Seesam_soidukikindlustus.indd

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Seesam_soidukikindlustus.indd"

Väljavõte

1 SEESAMI SÕIDUKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED 1/2018 (Kehtivad alates ) SISUKORD KINDLUSTATUD ESE 2 Sõiduautode ja väikeveokite erimaksega osad 2 KINDLUSTUSTERRITOORIUM 3 KINDLUSTATAVAD RISKID JA KINDLUSTUSJUHTUM 3 ILMA TÄIENDAVA KINDLUSTUSMAKSETA LISAKAITSED 4 ERALDI KOKKULEPPEL LISAKAITSED 4 LISAKAITSETE KINDLUSTUSJUHTUMID 5 Autoabikindlustus 5 Pukseerimiskulude kindlustus 5 Uusväärtuskindlustus 6 Liisingväärtuskindlustus 6 Laadimiskahjude kindlustus 6 Klaasikindlustus 6 Asendusautokindlustus 7 Autoreisija õnnetusjuhtumikindlustus 8 Pagasikindlustus 8 KINDLUSTUSJUHTUMI VÄLISTUSED 9 KINDLUSTUSVÕTJA KOHUSTUSED KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMISEL 10 KINDLUSTUSRISKI MÕJUTAVAD OLULISED ASJAOLUD 10 OHUTUSNÕUDED 10 KINDLUSTUSVÕTJA KOHUSTUSED PÄRAST KINDLUSTUSJUHTUMIT 11 KINDLUSTUSVÕTJA KOHUSTUSE RIKKUMISE TAGAJÄRJED 12 SEESAMI KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 12 KINDLUSTUSSUMMA 13 HÜVITAMISE PÕHIMÕTTED 13 OMAVASTUTUS 15 Seesam Insurance AS. Sõidukikindlustuse tingimused 1/2018

2 KINDLUSTATUD ESE 1. Kindlustatud esemeks on: 1.1. Eesti riiklikus liiklusregistris registreeritud maismaasõiduk või maismaasõiduki haagis tootjatehase komplektsuses (edaspidi sõiduk), sh sõiduki tootjatehase komplektsuses sisalduvad valuveljed; 1.2. sõidukiga ühendatud erimaksega osad vastavalt käesolevate tingimuste punktidele 3-5; 1.3. täiendava lisakaitse ja selle kohta poliisil vastava märke olemasolu korral tavakasutusega sõidukis või väikeveokis asuv pagas vastavalt käesolevate tingimuste punktidele 7 ja 72-76; 1.4. autoreisija elu ja tervis vastavalt käesolevate tingimuste punktidele Ilma täiendava kindlustusmakseta on kindlustatud poliisile märgitud või sõidukisse paigaldatud ja dokumentaalselt tõestatud turvaistmed ja hällid ning sõiduki külge kinnitatud katuseboks, katuseraam, jalgrattahoidja, täiendavad kaitse- ja astmerauad ning veokonks. Sõiduautode ja väikeveokite erimaksega osad 3. Erimaksega osad on kindlustatud ühtse kogumina 1000 euro ulatuses ilma vastava märketa poliisil. 4. Erimaksega osad üle 1000 euro väärtuses on kindlustatud ainult siis, kui täidetud on kõik alljärgnevad tingimused: 4.1. kindlustusvõtja on edastanud Seesamile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis erimaksega osade loetelu ja väärtuse; 4.2. poliisile on märgitud erimaksega osade loetelu ja hüvitislimiidi suurus; 4.3. kindlustusvõtja on tasunud täiendava kindlustusmakse. 5. Erimaksega osad on alljärgnevad sõidukiga ühendatud esemed: 5.1. sõiduki tootjatehase komplektsuses mittesisalduvad valuveljed; 5.2. sõiduki tootjatehase komplektsuses mittesisalduvad navigatsiooni-, audio-, TV-, video- (nt videoregistraatorid), takso- ja multimeediaseadmed; 5.3. sõiduki tootjatehase komplektsuses mittesisalduvad keredetailid ja lisaseadmed (nt lisatuled, vints, eelsoojendi, gaasiseade); 5.4. eritehnika ja -varustus, mida kindlustusvõtja kasutab oma majandus- või kutsetegevuses ning mis on mõeldud erifunktsioonide teostamiseks (nt külmutusseadmed ja sellega seotud kaubaruumi ümberehitus, diagnostikaseadmed, meditsiinitehnika, tuletõrjeseadmed, politseisõiduki seadmed); 5.5. sõidukile kantud keraamilised jms kerekaitsed, maalingud ja kleebised. 6. Kindlustatud esemeks ei ole: 6.1. heli- või infokandjad ning nendel sisalduv info; 6.2. sõiduki tootjatehase komplektsusesse mittekuuluvad esemed (nt mobiiltelefonid, arvutid, lugerid, fotoaparaadid, jms elektroonilised seadmed); 6.3. autospordivõistlusteks või võidusõiduks mõeldud sõiduki varustus ja konstruktsioonid; 6.4. õigusaktide või ohutusnõuete vastaselt paigaldatud sõiduki osad või seadmed. 7. Punktides 6.1 ja 6.2 nimetatud esemed on kindlustatud esemeks juhul, kui on valitud pagasikindlustuse lisakaitse ja selle kohta on tehtud märge poliisile. Seesam Insurance AS. Sõidukikindlustuse tingimused 1/2018 2

3 KINDLUSTUSTERRITOORIUM 8. Kindlustusterritoorium on kindlustuslepinguga kokkulepitud piirkond, mille ulatuses on kindlustatud ese kindlustuslepingus määratletud kindlustusriskide vastu kindlustatud. 9. Kindlustusterritooriumi valikuvariandid on: 9.1. Euroopa, v.a Venemaa, Ukraina, Valgevene, Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Kasahstan, Moldova ja Türgi; 9.2. Euroopa, Venemaa (Vene Föderatsiooni osa, mis jääb Uurali mäestikust lääne poole), Ukraina ja Valgevene, v.a Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Kasahstan, Moldova, Türgi, Inguššia, Tšetšeenia, Osseetia ja Dagestan. 10. Kindlustusvõtja poolt valitud kindlustusterritoorium märgitakse poliisile. 11. Väljaspool poliisile märgitud kindlustusterritooriumit sõidukiga toimunud kahju ei kuulu kindlustuslepingu alusel hüvitamisele. KINDLUSTATAVAD RISKID JA KINDLUSTUSJUHTUM KINDLUSTUSRISKID 12. Seesami sõidukikindlustusega on sõiduk kindlustatud järgmiste riskide vastu: ootamatu ja äkiline sõidukiväline sündmus (p 14); liiklusõnnetus (p 15); loodusõnnetus (p 16); tulekahju (p 17); vandalism (p 18); kadumine varguse või röövi tagajärjel (p 19). KINDLUSTUSJUHTUM 13. Kindlustusjuhtum on kindlustatud eseme kahjustumine, hävimine või kadumine kindlustusperioodil kindlustusriski realiseerumise tõttu kindlustuslepingus sätestatud tingimustel ja ulatuses, arvestades käesolevates tingimustes nimetatud kindlustusjuhtumi välistusi. 14. Ootamatuks ja äkiliseks sõidukiväliseks sündmuseks loetakse sellist juhtumit, milles sõiduk hävib või kahjustub mõne sõidukivälise kontaktse sündmuse tagajärjel. 15. Liiklusõnnetus on juhtum, kus kindlustatud eseme teel liikumise, paiknemise või teelt väljasõidu tagajärjel tekib varaline kahju. 16. Loodusõnnetus on kindlustatud eseme hävimine või kahjustumine loodusnähtuse tõttu Loodusõnnetuseks ei loeta kindlustatud eseme kahjustumist või hävimist, mis on põhjuslikus seoses sõidukijuhi enda käitumisega (nt sõidukiga vette sõitmine, vastu teel lebavat puud sõitmine, okste kriipimise tõttu sõiduki kahjustumine). 17. Tulekahju on kindlustatud eseme kahjustumine või hävimine tule, suitsu või tahma tõttu. Tulekahjuks ei loeta salongile kuumuse tõttu tekkinud kahjusid (nt suitsukoni kukub istmele ja tekitab augu või istmesoojendus kuumeneb üle ja rikub istme). Seesam Insurance AS. Sõidukikindlustuse tingimused 1/2018 3

