Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006 Toote nimi Nutrinova Potassium Sorbate NXT Granules EUEE/ET MSDS number Paranduse 24.ma

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006 Toote nimi Nutrinova Potassium Sorbate NXT Granules EUEE/ET MSDS number Paranduse 24.ma"

Väljavõte

1 MSDS number Paranduse 24.mai JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis REACH registreerimisnumber Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kindlaksmääratud kasutusalad Kosmeetikatooted, Isikukaitse, Tööstuslik kasutamine Mittesoovitatavad kasutusalad Ei ole teada 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta Celanese Production Germany GmbH & Co. KG Am Unisys-Park Sulzbach (Taunus) Germany Celanese Sales Germany GmbH Am Unisys-Park Sulzbach (Taunus) Germany Ohutuskaardi (SDS) kontaktandmed (vastutava isiku e-posti aadress) 1.4. Hädaabitelefoni number CHEMTREC: (Kogu kõnede vastuvõtt) 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE 2.1. Aine või segu klassifitseerimine Klassifitseerimine vastavalt määrusele 1272/2008/EC (CLP) Klassifitseerimise alused See aine on klassifitseeritud direktiivi 1272/2008/EC ja selle lisade alusel (CLP Regulation, GHS). Klassifikatsioon Ohu olemus Kategooria Stõsised silmakahjustused/ silma ärritused Kategooria Märgistuselemendid 1 (68)

2 Sümbol (sümbolid) Märksõna Ohulaused Ettevaatust H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust Hoiatuslaused P264 - Hoolikalt pesta nägu, käed ja saastunud nahk P280 - Kanda kaitsekindaid/ kaitserõivastust/ kaitseprille/ kaitsemaski P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord P337 + P313 - Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole 2.3 Muud ohud Aine ei vasta PBT / vpvb kriteeriumidele vastavalt REACH-i lisale XIII. 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA 3.1. Ained Üksikasjad on esitatud allolevates tabelites 3.2. Segud Komponendid, osad CAS-No EC-No. Identifitseerimisnu Protsent % mber Potassium (E,E)-hexa-2,4- dienoate none 100 Määrus (EL) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist, VI Lisa, Tabel 3.1 Komponendid, osad 1272/2008/EC (CLP) Ohuteade Potassium (E,E)-hexa-2,4- Tõsine silmade kahjustus / silmade ärritus - Kategooria 2 H319 dienoate Märkused H-teate täisteksti jaoks vastavalt sellele osale, vt osa 16 2 (68)

3 4. JAGU:ESMAABIMEETMED 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus Sissehingamine Nahk Silmad Seedimine Sümtomite kestmise korral viia viivitamatult arsti järelevalve alla. Kiiresti pesta rohke veega. Kui ärritus süveneb või kestab, viia arsti järelevalve alla. Loputada kiiresti rohke veega, kaasaarvatud silmalau aluseid, vähemalt 15 minuti jooksul. Olla meditsiinipersonali valve all. MITTE esile kutsuda oksendamist.. Kiiresti kutsuda arst Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju Peamised sümptomid Ei ole teada 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta Sümptomaatiline ravi 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED 5.1. Tulekustutusvahendid Sobivad kustutusvahendid Süsinikdioksiid (CO2), Pihustatud vesi, Vaht, Kuiv kemikaal 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud Mittetäielikul põlemisel võivad ohtlikud gaasid sisaldada Süsinikoksiid Süsinikdioksiid (CO2) Orgaaniliste ainete põlemisel tekkivaid gaase määratletakse põhimõtteliselt gaasidena, mis on mürgised sissehingamisel 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele Tuletõrjujate spetsiaalne kaitsevarustus Kasutada individuaalset hingamisaparaati ja kaitsejalanõusid. 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA 6.1. Isikukaitse, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras Vältida sattumist nahale ja silma. Hoida eemale kuumusest ja süttimisallikatest. Kindlustada piisav ventilatsioon Keskkonnakaitse Vältida võimalikke lekkeid ja välja voolamist. Ärge valage kanalisatsioonitorudesse/pinnasele vette/põhjavette Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid Kasutada mehaanilisi käitlemisvahendeid. Utiliseerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele Viited muudele jagudele Konsulteerige väljaõppinud personaliga. Pidage silmas käesoleva kemikaali ohutuskaardi 8. punkti lõiku "Isikukaitse". 3 (68)

4 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud Hügieeni Vältida sattumist nahale ja silma Kasutamisel mitte süüa, juua ja suitsetada Käsi pesta töövaheaja alguses ja tööpäeva lõpus Soovitused ohutuks käitlemiseks Käsitleda vastavalt tööhügieeni ja -ohutuse heale praktikale. Vältida aine sattumist nahale, silma, riietele. Mittesobivad tooted Hoida eemal:, Oksüdeerivad ühendid Nõuanded kaitseks põlemise ja plahvatuse eest Kasutada meetmeid elektrostaatilise välja tekkimise vastu. Hoiduda eemale süttimisallikatest. Mitte suitsetada. Vähendada aine või segu vabastamist keskkonda Vaadake punkti 8: Keskkonnariskide ohjeldamine Temperatuuriklass T Ohutu ladustamise, sealhulgas sobimatud ladustamis Materjali hoidmine Säilitada kuivas, külmas kohas. Hoida valguse eest. Mittesobivad tooted Hoida eemal:, Oksüdeerivad ühendid Tehnilised / Säilitamis Säilitada hästi suletult kuivas, külmas ja hästiventileeritavas kohas. Saksa säilitusklass 11: Põlevad tahked ained 7.3. Erikasutus Ei ole teada 8. JAGU: MÕJU KONTROLL / ISIKUTE KAITSE 8.1. Kontrolliparameetrid EC Piirnorm Piirnorme ei ole sätestatud Riigis kehtivad töökeskkonna piirnormid Piirnorme ei ole sätestatud 4 (68)

5 MSDS number Paranduse 24.mai.2018 DNELs Äge - süsteemne mõju Tööline (suukaudne): Tööline (nahk): Tööline (sisehingamine): Üldine rahvastik (suukaudne): Üldine rahvastik (nahk): Üldine rahvastik (sissehingamine): Äge - lokaalne mõju Tööline (suukaudne): Tööline (nahk): Tööline (sisehingamine): Üldine rahvastik (suukaudne): Üldine rahvastik (sissehingamine): Pikaajaline - süsteemsed mõjud Tööline (suukaudne): Tööline (nahakaudne): Tööline (sissehingamine): Üldine elanikkond (suukaudne): Üldine elanikkond (nahakaudne): Üldine elanikkond (sissehingamine): Pikaajaline - lokaalsed mõjud Tööline (suukaudne): Tööline (nahakaudne): Tööline (sissehingamine): Üldine elanikkond (suukaudne): Üldine elanikkond (nahakaudne): Üldine elanikkond (sissehingamine): ei ole nõutud ei ole nõutud ei ole nõutud ei ole nõutud ei ole nõutud ei ole nõutud ei ole nõutud ei ole nõutud ei ole nõutud ei ole nõutud ei ole nõutud ei ole nõutud 40 mg/kg bw/d 17,63 mg/m³ 2 mg/kg bw/d 20 mg/kg bw/d 52,17 mg/m³ ei ole nõutud 0,17 mg/cm² 26,08 mg/m³ ei ole nõutud ei ole nõutud ei ole nõutud PNECs Keskkond (vesi): Keskkond (õhk): Keskkond (pinnas): Keskkond (setted): Keskkond (STP): 0,48 mg/l ei ole nõutud 1,67 mg/kg soil dw 0,173 mg/kg sediment dw 10 mg/l 8.2. Kokkupuute ohjamine Tehnilised vahendid Üld- või jagatav ventilatsioon on tihti ebapiisav töötaja kaitsmiseks. Tavaliselt on eelistatav kohtventilatsioon.. Mehaanilises ventilatsioonisüsteemis peaks olema kasutusel plahvatusekindel varustus (nt ventilaatorid, lülitid ning maandatud viigud).. Isikukaitsevahendid 5 (68)

6 Üldine nõuanne Hügieeni Hingamisteede kaitsmine Silmade kaitse Naha kaitsmine Käe kaitse Vältida nahale ja silma sattumist. Mitte sissehingata tolmu. Vältida sattumist nahale ja silma Kasutamisel mitte süüa, juua ja suitsetada Käsi pesta töövaheaja alguses ja tööpäeva lõpus respiraator koos P2 filtriga. Varustus peaks vastama standarditele EN 136 või EN 140 ja EN 143. liibuvad kaitseprillid Näokaitse kaitseriietus Kemikaalide suhtes vastupidavad kindad Sobiv matejal nitriilkummi Tüüp Tricotril (Company KCL) või kasutada võrreldavaid tooteid, võimalusel kokkuleppel kinnaste tootjaga Hindamine vastavalt EN 374: aste 6 Materjali paksus ligikaudu 1.5 mm Ajavahe 480 min Sobiv matejal butüülkummi Tüüp Butoject (Company KCL) või kasutada võrreldavaid tooteid, võimalusel kokkuleppel kinnaste tootjaga Hindamine vastavalt EN 374: aste 6 Materjali paksus ligikaudu 0.3 mm Ajavahe 480 min Keskkonna kokkupuute kontroll: Mitte valada kanalisatsiooni/pinnavette/põhjavette Keskkonnaalased ettevaatusabinõud Ei tohi sattuda keskkonda 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta Välimus Olek tahke Värv, värvus valge Lõhn lõhnatu Leekpunkt Isesüttimistemperatuur 178 C Meetod A.16 (DI 92/69/EEC) Sulamispunkt/piirkond 250 C Meetod OECD 102 Keemispunkt/piirkond mitte kasutatav Method OECD 103 Tihedus C Meetod OECD 109 ph g/l Auru rõhk 1.0 x C 6 (68)

7 MSDS number Paranduse 24.mai x C Meetod OECD 104 Vees lahustuv ph 4.0 Meetod OECD 105 Lahustuvus teistes C, Metanool, p-xylene lahustites Meetod OECD 105 Jaotuskoefitsent (noktanool/vesi) 20 C (ph: 6.5) Meetod OECD 117 Plahvatusohtlikkus Oksüdeerivad omadused ei ole kohaldatav tulenevalt struktuurist ei ole kohaldatav tulenevalt struktuurist Pindpinevus C Kontsentratsioon 1000 mg/l Meetod OECD 115 Dissotsiatsioonikonstant pka: 4.69 ± 20 C Meetod OECD 112 Granulomeetriline koostis L10: 5 µm L90: µm Meetod OECD 110 Märkused Toodet ei ole testitud ohutuskaardil loetlemata omaduste suhtes JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME Reaktsioonivõime Normikohastel tingimustel käitlemise, kasutamise ja transpordi korral stabiilne Keemiline stabiilsus Termiline lagunemine võib toimuda temperatuuril üle 210 C Ohtlike reaktsioonide võimalikkus Ohte ei ole eraldi märgitud Tingimused, mida tuleb vältida Vältida tolmu teket Kokkusobimatud materjalid Hoida eemal:, Oksüdeerivad ühendid Ohtlikud lagusaadused Ei ole teada ohtlikke laguprodukte 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA Teave toksikoloogiliste mõjude kohta 7 (68)

8 MSDS number Paranduse 24.mai.2018 Potassium (E,E)-hexa-2,4-dienoate Äge toksilisus seedetrakti kaudu LD50: > mg/kg, rott (Teavitatud aine: sorbiinhape) Liigid rott Äge toksilisus naha kaudu LD50: > 2000 mg/kg, rott (Teavitatud aine: sorbiinhape) Liigid rott Meetod OECD 402 Ägedat mürgistust põhjustav toime LC50: > 5.15 mg/l, rott, 4h sissehingamisel Liigid rott Meetod OECD 403 Nahka söövitav/ärritav Not irritating Liigid küülik Meetod OECD 404 Stõsised silmakahjustused/ silma ärritused Ärritav Liigid küüliku silm Meetod OECD 405 Naha sensibiliseerimine mitte-sensibiliseeriv (Teavitatud aine: sorbiinhape) Liigid merisiga Meetod Similar to: EEC 96/54, B.6 in vitro mutageensus Ames Test: negative - with and without metabolic activation - Method: Similar to EC B.13/B.14 Chromosome aberration test: weak positive - without metabolic activation - Method: similar to EC B.10 (2000/32/EEC) in vivo mutageensus Imetajate erütrotsüütide mikronukleiidide test hiirtel: negatiivne - Meetod: OECD 474 (Teavitatud aine: sorbiinhape) kantserogeenne toime Ei sisalda kantserogeenseid aineid. Toime teed Oraalne Liigid hiired Toime teed suukaudne sundmanustamine Liigid rott Meetod OECD 416 NOAEL (P-generation): 3000 mg/kg/day; NOAEL (reproductive): 3000 mg/kg/day; NOAEL (offspring): 1000 mg/kg/day Uuringu tüüp Kahe põlvkonna uuring Arenguefektid Puuduvad mõjud loote arengule või sigimisele Toime teed suukaudne manustamine Liigid rott Meetod EC method B.31 (88/302/EEC) NOAEL (parental): 340 mg/kg/day; NOAEL (embryonic/teratogenic effects): 340 mg/kg/day Uuringu tüüp Teratogeensuse uuring 8 (68)

9 MSDS number Paranduse 24.mai.2018 Korduv toime Toime teed Liigid Uuringu tüüp Ravi saanute ja kontrollrühma vahel puudusid selged erinevused, kui suure annuse korral täheldati meeste ja/või naiste vahel statistiliselt olulist erinevust (Võrdlusaine: sorbhape) suukaudne sundmanustamine rott NOAEL: 750 mg/kg bw/day 2 years 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE Potassium (E,E)-hexa-2,4-dienoate Äge mürgisus kaladel LC50: > 1000 mg/l (96h) Liigid Oncorhynchus mykiss (Vikerforell) Meetod OECD 203 Acute daphnia toxicity EC50: 982 mg/l (48h) Liigid Daphnia magna Meetod OECD 202 Toksiline bakteritele EC50 (3h): > 100 mg/l (Teavitatud aine: sorbiinhape) Liigid aktiivmudas Meetod OECD 209 Biolagunduvus Täielikult biodegradeeruv (Teavitatud aine: sorbiinhape) Meetod OECD 301 D Teised potentsiaalsed ohud Aine ei vasta PBT / vpvb kriteeriumidele vastavalt REACH-i lisale XIII 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS Jäätmetöötlusmeetodid Informatsioon toote kohta Arvestades jäätmeid käsitlevaid seadusi ja määrusi viia jäätmehoidlasse. Jäätmete vedamis- või kõrvaldamisviis sõltub toote koostisest jäätmete kõrvaldamise hetkeks ja kohalikest määrustest jäätmete kõrvaldamise võimalustest.. Puhastamata tühjad pakendid Saastunud pakendid (nõud transportimiseks) tuleb võimalikult hästi tühjendada, neid võib pärast vastavat puhastamist jälle kasutada JAGU: VEONÕUDED ADR/RID ADN ei ole reguleeritud ei ole reguleeritud ICAO/IATA Ei ole ohtlik kaup 9 (68)

10 14. JAGU: VEONÕUDED IMDG ei ole reguleeritud 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid Direktiiv 1996/82/EÜ Lisa I, osa 1 Nr 29 Nr 9i Veele ohtlikkuse klass (WGK) WGK klass 1 WGK reg-nr 5071 WGK allikas Klassifikatsioon vastavalt VwVwS, Lisa 3 Rahvusvaheline inventuur Australia (AICS) Canada (DSL) China (IECSC) Europe (EINECS) Japan (ENCS) Japan (ISHL) Korea (KECI) New Zealand (NZIoC) Philippines (PICCS) United States (TSCA) 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine Kemikaalohutuse hinnang on kättesaadav Autoriseering - Reach määrus, jaotis VII See aine ei allu autoriseerimise nõuetele Piirangud - Reach määrus, jaotis VIII See aine ei allu piirangunõuetele 16. JAGU: MUU TEAVE Muu informatsioon: Jälgige riiklikku ja kohaliku seadusandlust Muudatused eelneva versiooniga võrreldes on märgitud *** Koolitusalased nõuanded Veenduge, et töötajad on teadlikud ohtudest/riskidest, nagu on täpsustatud selle kemikaali ohutuskaardil.. Hingamisaparaadi kandmisel tuleb kaaluda sobiva väljaõppe vajalikkust.. 10 (68)

11 Ohutuskaarti andmete allikad Antud ohutuslehel olev info põhineb Celanese omandatud ning avalikel andmetel, mis on tunnustatud kehtivaiks või aktsepteeritavateks.. ANSI or 1907/2006 poolt nõutavate andmete puudumine näitab, et toodud nõudmistele vastavad andmed puuduvad.. Lisainformatsioon Antud teave põhineb meile hetkel teada olevatel andmetel. See on toodud meie toodete kirjelduseks, lähtudes ohutusnõuetest ega ole kehtiv garantiina ega kvaliteedi ja/või tingimuste avaldusena.. Celanese koduleheküljelt ( leiate täiendavat informatsiooni, materjalide ohutusandmeid ning tehnilist informatsiooni.. Lühend ja akronüüm ADR = Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe) CAS = Chemical Abstracts Service (Ameerika keemiaühingu allüksus) CLP = Klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine DNEL = Tuletatud mittetoimiv tase EINECS = Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu GHS = Kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise ülemaailmselt kooskõlastatud süsteem IATA = Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsioon ICAO = Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon IMDG = Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri LC50 = Surmav kontsentratsioon LD50 = Surmav annus LOAEC = Vähest täheldatavat kahjulikku toimet avaldav kontsentratsioon LOAEL = Vähest täheldatavat kahjulikku toimet avaldav annus LOEL = Vähest täheldatavat toimet avaldav annus NOAEC = Täheldatavat kahjulikku toimet mitteavaldav kontsentratsioon NOAEL = Kahjulikku toimet mitteavaldav annus NOEC = Täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon NOEL = Täheldatavat toimet mitteavaldav annus PBT = Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline PNEC = Arvutuslik mittetoimiv sisaldus RCR = Riskihindamise koefitsient RID = R?glement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Ohtlike veoste rahvusvahelise raudteeveo eeskiri) STOT RE = Sihtelundi mürgistus korduval kokkupuutel STOT SE = Sihtelundi mürgistus ühekordsel kokkupuutel STP = Reoveepuhasti vpvb = väga püsiv ja väga bioakumuleeruv 11 (68)

12 Lisa: Kokkupuutestsenaarium(id) Potassium Sorbate on vabastatud registreerimiskohustusest, kui seda kasutatakse toidus, ravimites, taimekaitsevahendites, sest seda reguleeritakse muude spetsiifiliste õigusaktidega. Aine on registreeritud kõigi asjakohaste kasutusalade jaoks. Vaata 8. jagu: tuletatud mittetoimivad tasemed (DNEL) ja arvutuslikud mittetoimivad sisaldused (PNEC) Sisukord Kokkupuutestsenaarium Text 1. Kokkupuutestsenaarium Tootmine 2. Kokkupuutestsenaarium Kosmeetikatoodete valmistamine 3. Kokkupuutestsenaarium Tööstuslik kasutamine abiainena SU 9 ; SU Kokkupuutestsenaarium Tööstuslik kasutamine abiainena SU 9 ; SU Kokkupuutestsenaarium Tööstuslik kasutamine abiainena SU 9 ; SU Kokkupuutestsenaarium Töölised (tööstuslik/professionaalne) 7. Kokkupuutestsenaarium Kosmeetikatoodete tavakasutus 1. Kokkupuutestsenaarium 1. Kokkupuutestsenaariumi pealkiri Tootmine Keskkond Tootmine (ERC 2) Töötajad Kasutamine suletud süsteemis, kokkupuude on ebatõenäoline (PROC 1) Kasutamine suletud pidevates protsessides, kus esineb juhuslikku kontrollitud (PROC 2) Kasutamine suletud partiiprotsessis (süntees või valmististe tootmine) (PROC 3) Kasutamine partiija muudes protsessides (süntees), kus esineb võimalusi kokkupuuteks (PROC 4) Perioodilistes protsessides kemikaalide tootmisel segamisel või homogeniseerimisel (mitmeastmeline ja/või tõenäoline kokkupuude) (PROC 5) Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse mahutitesse või neist välja (sisse-/väljalaadimine) rajatistes, mis ei ole eriotstarbelised (PROC 8a) Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse mahutitesse või neist välja (sisse-/väljalaadimine) eriotstarbelistes rajatistes (PROC 8b) Aine või valmistise üleviimine väiksematesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) (PROC 9) Ainete pealekandmine rulli või pintsli abil (PROC 10) Segude ja teiste kemikaalide tootmine tablettidena, pressmaterjalina, graanulitena (PROC 14) Laborireagentide kasutamine (PROC 15) 2. Kokkupuudet kasutus 2.1 Keskkonnasaastuse kontrolli Tootmine (ERC 2) Toote omadused Kasutatavad kogused, sagedus ja kasutamise (või kokkupuude kasutuse jooksul) Päevane kogus tootmiskoha kohta. <=3.5 tonni/päev. Aastane kogus tegevuskohas <=700.0 tonni/aastas 12 (68)

13 Tingimused ja kohalike omavalitsuste reoveepuhastid Jäätmekäitlusega seotud Muud keskkonnaga pärast REACH kemikaaliohutuse hindamist Hinnanguline aineemaldus reoveest koduse reoveepuhastiga %. Eeldatav koduse reoveepuhasti määr. >= 2000 m³/d Teha jäätmed ja mahutid kahjutuks vastavalt kohalikele regulatsioonitele Vastuvõtva pinnavee voolukiirus. >=18000 m³/d 2.2 Töötajate kokkupuute kontroll Kasutamine suletud süsteemis, kokkupuude on ebatõenäoline (PROC 1) Kasutatud (või tootes Vältida töid, mis hõlmavad rohkem kui 8 tundi ja Tagada heal tasemel üldine või kontrollitud ventilatsioon.. (1 to 3 õhu muutused tunnis). Kasutamine suletud süsteemis, kokkupuude on ebatõenäoline Eeldatakse kasutamist sisetingimustes. Hõlmab kasutamist ümbritseva õhu temperatuuril 13 (68)

14 MSDS number Paranduse 24.mai Töötajate kokkupuute kontroll Kasutamine suletud pidevates protsessides, kus esineb juhuslikku kontrollitud (PROC 2) Kasutatud (või tootes Vältida töid, mis hõlmavad rohkem kui 8 tundi ja Eeldatav tavaline (professionaalne) kokkupuude 2.4 Töötajate kokkupuute kontroll Kasutamine suletud partiiprotsessis (süntees või valmististe tootmine) (PROC 3) Kasutatud (või tootes Vältida töid, mis hõlmavad rohkem kui 8 tundi ja Kasutamine suletud partiiprotsessis (süntees või valmististe tootmine) Eeldatav tavaline (professionaalne) kokkupuude 14 (68)

15 MSDS number Paranduse 24.mai Töötajate kokkupuute kontroll Kasutamine partiija muudes protsessides (süntees), kus esineb võimalusi kokkupuuteks (PROC 4) Kasutatud (või tootes Vältida töid, mis hõlmavad rohkem kui 8 tundi ja Kasutamine poolsuletud protsessis kokkupuute võimalusega Kohtväljatõmbe-ventilatsioon tõhusus vähemalt 80.0 % Eeldatav tavaline (professionaalne) kokkupuude 2.6 Töötajate kokkupuute kontroll Perioodilistes protsessides kemikaalide tootmisel segamisel või homogeniseerimisel (mitmeastmeline ja/või tõenäoline kokkupuude) (PROC 5) Kasutatud (või tootes Vältida töid, mis hõlmavad rohkem kui 8 tundi 15 (68)

16 ja Kohtväljatõmbe-ventilatsioon tõhusus vähemalt 80.0% Eeldatav tavaline (professionaalne) kokkupuude 2.7 Töötajate kokkupuute kontroll Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse mahutitesse või neist välja (sisse-/väljalaadimine) rajatistes, mis ei ole eriotstarbelised (PROC 8a) Kasutatud (või tootes Vältida töid, mis hõlmavad rohkem kui 8 tundi ja Kohtväljatõmbe-ventilatsioon tõhusus vähemalt 80.0% Eeldatav tavaline (professionaalne) kokkupuude 16 (68)

17 MSDS number Paranduse 24.mai Töötajate kokkupuute kontroll Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse mahutitesse või neist välja (sisse-/väljalaadimine) eriotstarbelistes rajatistes (PROC 8b) Kasutatud (või tootes Vältida töid, mis hõlmavad rohkem kui 8 tundi ja Kasutamine poolsuletud protsessis kokkupuute võimalusega Kohtväljatõmbe-ventilatsioon tõhusus vähemalt 80.0% Eeldatav tavaline (professionaalne) kokkupuude 2.9 Töötajate kokkupuute kontroll Aine või valmistise üleviimine väiksematesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) (PROC 9) Kasutatud (või tootes Vältida töid, mis hõlmavad rohkem kui 8 tundi ja Tagada heal tasemel üldine või kontrollitud ventilatsioon. (3 to 5 õhu muutused tunnis) Kasutamine poolsuletud protsessis kokkupuute võimalusega Eeldatav tavaline (professionaalne) kokkupuude 17 (68)

18 MSDS number Paranduse 24.mai Töötajate kokkupuute kontroll Käsitsi pealekandmine rulli või pintsliga (PROC 10) Kasutatud (või tootes Vältida töid, mis hõlmavad rohkem kui 8 tundi ja Eeldatav tavaline (professionaalne) kokkupuude Võimalike nahakontaktidega tegevuste korral kanda sobivaid, vastavalt standardile EN374 kontrollitud kindaid 2.11 Töötajate kokkupuute kontroll Segude ja teiste kemikaalide tootmine tablettidena, pressmaterjalina, graanulitena (PROC 14) Kasutatud (või tootes Vältida töid, mis hõlmavad rohkem kui 8 tundi 18 (68)

19 MSDS number Paranduse 24.mai.2018 ja Kohtväljatõmbe-ventilatsioon tõhusus vähemalt 80.0% Eeldatav tavaline (professionaalne) kokkupuude 2.12 Töötajate kokkupuute kontroll Laborireagentide kasutamine (PROC 15) Kasutatud (või tootes Vältida töid, mis hõlmavad rohkem kui 8 tundi ja Eeldatav tavaline (professionaalne) kokkupuude 3.Kokkupuute hindamine ja kokkupuuteallikate määramine Keskkond 19 (68)

20 Eraldumise tee Eraldumise määr Eraldumise hindamismeetod Vesi 70 Õhk 87.5 Pinnad 0.35 Kaitse eesmärk Kokkupuute hindamine (EUSES RCR põhjal) magevesi mg/l Magevee sete mg/kg dw Merevesi (pelaagiline) mg/l Merevesi (sete) 0.16 mg/kg dw Kasutusel reoveepuhastusjaam 4.43 mg/l Põllumajanduslik maa mg/kg dw < 0.01 Inimeste kaudne kokkupuude ainega mg/m 3 < 0.01 keskkonna kaudu - Sissehingamine Inimeste kaudne kokkupuude ainega keskkonna kaudu - Oraalne mg/kg bw/day Inimesele keskkonnast tuleneva riski iseloomustus Ei ole nõutav, sest ei eeldata akumuleerumist toiduahela kaudu Töötaja kokkupuude Pikaajaline, süsteemne Kaasstsenaarium: Sissehingamine Naha: Kombineeritud kokkupuuteviisid: Kasutamine suletud Kokkupuude: 0.1 Kokkupuude: mg RCR: < 0.01 süsteemis, mg/m³ kehamassi kg kohta kokkupuude on päevas ebatõenäoline RCR: <0.01 (PROC 1) <0.01 Kasutamine suletud pidevates protsessides, kus esineb juhuslikku kontrollitud (PROC 2) Kokkupuude: 5 mg/m³ Kokkupuude: 1.37 mg kehamassi kg kohta päevas RCR: RCR: Kokkupuute hindamine Meetod Kasutamine suletud Kokkupuude: 5 mg/m³ partiiprotsessis (süntees või valmististe tootmine) (PROC 3) Kokkupuude: 0.69 mg kehamassi kg kohta päevas RCR: RCR: (68)

21 Kasutamine partiija muudes protsessides (süntees), kus esineb võimalusi kokkupuuteks (PROC 4) Perioodilistes protsessides kemikaalide tootmisel segamisel või homogeniseerimisel (mitmeastmeline ja/või tõenäoline kokkupuude) (PROC 5) Kokkupuude: 10 mg/m³ Kokkupuude: 6.86 mg kehamassi kg kohta päevas RCR: Kokkupuude: 10 mg/m³ Kokkupuude: mg kehamassi kg kohta päevas RCR: RCR: RCR: 0.91 Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse mahutitesse või neist välja (sisse- /väljalaadimine) rajatistes, mis ei ole eriotstarbelised (PROC 8a) Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse mahutitesse või neist välja (sisse- /väljalaadimine) eriotstarbelistes rajatistes (PROC 8b) Kokkupuude: 10 mg/m³ Kokkupuude: 10 mg/m³ Kokkupuude: mg RCR: 0.91 kehamassi kg kohta päevas RCR: Kokkupuude: mg RCR: 0.91 kehamassi kg kohta päevas RCR: Aine või valmistise Kokkupuude: 14 üleviimine mg/m³ väiksematesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) (PROC 9) Kokkupuude: 6.86 mg kehamassi kg kohta päevas RCR: RCR: Ainete pealekandmine rulli või pintsli abil (PROC 10) Kokkupuude: 10 mg/m³ Kokkupuude: mg kehamassi kg kohta päevas RCR: RCR: (68)

22 Segude ja teiste kemikaalide tootmine tablettidena, pressmaterjalina, graanulitena (PROC 14) Laborireagentide kasutamine (PROC 15) Kokkupuude: 10 mg/m³ Kokkupuude: 5 mg/m³ Kokkupuude: 3.43 mg kehamassi kg kohta päevas RCR: Kokkupuude: 0.34 mg kehamassi kg kohta päevas RCR: < 0.01 RCR: RCR: Akuutne süsteemne Ei ole nõutav, sest ohtu ei ole tuvastatud Kohalik toime hingamisteede kaudu Ei ole nõutav, sest ohtu ei ole tuvastatud Kohalik toime kokkupuutel nahaga Ei ole nõutav, sest ohtu ei ole tuvastatud 4.Juhised allkasutajale hindamiseks, kas ta töötab kokkupuutestsenaariumiga seatud piirides Vastavalt ECHA juhendi kasutusalade kirjeldusele R-12 esitatud kasutusalade kirjeldused põhinevad olemasolevatel teadmistel meie toote kasutusalade kohta ( Palun kaaluge hoolikalt, kas Celanese toote kasutusalad vastavad loetletud kokkupuutestsenaariumidele. Samas kokkupuutestsenaariumis võib käsitleda erinevaid kasutusalasid, kui kõigi nende kasutusalade osas kehtivad samad käitlemis riskijuhtimis. Lisaks võib erinevat liiki tegevusi kajastada ühe töötajakokkupuute kategooriana ja ühe keskkonnakokkupuute kategooriana. ECHA "Allkasutajate juhendis" on kirjeldatud otsustusprotsessi, kas kasutus on hõlmatud kokkupuutestsenaariumidega, ja mida teha vastasel korral ( 22 (68)

23 MSDS number Paranduse 24.mai Kokkupuutestsenaarium 1. Kokkupuutestsenaariumi pealkiri Kosmeetikatoodete valmistamine Environment Kosmeetikatoodete valmistamine (ERC 2) Worker Kasutamine suletud süsteemis, kokkupuude on ebatõenäoline (PROC 1 ) Kasutamine suletud pidevates protsessides, kus esineb juhuslikku kontrollitud (PROC 2 ) Kasutamine suletud partiiprotsessis (süntees või valmististe tootmine) (PROC 3 ) Perioodilistes protsessides kemikaalide tootmisel segamisel või homogeniseerimisel (mitmeastmeline ja/või tõenäoline kokkupuude) (PROC 5 ) Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse mahutitesse või neist välja (sisse-/väljalaadimine) rajatistes, mis ei ole eriotstarbelised (PROC 8a ) Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse mahutitesse või neist välja (sisse-/väljalaadimine) eriotstarbelistes rajatistes (PROC 8b ) Aine või valmistise üleviimine väiksematesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) (PROC 9 ) Segude ja teiste kemikaalide tootmine tablettidena, pressmaterjalina, graanulitena (PROC 14 ) Laborireagentide kasutamine (PROC 15) 2. Kokkupuudet kasutus 2.1 Keskkonnasaastuse kontrolli Kosmeetikatoodete valmistamine (ERC 2) Toote omadused Päevane kogus tootmiskoha kohta 3.5 tonni/päev Aastane kogus tegevuskohas <=600.0 tonni/aastas Kasutatavad kogused, sagedus ja kasutamise (või kokkupuude kasutuse jooksul) Tingimused ja Hinnanguline aineemaldus reoveest koduse reoveepuhastiga 87.3% Eeldatav koduse kohalike reoveepuhasti määr >=2000 m³/d omavalitsuste reoveepuhastid Jäätmekäitlusega Teha jäätmed ja mahutid kahjutuks vastavalt kohalikele regulatsioonitele seotud Muud keskkonnaga Vastuvõtva pinnavee voolukiirus >=18000 m³/d 2.2 Töötajate kokkupuute kontroll Kasutamine suletud süsteemis, kokkupuude on ebatõenäoline (PROC 1) 23 (68)

24 MSDS number Paranduse 24.mai.2018 Kasutatud (või tootes Vältida töid, mis hõlmavad rohkem kui 8 tundi ja Kasutamine suletud süsteemis, kokkupuude on ebatõenäoline Eeldatav tavaline (professionaalne) kokkupuude 2.3 Töötajate kokkupuute kontroll Kasutamine suletud pidevates protsessides, kus esineb juhuslikku kontrollitud (PROC 2) Kasutatud (või tootes Vältida töid, mis hõlmavad rohkem kui 8 tundi ja Kasutamine suletud pidevates protsessides, kus esineb juhuslikku kontrollitud Eeldatav tavaline (professionaalne) kokkupuude 24 (68)

25 MSDS number Paranduse 24.mai Töötajate kokkupuute kontroll Kasutamine suletud partiiprotsessis (süntees või valmististe tootmine) (PROC 3) Kasutatud (või tootes Vältida töid, mis hõlmavad rohkem kui 8 tundi ja Kasutamine suletud partiiprotsessis (süntees või valmististe tootmine) Eeldatav tavaline (professionaalne) kokkupuude 2.5 Töötajate kokkupuute kontroll Perioodilistes protsessides kemikaalide tootmisel segamisel või homogeniseerimisel (mitmeastmeline ja/või tõenäoline kokkupuude) (PROC 5) Kasutatud (või tootes Vältida töid, mis hõlmavad rohkem kui 8 tundi Kohtväljatõmbe-ventilatsioon tõhusus vähemalt 80.0% Eeldatav tavaline (professionaalne) kokkupuude 25 (68)

26 MSDS number Paranduse 24.mai.2018 ja 2.6 Töötajate kokkupuute kontroll Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse mahutitesse või neist välja (sisse-/väljalaadimine) rajatistes, mis ei ole eriotstarbelised (PROC 8a) Kasutatud (või tootes Vältida töid, mis hõlmavad rohkem kui 8 tundi ja Kohtväljatõmbe-ventilatsioon tõhusus vähemalt 80.0% Eeldatav tavaline (professionaalne) kokkupuude 2.7 Töötajate kokkupuute kontroll Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse mahutitesse või neist välja (sisse-/väljalaadimine) eriotstarbelistes rajatistes (PROC 8b) Toote omadused Hõlmab ainesisaldust tootes kuni 100 % (kui ei ole sätestatud teisiti) 26 (68)

27 Kasutatud (või tootes ja Vältida töid, mis hõlmavad rohkem kui 8 tundi Kasutamine poolsuletud protsessis kokkupuute võimalusega 80.0 Eeldatav tavaline (professionaalne) kokkupuude kandke respiraatorit, mille tõhusus on vähemalt 90.0% Kaitse on 7. Ja 8. Osas 2.8 Töötajate kokkupuute kontroll Aine või valmistise üleviimine väiksematesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) (PROC 9) Kasutatud (või tootes Vältida töid, mis hõlmavad rohkem kui 8 tundi ja Tagada heal tasemel üldine või kontrollitud ventilatsioon. (3 to 5 õhu muutused tunnis) Kasutamine poolsuletud protsessis kokkupuute võimalusega Eeldatav tavaline (professionaalne) kokkupuude 27 (68)

28 MSDS number Paranduse 24.mai Töötajate kokkupuute kontroll Segude ja teiste kemikaalide tootmine tablettidena, pressmaterjalina, graanulitena (PROC 14) Kasutatud (või tootes Vältida töid, mis hõlmavad rohkem kui 8 tundi ja Kohtväljatõmbe-ventilatsioon tõhusus vähemalt 80.0% Eeldatav tavaline (professionaalne) kokkupuude 2.10 Töötajate kokkupuute kontroll Laborireagentide kasutamine (PROC 15) Kasutatud (või tootes Vältida töid, mis hõlmavad rohkem kui 8 tundi Eeldatav tavaline (professionaalne) kokkupuude 28 (68)

29 ja 3.Kokkupuute hindamine ja kokkupuuteallikate määramine Environment Eraldumise tee Eraldumise määr Eraldumise hindamismeetod Vesi 70 Õhk 87.5 Pinnad 0.35 Kaitse eesmärk Kokkupuute hindamine (EUSES RCR põhjal) magevesi mg/l Magevee sete mg/kg dw Merevesi (pelaagiline) mg/l Merevesi (sete) 0.16 mg/kg dw Kasutusel reoveepuhastusjaam 4.43 mg/l Põllumajanduslik maa mg/kg dw < 0.01 Inimeste kaudne kokkupuude ainega mg/m 3 < 0.01 keskkonna kaudu - Sissehingamine Inimeste kaudne kokkupuude ainega keskkonna kaudu - Oraalne mg/kg bw/day Inimesele keskkonnast tuleneva riski iseloomustus Ei ole nõutav, sest ei eeldata akumuleerumist toiduahela kaudu Töötaja kokkupuude Pikaajaline, süsteemne Kaasstsenaarium: Sissehingamine Naha: Kombineeritud kokkupuuteviisid: Kokkupuute hindamine Meetod 29 (68)

30 Kasutamine suletud pidevates protsessides, kus esineb juhuslikku kontrollitud (PROC 2) Kokkupuude: 5 mg/m³ Kokkupuude: 1.37 mg kehamassi kg kohta päevas RCR: RCR: Kasutamine suletud partiiprotsessis (süntees või valmististe tootmine) (PROC 3) Kasutamine suletud süsteemis, kokkupuude on ebatõenäoline (PROC 1) Perioodilistes protsessides kemikaalide tootmisel segamisel või homogeniseerimisel (mitmeastmeline ja/või tõenäoline kokkupuude) (PROC 5) Kokkupuude: 5 mg/m³ Kokkupuude: 0.1 mg/m³ < 0.01 Kokkupuude: 10 mg/m³ Kokkupuude: 0.69 mg kehamassi kg kohta päevas RCR: Kokkupuude: mg kehamassi kg kohta päevas RCR: < 0.01 Kokkupuude: mg kehamassi kg kohta päevas RCR: RCR: RCR: <0.01 RCR: 0.91 Aine või valmistise Kokkupuude: 10 üleviimine anumatesse mg/m³ / suurtesse mahutitesse või neist välja (sisse /väljalaadimine) rajatistes, mis ei ole eriotstarbelised (PROC 8a) Kokkupuude: mg kehamassi kg kohta päevas RCR: RCR: 0.91 Aine või valmistise Kokkupuude: 10 üleviimine anumatesse mg/m³ / suurtesse mahutitesse või neist välja (sisse /väljalaadimine) eriotstarbelistes rajatistes (PROC 8b) Kokkupuude: mg kehamassi kg kohta päevas RCR: RCR: (68)

31 Aine või valmistise Kokkupuude: 14 üleviimine mg/m³ väiksematesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) (PROC 9) Kokkupuude: 6.86 mg kehamassi kg kohta päevas RCR: RCR: Segude ja teiste kemikaalide tootmine tablettidena, pressmaterjalina, graanulitena (PROC 14) Laborireagentide kasutamine (PROC 15) Kokkupuude: 10 mg/m³ Kokkupuude: 5 mg/m³ Kokkupuude: 3.43 mg kehamassi kg kohta päevas RCR: Kokkupuude: 0.34 mg kehamassi kg kohta päevas RCR: < 0.01 RCR: RCR: Akuutne süsteemne Ei ole nõutav, sest ohtu ei ole tuvastatud Kohalik toime hingamisteede kaudu Ei ole nõutav, sest ohtu ei ole tuvastatud Kohalik toime kokkupuutel nahaga Ei ole nõutav, sest ohtu ei ole tuvastatud 4.Juhised allkasutajale hindamiseks, kas ta töötab kokkupuutestsenaariumiga seatud piirides Vastavalt ECHA juhendi kasutusalade kirjeldusele R-12 esitatud kasutusalade kirjeldused põhinevad olemasolevatel teadmistel meie toote kasutusalade kohta ( Palun kaaluge hoolikalt, kas Celanese toote kasutusalad vastavad loetletud kokkupuutestsenaariumidele. Samas kokkupuutestsenaariumis võib käsitleda erinevaid kasutusalasid, kui kõigi nende kasutusalade osas kehtivad samad käitlemis riskijuhtimis. Lisaks võib erinevat liiki tegevusi kajastada ühe töötajakokkupuute kategooriana ja ühe keskkonnakokkupuute kategooriana. ECHA "Allkasutajate juhendis" on kirjeldatud otsustusprotsessi, kas kasutus on hõlmatud kokkupuutestsenaariumidega, ja mida teha vastasel korral ( 31 (68)

32 MSDS number Paranduse 24.mai Kokkupuutestsenaarium 1. Kokkupuutestsenaariumi pealkiri Tööstuslik kasutamine abiainena SU 9 ; SU 10 Environment Tööstuslik kasutamine abiainena (ERC 4) Worker Kasutamine suletud süsteemis, kokkupuude on ebatõenäoline (PROC 1 ) Kasutamine suletud pidevates protsessides, kus esineb juhuslikku kontrollitud (PROC 2 ) Kasutamine suletud partiiprotsessis (süntees või valmististe tootmine) (PROC 3 ) Kasutamine partiija muudes protsessides (süntees), kus esineb võimalusi kokkupuuteks (PROC 4 ) Perioodilistes protsessides kemikaalide tootmisel segamisel või homogeniseerimisel (mitmeastmeline ja/või tõenäoline kokkupuude) (PROC 5 ) Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse mahutitesse või neist välja (sisse-/väljalaadimine) rajatistes, mis ei ole eriotstarbelised (PROC 8a ) Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse mahutitesse või neist välja (sisse-/väljalaadimine) eriotstarbelistes rajatistes (PROC 8b ) Aine või valmistise üleviimine väiksematesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) (PROC 9 ) Ainete pealekandmine rulli või pintsli abil (PROC 10) Segude ja teiste kemikaalide tootmine tablettidena, pressmaterjalina, graanulitena (PROC 14) Laborireagentide kasutamine (PROC 15) 2. Kokkupuudet kasutus 2.1 Keskkonnasaastuse kontrolli Tööstuslik kasutamine abiainena (ERC 4) Toote omadused Kasutatavad kogused, sagedus ja kasutamise (või kokkupuude kasutuse jooksul) Tingimused ja kohalike omavalitsuste reoveepuhastid Jäätmekäitlusega seotud Muud keskkonnaga Päevane kogus tootmiskoha kohta <= 1.0 tonni/päev Aastane kogus tegevuskohas <= 60.0 tonni/aastas Hinnanguline aineemaldus reoveest koduse reoveepuhastiga 87.3% Eeldatav koduse reoveepuhasti määr >= 2000 m³/d Ärge juhtige kanalisatsioonijääke pinnasesse Teha jäätmed ja mahutid kahjutuks vastavalt kohalikele regulatsioonitele Vastuvõtva pinnavee voolukiirus >= m³/d 32 (68)

33 MSDS number Paranduse 24.mai.2018 pärast REACH kemikaaliohutuse hindamist 2.2 Töötajate kokkupuute kontroll Kasutamine suletud süsteemis, kokkupuude on ebatõenäoline (PROC 1) Kasutatud (või tootes Katab päevase kokkupuute kuni 8 tundi (kui ei ole sätestatud teisiti) ja Kasutamine suletud partiiprotsessis (süntees või valmististe tootmine) Eeldatavalt põhjalik (tööstuslik) kokkupuute ohjamine. 2.3 Töötajate kokkupuute kontroll Kasutamine suletud partiiprotsessis (süntees või valmististe tootmine) (PROC 3) Kasutatud (või tootes Katab päevase kokkupuute kuni 8 tundi (kui ei ole sätestatud teisiti) Kasutamine suletud partiiprotsessis (süntees või valmististe tootmine) Eeldatavalt põhjalik (tööstuslik) kokkupuute ohjamine. 33 (68)

34 MSDS number Paranduse 24.mai.2018 ja 2.4 Töötajate kokkupuute kontroll Kasutamine partiija muudes protsessides (süntees), kus esineb võimalusi kokkupuuteks (PROC 4) Kasutatud (või tootes Katab päevase kokkupuute kuni 8 tundi (kui ei ole sätestatud teisiti) ja Kasutamine poolsuletud protsessis kokkupuute võimalusega Kohtväljatõmbe-ventilatsioon tõhusus vähemalt 90.0% Eeldatavalt põhjalik (tööstuslik) kokkupuute ohjamine. 2.5 Töötajate kokkupuute kontroll Perioodilistes protsessides kemikaalide tootmisel segamisel või homogeniseerimisel (mitmeastmeline ja/või tõenäoline kokkupuude) (PROC 5) Toote omadused Hõlmab ainesisaldust tootes kuni 100 % (kui ei ole sätestatud teisiti) 34 (68)

35 Kasutatud (või tootes ja Katab päevase kokkupuute kuni 8 tundi (kui ei ole sätestatud teisiti) Kohtväljatõmbe-ventilatsioon tõhusus vähemalt 90.0% Eeldatavalt põhjalik (tööstuslik) kokkupuute ohjamine. 2.6 Töötajate kokkupuute kontroll Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse mahutitesse või neist välja (sisse-/väljalaadimine) rajatistes, mis ei ole eriotstarbelised (PROC 8a) Kasutatud (või tootes Katab päevase kokkupuute kuni 8 tundi (kui ei ole sätestatud teisiti) ja Eeldatavalt põhjalik (tööstuslik) kokkupuute ohjamine. kandke respiraatorit, mille tõhusus on vähemalt 90.0% Täpsem kirjeldus, vt ohutuskaardi (SDS) 8. jagu. 35 (68)

36 MSDS number Paranduse 24.mai Töötajate kokkupuute kontroll Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse mahutitesse või neist välja (sisse-/väljalaadimine) eriotstarbelistes rajatistes (PROC 8b) Kasutatud (või tootes Katab päevase kokkupuute kuni 8 tundi (kui ei ole sätestatud teisiti) ja Kasutamine poolsuletud protsessis kokkupuute võimalusega Kohtväljatõmbe-ventilatsioon tõhusus vähemalt 95.0% Eeldatavalt põhjalik (tööstuslik) kokkupuute ohjamine. 2.8 Töötajate kokkupuute kontroll Aine või valmistise üleviimine väiksematesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) (PROC 9) Kasutatud (või tootes Katab päevase kokkupuute kuni 8 tundi (kui ei ole sätestatud teisiti) Tagada heal tasemel üldine või kontrollitud ventilatsioon. (3 to 5 õhu muutused tunnis) Kasutamine poolsuletud protsessis kokkupuute võimalusega Eeldatavalt põhjalik (tööstuslik) kokkupuute ohjamine. 36 (68)

37 MSDS number Paranduse 24.mai.2018 ja 2.9 Töötajate kokkupuute kontroll Ainete pealekandmine rulli või pintsli abil (PROC 10) Kasutatud (või tootes Katab päevase kokkupuute kuni 8 tundi (kui ei ole sätestatud teisiti) ja Eeldatavalt põhjalik (tööstuslik) kokkupuute ohjamine. Võimalike nahakontaktidega tegevuste korral kanda sobivaid kindaid kandke respiraatorit, mille tõhusus on vähemalt 90.0% Täpsem kirjeldus, vt ohutuskaardi (SDS) 8. jagu Töötajate kokkupuute kontroll Segude ja teiste kemikaalide tootmine tablettidena, pressmaterjalina, graanulitena (PROC 14) Toote omadused Hõlmab ainesisaldust tootes kuni 100 % (kui ei ole sätestatud teisiti) 37 (68)

38 Kasutatud (või tootes ja Katab päevase kokkupuute kuni 8 tundi (kui ei ole sätestatud teisiti) Eeldatavalt põhjalik (tööstuslik) kokkupuute ohjamine Töötajate kokkupuute kontroll Laborireagentide kasutamine (PROC 15) Kasutatud (või tootes Katab päevase kokkupuute kuni 8 tundi (kui ei ole sätestatud teisiti) ja Eeldatavalt põhjalik (tööstuslik) kokkupuute ohjamine. 38 (68)

39 MSDS number Paranduse 24.mai Kokkupuute hindamine ja kokkupuuteallikate määramine Environment Eraldumise tee Eraldumise määr Eraldumise hindamismeetod Vesi 50 Vabanemisfaktor Reoveekäitlus Õhk 50 Vabanemisfaktor Pinnad 50 Kaitse eesmärk Kokkupuute hindamine (EUSES RCR põhjal) Magevesi (pelaagiline) mg/l Magevee sete mg/kg dw Merevesi (sete) mg/l Merevesi (sete) mg/kg dw Kasutusel reoveepuhastusjaam mg/l Põllumajanduslik maa mg/kg dw < 0.01 Inimeste kaudne kokkupuude ainega mg/m 3 < 0.01 keskkonna kaudu - Sissehingamine Inimeste kaudne kokkupuude ainega keskkonna kaudu - Oraalne mg/kg bw/day Töötaja kokkupuude Pikaajaline, süsteemne Kaasstsenaarium: Sissehingamine Naha: Kombineeritud kokkupuuteviisid: Kasutamine suletud Kokkupuude: 0.01 Kokkupuude: RCR: < 0.01 süsteemis, mg/m³ mg kehamassi kg kokkupuude on kohta päevas ebatõenäoline < RCR: < 0.01 (PROC 1) 0.01 Kasutamine suletud pidevates protsessides, kus esineb juhuslikku kontrollitud (PROC 2) Kokkupuude: 1 mg/m³ Kokkupuude: 1.37 mg kehamassi kg kohta päevas RCR: RCR: Kokkupuute hindamine Meetod 39 (68)

40 Kasutamine suletud partiiprotsessis (süntees või valmististe tootmine) (PROC 3) Kasutamine partiija muudes protsessides (süntees), kus esineb võimalusi kokkupuuteks (PROC 4) Perioodilistes protsessides kemikaalide tootmisel segamisel või homogeniseerimisel (mitmeastmeline ja/või tõenäoline kokkupuude) (PROC 5) Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse mahutitesse või neist välja (sisse- /väljalaadimine) rajatistes, mis ei ole eriotstarbelised (PROC 8a) Kokkupuude: 1 mg/m³ Kokkupuude: 2.5 mg/m³ Kokkupuude: 2.5 mg/m³ Kokkupuude: 5 mg/m³ Kokkupuude: 0.69 mg kehamassi kg kohta päevas RCR: Kokkupuude: 6.86 mg kehamassi kg kohta päevas RCR: Kokkupuude: mg kehamassi kg kohta päevas RCR: Kokkupuude: mg kehamassi kg kohta päevas RCR: RCR: RCR: RCR: RCR: Aine või valmistise Kokkupuude: 1.25 üleviimine anumatesse mg/m³ / suurtesse mahutitesse või neist välja (sisse /väljalaadimine) eriotstarbelistes rajatistes (PROC 8b) Kokkupuude: mg kehamassi kg kohta päevas RCR: RCR: Aine või valmistise Kokkupuude: 14 üleviimine mg/m³ väiksematesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) (PROC 9) Kokkupuude: 6.86 mg kehamassi kg kohta päevas RCR: RCR: (68)

41 Ainete pealekandmine rulli või pintsli abil (PROC 10) Segude ja teiste kemikaalide tootmine tablettidena, pressmaterjalina, graanulitena (PROC 14) Laborireagentide kasutamine (PROC 15) Kokkupuude: 1 mg/m³ Kokkupuude: 10 mg/m³ Kokkupuude: 5 mg/m³ Akuutne süsteemne Ei ole nõutav, sest ohtu ei ole tuvastatud Kohalik toime hingamisteede kaudu Ei ole nõutav, sest ohtu ei ole tuvastatud Kohalik toime kokkupuutel nahaga Ei ole nõutav, sest ohtu ei ole tuvastatud Kokkupuude: mg kehamassi kg kohta päevas RCR: Kokkupuude: 3.43 mg kehamassi kg kohta päevas RCR: Kokkupuude: 0.34 mg kehamassi kg kohta päevas RCR: < 0.01 RCR: RCR: RCR: Juhised allkasutajale hindamiseks, kas ta töötab kokkupuutestsenaariumiga seatud piirides Vastavalt ECHA juhendi kasutusalade kirjeldusele R-12 esitatud kasutusalade kirjeldused põhinevad olemasolevatel teadmistel meie toote kasutusalade kohta ( Palun kaaluge hoolikalt, kas Celanese toote kasutusalad vastavad loetletud kokkupuutestsenaariumidele. Samas kokkupuutestsenaariumis võib käsitleda erinevaid kasutusalasid, kui kõigi nende kasutusalade osas kehtivad samad käitlemis riskijuhtimis. Lisaks võib erinevat liiki tegevusi kajastada ühe töötajakokkupuute kategooriana ja ühe keskkonnakokkupuute kategooriana. ECHA "Allkasutajate juhendis" on kirjeldatud otsustusprotsessi, kas kasutus on hõlmatud kokkupuutestsenaariumidega, ja mida teha vastasel korral ( 41 (68)

42 MSDS number Paranduse 24.mai Kokkupuutestsenaarium 1. Kokkupuutestsenaariumi pealkiri Tööstuslik kasutamine abiainena SU 9 ; SU 10 Environment Tööstuslik kasutamine abiainena (ERC 6a) Worker Kasutamine suletud süsteemis, kokkupuude on ebatõenäoline (PROC 1 ) Kasutamine suletud pidevates protsessides, kus esineb juhuslikku kontrollitud (PROC 2 ) Kasutamine suletud partiiprotsessis (süntees või valmististe tootmine) (PROC 3 ) Kasutamine partiija muudes protsessides (süntees), kus esineb võimalusi kokkupuuteks (PROC 4 ) Perioodilistes protsessides kemikaalide tootmisel segamisel või homogeniseerimisel (mitmeastmeline ja/või tõenäoline kokkupuude) (PROC 5 ) Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse mahutitesse või neist välja (sisse-/väljalaadimine) rajatistes, mis ei ole eriotstarbelised (PROC 8a ) Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse mahutitesse või neist välja (sisse-/väljalaadimine) eriotstarbelistes rajatistes (PROC 8b ) Aine või valmistise üleviimine väiksematesse mahutitesse (kasutatakse eriotstarbelist täitetoru, hõlmab kaalumist) (PROC 9 ) Ainete pealekandmine rulli või pintsli abil (PROC 10) Segude ja teiste kemikaalide tootmine tablettidena, pressmaterjalina, graanulitena (PROC 14) Laborireagentide kasutamine (PROC 15) 2. Kokkupuudet kasutus 2.1 Keskkonnasaastuse kontrolli Industrial use as a processing aid (ERC 6a) Toote omadused Kasutatavad kogused, sagedus ja kasutamise (või kokkupuude kasutuse jooksul) Tingimused ja kohalike omavalitsuste reoveepuhastid Jäätmekäitlusega seotud Muud keskkonnaga Päevane kogus tootmiskoha kohta <= 3.0 tonni/päev Aastane kogus tegevuskohas <= 60.0 tonni/aastas Hinnanguline aineemaldus reoveest koduse reoveepuhastiga 87.3% Eeldatav koduse reoveepuhasti määr >= 2000 m³/d Ärge juhtige kanalisatsioonijääke pinnasesse Teha jäätmed ja mahutid kahjutuks vastavalt kohalikele regulatsioonitele Vastuvõtva pinnavee voolukiirus >= m³/d 42 (68)

43 MSDS number Paranduse 24.mai Töötajate kokkupuute kontroll Kasutamine suletud süsteemis, kokkupuude on ebatõenäoline (PROC 1) Kasutatud (või tootes Katab päevase kokkupuute kuni 8 tundi (kui ei ole sätestatud teisiti) ja Kasutamine suletud süsteemis, kokkupuude on ebatõenäoline Eeldatavalt põhjalik (tööstuslik) kokkupuute ohjamine. 2.3 Töötajate kokkupuute kontroll Kasutamine suletud pidevates protsessides, kus esineb juhuslikku kontrollitud (PROC 2) Kasutatud (või tootes Katab päevase kokkupuute kuni 8 tundi (kui ei ole sätestatud teisiti) ja Kasutamine suletud pidevates protsessides, kus esineb juhuslikku kontrollitud Eeldatavalt põhjalik (tööstuslik) kokkupuute ohjamine. 43 (68)

44 MSDS number Paranduse 24.mai Töötajate kokkupuute kontroll Kasutamine suletud partiiprotsessis (süntees või valmististe tootmine) (PROC 3) Kasutatud (või tootes Katab päevase kokkupuute kuni 8 tundi (kui ei ole sätestatud teisiti) ja Kasutamine suletud partiiprotsessis (süntees või valmististe tootmine) Eeldatavalt põhjalik (tööstuslik) kokkupuute ohjamine. 2.5 Töötajate kokkupuute kontroll Kasutamine partiija muudes protsessides (süntees), kus esineb võimalusi kokkupuuteks (PROC 4) Kasutatud (või tootes Katab päevase kokkupuute kuni 8 tundi (kui ei ole sätestatud teisiti) 44 (68)

45 ja Kasutamine poolsuletud protsessis kokkupuute võimalusega Kohtväljatõmbe-ventilatsioon tõhusus vähemalt 90.0% Eeldatavalt põhjalik (tööstuslik) kokkupuute ohjamine. 2.6 Töötajate kokkupuute kontroll Perioodilistes protsessides kemikaalide tootmisel segamisel või homogeniseerimisel (mitmeastmeline ja/või tõenäoline kokkupuude) (PROC 5) Kasutatud (või tootes Katab päevase kokkupuute kuni 8 tundi (kui ei ole sätestatud teisiti) ja Kohtväljatõmbe-ventilatsioon tõhusus vähemalt 90.0% Eeldatavalt põhjalik (tööstuslik) kokkupuute ohjamine. 45 (68)

46 MSDS number Paranduse 24.mai Töötajate kokkupuute kontroll Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse mahutitesse või neist välja (sisse-/väljalaadimine) rajatistes, mis ei ole eriotstarbelised (PROC 8a) Kasutatud (või tootes Katab päevase kokkupuute kuni 8 tundi (kui ei ole sätestatud teisiti) ja Eeldatavalt põhjalik (tööstuslik) kokkupuute ohjamine. kandke respiraatorit, mille tõhusus on vähemalt 90.0% Täpsem kirjeldus, vt ohutuskaardi (SDS) 8. jagu. 2.8 Töötajate kokkupuute kontroll Aine või valmistise üleviimine anumatesse / suurtesse mahutitesse või neist välja (sisse-/väljalaadimine) eriotstarbelistes rajatistes (PROC 8b) Kasutatud (või tootes Katab päevase kokkupuute kuni 8 tundi (kui ei ole sätestatud teisiti) ja Kasutamine poolsuletud protsessis kokkupuute võimalusega Kohtväljatõmbe-ventilatsioon tõhusus vähemalt 95.0% Eeldatavalt põhjalik (tööstuslik) kokkupuute ohjamine. 46 (68)

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh

TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Thermal Pad (L37-3) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetäh TOOTE OHUTUSKAART vastavalt 197/26/EÜ, Artikkel 31 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006 Toote nimi GUR, GHR EUEE/ET MSDS number Paranduse 26.juuni.2018 kuupäev Registri num

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006 Toote nimi GUR, GHR EUEE/ET MSDS number Paranduse 26.juuni.2018 kuupäev Registri num 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Käesolev ohutuskaart (SDS) kehtib toodetele, mida kirjeldatakse kombinatsioonis järgmise kaubamärgi, toote klassi ja allpool

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood T7884,T7884.930,T9032.930 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006 Toote nimi Riteflex EUEE/ET MSDS number Paranduse 21.aug.2017 kuupäev Registri numbe

Ohutusandmeleht vastavalt korraldusele (EÜ) nr 1907/2006 Toote nimi Riteflex EUEE/ET MSDS number Paranduse 21.aug.2017 kuupäev Registri numbe 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Käesolev ohutuskaart (SDS) kehtib toodetele, mida kirjeldatakse kombinatsioonis järgmise kaubamärgi, toote klassi ja allpool

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti 6 OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine Spülan KS Klarspüler sauer 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe

OHUTUSKAART Vastavalt EL REACH Määruse artiklile 31 ja lisale II MOLYKOTE(R) G-N PLUS PASTE Variant 2.0 Paranduse kuupäev Asendamise kuupäe 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote nimi : 1.2 Kindlaksmääratud : Lubrikandid ja lisandid kasutusalad Mittesoovitatavad : Ei ole teada. kasutusalad 1.3 Tootja : Dow Corning Europe

Rohkem

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe

SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote kood Toote nimi SOLiD EZBe SAFETY DATA SHEET 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Aine/valmistise identifitseerimine Toote nimi SOLiD EZBead EnricherBuferKit-ReleaseBufer Äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

Safety Data Sheets

Safety Data Sheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 5 1. AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine või valmistise identifitseerimine 1.1.1 TOOTE KAUBANDUSLIK NIMETUS 1.1.2 Toote kood NL-42010 A 1.2 Aine/valmistise

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 MOLYKOTE(R) 111 COMPOUND Variant 1.0 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: 5662 Esimese väljastamise kuupäev: 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Toote kood : 000000000001889834 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

Sicherheitsdatenblatt (et-EE)

Sicherheitsdatenblatt (et-EE) Lk: 1 -st 8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/7 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: * 1. JAGU: Ai Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toot Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus REACH registreerimisnumber 5X LIGASE BUFFER Sellele

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise

Revisioni kuupäev 01/08/2012 OPN-Zink-Spray zinkgrey Revision 2.0 OHUTUSKAART Kemikaalidele ja segudele vastavalt 1907/2006/EG Artikkel 31 Trükkimise 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 63110 OPN-Zink-Spray zinkgrey 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning ebasoovitavad kasutusalad METALLPINDADE

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Mikrobac Tissues Variant 1.1 Paranduse kuupäev: Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viima Variant 1.1 Paranduse kuupäev: 11.07.2016 Kemikaali ohutuskaarti number: R11524 Viimase väljastamise kuupäev: 24.04.2014 Esimese väljastamise kuupäev: 24.04.2014 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS Eelmine kuupäev: 07.02.2011 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Euro klaasipesuvedelik

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 23-apr-2018 Läbivaatamise number 1 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote

OHUTUSKAART Paranduse kuupäev 05-dets-2015 Läbivaatamise number JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote Läbivaatamise number 18 1. JAGU AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Toote nimi Cat No. : 14-4129-01 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A

X OHUTUSKAART KEMIKALI-TEAVITUS Kuupäev: Eelmine kuupäev: AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 A X OHUTUSKAART KEMIKALITEAVITUS 1. AINE / VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Aine/valmistise identifitseerimine Toote kaubanduslik nimetus Klaasipesuvedelik 21 Tootekood Reachregistreerimisnumber

Rohkem

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE

OHUTUSKAART Toote nimetus: TEKNOSTAIN AQUA Lehekülg: 1/9 Muudetud: Trükkimise aeg: Markeering: 4922 SDS-ID: EE-ET/ JAGU: AINE 1/9 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutamine: 1.3. Andmed

Rohkem

14191

14191 Leht 1/6 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 14191 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav

Rohkem

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda

magneesiumsulfaadiga Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: Asenda Väljaandmiskuupäev: 02.04.2019 Läbivaatamise kuupäev: 02.04.2019 Asendab kaardi: 28.07.2016 Versioon: 4.1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote esinemisvorm

Rohkem

SafetyDataSheets

SafetyDataSheets OHUTUSKAART Lehekülg 1 / 7 OSA 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Toote Kaubanduslik Nimetus 1.1.2 Toote kood 522 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud

Rohkem

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev

OHUTUSKAART Vastavalt EÜ 1907/2006, EÜ 453/2010 direktiividele Alpina Die Extra Weisse für Innen Versioon 1.0 Uuendatud Trükkimise kuupäev LÕIK 1 Aine/segu ja äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kaubamärk: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Soovitatud kasutusala:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Arvestuse pidamine ettevõttes kasutatavate ohtlike kemikaalide kohta Heli Nõmmsalu, Balti Keskkonnafoorum 14.02.2019 Kemikaaliseadus ohtlike kemikaalide arvestus 9. Ohtliku kemikaali üle arvestuse pidamise

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1077 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10777019 Toote nimetus RNaseOUT RecombinantRibonucleaseInhibitor

Rohkem

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist

Ohutuskaart: Ksüleentsüanoolsinist Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 10.07.2019 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Toote number Registreerimisnumber (REACH) Ksüleentsüanoolsinist

Rohkem

SDB_ _Betofix RM_EE_2

SDB_ _Betofix RM_EE_2 Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 1092, 1098 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biotsiidi omaduste kokkuvõte Biotsiidi nimi: Dismate PE Biotsiidi liik (liigid): Tooteliik 9 - Repellendid ja atraktandid (kahjuritõrje) Loa number: UK-06-08 Biotsiidiregistri (R4BP 3) kande viitenumber:

Rohkem

Ohutuskaart: Ecosurf TM SA-9

Ohutuskaart: Ecosurf TM  SA-9 Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 21.09.2016 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number 0982 Registreerimisnumber (REACH) 1.3

Rohkem

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate

Ohutuskaart: Magnesium sulphate heptahydrate Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 07.08.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Magnesium sulphate heptahydrate Artikli number 8283

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 02.03.2018 Nr.: 83025 Lehekülg 1 / 8-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE

Casco_HusFix_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

flore-sdb-est

flore-sdb-est läbivaatamine 5 Läbivaatamise kuupäev 24.03.2015 Prindi kuupäev 24.03.2015 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis --- Nimi: aine identifitseerimine Florin S Plus

Rohkem

SEKCJA 1

SEKCJA 1 Koostamise kuupäev: 01.08.2011 Ajakohastamine: 04.05.2017 Versioon: 4.0 Lehekülg 1 10 st JAGU 1. AINE / SEGU NING ÄRIÜHINGU / ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus: Potafoska

Rohkem

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas

Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptas Ohutuskaart Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 4308228 Toote nimetus MultiScribe ReverseTranscriptase Kemikaali nimetus REACH registreerimisnumber Sellele

Rohkem

Ohutuskaarti Vastavalt REACHi määruse 1907/2006/EÜ ja määruse (EL) nr 2015/830 Versioon K-5-ET Versioon kohta: JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜH

Ohutuskaarti Vastavalt REACHi määruse 1907/2006/EÜ ja määruse (EL) nr 2015/830 Versioon K-5-ET Versioon kohta: JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜH Ohutuskaarti Vastavalt REACHi määruse 1907/2006/EÜ ja määruse (EL) nr 2015/830 Versioon K-5-ET Versioon kohta: 13-03-2018 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Tootetähis Kaubanimi:

Rohkem

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE

SDS358P0626_-_weber_vetonit_ESL_C33_40-4-_-EE Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 358P0626 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31,

Variant: 1.0 Viimase parandamise kuupäev: Jõustumise kuupäev: OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, OHUTUSKAART Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), artikkel 31, II lisa parandatuna. 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimi: L5300b LITHOSTAR ULTRA

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Leht 1 Lehti OSA 1: Aine / valmistise ning äriühingu / ettevõtja identifitseerimine 1.1. Toote identifitseerimine ulber 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA

Ohutuskaart: Roti®-Load RNA Versioon: 1.0 et koostamise kuupäev: 26.11.2015 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine Artikli number Registreerimisnumber (REACH) Roti -Load

Rohkem

01_30_75-EST

01_30_75-EST Leht 1/6 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 01.30.75 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutusala

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1540 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15400054 Toote nimetus, 0.5% (10x) with EDTA 4Na, liquid

Rohkem

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote

OHUTUSKAART JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote OHUTUSKAART 1. 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimi COLACRYL AKRÜÜLVAIK / ADIPIINHAPPE SEGU Toote kirjeldus Polümetüülmetakrülaadi ja adipiinhappe segu.

Rohkem

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ

OHUTUSKAART SOLEDO GRAFFIPOIS PLEKSIKLAAS JA MUUD TUNDLIKUD PINNAD Kuupäev: Eelmine avaldamiskuupäev: - Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜ PINNAD Lk. 1 / 8 1 JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis 1.1.1 Kaubanimi PINNAD 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Rohkem

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2]

GC_Gradia_Direct,_Posterior[EE_v2] Leht 1/8 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 13.04.2018 Materjali number: 1720 Lehekülg 1 / 7-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Muud kaubanduslikud nimetused 1720 2000 Isofix 2 x 1 l

Rohkem

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/8 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: JAGU: Aine

Ohutuskaart Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31 Leht 1/8 Trükkimiskuupäev Versiooni number 3 Läbi vaadatud: JAGU: Aine Leht 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav oluline teave

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1013 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 10131027 Toote nimetus GENETICIN Kemikaali nimetus REACH

Rohkem

01_40_97-EST

01_40_97-EST Leht 1/6 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 01.40.97 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Kasutusala

Rohkem

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE

Vastab määrusele (EÜ) nr. 1907/2006 (REACH), Lisa II Rootsi CASCO AQUASEAL MATERJALI OHUTUSKAART CASCO AQUASEAL 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTE MATERJALI OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis Toote nimetus: Toote kood: 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968 Toote kirjeldus: SMPpolümeere

Rohkem

Microsoft Word _ rtf

Microsoft Word _ rtf 1. Aine/ segu ning äriühingu/ ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl

OHUTUSKAART vastab EÜ määrusele nr 1907/2006 REGLONE SUPER 8. versioon. Käesolev versioon asendab kõik eelmised. Läbivaatamise kuupäev: Väl 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A12725A 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden

DARCOS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 453/2010 Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja iden Väljaandmiskuupäev: 12/06/2014 Versioon: 1.0 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Tootenimi : Tootekood : FF-009 - tebukonasool 250 g/l, emulsioon, õli vees -

Rohkem

EHS_L_TEXT(CED-U00

EHS_L_TEXT(CED-U00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/ segu kasutamine

Rohkem

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi

OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washi OHUTUSKAART Sperm Washing Medium 9983 Väljaandmise kuupäev: 30-apr-2019 Versioon 2 1. AINE NING ÄRIÜHINGU IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Sperm Washing Medium Toote kood 9983 Soovitatud kasutamine Laborikemikaalid.

Rohkem

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514

Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 1514 Ohutuskaart (Kooskõlas KOMISJONI MÄÄRUSEGA (EL) nr 453/2010) Tootetähis 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote kood 15140122 Toote nimetus PENICILLIN STREPTOMYCIN SOL Kemikaali

Rohkem

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE

Casco_ClearSeal_Glasklar_SDS_1.0_etEE 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus : 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Toote kasutus

Rohkem

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1)

Ohutuskaardi PENOSIL Premium BetMix (Versioon 1) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1.3 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused:

Rohkem

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7)

Ohutuskaardi KiiltoClean Oy - Kiilto Kodin Klorite Natural ,T ,T (Versioon 7) 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Tootetähis: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: Kloori sisaldav

Rohkem

Syngenta

Syngenta 1. AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Toote identifitseerimine Toote nimetus: Disainkood: A9219B 1.2. Aine/segu kindlaksmääratud kasutusalad ja mittesoovitatavad kasutusalad Kasutusala:

Rohkem

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup

See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Paranduse kuup See ohutuskaart koostati järgmiste nõuete põhjal: Määrus (EÜ) nr 1907/2006 ja määrus (EÜ) nr 1272/2008 Väljaandmise kuupäev 25-apr-2018 Läbivaatamise number 2 1.1. Tootetähis 1. jagu: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA

Rohkem

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc

Microsoft Word - Plaatide ohutuskaart.doc Leht/Lehti: 1/5 1. KEMIKAALI JA KEMIKAALI TURUSTAMISE EEST VASTUTAVA ISIKU IDENTIFITSEERIMINE 1.1. Kemikaali kaubanduslik nimetus: GN 13, GNE 13, GRI 13, GEK 13, GEKE 13, GP 13, GKP 13, GTS 9 1.2. Kemikaali

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA PRIMER 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

Rohkem

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol

OHUTUSKAART vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 Archer Turbo 575 EC Variant 13.0 Paranduse kuupäev: Ohutuskaardi number: S Käesol 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Kauba nimetus : Archer Turbo 575EC Disainikood : A7504C 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

SDB Artikel

SDB Artikel Artikli nr. 0143 Avaldamiskuupäe 01.07.15 Versioon 5 ( 01.07.15 ) Lk 1 / 11 1.1 Tootetähis Toote kaubanduslik nimetus 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

EG-SDB

EG-SDB Läbi vaadanud: 23.02.2018 Nr.: 83016 Lehekülg 1 / 9-st 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES

Microsoft Word - Lentagran MSDS 45 WP (EST) Versie 6 EU+ES Lehekülg: 1/7 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Toote tähis Toote nimetus Toimeaine: Formulatsiooni tüüp Lentagran 45 WP Püridaat WP (märguv pulber) 1.2 Aine või segu asjaomased

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart_KST_est.doc

Microsoft Word - Ohutuskaart_KST_est.doc Kemikaaliohutuskaart Põlevkivibensiin ehk kütusesarnane toode Koostatud: 02.märts 2009 Täiendatud: 01.detsember 2010 29. detsember 2014 02. juuni 2015 23.jaanuar 2017 24. mai 2017 17. november 2017 03.

Rohkem

OHUTUSKAART

OHUTUSKAART BESUR OÜ OHUTUSKAART REMMI 50 1/7 OHUTUSKAART BESUR OÜ Väljaandmise kuupäev: Versiooni number: 4 Eelmine: 03.05.2012 Vastavalt (EÜ) määrusele nr 1907/2006 (REACH) 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är

ülevaatamise kuupäev: Ülevaatamine : 6 Asendab kuupäeva : OHUTUSKAART WEAR GUARD (HIGH TEMP 450) RESIN 1. JAGU: Aine/segu ning är OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Toote nimetus Toote number 11480 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad,

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 11/1/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti Väljaandmis/ 11/1/2017 Eelmise väljaande 7/19/2016 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote

Rohkem

1

1 OHUTUSKAART 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Tootenimi C30B5 Bituumenemulsioon 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida

Rohkem

Kipskartongplaat-tuup-NIDA-DEFH1IR-SDS-Siniat

Kipskartongplaat-tuup-NIDA-DEFH1IR-SDS-Siniat 1 Versioon: 1.0/EE Lehekülg: 1/20 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kipskartongplaat NIDA kova Vastavalt korralduse (WE) nr 1907/2006 (REACH) paragrahvile 3.3

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : 4/16/201 Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti Väljaandmis/ 4/16/2019 Eelmise väljaande 3/29/2017 Läbivaatamise KEMIKAALI OHUTUSKAART

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev

Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II - Eesti Väljaandmiskuupäev/ : Eelmise väljaande : Läbivaatamise kuupäev Vastab EÜ regulatsioonile nr 1907/2006 (REACH), Lisa II Eesti Väljaandmis/ 31052017 Eelmise väljaande 30012015 Läbivaatamise 1.1 Tootetähis Toote nimetus Toote kirjeldus KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU.

Rohkem

E200MLB 2HF-D, Ecoflex 200M 2HF-D Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: 23.0

E200MLB 2HF-D, Ecoflex 200M 2HF-D Ohutuskaart vastavalt määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) Väljaandmiskuupäev: Läbivaatamise kuupäev: 23.0 Väljaandmiskuupäev: 23.01.2018 Läbivaatamise kuupäev: 23.01.2018 Versioon: 1.00 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Tootekood Tooteliik :

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Mahtkaup 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Puhastusvahendid -

Rohkem

1

1 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis PEN OIL FPS Aerosool 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Määrdeained

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333003 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS

PENETROX_A_ESTONIAN_GHS Lehekülg 1 of 7 LÕIK 1 OHUTUSKAART TOOTE JA ETTEVÕTJA TUNNISTUS TOODE : Toote kirjeldus: Oksüd inhibeerib looduslikku (nafta) aluse ühendit ühtlaselt suspendeeritud tsinkosakestega. Mõeldud kasutamiseks:

Rohkem

Versiooni nr 1 Koostamise kuupäev 26/01/2015 Trükkimise kuupäev 29/01/2019 Leht 1 /10 ET OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENT

Versiooni nr 1 Koostamise kuupäev 26/01/2015 Trükkimise kuupäev 29/01/2019 Leht 1 /10 ET OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENT Leht 1 /10 OHUTUSKAART 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/TEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 Toote identifitseerimine: Toote kood: PR 152 Toote nimi: 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad

Rohkem

Microsoft Word - Ohutuskaart_KESK_LIGHT_ doc

Microsoft Word - Ohutuskaart_KESK_LIGHT_ doc Kemikaaliohutuskaart Põlevkivikütteõli mark KESK LIGHT Koostatud: 02.märts 2009 Täiendatud: 01.detsember 2010 1. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis: Põlevkivikütteõli

Rohkem

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr.

KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus : Lead Battery, wet Toote nr. KEMIKAALI OHUTUSKAART Lead Battery, wet 30659799 1. AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE Toote nimetus Lead Battery, wet Toote nr. 30659799 Toote kasutamine Väljaandmis 2012-01-09. 2.

Rohkem

34339

34339 Leht 1/7 * 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Artikkel: 34339 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Täiendav

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOL Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART TEKNOSOLV 9502 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA

Ohutuskaart CHEMISEPT IPA 1 JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 1.1 1.2 1. 1.4 Tootetähis: Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata : Sobivad kasutused: antiseptik.

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART NORDICA EKO 333013 Kõik variandid 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja

Rohkem

COMBIFIX

COMBIFIX Toote ohutuskaart Lehekülg 1(6) 1. Andmed aine/toote ja selle tootja kohta Andmed toote kohta Toote nimi: REDUFIX-RP Kasutusala: Niisutusvee lisaaine Andmed tootja/tarnija kohta: Hostmann-Steiner GmbH

Rohkem

Ohutuskaart: Väävelhape

Ohutuskaart: Väävelhape Versioon: 3.0 et Asendab... versiooni: 25.11.2015 Versioon: (2) koostamise kuupäev: 24.11.2015 Muudetud: 29.03.2019 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine identifitseerimine

Rohkem

msds1207-OTTOPUR-Cleaner(EE))

msds1207-OTTOPUR-Cleaner(EE)) Leht 1/8 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Aine/preparaadi kasutamine Puhastusvahend 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta Tootja/Tarnija: Hermann Otto GmbH

Rohkem

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU.

Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830 täiendustega - Eesti KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU. KEMIKAALI OHUTUSKAART 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis Toote nimetus Keemiline nimi Dinaatriumtetraboraat pentahüdraat Loetelu number 005011029 EÜ number 2155404

Rohkem

Profi_Mais_ GB

Profi_Mais_ GB Lehekülg 1/9 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1 Tootetähis 1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata Aine/segu kasutusala.

Rohkem

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/

1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ 1.1 Tootetähis Vastab määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH), Lisa II, mida muudeti määrusega (EL) nr 2015/830 - Eesti 1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine Toote nimetus Toote kood

Rohkem

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver

TEBUPLIUS Ohutuskaart vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830 Väljaandmiskuupäev: Ver Väljaandmiskuupäev: 2017-03-16 Versioon: 1.0/EE 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 1.1. Tootetähis Kaubanduslik nimetus Nimetus Tootekood : : Tebuconazole 25% EW : SHA 2500

Rohkem