Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29,

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29,"

Väljavõte

1 Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2008, 29, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 11. juuni a kohtuotsus Revalhaus Kinnisvara OÜ hagis Jürgen Järviku vastu krooni väljamõistmiseks RIIGIKOHTU TSIVIILKOLLEEGIUMI KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Tartu, 11. juuni a Kohtukoosseis Eesistuja Ants Kull, liikmed Villu Kõve ja Tambet Tampuu Kohtuasi Revalhaus Kinnisvara OÜ hagi Jürgen Järviku vastu krooni väljamõistmiseks Vaidlustatud kohtulahend Tallinna Ringkonnakohtu 1. veebruari a otsus tsiviilasjas nr Kaebuse esitaja ja kaebuse liik Revalhaus Kinnisvara OÜ kassatsioonkaebus Menetlusosalised ja nende esindajad Riigikohtus Hageja Osaühing REVALHAUS KINNISVARA (registrikood xxxxxxxx), esindaja vandeadvokaat Martin Tamme Kostja Jürgen Järvik (isikukood xxxxxxxxxxx), esindaja vandeadvokaat Kari-Paavo Koch Kolmas isik Arvo Klaas (isikukood xxxxxxxxxxx) Kolmas isik Osaühing Verpo Ehitus (registrikood xxxxxxxx) Asja läbivaatamise kuupäev 12. mai a, kirjalik menetlus Resolutsioon 1.Tühistada Tallinna Ringkonnakohtu 1. veebruari a otsus ja saata asi samale ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks. 2.Kassatsioonkaebus rahuldada. 3.Tagastada Arvo Klaasile kassatsioonkaebuselt 13. veebruaril 2008 tasutud kautsjon (kakskümmend kaks tuhat nelisada kaheksakümmend) krooni. Asjaolud ja menetluse käik 1.Revalhaus Kinnisvara OÜ (edaspidi hageja) esitas 13. oktoobril 2004 Harju Maakohtule hagi Jürgen Järviku (edaspidi kostja) vastu krooni suuruse kahjuhüvitise väljamõistmiseks. Hagiavalduse kohaselt olid kostja ja Arvo Klaas (edaspidi kolmas isik) kuni 23. detsembrini 2003 hageja osanikud, kumbki 50%-lise osalusega. Mõlemad olid hageja juhatuse liikmed ja neil oli iseseisev esindusõigus. 7. aprillil 2003 sõlmis kostja hageja nimel müügilepingu (edaspidi müügileping) Harku vallas Harjumaal asuva kinnistu Eestkünka I (edaspidi kinnistu) kohta, millega hageja müüs kinnistu ilma hageja osanike üldkoosoleku heakskiiduta ning teise juhatuse liikme (kolmas isik) teadmata ca 85% turuhinnast odavamalt (müügihind krooni) kostjaga seotud OÜ-le Marine Systems (edaspidi ostja), esindades mõlema osaühingu juhatuse liikmena müügilepingu pooli. Pärast müügilepingu ilmsikstulemist müüs kostja kolmanda isikuga läbirääkimiste tulemusena 23. detsembril 2003 kolmandale isikule oma osaluse hagejas 1 krooniga. Samal päeval kutsuti kostja tagasi hageja juhatusest. Hageja raamatupidamise kontrollist, mis tehti pärast kostja lahkumist hageja juhatusest, nähtuvad kostja jämedad rikkumised juhatuse liikmena Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 11. juuni a kohtuotsus Revalh... Leht 1 / 8

2 Kostja sõlmis hageja esindajana 7. aprillil 2003 ja 14. juulil 2003 töövõtulepingud (edaspidi töövõtulepingud) OÜ-ga Verpo Ehitus (edaspidi kolmas isik II või töövõtja) Künka I maaüksusel pinnase-, tee-, vee-, kanalisatsiooni-, drenaaži- jt tööde tegemiseks. Tööde maksumus oli kokku krooni. Töövõtja esitas hagejale arveid kokku krooni suuruses summas. Kostja tasus töövõtja esitatud arvete alusel hageja pangakontolt töövõtjale kokku krooni. Kostja tegi need ülekanded ajavahemikul, mil kolmas isik ja kostja pidasid läbirääkimisi kostja osaluse müügiks kolmandale isikule. Viimase ülekande tegi kostja hageja pangakontolt 29. detsembril 2003, s.o pärast kostja väljaarvamist hageja juhatusest. Hageja raamatupidamises puuduvad ehitustööde tegemise dokumendid, mis seaduse järgi peaksid töövõtulepingute kohta olemas olema. Töövõtulepingud on näilised ja seega tühised. Töövõtja ei ole hagejale osutanud töövõtulepingutes nimetatud teenuseid. Hageja palus kostjalt kahjuhüvitisena välja mõista hageja pangakontolt alusetult töövõtjale kantud krooni ning jätta kohtukulud kostja kanda. 2.Kostja vaidles hagile vastu. Tema vastuväidete kohaselt võib hageja põhikirja kohaselt kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige esindada hagejat eraldi. Hageja raamatupidamises on olemas kõik arved koos ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise aktidega. Kui hageja väited töövõtulepingute näilisuse kohta on põhjendatud, peaks hageja pöörduma töövõtja vastu alusetult saadu tagasinõudmiseks. Müügileping ei vajanud osanike otsust. Hageja sõlmis ostjaga 23. detsembril 2003 müügilepingu muutmise lepingu. Samal kuupäeval sõlmisid hageja ja ostja teise kokkuleppe selle kohta, millistes projektides jätkavad pooled tööd. Selles kokkuleppes tunnustas hageja ka töövõtja nõudeid, mida viimane oli loovutanud ostjale, ning tasaarvestas need nõuded hageja nõuetega, mis tulenesid müügilepingust. Kolmanda kokkuleppega müüs kostja kolmandale isikule oma osaluse hagejas, kuna kolmanda isiku ja kostja suhted ei võimaldanud edasist koostööd. Hageja ei ole vaidlustanud 23. detsembri a kokkulepete kehtivust ning kõik kokkuleppe raames sõlmitud lepingud on jõus. Kolmas isik nõustus hageja seisukohtadega. Kolmas isik II (töövõtja) toetas kostja seisukohti. 3.Harju Maakohus rahuldas 14. veebruari a otsusega hagi osaliselt ja mõistis kostjalt hageja kasuks välja kahjuhüvitise krooni. Maakohus mõistis kostjalt hageja kasuks välja ka menetluskulud krooni. Maakohtu otsuse kohaselt on vaatamata esitatud arvetele ja tööde vastuvõtmise aktidele töövõtulepingud näilised ning töövõtja ei ole teinud kokkulepitud töid. Juhatuse liikme kohustused ja vastutuse sätestab äriseadustik (ÄS). Töövõtulepingute sõlmimise ajal sätestas ÄS 187 lg 1, et juhatuse liikmed, kes on oma kohustuse rikkumisega tekitanud kahju osaühingule, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Juhatuse liikme esmaseks kohustusteks on kohustus tegutseda vajaliku hoolsusega. Hoolsuskohustuse täitmiseks tuleb pidada äriühingule võimalikult soodsat tegevuse planeerimist ja äriühingule võimalikult soodsat tegutsemist. Kehtetute tehingute tegemine ja kehtetu tehingu alusel raha maksmine ei ole käsitatav hoolsuskohustuse täitmisena. Kostja rikkus oma hoolsuskohustust ning seega on ta käitunud õigusvastaselt. Pooled ei vaidle selle üle, et kostja sõlmis töövõtulepingud, allkirjastas tööde vastuvõtmise aktid ja maksis raha esitatud arvete alusel välja. Kuna tühise tehingu alusel tegi väljamakseid kostja, siis on kostja tegevuse ja kahju tekkimise vahel ka põhjuslik seos. Kahju suuruseks on krooni. Hageja sai a kevadel, mil kostja andis kolmandale isikule üle raamatupidamisdokumentatsiooni, teada töövõtulepingutest ja nende alusel väljamaksete tegemisest. Tulenevalt kolmanda isiku kui hageja juhatuse liikme hoolsuskohustusest, pidi hageja olema teadlik töövõtulepingute näilikkusest. Maakohus analüüsis 23. detsembril 2003 sõlmitud kolme kokkulepet (edaspidi kokkulepped): müügilepingu muutmise kokkulepet hageja ja ostja vahel (kokkulepe I), kokkulepet hageja ja ostja vahel kohustuste ülevõtmiseks ja nõuete tasaarvestamiseks (kokkulepe II) ning kostja ning kolmanda isiku vahelist kokkulepet hageja osade müümiseks (kokkulepe III). Kokkuleppeid tuleb analüüsida kogumina, sest need on sõlmitud ärilises mõttes lähikondsete isikute, kostja ainuomandis oleva ostja, hageja ja kostja, vahel. Kokkuleppega I muudeti kinnistu hinda 3 miljonilt 15 miljonile kroonile. Samas sai kolmas isik kokkuleppe III alusel hageja 100% osade osanikuks 1 krooni eest. Kokkuleppe II kohaselt vabanes hageja krooni 61 sendi suurusest kohustusest töövõtja ees, kes oli oma nõude loovutanud ostjale. Hagejale läksid üle ka kõik Soosepa elurajooniga seotud õigused ja kohustused. Soosepa elurajooni puhul oli selleks hetkeks tegemist krunditud ja tehnovõrkudega varustatud kinnisvara arendusprojektiga, kusjuures kõik tulevikus esitatavad nõuded, mis tulenevad selle elurajooni väljaehitamisest, esitatakse kokkuleppe II järgi kostja ainuomandis oleva ostja vastu. Kokkulepete kogum kujutab endast kompromissi võlaõigusseaduse (VÕS) 578 lg 1 mõttes. Pooled on omavahelised ebaselged suhted vormistanud konkreetsete kokkulepetena, kus mõlemad pooled (kostja poolt ka temaga seotud äriühing) tegid järeleandmisi. Hageja ja ostja (kui kostjale kuuluv äriühing) kinnitasid, et neil puuduvad vastastikused nõuded ja pretensioonid. Kokkulepete kompromissina käsitlemisega ei haaku kostja väide selle kohta, et 29. detsembril 2003 tehtud kroonine ülekanne töövõtjale oli tehtud hageja nõusolekul. Kokkulepetes ei sisaldu viidet sellele, et kostjal oleks olnud pärast hageja juhatusest tagasikutsumist õigus teha rahalisi ülekandeid hageja kontolt. Kostja teadis, et ta kutsutakse juhatusest tagasi, seega oli ta teadlik, et tal puudub õigus kasutada hageja rahalisi vahendeid. Seega on nimetatud kroonise ülekande teinud kostja kui volitamata isik ning ülekanne on õigusvastane. VÕS 1045 lg 1 p 5 järgi tuleb õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitada ning kostjalt välja mõista krooni suurune hüvitis hageja kasuks. Leht 2 / Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 11. juuni a kohtuotsus Revalh...

3 4.Hageja esitas maakohtu otsuse peale apellatsioonkaebuse, milles palus tühistada maakohtu otsuse osas, millega maakohus jättis rahuldamata hageja nõude krooni ning õigusabikulude saamiseks, ja teha selles osas asjas uus otsus, millega rahuldada hagi täielikult. Apellatsioonkaebuse kohaselt rikkus maakohus menetlusõiguse norme, hindas ebaõigesti tõendeid ja kohaldas vääralt materiaalõigust. Hageja ja kolmas isik on jätkuvalt seisukohal, et kokkulepete sõlmimise ajal ei olnud kolmas isik teadlik töövõtulepingute näilikkusest ega soovinud muuta töövõtulepingutest tulenenud näilikke nõudeid kehtivaks või asendada neid mingite muude õiguste või kohustustega. Kostja sõlmis hageja juhatuse liikmena töövõtulepingud ja tegi nende alusel rahaülekandeid hageja eest. Kokkuleppega II ei võtnud hageja endale mingeid kohustusi juurde kõik selles kokkuleppes kajastatud kohustused juba olid hageja bilansis. Selle kokkuleppega võttis hageja üksnes mõned kohustused üle (pd 1.1.1, ja 1.1.5). Kokkulepetes I ja II toodud tasaarvestusega ei vabanenud hageja mingitest kohustustest. Kokkuleppes I lepiti kokku kinnistu õiglases väärtuses, mille ostja kohustus tasuma. Tasumiseks kasutas ostja muu hulgas nõudeid, mis tal väidetavalt hageja vastu olid need nõuded tasaarvestati ostuhinna tasumise kohustusega. Hiljem selgus, et osa nõudeid, mida tasaarvestuseks kasutati, ei olnud tegelikult olemas (sh töövõtulepingutest tulenenud nõuded). Kokkuleppe II p sedastab üksnes ostja kinnituse, et temal ja kolmandatel isikutel puuduvad nõuded hageja vastu (v.a nõuded, mis on otse märgitud kokkuleppe p-des ja 1.1.7). Näilike töövõtulepingute alusel väljamaksete tegemine kostja poolt on käsitatav juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumisena ja õigusvastase kahju tekitamisena tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) 35 ja 37 lg 1 ning ÄS 187 lg 1 järgi. Kokkulepped I ja II reguleerisid hageja ja ostja vahelisi suhteid ja ei saa mõjutada lepingute pooleks mitteolnud kostja õigusi ja kohustusi (lepingute sõlmimine kolmanda isiku kasuks). Kinnistu müügilepingu muutmise leping ei saa vabastada kostjat vastutusest hageja ees. Maakohtu seisukoht, et kinnistu müügilepingu muutmise lepinguga (kokkulepe I) lepiti kokku töövõtulepingutega tekitatud kahju hüvitamises, ei põhine poolte esitatud ja tõendatud asjaoludel ega tulene ka kokkulepetest. Kumbki pool ei ole väitnud, et kokkuleppega II hüvitati hagejale muu hulgas kostja tekitatud kahju. Samuti ei nähtu kokkulepete tekstidest ühtegi viidet, et need on sõlmitud ka kostja tekitatud kahju hüvitamiseks. Kokkulepped ei ole käsitatavad kompromissilepinguna VÕS 578 lg 1 tähenduses. Kui neid sellena käsitada, siis saaks seda teha vaid VÕS 578 lg-s 2 nimetatud võimaliku kokkuleppena, millega ei soovita tekitada uusi õigusi või kohustusi. 5.Kostja esitas maakohtu otsuse peale apellatsioonkaebuse, milles palus maakohtu otsuse tühistada osaliselt ja uue otsusega jätta hagi täies ulatuses rahuldamata. Kostja leidis, et hageja pole tõendanud, et hageja ja töövõtja tahe oli suunatud õigusnäivuse tekitamisele. Hageja küll osutas puudustele töövõtulepingute dokumenteerimisel, kuid ta ei ole tõendanud, et kokku lepitud töid faktiliselt ei tehtud. Töövõtja väidetavaid puudusi tehingute dokumenteerimisel ei saa omistada kostjale. 29. detsembril 2003 kostja poolt töövõtjale krooni ülekandmine ei olnud kahju õigusvastane tekitamine. Hageja oli enne selle ülekande tegemist tunnustanud ülekande aluseks olevat õigussuhet. Kostja koostöö kolmanda isikuga muutus võimatuks, kuna viimane ei täitnud hageja juhatuse liikme kohustusi terve aasta jooksul. Tekkinud erimeelsuste lahendamiseks alustasid pooled läbirääkimisi. Kolmas isik, hageja, kostja ja ostja allkirjastasid 2. oktoobril 2003 lepingueelsete läbirääkimiste kokkuleppe pooltevaheliste vaidlusküsimuste lahendamise kohta. Peetud läbirääkimiste tulemusel sõlmiti kokkulepetega (23. detsembril 2003) kompromissileping ühelt poolt kostja ja ostja ning teiselt poolt kolmanda isiku ja hageja vahel. Kostja eesmärgiks kompromissi sõlmimisel oli välistada edaspidi vaieldavatele või ebaselgetele õigussuhetele tuginemine ning lõpetada poolte algsed nõuded ning need asendada kompromissilepingus kokkulepituga. Kokkulepete sõlmimise ajal teadis hageja, et kostja on sõlminud töövõtulepingud. Hageja tunnustas töövõtja nõudeid (võlatunnistustes VÕS 30 tähenduses) ning nõuete aluseks olevat dokumentatsiooni, muutes vaidluse all olnud nõuded selgeks ja vaieldamatuks, ning loobus võlasuhte kinnitamisega VÕS 578 lg 2 ning VÕS 30 alusel töövõtja nõuete vaidlustamisest. Kostja täitis hageja kohustuse töövõtja vastu hageja kontolt krooni ülekandmisega. See kohustus oli hagejale teada ning ta oli seda kompromissilepinguga tunnustatud. Hageja kohustuse täitmisega vähenesid vastavas ulatuses ka hageja ülejäänud kohustused. Seega ei ole hageja vara vähenenud ning kahju ei ole tekkinud. Kui kolmas isik ei oleks soovinud nimetatud ülekande tegemist, oleks ta kostjalt pangakontode kasutajaõigused ära võtnud juba 23. detsembril 2003, s.o kohe pärast kompromissilepingu sõlmimist. Hagi rahuldamiseks ning kostjalt poole miljoni krooni väljamõistmiseks ei piisa vaid VÕS 1045 lg 1 p-le 5 viitamisest. Nimetatud sättest ei tulene kostja kahju hüvitamise kohustust. Osaühingu juhatuse liikme vastutus osaühingu ees on täiendav vastutus ning selle tekkimiseks oleks hageja pidanud olema minetanud võimalused nõude realiseerimiseks töövõtja vastu. Maakohus jättis tähelepanuta kostja alternatiivse tasaarvestusliku vastuväite, mis tulenes sellest, et hageja ja kolmas isik rikkusid kompromissilepingut ning ostja alandas selle tõttu müügilepingus kokku lepitud hinda krooni võrra. Ostja loovutas 12. oktoobril 2006 kostjale sellest nõudest tulenevalt krooni Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 11. juuni a kohtuotsus Revalh... Leht 3 / 8

4 saamise nõude. Kostja palus ringkonnakohtul juhul, kui hagi osaline rahuldamine on põhjendatud, tasaarvestada poolte vastastikused nõuded kattuvas ulatuses. 6.Hageja ja kolmas isik vaidlesid kostja apellatsioonkaebusele vastu ning palusid jätta apellatsioonkaebus rahuldamata. Kostja ja kolmas isik II (töövõtja) vaidlesid hageja apellatsioonkaebusele vastu ja palusid jätta selle rahuldamata. Kolmas isik toetas hageja apellatsioonkaebust ja kolmas isik II toetas kostja apellatsioonkaebust. Ringkonnakohtu lahend ja põhjendused 7.Tallinna Ringkonnakohus tühistas 1. veebruari a otsusega maakohtu otsuse ja tegi uue otsuse, millega jättis hagi täies ulatuses rahuldamata. Ringkonnakohus tühistas Tallinna Linnakohtu 10. märtsi a määrusega kohaldatud hagi tagamise abinõud ning mõistis hagejalt kostja kasuks välja kostja menetluskulud krooni ning apellatsioonkaebuse esitamisel tasutud riigilõivu krooni. Ringkonnakohtu otsuse põhjenduste kohaselt vaidlevad pooled selle üle, kas kostja peab hagejale maksma kahjuhüvitise krooni. Hageja osalus jagunes kuni 23. detsembrini 2003 võrdselt kostja ja kolmanda isiku vahel. Kostja ja kolmanda isiku koostöö muutus aastal võimatuks. Tekkinud erimeelsuste lahendamiseks alustasid pooled läbirääkimisi. Kolmas isik, hageja, kostja ja ostja allkirjastasid 2. oktoobril 2003 lepingueelsete läbirääkimiste kokkuleppe, milles fikseeriti edasise tegevuse põhimõtted vaidlusküsimuste lahendamisel (kohtutoimiku IV kd, lk 93 95). Lepingueelsete läbirääkimiste kokkuleppe p 1.1 kohaselt on kokkuleppe eesmärgiks reguleerida kohtuväliselt pooltevahelised vaidlusküsimused kolmanda isiku, kostja, hageja ja ostja vahel tulenevalt poolte tegevusest ja/või tegevusetusest Viimsi vallas Soosepa elamurajooni arendamisel ning Harku vallas Liivanõmme detailplaneeringuga ettenähtud kinnistute võõrandamisel. Seega hõlmas lepingueelsete läbirääkimiste kokkulepe ka praeguses menetluses vaidlustatud töid. Sellest järeldub, et eksisteeris vaidlussituatsioon, mis lahendati kompromissiga. Peetud läbirääkimiste tulemusena, realiseerimaks lepingueelsete läbirääkimiste kokkuleppes sätestatut, allkirjastati 23. detsembril 2003 kokkulepped I III. Kõik need kokkulepped nii eraldi kui ka koosvõetuna moodustasid ühise kompromissilepingu, mille eesmärgiks oli lõpetada kõik omavahelised vaidlused ja õigussuhted, mis puudutasid hagejat. Kokkulepetega kui kompromissilepinguga loobusid pooled teatud nõuetest teineteise vastu. VÕS 578 lg 1 esimese lause järgi on kompromissileping leping õiguslikult vaieldava või ebaselge õigussuhte muutmise kohta vaieldamatuks poolte vastastikuste järeleandmiste teel. VÕS 578 lg 2 kohaselt eeldatakse, et kompromissilepingu tagajärjel loobuvad lepingupooled oma nõuetest ning omandavad kompromissilepingu alusel uued õigused. Nõudest loobumisega lõpeb VÕS 207 lg 1 kohaselt võlasuhe, kui võlausaldaja ja võlgnik on võlasuhte lõpetamises kokku leppinud. Juhindudes TsÜS -s 75 ja VÕS -s 29 sätestatud tahteavalduse ja lepingu tõlgendamise reeglitest, tuleb poolte tahte väljaselgitamisel lähtuda lepingu sõlmimise asjaoludest, sealhulgas lepingueelsetest läbirääkimistest. Ka hageja ise on pidanud hagiavalduses sõlmitud kokkuleppeid kompromissiks. Hagiavaldusest nähtub, et kostja ja kolmanda isiku kokkulepe formuleeriti kokkuleppes III. Hageja on tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) 231 lg 2 järgi omaks võtnud asjaolu, et kokkulepped kujutasid endast ostja, kostja ja hageja ning kolmanda isiku vahel sõlmitud kompromisskokkulepet. Kompromisskokkulepete eesmärgiks oli lõpetada kõik erimeelsused ja vaidlused õigusrahu saavutamise sooviga. Kui kompromissilepingu tingimuseks oleks olnud võimaluse säilitamine täiendavate nõuete esitamiseks, ei oleks kostja niisugustel tingimustel olnud nõus kompromissilepingut sõlmima. Lisaks nõuete fikseerimisele otsustasid pooled nõuded ka tasaarvestada. Tasaarvestamine iseenesest eeldab juba vastavate nõuete tunnustamist. Kokkulepetest ei nähtu, et tegemist oleks olnud tingimuslike tasaarvestustega. Kompromissiläbirääkimiste käigus esindas hagejat professionaalne õigusnõustaja vandeadvokaat. Vaidlusaluste tehingute hinda arvestades (miljonid kroonid) ei ole usutav ega veenev hageja väide, et ei hageja ega tema esindaja ei veendunud enne kokkulepete sõlmimist tööde tegemise faktis ega vaidlusaluse nõude olemasolus. Kolmandal isikul kui äriühingu seaduslikul esindajal oli võimalik olukorraga tutvuda ka enne kokkulepete sõlmimist. Juriidilise isiku juhtorganiks on TsÜS 31 lg 2 kohaselt juhatus, kuhu kuulus kolmas isik. ÄS 181 lg 1 kohaselt võib osaühingut kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige ning 187 lg 1 kohaselt peab juhatuse liige oma kohustusi täitma korraliku ettevõtja hoolsusega. Eelnevast saab järeldada, et kompromissilepingu sõlmimisel kinnitas hageja teadlikult töövõtja nõuet. Hageja kompromissilepingus väljendatud tahe selle kohta, et ta tunnustab kostja nõuet, on käsitatav konstitutiivse võlatunnistusena VÕS 30 mõttes. VÕS 30 lg 1 sätestab, et leping, millega lubatakse kohustuse täitmist selliselt, et lubadusega luuakse iseseisev kohustus, või millega tunnistatakse kohustuse olemasolu, on võlatunnistus. Kokkulepped sisaldavad endas notariaalset võlatunnistust, milles hageja on tunnustanud vaidlustatud töövõtja nõuet hageja vastu. Hageja on vaidlusalust nõuet tunnustanud kokkuleppe I punktides ja 1.1.8, kus on loetletud kostja nõuded hageja vastu ning viidatud müügilepingu muutmise lepingus sätestatud tasaarvestuskokkuleppele, ning müügilepingu muutmise lepingu punktides 2.3 ja 2.4 sätestatud tasaarvestuskokkuleppes. Leht 4 / Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 11. juuni a kohtuotsus Revalh...

5 Konstitutiivse võlatunnistuse korral ei saa lepingu pool esitada vastuväiteid, mis tulenevad võlatunnistuse aluseks olevast suhtest, sh ei saa tugineda võlatunnistuse aluseks oleva tehingu tühisusele. Kuna kokkuleppe II p-d ja on käsitatavad konstitutiivse võlatunnistusena, ei saa hageja enam selle aluseks oleva töövõtulepingu tühisusele tugineda. Hageja ei ole esitanud ka alternatiivset võlatunnistuse tagastamise nõuet. Lepingust tuleneva kohustuse täitmise nõue ei ole sama mis võlatunnistuse tagastamise nõue. Hagejal oli seadusest tulenev võimalus kokkuleppeid vaidlustada (eksimuse või pettuse alusel). Kuna hageja väitis kohtumenetluses, et kostja eksitas teda läbirääkimistel, siis oleks tema kohaseks õiguskaitsevahendiks olnud kokkulepete tühistamine. Hageja soov mitte realiseerida tehingu tühistamise õigust näitab, et kokkulepped olid kokkuvõttes hagejale soodsad. Selline fakt kinnitab veelkord, et tegemist oli kompromissilepinguga, millega hinnati poolte õigusi ja kohustusi kompleksselt. Kompromissi raames saavutatud kokkuleppest taganemine või selle tühistamine oleks kaasa toonud kogu kompromissi äralangemise, mida hageja ei ole soovinud. TsÜS 138 lg 1 sätestab, et õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel tuleb toimida heas usus. Kohustus mitte algatada vaidlusi õigussuhetest, mille osas on sõlmitud kompromissileping, tuleneb nii sellise lepingu olemusest ja eesmärgist, hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest kui ka otseselt VÕS 578 lg-test 1 ja 2. Kostja on hageja endise juhatuse liikmena tegutsenud kompromissilepingu raames. Maakohtu otsusest ei nähtu, milline kahju hagejale 29. detsembri a ülekandega tekitati. Faktiliselt vähenesid ülekandega hageja kohustused töövõtja vastu krooni võrra. Selle ülekandega ei ole ületatud kokkuleppe II p-s sätestatud võlajääki krooni, mida pooled on aktsepteerinud. ÄS 187 lg 1 kohaldamine eeldab kahju tekitamist osaühingule. Hageja ei ole tõendanud, et kostja tegevusega oleks tekitatud hagejale varalist kahju. Menetlusosaliste põhjendused 8.Hageja esitas ringkonnakohtu otsuse peale kassatsioonkaebuse, milles palub tühistada ringkonnakohtu otsuse ja teha asjas uus otsus, millega hagi rahuldada. Alternatiivse taotlusena palub hageja tühistada ringkonnakohtu otsuse ja teha uus otsus, millega jätta jõusse maakohtu otsus osas, millega maakohus rahuldas hagi, ning saata ülejäänud osas asi uueks läbivaatamiseks samale ringkonnakohtule. Hageja palub mõista kostjalt välja hageja menetluskulud ja jätta kostja menetluskulud tema enda kanda. 9.Kassatsioonkaebuse kohaselt jättis ringkonnakohus jõusse maakohtu otsuse osas, milles maakohus oli tuvastanud töövõtulepingute näilisuse ja samuti selle, et pooled olid teadlikud töövõtulepingu näilisusest ning et kehtetute lepingute sõlmimine ja nende alusel väljamaksete tegemine on juhatuse liikme hoolsuskohustuse rikkumine ning käsitatav kahju õigusvastase tekitamisena (TsÜS 35, 37 lg 1 ja ÄS 187 lg 1). Hageja vaidlustab ringkonnakohtu otsuse osas, millega ringkonnakohus leidis, et kokkulepped on käsitatavad kompromissilepinguna ja konstitutiivse võlatunnistusena, mis välistavad kostja vastu esitatud haginõude rahuldamise. Samuti vaidlustab hageja ringkonnakohtu otsuse osas, milles ringkonnakohus leidis, et kostja poolt pärast 23. detsembrit 2003 tehtud krooni suurune ülekanne töövõtjale ei põhjustanud hagejale kahju. Hageja ei ole nõus sellega, et talle omistati teadmine töövõtulepingute näilisusest. Hageja väitega oli nõus ka kostja ning seega on kohtud rajanud TsMS 4 lg-t 2 ja 436 lg-t 4 rikkudes oma otsused asjaoludele, millele pooled ei tuginenud. Kuna hageja ei teadnud töövõtulepingute näilikkusest ja seda tunnistab ka kostja, siis ei sõlminud pooled kokkuleppeid ringkonnakohtu väidetud eesmärgil ja seega kostja poolt töövõtjale makstud krooni osas. Töövõtulepingute näilikkusest mitteteadmise tõttu ei olnud hageja väidetava kompromissilepingu sõlmimise ajal teadlik ka sellest, et kostja tehtud ülekanded on vaieldavad. Ringkonnakohtu tuvastatud konstitutiivne võlatunnistus üksnes tekitab uue kohustuse, mitte ei lõpeta varasemaid kohustusi. Ringkonnakohus ei ole tuvastanud, et hageja oleks loobunud kahju hüvitamise nõuetest kostja vastu. Samuti ei ole ringkonnakohus selgitanud ega põhjendanud, kuidas hageja poolt kokkuleppes II ostjale antud töövõtulepingutest tulenev võlatunnistus on seotud hageja kahjuhüvitisnõuete väidetava lõppemisega kostja vastu. Kohtud ei ole arvestanud seda, et kokkulepetes ei ole üldse (ei otseselt ega kaudselt) mainitud praeguse hagiga seotud rahaülekandeid. Kostja eitab, et ta oli teadlik töövõtulepingute näilikkusest. Seega ei kajasta konstitutiivseks võlatunnistuseks loetud leping hagi esemesse puutuvat summat. Kostja ei olnud kokkulepete pooleks. Ringkonnakohus ei ole selgitanud, missuguse vaidluse pidid pooled kompromissiga lahendama. Kostja ei ole oma rikkumisi tunnistanud ja hageja ei olnud rikkumistest kokkulepete sõlmimise ajal teadlik ega lubanud kostjale, et ta ei esita hüvitisnõudeid. Kokkuleppe II punktid ja ei viita kostja kui kolmanda isiku vastu nõuetest loobumisele ega hageja ning kostja vastastikustele järeleandmistele. Kostja ei ole teinud hagejale mingeid järeleandmisi. Kolmanda isiku teadmatus vaidlusest töövõtulepingute näilikkuse üle välistab ka hageja tahteavalduse kompromissi sõlmimiseks kostjaga. Ringkonnakohus kohaldas materiaalõigust (VÕS 578) ebaõigesti veel selle tõttu, et ta ei tuvastanud, et väidetava kompromissi raames oleksid pooled teinud vastastikusi järeleandmisi Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 11. juuni a kohtuotsus Revalh... Leht 5 / 8

6 Kuivõrd ringkonnakohus leidis, et pärast kokkuleppeid tehtud krooni suurune ülekanne ei tekitanud hagejale kahju, siis järeldub sellest õiguslikult võimatu seisukoht, et hageja tunnistas selles osas abstraktselt võlga (lisaks töövõtjale) ka kostja ees. Ringkonnakohus ei ole selgitanud, miks pidi hageja andma kostjale konstitutiivse võlatunnistuse selliselt, et kostja võib kanda hageja kontolt veel krooni töövõtjale olukorras, kus hageja oli väidetavalt teadlik töövõtulepingute näilikkusest. Hageja oli nõus krooni suuruse nõude tasaarvestamisega üksnes seetõttu, et ta pidas töövõtja nõudeid sissenõutavateks. Ringkonnakohtu viidatud 22. oktoobri a lepingueelsete läbirääkimiste kokkuleppe kohta leiab hageja, et ta vaidles kostjaga müügilepingu hinna üle, mitte aga töövõtulepingute üle, mille näilikkusest ei olnud hageja teadlik. Ebaõige ja meelevaldne on hageja arvates ka ringkonnakohtu järeldus, et hageja võttis hagiavalduses kompromissi omaks. Hagi esitamise fakt ise kinnitab seda, et hageja polnud nõus sellega, et tema nõude lahendas kompromiss. Hagiavaldust kui menetlusdokumenti ei saa lugeda omaksvõtuks TsMS 231 lg 1 järgi. 10.Kostja vaidles kassatsioonkaebusele vastu. Ta leiab, et ringkonnakohtu otsus on seaduslik ja põhjendatud ja palub jätta kassatsioonkaebuse rahuldamata. Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse täies ulatuses ning seega on alusetu väide, et ringkonnakohus jättis osa maakohtu otsuse põhjendusi muutmata. Kostja ei ole kunagi väitnud, et töövõtulepingud on näilikud või et vaidlusalused tööd oleksid tegemata. Kokkulepped on nii eraldi kui ka koosvõetuna käsitatavad ühtse kompromisskokkuleppena, mille eesmärgiks oli lõpetada kõik erimeelsused ja vaidlused kolmanda isiku, kostja, hageja ja ostja vahel. Kostja sõlmis kompromissilepingu eeldusel, et kokkulepetes käsitletavaid õigussuhteid ei saa edaspidi enam vaidlustada. 11.Kolmandad isikud ei vastanud kassatsioonkaebusele. Kolleegiumi seisukoht 12.Kolleegium leiab, et ringkonnakohtu otsus tuleb TsMS 692 lg 1 p-de 1 ja 2 alusel tühistada materiaalõiguse normi väära kohaldamise ning menetlusõiguse normi olulise rikkumise tõttu. Asi tuleb TsMS 691 p 2 kohaselt saata uueks läbivaatamiseks samale ringkonnakohtule. 13.Ringkonnakohus tühistas maakohtu otsuse täies ulatuses ja tegi ise uue otsuse, sh osas, milles maakohus rahuldas hagi osaliselt. Seega on ebaõige kassatsioonkaebuse väide, et maakohtu otsus on mingis osas jõus ja et ringkonnakohus nõustus maakohtu otsuse põhjendustega, millega maakohus tuvastas töövõtulepingute näilikkuse, hageja teada saamise töövõtulepingute näilikkusest ja kostja poolt õigusvastase teo toimepanemise. Kuna ringkonnakohus tegi ise uue otsuse, siis pidi ta hindama kõiki poolte väiteid, vastuväiteid ja tõendeid (TsMS 442 lg 8). TsMS 654 lg 5 järgi peab ringkonnakohus võtma põhjendatud seisukoha poolte kõigi esitatud faktiliste ja õiguslike väidete kohta, muu hulgas seletama lühidalt, miks üks või teine asjaolu ei oma asja lahendamisel tähendust. Kolleegium on seisukohal, et ringkonnakohus ei ole omi seisukohti piisavalt argumenteerinud ega hinnanud kõiki asjas olulist tähtsust omavaid asjaolusid. 14.Hageja nõuab kostjalt kahju hüvitamist selle tõttu, et kostja sõlmis hageja kui osaühingu juhatuse liikmena näilised töövõtulepingud ja maksis hageja kontolt töövõtjale kokku krooni. Sõltumata sellest, kas hageja nõue kvalifitseerida ÄS 187 lg 2 ja TsÜS 46 lg 1 või deliktilise nõudena VÕS 1043 jj järgi, on tema nõude esmaseks eelduseks kahju olemasolu. Ringkonnakohus tuvastas, et hagejale ei ole kahju tekkinud, kuivõrd ta tunnistas kokkulepetes I ja II abstraktse võlatunnistusega (VÕS 30), et võlgneb töövõtulepingute alusel ostjale krooni, mille viimane oli saanud nõude loovutamise teel töövõtjalt. Kokkulepetes I ja II kajastuv hageja võlg ostjale on kindlaks määratud 23. detsembri a seisuga. Ringkonnakohus jättis tähelepanuta hageja väite, et ta ei nõua kostjalt kahju hüvitamist mitte selle tõttu, et kostja tekitas talle näiliste töövõtulepingute alusel alusetuid kohustusi krooni ulatuses, mis kajastub kokkulepetes I ja II, vaid seoses sellega, et kostja maksis töövõtjale enne ja pärast kokkulepete sõlmimist kokku krooni näiliste töövõtulepingute alusel. Hageja väidab, et kokkulepetes I ja II lepiti kokku, et hageja krooni suurust võlga ostjale kasutati tasaarvestuseks, millega vähenes ostja müügilepingust tulenev võlg hagejale krooni võrra. Sellisele tasaarvestuse kokkuleppele ei vaidle vastu ka kostja. Hagiavaldusest nähtuvalt esitas töövõtja hagejale töövõtulepingute alusel arvete järgi nõudeid kokku krooni (kohtutoimiku I kd, lk 5). Ringkonnakohus ei tuvastanud, et hageja oleks tunnistanud, et võlgnes lisaks sellele summale töövõtjale veel krooni. Seetõttu on ringkonnakohus tuginenud põhjendamatult kokkuleppe II p-dele ja Ringkonnakohtu otsusest ei selgu, kas ja kuidas seostub kokkulepetes I ja II kajastuv hageja krooni suurune võlg ostjale, mida hageja on abstraktse võlatunnistusega tunnustanud, töövõtjale enne 23. detsembrit 2003 tema esitatud arvete alusel krooni maksmisega. 15.Põhjendamata on ringkonnakohtu järeldus, et kostja ei tekitanud 29. detsembril 2003 hagejale kahju hageja kontolt töövõtjale krooni üle kandes. Leht 6 / Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 11. juuni a kohtuotsus Revalh...

7 Ringkonnakohus nimelt leidis, et selle maksega vähenesid hageja kohustused töövõtja ees krooni võrra ja et selle ülekandega ei ole ületatud kokkuleppe II p-s sätestatud võlajääki. Kokkuleppe II p järgi ei ole ostjal hageja vastu rohkem nõudeid, kui oli nimetatud samas kokkuleppes, sh ostjal hageja vastu mitte rohkem kui kokkuleppe p-s nimetatud krooni. Kuna seda summat kasutati kokkuleppe II p järgi ära nõuete tasaarvestamiseks, siis pidanuks ringkonnakohus põhjendama, miks ta selle punktiga ei arvesta, miks ta peab hageja tunnustatud krooni suurust nõuet võlajäägiks ja mis alusel võlgnes hageja ostjale lisaks sellele summale veel krooni. 16.Ringkonnakohus ei ole otsuses piisavalt analüüsinud kompromissilepingut ja selle õiguslikke tagajärgi. Ringkonnakohus luges kokkulepped poolte, ostja ja kolmanda isiku vahel ühtseks kompromissilepinguks, mille eesmärgiks oli lõpetada kõik omavahelised vaidlused ja õigussuhted, mis seondusid hagejaga, ning põhjendas sellega samuti hagi rahuldamata jätmist. Selline käsitlus on kolleegiumi arvates liiga üldine ja ei vasta materiaalõigusele. VÕS 578 lg 2 järgi eeldatakse, et kompromissilepingu tagajärjel loobuvad lepingupooled oma nõuetest ning omandavad kompromissilepingu alusel uued õigused. Selline eeldus ei tähenda iseenesest seda, et kui pooled sõlmivad kompromissilepingu, siis loobuvad nad vastastikku kõikidest olemasolevatest nõuetest, mis neil on üksteise vastu (VÕS 207 lg 1), või tunnistavad vastastikku, et neil ei ole teineteise vastu ükskõik missugusel alusel mingeid nõudeid (VÕS 207 lg 2). Kompromissilepinguks on VÕS 578 lg 1 esimese lause järgi leping, millega muudetakse õiguslikult vaieldav või ebaselge õigussuhe vaieldamatuks poolte vastastikuste järeleandmiste teel. Kompromissilepingul, nagu igal teisel lepingul, on oma ese, s.t konkreetne suhe või suhete ring, mida lepinguga reguleeritakse. Seega eeldatakse VÕS 578 lg 2 järgi nõuetest loobumist (VÕS 207) ja nõude tunnustamist (VÕS 30) üksnes nendes vaieldavates või ebaselgetes küsimustes, mille üle pooled läbi rääkisid ja mille üle nad sõlmisid kompromissilepingu kui kohustustehingu. Kuivõrd kompromissilepingu oluliseks tunnuseks on vastastikuste järeleandmiste tegemine, siis isegi juhul, kui kompromissilepingu sõlmimisel osalevad rohkem kui kaks isikut, peavad kõik pooled tegema kompromissieseme raames järeleandmisi. Järeleandmise all ei tule siinkohal mõista üksnes nõuetest täielikku või osalist loobumist. See võib seisneda nt võlasuhte või selle puudumise tunnustamises. Kompromissilepingu sõlmimisel võidakse teha vastastikkuseid järeleandmisi ka mittevaieldavates, kuid kompromissilepinguga hõlmatud õigussuhetes, saavutamaks selgus (kokkulepe) vaieldavas õigussuhtes. Kokkulepetes I ja II kirja pandust nähtuvalt ei olnud kostja kokkulepete pooleks ning nendes kokkulepetes käsitleti üksnes hageja ja ostja vahelisi suhteid (kohtutoimiku I kd, lk ja ). Kokkuleppe III sõlmisid kostja ja kolmas isik (kohtutoimiku I kd, lk 109). Seega võib järeldada, et ringkonnakohus, lugedes kokkuleppeid ühtseks kompromissilepinguks, tuvastas, seda selgelt välja ütlemata, lisaks kirjalikele kokkulepetele veel suulise kokkuleppe hageja ja kostja vahel. Samas aga ei selgitanud ringkonnakohus, mis oli hageja ja kostja vahelise kokkuleppe esemeks (missuguste vaidlusküsimuste kohta nad väidetava kompromissilepingu sõlmisid ja missuguseid õigussuhteid kompromissileping hõlmas) ning kas ka see kokkulepe vastas kompromissilepingu tunnustele. Põhjendamata on ringkonnakohtu järeldus, et 2. oktoobril 2003 hageja ja kostja vahel sõlmitud lepingueelsete läbirääkimiste kokkulepe hõlmas ka käesolevas menetluses vaidlustatud töid. Selles kokkuleppes kirja pandu järgi on kokkuleppe eesmärgiks reguleerida vaidlusküsimused Soosepa elamurajooni arendamisel ning Harku vallas Liivanõmme detailplaneeringuga ettenähtud kinnistute võõrandamisel (kohtutoimiku IV kd, lk 93). Vaidlusse puutuvad töövõtulepingud on sõlmitud Künka I kinnistu kohta. 17.Asja uuel läbivaatamisel peab ringkonnakohus tuvastama ja põhjendama, kas ja missugustest nõuetest loobumises VÕS 207 lg 1 järgi või missuguste nõuete puudumises VÕS 207 lg 2 järgi hageja ja kostja kokku leppisid. Kolleegium märgib, et nõuetest loobumises või nõuete puudumises võivad pooled kokku leppida ka ilma kompromissilepingut sõlmimata. Kostja vastuväidete järgi lahendati kompromissilepingus muu hulgas küsimused, mis olid tekkinud tema poolt hageja juhatuse liikmena töövõtulepingute sõlmimisega ja töövõtjale maksete tegemisega. Hageja väidab aga, et selliseid vaidlusküsimusi pooled ei lahendanud ning et kostja ei olnud võimaliku kompromissilepingu pooleks. Neid ja kõiki teisi poolte väiteid peab ringkonnakohus hindama asja uuel läbivaatamisel. Kolleegium märgib veel seda, et ringkonnakohus rajas oma otsuse ebaõigele asjaolule, et hageja võttis omaks selle, et kokkulepped kujutasid endast ostja, kostja ja hageja ning kolmanda isiku vahel sõlmitud kompromissilepingut. TsMS 231 lg 2 esimese lause järgi ei ole poole faktilise asjaolu kohta esitatud väidet tõendada, kui vastaspool võtab selle omaks. Hageja ei eita kokkuleppeid, kuid nende nimetamine kompromissilepinguks kujutab endast asjaolude õiguslikku hindamist, mitte aga omaksvõttu kõnealuses tähenduses. 18.Juhul kui ringkonnakohus tuvastab asja uuel läbivaatamisel, et hageja ei ole loobunud kompromissilepingu alusel või ilma selleta kahju hüvitamise nõuetest kostja vastu või ei ole tunnistanud kahju hüvitamise nõuete puudumist, peab ringkonnakohus võtma seisukoha, kas kostja põhjustas hagejale kahju ja kas ta vastutab Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 11. juuni a kohtuotsus Revalh... Leht 7 / 8

8 selle eest. Vastutuse esinemise korral peab ringkonnakohus hindama muu hulgas kostja vastuväiteid nõuete tasaarvestamise kohta, mida maakohus jättis tähelepanuta. Kolleegium selgitab, et osaühingu juhatuse liige vastutab oma kohustuste rikkumisega tekitatud kahju eest osaühingu ees ÄS 187 lg 2 ja TsÜS 46 lg 1 järgi. Kuna kostja ei olnud alates 23. detsembrist 2003 enam hageja juhatuse liige ja ta sai teada oma juhatusest tagasikutsumisest samal kuupäeval, siis võib ta vastutada krooni töövõtjale ülekandmisega hagejale kahju tekitamise eest lepinguvälisel alusel (vt Riigikohtu 10. jaanuari a otsus tsiviilasjas nr , p 12). Nagu märgitud, on hageja nõude esmaseks eelduseks kahju olemasolu (vt käesoleva otsuse p 14). Kui selgub, et hageja on tunnistanud abstraktse võlatunnistusega (VÕS 30), et ta võlgnes töövõtjale lisaks kokkuleppes II märgitud kroonile veel krooni, mida maksis töövõtjale hageja kontolt kostja, siis ei ole hageja kostja makstud raha ulatuses kahju kandnud. Üksnes selle tõttu, et hagejal endal võib olla alusetust rikastumisest tulenev hüvitisnõue töövõtja vastu, ei ole välistatud, et kostja on põhjustanud hagejale kahju. Küll omab alusetust rikastumisest tulenev nõue tähtsust kahjuhüvitise ulatuse kindlaksmääramisel (vt Riigikohtu 30. mai a otsus tsiviilasjas nr , p-d 13 ja 16). Hagejale TsÜS 31 lg 5 alusel omistatav kolmanda isiku võimalik hooletus kahju tekitamisel võib anda aluse kahjuhüvitise vähendamiseks VÕS 139 lg 1 järgi. 19.Hageja esitas 12. mail 2008 Riigikohtule taotluse saata asi arutamiseks Tartu Ringkonnakohtule. Hageja leiab, et enamik Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegiumi liikmeid on pooltevahelisi olemuslikult tihedalt seotud vaidlusi lahendanud ja eiranud Riigikohtu juhiseid või teinud otsuseid, mille lahendused ei ole õiguslikult põhjendatud. Kostja vaidleb hageja sellisele taotlusele vastu, leides, et hageja on taotluse esitamisega hiljaks jäänud. TsMS 691 lg 2 võimaldab Riigikohtul ringkonnakohtu otsuse tühistamisel saata asi samale või teisele ringkonnakohtule uueks läbivaatamiseks. Kolleegium leiab, et selle sätte alusel asja uueks läbivaatamiseks teisele ringkonnakohtule saatmise põhjuseks on eelkõige olukord, kus sama ringkonnakohtu kohtunikud on kõik taandatud või tuleks taandada asja läbivaatamisest. Praegusel juhul ei ole alust Tallinna Ringkonnakohtu kohtunike taandamiseks ega asja saatmiseks uueks läbivaatamiseks teisele ringkonnakohtule muul põhjusel. 20.Kooskõlas tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seaduse -ga 3 lahendatakse poolte kohtukulude jaotus ja määratakse võimalike väljamõistetavate kulude suurus asja uuel läbivaatamisel, lähtudes selle tulemusest. Ants KULL Villu KÕVE Tambet TAMPUU Leht 8 / Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 11. juuni a kohtuotsus Revalh...

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 60, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 14.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 60, 444 3-2-1-136-09 Riigikohtu tsiviilkolleegium 14. detsembril 2009.

Rohkem

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 29, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 20.05.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 29, 213 3-2-1-48-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 20. mai 2009. a

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2010, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2010, 1, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 16.12.2009 Avaldamismärge: RT III 2010, 1, 1 3-2-1-125-09 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 16. detsembri 2009.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 33, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.10.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 33, 344 3-2-1-116-03 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 28. oktoobri 2003.

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 23, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 31.05.2007 Avaldamismärge: RT III 2007, 23, 190 3-2-1-54-07 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 31. mai 2007. a

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 3,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 3, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 21.12.2005 Avaldamismärge: RT III 2006, 3, 25 3-2-1-95-05 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 21. detsembri 2005.

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulah

RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulah RIIGIKOHUS TSIVIILKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-2-1-71-12 Otsuse kuupäev Kohtukoosseis Kohtuasi Vaidlustatud kohtulahend Kaebuse esitaja ja kaebuse liik Tsiviilasja hind

Rohkem

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Kohtunik Otsuse avalikult teatavakstegemise aeg ja koht Harju Maakohus, Kentmanni kohtumaja Piret Randmaa Kohtuotsus tehakse avalikult teatavaks 13.03.2012.a.

Rohkem

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc

Microsoft Word - Tallinn _Halden KV_ vs Semiglasov.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/34/11 Otsuse kuupäev ja koht 29.04.2011.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Anne Oad (istungi juhataja), Heli Hellamaa, Kaja Tassa, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, RAS Ookean (pankroti

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, RAS Ookean (pankroti Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2001, 32, 339 3-2-1-134-01 RAS Ookean (pankrotis) hagis Postipankki Oy (uus ärinimi Sampo Pankki Oyj),

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc

Microsoft Word - otsus ISS Eesti vs Bannikova avaldamiseks.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/66/09 Otsuse kuupäev ja koht 26.10.2009.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Kaja Tassa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc)

(Microsoft Word - Riigi \365igusabi tasu ja kulud_kord _3_.doc) Kinnitatud Eesti Advokatuuri juhatuse 15. detsembri 2009. a otsusega Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord ja tasumäärad ning riigi õigusabi osutamisega kaasnevate

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc

Microsoft Word - OTSUS maket vs korobova.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/90/10 Otsuse kuupäev ja koht 20.09.2010.a, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

Microsoft Word - HagiTagamine.doc

Microsoft Word - HagiTagamine.doc RIIGIKOHUS ÕIGUSTEABE OSAKOND HAGI TAGAMINE TSIVIILKOHTUMENETLUSES Kohtupraktika analüüs Margit Vutt analüütik Tartu november 2009 1. Analüüsi eesmärk...3 2. Valdkonna õiguslik reguleerimine TsMS-i muudatused

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2005, 9,

Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2005, 9, Väljaandja: Riigikohtu Tsiviilkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 02.03.2005 Avaldamismärge: RT III 2005, 9, 86 3-2-1-167-04 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 2. märtsi 2005. a

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS

ÜÜRIKOMISJONI TAGASELJAOTSUS Üürivaidlusasi nr. 11-1/11/17 Otsuse kuupäev ja koht 13.04.2017, Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad, Mai Sõber, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi Tallinna

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.12.2006 Avaldamismärge: RT III 2007, 1, 8 3-3-1-82-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri 2006.

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

Täida dokumendi properties TITLE väli

Täida dokumendi properties TITLE väli R I I G I K O H U S DISTSIPLINAARKOLLEEGIUM O T S U S Distsiplinaarasja number Otsuse kuupäev 27. märts 2019. a Kohtukoosseis Kohtuasi Distsiplinaarmenetluse algatajad Asja läbivaatamise kuupäev Istungil

Rohkem

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc

Microsoft Word - OTSUS- iss vs hjelmgren.doc Üürivaidlusasi nr. 11-1/4/11 Otsuse kuupäev ja koht 21.03.2011. a., Tallinn Üürikomisjoni koosseis Kaja Tassa (istungi juhataja), Heli Hellamaa ja Anne Oad, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 Vladimir Mukasei süüdistuses KrK

Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 Vladimir Mukasei süüdistuses KrK Väljaandja: Riigikohtu Kriminaalkolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT III 2002, 6, 56 RIIGIKOHTU KRIMINAALKOLLEEGIUMI KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Tartus 31. jaanuaril

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

LEPING, UUS

LEPING, UUS PÜSIKLIENDI KREDIIDILEPING NR -PM Tallinnas, kuupäev AS PUUMARKET, registrikoodiga 10363212, aadressiga Väike-Männiku 11, Tallinn 11216, juhatuse liige (isikukood ) isikus, kes tegutseb põhikirja alusel

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014 Esimese ja teise astme kohtute 2014. aasta statistilised koondandmed (2014. aasta jooksul saabunud kohtu ja lahendatud kohtumenetluste arv) 1 Allikas: Justiitsministeerium 1. TSIVIILKOHTUMENETLUS 1.1 Tsiviilasjade

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 21, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 15.05.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 21, 191 3-3-1-32-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 15. mai 2006. a kohtumäärus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM

TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM 30.11.2018 L 306/61 KODU- JA TÖÖKORRAD ÜLDKOHUS TASUTA ÕIGUSABI TAOTLUSE VORM Igal füüsilisel või juriidilisel isikul olenemata sellest, kas teda esindab advokaat, kes soovib taotleda tasuta õigusabi Üldkohtusse

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

4-73

4-73 EUROOPA KOHTU OTSUS 14. MAI 1974 * Kohtuasjas 4/73, J. NOLD, KOHLEN- UND BAUSTOFFGROSSHANDLUNG, Saksa õiguse alusel asutatud usaldusühing, asukoht Darmstadt, esindaja: Manfred Lütkehaus, Esseni advokatuur,

Rohkem

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse instituut Hendrik Mühls Viivise ja leppetrahvi mõistliku suuruse hindamise kriteeriumid Magistritöö Juhendaja: dr iur Mari Ann Simovart Tallinn 2013 SISUKORD

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 13, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 09.03.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 13, 98 3-3-1-94-08 Riigikohtu halduskolleegiumi 9. märtsi 2009. a kohtuotsus

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

Untitled

Untitled RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-3-1-81-12 Otsuse kuupäev 9. mai 2013 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Ivo Pilving Kohtuasi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2006, 39, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 23.10.2006 Avaldamismärge: RT III 2006, 39, 335 3-3-1-57-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 23. oktoobri 2006.

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi

Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesi Lahendid RIIGIKOHUS HALDUSKOLLEEGIUM KOHTUOTSUS Eesti Vabariigi nimel Kohtuasja number 3-3-1-72-12 Otsuse kuupäev 11. veebruar 2013 Kohtukoosseis Eesistuja Tõnu Anton, liikmed Indrek Koolmeister ja Jüri

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: mittetulundusühing Pärmivabriku Töökoda registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2014 aruandeaasta lõpp: 31.12.2014 nimi: registrikood: 80266953 tänava/talu nimi, Tähtvere 11-7 maja ja korteri number: linn: Tartu linn maakond: Tartu maakond

Rohkem

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüpti ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED OÜ Livilla üldteenuse tüüptingimused alates 01.01.2013 a. 1. ÜLDTEENUSE ELEKTRIENERGIA MÜÜK 1.1 Käesolevad Üldteenuse tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad Livilla

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

(Microsoft Word - Menetluslikud probleemid menetluskulude v\344ljam\365istmisel tsiviilkohtumenetluses - Copy)

(Microsoft Word - Menetluslikud probleemid menetluskulude v\344ljam\365istmisel tsiviilkohtumenetluses - Copy) TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Eraõiguse õppetool BAKALAUREUSETÖÖ MENETLUSLIKUD PROBLEEMID MENETLUSKULUDE VÄLJAMÕISTMISEL TSIVIILKOHTUMENETLUSES Annelii Reinvart Juhendaja mag. iur. Kai Härmand Kaasjuhendaja

Rohkem

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S

SUUNISED, MIS KÄSITLEVAD SELLISEID TESTE, LÄBIVAATAMISI VÕI TEGEVUSI, MIS VÕIVAD VIIA TOETUSMEETMETE RAKENDAMISENI EBA/GL/2014/ september 2014 S EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Suunised, mis käsitlevad selliseid teste, läbivaatamisi või tegevusi, mis võivad viia pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artikli 32 lõike

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKULID P Õ H I K I R I I. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing Ökulid (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Tallinna_Ringkonnakohtu otsus Reimo Metsa asjas_

Tallinna_Ringkonnakohtu otsus Reimo Metsa asjas_ Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht KOHTUOTSUS EESTI VABARIIGI NIMEL Tallinna Ringkonnakohus Kaire Pikamäe, Monika Laatsit ja Virgo Saarmets 23.11.2017, Tallinn Haldusasja number Haldusasi

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Will Do OÜ registrikood: tänava/talu nimi, Haraka MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 ärinimi: registrikood: 12833490 tänava/talu nimi, Haraka tn 35 maja ja korteri number: linn: Pärnu linn vald: Pärnu linn

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil

MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avil MÜÜGITINGIMUSED e-poes arlee.ee 1. Müügitingimuste kehtivus 1) Müügitingimused kehtivad Arlee.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Avilet OÜ (registrikood 12998127, edaspidi ka Müüja) vahel

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 8,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2009, 8, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 11.02.2009 Avaldamismärge: RT III 2009, 8, 54 3-3-1-81-08 Riigikohtu halduskolleegiumi 11. veebruari 2009.

Rohkem

Riigi esindamine kohtus 2011

Riigi esindamine kohtus 2011 Riigi esindamine kohtus 212. aastal Alar Must Tallinn 213 Justiitshalduspoliitika osakond järelevalve ja õigusteeninduse talitus Väljaandja: Justiitsministeerium Tõnismägi 5a 15191 Tallinn Telefon: 6 28

Rohkem

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - Tasuta kasutamiselepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) TASUTA KASUTAMISE LEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad tasuta kasutamise lepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad tasuta kasutamise lepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 22,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2003, 22, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 10.06.2003 Avaldamismärge: RT III 2003, 22, 213 3-3-1-38-03 Riigikohtu halduskolleegiumi 10. juuni 2003. a

Rohkem

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd

Töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK indd TÖÖKOHA KAOTUS Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK-20161 Helista meile numbril 777 1211 IFI TÖÖKOHA KAOTUSE KINDLUSTUSE TINGIMUSED TTK - 20161 1 Ifi töökoha kaotuse kindlustuse tingimused TTK

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn 24.09.2014 nr 5.1-5/14-026 Logowest OÜ 15.08.2014 vaide Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusele nr 5.1-5/14-020 rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik

Rohkem

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik

ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artik ASML KOHTUJURISTI ETTEPANEK PHILIPPE LÉGER esitatud 28. septembril 2006 1 1. Käesolev eelotsusemenetlus käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 44/2001 artikli 34 punkti 2,2 mis näeb ette, millistel tingimustel

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: sihtasutuse nimi: Sihtasutus AKADEEMIAKE registrikood: tän MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 sihtasutuse nimi: registrikood: 90008057 tänava nimi, maja ja korteri number: Vaksali 21-30 linn: Tartu maakond: Tartumaa

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air P E A D I R E K T O R ÄRAKIRI Vaideotsus Tallinn 26.01.2007 nr 5-P AS Estonian Air 12.01.2007 vaide Konkurentsiameti peadirektori 20.11.2006 otsusele nr 48-L rahuldamata jätmine 1. Haldusmenetlus Konkurentsiametis

Rohkem

ECHR

ECHR EUROOPA INIMÕIGUSTE KOHUS TEINE OSAKOND KOHTUASI NIKITIN JT vs. EESTI (Kaebused nr 23226/16 ja veel 6) KOHTUOTSUS STRASBOURG 29. jaanuar 2019. a Käesolev kohtuotsus jõustub konventsiooni artikli 44 lõikes

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

Dokumendiohje protseduur

Dokumendiohje protseduur Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused 1. Üldsätted 1.1. "Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused" (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad Elektrilevi OÜ (edaspidi: võrguettevõtja või pool)

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ )

(Microsoft Word - \334\374rilepingu \374ldtingimused_versioon_2_ ) ÜÜRILEPINGU ÜLDTINGIMUSED (kuuluvad üürilepingu juurde) Kehtivad alates 08 juuni 2011.a. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolevad üürilepingu üldtingimused (edaspidi nimetatud Üldtingimused) määravad kindlaks põhilised

Rohkem

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale

Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale Seotud reisikorraldusteenuste üldtingimused Seotud reisikorraldusteenuste (SRK) lepingute pakkuja (hõlbustaja) teeb käesolevad üldtingimused reisijale kättesaadavaks enne SRK lepingu sõlmimist. Üldtingimused

Rohkem