4 18. Vandalism on kolmanda isiku tahtlik tegevus, mis on suunatud asja kahjustamisele või hävitamisele. 19. Vargus on kindlustatud eseme äravõtmine selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil. Rööv on kindlustatud eseme äravõtmine selle ebaseadusliku omastamise eesmärgil, kui äravõtmine on toime pandud vägivallaga, s.o tervise kahjustamise, löömise, peksmise või valu tekitanud muu kehalise väärkohtlemisega või tapmise või tervisekahjustuse tekitamisega ähvardamisega Varguseks ei loeta sõiduki, selle osa või pagasi kadumist kelmuse, omastamise või väljapressimise tagajärjel. Kelmuse, omastamise ja väljapressimise mõistete tõlgendamisel lähtutakse karistusseadustikus nimetatud mõistetele antud sisust. 20. Erinevalt üldistes lepingutingimustes toodust, ei loeta kindlustusvõtja alla 14-aastaseid lapsi kindlustusvõtjaga samastatud isikuteks ning alla 14-aastaste laste poolt tekitatud kahju kuulub hüvitamisele. ILMA TÄIENDAVA KINDLUSTUSMAKSETA LISAKAITSED 21. Ilma täiendava kindlustusmakseta hõlmab tavakasutusega sõiduauto ja väikeveoki automaatne lisakaitse: autoabikindlustust (p 27-33); pukseerimiskulude kindlustust (p 34-37); uusväärtuskindlustust (p 38-39); liisingväärtuskindlustust (p 40-45); laadimiskahjude kindlustust (p 46-47). 22. Sõiduki tavakasutuseks ei loeta sõiduki üürile või rendile andmist (v.a liising, kui kindlustusvõtja on ühtlasi liisinguvõtja), sõidukiga takso-, sõidujagamis- (Uber, Taxify jms) või kullerteenuse osutamist, alarmsõidukina, autokooli sõidukina või turvafirma patrullsõidukina kasutamist. 23. Veoki, haagise ja bussi automaatne lisakaitse hõlmab: laadimiskahjude kindlustust (välistus p 77.9); pukseerimiskulude kindlustust kuni 1500 eurot (p 34-37). ERALDI KOKKULEPPEL LISAKAITSED 24. Täiendava kindlustusmakse eest on tavakasutusega sõiduauto või väikeveoki suhtes võimalik sõlmida sõidukikindlustuse leping järgmiste lisakaitsetega: klaasikindlustus (p 48-51); asendusautokindlustus (p 52-59); autoreisija õnnetusjuhtumikindlustus (p 64-71); pagasikindlustus (p 72-76). 25. Veokile ja bussile saab lisakaitsena valida: klaasikindlustust; pukseerimiskulude kindlustust üle 1500 euro. 26. Kindlustuskaitse kehtimiseks peab lisakaitse olema märgitud poliisile. Seesam Insurance AS. Sõidukikindlustuse tingimused 1/2018 4

5 LISAKAITSETE KINDLUSTUSJUHTUMID Autoabikindlustus 27. Autoabikindlustus tagab kindlustusvõtjale ööpäevaringse esmase abi poliisile märgitud kindlustusterritooriumi teedel juhtunud ootamatu, sõidu jätkamist takistava sündmuse korral. 28. Autoabikindlustus (sh tasuta majutuskulud p 31.8) kehtib ainult juhul, kui teenus tellitakse poliisile märgitud autoabikindlustuse telefoninumbril. 29. Teistelt teenusepakkujatelt tellitud autoabi teenus ei kuulu hüvitamisele. 30. Autoabi teenust ei osutata või selle eest tuleb eraldi tasuda, kui teenuse vajaduse tekkimine oli kindlustusvõtjale ettenähtav (nt klient tellib korduvalt autoabi teenuse sõiduki käivitamiseks, kuigi klienti on eelnevalt teavitatud aku vahetamise vajadusest). 31. Autoabikindlustusega on hõlmatud järgmised teenused: sõiduki pukseerimine lähimasse autoteenindusse (nt tehniline rike, teelt väljasõit, avarii, võtmed lukustatud sõidukis). Vajaduse korral viiakse Eestis toimunud juhtumi korral sõiduki juht ja kaasreisijad Eesti piires ühte soovitud sihtpunkti; sõiduki veest, liivast, mudast, lumest või kraavist välja aitamine; lisakütuse toomine ja maksumus; ratta- ja rehvivahetus; käivitusabi; varuvõtmete toomine Eesti piires; avarii korral väljasõit sündmuskohale ja kliendi nõustamine; väljaspool Eesti Vabariiki toimunud autoabi kindlustusjuhtumi toimumise korral hüvitatakse maksimaalselt kuni 3 ööpäeva mõistlikud majutuskulud juhile ja ühele kaasreisijale juhul, kui kindlustusvõtjal ei ole autoabi kindlustusjuhtumist tulenevalt võimalik sõidukit kasutada. 32. Autoabikindlustuse kindlustusjuhtumi korral ei hüvitata sõiduki tarvikute, varuosade, rehvide, asendusvõtmete, pultide jms soetamise või remonditeenuste kulusid. 33. Autoabikindlustuse juhtumite korral omavastutust ei rakendata. Pukseerimiskulude kindlustus 34. Punktis 12 nimetatud kindlustusriski realiseerumisel hüvitatakse sõiduki pukseerimiskulud käesolevates tingimustes toodud ulatuses. 35. Pukseerimiskuludeks loetakse mõistlikke kulusid, mis on vajalikud hüvitatava kindlustusjuhtumi tagajärjel kahjustunud või hävinud sõiduki teisaldamiseks. Erand. Autoabi kindlustusjuhtumi korral toimub hüvitamine vastavalt käesolevate tingimuste punktile Eestis, Lätis ja Leedus on tavakasutusega sõiduauto ja väikebussi pukseerimiskulud kindlustatud ilma kindlustussummata, kuid väljaspool Eestit, Lätit ja Leedut kahjustunud või hävinud sõiduki äratoomise kulud hüvitatakse kuni 1500 euro ulatuses. 37. Veoki, haagise ja bussi kindlustamisel hüvitab Seesam mõistlikud ja vajalikud teele tõstmise ning pukseerimise kulud lähimasse hoiukohta või remonditöökotta kuni 1500 euro ulatuses. Seesam Insurance AS. Sõidukikindlustuse tingimused 1/2018 5

6 Uusväärtuskindlustus 38. Seesam hüvitab sõiduauto või väikeveoki ostuhinna, millega kindlustatud sõiduk soetati, kui sõiduk hävib või kaob kindlustusjuhtumi tagajärjel järgmiste tingimuste koosesinemisel: sõiduk on ostetud uuena; sõiduk on olnud ainult ühe isiku omanduses (liisingsõiduki korral on sõidukil olnud ainult üks liisinguvõtja); sõiduki vanus on kuni 1 aasta sõiduki esmasest registreerimisest; sõiduki läbisõit ei ületa km; parandamiskulud ületavad 50% sõiduki ostuhinnast. 39. Uusväärtuskindlustuse kaitse kehtib ka juhtumitele, kus liiklusõnnetuse põhjustaja oli teine osapool ning kindlustusvõtja sõidukile tekkinud kahju hüvitatakse teise osapoole kindlustusandja poolt. Sellisel juhul hüvitatakse kohustusliku liikluskindlustuse alusel hüvitatava sõiduki väärtuse ja sõiduki ostuhinna vahe. Liisingväärtuskindlustus 40. Seesam hüvitab sõiduauto või väikeveoki liisingu jääkväärtuse, kui see ületab sõiduki turuväärtust ja sõiduk on hävinud või kadunud kindlustusjuhtumi tagajärjel. 41. Liisingväärtuse all mõistetakse ainult liisinglepingule vastavat sõiduki väärtust vahetult enne kindlustusjuhtumi toimumise hetke, mis ei sisalda mingeid muid võimalikke rahalisi kohustusi (nt liisingmaksete võlgnevus, intress, leppetrahv, lepinguga seotud kulud ja tasud jms) liisinguandja ees. 42. Liisingväärtuse kindlustushüvitise saamiseks peavad olema täidetud kõik alljärgnevad tingimused: sõiduki vanus on kuni 7 aastat sõiduki esmasest registreerimisest; sõiduki omanik on liisinguandja; parandamiskulud ületavad 50% sõiduki turuväärtusest. 43. Kui sõiduki liisingväärtus on kindlustusjuhtumi hetkel turuväärtusest kõrgem, hüvitatakse kindlustusjuhtumijärgne liisingväärtus koos käibemaksuga kuni euro ulatuses. 44. Kui sõiduki liisingväärtus on kindlustusjuhtumi toimumise hetkel väiksem sõiduki turuväärtusest, hüvitatakse turuväärtus. 45. Liisingväärtuskindlustus kehtib ka juhtumitele, kus liiklusõnnetuse põhjustaja oli teine osapool ning kindlustusvõtja sõidukile tekkinud kahju hüvitatakse teise osapoole kindlustusandja poolt. Sellisel juhul hüvitatakse kohustusliku liikluskindlustuse alusel hüvitatava sõiduki väärtuse ja sõiduki liisingväärtuse vahe. Laadimiskahjude kindlustus 46. Laadimiskahjude kindlustusega hüvitatakse sõiduki kahjustumisest või hävimisest tekkinud kulud, mis on põhjustatud veose või koorma peale- või mahalaadimisest, välja arvatud p 77.9 toodud juhul. 47. Laadimiskahjude kindlustusjuhtumi (p 46) toimumisel rakendatakse poliisile märgitud omavastutust. Klaasikindlustus 48. Klaasikindlustuse kindlustusjuhtumiks loetakse olukorda, kus sõiduki esi-, taga- või küljeklaas (sh klaasile paigaldatud kile) kahjustub või hävib seda otseselt tabanud löögi tõttu. Seesam Insurance AS. Sõidukikindlustuse tingimused 1/2018 6

7 49. Kui kahjustunud klaasi on võimalik parandada, hõlmab kahjuhüvitis klaasi parandamise mõistlikku kulu. 50. Klaas loetakse hävinuks juhul, kui klaasi parandamine ei ole võimalik ja õigusaktide kohaselt tuleb klaas asendada uue või samaväärsega. Klaasikindlustuse välistused 51. Klaasikindlustuse alusel ei hüvitata: sõiduki tuledele, peeglitele, katuseluugile, klaaskatusele, kastikatte klaasile, klaasisoojenduse elemendile vms klaasist esemele tekkinud kahju; klaasi tavapärasest kulumisest, klaasi jääst või lumest puhastamise, klaasi tuhmumisest või klaasi pindmiste kahjustuste tõttu tekkinud kahju (nt klaasipuhastajate poolt tekkinud kahju või väikeste pindmiste kivitäkete tagajärjel klaasi tuhmumisega tekkinud kahju); klaasi kahjustumisest tekkinud kahju juhul, kui klaas oli enne kindlustusjuhtumi toimumist nii oluliselt kahjustatud ja/või kulunud ja tuhmunud, et vajanuks parandamist või asendamist kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahju tekkimisest sõltumata. Eelnimetatud juhul ei loe Seesam kindlustusjuhtumi tõttu kahju tekkinuks. Asendusautokindlustus 52. Kui sõidukit ei saa kindlustusjuhtumi (va. autoabi kindlustusjuhtumi) tõttu kasutada, võimaldab Seesam kindlustusvõtjale asendusauto kasutamise kuni 15 ööpäevaks. 53. Kui sõidukit ei saa kindlustusjuhtumi tõttu kasutada väljaspool Eestit, hüvitab Seesam kindlustusvõtjale asendusauto dokumentaalselt tõendatud rendikulud kuni 15 ööpäeva ulatuses ja maksimaalselt 40 eurot ööpäeva kohta. 54. Asendusauto kasutamise kulud hüvitatakse perioodi eest, mil: kahjustatud sõiduk on liikumisvõimetu; kahjustatud sõiduki kasutamist keelavad õigusaktid; kahjustatud sõiduk on remondis ning remonttööde teostamise tõttu ei saa sõidukit kasutada; kahjustatud sõiduk on hävinud, varastatud või röövitud. 55. Asendusautot võimaldatakse sõiduki remonttööde ajaks. Kui sõiduk on kindlustusjuhtumi tagajärjel liikluses osalemiseks kõlbmatu, on kindlustusvõtjal õigus saada asendusauto ka kindlustusjuhtumi toimumise registreerimise ja remondi vaheliseks ajaks. Asendusautot ei võimaldata, kui sõiduki remondiaeg on lühem kui 12 tundi. 56. Sõiduki hävimise, varguse või röövimise korral võimaldatakse asendusauto kuni 15 ööpäevaks. 57. Asendusauto antakse üle Seesami nimetatud ettevõttes ja asukohas ning mõistliku aja jooksul. 58. Asendusautokindlustus kehtib ka juhtumitele, kus liiklusõnnetuse põhjustaja oli teine osapool ning kindlustusvõtja sõidukile tekkinud kahju hüvitatakse teise osapoole kindlustusandja poolt. 59. Aastase kindlustusperioodi jooksul toimunud mitme kindlustusjuhtumi korral on õigus saada asendusauto maksimaalselt kolmel korral. Kindlustusvõtja kohustused asendusautokindlustuse olemasolu korral 60. Kindlustusvõtja on kohustatud sõlmima asendusauto kasutamise lepingu Seesami poolt nimetatud asendusauto väljastajaga ja järgima selle lepingu tingimusi. 61. Seesami või Seesami poolt määratud asendusauto väljastaja nõudmisel tuleb asendusauto tagastada 24 tunni jooksul. 62. Kindlustusvõtja on kohustatud asendusauto kasutamise kooskõlastama Seesamiga esimesel võimalusel. Seesam Insurance AS. Sõidukikindlustuse tingimused 1/2018 7

8 63. Kui asendusauto kasutamise vajadus tekib nädalavahetusel või riigipühadel, mistõttu Seesamiga asendusauto kasutamise kooskõlastamine ei ole võimalik, hüvitatakse asendusauto dokumentaalselt tõendatud rendikulud maksimaalset 40 eurot ööpäeva kohta kuni 3 ööpäeva ulatuses. Autoreisija õnnetusjuhtumikindlustus 64. Autoreisija õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustussumma isiku ja sõiduki kohta märgitakse poliisile. 65. Autoreisija õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustusjuhtumiks on kindlustatud sõidukis viibinud sõidukijuhi ja/või kaasreisija(te) (edaspidi autoreisija) püsiv töövõimetus või surm, mis on otseselt tingitud punktis 12 nimetatud kindlustusjuhtumi toimumise tagajärjel saadud kehavigastusest. 66. Püsiv töövõimetus on kindlustusjuhtumis saadud kehavigastuse tagajärjel saabunud püsiv funktsioonihäire. Hüvitise saamise õigus tekib, kui funktsioonihäire on kestnud vähemalt 1 aasta. 67. Seesam lähtub autoreisija õnnetusjuhtumikindlustuse hüvitise maksmisel õigusaktides sätestatud korras tuvastatud töövõime kaotuse astmetest Juhul kui autoreisija on tunnistatud osaliselt töövõimetuks, hüvitab Seesam 50% õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustussummast Juhul kui autoreisija on tunnistatud 100% töövõimetuks, hüvitab Seesam 100% õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustussummast. 68. Kui autoreisija sureb kindlustusjuhtumi tõttu saadud kehavigastuse tagajärjel, makstakse välja kogu autoreisija õnnetusjuhtumikindlustuse kindlustussumma autoreisija pärijatele. 69. Püsiva töövõimetuse hüvitis makstakse kindlustusjuhtumi tõttu püsivalt töövõimetuks jäänud autoreisijale. 70. Autoreisija õnnetusjuhtumikindlustus kehtib ka juhtumitele, kus liiklusõnnetuse põhjustaja oli teine osapool ning kindlustusvõtja sõidukile tekkinud kahju hüvitatakse teise osapoole kindlustusandja poolt. 71. Vastavalt liiklusseadusele peab autoreisija olema sõidu ajal turvavööga nõuetekohaselt kinnitatud. Pagasikindlustus 72. Pagasiks loetakse kindlustatud sõiduki salongis, pagasiruumis või katuseboksis kaasasolevaid esemeid. 73. Hüvitatakse tingimuste punktis 12 nimetatud kindlustusjuhtumi tõttu pagasi kahjustumise, hävimise või kadumise tagajärjel tekkinud kahju. 74. Pagasikindlustuse kindlustuskaitsega ei ole hõlmatud järgmised esemed: raha, väärtpaberid, kunstiväärtused ja väärismetallist esemed; kaubad, veosed, koormad. 75. Pagasi varguse vältimiseks peab sõidukist lahkumisel sõiduki lukustama, avad sulgema ning pagasi asetama varjatud kohta. 76. Pagasi kahjustumise, kadumise või hävimise korral ei hüvitata seda osa kahjust, mis on hüvitatav teiste kindlustuslepingute alusel (nt liiklus-, reisi- või kodukindlustusega). Seesam Insurance AS. Sõidukikindlustuse tingimused 1/2018 8

9 KINDLUSTUSJUHTUMI VÄLISTUSED 77. Ei hüvitata: tavapärasest kasutamisest ja kulumisest tekkinud kahju; sõiduki, selle osa või pagasi puudulikust korrashoiust või seadmele konstruktsiooni-, valmistus- või materjaliveast tekkinud kahju; tehnilise rikke, lühise või tulekahju põhjustanud seadet või detaili. Tehniline rike on käesolevate tingimuste mõistes igasugune sõiduki või sõiduki osa kahjustumine või hävimine, mis ei ole põhjustatud ootamatust ja äkilisest sõidukivälisest kontaktsest sündmusest, liiklusõnnetusest, loodusõnnetusest, tulekahjust või kolmanda isiku poolt tekitatud kahjust; vee sattumisest mootorisse tekkinud kahju välja arvatud juhul, kui vesi on sattunud mootorisse liiklusõnnetuse või loodusõnnetuse tagajärjel; vale või ebakvaliteetse kütuse, õli, jahutus- või muu sõidukis kasutatava vedeliku tagajärjel tekkinud kahju; õli, jahutus- või muu vedeliku ebapiisava koguse või tsirkulatsiooni tagajärjel tekkinud kahju; sõidukis või haagises olnud esemest, veosest või koormast tekkinud kahju kui see ei ole kontaktse liiklusõnnetuse või ootamatu ja äkilise sõidukivälise kontaktse sündmuse otsene tagajärg (nt sõiduk pidurdab ootamatu ohu tõttu, kokkupõrget või muud välist kontakti ei toimu, salongis olev ese kahjustab salongi või haagisel olev veos kahjustab sõidukit); mistahes kahju, mis on tekkinud ohtlikust koormast või veosest. Ohtlikuks koormaks ja veoseks loetakse ained ja esemed, mis plahvatus-, tule- või kiiritusohu, mürgisuse, sööbivuse või muude omaduste tõttu võivad tekitada veoprotsessis kahju inimeste tervisele, varale või keskkonnale; veose või koorma peale- või mahalaadimisel paak- või tsisternautodele tekkinud kahju; autospordivõistlusel, võistluseks või hobi korras harjutamisel (sh amatöörsport või mitteametlikud võistlused) tekkinud kahju (nt ringrajal sõitmine); külmumise, jäätumise, kuumenemise, korrodeerumise, niiskuse, lõhna või hallituse tagajärjel tekkinud kahju; sõiduki salongis olevate koduloomade poolt tekitatud kahju; sõiduki hoolduse (sh pesemise) või remonttööde käigus ebakvaliteetsest tööst või hiljem selle tagajärjel tekkinud kahju; ebakvaliteetse töö tõttu tekkinud kahjustuste taastamiskulusid (nt survepesuriga pestes tuleb lahti lakikiht); aku laadimise või käivitusabi tagajärjel tekkinud kahju; sõidukiga mitteühendatud osade kahjustumisest, hävimisest või kadumisest tekkinud kahju (nt garaažis seisvad teine paar rehve ja velgi); kahju juhul, kui sõiduk oli enne kindlustusjuhtumi toimumist nii oluliselt kahjustatud ja/või kulunud, et vajanuks parandamist või asendamist kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahju tekkimisest sõltumata. Eelnimetatud juhul ei loe Seesam kindlustusjuhtumi tõttu kahju tekkinuks; sõiduki võtmete või pultide kaotamist; enne või pärast kindlustusperioodi tekkinud kahju; kahju, mis kuulub hüvitamisele kohustusliku liikluskindlustuse või välisriigi sõiduki kohustusliku vastutuskindlustuse alusel. Kui kindlustusvõtja ei saa kohustusliku liikluskindlustuse, välisriigi sõiduki kohustusliku vastutuskindlustuse või muu kahju põhjustaja vastutuskindlustuse alusel hüvitist täies osas või osaliselt ning ei ole hüvitist saanud ühe kuu jooksul alates liiklusõnnetuse toimumisest, siis Seesam ei rakenda antud punktis toodud välistust. Seesam Insurance AS. Sõidukikindlustuse tingimused 1/2018 9

10 KINDLUSTUSVÕTJA KOHUSTUSED KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMISEL 78. Kindlustusvõtja peab lepingu sõlmimisel teatama kindlustusandjale kõigist asjaoludest, mille kohta kindlustusandja on otseselt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavet nõudnud. 79. Kui kindlustamise hetkel on esitatud valeandmeid, mille alusel on arvutatud väiksem kindlustusmakse, hüvitatakse kahju sama suhtega, nagu suhtub õigetele andmetele tuginedes leitud kindlustusmakse valeandmetel leitud kindlustusmaksesse. KINDLUSTUSRISKI MÕJUTAVAD OLULISED ASJAOLUD 80. Kindlustusriski võimalikkuse suurenemisena käsitletakse tingimuste p 12 nimetatud sündmuse realiseerumise tõenäosuse suurenemist. 81. Kindlustusriski realiseerumise tõenäosust mõjutavad tegevused on sätestatud käesolevate tingimuste ohutusnõuetes, mida kindlustusvõtja on kohustatud järgima. OHUTUSNÕUDED (KINDLUSTUSVÕTJA KOHUSTUSED ENNE KINDLUSTUSJUHTUMI TOIMUMIST) 82. Kindlustusvõtja on kohustatud täitma käesolevates tingimustes sätestatud ohutusnõudeid, järgima liiklusseadust ja sõiduki kasutusjuhendit. 83. Sõiduki juhil peab olema vastava kategooria mootorsõiduki kehtiv juhtimisõigus. 84. Sõidukit ei tohi juhtida alkoholi, narkootikumide või muude uimastavate ainete tarvitamise või joobe tunnustega ega joobe- või väsimusseisundis. 85. Sõiduki juht peab veenduma enne sõidu alustamist, et tema terviseseisund lubab sõidukit juhtida. 86. Sõidukiga ei tohi liigelda kaldaalal, soisel alal, vees ega maastikul liiklusseaduse mõistes. 87. Sõidukiga ei tohi liigelda jääl, v.a vastava ametkonna poolt üldiseks kasutamiseks avatud taliteel või jääteel. 88. Sõiduki tehniline seisukord peab vastama õigusaktidega kehtestatud tehnonõuetele. 89. Sõiduki rehvide seisukord peab vastama õigusaktidega kehtestatud nõuetele ning suverehve ei tohi kasutada ajal, mil talverehvide kasutamine on õigusaktide alusel kohustuslik Suverehve ei tohi kasutada ka ajal, mil nende kasutamine suurendab olulisel määral kindlustusjuhtumi saabumist ja kasutamise ebasobivus on üldteada (nt oktoobrikuus sõidetakse suverehvidega lumisel või libedal teel ja seetõttu põhjustatakse liiklusõnnetus). 90. Kindlustusvõtja ei tohi sõidukiga ületada suurimat õigusaktide ja liikluskorraldusvahenditega lubatud kiirust. 91. Sõidukist lahkudes peab mootori seiskama, sõiduki lukustama, aknad, uksed, katuseluugi ja muud sõiduki avad sulgema ning sõiduki turvaseadmete olemasolul need sisse lülitama. 92. Sõiduki võtmeid tuleb hoida piisava hoolsusega nii, et kõrvalised isikud ei saaks neid oma valdusesse. 93. Võtmeteks käesolevate tingimuste mõistes loetakse sõiduki luku- ja süütevõtmeid, kaarte ja pulte, sh vargusevastaste süsteemide elektroonilisi võtmeid ja pulte. Seesam Insurance AS. Sõidukikindlustuse tingimused 1/

11 94. Võtmeid ei tohi vabatahtlikult loovutada võõrastele või joobes isikutele. 95. Sõidukitel, mille võtmete arv on mittekomplektne, tuleb paigaldada immobilaiser või olemasolev immobilaiser ümber kodeerida ning esitada Seesamile sellekohane tõend. 96. Kui poliisil puudub märge sõiduki võtmekomplektide (sh luku- ja süütevõtmed, kaardid ja puldid, vargusevastaste süsteemide võtmed ja puldid) kohta, lähtutakse võtmekomplektide arvu komplektsuse leidmisel sõiduki või seadme margi ja mudeli tootjatehase komplektsusest. 97. Kui sõidukil esineb lukusüsteemide või ärandamisvastaste seadmete rikkeid, tuleb need esimesel võimalusel parandada. 98. Haagist, mis ei ole sõidukiga ühendatud, peab hoidma aiaga piiratud ja lukustatud väravaga või valvega territooriumil Valve on tegevus valvatava hoone, territooriumi, nende ümbruse ja nendes asuva vara jälgimiseks ohuolukorra või ründe avastamiseks ja kõrvaldamiseks ning kindlustatud eseme puutumatuse tagamiseks turvaettevõtte, valvuri, kindlustatud isiku ja/või valveseadme abil. 99. Kindlustatud sõidukis sisalduv ese, veos või koorem peab olema kinnitatud nõuetekohaselt ja piisava tugevusega nii, et isegi kindlustatud sõiduki äkkpidurdamise korral ei põhjusta kindlustatud sõidukis sisalduv ese, veos või koorem teisele kindlustatud esemele kahjustusi. KINDLUSTUSVÕTJA KOHUSTUSED PÄRAST KINDLUSTUSJUHTUMIT Kohustused kindlustusjuhtumi toimumise korral 100. Kindlustusvõtja on kohustatud vandalismi kahtluse, röövimise või varguse, kelmuse, omastamise või väljapressimise korral tegema avalduse politseile ja esitama politseilt saadud vastused Seesamile Kindlustusvõtja on kohustatud tulekahju korral teatama juhtunust viivitamatult häirekeskusele Kindlustusvõtja on kohustatud kolmanda isiku poolt tekitatud kahju puhul liiklus- või muu vastutuskindlustuse olemasolu korral esitama kolmandale isikule või tema kindlustusandjale kahju hüvitamise nõude Kindlustusvõtja on kohustatud esitama Seesamile liiklusõnnetuse teiste osapoolte või muu kahju põhjustanud isikute kohta andmed, mis võimaldaksid Seesamil kahju hüvitamise korral tagasinõude esitamist kahju põhjustanud isiku vastu Liiklusõnnetuse korral peab liiklusõnnetuses osalenud juht tegutsema liiklusseaduse 169 kohaselt Pärast kindlustusjuhtumi toimumist peab kindlustusvõtja, niivõrd kui see on võimalik, püüdma täiendavat kahju ära hoida ja seda vähendada Pärast sõiduki kahjustumist võib sõidukit kasutada ainult juhul, kui sõiduki juht on sõidukit kontrollinud ja veendunud, et sõiduk on edasiseks kasutamiseks tehnonõuetele vastavas seisundis. Eelkõige peab juht kontrollima, kas sõiduki õli, kütus või jahutusvedelik ei leki, kas rool ja pidurid töötavad ning kas rehvid on terved Sõiduki juht ei tohi lahkuda pärast õnnetusjuhtumit sündmuskohalt Liiklusõnnetuse järgselt ei tohi sõiduki juht tarvitada alkoholi ega muud narkootilist või psühhotroopset ainet Kindlustusvõtjal on kohustus tõendada kindlustusjuhtumi toimumist ja kahju suurust ning esitada Seesamile lepingu täitmise kohustuse kindlakstegemiseks vajalikku teavet. Kui olemasoleva teabe alusel pole võimalik kindlustusjuhtumi toimumise asjaolusid kindlaks teha, võib Seesam kuni vajaliku teabe esitamiseni kahjukäsitluse peatada, teatades sellest kindlustusvõtjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Seesam Insurance AS. Sõidukikindlustuse tingimused 1/

12 110. Kahjustunud sõiduk tuleb enne sõiduki parandamist (sh dekomplekteerimine) või võõrandamist Seesamile või Seesami poolt volitatud isikule ette näidata Kahjustatud sõiduk tuleb esimesel võimalusel toimetada turvalisse hoiupaika või järelevalvega kohta Kui sõidukile on paigaldatud sõidumeerik, peab kindlustusvõtja võimaldama Seesamil tutvuda kindlustusjuhtumi toimumise aja ja sellele eelnenud perioodi kohta salvestatud andmetega. Kahjust teatamine ja kahjuavalduse esitamine 113. Kindlustusvõtja peab teatama Seesamile viivitamatult võimalikust kindlustusjuhtumist ning järgima Seesamilt saadud juhiseid Hüvitise taotleja peab esitama Seesamile võimaliku kindlustusjuhtumi asjaolusid põhjalikult kirjeldava kirjaliku kahjuavalduse hiljemalt kolme kuu jooksul alates kahjust teatamisest Sõiduki varguse või röövi korral tuleb koos kahjuavaldusega esitada sõiduki registreerimistunnistus ning kõik võtmed. KINDLUSTUSVÕTJA KOHUSTUSE RIKKUMISE TAGAJÄRJED 116. Kui kindlustusvõtja põhjustas kindlustusjuhtumi tahtlikult või raske hooletuse tõttu, vabaneb Seesam täitmise kohustusest täielikult Kui kindlustusvõtja rikub kohustust, mille eesmärgiks oli kindlustusriski realiseerumise võimalikkuse vähendamine, siis on Seesamil õigus vähendada kindlustushüvitist või keelduda kindlustushüvitise maksmisest juhul, kui kohustuse rikkumisel oli mõju kindlustusjuhtumi toimumisele ning Seesami täitmise kohustusele Kui kindlustusvõtja rikub tahtlikult kohustust, mida tuli täita pärast kindlustusjuhtumi toimumist, vabaneb Seesam täitmise kohustusest Kui kindlustusvõtja rikub raskest hooletusest kohustust, mida ta pidi täitma pärast kindlustusjuhtumi toimumist ning rikkumisel on mõju kindlustusjuhtumi asjaolude ja Seesami täitmise kohustuse kindlakstegemisele, vabaneb Seesam täitmise kohustusest osaliselt või täielikult Hea usu ja mõistlikkuse põhimõtetest lähtuvalt ei hüvita Seesam kahju, kui sõidukijuht oli liiklusõnnetuse toimumise ajal alkoholi, narkootikumide või muude uimastavate ainete tarvitamise või joobe tunnustega, joobes või juhtimisõiguseta. SEESAMI KOHUSTUSED JA ÕIGUSED 121. Seesam on kohustatud: enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvustama kindlustusvõtjale kindlustuslepingu dokumente; alustama viivitamatult kindlustusjuhtumi käsitlemist arvates kindlustusvõtjalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kahjuavalduse saamisest ja tegema kindlaks hüvitatava kahju suuruse; tegema kahju hüvitamise või sellest keeldumise otsuse viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kümne tööpäeva jooksul, arvates kõigi nõutavate dokumentide saamisest ja kahju suuruse ning tekkimise asjaolude kindlakstegemisest; varguse ja röövimise korral tegema kahju hüvitamise või sellest keeldumise otsuse ühe kuu jooksul, arvates kõigi nõutavate dokumentide saamisest ja kahju suuruse ning tekkimise asjaolude kindlakstegemisest. Seesam Insurance AS. Sõidukikindlustuse tingimused 1/

13 122. Kui seoses kindlustusjuhtumiga on algatatud kriminaalmenetlus, on Seesamil õigus otsuse vastuvõtmist edasi lükata kuni kriminaalmenetluse lõpetamise otsuse kättesaamiseni Kindlustusperioodi jooksul on Seesamil õigus sõidukit üle vaadata ja suurenenud kindlustusriski puhul nõuda kindlustusvõtjalt täiendavate turvameetmete rakendamist ning suuremat kindlustusmakset. Kui kindlustusvõtja ei nõustu täiendavate turvameetmetega, on Seesamil õigus kindlustusleping üles öelda Seesami üldistes lepingutingimustes ja võlaõigusseaduses ettenähtud korras ja tähtaegadel Kui kindlustusleping öeldakse üles pärast kindlustusjuhtumi toimumist, on Seesamil õigus hüvitisest kinni pidada jooksva kindlustusperioodi lõpuni tasumata kindlustusmaksed Sõiduki hävimise või kadumise korral on Seesamil õigus kindlustushüvitise maksmisel kindlustushüvitisest kinni pidada jooksva kindlustusperioodi lõpuni tasumata kindlustusmaksed. KINDLUSTUSSUMMA 126. Kindlustussumma on maksimaalne väljamaksusumma, milleks käesolevate tingimuste mõistes on sõiduki turuväärtus Eestis vahetult enne kindlustusjuhtumi toimumist Turuväärtuseks on kindlustatud eseme võimalik müügihind vahetult enne kindlustusjuhtumi toimumist Veoki, haagise ja bussi maksimaalne kindlustussumma on märgitud poliisile Ülekindlustuse korral (s.o juhul, kui kindlustussumma on suurem kui sõiduki turuväärtus) lähtub Seesam kindlustushüvitise arvutamisel tegelikust kahju suurusest ega ole seotud poliisile märgitud kindlustussummaga Alakindlustuse korral on Seesamil õigus vähendada kahju suurust vastavalt kindlustussumma ja sõiduki turuväärtuse suhtele Kui kindlustussumma on sõiduki turuväärtusest väiksem ja erinevus on suurem kui 10%, on Seesamil õigus rakendada alakindlustuse sätteid Erimaksega osade kindlustussumma märgitakse poliisile kõigi erimaksega osade kohta kokku Kindlustusperioodil väljamakstud kindlustushüvitis sõiduki, selle osa või pagasi parandamiseks ei vähenda vastavat kindlustussummat. HÜVITAMISE PÕHIMÕTTED Hüvitamise viisid ja kindlustushüvitis 134. Hüvitamise viisid on rahalise hüvitise maksmine või kahjustatud sõiduki, selle osa või pagasi parandamise korraldamine Kindlustushüvitis on kahjusumma, millest on lahutatud võimalik hüvitise vähendus, tasumata kindlustusmaksed ja omavastutus. Kahju hüvitamine sõiduki, selle osa või pagasi kahjustumisel (parandamiskulud) 136. Sõiduki, selle osa või pagasi kahjustumisega kindlustusjuhtumi tagajärjel on tegemist siis, kui sõidukit või selle osa on võimalik endisel kujul taastada ning see on majanduslikult otstarbekas ja tehniliselt võimalik Sõiduki, selle osa või pagasi kahjustumise korral hüvitab Seesam asja parandamise mõistlikud kulud, kui kindlustuslepingust ei tulene teisiti. Kindlustusvõtja või soodustatud isik on kohustatud võimaluse korral valima soodsaima võimaluse. Seesam Insurance AS. Sõidukikindlustuse tingimused 1/

14 138. Kahjustunud sõiduki, selle osa või pagasi parandamiseks võib kasutada kindlustusjuhtumieelsele kulumile ja väärtusele vastavaid varuosi Seesam ei ole kohustatud hüvitama kahjustunud sõiduki osade vahetamist, kui neid on võimalik taastada parandades Kui kindlustusjuhtumi hetkel kehtis sõidukile üldgarantii, lähtutakse sõiduki parandamisel sõiduki uute originaalosade maksumusest Parandamise käigus välja vahetatud kahjustunud või hävinud sõiduki osad on kindlustusvõtja kohustatud Seesamile üle andma. Juhul, kui kindlustusvõtja rikub nimetatud kohustust, võib Seesam kahjuhüvitist kahjustunud või hävinud detailide maksumuse osas vähendada Kindlustusvõtjal on õigus valida remondiettevõte, kus toimub kahjustunud sõiduki, selle osa või pagasi parandamine, kooskõlastades remondiettevõtte ja kahju suuruse Seesamiga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Seesami hüvitamiskohustus piirdub mõistlike kulutustega kindlustusjuhtumieelse olukorra taastamiseks Mõistliku kahju suuruse kindlaks tegemiseks on Seesamil õigus nimetada remondiettevõte, kellele on kindlustusvõtja kohustatud kahjustunud sõidukit, selle osa või pagasit ette näitama. Remondiettevõtte nimetamisega ei võta Seesam kohustust sõiduki, selle osa või pagasi parandamiseks nimetatud remondiettevõttes ega vastutust teostatavate tööde kvaliteedi eest Kindlustusvõtja soovil väljastab Seesam sõiduki, selle osa või pagasi parandamise teostamiseks kindlustusvõtjale või remondiettevõttele garantiikirja parandamiskulude hüvitamise kohta. Kui kindlustatud esemeks on liisingus olev sõiduk ning liisinguandja on kindlustuslepingu kohaselt soodustatud isikuks, siis eeldatakse soodustatud isiku soovi kahjustatud sõiduki parandamiseks ja garantiikirja väljastamiseks Sõiduki, selle osa või pagasi parandamise korral on kindlustusvõtja kohustatud sõlmima remondiettevõttega töövõtulepingu. Seesam ei vastuta sõiduki, selle osa või pagasi taastusremonti teostava remondiettevõtte tööde kvaliteedi eest Kui kindlustusvõtja ei soovi sõiduki, selle osa või pagasi taastamist või ei saavutata kokkulepet kahju hüvitamise viisis, hüvitab Seesam parandamiskulud rahalise hüvitisena. Sellisel juhul on kindlustushüvitise maksimaalseks suuruseks Seesami poolt aktsepteeritud parandamiskulude summa, mida on vähendatud käibemaksu, võimalike kindlustushüvitise vähenduste, tasumata kindlustusmaksete ja omavastutuse võrra Juriidilistest isikutest kindlustusvõtjate puhul hüvitatakse parandamiskulud ilma käibemaksuta, arvestades sisendkäibemaksu mahaarvamise määra (nt väljastab Seesam garantiikirja sõiduki parandamiseks käibemaksukohustuslasest isikule, kellel on arve tasumise kohustus remondiettevõtte ees. Seesam hüvitab käibemaksukohustuslasest isikule esitatud arve alusel ilma käibemaksu ja omavastutuseta summa) Kui poliisil on märge Kindlustatud ese on kindlustatud käibemaksuga, hüvitatakse parandamiskulud otse remondiettevõttele koos käibemaksuga. Seaduse alusel kindlustusvõtjale tagastatav käibemaks ei kuulu hüvitamisele (nt kindlustusvõtja on tasunud ise remondiarve koos käibemaksuga ning kui käibemaks kuulub tagastamisele, siis hüvitatakse kindlustusvõtjale käibemaksuta summa). Kahju hüvitamine sõiduki, selle osa või pagasi hävimise või kadumise korral 149. Sõiduk, selle osa või pagas loetakse hävinenuks juhul, kui selle taastamine ei ole majanduslikult otstarbekas või tehniliselt võimalik Sõiduki, selle osa või pagasi kadumise või hävimise korral on hüvitise maksimaalseks suuruseks sõiduki, selle osa või pagasi turuväärtus. Seesam Insurance AS. Sõidukikindlustuse tingimused 1/

15 151. Juriidilistest isikutest kindlustusvõtjate puhul hüvitatakse turuväärtus ilma käibemaksuta, arvestades sisendkäibemaksu mahaarvamise määra, v.a juhul kui poliisi kindlustusriskide loetelus on märge Kindlustatud ese on kindlustatud käibemaksuga, sellisel juhul hüvitatakse kahjud kindlustusvõtjale käibemaksuga Sõiduki turuväärtuse määramisel arvestatakse sõiduki seisukorda, varustust, väljalaskeaastat, läbisõitu, samuti turusituatsiooni ning analoogsete sõidukite müügipakkumisi Erimaksega osade hävimise või kadumise maksimaalseks kahju suuruseks on eseme turuväärtus, kuid mitte rohkem kui poliisile märgitud erimaksega osade kindlustussumma Sõiduauto või väikeveoki uusväärtuse korral on kadunud või hävinud sõiduki maksimaalseks kahju suuruseks ostuhind, millega hävinud sõiduk või väikeveok soetati Liisingväärtuskindlustuse korral on hävinud või kadunud sõiduki maksimaalseks kahju suuruseks sõiduki liisinglepingu järgne väärtus, kui sõiduki liisingväärtus on kindlustusjuhtumi toimumise hetkel turuväärtusest kõrgem. Liisingväärtuskindlustuse maksimaalseks kahju suuruseks käesolevate tingimuste mõistes on koos käibemaksuga kuni eurot Kui sõiduki turu-, uus- või liisingväärtuse hüvitamisel ei anta sõiduki valdust ja omandiõigust Seesamile üle, vähendatakse kindlustushüvitist sõiduki kindlustusjuhtumi järgse väärtuse võrra Sõiduki kindlustusjuhtumi järgse väärtuse hüvitamiseks on kindlustusvõtja või soodustatud isik kohustatud sõiduki valduse ja omandiõiguse Seesamile üle andma Eesti Vabariigi territooriumil Hävinud rehvi(de) korral on Seesamil kohustus hüvitada hävinud rehvi(de) väärtus vastavalt nende kindlustusjuhtumieelsele kulumile. Kui hävib ainult üks rehv ja asendamine sama kulumisastmega rehviga ei ole võimalik, hüvitatakse maksimaalselt kahe samaväärse rehvi maksumus Juhul kui sõiduki hävinud rehvi tehnoseisund ei vasta õigusaktides määratud nõuetele ja mustri jääksügavus on kulunud lubatud piirmäärani või alla selle, siis Seesam selliste rehvide hävimisest tekkinud kahju ei hüvita Hüvitamisele ei kuulu: need parandamiskulud, mis on eelnevalt kindlustusjuhtumi(te) tagajärjel hüvitatud, kuid sõidukit või selle osa ei ole parandatud; sõiduki väärtuse vähenemine; kindlustusvõtja saamatajäänud tulu; kulud kahju hüvitamisega seotud nõuete esitamiseks (nõuandja ja eksperdikulud); sõiduki parandamise ajal teostatud muutmise või parendamise kulu; remondiettevõtte poolt sõiduki parandamise viivitusest tekkinud kulu. OMAVASTUTUS Üldised omavastutuse reeglid 160. Omavastutus on kindlustuslepingus määratud osa kahjust, mida Seesam ei hüvita Omavastutust kohaldatakse iga kindlustusjuhtumi korral ja sõiduki kohta eraldi. Kui sõiduki kahjustused on ajaliselt ja manöövritelt eristatavad ja tekkinud üksteisest sõltumatult, on Seesamil õigus kohaldada iga eristatava kindlustusjuhtumi korral omavastutust (nt pargitud sõidukil on otsasõidu tagajärjel kahjustatud vasakut külge ja kolmanda isiku poolt kriimustatud paremalt külge või juht sõitis esiosaga vastu puud ja seejärel tagurdades sõitis tagaosaga otsa kivile). Seesam Insurance AS. Sõidukikindlustuse tingimused 1/

16 162. Omavastutuse suurus on märgitud poliisile Omavastutus arvestatakse maha kindlustuslepingu alusel hüvitamisele kuuluvast kahjusummast, millest on juba maha arvestatud kindlustuslepingust tulenevad kindlustushüvitise vähendused. Kindlustusriski realiseerumisest tulenevad omavastutuse erandid Vargus 164. Sõiduki või selle osa varguse ja röövi puhul on omavastutus poliisil sätestatud protsent kahju suurusest, kuid mitte vähem kui poliisile märgitud omavastutus Kui kindlustusvõtja ei esita varastatud sõiduki kindlustushüvitise taotlemisel Seesamile kõiki sõiduki võtmeid, on Seesamil õigus rakendada kolmekordset varguse ja röövimise omavastutust. Mets- või kariloomale otsasõit 166. Mets- või kariloomale (va linnule) otsasõidust põhjustatud kahju hüvitatakse omavastutust kohaldamata Mets- või kariloomale (va linnule) otsasõidu vältimisega seotud kahju hüvitamisel kohaldatakse omavastutust Ilma omavastutuseta kindlustushüvitise saamiseks on kindlustusvõtjal kohustus tõendada mets- või kariloomale otsasõitu (nt pildid sündmuskohalt ja häirekeskuse teavitamine). Loodusõnnetus 169. Kui kindlustatud ese on kahjustunud või hävinud rahe, tormi või üleujutus tagajärjel ning sellest tekkinud kahju on suurem kui 1000 eurot, siis omavastutust ei kohaldata Ilma omavastutuseta kindlustushüvitise saamiseks on kindlustusvõtjal kohustus tõendada põhjuslikku seost p 169 nimetatud loodusõnnetuse ja sõiduki kahjustumise või hävimise vahel ning kahju suurust üle 1000 euro. Kindlustusterritoorium 171. Kahekordset omavastutust kohaldatakse juhul, kui sõiduk taastatakse väljaspool Eestit, Lätit või Leedut, k.a. mets- või kariloomale otsasõidu tagajärjel tekkinud kahju või loodusõnnetuse korral Kui kahjustunud sõiduk transporditakse remondiks Eestisse või teostatakse välisriigis hädavajalikud remonttööd tagasipöördumiseks Eestisse ja ülejäänud ulatuses parandatakse sõiduk Eestis või kui sõiduk on välisriigis täielikult hävinud, rakendatakse ühekordset omavastutust Sõiduki või selle osa varguse ja röövi puhul väljaspool Eestit rakendatakse kahekordset poliisil sätestatud varguse või röövi omavastutuse protsenti kahju suurusest, kuid mitte vähem kui poliisile märgitud kahekordset omavastutust. Välja arvatud p 165 nimetatud juhtumil Sõiduki klaasikindlustuse juhtumi korral, kui sõiduk taastatakse väljaspool Eestit, Lätit või Leedut, rakendatakse omavastust 10% kahjust. Kasutusviis 175. Kui sõidukit kasutatakse takso-, sõidujagamis- või kullerteenuste osutamiseks, rendi-, autokooli-, alarm-, turvafirma- või operatiivsõidukina ja poliisil puudub sellekohane märge, rakendatakse iga kindlustusjuhtumi korral kolmekordset poliisile märgitud omavastutust, kuid mitte vähem kui 570 eurot (k.a. mets- või kariloomale otsasõit ja loodusõnnetus). Seesam Insurance AS. Sõidukikindlustuse tingimused 1/

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE

TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE Vaata lisaks   TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE tingimused TH-TELE2 20191 Vaata lisaks www.tele2.ee TELE2 SEADMEKINDLUSTUSE TINGIMUSED TH-TELE2 20191 1 Tele2 seadmekindlustuse tingimused TH-TELE2 20191 TINGIMUSTE KASUTAMINE 1.

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

TK EST Sõidukikindlustuse tingimused-P&C.indd

TK EST Sõidukikindlustuse tingimused-P&C.indd Sõidukikindlustuse tingimused TK-20111-EST IF P&C INSURANCE AS. ÄRIREGISTRI KOOD 10100168 Tingimuste kohaldamine 1. Sõidukikindlustuse tingimusi kohaldatakse sõidukite ja töömasinate kindlustamisel koos

Rohkem

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC

VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC Helista meile numbril või vaata lisaks   VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC VEOS Ifi veosekindlustuse üldtingimused TC-20181 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee VEOSEKINDLUSTUSE ÜLDTINGIMUSED TC-20181 1 SISUKORD TINGIMUSTE KASUTAMINE... 3 KINDLUSTATUD ISIKUD...

Rohkem

(Microsoft Word - Gjensidige s\365idukikindlustuse tingimused SK , kehtivad alates )

(Microsoft Word - Gjensidige s\365idukikindlustuse tingimused SK , kehtivad alates ) SÕIDUKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED SK101 2015 Sõidukikindlustuse tingimusi kohaldatakse kindlustusandja AAS Gjensidige Baltic Eesti filiaaliga (edaspidi Gjensidige) sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, milles

Rohkem

EHITUSMASINATE JA -SEADMETE KINDLUSTUSE TINGIMUSED

EHITUSMASINATE JA -SEADMETE KINDLUSTUSE TINGIMUSED EHITUSMASINATE JA -SEADMETE KINDLUSTUSE TINGIMUSED Käesolevaid ehitusmasinate ja -seadmete kindlustuse tingimusi kohaldatakse ADB Gjensidige Eesti filiaalis sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, milles

Rohkem

Ehitusmasinate kindlustuse tingimused

Ehitusmasinate kindlustuse tingimused E100/2018 Käesolev dokument moodustab ühe osa AB Lietuvos draudimas Eesti filiaaliga (edaspidi PZU ) sõlmitud kindlustuslepingust, milles kindlustatud ese on ehitusmasin koos lisaseadmetega. Siin reguleerimata

Rohkem

(Microsoft Word - K\344esolev kokkuv\365te on koostatud AS SEB \334hisliisingu Kindlustusmaakler.doc)

(Microsoft Word - K\344esolev kokkuv\365te on koostatud AS SEB \334hisliisingu Kindlustusmaakler.doc) Käesolev kokkuvõte on koostatud AS-i SEB Kindlustusmaakler (edaspidi nimetatud: kindlustusmaakler) poolt vastavalt kindlustustegevuse seaduse 141 lg 1 punktidele 8 ja 9 ning see hõlmab järgmiste kindlustusandjate

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Veosekindlustuse üldtingimused TC if p&c insuranse as. äriregistri kood Kindlustusobjekt 1. Kindlustusobjektiks on veos, so transpordit

Veosekindlustuse üldtingimused TC if p&c insuranse as. äriregistri kood Kindlustusobjekt 1. Kindlustusobjektiks on veos, so transpordit Veosekindlustuse üldtingimused TC 20031 if p&c insuranse as. äriregistri kood 10100168 Kindlustusobjekt 1. Kindlustusobjektiks on veos, so transporditavad kaubad, näituse või messi eksponaadid või muud

Rohkem

Dokument

Dokument KINDLUSTUSTEENUSE HEA TAVA Kindlustusteenuse hea tava kirjeldab põhimõtteid, mida kindlustusandjad kliendisuhetes järgivad. Hea tava on abiks kliendile ja kolmandatele isikutele kindlustusandja tegevuse

Rohkem

Ehitaja Koguriskikindlustuse tingimused 2005 CAR Gjensidige

Ehitaja Koguriskikindlustuse tingimused 2005 CAR Gjensidige EHITAJA KOGURISKIKINDLUSTUSE TINGIMUSED TR101 2005 Käesolevaid ehitaja koguriskikindlustuse tingimusi kohaldatakse AAS Gjensidige Baltic Eesti filiaalis sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, milles kindlustusobjektiks

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

Liikurmasina_ja_haakeseadme_kindlustuse_tingimused_KT indd

Liikurmasina_ja_haakeseadme_kindlustuse_tingimused_KT indd LIIKURMASINA JA HAAKESEADME KINDLUSTUSE TINGIMUSED KT.0929.16 Käesolevaid tingimusi kohaldatakse ERGO Insurance SEs sõlmitud kindlustuslepingute suhtes, milles kindlustusobjektiks on liikurmasin, traktor

Rohkem

KODUKINDLUSTUSE TINGIMUSED VARAKINDLUSTUS 1/2017 Kehtivad alates SISUKORD KINDLUSTUSE EESMÄRK 2 KINDLUSTUSKOHT 2 KINDLUSTATUD ESE 2 KINDLUS

KODUKINDLUSTUSE TINGIMUSED VARAKINDLUSTUS 1/2017 Kehtivad alates SISUKORD KINDLUSTUSE EESMÄRK 2 KINDLUSTUSKOHT 2 KINDLUSTATUD ESE 2 KINDLUS KODUKINDLUSTUSE TINGIMUSED VARAKINDLUSTUS 1/2017 Kehtivad alates 30.01.2017 SISUKORD KINDLUSTUSE EESMÄRK 2 KINDLUSTUSKOHT 2 KINDLUSTATUD ESE 2 KINDLUSTUSKAITSE VARIANDID 7 KINDLUSTUSJUHTUMID JA PIIRANGUD

Rohkem

arst2

arst2 Erialane tsiviilvastutuskindlustus Tallinna Arstide Liidu liikmetele Tallinna Arstide Liidu (edaspidi TAL) juhatus informeerib TAL liikmeid selles, et 24.09.2002. a kirjutati ERGO Kindlustuse AS ja Tallinna

Rohkem

LEMMIKLOOM Ifi lemmikloomakindlustuse tingimused TKK Helista meile numbril või vaata lisaks IFI LEMMIKLOOMAKINDLUSTUSE TINGIM

LEMMIKLOOM Ifi lemmikloomakindlustuse tingimused TKK Helista meile numbril või vaata lisaks   IFI LEMMIKLOOMAKINDLUSTUSE TINGIM LEMMIKLOOM Ifi lemmikloomakindlustuse tingimused TKK-20191 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee IFI LEMMIKLOOMAKINDLUSTUSE TINGIMUSED TKK-20191 1 Ifi lemmikloomakindlustuse tingimused

Rohkem

REIS Ifi reisikindlustuse tingimused TT Helista meile numbril või vaata lisaks REISIKINDLUSTUSE TINGIMUSED TT

REIS Ifi reisikindlustuse tingimused TT Helista meile numbril või vaata lisaks   REISIKINDLUSTUSE TINGIMUSED TT REIS Ifi reisikindlustuse tingimused TT-20191 Helista meile numbril 777 1211 või vaata lisaks www.if.ee REISIKINDLUSTUSE TINGIMUSED TT-20191 1 SISUKORD KINDLUSTUSSUMMADE TABEL... 3 LEPINGUGA SEOTUD ISIKUD...

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

SALVA KINDLUSTUSE AS EVT Kehtivad alates Kinnitatud Salva Kindlustuse AS juhatuse koosoleku protokolliga nr ETTEVÕTTE VARAKIND

SALVA KINDLUSTUSE AS EVT Kehtivad alates Kinnitatud Salva Kindlustuse AS juhatuse koosoleku protokolliga nr ETTEVÕTTE VARAKIND ETTEVÕTTE VARAKINDLUSTUSE TINGIMUSED SISUKORD 1. KINDLUSTUSLEPINGU SÕLMIMINE...1 2. KINDLUSTUSKOHT...1 3. KINDLUSTATUD ESE...1 4. HOONE...1 5. HOONE OSA...1 6. HOONEKARP - KORTERIOMANIKE KAASOMANDIS OLEV

Rohkem

Kodukindlustuse tingimused KK Kehtivad alates

Kodukindlustuse tingimused KK Kehtivad alates Kodukindlustuse tingimused KK101-2016 Kehtivad alates 01.11.2016 Kodukindlustuse tingimused KK101-2016 Kehtivad alates 01.11.2016 Sisukord 1. Mõisted lk 3 2. Kindlustatud ese lk 3 3. Kindlustuskaitse lk

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Magistritöö_Tigasson _muudetud

Magistritöö_Tigasson _muudetud TARTU ÜLIKOOL SOTSIAALTEADUSTE VALDKOND ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse osakond Tauri Tigasson LIIKLUSKINDLUSTUSE KINDLUSTUSANDJA KAHJU HÜVITAMISE KOHUSTUSE ULATUS ASJA KAHJUSTAMISE VÕI HÄVIMISE JA MITTEVARALISE

Rohkem

(Microsoft Word - EK Etev\365tte varakindlustuse tingimused)

(Microsoft Word - EK Etev\365tte varakindlustuse tingimused) Ettevõtte varakindlustuse tingimused EK101-2016 (kehtivad alates 25.07.2016) Käesolevaid tingimusi kohaldatakse AAS Gjensidige Baltic Eesti filiaalis (edaspidi Gjensidige) sõlmitud kindlustuslepingutele,

Rohkem

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis

AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõis AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus Üldtingimused Kehtivad alates 01.10.2018 Tingimustest saate ülevaate elukindlustuse üldistest põhimõtetest ning mõistetest, mida kindlustamisel kasutatakse. Palun varuge

Rohkem

SAMPO ÜLDTINGIMUSED

SAMPO ÜLDTINGIMUSED SCANIA FINANS AB EESTI FILIAALI KASUTUSRENDI-LE- PINGU ÜLDTINGIMUSED Tallinnas, 25.05.2018. Käesolev liisinguleping (Leping) on sõlmitud Lepingu esilehel toodud päeval ja aastal Liisinguvõtja ja Liisinguandja

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Peep Koppeli ettekanne

Peep Koppeli ettekanne HOOVID KORDA Peep Koppel Tallinna Kommunaalamet Eesti Kodukaunistamise Ühenduse nõupäev 12.mail 2009 Luua Metsanduskoolis, Jõgevamaal 2005. a PROJEKT 2005.a eelprojekt - korteriühistute kaasfinantseerimisel

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

KELIONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS

KELIONIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS ELISA EESTI REISIKINDLUSTUSE TINGIMUSED 1. TINGIMUSTES KASUTATAVAD MÕISTED 1.1. Kindlustatud isik Elisa Eesti ASi (registrikood 10178070) pakutavate mobiilsideteenuste tarbija, täpsemalt eraklient, kelle

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

(Microsoft Word - Kodukindlustuse \374ldtingimuste v\365rdlus.doc)

(Microsoft Word - Kodukindlustuse      \374ldtingimuste v\365rdlus.doc) KODUKINDLUSTUS KINDLUSTUSTINGIMUSTE VÕRDLUS SISUKORD: Üldosa lk. 1 A. Kindlustatud ese lk. 2-4 B. Kindlustusriskid (riskikirjeldus, piirangud ja välistused) lk. 5-9 B.1 Tuli lk 5-6 B.2 Loodusjõud lk. 6

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Ehitusriskide kindlustamine Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL Alar Urm Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL Mai 2013 Päevakava 9.30 9.55 Registreerimine ja hommikukohv 9.55 10.00 Seminari

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Reisikindlustuse tingimused RK Kehtivad alates

Reisikindlustuse tingimused RK Kehtivad alates Reisikindlustuse tingimused RK101-2019 Kehtivad alates 19.02.2019 Reisikindlustuse tingimused RK101-2019 Kehtivad alates 19.02.2019 Sisukord 1. Üldised mõisted lk 3 2. Kindlustuskaitse lk 4 2.1. Meditsiiniabikindlustus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter

Õppekorralduseeskirja lisa nr 9 Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitter Õppetoetuste, mitteriikike stipendiumite ning mitteriiklike toetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord I Õppetoetused 1. Üldsätted 1.1. Kord põhineb õppetoetuste ja õppelaenuseadusel

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Microsoft Word - 228est.doc

Microsoft Word - 228est.doc KINNITATUD AS Eesti Loots nõukogu 11.06.2018 otsusega Lootsitasu määrad ja maksmise kord 1. Lootsitasu määrad kohustuslikus lootsimispiirkonnas on: GT Lootsimine sadama akvatooriumil Lootsimine väljaspool

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Reisikindlustuse tingimused RK Kehtivad alates

Reisikindlustuse tingimused RK Kehtivad alates Reisikindlustuse tingimused RK112-2016 Kehtivad alates 01.11.2016 Reisikindlustuse tingimused RK112-2016 Kehtivad alates 01.11.2016 Sisukord 1. Üldised mõisted lk 3 2. Meditsiiniabikindlustus lk 4 3. Õnnetusjuhtumikindlustus

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts,

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts, Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018: 2016. aasta täitmise ettekande lisa Riigikogule KURITEGEVUS EESTIS, 2016 Justiitsministeerium 8. märts, 2017 2016. aastal registreeriti Eestis 28 986 kuritegu

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Tuleohutus_2012_plaan

Tuleohutus_2012_plaan Kinnitatud direktori 30.11.2012. a käskkirjaga nr 222 TARTU TAMME GÜMNAASIUM TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN 1. Üldsätted 1.1. Tartu Tamme Gümnaasium asub aadressil Tamme puiestee 24a, Tamme puiestee,

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc

Microsoft Word - EAL rahvasprindi võistlusmäärus 2019.doc RAHVASPRINDI VÕISTLUSMÄÄRUS Kehtib alates 01.01.2019 1. MÄÄRANG Rahvasprint on kiirusvõistlus, mis viiakse läbi ralli lisakatsetele sarnastel, üldiseks liikluseks suletud teedel või territooriumidel. 2.

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem

Siseministeerium 27. detsember 2017 Lõpparuanne Varalise kahjuga liiklusõnnetuse kahjukäsitluse erasektorile delegeerimise mõjuanalüüs Proj

Siseministeerium 27. detsember 2017 Lõpparuanne Varalise kahjuga liiklusõnnetuse kahjukäsitluse erasektorile delegeerimise mõjuanalüüs Proj www.pwc.ee Siseministeerium 27. detsember 2017 Lõpparuanne Varalise kahjuga liiklusõnnetuse kahjukäsitluse erasektorile delegeerimise mõjuanalüüs Projekt on rahastatud Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM

OMANIKUJÄRELEVALVE_JG_TEIM INSENERITÖÖ ALUSED OMANIKUJÄRELEVALVE Teim Elekter TÜ Jüri Gross ÜLDIST Omanikujärelevalve seaduslikuks aluseks on Ehitusseadus (ES) ja selle alusel MKM poolt kehtestatud Ehituse omanikujärelevalve kord.

Rohkem

CL2004D0003ET _cp 1..1

CL2004D0003ET _cp 1..1 2004D0003 ET 29.03.2015 002.001 1 Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest B EUROOPA KESKPANGA OTSUS, 4. märts 2004, üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

2 JUHI KOHUSTUSED Lk Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõiges

2 JUHI KOHUSTUSED Lk Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõiges 2 JUHI KOHUSTUSED Lk 4 1. 16. Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõigest, mis võib takistada liiklust, ohustada või kahjustada

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10

Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK nr 1-2/10 Nissi Põhikooli isikuandmete töötlemise kord Kinnitatud direktori KK 14.03.2019 nr 1-2/10 1 Üldalused 1.1. Käesolev isikuandmete töötlemise kord (edaspidi kord) sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted,

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Õnnetus ei hüüa tulles ehk operatiivkaart ja riskianalüüs Operatiivkaartide koostamine ja riskianalüüs Kuusalu pastoraadi peahoone (mälestis reg-nr 2877) sisevaade pärast 2014. aasta aprillis aset leidnud

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag

KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjag KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori 5.september 2011.a käskkirjaga nr 1-2/146 MUUDETUD Tallinna Ehituskooli direktori 26.märts 2012.a käskkirjaga nr 1-2/50 TALLINNA EHITUSKOOLI ÕPILASKODU SISEKORRAEESKIRI

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Omavalitsuse valmidus turvalisteks ITlahendusteks ja infrastruktuuri kaitseks Jaan Oruaas Anu Tanila Linnade-valdade päevad 17. märts 2016 1 Räägime infoturbest Mis see on? Rahulik uni võib-olla on see

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

VVm RT I 2001, 15, 66 Liikluseeskiri Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 2001. a määrus nr 48. Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6

VVm RT I 2001, 15, 66  Liikluseeskiri Vabariigi Valitsuse  2. veebruari 2001. a määrus nr 48.   Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6 2 tund 16. Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõigest, mis võib takistada liiklust, ohustada või kahjustada inimesi, vara

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem