Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant"

Väljavõte

1 Töö number Tellija Alutaguse Vallavalitsus Tartu mnt Iisaku alevik Telefon: e-post: Konsultant Skepast&Puhkim OÜ Laki põik 2, Tallinn Telefon: ; e-post: Registrikood: Kuupäev Jaanuar 2019 Alajõe kergliiklustee ja selle lähiala detailplaneering

2 Algatamine: Eelnõu avalik väljapanek: Eelnõu avalik arutelu: Vastuvõtmine: Avalik väljapanek: Avalik arutelu: Kehtestamine: nr SKEPAST&PUHKIM OÜ Laki põik Tallinn Registrikood tel / 15

3 I SELETUSKIRI S I S U K O R D 1. PLANEERINGU EESMÄRK JA ALUSED OLEMASOLEV OLUKORD Vastavus üldplaneeringule Maa-ala üldiseloomustus Kontaktvöönd Olemasolev liikluskorraldus PLANEERINGULAHENDUS Ehitusõigus ja kruntimine Liiklus ja parkimine Keskkonnatingimused ja haljastus Ehituskeeluvööndi teemad Haljastus Jäätmekäitlus Servituutide vajaduse määramine Tuleohutusnõuded Keskkonnakaitse abinõud Kuritegevuse riske vähendavad meetmed TEHNOVÕRGUD Tänavavalgustus Sidevarustus Veevarustus ja kanalisatsioon PLANEERINGU ELLUVIIMINE II JOONISED 1. ASENDISKEEM 2. TUGIJOONIS 3. PÕHIJOONIS 3 / 15

4 Planeeringu koostajad Detailplaneering koostati koostöös Alutaguse Vallavalitsuse ning Skepast&Puhkim OÜ esindajatega: Alutaguse Vallavalitsus: Martin Miller Liina Talistu Taavi Vogt Keskkonnaspetsialist Geoinfospetsialist Skepast&Puhkim OÜ: Piret Kirs Kadri Vaher Kati Kraavi Andres Brakmann Projektijuht ja planeerija Planeerija Tehnik Teede insener 4 / 15

5 1. Planeeringu eesmärk ja alused Eesmärk Vastavalt Alajõe Vallavalitsuse korraldusele nr 127 Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine on käesoleva planeeringu koostamise eesmärgiks: ehitusõiguse määramine kergliiklustee rajamiseks (sh kergliiklusteele krundi moodustamine); juurdepääsuteede, liikluskorralduse ja tehnovarustuse lahendamine; heakorrastuse ja haljastuse lahendamine; kõigi vajalike piirangute ja servituutide määramine; Planeeringu koostamise alused Alajõe Vallavalitsuse korraldus nr 127 Detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine ; Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneering, kehtestatud Alajõe Vallavolikogu a. määrusega nr 22; Ida-Viru maakonnaplaneering aastani 2030+, kehtestatud a maavanema korraldusega nr 1-1/2016/278; Planeeringu alusinfona on kasutatud Geopartner OÜ poolt juulis 2018 teostatud topogeodeetilist mõõdistust, töö nr GEO Lisaks on joonistel kasutatud Maa-ameti põhikaarti ja ortofotot. 5 / 15

6 2. Olemasolev olukord 2.1. Vastavus üldplaneeringule Detailplaneeringuga kavandatakse Alajõe külas jalg- ja jalgrattatee rajamist Kauksi-Vasknarva (tee nr13111) kõrvalmaantee äärde. Kehtiva Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu kohaselt on Kauksi-Vasknarva kõrvalmaantee äärde ette nähtud perspektiivne kõvakattega kergliiklustee. Osaliselt jääb planeeringuga käsitletav kergliiklustee avaliku juurdepääsuvõimalusega alale (Joonis 1). Seega võib lugeda, et käesolev planeering on kooskõlas Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringuga. Joonis 1. Väljavõte Alajõe valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringust. Alajõe küla maakasutusplaan. Kaart Maa-ala üldiseloomustus Planeeritav ala asub Alutaguse valla lõunaosas Alajõe külas vahetult Kauksi-Vasknarva kõrvalmaantee nr ääres. Detailplaneeringuga käsitletava ala pindala kokku on ca 5 ha ning see hõlmab järgmisi katastriüksuseid: Kauksi-Vasknarva tee (12201:001:0373), transpordimaa 100%; Piiri (12201:001:1127), üldkasutatav maa 100%; Metsavälu (12201:001:1005), elamumaa 100%; 6 / 15

7 Muhvi (12201:001:1017), elamumaa 100%; Jundema (13001:001:0026), elamumaa 100%; Okka (13001:001:0024), elamumaa 100%; Kaldaliiva (12201:001:0846), elamumaa 100%; Leesika (12201:001:0847), elamumaa 100%; Arge (12201:001:0455), elamumaa 100%; Pargi (12201:001:1129), üldkasutatav maa 100%; Käbi (12201:001:1126), üldkasutatav maa 100%; Emmeliine (13001:001:0107), maatulundusmaa 100%; Villa Marika (12201:001:0770), ärimaa 100%; Puhke (12201:001:1128), üldkasutatav maa 100%; Reformimata riigimaa, asustusüksus 1165 Planeeritava maa-ala piir on määratud situatsiooniskeemil. Planeeritav ala on valdavalt tasane, kerge languga Peipsi järve suunas. Absoluutkõrgused jäävad vahemikku kuni m. Keskkonnaregistri andmete põhjal ei esine planeeringualal registreeritud elupaigatüüpe, kaitstavaid, ohustatud või haruldasi liike. Küll aga on registreeritud Piiri kinnistust lõuna poole jääval alal III kategooria kaitseliik tiigikonn (Pelophylax lessonae). Planeeritaval alal ega selle läheduses kultuurimälestisi ei ole märgitud. Planeeritav ala ei asu Natura 2000 võrgustiku linnu- ja loodusalas. Planeeringuala läbivad või sellele ulatuvad järgmised kitsendused: Puurkaevude 50 m sanitaarkaitsevöönd (puurkaevud PRK , PRK , PRK ning PRK ); Ranna ja kalda piiranguvöönd 200 m; Ranna ja kalda ehituskeeluvöönd 100 m; Riigimaantee kaitsevöönd 30 m; Alla 1 kv elektriõhuliinid (kaitsevöönd 2 m mõlemale poole liini telge); Sidekanalisatsioon (kaitsevöönd 1 m mõlemale poole liini telge). Olemasolevat olukorda kajastab tugijoonis Kontaktvöönd Planeeritav ala asub Alajõe külas nr Kauksi-Vasknarva tee kõrvalmaantee ääres. Kõrvalmaantee on asfaltkattega. Detailplaneeringu ala asub Alajõe küla tiheasustusalal, mis on hoonestatud enamasti ühepereelamutega (krundi suurused vahemikus m²). Piirkonda jäävad ka ärimaa sihtotstarbega hoonestatud krundid ning üldkasutatava maa ja maatulundusmaa krundid. Planeeringuala ääristavad krundid on valdavalt metsaga kaetud. Planeeritava ala naaberkinnistud on: Põhjas: Metsa (kat tunnus 12201:001:0114, 100 % maatulundusmaa); Susanna (kat tunnus 12201:001:1155, 100 % ärimaa); Männiaia tee (kat tunnus 13001:001:0007, 100% transpordimaa); Põhja-Peipsi (kat tunnus 13001:001:0008, 100% ärimaa); Põhja-Peipsi tee (kat tunnus 13001:001:0009, 100% transpordimaa); Katariina (kat tunnus 12201:001:0117, 100% ärimaa); Saare (kat tunnus 12201:001:0147, 100% maatulundusmaa); Raja (kat tunnus 12201:001:0210, 100% maatulundusmaa); Nurmemuku (kat tunnus 12201:001:0662, 100% elamumaa); 7 / 15

8 Madara (kat tunnus 12201:001:0661, 100% elamumaa); Marana (kat tunnus 12201:001:0659, 100% elamumaa); Pääsusilma (kat tunnus 12201:001:0658, 100% elamumaa); Karukolla (kat tunnus 12201:001:0657, 100% elamumaa); Pärnamäe (kat tunnus 12201:001:0720, 100% elamumaa); Lõunas: Läänes: Roheluse (kat tunnus 12201:001:0465, 100 % elamumaa); Männi (kat 12201:001:0467, 100% elamumaa); Kasekese (kat tunnus 12201:001:1020, 100% elamumaa); Liivaluite (kat tunnus 12201:001:0091, 50% ärimaa/50%elamumaa); Sambliku( kat tunnus 12201:001:0474, 100% elamumaa); Mugavuse (kat tunnus 12201:001:0369, 100% ärimaa); Metsakannikese (kat tunnus 12201:001:0845, 100% elamumaa); Okkasuvila (kat tunnus 13001:001:0025, 100 % elamumaa); Kingpoole (kat tunnus 12201:001:1016, 100% elamumaa); Virmalise (kat tunnus 12201:001:1004, 100% elamumaa); Toonekure (kat tunnus 12201:001:0724, 100% elamumaa); Nepturn (kat tunnus 12201:001:0260, 100% elamumaa); Vesiroosi (kat tunnus 12201:001:0254, 100% elamumaa); Kanarbiku tn 1(kat tunnus 12201:002:0547, 100 % tootmismaa); Kanarbiku tn 1a (kat tunnus 12201:001:0548, 100% elamumaa). Planeeringuala vahetusse lähedusse jäävada planeeringud: Alajõe valla Alajõe külas Metsa kinnistu ja selle lähiala detailplaneering DP53-14, kehtestatud otsusega nr 33. Alajõe valla Alajõe külas Okka kinnistu ja selle lähiala detailplaneering DP57-16, kehtestatud Olemasolev liikluskorraldus Planeeritav ala külgneb Alajõe küla läbiva nr Kauksi-Vasknarva kõrvalmaanteega. Tegemist on piirkonnaga, mis on suviti oluliselt aktiivsema liiklusega. Planeeritav kergliiklustee on hädavajalik tagamaks ohutum liikumisvõimalus kergliiklejatele. Lahendamist vajab ka piirkonna parkimine, sest korraldamata parkimise tõttu pargivad suvitajad ja kalurid teeveered täis. Olev maantee on asfaltkatendiga, mis on rahuldavas seisukorras. Maantee on kahesuunalise liiklusega, 5,5-6,0 m laiune. Planeeringualal ja selle lähiümbruses eraldiseisvad kergliiklusteed puuduvad, seega liiklevad jalakäijad ja jalgratturid täna sõiduteel. 8 / 15

9 3. Planeeringulahendus Detailplaneeringu eesmärgiks on jalg- ja jalgrattatee rajamiseks vajaliku maa-ala määramine, ehitusõiguse määramine, ranna-alale juurdepääsu lahendamine, vajalike servituutide seadmine ja munitsipaalomandisse taotlemise vajaduste väljaselgitamine, liiklus- ja parkimiskorralduse ning vajadusel tehnovõrkude asukoha määramine. Antud detailplaneering on edasise projekteerimise ja ehitustegevuse aluseks. Kavandatava jalg- ja jalgrattatee rajamise eesmärgiks on tekitada eelkõige ohutu kergliiklemise võimalus. Lisaks edendab jalg- ja jalgrattatee rajamine tervisespordi harrastamist. Planeeringuga kavandatav tee saab alguse Roheluse kinnistu juurest ning kulgeb paralleelselt olemasoleva Kauksi-Vasknarva nr kõrvalmaanteega kuni Kanarbiku tn 1 kinnistuni. Käesoleva detailplaneeringuga nähakse ette riigimaantee maa-alal kulgev kergliiklustee pikkusega 792 m ning selles osas eraldi kinnistut ei moodustata. Vastavas ulatuses tuleb Maanteeameti ja Alutaguse Vallavalitsuse vahel sõlmida kasutusvalduse leping. Osaliselt kattub jalg- ja jalgratturite tee 13111Kauksi Vasknarva tee naaberkinnistute piiridega, mille osas on vajalik seada servituudivajadus ala avalikuks kasutamiseks. Kavandatav jalg- ja jalgrattatee on kogu ulatuses planeeritud asfaltkattega. Planeeringuga lahendatakse ka juurdepääs ranna-alale. Seoses sellega tehakse ettepanek eraldada krunt Piiri katastriüksusest transpordimaa kavandamiseks. Samuti tehakse ettepanek eraldada krunt reformimata riigimaast. Moodustatavad krundid on võimalik liita. Juurdepääsud rannaalale on ette nähtud piki Kanarbiku tänavat ning Pargi kinnistult. Randa viivad juurdepääsud on ette nähtud kergliiklejatele. Autodega tulijatele on tagatud parkimisvõimalused Piiri kinnistul ja Pargi kinnistul. Piiri ja Pargi kinnistutele on näidatud ka võimalikud alad puhkeinventari rajamiseks ning võimalikud hoonestusalad turismi edendamiseks nt. võimalus kohalikele kalameestele kala müümiseks jne. Projekteerimisel lähtuda Majandus- ja taristuministri a. määrusest nr 106 Tee projekteerimise normid. Käesoleva planeeringuga on määratud kergliiklustee põhimõtteline asukoht ja projekteerimise üldised põhimõtted. Kavandatud tee asukoht on markeeritud planeeringu joonistel. Maaüksuste sihtotstarbeid, kuhu on kavandatud jalg- ja jalgrattatee ei muudeta, v.a. Piiri katastriüksusest eraldatav osa, millele määratakse sihtotstarve transpordimaa Ehitusõigus ja kruntimine Olemasoleva ja planeeritavate kruntide pindalad ja maakasutuse andmed on toodud tabelis 1. Detailplaneeringuga on moodustatud krundid jalg- ja jalgrattatee rajamiseks, kuid ehitusõigust neile ei määrata. Planeeringuga on lahendatud ka parkimine randa minejatele. Kruntide kasutamise sihtotstarveteks on määratud tee ja tänava maa ning turismi, matka- ja väljasõidukoha maa. Tabel 1. Maakasutuse bilansi koondtabel. Krundi aadress Asustusüksus 1165 Olemasolev Olemasolev pindala / m² Olev maakasutus* Krundi aadress või Pos nr Planeeritav Planeeringujärg-ne pindala m² LT Piiri Üm LT PT Plan. maakasutus 9 / 15

10 Pargi Üm PT Käbi 1795 Üm PT Kauksi- Vasknarva tee 15253** L LT * Üm Üldkasutatav maa, L Transpordimaa; LT tee ja tänava maa-ala; PT- turismi,matka- ja väljasõidukoha maa ** Planeeringuga käsitletava maa-ala suurus Planeeringualal on määratud ehitusõigus Piiri ja Pargi kinnistutele. Ehitusõiguse andmed on toodud tabelis 2 ja põhijoonisel. Ehitusõigusega hoonestus tuleb püstitada hoonetusala piirides. Joonisel kajastatud planeeritud nn. kioskite asukoht on illustratiivne. Ühe kioski maksimaalne ehitusalune pind on 55m 2. Lisaks on Piiri ja Pargi kinnistutele lubatud rajatiste püstitamine. Need ei kuulu ehitusõiguse näitajate alla. Soovitatav ala puhkerajatiste püstitamiseks on näidatud põhijoonisel. Kõik rajatised tuleb kavandada arhitektuurselt ja mahuliselt piirkonda sobivana. Tabel 2. Maakasutuse bilansi koondtabel. Pos nr Krundi aadress / aadressi ettepanek 1 Kanarbiku tee 2 Kanarbiku tee Krundi suurus / m 2 Max hoonete ehitisealune pind / m 2 Max hoonete kõrgus / m Max hoonete arv krundil Max korruselisus Tulepüsivusklass Sihtots. detailplaneeringu liigi põhjal / %* LT 100 L LT 100 L 100 Sihtots. katastriük suse liigi põhjal / %* 3 Piiri TP3 PT 100 L50/Üm50 4 Pargi TP3 PT 100 L50/Üm50 5 Käbi PT 100 Üm Kauksi- Vasknarva tee nr 13111** 15253** * LT 100 L 100 * Üm Üldkasutatav maa, L Transpordimaa; LT tee ja tänava maa-ala; PT- turismi,matka- ja väljasõidukoha maa ** Asub osaliselt planeeringu alal ***planeeringuga käsitletav krundi osa 3.2. Liiklus ja parkimine Planeeritav jalg ja jalgrattatee kulgeb paralleelselt Kauksi-Vasknarva teega (riigimaantee nr 13111). Jalg ja jalgrattateele pääseb kõikide avalike juurdepääsuteede kaudu. Tee on planeeritud kõvakattega. Juurdepääsuks ranna-alale on planeeritud moodustada Kanarbiku tänavale eraldi transpordimaa krundid (Pos 1 ja Pos 2), mis saavad alguse Kauksi-Vasknarva teelt. Nimetatud tee planeerimisel on lähtutud EVS 843:2016 Linnatänavad normist - tee minimaalne laius on 6 m, see tuleb rajada kõvakattega ning see peab olema läbitav ka operatiivsõidukite poolt. Eraldiseisvat jalakäijate teed antud lõigus ette nähtud ei ole, ratturid ja jalakäijad liiguvad ühisel teel. Pos 1 ning osaliselt Pos 2 jääb ehituskeeluvööndisse, kuid vastavalt LKS 38 lg 5 ei laiene ehituskeeld kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud avalikult kasutatavale teele. Tee tuleb määrata avalikku kasutusse. 10 / 15

11 Teise juurdepääsuna randa on ette nähtud 2,5m laiune tee, mis saab alguse Pargi kinnistult ning kulgeb läbi Käbi ja Emmeliine kinnistute. Lisaks kergliiklusteele on planeeringuga lahendatud avalik parkimine ning juurdepääs Peipsi järve äärsetele elamutele. Juurdepääs on ette nähtud Kanarbiku tänavalt läbi Piiri kinnistu. Piiri kinnistule on ette nähtud ka avalik parkla. Tagatud on parkimine bussidele, sõiduautodele kui ka karavanidega reisijatele. Parkimisevõimalus on ette nähtud ka Pargi kinnistule. Teede ja parkimiskohtade projekteerimisel tuleb arvestada hooldussõidukite ja päästetehnika juurdepääsu vajadusega alale. Maanteeamet on väljastanud omapoolsed seisukohad detailplaneeringu koostamiseks kirjaga nr 15-2/18/ Jalg- ja jalgrattatee ehitamiseks tuleb koostada tee ehitusprojekt põhiprojekti staadiumis vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele nr 82 Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded. Projekti koostamiseks taotleda Maanteeametilt täiendavad nõuded. Projekti koostajal peab olema EhS kohane tee ehitusprojekti koostamise pädevus. Maanteeamet ei võta endale kohustusi planeeringuga seotud rajatiste väljaehitamiseks. Teed, liikluskorraldus ja parkimine on kajastatud planeeringu põhijoonisel ning need täpsustuvad projekteerimise staadiumis Keskkonnatingimused ja haljastus Ehituskeeluvööndi teemad Planeeringualast lõunasse jääb Peipsi järv, mistõttu jääb osa ala ranna piirangu- ja ehituskeeluvööndisse. Looduskaitseseaduse kohaselt on Peipsi järve ranna piiranguvöönd 200 m ja kuna alal on metsamaa, siis ulatub ehituskeeluvöönd ranna piiranguvööndi piirini. Planeeringuga kavandatakse ehituskeeluvööndisse avalikult kasutatavad teed. LKS 38 lg 5 kohaselt ei laiene ehituskeeld kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud tehnorajatisele, avalikult kasutatavale teele ja ranna kindlustusrajatisele, seega ehituskeeluvööndit planeeringu elluviimiseks vähendama ei pea Haljastus Võsastunud ja metsastunud teeäärsetel aladel likvideeritakse olemasolev maantee äärne kõrghaljastus, mis jääb ette määratud jalg- ja jalgrattateetrassile. Samuti on lubatud haljastuse likvideerimine või alumiste okste kärpimine nähtavuskolmnurga piiridesse jäävatel aladel. Haljastuse likvideerimisega kaasneb ka nähtavuse paranemine sõiduteel. Peale tee valmimist siluda tee ääred ja külvata muru või rajada uut haljastust, soovitavalt eramaade ja kergliiklustee vahele. Haljastuse kavandamisel arvestada hoone, tehnovõrkude- ja rajatiste asukohtadega ning kasutada piirkonda sobivaid liike. Haljastuse projekteerimisel tagada puudele jt taimedele vajalikud kasvutingimused Jäätmekäitlus Planeeringuala jäätmekäitlus on seotud jäätmete hoidmisega. Planeeritud kergliiklustee äärde tuleb paigaldada piisavalt prügikaste, mis peavad visuaalselt sobima antud keskkonda. Jäätmete käitlemisel tuleb lähtuda jäätmeseadusest. Vastavalt jäätmeseadusele tuleb jäätmete kogumisel ja hoidmisel jäätmed nende tekkekohas paigutada liikide kaupa eraldi mahutitesse või selleks ettenähtud kohtadesse. 11 / 15

12 3.5. Servituutide vajaduse määramine Detailplaneeringuga on tehtud ettepanekud krundi kasutamist kitsendavate servituutide seadmiseks. Servituudi vajadusega alad on vaja seada planeeritava jalg- ja jalgrattatee kasutamise ja hooldamise ning randa juurdepääsude tagamiseks. Servituudi vajadusega alad on kajastatud tabelis 2 ja põhijoonisel.. Tabel 2. Servituudi seadmise vajadusega alad. Teeniv kinnisasi Servituudi määramise vajadus Valitsev kinnisasi või isik, kelle kasuks servituut seatakse Metsavälu 12201:001:1005 Jalg- ja jalgrattatee 8,7m 2 alal Kohalik omavalitsus Muhvi 12201:001:1017 Jalg- ja jalgrattatee 34 m 2 alal Kohalik omavalitsus Jundema 13001:001:0026 Jalg- ja jalgrattatee 50 m 2 alal Kohalik omavalitsus Okka 13001:001:0024 Jalg- ja jalgrattatee 65 m 2 alal Kohalik omavalitsus Kaldaliiva 12201:001:0846 Jalg- ja jalgrattatee 53 m 2 alal Kohalik omavalitsus Leesika 12201:001:0847 Jalg- ja jalgrattatee 53 m 2 alal Kohalik omavalitsus Arge 12201:001:0455 Jalg- ja jalgrattatee 117 m 2 alal Kohalik omavalitsus Villa Marika 12201:001:0770 Jalg- ja jalgrattatee 329 m 2 alal Kohalik omavalitsus Puhke 12201:001:1128 Jalg- ja jalgrattatee 105 m 2 alal Kohalik omavalitsus Sambliku 12201:001:0474 Juurdepääs randa 11,5 m² alal Kohalik omavalitsus Emmeliine 13001:001:0107 Juurdepääs randa 482 m² alal Kohalik omavalitsus 3.6. Tuleohutusnõuded Tuleohutuse tagamiseks planeeringualal tuleb lähtuda Vabariigi Valitsuse 30. märtsi a. määrusest nr 17 Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele (avaldatud RT I, ,14) ja selle lisadest Keskkonnakaitse abinõud Planeeringuga ei kavandata objekte, mille raames tuleb läbi viia keskkonnamõju hindamist. Jalg- ja jalgrattatee ehitustegevus tuleb korraldada keskkonnasõbralikult, vastavalt heale tavale ja kehtivatele normidele. Ajutine mõju ümbruskonna inimeste tervisele ja heaolule avaldub ehitustegevuse ajal suureneva müra, tolmu ja ehitustehnika poolt tingitud võimalike liiklushäiringutega. Mürarikkad üldehitustööd teostada tööpäevadel 8.00 kuni 20.00, kuna läheduses asuvad elamud. 12 / 15

13 3.8. Kuritegevuse riske vähendavad meetmed Kuritegevuse ennetamise meetmete osas on lähtutud normatiivist EVS 809-1:2002 Kuritegevuse ennetamine. Linnaplaneerimine ja arhitektuur. Osa 1: Linnaplaneerimine. Peamised riskid käesoleval planeeringualal on seotud vandalismiga. Läbi planeeringu on võimalik anda soovitusi ja nõu edaspidiseks projekteerimiseks, et vähendada kuritegevuse riske. Eesti standardi EVS 809-1:2002 kohaselt kuulub planeeritav ala tüüpi liiklusmaa. Kuritegevuse riske maanteel ja planeeringualal saab vähendada: hea nähtavuse, valgustuse ning liiklusohutuse loomisega piirkonnas; kinnistutele selgelt eristatavate juurdepääsude loomise ja nende arvu piiramisega maaalal; planeeritava ala korrashoiu ja prügi kiire eemaldamisega. Keskkond, mis on korras, on ka turvaline ja seal on meeldiv viibida. Korrashoiu kõrge tase loob kuvandi, et alal on tugev järelevalve ja see vähendab kuriteoohte. kujundada tuleb selge liikumisteede ja suunaviitade/siltide süsteem. autoparklate valgustuse rajamisega; 13 / 15

14 4. Tehnovõrgud Kõik olemasolevad tehnovõrgud ning nende kaitsevööndid on ära toodud tugijoonisel. Piki Kauksi-Vasknarva nr tee serva kulgeb sidetrass, elektri maakaablid ning õhuliinid. Veeja kanalisatsiooniühendused alal puuduvad Tänavavalgustus Turvalisuse ja kasutusmugavuse tagamiseks tuleb kergliiklusteedele tagada piisav valgustus. Tänavavalgustus peab olema projekteeritud vastupidavana. Valgustusprojekti koostamiseks tuleb taotleda Maanteeametilt täiendavad nõuded Sidevarustus Sidetrassiga liitumisvajadus puudub Veevarustus ja kanalisatsioon Piirkonnas puudub ühisveevärk ja kanalisatsioon. Planeeringuala asub keskmiselt kaitstud põhjaveega alal. Planeeringualale ulatuvad ümberkaudsete puurkaevude 50 m sanitaarkaitsetsoonid. Kuna tegu on olemasolevate puurkaevudega, siis on mõistlik ette näha vööndi vähendamine või konkreetsed puurkaevud teise asukohta ümber tõsta. Kauksi-Vasknarva nr tee ääres on lahtine kraavitus kuhu juhitakse kergliiklusteelt tekkivad pinnase ja sadeveed. 14 / 15

15 5. Planeeringu elluviimine Kehtestatud detailplaneering määrab planeeringuala edaspidise maakasutuse ja on aluseks ehitusprojekti koostamiseks. Planeering rakendub vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja õigusaktidele. Servituudilepingud sõlmitakse vastavalt nende osapoolte kokkulepetele. 15 / 15

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I

Kalmuse 16a_SELETUSKIRI - köide I Töö nr DP-04-16 VÕRU LINN KALMUSE TN 16A JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Köide I Tellija: Võru Linnavalitsus Koostaja: GeoBaltica OÜ geobaltica@geobaltica.ee Tel: (+372) 5552 3686 Tartu 2016 GeoBaltica OÜ

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUSE EHITUS- JA KOMMUNAALAMET Eelnõu PROJEKTEERIMISTINGIMUSED DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE KOHUSTUSE PUUDUMISEL NR 971 Sidevõrgu (sidetrassid, sidekapid) ehitusprojekti koostamiseks Viimsi

Rohkem

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.

Neeme küla Koertekooli kinnistu ja lähiala detailplaneering - ESKIIS Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg. Jõelähtme vald, Harjumaa Detailplaneeringu tellija: Jõelähtme Vallavalitsus (reg.nr 75025973) Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald Huvitatud isik: Osaühing Jõelähtme Arendusgrupp (reg.nr

Rohkem

I Sisukord

I Sisukord I Sisukord II MENETLUSDOKUMENDID... 2 III SELETUSKIRI... 3 1. Koostamise alused, lähtedokumendid ja teostatud uuringud... 3 1.1. Koostamise alused... 3 1.2. Lähtedokumendid... 3 1.3. Uuringud... 3 2. Detailplaneeringu

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc)

(Microsoft Word - Vastem\365isa_seletus_15_lisad_t\344iendatud.doc) Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 faks 7300 315 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2017-001 Asukoht (L-Est 97) X 6478405 Y 584166 VASTEMÕISA TEE 26 DETAILPLANEERING Seletuskiri, Joonised ja

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta

Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus Teie: nr LV-1/1880 Meie: nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala deta Hr Taavi Aas Tallinna Linnavalitsus lvpost@tallinnlv.ee Teie: 03.07.2017 nr LV-1/1880 Meie: 05.09.2017 nr 6-7/1910 Tallinna linnahalli ja lähiala detailplaneering Tallinna Linnavalitsus esitas 03.07.2017

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVOLIKOGU OTSUS Viimsi 10. aprill 2018 nr 28 Lubja küla, osaliselt kinnistute Viimsi metskond 79 ja Vardi tee L6 ning kinnistute Lubja tee L1, Laanekivi tee L2 ja Vardi tee L7 detailplaneeringu

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko

EELNÕU TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisuko TARTUMAA LUUNJA VALLAVOLIKOGU OTSUS Luunja PP.KK.AAAA. a nr XX Sirgu külas Akki maaüksuse detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Raid Invest OÜ Käärdi talu Möllatsi küla Tartu vald Tartumaa 60519 Tel: +372 510 9000 E-post: karin@raidinvest.ee Koduleht: http:\\www.raidinvest.ee Töö nr: Asukoht: 73/18 Lääne-Harju vald, Keelva küla,

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE

Registrikood Riia 35, Tartu Tel TÖÖ NR Asukoht (L-Est 97) X Y ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE Registrikood 10171636 Riia 35, Tartu 50410 Tel 7300 310 kobras@kobras.ee TÖÖ NR 2015-034 Asukoht (L-Est 97) X 6429612 Y 676919 ÄGLIMÄE KATASTRIÜKSUSTE DETAILPLANEERING Seletuskiri ja joonised seletuskiri

Rohkem

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A

Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus Aeg: A Joora kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalikustamise koosolek PROTOKOLL Koht: Tabivere Vallavalitsus 31.05.2013 Aeg: Algus kell 16.00 Lõpp kell 16.50 Osavõtjad: nimekiri

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Maakatastriseaduse muudatused Triinu Rennu Maa-amet sügis 2018 Katastri pidamise eesmärk on maa-andmete registreerimine ja säilitamine, et tagada avalikkusele maa kohta ajakohased alusandmed kinnisasja

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane

1 Töö nr 1590 Tallinna mnt maa-ala (3.Roheline tn kuni Energia tn ristmik) detailplaneering Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja plane 1 Käesoleva köite koostajad Amet Nimi Allkiri Teede ja planeeringute osakond: Osakonnajuhataja Ülo Amor Projektijuht Einike Laidsaar Arhitekt Piret Kirs VK insener Iren Kaskman Insener (elekter, side)

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir

1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hir 1 Keskkonnamõju analüüs Rääsa Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 10.01.2017 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 24.10.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Ida-Virumaa

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Madi Nõmm algus: 17.04.2018 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 24.07.2018 Tabel 1. Objekti üldandmed Harjumaa

Rohkem

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To

Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm bioloogilise mitmekesisuse spetsialist To Keskkonnamõju analüüs 1 PaasverePÜ-23 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Madi Nõmm 2017-04-12 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 2017-04-12 Tabel 1. Objekti üldandmed Lääne-Virumaa

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ

J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõ 1 J. Sütiste tee 17 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Keskkonnamõju strateegilise hindamise programm OÜ Hendrikson & Ko Raekoja pl 8, Tartu Pärnu mnt 27, Tallinn http://www.hendrikson.ee

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel

DP Projektbüroo OÜ Reg.kood EEP ( ) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald Evel Reg.kood 11217547 EEP000710 (26.04.2006) Tellija: Finantseerija: Salme Vallavalitsus Sõrve mnt 3 Salme alevik Salme vald 93201 Evelin Põld Tammepõllu tee 21-56 Viimsi 74001 Harju maakond Koostaja: Rohu

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö Versioon 14.12.2017/// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö nr 2681/16 Tartu 2016-2017 Merlin Kalle Projektijuht-planeerija

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc)

(Microsoft Word - DP koosseisu ja vormistamise juhend, l\365plik doc) Lisa detailplaneeringu lähteseisukohtade juurde Detailplaneeringu koosseisu ja vormistamise juhend 1. Detailplaneeringu eskiislahenduse esitamine kohalikule omavalitsusele Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27

Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse a määruse nr 27 Detailplaneeringu koosseisu ning vormistamise nõuded 1. Detailplaneeringu lähteseisukohad i)l Lisa 5 Tartu Linnavalitsuse 31.10.2006. a määruse nr 27 juurde 1.1 Detailplaneeringu (edaspidi planeeringu)

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint EhS [Compatibility Mode] Uus Ehitusseadustik Tuulikki Laesson 12.11.2015 Ehitamine 2 4. Ehitamine (1) Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas 1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 04.04.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 08.12.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed

Rohkem

linakyla_dp_sk.pdf

linakyla_dp_sk.pdf Linaküla kämpingu ja ümbruse detailplaneering Linaküla küla, Kihnu vald, Pärnumaa Töö nr 106 Töö tellija: Töö teostaja: Kihnu Vallavalitsus Kihnurand AS OÜ Sadakond Sääre küla Sääre küla Riisa küla, Tori

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor

Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist   Erik Puura   Tartu Ülikooli arendusprorektor Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist Erik Puura Tartu Ülikooli arendusprorektor Teemapüstitused eesmärkidena 1. Ruumiline suunamine ja planeerimine edukalt toimiv 2. Valikute tegemine konkureerivate

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc)

(Microsoft Word - V\365nnu_KSH programm1806.doc) Võnnu valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Võnnu valla üldplaneering, mida koostab Võnnu vallavalitsus, keda

Rohkem

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON

TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKON TALLINNAS LENNUKI TN, LIIVALAIA TN, A. LAUTERI TN JA MAAKRI TN VAHELISE KVARTALI DETAILPLANEERINGU KESKKONNAMÕJU STRATEEGILINE HINDAMINE (KSH) KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE PROGRAMMI EELNÕU OÜ

Rohkem

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek

Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülek Page 1 of 6 Otsid teistmoodi eluviisi? Kommuun - uued energiasäästlikud ridaelamud Tabasalu parkmetsas! Kuigi Tallinn ja Harjumaa on uusarenduste ülekülluses, ei ole Te leidnud veel seda OMA KODU! Meil

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

DP1-02/09 Tsitre Piirivalve objekti kinnistu detailplaneering Tsitre külas OÜ UETT JA KO Sisukord Planeeringuala asukoha skeem Eesti baaskaardil 1:500

DP1-02/09 Tsitre Piirivalve objekti kinnistu detailplaneering Tsitre külas OÜ UETT JA KO Sisukord Planeeringuala asukoha skeem Eesti baaskaardil 1:500 Sisukord Planeeringuala asukoha skeem Eesti baaskaardil 1:50000 Planeering Seletuskiri 1. Sissejuhatus... 4 2. Kontaktvööndi analüüs, funktsionaalsed seosed.... 4 2.1 Põhjendused üldplaneeringu muutmisettepanekuks...

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc Tellija: Tapa Vallavalitsus Konsultandid: AS K&H, 50106 Tartu Turu 45d, kh@askh.ee OÜ Metricus, 50109 Tartu Vasara 50, info@metricus.ee OÜ Artes Terrae, 51008 Tartu Puiestee 78, artes@artes.ee Asukoht:

Rohkem

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta

2010_12_10_EMOL märkused MRS kohta Keskkonnaministeerium Teie 18.11.2010 nr 1-7/8769-1 Meie 10.12.2010 nr R-10-1/120 Maareformi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu Eesti Maaomavalitsuste Liit,

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T

1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort bioloogilise mitmekesisuse spetsialist T 1 Keskkonnamõju analüüs Räätsa TP-702 Koostajad Koostamise aeg metsaparandusspetsialist Jüri Koort 24.08.2016 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse 22.05.2017 Tabel 1. Objekti üldandmed Viljandimaa

Rohkem

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek

Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek Reet Alev Pajusi Vallavalitsus info@pajusi.ee Teie 08.11.2016 nr 7-1/1032-42 Meie 28.11.2016 nr 6-3/16/12593-4 Pajusi valla Mõisaküla Pae, Soo ja Aunaaugu detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise

Rohkem

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc

Microsoft Word - Vana-Ihaste paadisadama DP eskiis - seletuskiri.doc TURU 30, 51013 TARTU. Tel. 7303735 Registreerimisnumber 10696600 RETTER EH,EJ,EK,EO,EP 10696600-0001 MATER MK,MU,MO,MP 0019-00 Töö nr. IB07DP01 TARTU LINN VANA-IHASTE PAADISADAMA DETAILPLANEERING ESKIISLAHENDUS

Rohkem