OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol"

Väljavõte

1 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Archer Turbo 575EC Disainikood : A7504C 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine : Fungitsiid 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta Tootja: Esindaja Eestis: Syngenta Crop Protection AG Postfach CH-4002 Basel, Šveits Syngenta Polska Sp. z o.o. Tartu mnt 56, Soinaste, Ülenurme vald Tartumaa, Eesti Telefon : Telefax : eest vastutava isiku e-posti aadress : 1.4 Hädaabitelefoninumber Hädaabitelefoninumber : Üldine hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskus JAGU. Ohtude identifitseerimine 2.1 Aine või segu klassifitseerimine Klassifikatsioon (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008) Akuutne toksilisus, Kategooria 4 H302: Allaneelamisel kahjulik. Akuutne toksilisus, Kategooria 4 Raske silmakahjustus, Kategooria 1 Naha sensibiliseerimine, Kategooria 1 Reproduktiivtoksilisus, Kategooria 2 H332: Sissehingamisel kahjulik. H318: Põhjustab raskeid silmakahjustusi. H317: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. H361d: Arvatavasti kahjustab loodet. 1 / 22

2 Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude, Kategooria 3, Hingamiselundkond H335: Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude, Kategooria 2 Vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus, Kategooria 1 Vesikeskkonda kahjustav krooniline mürgisus, Kategooria 1 H373: Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. H400: Väga mürgine veeorganismidele. H410: Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. 2.2 Märgistuselemendid Märgistamine (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008) Ohupiktogrammid : Tunnussõna : Hoiatus Ohulaused : H302 Allaneelamisel kahjulik. H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. H332 Sissehingamisel kahjulik. H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Täiendavad ohulaused : EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. Hoiatuslaused : Ettevaatusabinõud: P261 Vältida pihustatud aine sissehingamist. P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. P280 Kanda kaitsekindaid / kaitserõivastust / kaitseprille / kaitsemaski. Vastutus: P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P333 + P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole. 2 / 22

3 P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. P362 + P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. P391 Mahavoolanud toode kokku koguda. Jäätmekäitlus: P501 Sisu/konteiner kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes. Ohtlikud komponendid, mis peavad olema märgistusel loetletud: fenpropidiin propikonasool (ISO) 2.3 Muud ohud Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja väga bioakumuleeruvateks (vpvb) nende sisalduse tasemel 0,1% või rohkem. 3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta 3.2 Segud Ohtlikud komponendid Keemiline nimetus CAS-Nr. EC-Nr. Index-Nr. Registreerimise number Klassifikatsioon fenpropidiin Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1B; H317 STOT SE 3; H335 STOT RE 2; H373 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; propikonasool (ISO) H410 Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1; H317 Repr. 2; H361d Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Ained, mille suhtes on kehtestatud töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid : (2-metoksümetüületoksü)propanool Kontsentratsioon (% w/w) >= 30 - < 50 >= 10 - < 20 >= 20 - < 30 3 / 22

4 Lühendite selgitusi vaata osa JAGU. Esmaabimeetmed 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus Üldine nõuanne : Kui helistate hädaabinumbril, mürgistusteabekeskusesse, pöördute arsti poole või lähete ravile, võtke kaasa toote pakend, etikett või kemikaali ohutuskaart. Sissehingamisel : Kannatanu viia värske õhu kätte. Hingamise katkendlikkuse või seiskumise korral teha kunstlikku hingamist. Hoida patsienti soojas ja puhkeasendis. Helistada viivitamatult arstile või päästeteenistusse. Kokkupuutel nahaga : Kiiresti võtta ära saastunud riided. Kiiresti pesta rohke veega. Kui naha ärritus püsib helistada arstile. Saastunud riided pesta enne uuesti kasutamist. Silma sattumisel : Loputada kiiresti rohke veega, kaasaarvatud silmalau aluseid, vähemalt 15 minuti jooksul. Võtta ära kontaktläätsed. Vajalik kohene arstiabi. Allaneelamisel : Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti. MITTE kutsuda esile oksendamist. 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju Sümptomid : Mittespetsiifilised Eeldatavalt ei põhjusta terviskahjustusi. 4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta Ravi : Ei ole spetsiifilist antidooti. Sümptomaatiline ravi. 5. JAGU. Tulekustutusmeetmed 5.1 Tulekustutusvahendid Sobivad kustutusvahendid : Kustutusvahend väikese põlengu korral Kasutada pihustatud vett, alkoholresistentset vahtu, kuiva kemikaali või süsinikdioksiidi. Kustutusvahend suure põlengu korral Alkoholile vastupidav vaht 4 / 22

5 või Pihustatud vesi Sobimatud kustutusvahendid : Mitte kasutada veejuga, sest see võib tulekollet laiendada. 5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud Tule kustutamisel esinevad peamised ohud : Kuna toode sisaldab põlevaid orgaanilisi komponente, võib põlemisel tekkida ohlikke põlemissaadusi sisaldav paks must suits (vt 10. jagu). Kokkupuude laguproduktidega võib kahjustada tervist. 5.3 Nõuanded tuletõrjujatele Spetsiaalsed kaitsevahendid tuletõrjujatele : Kasutada kemikaalikindlat kaitseülikonda ja individuaalset hingamisaparaati. Lisateave : tulekustutusvett mitte juhtida kanalisatsiooni ega looduslikesse vetesse. Süttimisel jahutada konteinereid pihustatud veega. 6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras Isikukaitsega seotud ettevaatusabinõud : Kaitsemeetmed on 7. ja 8. osas. 6.2 Keskkonnakaitse meetmed Keskkonnakaitse meetmed : Vältida nii ohutult kui võimalik, lekkeid ja välja voolamist. Mitte valada toodet pinnaveega seotud või sanitaarsesse kanalisatsioonisüsteemi. Kui toode on sattunud looduslikesse veekogudesse, teatada viivitamatult vastavatele organitele. 6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid Puhastusmeetodid : Mahaloksunud aine koguda mittepõlevasse absorbenti (nt liiv, pinnas, kobediatomiit, vermikuliit) ja panna jäätmenõusse kooskõlas kohalike / riiklike õigusaktidega (vt 13. jagu). Saastunud pind puhastada hoolikalt. Puhastada pesuvahenditega. Vältida lahusteid. Saastunud pesuvesi koguda kokku ja hävitada. 6.4 Viited muudele jagudele Kõrvaldamisjuhiseid vt 13. jagu., Kaitsemeetmed on 7. ja 8. osas. 5 / 22

6 7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine 7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud Soovitused ohutuks käitlemiseks : Ei ole esitatud süttimisvastaseid nõudeid. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Kaitsemeetmed on 8. osas. 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused Nõuded säilituskohtade ja pakendi jaoks : Erilisi säilitusnõudeid ei ole. Säilitada anumaid hästi suletult, kuivas, jahedas ja hästi ventileeritavas kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Lisateave stabiilsuse kohta hoidmisel : Füüsikalised ja keemilised omadused on püsivad vähemalt 2 aastat, kui hoida toodet suletult originaalpakendis, sobival temperatuuril. 7.3 Erikasutus Eriotstarbeline kasutusala või eriotstarbelised kasutusalad : Toote asjakohase ja ohutu kasutamise tagamiseks järgida toote märgistusel esitatud nõudeid. Fungitsiid 8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse 8.1 Kontrolliparameetrid Töökeskkonna piirnormid Komponendid, osad CAS-Nr. väärtuse liik (Kokkupuute vorm) Kontrolliparameetrid Alused fenpropidiin TWA 5 mg/m 3 Syngenta (2- metoksümetüületo ksü)propanool TWA 50 ppm 308 mg/m /39/EC Lisateave Lisateave Lisateave Ohtlike ainete soovitusliku piirnormi juures olev märkus 'nahk' tähendab, et aine võib olulisel määral imenduda naha kaudu, Indikatiiv TWA 50 ppm 300 mg/m 3 EE OEL Naha kaudu kergesti absorbeeruvad ained Piirnorm 50 ppm 300 mg/m 3 Naha kaudu kergesti absorbeeruvad ained EE OEL 6 / 22

7 propikonasool (ISO) TWA 5 mg/m 3 Syngenta Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus (DNEL) : Kemikaali nimetus Kasutuse lõpp Kokkupuuteviisi d Võimalik toime tervisele (2- Töötajad Nahakaudne Pikaajaline metoksümetüületoksü süsteemne toime )propanool Töötajad Sissehingamine Pikaajaline süsteemne toime Tarbijad Nahakaudne Pikaajaline süsteemne toime Tarbijad Sissehingamine Pikaajaline süsteemne toime Tarbijad Suukaudne Pikaajaline süsteemne toime Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC) : Väärtus 82,5 mg/kg 263 mg/m 3 36 mg/kg 38 mg/m 3 11 mg/kg Kemikaali nimetus keskkonnavaldkond Väärtus (2- Magevesi 0,1 mg/l metoksümetüületoksü)propanool Merevesi 0,01 mg/l Perioodiline kasutamine/ eraldumine 1 mg/l Heitveepuhastusjaam 4 mg/l Magevee setted 0,386 mg/kg Meresetted 0,0386 mg/kg Pinnas (muld) 0,0185 mg/kg 8.2 Kokkupuute ohjamine Tehnilised vahendid Kui kokkupuudet ei ole võimalik vältida, on kindlaim tehniline kaitsemeede vaoshoidmine ja/või isoleerimine. Antud kaitsemeetmete ulatus sõltub tegelikest riskidest töötamisel. Kemikaali sisaldust õhus tuleb hoida allpool töökeskonna piirnormiga sätestatud väärtusest. Vajadusel küsige tööhügieeni küsimuses täiendavalt nõu. Isikukaitsevahendid Silmade kaitsmine : Kandke alati kaitseprille, kui ei saa välistada aine juhuslikku silma sattumist. Liibuvad küljekaitsega kaitseprillid Näokaitse Käte kaitsmine Materjal : Nitriilkumm Läbimisaeg : > 480 min Kinnaste tihedus : 0,5 mm Kasutada silmade kaitset vastavalt EN 166 nõuetele. 7 / 22

8 Märkused : Kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid. Sobivate kinnaste valik ei sõltu mitte üksnes kinnaste materjalist, vaid ka nende kvaliteedist, mis erinevatel tootjatel on erinev. Jälgige, et kinnaste läbilaskvusaeg ja paksus vastaks juhendis toodud väärtustele, vastavad tootja andmed leiate kinnastelt. Arvesse tuleb võtta ka töökohaspetsiifilisi tingimus, näiteks kas on oht sisselõigeteks, hõõrdumiseks või milline on konkreetsel juhul kokkupuuteaeg. Kinnaste vastupidamisaeg sõltub muuhulgas nende paksusest, materjalist ja tootjast, seetõttu hinnake igat kokkupuutejuhtumit alati eraldi. Kui kinnastel on märke kulumisest või keemilise aine läbilaskvusest, tuleb need kõrvaldada ja uute vastu vahetada. Valitud kaitsekindad peavad vastama EL direktiivi 89/686/EMÜ ja standardi EN 374 nõuetele. Naha ja keha kaitse : Isikukaitsevahendid valida ohtliku kemikaali tüübi ja sisalduse järgi, samuti sõltuvalt töötingimustest. Enne uuesti kasutamist pestakse saastunud riietus. Kasutada vastavalt soovitusele: mitteläbilaskvast materjalist kaitseülikonda. Hingamisteede kaitsmine : Kui aine kontsentratsioonid töökeskkonnas ületavad piirnorme, tuleb töötajate kaitseks kasutada vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid. Sobiv hingamiskaitsevahend: Aurude/osakeste kombineeritud filtriga respiraator (EN 141) Respiraatori filtri klass peab vastama maksimaalsele võimalikule sisaldusele (gaas/aur/aerosool/osakesed), mis käitlemisel võib tekkida. Selle sisalduse ületamisel tuleb kasutada individuaalset hingamisaparaati. Filtri tüüp : Tüüp: kombineeritud osakesed ja orgaaniline aur (A-P) Kaitsemeetmed : Tehniliste kaitsemeetmete rakendamine on isikukaitsevahendite kasutamise ees alati prioriteediks. Isikukaitsevahendite valimisel küsige professionaalset nõu spetsialistidelt. 9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused 9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta Välimus : vedel Värv, värvus : kollakasoranz kuni kollakaspruun Lõhn : magusapoolne 8 / 22

9 Lõhnalävi : Andmed ei ole kättesaadavad ph : 7-11 Kontsentratsioon: 1 % w/v Sulamistemperatuur/ sulamisvahemik Keemistemperatuur/ keemistemperatuuri vahemik : Andmed ei ole kättesaadavad : Andmed ei ole kättesaadavad Leekpunkt : 90 C Meetod: Pensky-Martensi suletud tiigel Aurustumiskiirus : Andmed ei ole kättesaadavad Süttivus (tahke, gaasiline) : Andmed ei ole kättesaadavad Ülemine plahvatuspiir / Ülemine süttimise piir Alumine plahvatuspiir / Alumine süttimise piir : Andmed ei ole kättesaadavad : Andmed ei ole kättesaadavad Aururõhk : Andmed ei ole kättesaadavad Suhteline aurutihedus : Andmed ei ole kättesaadavad Tihedus : 0,981 g/cm 3 (25 C) Lahustuvus(ed) Lahustuvus teistes lahustites : Andmed ei ole kättesaadavad Jaotustegur (n-oktanool/-vesi) : Andmed ei ole kättesaadavad Isesüttimistemperatuur : 290 C Lagunemistemperatuur : Andmed ei ole kättesaadavad Viskoossus Viskoossus, dünaamiline : 15,1 mpa.s (40 C) Plahvatusohtlikkus : Ei ole plahvatusohtlik Oksüdeerivad omadused : Aine või segu ei ole klassifitseeritud oksüdeerivaks. 9.2 Muu teave Pindpinevus : 32,2 mn/m, 25 C 9 / 22

10 10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime 10.1 Reaktsioonivõime Ettenägematud Keemiline stabiilsus Normaaltingimustes stabiilne Ohtlike reaktsioonide võimalikkus Ohtlikud reaktsioonid : Tavapärasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone Tingimused, mida tuleb vältida Tingimused, mida tuleb vältida : Ei lagune, kui kasutatakse vastavalt juhendile Kokkusobimatud materjalid Välditavad materjalid : Ei ole teada Ohtlikud lagusaadused Ohtlikud lagusaadused : Ei ole teada ohtlikke laguprodukte. 11. JAGU. Teave toksilisuse kohta 11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta Teave võimalike kokkupuuteviiside kohta : Allaneelamine Sissehingamine Sattumine nahale Silma sattumisel Akuutne toksilisus Toode: Äge suukaudne mürgisus : LD50 (Rott, emane): > < mg/kg Äge mürgisus sissehingamisel : LC50 (Rott, isas- ja emasisend): 1,38-5,34 mg/l Kokkupuuteaeg: 4 h Testi keskkond.: tolm/udu Hindamine: Aine/segu ei ole sissehingamisel mürgine, nagu on määratletud ohtlike kaupade käitluseeskirjadega. Äge nahakaudne mürgisus : LD50 (Rott, isas- ja emasisend): > mg/kg Hindamine: Aine või segu ei põhjusta ägedat naha toksilisust Märkused: Toksilisuse andmed on saadud sarnase koostisega toote järgi. 10 / 22

11 Äge suukaudne mürgisus : LD50 (Rott, isas- ja emasisend): mg/kg LD50 (Rott, isane): mg/kg LD50 (Rott, emane): mg/kg Äge mürgisus sissehingamisel : LC50 (Rott, isas- ja emasisend): 1,22 mg/l Kokkupuuteaeg: 4 h Testi keskkond.: tolm/udu Hindamine: Aine/segu ei ole sissehingamisel mürgine, nagu on määratletud ohtlike kaupade käitluseeskirjadega. Äge nahakaudne mürgisus : LD50 (Rott, isas- ja emasisend): > mg/kg Hindamine: Aine või segu ei põhjusta ägedat naha toksilisust Äge suukaudne mürgisus : LD50 (Rott, isas- ja emasisend): mg/kg Äge mürgisus sissehingamisel : LC50 (Rott, isas- ja emasisend): > 5,8 mg/l Kokkupuuteaeg: 4 h Testi keskkond.: tolm/udu Hindamine: Aine või segu ei põhjusta sissehingamisel ägedat toksilisust Äge nahakaudne mürgisus : LD50 (Rott, isas- ja emasisend): > mg/kg Hindamine: Aine või segu ei põhjusta ägedat naha toksilisust Nahka söövitav/ärritav Toode: Liigid : Küülik Tulemus : Kerge naha ärritus Liigid : Küülik Tulemus : Kerge naha ärritus Liigid : Küülik Tulemus : Ei põhjusta naha ärritust Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav Toode: Liigid : Küülik 11 / 22

12 Tulemus : Silmade tõsise kahjustamise oht. Liigid : Küülik Tulemus : Silmade tõsise kahjustamise oht. Liigid : Küülik Tulemus : Ei põhjusta silmade ärritust Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav Toode: testi tüüp : hiire lümfoomirakud Liigid : Hiir Tulemus : Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust. Liigid : Merisiga Tulemus : Toode on nahka sensibiliseeriv, alamkategooria 1B. Liigid : Merisiga Tulemus : Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust. Mutageensus sugurakkudele Mutageensus sugurakkudele- Hindamine : Loomkatsetes ei näidanud mutageenset toimet. Mutageensus sugurakkudele- Hindamine : Loomkatsetes ei näidanud mutageenset toimet. (2-metoksümetüületoksü)propanool: Mutageensus sugurakkudele- Hindamine : In vitro testidega ei avaldunud mutageenne toime 12 / 22

13 Kantserogeensus Kantserogeensus - Hindamine : Loomkatsetes ei avaldunud kantserogeenset toimet. Kantserogeensus - Hindamine : Loomkatsetes ei näidanud kantserogeenset toimet. Reproduktiivtoksilisus Reproduktiivtoksilisus - Hindamine : Ei põhjusta sigimishäireid Reproduktiivtoksilisus - Hindamine : Loomkatsetes on tõendatud teatud kahjulikku toimet arengule. (2-metoksümetüületoksü)propanool: Reproduktiivtoksilisus - Hindamine : Loomkatsetes ei näidanud kahjulikku toimet lootele. Sihtorgani suhtes toksilised - ühekordne kokkupuude Hindamine : Aine või segu on klassifitseeritud sihtelundi suhtes mürgisust omavaks, ühekordsel kokkupuutel, kategooria 3, hingamisteid ärritav. Sihtorgani suhtes toksilised - korduv kokkupuude Sihtorganid : Kesknärvisüsteem Hindamine : Aine või segu on klassifitseeritud sihtelundi suhtes mürgisust omavaks, korduval kokkupuutel, kategooria / 22

14 Krooniline mürgisus Märkused : Kroonilise toksilisuse hindamisel ei ole täheldatud ohtlikku toimet. 12. JAGU. Ökoloogiline teave 12.1 Toksilisus Toode: Mürgine toime vetikatele : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (rohevetikas)): 0,21 µg/l Kokkupuuteaeg: 72 h NOEC (Desmodesmus subspicatus (rohevetikas)): 0,005 µg/l Kokkupuuteaeg: 72 h Mürgine toime kaladele : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vikerforell)): 2,57 mg/l Kokkupuuteaeg: 96 h LC50 (Lepomis macrochirus (Sinilõpuseline päikesekala)): 1,93 mg/l Kokkupuuteaeg: 96 h LC50 (Cyprinus carpio (Karpkala)): 3,55 mg/l Kokkupuuteaeg: 96 h Mürgine toime dafniale (hiidkiivrikule) ja muudele vees elavatele selgrootutele : EC50 (Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))): 0,54 mg/l Kokkupuuteaeg: 48 h Mürgine toime vetikatele : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (rohevetikas)): > 0,001 mg/l Kokkupuuteaeg: 72 h NOEC (Desmodesmus subspicatus (rohevetikas)): 0, mg/l Tulemusnäitaja: Kasvu kiirus Kokkupuuteaeg: 72 h Korrutustegur (M Factor) (Vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus) : / 22

15 Mürgine toime kaladele (Krooniline toksilisus) Mürgine toime dafniale (hiidkiivrikule) ja muudele vees elavatele selgrootutele (Krooniline toksilisus) Korrutustegur (M Factor) (Vesikeskkonda kahjustav krooniline mürgisus) : NOEC: 0,32 mg/l Kokkupuuteaeg: 21 p Liigid: Oncorhynchus mykiss (Vikerforell) : NOEC: 1,0 mg/l Kokkupuuteaeg: 21 p Liigid: Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik)) : Mürgine toime kaladele : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vikerforell)): 4,3 mg/l Kokkupuuteaeg: 96 h Mürgine toime dafniale (hiidkiivrikule) ja muudele vees elavatele selgrootutele : EC50 (Daphnia magna Straus (Vesikirp (suur kiivrik))): 10,2 mg/l Kokkupuuteaeg: 48 h EC50 (Americamysis bahia (Lahekrevetid)): 0,51 mg/l Kokkupuuteaeg: 96 h Mürgine toime vetikatele : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (rohevetikas)): 8,9 mg/l Kokkupuuteaeg: 96 h NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (rohevetikas)): 0,13 mg/l Tulemusnäitaja: Kasvu kiirus Kokkupuuteaeg: 96 h Korrutustegur (M Factor) (Vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus) : 1 Mürgine mikroorganismidele : EC50 (aktiivmuda): > 100 mg/l Kokkupuuteaeg: 3 h Mürgine toime kaladele (Krooniline toksilisus) Mürgine toime dafniale (hiidkiivrikule) ja muudele vees elavatele selgrootutele (Krooniline toksilisus) Korrutustegur (M Factor) (Vesikeskkonda kahjustav krooniline mürgisus) : NOEC: 0,068 mg/l Kokkupuuteaeg: 95 p Liigid: Cyprinodon variegatus (Lambapea lepamaim) : NOEC: 0,11 mg/l Kokkupuuteaeg: 28 p Liigid: Americamysis bahia (Lahekrevetid) : 1 15 / 22

16 Ökotoksiline hindamine Vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus : Väga mürgine veeorganismidele Püsivus ja lagunduvus Biodegradatsioon : Tulemus: Biolaguneb. Püsivus vees : Märkused: Toode ei ole püsiv. Biodegradatsioon : Tulemus: Ei biolagune kergesti Bioakumulatsioon Bioakumulatsioon : Märkused: Ei bioakumuleetru. Jaotustegur (n-oktanool/- vesi) : log Pow: 2,9 (25 C) Bioakumulatsioon : Märkused: mullas vähe kuni keskmiselt liikuv. Jaotustegur (n-oktanool/- vesi) : log Pow: 3,72 (25 C) 12.4 Liikuvus pinnases Keskkonnakompartmentide vaheline levik : Märkused: liikumatu Püsivus mullas : Märkused: Toode ei ole püsiv. Keskkonnakompartmentide vaheline levik : Märkused: mullas vähe kuni keskmiselt liikuv. Püsivus mullas : Hajumise aeg: p Hajumise protsent: 50 % (DT50) 16 / 22

17 Märkused: Toode ei ole püsiv Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine Toode: Hindamine : Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks ja väga bioakumuleeruvateks (vpvb) nende sisalduse tasemel 0,1% või rohkem. Hindamine : Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ega toksiline (PBT). Kemikaal ei ole väga püsiv, väga bioakumuleeruv ega väga toksiline (vpvb). Hindamine : Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ega toksiline (PBT). Kemikaal ei ole väga püsiv, väga bioakumuleeruv ega väga toksiline (vpvb) Muud kahjulikud mõjud Andmed ei ole kättesaadavad 13. JAGU. Jäätmekäitlus 13.1 Jäätmetöötlusmeetodid Toode : Vältida kemikaali või kasutatud pakendite sattumist veekogudesse, veeteedesse või kraavidesse. Mitte valada ülejääke kanalisatsiooni. Võimalusel töödelda jäätmed ümber, mitte kõrvaldada ega põletada. Kui ümbertöötlemine ei ole võimalik, kõrvaldada vastavalt kohalikele nõuetele. Saastunud pakend : Tühjendada pakend. Loputada pakend kolm korda. Toimetada tühjad pakendid jäätmekäitlusettevõttele ümbertöötlemiseks või kõrvaldamiseks. Tühje pakendeid korduvalt mitte kasutada. Jäätme kood : , ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid 17 / 22

18 14. JAGU. Veonõuded 14.1 ÜRO number ADN : UN 3082 ADR : UN 3082 RID : UN 3082 IMDG : UN 3082 IATA : UN ÜRO veose tunnusnimetus ADN : KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDEL, N.O.S. (FENPROPIDIIN JA PROPIKONASOOL) ADR : KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDEL, N.O.S. (FENPROPIDIIN & PROPIKONASOOL) RID : KESKKONNAOHTLIK AINE, VEDEL, N.O.S. (FENPROPIDIIN & PROPIKONASOOL) IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (FENPROPIDIN & PROPICONAZOLE) IATA : Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (FENPROPIDIN & PROPICONAZOLE) 14.3 Transpordi ohuklass(id) ADN : 9 ADR : 9 RID : 9 IMDG : 9 IATA : Pakendirühm ADN Pakendirühm : III Klassifitseerimise kood : M6 Ohu tunnusnumber : 90 Märgistus : 9 ADR Pakendirühm : III Klassifitseerimise kood : M6 Ohu tunnusnumber : 90 Märgistus : 9 Tunnelikeelu kood : (-) RID 18 / 22

19 Pakendirühm : III Klassifitseerimise kood : M6 Ohu tunnusnumber : 90 Märgistus : 9 IMDG Pakendirühm : III Märgistus : 9 EmS Kood : F-A, S-F IATA (kaubavedu) Pakendamise juhised : 964 (õhutranspordi kaubavedu) Pakendamise juhend LQ) : Y964 Pakendirühm : III Märgistus : Muu IATA (reisija) Pakendamise juhised : 964 (õhutranspordi reisijate vedu) Pakendamise juhend LQ) : Y964 Pakendirühm : III Märgistus : Muu 14.5 Keskkonnaohud ADN Keskkonnaohtlik : jah ADR Keskkonnaohtlik : jah RID Keskkonnaohtlik : jah IMDG Meresaasteained : jah IATA (reisija) Keskkonnaohtlik : jah IATA (kaubavedu) Keskkonnaohtlik : jah 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele Siin antud transpordi klassifikatsioon(id) on ainult informatiivsed ja põhinevad pakkimata materjalide omadustel, nagu on kirjeldatud antud ohutuskaardis. Transpordiklassifikatsioon(id) võivad olenevalt transpordi liigist, pakendi suurusest ja kohalikest õigusaktidest tulenevalt varieeruda Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga Ei kohaldata tarnitavale tootele. 19 / 22

20 15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta : Ei kohaldata REACH - Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike kandidaatainete loetelu (Artikkel 59). REACH - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu (XIV Lisa) Määrus (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta Määrus (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta REACH - Teatud ohtlike ainete, valmististe ja toodete tootmise, turuleviimise ja kasutamise piirangud (XVII Lisa) : Ei kohaldata : Ei kohaldata : Ei kohaldata : Ei kohaldata : Tuleb arvestada järgmiste kannete piirangu tingimustega: (3) Seveso III: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/18/EL ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise ning nõukogu direktiivi 96/82/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta. Kogus 1 Kogus 2 E1 KESKKONNAOHT 100 t 200 t Teised õigusaktid: Arvestada direktiivi 98/24/EÜ alusel sätestatud ohtlike kemikaalidega kokkupuutuvate töötajate töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid. Arvestada direktiivi 92/85/EMÜ alusel sätestatud rasedate ja rinnaga toitvate naiste töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid või rangeimaid riiklikke määrusi, kus see on kohaldatav. Arvestada direktiivi 94/33/EÜ alusel sätestatud noorte töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid või rangeimaid riiklikke määrusi, kus see on kohaldatav Kemikaaliohutuse hindamine Kemikaali ohutuse määramine ei ole selle kemikaali korral nõutav juhul, kui seda kasutatakse vastavalt erinõuetele. 20 / 22

21 16. JAGU. Muu teave H-lausete täistekst H302 : Allaneelamisel kahjulik. H317 : Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. H318 : Põhjustab raskeid silmakahjustusi. H332 : Sissehingamisel kahjulik. H335 : Võib põhjustada hingamisteede ärritust. H361d : Arvatavasti kahjustab loodet. H373 : Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. H400 : Väga mürgine veeorganismidele. H410 : Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Teiste lühendite täistekst Acute Tox. : Akuutne toksilisus Aquatic Acute : Vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus Aquatic Chronic : Vesikeskkonda kahjustav krooniline mürgisus Eye Dam. : Raske silmakahjustus Repr. : Reproduktiivtoksilisus Skin Sens. : Naha sensibiliseerimine STOT RE : Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude STOT SE : Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude 2000/39/EC : Komisjoni direktiiv 2000/39/EÜ millega kehtestatakse esimene loetelu ohtlike ainete soovituslike piirnormide kohta töökeskkonnas EE OEL : Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid 2000/39/EC / TWA : Piirnormi - 8 tundi EE OEL / Piirnorm : keemilise aine keskmine sisaldus sissehingatavas õhus tööpäeva või töönädala jooksul ADN - Ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe; ADR - Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe; AICS - Austraalia keemiliste ainete nimekiri; ASTM - USA Materjalide Katsetamise Ühing; bw - Kehamass; CLP - Ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus; määrus (EÜ) nr 1272/2008; CMR - Kantserogeenne, mutageenne või reproduktiivtoksiline aine; DIN - Saksa Standardimise Instituudi standard; DSL - Riigisiseste ainete loetelu (Kanada); ECHA - Euroopa Kemikaaliamet; EC-Number - Euroopa Ühenduse number; ECx - Kontsentratsioon, mis põhjustab x% muutuse; ELx - Laadimisnorm, mis põhjustab x% muutuse; EmS - Hädaolukorra tegevuskava; ENCS - Olemasolevad ja uued keemilised ained (Jaapan); ErCx - Kontsentratsioon, mis põhjustab kasvukiiruses x% muutuse; GHS - Globaalne harmoneeritud süsteem; GLP - Hea laboritava; IARC - Rahvusvaheline Vähiuuringute Amet; IATA - Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon; IBC - Rahvusvaheline koodeks ohtlikke kemikaale mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete kohta; IC50 - Keskmine inhibeeriv kontsentratsioon; ICAO - Rahvusvaheline tsiviillennundusorganisatsioon; IECSC - Hiinas olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; IMDG - Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri; IMO - Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; ISHL - Tööstustöötajate töötervishoiu ja tööohutuse seadus (Jaapan); ISO - Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon; KECI - Korea olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; LC50 - Surmav kontsentratsioon pooltele isenditele testpopulatsioonist; LD50 - Surmav annus pooltele isenditele testpopulatsioonist (Mediaanne letaaldoos); MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon laevade 21 / 22

22 põhjustatud merereostuse vältimise kohta; n.o.s. - Mujal täpsustamata; NO(A)EC - Täheldatavat (kõrval)toimet mitteavaldav kontsentratsioon; NO(A)EL - Täheldatavat (kõrval)toimet mitteavaldav tase; NOELR - Täheldatavat toimet mitteavaldav laadimisnorm; NZIoC - Uus-Meremaa kemikaalide nimekiri; OECD - Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; OPPTS - Kemikaaliohutuse ja reostuse vältimise amet; PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja mürgine aine; PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete nimekiri; (Q)SAR - Struktuuri-aktiivsuse kvalitatiivne seos; REACH - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist; RID - Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad; SADT - Isekiireneva lagunemise temperatuur; SDS - Ohutuskaart; SVHC - väga ohtlik aine; TCSI - Taiwani keemiliste ainete nimekiri; TRGS - Tehnilised reeglid ohtlike ainete käsitsemisel; TSCA - Mürgiste ainete kontrolli seadus (USA); UN - Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO); vpvb - Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine Lisateave Segu klassifikatsioon: Klassifitseerimise protseduur: Acute Tox. 4 H302 Toote andmetel või hinnangul põhinev Acute Tox. 4 H332 Toote andmetel või hinnangul põhinev Eye Dam. 1 H318 Toote andmetel või hinnangul põhinev Skin Sens. 1 H317 Toote andmetel või hinnangul põhinev Repr. 2 H361d Arvutusmeetod STOT SE 3 H335 Arvutusmeetod STOT RE 2 H373 Arvutusmeetod Aquatic Acute 1 H400 Toote andmetel või hinnangul põhinev Aquatic Chronic 1 H410 Toote andmetel või hinnangul põhinev Käesolevas ohutuskaardis esitatud ohutusnõuded vastavad parimale informatsioonile ja kogemustele, mis antud valdkonnas on olemas. Antud teave on mõeldud toote ohutuks kasutamiseks, käitlemiseks, töötlemiseks, hoiustamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja likvideerimisega. Tegemist ei ole garantii ega kvaliteedispetsifikatsiooniga. Antud teave on seotud üksnes konkreetse märgitud aine/seguga ning seda ei tohi kohaldada, kui ainet/segu kasutatakse koos mistahes muude ainete/segudega või mistahes muus protsessis, mida ei ole käesolevas tekstis käsitletud. EE / ET 22 / 22

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima Variant 1.1 Paranduse kuupäev: 11.07.2016 Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viimase väljastamise kuupäev: 24.04.2014 Esimese väljastamise kuupäev: 24.04.2014 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood T7884,T7884.930,T9032.930 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Syngenta

Syngenta 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A9219B 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote nimi SOLiD EZBead EnricherBuferKit-ReleaseBufer Äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A12725A 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662 Esimese väljastamise kuupäev: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Toote kood : 000000000001889834 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Safety Data Sheets

Safety Data Sheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine või valmistise identifitseerimine 1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS 1.1.2 Toote kood NL-42010 A 1.2 Aine/valmistise

Rohkem

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Läbivaatamise number 1 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Tootenimi : Tootekood : FF-009 - tebukonasool 250 g/l, emulsioon, õli vees -

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus REACH registreerimisnumber 5X LIGASE BUFFER Sellele

Rohkem

Sicherheitsdatenblatt (et-EE)

Sicherheitsdatenblatt (et-EE) Lk: 1 -st 8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote Läbivaatamise number 18 1. JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote nimi Cat No. : 14-4129-01 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

flore-sdb-est

flore-sdb-est läbivaatamine 5 Läbivaatamise kuupäev 24.03.2015 Prindi kuupäev 24.03.2015 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis --- Nimi: aine identifitseerimine Florin S Plus

Rohkem

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver Väljaandmiskuupäev: 2017-03-16 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Nimetus Tootekood : : Tebuconazole 25% EW : SHA 2500

Rohkem

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE 1/9 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutamine: 1.3. Andmed

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti 6 OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine Spülan KS Klarspüler sauer 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10777019 Toote nimetus RNaseOUT RecombinantRibonucleaseInhibitor

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev LÕIK 1 Aine/segu ja äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kaubamärk: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Soovitatud kasutusala:

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS Eelmine kuupäev: 07.02.2011 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Euro klaasipesuvedelik

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote nimi : 1.2 Kindlaksmääratud : Lubrikandid ja lisandid kasutusalad Mittesoovitatavad : Ei ole teada. kasutusalad 1.3 Tootja : Dow Corning Europe

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Klaasipesuvedelik 21 Tootekood Reachregistreerimisnumber

Rohkem

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus Toote number 11480 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 63110 OPN-Zink-Spray zinkgrey 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning ebasoovitavad kasutusalad METALLPINDADE

Rohkem

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda Väljaandmiskuupäev: 02.04.2019 Läbivaatamise kuupäev: 02.04.2019 Asendab kaardi: 28.07.2016 Versioon: 4.1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10131027 Toote nimetus GENETICIN Kemikaali nimetus REACH

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15400054 Toote nimetus, 0.5% (10x) with EDTA 4Na, liquid

Rohkem

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 26.11.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number Registreerimisnumber (REACH) Roti -Load

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA PRIMER 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ PINNAD Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Kaubanimi PINNAD 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15140122 Toote nimetus PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL Kemikaali

Rohkem

Ohutuskaart: Ecosurf TM SA-9

Ohutuskaart: Ecosurf TM  SA-9 Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 21.09.2016 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number 0982 Registreerimisnumber (REACH) 1.3

Rohkem

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 4308228 Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptase Kemikaali nimetus REACH registreerimisnumber Sellele

Rohkem

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1)

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused:

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 23.02.2018 Nr.: 83016 Lehekülg 1 / 9-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7)

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Kloori sisaldav

Rohkem

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES Lehekülg: 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Toote tähis Toote nimetus Toimeaine: Formulatsiooni tüüp Lentagran 45 WP Püridaat WP (märguv pulber) 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 02.03.2018 Nr.: 83025 Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V

QUICK 5% EC Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: V Väljaandmiskuupäev: 2017-03-24 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus : Nimetus : Kvisalofop-p-etüül 5% EC Tootekood : SHA

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333003 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 07.08.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Magnesium sulphate heptahydrate Artikli number 8283

Rohkem

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote OHUTUSKAART 1. 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote kirjeldus Polümetüülmetakrülaadi ja adipiinhappe segu.

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE MATERJALI OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimetus: Toote kood: 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968 Toote kirjeldus: SMPpolümeere

Rohkem

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washing Medium Toote kood 9983 Soovitatud kasutamine Laborikemikaalid.

Rohkem

OHUTUSKAART

OHUTUSKAART BESUR OÜ OHUTUSKAART REMMI 50 1/7 OHUTUSKAART BESUR OÜ Väljaandmise kuupäev: Versiooni number: 4 Eelmine: 03.05.2012 Vastavalt (EÜ) määrusele nr 1907/2006 (REACH) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 11/1/2017 Eelmise väljaande 7/19/2016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 358P0626 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 7 OSA 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood 522 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333013 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 10.07.2019 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Toote number Registreerimisnumber (REACH) Ksüleentsüanoolsinist

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Läbivaatamise number 2 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2]

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2] Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine ulber 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOLV 9502 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: hygienicperfect Aine nr: SUB Variant: 8 / EU väljaandmise kuup

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: hygienicperfect Aine nr: SUB Variant: 8 / EU väljaandmise kuup 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis hygienicperfect 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/valmistise

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti Väljaandmis/ 31052017 Eelmise väljaande 30012015 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote nimetus Toote kirjeldus KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU.

Rohkem

1

1 OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Tootenimi C30B5 Bituumenemulsioon 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

14191

14191 Leht 1/6 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 14191 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

E200MLB 2HF-D, Ecoflex 200M 2HF-D Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: 23.0

E200MLB 2HF-D, Ecoflex 200M 2HF-D Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: 23.0 Väljaandmiskuupäev: 23.01.2018 Läbivaatamise kuupäev: 23.01.2018 Versioon: 1.00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Tootekood Tooteliik :

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc Leht/Lehti: 1/5 1. KEMIKAALI JA KEMIKAALI TURUSTAMISE EEST VASTUTAVA ISIKU IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Kemikaali kaubanduslik nimetus: GN 13, GNE 13, GRI 13, GEK 13, GEKE 13, GP 13, GKP 13, GTS 9 1.2. Kemikaali

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT

Microsoft Word - Ohutuskaart ALKADENT 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Andmed ohutuskaardi tarnija kohta: Hädaabitelefoni number : Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 13.04.2018 Materjali number: 1720 Lehekülg 1 / 7-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Muud kaubanduslikud nimetused 1720 2000 Isofix 2 x 1 l

Rohkem

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS Lehekülg 1 of 7 LÕIK 1 OHUTUSKAART TOOTE JA ETTEVÕTJA TUNNISTUS TOODE : Toote kirjeldus: Oksüd inhibeerib looduslikku (nafta) aluse ühendit ühtlaselt suspendeeritud tsinkosakestega. Mõeldud kasutamiseks:

Rohkem

SDB Artikel

SDB Artikel Artikli nr. 0143 Avaldamiskuupäe 01.07.15 Versioon 5 ( 01.07.15 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JA Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/2015 - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOTAR 200 HARDENER 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

Microsoft Word - SDS_Lancelot_EST.docx

Microsoft Word - SDS_Lancelot_EST.docx OHUTUSKAART DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 2015/830 Viimase väljastamise kuupäev: 07.06.2017 Trükkimise kuupäev: DOW AGROSCIENCES DANMARK A/S julgustab teid ja loodab,

Rohkem

Document

Document Lehekülg 1 / 16 1.1 Tootetähis Ohutuskaart määruse (EÜ) nr 1907/2006, lisa II järgi 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Profi_Mais_ GB

Profi_Mais_ GB Lehekülg 1/9 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/segu kasutusala.

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Mahtkaup 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Puhastusvahendid -

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/segu

Rohkem

Kipskartongplaat-tuup-NIDA-DEFH1IR-SDS-Siniat

Kipskartongplaat-tuup-NIDA-DEFH1IR-SDS-Siniat 1 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 1/20 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kipskartongplaat NIDA kova Vastavalt korralduse (WE) nr 1907/2006 (REACH) paragrahvile 3.3

Rohkem

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI

Ohutuskaart Kooskõlas direktiiviga 1907/2006/EÜ (REACH) ja 453/2010/EÜ AT - Elektro sprei 2500, JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTI 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Puhastusvahend

Rohkem

SDB_ _Betofix RM_EE_2

SDB_ _Betofix RM_EE_2 Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 1092, 1098 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1 Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/8 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: JAGU: Aine

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/8 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: JAGU: Aine Leht 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1 Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: antiseptik.

Rohkem

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31,

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, II lisa parandatuna. 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimi: L5300b LITHOSTAR ULTRA

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmis/ 4/16/2019 Eelmise väljaande 3/29/2017 Läbivaatamise KEMIKAALI OHUTUSKAART

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOFLOOR 600F 1. JAGU: Ai

Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/ Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOFLOOR 600F 1. JAGU: Ai Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 830/2015 Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOFLOOR 600F 1. JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1

Rohkem

Ohutuskaart

Ohutuskaart Kuupäev: 14.8.2013 Eelmine kuupäev: 19.7.2010 1/9 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Kemikaali identifitseerimine 1.1.1 Toote nimetus TEMAFLOOR 25 CLEAR 1.1.2 Toote kood 005 5750

Rohkem

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: bellavit Aine nr: SUB väljaandmise kuupäev: Variant:

Ohutuskaart vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 Toote Kaubanduslik Nimetus: bellavit Aine nr: SUB väljaandmise kuupäev: Variant: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis bellavit 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/valmistise kasutamine

Rohkem

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr.

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr. KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet 30659799 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Lead Battery, wet Toote nr. 30659799 Toote kasutamine Väljaandmis 2012-01-09. 2.

Rohkem

sdstratasys017_-_SR20_Support_(EE)

sdstratasys017_-_SR20_Support_(EE) Leht 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

COMBIFIX

COMBIFIX Toote ohutuskaart Lehekülg 1(6) 1. Andmed aine/toote ja selle tootja kohta Andmed toote kohta Toote nimi: REDUFIX-RP Kasutusala: Niisutusvee lisaaine Andmed tootja/tarnija kohta: Hostmann-Steiner GmbH

Rohkem

Versiooni nr 1 Koostamise kuupäev 26/01/2015 Trükkimise kuupäev 29/01/2019 Leht 1 /10 ET OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENT

Versiooni nr 1 Koostamise kuupäev 26/01/2015 Trükkimise kuupäev 29/01/2019 Leht 1 /10 ET OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENT Leht 1 /10 OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/TEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote identifitseerimine: Toote kood: PR 152 Toote nimi: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem