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tas Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Administreerimiskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Sõidukite ülalpidamise kulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Inventari kulud Eri- ja vormiriietus Muu avalik kord ja julgeolek Majandamiskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Majandus Maakorraldus Majandamiskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Muud kulud Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid) Majandamiskulud Rajatiste majandamiskulud Talihooldus Katteta teede suvehooldus Kattega teede suvehooldus

6 Sildade ja truupide remont (lisa suvehoolduse lepingut Teemaa hooldus Teekatte märgistustööd Teede ja tänavate korrashoid Tolmutõrje Põhivara soetus Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine MÄRJAMAA-SÕTKE KERGLIIKLUSTEE EHITAMINE TEEDE INVESTEERINGUD MÄRJAMAA KESKVÄLJAKU REKONSTRUEERIMINE Märjamaa autobussijaam Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Administreerimiskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Inventari kulud Ühistranspordi korralduse projekt Majandamiskulud Uurimis- ja arendustööde ostukulud Side Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Raplamaa Omavalitsuste Liit - DigiKond uuringu rahastamine Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine Majandamiskulud Administreerimiskulud Uurimis- ja arendustööde ostukulud Keskkonnakaitse Jäätmekäitlus (prügivedu) Mittesihtotstarbelised toetused Majandamiskulud Rajatiste majandamiskulud Inventari kulud Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Administreerimiskulud Lähetuskulud Koolituskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Sõidukite ülalpidamise kulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Inventari kulud Meditsiinikulud ja hügieenitarbed Eri- ja vormiriietus Põhivara soetus Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine HAIMRE MÕISAPARGI RESTAUREERIMISE PROJEKTEERIMINE Elamu- ja kommunaalmajandus Veevarustus Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine HAJAASUSTUSE PROGRAMM Tänavavalgustus Majandamiskulud Rajatiste majandamiskulud Põhivara soetus Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine MÄRJAMAA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE TARISTU RENOVEERIMISE KONSULTATSIOONITEENUS MÄRJAMAA VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE REKONSTRUEERIMINE Kalmistud Personalikulud Töötasud

7 5002 Töötajate töötasu Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Administreerimiskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Inventari kulud Meditsiinikulud ja hügieenitarbed Eri- ja vormiriietus Hulkuvate loomadega seotud tegevus Majandamiskulud Rajatiste majandamiskulud Muu elamu- ja kommunaalmajandus Majandamiskulud Administreerimiskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Muu erivarustus ja erimaterjalid Tervishoid Märjamaa Haigla AS Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Märjamaa Tervisekeskus Põhivara soetus Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine MÄRJAMAA TERVISEKESKUSE PROJEKTEERIMINE JA EHITAMINE Vabaaeg, kultuur ja religioon Märjamaa Ujula Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Administreerimiskulud Koolituskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Sõidukite ülalpidamise kulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Inventari kulud Meditsiinikulud ja hügieenitarbed Eri- ja vormiriietus Põhivara soetus Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine MÄRJAMAA UJULA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMINE JA KATUSE VAHETUS Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine MÄRJAMAA UJULA KATLAMAJA REKONSTRUEERIMINE MÄRJAMAA UJULA BASSEINIVEE UV SEADMED Spordiklubid Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Märjamaa Spordiklubi Mittetulundusühing Raplamaa Jalgpallikool Maadlusklubi Juhan Orienteerumisklubi Orvand Tantsuklubi Mustang Hobulaiu puhkebaas Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Administreerimiskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Rajatiste majandamiskulud Sõidukite ülalpidamise kulud Inventari kulud Meditsiinikulud ja hügieenitarbed Eri- ja vormiriietus Muud kulud Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud Märjamaa Valla Noortekeskus Mittesihtotstarbelised toetused

8 50 Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tas Erisoodustused Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Administreerimiskulud Lähetuskulud Koolituskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Inventari kulud Meditsiinikulud ja hügieenitarbed Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud Põhivara soetus Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine MÄRJAMAA VALLA NOORTEKESKUSE KESKKÜTTESÜSTEEMI SOOJASÕLM Märjamaa Valla Noortekeskuse projektid Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tas Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud /185/23 EESTI AVATUD NOORTEKESKUSTE ÜHENDUS MTÜ - PROJEKT "NOORTE TUGILA" Majandamiskulud Inventari kulud HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM - ROBOOTIKA HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM - PROJEKT "LOODUS ÕPETAB" Vaba aja üritused - mittetulunduslikuks tegevuseks antavad toetused Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks Egle Niinemets Darja Lehtsalu Kris Tegelmann Mittetulundusühing KäsitööPööninG Mittetulundusühing Märjamaa Saun Mittetulundusühing Rapla Kirikumuusika Festival Mittetulundusühing Scarlet Mittetulundusühing Wäega Wärk MTÜ Haimre Kultuuriselts MTÜ Külade Ühendus TOKK MTÜ Väike Jalajälg Märjamaa Ettevõtjate Piirkondlik Ühendus Märjamaa Kultuuriselts Märjamaa Valla Puuetega Inimeste Ühing Naiskodukaitse Märjamaa jaoskond Raplamaa Vaegkuuljate Ühing Russalu Külade Ühendus Seltsing Märjamaa Kultuurikoda Seltsing Märjamaa Pensionäride Ühendus Seltsing Naiskoor Paula Seltsing Pihlaka Kaks Teenuse Naiste Ühendus Tiina Tanseri Valev Parker Õie Lauri Varbola Kultuuri ja Hariduse Selts Velise Kultuuri ja Hariduse Selts I voorus jaotamata jääk II voorus jaotatud Seltsing Naiskoor Paula Kristi Algma Velise Kultuuri ja Hariduse Selts Mittetulundusühing Varbola Külaselts Merje Sale Seltsing Põkaprintsessid

9 Õie Lauri Märjamaa Kultuuriselts Varbola Kultuuri ja Hariduse Selts Mittetulundusühing Wäega Wärk Raikküla Vabatahtliku Tuletõrje Selts EELK Märjamaa Maarja Kogudus Teenuse Naiste Ühendus Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine MÄRJAMAA SAUNA REKONSTRUEERIMINE Märjamaa Valla Raamatukogu Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tas Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Administreerimiskulud Lähetuskulud Koolituskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Sõidukite ülalpidamise kulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Inventari kulud Meditsiinikulud ja hügieenitarbed Teavikud ja kunstiesemed Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud Muud mitmesugused majandamiskulud Põhivara soetus Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine MÄRJAMAA VALLA RAAMATUKOGU KESKKÜTTESÜSTEEMI SOOJASÕLM Märjamaa Valla Rahvamaja Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Administreerimiskulud Lähetuskulud Koolituskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Sõidukite ülalpidamise kulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Inventari kulud Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud Põhivara soetus Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine MÄRJAMAA VALLA RAHVAMAJA KESKKÜTTESÜSTEEMI SOOJASÕLM Märjamaa Valla Rahvamaja projektid Majandamiskulud Inventari kulud RAHANDUSMINISTEERIUM - DIGITAALSE VÄLIEKRAANI JA INFOTAHVLITE SOETAMINE Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud T-OT T-OT T-OT L-OT EESTI RAHVATANTSU JA RAHVAMUUSIKA SELTS - LAULU- JA TANTSUPEO PROTSESSIS OSALEVATE KOLLEKTIIVIDE OTSETOETUS (1500 ) EESTI RAHVATANTSU JA RAHVAMUUSIKA SELTS - LAULU- JA TANTSUPEO PROTSESSIS OSALEVATE KOLLEKTIIVIDE OTSETOETUS (900 ) EESTI RAHVATANTSU JA RAHVAMUUSIKA SELTS - LAULU- JA TANTSUPEO PROTSESSIS OSALEVATE KOLLEKTIIVIDE OTSETOETUS (300 ) EESTI KOORIÜHING - LAULU- JA TANTSUPEO PROTSESSIS OSALEVATE KOLLEKTIIVIDE OTSETOETUS (300 )

10 L-OT EESTI KOORIÜHING - LAULU- JA TANTSUPEO PROTSESSIS OSALEVATE KOLLEKTIIVIDE OTSETOETUS (600 ) EESTI KULTUURKAPITAL - KONTSERDISARI M10-16/0197 L "MUUSIKA EESTIMAALE" EESTI KULTUURKAPITAL - KONTSERDISARI S05-16/1528L "MUUSIKA EESTIMAALE" RAHANDUSMINISTEERIUM - SÜDAMENÄDAL Haimre Rahvamaja Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tas Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Administreerimiskulud Koolituskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Inventari kulud Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud Valgu Rahvamaja Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Administreerimiskulud Koolituskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Inventari kulud Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud Varbola Rahvamaja Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Administreerimiskulud Koolituskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Sõidukite ülalpidamise kulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Inventari kulud Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud Põhivara soetus Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine VARBOLA RAHVAMAJA VÄLISTREPI REKONST Varbola Rahvamaja projektid Majandamiskulud Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud T-OT EESTI RAHVATANTSU JA RAHVAMUUSIKA SELTS - LAULU- JA TANTSUPEO PROTSESSIS OSALEVATE KOLLEKTIIVIDE OTSETOETUS (300 ) Teenuse mõis Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Inventari kulud Põhivara soetus Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine TEENUSE MÕISA RENOVEERIMINE - KAASAVA EELARVE INVESTEERINGUD Kultuuriüritused Majandamiskulud Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud Vabariigi aastapäev Kodulookonverents

11 Märjamaa Päevad ja Märjamaa Folk Laulukarusell Laulu- ja tantsupidu Külade tänuüritus Koduloolised trükised Kultuuriürituste projektid Majandamiskulud Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud M10-17/0031L EESTI KULTUURKAPITAL - RAHVUSVAHELINE FESTIVAL XII MÄRJAMAA FOLK S07-17/0181L EESTI KULTUURKAPITAL - RAHVUSVAHELINE FESTIVAL XII MÄRJAMAA FOLK M10-17/0100L EESTI KULTUURKAPITAL - XIV LÕÕTSPILLIPÄEV LÕÕTSAD LAGEDALE 600 1/650 RAHVAKULTUURI KESKUS - RAHVUSVAHELINE FESTIVAL XII MÄRJAMAA FOLK /611 RAHVAKULTUURI KESKUS - RAHVUSVAHELINE FESTIVAL XII MÄRJAMAA FOLK /91AF SA ROAF - XII MÄRJAMAA FOLK Sillaotsa Talumuuseum Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Administreerimiskulud Lähetuskulud Koolituskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Sõidukite ülalpidamise kulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud Põhivara soetus Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine SILLAOTSA TALUMUUSEUMI VEOVAHENDITE VARJUALUSE EHITUS SILLAOTSA TALUMUUSEUMI TULETÕRJE VEEVÕTUKOHT Sillaotsa Talumuuseumi projektid Majandamiskulud Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud M10-17/0050 L EESTI KULTUURKAPITAL - "KÄSIKRAASID RAHVAKULTUURIALASTE SÜNDMUSTE KORRALDAMISEKS" Kino Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Administreerimiskulud Koolituskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Inventari kulud Meditsiinikulud ja hügieenitarbed Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud Märjamaa Nädalaleht Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tas Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Administreerimiskulud Koolituskulud Haridus Märjamaa Lasteaed Pillerpall Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu

12 506 Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Administreerimiskulud Koolituskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Sõidukite ülalpidamise kulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Inventari kulud Toiduained ja toitlustusteenused Meditsiinikulud ja hügieenitarbed Õppevahendid Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud Eri- ja vormiriietus Põhivara soetus Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine MÄRJAMAA LASTEAIA PILLERPALL MÄNGUVÄLJAKU REKONSTRUEERIMINE MÄRJAMAA LASTEAIA PILLERPALL PIIRDEAED JA VÄRAVAD Märjamaa Lasteaed Pillerpall projektid Majandamiskulud Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud KIK - ÕPETAJATE JA LASTE KESKKONNATEADLIKKUSE TÕSTMINE ERINEVATE LOODUSKESKUSTE KÜLASTAMISE KAUDU Orgita Lasteaed Midrimaa Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Administreerimiskulud Koolituskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Sõidukite ülalpidamise kulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Inventari kulud Toiduained ja toitlustusteenused Meditsiinikulud ja hügieenitarbed Õppevahendid Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud Eri- ja vormiriietus Muud mitmesugused majandamiskulud Orgita Lasteaed Midrimaa projektid Majandamiskulud Inventari kulud RAHANDUSMINISTEERIUM - MÖÖBLI SOETAMI Kasti Lasteaed Karikakar Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Administreerimiskulud Koolituskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Inventari kulud Toiduained ja toitlustusteenused Meditsiinikulud ja hügieenitarbed Õppevahendid Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud Eri- ja vormiriietus Muu erivarustus ja erimaterjalid Muud mitmesugused majandamiskulud Põhivara soetus Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine KASTI LASTEAIA KARIKAKAR MÄNGUVÄLJAKU EHITAMINE Sipa-Laukna Lasteaed Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu

13 505 Erisoodustused Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Administreerimiskulud Koolituskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Sõidukite ülalpidamise kulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Inventari kulud Toiduained ja toitlustusteenused Meditsiinikulud ja hügieenitarbed Õppevahendid Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud Eri- ja vormiriietus Muud mitmesugused majandamiskulud Põhivara soetus Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine SIPA-LAUKNA LASTEAIA LAUKNA HOONE REKONSTRUEERIMINE SIPA-LAUKNA LASTEAIA LAUKNA MÄNGUVÄLJAKU EHITAMINE SIPA MÕISA HOONE SADEMEVETE ÄRAVOOLUSÜSTEEMI, FASSAADI JA SEINTE RENOVEERIMINE sh. PROJEKTEERIMINE Varbola Lasteaed-Algkool (alusharidus) Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Toiduained ja toitlustusteenused Õppevahendid Valgu Põhikool (alusharidus) Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Toiduained ja toitlustusteenused Õppevahendid Arvlemised lasteaedadega Majandamiskulud Koolituse kulud Valla poolt rahastatav lapsehoiuteenus isikutele Peretoetused Varbola Lasteaed-Algkool (alus- ja põhihariduse kaudsed kulud) Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Erisoodustused Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Administreerimiskulud Lähetuskulud Koolituskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Sõidukite ülalpidamise kulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Inventari kulud Meditsiinikulud ja hügieenitarbed Õppevahendid Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud Eri- ja vormiriietus Muu erivarustus ja erimaterjalid Muud mitmesugused majandamiskulud Põhivara soetus Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine VARBOLA LASTEAED-ALGKOOLI MÄNGUVÄLJAKU EHITAMINE Muu amortiseeruv materiaalne põhivara VARBOLA LASTEAED-ALGKOOLI PIKSEKAITSE PROJEKTEERIMINE JA EHITUS

14 09210 Varbola Lasteaed-Algkool õpilasmalev Personalikulud Töötasud Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Toiduained ja toitlustusteenused Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Valgu Põhikool (alus- ja põhihariduse kaudsed kulud) Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Erisoodustused Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Administreerimiskulud Lähetuskulud Koolituskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Sõidukite ülalpidamise kulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Inventari kulud Meditsiinikulud ja hügieenitarbed Õppevahendid Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud Eri- ja vormiriietus Muu erivarustus ja erimaterjalid Muud mitmesugused majandamiskulud Põhivara soetus Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine VIHMAVEESÜSTEEMID JA LUMETÕKKED Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine VALGU PÕHIKOOLI KÜTTESÜSTEEMI PROJEKTEERIMINE Varbola Lasteaed-Algkool (põhihariduse otsekulud) Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Personalikuludga kaasnevad maksud Valgu Põhikool (põhihariduse otsekulud) Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Personalikuludga kaasnevad maksud Märjamaa Gümnaasium (põhihariduse otsekukud) Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Personalikuludga kaasnevad maksud Märjamaa Gümnaasiumi projektid Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Personalikuludga kaasnevad maksud SA INNOVE - UUSSISSERÄNDAJATE KEELLEÕPPE TOETUS Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Personalikuludga kaasnevad maksud HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM - UUSSISSERÄNDAJATE KEELLEÕPPE TOETUS Märjamaa Gümnaasium (üldkeskhariduse otsekukud) Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Personalikuludga kaasnevad maksud Märjamaa Gümnaasium (põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud) Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud

15 5500 Administreerimiskulud Koolituskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Sõidukite ülalpidamise kulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Inventari kulud Meditsiinikulud ja hügieenitarbed Õppevahendid Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud Eri- ja vormiriietus Muu erivarustus ja erimaterjalid Muud mitmesugused majandamiskulud Muud kulud Maksu-, riigilõivu- ja trahvikulud Põhivara soetus Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine MÄRJAMAA GÜMNAASIUMI SPORDIHOONE EHITAMINE (sh. PROJEKTEERIMINE) MÄRJAMAA GÜMNAASIUMI KUNSTMURUKATTEGA JALGPALLIVÄLJAKU PROJEKTEERIMINE Arvlemised teiste koolidega Majandamiskulud Koolituse kulud Märjamaa Muusika- ja Kunstikool Mittesihtotstarbelised toetused Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Administreerimiskulud Lähetuskulud Koolituskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Sõidukite ülalpidamise kulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Inventari kulud Meditsiinikulud ja hügieenitarbed Õppevahendid Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud Muu erivarustus ja erimaterjalid Muud mitmesugused majandamiskulud Põhivara soetus Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine MÄRJAMAA MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLI ÜMBEREHITUSTÖÖD Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli projektid Majandamiskulud Inventari kulud PROJEKTIDE EV 100 "IGAL LAPSEL OMA PILL" JA "VARAAIT" VALLA OSALUSED Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud M10-16/0195L EESTI KULTUURKAPITAL - PÄRNU REGIOONI VASKPILLIÕPILASTE KONKURSS-FESTIVALI KORRALDAMINE Põhivara soetus Muu amortiseeruv materiaalne põhivara MÄRJAMAA MUUSIKA- JA KUNSTIKOOLI PIANIINO PETROFF P122N (sh 4000 Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ EV 100 "igal lapsel oma pill ja 3200 valla osalus) Arvlemised muusika- ja kunstikoolidega Majandamiskulud Koolituse kulud Koolitransport isikutele Õppetoetused-sõidupiletid Majandamiskulud Muud mitmesugused majandamiskulud Koolitoit Märjamaa Lasteaed Pillerpall Majandamiskulud Koolipiim

16 5521 Koolipuuvili Koolitoit Orgita Lasteaed Midrimaa Majandamiskulud Koolipiim Koolipuuvili Koolitoit Kasti Lasteaed Karikakar Majandamiskulud Koolipiim Koolipuuvili Koolitoit Sipa-Laukna Lasteaed Majandamiskulud Koolipiim Koolitoit Varbola Lasteaed-Algkool Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Koolitoit Koolipiim Koolipuuvili Hommikusöök Õhtuoode Koolitoit Valgu Põhikool Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Koolitoit Koolipiim Hommikusöök Koolitoit Märjamaa Gümnaasium Majandamiskulud Koolitoit Muud hariduse abiteenused Majandamiskulud Lähetuskulud Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud NP JR- 2015/10036 VARA KOMMUUN NORDPLUSS PROJEKT Personalikulud Töötasud Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Lähetuskulud Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud SA ARCHIMEDES - ERASMUS+PROGRAMM MÄRJAMAA GÜMNAASIUMI PROJEKT "LIKE?SHARE!" Personalikulud Töötasud Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstav tasu Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud SA KIK - VALGU PÕHIKOOLI KESKKONDA JA SÄÄSTVAT ELUVIISI VÄÄRTUSTAVAD ÕPPEKÄIGUD Majandamiskulud Inventari kulud EESTI MUUSIKAKOOLIDE LIIT MTÜ EV 100 "IGAL LAPSEL OMA PILL" MÄRJAMAA GÜ DIGIKLAVER S07-17/0659L EESTI KULTUURKAPITAL - VALGU PÕHIKOOLI PROJKET VÄIKEKANDLE SOETAMISEKS M10-17/0079L EESTI KULTUURKAPITAL - VALGU PÕHIKOOLI PROJKET ÄRATADA LASTES HUVI KANDLEMÄNGU VASTU Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud

17 T-OT T-OT /2017 MÄRJAMAA GÜMNAASIUMI "OIVIKU FOND" EESTI RAHVATANTSU JA RAHVAMUUSIKA SELTS - LAULU- JA TANTSUPEO PROTSESSIS OSALEVATE KOLLEKTIIVIDE OTSETOETUS (1800 MGÜ) EESTI RAHVATANTSU JA RAHVAMUUSIKA SELTS - LAULU- JA TANTSUPEO PROTSESSIS OSALEVATE KOLLEKTIIVIDE OTSETOETUS (300 Valgu PK) EESTI AVATUD NOORTEKESKUSTE ÜHENDUS MTÜ - VALGU PÕHIKOOLI PROJEKT "KÕIK UJUMA" /15 HOF SA RAPLAMAA OMAVALITSUSTE ARENGUFOND - PROJEKT "JUHT EESTVEDAJANA MUUDATUSTE PROTSESSIS" EESTI RAHVAKULTUURI KESKUS - VALGU PÕHIKOOLI PROJEKT "LAPSED TEATRISSE" EESTI RAHVAKULTUURI KESKUS - MÄRJAMAA GÜMNAASIUMI PROJEKT "LAPSED TEATRISSE" EESTI RAHVAKULTUURI KESKUS - VARBOLA LASTEAED-ALGKOOLI PROJEKT "LAPSED TEATRISSE" RAPLA MAAVALITSUS - LASTEAEDADE JA KOOLIDE TERVISEEDENDUSE PROJEKTID /21 HOF SA RAPLAMAA OMAVALITSUSTE ARENGUFOND - PROJEKT "SAKSA KEELE OLÜMPIAADID" L-OT EESTI KOORIÜHING - LAULU- JA TANTSUPEO PROTSESSIS OSALEVATE KOLLEKTIIVIDE OTSETOETUS (600 MGÜ) Stipendiumid ja projektide omaosalused isikutele Õppetoetused Majandamiskulud Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud MIKSIKE TEISTE VALDADE ÕPILASTELE JÕULUPAKID LASTE JA NOORTE SIHTKAPITALI TÄNUÜRITUS Sotsiaalne kaitse Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse isikutele Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks Majandamiskulud Sotsiaalteenused Muud kulud Maksud, lõivud, trahvid Eakate sotsiaalhoolekande asutused Majandamiskulud Sotsiaalteenused Märjamaa Sotsiaalkeskus Personalikulud Töötasud Töötajate töötasu Personalikuludga kaasnevad maksud Majandamiskulud Administreerimiskulud Koolituskulud Kinnistuste, hoonete ja ruumide majandamiskulud Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud Inventari kulud Meditsiinikulud ja hügieenitarbed Õppevahendid Kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud Põhivara soetus Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite soetamine ja renoveerimine

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokk

MÄRJAMAA VALLA AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokk MÄRJAMAA VALLA 2017. AASTA ALAEELARVED Lisa Märjamaa Vallavalitsuse 26.04.2017.a määrusele nr 5 Kassapõhine (eurodes) I lisaalaeelarve Alaeelarve kokku Tunnus Kirje nimetus PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 7 266

Rohkem

m24-Lisa

m24-Lisa Lisa Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2015 määrusele nr 24 Viimsi valla 2015.aasta lisaeelarve artiklite jaotus 1. Eelarve põhitegevuse tulude jaotus tululiikide lõikes: Suurendamine Vähendamine TULU NIMETUS

Rohkem

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc

Microsoft Word - Määrus nr 7 Puhja valla aasta lisaeelarve.doc PUHJA VALLA 2015.a LISAEELARVE Lisa 1 Puhja Vallavolikogu 1. juuli 2015 määruse nr 7 juurde KOONDEELARVE 27.02.2015 LISA- EELARVE 01.07.2015 I osa PÕHITEGEVUSE TULUD 2 143 312 49 005 2 192 317 30 Maksutulud

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

2011 kuuaruanne

2011 kuuaruanne Rahandusministri 26. jaanuari 2004. a määruse nr 17 "Kohaliku omavalitsuse üksuse jooksva aruandluse kord" lisa EELARVE TÄITMISE KASSAPÕHINE KUUARUANNE Aruandja nimi: Kiili Vallavalitsus Aruanne seisuga31,12,2011

Rohkem

NELJANDA KOOSSEISU

NELJANDA KOOSSEISU SELETUSKIRI Haapsalu linna. aasta esimene lisa ja Haapsalu Linnavalitsuse poolt on koostatud linna. aasta esimese lisa projekt. Eelnõu kohaselt: Põhitegevuse tulud vähenevad summas 65 028 eurot; Põhitegevuse

Rohkem

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012

Lisa Viiratsi Vallavolikogu a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS Viiratsi 2012 Lisa Viiratsi Vallavolikogu 27.09.2012.a määrusele nr 66 VIIRATSI VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2013-2016 Viiratsi 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 3 2. Vallavalitsuse majandusliku olukorra analüüs ja

Rohkem

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri

VME_2016_kolmas_lisaeelarve_seletuskiri 1 Seletuskiri Tapa valla 2016 aasta kolmanda lisaeelarve eelnõule Tapa Vallavolikogu määrusega nr 58 26. novembrist 20 kinnitati Tapa valla 2016 aasta eelarve. Pärast riikliku tasandus- ja toetusfondi

Rohkem

Seletuskiri Viiratsi valla 2011

Seletuskiri Viiratsi valla 2011 Seletuskiri Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri Viljandi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine juurde Eelarve koostamisel on arvestatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 5 tulenevaid nõudeid eelarve ülesehituse ja liigenduse

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2016. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2016. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2016.

Rohkem

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e

Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla eelarvestrateegia Põltsamaa valla eelarvestrateegia on omavalitsuse aasta e Põltsamaa valla arengukava 2040 LISA 1 Põltsamaa valla strateegia 2019-2022 Põltsamaa valla strateegia on omavalitsuse 2019-2022 aasta eesmärkidega finantsprognoos, mis esitab tegevustulud, tegevuskulud,

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA

EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA EELNÕU TÕRVA LINNA EELARVESTRATEEGIA 2015 2019 Sisukord 1. SISSEJUHATUS... 3 1.1. Ülevaade strateegia koostamisest...3 1.2. Eesti majandusprgnoosid...3 2. TULUBAASI ÜLEVAADE JA PROGNOOS...4 2.1. Tulumaks...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20

Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 20 Seletuskiri Keila Linnavolikogu määruse eelnõu Keila linna 2017. a I lisaeelarve juurde Keila Linnavalitsus teeb ettepaneku võtta vastu Keila linna 2017. aasta I lisaeelarve, mille tulemusel suureneb 2017.

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: RÄLBY KÜLASELTS registrikood: tänava/talu nimi, Lill MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80188897 tänava/talu nimi, Lillgordi maja ja korteri number: küla: Rälby küla vald: Vormsi vald maakond:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Pottsepad registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80275254 tänava/talu nimi, Tähe tn 127e maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn

Rohkem

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc)

(Microsoft Word LEA määruse seletuskiri doc) Seletuskiri Paide Linnavolikogu 15.11.2018 määrusele nr 65 Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve vastuvõtmine Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve on koostatud Paide Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Arkna Terviseküla registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80352842 tänava/talu nimi, Arkna mõis maja ja korteri number: küla: Arkna küla vald: Rakvere vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi,

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Herbert Hahni Selts registrikood: tänava/talu nimi, MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80342051 tänava/talu nimi, Ringi tn 10 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn maakond:

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

Seletuskiri_2014_eelarve

Seletuskiri_2014_eelarve SELETUSKIRI Lääne-Nigula valla 2014 aasta eelarve juurde SELETUSKIRI 1 Lääne-Nigula valla 2014 aasta eelarve juurde 1 SISUKORD Error! Bookmark not defined. 1. Makromajanduslikud eeldused 3 Kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: TALLINNA INVASPORDIÜHING registrikood: tänava/talu n MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80064793 tänava/talu nimi, Endla tn 59 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

2019.aasta Lääne-Nigula valla eelarve Seletuskiri

2019.aasta Lääne-Nigula valla eelarve Seletuskiri 2019.AASTA LÄÄNE-NIGULA VALLA EELARVE SELETUSKIRI Piret Zahkna LÄÄNE-NIGULA VALLAVALITSUS 2018 Lk 0 SISUKORD Üldosa... 2 Lääne-Nigula vallavalitsuse lähteseisukohad eelarve koostamisel... 2 Eelarve ülesehitus...

Rohkem

V O L I KO G U I S T U N G I P R O T O K O L L

V O L I KO G U  I S T U N G I   P R O T O K O L L MÄRJAMAA VALLAVOLIKOGU Majandus- ja eelarvekomisjoni koosoleku protokoll Märjamaa 11. september 2013 nr 43 Algus kell 15.00, lõpp kell 16.20 Koosolekut juhatas: Urmas Kristal Protokollis: volikogu sekretär

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8: Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE 3101 3102 3103 3104 PEATUSE NIMI KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:58 18:13 0,0 0,0 9:00 18:15 0,9 0,9 MÄRJAMAA 66,9 6:47 16:12 9:02 18:17 7 0,8 LEMMIKU 66,1 6:46 16:11 9:05 18:20

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu a määruse nr... Alutaguse valla aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla aasta eelarve

Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu a määruse nr... Alutaguse valla aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla aasta eelarve Lisa 2 Alutaguse Vallavolikogu 31.01.2019. a määruse nr... Alutaguse valla 2019. aasta eelarve juurde SELETUSKIRI Alutaguse valla 2019. aasta eelarve juurde SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 KOONDEELARVE... 3

Rohkem

Aruanne_ _ pdf

Aruanne_ _ pdf MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80004940 tänava/talu nimi, Paasiku tn 4-75 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Tagasi Kooli registrikood: tänava nimi, maja num MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80391523 tänava nimi, maja number: Telliskivi tn 60a linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Peipsimaa Turism registrikood: tä MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80330728 tänava/talu nimi, Vaksali tn 17a maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu

Rohkem

Lisa nr 3

Lisa nr 3 Lisa nr 2 Kunda Linnavolikogu 16. veebruari 2015 määrusele nr 03 Seletuskiri Kunda linna 2015. aasta eelarve juurde Sissejuhatus 2014. aastal jätkus majanduse kasv, kasvas nii eksport kui ka sisenõudlus,

Rohkem

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu VÄLJVÕTE Pärnu Linnavalitsuse 2019. a hankeplaan 14.02.2019 riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldus) Hanke korraldamise eeldatav aeg Periood lepingust

Rohkem

Vastu võetud Märjamaa Vallavolikogu määrusega nr 42 Märjamaa valla arengukava Märjamaa 2018

Vastu võetud Märjamaa Vallavolikogu määrusega nr 42 Märjamaa valla arengukava Märjamaa 2018 Vastu võetud Märjamaa Vallavolikogu 15.10.2018 määrusega nr 42 Märjamaa valla arengukava 2018-2030 Märjamaa 2018 Sisukord Sissejuhatus... 4 1. Märjamaa valla arengueeldused... 5 1.1 Valla keskus ja piirkonnad....

Rohkem

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004

Riigiraamatupidamiskohustuslase 2004 LOKSA LINNA KONSOLIDEERITUD 2018 MAJANDUSAASTA ARUANNE Nimetus LOKSA LINNAVALITSUS Aadress Tallinna tn 45 Loksa 74806 Telefon 6 031 253 Faks 6 031 251 E-posti aadress linn@loksa.ee Interneti kodulehekülje

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: MTÜ Eesti Talendikeskus registrikood: tänava nimi, m MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80403108 tänava nimi, maja ja korteri number: Pikk tn 84-64 linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п

Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление п Неофициальный перевод Проект НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Нарва 2019 Внесение изменений в бюджет города Нарвы на 2019 год Постановление принимается на основании положений Закона о местном

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Raplamaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Raplamaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80196268 tänava nimi, maja number: Tallinna mnt 14 linn: Rapla linn vald: Rapla vald maakond: Rapla

Rohkem

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt

Microsoft Word - eelarve_strateegia_2016_2019.odt HELME VALLA EELARVESTRATEEGIA AASTATEKS 2016-2019 1 Sisukord 1. Eelarvestrateegia koostamine... 3 2. Majanduslik olukord... 3 2.1.Majanduslik olukord riigis... 3 2.2.Sotsiaalmajanduslik olukord Helme vallas...

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing PIMEDATE TÖÖKESKUS HARINER registrikood: 8 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80071250 tänava/talu nimi, Laki tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2015 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

Microsoft Word - majandusaruanne09

Microsoft Word - majandusaruanne09 MAJANDUSAASTA ARUANNE ÄRINIMI KORTERIÜHISTU KADAKA TEE 161 ÄRIREGISTRI KOOD 80242378 ETTEVÕTLUSE VORM MITTETULUNDUSÜHISTU AADRESS KADAKA TEE 161 12615 TALLINN MAJANDUSAASTA ALGUS 01.01.2009 MAJANDUSAASTA

Rohkem

MÄRJAMAA VALLAVALITSUS 2015

MÄRJAMAA VALLAVALITSUS 2015 MÄRJAMAA VALLAVALITSUS 2015 MÄRJAMAA VALLAVALITSUS Konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Majandusaasta algus 01.01.2015 Majandusaasta lõpp 31.12.2015 Asutuse nimetus Registrikood 7502283 Aadress Tehnika

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Mustamäe Gümnaasiumi sihtasutus registrikood: 900 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: registrikood: 90000096 tänava nimi ja maja number: Keskuse 18 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LÕIKES I lisa II lisa I Riigi II Riigi tulud, millega ei e Linnavolikogu Kantselei 180,0-43,0 18,9-5,0 150,9 139,4 sh tegevustulud 180,0-43,0 137,0 139,4 riigist

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80096043 tänava/talu nimi, Majakovski 14-3 maja ja korteri number: linn: Sillamäe linn maakond: Ida-Viru

Rohkem

2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember a. Registrikood:

2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember a. Registrikood: 2015. A MAJANDUSAASTA ARUANNE Vändra Vallavalitsus Majandusaasta algus: 01. jaanuar 2015. a. Majandusaasta lõpp: 31. detsember 2015. a. Registrikood: 75010890 Aadress: ALLIKÕNNU KÜLA, VÄNDRA VALD PÄRNUMAA

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Eesti Jalgrattamuuseum registrikood: 80321 MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 04.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 nimi: registrikood: 80321126 tänava/talu nimi, Rõõmulamäe, maja ja korteri number: küla: Aasuvälja küla vald: Väätsa vald

Rohkem

VME_Tapa_valla_arengukava_eelarvestrateegia_Lisa

VME_Tapa_valla_arengukava_eelarvestrateegia_Lisa TAPA VALLA ARENGUKAVA 2018-2025 TAPA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2018-2022 Märts 2018 Tapa vald 1 Sisukord Tabelite loetelu... 3 Sissejuhatus... 4 1. Tapa valla peamised väljakutsed ja arengueeldused... 5

Rohkem

Viljandi linna eelarvestrateegia

Viljandi linna eelarvestrateegia Lisa Viljandi Linnavolikogu 30.08.2018 määrusele nr 24 VILJANDI LINNA EELARVESTRATEEGIA 2018-2023 1 - Sisukord 1. Eelarvestrateegia koostamine... 3 2. Majanduslik olukord... 4 2.1. Majanduslik olukord

Rohkem

Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne

Kiili valla 2014 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne Kiili valla 2014. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne Asutus Kiili Vallavalitsus Aadress Nabala tee 2a, Kiili Harjumaa Telefon 679 0260 Faks 604 0155 E-post info@kiilivald.ee Interneti aadress

Rohkem

(Microsoft Word - Kareda valla eeln\365u Eelarve strateegia \(2\))

(Microsoft Word - Kareda valla eeln\365u Eelarve strateegia \(2\)) Kareda Vallavolikogu 21.oktoobri 2014 määruse nr 13 LISA KAREDA VALLA EELARVESTRATEEGIA 2015-2018 Peetri 2014 Sisukord 1.Sissejuhatus... 2. Sotsiaalmajandusliku keskkonna analüüs ja prognoos... 2.1.Makromajanduslik

Rohkem

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev

Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustev Vabariigi Valitsuse määrus Hädaolukorra lahendamise juhtimise, lahendamisel osalevate asutuste ja isikute koostöö, avalikkuse teavitamise ja asutustevahelise teabevahetuse ning ulatusliku evakuatsiooni

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE

MAJANDUSAASTA  ARUANNE TARVASTU VALLA 2015. aasta KONSOLIDEERIMISGRUPI MAJANDUSAASTA ARUANNE Nimetus TARVASTU VALLAVALITSUS Aadress Posti 52e Mustla alevik 69701 Viljandimaa Asutuse registrikood 75012191 Telefon +372 435 1815

Rohkem

Mõned mõtted maksudest

Mõned mõtted maksudest Edukas ettevõtja on aus ettevõtja Tallinna Ettevõtluspäev 2012 Jaan Krinal Näide palgast Millest räägime Miks me makse maksame Mida me saame maksude eest Tulumaks ja tuludeklaratsioon. Sotsiaalmaks. Ettevõtlusest,

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing ETNA Eestimaal registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80186467 tänava/talu nimi, Kesk tn 3-7 maja ja korteri number: linn: Tapa linn vald: Tapa vald maakond:

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.02.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 11.07.2004 Avaldamismärge: RTL 2004, 16, 257 Valitsusasutuste

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80189879 tänava/talu nimi, Keskväljak 1 maja ja korteri number: linn: Jõhvi linn vald: Jõhvi vald

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Kinnisvarakeskkonna Ekspert OÜ registrikood: täna MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12304194 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 141 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Seletuskiri 2019

Seletuskiri 2019 SISSEJUHATUS Rakvere linna 2019 aasta eelarve eelnõu seletuskri Eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2011 aruandeaasta lõpp: 31.12.2011 sihtasutuse nimi: registrikood: 90007098 tänava nimi, maja number: Rüütli 25 linn: Paide linn maakond: Järva maakond postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Nähtamatud Loomad registrikood: t MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80413845 tänava/talu nimi, Ristiku tn 40/2-12 maja ja korteri number: küla/alev/alevik/linn: Põhja-Tallinna

Rohkem

Aruande vaatamine

Aruande vaatamine MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2012 aruandeaasta lõpp: 31.12.2012 nimi: registrikood: 80235740 tänava/talu nimi, Tallinna mnt 14 maja ja korteri number: linn: Rapla vallasisene linn vald:

Rohkem

8 LISAD

8 LISAD ALAJÕE VALLA 2016 AASTA MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandekohustuslase nimetus: Alajõe Vallavalitsus Registrikood: 75008321 Aadress: Valla 8, Alajõe küla, 41001 Ida-Virumaa Telefon: 33 66 182 E-post: Interneti

Rohkem

KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek nr 1-5

KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek nr 1-5 KOOSOLEKU PROTOKOLL Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek 10.09.2018 nr 1-5/207 Algus kell 13:00, lõpp kell 14:30 Juhatas: Protokollis:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Pimemassööride Ühing registrikood: tänava/talu MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80067596 tänava/talu nimi, Tondi tn 8a maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MEREMÄE VALLA KONSOLIDEERIMISGRUPI MAJANDUSAASTA ARUANNE 2017 AASTA Riigiraamatupidamisekohustuslase nimetus: Aadress: Meremäe Vallavalitsus Meremäe k

MEREMÄE VALLA KONSOLIDEERIMISGRUPI MAJANDUSAASTA ARUANNE 2017 AASTA Riigiraamatupidamisekohustuslase nimetus: Aadress: Meremäe Vallavalitsus Meremäe k MEREMÄE VALLA KONSOLIDEERIMISGRUPI MAJANDUSAASTA ARUANNE 2017 AASTA Riigiraamatupidamisekohustuslase nimetus: Aadress: Meremäe Vallavalitsus Meremäe küla Võru Maakond Telefon: 785 6685 E-post: Interneti

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: EESTI PARALÜMPIAKOMITEE registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 nimi: registrikood: 80097278 tänava/talu nimi, Pärnu mnt 102c maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Riigi raamatupidamise üldeeskiri

Riigi raamatupidamise üldeeskiri Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend Toetuste kajastamine üksustes, kes lähtuvad raamatupidamisaruannete koostamisel rahvusvahelistest finantsaruandluse standarditest (IFRS) Täiendatud

Rohkem